Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

7.2 Zaměření výzkumných záměrů na SUSoučást SU Název projektu ŘešitelMÚ 4781305904FPF 4781305903Topologické a analytické metody v teoriidynamických systémů a matematické fyziceRelativistická a částicová fyzika a jejíastrofyzikální aplikaceProf. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Výzkumný záměr MSM4781305904 „Topologické a analytické metody v teorii dynamickýchsystémů a matematické fyzice“ je projektem základního výzkumu. Zaměřen je předevšímna studium málorozměrných diskrétních a spojitých dynamických systémů (50% kapacity)a jejich aplikaci v matematickém modelování, geometrickou teorii parciálních diferenciálníchrovnic a další otázky matematické fyziky, jako je kvantování na varietách s použitím komplexníanalýzy více proměnných, nebo možné formulace kvantových teorií v rámci nekomutativnígeometrie.Výzkumný záměr MSM4781305903: na FPF bylo v r. 2005 zahájeno řešení výzkumnéhozáměru „Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace“. Záměr je zaměřen naoblast výzkumu relevance vakuové energie nebo kvintesence v astrofyzice a kosmologii, nastrukturu a vlastnosti neutronových hvězd a kvarkových hvězd, na realistické modely oscilacíakrečních disků a na pokročilé metody vědeckých výpočtů a vizualizace numerických výsledků.Záměr navazuje na dlouholetý výzkum pracovníků Ústavu fyziky FPF, rozšiřuje a prohlubujetento výzkum.7.3 Významná spolupráce SU ve výzkumu a vývojise subjekty v ČR7.3.1 FPFVýroční zpráva o činnosti za rok 2005Spolupráce FPF ve výzkumu a vývoji se neomezuje pouze na vysoké školy (MU Brno,UP Olomouc, VŠB-TU Ostrava UK Praha, UK Bratislava, Univerzita Hradec Králové), aleje rovněž zaměřena na ústavy Akademie věd ČR. FPF SU má uzavřené dohody o spoluprácis Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Dlouhodobáje spolupráce s Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově. Spolupráce s vysokými školamia ústavy AV ČR se týká především řešení grantových projektů (Archeologický ústav AV ČRBrno, Astronomický ústav AV ČR), spolupráce v programu doktorského studia, zastoupenív oborových radách doktorského studia, ve vědeckých radách institucí, účasti na oponentníchzařízeních, společných konferencí, zastoupení pracovníků FPF v redakčních radách odbornýchčasopisů a recentní činnosti pro tyto časopisy.7.3.2 OPFV rámci výzkumu a vývoje SU spolupracuje s následujícími subjekty: Vysoká škola ekonomická,Praha; Vysoká škola báňská TU, Ekonomická fakulta, Ostrava; Vysoká škola podnikání,Ostrava; Rada pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Ostrava; Euroregion Silesia; Agentura prorozvoj podnikání Praha; Institut rozvoje podnikání Ostrava.7.3.3 MÚMÚ aktivně spolupracuje s Matematickým ústavem Akademie věd ČR na základě uzavřenédohody o spolupráci. Jedná se o vědeckou spolupráci a o spolupráci při vedení doktorandů.Na MÚ se také konají profesorská a habilitační řízení některých členů Matematického ústavuAkademie věd ČR.)45(

More magazines by this user
Similar magazines