luty 2011 - KSOW

razemdlaradomki.pl

luty 2011 - KSOW

Liczba zawartych umów/wydanych decyzjiw ramach działania „Podstawowe usługidla gospodarki i ludnoci wiejskiej”1942ważne instytucjedla prow 2007-2013Instytucja Zarządzająca:Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsihttp://www.minrol.gov.plJednostka certyfikująca:Generalny Inspektor Kontroli SkarbowejMinisterstwo Finansówhttp://www.mf.gov.plagencja płatnicza:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwahttp://www.arimr.gov.pl/podmioty wdrażające:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwahttp://www.arimr.gov.plAgencja Rynku Rolnegohttp://www.arr.gov.plSamorządy Województw:Dolnośląskie: www.umwd.dolnyslask.plKujawsko-Pomorskie: www.kujawsko-pomorskie.plLubelskie: www.lubelskie.plLubuskie: www.lubuskie.plŁódzkie: www.lodzkie.plMałopolskie: www.malopolskie.plMazowieckie: www.mazovia.plOpolskie: www.umwo.opole.plPodkarpackie: www.umwp.podkarpackie.plPodlaskie: www.wrotapodlasia.plPomorskie: www.woj-pomorskie.plŚląskie: www.slaskie.plŚwiętokrzyskie: www.sejmik.kielce.plWarmińsko-Mazurskie: www.wrota.warmia.mazury.plWielkopolskie: www.umww.plZachodniopomorskie: www.wzp.plFundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwawww.fapa.com.plKolejny nabór wniosków w ramach PROW_O współpracy sieci rozwoju obszarów wiejskich_Usługi wodno-kanalizacyjne na pierwszym planie _Kalendarium wydarzeńMlekomaty, a nawet bezstresowe USG _Pieniądze z PROW na targowiska_Szanowni Państwo!Przed Państwem kolejny numermiesięcznika „PROWieści”. Jegotematem przewodnim są 76.Międzynarodowe Targi GrüneWoche, które odbyły się w dniach21–30 stycznia 2011 r. w Berlinie.W tegorocznych targach Polskauczestniczyła jako kraj partnerski.Nasze hasło: „Polska… schmeckt!– Polska smakuje”.W numerze polecamy wywiadz Markiem Sawickim, ministremrolnictwa i rozwoju wsi, oraz rozmowęz Radosławem Rybickim z UrzęduMarszałkowskiego WojewództwaMazowieckiego na tematdoświadczeń we wdrażaniu działańsamorządowych w ramach PROW2007–2013.Opisujemy też m.in. projekt zmianyPROW 2007–2013, a także zmianyw numerzePlanowane zmiany legislacyjne PROW 2007-2013• Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniurozwoju obszarów wiejskich z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi w sprawie podziału środków ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007-2013;• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi w sprawie szczegółowego sposobusprawowania nadzoru nad podmiotami, którewykonują jako delegowane zadania InstytucjiZarządzającej w ramach PROW 2007-2013;• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi w sprawie zakresu sprawozdań dotyczącychrealizacji PROW 2007-2013 orazVIIXXXI_XIII_XIVrozporządzenia w sprawie wspieraniagospodarstw niskotowarowych PROW2004–2006.Ponadto serdecznie polecamy relacjęze spotkania krajowych sieci obszarówwiejskich Polski i Węgier, które odbyłosię w dniach 8–10 lutego 2011 r.w Budapeszcie.Godne uwagi są również dwaprojekty zrealizowane w działaniu„Podstawowe usługi dla gospodarkii ludności wiejskiej” w ramach PROW2007–2013. Jest to „Modernizacjaujęcia wody wraz z rozbudową sieciwodno-kanalizacyjnej w Kobysewie”oraz „Budowa kanalizacji sanitarnejz przyłączami w pasie drogowymw miejscowości Bukowie Górnei Rasy”.Zachęcamy do lektury i współpracyprzy redagowaniu „PROWieści”.Redakcja „PROWieści”trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.Rozporządzenia regulujące warunki i tryb przyznawaniapomocy dla następujących działań:• „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;• „Zwiększanie wartości dodanej podstawowejprodukcji rolnej i leśnej”;• „Poprawianie i rozwijanie infrastrukturyzwiązanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwai leśnictwa poprzez gospodarowanierolniczymi zasobami wodnymi”;• „Grupy producentów rolnych”;• „Wdrażanie projektów współpracy”.luty 2011


temat numerufot. Archiwum MRiRW76. Międzynarodowe Targi Grüne Woche, 21–30 stycznia 2011Polska smakuje w rytm muzyki ChopinaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny uczestniczyłow Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie. Tegoroczny udziałbył szczególnym wydarzeniem, gdyż Polska była krajem partnerskimInternationale Grüne Woche (IGW).Nasz kraj wziął udział w IGW pod hasłem„Polska… schmeckt! – Polska smakuje”.Nasze tradycyjne smaki można byłopoznać podczas kulinarnej podróży poPolsce, poznając polskie dziedzictwo kulinarne,kulturowe oraz liczne atrakcje turystycznei bogatą ofertę agroturystyczną.Klasycznie i nowocześniePodróż po Polsce rozpoczęła się wyprawąw przeszłość z muzyką Chopina. Ceremonięotwarcia uświetnił pokaz „RockLoves Chopin”, który przybliżył niemal5000 gości dzieła wielkiego polskiegoIV |kompozytora w wykonaniu klasycznymi we współczesnych, nowoczesnych opracowaniach.Po zakończeniu części oficjalnejrozpoczęła się podroż po polskichsmakach, którą można było kontynuowaćpodczas targowych dni w polskiej hali.Tak jak w latach poprzednich miejscempolskiej prezentacji była hala 11.2.Na powierzchni niemal 1000 m² zaprezentowałysię, obok stoiska MinisterstwaRolnictwa i Rozwoju Wsi, województwa:małopolskie, wielkopolskie, łódzkie,lubuskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie,zachodniopomorskie, lubelskie,kujawsko-pomorskie oraz StowarzyszenieProducentów Ryb Jesiotrowatych, StowarzyszenieRzeźników i Wędliniarzy RP,Polskie Zrzeszenie Producentów BydłaMięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa,Związek Polskie Mięso, Unia Producentówi Pracodawców Przemysłu Mięsnego,Polska Agencja Informacji i InwestycjiZagranicznych. Uroczystego otwarcia polskiegostoiska dokonali: minister MarekSawicki, Ilse Aigner – niemiecka ministerrolnictwa, Gerd Sonnleitner – prezesNiemieckiego Związku Rolników, i KlausWowereit, burmistrz Berlina.luty 2011


temat numerufot. Archiwum MRiRWPolskie smaki z logo PDŻNa stoisku resortu można uzyskać informacjena temat programu „Poznaj dobrążywność”, rolnictwa i gospodarki żywnościowej,Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007–2013 oraz projektówrealizowanych dzięki środkom z PROW2007–2013. Tradycyjnie można było takżespróbować produktów ze znakiem PDŻ orazprzygotowanych przez lokalne grupy działania:Związek Stowarzyszeń na rzecz RozwojuGmin Północnego Obszaru Wielkich JeziorMazurskich (LGD 9), Warmiński Zakątek,Dorzecze Słupi, Żywiecki Raj, SpichlerzGórnego Śląska oraz Dolina Soły.Słodkimi atrakcjami zachęcały do odwiedzeniaswoich regionów Wielkopolska (rogaleświętomarcińskie wypiekane na miejscu)oraz Kujawsko-Pomorskie (kajmak w wielupostaciach). Na odwiedzających czekałytakże soki tłoczone na zimno (Małopolska),gęsina (Kujawsko-Pomorskie), miody pitne(Lubelskie) czy też regionalne piwa i jabłka,które były elementem przewodnim polskiegostoiska narodowego i symbolem wszystkichdziałań promocyjnych związanych z udziałemPolski w targach IGW.Najlepsze polskie produkty znalazły siętakże w koszach, które zostały wręczone 100000. zwiedzającym targi IGW.Setki tysięcy zwiedzającychBogaty program wydarzeń towarzyszącychobrazujących polską kulturę i sztukęcieszył się powodzeniem wśród zwiedzających.Na powierzchni pokazowej wystąpiłm.in. Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, ZespółPieśni i Tańca Poltex z Łodzi, zespółPieńkowianie oraz kapela góralska. Prowadzonebyły także warsztaty oraz pokazyanimacji, a pod koniec targów powstaławielowymiarowa rzeźba z patyków przedstawiającapegaza.Targi Grüne Woche to najważniejszei największe branżowe spotkanie producentówi przetwórców żywności z całegoświata. W tym roku odwiedziło je 415 000osób, a uczestniczyło w nich 1632 wystawcówz 57 krajów.◘ Biuro Ministra MRiRW| V


aktualnościKolejny nabór wniosków w ramach PROWOd 2 lutego do 15 marca 2011 roku trwa kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocyna realizację operacji mających na celu przywrócenie potencjału produkcyjnegogospodarstw rolnych zniszczonego w wyniku wystąpienia powodzi lub osuwisk ziemi.Działanie „Przywracanie potencjałuprodukcji rolnej zniszczonego w wynikuwystąpienia klęsk żywiołowych orazwprowadzenie odpowiednich działańzapobiegawczych” jest realizowane w ramachosi 1. Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007–2013 od 2010 r.Pomoc w ramach tego działania kierowanajest do gospodarstw rolnych, które poniosłystraty zarówno w majątku produkcyjnym,jak i produkcji rolnej.Dla kogo wsparcieZasady przyznawania pomocy określonezostały w rozporządzeniu MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 września2010 r. w sprawie szczegółowych warunkówi trybu przyznawania pomocyw ramach działania „Przywracanie potencjałuprodukcji rolnej zniszczonego wwyniku działania niekorzystnych zjawiskatmosferycznych oraz wprowadzenie odpowiednichdziałań zapobiegawczych”objętego Programem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. nr169, poz. 1141).Do otrzymania pomocy uprawnienisą producenci rolni (osoby fizyczne, oso-by prawne, spółki osobowe w rozumieniukodeksu spółek handlowych, wspólnicyspółki cywilnej), będący posiadaczami gospodarstw,w których w wyniku działanianiekorzystnych zjawisk atmosferycznych(powódź, osuwiska ziemi) powstały szkodyw: uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskichlub rybach średnio powyżej 30proc. średniej rocznej produkcji rolnej ztrzech lat poprzedzających rok, w którymwystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresiepięcioletnim poprzedzającym rok, wktórym wystąpiła szkoda, z pominięciemroku o najwyższej i najniższej produkcji wgospodarstwie rolnymoraz budynkach, budowlach, maszynach luburządzeniach służących do produkcjirolnej, sadach lub plantacjach wieloletnichalbo stadach podstawowych zwierzątgospodarskich, nie mniejsze niż10 000 zł.Wysokość szkód musi być oszacowanaprzez komisję powołaną przez wojewodęwłaściwego ze względu na miejsce wystąpieniaszkód.Na maszyny, remontyi zwierzętaPomoc ma formę refundacji do 90proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionychprzez beneficjenta. Do kosztów kwalifikowalnychmogą należeć koszty: budowy, przebudowy, remontów budynkówlub budowli wykorzystywanych doprodukcji rolnej, zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażeniado produkcji rolnej, odtwarzania lub wyposażania sadów alboplantacji wieloletnich, zakupu stada podstawowego zwierząt gospodarskich, budowy lub zakupu elementów infrastrukturytechnicznej wpływającychbezpośrednio na warunki prowadzeniadziałalności rolniczej.Wysokość pomocy uzależniona jestod wielkości szkód w majątku trwałymspowodowanych w gospodarstwie przezpowódź lub osuwisko ziemi i oszacowanychprzez komisję. Pomoc przyznaje sięi wypłaca do wysokości nieprzekraczającej130 procent wartości ww. szkód i do wysokościlimitu, który w okresie realizacjiPomoc przyznaje się: jeżeli wniosek o przyznanie pomocyzostał złożony w roku, w którymwystąpiła szkoda, lub w rokunastępującym po roku, w którymwystąpiła szkoda, w związku z wystąpieniem tej samejszkody pomoc może być przyznanatylko jeden raz, na operację o planowanej wysokościkosztów kwalifikowalnych powyżej10 000 zł.VI |luty 2011


aktualnościprogramu wynosi na jedno gospodarstwomaksymalnie 300 000 zł. Całkowita kwotapomocy, jaką rolnik otrzyma na odtworzenieutraconego potencjału produkcji,nie może przekraczać kosztów inwestycji,co oznacza, że w przypadku gdy rolnikotrzyma środki finansowe na odtworzenieutraconego majątku z innych źródeł(np. odszkodowanie z tytułu prywatnychubezpieczeń), należy je uwzględnić przyobliczaniu wysokości pomocy.Tej samej inwestycji nie można sfinansowaćz kredytu preferencyjnego i pomocyudzielanej w ramach tego działania.Pomoc może być wykorzystana naoperacje:1) uzasadnione pod względem wysokościkosztów,2) które nie są współfinansowane z innychśrodków publicznych,3) spełniające wymagania określone przepisamiprawa,250200150100dostępne środki214,32 mln zł2121544) które nie spowodują wzrostu produkcjiniemającej rynku zbytu.Warunki wypłaty środków finansowychz tytułu pomocy określa umowa o przyznaniuwsparcia zawierana z wnioskodawcąprzez Agencję Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa. Dofinansowana inwestycjama funkcjonować w gospodarstwie ibyć wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniemprzez pięć lat od podpisania umowy.Zabezpieczeniem należytego wykonaniaprzez beneficjenta zobowiązań określonychw umowie jest weksel niezupełny (in blanco)wraz z deklaracją wekslową.Decyduje suma punktówWniosek o przyznanie pomocy możnazłożyć w oddziale regionalnym AgencjiRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawłaściwym ze względu na miejscerealizacji operacji, osobiście albo przezWnioskowana kwota nabór I oraz II 2010Wnioskowana kwota pomocy nabór I oraz II 2010nabór I 2010132,25 mln złnabór II 201049,93 mln złLiczba złożonych wniosków w ujęciu wojewódzkim - nabór II 2010Liczba złożonych wniosków w ujęciu wojewódzkim - nabór II 201012797 94upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowanąnadaną w placówce pocztowejoperatora publicznego. Wniosek o przyznaniepomocy można również złożyćosobiście lub przez upoważnioną osobę zapośrednictwem biura powiatowego Agencjiznajdującego się na obszarze właściwościmiejscowej oddziału regionalnego właściwegoze względu na miejsce realizacjioperacji.O kolejności przysługiwania pomocydecyduje suma uzyskanych punktów przyznawanychprzy zastosowaniu następującychkryteriów wyboru operacji:I. Wysokość wnioskowanej pomocyWysokość wnioskowanej pomocy (w zł)Punktydo 50 000 10powyżej 50 000 do 100 000 8powyżej 100 000 do 150 000 6powyżej 150 000 do 200 000 4powyżej 200 000 do 250 000 2powyżej 250 000 0II. Wysokość szkód w uprawach, zwierzętachgospodarskich lub rybach, spowodowanychw gospodarstwie, w stosunku dośredniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwiez trzech lat poprzedzających rok,w którym wystąpiły szkody, albo z trzech latw okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,w którym wystąpiły szkody, z pominięciemroku o najwyższej i najniższej produkcji.Wysokość szkody (w proc.) Punktypowyżej 30 do 40 1powyżej 40 do 50 3powyżej 50 do 60 5powyżej 60 do 70 7powyżej 70 do 80 9powyżej 80 10500świętokrzyskielubelskiemałopolskiemazowieckiepodkarpackie36 32kujawsko-pomorskieopolskie13 8 5 4 3 3 0 0 0śląskiedolnośląskiewielkopolskiełódzkiezachodniopomorskielubuskiewarmińsko-mazurskiepomorskiepodlaskieW 2010 r. roku odbyły się dwa naborywniosków, w czasie których wpłynęły2544 wnioski o przyznanie pomocy nałączną kwotę 182 180 402,47 zł.◘ Wydział Pomocy InwestycyjnejDROW| VII


aktualnościSpadkobierca ma prawo do wypłaty pomocy7 stycznia weszło w życie rozporządzenieRady Ministrów z 10 grudnia 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawieszczegółowych warunków i trybu udzielaniapomocy finansowej na wspieraniegospodarstw niskotowarowych objętej planemrozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.nr 244, poz. 1625). Rozporządzenie wprowadzaprzepis umożliwiający jednemuze spadkobierców zmarłego beneficjentadziałania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”uzyskanie przyznanych producentowirolnemu, lecz niewypłaconychpłatności.Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniemspadkobierca producenta rolnego mamożliwość złożenia wniosku o przyznanieniewypłaconych z powodu śmierci producentarolnego środków finansowych, jeżeliproducent rolny terminowo zrealizowałprzedsięwzięcia wskazane w planie rozwojugospodarstwa niskotowarowego oraz złożyłoświadczenie o tym fakcie kierownikowibiura powiatowego ARiMR. Jeżeli jest więcejniż jeden spadkobierca gospodarstwarolnego, składający wniosek dołącza downiosku oświadczenia pozostałych spadkobierców,że wyrażają zgodę na przyznaniemu płatności.Jeżeli w dniu przyznania pomocy dlagospodarstwa niskotowarowego gospodarstwostanowiło przedmiot odrębnejwłasności małżonka producenta rolnego,płatność przysługuje właścicielowi tychgruntów.Termin złożenia wnioskuWniosek w sprawie przyznania pomocydla gospodarstwa niskotowarowegow związku ze śmiercią producenta rolnegobędzie można złożyć w terminie dwóchmiesięcy od śmierci producenta. Jeżeli takiezdarzenie miało miejsce przed dniem wejściaw życie rozporządzenia, termin dwóchmiesięcy biegnie od dnia wejścia w życierozporządzenia, czyli od 7stycznia br.Zmiana rozporządzenia w sprawie wspierania gospodarstwniskotowarowych PROW 2004–2006Do wniosku należy dołączyć: oświadczenia pozostałych spadkobierców,że wyrażają zgodę na przyznaniepłatności wnioskującemu, prawomocne postanowienie sąduo stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanyakt poświadczenia dziedziczeniasporządzony przez notariusza.Jeżeli nie zostało zakończone postępowaniesądowe o stwierdzenie nabyciaspadku, do wniosku o przyznanie płatnościspadkobierca dołącza dokument potwierdzającyprzedsięwzięcie przez niego odpowiednichdziałań mających na celu uzyskaniestwierdzenia nabycia spadku, a więc:1) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniuwniosku o stwierdzenie nabycia spadkualbo2) kopię wniosku o stwierdzenie nabyciaspadku: potwierdzoną za zgodność z oryginałemprzez sąd lub potwierdzoną za zgodność z oryginałemprzez notariusza albo upoważnionegopracownika ARiMRwraz z potwierdzeniem nadania tegowniosku w polskiej placówce pocztowejoperatora publicznego lub kopiątego potwierdzenia poświadczoną zazgodność z oryginałem przez notariuszaalbo upoważnionego pracownikaARiMR, albo3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczeniasporządzony przez notariusza.W wyżej opisanej sytuacji decyzja w tejsprawie zostanie wydana z zastrzeżeniemdopełnienia przez spadkobiercę warunkuzłożenia prawomocnego postanowieniasądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie14 dni od dnia uprawomocnienia siętego postanowienia. Gdyby spadkobiercanie spełnił tego warunku, to na podstawieart. 162 § 1 pkt 2 kodeksu postępowaniaadministracyjnego kierownik biura powiatowegoARiMR, czyli organ, który wydałdecyzję w pierwszej instancji, jest obowiązanystwierdzić wygaśnięcie takiej decyzji,a płatność jako nienależna powinna byćzwrócona.◘ Wydział Środowiska i DziałańRolnośrodowiskowych – DPBVIII | luty 2011


aktualnościO współpracy sieci rozwoju obszarów wiejskichW Budapeszcie w dniach 7-10 lutego zorganizowano kolejne spotkanie przedstawicielipolskiej i węgierskiej sieci obszarów wiejskich.Celem spotkania było zacieśnienie kontaktówmiędzy stronami oraz uzgodnienieszczegółów dotyczących przedsięwzięć zaplanowanychdo realizacji w ramach ustalonychwcześniej obszarów współpracy. Szczegółowozostały omówione propozycje wspólnegozorganizowania w pierwszej połowie roku2011 konferencji oraz wizyt studyjnych. Wizytyte służą m.in. wymianie doświadczeńi podejmowaniu współpracy między lokalnymigrupami działania obu krajów, współpracymłodych rolników, promocji polskichi węgierskich produktów lokalnych, dyskusjina temat możliwości wytwarzania energii zeźródeł odnawialnych, przyszłości WPR orazpodejścia Leader.Silna obsada delegacjiPolskiej delegacji przewodniczył PawełPacek, zastępca dyrektora DepartamentuRozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, natomiastwęgierskiej dr Mikula Lajos, sekretarzgeneralny Węgierskiej Sieci ObszarówWiejskich. Ze strony polskiej w spotkaniuuczestniczyli również przedstawiciele FundacjiProgramów Pomocy dla Rolnictwa,Centrum Doradztwa Rolniczego – oddziałw Krakowie, Krajowej Rady Izb Rolniczych,Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiejoraz samorządu lokalnego.Podczas spotkania wygłoszone były takżedwa referaty. Pierwszy referat, wygłoszonyprzez Panią Wandę Chmielewską-Gill(FAPA), dotyczył wstępnych założeń odnośnieWPR po roku 2013. Drugi referat, wygłoszonyprzez Pana Istvana Tosh (kierownikwydziału doradztwa i informatyki), dotyczyłstruktury organizacyjnej i zasady funkcjonowaniadoradztwa rolniczego na Węgrzech.Dobre praktyki na własne oczyPolska delegacja miała również możliwośćzapoznania się z przykładami dobrychpraktyk w zakresie rolnictwa zrównoważonego,które stosowane są w węgierskichgospodarstwach rolnych. Wizyty odbyły sięw następujących miejscach: Gospodarstwie rolniczym „Pilze-Nagy”w okolicach miasta Kecskemet, gdzieuprawia się boczniaki i wykorzystuje odpadyjako jeden z surowców do produkcjienergii ze źródeł odnawialnych (biogazu).Przedstawiono instalację biogazowi,w której wykorzystuje się odpady z grzybów,biomasę roślinną, odchody zwierzęceoraz inne odpady organiczne. Gospodarstwie rolniczym „Kujani”w okolicach miasta Kecskemet, gdzie prowadzonajest ekologiczna uprawa drzewowocowych z wykorzystaniem najnowszychtechnik naturalnego zwalczaniaszkodników (wykorzystanie feromonów)oraz prowadzi się monitoring hydrologiczno-meteorologiczny(badanie parametrówgleby i powietrza, tj. temperatura,wilgotność, odczyn, stosunki wodno-powietrzne). Gospodarstwie rolniczym „Bako” w okolicachmiasta Szentes, gdzie uprawia siępaprykę. Omówiony został proces uprawypapryki pod szklarnią z wykorzystaniemwód geotermalnych oraz proces technologicznegooczyszczania wody z niekorzystnychroślin składników z wykorzystaniemodwróconej osmozy. Spółdzielni Ogrodników Niziny Południowejw mieście Szentes. Podczas wizytyw spółdzielni omówiono jej strukturęi zasady funkcjonowania. Następnie zaprezentowanomagazyny i przedstawionoetapy postępowania z produktem: dostarczenieproduktu – odbiór produktu – ważeniei pakowanie produktu – oznaczaniei realizacja zamówień sieci handlowych –przekazanie produktu do zamawiającego. Gospodarstwie młodego rolnika w okolicachmiasteczka Szegvar, gdzie wykorzystujesię własną energię elektryczną pozyskanąz oleju napędowego wytworzonegoz pozostałości roślin oleistych.Podczas wizyty na Węgrzech uczestnicyspotkania zwiedzili także Muzeum Wsiw miasteczku Szegvar i poznali historię tegoregionu.◘ Agnieszka LitwiniukDROWUczestnicy spotkania polskiej i węgierskiej sieci rozwoju obszarów wiejskich.fot. Archiwum MRiRW| IX


okiem praktykafot. Mariusz PrzybylskiX |Rozmowa z Radosławem Rybickim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji TerenówWiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa MazowieckiegoUsługi wodno-kanalizacyjne na pierwszymplanieJak przebiega realizacja PROW na lata2007–2013 w województwie mazowieckim?Mając doświadczenia z realizacji SPO,jestem przekonany, że PROW w naszymwojewództwie wdrażany jest sprawnieji szybciej. Trzeba przy tym pamiętać, żeMazowsze to największy region w kraju. Naterenie województwa znajduje się prawie300 gmin, które są uprawnione do składaniawniosków o pomoc. Przy każdym naborzeobsługujemy więc kilkaset wniosków.Każde województwo samodzielniedecyduje o terminach prowadzonych naborów.Jak wyglądają one na Mazowszu?Jesteśmy już po dwóch naborach w ramachdziałania „Odnowa i rozwój wsi”.W pierwszym z nich zaangażowano ok.90 mln zł. W drugim przyjęliśmy wnioskio dofinansowanie w wysokości 160 mln zł.Limit dla Mazowsza wynosi 223 mln zł.Mamy przed sobą nabór w ramach działania„Podstawowe usługi dla gospodarkii ludności wiejskiej”, który prawdopodobniezostanie przeprowadzony w połowietego roku.Jakie projekty chcą najczęściej realizowaćmazowieckie samorządy?Zwykle wnioski o pomoc dotycząprzedsięwzięć związanych z podstawowymiusługami wodno-kanalizacyjnymi orazprzydomowymi oczyszczalniami ścieków.Oczywiście realizujemy także projektyzwiązane z kulturą czy rekreacją.Proszę podać kilka przykładów najlepszychprojektów.Podczas podróży po Mazowszu w wielumiejscach można zobaczyć tablice informująceo inwestycjach współfinansowanychz PROW. Najbardziej znane i widoczneprojekty to te, z których mieszkańcy mogąkorzystać na co dzień. Mam na myśli np.centrum rekreacyjno-sportowe w gminieRadzanów, gdzie zagospodarowano staryzbiornik wody i zbudowano przy nim boisko.Boisko powstało także w gminie Załuskiw miejscowości Karolinowo. Natomiastw gminie Czosnów w ramach PROW wyremontowanoświetlicę. Takich przykładówjest bardzo dużo.Jaka jest jakość wniosków składanychprzez samorządy?W mojej ocenie coraz lepsza, błędów formalnychjest w nich coraz mniej. To zasługawiększego doświadczenia samorządowców,ale także nasza, ponieważ przed rozpoczęciemkażdego naboru prowadzimy szkoleniaw zakresie wypełniania wniosków.Stosowne instrukcje zawsze znajdują się nastronie internetowej www.mazovia.pl orazluty 2011


www.prow.mazovia.pl. Szkolenia te prowadzimyw delegaturach Urzędu Mazowieckiegooraz w centrali.Na co kładą Państwo nacisk podczasszkoleń?Przede wszystkim na zmiany w zakresieprzygotowania dokumentów niezbędnychdo pozyskania środków z PROW.Jakie błędy najczęściej pojawiają się wewnioskach o pomoc z PROW na Mazowszu?Najczęściej takie, które można szybkonaprawić, na przykład brak aktualnych wyciągówczy załączników. Problem pojawiasię na etapie realizacji projektów, gdy nie sąspełnione warunki przetargów przeprowadzanychw ramach zamówień publicznych.Może to mieć bardzo przykre skutki, nawetw postaci utraty pomocy. Proszę więc samorządowcówz Mazowsza, aby przyłożyliszczególną wagę do postępowań o udzieleniezamówienia publicznego.Jak, według samorządowców Mazowsza,powinien się zmienić PROW w kolejnymokresie programowania?Każde województwo ma swoje priorytety,w niektórych regionach trzeba postawićnp. na projekty związane z zagospodarowaniemprzestrzeni, w innych – jak naMazowszu – na projekty związane z gospodarkąwodno-ściekową. Nasz samorządwojewódzki czynnie uczestniczył w przygotowaniuPROW. Chcielibyśmy, aby rolawojewództw w tym zakresie była corazwiększa.okiem praktykaZmiana rozporządzeniaRady UE 1698/2005W drugiej połowie 2010 roku rozpoczęłasię w Radzie UE debata nad projektemzmieniającym rozporządzanie Rady UE1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarówwiejskich przez Europejski FunduszRolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW). Nowelizacja wprowadzaszereg zmian wynikających z wejścia w życieTraktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,propozycji Państw Członkowskich dotyczącychuproszczenia systemu wdrażaniaProgramów Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013, Komunikatu Komisjiw zakresie Poprawy funkcjonowania łańcuchadostaw żywności, dostosowania dowymogów art. 10 Dyrektywy Siedliskowejoraz zgodności działań rynkowych PROW2007-2013 z Art. 43 Traktatu. Głównąprzesłanką nowelizacji rozporządzaniaRady 1698/2005 jest wejście w życie TFUEi związane dostosowania w zakresie wdrożeniaart. 290 i 291 TFUE. Obecnie Komisjamoże wydawać: akty delegowane (art. 290(1) TFUE) – dotyczące doprecyzowaniakwestii innych niż istotne wynikających zobowiązujących aktów prawnych, akty wykonawcze(290 (2) TFUE) – zapewniającejednolite wykonywanie przepisów w krajachczłonkowskich. Proponowana zmiana rozporządzaniaRady 1698/2005 ma na celuokreślenie, jakiego typu akty – wykonawczeczy delegowane będą stosowane do uregulowaniaszczegółów związanych II filaremWPR.Ponadto Komisja Europejska zaproponowałazmiany upraszczające system wdrażaniaprogramów rozwoju obszarów wiejskich: Zmniejszenie liczby raportów dotyczącychwykonania Krajowych Planów Strategicznychoraz uproszczenie ich zawartościmerytorycznej, Rozszerzenie stosowania działania grupyproducentów rolnych w krajach starej 15UE, Ułatwienie w dostępie i bardziej dostosowanestosowanie działania Korzystanie zusług doradczych przez rolników i posiadaczylasów, Dostosowanie przepisów rozporządzenia1698/2005 do art. 10 Dyrektywy Siedliskowejw odniesieniu do obszarów Natura2000.Przewiduje się, ze prace nad nowelizacjąrozporządzenia zakończą się jeszcze wpierwszej połowie br.◘ Wydział KomunikacjiDROWKalendarium wydarzeńJak ocenia się efektywność PROWw regionach?W tym roku mamy środki na zrealizowaniezadań w zakresie ewaluacji projektów.Będziemy mogli zobaczyć, jak taknaprawdę PROW jest oceniany. Podobnedziałanie ma zostać przeprowadzone ześrodków KSOW. O jego wynik jestem spokojny.Obszary wiejskie na Mazowszu dziękiPROW na pewno rozwijają się szybciej.Dziękuję za rozmowę.◘ Mariusz Przybylski21 lutego 2011 r., Bruksela– posiedzenie Rady UEds. Rolnictwa i Rybołówstwa.2-3 marca 2011 r., Pułtusk– IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochronaśrodowiska. Woda i ściekiw przemyślespożywczym”.11-13 marca 2011 r.,Kielce – 17. MiędzynarodoweTargi Techniki RolniczejAgrotech.15-17 kwietnia 2011 r., Kielce– III Międzynarodowe TargiTurystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL.27 kwietnia 2011 r.,Bad Schandau (Niemcy)– 11. spotkania NarodowychSieci Rozwoju ObszarówWiejskich.| XI


dobre praktyki„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007–2013fot. archiwum MRiRWModernizacja ujęcia wody wrazz rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnejw KobysewieGłównym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Kobysewaciągłości dostawy wody o wysokich parametrach jakościowychspełniających wszelkie normy określone w dyrektywach UniiEuropejskiej. Cel ten był realizowany przez wykonanie w ramachprojektu wymiany starej technologii uzdatniania wody na nową,gwarantującą dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzii spełniającą normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowiaz 4 września 2000 r. Przed realizacją projektu jakość wodyodbiegała od obowiązujących norm, a szczególnie negatywnymzjawiskiem była podwyższona zawartość żelaza oraz manganu.Optymalną pracę systemu gwarantowało przygotowanie zbiornikaretencyjnego wody o pojemności 100 m 3 , a także wykonaniedodatkowego ujęcia wody podziemnej o głębokości 75 m, co wpowiązaniu z remontem istniejącego mało wydajnego ujęcia o głębokości39,5 m gwarantowało ciągłość dostawy wody zarówno dlaobecnych, jak i przyszłych mieszkańców oraz podmiotów gospodarczychprzez okres znacznie przekraczający trwałość projektu.W ramach przedsięwzięcia wykonano również pełen zakres practermomodernizacyjnych budynku istniejącej hydroforni. Remontinstalacji elektrycznej i grzewczej budynku hydroforni ma się przyczynićdo obniżenia kosztów eksploatacyjnych powstałej infrastruktury.Realizując projekt, zadbano również o estetykę, bezpieczeństwoi funkcjonalność korzystania z infrastruktury: ogrodzonoujęcie wody, zbudowano drogi dojazdowe z kostki betonowej orazprzygotowano system oświetlenia.W ramach projektu wykonano także 1 km sieci wodociągowejdo terenów budowlanych pozbawionych dotychczas dostępu dowody. Realizacja projektu stworzyła warunki do aktywizacji lokalnejspołeczności w kierunku poszukiwania przez nią nowych źródełutrzymania poza rolnictwem (np. przez rozwój agroturystyki).Efekt projektu został znacznie przekroczony dzięki skanalizowaniumiejscowości Kobysewo, co zapewni zwiększenie atrakcyjności turystyczneji dalszy rozwój gospodarczo-społeczny wsi.◘ Mariusz PrzybylskiWojewództwo pomorskie, gmina PrzodkowoWartość całkowita projektu: 1 396 114 złWkład beneficjenta: 877 000 złWysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 519 114 złBudowa kanalizacji sanitarnejz przyłączami w pasie drogowymw miejscowości Bukowie Górne i RasyPodjęcie decyzji o realizacji projektu było inicjatywą społecznąmieszkańców oraz odpowiedzią władz gminy na zapotrzebowaniena poprawę standardu życia mieszkańców z obszaru wiejskiegodotąd nieskanalizowanego.Realizacja projektu miała na celu podniesienie nie tylko standardużycia mieszkańców, ale także atrakcyjności gospodarczejgminy Drużbice. Zrealizowanie omawianej inwestycji jest zgodnez założeniami zrównoważonego rozwoju i wpływa pozytywniena środowisko, gospodarkę i społeczność. Realizacja tego celu wistotny sposób przyczyniła się do poprawy stanu ochrony środowiskanaturalnego oraz standardu życia mieszkańców. Ograniczonoilość zanieczyszczeń wód powierzchniowych, podniesiono stanbezpieczeństwa sanitarnego, zlikwidowano nieszczelne zbiornikibezodpływowe, wykorzystano możliwości techniczne oczyszczalniścieków i wyłączono napływ ścieków bytowo-gospodarczych.Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji w gminie wpłynęło naogólny wygląd miejscowości.◘ Mariusz PrzybylskiWojewództwo łódzkie, gmina DrużbiceWartość całkowita projektu: 928 475,52 złWkład beneficjenta: 357 556,52 złWysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 570 919 złfot. archiwum MRiRWXII | luty 2011


aktualnościFarma 2011 pod patronatem MRiRWMlekomaty, a nawet bezstresowe USG8500 osób z branży hodowli trzody chlewnej, bydła i drobiu odwiedziło tegoroczneMiędzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt Farma. Patronat honorowy nad imprezą objęliMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii.Poznańskie targi Farma to ważne źródłoinformacji o nowych urządzeniach i rozwiązaniachprodukcyjnych, a także o bieżącejsytuacji na rynkach rolnych-mówiłpodczas otwarcia imprezy szef resortu rolnictwaMinister Marek Sawicki.Od dojarek do pokazowejchlewniPodczas tegorocznej edycji Farmy ofertęzaprezentowało 115 firm z ośmiu krajów:Polski, Niemiec, Czech, Danii, Szwecji, Słowenii,Włoch oraz Kenii. Ekspozycja obejmowałaprodukty oraz usługi i technologie,które ułatwiają pracę w gospodarstwachi zwiększają efektywność hodowli. Na stoiskachwystawców można było zobaczyćm.in. urządzenia do dojenia, sprzęt zootechniczny,maszyny do przygotowywaniai podawania pasz oraz zbioru zielonek i kiszonek,a także nowoczesny transport rolniczyjak np. ciągniki, ładowacze, przyczepyi rozrzutniki. Jedna z firm zaprezentowałapokazową chlewnię. Nie zabrakło także takichmaszyn jak zgrabiarki, kosiarki, przetrząsacze,paszowozy, wozy samozbierające,owijarki oraz też silosy i suszarnie. Gościetargów mogli również spróbować świeżegomleka z prezentowanych po raz pierwszy naFarmie mlekomatów. Zwiedzającym pokazanotakże zwierzęta hodowlane z zakładówdoświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu (Brody, Dłoń, Swadzimi Gorzyń). Na liście nowinek technologicznychznalazły się m.in. bezstresowe USG dlaloch i zestawy urządzeń do usuwania zwierzęcychodchodów.Przez siedem lat naszegoczłonkostwa w UniiEuropejskiej tylko z PROWw ramach modernizacjigospodarstw rolnych rolnicykupili sprzęt i maszynyrolnicze za prawie 5,5 mld złMarek Sawicki,Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiJuż obecnie działają one przy wielu dużychgospodarstwach, a interesują się nimi kolejniprzedsiębiorcy zajmujący się hodowlązwierząt. Wiedzę na temat biogazowi możnabyło zgromadzić podczas bezpłatnychkonferencji i seminariów organizowanychw ramach Salonu Agroenergii.Podczas targów odbył się także II EuropejskiDzień Młodego Rolnika, zorganizowanyprzez Związek Młodzieży Wiejskieji Międzynarodowe Targi Poznańskie.Wzięli w nim udział przedstawiciele EuropejskiejRady Młodych Rolników (CEJA):Joris Baecke – Prezydent CEJA (Holandia),Ingrid Peterson – Wiceprezydent CEJA(Szwecja) oraz Rok Sedminek – WiceprezydentCEJA (Słowenia). Ważnym tematemrozmów dla młodych rolników byłyalternatywne źródła energii w rolnictwie.Podczas spotkania ogłoszone zostały wynikikonkursu na „Najbardziej innowacyjnegomłodego rolnika” w Polsce, do któregozgłosiło się prawie 700 młodych hodowców.Laureat głównej nagrody pieniężnejw wysokości 5.000 zł – Jarosław Romanz województwa Mazowieckiego odebrałczek z rąk Ministra Marka Sawickiego. Kolejnenagrody zdobyli: II miejsce – TomaszPaweł (woj. podlaskie), III miejsce – SylwesterImiołek (woj. łódzkie), wyróżnienia– Paweł Niemiec (woj. dolnośląskie) orazPiotr Łobocki (woj. zachodniopomorskie).Organizatorzy Farmy uhonorowali równieżZłotymi Medalami najlepsze produktywystawione na targach oraz najlepiej zaprojektowanestoiska. Kolejne targi Farma odbędąsię za dwa lata, również w lutym.◘ Mariusz PrzybylskiII Europejski DzieńMłodego RolnikaCiekawą częścią Farmy była ekspozycjai spotkania poświęcone biogazowniom.fot. Archiwum MRiRW| XIII


zmiany PROW 2007–2013Nowości w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”Pieniądze z PROW na targowiskaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował wprowadzenie możliwościwspółfinansowania ze środków PROW 2007-2013 inwestycji polegających na budowie,przebudowie, remoncie lub wyposażeniu targowisk stałych.Brak podstawowych elementów infrastrukturytechnicznej to największa barierarozwoju obszarów wiejskich. Szczególneutrudnienia w tym zakresie występują wnajmniejszych miejscowościach. Stąd właśniepomysł aby wspierać rozwój targowiskz PROW 2007-2013.Realizacja projektów z zakresu budowyi modernizacji targowisk będzie możliwaw ramach działania „objętego Programem.Już przygotowany został i przekazanydo Komisji Europejskiej (KE) projektzmian PROW 2007-2013, w którymzaproponowano włączenie do działania„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnościwiejskiej” wsparcia budowy i modernizacjitargowisk.Po akceptacji zmian przez KE przygotowanyzostanie projekt rozporządzenia,który zostanie udostępniony na stronieinternetowej MRiRW. Planowany terminnaborów wniosków o przyznanie pomocyto druga połowa 2011 r.Ogólne założenia do ww. zmian w programieprzedstawiają się następująco:1. Celem ww. projektów będzie stworzeniewarunków dla rozwoju przedsiębiorczościoraz rozwój i poprawa warunkówsprzedaży bezpośredniej poprzez budowęi modernizację lokalnej infrastrukturyhandlowej (targowisk).2. O przyznanie pomocy będą mogły ubiegaćsię gmina lub związek międzygminny.3. Pomoc będzie miała formę refundacji częścikosztów kwalifikowalnych projektu.Maksymalna wysokość pomocy na realizacjęprojektów dotyczących budowy lubmodernizacji targowisk w jednej gminie,w okresie realizacji Programu, nie będziemogła przekroczyć 1 milion zł. Poziompomocy z EFRROW wynosić będziemaksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnychinwestycji. Wymagany krajowywkład środków publicznych, w wysokości,co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnychprojektu, pochodzić będzie ześrodków własnych beneficjenta.4. Zgodnie z kryteriami dostępu określonymiw PROW 2007 – 2013 pomoc będziemogła być przyznana na projekt realizowanyw miejscowości liczącej nie więcejniż 50 tys. mieszkańców.Więcej informacji na ten temat w najbliższymnumerze „PROWieści”.◘ Wydział Działań SamorządowychDROWRada Ministrów uchwaliła projekt zmiany PROW 2007–20138 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęłauchwałę w sprawie zatwierdzenia projektuzmiany Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007–2013.Zmiany PROW 2007–2013 obejmująnastępujące zagadnienia:Realokacja środków finansowych nadziałanie „Modernizacja gospodarstwrolnych”Celem tej zmiany programu jest powiększenieo 70 000 000 euro budżetudziałania „Modernizacja gospodarstwrolnych”. Środki te zostaną pozyskane zdziałań, które nie cieszą się zbyt dużymzainteresowaniem beneficjentów:1) „Szkolenia zawodowe dla osóbzatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”– 10 000 000 euro;2) „Uczestnictwo rolników w systemachjakości żywności” – 40 000 000 euro;3) „Działania informacyjne i promocyjne”– 20 000 000 euro.Zmiany w działaniu „Program rolnośrodowiskowy”Zmiana dotyczy pakietu 3. „Ekstensywnetrwałe użytki zielone”. Rolnicy,którzy realizują ww. pakiet na obszarachNatura 2000, będą otrzymywali płatnośćw pełnej wysokości, tj. 500 zł za każdyhektar trwałych użytków zielonych, niezależnieod ich wielkości.Ostatnia zmiana to zniesienie limitu,do którego przysługuje płatność rolnośrodowiskowaw wariancie 6.4 „Sadytradycyjne” w pakiecie 6. „Zachowaniezagrożonych zasobów genetycznych roślinw rolnictwie”. Obecnie wsparcie to mogąotrzymać rolnicy, którzy mają sady tradycyjneo powierzchni nieprzekraczającej0,4 ha. Zniesienie limitu powierzchni wtym wariancie może znacznie usprawnićjego wprowadzanie w życie przy jednoczesnymosiągnięciu jego celów.Wdrożenie ww. propozycji zmianProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007–2013 zgodnie z ustawą owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków z Europejskiego FunduszuRolnego na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich wymaga akceptacji KomisjiEuropejskiej.◘ Grzegorz WirtekDROWXIV | luty 2011


Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 | Dane narastająco według stanu na 31.01.2011 r.Koddziałaniapubliczne ogółem środki EFRROWOś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego29 787 513 277,35 22 404 069 314,66 156 632 20 391 440 932,51 91 608 8 344 518 950,25 10 553 150 021,11 35,09111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 158 600 000,00 118 950 000,00 321 244 547 448,00 52 46 818 025,00 0,00 0,00112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1 655 879 555,76 1 241 909 666,82 20 602 1 353 800 000,00 16 145 1 062 150 000,00 345 675 000,00 21,32- Nabór 2008 6 495 324 750 000,00 5 058 252 900 000,00 345 675 000,00w tym: - Nabór 2009 1 209 61 700 000,00 941 48 300 000,00- Nabór 2010 12 898 967 350 000,00 10 146 760 950 000,00113 Renty strukturalne* 10 064 094 074,58 7 548 070 712,50 28 528 30 680 364,05 14 172 17 030 748,21 3 978 842 340,65 39,80- Kampania 2007 8 884 7 839 737,56 6 693 8 018 418,24 485 745 311,11w tym:- Kampania 2008 8 181 8 091 874,49 6 985 8 421 406,97- Kampania 2010 11 463 14 748 752,00 494 590 923,00- zobowiązania za okres 2004-2006 3 493 097 029,54114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 467 901 400,49 350 926 050,37 17 919 78 679 450,00 12 925 51 920 900,00 4 694 520,00 1,00- Nabór 2009 8 141 29 253 950,00 7 155 25 560 450,00w tym: - Nabór 2010 9 313 46 782 150,00 5 697 26 010 450,00- Nabór 2011 465 2 643 350,00 73 350 000,00121 Modernizacja gospodarstw rolnych 7 473 314 026,52 5 646 104 221,27 67 703 9 627 726 840,66 34 290 4 719 894 228,65 3 525 494 518,26 45,81w tym: - Nabór 2007 18 372 2 278 479 151,99 14 441 1 833 405 780,07 3 525 494 518,26- Nabór 2009 24 863 3 709 806 256,75 19 849 2 886 488 448,58- Nabór 2011 24 468 3 639 441 431,92 0 0,00123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 3 702 941 917,72 2 777 206 438,28 2 614 6 910 340 615,54 922 1 454 836 873,15 593 576 517,08 15,86- Nabór 2008 818 1 631 536 714,11 503 829 291 423,57 593 576 517,08w tym:125126- Nabór 2009 807 1 902 297 255,36 417 623 802 000,78- Nabór 2010 989 3 376 506 646,07 2 1 743 448,80Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem idostosowaniem rolnictwa i leśnictwaPrzywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpieniaklęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działańzapobiegawczych2 528 018 630,62 1 918 335 601,53 382 1 730 292 966,75 251 821 388 381,14 29 641 106,04 1,15396 500 000,00 297 375 000,00 2 544 182 579 810,13 58 2 807 657,82 0,00 0,00132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 317 217 150,06 237 912 862,45 15 496 80 915 370,00 12 287 64 335 310,00 2 490 770,09 0,78133 Działania informacyjne i promocyjne 118 951 765,92 89 213 824,44 8 46 494 924,33 3 294 013,00 168 964,84 0,14141 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych-zob. z lat 2004-2006 2 347 458 357,27 1 760 593 816,23 1 916 696 277,38 81,59142 Grupy producentów rolnych 556 636 398,40 417 471 120,77 515 105 383 143,05 503 103 042 813,28 155 870 006,77 27,44w tym:- zobowiązania za okres 2007-2013 515 105 383 143,05 503 103 042 813,28 112 941 928,48- zobowiązania za okres 2004-2006 42 928 078,29Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich21 285 331 215,95 17 032 670 672,35 3 376 385 4 452 180 239,23 3 240 048 9 021 320 976,85 8 852 107 664,14 41,67211/212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach oniekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)9 658 408 486,71 7 726 726 911,03 2 997 746 2 894 478 5 292 925 242,91 5 243 479 878,44 54,53- Kampania 2007 756 344 737 734 1 345 217 611,26 5 243 479 878,44w tym: - Kampania 2008 755 658 744 588 1 361 451 650,49- Kampania 2009 751 203 741 670 1 358 577 050,40- Kampania 2010 734 541 670 486 1 227 678 930,76214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 9 203 739 718,07 7 367 397 352,57 367 525 3 702 358 773,97 339 164 3 376 210 559,34 3 248 865 637,09 35,10Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) - (nowe) 124 432 1 295 170 945,10 107 351 1 057 959 517,43 943 000 752,51- zobowiązania za okres 2004-2006 243 093 2 407 187 828,87 231 813 2 318 251 041,91 2 305 864 884,58221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 2 026 683 011,17 1 621 346 408,75 10 838 227 462 128,86 6 313 138 247 575,60 359 762 148,61 18,13Zalesianie gruntów rolnych - (nowe) 9 659 218 949 576,61 5 591 132 798 143,60 173 847 044,38w tym:226Zalesianie gruntów innych niż rolne - (nowe) 1 179 8 512 552,25 722 5 449 432,00- zobowiązania za okres 2004-2006 185 915 104,23Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy orazwprowadzenie instrumentów zapobiegawczych396 500 000,00 317 200 000,00 276 522 359 336,40 93 213 937 599,00 0,00 0,00- Nabór 2009 169 369 573 255,30 93 213 937 599,00- Nabór 2010 107 152 786 081,10 0 0,00Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej13 892 917 533,51 10 460 750 046,83 41 099 15 620 924 834,51 13 424 7 371 009 011,17 1 113 787 140,97 7,33311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 378 117 283,86 1 033 587 962,83 16 705 1 432 226 150,24 5 404 455 482 523,50 245 498 526,09 17,34- Nabór 2008 4 050 331 309 773,12 2 056 171 585 813,00 245 498 526,09w tym: - Nabór 2009 3 838 306 860 935,83 2 321 186 797 390,50- Nabór 2010 8 817 794 055 441,29 1 027 97 099 320,00312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4 059 459 721,39 3 044 594 791,03 15 523 2 872 760 093,79 2 622 406 551 009,83 123 824 454,18 3,03- Nabór 2009 4 983 803 905 289,05 2 237 338 561 663,83 123 824 454,18w tym:- Nabór 2010 10 540 2 068 854 804,74 385 67 989 346,00321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 114 082 102,30 4 626 868 957,26 2 493 7 552 260 401,19 1 942 4 891 621 075,76 273 259 322,70 3,82313/322/323Nazwa działaniaOdnowa i rozwój wsi 2 341 258 425,96 1 755 698 335,71 6 378 3 763 678 189,29 3 456 1 617 354 402,08 471 204 838,00 18,21Oś 4. LEADER3 123 861 829,07 2 498 670 153,20 15 859 1 738 054 299,01 4 622 591 007 594,50 102 575 986,22 2,63413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2 460 412 365,12 1 968 301 584,14 14 683 1 196 171 795,82 3 900 442 140 014,27 18 084 831,50 0,52421 Wdrażanie projektów współpracy 59 475 513,54 47 579 999,46 158 5 164 241,85 42 1 422 971,87 49 246,60 0,02Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i431aktywizacjaPomoc technicznaRAZEMLimit środków dla działańna lata 2007-2013 w PLN***liczbaZłożone wnioskiwnioskowana kwota (zł)Zawarte umowy / wydane decyzje Zrealizowane płatnościliczba umów /decyzjikwota umów / decyzji(zł)wypłacona kwota (zł)wykorzystanielimitu środkówEFRROW**603 973 950,41 482 788 569,60 1 018 536 718 261,34 680 147 444 608,36 84 441 908,12 11,531 057 559 164,13 793 169 373,10 606 210 532 884,59 401 125 084 773,00 34 764 027,65 3,2469 147 183 020,02 53 189 329 560,14 3 590 581 42 413 133 189,86 3 350 103 25 452 941 305,77 20 656 384 840,09 29,7416 902 021 110,66 6 698 882 989,98 -13 104 416 149,99* prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności** wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowania ARiMR*** szacunkowe limity finansowe obowiązujące od 16 stycznia do 15 lutego 2011 r. zostały przeliczone wg kursu 3,9650 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych)


www.ksow.gov.plzakładka PublikacjeStrona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichhttp://ksow.gov.plRedakcja PROWieści:Departament Rozwoju Obszarów Wiejskichtel. + 48 22 623 18 42, faks + 48 22 623 20 51Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 30, 00-930 WarszawaNakład: 5500 egz.Koordynacja redakcyjna: www.ppress.plProjekt i skład: www.projektyprasowe.plDruk: Chromapress

More magazines by this user
Similar magazines