Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavěna nn trafostanice) na části pozemku parc. č. 1210/11 ost. plocha o výměře 943 m 2 zapsanýna LV č. 4701 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karvinápro obec Karviná a k. ú. Karviná-město ve prospěch Severomoravské vodovody a kanalizaceOstrava a.s., sídlo Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45 a usnesla se tento bod odložit k projednánína příští zasedání.9. Správní rada chválila zřízení věcného břemene provozování, údržby a oprav podzemnívodovodní přípojky ve prospěch pana Parida Michopula, Majakovského 2048, 734 01 Karviná- Mizerov, na části pozemku parc. č. 1210/14 ost. plocha o výměře 1059 m 2 zapsaný na LVč. u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná pro obecKarviná a k. ú. Karviná-město.10. Správní rada schválila zřízení věcného břemene provozování, údržby a oprav kabelovéhovedení ve prospěch společnosti Kofola a.s., IČ 65138147 na části pozemku parc. č. 418/2ost. plocha o výměře 7465 m 2 zapsaný na LV č. 2605 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezskýkraj, Katastrální pracoviště Krnov pro obec Krnov a k. ú. Krnov-Horní Předměstí.II. zasedání – 26. září 20051. Správní rada projednala Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnostiSU na období 2006-2010 a vzala jej na vědomí.2. Správní rada vzala na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumnéa umělecké činnosti SU pro rok 2006.3. Správní rada schválila nabytí nemovitostí z majetku České republiky – Úřadu pro zastupovánístátu ve věcech majetkových, a to bezúplatný převod domu čp. 885 administrativníbudova (Bezručovo nám. 14 v Opavě) na pozemku p. č. 523 zast. plocha o výměře 4256 m 2a tohoto pozemku a dále pozemků p. č. 524 ostatní plocha o výměře 1226 m 2 a p. č. 525ostatní plocha o výměře 1041 m 2 , vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadupro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV 60000 pro obec Opava a kat.území Opava-Předměstí včetně podmínek bezúplatného převodu dotčených nemovitostí a návrhsmlouvy o bezúplatném převodu čj. OOP/2810/DS425/2005.4. Správní rada vzala na vědomí informaci o jednání mezi rektorem SU a Statutárnímměstem Opava o převodu nemovitostí, a to ideálních 143/10000 z bytového domu čp. 19 napozemku p. č. 44 zast. plocha a nádvoří o výměře 302 m 2 a tento pozemek a obytný dům čp.20 na pozemku p. č. 46/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 443 m 2 a ideálních 1188/10000z bytového domu čp. 19 na pozemku p. č. 44 zast. plocha a nádvoří o výměře 302 m 2 a tentopozemek a obytný dům čp. 20 na pozemku p.č. 46/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 443m 2.5. Správní rada schválila nabytí nemovitostí z majetku Moravskoslezského kraje, a tobezúplatný převod pozemků p. č. 654/1 ost. plocha o výměře 2095 m 2 a p. č. 654/8 zast.Plocha a nádvoří o výměře 405 m 2 a dále p. č. 654/10 ost. plocha o výměře 24 m 2 , přiléhajícík východní hraně areálu Hradecká 17, a to vč. garáže na pozemku p. č. 654/8, vše zapsánov katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištěOpava na LV 3375 pro obec Opava a kat. území Opava – Předměstí – 711578.6. Správní rada vzala na vědomí informace o průběhu čerpání prostředků SU v roce 2005za období 01-07.)120(

More magazines by this user
Similar magazines