Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

OBSAHEkonomikaamanagement5 KristinaKabourková,JiříTuček,DanaWalterová:Zásoby13 MiroslavMáče,LudmilaOpekarová,MarekVochozka:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí,2.díl27 MiroslavMáče:Pravdivéapoctivéodpisy35 MartinMaršík,PetrZeman:Efektivitavyužitídlouhodobéhohmotnéhomajetkuvzemědělskýchpodnicích43 PetrMulač,MarekVochozka,DanaWalterová:FinancováníterciárníhovzdělávánívČRvkontextuevropskéhovývoje53 PetrMulač,MarekVochozka,LudmilaOpekarová:Kvalitačeskýchvysokýchškolvsystémufinancování65 VěraMulačová,PetrMulač:Změnyvmarketingovémmixusoučasnéhomaloobchodu71 LudmilaOpekarová,PetrMulač,JiříTuček:Vzdělání-stateksoukromýneboveřejný79 JiříTuček,MarekVochozka,KristinaKabourková:VyužitídotacízestrukturálníchfondůEUjakozdrojefinancováníapodporyrozvojeregionu.87 MarekVochozka:Elektronickýobchod formaglobalizacespolečnosti95 DanaWalterová,ŠárkaBendová:TheSubprimeMortgageandBankCrisisintheFinancialMarket109 DanaWalterová,JiříTuček,PetrMulač:Evropskáměnováintegrace121 Petr Zeman, Marta Maršíková: Mikroekonomická analýza výrobních faktorůpráceakapitáluvzemědělskýchpodnicíchHumanitnívědy129 ZdeněkCaha:OdbornápraxejakointegrálnísoučáststudiavrakouskémsektoruFachhochschulen141 JaroslavaHrabětová:Psychologieoběti151 Lenka Hrušková: Využití, administrace a vyhodnocení NEO pětifaktorovéhoosobnostníhoinventáře159 JindřiškaŠulistová:KeytopicsinmulticulturalcontemporaryliteraturebasedonZadieSmithsTheAutographManPřírodnívědy163 KamilDedecius,JanaKalová:AlgebraicViewonLinearCorrelation169 JanaKalová,RadimMareš:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku181 JanaKalová,KamilDedecius,VěraKurcová:Pojistnázásobaanáhodnáprocházka189 JanaŠtronerová,TomášDolanský:Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část1:Úvod195 JanaŠtronerová,TomášDolanský:Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část2:Tvorbaprostorovýchfotografickýchkolekcí203 JanaVysoká:Symetricképolynomyvevybranýchúlohách


Stavebnictví209 PetraBednářová:Vlhkostdřevěnýchkrokvívzateplenéšikméstřešníkonstrukcivzávislostinaskladběstřešníhopláště215 AlenaHynková,PetraBednářová:Vlhkostabiologickénapadeníkrovůadřevěnýchstropů221 FrantišekKonečný:Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb231 JanaKrejsová:Vlhkostaplísněvbytovýchprostorách239 VáclavKupilík,JanaKrejsová:Radonaproduktyjehorozpadu243 RadimírNovotný,FrantišekPopp:Analýzastaticképůsobnostiněkterýchzávěsovýchazdvihacíchzařízení255 FrantišekPopp:Radonovádiagnostika optimálníprůzkumprorekonstrukce259 FrantišekPopp,PetraBednářová,JanaKrejsová:JemnýanorganickýodpadnímateriáljakozdrojprostavebnictvívJihočeskémkraji


ÚvodníslovoVáženékolegyně,váženíkolegové,dovoltemi,abychVásjménemnověvznikajícíredakčníradyinformovalopřipravovanýchzměnáchvobsahuaforměvydáváníodbornéhočasopisuLitteraScripta.PočínajedalšímčíslembudečasopisvydávánvedvoutématickýchřadáchzaměřenýchnaoblastEkonomikyamanagementuaoblastTechnickýchvědníchoborů.Jsmepřesvědčeni,žetaktonověkoncipovanýčasopisvytvořídostatečnýprostorproVašepublikačníaktivityasoučasnětímseotevřemožnostvytvořeníširoképlatformyprovýměnunázorů,zkušenostíazískánínovýchpoznatků.Obětématickéřadybudoumítformurecenzovanýchpříspěvků,rovněžpředpokládámezapojitdopřipravovanýchredakčníchradaoponentskýchsborůzástupcezřadvysokýchškol,vědeckovýzkumnýchinstitucíiširokéodbornéveřejnostiztuzemskaazahraničí.Věříme,žetakjakodosudbudeinadáleprobíhatvzájemnávýměnanázorůzaúčelemzkvalitněnínašehočasopisu.ZaVašepřípadnépřipomínkyanámětyděkujeme.prof.Ing.JanVáchal,CSc.zapřípravnývýborredakčnírady


ZásobyKristinaKabourková,JiříTuček,DanaWalterováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktVprvnířadějetřebasiujasnit,cosemyslípodpojmemzásoby.Jetooběžnýmajetek,kterýjejednorázověspotřebováván.Jsouzískánybuďnákupem,nebovyrobenyvpodniku.Přivýucevelmičastozjišťujeme,žestudentisipletoupojmymateriál,výrobek,zboží.Totovšechnojsousicezásoby,alejsoumezinimirozdíly.Protojecílemtohotopříspěvkunaznačitrozdílymezitěmitopojmyaijeobjasnit.Klíčová slova:zásoby,materiál,nedokončenávýroba,výrobky,zboží,pořizovacícena,FIFO,LIFOZásobyajejichčleněníMateriálemrozumímetakovézásoby,kterésepřivýroběspotřebovávajíapřivýrobnímprocesuznichvznikneněcojinéhovýrobek.Zbožíjeto,copodnikatelobchodníknakoupíavnezměněnépodoběprodá.Jakomateriálúčtujemenapř.suroviny,pomocnéaprovozovacílátky,náhradnídíly,obalyadrobnýhmotnýmajetek(movitévěcisdoboupoužitelnostidelšíjednohoroku,jejichžpořizovacícenajestanovenavevnitřnísměrnicipodniku každopádněstanovenácenajenižšínežKč40000,–zakus).Surovinyjsouhmoty,kterépřivýrobnímprocesupřecházejízcelanebočástečnědovýrobkuatvoříjehopodstatu.Jsoutolátky,kterévznikajívprvovýrobě,např.dřevo,lenapod.Pomocnélátkypřecházejípřímodovýrobku,netvořívšakjehopodstatu(např.barvy).Provozovacílátkyjsouhmoty,kteréjsounezbytnéproprovozpodnikujakocelku(např.mazadla,oleje).Náhradnídílysloužíkuvedeníhmotnéhomajetkudopůvodníhostavu(např.ložiska,ventily).Obalysloužíkochraněadopravěnakoupenýchvýrobkůazboží.Vsoučasnédoběnelzeopomenoutvýznamobalůzhlediskamarketingu.Nedokončenévýrobkyapolotovaryvznikajívevýrobnímprocesu.Přijejichvýrobědocházíkezhodnocovánímateriálu,jevkládánalidskápráce,spotřebováváseenergieapod.Tytoproduktyjižnejsoumateriálem,alenejsouještěvýrobkem,neboťneníukončenvýrobníprocesanemohouještěsplňovattyfunkce,kvůlikterýmjsouvyráběny.Výrobkyvznikajípoukončeníceléhovýrobníhoprocesu,jsouurčenykprodeji,případněmohoubýtspotřeboványuvnitřpodniku.Zbožíjenakupovánozaúčelemdalšíhoprodeje.Jakozbožíúčtujemeiuměleckádíla,kterájsounakoupenaobchodníkemstěmitouměleckýmipředmětystímcílem,žebudou5


6 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1následněprodána.Ozbožíúčtujeirealitníkancelář,kteránakupujeaprodávánemovitosti,samatytonemovitostinepoužíváaninepronajímáaneprovádínanichtechnickézhodnocení.Ekonomickypatřídozásobizvířata-zdemámenamyslimladázvířata,zvířatavevýkrmu,husynavýkrm,hejnaslepic,kachen,krůtaperliček,ryby,včelstva,kožešinovázvířata,hlídacípes.Jsoutozvířatajaknakoupená,takzvlastníhochovu.Dozásobpatříivzrostlýles,kterýjeurčenýkpokáceníadřevokprodeji,dálesemřadímezálohynapořízenízásob.OceňovánízásobajednotlivézpůsobyoceňováníPořizovacícenaJetocenapořízeníanákladyspořízenímsouvisející.Cenapořízeníjevlastněcenanakoupenýchzásob.Donákladů,kteréspořízenímsouvisejí,účtujemedopravuvlastníicizí,provizi,pojistnépřipřepravě,cloudováženýchzásobadaňzpřidanéhodnotyuneplátceDPH.Součástípořizovacícenynejsouúrokyzúvěrůapůjček,kterébylyposkytnutynapořízenízásob,smluvnípokutyaúrokyzprodleníapodobnésankce.Dochází-likúpravěskladovanýchzásob,jetřebaovzniklénákladynavýšitpořizovacícenuzásob.VlastnínákladyOceňovánívevlastníchnákladechsepoužíváuzásob,kterébylyvytvořenyvlastníčinností.Zdejenutnémítvpodnikukalkulaci,dokterézahrnemepřímýmateriál,přímémzdy,ostatnípříménáklady,případněrežiivýrobníasprávní.Přímýmateriáljetakový,kterýtvořípodstatuvýrobkuajehospotřebunavýrobuvýrobkumůžemestanovitpřímo,přesněahospodárně.Přímémzdyjsoumzdyvýrobníchdělníků.Doostatníchpřímýchnákladůlzezahrnoutnapř.zákonnésociálníazdravotnípojištěnívýrobníchdělníků,kterézaněplatípodnik.Napříménákladyjevhodnéstanovitvpodnikunormy.Dovýrobnírežiesezahrnujenapř.mzdaasociálníazdravotnípojištěnítechniků,spotřebaenergievprovozu,dorežiesprávnínapř.nákladynasekretariátředitele,finančníúčtárnuapod.ReprodukčnípořizovacícenaTutocenupoužijemetehdy,jestliženeznámenebonemůžemecenuzásobstanovitjinak.Stanovujeseodbornýmodhadem.Používásevpřípaděinventarizačníchpřebytkůzásob,uvedlejšíchproduktů,kteréjsouvrácenydovýrobyapod.Tatocenavlastněříká,zakolikkorunbysepříslušnézásobynakoupilyvdobě,kdyseonichúčtuje.OceňovánízásobpřijejichvyskladňováníÚčetníjednotkamůžezásobypřijejichvyskladňováníoceňovatváženýmaritmetickýmprůměremnebometodouFIFO(prvnídoskladu,prvnízeskladu).Zvolenoumetodujetřebavprůběhurokudodržovatanenívhodnéanimezirokyjipřílišměnit,neboťpaktěžkomůžemenějakýmzpůsobemporovnávatrokyvzájemněmezisebou.


Kabourková,K.,Tuček,J.,Walterová,D.:Zásoby 7Vycházímezeskutečnosti,žeujednohodruhuzásobčastodocházíkezměněnákupníceny,doskladovécenydálevstupujecenadopravy,apod.Příkladváženéhoaritmetickéhoprůměru:Evidencezásob1.nákup:10ksàKč10,–celkovácenazásobKč100,–2.nákup:10ksàKč20,–celkovácenazásobKč200,–Zásobycelkem:20kusů,přičemžcelkovácenazásobjeKč300,–PrůměrnácenalnakoupenéhokusutedyčiníKč15,–avtétocenětedybudemetentodruhzásobvyskladňovat.Připoužitíváženéhoaritmetickéhoprůměrulzecenupřevažovatpokaždézměněstavuzásob,denně,týdně,nejdélevšakjedenkrátzaměsíc.PřimetoděFIFOseúčetněvyskladňujínejdřívezásoby,kteréjsouveskladunejdéle.MetodaLIFO-opačná,kdysenejdříveúčetněvyskladňujízásobynejnovější,unásnenídovolena.Příjemka–dokladujepříjemzásobdoskladuajepodklademproúčtovánívzákladnímúčetnictví.Obsahujenázev,označenípodniku,pořadovéčíslo,popispřijatýchzásob,naturálníjednotky,množství,cenu,odkudkambylyzásobypřijaty,datumapodpisyodpovědnýchosob.Výdejka–dokladujevýdejzásobzeskladuajepodklademproúčtovánívzákladnímúčetnictví.Obsahujenázev,označenípodniku,pořadovéčíslo,popisvydanýchzásob,naturálníjednotky,množství,cenu,odkudkambylyzásobyvydány,datumapodpisyodpovědnýchosob.Skladovákarta–každýdruhzásobbymělmítsvojiskladovoukartu.Nanisezaevidujekaždýpříjemavýdejpříslušnéhodruhuzásobajehokonečnýstav.Přisprávnémaběžnémvedenískladovýchkarettakmámekdykolivkdispoziciinformaciotom,kolikkteréhodruhuzásobmámevtenkterýdenkdispozici.Řádnáevidencezásobjepovinnostíkaždéhopodnikatele.ÚčtováníozásobáchOzásobáchjemožnoúčtovatpodlemetodyAnebometodyB.Podnikatelsimůžesámzvolitmetodu,vjednompodnikumohoupoužívatobědvětytometody.Vjednomskladuaujednéhmotněodpovědnéosobylzepoužívatpouzejednumetodu.MetodaAspočívávtom,žeokaždémpohybuzásobseúčtujepřesúčtytřídy1.Dleméhonázorujetatometodapřehledná,neboťnámneustáleposkytujeinformaceostavuzásobvnašíúčetníjednotce.


8 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1PřimetoděBsekaždépořízenízásobúčtujerovnoudospotřebyvetřídě5.Uněkterýchdrobnýchobchodníků,kteřínemajíelektronickoupokladnu(např.potraviny,trafikyapod.),jividímjakojedinoumožnoumetodu.Jakovelkýnedostatektétometodyvšakvidímvprůběhuúčetníhoobdobívelkézkreslováníjakúčetnictví,takpříštíhohospodářskéhovýsledku.Přitétometoděsetotižúčtyzásobvetřídě1anákladovéúčtyopravujíažpřiročníchzávěrečnýchpracíchnazákladěinventarizace.Podnikateltakvprůběhurokumůžebýtukolébán,neboťvdůsledkuúčtováníozásobáchvmetoděBmávelkénákladyanižšíhospodářskývýsledekapakpoopravěúčtovánínazákladěskutečnostijefinančnězcelanepřipravennavyššíziskatímivyššídaňovoupovinnost.PřitétometoděBmusímevěnovatmaximálnípozornostvedenískladovéevidence,abychomvůbecměliozásobáchpřehled.Podnikatelémajízezákonapovinnostinventarizovatzásobykdaturočníúčetnízávěrky.Pokudnenímožnotutoinventarizacivykonatkdaturočníúčetnízávěrky,můžeúčetníjednotkavykonávatinventarizacivprůběhuposledních4měsícůúčetníhoobdobíaprvníhoměsícedalšíhoúčetníhoobdobístím,žeještězapočtepříjemkyavýdejkyzásobodedneskutečněvykonanéfyzickéinventurydodneročníúčetnízávěrky.Uzásobjedálemožnovykonávatprůběžnouinventarizacivprůběhuceléhoúčetníhoobdobí.Účetníjednotkavykonáváinventarizacezásobdlevnitřnísměrnice.Vpřípaděmimořádnýchudálostí,např.živelnýchpohrom,dálepřizměněhmotněodpovědnéosoby,jetéžnutnévykonatinventarizacimimořádnou.Inventarizačnírozdílyuzásob1.manko-stav,kdyveskutečnostijsouzásobynižšínežvúčetnictvíDonormyvznikávdůsledkufyzikálních,chemickýchabiologickýchprocesů,kteréanisebelepšímskladovánímnelzevyloučit(např.sesychání,zkaženíovoceapod.).Podmínkoujeexistencevnitřnípodnikovésměrnice.Nezaviněnémankodonormyuzásobseúčtujejakojejichspotřeba.Nadnormu–vznikávpřípadě,žesejednáozásoby,kterénepodléhajízkázevdůsledkufyzikálních,chemickýchabiologickýchprocesů.Mankonadnormutéžvzniknevpřípadě,ževeskutečnostijestavzásobnižší,neždovolujevnitřnípodnikovásměrnicevpřípaděmankadonormy.Totomankoseúčtujejakomankoaškodaajedaňověuznatelnépouzedovýšenáhrad.2.přebytek–stav,kdyveskutečnostijezásobvícenežvúčetnictví.Tatosituacetéžnenípříznivá,neboťsvědčíonepořádkuvevidencinebobylnějakýzákazníkokraden.Přebytekúčtujemedovýnosůpodniku.Inventarizačnírozdílyuzásobmusíbýtzaúčtoványdotohoúčetníhoobdobí,zakteréseinventarizacevykonávala.Účtujemenazákladěprotokoluoinventarizaci.


Kabourková,K.,Tuček,J.,Walterová,D.:Zásoby 9PoužívanéúčtypřiúčtováníozásobáchÚčet111-pořízenímateriáluTentoúčetsepoužívápouzepřiúčtovánívmetoděA.Účtujesesemnákupmateriáluvpořizovacíceně.Jetoúčetaktivní,nakonciúčetníhoobdobíbymělmítzůstateknulový.Účet112-materiálnaskladěNatentoaktivnírozvahovýúčetsepřevádípořízenýmateriálzúčtu111nazákladěpříjemky.Tentoúčetvyjadřujehodnotuzásobnaskladě.VmetoděBsenanějúčtujevsouvislostisročníúčetnízávěrkou,kdysejehozůstatekopravujevdůsledkuinventuryskladu.Přitétometoděsenaúčet112vprůběhuúčetníhoobdobíneúčtuje.Účet119-materiálnacestěTentoúčetsepoužívápouzepřiročníúčetnízávěrcevpřípadě,jestližejsmeobdrželifakturuzamateriál,avšakmateriálještěfyzickynemáme.Jetoúčetaktivní.Účet124-mladázvířataajejichskupinyJetoúčetaktivní.Účtujemenanějozvířatech,kterářadímezekonomickéhohlediskadozásob.Účet121-nedokončenévýrobkyJetoúčetaktivní,účtujemenanějnazákladěpříjemky.Účet122-polotovaryJetoúčetaktivní,účtujemenanějnazákladěpříjemky.Účet123-výrobkyJetoúčetaktivní,účtujemenanějnazákladěpřímky.Účet131-pořízenízbožíJetoaktivníúčet,kterýsepoužívávmetoděApřiúčtováníozboží.Jetoobdobaúčtu111pořízenímateriálu.Účet132-zbožínaskladěavprodejnáchJetoaktivníúčet,nakterýseúčtujezbožípřevzaténaskladnazákladěpříjemky.Jetoobdobaúčtu112materiálnaskladě.Účet139-zbožínacestěTentoaktivníúčetsepoužívápouzepřiročníúčetnízávěrcevpřípadě,jestližepodnikobdrželfakturuzazboží,tovšakfyzickydosudnebylopřevzato.Jetoobdobaúčtu119materiálnacestě.Účet151-poskytnutézálohynazásobyJetoaktivníúčet,nakterýseúčtujevpřípadě,jestližepodnikplatípředemzálohunadodávkuzásob.Poukončeníhospodářskéoperacebymělmíttentoúčetzůstateknulu.Zdeupozorňujinavelkýaširocerozšířenýnešvarvzájemnýchzápočtů.Můžedojítksituaci,kdypředemplacenázálohajenakonecvyššínežcelkováfaktura.Zdebychnazákladěsvýchpraktickýchzkušenostítrvalanatom,abydodavatelpřeplatekvrátilsvémuodběratelianezapočítávaljejsdalšífakturou.Zápočtyvedoukezmatkůmvúčetnictví,zcelajepopřenazásadapřehlednosti.Častodocházíkchybámvevidencizaplacenýchfakturajetoiproúčetnípracovníkystresujícízáležitost.


10 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Skupinaúčtů19-opravnépoložkykzásobámTytoúčtysepoužívajínakonciúčetníhoobdobí,kdyjetřebatéžzkontrolovat,zdaúčetníhodnotazásobjevsouladusjejichreálnouhodnotou.Pokudzjistíme,žezásobymajívyššíužitnouhodnotu,nežjejejichhodnotaúčetní,pakseopravnápoložkanevytváří,neboťrespektujemezásaduopatrnosti.Pokudvšakzjistíme,žeúčetníhodnotazásobjevyšší,nežjejichcenaprodejní,pakzřídímeopravnoupoložku.Podmínkouprozřízeníopravnépoložkyjepředpoklad,žesníženíhodnotyzásobjepřechodnéhocharakteru.Opravnépoložkyjsoupasivníatvořísenavrubnákladovýchúčtů.Podléhajíinventarizaci.Pokudsepřiinventarizacivdalšímúčetnímobdobízjistíjejichneopodstatněnost,snížísenebozcelazrušíasouvztažnýmzápisemsesnížínáklady.Vrozvazeseopravnépoložkyuvádějívesloupcikorekce.Pokudsenaněkterýtitultvoříopravnápoložka,nesmínanějbýtsoučasnětvořenarezerva.Účet501-spotřebamateriáluJetonákladovýúčet,nakterýseúčtujeospotřeběmateriálunazákladěvýdejky.Natentoúčetsetéževidujínezaviněnámankadonormy.Účet504-prodanézbožíNatentonákladovýúčetseúčtujevyskladněnízbožípřijehoprodejiveskladovéceně.Porovnánímtohotoúčtuaúčtu604tržbyzazbožísezjistírabatobchodníka.Naúčet504lzetéžúčtovatomankudonormyuzboží.Účet542-prodanýmateriálNatentonákladovýúčetseúčtujevyskladněnínepotřebnéhoprodanéhomateriáluvpořizovacíceně.Podklademproúčtováníjevýdejka.Účet549-mankaaškodyzprovozníčinnostiNatentonákladovýúčetseúčtujímankanadnormunazákladězápisuoinventarizacizásob.Účet582-škodyNatentonákladovýúčetseúčtujíškodynazásobáchvýjimečné,častovzniklévdůsledkupřírodníchjevů.Účet601-tržbyzavlastnívýrobkyNatentovýnosovýúčetseúčtujenazákladěvydanéfakturypřiprodejisvýchvýrobků.Účet604-tržbyzazbožíNatentovýnosovýúčetseúčtujevydanáfakturapřiprodejizboží.Účet642-tržbyzprodejemateriáluTentovýnosovýúčetsepoužívápřiprodejinepotřebnéhomateriáluadoklademjevydanáfaktura.Účet648-jinéprovoznívýnosyNatentovýnosovýúčetseúčtujenazákladěinventarizacezásobojejichpřebytku.Přiúčtováníozásobáchjevhodnézaložitanalytickéúčty,kteréposkytnoutpodrobnějšíinformaceostruktuřezásobiocharakterujejichspotřeby.Analytickéúčtymůžemezříditnapř.dlejednotlivýchdruhůzásob,dlejednotlivýchskladů,odpovědnýchosobapod.Pokudjsouzásobypředánykezpracováníčiskladovánídojinéúčetníjednotky,jenutnénaanalytickýchúčtechuvést,kdesezásobynacházejí.Pokudúčetníjednotkaobdržíodjinéhopodnikuzásoby,kteréproněhobudezpracovávatneboskladovat,musíprotytocizízásobyzříditpodrozvahovéúčty.


Kabourková,K.,Tuček,J.,Walterová,D.:Zásoby 11ReferenceInventory[1]RYNEŠ,P.Podvojnéúčetnictvíaúčetnízávěrka.Olomouc:ANAG,1999-.ISBN978-80-7263-503-0.[2]PASEKOVÁ,M.Finančníúčetnictví-Studijnípomůckaprodistančnístudium.Zlín:UniversitaTomášeBati,2006.ISBN80-7318-444-3.Firstlyweshoulddefinetheconceptinventory.Wegenerallyspeakaboutshorttermassetsthatareconsumedbyasingleapplication.Theyaregotthroughpurchaseorcompanyproduction.Howeverweoftenfindoutthatstudentsareoftenmistakenspeakingandwritingaboutmaterial,productandgoods.Theseitemsrepresentinventory.Howevertheyarereallydifferentintheiressence.Sothetargetofthiscontributionistodescribedifferencesamongtheseconcepts.Keywords:inventory,material,unfinishedproducts,products,goods,purchaseprice,FIFO,LIFOKontaktníadresa:Ing.KristinaKabourková,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:kabourkova@vstecb.czIng.JiříTuček,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:tucek@vstecb.czIng.DanaWalterová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:walterova@vstecb.czKABOURKOVÁ, K., TUČEK, J., WALTEROVÁ, D.: Zásoby LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.5–11.ISSN1802-503X.


14 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Vprincipujdeoto,žeplátcemáplnýnároknaodpočetupřijatýchzdanitelnýchplněnípouzetehdy,použije-lijekuskutečněníplněnívyjmenovanýchv §72odst.2.Příklad(zlit.2)1.Obecposkytujenasvémúřaděslužbukopírování.Jednáseozdanitelnáplnění.Dle§72odst.2písm.a)mánároknaodpočetzevšechpřijatýchplnění,kterásetétoslužbytýkají,např.nákuppapíru,tonerudokopírkyatd.,pokudtotoplněnípoužívápouzeprouvedenouzdaňovanoučinnost.2.Obecposkytlapřepravníslužbu.ObecnímautobusembylyodvezenydětizmístníškolynavýletdoRakouskaazpět.Službajeosvobozenadle §70,daňznakoupenýchpohonnýchhmotjemožnénárokovatvplnévýšidle §72odst.2písm.b)6.2 Obecnemánároknaodpočet§75odst.1zákonaoDPH„(1)Nároknauplatněníodpočtudaněnemáplátceupřijatýchzdanitelnýchplnění,kterápoužijekuskutečněníplněníosvobozenýchoddaněbeznárokunaodpočetdaně,atovčetněuskutečněníplněníosvobozenýchoddaněbeznárokunaodpočetdaněvrámcisvéekonomickéčinnostismístemplněnímimotuzemsko,pokudtentozákonnestanovíjinak(§72odst.2písm.d).Plátcenemánároknaodpočetupřijatýchplnění,kterápoužijekplněnímosvobozenýmbeznárokunaodpočetdle§51(svýjimkou §72odst.2písm.d))Příklad(zlit.2)Obecprovozujeknihovnu.Tatoslužbajeosvobozenabeznárokuneodpočetdle§61písm.e).Přinákupuknihdoknihovnynemáplátcenárokneodpočet.Plátcenemánároknaodpočetzpřijatýchplnění,kterápoužijekčinnostem,ježnejsoupředmětemdaně(svýjimkou§72odst.2písm.c)ae)).Příklad(zlit.2)Obecnechalaopravitmístníkomunikaci.Zpřijatéhodaňovéhodokladuzaštěrksinemůžeuplatnitnároknaodpočet,neboťjípřijatéplněnínesloužilokuskutečněníplněnívyjmenovanémuv§72odst.2


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 15Nároknaodpočetnemáobecutěchpřijatýchplnění,kterápoužijepročinnostivoblastiveřejnésprávynebopročinnost,kteránenípředmětemdaněproto,ženeníposkytovánazaúplatu(§72odst.5).Příklad(zlit.2)Naobecníúřaddooddělenístavebníhoodborubylpořízennovýnábytek.Stavebníodborvykonávápouzečinnost,ježjeveřejnousprávou.Protoobcinároknaodpočetzuvedenéhopřijatéhoplněnínevznikl.6.3 ŘešeníodpočtudaněStandardnízpůsobpřístupukodpočtudaně:a)uplatněnínárokunaodpočetvplnévýši,jestližesloužíkezdaňovanéčinnosti)viz.3b)neuplatnínárokvůbec(jestližepřijatáplněnísloužípouzekosvobozenéčinnosti)viz.2c)zahrnutítotopřijatéhoplněnídokoeficientuprokrácenínárokunaodpočetkoeficientemdle §76(jestližesloužíkčinnostizdaňovanéiosvobozené)viz.4Chce-liveřejnoprávnísubjektuplatnitnároknaodpočet,musítříditpřijatédokladynásledujícímzpůsobem:1. Přijatédaňovédoklady,kteréplněsouvisíssveřejnousprávou(plněním,kteránejsoupředmětemdaněaneníunichnároknaodpočet)Příklad:Daňovýdokladtýkajícíseopravymostníkonstrukce,daňovýdokladnanákupkopírkydokancelářestavebníhoodboru.2. Přijatédaňovédoklady,kteréplněsouvisísosvobozenýmičinnostmibeznárokunaodpočet.Příklad:Daňovýdokladnanákupknihdoveřejnéknihovny,daňovýdokladzaopravuomítkyšatnynafotbalovémhřišti.3. Přijatédaňovédoklady,kteréplněsouvisísezdaňovanýmiplněními.Příklad:daňovýdokladnaopravukanalizacevdoměpronajímanémdlouhodobě,fakturapřijatáobcízastavebníprácevsouvislostisvýstavboukanalizačnípřípojky,kterábudeprovozovánajakozdaňovanáčinnost.4. Přijatédaňovédoklady,kterésouvisíjaksplněnímnavýstupuzdaňovanými,taksplněnímiosvobozenými.


16 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Příklad:Fakturazaopravustřechyvbudově,jejížprostoryjsoupronajímányjak neplátcům (osvobozený nájem), tak plátcům (zdaňovanýnájem).5. Přijatédaňovédoklady,kterésouvisíjaksveřejnousprávou(resp.splněními,kteránejsoupředmětemdaně)taksplněními,kterápředmětemdanějsou,aťužjsouzdaňovánačiosvobozena(neboobojí).Příklad:Daňovýdokladnaúklidbudovyradnice,kdejsoukancelářeobecníhoúřaduimístnosti,kterésepronajímajíneplátcůmiplátcůmsdanínavýstupu.Vtomtoposlednímpřípaduplátceviz.5:a) zdokladuvyloučípoměrnoučástzákladudaněadaně(§72odst.5),kterásetýkáveřejnésprávy(např.ufakturyzaúklidstanovív%plochumístnostíkanceláříveřejnésprávy,např.30%)b) sdokladem(zbylých70%)zněhožjevyloučenapoměrnáčástpřipadajícína veřejnou správu, zachází dále standardním způsobem.DoevidenceDPHnebudouzahrnoványdokladytýkajícísevýlučněveřejnésprávy(viz.1),případněpoměrnáčástpřijatéhoplnění(viz.5),kterájevyloučenaznárokunaodpočetvprvnímkroku,protožesetýkápouzeveřejnésprávy(příklad30%)6.4 Krácenáplnění§76odst.1adalšízákonaoDPH(1) Upřijatýchzdanitelnýchplnění,ukterýchjeplátcepovinenkrátitodpočetdaněpodle §72odst.4(dále”krácenáplnění”),sepoměrnáčástnárokunaodpočetdaněvypočtejakosoučindaněnavstupuukrácenýchplněnízapříslušnézdaňovacíobdobíakoeficientu.Kráceníkoeficientemspočívávnásledujícímpostupu:stanovísezlomek(koeficient),kterýjepoměremsoučtuplněnísnárokemnaodpočetzacelýkalendářnírokacelkovéhosoučtuvšechplněnízacelýrok.Koeficientplátcesesestavujenakoncikaždéhokalendářníhoroku,abyjímpokrátiladaňnavstupuzevšechpřijatýchzdanitelnýchplnění,kterábylapoužitajakprouskutečněníplněnísnárokemnaodpočetnavstupu,takprouskutečněnáosvobozenáplněníbeznárokunaodpočet.Dočitatelezlomkukoeficientusezahrne:- zdaňovanáplněnívtuzemsku(např.kopírování)- plněníosvobozenásnárokemnaodpočet(např.dopravadětínavýlet)- plněnímimotuzemsko(např.reklama)- některépojišťovacíafinančníoperacespojenésvývozemzboží.


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 17Dojmenovatelezlomkukoeficientusezahrne:- veškeráplněníuvedenávčitateli- plněníosvobozenáoddaněbeznárokunaodpočetdaně.Dojmenovateleačitatelesenezahrnujítytopoložky(§76odst.3):- prodejdlouhodobéhohmotnéhoanehmotnéhomajetkupoužívanéhoproekonomickoučinnost- finančníčinnost,převodnebonájempozemkůuskutečňovánapříležitostněVdaňovýchpřiznáníchvprůběhurokusekoeficientnepočítá,alepoužijeseten,kterýbylvypočtenzapředchozíkalendářnírok.6.5 OpravaodpočtudaněPokudplátcenakoupilhmotnýčinehmotnýmajetekanároknaodpočetuplatnilvplnévýšinebojejkrátilkoeficientem,jepovinensledovatúčelpoužitítohotomajetkupodobupětilet.Změní-lisevprůběhusledovanéhoobdobíúčelužívánívtomsmyslu,žemajetek,ačjepůvodněpoužívánnapř.prozdaňovanoučinnost,začnebýtpoužívánipročinnostosvobozenou(nebodokoncevýhradněpročinnostosvobozenou),jeplátcepovinenprovéstúpravuodpočtuzapodmínekstanovených §78.Důsledkemtétoúpravyjevráceníčástiodpočtu,jenžbylpůvodněnárokován.Povinnostprovéstúpravuodpočtumáplátcevždy.je-liúpravaveprospěchstátu.Vopačnémpřípadědávázákonplátciprávoúpravuprovést.6.6 Změnarežimu§74vybranéodstavcezákonaoDPH(1) Plátcemánároknaodpočet daněuzboží pořízeného zaposledních 12měsícůpředdatemregistrace,kteréjekdaturegistracejehoobchodnímmajetkem.......(2) Plátcemánároknaodpočetdaněuslužebpořízenýchzaposledních12měsícůpředdatemregistrace,kteréjsoukdaturegistraceobchodnímmajetkemplátce........(6) Přizrušeníregistracejeplátcepovinensnížituplatněnýnároknaodpočetdaněumajetku,kterýjekdatuzrušeníregistracejehoobchodnímmajetkemaukteréhouplatnilnároknaodpočetdaněnebojehočást.....


18 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Pokudseveřejnoprávnísubjektstaneplátcem,mámožnost(stejnějakoostatníosobypřizměněrežimu)uplatnitnároknaodpočetuobchodníhomajetku,splní-lizákonnépodmínky:- musíjítoobchodnímajetekvesmyslu §4odst.3písm.c),- majetekmusíbýtevidovánkedniúčinnostiuvedenémnaosvědčeníoregistraci,- majetekbylnakoupenýodplátce,dokladobsahujealespoňminimálnínáležitosti(§74odst.4).Ipřiuplatněnínárokunaodpočetvdůsledkuzměnyrežimuplatíobecnápravidla:- plnýnárokmáplátcepouzetehdy,použije-limajetekkčinnostizdaňovanénavýstupu(případněčinnostiuvedenév§72odst.2)- nárokkrácenýkoeficientem(dle §76),jestližebudemajetekpoužívánkčinnostizdaňovanéiosvobozené- nároknaodpočetnevzniká,byl-limajeteknakoupenproosvobozenoučinnostčiproveřejnousprávu.Příklad(zlit.2)(1) Obecpořídilavuplynulých12měsícíchparkoviště-stavbu,kterouevidujek datu registrace a kterou pronajímá plátci. Rozhodne-li se pronajímatsdanínavýstupudle §56odst.4,můžeuplatnitnároknaodpočetztétoinvestice.(2) Vposledních12měsícíchpředregistracíbylaobcidodánanovábudova,kterájepronajímánajakneplátcůmtakiplátcůmsdanínavýstupu.Jemožnéuplatnitnároknaodpočet,kterýbudekrácenkoeficientem.(3) Obecvposledních12měsícíchpořídilanákladníautonasvozkomunálníhoodpadu.Kdatuuvedenémunaosvědčeníoregistraciautomobileviduje.Svozodpadujeprováděnnazákladěobecnívyhlášky,tedyjeveřejnouslužbou.Nároknaodpočetnelzevuvedenémpřípaděuplatnit.7 DPHaúčetnictví7.1 ZákladníprincipyúčtovánioDPH7.1.1PřijatáplněníPrincip.1. UplatnitodpočetDPHnavstupumohujen,pokudsevstuptýkázdanitelnýchplnění(budeuplatněnaDPHnavýstupu).2. Zaplatíme DPH dodavateli,ztétoúhradyvzniká pohledávka zaFÚ,FÚnámúhraduDPHvrátí.VúčetnívětěoznačímeřádekpřiznáníDPHč.310uzákladudaněauDPH(hodnotySWautomatickypřevededopřiznáníkdani,neboťč.310představujeřádekvpřiznání).


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 19Pojmosloví: vstup přijatáplněníDPH pohledávkyzaFÚzákladdaně náklad(třída4xx,5xx)nebomajetek(třída0)Obecníúčetnízápis:účet4xx,5xx (cenabezdaně nastraněMDnebo04x jezáklademdaně) vkóduDPH310účet343.xx (DPHjepohledávkou nastraněMDzaFÚ) vkóduDPH310účet321nebo261 (jecenoubezdaně+DPH) nastraněD7.1.2UskutečněnázdanitelnáplněníPrincip:1. NeuplatnímDPHnavstupu,nemusímuplatnitDPHnavýstupu(např.prodejmajetku).UekonomickýchčinnostímusímuplatnitDPHnavýstupu.2. OdběrateluhradínaúčetobceDPH,ztétoúhradyvznikázávazekvůčiFÚ,tutoplatbumusímFÚpřevést.VúčetnívětěoznačímevkóduDPH(vjinémSWvzáznamovépoložce)řádekpřiznáníč.210uzákladudaněiuDPH(SWautomatickypřevedečástkudopřiznání).Pojmosloví: výstup uskutečněnázdanitelnáplnění(přijetízálohy,vystavenáfaktura,příjemvhotovosti,tržbazazdanitelnáplnění)DPH závazekvůčiFÚzákladdaně výnos(třída6xx)neboúčet215,216,někdy217Obecníúčetnízápis:účet3xx (základdaně+DPH) nastraněMDúčet343.xx (DPHjezávazkemvúčiFÚ) nastraněDvkóduDPH210účet215nebo6xx (vevýšizákladudaně) nastraněDvkóduDPH2107.1.3PřiznáníDPHPřiznáníDPHjerozdílempohledávkyazávazkuvůčiFÚJe-lipohledávkazaFÚvyššínežzápočetvůčiFÚjdeonadměrnýodpočet.Je-lizávazekvůčiFÚvyššínežpohledávkazaFÚjdeodaňovoupovinnost.PřiznáníDPHzpracujeSWautomaticky,pokudjsouzadányčíslařádekpřiznáníDPH(výkazuoDPH)vúčetnímzápisupodpoložkouDPH(jindepodzáznamovoupoložkou).


20 LitteraScripta,2009,roč.2,č.17.2 PříkladyúčtováníoDPHPoznámka:příkladyjsoupřevzatyzliteratury3.7.2.1ÚčtováníDPHnahospodářskéčinnosti7.2.2ÚčtováníDPHvrozpočtovémhospodařenísjednímbankovnímúčtem


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 217.2.3ÚčtováníDPHvrozpočtovémhospodařeníměstasetřemibankovnímiúčty


22 LitteraScripta,2009,roč.2,č.17.3 VolbaúčetnímetodyPoznámka:příkladyjsoupřevzatyzliteratury4.7.3.1ObecjednímZBÚ7.3.2.Městosetřemiúčty2321,232,2358 PřípravaaregistraceobcekDPHRegistracejepovinnádo15dnůposkončeníkalendářníhoměsíce,vekterémosobapovinnápřekročilastanovenýlimit(1.mil.Kčtj.Sl.2+Sl3zjišťovanýprůběžně)§95odst.1.Obecsestaneplátcemod1.dnetřetíhoměsícenásledujícíhopoměsícivněmžpřekročilastanovenýobrat §94odst.1


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 238.1 OrganizačnízajištěnípřechoduobcenaplátceDPHPostup:1.Zhodnotitrozděleníčinnostínaekonomické,osvobozené,výkonpůsobnostiveřejnézprávyaostatní,nahodileopakovanéčinnostilzepřevéstdoekonomickýchčinností.2.ZvolitúčetnímetoduevidenceDPH.3.PrověřitsoftwareajehoúpravyprozpracováníDPH.4.Proškolitzainteresovanéosobyzezákonač.235/2004Sb.oDPH.5.Zajistitspoluprácidaňovéhoporadce.7.PodatžádostoregistraciobcejakoplátceDPH(nejčastějičtvrtletníhoplátce).8.Poregistracioznámitfinančnímuúřadu,žepodle §56odst.5seobce(město)rozhodlouplatňovatDPHunájemníchsmluvauvést,kterýchsedotčenétýká(zatímnevyjasněnojakpostupovat).9.PoobdrženíDIČinformovatoregistraciobcedodavateleobce.8.2 OrganizačnízajištěníúčetnictvípřipřechodunaDPHPoznámka:dáleuvedenýtextjepřevzatzliteratury4vplnémznění.6.Provéstpotřebnézměnyunájemníchsmluv,udalšíchvýznamnýchsmluv,uprojektůEUaudotačníchtitulů,provéstúpravyceníků,připravitpodkladynajednáníradyzastupitelstva,vevztahuktěmtosmlouvámdlepravomociorgánůobcí.Připravitpodkladyprozměnyžádostísmluvnadotaceavdohodáchoposkytnutípříspěvků(EU).Zvážit,zdasenevyplatípřeměnitsmlouvyovýpůjčcenasmlouvynájemní.Změnitsmlouvyozápočtunebojinéhokompenzačníhocharakterunasmlouvydvoustranné.8.2.1Obecvedehospodářskoučinnostnaúčtu241(výjimečněspoložkou8901)Postup:1.převéstvšechnyekonomickéčinnostiaconejvícenahodilýchzdanitelnýchplněnídohospodářskéčinnosti(dílejenHČ)2.naHČoddělitstřediskověnebopomocíorg.čikóduDPHzdanitelnáplněníaplněníosvobozenábeznárokunaodpočet,pokudjsoujižnaHČvedena(nájmy,služby).3.vytipovatvšechnysouvisejícívýdajeasnažitsejepřiřaditkezdanitelnýmplněnímpřevedenýmdoHČ.


24 LitteraScripta,2009,roč.2,č.14.uspolečnýchvýdajůsouvisejícíchsezdanitelnýmplněnímazároveňsosvobozenýmplněním,pokudjsouvedenanaHČsepokusitrozdělitpřijatoufakturukjednotlivýmplněním,vyhnoutsekoeficientu,alespoňkdejetomožné5.nechatschválitradou(kdeneníradatakzastupitelstvem)okruhpříjmů(výnosů)avýdajů(nákladů),kteréobecpovedevHČstím,ženaekonomickéčinnostidleDPHobecnahlížíjakonapodnikatelskoučinnostobceabudouvedenymimorozpočet.POZOR!PřipřevodučinnostínaHČdátpozor,abysteneporušilipodmínkydotačníchtitulůneboprojektůEU(např.vyjmutapodporapodnikatelskéčinnosti)6.rozpočetnarok2009upravit(snížit)opříjmyavýdajepřevedenédoHČ,doplnitpoložkuDPH(5362)apřevodyzHČ(položka4131)apřipravitprozastupitelstvomimonávrhnarozpočetiplánnákladůavýnosůHČnarok2009,případněještěsdopademtohotoplánudotokuhotovosti.7.upravitvnitřnínormy(směrnice)ooběhuúčetníchdokladů,harmonogrampracíúčetnízávěrky,kontrolnířád-příkazce,správce,hlavníúčetní,případněudělatorganizačnísměrnicioDPH,směrnici„omajetku,vyřešeníevidenceDUZPapovinnostiměsíčníchzávěrekadalšíúpravyapokyny8.přerozdělitúčetníprácemezipracovníkyfinančníchaekonomickýchodborů(evidenciHČpersonálněoddělitodhlavníhorozpočtovéhookruhu,kdetobudemožné)9.kpřechodunaplátcovstvípřipravitvsoftwarečíselníky,šablony,doplnitúčtovérozvrhy10.seznámitsesúčetnímiprincipyúčtováníoDPH,oceněnímajetku,účtováníomajetkuapod.11.dopřílohyvúčetnízávěrcezarok2009uvéstzměnumetodyvsouvislostisplátcovstvímDPH(převodčinnostídoHČ,jinýzpůsobvykazovánívrozvazeavýkazuziskůaztráty).8.2.2ObecpovedeDPHvrámcihlavníhorozpočtovéhookruhuPostup:1.identifikovatvšechnazdanitelnáplněnívpříjmechapřiřaditknimsouvisejícívýdaje,určitprozdanitelnáplnění„orgyčikódyDPHnebojinakanalytickyoddělit2.uspolečnýchvýdajůsouvisejícíchsezdanitelnýmplněnímazároveňsosvobozenýmplněnímsepokusitrozdělitpřijatoufakturukjednotlivýmplněním,vyhnoutsekoeficientu,alespoňkdejetomožnéavhodné3.rozpočetnarok2009 doplnitpoložkuDPH(5362)


Máče,M.etal.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí 254.upravitvnitřnínormy(směrnice)ooběhuúčetníchdokladů,harmonogrampracíúčetnízávěrky,kontrolnířád příkazce,správce,hlavníúčetní,případněudělatorganizačnísměrnicioDPH,směrnici„omajetkuamožnádalšísměrnice pozorDUZPvevztahukměsíčnímzávěrkám5.kpřechodunaplátcovstvípřipravitvsoftwarečíselníky,šablony,doplnitúčtovérozvrhy6.seznámitsesúčetnímiprincipyúčtováníoDPH,oceňovánímajetku,účtováníomajetkuapod.ZávěrVše,coučinítevroce2009budeplatnéjenoddataplátcovstvído1.1.2010,neboťspřechodemnaúčetnictvístátulzeočekávatzásadníúpravypravideloDPH.Pokudbudetemítzájem,budemevásvpříštímkalendářnímroceprůběžněseznamovatsdopadynovéhozákonaoúčetnictvívevašímunicipalitě.Reference[1]Zákonodanizpřidanéhodnoty,č.320/2008Sb.súčinnostíod1.1.2009.ÚZ,Sagit2008[2]Holubová,O.:DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí.ASPI2006,2.vydání,stran108.ISBN80-7357-171-4[3]Přibylová,Z:Účetnísouvztažnostiavýkazyobcí,měst,dobrovolnýchsvazkůobcíakrajů.Revos2007.2.vydání,208stran.ISBN978-80-903160-0-3[4]Schneiderová, J. a kol : Materiály ke školení o DPH. zdrojwww.obecuctuje.cz


26 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1VATinstatutorysubjects,especiallyinmunicipalityRevisionofaccoutinglawdeterminatesthatmajorityofvillagesandcitieswillbecameaddedvaluetaxpayer.Theirpositioninthistaxisproblematicalbecauseoftheirstatutorycorporationlegalform.Keywords:delimitationofobligatoryalowances,statutorysubjekt,turnover,tax,acoouting,registration,municipality,VATKontaktníadresa:Ing.MiroslavMáče,CSc.,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:mace@vstecb.czIng.LudmilaOpekarová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:opekarova@vstecb.czIng. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomickáv Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice,e-mail:vochozka@vstecb.czMÁČE,M.,OPEKAROVÁ,L.,VOCHOZKA,M.DPHuveřejnoprávníchsubjektů,zejménaobcí-2.díl.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.13–26.ISSN1802-503X.


PravdivéapoctivéodpisyMiroslavMáčeVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktOceňováníaktivasprávnéúčetnízachyceníodpisůpředstavuječinnost,kteráovlivňujevýšivykázanéhomajetkuaprůběhúčetníhovýsledkuhospodaření.Příspěveksezabývápředevšímotázkouodpisůhmotnéhodlouhodobéhomajetku.Příspěvekuvádíněkterézezpůsobůstanoveníodpisů.Pozornostjevěnovánazejménanovémupřístupukestanoveníodpisovýchsazebnazákladěmatematickéhomodeluinvestičníhoprocesu.ÚvodKlíčováslova:odpisydlouhodobéhomajetku,výnos,náklad,modelinvestičníhoprocesuÚčetníodpisyrozkládajínákladyvyvolanéopotřebenímmajetkudořadyúčetníchobdobípodlepředpokládanédobypoužíváníaktiv.Odpisyzvyšujíoprávkyhmotnéhomajetku,čímžsnižujíjehopořizovacícenu.Protoženenímožnéstanovitpřesnouvýšiopotřebenídlouhodobéhomajetku,vzniklařadametodprovýpočetodpisůatočasovémetodyodpisů,výnosovémetodyodpisůavýkonovémetodyodpisů.HmotnýmajetekStandardyúčetnictvíčleníaktivanadlouhodobáaktivaanakrátkodobá(běžná,oběžná)aktiva.Předmětemnašehozájmubudepouzečástdlouhodobýchaktiv,prokteroupoužívámenázevdlouhodobýmajetek.Tentomajetekmápodnikvdržběpodlouhéroky,obvyklevícenežjedenrokajehopořizovacícenajedánavnitropodnikovousměrnicípodniku,nicménějezpravidlapodstatněvyššínežjecenakrátkodobéhoaktiva.Podstatnýmrysemdlouhodobéhomajetkujejeho dlouhodobéužíváníprozajištěníexistující podnikatelskéčinnostizapodmínkydosahováníekonomickéhopřínosu.Jehoopotřebovávánízpůsobujepostupnésnižováníjehohodnoty,kterévyjadřujemeformouodpisů,akterérozpouštímedoprovozníchnákladů.PodstataodpisůOdpisůmseběžněmálorozumí.Vúčetnictvíjeodpispeněžnímodhademčástky,onížsedlouhodobéaktivumvdanémúčetnímobdobíopotřebovalo.Příčinou27


28 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1opotřebeníjefyzickézhoršenístavuazastarávánímajetku.Účetníodpisyrozkládajínákladyvyvolanéopotřebenímmajetkudořadyúčetníchobdobípodlepředpokládanédobypoužíváníaktiv.Podstatnájevšakdle(1)skutečnost,žeodpislzechápatrovněžjakoprocespřiřazovánínákladůkoněmvýnosům,kterédlouhodobéaktivumvyvolalo(kjejichžvznikupřispělo).Účetnictvínahlížínaodpisyjakonaprocesalokacepořizovacíchvýdajůdlouhodobéhomajetkudoodpovídajícíchobdobíčivýrobků,knimžmajípoužívanáaktivavztah.Protoženenímožnéstanovitpřesnouvýšiopotřebenídlouhodobéhomajetku,kterémábýtformouodpisůpřiřazeno,jakonáklad,jednotlivémuúčetnímuobdobívprůběhudobyživotnosti,vzniklaprovýpočetodpisůřadametod.Výběrvhodnéodpisovémetody,dle(1)musíbýtvedensnahouvyřešitústředníproblém:alokovatpůvodnípořizovacívýdajedojednotlivýchobdobívzávislostinatom,jakvelkéhoekonomickéhoprospěchubylovtěchtoobdobíchzpoužívanýchaktivdosaženo.Tentozpůsobalokacenákladůjevsouladuspřiřazovánímnákladůkvýnosům,kterébylydlouhodobýmmajetkemvyvolány.Tomuprincipu,akruárnímuúčetnictví,všaknevyhovujítéměřvšechnyčasovémodelyprostanoveníúčetníchodpisů.ČasovémetodyodpisůAbychommohliodhadnoutvýšiodpisů,potřebujemeznátobvykletřiveličiny:pořizovacívýdajeodpisovanéhomajetku,odhadjehozbytkovéhodnoty,odhaddobyjehopoužívání(užitečnosti).Pořizovacívýdaje(pořizovacícena)jsouvúčetnictvíobecnědefinoványjakonákladynanákupmajetku,aťužvhotovostinebonaobchodníúvěr.Zbytkováhodnotajeodhademtoho,cosezaktivazíská(veformězbyléhomateriálu)nakoncijehoužívání.Dobaužitečnosti(používání,životnosti)jevyjádřenabuď(a)dobou,ponížse,podleočekávání,budeaktivumvpodnikupoužívatnebo(2)předpokládanýmmnožstvímprodukceneboobdobnýchjednotek,kterésepomocídanéhoaktivazískají(vyrobí).Původníúčetníhodnotaodpisovanéhomajetku,vevýšipořizovacíchvýdajů,sníženáozbytkovouhodnotu představujeodpisovouzákladu.Právětatočástkajepřiodpisovánímajetkupostupněalokovánadonákladůněkolikaúčetníchobdobí.Abychommohlivysvětlit,dle(2),aporovnatrůznéodpisovémetody,uvažujemenásledujícízadání:pořizovacívýdaje1000Kč,zbytkováhodnota200Kč,odhadpoužívání8letRovnoměrný(lineární)účetníodpis O(i)= 1 T ∗ V ckde T jepočetletživotnostiaV c jeodpisovázákladnaPřirovnoměrnémodpisovánísevýšeročníchodpisůnemění O t = O t +1=konst.Průběhkumulativníchodpisů(oprávekčizůstatkovéceny)jepronázornostzakreslendoobr.(1),kterýjesestavenvsouladusnašímzadáním.Zrychlený(degresivní)účetní odpis O(t)= 2(T+1−t)T(T+1)∗ V c kde tjerokodpisováníProzrychlenéodpisováníplatípravidlo,žeodpisvpředchozímrocejevyššínežvrocenásledujícím O t > O t +1.Průběhzrychlenéhoodpisováníjeznázorněnnaobr.2


Máče,M.:Pravdivéapoctivéodpisy 29Zpomalené(progresivní)účetníodpis O(t)= 2[(T+1)−(T+1−t)]T(T+1)∗ V c Progresivnízpůsobodpisovánípodnikvolí,jestližepotřebujevprvníchletechsnížitnákladyanaopakpozdějisnížitdosahovanývýsledekhospodaření(zisk).Grafickézobrazeníprůběhuodpisováníuvádíobr.3Obr.1Rovnoměrný(lineární)průběhodpisováníObr.2Zrychlený(degresivní)průběhodpisování


30 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obr.3Zpomalený(progresivní)průběhodpisováníModelinvestičníhoprocesuInvestičníprocespředstavujerealizaciinvestičníhoprojektu,kdyinvestičnívýdaje u(t)(pořizovacívýdaje)následujípříjmyzrealizaceinvestice y(t)anakoncijejíživotnostiijejílikvidačnívýnos(zbytkováhodnota).Investičníproceslzedle(3)matematickypopsatnásledujícímlineárnímmodelem:y(t)=k+ b 0 (w 0 u 0 (t)+w 1 u 1 (t −1)+w 2 u 2 (t −2)+...+w T u T (t − T))+e(t)kde y(t)vysvětlovanáveličina(čistýpříjemzrealizace)včase t=1,2, , Tu(t)vysvětlujícíveličina(investičnívýdaj)včase t=1,2, , Te(t)stochastickásložkamodeluvvčase t=1,2, , TT maximálnídélkaposuvu(početletživotnosti)k počátečníkonstantab 0 parametrmodeluw p váhyčasovýchposuvů přičemž ∑ Tp=0 w p=1Budeme-liuvažovatKoyckůvmodel,kterývyjadřujerozloženéčasovéposuvysgeometrickyklesajícímivahamiw p = c p zapodmínky ∑ w p =1,pakpoúpravědojdemeknásledujícímulineárnímumodeluprvníhořádu(kde ŷpředstavujeočekávanouhodnotoučistéhopříjmu):y(t)−cy(t−1)=k+b 0 u(t)+e(t)vregresnímtvaru ŷ(t)=−a 1 y(t−1)b 0 u(t)+kVmnohapraktickýchaplikacích(např.vpřípaděpoužitídotacínarealizaciinvestičníhoprojektuapod.)jevýhodnéuvažovatlineárníregresnímodeldruhéhořádu:


Máče,M.:Pravdivéapoctivéodpisy 31ŷ(t)=−a 1 y(t −1) − a 2 y(t −2)+b 0 u(t)+b 1 u(t −1)+b 2 u(t −2)Investičníprocesnapříkladcharakterizujíhodnotyinvestičníchvýdajůapeněžníchpříjmůpozdaněníaúrocíchuvedenévnásledujícítabulce.Likvidačnívýnosuvažujmenulový.Parametrylineárníhoregresníhomodelu1.řádua2.řádujsoudle(4)následující:ŷ(t)=0,21y(t −1)+0,73u(t) −0,13u(t −1)+0,38u(t −2)ŷ(t)=0,13y(t −1)+0,09y(t −2)+0,72u(t)+0,10u(t −1)+0,31u(t −2)Predikovanéhodnotypeněžníchtokůnazákladěvýšeuvedenýchmodelůjsounásledující:VýnosovámetodaodpisůPredikovanéhodnotyčistýchpeněžníchpříjmůjsou,vesvénejjednoduššípodobě,součtemčistéhoziskuaodpisů.Mají-libýtodpisyúměrnévýnosům,kterébylyvyvolányuvažovanýmaktivem(„penězotvornoujednotkou),pakmusímítoprávky(kumulovanéodpisy)obdobný průběh jako kumulované čistépříjmy.Budeme-liuvažovatpredikovanéčistépříjmynazákladěmodelu2.řádu,pakjejichkumulativnísoučetčiní1214=432+289++13.„Statickézesílenípenězotvornéjednotkyje1214/1000=1,214(kumulativnísoučetpořizovacíchvýdajůje1000=600+400).Vynásobíme-lipredikovanévýnosy(peněžnípříjmy)hodnotou0,824=1000/1214,pakzískámenásledujícíodpisyamožnéčistéziskyvjednotlivýchletechživotnostiaktiva,cožjepatrnénaobr.4:Poznámka:Budeme-liuvažovatzbytkovouhodnotuvevýši200,pakváhoujednotlivýchpříjmůnení0,824ale0,659=800/1214.


32 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obr.4OdpisyodpovídajícípříjmůmzrealizaceinvestičníhoprojektuPrvnímpředpoklademoprávněnéhopoužitívýnosovémetodyjerealizacetakovéhoinvestičníhoprocesujehožsoučasnáhodnotačistýchpříjmůzrealizacejevětšíneždiskontovanáhodnotainvestičníchvýdajůtj. ∑ y(t)t(1+i) ≥ ∑ u(t)t t(1+i) . tTatopodmínkajesplněnajižjehovýběrem.Druhýmpředpokladempoužitíregresníhomodelujenormálnírozloženístochastickésložky e(t).Pokudhypotézaonormálnímrozloženíjeneoprávněná,počítámeodpisypřímozočekávaných(„nefiltrovaných)čistýchpříjmůtak,žejenásobímeváhovýmkoeficientem0,764=1000/1309atoproto,abychomalokovalicelépořizovacínákladydojednotlivýchobdobíživotnostiaktiva.Vtomtopřípaděneuvažujemeožádnémmodeluavyužívámepředpokládaných(rozpočtovaných)čistýchpříjmů..VýkonovámetodaodpisůTatometodajevýhodná,pokudchcemevyjádřittechnické(fyzické)opotřebenídlouhodobéhomajetku.Výšeodpisůzávisínapředpokládanémvýkonuajehorozloženíběhemdobypoužívání.Pronázornévysvětlenítétometodyzvolímepořizovacícenu1000Kč,8letživotnosti,nulovouzbytkovouhodnotuaprodukci2000výrobkůpodlenížeuvedenéhorozpočtuprodeje.


Máče,M.:Pravdivéapoctivéodpisy 33Odpisovásazbanajednujednotkuvýkonučiní1000/2000=0,5Kč/ksZávěrNaléztkonkrétnímetoduodpisování,kterábyrespektovalajakfyzickétakimorálníopotřebeníjepraktickynemožné.Protoinabízenávýkonovámetodaodpisovánímásvénedostatky.Jejípřednostíje,žedůsledněalokujepůvodnícelkovépořizovacívýdajedojednotlivýchobdobípodleočekávanéhoekonomickéhoprospěchuzaktiva.Reference[1]KOVANICOVÁ,D.akol.Finančníúčetnictvívkontextusoučasnéhovývoje.Praha:Polygon,1997,s.93-99,ISBN80-85967-51-0.[2]SEDLÁČEK,J.Účetnictvípromanažery,1.v.,Grada2005,s.99-101,ISBN80-247-1195-8.[3]MÁČE,M.Finančníanalýzainvestičníchprojektů-prakticképříkladyapoužití.Praha:Grada,2006,s.43-50,ISBN80-247-1557-0.[4]MÁČE,M.Makroekonomievkostce.Praha:Grada,2007,s.309-319.ISBN978-80-247-1841-5.


34 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1FairandtruedepreciationThevaluationofassetsandcorrectcapturedepreciationsisactivityhavinganimpactontheamountofthereportedassetsandeconomicresultprocess.Thereportdealswiththeissueofdepreciationofthetangiblefixedassets.Someofmethodsdeterminationofthedepreciationispresented.Attentionhasalsobeendevotedtothenewaccesstodeterminationratesdepreciationonthebaseofthemathematicalmodeloftheinvestmentprocess.Keywords:depreciationofthetangiblefixedassets,revenue,cost,modelofinvestmentprocessKontaktníadresa:Ing.MiroslavMáče,CSc.,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:mace@vstecb.czMÁČE,M.:PravdivéapoctivéodpisyLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.27–34.ISSN1802-503X.


EfektivitavyužitídlouhodobéhohmotnéhomajetkuvzemědělskýchpodnicíchMartinMaršík 1 ,PetrZeman 21 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích2 JihočeskáuniverzitavČeskýchBudějovicích,EkonomickáfakultaAbstraktDlouhodobýhmotnýmajetekjejednímzhlavníchfaktorůovlivňujícífungováníceléhopodniku.Vesvépodstatějdeomajetek,kterýmávbudoucnupřinášetpeněžnípříjmyazvyšovattakbohatstvívlastníka.Alokacefinančníchzdrojůdodlouhodobéhohmotnéhomajetku(dáleDHM),jehovýšeastrukturapatřítedymezifaktory,jenžbudouovlivňovatvýnosypodnikuvněkolikapříštíchletech.Jeprotonutné,hledatoptimálnívýšiDHM,kterábynajednéstranězajistilaplynulostvýrobyapřitomnesnižovalarentabilitupodnikovýchaktivnadbytečnouvázanostíkapitáluvtétosložcemajetku.Optimalizacestavuastrukturydlouhodobéhomajetkubyprotomělapatřitmezistrategickécílepodniku.Klíčováslova:Dlouhodobýmajetek,míraopotřebení,rentabilitaaktiv,fondováúčinnost,EBITÚvodStavavýšedlouhodobéhomajetkuovlivňujevýsledekhospodařenívněkolikarovinách.Jednasložkamajetkupůsobínarentabilitucelkovýchaktivrespektivenarentabilitudlouhodobýchaktiv,kdyjehopořízení,zajinakstejnýchpodmínek,snižujehodnotutohotoukazateleazároveňodčerpávápeněžníprostředkypodniku.Protožetentoukazateljevevětšiněpřípadůvyjadřovánjakopoměrtržebaprůměrnéhostavuaktivnetto,jetřebavěnovatpozornostimířeopotřebenímajetku.Vdůsledkupoklesuzůstatkovécenydocházíkesnižovánípotencionálníchinterníchzdrojů,plynoucíchzodpisůanárůstůnákladů,souvisejícíchsopravamiaúdržboumajetku.Vneposlednířadějetřebabrátvúvahuiubstitucivýrobníhofaktoruprácekapitálem(vnašempřípaděDHM),tudížmůžedocházetkesnižovánímzdovýchnákladůvdůsledkuzvyšovánístavumajetku.35


36 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1MateriálametodikaCílempříspěvkujerozborhospodařenísdlouhodobýmmajetkemvevybranýchzemědělskýchpodnicích.Zemědělsképodnikybylytříděnydočtyřintervalů,kderozhodujícímtřídícímkritériembylavelikostaktivvroce2002vyjádřenýchmil.Kč


MaršíkM.,ZemanP.:Efektivitavyužitíhmotnéhomajetku 37auvazebaditivníchbylvyužitvztaha(a i+1 −a i )(yIy a = Iy i+1 −y i )(9)(b i+1 −b i )(yIy b = Iy i+1 −y i )(10)kde Iy a a Iy b jsouvlivypůsobícínarelativnízměnuvrcholovéhoukazateleI y , a i+1 , a i , b i+1 , b i , y i+1 , y i jsouhodnotyukazatelůvminulémaběžnémobdobí.VpřípaděhodnoceníčasovéhovývojeukazatelůaktivitybylovyužitomeziročníchindexůI x = x i+1x i(11)Hodnoceníbyloprovedenovčasovémintervalulet2002-2007projednotlivéskupinypodniků,kterébylyroztříděnyvzávislostinavelikosticelkovýchaktiv.VýsledkyazávěrProrozsáhlostvýslednéhovýstupujsouzdeuvedenyhodnotypouzezaobdobí2004-2007procelýstatickýsoubor.Hodnotyjsouprezentoványtakto:UvrcholovéhoukazateleNaprvnímstupnirozkladubylzkoumánvlivcelkovýchaktivarentabilityaktivnazměnuziskupředzdaněnímaúroky.Vprůběhusledovanýchletdocházeloknárůstuaktivprůměrnýmtempem5,04%ročně.TentovývojmělpříznivývlivnaEBITuvšechintervalů.AktivazacelýsledovanýsoubormělavždypozitivnívlivnavrcholovýukazatelatoivdoběkdyEBITklesal.Meziroky2004-2005sevlivemrůstuaktivzvýšilEBITo3,59%(9824tis.Kč),meziroky2005-2006o3,18%(7123tis.Kč)avobdobí2006-2007o6,29%(21202tis.Kč).Oprotidruhémudílčímuukazatelijealeúčinekcelkovýchaktivpouzesymbolický.Rentabilitacelkovéhokapitáluzpůsobilavletech2004-2005poklesziskuuvšechsledovanýchpodnikůo105596tis.Kč(rentabilitasesnížilao31,57%)avobdobí2005-2006sesnížilarentabilitaodalších8,15%.VposlednímsledovanémobdobívzrostlukazatelROAo118,67%,cožmělozanásledekzvýšeníEBITo271807tis.Kč.ZkratkaukazateleObdobíIndexukazatele Změnaukazatelev%Absolutnívýšezměnyukazatele -Tabulka1:Strukturavýstupuvrcholovéhoukazatele


38 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1ZpůsobvýpočtuukazateleObdobíIzolovanývlivIndexukazatele dílčíhoukazatelenaukazatelvrcholovýv%Absolutnívlivukazatele ProcentuálnípodílvlivunazměnuEBIT ukazatelenaabsolutnízměněEBITTabulka2:StrukturavýstupuvrcholovéhoukazatelePřirozkladuROAbylazaměřenapozornostnaukazatelvýnosnostiaktivarentabilityvýnosů.VýnosnostaktivvýrazněneovlivnilaaniujednohozesledovanýchintervalůvývojukazateleROAapřičasovémsrovnánínevykazujevětšízměny.Ukazatelrosteprůměrnýmročnímtempem1,6%apůsobívjednotlivýchletechnásledujícízměnyzisku vletech2004až2005-3771tis.Kč,vletech2005a2006-1499tis.Kčavobdobí2006a200712083tis.Kč.NadruhéstraněrentabilitavýnosůhrajedominantnírolivevtahukROAanásledněiziskupředzdaněnímaúroky.Vjednotlivýchletechvykazujevysokouvolatilitu.Vobdobí2004-2005pokleslao30,64%(-101927tisKč)avletech2005-2006zaznamenaladalšípokleso7,54%(-17817tis.Kč).Meziroky2006-2007vzrostlao111,19%na259724tisKč.ProcentuálnípodílabsolutnízměnyziskuvlivemrentabilityvýnosůnaabsolutnízměněEBITnekleslvesledovanémobdobípod85%,cožsvědčíomajoritnímvlivutohotoukazatelenacelkovýziskvcelémodvětvízemědělství.AbybylomožnozkoumatvlivukazatelůaktivitynaEBITmuselbýtukazatelvýnosnostiaktivtransformovánnaukazatelobratucelkovýchaktiv.Mezitěmitoukazateliplatíinverznívztah,avšakabsolutnízměnyzpůsobenépůsobenímobouukazatelůjsoustejné.Probližšíanalýzuhospodařenísmajetkemzemědělskýchpodnikůbylobratcelkovýchaktivrozložennadílčíukazateleobratovoststálýchaktiv,oběžnýchaktivaostatníchaktiv.Naobratcelkovýchaktivpůsobízejménaprvnídvěskupinyaktiv.Obratstálýchaktivmeziročněklesalo1,42%,kdežtoobratoběžnýchaktivrostlmeziročnímtempem1,57%.Vobdobí2004-2005způsobilobratstálýchaktivpoklesobratucelkovýchaktivo0,24%,čímždošlokrůstuziskuvesledovanýchpodnicícho667tis.Kč.Meziroky2005-2006vrostlobratcelkovýchaktivvlivemobratustálýchaktivo2,41%aziskpokleslo5413tis.Kč.Vletech2006-2007vlivemjehopůsobeníkleslobratstálýchaktivo3,09%(10907tis.Kč).Obratoběžnýchaktivvýraznějipůsobilnaobratstálýchaktivpouzevobdobí2004-2005,kdyvlivemtohotoukazatelevzrostobratstálýchaktivo1,49%(-4118tis.Kč)avletech2005-2006,kdysesnížilobratstálýchaktivvlivemobratuoběžnýchaktivo1,75%(4006tis.Kč).


MaršíkM.,ZemanP.:Efektivitavyužitíhmotnéhomajetku 39Obrázek1:PyramidovýrozkladEBIT(Zdroj:vlastníšetření)


40 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek2:PyramidovýrozkladobratovostiDHM(Zdroj:vlastníšetření)


MaršíkM.,ZemanP.:Efektivitavyužitíhmotnéhomajetku 41Obrázek3:VývojrentabilityustanovenýchintervalůZdroj:vlastníšetřeníProbližšíanalýzuvyužitíjednotlivýchsložekdlouhodobéhomajetkubylobratstálýchaktivdálerozložennaobratdlouhodobéhohmotnéhomajetku(dálejenDHM),obratdlouhodobéhonehmotnéhomajetku(dáleDNM)aobratfinančníchinvestic(dáleFI).PřihodnoceníjednotlivýchvlivůjednotlivýchukazatelůnarozkládanýukazatelhrajenejdůležitějšíroliukazatelobratuDHM.Výraznějšívlivměltentopoměrovýukazatelnaobratstálýchaktivvobdobí2005-2006,kdyzpůsobilzvýšeníobratustálýchaktivo4,55%,cožmělozanásledekcelkovouzměnuEBITo-6055tis.Kčavletech2006-2007,kdynaopakjehovlivemkleslobratstálýchaktivo4,79%(EBITvzrosto10275tis.Kč).PoslednístupeňrozkladuukazatelůaktivytvořírozkladobratuDHMnajednotlivésložky.Zdejetřebasezmínitpředevšímoobratubudov,kterýnejvyššíměrouovlivňovalobratDHMatopředevšímvposlednímsledovanémobdobí,kdyzapříčinilzměnuobratuDHMo-4,79%azpůsobiltakzměnuEBITo10275tis.Kč.Jakjižbylořečeno,majoritnípodílnazměnáchEBITzemědělskýchpodnikůneserentabilitavýnosůavlivvýnosnostiaktiv,potažmoobratuaktiv,jedruhotný.RelativnípodílvlivutěchtoukazatelůnazměnáchEBITrostepředevšímvdobách,kdydocházíkjehonepatrnýmzměnám.Reference[1]SOUKUPOVÁ,J.,HOŘEJŠÍ,B.,MACÁKOVÁ,L.,SOUKUP,J.,Mikroekonomie.Praha:ManagementPress,2004.548s.ISBN80-7261-061-9.[2]STŘELEČEK,F.Proporcionovánínákladůnavýrobu,provozníafinančnípáka.ČeskéBudějovice:ZFJCU,2006.60s.[3]GRÜNWALD,R.,HOLEČKOVÁ,J.Finančníanalýzaaplánovánípodniku.Praha:VŠEvPraze,2001.197s.ISBN80-7079-587-5.


42 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1[4]ABRHAM,Z.,KOVÁŘOVÁ,M.,Zemědělskátechnika Současnostaperspektiva.SborníkInAktuálníproblémyvyužívánízemědělsképodniky,2006,str.1-4.[5]MinisterstvozemědělstvíČeskérepubliky,VýročnízprávaooperačnímprogramuRozvojvenkovaamultifunkčnízemědělstvívČeskérepublicezarok2006,2006,str.6-8.Efficiency of tangible fixed asset in agriculturalholdingsTangiblefixedassetsareoneofthemostimportantfactorsthatinfluencethefunctioningofthewholecompany.Basically,itisanassetsupposedtobringinmonetaryincomeandincreaseownerspossessionsinthefuture.Theallocationoffinancialresourcesintofixedasset(TFA),itslevelandstructurewillthereforeinfluencerevenuesofacompanyinfutureyears.Forthatreason,itisnecessarytosearchforoptimalleveloftheTFAthatwouldensuresmoothproductionandwouldnotdecreasethereturnoncorporateassetsbyboundingcapitalinthisitemofassets.Optimizingthestateandstructureoffixedassetshouldbeoneofthestrategicobjectivesofacompany.Keywords:Tangiblefixedassets,wearrate,returnonassets,fundefficiency,EBITKontaktníadresa:Ing.MartinMaršík,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:marsik@vstecb.czIng.PetrZeman,JihočeskáuniverzitavČeskýchBudějovicích,Ekonomickáfakulta/Katedrafinancíaúčetnictví,Studentská13,37005ČeskéBudějovice,Českárepublika,tel.+420387772718,e-mail:pzeman@ef.jcu.czMARŠÍK,M.,ZEMAN,P.:EfektivitavyužitídlouhodobéhohmotnéhomajetkuvzemědělskýchpodnicíchLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.35–42.ISSN1802-503X.


FinancováníterciárníhovzdělávánívČRvkontextuevropskéhovývojePetrMulač,MarekVochozka,DanaWalterováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktCílemtohotopříspěvkujepopsataanalyzovatstávajícímodelfinancováníveřejnýchvysokýchškolvČRadefinovatdůležitéprincipy,ježjsouzdeuplatňovány.Vpříspěvkujsourozebránypřednostiislabinysoučasnéhomodelufinancováníavnávaznostinatojsoudiskutoványmožnésměryúpravsměremkspravedlivějšíaúčelnějšíalokaciveřejnýchprostředků.Klíčováslova:veřejnévysokéškoly,financování,příspěvek,dotaceÚvodFinancovánívysokýchškoljejednímzklíčovýchtématrozvojeterciárníhovzdělávacíhosektorunejenvČeskérepublice.Jezdediskutovánohnedněkolikzásadníchotázekaproblémů.Prvnímapatrnětímvůbecnejvýznamnějšímjekritickynízkácelkovávýševeřejnýchprostředkůurčenýchcentrálnímiautoritaminakapitoluškolstvípotažmosektorvysokýchškol.VtomtoohleduČeskárepublikavýraznězaostávázastátysnejvyspělejšímhospodářstvímalzesedůvodnědomnívat,žeuvedenáskutečnostjejednímzpodstatnýchfaktorůtohotostavu.Řešenítétootázkyvšakneníproblémemproakademikyčidalšíanalytikyvysokéhoškolství,nýbržpropolitickoureprezentaci.Protosezdenedostatečnýmobjememprostředkůnaterciárnívzdělávánínebudemedálezabývat.Dalšíveliceaktuálníotázkouvoblastivysokéhoškolstvíjeproblematikazavedeníškolného.Zastánciargumentujípředevšímtím,žepřisoučasnémstavuveřejnýchfinancíkvýznamnémunavýšeníobjemuveřejnýchprostředkůnedojdeadojítaninemůže,protojezapotřebíhledatzdrojejinde.Nabízísetudížzpoplatněníslužbypřímovůčijejímpříjemcům,tedystudentům.Filosofietétoúvahyjepodepřenaskutečností,ževzdělánírozhodněneníryzeveřejnýstatek(nesplňujefundamentálníznaky nerivalita,nevylučitelnostzespotřeby,nedělitelnost),protojemožnopřistoupitkčástečnémuzařazeníklasickýchtržníchmechanismů.Problematikouškolnéhosebudemevtomtočlánkuzabývatjenokrajově.Vneposlednířadějepotřebazmínitokruhproblémůspojenýchsmechanismyrozděleníveřejnýchprostředkůmezijednotlivévysokéškoly.Tototéma43


44 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1jediskutovánopředevšímvsouvislostisreformoufinancovánívýzkumuaznívyplývajícízměnoupravidelalokacezdrojůprotutooblast.Poněkudstranoupozornostialestojíoblastrozdělováníprostředkůnavzdělávacíčinnostvysokýchškol,kdesenadvhodnostístávajícídistribučníformulepolemizujedlenázoruautorůnedostatečněanáležitáakademickáipraktickádiskusejespíševefázinesměléhorozjezdu.Právěkuvedenémutématuprotoautořizacílilitentopříspěvek.ObecnávýchodiskafinancovánívysokýchškolTeorieipraxerozeznávácelouřadupřístupůkfinancovánívysokýchškol.Konkrétnímodelylzeklasifikovathnedzněkolikapohledů.Odbornépramenynabízejírozličnápojetí,mybudemevycházetzvelmisystematickéhopřístupuŠebkové(Šebková,2004).Tauplatňujenásledujícíhlediska:a) Podlezpůsobu,jakýmseprostředkydostanoukjejichspotřebitelirozlišujeme:• přímépřiděleníprostředkůposkytovatelivzdělávání(supply-driven),• nepřímépřiděleníprostředkůprostřednictvímstudentů(demand-driven).Vprvnímpřípaděsejednáomodelzaloženýnapřímépodpořeinstituce,finančnítokytedyprobíhajípoliniistát →vysokáškola.Udruhéhomodelujsouprostředkyvyplácenystudentůmatisjejichvyužitímplatívzdělávacíinstitucizaodebíranouslužbu.Jednásetedyodvouúrovňovýproces,finančnítokyjdoupoliniiministerstvostát→studenti →vysokáškola.Přímépřidělováníprostředkůmátytovýhody:-menšíadministrativnínáročnost,nižšínákladysprávysystému,-nižšírizikozneužitíprostředkůprojinýúčel,-likviditaprovzdělávacíinstituce(státvždyplatí),-fikcestudiazdarmalákádovysokýchškolvelkýobjemlidí,-nevytváříbariéryprolidíznižšíchsociálníchskupin.Zprostředkovanépřidělováníprostředkůmánásledujícípřednosti:-spravedlnost nestudujícínefinancujívzdělánístudentům,-zavedenítržníchprincipůpodněcujekonkurenciazvyšujeefektivnostikvalitu,-většíobjemprostředkůdovysokéhoškolství,-vědomíoskutečnéplatbězavzdělánípodněcujeustudentůmotivaciakázeň.b) Podlemíryautonomiefinančníhořízeníinstitucí existují:• modelfinancovánízaloženýnacelkovémgrantu,• modelfinancovánízaloženýnadetailnímrozpisurozpočtu.


Mulač,P.etal.:Financováníterciárníhovzdělávání 45Vprvnímpřípaděsejednáodecentralizovanýpřístup,vysokéškolejezdeponechánaznačnáautonomievoblastifinančníhoplánování.Zestranysprávcekapitolyjejípřidělenourčitémnožstvíprostředků,anižbybylodáleurčeno,nacojemožnéjehojednotlivéčástiužít.Konkrétnískladbarozpočtujepakvkompetencimanagementuškoly.Druhýpřístupjezaložennazcelaopačnéfilosofii.Jezdeuplatňováncentralizovanýmodelfinančníhořízenívysokýchškol,rozpočetjednotlivýchinstitucíjerozepsánnadetailnípoložkyajsoustanovenastriktnípravidlapromožnostivyužitípříslušnýchskupinipropřesunyprostředkůmeziurčenýmipoložkami.Jezřejmé,žeinstitucineníponechánatéměřžádnáautonomievoblastifinančníhoplánování.Přidělenícelkovéhograntumátytoklady:-menšíadministrativnínáročnostproministerstvoijednotlivéškoly,-většívolnostaširšíprostorproautonomnífinančnírozhodováníinstitucí,-možnostefektivníhodlouhodobéhofinančníhoplánováníinstitucí,-ilustracenezávislostivysokéškoly.Výhodypodrobnéhorozpisuprostředkůjsou:-sníženírizikachybzneprofesionálníchfinančníchrozhodnutíinstitucí,-snazšíkontrolačinnostiškol,-lepšívzájemnásrovnatelnostjednotlivýchorganizací.c) Podlecharakteruúkonupřiděleníprostředků rozlišujeme:• přidělovánípodohodě,• přidělovánínazákladěformule.Vpřípadědohadovacíhoprocesuvzdělávacíinstitucesamavypracujenávrhrozpočtu,kterývsouladusjejímicílipokryjepředpokládanéfinančnípotřeby.Oskutečnévýširozpočtujepříslušnouautoritou(stát,jináinstituceodpovědnázarozdělováníveřejnýchprostředků)rozhodnutonazákladěvzájemnédohodysevzdělávacíinstitucí.Naopakformuleje„tvrdýmechanismusalokacezdrojů.Přiděleníprostředkůmámandatornícharakter,jetudížzpozicevysokéškolynárokové.Formuleumožňujenastavitjednoznačnýalgoritmusdistribucestátníchprostředkymezijednotlivévysokéškolypodlepředemdanýchpravidelsvyužitímvybranýchparametrů.Jakjižbylovýšeuvedeno,parametrymohoubýtvstupníivýstupní.Přiděleníprostředkůpodohoděmátytovýhody:-jeflexibilní,umožňujepostihnoutspecifikajednotlivýchinstitucí,-stimulujekvalitu,nutíškolykpředkládánípodloženýchnávrhů,- vytváří státu prostor pro posouzení plánovanýchefektů z využití prostředků,-víceúčelovévyužitíiproaktivitymimohlavníčinnostškoly.Podrobnýrozpisprostředkůmánásledujícípřednosti:-jednoduchostatransparentnost,-lepšíkontrolaaměřitelnost,-menšíprostorprolobbyorganizacíčirůznýchzájmovýchskupin,


46 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1-snadnéplánovánípříjmovéstranyrozpočtuorganizací.d) Podlecharakterurozhodnýchparametrůrozeznáváme:• modelyzaloženénavstupníchparametrech,• modelyzaloženénavýstupníchparametrech.Prvnípřístupodvozujepřidělenousumafinančníchprostředkůodvstupníchveličinvzdělávacíhoadalšíchprobíhajícíchprocesů(počtystudentů,počtyakademickýchpracovníků),druhýnaopakzasměrodatnéfaktorypovažujevýsledky(početabsolventů,početpublikací,patentů).Vstupníparametrymajítytopřednosti:-objektivitaatransparentnost,-dobráměřitelnost,nízkénárokynazjišťovaníhodnotkritérií,-lzevyužítprosrovnáníorganizacísrůznýmzaměřením,-nevedoukúčelovémuchováníinstitucísměremkmodifikacivýkonů(snižovánínárokůnastudenty,preferenceobjemuvýzkumupředkvalitou.Výhodyvýstupníchparametrůjsou:-hodnotískutečnévýkonyinstitucí,nejenzdrojeapředpoklady,-představujíprvekstimulaceorganizacíkvětšíaktivitě,-lzejimiusměrňovatchováníškolzestranycentrálníchautorit.Kevšemvýšeuvedenýmklasifikacímjenazávěrzapotřebípodotknout,ževpraxiseuvedenépřístupyzpravidlanepoužívávkrajníchpolohách,naopaklzevesvětěnaléztjejichnejrůznějšíkombinace.VEvropějekonkrétnípodobanastavenísystémůvětšinouzaloženanapoměrněvelkéautonomiiškol,přímémfinancováníinstitucí,kombinacivyužíváníformulíidohadovacíchřízeníorozpočtuapřevazevstupníchparametrůnadvýstupními.SystémfinancováníveřejnýchvysokýchškolvČeskérepubliceVeřejnévysokéškolytvořívČeskérepublicespecifickoukategoriivrámcisystémuinstitucípodléhajícíchveřejnésprávě.Nejednáseanioorganizačnísložkystátu(dříverozpočtovéorganizace)aniopříspěvkovéorganizace,nýbržosvébytnéorganizacezřízenépodlezvláštníhozákona.Majíprávnísubjektivitu,samostatnědisponujísvýmmajetkematěšísevětšíautonomiivoblastifinančníhorozhodovánínežvýšeuvedenéinstituce.Nicméněipřesuvedenounezávislostzdeexistujejasnénapojenínasoustavuveřejnýchrozpočtů,dominantnípříjmovoupoložkourozpočtůveřejnýchvysokýchškoljsoutotižpříspěvkyadotaceodstátu.StudiumnaveřejnýchvysokýchškoláchjepodlelegislativyvČeskérepublicebezplatné,tudížnenímožnonavyšovatpříjmovoustranuvybíránímškolnéhoodstudentů.Podílsoukroméhosektorunafinancováníveřejnýchvysokýchškoljevšakdánsponzoringemaplatbamizaodebíráníodbornýchslužebvrámcispolečnýchvýzkumných,vývojovýchčipodnikatelskýchaktivit.Jednímznezbytnýchkrokůrozvojeterciárníhovzdělávacíhosektorujeprohlubováníspoluprácesfiremnípraxíaztohovyplývajícínavyšovánípříjmůzesoukromýchzdrojů.


Mulač,P.etal.:Financováníterciárníhovzdělávání 47Právnírámecfinancováníveřejnýchvysokýchškoljedánzákonemč.111/1998Sb.,ovysokýchškoláchaozměněadoplněnídalšíchzákonů(zákonovysokýchškolách),vezněnípozdějšíchpředpisů.V 18,odst.2jeuvedeno,žepříjmyrozpočtuveřejnévysokéškolyjsouzejména:a)příspěvekzestátníhorozpočtunavzdělávacíavědeckou,výzkumnou,vývojovou,uměleckounebodalšítvůrčíčinnost, 1b)dotacezestátníhorozpočtu,c)poplatkyspojenésestudiem,d)výnosyzmajetku,e)jinépříjmynebojinépříspěvkynežuvedenévpísmenua)zestátníhorozpočtu,zestátníchfondů,zNárodníhofonduazrozpočtůobcíakrajů,f)výnosyzdoplňkovéčinnosti,g)příjmyzdarůadědictví.Dominantnísložkourozpočtůvysokéškolyvšaktvořípříspěvkyadotacezestátníhorozpočtu.Základnípravidlaprojejichpřidělováníjednotlivýmvysokýmškolámopětdefinujezákonovysokýchškolách,kterýv18,odst.3stanovíže:„Veřejnávysokáškolamánároknapříspěvekpodleodstavce2písm.a).Prostanovenívýšepříspěvkupodleodstavce2písm.a)jerozhodnýtypafinančnínáročnostakreditovaných studijníchprogramůaprogramůceloživotníhovzdělávání,početstudentůadosažené výsledkyvevzdělávací avědecké,výzkumné,vývojové,uměleckénebodalšítvůrčíčinnostiajejínáročnost.Provýšipříspěvkujetéžrozhodnýdlouhodobýzáměrveřejnévysokéškolyadlouhodobýzáměrvzdělávacíavědecké,výzkumné,vývojové,uměleckéadalšítvůrčíčinnostiprooblastvysokýchškolvypracovanýministerstvemajehokaždoročníaktualizace(dálejen„dlouhodobýzáměrministerstva).Veřejnévysokéškolepříslušízálohanapříspěvekstanovenánazákladěrozhodnýchúdajůpodlestavuk31.říjnupředchozíhokalendářníhoroku.Příspěvekjezrozpočtovékapitolyposkytovánpodleobecnýchpředpisůproposkytováníprostředkůstátníhorozpočtuprodotace,pokudtentozákonnestanovíjinak. 2 Následujícíodstavec §18zákonaovysokýchškoláchpakuvádí,že„Ministerstvorozhodnutímstanoví,zdaposkytovanýpříspěveknebodotacejeúčastístátníhorozpočtunafinancováníprogramu 3 ,přičemžpříspěveknebodotacenastavbu 4 je vždy, svýjimkou její údržby a oprav, účastístátního rozpočtu nafinancováníprogramu,je-livyššínež10000000Kč.Mezipříspěvkemadotacíjefundamentálnírozdíl.Zatímcopříspěvekjemandatornípříjmemvysokéškoly,jehož výšeje jednoznačněurčenanazákladěpropočtovéformule(vizníže)ajehožnevyčerpanýzůstateklzekoncemrokupřevéstdoúčelovéhofondu,dotacetvořínestálouaúčelověvázanoupoložkuajenakoncirokuzúčtovatelná,tj.pokudnenívyčerpána,musíbýtvrácena1 §7 odst. 1 písmeno t) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změněněkterýchsouvisejícíchzákonů(rozpočtovápravidla),vezněnípozdějšíchpředpisů.2 §10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některýchsouvisejícíchzákonů(rozpočtovápravidla),vezněnípozdějšíchpředpisů.3 §12a13zákonač.218/2000Sb.,orozpočtovýchpravidlechaozměněněkterýchsouvisejícíchzákonů(rozpočtovápravidla),vezněnípozdějšíchpředpisů.4 SděleníČeskéhostatistickéhoúřaduč.321/2003Sb.,ozavedeníKlasifikacestavebníchdělCZ-CC.


48 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1zpětsprávcikapitoly.V§18odst.4zákonaovysokýchškoláchjeuvedeno,ževeřejnávysokáškolamánároknadotacinarozvojvysokéškolyaževeřejnévysokéškolesemůžeposkytnoutdotacezejménanaubytováníastravovánístudentů.Podmínkydotací,jejichužitíazúčtováníseřídíobecnýmipředpisypronakládánísprostředkystátníhorozpočtu 5 azvláštnímipředpisyupravujícímipodporuvýzkumuavývoje 6 .Provýšidotacíjerozhodnýdlouhodobýzáměrveřejnévysokéškolyadlouhodobýzáměrministerstva.Klíčovoupříjmovoupoložkounaběžnýprovozveřejnévysokéškolyjsoupříspěvkyzestátníhorozpočtu.Vzákoněovysokýchškoláchjejimvěnován§18a.Zdejevodstavci1připomenutavazbana §18odst.2písm.a)ajezdeuvedeno,žeoposkytnutípříspěvkurozhodujeministerstvonazákladěžádostiveřejnévysokéškoly.Druhýodstavecpotékonkretizujemechanismusposkytovánípříspěvků.Píšesezde,že„Ministerstvovrozhodnutíuvedeúčel,nakterýjepříspěvekurčen,výšiposkytovanéčástky.Ministerstvomůžerovněžstanovitdalšípodmínkyapovinnostipodlepovahyúčelu,nakterýjepříspěvekposkytnut,nebopodleakreditovanéhostudijníhoprogramu,najehožuskutečňováníjepříspěvekurčen.Proostatnínáležitostirozhodnutísepoužijípřiměřeněustanovenízvláštníhozákonaprovydánírozhodnutíoposkytovánídotacízestátníhorozpočtu 7 aprorozhodováníoodnímánídotací. 8 .Zavelmidůležitýlzebezesporupovažovattéžodstavec4,kterýuvádítoto:„Veřejnávysokáškolajepovinnačerpatapoužívatpříspěvekvsouladusúčelem,jehožmábýtdosaženo,apodlezvláštníchprávníchpředpisůupravujícíchúčetnictví.Zůstatkypříspěvkunakoncikaždéhokalendářníhorokuveřejnávysokáškolapřevedeprodalšíkalendářnírokdosvýchfondůpodle 18odst.7.Ministerstvopříspěvekveřejnévysokéškolerozhodnutímodejme,pokudjejčerpávrozporusezákonemnebovrozporusrozhodnutímoposkytnutípříspěvku.Ministerstvopříspěvekveřejnévysokéškolerovněžrozhodnutímodejme,pokudzaniklakreditovanýstudijníprogram,najehožuskutečňováníbylpříspěvekposkytnut,nebopokudseposkytnutýpříspěvekdostaldorozporusdlouhodobýmzáměremveřejnévysokéškoly(§12).Konkrétnějšíúpravaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolámvycházízustanovení §7odst.1a§14zákonač.218/2000Sb.orozpočtovýchpravidlechazměněněkterýchsouvisejícíchzákonů.Zdesepíše,žeMinisterstvoškolství,mládežeatělovýchovyvydáváPravidlaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolám.Tentodokumentje klíčovýmpodklademupravujícímmechanismusfinancováníveřejnéhoterciárníhosektoru.5 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejícíchzákonů(rozpočtovápravidla),vezněnípozdějšíchpředpisů.6 Zákonč.130/2002Sb.,opodpořevýzkumuavývojezveřejnýchprostředkůaozměněněkterých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějšíchpředpisů;Nařízenívládyč.461/2002Sb.,oúčelovépodpořevýzkumuavývojezveřejnýchprostředkůaoveřejnésoutěživevýzkumuavývoji;Nařízenívládyč.462/2002 Sb.,oinstitucionálnípodpořevýzkumuavývojezveřejnýchprostředků aohodnocenívýzkumnýchzáměrů,vezněnínařízenívládyč.28/2003Sb.7 §14odst.3písm.a),b),g)ai)zákonač.218/2000Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů.8 §15zákonač.218/2000Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů.


Mulač,P.etal.:Financováníterciárníhovzdělávání 49Vsoučasnédobějeaktuálníjehozněnízedne24.února2006,ježbylozveřejněnopodč.j.4632/2006-30.Vuvedenýchpravidlechjepředepsánvlastníalgoritmuspropočtuvýšepříspěvkůipodrobnéinformacekčerpánídotací.Dokumentzahrnujetytooblasti:•Studijníprogramyasnimispojenátvůrčíčinnost;•Stipendiaprostudentydoktorskýchstudijníchprogramů;•Mezinárodníspolupráce;•Vzdělávacíprogramy,projektyazáměry;•Mimořádnéaktivity;•Stipendia.Zhlediskacharakteruuvedenýchpoložeksejedná,stejnějakovevětšiněostatníchstátů,okombinacivýšepopsanýchteoretickýchpřístupů.Prostředkytvořícípříspěveknavýukuakreditovanýchstudijníchprogramůasnimisouvisejícítvůrčíčinnostijsoupřiděloványnazákladěformule.Základnímiparametryjsouzdepočtystudentůjednotlivýchkategoriíaekonomickánáročnostpříslušnéhostudijníhoprogramu.Obdobnýcharaktermajístipendia,jenkritériajsouzdeodlišná.Naopakvzdělávacíprogramy,projektyazáměry,mezinárodníspolupráceamimořádnéaktivityjsoufinancoványvrámcidohadovacíhořízení,tedyrozhodnutímcentrálníchautoritopřijetíčizamítnutípodanýchnávrhůjednotlivýchorganizací.SWOTanalýzačeskéhosystémufinancováníveřejnýchvysokýchškolVtétokapitoleprovedemesouhrnnézhodnocenísystémufinancováníveřejnýchvysokýchškolvČeskérepublice.Jakjižbylopoukázánovúvodu,nebudemezdeřešitproblémnedostatečnéhoobjemuprostředkůpročeskévysokéškolství,důrazbudekladennavnitřnístrukturumodeluasamotnýmechanismusalokacezdrojů.VelicevhodnýmaparátempropodobnákomplexníhodnocenínastrategickéúrovnijeSWOTanalýza.Tahodnotínejprvevnitřnífaktoryúrovněsystémuanazákladětohotošetřeníjsoudefinoványsilnéaslabéstránky.Potéjesystémzasazendoširšíhokontextuajekonfrontovánizvlivyokolí,čehožvýstupemjeidentifikacepříležitostíahrozeb.ProvětšínázornostzdezvolímegrafickoumetoduSWOTanalýzy,kteránejenževelmipřehledněilustrujepojmenovanéveličiny,aletéžumožňujekomplexnízhodnoceníúrovněuvedenýchfaktorůastanovenícelkovéstrategicképozicehodnocenéhosystému.Ztabulkyjepatné,žepřevažujísilnéstránkynadslabými,cožjezřejmézpočtupoložekijejichobjektivnímuvýznamuadopadu.Dálelzevysledovatpřevahuohroženífunkčnostiastabilityčeskéhosystémufinancováníveřejnýchvysokýchškolnadbudoucímipříležitostmi.VýstupemanalýzyjetedystrategickýpřístupST,jenždoporučujevyužitísilnýchstráneksystémukprevenciproblémů,tj.aplikaciproaktivníchkrokůsměremkudrženímezinárodníkonkurenceschopnostičeskýchveřejnýchvysokýchškol.


50 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek1:SWOTanalýzasystémufinancováníveřejnýchvysokýchškolvČRZávěrVpříspěvkubylyshrnutyzákladníteoretickémodelykfinancováníveřejnýchvysokýchškolabylatéžnastíněnajejichpraktickávyužitelnostaoblíbenost.Vnávaznostinatobylyrozebrányvýhodyjednotlivýchpřístupůiúskalíjejichaplikace.Bylopřipomenuto,žemálokdybývajíuvedenémodelyimplementoványvkrajníchpolohách,praktickápodobavyužívanýchsystémůvevětšinězemínaopakpředstavujeúčelnoukombinacinaznačenýchteoretickýchpřístupůtak,abybylyprodanékonkrétníprostředímaximálněvyužitypřednostivybranýchmodelůaeliminoványjejichklíčovéslabiny.VdalšíčástibylpopsánsystémfinancováníveřejnýchvysokýchškolvČeskérepublice,zejménajehoprávnízakotveníaklíčovéprincipy,ježjsouzdeuplatňovány.Nejdůležitějšípříjmovoupoložkoučeskýchveřejnýchvysokýchškoljsoupříspěvkynarealizovanéstudijníprogramyasnimisouvisející,kteréjsouškolámpřiřazoványnazákladěformule,jejímižklíčovýmiparametryjsoupočtystudentůrůznýchkategoriíaekonomickánáročnostpříslušnýchstudijníchprogramů.Programy,projektyagrantysounaopakfinancoványpomocídotací,kteréjsourozděloványnazákladědohadovacíhořízení.Vzávěrečnéanalytickéčástibyloprovedenosouhrnnézhodnocenísystémufi-


Mulač,P.etal.:Financováníterciárníhovzdělávání 51nancováníčeskýchveřejnýchvysokýchškol.BylavyužitaSWOTanalýza,kteráumožniladefinovatsilnéaslabéstránkyhodnocenéhosystémuaidentifikovatbudoucípříležitostiahrozby.Zvýčtuzahrnutýchpoložekvyplynulo,ževsoučasnédobělzehodnotitúroveňsystémuspíšepozitivně,neboťsilnéstránkypřevažujínadslabými.Avšaksouvisejícímzávěrembyloto,žestávajícípodobajižtakdobřenemusívyhovovatpotřebámvblízkébudoucnosti,kdysedajíočekávatpodstatnézměnypodobyterciárníhovzdělávání.Protojedůležitéuplatnitproaktivnípřístupaprovéstnezbytnédílčíúpravytak,abybylytuzemskévysokéškolyvbudoucnostikonkurenceschopnénejenvčeském,aletéžvevropskémaglobálnímměřítku.Reference[1]ŠEBKOVÁ,H.Kvalitavzdělávánívmechanismechfinancování.Hodnocenívysokýchškol.Praha,2004.[2]Zákonč.111/1998Sb.,ovysokýchškoláchaozměněadoplněnídalšíchzákonů[3]Zákonč.218/2000Sb.orozpočtovýchpravidlechazměněněkterýchsouvisejícíchzákonů[4]Pravidlaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolám


52 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Financing the Tertiary Education in the CzechRepublicinEuropeanContextThegoalofthiscontributionistodescribeandanalysetheexistingmodeloffinancingthepublictertiaryeducationalsectorintheCzechRepublicanddefineimportantprincipleswhicharethereapplied.Therearealsomentionedstrengthsandweaknessofcurrentfinancingmodelafterwhichpossiblewaysofmodificationtomorefairandefficientallocationofpublicrecoursesarediscussed.Keywords:publichigherschools,financing,contribution,grantKontaktní adresa:Ing.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czMULAČ,P.,VOCHOZKA,M.,WALTEROVÁ,D.:FinancováníterciárníhovzdělávánívČRLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.43–52.ISSN1802-503X.


KvalitačeskýchvysokýchškolvsystémufinancováníPetrMulač,MarekVochozka,LudmilaOpekarováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktCílemtohotopříspěvkujezhodnotituplatňovanéprincipyfinancováníveřejnýchvysokýchškolvČRaposouditvazbytohotosystémunavýsledkyhodnoceníkvality.VpříspěvkujsoudetailněrozebránypřednostiislabinypropojenívýsledkůkvalitysmechanismemfinancovánívysokýchškolajeprovedenaanalýzasituacevČeskérepublice.Jsouzdeanalyzoványjednotlivésložkypříjmovéstranyrozpočtuveřejnévysokéškolysakcentemnajejichvztahkfaktorukvalityavnávaznostinatojsoudiskutoványmožnésměryúpravdobudoucnosti.Klíčováslova:veřejnévysokéškoly,financování,hodnoceníkvalityÚvodVzdělanostobyvatelstvajedůležitoudeterminantouúrovněnárodníhohospodářstvíapředstavujejedenzklíčovýchpředpokladůkonkurenceschopnostijednotlivýchtuzemskýchsubjektůistátujakocelku.Srostoucímírousložitostiuspořádánísvěta,dynamickýmvědecko-technickýmrozvojem,zkracováníminovačníchcyklůapřiostřenímmezinárodníkonkurenceječímdáltěžšídosahovatvurčitýchaspektechdlouhodobějšíchkomparativníchvýhodaztohovyplývajícíchúspěchůnatrhuvýhradněztituludispozicelepšímivstupymateriálnípovahy.Naopakstálevětšípodílnaúspěchučineúspěchufiremijednotlivcůmajíjejichznalosti,praktickédovednosti,flexibilitaakreativita,dásedokoncekonstatovat,žeklíčovoukonkurenčnívýhodoupředevšímvoblastechsvysokoupřidanouhodnotoujednespředevšímúroveňlidskéhokapitálu.Všechnyuvedenéskutečnostizdůrazňujínezastupitelnourolivzdělánívrozvojikaždéspolečnostiastavíjejdorolestěžejníhofaktorudlouhodobéhoúspěchuatrvaléprosperity.Výšeuvedenésouvislostijsouvšeobecněuznáványavteoretickéroviněikonsensuálněrespektovány,nicméněpraktickékrokyjednotlivýchtržníchsubjektůtomunevždyzcelaodpovídají.Natomtomístěsevšaknebudemezabývatchovánímindividuálníchúčastníkůnárodníhohospodářství,nýbržpohledemcentrálníchautorit,podněžresortškolstvínáleží.Jejichzájmembymělobýtpředevšímdbátnajednéstraněomaximálněefektivnívynaloženíomezeného53


54 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1množstvíveřejnýchprostředků,nadruhépakoúroveňvýstupůvzdělávacíchprocesůvkontextuširšíchcelospolečenskýchzájmů.Pohledefektivnostizdebudemeřešitspíšejakosubsystémdruhéhookruhuproblému,atokvalityvzdělávání.Jetotižzřejmé,ženehospodárnénakládánísprostředkyvesvémdůsledkuimplikujeabsencitěchtozdrojůproalternativnípoužití,kdebysjejichvyužitímmohlodojítkzlepšováníúrovnějednotlivýchčinnostípotažmokrůstukvalityprocesůavnávaznostinatoinavyšováníúrovněvyprodukovanýchvýstupů.Kvalitavzděláníjakvšakcelkověvzatopodstatněširšímpojmemnežjensamotnáefektivnost,neboťstrochounadsázkyřečeno,efektivnělzevyrábětinepoužitelnévýrobky.Kvalitavzděláváníjekomplexníkapitoloufungováníceléhoškolskéhosystému,vesvémúplnémpojetísezabývázdroji,procesyikonečnýmivýstupy.Isohledemnatendencevývojetétooblastilzesvysokoupravděpodobnostípředpokládat,ževdohlednédoběbudekvalitavzdělánízcelazásadnímprvkemmezinárodníkonkurenceschopnostičeskýchvzdělávacíchinstitucí,atonejennaterciárníúrovni.Protojezapotřebívěnovattétootázcezvýšenoupozornostatonejennaakademickéúrovni,nýbržpředevšímvpraxi.Příspěvekjeorientovánnaterciárníúroveňvzdělávacíhoprocesu,kdejeproblematikazajištěníahodnoceníkvalitypatrněnejpalčivějšíavkontexturychlepostupujícíhoboloňskéhoprocesuinejaktuálnější.Nebudemesevšakzabývatsouhrnnýmpohledemnakvalituvysokýchškolajejichověřování,neboťktomutotématujižbylopublikovánomnohoanaevropskéúrovnizdepanujenateoretickéúrovnipoměrnějasnáshoda,cožsevjednotlivýchzemíchzačínápostupněpřenášetidorovinypraktické.Vtomtočlánkubychomchtělizúžitnášpohlednasouvislostmezikvalitouterciárníhovzděláníafinancovánímvysokýchškol.CílemtohotopříspěvkujetedyzhodnotituplatňovanéprincipyfinancováníveřejnýchvysokýchškolvČRaposouditvazbytohotosystémunavýsledkyhodnoceníkvality.DálevtextubudoudetailněnejprverozebránypřednostiislabinypropojenívýsledkůkvalitysmechanismemfinancovánívysokýchškolastěžejníkapitoloujepakanalýzasituacevČeskérepublice.Zdejsouanalyzoványjednotlivésložkypříjmovéstranyrozpočtuveřejnévysokéškolysakcentemnajejichvztahkfaktorukvalityavnávaznostinatojsoudiskutoványmožnésměryúpravdobudoucnosti.FinancovánívzdělávacíčinnostivysokýchškolSystémfinancováníveřejnýchvysokýchškoljedánzákonemč.111/1998Sb.,ovysokýchškoláchaozměněadoplněnídalšíchzákonů(zákonovysokýchškolách),vezněnípozdějšíchpředpisů.V 18,odst.2jeuvedeno,žepříjmyrozpočtuveřejnévysokéškolyjsouzejména:a)příspěvekzestátníhorozpočtunavzdělávacíavědeckou,výzkumnou,vývojovou,uměleckounebodalšítvůrčíčinnost,b)dotacezestátníhorozpočtu,c)poplatkyspojenésestudiem,d)výnosyzmajetku,


Mulač,P.etal.:Kvalitačeskýchvysokýchškol 55e)jinépříjmynebojinépříspěvkynežuvedenévpísmenua)zestátníhorozpočtu,zestátníchfondů,zNárodníhofonduazrozpočtůobcíakrajů,f)výnosyzdoplňkovéčinnosti,g)příjmyzdarůadědictví.Detailníúpravaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolámvycházízustanovení7odst.1a14zákonač.218/2000Sb.orozpočtovýchpravidlechazměněněkterýchsouvisejícíchzákonů.Zuvedenéhopramenuvyplývá,žeMinisterstvoškolství,mládežeatělovýchovyvydáváPravidlaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolám.Aktuálnízněníjezedne24.února2006,č.j.4632/2006-30.Tentodokumentpojednáváopřidělovánízákladníchprostředkůnaprovozachodvysokýchškol,nezabývásevšakurčitýmispecifickýmikapitolami,jakojepředevšímfinancováníspecifickéhovýzkumu,grantovýmiprojektyaúpravoupříjmůinstitucízjejichdoplňkovéčinnosti.Finančníprostředkynaprovozvysokýchškolarealizacijejichstudijníchprogramůvčetněsouvisejícíchtvůrčíchčinnostíjsouvysokýmškolámzesoustavyveřejnýchrozpočtůpřiděloványprojednotlivéfunkčníoblastijejichčinnosti.Protentoúčeljelegislativněstanovenasoustavaukazatelů,jejichžhodnotyjsousměrodatnéprovýšipřídělujednotlivýmškolámvpříslušnékategorii.AlgoritmuspropočtutěchtoindikátorůjedefinovánvPravidlechproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolám.Vnásledujícímtextupodrobněrozeberemenejdůležitějšíukazatele,ježtvořízákladprorozdělováníveřejnýchprostředkůnafinancovánívzdělávacíčinnostivysokýchškol.Vzhledemktomu,žezákladnímčlenempropočtuukazatelůjetzv.normativprostředkůnajednohostudenta,bývásystémpřidělováníprostředkůnaběžnévýdajevysokýchškolněkdypojmenovánjakonormativnífinancování.UkazatelA-studijníprogramyTentoukazateljekritériemprostanovenípříspěvkunarealizovanéstudijníprogramyasnimisouvisejícítvůrčíčinnost.RozvrhovouzákladnouprorozdělováníprostředkůsvyužitímukazateleAjsoupočtyrozpočtovýchstudentůveřejnýchvysokýchškolvakreditovanýchstudijníchprogramech.Zarozpočtovéhostudentajepovažovánstudent,kterýjezapsándostudia,kromětěch,jimžjestudiumhrazenozezdrojůjinérozpočtovékapitolyčipodlemezinárodníchsmluvausnesenívlády(mezinárodnístudenti).DůležitoukategoriíprodalšívýpočtynejenukazateleAjeurčenítzv.přepočtenéhopočtustudentů.Algoritmuspropočtujetento:PPS=Nov.S ·1,0+Zvl.S 1,0+Ost.S ·1,0+Půlr.S ·0,5kde PPSNov.SZvl.SOst.SPlr.S-přepočtenýpočetstudentů,-nověpřijatístudenti,-zvláštnístudenti,-ostatnístudenti,-půlročnístudenti.


56 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Nověpřijatístudentijsouti,kteříjsouk31.10.příslušnéhoakademickéhorokupoprvépřijatikestudiunaprvnívysokéškolevČRdoprvníhoročníkuajsouktomutodatuřádnězapsáni.Zazvláštnístudentyjsoupovažovániti,kdostudujídéle,nežjestandardnídobastudiapropříslušnýstudijníprogramzvětšenáojedenrok.Půlročnístudentijsoutací,kdovdoběkratšínežpůlrokpřekročístandardnídobustudiazvětšenouojedenrokOstatnístudentipaknespadajídožádnézuvedenýchkategorií,jednásenejvětšíčáststudentůvysokýchškol,kteřísenacházejíněkdevprůběžnéfázistudijníhoprogramu.Vedleuvedenékvantitativnísložkyjesamozřejmězahrnutaitakvalitativní,kteránesledujerozsahstudijníchprogramů,nýbržjejichobsah.DruhoufundamentálníveličinouprostanoveníhodnotyukazateleAjeprotokoeficientekonomickénáročnostirealizovanýchstudijníchprogramů.Hodnotatohotokoeficientujeprojednotlivázaměřenístudijníchprogramůdirektivněstanovenanaúrovnicentrálníchautoritajezpohledumanagementuškolyexogennímfaktorem,atobezohledunaskutečnouekonomickounáročnostrealizovanýchprogramů.Uveďmepříkladyhodnotprorůznésměry:•1,00proprogramyekonomické,politologické,právní,psychologickéadalší,•1,20proprogramypedagogické,mediální,filosofickéadalší,•1,65proprogramystavební,strojní,elektrotechnickéadalší,•2,25 pro programyzemědělské, lesnické, zdravotnické,farmaceutické adalší,•2,80proprogramychemické,lékařské,biologickéadalší,•3,50proprogramyveterinární,•5,90proprogramyumělecké.ProsamotnýpropočetukazateleAjepakklíčováhodnotaprůměrnéekonomickénáročnostivšechstudijníchprogramůrealizovanýchnapříslušnévysokéškole.Tensestanovujejakováženýaritmetickýprůměrdílčíchkoeficientůekonomickénáročnostivšechstudijníchprogramů,přičemžvýznamnostnímivahamijsouzdepodílypřepočtenýchpočtůstudentůjednotlivýchprogramůnacelkovémpřepočtenémpočtustudentůškoly.KEN Φ =n∑t=1KEN tPPS tPPSkde KEN ΦKEN tPPS t-průměrnýkoeficientekonomickénáročnostistudijníhoprogramu,-koeficientekonomickénáročnostit-téhostudijníhoprogramu,-přepočtenýpočetstudentůt-téhostudijníhoprogramu,


Mulač,P.etal.:Kvalitačeskýchvysokýchškol 57PPSn-přepočtenýpočetstudentůškolycelkem,-početrealizovanýchstudijníchprogramů.Součinemtohotoprůměrnéhokoeficientuekonomickénáročnostirealizovanýchstudijníchprogramůacelkovéhopřepočtenéhopočtustudentůsestanovínormativnípočetstudentůdanévysokéškoly.NPS= PPS · KEN Φkde NPS -normativnípočetstudentůškoly,PPS -přepočtenýpočetstudentůškoly,KEN Φ -průměrnýkoeficientekonomickénáročnostistudijníhoprogramu.CelkovávýšeukazateleAprourčitouvysokouškolujepakdánasoučinemnormativníhopočtustudentůazákladníhonormativu.Tenčiníprorok2009částku34325Kčnajednohostudenta,tedystejnějakovroce2008.UkazatelA=NPS · ZNkde NPSZN-normativnípočetstudentůškoly,-základnínormativnastudenta.UkazatelAjecosetýčeobjemualokovanýchprostředkůvýrazněnejpodstatnějšímkritériem.Vroce2009jeprotutooblastrozpočtověpřiděleno16386863tis.Kč,tedy74,8%celkovéčástkynarozpočtyvysokýchškol.Hodnotaprorok2009jeo1024124tis.Kčvyššínežvrocepředchozím,byltudížuskutečněnmeziročnínárůsto6,67%.Vpředchozímobdobíbylvšakrůstvýraznější,činil7,23%.UkazatelB1-studijníprogramy,nárůstpočtustudentůTentoukazatelmátéžcharakterpříspěvku.Ilustrujevpodstatěuchazečkouatraktivnostjednotlivýchstudijníchprogramůveřejnýchvysokýchškol.JevěcnýmzaměřenímstejnýjakoukazatelA,avšaknarozdílodnějnesledujeabsolutnístav,nýbržjeorientovánreziduálně.Tentoukazatelmázacílzohlednitnavýšeníobjemuvýkonůškolvpředmětnémobdobíoprotirokupředchozímu,druhýmúkolemtohotoindikátorujesankcionovatnedodrženíkontrahovanéhopočtustudentůzestranyveřejnévysokéškoly.PrvnímčlenemprokonstrukciukazateleB1jenárůstpočtustudentůrealizovanýchstudijníchprogramů.Tensestanovujejakorozdílnormativníhopočtustudentůk31.10.příslušnéhoakademickéhoroku(tj. loňskéhokalendářníhoroku)anormativníhopočtustudentůk31.10.předchozíhoakademickéhoroku(tj.předloňskéhokalendářníhoroku).


58 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Nár˙ust=NPS n − NPS n−1kde Nár˙ustNPS nNPS n−1-meziročnínárůstpočtustudentůrealizovanýchstudijníchprogramů,-normativnípočetstudentůběžnéhoakademickéhoroku,-normativnípočetstudentůminuléhoakademickéhoroku.DruhýmčlenemvzorceprostanoveníukazateleB1jeodpočetzanedodrženíakceptovanékvótystudentů,ježbylastanovenanazákladědohodymezivysokouškolouaMŠMT.Tentočlenjevyužitjenjednostranně,tedyjakosankcezapřekročení,nikolivvšakjakobonuszanedosaženíkontrahovanéhopočtustudentů.Překročenísepočítajízvlášťzabakalářsképrogramy,zvlášťza1.-3.rokydlouhodobýchmagisterskýchprogramůazvlášťza4.-7.rokydlouhodobýchmagisterskýchprogramůanavazujímagisterskéstudijníprogramy,neboťtéžlimityjsoustanovenyprotytotřikategorieodděleněajenutnozamezitmožnostemvzájemnékompenzace(tj.jednosepřekročíadruhénedosáhne).Prodoktorsképrogramysetotoneurčuje,neboťzdenejsoudánažádnáomezenípočtustudentů.Propočetpřekročeníilustrujmenabakalářskýchprogramech.Jehohodnotajedánahodnotouvětšíhozdvojice:•rozdíluskutečnéhopřepočtenéhopočtustudentůbakalářskýchprogramůakontrahovanéhopočtustudentůbakalářskýchprogramů,•hodnotynula.Překr.B= max(PPS B − KPS B ;0),kde Překr.BPPS BKPS B-překročenílimitupřepočtenéhopočtustudentůprobakalářsképrogramy,-přepočtenýpočetstudentůbakalářskýchprogramů,-kontrahovanýpočetstudentůbakalářskýchprogramů.Analogickyseurčíipřekročeníprodalšídvěkategorie.Celkovýstavnadlimitníchstudentůsepaklogickystanovísoučtemjednotlivýchdílčíchpřekročenízauvedenéúrovněstudia.Odpočet=Překr.B+ Překr.M13+ Překr.(M47+N),kde odpočet -odpočetzacelkovépřekročenílimitupřepočtenéhopočtustudentů,Překr.B -překročenílimituprobakalářsképrogramy,Překr.M13 -překročenílimitupro1.-3.roksouvislýchmagisterskýchprogramů,


Mulač,P.etal.:Kvalitačeskýchvysokýchškol 59Překr.(M47+N)-překročenílimitupro4.-7.roksouvislýchmagisterskýchprogramůapronavazujícímagistersképrogramy.Jezřejmé,žeodpočetnemůžedosáhnoutzápornéhodnoty,neboťkaždýzesčítancůvpřípadězápornéhorozdíluskutečnýchakontrahovanýchstudentůnabýváhodnotynula.VpřípadědodrženílimitumátedyveličinaodpočetnulovouhodnotuaindikátorB1tudížnijakneovlivní.Vopačnémpřípadějehohodnotusnižuje.CelkováhodnotaukazateleB1jepakdeterminovánarozdílemukazatelůnárůstaodpočet,přičemžtentorozdíljenásledněnásobenzákladnímnormativem.Vzhledemktomu,žereziduálnípropočtyjsourealizoványnaúrovnipřepočtenýchpočtůstudentůanikolivpočtůnormativních,otevírásezdejistýprostorproúčelovéchovánívesmysluúmyslnéhopřekračovánílimitůpočtůstudentů,atozejménautěchškol,jejichžprůměrnáekonomickánáročnoststudijníchprogramůjedostivysoká.Ukazatel B1=(Nár˙ust − Odpočet) · ZN,kde Nár˙ustOdpočetZN-meziročnínárůstpočtustudentůrealizovanýchstudijníchprogramů,-odpočetzapřekročenídohodnutéholimitupočtustudentů,-základnínormativ.PomocíukazateleB1jepřidělovánopodstatněméněprostředkůnežlisvyužitímukazateleA.Vroce2009jeprotutooblastrozpočtověpřiděleno232975tis.Kč,tedycca1%celkovéčástkynarozpočtyvysokýchškol.Hodnotaprorok2009jeo385033tis.Kčnižšínežvrocepředchozím,byltudížuskutečněnmeziročnípokleso62,30%.Pokračujetedytrendsnižováníobjemuprostředkůprotutooblast,neboťivpředchozímobdobídošlokpoklesu,atoo31,56%.UkazatelB2–studijníprogramy,bonifikacezaabsolventyB,M,N,PItentoukazatelmácharakterpříspěvku.Narozdíloddvoupředešlýchindikátorůvšakneníorientovánnavstupníparametry,nýbržnavýstupyvzdělávacíhoprocesu.Jehosmyslemjetedypřidělitškolámbonifikacizavychovanéabsolventyvrámcibakalářských,dlouhýchmagisterských,navazujícíchmagisterskýchadoktorskýchstudijníchprogramů.Protožestrukturaabsolventůneníshodnáseskladboustudentů,nelzekpropočtůmukazateleB2použítvýševyužívanéveličina,atoaniprůměrnouekonomickounáročnoststudijníchprogramů.Přípravnépropočtyjetudížpotřebaprovéstznovuprosouborabsolventů.Nejprveseurčíprůměrnáekonomickánáročnostvýchovyjednohoabsolventabakalářských(B)amagisterských(M)studijníchprogramů.


60 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1KEN B,M =n∑KEN tt=1PA tPA B,Mkde KEN B,MKEN tPA tPA B,Mn-průměrnýkoeficientekonomickénáročnostivýchovyBaMabsolventa,-koeficientekonomickénáročnostit-téhoBčiMstudijníhoprogramu,-početabsolventůt-téhostudijníhoBčiMprogramu,-početabsolventůBaMprogramůcelkem,-početrealizovanýchstudijníchBaMprogramů.Vnávaznostinatoseprovedeanalogickýpropočetpropostgraduální(P)studia.Výpočetsedělázvlášťztohodůvodu,žebonifikacezaabsolventadoktorskýchprogramůjsouvyšší.KEN P =n∑t=1KEN tPA tPA Pkde KEN PKEN tPA tPA Pn-průměrnýkoeficientekonomickénáročnostivýchovyPabsolventa-koeficientekonomickénáročnostit-téhoPstudijníhoprogramu,-početabsolventůt-téhostudijníhoPprogramu,-početabsolventůPprogramůcelkem,-početrealizovanýchstudijníchPprogramů.UkazatelB2jepakstanovensoučtembonifikacízaabsolventybakalářskýchamagisterskýchprogramůnastranějednéabonifikacízaabsolventydoktorskýchprogramůnastranědruhé.Dílčíbonifikaceprokaždouzuvedenýchkategoriíseurčísoučinempočtuabsolventůdanéhostupně,průměrnéekonomickénáročnostivýchovyjednohoabsolventadanéhostupně,normativunaabsolventaakoeficientustupněstudia.Ukazatel B2=PA B,M ·KEN B,M ·NA·KSS B,M +PA P ·KEN P ·NA·KSS P ,kde PA B,MPA PKEN B,MKEN PNAKSS B,M-početabsolventůBaMprogramůcelkem,-početabsolventůPprogramůcelkem,-průměrnýkoeficientekonomickénáročnostivýchovyBaMabsolventa,-průměrnýkoeficientekonomickénáročnostivýchovyPabsolventa„-normativabsolventa,-koeficientstupněstudiaBaM,


Mulač,P.etal.:Kvalitačeskýchvysokýchškol 61KSS P-koeficientstupněstudiaP.Normativabsolventačiníprorok2009dlerozhodnutíMŠMTčástku9503Kč.Tatohodnotajenižšínežúdajzroku2008,kdybylnormativabsolventaroven10415Kč.Došlotedykpoklesuo912Kč,cožjepoměrněznatelnýposunnegativnímsměremanavzdoryhlasůmnavětšízohledňovánívýstupníchparametrůtatotendencevypovídáoprávěopačnýmsměremorientovanýchrozhodnutíchministerstva.Koeficientystupňůstudiajsoutyto:•probakalářskéamagistersképrogramymajíhodnotu1,•prodoktorsképrogramymajíhodnotu1,5.Prorok2009bylonaukazatelB2schváleno983206tis.Kč,tedycca4,5%celkovéčástkynarozpočtyvysokýchškol.Hodnotaprorok2009jeo14341tis.Kčvyššínežvrocepředchozím,byltudížuskutečněnmeziročnínárůsto1,48%.UkazatelC stipendiaprostudentydoktorskýchstudijníchprogramůPříspěvekpřidělenýnazákladěhodnotyukazateleCpředstavujefinančnípodporuprostudentydoktorskýchstudijníchprogramů.Jehovýšejeurčenasoučinemjednotkovéčástkynastudiumjednohodoktorandaapočtustudentůvprezenčníformědoktorskýchstudijníchprogramů,kteřívnichnestudujídéle,nežjestandardnídobastudia.ProvýpočetpříspěvkujsourozhodnéúdajeSIMSk31.10.předchozíhokalendářníhoroku,ak31.3.,30.6.a31.10.příslušnéhokalendářníhoroku.Ukazatel C== JČD · PPD,kde JČDPPD-jednotkováčástkanadoktoranda,-početprezenčníchdoktorandů.Jednotkováčástkanadoktorandačinívroce2009hodnotu88775Kč,tedystejnějakovrocepředchozím.Prorok2009jenaukazatelCurčeno849628tis.Kč,tedynecelá4%celkovéčástkynarozpočtyvysokýchškol.Hodnotaprorok2009jeo60556tis.Kčvyššínežvrocepředchozím,byltudížuskutečněnmeziročnínárůsto7,67%.Vpředešlémobdobíčinilnárůst4,20%.KvalitavefinancovánívzdělávacíčinnostiÚkolemtohotokrokujeposouditmíruzahrnutíúrovněkvalityvzdělávacíhoprocesu,ježrealizujíjednotlivévysokéškoly,vmechanismechjejichfinancování.Jezřejmé,žeklíčovéukazatelepropřidělovánípříspěvkunauskutečňováníakreditovanýchstudijníchprogramůaprogramůceloživotníhovzděláváníasnimispojenouvědeckou,výzkumnou,vývojovou,uměleckounebodalšítvůrčíčinnost


62 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1jsoupostavenyvýrazněvýkonověajsouzvětšíčástiorientoványnavstupníparametryvzdělávacíhoprocesu.Jezdejednoznačněpreferovánajednoduchostkonstrukceatransparentnostvýstupu.Každézezahrnutýchhledisekjezpodstatykvantitativníabezjakéhokolivsubjektivníhoprvku.Jetedyevidentní,žesamotnéukazateleneobsahujížádnéatributykvalityvzdělávacíinstituce.Druhouotázkoujevšakzhodnoceníimplicitníchvazebnakvalitu.Někteříautořipostulují,žezaevidentnínapojeníformulovéhofinancovánínahodnoceníkvalitylzespatřovatvregulačníroliakreditačníkomise(např.Šebková,2004).Početstudentůjepodletakovýchnázorůlimitovánmnožstvímakreditovanýchstudijníchprogramůalzetedynajítpřímouúměrumezikvalitouinstituceamnožstvímfinancovanýchstudentů,tudížicelkovýmpříspěvkemzesoustavyveřejnýchrozpočtů.Stakovýmpohledemvšaklzedlenašehonázorusouhlasitjenvevelmiomezenémíře.Procesakreditacejetotižsvýmcharakteremhodnocenímbinárním,jehozávěremjevždybuďvýrokanonebone.Nejsouzdevšaknijakpromítnutyrozdílyvkvalitějednotlivýchúspěšnýchprogramů,všechnyakreditovanéprogramystejnéekonomickénáročnostisedoformulezapočítávajístejně.Akreditacetedysicetvoříjakásifiltrprozamezenífinancováníprogramůnekvalitních,alerozhodněnelzehovořitanionepřímémnapojenínormativníhofinancovánínakvalituvzdělávacíhoprocesu.Zahrnutívýstupníhoparametruvpodoběbonusuzaabsolventyjedlenašehonázorurozhodněkroksprávnýmsměrem,neboťtotohledisko(přiudrženípředepsanéúrovněpožadavkůnastudentydleakreditačníchmateriálů)sledujejedenzdůležitýchatributůkvality,atoefektivnost.Totokritériummotivuješkoly,abycelývzdělávacíprocesstudentavmaximálnímožnémíředospělaždoúspěšnéhokonce.Avšakanitotohlediskoneřešíproblém„prahovéhochovánívedoucíhokmaximalizaciekonomickéhoprospěchu,kdyproškolyjenejvýhodnějšírealizovatsvoučinnosttímnejlevnějšímještěpřípustnýmzpůsobem.Vestávajícímsystémufinancovánívzdělávacíoblastičinnostivysokýchškolpakzcelascházíspoluúčaststudentů.Nebudemesezdezabývatsociálnímičipolitickýmiaspektytohotoproblému,uvedemejensvůjnázornadopadynakvalitu.Určitěsouhlasíme,žepozitivníefektbyškolnépřinesloztituluvlastníhonavýšeníobjemuprostředkůdoškol,téžvěřímevkladnýefektnadisciplínuazodpovědnostplatícíchstudentů.Avšakonenvyzdvihovanýefekttlakuneviditelnérukytrhunazvyšováníkvalityčinnostiškoljedlenašehonázorupoměrněsporný,atopředevšímzdůvodůpřílišdlouhédoby„produkčníhocykluškol,informačníasymetrienatrhuastálepřetrvávajícítendenceurčitýchskupinstudentůkhledánícestnejmenšíhoodporu.Protorozhodněnepovažujemecenotvornýmechanismuszatennejlepšímotorrůstukvalityvzdělávacíchčinností,čehožnejlepšímdůkazemjesituacevsektorusoukromýchvysokýchškol.ZávěrZávěremlzeshrnout,ževsystémunormativníhofinancovánívzdělávacíčinnostivysokýchškoljejednoznačněpreferovánakvantitativnístránkavzdělávacíčinnostiškolpředstránkoukvalitativní.Tentostavjezdůvodňovánpředevším


Mulač,P.etal.:Kvalitačeskýchvysokýchškol 63tím,žekvalituvzdělávánínelzespolehlivěměřitahrozízdetudížnebezpečínetransparentníchpostupů.Přidělováníprostředkůvýhradněpodlemnožstvístudentůaekonomickénáročnostistudijních programůnaopakminimalizujeprostorprolobováníčidokoncekorupci.Nespornouvýhodoujeijednoduchostazpohleduškolipředvídatelnostpříjmovéstránkyjejichrozpočtů.Avšaknaznačenéúvahyjsoudlenašehonázorupouzejednoustranoumince.Tímdruhýmpohledemjefakt,žepřisoučasnémsystémunejsouškolynijakfinančněstimuloványkmaximalizacikvality.Výhodnéjezdenaopakudržovánípouzeprahovéúrovněaaplikacejistýchúčelovýchpřístupů.Důsledkemtohojsoucelospolečenskéújmyvpodoběztrátztitulunižšíúrovněvzdělanostiobyvatelstvaanižšíkonkurenceschopnostivglobálnímměřítku.Jetedyotázkou,zdabyurčitézohledněnífaktorukvalitydofinancováníškolnepřineslovýraznýmotivačníprvekdorozhodovánímanagementůvzdělávacíchinstitucíouplatňovanýchvzdělávacíchpřístupechastrategiíchanevedlotedyvesvémdůsledkukakceleracirozvojevysokoškolskéhosektoru.Autořičlánkujsoutohonázoru,žepřipatřičnémnastavenísystémuhodnocení,zajištěnínáležitékontrolyčinnostihodnotitelůasprávnévolběkritériíbymohlbýttakovýkrokvelkýmpřínosemprosektorjakocelek,atoizacenudílčíchnespravedlnostívůčijednotlivýmorganizacím,ježbypramenilyzesníženéobjektivityklíčekalokaciveřejnýchprostředků.Jednalobysesamozřejmějenodoplněkdnešníhosystému,přičemžpodílprostředkůpřiznanýchzakvalitubybylrozhodněmenšinový.Ksamotnémupropočtubymohlbýtvyužitprotentoúčelsestavenýmodelvícekriteriálníhohodnocení,jehožkonkrétnípodoba(kritériaajejichváhy)byprojednotlivétypyinstitucívzešlazčinnostiexpertníchskupin.Izdeseautořipřimlouvajízajednoduchostauživatelskoupřívětivosttakovéhomodelu,abybyljehoalgoritmusproškolyčitelnýatypodletohotudížmohlymodifikovatsvoučinnost.Vopačnémpřípaděbybylamotivačníroletétoaktivityvýrazněomezena.Reference[1]ŠEBKOVÁ,H.Kvalitavzdělávánívmechanismechfinancování.Hodnocenívysokýchškol.Praha,2004.[2]Zákonč.111/1998Sb.,ovysokýchškoláchaozměněadoplněnídalšíchzákonů[3]Zákonč.218/2000Sb.orozpočtovýchpravidlechazměněněkterýchsouvisejícíchzákonů[4]Pravidlaproposkytovánípříspěvkůadotacíveřejnýmvysokýmškolám


64 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1QualityofHigherEducationinFinancingSystemintheCzechRepublicKeywords:publichigherschools,financing,qualityevaluationKontaktní adresa:Ing.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czThegoalofthiscontributionistoanalyseprinciplesoffinancingthepublictertiaryeducationalsectorintheCzechRepublicandevaluateaconnectiontoqualityresultsofinstitutions.TherearealsomentionedstrengthsandweaknessofimplementationalinkbetweenqualityresultsandfinancingtheschoolswhereonananalysisofsituationintheCzechRepublicisdone.Thisanalysisincludesevaluationofincomeitemsofpublichigherschools’budgetsandtheirimpacttofactorofqualityafterwhichpossiblewaysofmodificationarediscussed.MULAČ,P.,VOCHOZKA,M.,OPEKAROVÁ,L.:KvalitačeskýchvysokýchškolvsystémufinancováníLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.53–64.ISSN1802-503X.


ZměnyvmarketingovémmixusoučasnéhomaloobchoduVěraMulačová 1 ,PetrMulač 21 VysokáškolapolytechnickáJihlava2 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktTentopříspěveksezamýšlínadvlivemsoučasnéekonomickésituacenaobchodnípodnikáníazdůrazňujeněkteréaspektyzměnvmarketingovémmixuprosazovanévýrobciaobchodníky.Nutnostmodifikacemarketingovéhomixujezdůrazněnasoučasnoufinančníkrizíavedenajednéstraněknutnostiužšíspolupráceobchoduavýrobypřisnižovánínákladůaovlivňováníspotřebitelů,nastranědruhéktvrdšímuvyjednáváníscílemzískatprosvoustranupodnikánívýhodu.Klíčováslova:obchodnípodnikání,marketingovýmix,cenovápolitikaÚvodPodnikánívobchodě,atozejménamaloobchodníčinnost,kdyobchodníkpřicházípřímodokontaktusesvýmizákazníky,hrajespecifickourolivceléspolečnosti,neboťjenejenindikátoremtrendůazměnvceléspolečnosti,aletakéurčitýmsociálníbarometrempřenášejícímnakupujícídopadymakroekonomické,sociálníazejménavlivyvznikajícíuvýrobců.Odobchodníhosektoruseočekáváposkytováníslužebnadrámecobvykléhopodnikánívoblastibojeprotipadělkům,videntifikacinebezpečnýchvýrobkůstejnějakovsociálníchzáležitostechaobsluzeurčitéhoúzemí.Odpovědnostobchodujetudížvyššínežjehomožnécílenéovlivňováníněkterýchuvedenýchfaktorů,protoženemůževesvémdůsledkunéstodpovědnostzavlivyfinančníkrizejakojezvyšujícísenezaměstnanostasnižujícísekoupěschopnostobyvatel,tlaknanákladovousložkucenuvýrobcůispotřebitelů,legislativnídůsledkyevropskýchrozhodnutíaodsouváníčinaopakzvyšovánímezinárodněobchodníchbariérdovozuavývozuzboží.Současnázhoršujícíseekonomickásituacevedekrůstupopulismuanabízízvýšenoupříležitostkpoukazovánínanedostatkyvobchodnímpodnikáníaodváděnípozornostiodprvotníchproblémů.Postaveníobchodujeprotonutnévnímatvrámcikomplexnosticeléhododavatelskéhořetězceaprocesutvorby65


66 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1hodnotvespolečnosti.Prototakézměnyvmarketingovémmixujsoudůsledkemzměnuvnitřceléhododavatelskéhořetězce,kterýzačínávýrobouakončíoobchodníka.VztahobchoduavýrobyZatímcovýrobaobecněvytvářínovýprodukt,cílemobchodujakopodnikatelskéhosubjektujezprostředkováníarealizacenákupuaprodejezboží,kterévýrobcevytvořil.Ekonomickýmprojevemacílemjehopodnikáníjeobchodnímarže,kteroutvořírozdílmezicenou,zajakounakoupilazajakouzbožíprodává.Jezcelaevidentní,žetatomaržemusíodpovídatpřidanéhodnotěobchodníka,anavícmusívytvořittakéziskodpovídajícímířerizikakapitáluvloženéhodoobchodníčinnosti.PohlednasamotnéobchodnípodnikánílzevyjádřitslovyIng.ZdeňkaJuračky,prezidentaSvazuobchoduacestovníhoruchuČR:„obchodníknebylmnohdybránzaozdobuhorníchpříčekspolečenskéhožebříčku(snadvyjmatěchnejbohatších),bylspíšepovažovánza„šizuňka,„keťase,„šíbraatp.,kterýkesvýmvýdělkůmpřišelbezvelkénámahy.Obchodníkbylvždybrántrochujakočlověk,kterýsvýmumemavětšinouikouzlemosobnostizískalpenízetím,žeovlivnilkupujícíhotak,žejehoefektzprodejebylmožnáadekvátnější,nežsikupujícímyslíDobrýpodnikatelvmaloobchoděmusíbýtochotennéstrizikofinančníazbožové,musíznáttrhdomácíimezinárodní,orientovatsevněmapředvídatjehovývojaperspektivy.Jehomarketingováfilosofiejezaloženanapředvídáníauspokojovánípotřebzákazníkůauvědoměnísi,žetéměřnasycenýtrhčekávždyněconového,cozákazníkaosloví.Vztahmezivýrobcem-dodavatelemaobchodníkemjedlouhodobý,tvoříserokyajezaložennavzájemnéefektivníkomunikaci,kdyoběstranymusíbýtschopnyvzájemnýchústupkůpřivyjednáváníocenových,platebníchidalšíchpodmínkáchobchodu.Výsledkemjednáníjepoměrněvysokámíraspokojenostioboustranvedoucíkopakovanýmkontraktům.Prodejce,tj.výrobcemápředstavu,zajakoucenuchceprodatamásamozřejměprostředkykovlivněnívýrobce-nejennákladovéfaktory,aletakékvalitu,inovativnost,specifičnostčiatraktivituvlastníhoproduktu,kterýmimůžepřesvědčitobchodníkakpřijetísvýchpodmínek.Každýobchodníkpřicházínaopakkjednánísvlastnípředstavou,zakolikazdavůbecjezbožíschopenprodat.Protožerozhodujícímčinitelemjezákazník,kterýonákupurozhoduje,předpokládáseuobchodníkaznalostsvýchspotřebitelskýchsegmentůajejichpreferencí.Vsoučasnédoběpanujenatrhuostrýažlikvidačníkonkurenčníboj,kterývedektomu,ženěkteřívýrobciiobchodnícijednajínahraněkorektnostiavztahymezinimiseztěchtodůvodůkomplikují.Příklademproblematickýchvztahůmezidodavateliamaloobchodemmůžebýtprodejpotravinářskéhozboží.Podle údajů Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR je tlak obchodu,zejména velkých potravinářskýchřetězců na výrobce likvidační. Obchodnícipřesouvajíčástpodnikatelskýchrizik navýrobcenapř.formou zalistovacíchpoplatků,vynucovánímsibonusůčislevnaprodejvýrobkůvakcíchvčetnězpětnéhoodběruneprodanéhozboží.


Mulačová,V.,Mulač.P.:Změnyvmarketingovémmixumaloobchodu 67SoučasnétrendyvmarketingovémmixuobchoduVobchodnímpodnikáníjsoupatrnéodlišnostivevyužíváníjednotlivýchsložekmarketingovéhomixu,kterévyplývajízespeciálníhopostaveníobchodu.Marketingovéúvahyatudížzaměřenímarketingovéhomixujekoncentrovánonazákazníka.Tímjekaždý,kdojakýmkolivzpůsobemnavážekontaktsobchodníkem,tedysenapříkladinformujeovlastnostechzbožíanižsihokoupí.Spotřebiteljenaopakten,kdozbožíužíváanemusíbýttotožnýsosoboukupujícího.Vběžnépraxisevšakuvedenépojmyzaměňujíajezřejmé,ževýstupyzmarketingovýchaktivit(politik)jsouzaměřenynavšechnyuvedenéskupiny.Klasickýmarketingovýmixčtyřhlavníchnástrojůoznačovanýchza4Plzevobchodězměnitnaodpovědinačtyřizákladníotázkytýkajícísezákazníka:•Conakupuje;•Zakoliknakupuječijeochotennakoupit;•Kde(azdajeochotennakoupitijinde);•Sjakoupodporouzbožínakupuje.ProobchodjenejdůležitějšímnástrojemKDE,tj.lokalizacemaloobchodníjednotkyspolečněscelkovoucenovouúrovnínabídkyzbožívevztahukšířiahloubcesortimentu.Komunikačnímixpaktvoříspecifickénástrojejakonákupníatmosféra,merchandising,výkladnískříněrůznéformypodporyprodeje.Protožepoužívánívšechmarketingovýchnástrojůsepřizpůsobujeměnícímsepodmínkámtrhu,docházívsoučasnédoběpodvlivemekonomickýchproblémůcelosvětovéhorozsahukposunůmvmarketingovémmixučeskéhomaloobchodu.Kvýraznémuposunudocházítaképřidiferenciaciobchodníků.Změnymarketingovéhomixunastávajíuvšechnástrojů.Jižvýšebylaoznačenajakonejdůležitějšíprvekmarketingovéhomixumaloobchodníjednotka,tj.místoprodejezboží.ZatímcorostoucítendenceorganizačníkoncentraceobchodníchfiremaexpanzezahraničníchobchodníchřetězcůdoČRjeprojevemminuléhodesetiletí,docházívposledníchletechkpřesununákupůdohypermarketůzejménavdůsledkujejichlokalizacedomenšíchúzemníchcelků.Odroku2003tvořínejvyššípodílnákupůprávětentotypprodejenspodílemmezi32-39%celkovýchtržeb.StagnacerůstutržebvedlamanagementhypermarketůkekonkurenčnímubojisdiskontnímiprodejnamitypuLidl,PennyMarketčiPlusDiskont,jejichžtržbysezaposledníchpětletzvýšilyz18%navícenež25%zcelkovéhoobjemutržeb.Jednoznačnýtrendpřesunuhypermarketůdosídelspočtynaddesettisícobyvatelvycházízanalýzyspádovéoblasti,nabízívyššíkvalitualepšíkomfortnákupuoprotidiskontnímprodejnámapředevšímkonkurenčníceny.TentotrenddokládánárůstpočtuprovozovatelůjednotekTesco,Billa,KauflandneboHypernova.Docházítímkcelkovémurůstupočtuhypermarketů,jakdokládánásledujícítabulka.


68 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Tabulkač.1PočethypermarketůvČeskérepublicevletech1997-2009Zdroj:IncomaResearchTrendnáhradyklasickýchsamoobsluhajejichzavírání,zejménavcentrechměst,sezastavil.Vroce1995tvořilytytosamoobslužnéprodejny49,3%objemutrhu.Přesunzanákupynaokrajeměstposkytujícívýbornépodmínkyproparkováníacelotýdennínákupjevystřídánotevíránímprodejenvcentrechměst.ZdebojujíozákazníkyhlavněsupermarketyřetězceBillaaAlbert,obchodyTescoExpresnebočesko-polskýřetězecŽabka.LepšísetaképostaveníčeskéhodružstevníhoobchodusjednocenéhopodjednotnouobchodníznačkuCOOP.Dalšízměnoujepřesunčástinákupůzpětdospecializovanýchprodejen,zejménavoblastidrogerieakosmetikyarůstprodejeuskutečňovanéhovnákupníchcentrech.Dalšíveliceaktuálníotázkousouvisejícísezhoršujícíseekonomickousituacívýrobcůispotřebitelůjecenovácitlivostčeskéhospotřebiteleasnísouvisejícícenovápolitikaobchodu.PodlevýzkumůspolečnostiIncomaResearch,jecenarozhodujícímfaktorempřivýběrunákupníhomísta.Teprveponínásleduječerstvost,kvalitazbožíašířesortimentu.Prochovánívětšinysoučasnýchspotřebitelůjetypické:•Přivýběrualternativníchproduktůjeprorozhodovánínejvýznamnějšícena;•Kupujícíupřednostňujecenupředkvalitou;•Rostepočetnákupůnasplátky;•Snižujesedůležitostznačky;•Docházíkestagnacinákupuzboží„zdravéhoživotníhostylu.Cenaprodávanéhozbožísestávázákladnímkritériemprokomunikacisespotřebitelem.Obchodvytvářícenovýtlaknasvédodavatele,zejménauzbožíkaždodenníspotřeby.Upotravinsenapř.výrobcipotýkajísrostoucímicenamivstupů.PodleúdajůČeskéhostatistickéhoúřadurostouspotřebitelskécenyrychlejinežcenyplacenéobchodníkydodavatelůmavýrobcům,přestojevšakzvyšovánímaloobchodunejennegativněvnímánoveřejností,alepředevšímmůžečasemvéstvesnazebojovatozákazníky„nejnižšícenounatrhuvprodejipodvýrobnímináklady,kterézakazujezákonoochraněhospodářskésoutěže.Voblasticenovévýhodnostihrajespecifickouroliinternetovýobchod.Ostrácenovákonkurencemezijednotlivýmiúčastníkytrhusnižujecenyprokoncovéhospotřebitele,alevedesoučasněkeskutečnédiferenciaciproduktů,posilováníznačekvčetněmaloobchodních,inovacivýrobkůatakébudovánídobrýchvztahůsezákazníky.


Mulačová,V.,Mulač.P.:Změnyvmarketingovémmixumaloobchodu 69DiskuseazávěrKomunikačnímixobchodníkazdůrazňujeostatníprvkymarketingovéhomixu,vsoučasnédobězejménazvolenoucenovoustrategii.Jeúzcepropojenslokalitouprodejeamaloobchodníjednotkou.Vedletištěnýchletákůjekomunikacezaměřenanapodporyprodejen,slevovéakčníkampaněavěrnostníprogramy.Stálesezvyšujepodílspolečnýchaktivitvýrobceaobchodníkanejenpřireklaměapropagačníchakcích,aleizakomponovánímstojanů,merchandaisingemadiferenciacíumístěnímzbožídoznačkovýchoddělenívrámciprodejny.Současnétrendymarketinguvobchoděsevyvíjejívsouladusezměnamimarketingovéprostředíareagujínazměnyvchovánízákazníků.Vobchoděsedlouhodoběprojevujíglobalizačnítendence,rostemírakoncentraceobchodníchčinnostíaprojevujesesilnýnákladovýtlakzestranydodavatelůizestranyobchodníků.Současnýobchodnítrhjezhlediskakonkurencetrhemnasycenýmsesilnoutržnídominancí.Výšecharakterizovanézměnyvjednotlivýchprvcíchmarketingovéhomixujsoudůsledkemzměnychováníjednotlivýchtržníchsegmentů.Přirostoucímvýznamucenovésložkymarketingovéhomixulzeočekávatcelkovésníženíobjemuspotřeby,přesunodkvalityzbožíobsaženévevyššíceněkekvantitělevnějšíhozbožísohledemnamnožstvípeněžníchprostředků,kterébudeschopenneboochotenspotřebitelnanákupjednotlivýchdruhůzbožívynaložit.Důsledkembudevýraznádiferenciacezákazníků.Srostoucíkonkurencínatrhubudestálevícenabývatznačnéhovýznamuhledáníkonkurenčnívýhody,lzevšakbohuželpronejbližšíobdobíočekávatdominacicenovéhoatributu,kterýsebudepromítatdovšechostatníchsložekmarketingovéhomixu.Lzeprotopředpokládatpřesunspotřebitelůzacenověvýhodnějšíminákupy,kterýmsemusísortimentníadistribučnípolitikaobchodupřizpůsobitapřenéstspotřebitelsképožadavkynasvédodavateleivýrobce.Uvedenétendence,zejménapokudjdeocenovouanákladovouoblast,mohoubýtlikvidačnízejménapromaléastředníobchodníky,kteřísnižšímkapitálovýmzázemímnebudoudlouhodoběschopničelitkonkurenčnímacenovýmtlakům.Reference[1]BOUČKOVÁ,J.akol.Marketing.1.vyd.Praha:C.H.Beck,2003.432s.ISBN80-7179-577-1.[2]Obchod, pohostinství, ubytování - časové řady — ČSÚ [online].[cit. 2009-04-09]. Dostupný z WWW: .[3]Incoma Research, GfK Praha - Projekt „Hypermarket 2002/ShoppingCenter 2002 [online]. [cit. 2009-04-09]. Dostupný z WWW:.[4]PREMIUM-premium.prosperita.info [online].[cit.2009-04-09].DostupnýzWWW: .


70 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1ChangesofMarketingMixinCurrentDetailThegoalofthiscontributionistodiscusschangesofcurrentsituationinretailbusinessintheCzechRepublicandanalyseinfluenceoffinancialcrisis.Sincestorelocationandpricehavealwaysplayedanimportantroleinconsumerdecisionmaking,thecontributionwillfocusonthemodifyingtheretailmarketingmixfromthepointofviewofoverallimpactontheretailbusiness.Keywords:retailbusiness,marketingmix,pricingKontaktní adresa:Ing.VěraMulačová,Ph.D.,VysokáškolapolytechnickáJihlava,Tolstého16,58601Jihlava,e-mail:mulacova@vspj.czIng.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czMULAČOVÁ,V.,MULAČ,P.:ZměnyvmarketingovémmixusoučasnéhomaloobchoduLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.65–70.ISSN1802-503X.


Vzdělání–stateksoukromýneboveřejnýLudmilaOpekarová,PetrMulač,JiříTučekVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktModelterciárníhovzděláváníhledákonsensuszhlediskaoptimálníhofungovánítohotosektoru,zejménanastavenímobjektivníchkritériíhodnocení,efektivnějšímrozloženíveřejnýchzdrojůnebodosaženímvyššíkvalityrespektujícítržníprostředí.Komplexnějšíhopohledulzedosáhnoutanalýzouprostředíveřejnéhoasoukroméhosektoru.Klíčováslova:terciárnívzdělání,veřejnýasoukromýsektor,statekvzdělání,objektivníhodnoceníÚvodZařazenímsystémuvzdělávánídokategorieveřejnéhočisoukroméhosektorulzedosáhnoutnávodunasystémovýpřístupoboustatků,včetněpraktickéhonaplněníadeterminovatzásadníkritéria,kterástimulujíkonečnécíle.Odpovědínaotázky–Jakéjekritériumhodnocenímimotržnísektor,kdezájemjedincejepřevýšenveřejnýmzájmem?–Znamenáskutečněveřejnýzájemsociálnístatus?–Jakýminástrojiovlivnitpřevisnabídkyvysokoškolskéhovzdělánínadjejípoptávkou?–Jakýmzpůsobemmonitorovatvýstupytétočinnosti?–Poznástátvjakékvalitěčikvantitěposkytovatveřejnýstatek?lzezapomociteoretickéhovýkladudojítkněkterýmkonkrétnímzávěrům,kterébymohlynastaviturčitýsystémovýaorganizačníprincipterciárníhovzdělávánívprostředítržníekonomiky.TeoretickývýkladVroce1954definovalpojemveřejnýstatek,Samuelson,vdnesjižklasickémčlánku„PureTheoryofPublicExpenditure,uveřejněnémvReviewofEconomicsandStatistics.Jdeostatky,„zekterýchmajívšichnispolečnýužitek71


72 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1vtomsmyslu,žespotřebatohotostatkukterýmkolivjednotlivcemnezpůsobujeomezeníspotřebyostatních.(citovánopodleCullisaJones(1995).Samuelsonzdůrazňuje,žeprávětatovlastnostodlišujeveřejnéstatkyodstatkůsoukromých.Vesvéučebniciekonomiepakomnoholetpozdějidefinujeveřejnýstatekponěkudpodrobněji(1989):„Jdeokomoditu,jejížužitkymohoubýtposkytoványvšemlidem....anižbytopřinášelovyššínáklady,nežjsouspojenysjejímposkytovánímjednéosobě.Užitkytěchtostatkůjsounedělitelnéalidénemohoubýtvyloučeniztoho,abyjichvyužívali...TutodefinicipřebíráiuznávanýMacmillanůvslovníkmoderníekonomie.Definičnívlastnostjezdecharakterizovánanásledovně:„...pokudje(komoditaneboslužba)nabízenajednéosobě,stávásedostupnouvšemostatnímjednotlivcůmbezvynaloženídodatečnýchnákladů.Oveřejnémstatkuprotoříkáme,žemánerivalitníspotřebu;spotřebajednouosobounesnižujedostupnoststatkuneboslužbykomukolivjinému.(Pearce1995)TéměřstejnědefinujepojemveřejnéhostatkuiHyman(1990).Relativněvíceseovšemzabývávztahemmezinerivalitouanevyloučitelností.Veřejnéstatkyjakoširšíkategoriidefinujenerivalitouspotřeby.Nerivalitajedefinovánaobdobnějakoupředchozíchautorů:„danémnožstvíveřejnéhostatkumůžeužívatvícenežjedenspotřebitel,anižbysetímsnížilamnožstvíužívanáostatnímispotřebiteli(Hyman1990).Uplatněnícenyjakonástrojevyloučenízespotřebynemážádnýsmysl.NevyloučitelnostjeHymanemchápánatak,ženelzevybíratcenuzajednotkuveřejnéhostatku.Konstatuje,žesevyskytujeve„většiněpřípadů.Poukazujevšaknato,ževšechnystatky,unichždocházíknerivalitěspotřeby,nemusínutněvykazovatinevyloučitelnostzespotřeby.Příklademmůžebýtteleviznívysílání,kdesrozvojemtechnologií(kabelovýpřenos,kódování)vzniklamožnostvyloučitzespotřebyty,kteřínejsouochotnizaplatitcenu.Prostatkyjetypické,žemíra,sjakouseunichprojevujívýšezmíněnévlastnosti,jerůznápřípadodpřípadu.Čistéveřejnéstatkyjsoupakstatky,kteréjsoujednaknerivalitnívespotřeběproceloupopulacispotřebitelů,jednakjejichužitkysplňujícharakteristikunevyloučitelnosti. 1PraktickyshodněpojednávajíoveřejnýchstatcíchCullisaJones(1992).VycházejípraktickyzeSamuelsonovydefiniceastandardnědefinujíjaknerivalitu,takinevyloučitelnost.Velmizajímavěsevyjadřujíkjistémuakademismupojmučistýveřejnýstatek.Poukazujínato,ževreálnémsvětětakovýchstatkůmocnení.Otázkouje,jaktytopozorovatelnéstatkyutřídit.Jednímzmnohamožnýchpřístupůjevzítvúvahuprávěvlastnostiveřejnýchstatků.Dělenímá1 Hymanvesvéučebnici(1990)uvádívelicenázornýpříkladpropochopenírozdílumezičistýmveřejnýmačistýmsoukromýmstatkem.Předpokládáspolečenstvílidí,kteříjsouuzavřenivjednémístnosti,jejichrozhodnutíovlivňujípouzejesamotnéanikohodalšího.Každýdendostávajíobyvatelémístnostifixnímnožstvíchlebaaurčitémnožstvípalivakvytápěnímístnosti.Chléblzemezijednotlivéosobyrozdělitajemožnépřitompoužíttržníhomechanismuscenou,kterábudedenněstanovovánanazákladěinterakcemezipoptávkouanabídkou.Jednotlivcimohoupřizpůsobovatsvouspotřebusvýmpreferencímaekonomickýmmožnostem.Nadruhéstraně,meziobyvatelemístnostinelzerozdělitto,nakolikjemístnostvytopena.Všichnivmístnostizažívajívdanémokamžikustejnouteplotu.Pokudbyseubytovaldalšíobyvatel,teplotabyzůstalastejná(předpokládáse,žemístnostjedostatečněvelká,abyteplozdalšíhotěla„nepomáhalo...)přistejném


Opekarová,L.etal.:Vzdělání-stateksoukromý 73pakpodobu,kterájeuvedenavtabulce(Cullis,Jones1992)(spotřeba): vyloučitelná nevyloučitelnárivalitní A Bnerivalitní C DTabulka1:DělenístatkůČistéveřejnéstatkyjsousymbolizoványkategoriíD.KategorieApředstavuječistésoukroméstatky.StatkyspadajícídokategorieBvykazujírivalituspotřeby,avšakjeunichobtížnénebonemožnévyloučení.Dobrýmpříklademzdemohoubýtvolněpřístupnézdroje.OpačnépřípadyznázorňujekategorieC.Tytostatkymajínerivalitníspotřebu,alevyloučenízespotřebyjemožné.Vtěchtopřípadechmůžebýtuplatněntržnímechanismus,avšaktenmůževéstkneefektivnosti.Toovšemneznamená,ževevšechtěchtopřípadechmusíbýtselhánítrhunapravovánavýlučněstátnímizásahy.Efektivníposkytovánístatkůmůžebýtřešenoisoukromouiniciativou.NejlepšímpříklademzdemůžebýtBuchananem(1965)vytvořenáteorieklubů,kterástanovujepodmínkyprooptimálníprodukcistatkůřazenýchdokategorieCvpřípadech,kdyknídocházíuvnitřskupinyspotřebitelů.PraktickystejnoutabulkuicelkovýpřístupuvádějívesvéučebnicirovněžmanželéMusgraveovi(1994).Jezajímavé,ževpodstatěuvádějídvěalternativnídefinice:„Pokudpoužijemetermínveřejnýstateknavšechnymožnostiselhánítrhu,vnašemschématubudoupodtentotermínspadatpřípadyB,CaD.ObvyklesevšakpojemveřejnýstatekpoužívápouzepropřípadCaD,tj.prosituace,kdyjespotřebanerivalitní.TytosituacesepodobajípřípaduBvtom,žesestatekposkytujebezvyloučení,tedytrhselháváanařadupřicházírozpočtovéfinancování.ZároveňsevšakobapřípadylišíodpřípaduBvtom,žeexistencenerivalitníspotřebyměnípodmínkyefektivníhopoužitízdrojů,takžeselišíodpodmínek,kteréplatíprospotřeburivalitní.(Musgrave,1994).Jakjepatrné,vanglosaskéliteratuřepanujevpodstatěvelmipodobnéchápánípojmuveřejnýstatekjakoprotikladukestatkusoukromému.Naprotitomufrancouzskáliteraturapoužíváspíšepojmy:statek„soukroméspotřebynebo„kolektivníspotřeby.Pojemveřejnýjespíšeuplatňovánkoznačenízpůsobůjejichfinancováníaposkytování(Hamerníková,1997).Unásbývajípojmyveřejnýakolektivnípoužíványjakosynonyma.Jentakjemožné,abysevněkterýchčeskýchučebnicíchvedlesebeobjevujedefiniceveřejnéhostatkunerivalitouanevyloučitelnostíaponínásledujetezetypu:„Hlavnímproblémemalokačnífunkceje,kdomározhodnoutotom,coje(činení)veřejnýmstatkem....(Hamerníková,1997).„Státsitakmůžeponechatvrukounesmírnědůležitározhodnutíotom,cojeveřejnýmstatkem(Klaus,1994).VeřejnýstatekversussoukromýstatekVrámciidentifikaceproblematikyefektivnostiveveřejnémsektorujenezbytnézabývatsenásledujícímiokruhyotázek:


74 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Proveřejnýsektorjecharakteristické,žezisknebýváobvyklepodmínkouúspěšnosti.Potřebyveřejnýchstatků(jakéveřejnéstatky,kolik,prokohoakdejeposkytovat)jsouobtížnědefinovatelné,zrovnatak,jakojeobtížněměřitelnáavyjádřitelnáiefektivnostvloženýchpeněžníchprostředků.-jakájespolečenskyoptimálníkombinaceveřejnýchasoukromýchstatků,-jakájeefektivníalokacevstupůmeziveřejnýasoukromýsektorekonomiky,-kolikveřejnýchstatkůbymělobýtprodukováno,-jakéjsounezbytnéajakédostatečnépodmínkyprozavedenícelkovérovnováhyvekonomice.Kritériemhodnocenívneziskovémsektorujemíranaplněníúčelu,zakterýmbylyjednotlivésubjektyzdepůsobícízřízeny.Obtížnáměřitelnostvýsledkůvedevpraxikurčitémuzkresleníreality.Klíčovýmkritériemhodnocenívziskovémsektorujepodílnadosaženémzisku.Ziskjakocílováfunkceziskovéhoresp.tržníhosubjektujenatolikmotivačnímmomentem,žehovedeikesnazedosáhnoutziskzajakýkolivpodmínek.Určitýmzpůsobemmuvtombráníkonkurence.Velmivýznamnýmjepřitomindividuálnízájem.Zatímcovsektoruziskovémjsoupevněnastavenakritériahodnocení,vsektoruneziskovémsituacenenízcelazřejmá.Jevelmináročnéstanovit,covystupujejakokriteriumhodnocenímimotržnísektor,kdejepatrnéžeindividuálnízájemjepřevýšenveřejnýmzájmem.Základnípřednostítrhujejehovýraznáorientacenavýkonnostaefektivnost.Nedostatkemtrhujevšakjehoselhávání,kteréohrožujesamoosoběefektivnostkaždéekonomiky.Systémvzdělávání,konkrétněvterciárnísféře,determinujezákladnídilemaojehopostavenívrámcinárodníhohospodářství.Samotnédefinováníčistýchveřejnýchstatkůnenínazákladníúrovniabstrakcepřílišsložité.Problémvšakobvyklenastávávechvíli,kdysebezdalšíhoupřesněnízaměnípojemveřejnýstatekzastatekveřejněposkytovaný.Docházíktomudostičastoanejenomvobecnémluvěachápání.Ivekonomickéliteratuřesepaksetkámespaušálnímtvrzením,ženapř.zdravotníslužby,vzdělání,bydleníjsouveřejnéstatky,neboťjsouvdanéekonomiceprodukoványveřejnýmsektorem,resp.financoványzveřejnýchfinancíaspotřebitelůmposkytoványjinak,nežzatržnícenu,většinoutedybezplatně.Odtudvšakmůžebýtjenmalýkrokkezcelapomýlenýmúvahámazávěrům,kterévycházejízfalešnýchanalogiísčistýmiveřejnýmistatkyakteréautomatickypředpokládajívyššíefektivnostveřejnéhoposkytovánípodobnýchstatků.Důsledkysezaměňujízapříčiny,subjektivnízaobjektivní,spornéseprezentujejakonespornéaideologiesetváříjakoekonomie.Veřejnéstatkyjsoutedy,přesvšechnynámitky,základnípodmínkoufungováníprivátníhosektoruakvalityživota.Dotétooblastipatříidostupnostvzdělání.Nášvzdělávacísystémdoroku1989trpělřadounedostatkůjakojeideologickázátěžněkterýchoborů,omezenámožnostpřecházetmeziškolamiaobory,nedostatečnávybavenostškolství.


Opekarová,L.etal.:Vzdělání-stateksoukromý 75SystémvzděláváníOpotřeběkvalitníchlidskýchzdrojůsnadnenípochyb.Jejichkvalitazávisínajejichrozvoji.JacobMinceraGaryS.Becker,nositeléNobelovycenyzroku1992,tvrdí,že„hnacísilouekonomickéhovývojejelidskýkapitál.České vysoké školství má více než šestisetletou tradici. Roku 1348 bylavPrazezaloženacísařemKarlemIV.dnešníKarlovauniverzita,nejstaršíakademickáinstitucevestředníEvropě.NejmladšívývojováetapačeskéhovysokéhoškolstvíbylanastoupenavsouvislostisjednánímovstupuČeskérepublikydoEvropskéuniealzejioznačitjako„etapuevropeizaceneboglobalizace.Jejísoučástíjenutnostustavitsektorvysokého(terciárního)vzdělávání,vjehožstruktuřebydosavadnívysokéškolybylysicehlavní,nikolivšakjedinousoučástí(velkýpotenciálvysokéhovzděláváníspočíváivnověvzniklýchsoukromýchVŠčivevyššíchodbornýchškoláchakonzervatořích).NarozdílodvětšinyzemíchybívČeskudalšímuvzdělávánísystematičnost.Nejasnéjsounejenkompetencecentrálníchúřadů,aleiinstitucionálnírámcemezivzdělavateliasociálnímipartnery,mezicentrálnímiorgányasociálnímipartnery,mezicentremakraji.Jaksituacinapravit?Cílevědoměbudovatsystémvzdělávánísjasněvymezenýmisystémovýmiprvky.Meziněpatřínapříkladkvalita.Kvalitajeunászatímponechánanavztahunabízejícíhoapoptávajícího.Přitomvíme,žesystémkvalityjezávislýnakvalitěinstituce,vzdělávacíhoprogramuakvalitělektorůatd.Obsahováproměnavysokýchškolvykazujetrendkzačleňovánístudijníchoborůpodlepotřebpracovníhotrhu.Vposledníchletechseobsahaformystudiarozrůzňují,cožpříznivěovlivňujepřístupkvysokoškolskémuvzdělávání.Hlaspraxejednoznačněsměřujekjednostrannémuodpoutáníseodneziskovéhosektoruavytvořenímixusnabídkoureflexenapotřebypraxe.Argumentyzastáncůposkytovánístátníchslužebseopírajíotzv.tržníselhání.Tvrdíse,ževněkterýchpřípadechtrhnedokážeposkytovaturčitéproduktyaslužby.Jetozdůvodňovánojakvysokýmináklady,neexistencímotivací,efektemčernýchpasažérů(freeriders),čiexistencípozitivníchexternalit.Vpraxiječernýpasažérpropojensdilematemoefektivnosti.Fenoménčernéhopasažérajepříčinoutoho,pročveřejnéstatkymusíposkytovatvláda,anikolivsoukromýsektor.Privátnísektorneposkytujeveřejnéstatkyjedincůmproto,žejichmohouužívat,anižbyzanězaplatili.Veřejnéstatkynenímožnéfinancovataninabázidobrovolnýchpříspěvků,protožeracionálněsechovajícíjedinecbyočekával,žejebudoufinancovattidruzí.Zároveňsrůstemmnožinyspotřebitelů,kteřímajízdanéhoveřejnéhostatkuužitek,rostevýznamčernéhopasažéra,protožejednotlivcijsouvevelkéskupině(toutospotřebitelskouskupinoumůžebýticeláspolečnost,např.národníobrana)jakočernípasažéřineidentifikovatelní,protojeracionální,abytytostatkyfinancovalavláda.


76 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1ZávěrVšeobecnýmcílemvysokoškolskéhovzděláváníjeposkytnoutstudentůmodpovídajícíprofesníkvalifikaci,připravovatjenavýzkumnoupráci,podíletsenaceloživotnímvzdělávání,přispívatkrozvojiobčanskéspolečnostiarozvíjetmezinárodní,zvláštěevropskouspoluprácijakopodstatnoudimenzivšechčinností.Kdybyexistovalstatek,kterýbybylskutečnětechnologicky,kolektivní’vSamuelsonověsmyslu,vůbecbyseostateknejednalo,alešlobyopřirozenoupodmínkulidskéhoživotajakotřebavzduch,jenžjekdispozicivnadbytečnémmnožstvíprovšechny,aprotojetakénikýmnevlastněný.Veřejnéstatkyjsouvětšinoucharakterizoványdvěmavlastnostmi,atonekonkurencívespotřeběanemožnostíprodávajícíhovyloučithozužíváníneplatiče.Tytodvapředpokladypotévedoukzávěru,ževšechnystatky,kterésnadsplňujízmíněnákritéria,musíposkytovatstát.Pokudalestátnedokážedefinovatexplicitnícíle,nenímožnéuvažovatoefektivnostivjednotlivýchsektorech.Konfliktnostdanéhotématupodpořenáteoretickýmvýklademonezbytnostiveřejnéhočisoukroméhosektoruvoblastivzdělání,konkrétněterciárnísféry,jebezesporukontroverzní.Existujínásledujícívážnéobavyvyplývajícíjakzestranystátu,takitrhu.•Nenímožnévyloučitjedincezužívání.•Státnemůžezjistit,jakémnožstvíbyměldoinvestovatdodanéhosektoru,abydosáhlsprávnéhovýsledku.•Vsystémuvzdělávánílzeobtížněeliminovatefektčernéhopasažéraskrzestát.•Státvelmitěžkoodhadujekvalitativníikvantitativnírozměrposkytováníveřejnéhostatku.•Tržnímechanismusnezajišťujedostatečnémnožstvístatků.•Systémškolstvínelzenabázinákladůvyjádřit,anižbydošlokmeziosobnímusrovnáváníužitku.•Nelzerozlišit,kteréčinnostibymělybýtsubvencovány,čirovnouposkytoványvládouakterénikoliv.•Tržnímechanismusvedebezdokonaléznalostitrhukneefektivnímuvyužívánízdrojů.•Statekvzdělánínelzepovažovatzazboží.


Opekarová,L.etal.:Vzdělání-stateksoukromý 77•Tržnímechanismusjespjatskonkurencí,kterámůžemíttendencikpolarizacibohatstvíachudoby.•Pokudbyziskovostbylajedinýmkriteriemefektivnosti,můženastatodklonodkonečnýchcílůvevzdělávání.Reference[1]BÉNARD,J.VeřejnáekonomikaI.EUČSAV,Praha2000.[2]BOAZ,D.Liberalismusvteoriiapolitice.Praha,Liberálníinstitut,2002.[3]BUCHANAN,J.M.„AnEconomicTheoryofClubs,Economica,32,1965,s.1-14.[4]BUCHANAN,J.M.(1987)PublicFinanceinDemocraticProcess,FiscalInstitutionsabdIndividualChoice,TheUniversityofNorthCarolinaPress,ChapelHill.[5]CULLIS,J.,JONES,P.PublicFinanceandPublicChoice:analyticalperspectives,McGraw-HillBookCompany,London,1992.[6]HAMERNÍKOVÁ,B.akol.Veřejnéfinance.GradaPublishing,Praha2000.[7]HYMAN,D.N.PublicFinance:acontemporaryapplicationoftheorytopolicy,TheDrydenPress,Chicago,3rded,1990.[8]JACKSONP.M., BROWN,C.V. Ekonomie veřejného sektoru. Eurolex,Praha,l.vydání,2003.[9]KLAUS,V.:„Dvatypyveřejnýchstatkůasvobodasoukromévolby,Lidovénoviny,22.8.1994[10]MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVEOVÁ, P.B. Veřejné finance v teorii apraxi,ManagementPress,Praha2004.[11]OCHRANA,F.Veřejnýsektoraefektivnírozhodování.ManagementPress,Praha,2001.[12]PEKOVÁ,J.Veřejnéfinance.ASPI,Praha2001.[13]PEARCE,D.W.akol.Macmillanůvslovníkmoderníekonomie,VictoriaPublishing,Praha1995.[14]SANDLER,T.„ImpurityofDefence:AnApplicationtotheEconomicsofAlliances,Kyklos,1997.30,3,s.443-460.[15]STIGLITZ,J.E.Ekonomieveřejnéhosektoru.GradaPublishing.Praha,1997[16]STRECKOVÁ,Y.akol.Veřejnáekonomie,Masarykovauniverzita,Brno,1997.[17]VOMÁČKOVÁ,H.EidetickéapraktickéaspektyhodnoceníVŠ.In:Rozvojovéastabilizačníprogramyvregionumetodyvýběruahodnocení.Ústín.Labem.2008,s.112-117.


78 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Education-publicgoodsorprivategoodsThetypeoftertiaryeducationhavefoundconsensuswiththeviewoftheoptimalfunctionthissegment,especiallyadjustingobjectivecriteriaevaluation,moreeffectivedistributionofpublicsourcesorinductionofhigherqualitywhichisrespectingmarketworld.Fromthetotalview,wemaygetwithanalysispublicworldorprivatesegment.Keywords:tertiaryeducation,publicgoods,privategoods,objectcriteriaevaluationKontaktníadresa:Ing.LudmilaOpekarová,Ph.D.,Vysokáškolatechnickáaekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice,e-mail:opekarova@vstecb.czIng.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czIng.JiříTuček,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:tucek@vstecb.czOPEKAROVÁ,L.,MULAČ,P,TUČEK,J.:Vzdělání–statekveřejnýnebosoukromýLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.71–78.ISSN1802-503X.


VyužitídotacízfonduEAFRDProgramrozvojevenkovajakozdrojefinancováníapodporyrozvojeregionuTučekJiří,MarekVochozka,KabourkováKristinaVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktTentopříspěvekilustrujemožnostdoplňkovéhofinancovánípodnikatelskýchinvestičníchzáměrůpodniků.Vdnešnídobě,mohoudotacezProgramurozvojevenkovapřispětkrozvojipodnikatelskýchsubjektuavneposlednířaděirozvojicelýchregionů.JakopříkladsprávnéhopochopenívýznamutěchtodotacíchciukázatnajednérodinnéfarměnaokreseČeskéBudějovice,jejížmajitelvyužildotacezProgramurozvojevenkovanarozvojsvérodinnéfarmy.Tentozáměrbylúspěšnýapomohlkvytvořenínovýchpracovníchmístarozvojikonkurenčníhoprostředí.Klíčováslova:Programrozvojevenkova,region,zemědělství.Cílprojektu:Specifickýmcílemprojektujenaplněnícílůvztahujícíchsekpodopatření2.1.5.Diverzifikacezemědělskýchaktivitaaktivitblízkýchzemědělství.Vrámcitohotopodopatřeníjeprojektzaměřennačást1.Podporaagroturistiky,kteréprojektsplňuje,neboťřešínásledujícíočekávanéúčinky:•vedlejšívýdělekvrámciagroturistikyjakodalšíalternativykezlepšenípříjmůzemědělskýchpodnikůarodinnavenkově,•spoluvytvářeníodvětvícestovníhoruchu,voblastitrávenívolnéhočasunavenkověvrodinnémprostředízemědělskéfarmy,•možnostpoznáníživotanavenkověavýznamujehohodnotprospolečnost,•rozšířenínabídkyproskupinyzákazníků,kteříchtějítrávitsvůjvolnýčasnavenkověadoplněnícelkovéhosortimentuslužebvoblastituristikyvregionu,•službaposkytovanápenzionemzemědělskéfarmy,vyvolánáslednoupoptávkupodalšíchslužbáchvregionuapříznivěovlivníekonomikuceléhoregionu,79


80 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1•nabídneaktivníodpočinekvespojeníspobytemvpřírodě,•penzionvzniknenamístěsoučasnéstarénevyhovujícízástavbyanenarušímalebnoukrajinupodKletí.PopispodnikatelskéhosubjektuPodnikzahájilsvoučinnostvčervenciroku1991.Přičemžsejednáopodnikjednotlivce,jehožsmyslemjeprovozapéčeorodinnoufarmusezaměřenímnachovskotu.Farmuzískalarodinavrestitucianavazujenadlouholetourodinnoutradici.Firmaobhospodařuje76.9hapůdníhofondu,ztoho:•výměraornépůdy-14.65ha,•výměratrvalýchtravníchporostů-62.25ha.Firmajeodsvéhozaloženíprovozovánajedinýmmajitelemajehorodinou.Vlastníkfirmy Kvalifikace,vzděláníFyzickáosoba StřednízemědělskáškolavJindřichověHradciDržitellicenceTRENÉR-JEZDECTVÍCílemtohotoprojektujevytvořenídalšíchzdrojůpříjmůrodinnézemědělskéfarmyprostřednictvímvybudováníubytovacíkapacityproagroturistiku.Realizacíprojektusevytvořínovápracovnípříležitostipromanželkumajiteleaumožníjejíspoluúčastnaekonomickéčinnosticeléfarmy.ProjektdáleobohatínabídkuslužebvregionuapobytnávštěvníkůvpenzionuvyvoládalšípoptávkuposouvisejícíchslužbáchadlouhodoběpřispějekrozvojiregionuivtěchtoširšíchsouvislostechFirmanemázaměstnance,zabývásezemědělskýmhospodařenímatochovemmasnéhoskotuAberdeenAngus,pěstovánímobilí,chovatelskýmislužbamivoblastiustájeníkoníajezdeckéhovýcviku.Hlavnímiproduktyjsou plemennýskot,skotprojatečnéúčely,krmnéobilí(blížetabulkač.1a2).PopisprojektuLokalitaProjektjelokalizovánvČeskérepublice,vNUTSII.Jihozápad,vJihočeskémkraji,vokreseČeskéBudějovice.Místojevzdálenocca15kmjižněodČeskýchBudějovic,vúdolířekyVltavy,vtěsnéblízkostichráněnékrajinnéoblastiBlanskýles.InfrastrukturaStavbapenzionubuderealizovánavareálurodinnéfarmysoukroméhozemědělce.Vsoučasnédobějesoučástíareálu:nověpostavená(kolaudace1996)


TučekJ.etal.:VyužitídotacízfonduEAFRD 81Tabulkač.1:Strukturaživočišnévýroby(vroce2003)Tabulkač.2:Strukturarostlinnévýroby(vroce2003)obytnáčást,vekterébydlírodinamajitele, naninavazujekancelářaubytováníprobrigádníky,zchátralástaráčáststatku,dřívesloužilakbydlení,najejímmístěbudepostavenabudovapenzionu, stodola,sloužícíjakoskladpíce,novězrekonstruovanástájpropětkoní, dalšískladovacíprostoryastájevbudoucnubudoutvořittechnickézázemípenzionu,objektstatkujesamostatněstojícíuzavřenýareálbudov,klasickéhovzhledu,bezrušivýchdostaveb.Částareálujepamátkověchráněnaapřispívákcelkovépřitažlivostistatku.DopravaKdopravěhostůmůževyužítmajitelfiremnívůzOctaviaCombi.KomunikaceObecsenachází2kmodmezinárodnísilniceE55ČeskéBudějovice-DolníDvořiště.Ztétokomunikacejepohodlněpřístupná.Vareálustatkubudepočítánosparkovacímimístyprohosty.EnergieVprostorufarmysenacházípodzemnísítěpotřebnéprozásobováníprovozuelektrickouenergiíavodou.Tatovedeníjsoudostatečněkapacitníasvýmtechnickýmstavemapříslušnýmiparametryodpovídajípříslušnýmnormám.ElektrickáenergiejedodávánaspolečnostíJČE,a.s.Pitnávodajezískávánazvlastníhovrtu,vodajepravidelněkontrolovánazdravotnímústavem.Zemníplynnenízaveden.Bytmajitelejevytápěnkotlemnapevnápaliva(dřevo).LidskézdrojeMajitelrodinnéfarmyvyužíváksezónnímpracímbrigádníkyznejbližšíhookolí.Pozřízenípenzionubudezajišťovatjehochodmanželkamajitele,vsoučasnédoběnamateřskédovolené.PředmateřskoudovolenoupracovalanačástečnýúvazeknaObecnímúřadu.Stavební,montážníkapacityMajitelfarmynevlastnístavebníkapacityaprojektkrealizacizadáfirmě,kterázvítězívevýběrovémřízení.Ukládáníodpadů


82 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1OdvozkomunálníhoodpaduzajišťujefirmaASA.Odvozodpadníchvodjeprováděndlesměrniceurčenépřistavebnímřízenírodinnéhodomu.Poroce1989bylmajitelirodinnéfarmynavrácenstatekveznačnězchátralémstavu.Příjmyzezemědělskévýrobyatransformačnípodílmuumožnilareálstatkučástečněobnovit.VzhledemkumístěnístatkuvkrásnépříroděBlanskéholesaanutnostizajistitmanželceodpovídajícízaměstnáníserozhodlkvýstavběpenzionu,kterémuumožnídokončenírekonstrukcestatkuajehoefektivnívyužití.Omezenémožnostidalšíhonárůstuzemědělsképrodukce,zajištěnístabilitypodnikáníprostřednictvímdiverzifikacevedoumajitelestatkuhledatvedlejšípříjemvrámciagroturistikyjakodalšíalternativykezlepšenísvýchpříjmů.Umístění,přístupnostanabídkaslužebvytvářejíproúspěšnostprojektutynejlepšípředpoklady.Projektřešínabídkudalšíchslužebvoblastiagroturistiky,dokončeníaefektivní využitíareálustatkuazaměstnánímanželkymajitelerodinnéfarmy.Službypenzionuvyvolajípoptávkupoproduktechcestovníhoruchuvregionu.Podlevývojemožnostírůstuzemědělsképrodukcevposledníchletechbylzhodnocensoučasnýstavamožnostirodinnéfarmydiverzifikovatsvépodnikatelskéčinnosti.Bylorozhodnutoovýstavběpenzionu.Předmětemprojektujevýstavbaavybaveníubytovacíhozařízeníprovytvořenínabídektrávenívolnéhočasuarekreačníchpobytůvztahujícíchsekzemědělskýmčinnostemačinnostemblízkýmzemědělství.Výstavbanavazujenajiždřívezapočatourekonstrukcibývalézemědělskéusedlosti.Zemědělskáusedlostjesvoupolohouaarchitektonickýmřešenímvhodnákubytováníhostů,kteříchtějístrávitvolnýčasnavenkovskéfarmě.Předpokladyumožňujícítutočinnostjižbylynarodinnéfarměrealizovány.Jsouvybudoványstájeprokoně,jízdárna,výběhy,pastevníchareályabyladokončenaopravastávajícíchbudov.Vrámciprojektubuderealizovánastavbaobjektuproubytování.Jednáseoobjekt,kterýjesoučástízemědělskéusedlosti.Vobjektubudou2čtyřlůžkovéapartmánysmožnostípřistýlek.Kapacitaubytování8-10hostů.Kvybaveníkaždéhoapartmánubudepatřitvlastníkuchyň,obývacímístnost,WC,koupelnuadvěložnice.Majitelrodinnéfarmypřipravujenabídkurekreačníchaktivitprohosty,kterémajívyjadřovatpřednostiavýznamnoukonkurenčnívýhodutrávenívolnéhočasunavenkově.Mezinejpřitažlivějšíslužbuspojenouspobytemnafarmějejízdanakoni,pomochospodářipřizemědělskýchpracíchnapř.přiskliznisena,ošetřováníkoní,účastpřikrmeníaošetřovánídrobnéhohospodářskéhozvířectva.Provětšinumladépopulacejebezprostřednístykshospodářskýmizvířatyojedinělouapřitažlivounabídkou.Návštěvníkůmbudenabídnutamožnostgrilovánívpřírodě.Návštěvnícipenzionubudoumítmožnostseseznámitsorganizacíprácenarodinnéfarměaseživotemlidínavenkově.Kdalšímmožnostemvyužitívolnéhočasuhostůnafarmějejízdanakole.Vbezprostředníblízkostifarmyjevybudovánahustásíťcyklistickýchstezek.CykloturistamůževyužítojedinělénabídkyJihotransuČeskéBudějoviceformou„cyklobusu.TatoslužbaumožňujecestovatnakolepovýznamnéčástiŠumavyaNovohradskýchhor.Pěšíturistémohounavštívitřadupamátek(klášterZlatáKoruna,Český


TučekJ.etal.:VyužitídotacízfonduEAFRD 83Krumlov,Rožmberk,HlubokánadVltavou,Holašovice).Poloharodinnéfarmyposkytujemožnostkoupánívpřírodě(rybníky,řekyVltavaaMalše,Lipno).Majitelfarmyzprostředkujekontaktsfirmami,kterézajistímožnostvodníchsportů(půjčenílodí,dopravupřisjížděníVltavy).KnabídcekulturníhovyžitípatřívečerníprogramotáčivéhohledištěČeskýKrumlov,koncertyZlatáKoruna,MultikinoČeskéBudějoviceadalšíkulturníakcevregionu,kterésekonajívrámcipodporycestovníhoruchu.Ekonomickýpřínosprojektupředstavujeskutečnost,žedojdevlivemtohotoprojektukezvelebeníceléfarmy,budevytvořenojednopracovnímístopročlenarodinyaprojektpřinesemožnostvyužitímimosezónníčinnostinafarmě,jakojevýcvikjezdectví,ukázkachovuzvířat,možnostsepodíletpřiprácinafarmě.Realizovanýprojektpřinesezisk,kterýbudevyužitnacelkovézvelebenífarmy.FinančníkrytíprojektuazdrojeTabulkač.3:StrukturazdrojůZtabulkyč.3jepatrné,ževlastníprojektbudefinancovánzčástizvlastníchzdrojů,vevýši500.000,-Kčnainvesticia532.000,-KčnaDPH,zbyláčástbudefinancovánaúvěremstřednědobým,sesplatností10až15letvevýši2.300.000,-Kč.PříspěvekdotacezfondůEUvroceuvedeníinvesticedoprovozuvevýši1.288.000,-Kčpovedekezkrácenísplatnostiúvěrůakezlepšeníceléfinančnísituacejakjepatrnévtabulceč.4.ČistásoučasnáhodnotaNPV=315.000FinančnívýnosnostFRR=13,02%EkonomickávýnosnostERR=15,47%ZávěrCílembylojednakposíleníčistýchpříjmůzezemědělskéčinnostiadálesníženízávislostifarmynapříjmechzezemědělskéčinnostiazvýšeníschopnostivyrovnatseekonomickypřípadnémusníženítěchtopříjmůčivznikumimořádnýchvýdajů.sníženízávislostifarmynapříjmechzezemědělskéčinnostiazvýšeníschopnostivyrovnatseekonomickypřípadnémusníženítěchtopříjmůčivznikumimořádnýchvýdajů.


84 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Tabulkač.4:VýpočetERRaFRRZáměrdiverzifikovatčinnostifarmyidonezemědělskéoblastiformouvybudovánípenzionusejevívzhledemkvýšeuvedenýmfinančnímukazatelůmjakoprojektschopnýnaplnitvytyčenýcílazískánífinančníchzdrojůzfondůEU,profarmupředstavujezvýšenípříjmůazlepšenícelkovésituacefarmy.Jakjepatrné,správnýpodnikatelskýzáměradůslednévyužívánívšechmožnostífinancování,přineslomajitelifarmyúspěch.


TučekJ.etal.:VyužitídotacízfonduEAFRD 85UseofEAFRDgrantsasasourceforfinancingandsupportingregionaldevelopmentThiscontributionsolvespossibilityofadditionalfinancingofentrepreneurialinvestmentsprojects.AtthepresenttimecanhelpgrantsfromEAFRDtodevelopofentrepreneurialbodiesanddevelopofthewholeregions.OnefamilyfarmfromČeskéBudějoviceregionispresentedasasignificantexampleoftheroleofgrantsofEAFRD.Theownerusedthegrantforthedevelopmentofhisfarm.Hisprojectwassuccessfulandhelpedtocreatenewworkingpointsanddevelopofcompetitiveenvironment.Keywords:EAFRD,region,agricultureKontaktní adresa: Ing. Jiří Tuček, Vysoká škola technická a ekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:tucek@vstecb.czIng.MarekVochozka,MBA,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:vochozka@vstecb.czIng.KristinaKabourková,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:kabourkova@vstecb.czTUČEK,J.,VOCHOZKA,M.,KABOURKOVÁ,K.:VyužitídotacízfonduEAFRDLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.79–85.ISSN1802-503X.


Elektronickýobchod-formaglobalizacespolečnostiMarekVochozka,PetrMulač,MiroslavMáčeVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPříspěveksevěnujeelektronickémuobchodujakojednomuznejdůležitějšíchfaktorůpostupujícíglobalizacesvěta.Internetjekomunikačnímprostředkem,kterýnámumožňujekomunikovatslidmipocelémsvětě.Obchodpakpomáháuspokojovatlidemjejichpotřeby.Protolidézačalivyužívatinternetkobchodování.Zjistili,žejiminternetpřinášímnohovýhodvporovnánískamennýmiobchody.Mohousedětdoma,dostanouveškerédostupnéinformaceatd.Lidénakupujízbožívyrobenékdykolivvesvětě(pouzepodlevnávaznostinauspokojeníjejichpotřeb).Sortimentadostupnostzbožísenainternetumnohonásobnězvyšuje.Lidétakdíkyinternetunakupujístejnézbožíapoužívajístejnévěci.Rozdílymeziregionymizí.Kulturyjednotlivýchnárodůsezačínajípodobatjednadruhéamíraglobalizacesekaždýmzvyšuje.Klíčováslova:globalizace,internet,marketing,komunikace,rychlost.GlobalizaceTempopokrokuvekonomické,vědeckotechnickéasociálnísféřejevedvacátémajedenadvacátémstoletínepochybnědalekodynamičtějšínežvkterékolietapěexistencelidstvapředtím.Tempozměnpokračujenezmenšenouintenzitou,ikdyžvturbulentnímprostředímoderníhosvětastálepřekvapujemnohonepředvídanýchsituací.Tytovýkyvyvycházejízglobalizačníhoainternacionalizačníhotrendudnešníspolečnosti.Jejichpříčinylzehledatvinternacionalizacihospodářskýchstyků,ekologickýchproblémech,ekonomickýchproblémech,sociálnísituaci,jednoduššímpřístupemkinformacím,demografickýchproblémechapodobně.Internacionalizacehospodářskýchstykůsevzásaděprojevujenapříkladzvýšenýmpohybemkapitáluvrámcijednohostátu,mezistátynajednomsvětadíluimezistátyležícíminarůznýchsvětadílech.Pohybdlouhodobéhokapitáluseodvíjíhlavněveforměinvestičníchcelkůatozhospodářskyvyspělýchzemídorozvojovýchzemí,kterémohouposkytnoutpříhodnépřírodnípodmínky,levnoupracovnísíluiekonomickévýhodyproinvestujícísubjekty.Krátkodobýkapitál87


88 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1sepohybujehlavnězdůvodůspekulativních-důvodemjesnahavytvořitrychlezisk.Jehovlivvšakmůževytvořitřadupozitivníchinegativníchsituací.Můžeposílitioslabitstabilituměny,posílitioslabitaktivituekonomickýchsubjektůzemě(vývojúrokovýchsazebnárodníchbank)atímistabilizovatnebonaopakdestabilizovatpolitickousituacivtékterézemisvěta.Zajímavýmtrendemzhlediskaglobalizacevztahůsoučasnéspolečnostijepostupnévytvářeníglobálníhotrhu,předevšímglobálníhospotřebníhotrhu.Můžemeříci,ževznikápředevším(avšaknejen)díkydvěmanástrojům.Prvnímznichjerozvojdopravyatímipomyslnézkracovánígeografickýchvzdáleností.Druhým,velicevýraznýmnástrojem,jsoumédiajakonosičeinformací.Vevztahukeglobalizačnímutrenduadíkysvýmmožnostemjejednímznejzajímavějšíchmédiíinternet.Tendovolujeaktivnírolipřivýměněinformacíiadresátoviinformací(narozdílodtelevize,rozhlasu,novinadalších,kdeadresátinformacízastávápředevšímpasivníroli)přimaximálněrychléodezvě.Internet–nástrojpřenosuinformacíFederálníúřadpropočítačovousíťvUSA(TheFederalNetworkingcouncil-FNC)definovalinternetjako„globálníinformačnísystém,kterýjelogickyspojendohromadydosystémuzaloženéhonaInternetovémprotokolu(IP),kterýjeschopnýpodporovatkomunikacepožívánímpřenosovéhokontrolníhoprotokolu(TransmissionControlProtocol-TCP)/Internetovéhoprotokolu(InternetProtocol-IP)nebojinéhokompatibilníhoprotokoluakterýposkytuje,užíváaumožňujepoužívat,jakveřejnětaksoukromě,službynavysokéúrovnizaloženénakomunikaci.Asimálokdoztěch,cokdysinakoncišedesátýchletdvacátéhostoletístvořiliARPANET-předchůdcednešníhointernetu,siuvědomoval,jakbudefenomén,kterýprávěvznikl,vypadatzatřicetčičtyřicetlet.Zatímcolidédosudsledovalisvětinformacípasivněpomocítisku,rozhlasu,televizeavidea,dnesexistujecelýtentonekonečnýsvětmožnostínakonečcíchprstůdotýkajícíchseklávesniceosobníhopočítače,ježmásnadkaždývesvépracovně,aťjiždomačivpráci.Technologie,kterázměnilaazrychlilaběhudálostídvacátéhostoletíazačínáurčovatběhdějinjedenadvacátéhostoletí,nabízíopravdunetušenémožnosti-pomocíinternetumůžeteposílatpoštu,sdíletinformace,poslouchathudbu,poslouchatrozhlas,sledovattelevizi,účastnitserůznýchkonferencí,telefonovat,faxovatatakdáleatovševpohodlízkřeslavašípracovnyčiobývacíhopokoje.Aletohlavní,cointernetnabízíjeotázkouvývojepředevšímposlednídesítkylet-nainternetulzenakupovataprodávatzboží,služby,myšlenky,platitzaněavideálnímpřípadějelzeipomocíInternetuobdržet(poradenskéslužby,software,informace).ElektronickýobchodVkontextuvývojekomunikačníchtechnologiívzrostlnutněivýznamobchodu,internetovéhočielektronickéhoobchodu.Elektronickýobchodmáúspěch,pro-


Vochozka,M.etal.:Elektronickýobchod 89tožesplňujekritéria,ježjsoupožadovánaodmoderníhoobchodování-rychlost,forma,”nekonečně”velkýtrh(tentotrhneznágeografickéhraniceajeomezenpouzepočtemosobpřipojenýchkinternetu)atojakdovelikosti,takidopočtupotenciálníchzákazníků,možnostbezhotovostníchplatebpomocíInternetovýchbankovníchdomů.Rychlostsamaosobějelimitovánarychlostípřenosudatarychlostírozhodnutíúčastníkaobchodu.Rychlostpřenosudatjednesomezenahlavněmožnostmipřipojení.UžnyníserozbíháveSpojenýchstátechprojektnazvanýInternetII,kterémuseprojehorychlostpřenosudatpřezdíváinformačnídálnice.Jakopotěšujícíinformacepronás,obyvateleEvropskéunie,můžebýtpodporavysokorychlostníhointernetuvyjádřenájakojedenzpilířůevropskéhoakčníhoplánue-Europe+.Rozhodováníúčastníkakoupěmůžebýtdelší.Kupujícímámožnostprověřitsiveškerénabízenéinformace,aťjižnaInternetuneboizjinýchzdrojů,avybratnejlepšíznabízenýchalternativ.Formaobchodujedánanejenkomunikačnímitechnologiemialesamotnýmvývojeminternetuapřístupemkněmu.Nejvíceformuobchoduovlivnilvzniknetikety-nepsanýchpravidelkomunikacepomocíinternetu.Pravidlajsousicenepsanáotovícevyžadovaná.Dalšíkladnoustránkoujepříjemnéuživatelsképrostředí,kterévyhovujeizačátečníkům.DnessetéměřvšeodehrávávprostředíMicrosoftWindows,LinuxčiMacOS.Programyproobchodovánínainternetujsoutvořenysezvláštnímzřetelemnajednoduchost,grafikuaintuitivníovládání.Velikosttrhujepraktickyneomezená.Každousekundupřibývajístálenovíanovíuživatelé.Odbornícitvrdí,žeskaždýmnovýmpočítačemvelikostinternetunerostelineárnířadoualeřadougeometrickou.Vtom,žeksítimůžebýtpřipojenodalekovícepočítačůnebojakýchkolivterminálů,lzespatřovatprávěonunekonečnost.Jelikožinternetnenílimitovángeografickýmihranicemi,můžemevidětpotenciálníhozákazníkavkaždémjednotlivci,ježmákinternetupřístup.Apřístupkinternetunenídnesjižjenvýsadoupočítačů,aleimobilníchtelefonů,palmtopůavneposlednísepřipojujíidomácíspotřebičeprojejichsnadnějšíovládánípomocímobilníhopřipojení.Umobilníchtelefonůjevývojtakrychlý,žebrzymůžebýtdíkynimuskutečněnovícepřístupůksítinežprávězpočítačů(ikdyžtechnologieWAP-WirelesAplicationPratocol-jeponěkudpozaduvotázcegrafikyavelikostisouborů,kterémohoubýtpomocímobilníchtelefonůpřijímány,nové,tzv.chytrételefony,pracujíswebovýmistránkamiainternetemjakotakovýmstandardnětzn.jakostolnípočítačevyužívajícíinternetovéprohlížeče).Vsoučasnédobědeklarujímobilníoperátoři,žesednespoužívávícemobilníchtelefonů,nežjepočetobyvatelČeskérepubliky.Asamotnýpodílchytrýchtelefonůstálestoupá.Domácíspotřebičesepřipojujíkinternetujakomédiapropřenosdathlavněkvůlizvýšeníkomfortujejichuživatele-proovládánízmobilníhotelefonunebopočítače(lednice,vytápěnídomuatd.).Možnostplatebnainternetupřitahujeúčastníkyelektronickéhoobchoduvelkouměrou.Prozjednodušenívzniklyinternetovébanky,založenybuďpouzeve


90 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1virtuálnípodobě,nebospojenysklasickoukamennoubankou.Placenímůžeproběhnoutpomocímezinárodníchplatebníchkaretnebozadánímplatebníhopříkazuvaplikacivevlastnímpočítačinebovmobilnímtelefonuatd.Elektronickýobchodjinaktakénazýváne-commercenebotakée-businessmůžemevpodstatěrozdělitnačtyřihlavníčásti-businesstobusiness(obchodmezifirmamisezbožím,kterénebudekupujícímihnedspotřebováno),businesstocustomer(obchod,kdekupujícíjekonečnýmspotřebitelem-toznamenánehodlásvýrobkemdáleobchodovat),customertobusiness(trh,kdefirmynakupujíodzákazníků)acustomertocustomer(trh,kdemezisebouobchodujíjednotlivíuživateléinternetu,nikolivvšakfirmy).Businesstocustomerprobíhávněkolikaformách-pomocíe-mailu,vevirtuálníchobchodech,naaukcích.Pomocíe-mailuprobíhalyobchodytypubusinesstocustomerpouzevzačátcíchinternetovéhoobchodu.Tatoformajeponěkudneohrabanáazdlouhavá,protožekuskutečněníobchodujezapotřebímnohoe-mailů(samozřejmězáležínadruhupožadovanéhozbožíneboslužby,nahistoriispoluprácemeziprodávajícímakupujícím-toznamenákonfliktyajejichřešení,délkaspolupráceatakdále-anarychlostirozhodovánízúčastněnýchsubjektů).Vsoučasnostinejvětšíobratzaznamenávajíspolečnostiprovozujícívirtuálníobchody(dotcomy).Atodíkytomu,žesejednáonejčastějšíformuobchodovánínainternetu,cožzpůsobujejehografickápřitažlivost,možnosttvorbynabídkyzákazníkovinamíru,možnostslevabonusůatakdále.Virtuálnímobchodemjepočítačováaplikaceumístěnýnaserveruprogrampřitažlivégrafickéúpravysmožnostívyužívatvšechmarketingovýchprostředkůproprodejapropagaciprodávanýchvýrobků.Aplikacejetéměřvždyspojenasdatabázemivýrobků,zákazníkůadalšími(jednáseodynamickéstránky).VelkéobchodyjakoAmazon.comvytvářísvévlastnívirtuálníprodejny.Alemaléastředníprojektydávajípřednosttakzvanémuhostingu,cožjepronájemhotovéhoproduktu,kterýmásicerůznévarianty,alevpodstatězákladjestejný.Vsoučasnédoběnainternetupůsobíněkoliksettisícpodnikůregistrovanýchveveřejnýchseznamech,sročnímpřírůstkem100000novýchaplikací.Ipřesznačnýrůst,nebylavposledníchněkolikaletechpozorovánazměnavpodílujednotlivýchkategorií,jakojsouB2C,B2B,portály,službyapodobně.AplikacezaměřenénakonečnéspotřebitelemajícodopočtustálemírnoupřevahunadB2B.Ikdyžjenutnézdůraznit,žepočetaplikacínekorelujesobratemjednotlivýchforemobchodování.Novéaplikacenapolie-komerce:•Business-To-Consumer(B2C):44%•Business-To-Business(B2B):38%•Media,portály,informačníservery:8%•Služby:8%Většinaaplikacívdoméně.commásloužitkvedeníonlinebyznisu(55%)atéměřvšechny(95%)sloužíkněkterémuzezpůsobůpodporyprodeje.


Vochozka,M.etal.:Elektronickýobchod 91Růstinternetovýchfiremjestálekolem140%,cožjenezvyklemnohovporovnánískamennýmispolečnostmi,nemusívšaksamozřejměnutněznamenatstejněoptimistickouziskovost.ActiveMediauvádí,že60%aplikacídosáhneziskovostiběhemjednohoroku,zatímco36%sejiždostalozčervenýchčísel.Nejvíceziskovéjsoufirmy,kteréprodávajídvěmaaždevítiprocentůmnávštěvníkůmsvýchstránek.Jakoklíčovéfaktorykúspěchuve-komercisejevídůvěrazákazníkůaschopnostvytvořitpodmínkykopětovnýmnákupům.ČeskýinternetsepodleJiříhoDonátazDeloitte&Touchejižpodobáinternetucelosvětovému.„Ukazujesevšak,žeoúspěchukategoriívelmirozhodujeúspěchjednotlivýchspecializovanýchobchodů,uvádí.Alejižnynísenavzdoryeuforiizelektronickéhoobchodovánízačínáprojevovatkonkurenčníbojavše,cosnímsouvisí.AtonejenvČeskérepublice,alevcelosvětovémměřítku.Krachyfiremapropouštěnízaměstnancůsetýkávšechoblastíinternetovéhoobchodování(atoirychlerostoucíhoB2B).Nejvícepostiženouoblastísestala„Mekkainternetu,státKalifornieatospodílem35%zcelkovéhopočtukrachujícíchfirem.Evropasepodílelanatétoztrátě8%.Ajakéjsoupříčiny?Mnohofiremzačínalo(abohuželinynízačíná)bezuspokojivéhoobchodníhomodelu aaniinvestořinesledovalipřílišpřednostiaslabinydanýchprojektůnebovznikajícíchfirem,apodvliveme-euforieveseleinvestovali.Firmyzjišťovaliažběhemsvéhopodnikání,žeojejichslužbyjebuďmalýčižádnýzájem,nebožekonkurencepřišlasněčímlepším.Slabinousestáváinejednotnýtým.Zpočátkujestmelendíkyprvotnímucíli.Bohuželpouvedeníprojektuseodhalujíjehoslabinyačlenovétýmujižpřiprvníchnáznacíchneúspěchuodcházíaprojektupadá.Dalšírozvojfirmyčijehoalternativykprosazenínatrhujsoubrányvpotazpřílišpozdě.Dalšípříčinouneúspěchujepřílišnáspecializacezaměřenábuďnajedenproduktčimaléportfolioslužeb-širšízáběrneznamenávětšíúspěch,alerozloženírizikaatedyvětšínadějinapřežitífirmyvdoběkrize.Mnohofiremsehnedposvémstartuocitlavčervenýchčíslechdíkychybějícístrategiičipodnikatelskémuzáměru.Možnounevýhodou(snadjen dočasnou)e-businessujejehopřílišnávirtuálnost.Většípropojenís„reálnýmsvětembymohlobýtprospěšné.Mnohozákazníkůpřijdedoobchodu,prohlédnesivýrobekanakoupíhovinternetovémobchodě(cenovévýhoda).Příklademfirmy,ježspojilainternetovýakamennýobchod,jeAnnonce,ježvydávásvénovinyvpapírovéivirtuálnípodobě.Zajímavostíjistějeisituacevne-internetovýchfirmách,tedyfirmách,jejichhlavníčinnostíneníelektronickýbusiness.Typravidelněutrácípřibližně9%zcelkovýchvýdajůnapodnikánínainternetu,cožznichčinívelicezajímavýsegmentzákazníkůprointernetovéobchody.Každýmrokemzkrachujetisícefirempodnikajícíveslužbáchčiobchodu.Mluvíseonichménějenproto,žesetostalojižjakousirutinou.Oblastspředponou’e’jevšakmladáanezkušenáanadějedonívkládanébývajíčastopřehnané.


92 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Itaklzetvrdit,žedeklarovanévýhodyelektronickéhoobchodujsoujižnatolikzávažné(hlavněcelosvětovýtrhdosažitelnýdíkylogistickémuservisupraktickyzjakéhokolivmístanazeměkouli),žemůžemepředpokládatdobudoucnaprosazeníseelektronickéhoobchoduazvýšeníobratuvtétoforměobchodování.ElektronickýobchodaglobalizaceInternetjakokomunikačnímédiumdokážezprostředkovatkomunikacimezilidmizceléhosvětapřirelativněpřijatelnýchnákladechvreálnémčase.Tytovlastnostianavíctřebaidiskrétnostapohodlíjsoupředpoklademjehodalšíhorozvoje.Jednouzezákladníchčinnostíčlověkapřiuspokojovánísvýchpotřeb,nezbytnýchizbytných,jehistorickyobchodování.Protomuselozákonitědojítktomu,žefirmyalidézačnouinternetvyužívatjakoprostředekkesjednávánítransakcí.Internetsestávákaždýmdnemsoučástíživotavíceavícelidípocelémsvětě(doma,vzaměstnání,vknihovnáchatd.).Tipostupněobjevujívýhodyelektronickéhoobchodování.Obratyfiremnainternetovémtrhurostouodesítkyprocentročně,ikdyžjiždnescítí,coznamenákonkurenčníboj.Internetovýobchodzpohleduprodávajícíhozefektivňujemarketing,procesobjednávání,řízenízásobidistribucezboží.Prozákazníkapředstavujemožnostobjednatsitéměřcokolivtéměřkdekolivnasvětě.Toznamená,žesedíkyglobálněpoužívanýmvýrobkům,službámamyšlenkámzačínajísnižovatrozdílymezijednotlivýmioblastmisvětaaglobalizacesestálevíceprosazujejakotrendnovéhouspořádánílidskéspolečnosti.Reference[1]DONÁT,J.E-Businesspromanažery.Praha:Grada,2000.83s.ISBN80-247-9001-7.[2]GATES,B.,HEMINGWAY,C.Byznysrychlostímyšlenky.Jakuspětvdigitálnímvěku.Praha:ManagementPress,1999.353s.ISBN80-85943-97-2.[3]HESKOVÁ, M. Marketingová komunikace součást marketingového mixu.Praha:Oeconomica,2001.77s.ISBN80-245-0176-7.[4]VOCHOZKA,M.Obchodnainternetu.2002.92s.Diplomovápráce.E-commerce-formofsociety’sglobalizationThisworkdescribeselectronicbusinessasanimportantinstrumentofglobalizationoftheworld.Internetisacommunicationmediathatallowsuscommunicatewithpeopleallovertheworld.Businessisamediumthatpeopleuseforfillingtheirneeds.Thankstoitpeopletriedtouseinternetformakingbusiness.Theyfoundoutthatinternetbringsthemnumerousadvantagesincomparisonwithclassicstores.Theycanbuythingssittingathome,gainingallaccessibleinformation,


Vochozka,M.etal.:Elektronickýobchod 93secretlyandsoon.Peoplebuythingsthataremadeallovertheworldinrelationtotheirneeds.Therangeofgoodstheycangetwasthankstointernetmultiplied.Peopleallovertheworldusethesamegood,differenceamongregionsoftheworldvanish.Cultureofthenationsisgoingtobesimilar.Ratioofglobalizationoftheworldisgrowingdaybyday.Keywords:globalization,internet,marketing,communication,rapidity.Kontaktní adresa:Ing.MarekVochozka,MBA,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:vochozka@vstecb.czIng.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czIng.MiroslavMáče,CSc.,PhD.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,ČeskéBudějovice,e-mail:mace@vstecb.czVOCHOZKA,M.,MULAČ,P.,MÁČE,M.:Elektronickýobchod-formaglobalizacespolečnosti.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.87–93.ISSN1802-503X.


The Subprime Mortgage and BankCrisis in the Financial MarketDana Walterová, Marek Vochozka, Šárka BendováInstitute of Technology and Business in České BudějoviceAbstractReport is dealing with a financial crisis development of capital marketsdeveloped by instability mortgage and stocking market in the USA atthe time, transferred step by step to Europe and Asia. It illumines thetask of financial derivations at diffusion crisis from Wall Street to theother financial world centers. It also describes the development of mainAmerican stock exchange in the connection with stable mortgage marketdevelopment and analyses impact of global economic crisis on markets inthe Czech Republic.Keywords: Share market, mortgage, financial derivatives, offer, demand,capital marketsObjectivesThe objective of this entry is to identify what is hidden behind the term of theglobal financial crisis. What is the essence of the financial supervision insufficiencyfrom the point of view of the state, or independent institutions suchas Moodys or S& P, of the capital market and simultaneously intercept thefinancial markets direction in relation to the global world economics.IntroductionCurrently, so called financial crisis has been moving heaven and earth, whichemerged and expanded from the USA originally as a mortgage crisis, and whichmoved to the rest of the world. This crisis started more than a year ago, andits solution as well as its early termination seems presently to be far away. Itindicates that assumptions of the fact that the crisis shall not affect some countriesincluding the Czech Republic were immensely misjudged. The crisis hasalready forced a certain number of large foreign companies with their turnoversamounted to several billion dollars to accept provisions avoiding bankruptcy.In most cases, this is the question or that was the question of massive financialassistance exploitation on the part of the state, both in the USA and theEurozone countries.95


96 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1Basic TermsMortgageIt shall be applied to the bank loan available for physical entities or corporatebodies covered by the property. Generally, such a bank loan is paid monthly ininstallments for the period the mortgage was negotiated for, which on averagecorresponds from ten to twenty years. However, in some sporadic cases, evento more. The amount paid in installments is calculated from the amount ofinterest rates and the client’s credit score.Interest RateIn case of the Czech Republic, the interest rate is determined by the centralbank, i.e. the Czech National Bank, on the basis of its central monetary policy.Thereinafter, other commercial institutions follow this rate, whereas theelementary interest rate is raised for their margin.Derivative”Financial derivatives” are such instruments with the validity derived from thevalue of some other assets. The subject matter of theirs is defined in the formof a forward business meaning that a certain time delay occurs between thetransaction conclusion and its fulfillment. They usually are in the form of acontract concluded by two parties. Elementary derivatives types are forwards,futures, swap and option. They also have the following features: are derivedfrom another so called ”basic instrument” (security, commodity, etc.). Theyexhibit the term character and to conclude such a derivative, no commission ispaid, or merely a minimum amount in proportion to the value of the underlyinginstrument. It is related to a so called leverage (trading on equity) - for instance,if a trader buys futures at the exchange market (a similar derivative as forward,but stock-exchange standardized) per 30 USD, and his underlying instrumentshall be the bond with the nominal value of 1,000,000 USD, the bond pricevariation shall display USD 20 (0.002 %) differentiation within the change ofthe futures price for approximately USD 20 - in this case, though, it is thequestion of 66 %. The difference between the bond and futures possession forthe identical bond appears rather substantial, therefore trading on equity isachieved with futures - profits and losses are much higher.FED, CNB, ECBFED, CNB and ECB are the national banks. The FED operates in the USA,the ECB in the Eurozone, while the CNB operates in the Czech Republic.These central banks set up the interest rate in association with mortgages andthus, they intend to affect the market (positively as well as negatively). Theirmain goal is to avoid over-warming of the market and vigorous recession. Theirintentions are to set up a gradual sustainable growth (Diagram 1).


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 97Diagram 1 Economics development with and without the National Bank regulationBRICBRIC comprises of Brazil, Russia, India and China. These world’s economics areone of the fastest growing globally. It also attracts a great number of investorsto invest their money into there.Credit ScoreCredit Score refers to the ability of to settle liabilities. Such ability should becomethe most important factor influencing whether the person shall be grantedthe mortgage. Factors affecting the credit score are the following: a monthlyincome, education, bank history, back-payment repayment history, and manyothers. Concerning companies, such a credit score is replaced by the ratinggranted by specialized rating companies, e.g. Moody’s or Standard & Poor’s.The Subprime Mortgage and Bank Crisis in theFinancial MarketPrinciple of Crisis OriginationThe beginning of the crisis refers to 2001 and 2002. It was a period when theUSA recovered from the breakdown of so called technological bubble (Diagram 2- NASDAQ Development - index of technology sector) and the attack of September11. These events led the FED to a dramatic decrease of the interest ratefrom the value of 6.5% to 1.25% in duration of mere two years (Diagram 3 -Interest Rates Development in the USA). Thanks to the fact that interest rateswere so underestimated, even people with a lower credit rating could achieve arelatively high mortgage.The whole system had operated relatively well till the time than the FEDwas forced to increase interest rates again. Payment problems were suddenlygenerated at less credit rated people. Under ordinary conditions, it would be a


98 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1Diagram 2 NASDAQ Index Development Source: www.euroekonom.czDiagram 3 Interest Rates Development in the USA Source: www.euroekonom.czno problem for the bank, as it would implement the given property, i.e. sold itout. This could be handled only with a small number of dodgers. The followingrules are valid for mortgage banks:1. The more dodgers of payments the bank has, the higher operation costs thebank has (reminders, provision of executions, real estates sale, additionalprovision of liquidity)2. The more real estates the bank shall sell, the lower will be their valueand their period of sale shall enhance, therefore the supply overlaps thedemand on the market.Whereas a greater number of the population became insolvent and simultaneously,the real estate market grew extremely fast till that time (Diagram 4- Cost of New Sold Family Houses, Diagram 5 - Number of New Sold FamilyHouses), so the growth of prices came to a standstill and costs of mortgage banksskyrocketed. Herewith, the period of real estates sales extended (Diagram 6 -


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 99Sales Cycle of a New Family House). Thus, banks developed even problemswith their liquidity.Diagram 4 Cost of New Sold Family Houses Source: www.euroekonom.czDiagram 5 Number of New Sold Family Houses in the USA Source:www.euroekonom.czAnother problem appeared as a fact that such mortgages were wrapped upinto so called ”packages” of several other mortgages lacking any obvious priorcoherence. Afterwards, the packages were transferred to Wall Street, and concurrentlythey obtained a new identification as ”Structured Investment Vehicle”,SIV. Then, the tools ended up in the portfolio of other banks, pension funds,investment companies and other financial entities trading in the stock exchangemarket. This is the method how mortgages of a poor quality spread all overthe world without the fact that anyone would even know accurately or manageto evaluate their quality risks. Derivatives were even after generated to theseinstruments, which managed to cause even more problems than the above mentionedmortgages thanks to their higher percentage of risk level. For example,the insurance company AIG paid the price for the derivatives (till that time thelargest insurance house in the world rated AAA). A serious problem is also thefact that American banks hazarded at mortgage lending, it was no problem toborrow 100


100 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1Diagram 6 - Sales Cycle of a New Family House in the USAwww.euroekonom.czSource:Crises and the USADollarAs a result of the fact that interest rates were set up extremely underestimated,households started to buy consumer goods thanks to cheap credit loans. Homesuppliers failed to meet such a demand and households started to approachabroad. It caused the decrease of the USA trade balance and the long-termweakening of US dollar 1 .Diagram 7 The USA Trade Balance Source: www.euroekonom.cz1 Indeed, there were more causes, but their analysis would depart us from the given subject.


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 101GDPDiagram 8 Interim Real GDP Growth in the USA Source: www.euroekonom.czNevertheless, households which are overloaded with debts and have problemsto clear them off, restrict their consumer way of life. Such a situation establishedeventuates in the decrease of the demand for goods, thus in the decrease ofthe corporate production and lowering prices - indeed, logically in decreasingcompany profits.According to certain analysts, the share market falls to recession for approximatelya year in advance prior to the economic collapse of the given economics.Stock ExchangeThanks to such a bad distemper in the financial markets and problems of largefinancial institutions (AIG), investors started to flexibly shift their investmentsfrom risky shares to less hazardous instruments (e.g. public bonds), or suchcommodities as gold. The price development is demonstrated in the Diagram 9.Diagram 9 Development of Gold Prices - Source:http://imgs.idnes.cz/inv/A080701 FIB ZLATO 010708-LG2 N.JPG


102 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1S& P 500 INDEXDiagram 10 S&P 500 Index Source: finance.google.comIt is obvious that the S& P 500 index comprising 500 companies in the USA(percentage representation of individual companies see the Diagram 10) dropped downto a similar value as in time when the USA went through the crisis related to theInternet Bubble Breakdown (Diagram 11). The only difference apparent with thenaked eye consists in the time, a number of months in particular, which this indexdeclined. For the first time the decrease took 3 years, but in the second case, the indexdeclined to an identical value in a year and a half, whereas the fiercest decline (morethan 50%) is a matter of a few months.If we would apply instruments of the technical analysis (”parallels - trend channeland straight line - support in the diagram”) to this index, a moderately ascendingtendency and opportunity to buy is seen. On the other hand, the technical analysisshall be exploited rather to short-time trading. Concerning the longer-range, fundamentsof companies are predominantly determining. The technical analysis shall inthis case only give us some prompts about the previous market behavior, and it isup to the investor to make a decision, whether the crisis is severe in so far as the”intelligent market sector” (e.g. pension funds, hedge funds and other) shall behavemore alternatively.Diagram 11 S& P 500 Structured Index Representation Source:zpravy.penezovod.cz/ARDEUSNEWS/ARCHIV-CLANKU/Akciovy-index-S&P-500.html


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 103Diagram 12 - NASDAQ Composite Index - Source: finance.google.comNASDAQ Composite IndexAn integral part of the Nasdaq Composite Index is more than 3,000 titles tradable inthe Nasdaq Stock Market. Although, the whole NASDAQ is focused on technologicalshares, it also consists of shares of companies from financial, industrial, consumer andbiotechnological sectors. As it is obvious from the diagram above (Diagram 12), thisrather broad index has not experienced an identically deep sink till 2008 as it happenedin case of the technological bubble deflation.Dow JonesDiagram 13 - Dow Jones Index - Source: finance.google.comDiagram 14 - Dow Jones Index (a shorter period) - Source: finance.google.comThe Dow Jones Index comprises 30 largest American industrial, medial, financial


104 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1and technological companies. The companies form at least one fifth of the marketcapitalization of overall American companies and a quarter capitalization of the NewYork Stock Exchange.Contrary previous indexes, an appalling fact of this index is that it is much morevolatile. Though, this index demonstrates the highest losses in last years. Most likely,the decline is caused by problems of the company AIG, which shares dropped downfrom approx 60 to approx USD 2. Consequently, it was a forced takeover on the part ofthe state (now, it possesses 80% of the company), and simultaneously it was provideda bank credit from the FED. This company operates in the field of insurance and themajor cause of its problems was derivatives trading, specifically.If we view the index development from the point of the technical analysis, we cansee so called ”Bear Trend”, regarding the fact that the support breakthrough occurredin the end of the period. Three options could arise:1) Pursuit along with the much steeper bear trend2) Charge back to the original trend3) Variation to the bull trendIf we look at the longer-term development, we can see that these companies veryseriously depressed in a relatively short period. On this account, a shorter-term consolidationshall occur, and afterwards the follow-up decline of the market. This canalso be considered the opportunity for intra-daily traders.Crisis and EuropeDiagram 15 Interim Real GDP Growth in Europe - Source: www.euroekonom.czThe crisis has entered Europe more gradually as there is no primary problem withmortgages, but the problem appears in the fact that banks or insurance houses trademore or less in the market within the USA territory. Hence, large financial housesmust depreciate several billion dollars right as a consequence of the crisis. Icelandtakes the worst position in Europe caused by banks and their aggressive expansionpolicy. Their trade balance exceeded the Iceland GDP, and owing to such a criticalsituation and protection of its citizens, the state was forced to take over such banksand nationalize them, in principle.Meanwhile, the European Union led the discussion over the method how to fightagainst the crisis. The problem is that every state represented another opinion. Finally,Europe had to draw together and proceeded in order to avoid a generation of theimbalance of the common market that would cause the reflux of investments from


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 105some countries. Concerning depreciations of banks as a consequence of the crisis, theUBS dominates the chart; therefore it depreciated over USD 37 billion till 30.5.2008(Diagram 16 Bank Amortization as a result of the Crisis). Though, the bank obtainedthe capital from large sovereign funds.The crisis has entered Europe more gradually as there is no primary problem withmortgages, but the problem appears in the fact that banks or insurance houses trademore or less in the market within the USA territory. Hence, large financial housesmust depreciate several billion dollars right as a consequence of the crisis.Iceland takes the worst position in Europe caused by banks and their aggressiveexpansion policy. Their trade balance exceeded the Iceland GDP, and owing to such acritical situation and protection of its citizens, the state was forced to take over suchbanks and nationalize them, in principle.Meanwhile, the European Union led the discussion over the method how to fightagainst the crisis. The problem is that every state represented another opinion. Finally,Europe had to draw together and proceeded in order to avoid a generation of theimbalance of the common market that would cause the reflux of investments fromsome countries. Concerning depreciations of banks as a consequence of the crisis, theUBS dominates the chart; therefore it depreciated over USD 37 billion till 30.5.2008(Diagram 16 - Bank Amortization as a result of the Crisis). Though, the bank obtainedthe capital from large sovereign funds.Diagram 16 Banks Amortizations as a result of the Crisis Source:http://www.finance.cz/zpravy/finance/169532-hypotecni-krize-a-otresy-na-bankovnim-sektoru/Crisis and BRICIt is rather inconvenient to evaluate to what extent the crisis shall affect those countries.These countries have much larger growth potential than advanced markets inthe west. Likely, these countries shall be affected at their own export for example onthe part of the USA as the demand for foreign products may be lowered. The secondfact is also the matter of a negative temper of the market when investments start tobe drawn from risk areas, and BRIC definitely belong among them. If we see the OPF


106 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1investing into BRIC, we can see how much the crisis had an impact on their companies(Diagram 17).Diagram 17 - OPF HGIF-Bric Freestyle M1 CAP - Source: www.ifodny.czWhen seeing the diagram, it is obvious that BRIC lost over 50% in the period ofthe last six months. Recently, Russia has appeared to be the country touching thebottom, despite the fact that it held its relatively stable position compared to othermarkets for the whole year, though it lost over 50% as for example WIOF RussianOpportunities Fund (Diagram 18) lately. These were the following causes: the warin Georgia, extremely negative reports concerning the Lehman Brothers bank failureand enormous problems of the AIG insurance house.Diagram 18 - WIOF Russian Opportunities Fond Source: www.ifondy.czCrisis and the Czech RepublicCzech home banks invested a minimum of their capital in risk mortgages. However,they are owned by foreign banks, which are bad off; on the other hand the probabilityto shift foreign banks problems over our banks appears to be a minimum in a generalopinion. Home companies have fallen upon hard times as our politics is predominantlypro-export oriented.


Walterová, D. et al.: The Subprime Mortgage and Bank Crisis 107Prague Stock ExchangeThe PX index experiences major declines mainly thanks to a negative sentiment. Developingcompanies are in the worst possible positions, e.g. ORCO. Contrary, certaincompanies as for instance Zentiva, succeeded in defending from any declines, thereforetheir two core shareholders (PPF and Sanofi-Aventis) expressed a takeover bid shortlyone after another, which was finally implemented, and currently negotiations are beingrun with the intention to withdraw the company from the PX share market. Thus,the majority owner, i.e. Sanofi-Aventis, will hold the company.Diagram 19 PX Index Development - Source: www.pse.czConclusionNobody can express with a certainty the extension of this crisis, and or how long itwill take. One of the opinions given says that a large-scale part of the crisis is causedby panic and people’s behavior rather than by mortgages and trading with them. Biginvestors who are able to well calculate fundamental values of companies also occupythe market, it is good to believe that we are approaching the bottom of the crisis, anda depression or a slow growth will follow next year.We shall also consider this crisis an opportunity for many subjects. Though, sharesof many companies declined to a very low value without any special fundamentalreasons for it such as the company ORCO. If economics would bounce back off fromthe bottom, it shall be considered a signal to the market revival and subjects holdinga decent quality portfolio of shares of selected companies, they could take unusualprofits enabling them just the existence of such economic crises.References[1] Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky. Ekonom [online]. 2008[cit. 2008-10-14]. Dostupný z WWW: .[2] Stehel, V.: Seminární práce, 2008[3] Wikipedia : BRIC [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Angličtina. Dostupný z WWW:.[4] Wikipedia : SIV [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Angličtina. Dostupný z WWW:.[5] Google : Finance [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Angličtina. Dostupný z WWW:.


108 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1[6] Ifondy : Grafy [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Angličtina. Dostupný z WWW:.[7] Penězovod : Indexy [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Čeština. Dostupný z WWW:.[8] Pražská burza : PX [online]. 2008 [cit. 2008-10-14]. Čeština. Dostupný z WWW:.Contact Address: Ing. Dana Walterová, Vysoká škola technická a ekonomická,Okružní 10, 370 01 České Budějovice, Česká republika e-mail: walterova@vstecb.czBc. Šárka Bendová, MSc, Vysoká škola technická a ekonomická, Okružní 10, 370 01České Budějovice, Česká republika, e-mail: bendova@vstecb.czWALTEROVÁ, D., VOCHOZKA, M., BENDOVÁ, Š. The Subprime Mortgageand Bank Crisis in the Financial Market. Littera Scripta, 2009, roč. 2,č. 1 s. 95–108. ISSN 1802-503X.


EvropskáměnováintegraceDanaWalterová,PetrMulač,JiříTučekVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPříspěveksezaměřujenavývojevropskéměnovéintegraceaostatnívzájemnésouvislostitýkajícísespolečnéměnystátůEvropskéunie.DálesezabývávztahemEvropskéměnovéunievůčiglobálníměnovépoliticeaseznamujesvlivemnárodnífiskálnípolitiky.PřipomínáiúlohuměnovépolitikyČNBjakovýraznéhostabilizačního prvkumakroekonomickéhoprostředí.Klíčová slova:monetárnípolitika, Evropskýměnovýsystém,měnovériziko,makroekonomicképrostředíCílametodikaCílempříspěvkujezjistitcoseskrývápodpojmemEvropskáměnováintegrace,jakájepodstataměnovépolitiky,včetněcílůměnovépolitikyvyhlašovanécentrálníbankouEurozóny.SoučasněsepříspěveksnažípodchytitsměrvývojeEMUvevztahukeglobálníekonomicečipřípadnédopadyoddělenostiřízenímonetárníafiskálnípolitikyvrámciEvropskéunieÚvodCentrálníbankyvevětšinědemokratickýchzemístržníekonomikoumajízaúkolzajistitstabilitucenvekonomice,tj.přispětktvorběstabilníhoprostředíprorozvojpodnikatelskýchaktivit,cožjevýrazemodpovědnosticentrálníchbankzaudržitelnýekonomickývývoj.Nezbytnýmpředpoklademrealizaceměnovépolitikyvedoucíkcenovéstabilitějenadruhéstraněnezávislostcentrálníbanky.VývojevropskéměnovéintegraceVznikEvropskéměnovéuniepředstavujevyvrcholenídlouhodobýchintegračníchsnahevropskýchzemípodruhésvětovéválce.Jedinečnostevropskéintegracespočívávtom,žejejímcílemjesdruženístátůsvlastnídlouhodobouhistorií,kulturouatradicemi,kterémajířaduspolečnýchrysů,aletakésevmnohémodlišují.PrvnímvýznamnějšímkrokemvtétosnazebyloažzaloženíEvropsképlatebníunievroce1950.Členybylocelkem17členskýchzemíOECD.Cílembylo109


110 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1prosazeníprocesuzavedenívolnésměnitelnostinárodníchměn.ProhlubováníintegračníchprocesůvEvropě,směřujícíchkvytvořeníjednotnéhotrhu,vyvolalojižkrátcepouzavřeníSmlouvyoEHS(Evropskéhospodářskéspolečenství),tedynapočátku60.azejménapakv70.letech,potřebukoordinaceměnovýchpolitikčlenskýchzemíavětšístabilizacekurzůjejichměn.WernerovazprávaEvropskáradanasvémzasedánívednech1.a2.prosince1969vHaagupřijalanávrhkomisenaprohloubeníspoluprácečlenskýchzemívměnovéahospodářskéoblastiscílemzavedeníjednotnéměny.UložilarovněžprozkoumatmožnostivývojeSpolečenstvísměremkHospodářskéaměnovéunii-HMU(pověřentýmexpertů,kterýpracovalpodvedenímlucemburskéhoministerskéhopředsedyPierraWernera).Tzv.Wernerovazprávabylazveřejněna8.října1970aschválenanazasedáníRady22.března1971vHamburku.JednaloseoucelenoukoncepciaplánnavytvořeníHospodářskéaměnovéunie,kterémělobýtdosaženovprůběhudesetilet.PřestožeWernerůvplánměnovéunienebylrealizovánzdůvoduzhroucenísvětovéhoměnovéhosystémupostavenéhonaUSdolaru,jehozákladníprincipyapostupybylyvyužíványvpozdějšímprocesusjednocováníměnyvEvropě.SměnnýhadVreakcinadevalvaciUSdolaruarozšířeníoscilačníhopásmajehosměnnéhokurzu,vzniklvrámcievropskéhospolečenstvíkurzovýmechanizmus”směnnéhohada”(duben1972).Představujekoordinovanéřízenísměnnýchkurzů,zaměřenénaudrženístabilníchkurzůměnčlenskýchstátůmezisebounavzájemaflexibilníchvzhledemkUSdolaru.”Směnnýhad”,původnězahrnutýjiždoWernerovaplánu,vycházízEvropskéměnovédohodyzr.1958,kterádovolovalaprovéstredukcivzájemnýchodchylekmeziměnamizahrnutýchzemívůčikurzutřetíměnytj.USdolaru.Zvolenoustrategiispolečnéhopostupučlenskýchzemívkurzovnípoliticenázorněvystihujeiobměnanázvudanéhomechanizmutj.”hadv(dolarovém)tunelu”.Vbřeznu1973docházíkuvolněnípevnéhokurzuUSdolaru,čímž”tunel”,tvořenýmaximálnímrozpětímjehosměnnéhokurzupřestáváexistovat.Mechanismus”směnnéhohada”všakpřetrvádalšíchsedmletatovytvořenouformouvnitřníevropskédohodysměnnýchkurzůzaúčastijakčlenských,takiněkterýchnečlenskýchzemí.Období”směnnéhohada”sevyznačovalo:•všeobecnýmkolísánímměnzúčastněnýchstátů;•jejichdočasnýmnebotrvalýmopouštěnímdanéhomechanizmu.


Walterová,D.etal.:Evropskáměnováintegrace 111EvropskýměnovýsystémEvropskýměnovýsystém(EMS)bylzřízenusnesenímEvropskéradypřijatémnajejímzasedánívednech4.a5.prosince1978vBruseluavstoupilvplatnost1.ledna1979 1 .CílembylovytvořenízónyměnovéstabilityvEvropěstejnějakoochranaprotikolísáníUSdolaru.PředstavujeposunvkoordinaciměnovépolitikyuvnitřES:•zavedenímpřísnějšíchměnovýchpravidel;•zavedenímintervenčníchpovinností;•vytvářenímspolečnýchdevizovýchrezervavzájemněvýhodnýchúvěrovýchpodmínek.ZákladníprvkyEMS:•EuropeanCurrencyUnit(ECU)jakozúčtovacíjednotka(tzv.košováměna);•mechanismussměnnýchkurzů(ExchangeRateMechanism,ERM),kterýudržujekurzynárodníchměnvúzkémoscilačnímpásmu;•úvěrovýmechanismus,založenýnamožnostizískáníúvěruzprostředkůEMSkekrytínákladůzdevizovýchintervencíčipřeklenutídeficitůplatebníbilance.VáhanárodníměnyčlenskéhostátuvkošiECUzáviselanajehoekonomickésituaci,určenénásledujícímikritérii:•podíldanéhostátunaHDPES;•podílnaobchoduuvnitřevropskéhospolečenství;•podílnafinančnípodpořeEMS.KaždáměnazahrnutádoERMmělastanovencentrálníkurz(paritu)vevztahukECU.CentrálníkurzykECUjsouzáklademtabulkyproodvozenícentrálníchkurzůnárodníchměn(odchylky ±2,25%výjimečně ±6%).VzestupvlivuERMseprojevilitím,ževobdobíroku1991av1.poloviněroku1992sekněmupostupněpřipojilyvšechnystátyESsvýjimkouŘeckaanaECUnapojilysvojeměnyivtédoběnečlenskézeměŠvédsko,Norsko,FinskoaKypr.1 NazákladěNařízeníRady3181/78z18.prosince1978.


112 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1DelorsovazprávaJednotnýevropskýakt,kterývstoupilvplatnost1.července1987.OdrazilvzestupvlivuERMmj.tím,žeprávněpodchytilEMSazaměřilESkpostupnémuvytvářeníHospodářskéaměnovéunie.Delorsovazpráva 2 konstatovala,žeintegracesměremkUniijepodmíněnaúplnoukonvergencímakroekonomickýchvýsledkůjednotlivýchzemíavyžadujeúzkoukoordinacijejichměnovéarozpočtovépolitiky.ZprávanavrhovaladosaženíHMUvetřechetapách.•prvníetapa-zaměřenanakonvergenci;•druháetapa-souběžněspokračujícíkonvergencí,mělvytvořenautonomnísystémevropskýchcentrálníchbank,nezávislýchnanárodníchorgánechinaorgánechES;•třetíetapa-završenazavedenímspolečnéměny.DelorsovazprávaoHospodářskéaměnovéuniibylaschválenanazasedáníEvropskéradyvMadriduvednech26.a27.června1989.ZdebylosoučasněrozhodnutoozahájeníprvníetapyHMUk1.1.1990.Hospodářskáměnováunie(HMU)jeoblastjednotnéměnyvrámcijednotnéhotrhuEU,kdeselidé,službyakapitálpohybujíbezevšechomezení.HMUtvořírámechospodářskéhorůstuastability,kterýmáoporuvpůsobenínezávislécentrálníbankyavzákonnépovinnostizúčastněnýchčlenskýchstátůsledovatzdravouhospodářskoupolitikuapečovatojejíkoordinovanéuplatňování.MaastrichtskásmlouvaaHospodářskáměnováunieKritériakonvergenceZásadníposunvekonomickéintegraciEvropypředstavujeSmlouvaoEvropskéunii-tzv.Maastrichtskásmlouva,účinnáodroku1993,kterápoprvézavedlapojemEvropskáuniejakoorganizacezastřešujícídosavadnítřispolečenství(ES,ESUOaEuratom).SmlouvaoEUdoplnilaSmlouvuozaloženíEvropskéhospolečenstvíonovéúkolyintegraceEvropyaurčilazacílvytvořitHospodářskouaměnovouuniisjednotnouměnoupročlenskéstáty,kterésplnínezbytnépodmínkydanékritériíkonvergence.VMaastrichtskésmlouvěseuvádípětkritérií,jednakfiskálních,jednakměnových,kterémusízúčastněnézeměsplnit,abysekvalifikovalypropřechodkměnovéunií.Hlavnímsmyslemkonvergenčníchkritériíjezabránittomu,abyrozdílnývývojvrůznýchčástechEUohrožovalměnovoustabilitu.Majítedypodněcovatsbližováníekonomikčlenskýchzemíajejíchhospodářskýchpolitik,majíumožnitsledovánitohotoprocesuazajistit,žebudouudrženykursyjejich2 VýboruvHannoveru27.a28.6.1988předsedalJacquesDelorse.


Walterová,D.etal.:Evropskáměnováintegrace 113měnvnejužšímrozpětí.Pouzetakbudoučlenskézeměpřipravenynapřechodkměnovéuniiabudezajištěno,žesetentoprogrampodařírealizovat.Fiskálníkritériajsoudvě:•rozpočtovýdeficitnesmípřekročit3%HDP;•celkovývnitřnídluhnesmípřekročit60%HDP.Hlavnímsmyslemfiskálníchkritériijeudržetvezdravémstavuveřejnéfinance(beznadměrnéhoschodku),jejichžnestabilitabyohrožovalacenovoustabilitu.Měnovákritériajsoutři:•udrženícenovéstabilitypatrnézmíryinflace,kteránepřevyšujemíruinflacetříčlenskýchstátů,ježvtétooblastídosáhlynejlepšíchvýsledků,ovícenež1,5%;•zeměmusíudržovattakéstabilitudlouhodobýchúrokovýchsazeb(sazbynesmípřevyšovatdlouhodobéúrokovésazbytříčlenskýchstátů,ježvtétooblastidosáhlynejlepšíchvýsledků,ovícenež2%);•jepožadováno,abyčlenskázeměalespoňpodobuposledníchdvouletudržovalastanovenérozpětísvéměnyvEMSbezdevalvace.Konvergenčníkritériajsousnadnokontrolovatelnáanutíčlenskézeměkopatrnéfiskálníaměnovépolitice.EtapypřechoduEUkHMUPrvníetapa(od1.7.1990do31.12.1993)Stanovilapožadavekdokončeníliberalizacepohybukapitálu,zavázalačlenskéstátykposilovánínezávislosticentrálníchbankakuplatněníopatřenípotřebnýchproharmonizaciprávníchpředpisůvoblastipostaveníbudoucíEvropskécentrálníbanky(ECB)ajejíměnovépolitiky(zákazvšechomezenípohybukapitáluazákazomezeníplatebmezičlenskýmistátyamezičlenskýmistátyatřetímizeměmi).Zároveňbyloúkolemtétoetapyzakázatzískáváníúvěrůproveřejnýsektorodcentrálníchbank.Hlavnímcílemtétoetapybylodovršeníjednotnéhotrhuapodporakonvergencemezistáty,zejménavmířeinflace,výšeúrokovýchsazebakurzovéstabilitě.Druháetapa(1.1.1994-31.12.1998)MělapředevšímzaúkoldosáhnoutvýraznéhopokrokuvefiskálníoblastianazákladěplněníkonvergenčníchkritériíjakonezbytnéhopředpokladuprovstupdoIII.etapyHMU.SmlouvaoESstanovuje,žestáty,kterévstoupídotřetíhostadiaHMUsemusívyvarovatnadměrnýchdeficitůveřejnýchrozpočtů.Nestanovilavšakkonkrétnísankcezanesplněnítétopodmínky.Protobylvroce1997nasummituvAmsterdamu,nanávrhNěmecka,přijattzv.Paktstability


114 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1arůstu,sloužícíkpodpořevytvořeníjednotnéměnovépolitiky,včetnějejíhoinstitucionálníhorámce.Vroce1994bylzaloženEvropskýměnovýinstitut(EMI),kterýpřipravovalpodmínkyprozavedeníjednotnéměnyeurodoustaveníEvropskécentrálníbanky(ECB).SummitEUvprosinci1995vMadriduschválilnázevnovéměnovéjednotky-euro(zkratkaEUR)atakérámcovýplánprozavedeníjednotnéměny.Bylorozhodnuto,žeeurobudezavedenovedvouetapách,nejdřívejakobezhotovostnípenízeanásledněpakijakopenízehotovostní.Nazákladěvyhodnocenísplněnínezbytnýchpodmínekprovstupdooblastijednotnéměnyeuro,tzv.maastrichtskýchkritérií,rozhodlaEvropskáradadne2.5.1998,žepodmínkysplnilocelkem11členskýchstátů:Belgie,Finsko,Francie,Irsko,Itálie,LucemburskoNizozemí,Portugalsko,Rakousko,SRNaŠpanělsko.Současněbylorozhodnuto,abyECBzahájilačinnostk1.červnu1998apřevzalatakúkolyEMI.Třetíetapa(1.1.1999-současnost)Bylarozdělenadodvouzákladníchobdobí,ato:1)od1.ledna1999NazákladějednomyslnéhorozhodnutíčlenskýchstátůEU,kterésplnilypodmínkyprovstupdoIII.etapyHMU(tj.splnilymaastrichtskákritéria),bylyktomutodatufixoványkurzyjejichměnnaeurodlepevněstanovenýchpřepočítacíchkoeficientů.JednotkaECUbylanahrazenaeuremvpoměru1:1.Jednotnáměnaeurobylazavedenav11-tičlenskýchstátechvbezhotovostníformě.Evropskácentrálníbanka(ECB),kterázahájilačinnostod1.června1998,začalaříditjednotnouměnovoupolitikuEurosystému(ECBanárodnícentrálníbankystátů,kterézavedlyeuro).PropotřebyřízeníspolečnéměnovépolitikybylvytvořennovýplatebnísystémTARGET(Trans-EuropeanAutomatedReal-timeGrosssettlementExpressTransfer).Prostřednictvímtohotoplatebníhosystémuseuskutečňujevypořádávánítransakcíměnovépolitikyveuro.2)od1.ledna2002dosoučasnostiFyzickézavedeníbankovekamincíveurojakozákonnéhoplatidlabylozahájenood1.1.2002.Starénárodníměnybylybezplatněvyměňoványzaeuroprostřednictvímkomerčníchbankvnárodníchcentrálníchbankách.Odtohotodatajsouvšechnyekonomickétransakceanovékontraktyuzavírányarealizoványpouzeveuro.Dne1.1.2009přijalojakozatímposlednízeměspolečnouměnueuroSlovensko.InstituceEvropskéměnovéuniePropotřebyEvropskéměnovéuniebylyzaloženynovéinstituce.JejichstrukturaahlavníúkolyjsouupravenyvMaastrichtskésmlouvěavplnémrozsahujsoupřevzatyAmsterodamskousmlouvou.Evropskýměnovýinstitutbylpřechodnouinstituci,kterávdruhéetapěpřipravilapřechodkzávěrečnéfázi,kdyzanikl.


Walterová,D.etal.:Evropskáměnováintegrace 115Evropskýsystémcentrálníchbank(ESCB)aEvropskácentrálníbanka(ECB)jsoutrvalýmiinstitucemi,ježvzniklyvzávěrečnéetapěEvropskéměnovéunie.EvropskýsystémcentrálníchbankESCBzahrnujeECBanárodnícentrálníbanky.Jehohlavnímcílemjeudržovatcenovoustabilitu.EvropskácentrálníbankaEvropskácentrálníbanka(ECB)jeprávnímsubjektemzajišťujícímplněníúkolůESCBbuďvlastničinnostíaneboprostřednictvímnárodníchústředníchbank.Jeplněnezávislá,cožznamená,ženežádáaninedostáváinstrukceodinstitucíčiorgánůSpolečenství.odžádnévládyčlenskéhostátučijinéhoorgánu.RozhodovacímiorgányECBjeŘídicíradaaVýkonnývýbor.ŘídícíradaseskládázčlenůVýkonnéhovýboruECBazguvernérůnárodníchústředníchbank.VydávásměrnicearozhodnutinezbytnáproplněníúkolůstanovenýchESCB.IntegraceČRdoEMUVstupČeskérepublikydoEUautomatickyneznamenalzavedeníeuravČeskérepublice.Českárepublikasezavázala,ževbudoucnujednotnouměnuzavedepovytvořenípotřebnýchpodmínek(tj.maastrichtskýchkritérií).Splněnítěchtopodmínekjenezbytnéproto,abynebylanarušenastabilitajednotnéměnyanebylnarušenekonomickývývojeurozónynebopřistupujícízemě.Stejnětakk podmínkám vstupu patří členství v Evropském systému směnných kursů(ERMII)nejménědvaroky,cožnašerepublikazatímneučinila.ProcesevropskéměnovéintegracelzezhlediskavlivunaČeskourepublikurozdělitdo3etap:•prvníetapa-obdobídovstupuČRdoEU(zahájenímneúplnéměnovéunieapotéúplnéměnovéunievpodobězrušenínárodníchměnazavedeníeura);•druháetapa-začalavstupemČRdoEUdne1.5.2004;•třetíetapa-zavedeníeuravČRnejdřívekolemr.2012posplněníkonvergenčníchkritérií.Předpokládanévýhody,nevýhodyaproblémypřistoupeníČRkEMUÚlohaměnovépolitikyČNBjeprávněkodifikovánavustanoveníchčlánku98ÚstavyČRa§2zákonač.6/1993Sb.,oČeskénárodníbance,kteréjíukládajízabezpečovatpředevšímcenovoustabilitua-pokudtímnenídotčententohlavnícílČNB-podporovatobecnouhospodářskoupolitikuvládyvedoucíkudržitelnémuhospodářskémurůstuamakroekonomickéstabilitě.Vysokáanestabilníinflacemánegativnídůsledkyprodynamikuhospodářskéhorůstukdyvdůsledkuvyššíproměnlivostiinflaceseinvestořiorientujívícenakrátkodobéfi-


116 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1PřínosyanákladyjednotnéměnyEUROnančníinvestice(spekulačníaktivity)anaopakméněnainvestičníprojektyvreálnéekonomice,kterémajídlouhodobějšíhorizontnávratnosti.LiterazákonaoČNBjepřipraktickémvýkonuměnovépolitikytétoinstitucenaplněnaněkolikanásledujícímizpůsoby.Zejménatzv.režimeminflačníhocílování,kterýjezaložennaexistenciexplicitníhocíleproinflaci,kekterémusecentrálníbankasnažípřiblížitskutečnouinflací.KonkrétněČNBsesnažípřiblížitmeziročníinflacihodnotětříprocent.Dálepakurčovánímúrokovýchsazeb,kteréjsouodrazemtoho,zdaekonomikaprocházírecesí,konjunkturou,čizdajeblízkosvépotenciálníúrovně.AvneposlednířaděseČNBsnažío”vyhlazování”úrokovýchsazeb:přivýraznémvnějšímšokureagujepostupněazbytečněnezvyšujedopadyšokudoreálnéekonomiky.Vyhlazovánítaképřispíváklepšípredikovatelnostiměnovépolitiky.VýšeuvedenéúlohyČNBnebudoupovstupudoEMUjejíprioritouvesmyslusamostatnéhorozhodovánívrámcidomácíekonomiky.Stálepřesúspěšnourealizacijednotnéhovnitřníhotrhuazavedeníeuraexistujeprioritanárodníchzájmůnadzájmyeurozónyjakocelku.Jetřebaneustálesledovatvýhodyinevýhodyčirizika,kteráproČRzpřistoupenímohouplynoutavyvozovatznichzávěry.DlevyjádřeníČNBnebudepřechodČRnaeurovbudoucnuznamenatzdražováníčiznehodnoceníúspor.Dojdepouzekpřepočtucen,úspor,platů,důchodůadalšíchveličinzKčnaeuronazákladěpevněstanovenéhokurzu(tzv.koeficientu).Vokamžikupřechoduzkorunynaeurobudejednímzúkolůstátnísprávymonitorovatcenovývývojazabránitmožnýmsnahámněkterýchvýrobců,obchodníkůčiposkytovatelůslužebjehopřípadnémuzneužitíkjednostrannýmcenovýmúpravámsměremvzhůru.Zavedeníjednotnéměnyjespojenosmnohapozitivnímipřínosy.Podnikatelům,obchodujícímvrámciUnieastejnětakturistům,odpadlynákladyspojenéskonverzíměn.Podnikůmzapojenýmdovnitroevropskéhoobchoduodpadlynákladyspojenésvedenímvnitropodnikovéhoúčetnictvívněkolikaměnách.Současněpodnikůmodpadlyinákladynazajištěnísevůčineočekávanémupohybukursů.Značnýmpřínosemjecelkovátransparentnostcenanákladůvyjadřovanávjednotnéměně,cožumožňujejejichsrovnatelnostspozitivnímidůsledkyprokonkurenčníprostředívEU.Pozavedeníměnovéuniejsouvšechnyfirmypřisoutěženínavnitřnímtrhupostavenydorovnýchpodmínek,kterénejsouovlivňoványodlišnýmiměnovýmipolitikami.ZavedenímEMUvzniklyovšemtakéurčité„nákladyprozúčastněnézemě.Knejzávažnějšímpatří,žesměnnéhokursunenímožnopoužívatjakonástrojedomácíhospodářsképolitikyažehrozírizikoprohloubeníregionálníchrozdílůvrámciEU.Spřechodemkjednotnéměněztratilyvlády,případněnárodnícentrálníbanky,nástrojkovlivňovánídomácíměnovépolitikyamožnostvyužívatdevalvacikezvýšeníkonkurenceschopnostizemě.Vzniklotakénebezpečí,žepřineomezenémobilitěkapitálusezdrojezoblastísnižšíproduktivitouanižšímivýnosybudoupřesouvatdooblastiazemísvyššímivýnosy.


Walterová,D.etal.:Evropskáměnováintegrace 117EMUanárodnífiskálnípolitikaZákladnírámechospodářsképolitikyHospodářskéaměnovéunie(HMU)tvořínejenjednotnáměnovápolitikavevýlučnékompetencinezávisléEvropskécentrálníbanky(ECB),alepřirozeněidalšíhospodářsképolitiky,předevšímrozpočtováastrukturální.Tyjsouvkompetencinárodníchvlád.EMUjetedyunikátnívtom,žekombinujejednotnoumonetárnípolitikusnárodnímiekonomickýmiafiskálnímipolitikami.Docházízdekekoordinacipouzeprostřednictvímzásad,tlakůaprocedur,kteréjsouzdezaváděny.SystémEMUjepostavennatom,ženechávámonetárnípolitikudominovatnadrozpočtovýmipolitikami,abyzaručilaspolehlivostaudržitelnostcílůcenovéstability.Odpovědnáfiskálnípolitikajetedystabilnímpilířemspolečnéměnyeuro.Paktstabilityarůstupředstavujedohodumezivšemičlenskýmistáty,dodržovatspecifickoufiskálníarozpočtovoukázeň.PaktbylpřijatnazasedáníEvropskéradyvAmsterodamuvčervnu1997.Mádvazásadníaspekty.•Jdeopreventivnísystémvčasnéhovarováníscílemzajistitanapravitnedostatkyzhlediskarozpočtudříve,nežrozpočtovýschodekpřesáhnehodnoty3%hrubéhodomácíhoproduktu(HDP),cožjelimitstanovenývesmlouvěoEU.•Jednáseosouborvarovnýchopatřenísodrazujícímúčinkem,sjejichžpoužitímsenačlenskéstátyvyvíjítlak,kterýjemáodraditodnadměrnýchschodkůavpřípadě,žeknadměrnémuschodkudojde,přimětjekrychlýmopatřenímsměrujícímknápravě.Členskéstátyveurozóněsemimotozavázaly,žebudouusilovatoplněnístřednědobýchrozpočtovýchcílůblížícíchsevyrovnanémunebopřebytkovémustavu.ZměkčováníPaktustabilitysicenemůžeohrozitfungováníeurajakotakového,alemůžeohrozitjehostabilituvůčiostatnímměnámZávěrNevšechnypřínosyanákladyměnovéunielzepřesněkvantifikovat.Převládávšaknázor,ževdelšímčasovémobdobípřevažujípřínosyvpodoběsníženémíryinflace,odpadnuvšíchspekulačníchútokůnaměnyčlenskýchstátůaodstraněnýchnegativníchdůsledkůkolísánísměnnýchkursůměnčlenskýchzemí,cožbyloposlednímrušivýmprvkemnajinakhomogennímjednotnémvnitřnímtrhuEvropskéunie.Jepatrné,žeevropskáměnováintegraceprošlasložitýmvývojem,jehožvýsledkembylozavedeníspolečnéměny.Lzeříci,ževývojEMUvevztahukeglobálníekonomiceatéžpřípadnédopadyoddělenostiřízenímonetárníafiskálnípolitikyvrámciEvropskéunie,ukážeažbudoucnost.Evropskáměnováunieajejíměnaeurofungujepoměrněkrátkoudobunato,abybylomožnojednoznačněříci,zdazdlouhodobějšíhohlediskapřevážípřínosynadnevýhodami.Závěrembychchtělazdůraznitvýznam,kterýpronaširepublikuúčastvEvropskéuniiapřípadnáúčastvměnovéuniimá.Od1.5.2004jsmečlenyEvropskéunieaveškeráopatření,kterájsounaúrovniEUpřijata,stejnětakjako


118 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1budoucívývojEU,senásjakočlenskéhostátubezprostřednědotýkají.Existujeřadafaktorů,jakovolnýtrhpráce,příjmyzfondůEUadalší,kteréukazují,žepřesveškerábyrokratickáopatřenízavedenávstupemdoEUbymohlaúčastvEMUpronaširepublikubýtspíšepřínosem.Záležívšaktéžnatom,cobudeproEUznamenatrozšířenísměremnavýchod.Zavedeníeurajakonárodníměnyjevšaktřebazčasovéhohlediskaapřipravenostiekonomikypečlivězvážit.Reference[1]BRŮŽEK,A.DruhýrokrealizaceEvropskéměnovéunieaspolečnéměnyeuro(vybranéotázky).1.vyd.Praha:Vysokáškolaekonomická,2001.32s.ISBN80-245-0167-8.[2]BRŮŽEK,A.Evropskáměnováintegrace.2.vyd.Praha:Vysokáškolaekonomická,2001.138s.ISBN80-245-0158-9.[3]BRŮŽEK,A.EvropskáměnováunieaČeskárepublika.1.vyd.Praha:Oeconomica,2004.29s.ISBN80-245-0820-6.[4]DURČÁKOVÁ,J.,MENDEL,M.Mezinárodnífinance.2.dopl.vyd.Praha:ManagementPress,2003.394s.ISBN80-7261-090-2.[5]DVOŘÁK,P.Bankovnictvíprobankéřeaklienty.3.vyd.Praha:Linde,2005.681s.ISBN80-7201-515-x.[6]HAD,M.,STACH,S.,URBAN,L.ČeskárepublikavEvropskéunii:členství,přínosy,výzvy.Praha:Linde,2006.200s.,xxix.ISBN80-7201-611-3.[7]HAD,M.,URBAN,L.Evropskáspolečenství:prvnípilířEvropskéunie.2.rozš.aupr.vyd.Praha:Ústavmezinárodníchvztahů,2000.165s.ISBN80-85864-88-6.[8]JÍLEK,J.Penízeaměnovápolitika.1.vyd.Praha:GradaPublishing,2004.742s.ISBN80-247-0769-1.[9]MANDYSOVÁ,I.Evropskáintegrace:prokombinovanouformustudia.1.vyd.Pardubice:UniverzitaPardubice,2006.97s.ISBN80-7194-842-X.[10]REVENDA,Z.,etal.Peněžníekonomieabankovnictví.3.vyd.Praha:ManagementPress,2000.634s.ISBN80-7261-031-7.[11]ElektronickézdrojeFree internet encyclopedia [online]. 2008 [cit. 2009-03-31]. DostupnýzWWW: .EuropeanCommission[online].2008[cit.2009-03-31].DostupnýzWWW:.Českánárodníbanka[online].2008[cit.2009-03-31].DostupnýzWWW:.Europeancentralbank[online].2008[cit.2009-03-31].DostupnýzWWW:.Europortal [online]. 2008 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW:.


Walterová,D.etal.:Evropskáměnováintegrace 119Euroskop [online]. 2008 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW:.Finančníportálproodborníkyilaiky[online].2008[cit.2009-03-31].DostupnýzWWW:.Onlinezprávyhospodářskýchnovin[online].2008[cit.2009-03-31].DostupnýzWWW: .EuropeancurrencyintegrationContributionisfocusingondevelopmentEuropeancurrencyintegrationandotherreciprocalcontextofconcerningtocommoncurrencyofEuropeanunionstates.FurtherisdealingwithrelationofEuropeancurrencyunioncomparedwithglobalcurrencypolicyandacquaintwithinfluenceofnationalfiscalpolicyandremindsalsoexerciseofcurrencypolicyCNB-(Czechnationalbank)asaexpressivestabilityelementofmacroeconomicenvironment.Keywords:monetarypolicy,EuropeanMonetarySystem,monetaryrisk,macroeconomicenvironmentKontaktní adresa: Ing.DanaWalterová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:walterova@vstecb.czIng.PetrMulač,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:mulac@vstecb.czIng.JiříTuček,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:tucek@vstecb.czWALTEROVÁ,D.,MULAČ,P.,TUČEK,J.:Evropskáměnováintegrace.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.109–119.ISSN1802-503X.


MikroekonomickáanalýzavýrobníchfaktorůpráceakapitáluvzemědělskýchpodnicíchPetrZeman,MartaMaršíkováJihočeskáuniverzitavČeskýchBudějovicích,EkonomickáfakultaAbstraktFirmabýváčastocharakterizovánajakosubjekt,jenžtransformujevzácnévýrobnífaktorynafinálníprodukciscílemmaximalizovatsvojítržníhodnotupopř. zisk. Při daném technologickém omezení alokuje firma svéfinanční prostředky co nejefektivněji tak, aby náklady na nakupovanévstupybylyconejnižšíamnožstvíznichvyráběnéhostatkubylomaximální.Nejinakjetomuivzemědělství.Protoicílemtohotočlánkuje,zapomocizjednodušenéhomikroekonomickéhomodeluprodukčnífunkce,analyzovatvývojastrukturuvýrobníchfaktorů,předevšímpráceakapitáluajejichdopadnafinálníprodukcipodnikuvevybranýchzemědělskýchpodnicíchvČeskérepublice.Klíčová slova:produkčnífunkce,výrobnífaktor, finálnívýstup,substitucevstupů.ÚvodOpatření,přijímanávrámcidotačnípolitikyzemědělskýchpodnikůajejichmajetku,sikladouzacílpředevšímzajistitvětšíkonkurenceschopnostpodnikůvrámciEvropskéunie.Cílemtétopolitikyjetedyzlepšitadaptacizemědělskýchpodnikůnapodmínkyevropskéhotrhu,zvýšitproduktivitupráce,přidanouhodnotuakvalituzemědělskýchproduktů.Jednouzmožnostíjakzachytitvztahmezivýšípoužitéhodlouhodobéhomajetkuamnožstvímpoužitéprácejeanalýzapomocítypůtechnickéhorozvoje.Tentočláneksetedyzabývánejenanalýzoudopadůtěchtoopatřenínadlouhodobýmajetekzemědělskýchpodniků,aleijejichmožnýmvlivemnamíruzaměstnanostivtomtoodvětví.Jednouzdalšíchzmožnostíjakzachytitvztahmezivýšípoužitéhodlouhodobéhomajetkuamnožstvímpoužitéprácejeanalýzapomocítypůtechnickéhorozvoje.121


122 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1MateriálametodikaCílemtohotopříspěvkuje,zapomocizjednodušenéhomodeluprodukčnífunkce,analyzovatstrukturuvýrobníchfaktorůvevýrobnímprocesuzemědělskýchspolečnostívletech2002až2007.Provytvořenímodelubylypřijatytytopředpoklady:1.Vevýrobnímprocesujsoupoužíványtřivýrobnífaktory půda,práceakapitál.Půdoujemyšlenavýměrapozemků,nakterýchdanýpodnikhospodaří,množstvíprácejedánopočtemzaměstnancůamnožstvípoužitéhokapitálujedefinovánočástkoubruttodlouhodobéhohmotnéhomajetku(dálejenDHM).2.Práceakapitáljsouvstupyvariabilníalzejevzájemněsubstituovat,zatímcopůdazůstáváivdlouhodobémčasovémhorizontukonstantníanelzejinahraditjinýmvýrobnímfaktorem.3.Výrobníprocesvšechpodnikůjeefektivní,tzn.alokujísvévstupytak,abydosáhlymaximálníhovýstupu.4.Přinezměněnévýměřepozemků,nakterýchzemědělskéspolečnostihospodaří,senezměníaniočekávanývýstupzemědělskýchpodniků.Výkonyjsoudefinoványjakosumatržebzaprodejvlastníchvýrobkůaslužeb,změnastavuzásobvlastníčinnostiaaktivace.Provyjádřenímíry,vekterébyljedenvýrobnífaktornahrazovándruhým(zapředpokladuneměnnéhovýstupu)bylapoužitamodifikovanáformameznímírytechnickésubstituce(MRTS), kterávyjadřujemeznímírunahrazováníprácekapitálem.VyjádřenomatematickysetedyjednáopodílzápornézměnyvpočtupracovníkůakladnézměnystavubruttoDHMvběžnýchcenách.Dalšímcílempříspěvkubylozachycenívztahumezivýšípoužívanéhodlouhodobéhomajetkuamnožstvímpoužitépráce,kterýmsezabýváanalýzatypůtechnickéhorozvoje.Základemtétoanalýzyjevztahmezifondovouúčinností(jedánapodílemvýkonůaprůměrnéhostavudlouhodobéhomajetku),produktivitoupráce(podílvýkonůaprůměrnýmpočtempracovníků)atechnickouvybavenostípráce(poměrprůměrnéhostavudlouhodobéhomajetkuaprůměrnéhopočtuzaměstnanců)vizvzorecč.1.V ýkonV ýkonDHM+ DNM = PPZDHM+DNMPPZNazákladěhodnocenídynamikyvývojejednotlivýchukazatelů,lzeurčittyptechnickéhorozvojeudanéhopodniku.Včlánkubylatatometodaaplikovánanapodniky,kterébylyroztříděnydo4intervalůdlevelikosticelkovýchaktiv.Dynamikavýšeuvedenýchukazatelůjevyjádřenazapomocimeziročníhoindexů(1)


Zeman,P.,Maršíková,M.:Mikroekonomickáanalýza 123I x = x i+1x i(2)VýsledkyAnalýzavýkonůavýrobníchfaktorůbylaprovedenau70vybranýchzemědělskýchspolečností.Graf1–Vývojvýrobníchfaktorůvletech2002–2007(Zdroj:vlastníšetření)Graf 1 jednoznačně charakterizujetendence ve vývojivýrobních faktorůvesledovanýchzemědělskýchpodnicích.Faktorpráce,determinovánpočtemzaměstnanců,vykazujetrvalýúbytekpracovníchsil.Početzaměstnancůkleslz5857vroce2002na4724vroce2007,cožznamenáprůměrnýročnípokleso226zaměstnanců.Naprotitomu,opačnýtrendvykazujevývojkapitáluvyjádřenýčástkoubruttodlouhodobéhohmotnéhomajetku.VelikostDHMseodpočátkusledovanéhoobdobístálezvyšujeatojakvcenáchběžnéhoobdobí,takivestálýchcenáchroku2002.VesledovanémobdobídošloknárůstuDHMvběžnýchcenácho1991mil.Kč,vestálýchcenáchpako1102mil.Kč.Toznamenáprůměrnýročnírůstpřibližně398mil.Kč(temporůstuje4,9%)vběžnýchcenáchaprůměrnýročnírůst220mil.Kčvestálýchcenách(temporůstuje2,8%).Poslednímanalyzovanýmvýrobnímfaktoremjepůda.Vybranézemědělsképodnikyhospodařilyvesledovanémobdobínapozemcíchoprůměrnévýměře1197km2.Velikostvýměrynevykazovalavjednotlivýchletechvýraznějšízměny.Výměrapůdníhofondusicemeziročněmírněklesá,alevykázanéhodnotysevýraznýmzpůsobemneodchylujíodsvéhodlouhodobéhoprůměru.Přitestovánízávislostimezicelkovýmpočtemzaměstnancůastavembruttodlouhodobéhohmotnéhomajetkuvběžnýchcenáchbylzjištěnvysokýstupeň


124 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Graf2–ZávislostpočtuzaměstnancůnavýšibruttoDHM(Zdroj:vlastníšetření)negativníkorelace(korelačníkoeficient-0,96837).Zjištěnéhodnotybylyproloženypolynomickouregresníkřivkou,kterájevyjádřenarovnicíy=0,0002x 2 +4,0172x+24176.Nahladiněvýznamnostip=0,05bylaprokázánazávislostmezicelkovýmpočtemzaměstnancůavýšíbruttoDHMvběžnýchcenáchvevybranýchpodnicích.Vprůběhuletbylasledovánaimeznímíratechnickésubstituce.Nejvyššíhodnotytohotoukazatelebylyvykázányvobdobímeziroky2002a2003,kdyMRTSdosáhlahodnoty0,965.Toznamená,ženárůstkapitáluo1mil.Kčbylzároveňprovázenúbytkem0,965zaměstnance.Mezirokem2004a2005dosáhlaMRTSdruhénejvyššíhodnoty0,935.Naopaknejnižšíhodnotybylyzaznamenányvposledníchdvousledovanýchobdobích..Včasovýchintervalechmeziroky2005a2006,bylnárůstkapitáluo1mil.Kčkompenzovánúbytkemo0,144zaměstnanceameziroky2006a2007pako0,521zaměstnance.Přihodnocenítypůtechnickéhorozvoje,bylypodnikyrozdělenydo4skupin.Velikostkrokuodstupňováníbylourčenona50milionůkorun,kdytřídícímkritériembylomnožstvíaktivvroce2002.Utřechzečtyřanalyzovanýchintervalůbylidentifikovánfondověnáročnýtyptechnickéhorozvoje,kterýsevyznačujepomalejšímtempemrůstuproduktivityprácevporovnánísrůstemtechnickévybavenostipráce.Indexfondovéúčinnostbylnižšínež1,cožmázanásledeksnižováníprodukčníhovyužitístáléhonákladuazvyšovánínákladůnajednotkuprodukce.Stejnývýsledek(tj.indexfondovéúčinnostinižšínež1)bylzískánucelkovéhosouboruvšech70zemědělskýchpodniků.Indexfondovéúčinnostizdevykázalhodnotu0,971,indexproduktivityprácehodnotu1,233aindextechnickévybavenostiprácehodnotu1,27.


Zeman,P.,Maršíková,M.:Mikroekonomickáanalýza 125Graf3 Hodnocenítypůtechnickéhorozvojeujednotlivýchskupinpodniků(Zdroj:vlastníšetření)Jedinouvýjimkutvořilintervalspolečnostisvýšícelkovýchaktivod50mil.Kčdo100mil.Kč(viz.Grafč.2).Hodnotaindexufondovéúčinnostizdedosáhlahodnoty1,055,indexproduktivitypráce1,23aindextechnickévybavenostiprácevykázalhodnotu1,166.Vtomtopřípadějeindexfondovéúčinnostivyššínež1azároveňindexproduktivityprácejevyššínežindextechnickévybavenostipráce.Jednásetedyofondověúspornýtyptechnickéhorozvoje,kdydocházíkpostupnémuzvyšovánívyužitídlouhodobéhomajetkuakesnižovánístáléhonákladunajednotkuprodukce.DiskuseAčkolinazačátkubylypřijatyvelmizjednodušujícípředpoklady,umožňujenámtentomodelodhalitzákladnívztahymezivariabilnímivýrobnímifaktory.Pokudjepodnikomezenmnožstvímfixníhovýrobníhofaktoruazároveňjižtentovstupmaximálněvyužívá,neexistujepronějžádnájinámožnost,jakzvýšitfinálnívýstup,kterýtedyzůstáváneměnný.Vtomtomodelujetakémožnochápatmnožstvíobdělávanépůdyijakohomogennífinálnívýstup(celkovýfyzickýprodukt).Pokudtaktodefinovanýproduktjevprůběhuletneměnný,lzeanalyzovatzbývajícídvavariabilnívstupy.Neměnnosttaktodefinovanéhocelkovéhoproduktudokazujegrafč.1,kdevariačnírozpětívýměryobdělávanépůdyje55,67km 2 .Průměrněsehodnotyvýměrypůdyvjednotlivýchletechseodchylovalyo2,71%oddlouhodobéhoprůměru.Tolzehodnotitjakominimálnívariabilitutaktoměřenéhovstupu.Méněvhodnoumetodouvyjádřenícelkovéhoproduktujepoužitíhodnotyvýkonůpodniků.Taktoměřenývýstuppodnikutotižneníhomogenníajetřebahovyjádřitvpeněžníchjednotkách.Proodstraněníinflačníchvlivůjetedynutnotaktozjištěnývýstupuvádětvestálýchcenách.Výkonyzemědělskýchpodnikůzasledovanéobdobí,vestálých


126 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1cenáchroku2002,sepohybovalyvintervaluod4335mil.Kčdo4880mil.Kč.Směrodatnáodchylkatěchtonaměřenýchhodnotbyla203mil.Kč.Nazákladětěchtoúdajůlzeříci,žepředpokladkonstantníhovýstupunenípřílišvzdálenodreality.Považujeme-litedyvýstupzakonstantní,můžemepřistoupitkrozboruvzájemnézávislostidvouvýrobníchfaktorů-práceakapitálu.Korelačníkoeficientmezipracíakapitálemvykazujeexistencisilnézápornékorelace(korel.koef.=–0,9692).Zapomocimodifikovanémeznímírytechnickésubstitucebylozjištěnovjakémpoměrubylapracovnísílanahrazovánakapitálovýmistatky.Nejvyššíchhodnotbylodosaženomeziroky2002a2003,nejnižšíchpakvobdobí20052006.Zklesajícíhotrendulzetedyusuzovat,žedalšírůstkapitálovévybavenostipodnikunebudemítzanásledektakmasivnípokleszaměstnanosti,jaktomubylonazačátkusledovanéhoobdobí.Tutoskutečnostdokazujeigrafč.2,kdebylvztahmezitěmitovýrobnímivstupycharakterizovánpolynomickouregresnípřímkou,pomocíkteréjemožnoodhadnoutbudoucívývojpočtuzaměstnancůvzávislostinazměnáchkapitálu.Jakjezřejmézgrafuč.3jezřejmé,žeupodnikůsvelikostíaktivod(0


Zeman,P.,Maršíková,M.:Mikroekonomickáanalýza 127Reference[1]SOUKUPOVÁ,J.,HOŘEJŠÍ,B.,MACÁKOVÁ,L.,SOUKUP,J.,Mikroekonomie.Praha:ManagementPress,2004.548s.ISBN80-7261-061-9.[2]STŘELEČEK,F.Proporcionovánínákladůnavýrobu,provozníafinančnípáka.ČeskéBudějovice:ZFJCU,2006.60s.[3]GRÜNWALD,R.,HOLEČKOVÁ,J.Finančníanalýzaaplánovánípodniku.,Praha:VŠEvPraze,2001.197s.ISBN80-7079-587-5.[4]ABRHAM,Z.,KOVÁŘOVÁ,M.Zemědělskátechnika-Současnostaperspektiva.SborníkInAktuálníproblémyvyužívánízemědělsképodniky,2006,str.1-4.[5]MinisterstvozemědělstvíČeskérepubliky,VýročnízprávaooperačnímprogramuRozvojvenkovaamultifunkčnízemědělstvívČeskérepublicezarok2006,2006,str.6-8.MicroeconomicanalysisofproductionfactorslabourandcapitalfarmingbusinessAfirmisoftencharacterizedasanentitythattransformsuniquefactorsofproductiontofinalproductioninordertomaximizeitsmarketvalueandeventuallytheprofit.Giventhetechnologicallimitation,afirmallocatesitsfinancialresourcesinthemosteffectivewayforthepurposeofthelowestcostsofboughtinputspossiblewithinthemaximumgoods.Thesituationintheagricultureisthesame.Therefore,theaimofthisarticleistoanalysebythemeansofsimplifiedmicroeconomicmodelthedevelopmentandthestructureoffactorsofproduction,namelylabourandcapital,andtheirinfluenceonfinalproductionofafarminselectedagriculturalholdingsintheCzechRepublic.Keywords:productionfunction,factorofproduction,finaloutput,inputsubstitutionKontaktníadresa:Ing.PetrZeman,JihočeskáuniverzitavČeskýchBudějovicích,Ekonomickáfakulta,Katedrafinancíaúčetnictví,Studentská13,37005ČeskéBudějoviceČeskárepublika,+420387772718,e-mail:pzeman@ef.jcu.czIng.MartaMaršíková,(kandidátPh.D.studia),JihočeskáuniverzitavČeskýchBudějovicích,Ekonomickáfakulta/Katedrafinancíaúčetnictví,Studentská13,37005ČeskéBudějoviceZEMAN,P.,MARŠÍKOVÁ,M.:Mikroekonomickáanalýzavýrobníchfaktorůpráceakapitáluvzemědělskýchpodnicích.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.121–127.ISSN1802-503X.


OdbornápraxejakointegrálnísoučáststudiavrakouskémsektoruFachhochschulenZdeněkCahaVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPřípravapraxeazajišťovánípraktikantskýchmístOdbornápraxejeintegrálnísoučástístudiavestudijníchprogramechFachhochschuleapředstavujejedenzdominantníchazároveňspecifickýchrysůtohototypuvysokoškolskéhostudia.Předkládanýpříspěvekjeprotověnovánklíčovýmaspektůmodbornépraxe-jejípřípravěazajišťovánípraktikantskýchmíst,dálepotomzajištěníodbornépraxezhlediskakvalitativníhoakvantitativního,vedenípraktikantůběhempraxe,způsobůmhodnoceníodbornépraxeavneposlednířadětakéreflexipraxeprostřednictvímjejíevaluace.Klíčováslova:Fachhochschulen,odbornápraxe,praktikant,praktikantskémísto,studijníprogram,přípravapraxe,evaluacepraxe,reflexepraxeVestudijníchprogramechrakouskéhosektoruFachhochschulenčinídélkaodbornépraxeminimálně15týdnů amůže být realizovánabuď jakosouvislávrámcijednohosemestrunebovdílčíchčasovýchúsecíchběhemněkolikasemestrů.Odbornápraxebývárealizovánavětšinouvpozdějšíchfázíchstudia,kdyjsoustudentinapraxijižoptimálněpřipraveni.Jelikožodbornápraxeprobíhávrámcistudia,protomástudentobvykleprávnístatus”praktikant”,avšakstudentvstupujesfirmoučiorganizací,kdeabsolvujepraxi,dopracovněprávníhovztahu,kterýpodléhásmluvnísvobodě.Vznikempracovněprávníhovztahujestudentzavázánkvýkonupráceamánároknaodměnu.Výšeodměnysisjednávásfirmouindividuálně.Všeobecněplatízásada,žeodměnazajehoprácibymělapokrývatminimálněnákladyspojenéspraxí.Přirealizováníodbornápraxemusízaměřenífirmy,popř.organizace,kdestudentabsolvujesvojipraxi,odpovídatvzdělávacímcílůmdanéhostudijníhoprogramuatakétomu,abymubyloumožněnoaplikovatdoposudnabytoukvalifikačníúroveňpřímovpraxi.129


130 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Včasovémhorizontuzhrubajednohorokupřednástupemnapraxipořádajístudijníprogramyprosvéstudentyvrámcitzv.”informačnífáze”informativníschůzkybezohledunato,zdasistudentibudouobstarávatpraktikantskámístasamičijimbudoutatomístaposkytnutastudijnímprogramem.Přitěchtoprvotníchsetkáníchjsoustudentiseznamovánisrámcovýmipodmínkamipraxejakojsou:•Cílepraxe;•Požadavkynapraktikantskémístozestranystudijníhoprogramu(délkapraxe,druhpracovníčinnosti,vhodnéoboryaj.);•Objasněníprůběhupraxevčetněčasovéhoplánu;•Možnostipřihledánívhodnéhomísta,popř.poskytnutístávajícíchdatabázípodniků;•Finančnízáležitosti,možnostifinančnípodporyatakéspecifikaspojenásabsolvovánímpraxevzahraničí.Praktikantskámístajsouzabezpečovánazpravidlanásledujícímizpůsoby:•Jsounabízenastudijnímiprogramy;•Studentisijehledajísami;•Studentimajímožnostvolby:přijmounabídkunebodoporučenístudijníhoprogramunebosinajdoumístosami.Následujícíobdobípoprvotnímsetkáníjeobdobím,kdysistudentimusíprecizněaprofesionálněpřipravitsváportfoliakžádostiopraktikantskémísto,vědomisiskutečnosti,žeperfektněpřipravenépodkladyjsouprvnímdůležitýmkrokemkzískánípraktikantskéhomísta.Ccapodvouměsícíchodprvotníschůzkynásledujedalšíschůzka,přikteréjsouobjasňoványpřípadnénejasnostisouvisejícíshledánímpraktikantskéhomístaadálejemapováno,jaksivedoujednotlivístudentipřihledánímísta.Vevšechfázíchhledáníjsoustudentůmochotnypomocistudijníprogramyformoutzv.”individuálníhokoučingu”atopočínajepřípravoupodkladů,končenavázánímsmluvníhovztahuspodnikem.Každépraktikantskémístomusíovšemsplňovaturčitépožadavky,najejichždodržovánídůslednětrvajíodpovědnízástupcistudijníchprogramů.Studijníprogramysvíceletoutradicí,častostechnickyúzcespecializovanýmioborymívajínavázányspodnikydlouhodobékontakty,vrámcikterýchjejimkaždoročněnabízendostatekmístpropraktikanty.Vtomtopřípaděsemusípouzerozhodnout,jakýmzpůsobemtatomístarozdělímezijednotlivéstudenty.Tabulkač.1ukazujevýhodyanevýhody,kterévyplývajíztoho,jsou-lipraktikantskámístazajišťovánastudijnímiprogramypřímo.Vněkterých,nutnovšakdodatspíševýjimečnýchpřípadech,jsoustudentipověřovánistudijnímiprogramyksamostatnémuhledánípraktikantskýchmíst.


Caha,Z.:OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen 131Tabulkač.1Zdroj:Völk,2008,s.147Někdyjeponechánanastudentechirealizacedalšíchkrokůvčetněuzavřenísmlouvystím,žejsouzástupcistudijníchprogramůkdispozicikzodpovězeníeventuálníchdotazůjakpodniků,takstudentů.Přitétoforměhledánípraktikantskýchmístvystupujevneposlednířadědopopředíimarketingovýefekt,jelikožstudentipřisvémhledánínavštívíprůběžněmnohopodniků,vekterýchreprezentujízároveňsvůjstudijníprogram.Některéfirmytoutoformouzískávajímnohdyprvníinformaceoexistujícímstudijnímprogramu.Ztohotodůvoduhrajeklíčovouroli,dojakémíryjsoustudentipřipraveniucházetseopraktikantskémísto.Protoprobíhájižpředemdůkladnápřípravavčetněpřípravypatřičnýchpodkladů.Výhodyanevýhodytohotozpůsobuzajišťovánípraktikantskýchmístjsouuvedenyvtabulceč.2.Tabulkač.2Zdroj:Völk,2008,s.147Vpraxidocházíalenejčastějipřizajišťovánípraktikantskýchmístkvyužitíkombinovanéformy,studujícímjsoujednaknabízenapraktikantskámístastudijnímprogramem,jednakmajímožnostsisvépraktikantskémístohledatsami.Studijníprogramyčastoposkytujísvýmposkytovatelůmdatabázefirem,kdejiždříveněkteřístudujícíabsolvovalipraxiapředkládajítakénabídkyfiremnových.Tytodatabázečastoobsahujíihodnocenípraxestudentyihodnocení


132 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1studentůzestranyfirem.Vítánajevždytakéiniciativasamotnýchstudentůpřisamostatnémzajišťovánípraxeatoivzhledemkjižuvedenémarketingovéfunkci,kteroutotohledánísseboupřináší.PraxevrámcistudiapřizaměstnáníStudentivrámcistudiapřizaměstnánínemusíabsolvovatpraxivpřípadě,žemohouprokázatdostatečnéprofesnízkušenostivrelevantnímoboru,kterýstudují.Vopačnémpřípaděmusípraxiabsolvovatvestejnédélcejakostudentidenníformystudia.PraxevzahraničíajejíspecifikaPraxevzahraničíbýváněkdypovinnostíhlavněprostudentymezinárodněorientovanýchstudijníchprogramů.Prostudentyostatníchstudijníchprogramůsemůžestátpřípadnámožnostabsolvovatpraxivzahraničísilnýmmotivačnímfaktorem,vezmeme-livúvahu,žestudentnejenstrávíněkolikměsícůvzahraničíazískácennéprofesnízkušenosti,zlepšísvéjazykovéainterkulturníkompetence,aletakésipřitommůževydělatpeníze.PropraktikantyjeadministrativněméněnáročnávolbapraxevrámcizemíEvropskéunie.Nezbytnýmpředpoklademprovýkonpraxevzahraničíjedostatečnájazykovápřipravenoststudujících.Možnostiapodmínkyprorealizacipraxevzahraničíjsoumezijednotlivýmivúvahupřipadajícímizeměmidostiodlišnéstejnějakorámcovéfinančnípodmínky.Vněkterýchpřípadechjepraktikantůmposkytovánobezplatněubytováníaobdržíurčitékapesné,jindyjsoujimhrazenyveškeréspraxísouvisejícívýdajeaještědostanoukapesné.Vzásaděaleplatí,žepraktikantimusípočítatsfinančníspoluúčastí.Pokudstudijníprogramvyžadujeabsolvovánípraxevzahraničí,jeodněhoočekáváno,ženavážekontaktysezahraničnímipodnikyapraktikantskámístasvýmstudentůmzajistí.Není-lipraxevzahraničístudijnímprogramemvyžadována,hledajísistudentizpravidlapraktikantskámístasami.Poradenskýmiorganizacemiprozahraničnípraxejsounapř.AISECneboCENTERINTERNATIONALUNIVERSITAIREsídlícíveVídni.VeVídnisetakékaždoročněkonáveletrhzahraničníchpraxí.Zprostředkovánípraxenabízítakéřadaagentur,přičemžstudijníprogramyvarujísvéstudující,abybylipřivyužívaníslužebtěchtoagenturvelmiobezřetní.Jakokaždápraxemusíbýtizahraničnípraxezajištěnaodpovídajícímvedenímnejenzestranypodniku,aleizestranystudijníhoprogramu.Protojsourovněžtitopraktikantivkontaktusesvýmvedoucímnejčastějiformoue-mailuneboe-learningovýchplatforem.ZajištěníodbornéúrovněpraxezhlediskakvalitativníhoakvantitativníhoPrioritoukaždéhostudijního programuje zajistitodpovídajícíúroveňpraxezhlediskakvalitativníhoikvantitativníhoagarantovatprosvéstudující:


Caha,Z.:OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen 133•Přiměřenépracovnízařazenívrámcijejichkvalifikačníúrovněaprofesníspecializace;•Kvalifikovanévedeníběhempraxe;•Zajistitjimmožnostpoznatkomplexníchodpodniku,kdebudouabsolvovatpraxi.•Kontaktníúdajestudijníhoprogramu,podnikuastudenta;•Jménoosobyzpodniku,kterábudevéstpraktikanta;•Cílaobsahpraxe;•Popisplánovanéhopracovníhouplatněnípraktikanta(oddělení,pracovníčinnost,projektováčinnostaj.);•Délkapraxe;•Povinnostiaprávápodniku,studentaastudijníhoprogramunebojehozástupce(vedoucíhopraktikantazjehoVŠ).Ostatnípracovněprávnízáležitostijsouvětšinouponechánynaindividuálnídohoděmezipraktikantemspodnikem.Jdenapř.opracovnídobu,výšiodměnyaj.Každépraktikantskémístopodléháschválenízestranystudijníhoprogramu,abybylogarantováno,žesplňujevšechnynárokydanéhostudijníhoprogramu.Nejenstudijníprogramy,aleisamotnéfirmy,kterépřijímajípraktikanty,majísvéspecifickénárokyaočekávání.Instrumentem,kterýmjepožadovanáúroveňpraxezajišťovánajerámcovápísemnádohoda.Obsahemrámcovépísemnédohodymezistudijnímprogramem,podnikemastudentem(praktikantem)jsounásledujícíustanovení:N.Völk,autorkastudie,kterourealizovalstudijníprogramManagementpodniku(Unternehmensführung)FHWienvzimnímsemestru2006/07sezabývalarůznýmiaspektypraxe.Kromějinéhosesnažilazodpovědětnásledujícíotázky:•Jsoufirmyspokojenyspřipravenostípraktikantů?•Majífirmyzájemopraktikanty?•Získávají-listudentipraktikantskámístasami,jakýmzpůsobem?•Ukolikafiremsemuselistudentiucházet,abyzískalipraktikantskémísto?Dotazovánobylo100studentůa100podniků.Studieukázala,žefirmyhodnotilypraktikantyvelmipozitivněaoceňovalyjejichsociálníkompetencejakojevlastníiniciativa,ochotapracovat,samostatnost,vnímavostatýmovýduch,kteréumožnilyrychlejšíadaptabilitupraktikantůnapracovnímísto.Firmydálehodnotilypřesnost,motivaciavstřícnostpraktikantů.Vodbornýchdisciplínách


134 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1naopakpostrádalyhlubšíznalosti,popřípaděpřipravenoststudentůsitytoznalostidoplnitsamostudiem.Celkověaleukázalazmíněnástudievelkoumíruspokojenostiskvalitouapřipravenostípraktikantů.87zezmíněných100podnikůsevyjádřilo,žestudentibylinapraxioptimálněpřipravenistudijnímprogramem.Zdotazovaných100firemvyjádřilo92dalšízájempřijmoutpraktikanty.Studentům,kteřísiobstaralimístosami,bylapoloženaotázka,jakýmzpůsobemtotomístozískali.Nejvíceznich:51%odpovědělo,žeprostřednictvímosobníchkontaktů,17%prostřednictvíminternetu,7%prostřednictvímdoporučeníFH,6%nadoporučeníjinýchstudentů,2%prostřednictvíminzerátůvnovinách,17%jinak.Abypraktikantzískalmísto,muselpodatprůměrněčtrnáctžádostíajehohledánítrvaloprůměrně2,3měsíců(Völk2007,2-7).VedenípraktikantůběhempraxeBěhempraxevedepraktikantaobvyklejedenpracovníkfirmyazároveňjedenučitelFH.Vedoucímpraktikantavefirměbývázpravidlajehonadřízený.Vezpůsobechvedenísvýchpraktikantůexistujímezistudijnímiprogramynásledujícírozdíly:•Jinéstudijníprogramynabízejípraktikantůmindividuálníkoučing;•Některéstudijníprogramynabízejísouběžněspraxísemináře,běhemkterýchdocházíkreflexiprávěprobíhajícípraxečikprohlubováníkompetencí,vekterýchpraktikantipociťujípotřebuzlepšitse;•Vněkterýchstudijníchprogramechdozírajínapraktikantybývalíabsolventistejnéhonebopodobnéhostudijníhoprogramu.Hlavnímúkolemvedoucíchpraktikantů(zřadvyučujících)jenaučitpraktikantysebereflexičijimpomociaporadit,vyskytnou-liseběhempraxeproblémynebonejasnosti.Vedenípraktikantaprobíháběhemjižzmíněnýchdoprovodnýchseminářů,prostřednictvímzprávpraktikantůzpraxe(např.jednouměsíčně)neboprostřednictvíme-mailů.Většinastudijníchprogramůzastáváfilozofii,abyvedoucípraktikantůbylispíševpozadíanebyliběhempraxevpřímémkontaktusfirmou,kdestudentvykonávápraxi.Jejichrolespočíváspíševtom,abyvedlisvépraktikantyksamostatnémuvýkonuvrámcifirmoupřidělenýchodbornýchčinností,atímjimpomohlizískatpatřičnésebevědomíohledněsvýchschopností.ZpůsobyhodnoceníodbornépraxeOdbornápraxesehodnotíznámkouvrámciklasifikačnístupnice1-5.Všeobecnělzekonstatovat,žezpůsoby,podlekterýchseprovádíhodnocenípraxesemezistudijnímiprogramyliší.


Caha,Z.:OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen 135Studijníprogramyvyužívajívesměsjednuznásledujícíchdvoumožností:•Klasifikaceje navrhovánapodnikem, kdepraktikantpůsobilavedoucívyučujícípraktikantapouzepřezkoumásplněnívytyčenýchcílůpraxe;Hodnocenípraktikantaprostřednictvímjehonadřízenéhopracovníka(jehovedoucíhovrámcipodniku)můžezabezpečitobjektivnost,protožepouzetentopracovníkjeschopenposoudit,dojakémíryopravduzvládalařešilzadanéúkoly.Problematickábyalemohlabýtsrovnatelnosthodnoceníjednotlivýchfirem.Ztohotodůvodustudijníprogramypředávajípodnikůmkritéria,nazákladěkterýchmáhodnoceníprobíhat.Mezitatokritériapatří:•Odbornéznalosti,kvalitaakvantitapráce;•Všeobecnáspokojenostspraktikantem.•Klasifikaciprovádívýlučněvedoucípraktikantadanéhostudijníhoprogramu.•Schopnosttýmovépráce,iniciativa,adaptabilita,vyrovnáváníseskritikou,začleněnísedopodnikovéhoživota;Hodnotísejednakverbálníformou,jednakformouvrámciklasifikačnístupnice.Někdyjetakévyužívánohodnocenísplněno/nesplněno.Verbálníhodnocenísloužínejenstudijnímuprogramuksebereflexianáslednéoptimálnípřípravěpraktikanta,aleifirmě,kterámůženapř.přehodnotitorganizačníprůběhpraxe.Hodnocenípraktikantaprostřednictvímvedoucíhovyučujícíhoprobíhánapř.tak,žepraktikantpodávánakoncikaždéhoměsícezprávuvrozsahu1-2stran,vekterésámzhodnotí,zdaadojakémírypřispělkplněníurčitýchpodnikovýchcílů.Tatozprávajepotéanalyzovánavindividuálnímpohovorusvyučujícímpraxečivrámcidoprovodnéhosemináře.Tímtozpůsobemstudentzískázpětnouvazbuamnohdydokáželépereflektovatpokroky,kterýchdocílilběhempraxe.Poabsolvovánípraxepředkládajípraktikantizávěrečnouzprávu,ccavrozsahu25-30strantextu.Výsledkystudentinásledněprezentujívplénučiteoretickyobhajují.Častopojednávanýmitématyzávěrečnýchzprávzodbornýchpraxíjsou:•Kvalitativníakvantitativníanalýzapodniku;•Představenípracovníchčinností,kteréstudentběhempraxevykonávalajejichnáslednáreflexedoprovázenásamostatnýmnastudovánímrelevantníodbornéliteratury;•Osobnípřínospraxeapod.


136 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Závěrečnázprávazpraxeječastochápánajakonácvikpsaníodbornépráce,cožpotéusnadňujestudujícímlépesevypořádatsbakalářskou,popř.diplomovouprací.Někdyjerealizovánaprezentaceaobhajobazávěrečnéprácezpraxepředzkušebníkomisí,kterápokládáisouvisejícíteoretickéotázkynazákladěpředemstanovenéliteratury(např.ivanglickémjazyce).Prostudentyjetoideálnípříležitostprověřitsisvéznalostiaprezentačníschopnostivrámcisituacesimulujícíbudoucíbakalářskoučidiplomovouzkoušku.Vyučujícístudijníhoprogramumajípřitommožnostmonitorovatstupeňpokrokustudentůnejenvoblastirozvojeodborných,aleiostatníchklíčovýchkompetencí.ReflexepraxeprostřednictvímjejíevaluaceReflexiprůběhupraxípřikládajístudijní programyobzvláštěvelkývýznam,protoprovádějíjejichevaluace.Evaluacepraxíprobíháhlavněprostřednictvím:•Studentů(praktikantů);•Firem,ukterýchstudentiabsolvovalisvojipraxi.EvaluacepraxestudentyStudentivrámcievaluacepraxenejčastějihodnotí:a)Studijníprogram•Spokojenoststím,jakbylipřipraveninapraxistudijnímprogramem;•Dojakémíryjimpřineslprospěchkontaktsvedoucímpraxe;•Vznášejísvépřipomínkyavyjadřujísvápřáníohledněpraxe.b)Proces”hledánípraktikantskéhomísta”•Ukolikapodnikůseucházeliopraktikantskámísta,kolikrátbylipozvániknáslednémupohovoruaodkolikapodnikůdostalinakonecnabídkupraxiabsolvovat;•Jakdlouhojimtrvalohledánímísta;•Jakýmzpůsobemmístonašli(internet,osobníkontakty,inzerátyaj.).c)Podnik,vněmžpraxiabsolvovali•Míruaspokojenostsuvedenímdopodnikuajehočinností,vedeníběhempraxe;•Jasnédefinováníoblastíčinnosti;•Adekvátnostúkolůvzhledemkznalostemakvalifikacipraktikantů(možnostuplatněnínabytýchteoretickýchpoznatků,jejichprohloubeníaosvojenípoznatkůadovednostínových);•Spokojenostsklimatemaplatem;•Doporučenípodnikupropříštípraktikanty.


Caha,Z.:OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen 137EvaluacepraxeprostřednictvímfiremReflexepraxeprostřednictvímfirempřinášípodnětykdalšímuzlepšováníprácejakstudijnímprogramům,takstudentům,kteříjsousnimiseznamováni.Hodnoceníprácepraktikantapodnikemseipromítádojehoklasifikacezpraxe.Podnikyhodnotí:a)Praktikanty(studenty):•Odbornékompetence,kvalituakvantitupracovníhovýkonu;•Všeobecnouspokojenostspraktikantem(vyjádřenavrámciklasifikačnístupniceajedoplňovánaiverbálnímhodnocením).b)Studijníprogram:•Kvalitupřípravypraktikantů;•Hloubkuašířiznalostívevztahukpraktikantskémumístu;•Slabéasilnéodbornéaosobnístránkypraktikantů;•Organizacipraxezestranystudijníhoprogramu;Možnostzískánípracovníhomístaprostřednictvímpraxe•Dalšíkompetencejakoschopnostpracovatvtýmu,iniciativu,adaptabilitu,schopnostpřijímatoprávněnoukritiku,schopnostzačlenitsedopodnikovéhoděníaj.;•Vyjadřujíochotučineochotupřijmoutopětpraktikantyzdanéhostudijníhoprogramu.Předevšímprostudentydenníhostudiaskýtápraxepotenciálnímožnostzískatbudoucípracovnímísto.Sevcikvesvépráciuvádí,žez340podniků,kterézaměstnávajípraktikanty,je86%ochotnojevpřípaděpotřebynovýchzaměstnancůpoabsolvovánípraxezaměstnat(Sevcik,2007,s.110).Někdyzůstanepraktikantufirmynásledněpoabsolvovánípraxestím,žezměnídenníformustudianaformustudiapřizaměstnání.Völkvesvéstudiiktétoproblematiceuvádí,žesetaktorozhodneaž5%praktikantůazhrubatřetinapraktikantůzůstáváupodniku,kdeabsolvovalipraxi,nabázičástečnéhopracovníhopoměru(Völk,2007,s.3).ZávěrOdbornépraxijevěnovánavrakouskémsektoruFHvelkápozornostatoipřesto,žesystémorganizovánípraxíneníjednotný.Jednotlivéinstitucevyužívajírůznémetodypřihledání,klasifikaciaevaluaciodbornýchpraxí.Aťužprostřednictvímstudentů,čiakademickýchpracovníkůvyhledávajícíchvhodná


138 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1praktikantskámístanebopřímoprostřednictvímvefirměpůsobícíchpraktikantůdocházínejenkzvyšovánípovědomíoexistenciakvalitáchstudijníhoprogramu,nýbržtakéceléinstituce.Praxejetakévnímánajakošanceprozískáníbudoucíhopracovníhomísta.Vmnohapřípadechjsouběhempraxevyhotovoványzávěrečnéprácestudentů(např.bakalářské).Komunikacefiremsestudijnímiprogramysestáváprostudijníprogramydůležitouzpětnouvazbou,kteráreflektujeto,zdajsoujejichstudentinapraxidostatečněvevšechsměrechpřipraveniavjakýchoblastechpřípravyjepřípadněnutnopodniknoutkrokyknápravě.Reference[1]BundesgesetzüberFachhochschul-StudiengängeBGBl.Nr.340/1993,zuletztgeändertdurchBGBl.INr.43/2006.[2]Fachhochschulportal Österreich. Ausführliche Präsentationenvon 286 FH-Studiengängen [online]. [cit.2008-08-15]. DostupnézWWW:.[3]Fachhochschul-Studiengänge. 2. Auflage. Wien: Arbeitsmarktservice Österreich/BIQ,2001.ISBN3-85495-125-2.[4]FHS Prüfungsordnung [online]. [cit.2009-02-20]. DostupnézWWW:[5]FH-Guide2009.ÖstrreichischeFachhochschul-Konferenz.[6]KASPAROVSKY,H.;WADSACK,I.DasösterreichischeHochschulsystem.Wien:EnicNaricAustriaBMWF,2007.ISBN3-85456.[7]Praktium im EU-Ausland [online].[cit.2009-03-15]. Dostupnéz WWW:.[8]Praktikum Mediengestaltung .[online].[cit.2009-03-19]. DostupnézWWW:.[9]RichtliniendesFachhochschulratesfürdieAkkreditierungvonBachelor-,Master-undDiplomstudiengängen(Akkreditierungsrichtlinien,AR20006,Version1.1vom1.12.2006).[10]SEVCIK,P.BerufspraktikumderFHWien-StudiengängederWKW.DieneuenBilligarbeitskräfte oderPraktikumalsChanceeinernachfolgendenAnstellung?.Diplomarbeit.Wien,2007.[11]Studium und Praxis Das Berufspraktikum[online].[cit.2009-03-17]. Dostupné z WWW:.[12]VÖLK;N.BerufspraktikumimRahmendesFachhochschul-Studiums.InManagementvonFachhochschul-Studiengängen:EinPraxisleitfadenfürdenFachhochschul-Sektor.Wala,Maier,Braunbauer(Hrsg.).Wien:LindeVerlagWien,2008,s.145-166.ISBN978-3-7073-1207-2.


Caha,Z.:OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen 139TheprofessionalexperienceasanintegralpartofstudiesineducationalFachhochschuleprogrammesTheprofessionalexperienceisanintegralpartofstudiesineducationalFachhochschuleprogrammesandthisexperiencerepresentsbothdominantandspecificfeatureofthisacademicstudiestype.Thesubmittedcontributiondrawsattentiontothekeyaspectsoftheprofessionalexperience,alsoitdealswithitspreparationandprovidingtraineestudentswithvacancies.Thenextthingsthisarticlefocusesonareconsolidatingtheprofessionalexperienceinrespectofqualityandquantity,theinternsguidanceduringtheirprofessionalexperience,assessmentwaysofprofessionalexperienceandtheexperiencereflectionthroughitsevaluation.Keywords:FachhochschuleninAustria,professionalexperience,workerstudent,workerstudentsplacement,studyprogramm,experiencepreparation,experienceevaluation,experiencereflectionKontaktníadresa:Mgr.ZdeněkCaha,Vysokáškolatechnickáaekonomickáv Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, e-mail:caha@vstecb.czCAHA,Z.OdbornápraxevrakouskémsektoruFachhochschulen.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.129–139.ISSN1802-503X.


Psychologieoběti(sezaměřenímnaobětiobchodováníseženamizaúčelemsexuálníhovykořisťování)JaroslavaHrabětováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktObchodseženamizaúčelemsexuálníhovykořisťováníjechápánjakonábor,přechovávání,přeprava,poskytnutínebozískáníženyzaúčelemjejíhovyužitívsexuálnímprůmysluaspadápodtrestnýčinobchodováníslidmi,kterýjeupraventrestnímprávem.Psychologieobětisezabýváosobnostíobětitrestnéhočinu,prožíváním,chovánímarovněžpoukazujenamožnézdrojerizik,kteréjsouspojenysindividuálnímiznakyjednotlivce,aodtohoseodvíjejícítřiskupinyviktimogenníchfaktorů:sociální,osobnostníabehaviorální.Klíčováslova:psychologieoběti,obchodseženami,viktimologie,viktimizace,sexuálnívykořisťování,psychologickápodporaÚvodPříspěveksevěnujeosobnostiobětiobchodováníseženami,jejímuprožíváníachování,aleitomu,jakbysemělosobětíjednat,abyunínedocházeloksekundárníviktimizaciavneposlednířaděpsychologicképodpořeoběti.Obchodseženamizaúčelemsexuálníhovykořisťováníjechápánjakonábor,přechovávání,přeprava,poskytnutínebozískáníženyzaúčelemjejíhovyužitívsexuálnímprůmyslu.Obětíjekaždážena,kterábylapodvodemzlákána,svedenanebozjednánakprostituci.Totopojetízahrnujetakéskupinyžen,kterézpočátkusouhlasilystím,žebudouzapojenydoprostituce,avšakpodmínkyvzniklépozdějijepostavilydopoziceobětíobchodování,tj.nemajímožnosttutočinnostidobrovolněukončit.Obchodseženamizaúčelemsexuálníhovykořisťováníspadápodtrestnýčinobchodováníslidmi,kterýjeupraventrestnímprávem.Novelatrestníhozákona(z.č.537/2004Sb.)nahradilazrušený246,kterévymezovalobchodslidmipouzezaúčelempohlavníhostyku.Právníúpravarozšířiladefiniciobchodováníslidmi,ojinéformysexuálníhovykořisťování,otroctví,nevolnictví,nucenépráceajinéformyvykořisťování.Kproblematiceobchoduslidmisečastopřidružujídalšítrestnéčiny,kteréseodvíjíodkonkrétníhopřípadu141


142 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1napříkladkuplířství,omezováníosobnísvobody,zbaveníosobnísvobody,zavlečenídociziny,vydírání,ohrožovánímravnosti,pohlavnízneužívání,znásilnění,vydírání,ublíženínazdraví,nedovolenéozbrojováníatd. 1PsychologieobětiOsobnostobětiOsobnostísečlověknerodí osobnostísečlověkstává.Základnímiaspektyfungováníosobnostijevznikjáajehovývojksebepojetí(egu).Utvářeníosobnostijefunkcíinterakcebiologickýchasociokulturníchčinitelů;uplatňujesezejménaprocessociálníhoučeníavývojověsezvýrazňujíindividuálnírozdílymezilidmi.Strukturaosobnostivyjadřujevnitřníuspořádáníosobnostitj.schopnosti,motivy,postoje,temperamentatd.Proúčeltétoprácejetřebaobjasnittermínmotivace(dynamika)chování.Motivacejezákladníhybnásílachování,kteráhovzbuzuje,zaměřujeaudržuje.Jetoširšípojem,kterýzahrnuje:motiv(vnitřnípohnutkajednání)aincentiva(vnějšípobídkakčinnosti).Jinýmislovy skládásezpotřebapobídek.Každélidskéchováníjemotivovánoanevšechnymotivyjsouvědomé.Specifickémumotivu,potřebě,odpovídáhodnota,kteráoznačujecílmotivovanéhochování.Mezihodnotouamotivemnemusíbýtvždypřímývztah. 2Někteřípsychologovéspatřujívosobnímorálce,tj.vevztahujedincekhodnotámaetickýmnormám,jádrocharakteru.J.Piagetrozlišildvěstadiamorálníhovývojedítěte:heteronomní(jednáníjeurčovánonormamipřevzatýmioddruhýchlidí)aautonomní(jednáníjeurčovánojižzvnitřněnýminormami)stupeňmorálníhovývojejetedyurčovánmírouzvnitřněníetickýchnorem.Podstatoumorálníhocharakterujesvědomí,kteréjedincenutí,abysenedopouštělnepřípustnéhochováníavopačnémpřípadějejtrestávýčitkami. 3 Pokudsejednáooběťnásilí,respektiveženu,kterájeobětínapříkladsexuálníhovykořisťování,častosevyskytneotázka,zdaajakouměrousenatomoběťpodílela.Vespolečnostistálepřetrvávajíprotichůdnémýtyoobětechobchoduseženami,kteréoscilujíodnázoru,že„inteligentníaslušnédívcesetostátnemůžeažponázor,že„setomůžestátkaždé.Kdejepravda?Zjišťovánímpodíluobětinačinusezabývárelativněmladéodvětvíkriminologie-viktimologie.Tatovědasezabývátrestnýmčinemzpohleduoběti,zkoumápůvod,osobnost,charakter,pohlaví,stáří,polohuvědomí,duševnívlastnostiatělesnéznakyobětí,jakožijejírodinnépracovníaspolečenskévztahy.Jejímcílemjeosvětleníroleobětiběhemtrestnéhočinu.Studiumpsychologieobětimározhodujícívýznampřiprevencizločinnosti.Voblastisexuálníchdeliktůhrajeviktimologievelkourolipřiléčběpsychickéhopoškozeníoběti. 41 článekobsahujedílčíčástdiplomovépráceautorky:HRABĚTOVÁ,J.Obchodseženami.Praha,2005.60s.2 NETÍK,K.,NETÍKOVÁ,D.Vybranékapitolyzforenznípsychologieproprávníky.Praha:Karolinum,1991,s.393 NAKONEČNÝ,M.Základypsychologieosobnosti.Praha:ManagementPress,1993,s.221-2244 GÖDTEL,R.Sexualitaanásilí.Praha:Českýspisovatel,1994,s.94


Hrabětová,J.:Psychologieoběti 143Psychologieobětipoukazujenamožnézdrojerizik,kteréjsouspojenysindividuálnímiznakyjednotlivce,aodtohoseodvíjejícítřiskupinyviktimogenníchfaktorů:sociální,osobnostníabehaviorální. 5 Procespoškozováníazpůsobováníújmysenazýváviktimizace,kteráserozlišujenaprimární,sekundárníaterciární.Obecněpředstavujesilněstresujícíudálost,kterájenenadálá,neočekávaná,svévolnáanepředvídatelná.Primárníviktimizacejeújmazpůsobenápachatelem,jednáseobezprostřednídůsledektrestnéhočinu.Sekundárníviktimizacevznikávdůsledkureakcíblízkéhočineformálníhookolí(např.přístuppolicie,soudu,médiíatd.).Stav,kdysejedinec,vnašempřípaděobchodovanážena,nedokáževyrovnatstraumatickouzkušeností,senazýváterciárníviktimizace.Vprůběhuprimárníviktimizacevznikajíprimárnírányvpodoběfyzické,finančníneboemocionálníújmy.Obětiobchoduseženamivevětšiněpřípadůzažívajíisekundárnírány,kterémajíčistěpsychologickoupodstatuaprojevujísepocitynespravedlnosti,nedůstojnostiaizolace.Vesmyslupsychologickéhodopadutrestnéhočinunaoběťněkteříautořiuvádějípojem„neviditelnérány,např.pocitzneuctění,ztrátupocitudůvěry,ztrátupocituautonomie. 6 Prožívánímásvůjvývoj,kterýobvyklezačínáfázíšoku,kdeženanedokážepochopit,cosejívlastněstalo,jeochromená,dezorientovaná.Nastávávokamžiku,kdysepoprvésetkátvářívtvářtrestnémučinu,napříkladkdyžji„zaměstnavatelpopříjezduuvězníafyzickyčisexuálnězneužije.Uženyseobjevujíobrannémechanismy(popření,regrese),neschopnostracionálněuvažovatavyjadřovatse.Trváníprvnífázeseodvíjíodindividuálníoběti,vrozmezíodněkolikahodinažponěkolikdnů.Potésiženapomaluzačnesvousituaciuvědomovatapomalusesnívyrovnává.Totoobdobísenazýváfázínastupujícíadaptace,prokteréjedálepříznačné,žeoběťbalancujemezidvěmiprotiklady ženasebuďktraumatickéudálostiprožitkověvrací,anebooníodmítámluvitasnažísepopřítsvépocityastahujesedosebe.Tatodynamikamázanásledekčastéstřídánínáladachováníoběti.Délkatrváníjeopětindividuální,souvisísokolnostmitrestnéhočinu.Uněkterýchobětímůžetrvatažjedenrok.Fázekonečnéadaptacenastupujepokonečnémzpracovánítraumatuajejípodstatoujepsychickáreorganizaceoběti.Ženaužmůžepřijímatnovépodnětyanovéprožitky.Vyrovnánísestraumatemvšakneznamená,žebyzmysliobětizmizelonavždy.Sebepojetí,strukturaživotníchjistotahodnotjsouudálostípozměněny,protozůstávátrvalou,byťzpracovanousoučástíjejíosobnosti. 7TypologieobětiobchoduseženamiVsouvislostisobchodemseženamisevpraxivyskytujívětšinoutřitypyobětí:1.Oběti,kterévědoměadobrovolněvstoupilydosvětasexuálníchslužeb,alesetkalysezdesotrockýmipodmínkami.2.Oběti,kterébylyoklamányapodvodembylyprodányzaúčelemprovozováníprostituce.3.Oběti,kterébylyunesenyapotéprodánydosexuálníhootroctví.5 ČÍRTKOVÁ,L.Policejnípsychologie.Praha:Portál,2000,s.1816 ČÍRTKOVÁ,L.Policejnípsychologie.Praha:Portál,2000,s.181-1847 ČÍRTKOVÁ,L.Policejnípsychologie.Praha:Portál,2000,s.184-185


144 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Kolenčík 8 uvádítřizákladníkategorieobětíobchoduseženami:1.Ženy,kteréodešlydozahraničísvědomím,žebudouprostituovat,alebeztoho,žebyvěděly,zajakýchpodmínekbudoupracovat ženy,kteréprovádělyprostituci,nadálejivšakodmítají,alejsouknínucenyanemohousevrátitzpětdozeměpůvodu,2.Ženy,kterépřijalyprácivelmiblízkouprostituciatušily,žesejednouocitnouvsituaci,kdybudoumusetnabízetsexuálníslužby(striptérky,tanečnice,barmankyamasérkyverotickýchklubechapod.),3.Ženy,kterévůbecnetušilyaanineodjíždělydocizinyscílemprostituovat,alebylyktomupozdějidonuceny(au-pair,únosyděvčat,dětízulic,modelky,brigádyapod.).PodleAronowitzové 9 existujíčtyřistupněviktimizace:1.ženy,kterébylynaprostodonucenyvpřípaděúnosu2.ženy,kterébylypodvedenytak,žejimbylapřislíbenaprácevrámcilegálníekonomiky,abypozdějizjistily,žejsoupřinucenyksexuálnímuotroctví3.ženy,kterébylypodvedenypolopravdivýmislibyopráciv„zábavnímprůmyslujakotanečnicenebostriptérky4.ženy,kterépředsvýmodjezdemzezeměpůvoduvěděly,žebudoupracovatjakoprostitutky,alenetušily,vjakémrozsahubudouponižovány,týrány,uvrhnutydodluhů,kontroloványavykořisťoványTypickáoběťjevdoběkontaktusnevládníorganizacívevěkumezi15a24lety(83%zevzorku78žen),téměřčtvrtinaobětíjemladšínež18letadvěznichdokoncemladší15let.Neceloupolovinutvořísvobodnéženy(43%),sedmvdaných,rozvedenýchnebovdov;uostatníchúdajneznámý.Cosetýkávzdělání,taksedáobecněříci,žeobětinemajívětšinouvysokouúroveňvzdělání.Pouzejednazuvedenéhovzorkumávysokoškolskévzdělání.Většinazobětíjepřednástupemdosexuálníhoprůmyslualespoňkrátkoudobunezaměstnanáa13žennikdynepracovalo,cožvšakmůžesouvisetsnízkýmvěkemobchodovanýchžen.24žen(31%)pracovaloužpředsvýmprodejemvsexuálnímprůmyslu. 10Některézdrojevšakuvádějí,žeženy,kterésepodleúdajůpolicie,nevládníchorganizacíajinýchpramenůnejčastějistávajípředmětemobchodováníjsouvevěku17 25let,středoškolskéhonebovysokoškolskéhovzdělání,inteligentní,cílevědomé. 11StudieMezinárodníorganizacepromigraci(IOM)zlet1995 1998sezabývápopisemprofilu„typickéobětiobchoduseženamipocházejícízČeskérepubliky.Výsledkyšetřeníukazují,ževícenežpolovinazobětíjedosexuálníhoprůmysluvlákánapřáteli,rodinnýmiznámýmiajejichpřáteli,nebodokoncenaulici,nadiskotécenebovbaru.Obrovskýrozsahorganizovanostiainternacionalizacekriminálníchsexuálníchaktivitzvyšujerizikoviktimizacežen.Obětitvořímladédívky,kterépřicházejídovelkýchměst,abyzískalypráci,zabohatýmspolečenskýmživotemčijenchtějíživotnízměnu.Tytoženynemajívětšinoufi-8 MACHÁČKOVÁ,R.,TRÁVNÍČKOVÁ,I.Obchodování seženamivčeskémkontextu.Kriminalistika,2002,roč.35,č.4,8s.9 MACHÁČKOVÁ,R.,TRÁVNÍČKOVÁ,I.Obchodování seženamivčeskémkontextu.Kriminalistika,2002,roč.35,č.4,8s.10 MACHÁČKOVÁ,R.,TRÁVNÍČKOVÁ,I.Obchodování seženamivčeskémkontextu.Kriminalistika,2002,roč.35,č.4,s8.11 IOM.Kampaňprotiobchoduseženami.StříbrnáEFFIE,2000.


Hrabětová,J.:Psychologieoběti 145nančnízázemí,cožječinízranitelnějšímipropřípadnézneužívání.Ženasemůžestátobětíobchoduseženamitakévpřípadě,ževí,žebudepracovatjakoprostitutka,alenetušípracovníasociálnípodmínky.Ženy,kterépracujívsexuálnímprůmyslu,představujínejohroženějšískupinuzpohleduproblematikyobchoduseženami. 12ProžíváníachováníobětiSexuálněvykořisťovanáženasecítíponížena,pošpiněna,zostuzenaazneužita.Prostituovánímbylanarušenajejítělesnáintegritaadegradovánaosobnostnaobjektcizítouhy.Oběťobchoduseženamičastopociťujestrachstrachztoho,žejiobchodnícinajdou,žeokolíodhalíjejíminulost,zpohlavníchchorob,zAIDS,ztrestníhořízení,zespánkuazesamoty.Častoseuníobjevujípocityviny,žebylatakhloupáazlostnasebezato,žetodopustila.Prohlubujesevnínenávistvůčitěm,kteříjidopomohlineboneochránilipředvstupemdosexuálníhoprůmyslu,včetněsvérodiny,Boha,sebe.Vmnohapřípadechženazažívášok,kterýseprojevujepocitemztrátyjakéhokolivcituaneschopnostiplakatčikladenímotázkypročprávějá?Běžněnásledujídepreseapocitybezmoci,ztrátakontroly,pronásledovánívlastnímiprožitky,pocitydiskriminacejakoženyapasivnípřístupkživotu.Obchodovanéženybylyvněkterýchpřípadechzrazenyblízkýmilidmi.Protovětšinounikomunevěří,atoanitěm,kteříjimnabízípomocapodporu.Bojísemluvitpravdu,mohoumítstrachzbudoucnosti,aletakémohoubýtdrogovězávislénebozávislénasvémzaměstnavateli,zákazníkovi,pasákovi,přestožejetýral.Některéženymohoudokonceuvažovatiosebevraždě,protojenutnápsychoterapeutickápomoc.Oběť cizinkamůžezažítkulturníšok,kterýjezpůsobenýneznámýmiprvkyvokolínapříkladvpodobějídla,zvyků,náboženství,jazyka.Žena,kterátrpíkulturnímšokem,bývádepresivní,zlostná,úzkostlivá,emocionální.Nadruhoustranumnohožensezestrachupředosamělostíaopuštěnostívzdávásvéosobníautonomieapropadávztahuplnémzávislosti.Oběti,jakjižbylozmíněno,jsouvystavenynadměrnémupsychickémutlaku.Užensemůžeobjevitnáhlástresováreakce,kterájereakcíorganismunaprožitétraumaanastávákrátceponěm.Mezijejísymptomypatřípocitylhostejnosti,rozrušení,křik,intenzivnínářekaj.Zvládnutínáhléstresovéreakcevyžadujekrizovouintervenciavkrajníchpřípadechfarmaceutickoucestu.Ženytrpíčastodepresí,mezijejížsymptomypatříšpatnánálada,nezájemojakoukolivčinnost,nechutenství,nespavost,sebevražednéúmysly,pocitybeznadějeazmaru.Kléčběsepoužívajíantidepresivaapsychoterapie.Vněkterýchpřípadechsemůžeobjevitdokonceposttraumatickástresováporucha(PTSD),kterájedefinovánajakosouborrůznýchporuchchováníaprožívánívčetněfyzickýchreakcí,kterévznikajíjakodůsledekextrémníhoprožitku,kterýpřesahujelidskémožnosti.Traumatizujícíudálostmádvaznaky,atomomentohroženífyzickéintegrityživotajedinceapřekročenírámcelidskézkušenosti(bortíživotníiluze).12 MACHÁČKOVÁ,R.,TRÁVNÍČKOVÁ,I.Obchodování seženamivčeskémkontextu.Kriminalistika,2002,roč.35,č.4,s8.


146 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Příznakyzahrnujíneodbytnéznovuprožívánítraumatickéudálosti(nočnímůry,živévzpomínky),poruchyspánku,zvýšenouostražitost,poruchykoncentrace,vyhýbáníseokolnostemnebosituacím,kterépřipomínajítraumatickýzážitek(vyhýbánísemístům,lidem,činnostemapod.),rozladěnost,náhlénávalyzlosti,lekavost. 13 Důležitéje,žetytosymptomytrvajídélenežjedenměsíc.Psychologickápomocspočívávumožnění,abyženaotéudálostihovořilavbezpečnémprostředí.Důležitájevčasnost.Přiskupinovépsychoterapiisesejdouženy obětiaprobíhápsychologickárekonstrukcedějeaventilaceemocí.Rizikosebevraždyjevyššívzhledemkprožitémuponížení,pocitůmhanbyanenávistiksoběsamému.Zvýšenoupozornostjetřebavěnovatženám,kterézmiňujímyšlenkynasebevraždunebonasmrt.Jetřebasiuvědomit,žesebevražednéúmyslyvtomtopřípaděvyvolalaobrovskázátěž,ztrátasubjektivnědůležitéhodnoty.Pokudsebevražednýmchovánímreaguječlověk,kterýbylpředtímduševnězdravý,lzemluvitozávažnéposttraumatickéstresovéporuše.Stručnělzeříct,žepokudjestresordostatečněsilný,můžetakováporuchavzniknoutiudosudvyrovnanéhoaodolnéhojedince.Sexuálnívykořisťovánípřesvšechnypsychické,fyzickéújmyssebouneseispecifickézdravotníproblémy.Rizikonákazypohlavněpřenosnounemocíjezdevelmivysoké.Mezičastépohlavněpřenosnénemocipatřísyfilis,kapavka,kandidóza,chlamydie,genitálníopar,kteréženěznačněznepříjemňujíživot.Ženytrpízánětymočovýchcest,zánětyvoblastimalépánve.Proznačnoučásttěchtonemocíjetypické,žejetřebaconejdřívevyhledatlékařeazahájitefektivníléčbu.ObchodovanéženyjsoutakéohroženynebezpečímnákazyviremHIV,poslézenemocíAIDS.Častojsoutakédonucenyknelegálním,podomáckuprováděnýmpotratům,kterémohouvéstkinfekcímvoblastimalépánve,nebezpečnémukrvácení,protrženídělohynebokezjizvenívejcovodů.Vprůběhusexuálníhovykořisťováníjsouženyvmnohapřípadechnucenykpožívánínávykovýchlátekalkoholu,drog,cožmůžezpůsobitdrogovouzávislost.Jelikožjsouobětičastofyzickytýrány,majíitržnéařeznérány.Kvůlizákazůmakulturnímnormámnemusíbýtženaschopnámluvitoněkterýchzdravotníchproblémech.JednánísobětíKontaktsobchodovanýmiženamijekrokemkporozuměnísituacetěchtoženakvyvinutístrategiínajejichpodporu.Přijednánísobětíobchoduseženamijeklíčovézískatjejídůvěru.Jetřebasiuvědomitindividuálnírozdílykaždéhočlověka,astímdiferencovatsvůjpřístuppodlekonkrétníhopřípadu.Nejdůležitějšíjeprvníkontaktsobětí,protojedobrésenasetkánípřipravit,je-lipotřeba,takzajistittlumočníka.Literatura(prosociálnípracovníky)nabízíhlavnízásadyproprvníhloubkovýrozhovorseženou-obětí,kterélzeshrnoutdodevítibodů: 141.Hlavnímcílemprvníhorozhovorujezískatdůvěruoběti.,2.Ujistitženu,žemáodpovídatjennatyotázky,nakterébudechtít.,3.Rozhovorbyse13 Lidskáprávavpraxi.GAATW,2002,s.57.14 Lidskáprávavpraxi..GAATW,2002,s.29.


Hrabětová,J.:Psychologieoběti 147mělkonatvklidnémsoukromémprostředí.,4.Ujistitoběť,žecelýrozhovorjepřísnědůvěrný.,5.Sledovatfyzickýstavženy;nemá-linějakézraněnínebonepotřebuje-lilékařskéošetření.,6.Má-liženanějakézranění,jetřebasezeptatnamožnostfotodokumentacetohozraněnípropřípadmožnéhotrestníhostíhánípachatelů.,7.Naslouchatjejímpožadavkůmaočekáváním.,8.Informovatonevládníorganizaci.,kdejímohoupomoci.,9.Neslibovatjínic,conejdesplnit.Ktomutolzedodat,abyjedinec,kterýjednásobětíobchoduseženami,dodržovalzákladnípravidlaslušnéhochování-představilse,bylpřátelský,pozorný,empatický,sebejistý,upřímnýakladlotázkypřátelskyapřiměřenýmzpůsobem.Ženypocházejízrůznéhosociálníhoprostředí,protojepotřebapřizpůsobitformukomunikacepodlesociální,inteligenčníaemočníúrovněoběti.Jetřebasivšímatneverbálníchprojevů,tj.mimice,gestům,tělesnémupostoji,očnímukontaktu,haptice,proxemiceatakéjetřebasevhodněobléct.Vžádnémpřípaděnedopustitijennepatrnýnáznakdiskriminace,arogance,aleipřílišnézvědavosti,starostlivostiaentusiasmu.Takénenídobrésevyptávatnazdravotnístavčiosobnísituacioběti.Jednáníscizinkamijeobtížnějšíkvůlijazykovýmbariérámikulturnímrozdílům.Jetřebazjistit,zjakézeměpůvodudotyčnápochází,jaképostavenísevjejízemiženámpřiznává,jakájepolitickáaobčanskásituacevjejízemi,hlavnínáboženství,pracovnípříležitostižen,průměrnývýdělekvzdělanýchžen,průměrnáúroveňvzděláníženakulturnítabu.PsychologickápodporaobětíPodporaobětijderukuvrucesprevencívesnazepředcházetsekundárníviktimizaci.Prevenceviktimnostiapomocobětemtrestnýchčinůjezaloženanakonceptechbezpečnéhochování,diferencovanéhosohledemnarůznékriminálnísituaceapsychickoupřipravenostohroženýchosob.Vpraxisejednápsychologickéaprávníporadenství,tréninkvobrannýchstrategiíchapropagacitechnickýchmožnostíochranypředtrestnoučinností.Užívásemetodysociálníisituačníprevence,atopodlemíryohroženínaprimární,sekundárníiterciárníúrovni.Psychologickápodporabymělazahrnovatanalýzupříčinsebevražednéhosmýšlení,duševníacitovoupodporu,posilu,naslouchání,pozitivníhodnocení,nabízeníalternativyapod.Celkověsepřijednánísobětíobchoduseženamimusíbudovatdiskrétnostaposilovatjejísebeúcta,respektovatjejísoukromíapředevšímrespektovatjejírozhodnutí.Obětimajípotřebuvypovídatseněkomuneutrálnímuanemoralizujícímu.Ženabymělamítmožnosthovořitiopachateli,mělabysenaučitpojmenovávatsvůjhněvastrach.Důležitájeirolerodičůaostatníchrodinnýchpříslušníků.Dívkačiženapotřebujepodporující,milujícíprostředí,kteréjineodsoudí.Prvnímdůležitýmkrokempřijednánísobětíjezískatsijejídůvěruaproniknoutkjejímcitům.Připsychoterapiiseženavracídonepříjemnýchokamžiků.Terapeutickásezenímohoubýtosobníneboskupinová.Skupinovásezeníbývajíúčinnázejménatehdy,pokudseženyznajínavzájemuždelšídobu,nebopokudbylyobchodovanéspolečně.Ženysčerstvýmizážitkyvětšinoupreferujíindividuálnípřístup.Osobníkonzultacebymělatrvatmaximálně45minutažhodinu;


148 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1skupinovámaximálnědvěhodiny. 15 Gödteluvádí,že„mnohoženpsychoterapiipřeruší,protožesejejichcelýosobníživototřásávzákladech.Častosnášejílépetělesnounadvládumužůnežtotálnízměnuvnitřníhoúhlupohledu. 16 Mnohoobětíobchoduseženamisipřejenávratdomů,aletakémnohoznichmusíčelitnedobrovolnédeportaci.Jetřebavzítvúvahu,zdajeproženunávratbezpečný,zdanebudevesvézemipronásledovánazanelegálnímigracinebozato,jakýdruhprácemuselavykonávat.Vevětšiněpřípadůjsouženybezfinančníchprostředků,častotaképostrádajícestovnídoklady,cožvedektomu,žezůstávajíicelérokyvrůznýchazylovýchstřediscích.Návratjekomplikovanýiztohodůvodu,žemohoubýttytoženyvyloučenyzesvérodinyalokálníkomunity.Ženymohoumítzdravotníproblémyanemocpředstavujedalšífinančnízátěž,ataksemůžeocitnoutnaprostosama.PřizařizovánísvéhonávratudomuseženamůžeobrátitnaMezinárodníorganizacipromigraci(IOM),kteráobětemobchoduseženamipomáhánazákladědohoduzavřenýchsjednotlivýmivládami.Psychologickápřípravavsouvislostisrepatriacíjevícenežžádoucí,neboťseženamusípřipravitnanávratjakpoduševní,takpocitovéstránce,zejménanashledánísrodinou.Vdůsledkujejínepřítomnostimohlodojítkzásadnímzměnámvevzájemnýchrodinnýchvztazích.Mnohožensvýmrodinámnikdyneřeknepravdu.ZávěrPsychologickédopadynaosobnostobětiobchodováníseženamizaúčelemsexuálníhovykořisťováníjsouobrovské.Příspěveknastínilpsychologickéaspektysexuálníhovykořisťování,prožíváníachováníženy-obětíarovněžmožnostipsychologicképodpory,kterámůžebýtobětitohototrestnéhočinuposkytnuta.Reference[1]BARTOL,C.R.CriminalBehavior.APsychosocialApproach.NewJersey:Prentice-Hall,1986.[2]ČÍRTKOVÁ,L.Policejnípsychologie.Praha:Portál,2000.ISBN80-7178-475-3.[3]FLOWERS,R.B.WomenandCriminality.Connecticut:GreenwoodPress,1987.ISBN0-313-25365-X.[4]GÖDTEL,R.Sexualitaanásilí.Praha:Českýspisovatel,1994.184s.ISBN80-202-0512-8.[5]HRABĚTOVÁ,J.Obchodseženami.Praha,2005.60s.DiplomováprácenaPolicejníakademiiČRvPrazenaKatedřespolečenskýchvěd.Vedoucídiplomovéprácedoc.PhDr.LudmilaČírtková,CSc.[6]IOM.Kampaňprotiobchoduseženami.StříbrnáEFFIE,2000.[7]Lidskáprávavpraxi.GAATW,2002.15 Lidskáprávavpraxi.GAATW,2002,s.48.16 GÖDTEL,R.Sexualitaanásilí.Praha:Českýspisovatel,1994,s.183.


Hrabětová,J.:Psychologieoběti 149[8]MACHÁČKOVÁ,R.,TRÁVNÍČKOVÁ,I.Obchodováníseženamivčeskémkontextu.Kriminalistika,2002,roč.35,č.4,s.8.[9]NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha : ManagementPress,1993.ISBN80-85603-34-9.[10]NETÍK,K.,NETÍKOVÁ,D.Vybranékapitolyzforenznípsychologieproprávníky.Praha:Karolinum,1991.ISBN80-7066-518-1.[11]ObchodseženamivpostkomunistickýchzemíchstředníavýchodníEvropy.Praha:LaStradaČR,1998.[12]Zákonč.140/1961Sb.,trestnízákon[13]Zákonč.141/1961Sb.,otrestnímřízenísoudním(trestnířád)[14]Wikipedia. [online]. [cit. 20090214]. Dostupné z WWW:VictimPsychology(VictimsofTraffickinginWomenforthePurposeofSexualExploitation)Thearticlepresentsmatterofvictimpsychology.Victimologyisthescientificstudyofvictimizationincludingtherelationshipsbetweenvictimsandoffenders,theinteractionbetweenvictimsandthecriminalsystemandtheconnectionsbetweenvictimsandothersocietalgroupsandinstitution.Thereportisfocusedonthevictimsoftraffickinginwomenforthepurposeofsexualexploitationandonthevictimpersonality,victim’sbehaviourandpsychologicalsupport.Keywords:victimpsychology,traffickinginwomen,victimology,victimization,sexualexploitation,psychologicalsupportKontaktníadresa:Mgr.etMgr.JaroslavaHrabětová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail: hrabetova@vstecb.czHRABĚTOVÁ,J.Psychologieoběti.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.141–149.ISSN1802-503X.


Využití,administraceavyhodnoceníNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventářeLenkaHruškováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktNEOdotazníkyazejménaNEOpětifaktorovýinventářlzevyužítvprojektechzaměřenýchnazjišťovánímíryindividuálníchodlišností.Metodaječasověnenáročnáaposkytujeúdajeoúrovnipětiobecnýchdimenzíosobnosti. Co se týkáškolní úspěšnosti, lze využítúdaje o mířeOtevřenostiaSvědomitosti.CostaaMcCrae(1987)prokázalijistousouvislostOtevřenostismetodamizjišťujícímiinteligenci,výraznějšísouvislostpakbylaprokázánameziOtevřenostíatvořivostí.Bylorovněžprokázáno,žeOtevřenostjeprediktoremstudijníúspěšnosti(McCrae,Costa,Piedmont,1993),souvisíseschopnostíučitseamotivacíkučení(Barrick,Mount,1991).Cílevědomí,vytrvalíapečlivístudenti,kteřídosahujívysokéhoskóruSvědomitostimajípředpokladydosáhnoutvyššíhovzdělánínežstudentidosahujícínižšíhoskóruSvědomitosti(Dignam,Takemoto-Chck,1981).Digman(1989)zjistil,žeškolníúspěšnostkorelujeseSvědomitostíobdobnějakosIQ.Svědomitílidésamisebehodnotíjakointeligentnější(McCrae,1987).Klíčováslova:faktory„bigfive:přívětivost,otevřenost,svědomitost,extraverze,neuroticismus,kooperace,kompeticeÚvodVesvéprácijsemsezabývalarozdílyvcizojazyčnékompetenciadolescentů,kteřívprůběhuterciálníhostudiapracovalipřevážněkompetitivnímimetodamiatěch,kteřípracovalinazákladěkooperace.Kupřesněníobecnýchúdajůoosobnostistudentů,kteřívstoupilijakosoučástexperimentálních(kooperativních)ikontrolních(kompetitivních)skupindovýzkumu,byloprovedenopsychologickéměřenípětifaktorovýmosobnostníminventářemNEOM.HřebíčkovéaT.Urbánka(manuálobsahuječeskýpřevodNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventářeNEOFive-FactorInventory,NEO-FFIsestavenéhoPaulemCostouaRobertemMcCraem).Jednáseometoduvytvořenouproměřenípětiobecnýchdimenzíosobnosti Neuroticismu,Extraverze,Otevřenostivůčizkuše-151


152 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1nosti,PřívětivostiaSvědomitosti(tzv.Velképětky;BigFive).Inventářobsahujecelkem60položek,12prokaždouškálu.Faktory„bigfiveavolbapovoláníProfesnízájmymajívztahkvlastnostemosobnosti,předevšímkExtraverziaOtevřenosti.ŠkálaExtraverzevýznamněkorelujesezájmemopodnikání.Takévobchodovánísedobřeuplatníextravertovaníjedinci.AdministraceNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventářeLidésvysokýmskóreNeuroticismubývajínespokojenisjakoukolivprofesí.BarrickaMountzjistili,žeSvědomitostjeefektivnímprediktorempracovníúspěšnosti.Otevřenostvůčizkušenostisouvisísvýkonyvtréninkunebovýcviku.LidésvyššímskóreOtevřenostimajípozitivnívztahkzískávánínovýchpoznatkůaučenísenovýmdovednostem.Nazákladětěchtozjištěnílzepředpokládat,žepodlemíryOtevřenostivůčizkušenostimůžemeidentifikovatjedince,kteřímajípředpokladyuspětvtréninkovémprogramuavyužítjej(Barrick,Mount,1991).ÚspěšnostvtréninkujeovlivňovánapodlevýšezmíněnýchautorůtakéúrovníExtraverze,kterázahrnujeobecnouúroveňaktivaceasociability.Učeníjeefektivnější,pokudježák,studentneboúčastníktréninkuaktivní.EmocionálnístabilitanemávýznamnousouvislostspracovnívýkonnostíjakoPřívětivost.PoložkyNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventářejsouformulovanéprodospělérespondenty.VčeskýchvýzkumechvšakbylNEOpětifaktorovýosobnostníinventářúspěšněpoužituadolescentů.Protojsemijátentoinventářpoužilaustudentůvterciálnísféře.Věkemjsoutoadolescentiarannídospělí(příloha).NEOpětifaktorovýosobnostníinventářmůžebýtvyplňovánindividuálněnebohromadně.Jájsemzvolilahromadnýpřístup.Vyučující,kteříinventářpředkládalirespondentůmskupinově,mělizajistit,abysestudentimezisebounedomlouvaliaabynedocházelok„opisování.Respondentůmbylyzajištěnyodpovídajícípodmínkykvyplňování.Studentidostalidoporučení,abysedůkladněseznámilisúvodníinstrukcí.Neznalostinstrukce,jakpostupovatpřivyplňováníinventáře,bymohlaovlivnitvýsledky.Instrukcekvyplňováníinventářeznělanásledujícímzpůsobem:„Inventářobsahuje60výpovědí,kterýmibystemohlipopsatsamisebe.Přečtětesi pozorně každou výpověď a posuďte, do jaké míry Vás vystihuje.Svojiodpověďoznačtekřížkem(x)napřipojenéškálečísel:•0(vůbecnevystihuje)•1(spíšenevystihuje)•2(neutrální)


Hrušková,L.:NEOpětifaktorovýinventář 153•3(spíšenevystihuje)•4(úplněvystihuje)Kvyplněníinventářebylopotřebapřibližně10-15minut.PorovnánískupinAaBPřivyhodnoceníasrovnánívýsledkůuskupinAaB,kterévprůběhuzískávánídatpracovalipřevážněkooperativně,jsmevycházelizezjištění,ženaměřenádatazvýzkumnéhošetřeníbylauskupinrozdílná.Zajímalonás,jestliexistujírozdílyvosobnostistudentů,kterésepozdějiprojevilyveskupináchamožnáovlivnilyizamítnutíněkterýchhypotéz.Osobnostnídimenze,kteránáspřevážnězajímala,bylaExtraverze.Extraverzeoznačujebuďjedince,kteříjsouspolečenští,vyhledávajíkolektivarádisevněmpohybují.Tatovlastnostnenívšakjedinouvystihujícítentopóldimenze.Jedinci,kteřídosahujívysokéhoskóruvtétoškále,sepopisujínavícjakosebejistí,aktivní,hovorní,energičtí,veselíaoptimističtí.Titojedincimajírádidruhélidi(společnost),jsourádisoučástískupinarůznýchspolečenskýchshromáždění,majírádivzrušeníaudržujísiveseloumysl.Protipólemtěchtojedincůjsoulidésamotářští,uzavření,nesmělíaneprůbojní.Jsouvesměsbezenergieavespolečnostisechovajízdrženlivě.ZeskupinyBsez9respondentůumístilo7studentůvýšenežna64.percentilu.Toznamená,ženejméně65%mužůaženseposuzujejakoméněnebostejněextravertovanýchjakotitorespondenti.Vpřiloženétabulcejemožnédohledat,žeděvčataveskupiněBsepohybovalana73.,91.,65.,88.a73.percentilu;chlapcina73.a84.percentilu.Jenomdvachlapcisepohybovalina45.a34.percentilu,cožznamená,žejenomtytodvalzespíšepřiřaditkintrovertům,tedyklidem,kteříjsouspíšezdrženliví,spíšenezávislíasamostatnínežposlušníapovolní,spíševyrovnanínežnejistí.Introvertinemusejínutnětrpětsociálnífobií,jejichzdrženlivostjealeovlivněnapřánímzůstatosamotě.VeskupiněAsez9respondentůumístilijenomdvastudentivýšenežna64.percentilu.5studentůseumístilonížnežna50.percentilu,dvastudentina58.a53.percentilu.Zetřechchlapcůsejenomjedenumístilnad50.percentilem(na58.).Ztohotosrovnánívyplývá,ževeskupiněBbylovícejedinců,kteříchtělibýtsoučástískupiny,chtělipracovatsdruhýmistudentyabylivysoceaktivní.VeskupiněApřevažovali jedincisintrovertnímzaměřením,jedinci,kteříradějizůstávajísamiosamotěnežveskupině.Tomurozděleníodpovídalainaměřenádata vedvoukooperujícíchskupináchbylyznačnérozdíly–vevšechměřeníchdopadlajasnělépeskupinaB.PrůměrnýpercentilextraverzeproskupinuAčinil47,55,proskupinuB69,55.Důležitý poznatek bylzískánvrozdílumezipohlavími.VeskupiněBsespřevahouukázalo,ževšechnaděvčatarádaspolupracují,jsoupovídavá,optimistická,orientovanánalidi.IveskupiněAseumístilatřiděvčatana88.,73.a53.percentilu(zbylátřialejenna11.,43.a36.percentilu).


154 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1VesrovnánískupinAaBvOtevřenostivůčizkušenostianeuroticizmuvycházísrovnánívelicepodobně.PrůměrnýpercentilproskupinuAbyl37,33;proskupinuB-46,22.ŠkálavdimenziOtevřenostvůčizkušenostipostihujezájmyamíruzaujetípronovézkušenosti,prožitkyadojmy.Osobydosahujícívysokéhoskórevtétonašíškále(A-jendvastudenti:71.a64.;B-jentřistudenti:62.,97.,62.)udávajíbohatoufantaziiajsouvnímavějšíkprožitkůmpozitivníchinegativníchemocívícenežuzavřeníjedinci.Berouvúvahunovémyšlenkyanekonvenčníhodnoty.Popisujísejakovědychtiví,intelektuální,obdařenífantazií,ochotniexperimentovat.TermínNeuroticismusnelzevtomtopřípaděchápatjakopsychiatrickoukategorii nebo diagnózu. Škála Neuroticismus zjišťuje, jak jsou prožíványnegativníemoce(strach,sklíčenost,rozpaky).Lidé,kteřídosahujívysokéhoskóreNeuroticismu(A:z9studentů6–68.,53.,99.,80.,77.a87.,B:z9studentů5 99.,83.,69.,58.a96.)jsoupsychickynestabilníajejichpsychickávyrovnanostjesnadnonarušitelná.Narozdílodemocionálněstabilníchjedincůuvádějíčastějinegativníprožitkyaobtížepřijejichpřekonávání.Snadnojelzepřivéstdorozpaků,cítísezahanbeni,nejistí,nervózní,úzkostní.Emocionálnístabilníjedincitakovépotíženemají,jsouklidní,vyrovnaní,bezstarostníaanistresujícísituacejenevyvedousnadnozmíry.StejnějakoExtraverzeiPřívětivostcharakterizujeinterpersonálníchování.VevyhodnocenítétodimenzejsoumeziskupinamiAaBvelkérozdíly.Nejvýraznějšícharakteristikouosobdosahujícíchvysokéhoskórenatétoškálejealtruismus.Takovílidémajíprodruhépochopeníaporozumění,projevujíjimpřízeň,chovajíseknimlaskavěavlídně.Jsouvždyochotnipomáhatajsoupřesvědčeni,žeostatníbudouzasepomáhatjim.Majísklondůvěřovatdruhýmlidemadávajípřednostspolupráci.ZeskupinyAmělivysokéskórejentřistudenti:na94.,79.a63.percentilu.ZeskupinyBdosáhlavysokéhoskórevětšinastudentů-6studentů:na94.,70.,60.,85.,90.a51.percentilu.ZesrovnánístudentůzeskupinyAaBjevidět,žestudentiveskupiněBjsoulidépřívětivíaoblíbenějšínežti,kteřísdruhýminespolupracují.CharakteristikytvořícípozitivnípóldimenzePřívětivostjsousociálněžádoucí(průměrnýpercentilproskupinuAčinil48,proskupinuB-59,66).Aktivníprocesplánování,organizováníarealizaceúkolůjepodstatoudimenzeSvědomitosti.NaprostovšichnistudentizaskupinyAdosáhlivysokéhoskóruvtétoškále.Tytoosobysepopisujíjakocílevědomé,ctižádostivé,spevnouvůlí,pilné,vytrvalé,systematické,disciplinované,spolehlivé,přesnéapořádkumilovné.Tytosociálněžádoucícharakteristikymajívztahkestudijnímapracovnímvýkonům.ZeskupinyBdosáhlyvysokéhoskóredvětřetinystudentů.PrůměrnýpercentilskupinyAbyl73,66;skupinyB-66,66.ZávěrVyhodnocenískupinAaBSouhrnvýsledkůrespondentůzeskupinyAaBobjasnilněkterérozdíly,kterébylymimoexperimentálníkontrolu(viztabulkananásledujícístraně).


Hrušková,L.:NEOpětifaktorovýinventář 155BylpotvrzenvzestupnýtrendvoblastijazykovýchdovednostíavědomostípouzeuskupinyB.VýsledkyNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventáředokreslilyosobnostnídimenzestudentů,přičemžvyšlonajevo,ževeskupiněBbylistudentisvýmzaměřenímspolečenští,sebejistí,aktivní,hovorní,energičtíaoptimističtí.Rádipomáhajídruhýmlidemarádisostatnímispolupracují.NaopakveskupiněAbylavětšinastudentůvelicesvědomitých,disciplinovaných,vytrvalýchapřesných.Zaměřenímsejednalospíšeointroverty,kteříseprojevovalisamostatně,nejradějipracovalisamineboslidmi,kteříjimbylivelmiblízcí.VevýuceCJchtělizískatconejlepšívýsledky,alesvýmzaměřenímbyradějisoutěžilinežspolupracovali.(hodnotyjsouvpercentilech)SrovnánídimenzíuskupinCaDZtabukylzevyčístnásledovné:•Srovnáváme-lidimenziExtraverzeveskupiněCaD,jsouzdevidětněkterérozdílnosti.VeskupiněCzdvanáctistudentůrovnápolovinadosáhlavysokéhoskórevtétoškále.VeskupiněDtobylijentřirespondentizosmnácti(jednašestina).PrůměrnýpercentilproskupinuCčinil51,5;proskupinuD-44.•LidísvysokýmskóreveškálePřívětivostbyloveskupináchCposkrovnu(nad50.percentilu3respondenti).NaopakveskupiněDbylo5respondentůnad50%.PrůměrnýpercentilproskupinuDčinil70,5.ProskupinuCtobylojen50,16.ZvýsledkůExtraverzeiPřívětivostimůžemevyčístrozdílymeziskupinami.Jezajímavé,ževextraverzidominovalaskupinaCpřibližněo7percentil;naopakvhodnocenípřívětivostibylaotéměř20percentil„lepšískupinaD.•Srovnáníostatníchdimenzí(Neuroticismus,Otevřenostvůčizkušenosti)nepřinášížádnévelkérozdíly(viztabulkaagrafystr.121).Vobouskupináchjsouzastoupenijedincisvysokýminízkýmskórepřibližněstejně.ZajímavézjištěnípřineslyvýsledkyveškáleSvědomitost.ZeskupinyCdosahujevysokéhoskórevětšinastudentů(z12studentů10)aprůměrnýpercentilproskupinuje75,08.ZeskupinyDtřináctstudentůz18dosáhlotakévysokéhoskóre,aleprůměrnýpercentilproskupinujižbyl


156 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1oněconižší(64,66).Průměrnépercentilyproskupinypotvrzují,žestudentijsoupilní,ctižádostiví,připravujísenavyučování.Majípevnouvůli,jsoupořádkumilovníapřesní,někdyažpedantičtí.Obrázek1:Reference•Závěremmůžemekonstatovat,žemezikontrolnímiskupinamiCaDnebylyzásadnírozdílyvosobnostechrespondentů,kterébyovlivnilyměření.[1]BROCKMEYEROVÁ-FENCLOVÁ,J.;ČAPEK,V.;KOTÁSEK,J.Oborovédidaktikyjakosamostatnévědeckédisciplíny.Pedagogika,2000,roč.50,č.1s.23-36.[2]ČÁBALOVÁ,D.Kooperativnívyučováníapřípravastudentůučitelství.InSborníkzkonference„Univerzitatradičníanetradičnívevýuce.,Plzeň:AlešČeněk,2006,s.73-91.ISBN80-86898-60-1.[3]ČÁP,J.Psychologievýchovyavyučování.,Praha:Karolinum,1993.ISBN80-7066-534-3.[4]ČÁP,J.;MAREŠ,J.Psychologieproučitele.Praha:Portál,2001.ISBN80-7178-463X.[5]FONTANA,D.Psychologie veškolnípraxi. Praha:Portál,1997.ISBN80-7178-063-4.[6]HILL,G.Modernípsychologie:Hlavníoblastisoučasnéhostudialidsképsychiky.Praha:Portál,2004.ISBN80-7178-641-1.[7]HUG,J.FragebogenzurLern-undArbeitssituation(FLA).,Zürich:InstitutfürangewandtePsychologie,1976.[8]KOMENDA,S.Základypravděpodobnostníchastatistickýchmetodvpsychologickémapedagogickémvýzkumu.Praha:SPN,1981.


Hrušková,L.:NEOpětifaktorovýinventář 157[9]MACEK,P.Adolescence.Praha:Portál,2003.ISBN80-7178-747-7.[10]MACEK,P.Adolescence.Praha:Portál,1999.ISBN80-7178-348-X[11]VÁGNEROVÁ,M.Vývojovápsychologie.Praha:Portál,2000.ISBN80-7178-308-0.Utilization, administration and evaluation of afive factorspersonalinventoryNeoquestionnairesandespeciallyafive factorsinventorycanbeusedinprojectsfocusedondeclaratorymeasuresofindividualdifferneces.Datesaboutthemeasureoftheopennessandoftheconscientiousnesscanbeusedinaschoolfruitfulness.Theintelligenceandastudyfruitfulnessareconnectedwiththeopenness.Keywords:factors„bigfive:kindness,openness,conscientiousness,extroversion,neuroticism,cooperation,competitionKontaktní adresa:Mgr.LenkaHrušková,Ph.D,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchOkružní10,37001ČeskéBudějovice.email:hruskova@vstecb.czHRUŠKOVÁ,L.Využití,administraceavyhodnoceníNEOpětifaktorovéhoosobnostníhoinventáře.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.151–157.ISSN1802-503X.


Key topics in multiculturalcontemporary literature based on ZadieSmith’s The Autograph ManJindřiška ŠulistováVysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchAbstractThe following contribution is a humble try to show the most common featuresof multicultural contemporary literature. It deals with topics whichare central for young people, such as spiritual quest, relationships, interests,health, religion, and meeting people of various cultures and so on.The term multicultural is dealt with as it has become very important withthe process of globalization and it affects everyone even without our beingaware of it.Keywords: cultural awareness, multicultural, nationality, spiritual quest,insights, culture, death, goyish, healthIntroductionThe purpose of this brief article is to draw attention to the major themes in ZadieSmiths The Autograph Man and to show some of the features of multiculturalliterature on one of her works. Reading any books by this author can help toraise the cultural awareness because it gives the insights into various cultureswhich can be found knowledge enhancing.Who is Zadie Smith?Zadie Smith (born in 1975) is an English novelist of non-pure English origin asher mother – Jamaican – emigrated to England where she got married to anEnglishman, Harvey Smith. ”It was her father’s second marriage. She has ahalf-sister, a half-brother, and two younger brothers, one of whom is the rapperDoc Brown. Her parents divorced when she was a teenager.” 1 She has writtenthree novels so far. The White Teeth adapted into a BBC four-part mini-series.Askhari Hodari has written that Z. Smith is as important for literature as TigerWoods for golf in his review on her first novel. The Autograph Man and On1 http://en.wikipedia.org/wiki/Zadie Smith159


160 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1Beauty). The second novel titled The Autograph Man and the third one OnBeauty where she was lauded for its maturity and sensibility. 2Major topics and concerns in the book The Autograph ManFirst, the subject of multiculturalism can be found throughout the whole story.The characters are of different nationalities, religions and colours, e.g. Alex,Chinese-Jewish living in Great Britain, his girlfriend, Esther, is a black woman,Esthers bother is a black Jew, their common friend, Joseph, is half German,Alexs favourite American movie star, Kitty Alexander, is a half Russian halfItalian American. ”Dove had on a certain kind of English face which is thatislands mild substitute for the wordless disgust of the Spanish fist, or the excoriatingItalian glare, or the French gasp, or the Russian wail.” 3Another topic present in Zadie Smiths work is the revealing of the innerlife and approaches of the characters, e.g. when Alex writes messages to hisgirlfriend Esther he is connected with in an extraordinary way (he says heloves her but he prefers going to New York to fulfil his life dream, to meetKitty Alexander, instead of accompanying her to the hospital where Estherunderwent an operation). ”...hello. My name is Alex-Li. I am a total wasteof space. Sorry.” 4 , or when he is in New York staying at the Burns BaldwinHotel Group hotel and filling up the hotel form where he is asked about hislife philosophy: ”Regret everything and always live in the past.” 5 or before Alexwas persuaded to say Kaddish for his father: ”He wanted to be in the worldand take what came with it, endings local and universal, full stops, periods,looks of injured disappointment and the everyday war. He liked the everydaywar.” 6 Alex is obsessed with obtaining an autograph of Kitty Alexander towhom he has written numerous letters. He even manages to meet her and takeher to England where he sells her autographs in order to give her the financialfreedom. Kitty used to be very famous, worshipped by her admirers but whenshe grew older and her looks changed she got forgotten. ”The Soul remains,as Socrates contends, invariable and constant, whereas the Body and the worldman perceives through physical sensation keep changing. The former thereforeis immortal and divine as the latter is mortal, transient and evil. The Souldeserves worship while the Body negation.” 7Spiritual quest is next of the themes being dealt with in the book. Alex-Li, Chinese-Jewish divides people, things, cities, words into goyish and Jewishgroups. He considers himself a Buddhist; he is looking for the life fulfilmentthrough the Zen Buddhism. The book two of The Autograph Man consists often chapters regarding the bull search. ”The bull is the eternal principal of life,2 Concise Major 21st Century Writers, Thomson Gale, 2006 USA, p. 3331 -33 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 3644 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 2055 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 2966 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 4107 Sweney, M., Peprník, M.: [Mis] Understanding Postmodernism and The Fiction of Politicsand The Politics of Fiction, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003 Olomouc, p. 69, 70


Šulistová, J.: Key topics in multicultural contemporary 161truth in action. The ten bulls represent sequent steps in the realization of onestrue nature.” 8 On the other hand, this philosophy collides with the way of hisliving. Alexs life is a huge mess. He drinks a lot, seems to have no responsibilityfor his deeds, and cheats on his girlfriend he has been going out with for tenyears (but feels disappointed when she is thinking of leaving him), lets his friendsdown.... .Next covered topic is the death. Alex is not able to accept his fathers death(Li-Jin, Alexs father suffered from a brain tumour, he did not admit to have itto his family), he misses him terribly, although he does not reveal his feelingsvery often. Since Li-Jins death, Alex finds his world incomplete. He carrieseverywhere a pound note which he was given by his father before his suddendeath. Li-Jin influenced his sons life when he took him with his friends to awrestling match to the Albert Hall, where Alex asked for his first autographwhich launched his autograph collecting mania. However, Alex keeps refusingfor years to say Kaddish for his father. ”Instead of cursing God for our loss,we rise and praise him. We accept his judgement. He gave he took away. Weaccept. But I dont. I dont accept it, mumbled Alex, feeling a familiar depressionenvelop him. It doesnt work for me. To me its obscene. All the suffering. I cantsign on that line, I cant.” 9 Eventually, he agrees to say it mainly for his friendssake.Zadie Smith draws the readers attention to health and health services bothin the East and in the West . Alex does not really seem to look after his healthbut when hurt he asks Boot (a girl who is in love with him) to help him see aChinese doctor. This suggests the influence of his Chinese father who also wentto a Chinese doctor but did not agree with the diagnosis, as he knew the realreason of his incessant headaches. On the contrary, Alex does not show anysigns of trust to the western type of medicine. Although his behaviour is verywest-orientated.So called territorial marking feature can be found in the book, e.g. althoughAlex is in his late twenties he is not able to keep his room tidy or even furnishedit again. It has kept the look of his boyhood including the mess. 10 On theone hand, he has an adult but on the other, Alex is not capable to accept theadulthood with all its pros and cons. He finds himself somewhere between anddoes not hesitate to take advantages from both.ConclusionTo summarise, I personally believe that books like The Autograph Man arevery helpful and enriching, especially for the young people who are given a lotof opportunities to meet people of different cultures and to travel all over theworld under the numerous students programmes and grants.8 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 2239 Smith, Z.: The Autograph Man, Penguin Books, 2003 London, p. 40710 Fox, K.:Watching the English, The Hidden Rules of English Behaviour, Hodder, 2004London, p.114


162 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1The book offers to get acquainted with the most typical features of multiculturalism,the necessity to realize the evasive pluralism, e.g. various culturesliving together and therefore more identities of one person, 11 different realities- objective and subjective one (Alexs world under the drugs and alcohol influence),a plot shifting from one country to another (from England to America inthis case), the emigrants and non- native inhabitants influence upon languagevocabulary, lifestyle and values depending on the place where one lives, religion,the death matter (views varies according to religion and a personal identity oneaccepts)... 12References[1] Zadie Smith [online]. [cit. 2009-05-22]. Dostupný z WWW:[2] MATTHEWS, T. L. Concise Major 21st Century Writers. Detroit: ThomsonGale, 2006. [3- 6] SMITH, Z. The Autograph Man. London : PenguinBooks, 2003.[3-6] SMITH, Z. The Autograph Man. London : Penguin Books, 2003.[7] SWENEY, M., PEPRNÍK, M. [Mis] Understanding Postmodernism andThe Fiction of Politics and The Politics of Fiction. Olomouc : UniverzitaPalackého v Olomouci, 2003.[8,9] MITH, Z. The Autograph Man. London : Penguin Books, 2003.[10] FOX, K. Watching the English, The Hidden Rules of English Behaviour.London : Hodder, 2004.[11] NOVOTNÝ, V. Postmodernismus v umění a literatuře. Plzeň : Pro libris,2003.[12] HILSKÝ, M., NAGY, L.,eds. Od slavíka k papouškovi. Brno : Host, 2002.Kontaktní adresa: Mgr. Jindřiška Šulistová, Vysoká škola technická a ekonomickáv Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice, e-mail:sulistova@vstecb.cz11 Editor Novotný, V.: Postmodernismus v umění a literatuře., Pro libris, Plze 200312 Hilský, M.,Nagy, L.,eds: Od slavíka k papouškovi, Host, Brno 2002ŠULISTOVÁ, J.: Key topics in multicultural contemporary literature basedon Zadie Smith’s The Autograph Man. Littera Scripta, 2009, roč. 2, . 1, s.159–162. ISSN 1802-503X.


AlgebraicViewonLinearCorrelationKamilDedecius,JanaKalováInstituteofTechnologyandBusinessinČeskéBudějoviceAbstraktThepaperdealswithalinearcorrelationcoefficient.First,itpresentsitsderivationintermsoflinearalgebraandshows,thatithasaqualityofanglebetweentwovectorsofdatasamples.Asthelinearcorrelationcoefficientisoftenusedinmanyacademicalsituations,thefrequentmistakeofconsideringitasageneralmeasureofdependenceoftwodatasetsisdiscussedaswell.Anexampleoffullydependentyetuncorrelateddataisincluded.Keywords: correlation,correlationcoefficient,Pearsoncorrelationcoefficient,linearalgebraIntroductionThelinearcorrelationcoefficientisafrequentlyused(andmisused)measureofstatisticaldependencebetweentwodatasets.However,thelinearcorrelationcoefficient(alsoknownasthePearsonproduct-momentcorrelationcoefficient)indicatesonlythestrengthanddirectionoflinearrelationbetweentworandomvariables.Ifthedataareconsideredtoformvectors,thenthealgebraicapparatusbasedonelementaryvectoroperationscaneasilydemonstratethepropertiesofthelinearcorrelationcoefficient.Forthesakeofthepaper,thefollowingnotationalconventionsareused:xdenotes(data)vectorwithentries x 1 , x 2 , . . . Xistherandomvariable.x Tdenotestranspositionofx,i.e.swappingcolumnsandrowsofavectororamatrix. | · |istheabsolutevalue, ‖ · ‖ ≡ ‖ · ‖ 2 istheEuclidian2-norm.Allsumsarefinite.LinearcorrelationSuppose,thatwehavetwodatavectorsx=[x 1 , x 2 , . . .,x n ] T andy=[y 1 , y 2 , . . . , y n ] Tobtainedfromexperiment.Theproblemistodeterminewhetherthetwodatasets(vectors)arelinearlyrelated,i.e.whetheroneofthem,sayy,canbedescribedasalinearcombinationofβ 0 e+β 1 xwhereeisacolumnvectoroflengthn,whichelementsare1’s.163


164 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Thefirstproblemwefaceisthepossibleheterogeneityofthedatainxandy,causedbydifferentmetricsystems,measurementunitsetc.Therefore,thestatisticianusuallyemploysthenormalization(orstandardization)procedure,transformingthedataintounitlessquantitieswithnormalizedGaussiandistributionwithzeromeanandunitvariance,N(0,1)[1].Theoriginalmeanandvarianceofvectorxareµ x = xT enσ 2 x =eT (x − µ x e)nandtherespectivemean µ y andvariance σ 2 y existfordatainy.Suppose,thatthevariancesaregreaterthanzero.Remark:notice,thatinthissectionwedonotdistinguishbetweenmeanandsample(arithmetic)mean.Infact,thestatisticsgivenin(1)and(2)arethesampleones,butforconvenienceweconsiderthemtobeidenticaltothemomentsofdistributioninherenttothedata.Thenormalizationprocedureisdefinedbytherelation(1)(2)z x = x − µ xeσ x(3)forvectorxandtheanalogousrelationexistsforthesecondone.Theterm σ xisthestandarddeviation.Entriesofthenormalized(standardized)vectorsz xandz y arealsoknownasz-scores[1]andasitwasalreadymentionedabove,thesevectorshaveazeromean µ z =0,unitvariance σ z =1andtheirnorms‖z x ‖=‖z y ‖= √ n.Thefact,that ‖z x ‖and ‖z y ‖arebothequalto √ nleadstotheconclusion,thattheydifferonlyinorientation.Then,thenaturalmeasureofthisdifference(fromlinearalgebra)isthecosineoftheanglebetweenthemcosθ= zT xz y‖z x ‖ ‖z y ‖ =zT xz yn = (4)= (x − µ xe) T (y − µ y e)‖x − µ x e‖ ‖y − µ y e‖assumingthatthedenominatorisnotzero.Theequation(4)definesthelinearcorrelationcoefficientcosθ= ρ ∈[0,1].Dependingonitsvalue,thefollowingtwomarginalcasesmayoccur:(i) ρ=0iffxandyarecompletelyorthogonal.Then,wetalkaboutuncorrelatedvectors.Note,thattheuncorrelatednessdoesn’timplyindependence!(ii) |ρ|=1iffthevectorsarelinearlydependentandcanbedescribedbyequationy=β 0 e+β 1 x (6)Then,wetalkaboutfullycorrelatedvectors.(5)


Dedecius,K.,Kalová,J.:AlgebraicViewonLinearCorrelation 165However,thefullcorrelationoruncorrelationoccurratherrarely,thuswehavetodistinguishyetanothertwocases:(iii) 0 < ρ


166 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1whichmeans,that Y isfullydependenton Xanditisnotinfluencedbyanyrandomornon-randomnoise.ThevectorsthenareX=[−1, −0.5,0,0.5,1] T (8)Y=[1,0.25,0,0.25,1] T (9)From(1)and(2)wehaveµ X =0 µ Y =0.5 (10). .σ X =0.791 σY =0.467 (11)(12)andthez-scores(3)z X. =[−1.265, −0.632,0,0.632,1.265]T(13)z Y. =[1.069, −0.535, −1.069, −0.535,1.069]T(14)Thenominatorofthelinearcorrelationcoefficient(4)equalstozero,whichisthecasewhenthetwodatasetsarefullydependentyetuncorrelated!AclassicviewFromthestatisticians’aspect,theconceptgivenabovedescribesthesamplelinearcorrelationcoefficient,becauseitemploysthemeanvalueobtainedfromdatasample.Generally,thelinearcorrelationcoefficientisdefinedbythefollowingequationρ=E(X −EX)(Y −EY)√ (15)E(X −EX)2 E(Y −EY) 2== σ XYσ X σ Y(16)where Xand Y arerandomvariablesand σ XY denotestheircovariance.Evidently,thecorrelationisdefinedifandonlyiftherespectivemomentsarenotzero.AsthemeansEXandEY areusuallyunknown,underthevalidityofthelawoflargenumberswecanemploythearithmeticmeans.Then,thesamplelinearcorrelationcoefficientsreads[2]r= S XYS X S Y(17)


Dedecius,K.,Kalová,J.:AlgebraicViewonLinearCorrelation 167wherethesamplestandarddeviationsandcovarianceareS X =√1n −1∑(x i −¯x) 2 , S Y =iS XY = 1n −1√1n −1∑(y i − ȳ) 2 (18)∑(x i −¯x)(y i − ȳ) (19)iThesamplecorrelationcoefficienthasthesamepropertiesasthecoefficient ρ.iSoftwarefunctionsTocalculatethe correlationcoefficient in varioussoftware,onecanuse thefollowingfunctions:Software Function(command)MATLAB corr(),corr2(),corrcoef()GNUOctave cor(),corrcoef()GNUR cor()S-Plus cor()WolframMathematica correlation()OpenOffice.orgCalc correl(),pearson()MSExcel pearson()ThesoftwarelikeSPSS,Statisticaandmanyothershavethecorrelationfunctionplacedinthemenu.OthercorrelationcoefficientsAmongotherimportantcorrelationcoefficientsbelong:•Spearmanrankcorrelationcoefficient r s –anon-parametriccorrelationcoefficient.Itiscalculatedonbaseofranksofrandomvariables.Itisusedifoneneedstofindthecorrelationwithoutmakinganyassumptionsaboutthedistributionofthevariables.TheSpearmancorrelationcoefficientislesssensitivetooutliers.[3]•Kendall τ coefficient–anothermeasureofcorrespondencebetweentworankings.•Point-biserialcorrelationcoefficient–acorrelationcoefficientusedwhenonevariableisdichotomous.[4]


168 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Reference[1] Meyer,C.D.MatrixAnalysisandAppliedLinearAlgebra.SocietyforIndustrialMathematics,Philadelphia:2000.ISBN0898714540[2] Anděl,J.Statistickémetody.Praha:Matfyzpress,2007.ISBN80-7378-003-8[3] Meloun,M.,Militký,J.Kompendiumstatistickéhozpracovánídat.Praha:Academia,2002,766stran,ISBN80-200-1008-4[4] Glass,G.V.,Hopkins,K.D.StatisticalMethodsinEducationandPsychology(3rdeditioned.).Allyn&Bacon,1995.ISBN0205142125.[5] Wikipedia [online] [cit. 20090220].Available onhttp://en.wikipedia.org/wiki/Correlation[6] Kendall,M.G.AdvancedTheoryofStatistics(2ndeditionrev.).CharlesGriffin,London:1945ContactAddress:Ing.KamilDedecius,Dept.ofAppliedSciences,InstituteofBusinessandTechnologyinČeskéBudějovice,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,CzechRepublic.e-mail:dedecius@vstecb.czRNDr.Ing.JanaKalová,Dept.ofAppliedSciences,InstituteofBusinessandTechnologyinČeskéBudějovice,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,CzechRepublic.e-mail:kalova@vstecb.czDEDECIUS,K.,KALOVÁ,J.AlgebraicViewonLinearCorrelation.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.163–168.ISSN1802-503X.


HustotavodypřiatmosférickémtlakuJanaKalová 1 ,RadimMareš 21 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích2 ZápadočeskáuniverzitavPlzniAbstraktVpředkládanéprácijeuvedenahistorieměřeníhustotyobyčejnévodya přehled všech vlivů, které je třeba vzít v úvahupři jejím určování.Včlánkujedokázáno,žerelativníhustotanezávisínaizotopickémsloženívody.Jsouuvedenyvpraxinejčastějipoužívanévztahy.Výsledkyposledníchměřenímj.vedlykezpřesněnídefinicezákladníjednotkyteploty.Klíčováslova:hustotavody,kelvin,IAPWS95,SMOWÚvodVodajevelmidůležitákapalinaproživéorganizmy.Jenejčastějipoužívanoukapalinouvtechnickýchzařízeních,jejívlastnostiurčujíklimanaZemi.Hustotačistévodypřiatmosférickémtlaku,vyjádřenájakofunkceteploty,jedůležitápromnohoaplikací,např.vmetrologii,fyzice,fyzikálníchemii.Proněkteréúčelyjedůležitéznáthustotučistévodysvysokoupřesností,řádově1ppm napříkladpropotřebymetrologienebovoceánologiipromodelovánímořskýchproudů[1].JeštěnazačátkudevadesátýchletminuléhostoletíbylazáklademexperimentálníchdatměřeníhustotyvNěmecku[2]aFrancii[3],tasepoužívalavícejak100let.Dataztěchtoměřenívykazujívzájemnědrobnérozdíly,většízavyššíchteplot.Tatoodchylkačiní10ppmpřiteplotě40 ◦ C[4].Popíšemenyníněkterézdrojemožnýchchybtěchtoměření.TeplotnístupnicePředevšímseněkolikrátměnilateplotnístupnice.MěřeníThiesena[2]aChappiuse[3]využívalartuťovéteploměry,kalibrovanénateplotnístupniciÉchelleNormale(EN)(normálnívodíkovýteploměrstáléhoobjemu).Vroce1927bylazavedenateplotnístupniceITS27,založenánaodporovémplatinovémteploměru.Teplotníškálabylaznovurevidovánavroce1948,neměnilysealehodnotyteplotyvrozsahuod0 ◦ Cdo630 ◦ C.Tatorevizebylatextověupravenavroce1960aoznačenajakoMezinárodnípraktickáteplotníškála1948 InternationalPracticalTemperatureScaleof1948(IPTS-48).HlavnírozdílmeziITS-27aIPTS-48jevtom,žejakoreferenčníbodsemístoteplotytáníledubereteplota169


170 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1vtrojnémbodě.Nováverze,nazývanáIPTS-68,semělapřiblížitopětktermodynamickéteplotězáklademzůstal(vteplotnímrozsahu,kterýnászajímá)platinovýodporovýteploměr,alezměnilseinterpolačnívztahmezijednotlivýmireferenčnímibody[5].VsoučasnédobějeplatnáteplotnístupniceITS-90,kterávrozsahuteplotodtrojnéhoboduvodíku(13,8033K)dobodutuhnutístříbra(961,78 ◦ C)opětvyužíváplatinovýodporovýteploměr,kalibrovanývespecifickémnožiněfixníchbodů,mj.ivtrojnémboděvody,avyužívajícíspecifickéinterpolačníprocedury.Dnessetěžkoodhadujechybazanesenádopůvodníchexperimentálníchdatpostupnýmirevizemiteplotníchstupnic[4,5].SMOWDalšímproblémemměřeníabsolutníhustotyvodyThiesenaaChappiusejeneznáméizotopickésloženívody,používanévexperimentech.Vzorkyvodyztěchtoexperimentůbylyztracenyajejichizotopickésloženíjiždnesnejdeurčit,ikdyžznámepředpokládanýzdrojvzorkůvody.Měnísetotižročníprůměrnéizotopickésloženísrážkovévodyvrůznýchlokalitáchnazeměkouliarůznéprůměrnéizotopickésloženídostanemeinajednélokalitě,pokudpoužijememěsíčníprůměrymístoročníchavzájemnějeporovnáme.Izotopickésloženívodyseměníiběhemprocesudestilace.Např.poměr 18 O/ 16 Oprovodualednazeměkouliseměníprorůznézdrojevřádu7%.Jealezřejmé,žeizotopickésloženívodymávlivnahodnotuhustoty.Pokudjevevzorkuvodyvícetěžšíchizotopů,budeihustotavodyvětší.Chybavměřeních[2]a[3]vlivemrozdílnéhoizotopickéhosloženívodymůžečinit5ppm[6].Craig[7]zavedlkonceptSMOW(StandardMeanOceanWater)smíchánímvzorkůdestilovanémořskévodyzrůznýchmístnazeměkouli,aurčilizotopickésloženítohotovzorku.Existují4hlavnítypymolekulvody: H2 16složenísepopisujepomocípoměrůO, H17 2O, H182 OaHD16 O.JejichR D = n(D)n(H) , R 18= n(18 O)n( 16 O) , R 17= n(17 O)n( 16 O) ,kde n(A)představujepočetizotopůAvdanémvzorku.ProstandardSMOW,kterýpoužíváobecněvědeckákomunita,jsoudefinoványnásledujícípoměryizotopů[6]:R D =0,00015576(5),R 18 =0,00199240(25), (1)R 17 =0,0003710.Vpraktickémměřenísepoužívámírněodlišnádefiniceizotopickéhosloženívody(tzv.VSMOW,Vienna SMOW),jejížvzorekjeuloženveVídnivsídleIAEA Mezinárodníagenturyproatomovouenergii:R D =0,00015576(5),R 18 =0,0020052(5), (2)R 17 =0,0003799(9).


Kalová,J.,Mareš,R.:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku 171Proměřeníhustotyjsouodchylkymezioběmadefinicemi(SMOW,VSMOW)zanedbatelné.Spíšenežabsolutnípoměrizotopůsevpraxipoužívajírelativníodchylkyizotopickéhopoměruodnějakéhostandardu,vnašempřípaděbudemepoužívatVSMOW.Definujíseodchylky:[ ]RD (vzorku)δD=R D (V SMOW) −1 ·10 3 ,[δ 18 R18 (vzorku)O=δ 17 O=R 18 (V SMOW) −1 ]·10 3 , (3)[ ]R17 (vzorku)R 17 (V SMOW) −1 ·10 3Hodnoty odchylek jsou uváděny v tisícinách (promilích). Někdy se měříjen komponenty δ 18 O, δD. Pro δ 17 O lze použít empirický vztahδ 18 O=0,4989·δ 18 O,takžezadáním δ 18 O, δD,jeizotopickésloženívodyznámosdostatečnoupřesností.ProměřeníhustotyjedoporučenopoužívatSMOWneboVSMOW.Protosepřiměřeníhustotyprovádíkorekcenaizotopickésloženípodlevztahu,kterýodvodiliexperimentálněGirardaMenaché[8]:ρ − ρ SMOW =0,233 ·10 −3 · δ 18 O+0,0166 ·10 −3 · δD, (4)kde ρjehustota(kg · m −3 )vzorkuvodysizotopickýmsložením δDaδ 18 Oa ρ SMOW jehustotaSMOW.VlivrozpuštěnéhovzduchunahustotuvodyVlivrozpuštěnéhovzduchunahustotuvodyjeznámpodlouhoudobu.Výsledkyměřeníaodvozenévztahyprozměnuhustoty(hustotavodysrozpuštěnýmvzduchemminushustotabezrozpuštěnéhovzduchu)lzenaléztvpracíchWatanabehoaIizuki[9]aBignella[10,11].V[11]jeuvedenvztah:∆ρ(t)=−4,873 ·10 −3 +1,708 ·10 −4 t −3,108 ·10 −6 t 2 , (5)kdehustota∆ρ(t)jevkg · m −3 ateplotatjevrozsahu0 ◦ Caž20 ◦ C.Odhadovanácelkovánepřesnostvztahu(5)je2 ·10 −4 kg · m −3 .AbsolutníhustotavodyMěřeníhustotymůžemerozdělitnadvazákladnítypy.Absolutníhustota(anglicky„density,francouzsky„massevolumique)seurčujejakohmotnostjednotkyobjemu.Druhýtypměřeníurčujehustotupoměremknějakéreferenčnílátce,mluvímeoreferenčníhustotě(anglicky„specificgravity,francouzsky„densité).Relativníhustotudefinujemejakod= ρρ max, (6)


172 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1kde ρ max jemaximálníhustota,kterouvodadosahujepřicca4 ◦ C[12].Relativníhustotadanávztahem(6)jeméněnáchylnáchybámměření,např.rozdílnémuizotopickémusloženívody.Relativníhustotabylaměřenaivzákladníchměřeníchhustoty[2,3].Kurčeníabsolutníhodnotyhustotybybyloprostaršíměřenívhodnépoužívatstejnéhovzorkuvody,abyseeliminovaloizotopickésloženívody(nevždysetopodařilo).Dlouhoseprourčenímaximálníhustotypoužívalahodnota[13]:ρ max =999,972 kg · m −3 , (7)MenachéaGirardprovedlianalýzusoučasnéhoizotopickéhosloženívodyvBIPM,azapředpokladu,žesepřílišnelišíodsloženítétovodyzezačátkudvacátéhostoletí,provedlikorekci(7)naizotopickésloženíSMOW:ρ max (SMOW)=999,975 kg · m −3 , (8)Kell[5]používáhodnotu(7),stím,žespoužitím(8)bymuselbýtobecnýsouhlas.TakenakaaMasui1990[4]přisvémměřenírelativníhustotypoužívajíhodnotu(8).PattersonaMorrisvroce1994měřiliabsolutníhustotuvrozsahuteplotod1 ◦ Cdo40 ◦ Capromaximálníhodnotuhustotyzískalihodnotu:ρ max (V SMOW)=(999,97358 ±0,00089) kg · m −3 , (9)Tétohustotysedosahujepři3,982 ◦ C.Massui,FujiiaTakenaka(1995)provedliměřeníhustotypři16 ◦ Cadostalihodnotu:ρ 16 (SMOW)=(999,9468 ±0,0006) kg · m −3 . (10)Tutohodnotuaplikovalinasvéměřenírelativníhustotyv[4].Maximálníhustotapřicca4 ◦ Cjepotom:ρ max (SMOW)=(999,9756 ±0,0008) kg · m −3 . (11)Wolf,BettinaGluschko(2006)[15]provedlisérii28měřeníabsolutníhustotypři20 ◦ Caurčilihustotuprůměremznaměřenýchhodnot:ρ 20 (SMOW)=(998,20648 ±0,00022) kg · m −3 , (12)přičemžprůměrnáteplotaběhemměřeníje(20,001431 ±0,000006) ◦ C.CCM(ConsultativeCommitteeforMassandRelatedQuantities)CIPM(ComitéInternationaldesPoidsetMesures)přijalanásledujícíhodnotumaximálníhustotyproizotopickésloženíVSMOW,viznapř.[16]:ρ max (V SMOW)=(999,97495 ±0,00084) kg · m −3 . (13)


Kalová,J.,Mareš,R.:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku 173NezávislostměřenírelativníhustotynaizotopickémsloženíVliteratuřeseuvádítvrzení(viznapř.[12]):Relativníhustotavody(definovanávztahem(6))nezávisínaizotopickémsloženívody.Obvyklesepředpokládá:• ρiρ max vevztahuprorelativníhustotu(6)pocházejísestejnéhovzorkučistévody(získanéhoobvykledvojnásobnoudestilací,kterámusíuρiρ max probíhatstejnýmpostupem)•jednáseovzorekpřírodníhopůvodu,kdyizotopickésloženívzorkůpřírodníhopůvodusenavzájemjenmáloliší.Tvrzeníonezávislostirelativníhustotyvodynaizotopickémsloženísepokusímedokázat.Vyjdemezevztahu(4):ρ=ρ SMOW +0,233 ·10 −3 · δ 18 O+0,0166 ·10 −3 · δD. (14)Potom:d= ρρ max= ρ SMOW+0,233 ·10 −3 · δ 18 O+0,0166 ·10 −3 · δDρ SMOW,max +0,233 ·10 −3 · δ 18 O+0,0166 ·10 −3 · δD . (15)Označímeveličinuodrážejícívlivizotopickéhosloženívodynahustotujakox=0,233 ·10 −3 · δ 18 O+0,0166 ·10 −3 · δD. (16)Vztahprohustotumůžemevždypsátvetvaru:ρ=ρ max + f(t) (17)kde ρ max jemaximálníhustotaaf(t)definujezávislosthustotynateplotě(stačí,kdyžzvolíme f(t)=ρ − ρ max ).Pakmůžemevýraz(15)psátvetvaru:d= ρ SMOW+ f(t)+x. (18)ρ SMOW + xChcemedokázat,žezávislost dna xjezanedbatelná.Propřírodnívodyjexobvyklemalé,např.prohodnoty δ 18 O=−10‰, δD=−60‰dostanemex=−0,0033.Rozvinemetedy(18)doTaylorovyřadypodle x.Naintervaluteplotod0 ◦ Cdo40 ◦ Cpakdostaneme:( ρmax −ρ )SWOM≈ −maxf(t)ρ max ρ SWOM,max (ρ SWOM,max ) 2 x ≈8,7 10 6 ·0,0033 ≈3·10−8 .Maximálníchybarelativníhustotyjevtomtopřípadězanedbatelná.(19)


174 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Měřeníhustoty–základníměřeníMusímetedyrozlišovatměřenírelativníhustotyaabsolutníhustoty.Nazačátku20.stoletíbylyzveřejněnytzv.základnítabulky[2,3],kteréjsouzaloženynapřímémměřeníprováděnémautory.Podlouhoudobubylynejrůznějšítabulkyhustotyodvozenyztěchtozákladníchtabulek,arůzníautořisenatatodatadívalizrůznýchúhlůpohledu.TytodvojetabulkysealelišíThiesenovyhodnoty[2]jsousystematickynižšínežChappuisovy[3],nad16 ◦ Crozdílpřesahuje1 ·10 −6 arelativněrychlenarůstá.Při25 ◦ Cdosahujehodnoty6 ·10 −6 apři40 ◦ Cjiž9 ·10 −6 [12].Zhlediskametrologickéhojsoutytorozdílyveliké(provětšinupraktickýchvýpočtůjepřesnostdostatečná).VoboupřípadechtabulkyobsahujíhodnotyrelativníhustotypodesetináchKelvina od0 ◦ Cdo42 ◦ CproThiesenovyhodnotyaod0 ◦ Cdo41 ◦ CproChappiusovoměření.Hodnotyjsouuvedenyna7desetinnýchmíststím,žejenprvních6máfyzikálnívýznam.Izotopickésloženívodypoužitévtěchtoměřeníchneníznámé.Standardníteplotnístupnicejezaloženanastandardu„EchelleNormale.SteckelaSzapiro[17]vroce1963měřilirelativníhustotuvodyproteplotyod1,4 ◦ Cdo77,8 ◦ C,vteplotnístupniciIPTS-48.JejichměřenípřevedliMenachéaGirardv[12]doIPTS-68.HodnotyměřeníjsoubližšíměřenímThiesena,aleodchylkadosahuječasto2 ·10 −6 až3 ·10 −6 .Maximálníodchylkaje3,7 ·10 −6při40 ◦ C.Gildseth,HabenshussaSpendingprovedlinováměřenívroce1972[18]vintervaluteplotod5◦ Cdo80 ◦ C.Vtěchtodvouměřeníchvšakroztažnostdilatometrunebylaměřenapřímo,alebylavyhodnocenanazákladěteplotnízávislostihustotyrtuti.VzhledemknejasnostempředchozíchměřenídoporučilIUPAC(InternationalUnionofPureandAppliedChemistry)[19]přeformulovatteplotnízávislosthustotyvody(viztaké[20]).VJaponskuaAustráliizačalasérieunikátníchměření,jejímžcílembylozjištěnízávislostihustotyčistévodyoizotopickémsloženídanémSMOW,zaatmosférickéhotlaku.Watanabe[20]měřilteplotníroztažnostvodyvrozsahuteplotod0◦ Cdo44 ◦ C,PattersonaMorris[14]měřiliabsolutníhustotuvodyvrozsahuteplot1 ◦ Caž40 ◦ C,Masui,FujiiaTakenaka[6]měřiliabsolutníhustotuvodypři16◦ C,aTakenakaaMasui[4]měřiliteplotníroztažnostvodyvrozsahuod0 ◦ Cdo85 ◦ C.Ačkolivbyladeklarovanáchybaměřenívevšechtěchtopracíchmenšínež10 −6 ,navzájemsetatodatavněkterýchpřípadechlišíiovícenež10 −6 .VýsledkytěchtoměřeníbylykritickyzhodnocenyazpracoványpracovnískupinouBIPM(BureauInternationaldesPoidsetMesures)v[21]prorozsahteplotod0 ◦ Cdo40 ◦ C.Odchylkazpracovanýchtabulekodměření[4,6,14,20]nepřesahuje10−6 .RovněžodchylkaodIAPWS95[22]jemenšínež10 −6 .NováměřeníserealizujívPTB(Physikalich TechnischeBundesanstalt)vNěmecku.Zatímbylapublikovánaměřeníabsolutníhustoty[15]při20 ◦ C.Relativníodchylkaodhodnotdoporučenýchv[21]je3 ·10 −8 .Protožedatav[21]platíjenprointervalteplotod0 ◦ Cdo40 ◦ C,Wolf,BeninaGluschkoprovedlidáleměřeníhustotyvintervaluod0 ◦ Cdo90 ◦ C.Datazatímnejsoupublikována,výsledkyjsouzveřejněnyvgraficképodoběv[1]aukazujese,


Kalová,J.,Mareš,R.:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku 175žeodchylkatěchtoměřeníodvědeckéformulacevlastnostívodyavodnípáryIAPWS95[22]jeproteplotynad30 ◦ Caž1,6 ·10 −6 .Pokudsetatoměřenípotvrdí,mohlabyvéstikrevizimezinárodníhostandarduIAPWS95.VztahyprohustotuvodyzaatmosférickéhotlakuPřehledvztahůprohustotuvodyzaatmosférickéhotlakuuvádíBatistaaPatonv[23].Hustotyjsouuvedenyvjednotkách kg · m −3 .BiggFormulacebylapublikovánavroce1967.Stáleseještěpoužívá,hlavněvoceánografii.JezahrnutadovýpočtůUNESCOprohustotumořské(slané)vody[23].PravděpodobněpoužíváteplotuvIPTS-48.ρ Bigg = c 0 + c 1 t+c 2 t 2 + c 3 t 3 + c 4 t 4 + c 5 t 5 , (20)tjeteplotav ◦ C.Hodnotykonstantjsounásledující:c 0 =999,842594, c 1 =6,793952 ·10 −2 , c 2 = −9,095290 ·10 −3 ,c 3 =1,001685 ·10 −4 , c 4 = −1,120083 ·10 −6 , c 5 =6,536332 ·10 −9 .Rovniceposkytujevýsledkyspřesností0,01 kg · m −3 do45 ◦ C,chybaalerychlerosteprovyššíteplotyajevětšínež-3 kg · m −3 při95 ◦ CKell,BettinaSpieweckVroce1975publikovalKellsvourovniciprohustotuvody[5]vteplotnímintervaluod0 ◦ Cdo150 ◦ C.Vesvédobětobylavelmipoužívanáanejpřesnějšírovnice.BylazaloženanateplotnístupniciIPTS-68,dohodnotITS-90jitransformovaliBettinaSpieweck[24].ρ Kell = a 0+ a 1 t+a 2 t 2 + a 3 t 3 + a 4 t 4 + a 5 t 5, (21)1+bta 0 =999,83952, a 1 =16,952577, a 2 = −7,9905127·10 −3 , a 3 = −4,6241757·10 −5 ,a 4 =1,0584601 ·10 −7 , a 5 = −2,8103006 ·10 −10 , b=1,6887236 ·10 −2 .WagenbrethaBlanke BettinaSpieweckČastojeužívanáformulacezroku1971,založenánateplotnístupniciIPTS-68[25].FormulacebylaBettinemaSpieweckempřevedenadoITS-90.Pokrývározsahod0 ◦ Cdo40 ◦ CajevestejnémtvarujakorovniceBigga:ρ W+B = c 0 + c 1 t+c 2 t 2 + c 3 t 3 + c 4 t 4 + c 5 t 5 , (22)c 0 =999,839564, c 1 =6,7998613 ·10 −2 , c 2 = −9,1101468 ·10 −3 ,c 3 =1,0058299 ·10 −4 , c 4 = −1,1275659 ·10 −6 , c 5 =6,5985371 ·10 −9 .


176 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1PattersonaMorrisVroce1994PattersonaMorris[14]publikovalinováexperimentálnídataazároveňuvedliregresnívztahproteplotyod0 ◦ Cdo40 ◦ CvteplotnístupniciITS-90.Tentovztahbylzahrnutdomnohastandardů.ρ P+M = ρ 0 {1−[A(t−t 0 )+B(t−t 0 ) 2 +C(t−t 0 ) 3 +D(t−t 0 ) 4 +E(t−t 0 ) 5 ]}, (23)ρ 0 =999,97358, A=7,0134·10 −8 , B=7,926504·10 −6 , C= −7,575677·10 −8 ,D=7,314894 ·10 −10 , E= −3,596458 ·10 −12 , t 0 =3,9818 ◦ C.VThiesenovětvaruuvádíPattersonaMorrisrovnici:ρ=1 − 1,858 ·10−6 (t −3,9818) 2 (t −316,33808)ρ 0 (t −70,69973)(24)WatsonWatson(NEL–NationalEngineeringLaboratory,GB),vytvořil(alenepublikoval)rovnicizaloženounavygenerovanýchdatechzIAPWS95,platnouvintervaluod0 ◦ Cdo95 ◦ C(vteplotnístupniciITS-90),kterásouhlasísIA-PWS95spřesnostído10 −6 (1ppm).( 1+c1 t n + c 2 t 2ρ Wats = cn+ c 3 t 3 )n01+c 4 t n + c 5 t 2 , (25)nt n = t100 , c 0=999,84382, c 1 =1,4639386, c 2 = −0,015505, c 3 = −0,030977,c 4 =1,4572099, c 5 =0,0648931.TanakaV[21]jezhodnoceníměřeníprováděnýchv90.letech.Vyhodnoceníprovedlkolektivautorů.Vzorecjepokládánzanejpřesnějšívztahprohustotuvodyprometrologiivrozsahuteplotod0 ◦ Cdo40 ◦ C.TeplotajevITS-90.Jeodhadováno,žetatorovnicestanovujehustotuvodyspřesností0,0009 kg · m −3 .(ρ Tan = a 5 1 − (t+a 1) 2 )(t+a 2 ), (26)a 3 (t+a 4 )a 1 = −3,983035, a 2 =301,797, a 3 =522528,9, a 4 =69,34881, a 5 =999,974950.WatanabeProrelativníhustotučistévodyvteplotnímrozsahuod0 ◦ Cdo44 ◦ CWatanabevčlánku[20]uvedlvztah:ρρ 0= a 0 + a 1 t+a 2 t 2 + a 3 t 3 + a 4 t 4 + a 5 t+ a 6 t 6 , (27)a 0 =999,86775a 1 =6,78668754 ·10 −2 , a 2 = −9,09099173 ·10 −3 ,


Kalová,J.,Mareš,R.:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku 177a 3 =1,02598151 ·10 −4 , a 4 = −1,35029042 ·10 −6 , a 5 =1,32674392 ·10 −8 ,a 6 = −6,461418 ·10 −11 .TeplotumaximaurčilWatanabeproteplotu t = 3,9834 ◦ C.Nepřesnostvztahu(27)jemenšínež1ppm.Watanaberovněžuvádíanalogickývztahk(27)tzv.Thiesenovatypu:ρ=1 − (t −3,9834)2 (t+310,6903). (28)ρ 0 532557,2(t+70,08319)ρ=1 − (t −3,98152)2 (t+396,18534)(t+32,28853). (29)ρ 0 609628,6(t+83,12333)(t+30,24455)Upřesněnídefinice1KMěřeníhustotyvodyvrozsahuod0 ◦ Cdo40 ◦ Cjevelicepřesnéztohodůvodu,ževodasepoužíváprokalibracipřístrojůproměřeníhustotyostatníchkapalin.Velicepečlivějsouvtěchtoměřeníchodstraňoványvlivyrozpuštěnéhovzduchuavlivyizotopickéhosloženípoužitévody.Jetřebadbátinateplotnístupnici,kterábylakměřeníiprezentovánívýsledkůpoužita.Všechnyzískanézkušenostizměřeníhustotyvodyvedlynakoneckezpřesněnídefinice1K,podledoporučení2(CI-2005)BIPM(BureauInternationaldesPoidsetMesures):vzhledemktomu,že•teplotatrojnéhoboduzávisínarelativnímpodíluizotopůvodíkuakyslíkupřítomnýchvevzorkupoužitévodyRozdílymezi(27)a(28)jsoumenšínež0,15ppm.Takenaka,MasuiVroce1990publikovaliTakenakaaMasuivýsledkyměřeníaaproximačnívztah[4],kterýplatíprointervalteplotod0 ◦ Cdo85 ◦ Csodhadovanounepřesnostícca1ppm:•kelvinjejednotkoutermodynamickéteplotydefinovanýjako1/273,16termodynamickéteplotytrojnéhobodu•tentoefektjejednímzhlavníchzdrojůpozorovanévariabilnostimezirůznýmitrojnýmibodyjerozhodnuto,že•definicekelvinusevztahujekvoděsespecifickýmizotopickýmsložením•totosloženíje:0,00015576molu 2 Hnamol 1 H0,0003799molu 17 Onamol 16 O,a0,0020052molu 18 Onamol 16 O,totojesloženíreferenčníhovzorkuViennaStandardMeanOceanWater(VSMOW),doporučenéIUPACemvroce2000.


178 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1•kdefinicikelvinubudedopublikacíSIdoplněnapoznámka:„Tatodefinicesevztahujekvoděmajícípřesnéizotopickésloženísnásledujícímipoměryjednotlivýchsubstancí:0,00015576molu2 Hnamol1 H,0,0003799molu 17 Onamol 16 Oa0,0020052molu 18 Onamol16 O.ZávěrVčlánkujeuvedenastručnávícejakstoletáhistorieměřeníhustotyobyčejnévodypřiatmosférickémtlaku.Jereferovánoopokrokudosaženémvposledních20letech.Velmidlouhobylastandardemměřeníhustotyzpřelomudevatenáctéhoadvacátéhostoletí.Měřícítechnikaiznalostio„obyčejnévoděmuselyhodněpokročit,abydošlokpodstatnémuzpřesněnítabulekprohustotu.Vodasloužíjakoetalonprokalibračníúčely,jeideálníproměřeníobjemudutýchtěles.Vysokápřesnostdosaženápřiměřeníhustotyvodyvedekpřesnějšímhodnotámdalšíchexperimentůaměření.Vprácijepřehledvpraxipoužívanýchvztahůsjejichstručnýmhodnocením,přehledakvantifikacevlivurozpuštěnéhovzduchuvevoděavlivuizotopickéhosloženívody.Jevyčíslenvlivizotopickéhosloženínarelativníhustotuvody.Ukazujese,žeprodosahovanépřesnostiměřenílzevlivizotopickéhosloženívodyzanedbat.PoděkováníAutořiděkujíGAAVČRzaposkytnutígrantuIAA200760905aMŠMTČRzaposkytnutígrantuLA09011.Reference[1]WOLF,H.,BETTIN,H.,GLUSCHKO,A.,Densityofpureliquidwateratnormalpressuremeasuredattheppm/level,ICPWSXV,Berlin,September8-11,2008[2]THIESEN,M.,SCHEEL,K.,DIESSELHOLST,H.,Wiss.Abhandl.Physik.Tech.Reichs.,,3,1-70,(1900)[3]CHAPPUIS,P.,BIPMTrav.Mem.,,13,D1-D40(1907)[4]TAKENAKA,M.,MASUI,R.,MeasurementoftheThermalExpansionofPureWaterintheTemperatureRange0 ◦ C-85 ◦ C,Metrologia,27,165-171(1990)[5]KELL,S.G.,Density,ThermalExpansivity,andCompressibilityofLiquidWaterfrom0 ◦ Cto150 ◦ C:CorrelationsandTablesforAtmosphericPressureandSaturationReviewedandExpressedon1968TemperatureScale.J.Chem.Eng.Data,20,97–105(1975)[6]MASUI,R.,FUJII,K.,TAKENAKA,M.,Determinationoftheabsolutedensityofwaterat16 ◦ Cand0,101325MPa.Metrologia, 32,333-362(1995/96)


Kalová,J.,Mareš,R.:Hustotavodypřiatmosférickémtlaku 179[7]CRAIG, H., Standard for reporting concentrations of Deuterium andOxygen-18innaturalwaters.Science,133,1833-1834(1961)[8]GIRARD,G.,MENACHÉ,M.,VariationoftheWaterDensityasaFunctionofitsIsotopicComposition,Metrologia,7,83-87(1971)[9]WATANABE,H.,IIZUKA,K.,TheInfluenceofDissolvedGatesontheDensityofWater,Metrologia,21,19-26(1985)[10]BIGNELL,N.,TheEffectofDissolvedAirontheDensityofWater,Metrologia,19,57-59(1983)[11]BIGNELL,N.,Thechangeinwaterdensityduetoaerationintherange08 ◦ C,Metrologia,23,207–211(1986/87)[12]MENACHÉ, M., GIRARD, G., Concerningthe Different Tables of theThermalExpansionofWaterbetween0and40 ◦ C,Metrologia,9,62-68(1973)[13]GUILLAUME,CH.E.,LacréationduBureauInternationaldesPoidsetMesuresetsonceuvre,240,Paris:Gauthier-Villars(1927)[14]PATTERSON, J.B., MORRIS, E.C., Measurement of Absolute WaterDensity,1 ◦ Cto40 ◦ C,Metrologia,31,277-288(1994)[15]WOLF,H.,BETTIN,H.,GLUSCHKO,A.,Waterdensitymeasurementbyamagneticflotationapparatus,Meas.Sci.Technol.,17,2581-2587(2006)[16]GuidelineontheUseofFundamentalPhysicalConstantsandBasicConstantsofWater,IAPWS,Gaithersburg,Maryland,USA,September2001,revisionSeptember2008.[17]STECKEL,F.,SZAPIRO,S.,Physicalpropertiesofheavyoxygenwater.Part1.Densityandthermalexpansion,Trans.FaradaySoc.,59,331-343(1963)[18]GILDSETH, W., HABENSHHUSS, A., SPENDING, F. H.,J.Chem.Eng.Data,17,402-409(1972)[19]IUPAC,ComissionI.4,RecommendedReferenceMaterialsfortheRealizationofPhysicochemicalProperties-Density,PureAppl.Chem.,Vol.45,No.1,1-9(1976)[20]WATANABE,H.,ThermalDilatationofWaterbetween0 ◦ Cand44 ◦ C,Metrologia,28,33 43(1991)[21]TANAKA,M.,GIRARD,G.,DAVIS,R.,PEUTO,A.,BIGNELL,N.,Recommendedtableforthedensityofwaterbetween0◦ Cand40 ◦ Cbasedonrecentexperimentalreports,Metrologia,38,301-309(2001)[22]WAGNER,W.,PRUSS,A.,TheIAPWSFormulation1995forthethermodynamicpropertiesofordinarywatersubstanceforgeneralandscientificuse,J.Phys.Chem.Ref.Data,31,387–535(2002)[23]BATISTA,E.,PATON,R.,Theselectionofwaterpropertyformulaeforvolumeandflowcalibration,Metrologia,44,453-463(2007)[24]BETTIN,H.,SPIEWECK,F.,DieDichtedesWassersalsFunktionderTemperaturnachEinführungderInternationalenTemperaturskalavon1990,PTBMitteilungen,100,195-196(1990)[25]WAGENBRETH,H.,BLANKE,W.,DieDichtedesWassersimInternationalenEinheitensystemundimderInternationalenPraktischenTemperaturkalavon1968,PTBMitteilungen,81,412-415(1971)


180 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1DensityofWateratAtmosphericPressureThehistoryofwaterdensitymeasurementandoverviewofpossibleinfluencesondensityvaluesaregiveninthearticle.Itisprovedthatspecificgravityisindependentontheisotopiccompositionofnaturalwater.Themostusedrelationfordensityofwaterarenamedandalsoresultsofthelastmeasurements.Thenewdefinitionofkelvin(BIPM)whichisbasedonnewresultsisgiven.Keywords:densityofwater,kelvin,IAPWS95,SMOWKontaktníadresa:RNDr.Ing.JanaKalová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kalova@vstecb.czKALOVÁ,J.,MAREŠ,R.Hustotavodypřiatmosférickémtlaku.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.169–180.ISSN1802-503X.


PojistnázásobaanáhodnáprocházkaJanaKalová,KamilDedecius,VěraKurcováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktVčlánkujevysvětlovánpojemnáhodnéprocházkyapojempojistnézásoby.StručnějsourekapituloványněkterépostupypoužívanévERPsystémechodhadpojistnézásobynazákladěhistorickýchdatanazákladězadanéservisníúrovně.Novějeaplikovánanáhodnáprocházkaproodhadpojistnézásoby.Použitílzenaléztpředevšímvpřípadětzv.statistickéhořízenízásob,kdychybínástrojenebodatanaprováděníprognózy,alejepotřebanějakýmzpůsobemodhadnout,zdaexistujícízásobadostatečněpokryjenáhodnézměnyvespotřebě.Výslednývzoreczávisínavelikostikrokunáhodnéprocházkyanadélceprůběžnédobyobjednání.ÚvodKlíčováslova:pojistnázásoba,náhodnáprocházka,řízenízásob,statistickéřízenískladů,množstvíproobjednáníPojistnázásobajedůležitýpojemvteoriiřízenízásob.Najednéstraněstojínákladynaudržovánítétozásoby,nastranědruhénákladyzmařenépříležitosti,kdyvlivemnějakéfluktuacevzásobovánínebopoptávcenejsmeschopnidodatzbožívesprávnémčase.PojempojistnézásobyjedůležitýmparametremvERPsystémech(EnterpriseResourcePlanning).Projejínastaveníjetřebapoužívatconejjednoduššívztahy.Mnohosystémůjezaloženonavyužitíhistorickýchdat,kdysezaurčitéobdobísledujeprůměrnáspotřeba,případněrozptyltétospotřebyajinéparametry.Ztěchtohistorickýchdatsepredikuje,jaksespotřebabudedálevyvíjetasjakoupravděpodobností.Problémemje,žepoptávkasečastovelmirychleměníapromításedonítoliknejrůznějšíchfaktorů,žepoužívatnějakédelšíčasovéintervalypropredikcispotřebyvnásledujícímobdobímůžebýtznačněnepřesné.Protojsmenavrhlimetoduapostup,jakzískathodnotupojistnézásobypomocímomentálníspotřebyanáhodnéprocházky.NáhodnáprocházkaKvysvětlenípojmu„náhodnáprocházkapoužijemepostupuvedenýv[1].Projednoduchostsipředstavmeprocházkunapřímce,kdepředkaždýmkrokemsjednotkovoudélkousichodechodímincí,jestlivykročípopřímcevlevonebo181


182 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1vpravo.Místozačátkupohybuoznačímejakopozicinula počáteksouřadnicovésoustavy.Směremvpravobudememítkladnésouřadniceasměremvlevozáporné.Přihodumincíprovedemepřiřazenípohybuvýsledkůmházenímincínapříkladhlavaznamenákrokvpravo,orelkrokvlevo.Zjistíme,jakdalekoodpočátkuseprůměrnědostanechodecpo Nhodech.Dáseočekávat,žeprůměrnápolohachodcebudevpočátku,protožesechodecsestejnoupravděpodobnostípohybujevlevonebovpravo.Čímvícekrokůchodecudělá,tímjepravděpodobnější,žepostoupídáleodpočátku.MůžebýtvnějakévzdálenostiDodpočátkuvlevoasestejnoupravděpodobnostíivevzdálenosti Dvpravo,takžejehoprůměrnápolohaodpočátkujenulová.Jeprotovýhodnévtomtopřípaděpracovatsečtvercemvzdálenosti D 2 .Označíme D 2 N hodnotučtvercevzdálenostipo Nkrocích, 〈D 2 N 〉středníhodnotuzD2 N vmnohaopakovanýchposloupnostech.Očekávanouhodnotu〈D 2 N 〉pro N >1můžemezískatzD N−1.JestližepoN −1krocíchmámevzdálenost D N−1 ,pakpo Nkrocíchjebuď D N = D N−1 +1nebo D N = D N−1 −1.ProdruhémocninypakplatíneboD 2 N = D2 N−1 +2D N+1D 2 N = D2 N−1 −2D N+1.Máme-liřadunezávislýchposloupností,pakočekáváme,žeprvníztěchtohodnotseobjevívpoloviněpřípadů,adruhávdalšípolovině.Tedyočekávanáhodnota DN 2 je D2 N−1 +1.Obecněmůžemenahraditočekávanouhodnotu D2 N−1hodnotou 〈DN−1 2 〉.Potomje 〈DN 2 〉=〈D2 N 〉+1. (1)Protožeale D 2 1=1,dostanemesnadnoStřednívzdálenostodpočátkupo Nkrocíchjepak〈D 2 N 〉=N. (2)D stř = √ N. (3)Pokudchodecnebudedělatkrokyovelikosti1,aleovelikostix,dostanemepodobnýmodvozenímvzorecD stř = x · √N.(4)Pokusmesedanouprocházkuzobecnit:chodecpředkaždýmkrokembudelosovat,zdaudělákrokovzdálenost pvlevoneboudělákrokovzdálenost pvpravonebonebudedělatžádnýkrok(zůstanestátnamístě).Získámepodobnývýsledekjakovpředchozímpřípadě.Pokusy,kdychodecneudělážádnýkrok,budemeignorovatazapočítámepouze(průměrně)2/3pokusů.Po N krocíchpakplatí:√2D stř = p · N. (5)3


KalováJ.atal.:Pojistnázásoba 183Statistickéřízenízásob-SICmodelyZásobanaskladěseřídínejrůznějšímizpůsoby-např.sejednorázověobjednápotřebnázásobaprourčitouzakázkuatasepostupněnebonajednouvydádorozpracovanévýroby.Utohotodruhuzásobnenípřílišmožnostíkřízení-pokudsejednáozásobuvětšíafinančněvýznamnou,můženapř.optimalizacespočívatvrozloženínákupudoněkolikadodávekpodlenákladůnarealizaciobjednávkyadodávkyapodleskladovacíchnákladů[2].Podobnásituacejeuzásoby,kteráseobjednávánazákladěprincipůMRP(MaterialRequirementsPlanning)neboJIT(JustinTime)podleskutečnýchpožadavkůpřímokurčitémudatu[3,4].Tytomodelydálenebudemeuvažovat(používajísepronějinéalgoritmyapostupy).Předmětemnašehozájmubudoumodelyzaloženénaúrovniskladovézásobyajejíhistorii-hladináchzásob,příjmechavýdejích.(Protentoúčelmůžemenapř.uvažovatzásobunaskladěrozdělenoudodvoukontejnerů-povyčerpáníjednohokontejneruseprázdnýkontejnerodešlenadoplněníkdodavateliamateriálsezačnečerpatzplného.)Někdysemodelytohototypuoznačujíjako„Statistickémodelyřízenízásob-StatisticalInventoryControl-„SICmodely.Představmesi,žeurčitétypypoložeknejsouobjednáványnazákladěokamžitépotřebyurčitézakázky,aležesejednáovýrobu,kterávyžadujepravidelnévýdejepoložek.Předpokládejme,žespotřebajevícečiméněrovnoměrná-každýdensespotřebujepřibližněmjednotekpoložky.Vtomtopřípadějedůležitámetodaobjednávání.Nemusíseobjednávatkaždýden(anitonenížádoucí),objednacímetodasedáoptimalizovat.Můžemenapříkladstanovitoptimálnímnožstvíobjednání(objednáseekonomickynejvýhodnějšímnožstvíQ opt ).[2]Jinouvariantoujemetodaobjednávánídostanovenémaximálnízásoby–je-lipropoložkustanovenamaximálnízásobaZ max aaktuálnízásobavokamžikuobjednáváníje Z,jeobjednacímnožství Q=Z max − Z.Metodasepoužívánapř.prolevnějšípoložkysnízkýmiskladovacímináklady.Podobnoumetodoujefixnímnožstvíobjednání Q fix ,kdyseobjednávápředemstanovenémnožstvípoložky.Tatometodajevhodnánapř.vpřípadě,kdyjeoptimálnízhlediskapřepravníchnákladůplněvytížitauto,nebovpřípadě,kdyjezhlediskatechnologiepevnědanávelikostvýrobnídávky.Fixnímetodaobjednáníjepoužitarovněžudřívezmíněnémetodyřízenízásobpomocídvoukontejnerů.Nyníbudemezkoumatmodelschematickyznázorněnýnaobrázku1.SchémazobrazujezávislostvelikostizásobyZnačase.Podletohotostochastickéhomodeluzásobaneustáleklesá.Vokamžiku,kdyjejívelikostdosáhnejistéúrovně(bodobjednání),začínáseobjednávat.ProtožedodávkamáurčitouprůběžnoudobuL(skládásezdoby,kterounákupníoddělenípotřebujekvyhotoveníobjednávky,dobynarealizacidodávkydodavatelem,dobyuskladněníapřípadněvyskladněníobjednávky),jetřebazačítobjednávatspředstihem,dřívenežsezásobadostanenanulovouhodnotu.PojistnázásobaProurčitétypyvýrobyjerizikonulovéhodnotyzásobyběhemprůběžnédoby,kdysečekánadodávkuoddodavatele,velminevýhodné-nedostatekmateriálu


184 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek1:Stochastickýmodelskladovézásobyvzávislostinačasemůženapř.znamenatopožděnídodávkyfinálníchvýrobkůatímohroženíobchodníhopřípadu.Protosekpokrytípřípadnýchvýkyvůjakvtermínechdodání(odchylkynaose x),takvrychlostiúbytkuzásobyZ(spotřeby),definujepojistnádobas.Vyššípojistnázásobaznamenámenšíohroženívýrobynebomenšírizikonedodrženítermínůdodávek.Způsobujealetakévyššískladovacínáklady(zvláštěvpřípaděvíceúrovňovéstrukturyvýrobku,kdymůžedocházetkpostupnékumulacipojistnýchzásob).Protojedůležitéuněkterýchvýznamnýchpoložek(svysokoucenou,vysokýmobratemnebovelkýminárokynaskladovacíprostory)tutopojistnouzásobupokudmožnoodhadnoutconejreálněji.VERPsystémechsečastopoužívajínásledujícísystémyprostanovenípojistnézásoby:VyužitíhistorickýchdatJakopojistnouzásobumůžemeurčitveličinus = m max (L max − L), (6)kde m max jemaximálnídenníspotřebapoložkyzaurčitéobdobí, L max jemaximálníprůběžnádobadodávkydodavatele.Maximálníhodnotysenajdouzhistorickýchdat.ZadáníservisníúrovněPojistnouzásobumůžemeurčitinazákladětzv.servisníúrovně(obr.2).Definicetohotopojmuvycházízpředpokladu,žecelkováspotřebaběhemprůběžnédobykolísápodlenormálníhorozděleníkolemstředníhodnoty M.Podletohotomodelubysnejvětšípravděpodobnostípoobdobíodokamžikuobjednánídookamžikudodání Lstačilazásoba M apokudbypoptávkapopoložcenekolísala,bylabyzásobavokamžikudodánínulová.V50%případůbystačilazásobanižšíav50%případůbybylatřebavyššízásoba,abypokrylavyššípoptávku.1Normálnírozděleníjedánohustotoupravděpodobnostiσ √ 2π e(x−M)2 2σ 2 .KzadáníhustotypravděpodobnostivelikostipoptávkyzaobdobíLstačítedyznát


KalováJ.atal.:Pojistnázásoba 185Obrázek2:Servisníúroveňanormálnírozdělenípoptávkyvprůběžnédobě Lstředníhodnotupoptávky M,nanižusuzujemezprůměruzadanéobdobíasměrodatnouodchylku σpro Npozorovánídanouvztahemσ= √ 1 N∑(M i − M)N −12 ,i=1∑ Ni=1 (Mj)kde M i jepoptávkavi−témpozorovánía M=N.Plochapodkřivkounormálníhorozděleníjenormovának1,takžeplochaod −∞donějakéhodnotyxudávápravděpodobnost,žebudestačitzásoba(pokrývajícíprávěpoptávku)ovelikosti x.Veličiny M, σmůžemezjistitzhistorickýchdat.(Zdejetřebavjednotlivýchpřípadechpostupovatobezřetně,protožepoptávkasesčasemobvyklemění.Uměsíčníchhodnotsemohouprojevovatsezónnívlivy,prodelšíčasováobdobíjižobvyklehistorickádatanejdepřílišvyužít.)Pokudzadámeservisníúroveň-např.chcememítpojistnouzásoboupokryto95%možnýchpožadavků,hledámebod Rnaosextakový,že∫ R−∞1σ √ 2π e(x−M)2 2σ 2 dx=0,95, (7)Bod Rjebodobjednáníaspravděpodobností95%budetatozásobastačit,ikdybyspotřebazaobdobí L(meziobjednánímadodáním)kolísalakolemsvérovnovážnéhodnoty M.Rozdílmezi RaMurčípojistnouzásobu,tj.s=R − M. (8)Podledefinicemůžemeupřesnitvztahmezi L, M,am-můžemepsát M=L·m.Dáseukázat,žeproservisníúroveň95%jepojistnázásobarovnapřibližně1,64 ·σ,proúroveň98%jimůžemeodhadnoutjako2 ·σ,proúroveň99,9%jako3 · σ.


186 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1NáhodnáprocházkaUvažujmemodel,kdysenazásobudívámezpohleduskladu.Neznámeprognózuodbytu,známejenokamžitouspotřebum.Předpokládáme,žeprůběžnádobaodobjednánípododání Ljeznámáaneměnná(tovyžadujenavázáníúzkýchvztahůsdodavateliazafixovánítermínůdodávek).ProodhadboduobjednáníRpoužijemenásledujícístrategii:-zjistímevelikostzásoby M-zjistímeokamžitouspotřebu m-zjistímeprůběžnoudobu L-zjistímenaposledypoužitoupojistnouzásobu s 0 .Budemetestovat,zdaalespoňpřibližněplatí:M= L · m+s 0.Pokudano,paksenacházímevboduobjednáníazačínámeobjednávat.Spotřebumůžemeodhadnoutvýrazem M = L · m,tatospotřebajealejenhrubýodhad.Prokontrolu,zdamámedostatečnoupojistnouzásobu,lzepoužítmechanismunáhodnéprocházky.Vývojzásobymezimaximálníhladinouabodemobjednánínenípřílišpodstatný-vokamžiku,kdyzásobadosáhneúrovněproobjednání,generujeseobjednávkanamnožstvíspecifikovanémetodouobjednání(fixní,optimální,domaximálnízásoby...).Budemepředpokládat,ževdanýčasovýokamžiksespotřebabuďneměnínebovzrosteomnožství pneboseomnožství pzmenší.Všechnytytomožnostijsourovnocenné.Po jkrocíchbudetedynejpravděpodobnějšíodchylkaodokamžité(výchozí)hodnotymrovna p ·√23 j(viz(5)).Odchylkamůžebýtvkladnémnebozápornémsmyslu.Nászajímáhlavněkladnáodchylka,kteráznamená,žespotřebasebudezvyšovatazásobatedybudeklesatvdalšímkrokurychleji.Grafickéznázorněníprůběhunejpravděpodobnějšíodchylkypodleuvedenéhomodelujenaobrázku3.Obrázek3:Závislostnejpravděpodobnějšíhodnotyodchylkynačase


KalováJ.atal.:Pojistnázásoba 187Zásobaspotřebovanánadrámecpředpovídanýchvýdejů(vnašempojetítutoodhadnutouspotřebunadrámecprognózyprohlásímezapojistnouzásobu)serovnáplošepodlomenoukřivkou,jejížobsahlzeaproximovatintegrálem√ ∫ 2 L√s=p · x 1 82 dx=p ·3 0 27 · L3 2 . (9)Grafickéznázorněnípromnožstvíp=1jenaobrázku4.Obrázek4:Pojistnázásobapro p=1.Pojistnouzásobuszískanouzevztahu(9)porovnámesnaposledypoužitouzásobou s 0 .Pokudjepotřebapojistnézásobyvětší,jenutnépřijmoutopatřeníkesníženírizika,žeseobjevínedostatečnázásoba.ZávěrPojempojistnázásobasepoužívájenvurčitýchmodelechřízenízásob.Bylobyoptimální,kdybysepojistnázásobanemuselapoužívatvůbec.Vždysevyplatívěnovatpozornostdodacímlhůtám,spolehlivostidodávek,kvalitězbožínastranědodavatelůadalšímfaktorům,kterédokážípojistnouzásobusnížit.Stejněalezůstaneurčitámíranejistoty,předevšímvoblastiodbytu,kterámůževéstknutnostinějakoupojistnouzásobuudržovat.Vtomtočlánkujsmesezaměřilinapřípad,kdysledujemepouzeskladovouzásobu,jejíhistorii,příjmyavýdejeakdynemámeinformacezdalšíchoblastívýrobyaodbytu.Systémnáhodnéprocházkydáurčitoupředstavuvsituaci,kdynámchybídostatekrelevantníchdatpropredikcipoptávky.Reference[1]FEYNMAN,R.P.,LEIGHTON,R.B.,SANDS,M.,Přednáškyzfyzikysřešenýmipříklady,1.vydání,s.82-85,2000,ISBN80-7200-405-0.


188 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1[2]KALOVÁ,J.,DEDECIUS,K.,PřednostiaslabinyWilsonovamodeluvřízenízásob,LitteraScripta,ročník1,číslo2,s.11-18,2008,ISSN1802-503X.[3]Wikipedia [online] [cit. 20080229]. Dostupné z WWW:http://en.wikipedia.org/wiki/Materialrequirementsplanning[4]Wikipedia [online] [cit. 20090118]. Dostupné z WWW:http://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time(business)SafetyStockandRandomWalkAbstractConceptofthesafetystockandrandomwalkisdiscussedinthearticle.ThebriefrecapitulationofsomeproceduresusedinERPsystemsforsafetystockispresented-theestimationofsafetystockbasedonhistoricaldataandtheservicelevelconcept.Anewwayisdevelopedforthesafetystockestimationusingrandomwalk.Theconceptisusefulinstatisticalinventorycontrolincasewhenhistoricaldataaremissing.Theresultisdependentuponrandomwalkstepsizeandorderleadtime.Keywords:randomwalks,inventorymanagement,safetystock,statisticalinventorycontrol,orderquantityKontaktníadresa:RNDr.Ing.JanaKalová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kalova@vstecb.czIng.KamilDedecius,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:dedecius@vstecb.czIng.VěraKurcová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kurcova@vstecb.czJanaKalová,KamilDedecius,VěraKurcováPojistnázásobaanáhodnáprocházkaLitteraScripta,2009,roč.1,č.3s.181–188.ISSN1802-503X.


Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část1:ÚvodJanaŠtronerová,TomášDolanskýVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Krajinak,o.s.AbstraktVčlánkujepředstavenprojekt„Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek,jehorealizaceazákladnívýstupy,jimižjsoupřevážněfotorealistické3DmodelybudovafotokolekcejednotlivýchoblastívhistorickémjádruměstaČeskýKrumlov.Vzávěrečnéčástipříspěvkujsouuvedenymožnostiaplikací3Dmodelůavirtuálníreality.NapříspěveknavazuječlánekVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekčást2Tvorbaprostorovýchfotografickýchkolekcí.ÚvodKlíčová slova:3Dmodel,vizualizace,virtuálnírealita,internet,fotogrammetrie,geodézie,GIS,urbanismus,architekturaAutořivrámcisvéčinnostivobčanskémsdruženíKRAJINAK,o.s.řešídlouhodobýzáměrsdruženíatovyužitínejmodernějšíchmetodprozpracováníinteraktivního3Dmodeluměsta.Vrámcitohotodlouhodobéhozáměrujsouzpracováványdílčíprojekty,znichžprvnímbylvroce2008projekt„Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek.Tentoprojektjezaměřennanastíněnímožnostímoderníchinformačníchadigitálníchtechnologiíajejichvyužitípřípropagaciapresentacikulturníchahistorickýchobjektůvměstě ČeskýKrumlov.Základnímcílemrealizaceprojektubylatvorbapodrobnýchvirtuálníchfotorealistických3Dmodelůvybranýchobjektůumístěnýchvhistorickémjádruměstaastudierůznýchmetodazpůsobůtvorbyapresentacenainternetu.RealizaceprojektuRealizaceprojektuVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekbylazapočataobdrženímrozhodnutíoudělenídotacezMinisterstvakulturyČeskérepublikypřípravnýmipracemi,kdybylyzajišťoványpodkladyprovýběrzpracovávanýchobjektů(studieproveditelnost),technicképodkladyafotografieobjektůprovyhotovení3Dmodelůadalšíchvýstupů.Dálebylynavazoványkontaktyaspoluprácesdalšímisubjekty(MÚČeskýKrumlov,VŠTEvČ.Budějovicích,majitelévybranýchobjektůapod.).Popořízenívybaveníabylyzapo-189


190 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1čatyprácenavyhotoveníjednotlivých3Dmodelůvybranýchobjektů.3Dmodely,kterébylyzpracoványvedvouvariantách(detailníazjednodušená),bylypodokončeníumístěnydointernetovéaplikaceGoogleEarthajejichsnímkynawebovéstránkyobčanskéhosdruženíKrajinaksodkazynadoplňkovéinformacenadalšíchzdrojích.Vedlezpracování3DmodelůbylyvyhotovenyfotografickékolekcevinternetovéaplikaciPhotosynth.Projektbylrealizovánvsedmietapách:0.etapa:Zajištěnípodkladůavybaveníprorealizaciprojektu,presentaceanavázáníspoluprácesdalšímisubjekty1.etapa:Průzkumpamátkovýchobjektů2.etapa:Digitalizacedokumentace3.etapa:Fotogrammetrickésnímkování4.etapa:Vyhodnocenívirtuálníchmodelů5.etapa:Vazbanainformačnísystémy6.etapa:PresentacevýsledkůprojektuVýstupyprojektuZákladnímitřemitypyvýstupůprojektujsoufotorealistické3Dvirtuálnímodelyjakotakové(ukázkanaObr.1),jejichinternetovéaplikace(umístěnízjednodušených3DmodelůnaGoogleEarthsodkazynastránkysdalšímiinformacemi,umístěnísnímkůdetailních3DmodelůnawebKrajinak,o.s.[2];umístěnímodelů,snímkůafotokolekcínaoficiálníchstránkáchměstaČeskýKrumlovsvazbounainformačnísystémy)afotograficképresentačníkolekcevePhotosynthu[3](nyníjezpracováno9fotokolekcí-celkověbyloprojejichzpracovánípořízenovícejak1300fotografií-podrobnostiviznavazujícíčlánekVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek-část2Tvorbaprostorovýchfotografickýchkolekcí.).Aplikace3Dmodelů3Dinteraktivnímodelylzeobecněvyužítvrůznýchodvětvích.Propředstavuzdeuvedemeněkterémožnostivyužití,jednáseaplikacevoblastechpřevážněturistickéhoruchu,stavebnictvíaarchitektury:Presentaceapropagace-oblastturistickýruch3Dmodelylzeumístitnawebovéstránkyjakodalšídoplňkovýpropagačnímateriál.Pokudsekmodeluinteraktivněpřipojíinformace,jedanýmodelrozšířenomožnostjehoaktivníhopoužívánívinternetovémprostředí.(Např.historickéinformaceoobjektu,rezervacepokojů,...)3DmodellzeumístitdointernetovéaplikaceGoogleEarth,kdesdoplňkovýmiinformacemisloužíjakoinformačnímateriálodanéoblasti,městěapod.


ŠtronerováJ.,DolanskýT.:Virtualizačnímetody-1 191Architektonickéastavebněhistoricképrůzkumyastudie3Dmodelyobjektůlzevyužítkarchitektonickýmastavebněhistorickýmprůzkumům,stejnějakopodkladyproprojektyrekonstrukcíobjektůčipropřehledhistorickéhovývojejednotlivýchobjektů,vpřípaděkdyžjsouprovedenymodelyobjektuvrůznýchhistorickýchobdobích.Projektováníinteriérů-representačníúčely+památkářskéúčelyVpřípaděvytvoření3Dmodeluinteriéruspřipojenímvzorovýchinteraktivníchprvků(např.modelyžidlí)může3Dmodelfungovatjakovizuálnípomůckapřipřípraváchrůznýchpromoakcíapod.vizobr2.UvedenýsnímekVRmodelupředstavujemodelsálu,jenžreálněumožňujeinteraktivní(okamžitou)změnusestavynábytkuaosvětlenídleúčeluamnožstvínávštěvníkůplánovanéspolečenskéakce(galavečeře,ples,koncert,konference,apod.)-tovšeběhemzvolenéhopohybu(let,chůze,otáčeníapod.)vreálnémčase.VirtuálnígalerieVpřípaděvyhotovenímodeluinteriéruapořízenísnímkůjednotlivýchobrazůnebo3Dmodelůplastickýchskulpturčisochlzevytvořitvirtuálnígalerii,vnížlzelibovolněprocházetaprohlížetvystavenéexponáty.Obrázek1:Černobílýsnímek3DmodeluKostelasvatéhoJoštavČ.Krumlově[2]


192 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek2:Snímek3DinteraktivníhomodeluŠpanělskéhosáluPražskéhohradu(snímekposkytlautormodeluIng.JiříSkácilík,Ph.D.,FSvČVUT)ZávěrProjekt„VirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekjevelmidůležitousoučástídlouhodobéhozáměruvytvořitkompletníprostorovýmodelhistorickéhocentraČeskéhoKrumlova.Tentomodelmávesvémvýsledkuumožnitcelouřaduaplikací,jimižbudepodporovatcestovníruch,odbornépotřebyvochraněpamátekičistěestetickéfunkce.KladesizacílvytvořitzcelaodlišnýpohlednakrajinukolemnásaumožnitměstuČeskýKrumlovplněvyužívatprostorovédigitálnítechnologie,kekterýmsoučasnáspolečnostzcelajednoznačněmíří.Projektsezabývalvybranýmitechnologiemiatechnikami,kterébudoučlenůmobčanskéhosdruženíumožňovatsplnitvytčenýcíl.Realizaceceléhozáměru,vytvořitprostorovýmodelhistorickéhocentraměsta,budeprobíhatminimálnědalšíchpětlet.Díkyřešenémuprojektubylynavázányspoluprácespřednímiodborníky,kteřívýbornědoplňujírealizačnítýmzčlenůsdruženíadovolujívevětšímíředorealizacezáměruvtáhnoutstudenty,kteřímohouzajistitcelouřadujednoduššíchčinností.Hlavnímvýsledkemukončenéhoprojektujeexistence3Dmodelůvšechzvolenýchobjektů.Jelikožřešenýprojektbylprvnímprojektemzaměřenýmnavytčenýcíldlouhodobéhozáměru,působíjednotlivéobjektyvmodeluměstaosamocenýmdojmem,jednásevšakocentraprozpracovánídalšíchmodelůvjejichsousedství.Jiždnesjsoualerozpracoványdalšíobjektynanáměstíavjehookolí,kterébudoukontinuálněrozšiřovatrozsahmomentálnězpracovaných3Dmodelů.


ŠtronerováJ.,DolanskýT.:Virtualizačnímetody-1 193Porealizaciprojektujenyníkdispoziciněkolikkvalitních3Dmodelůbudovadalšíchvýstupů(fotokolekce),kteréotvírajídalšímožnostipronásledujícíobdobí.Projekt„VirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekbylprvnímpočátečnímprojektemobčanskéhosdruženíKrajinak,kterýodstartoval,doufejmeže,dlouhodobéatvořivéobdobíobčanskéhosdružení.Dalšíinformaceoprojektuasnímkyvýstupůjemožnésiprohlédnoutnawww.krajinak.cz.Reference[1]ŠTRONEROVÁ,J.Virtuální3Dmodelyměst-přehled.Zeměměřič.2008,roč.15,č.5+6,s.17-18.[2]Krajinak [online]. [cit. 20090304]. Dostupné z WWW:.[3]Photosynth [online]. [cit. 20090304]. Dostupné z WWW:http://photosynth.net/Search.aspx?query=krajinakVirtualmethodsforpreservationandadvertisingofmonuments Part1:IntroductionThearticlepresentstheprojectVirtualmethodsforpreservationandadvertisingofmonuments.Thearticleacquaintswithrealizationofprojectandbasicproducts:fotoreal3DmodelsofbuildingsandfotocollectionofareasinhistoricalcentrecoreofČeskýKrumlovtown.Therearethepossibilitiesoftheapplicationofthevirtual3Dmodelsandthevirtualrealityintheendofarticle.Keywords:3Dmodel,virtualreality,photogrammetry,landsurveying,GIS,architectureKontaktníadresa:Ing.JanaŠtronerová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích(VŠTE),Katedraaplikovanýchvěd,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:stronerova@vstecb.czIng.TomášDolanský,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Katedraaplikovanýchvěd,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:dolansky@vstecb.czŠTRONEROVÁ,J.,DOLANSKÝ,T.:Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část1:Úvod.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.189–193.ISSN1802-503X.


Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část2:TvorbaprostorovýchfotografickýchkolekcíJanaŠtronerová,TomášDolanskýVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Krajinak,o.s.AbstraktČlánekpředstavujezákladnímyšlenkyaprincipyvznikuapoužitíprostorovýchfotografickýchkolekcí.Způsobysnímkování,tvorbafotokolekcívMSPhotosynth.AplikacefotokolekcívprojektuVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek.PříspěvekvolněnavazujenačlánekVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekčást1Úvod.Klíčová slova:3Dmodel,fotokolekce,Photosynth,fotografie, fotodokumentace,internet,fotogrammetrie.ÚvodPřiřešeníprojektuVirtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátekjsmesezabývaliřadoumetodazpůsobůvizualizaceavirtualizacehistorickýchobjektůajednouznichbylovyužitífotografickýchsnímkůobjektůkvytvořenítzv.fotokolekcídanýchoblastí.Prostorovoufotografickoukolekcílzerozumětsadufotografií,kteréjsoutrojrozměrněpropojeny=jejichpolohaaorientacejevzájemněprovázánaaznáma.Jetudížmožnésedívatnafotografovanýobjektzrůznýchúhlů,takjakbylyjednotlivéfotografickésnímkypořizovány.Lzerovněždokolekcezařazovatfotografiezrůznýchvzdáleností,ataksepostupnězaměřovatodcelkovéhopohledunaobjektpojednotlivévyfotografovanédetaily(Obr.1).PrůkopníkemvtétovizualizačnímetodězobrazováníobjektůjefirmaMicrosoftsesvýmproduktemPhotosynth.Existujísamozřejměijinénástrojekdosaženípodobnéhoefektu,aleMSPhotosynthjeřekněmenejdálevpřiblíženíkmasovémuvyužití.195


196 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1MSPhotosynthajehovyužitíMSPhotosynthprovádíautomatickoudetekcispojovacíchbodů(najednotlivýchsnímcích)anazákladějejichidentifikacevypočítávyrovnánípaprskovýchsvazkůazjišťujetakzákladníprvkypotřebnékprovázáníjednotlivýchsnímků(souřadnicestanoviskafotografování,orientacesnímkůapod.).Přitomjetentopostupzpohleduuživatelezcelaprostjakýchkolitechnickýchdetailů,kterénajednéstraněpřinášejípozitivnízjednodušeníavýraznéurychleníceléhozpracování,alenastranědruhézcelaeliminujímožnostmanuálníhozásahudoprocesu.Tenjezcelaautomatizovánaponechánnaalgoritmechsoftwaru.Výsledkemnicménějepseudo-mračnospojovacíchbodůve3D.Bodyjsouprostorověurčené(vevlastnímsouřadnicovémsystémuaměřítkuvygenerovanémsoftwarempřizpracování).Zrozloženíjednotlivýchbodůjepatrné,žeprostorovévyrovnánípaprskovýchsvazkůneprobíházcelakorektněavjednotlivýchprojektechsevyskytujíznačnéprostorovéchybyvpolozebodů(sbíhavostrovnoběžnýchstěnapod.).Jetodaňzajednoduchost,kterouMicrosoftvtomtonástrojiprosazujenenínutnézadávatanipřibližnéhodnotyprvkůvnitřnínebovnějšíorientace.Obrázek1:SnímekobrazovkyPhotosynthupřizobrazenífotokolekceKlášteravČ.Krumlově[1]Cojetedyvýsledkemajakýpřínoslzevtétometoděvirtualizacespatřovat?Výsledkemjekolekcefotografiíjednohoobjektuzrůznýchúhlů,kteroulzeprohlížetpostupnýmvýběremsousedícíchnebopřekrývajícíchsefotografií,přičemžceléprohlíženísedějeve3Dscéně.Užitečnátatometodamůžebýthnedvněkolikaoblastech:


ŠtronerováJ.,DolanskýT.:Virtualizačnímetody-2 197•tvorbapanoramatměstikrajiny,•uspořádánívlastníchfotografiídoprostorovělogickýchcelků.Jaknato•rychláfotodokumentaceaktuálníhostavuobjektusprostorovouorientacífotografiídalekopředčívajícífotografovánípouzespoužitímGPSpropojení,přikterémchybísměrosyzáběru,Pravidlavpodstatěvycházejízeznámýchkonceptůfotogrammetrickéhosnímkováníproprůsekovou(close-range)fotogrammetrii,kterébylyzpracoványvdokumentu3x3pravidla[2].Rozdílemzdejepouzenutnostpodříditsevlastnostemprogramu,kterýnedovolujeuživatelůvzásahdotvorbykolekce.Obrázek2:Zobrazenípostupusnímkovánítrojrozměrnýchobjektů[3].Základnípravidlauvedenáv[3]:•začítjepotřebasmalýmprojektem,nakterémsikaždývyzkoušízákladnímožnostiapostupysaplikací.Sicejemožnépředložitaplikacibalíkdesítekažstoveksnímků,alevýsledekječastonepředvídatelný,pokudsečlověksaplikacínesžije(nepodřídísejí),•jednoznejzákladnějšíchjepravidlotřísnímků.Znamenáto,žekaždáčástobjektubymělabýtzobrazenaalespoňnatřechsnímcích.Toseboupřinášípotřebupoměrněvelkéhomnožstvísnímkůvpřípadě,žeobjektmásložitějšítvarnebojerozsáhlejší,•nejlepšíjenasnímkovatnejdřívecelkovýpohlednaobjekt(vytvořitpanorama)ateprvepotomsnímkovatjednotlivédetailnísnímkyokoloceléhoobjektu,atovždyzněkolikaúhlů,


198 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1•přisnímkovánípanoramatickýchsnímkůjenutnémítdostatečnýpřekrytsousedníchsnímků,abybylomožnésnímkyprecizněspojit;jakominimumlzestanovit50%,čímžsepočetsnímkůsamozřejmězvýší,alevtomtopřípaděnemásmyslšetřit,•úhelprotnutíoszáběrusousedníchsnímkůbymělbýtpoměrněmalý,abysescénapřílišnezměnila-doporučujeseprotosnímkovatzhrubapo25 ◦pootočení,•narozíchjedobrépoříditvícesnímků,abyprocesspojovánípřesrohdokázal„přelézt,•vhodnýobjektprosnímkováníbymělmítzcelajasnoukresbunebotexturu.Naobjektechbeztexturysevelicetěžkoidentifikujíspojovacíbody,aprotospojenívětšinouneproběhnezdárně;obtížněprobíhákorelaceinaopakujícíchsevzorech,•profotografováníjenutnépoužítširokoúhlýobjektiv;vprojektujemožnéspojovatisnímkyzrůznýchfotoaparátůnebopořízenésrůznouohniskovouvzdáleností(zvláštěvhodnéprodoplněníkolekceodetailypořízenédelšíohniskovouvzdáleností);zatímneníodpozorováno,jakývlivmápoužitírůznýchohniseknapřesnostpolohyspojovacíchbodů;lzepředpokládat,žebudepoměrněvelká,aleprovyužitíkolekceprojinénežměřickéaplikacejetatovadazanedbatelná,•snímkynenídobréořezávat,měnitjejichgeometrii(kroměrotace);zřejměPhotosynthsizesnímkuurčujezákladnígeometriisnímkuprorekontrukciprvkůvnitřníorientace,•snímkyjenutnépředspojovánísprávněorientovat(navýškučinašířku).SnímkovánítrojrozměrnýchobjektůJednáseozákladníkonceptsnímkování.Lzevyužítprosnímkováníbudovprodokumentacipamátkovýchobjektů,prosnímkovánínábytku,vázajinýchpředmětůneboprosnímkovánílidíkvětinnebolibovolnéhojinéhotrojrozměrnéhoobjektu,kterýlzeobejít(Obr.2).SnímkovánívnitřníchprostorMSPhotosynthlzevyužítjakvexteriérechtakivinteriérech,postupsesamozřejmědrobněliší,alezákladníprincipyvyjmenovanévýšemusíbýtsplněnyvoboupřípadech.Nejprvejedobrézačítsfotografovánímpanoramata nejlépezestředupostupnýmotáčenímkolemsvisléosy-jsoupořizoványsnímkyscca50%překrytem(Obr.3).Následnějsoupořízenysnímkyzrohůmístnosti(Obr.4)apřípadněuvětšíchmístnostíizestředůstran(případněidalšíchstanovisek).


ŠtronerováJ.,DolanskýT.:Virtualizačnímetody-2 199Obrázek3:Snímkováníinteriérů panoramazestředumístnosti[3].Nakonecjevhodnépoříditpársnímkůzachycujícízajímavédetailyvmístnosti(nábytek,obrazyatd.).Pokudchcememítjistotu,žeprogramtytodetailnísnímkysprávněspojísglobálnímisnímky,jevhodnémítněkolikmezi-snímkůpostupněsekdetailupřibližujícíchvždyopolovinuvzdálenosti(nebonezoomovatvícenežnadvojnásobekpředchozíohniskovévzdálenosti).SnímkovánírovinnýchobjektůZvláštnímožnostíjepoříditsnímkysrovnoběžnouosouzáběruazhrubakolmoukroviněobjektu.Využíttétovariantylzeudetailníhosnímkovánífasádnebousnímkovánítištěnýchmateriálů.JakztohodostatvíceMSPhotosynthjevýbornýnástrojprolaickoufotogrammetrii,nicménědokudnebudemítmožnostkomunikovatsokolnímiaplikacemi,jednásepouzeohračkubezmožnostiprofesionálnípráce.Dlevyjádřenívývojovéhotýmujemeziplánovanýmifunkcemiexportgenerovanéhomračnabodůdoněkteréhoběžněpoužívanéhoformátu,zatímsetakalenestaloažnapárvýjimekmimotýmLiveLabs.Nainternetu[4]lzenaléztpostup,jakzískatsouřadnicejednotlivýchbodůvygenerovanéhomračnazMSPhotosynthu.Jakjezdeuvedeno:bylozjištěno,žePhotosynthempřihttppožadavkujevytvářensouborpointsmn.bin,kdemječísloskupiny(pokudjsousnímkyspojenyna100%(tzn.jsouspojenyvšechnysnímkydojednohobloku),pakjevytvořenapouzejednaskupinasčíslem0).Mračnobodůjerozdělenonamenšíčástidojednotlivýchsouborů,kteréseliší


200 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek4:Snímkováníinteriérů snímkovánízrohůmístnosti[3].hodnotoun.Uvnitřkaždéhosouborujsoudatauloženavbinárníformě,kdynazačátkujerůznědlouháhlavičkazanížjsouzáznamyodélce14tibytůsúdajiopolozeabarvěkaždéhobodu.SouřadniceXYZjsouuloženyv4bytečíslechsplovoucídesetinnoučárkou,barvajeuloženav2bytečíslu,kdejednotlivékanályjsouvzorkoványna5:6:5bity(RGB).AutorwebuprozískánímračnabodůnapsalskriptvjazycePython-kódivysvětleníjehopoužitíjeuvedenanazmíněnémwebu[4].Obrázek5:Snímkovánírovinnýchobjektů[3]PovyexportovánímračnabodůvestandardnímCSVsouborulzetatodatapoužítklibovolnému3Dmodelováníajeužvpodstatějedno,zdasejednáobudovu,vázuneboterén.Otázkousamozřejmězůstávánedokumentovanápřesnostpolohyjednotlivýchbodů.


ŠtronerováJ.,DolanskýT.:Virtualizačnímetody-2 201Klávesovézkratkyproprohlížečkolekce[3]


202 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1ReferenceVirtualmethodsforpreservationandadvertisingofmonuments Part2[1]Photosynth [online]. [cit. 20090304]. Dostupné z WWW:http://photosynth.net/Search.aspx?query=krajinak[2]WALDHÄUSL,P.:3x3RulesforSimplePhotogrammetricDocumentationofArchitecture.AttheSymposium of the ISPRSCommission V”CloseRangeTechniquesandMachineVision”inMelbourne,Australia,1-4March1994:[3]The Photosynth Photography Guid. [cit. 20090109] On-line zdroj:http://mslabs-777.vo.llnwd.net/e1/documentation/Photosynth[4]Binarymillenium.ExportingPointCloudsFromPhotosynth.[cit.20090109]On-line zdroj: http://binarymillenium.com/2008/08/exporting-pointclouds-from-photosynth.htmlThearticlepresentstheprojectVirtualmethodsforpreservationandadvertisingofmonuments.Thearticleacquaintswithrealizationofprojectandbasicproducts:fotoreal3DmodelsofbuildingsandfotocollectionofareasinhistoricalcentrecoreofČeskýKrumlovtown.Therearethepossibilitiesoftheapplicationofthevirtual3Dmodelsandthevirtualrealityintheendofarticle.Keywords:3Dmodel,virtualreality,photogrammetry,Photosynth,photodocumentationKontaktníadresa:Ing.JanaŠtronerová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích(VŠTE),Katedraaplikovanýchvěd,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:stronerova@vstecb.cz Ing.TomášDolanský,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Katedraaplikovanýchvěd,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:dolansky@vstecb.czŠTRONEROVÁ,J.,DOLANSKÝ,T.:Virtualizačnímetodypřiochraněapropagacipamátek část2:Tvorbaprostorovýchfotografickýchkolekcí.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.195–202.ISSN1802-503X.


SymetricképolynomyvevybranýchúloháchJanaVysokáVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktFormulaceněkterýchjednoduchýchmatematickýchproblémůvelmičastodovedekřešeníúloh,kterésemohoujevitjakoobtížněřešitelné.Využitímvlastnostísymetrickýchpolynomůselzevněkterýchspeciálníchpřípadechelegantněvyhnoutzbytečněsložitémupostupu.Klíčováslova:symetricképolynomy,Viètovyvztahy,NewtonovyvzorceÚvodPředstavmenazačátkujednoduchoumotivačníúlohu.Jsoudánatřireálnáčísla.Určetejejichhodnoty,platí–li•součetjejichtřetíchmocninatrojnásobkujejichsoučinujeroven–19•součetjejichdruhýchmocninadvojnásobkujejichsoučtuje11•součetvšechmožnýchsoučinůdvojictěchtočíseljeroven–6Matematickyzformulováno:Určetetřireálnáčísla x, yaz,prokteráplatíx 3 + y 3 + z 3 +3xyz= −19x 2 + y 2 + z 2 +2(x+y+ z)= 11 (1)xy+ yz+ xz= −6Pokudsiprohlédnemevztahyuvedenévrovnicích,všimnemesijisté„symetrie,kteroujsouhledanáneznámáčíslavázána.Jednásepřesněotypúlohy,kterémubudevtomtočlánkuvěnovánapozornost.Vtomtopřípaděsejednáosoustavunelineárníchrovnic,kjejímužřešenísenabízípoužitíNewtonovýchvzorcůaViètovýchvztahů.Shrňmesizákladnípojmy[1].203


204 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1SymetricképolynomySymetricképolynomyjsoutakovépolynomyonneurčitých(neznámých),kden ∈N,kterémajítuvlastnost,žepoprovedenílibovolnépermutacemnožiny{1,2, . . ., n}napořadíneurčitýchsepolynomnezmění.Definujmeelementárnísymetricképolynomynásledovně:σ 1 (x 1 , x 2 , . . .,x n ) = x 1 + x 2 + · · ·+x nσ 2 (x 1 , x 2 , . . .,x n ) = x 1 x 2 + · · ·+x n−1 x nσ n (x 1 , x 2 , . . .,x n ) = x 1 . . . x n. (2)NewtonovyvzorcejsoudányrekurentnímivztahymezielementárnímisymetrickýmipolynomyasymetrickýmipolynomyvetvaruP i (x 1 , x 2 , . . .,x n )=x i 1 + · · ·+xi n ,kde ijepřirozenéčísloaP 0 (x 1 , x 2 , . . . , x n )=n.PakvztahyP k − σ 1 P k−1 + σ 2 P k−2 − · · ·+(−1) k kσ k =0, (3)pro k = 1, . . .,n,kde položíme σ n+1 = σ n+2 = · · · = 0,budemenazývatNewtonovýmivzorci.TedynapříkladP 1 = σ 1P 2 = σ 2 1 −2σ 2P 3 = σ 1 P 2 − σ 2 P 1 +3σ 3ViètovyvztahyJednásevztahymezikoeficientypolynomuajehokořeny[1].Předpokládejme,žepolynom f(x)jedánvetvaruf(x)=x n + a 1 x n−1 + · · ·+a n , (4)kde n ∈N,koeficientypolynomu f(x)jsoureálnáčíslaavšechnyjehokořenyα 1 , . . . , α n jsourovněžreálnáčísla.Pakplatíf(x)=x n −(α 1 + · · ·+α n )x n−1 +(α 1 α 2 + · · ·+α n−1 α n )x n−2 − . . .· · ·+(−1) n α 1 α 2 . . . α n . (5)


Vysoká,J.:Symetricképolynomyvevybranýchúlohách 205Porovnáme-likoeficientyv(4)av(5)ustejnýchmocnin,obdržímenásledujícísoustavurovnic:−(α 1 + α 2 + · · ·+α n )=a 1α 1 α 2 + · · ·+α n−1 α n = a 2. . (6)(−1) n α 1 α 2 . . . α n = a nTytovztahybývajínazýványViètovýmivztahyamajíprořešeníněkterýchúlohstěžejnívýznam.Jetřebasipovšimnout,žesenejednáosoustavulineárníchrovnic,protonalezenířešenínemusíbýtvždymožné.ŘešenípříkladůObraťmenynípozornostnařešenípříkladuuvedenéhovúvodu.Přepíšeme-lipodmínkyv(1)spoužitímuvedenésymboliky,obdržímesoustavurovnic:PoúpravědostanemeP 3 +3σ 3 = −19P 2 +2σ 1 = 11σ 2 = −6σ 3 1+18σ 1 +6σ 3 = −19 (7)σ 2 1 +2σ 1+1 = 0 (8)Zrovnice(8)plyne σ 1 = −1atedyz(7)dostávámerovnost σ 3 =0.Celkemtedyplatí:x+ y+ z = −1xy+ yz+ xy= −6xyz = 0Položíme-linapříklad x=0,pak yz= −6atudíž z 2 +z −6=0.Odtudjižnenísložitézbývajícířešeníurčit.Úlohamácelkemšestřešení,kterátvořívšechnymožnékombinacečísel0,2a−3.


206 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Uveďmedalšíúlohy,kterélzepomocíuvedenýchvztahůřešit[2]:Úloha1.ŘeštevRx 3 + y 3 =35x+y=5Úloha2.ŘeštevRx 2 + y=5x 6 + y 3 =65Úloha3.ŘeštevRsin 3 x+cos 3 x=1Úloha4.ŘeštevR4√97 − x+4 √ x=5Úloha5.Určetebezpříméhovýpočtukořenůpolynomu f(x)=x 3 +7x−2součettřetíchmocnintěchtokořenů.Úloha6.Nechťkořenypolynomu g(x) = x 3 −5x+1jsou α 1 , α 2 , α 3 .Učetehodnotuvýrazu 1 α 1+ 1 α 2+ 1 α 3.Popišmestručněřešeníúlohy4.Položmey= 4√ 97 − xz= 4√ x,pakplatíy+ z=5y 4 + z 4 =97,


Vysoká,J.:Symetricképolynomyvevybranýchúlohách 207odtudplyneσ 1 (y, z)=5P 4 (y, z)=97=σ 4 1 − σ 2 1σ 2 +2σ 2 2,tedypodosazenídostávámeσ 2 2 −50σ 2+264=0.Rovnicejesplněnaprodvěhodnoty σ 2 atobuď σ 2 =6nebo σ 2 =44.Úlohamátudíždvěřešení,stačívyřešitnásledujícísoustavyrovnic:y+ z=5 y+ z=5yz=6yz=44.Nakoneczpětněvyjádříme x.Úlohamádvěřešení x 1 =16ax 2 =81.ZávěrHlavnícílemtohotočlánkubylopřipomenoutjednoduchéaplikacesymetrickýchpolynomůvsituacích,kdyhledanéneznáméhodnotyjsouvázánysymetrickýmivztahyvesmysluuvedenémvčlánku.Vněkterýchpřípadechnemusíbýtsymetrickévztahymezineznámýmihodnotamivúvoduřešeníproblémupatrné,aleúlohulzepovhodnýchúpraváchpřevéstdo„symetricképodoby.KúlohámuvedenýchvkapitoleŘešenípříkladůajimpodobnýmlzedospětvhodináchmatematikynaněkterýchstředníchškoláchavúvodníchkurzechmatematikynavysokýchškoláchnapříkladpřiurčovánídefiničníhooborufunkce,přiřešeníslovníchageometrickýchúloh.Symetricképolynomyjsouvětšinoutématickyzahrnutyvpředmětuvztahujícímusekalgebřenaškolách,kterésevěnujímatematicepodrobněji.Tentočlánektedymůžezájemcůmpřiblížitjednoduchéprostředkykřešeníproblémůuvedenéhotypu.


208 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Reference[1]BLAŽEK,J.akol.Algebraateoretickáaritmetika.2.díl,SPNPraha,1985[2]VOPRAVIL,J.SbírkaúlohzalgebryateoretickéaritmetikyV,PFUJEPvÚstínadLabem,1992SymmetricpolynomsinspecificexamplesTheformulationofsomesimplemathematicalproblemsleadsveryoftentotasksthatmayseemtobedifficulttosolve.Let’slookatvariousexampleswherewecanelegantlyusethepropertiesofsymmetricpolynomstoavoidunnecessarilycomplicatedprocedure.Keywords:symmetricpolynoms,Viète’srealitions,Newton’srealitionsKontaktníadresa:RNDr.JanaVysoká,Katedraaplikovanýchvěd,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:jana.vysoka@seznam.czVYSOKÁ,J.:SymetricképolynomyvevybranýchúloháchLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.203–208.ISSN1802-503X.


VlhkostdřevěnýchkrokvívzateplenéšikméstřešníkonstrukcivzávislostinaskladběstřešníhopláštěPetraBednářováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktKlíčováslova:pojistnáhydroizolace,střešníplášť,vlhkostÚvodVýskytplísníudřevěnýchkrokvízabudovanýchvedvouplášťovýchstřešníchkonstrukcíchnastartovalexperimentzabývajícísevlhkostízabudovanýchkrokvívzávislostinaskladběstřešníhopláště.Proexperimentální ověřenífunkčních vlhkosti dřevěnýchkrokvíušikméstřešníkonstrukcebyloprovedenoměřenína několikamístech střechy.Tatomístaseodlišovalaskladboukonstrukce,způsobemodvětráníapod.DálebyloprovedenoměřeníteplotarelativníchvlhkostívinteriéruaexteriéruPopisobjektuStřešnípláštěušikmýchstřechzaznamenalyvposledníchletechznačnýchkonstrukčníchzměn,kterévzniklynazákladěnovýchtepelnětechnickýchpožadavků,zvýšenoukapacitouvýstavbypodkrovníchmístnostíkbytovýmúčelůarozšířenísortimentustavebníchmateriálůnatrhu.Hlavnínosnýprvekšikméstřechy krokev sloužíjakoroštprozateplovanísystémstřechyatímjevystavovántepelněvlhkostnímunamáhání, kteréupůdníchprostor,kdekrokevsloužilapouzejakonosnákonstrukcestřechybylonaprostoodlišné.Kzajištěníbezporuchovostistřechysestřešníplášťskládázmnohavrstevsrůznoupropustnostívodnípáry.Pojistnáhydroizolacejevrstvou,kteránejvíceovlivňujevlhkostnístavkrokvízabudovanýchvzateplenéšikméstřešníkonstrukci.•nástavbanastávajícíkamennýobjektjevyzděnazcihelnýchblokůPorotherm400(štíty+nadezdívkydovýše750mm)•zastřešení-sedlovástřecha-sklon40 ◦ -větranádvouplášťováatříplášťovákonstrukce209


210 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1•podhledovákonstrukce-heraklitovédesky+stěrkováomítkasvýztužnousítí•konstrukčnířešenívstupníhootvoru-síťka•konstrukčnířešenívýstupníhootvoru-hřebenovýpásKonstrukčnířešenístřechy•zastřešení-sedlovástřecha-sklon40 ◦ -větranádvouplášťováatříplášťovákonstrukce•nosnáčáststřešníkonstrukcejetvořenadřevěnýmiprvky-vaznice,hambalky•2/3plochynástavbyobjektutvořízateplenépodkrovnímístnostia1/3nezateplenýpůdníprostor•nosnáčáststřešníkonstrukcejetvořenadřevěnýmiprvky-vaznice,hambalky•2/3plochynástavbyobjektutvořízateplenépodkrovnímístnostia1/3nezateplenýpůdníprostor•podhledovákonstrukce-heraklitovédesky+stěrkováomítkasvýztužnousítíPřístrojovévybavení⇒vlhkoměr44CRO-Test6500sesondouproměřenívlhkostidřevěnýchprvkůRozmístěníměřeníExperimentE2-1-dětskýpokoj-jižníčástobjektu-tříplášťovástřešníkonstrukceExperimentE2-3E2-3a:střešníkonstrukce-nezateplená-půdníprostor-západníčástobjektu-dvouplášťovástřešníkonstrukceE2-3b:střešníkonstrukce-zateplená-ložnice-severníčástobjektu-dvouplášťovástřešníkonstrukce


Bednářová,P.:Vlhkostdřevěnýchkrokví 211ExperimentE2–1tepelnětechnicképosouzení–výpočtovéhodnotydleČSN730540-4⇒tepelnýodporkonstrukce R=4,132m 2 K/W⇒výpočetkondenzacevodnípáryvdutináchtříplášťovékonstrukcenenívČSN730540-4definovánskladbastřešníkonstrukce⇒stěrkováomítka⇒heraklittl.50mm⇒tepelnáizolaceRockwooltl.140mm⇒otevřenávzduchová dutinatl.20 mm(výška vstupníhootvoru=výškavzduchovémezery)⇒pojistnáizolaceJUTAFOL⇒kontralatě30x50mm+otevřenávzduchovádutinatl.30mm(výškavstupníhootvoru=výškavzduchovémezery)⇒laťování30x50mm⇒betonovéstřešnítaškyKMBETAE2–3a–střešníkonstrukce–nezateplenátepelnětechnicképosouzení-výpočtovéhodnotydleČSN730540-4skladbastřešníkonstrukce⇒otevřenávzduchovádutina=půdníprostor⇒laťování30x50mm⇒betonovéstřešnítaškyKMBETAE2-3b-zateplenáčásttepelnětechnicképosouzení-výpočtovéhodnotydleČSN730540-4⇒tepelnýodporkonstrukce R=4,132m 2 K/WSkladby a tepelně technické posouzení sledovaných konstrukcí⇒nedocházíkekondenzacivodnípáryvdutiněanikekondenzacinavnitřnímpovrchuvnějšíhopláště⇒nedocházíkekondenzacivodnípáryvdutiněanikekondenzacinavnitřnímpovrchuvnějšíhopláště


212 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1skladbastřešníkonstrukce⇒stěrkováomítka⇒heraklittl.50mm⇒tepelnáizolaceRockwooltl.140mm⇒otevřenávzduchovádutinatl.50mm(výškavstupníhootvoru=výškavzduchovémezery)⇒betonovéstřešnítaškyKMBETAVýsledkyměřeníVliv skladby konstrukce a způsobu odvětrání na změny vlhkosti dřevěnýchkrokvíjeznázorněnnaobr.č.1.Hmotnostnívlhkostdřevěnýchkrokvíbylaměřenavmístěotevřenévzduchovédutiny.Obrázek1:VlhkostdřevěnýchkrokvívzávislostinačaseZávěrPosuzovanéskladbystřešníchkonstrukcídemonstrujíchovánídřevěnýchprvkůzabudovanýchdostřešníchkonstrukcí,kteréjsouvystavenyodlišnýmfyzikálnímprocesům.VpřípaděexperimentuE2-3ajsoukrokvevystavenypocelésvévýšcestejnýmteplotámnarozdílodměřeníE2-1aE2-3b,kdeseteplotaspodníholícekrokveblížíteplotěvinteriéruanahornímlíciteplotěexteriéru.Výsledkyměřenípotvrdilyteoretickézávěry,kterénazákladěfaktu,žedifúznítokvodnípáryvrstvouseuskutečňujevesměruteplotníhospáduanaopaktokkapalnévlhkostijdeprotisměruteplotníhospádu,konstatovaly,žedřevěnékonstrukceuzavřenévzateplenéšikméstřešníkonstrukcijsouvystavenymnohemdelšímuvysychání,neždřevěnékonstrukcestřechspůdnímprostorem.


Bednářová,P.:Vlhkostdřevěnýchkrokví 213Poměrnáhmotnostnívlhkostpříslušejícíbodunasycenívlákenje20%,tzn.,žeprohodnotynižšínež20%jedřevovevlhkostnírovnovázesokolnímvzduchem,vopačnémpřípadědřevovždyobsahujenadměrnouvlhkostvnesenouintenzivníkondenzací,poruchamistřešníkrytinyapod.ZvýšeníhmotnostnívlhkostidřevěnýchkrokvívexperimentuE2-1nad20%jepravděpodobnězpůsobenokondenzacívodnípárynaspodnímlícidifuznífólie.Reference[1]ČSN730540-4 Tepelnáochranabudov.Část4:Výpočtovémetodypronavrhováníaověřování[2]BEDNÁŘOVÁ,P.Tepelněvlhkostnírežimdvouplášťovýchkonstrukcí,disertačnípráce,ČVUTPraha,2002[3]ŠILAROVÁ,Š.: Střešní pláště navrhovanépodle závaznýchkriterií. STA-VEBNÍINFOZPRAVODAJč.1/2007,str.8-11.Ročník7,MKČRE11138.ZapodporyMSM6840770001.DampnesswoodensparinheatcladdingobliqueroofstructuredependsoncompositionofaroofcladdingObliquerooftopsoftheroofcladdingnotedconsiderabledesignchangeinlastyears;itrisesonthebasisofnewheattechnicalneeds,increasedcapacityofthebuild-upgarretroomstohousingpurposesandenlargementoftheconstructionmaterialassortmentonmarket.Amainsupportingmemberoftheobliquerooftop-spar-isengagedasthegridironforheatcladdingsystemofrooftoptherebythemainsupportingmemberisexposedtoheathygricstraining,nextroofvoid,thesparwasperformedonlyascarrierroofsectionwasabsolutelydifferent.Toprovideafailproofoftherooftoptheroofcladdingiscomposedofmanymeasureswithdifferentwatervapourpermeability.Insuredwater-proofingislayer,thatmostlyimpacthygricstateofsparsinbuiltinheatcladdingobliqueroofstructure.Keywords:Insuredwater-proofing,roofcladding,dampnessKontaktníadresa:Ing.PetraBednářová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Katedrastavebnictví,e-mail:bednarova@vstecb.czBEDNAŘOVÁ,P.:VlhkostdřevěnýchkrokvívzateplenéšikméstřešníkonstrukciLitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.209–213.ISSN1802-503X.


VlhkostabiologickénapadeníkrovůadřevěnýchstropůAlenaHynková,PetraBednářováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPoobdobíhromadnéhozateplovánífasádastřechpanelovýchdomůsestavebníčinnostisouvisejícísenergetickousituacípřesouvajíkinvestorůmavlastníkůmdomůzděných,stavěnýchklasickoutechnologiísdřevěnýmitrámovýminebopovalovýmistropyadřevěnýmikrovyklasickýchsoustav.Jednáseodomyhistorickéspamátkovouochranou,stavěnépředrokemcca1890adomybezpamátkovéochranystavěnéporoce1890doobdobízačátku2.světovéválky.ÚvodStavstropníchkonstrukcíKlíčováslova:vlhkostdřeva,teplotaprostředí,dřevokaznéhouby,dřevokaznýhmyzZateplovánífasádníchplášťůhistorickýchdomůavestavbydokrovůsponechánímpůvodníchdřevěnýchkonstrukcípřinášíkonstrukčníspecifikavyplývajícízestavěníazměnyvlhkostivdřevěnýchkonstrukcíchasjejichnapadenímbiologovýmičiniteli.Dřevěnéstropníkonstrukcejsoupřevážněprovedenyvedvoukonstrukčníchsystémecha)stropytrámovéspodbíjenímazáklopemviz.obr.č.1jsoupřevážněaplikoványvobjektechměstskézástavby,vestropechběžnéhopodlažíkroměstropůnadsuterénem.Prostormezizáklopemapodbíjenímjevolnýbezvýplně.Nazáklopechvpůvodníchstropechbylazjištěnautéměřvšechstropůhliněnámazaninasřezankou.Přiodběru vzorkůbylopoužitojílovitohlinitézeminysvětšímobsahemjílu.b)Stropypovalovévizobr.č.2jsouprovedenybezpodbíjení,omítané,bezzáklopusvýmazemhlinitojílovitoumazaninounebozásypempřevážněcihelnoudrtísezbytkyvápennéomítkynebozáklopemnapolštáříchuloženýchveslámovéřezance.Tytotypystropůjsoupřevážněvobytnýchbudováchměstské215


216 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1zástavbynadposlednímpodlažímatvoříkonstrukcipůdy.Stejnákonstrukcestropůjeubudovvesnickézástavby.Schémastropů-obr.č.1aobr.č.2Obrázek1:TrámovýstropObrázek2:PovalovýstropStropyoboutypůjsouuloženydokapeszdiva.Kapsyvzájemněpropojenyvolnoumezeroustyčnouspárouajsouodvětrány.Konstrukcestropůodpovídajíkonstrukčnímzásadámstavebníhořádu,platnéhovdoběvýstavbyobjektů[3].Vdoběprováděníprůzkumu,vzhledemkužíváníprostorpodanadstropy,nebylovždymožnootevřítvrtanénebovyřezávanésondy,odebratvzorkydřevaaprovéstpodrobnýprůzkumdřeva.Zposuzovanýchstropůbylomožnootevřítsondyu24domůzcelkovéhopočtu42domů.Protobylopřistoupenouzbývajícíchstropůkprůzkumumetodikouměřenívlhkostiatozejménavmístechuloženítrámůapovalůnazeď.Kměřenívlhkostibylopřistoupenopoúvazeopravděpodobnézměněteplotyavlhkostizdivavmístěbiologickéhonapadenízabudovanéhodřevěnéhoprvkutrámu.Podstatouúvahybylfakt,žeaktivitadřevokaznýchhubjevázánanatřifaktory vlhkost,teplotuapHprostředí.PodleR.Wasserbauera Biologickéznehodnocenístavebtab.3.13[1],jsoulikvidníhouby-dřevomorkadomácíakonioforasklepní-vázánynauvedenéfaktoryvtomtorozmezí:Houba teplota vlhkost pHDřevomorka 18-22 ◦ C 30-40% 5-7Koniofora 23 ◦ C 46-90% 5,7-6,3ProschopnostodhadualokalizacemístasporušenouanapadenoudřevníhmotoubylaměřenavlhkostdigitálnímvlhkoměremBesBohlmanH.D.I.3.3.vmístechpotencionálníhouloženítrámů.Teplotaměřenanebyla-teplotaobytnéhoprostorusepohybovalamezi17–22◦ Caodpovídalavždyteplotěpro


Hynková,A.,Bednářová,P.:Vlhkostabiologickénapadeníkrovů 217aktivituhouby.Částdomů,kterébylyposuzoványbylarekonstruovánavčetněstropů.Rekonstrukceutěchtostropůbylaprovedenavtétotechnologii:bylaponechánapůvodnínosnáčáststropníkonstrukce,vyjmutahliněnámazaninaanahrazenanovouskladbou(nazákloppoloženíasfaltovélepenkynasuchoaprovedeníbetonovémazaniny,učtyřpřípadůopravovanýchvlétech1974místoasfaltovélepenkynalezenaPVCfolie).Obrázek3:VadnéprovedeníúpravyVýsledkyměření tab.1[4].Pootevřenívšechstropůvmístechměřenýchvlhkostíustropůe)ažh)viz.tab.č.1zcelkovéhopočtu15tistropůsanomáliívlhkostibylou14tistropůnalezenonapadenídřevokaznouhoubousúplnýmuhnitímzhlavítrámůazhlavípovalů.Ujednohostropunapadenízjištěnonebylo.Utohotojedinéhostropubeznapadeníazvýšenívlhkostilzetentostavpřisuzovatuzavřenívětracíkapsy,kterébylozjištěnopootevřenízhlaví.Přirekonstrukcíchstropů,pokudzhlediskapamátkovéhozájmunebojinéhozájmu,budenutnodřevěnéstropyzachovatjakokonstrukčníčástistavby,jebezpodmínečněnutnéprovéstprůzkumdřevavestropníkonstrukcivčetněměřenívlhkostiokolíuloženítrámůvmaximálněmožnémrozsahu.


218 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Všechnypůvodnídřevěnékonstrukcejsouřešenyjakoodvětranéaveskladbějsouaplikoványvrstvy,kterésnižujívlhkostdřevaasoučasnězachovávajíekvivalentnídifuzníodpor,kterýumožňujeodvlhčováníkonstrukce(hliněnémazaninyskrájenouslámounebozásypyzcihelnédrtěsvápnemazbytkyvápennýchomítek-konstrukcevysušujícíasoučasněsvysokýmpH,kterévylučujenapadeníkonstrukcedřevokaznouhoubou).Opravyprováděnévlétech1965až1985aněkdyprováděnédodnes,uzavřenímzáklopudifúzněnepropustnouasfaltovoulepenkounebofoliíasnebetonovánímbetonovémazaniny.Jednáseoúpravouzcelanevhodnou,vedoucíkzvýšenívlhkostiaždohodnotyúplnéhozamokřenízáklopukondenzačnívodou,kterásesrážínaspodnímlíciasfaltovélepenky.Utaktoopravovanýchkonstrukcísezjišťuje téměř100%napadenízáklopuhnědouhnilobouvrelativněkrátkédoběatojiždo10ti-13tiletechpoopravě.Původníúpravazhlavítrámůvezdivubylaprováděnanátěremzhlavívápennoukašísnátěreminaplocháchzhlavíauloženímtrámunakeramickoupodložku(obvyklenalezenataška)uloženoudovápenné,velmi„tučnémalty.OdvětranézhlavíavápennásložkasvysokýmpHstupněmjesodvolánímnatab.č.1-měřenívlhkosti-výraznouochranouprotinapadenídřevokaznouhoubouvysokýmstupněmpHasníženímvlhkosti-tedyvyloučenímdvoufaktorů.Přisoučasnýchrekonstrukcích-přivýměnětrámů-stavebnífirmyobvyklevyrovnávajíplochukapsyvápenocementovounebocementovoumaltousvýraznýmzadržovánímvodypodtrámem,trámobalujílepenkounasuchonebofolií(neprodyšnéuzavřeníneumožňujícídifuzi)anásledněneprodyšněuzavřoukapsunapř.zazděním.Výsledkemjezvýšenívlhkostiokolníhozdivaapochopitelněidřevěnékonstrukceviztab.č.1.Obrázek4:PolohaměřenívlhkostiStavdřevěnýchtrámovýchkrovůProblematickýmimístypůvodníchdřevěnýchkonstrukcíkrovů,jepolohauloženípozedniceauloženíkrokvínapozednice.Tentokonstrukčnídetailbyluvšechposuzovanýchkrovůnefunkční.Tatokrovovápozicesouvisísokapníčástístřechy,kdedocházíkzatékánínejendešťovýmisrážkami,aleiodtávajícímsněhem.Tentodetailjesoučasněobtížněnebovůbecvizuálněnekontrolovatelnýapropřípadnéopravyinepřístupný.Vyhnitítěchtoprofilůpozedniceakoncezhlavíkrokvíseztrátoupevnostníchcharakteristikdřevavyvoláváztrátustabilitykonstrukcestropu.


Hynková,A.,Bednářová,P.:Vlhkostabiologickénapadeníkrovů 219Obrázek5:SchémaporuchyTesařskéspojeseuvolňujíastávajínefunkčními.Změnasilvjednotlivýchprvcíchkrovuajejichdeformaceznamenáavyvoláváporušeníprofilůaždojejichroztrženívpřípadězměnyúčinnéplochyprůřezu.Přiopraváchkrovů,stejnějakouopravstropníchkonstrukcíapřivestavbáchdokrovů,jenezbytněnutné:a) vrámcipřípravystavbyprovéstpodrobnýprůzkumdřevakonstrukcíkrovuvčetněstavuvšechtesařskýchspojůb)přiřešenívestavbyvolitzásadněkonstrukce,kterézabezpečípřirozenýpřístupvzduchukdřevukonstrukcíaumožníjehoprovětrávání,nikolivuzavřenívzduchovýchvrstevbezodvětráníZávěrPřiprácisdřevěnýmikonstrukcemistropů,krovů,stěnpřirekonstrukcíchaopraváchjenutnozachovávatadodržovattatozásadnípravidla:a)Provéstpodrobnýprůzkumvmaximálnímmožnémrozsahuapodrobnostech.Pokudnenímožnéotevíratsondy,lzedoporučitmetoduvýšepopsanouměřenívlhkostiateplotyzdivavokolíuloženítrámůaodhadnoutpotencionálnílokalitynapadenídřeva.b)Zachovataktivníodvětrávánídřevěnýchkonstrukcí.c)Zaoptimálnínávrhopravylzepovažovatskladbu,kterázachovávávlastnostijednotlivýchvrstevpodlahypůvodní.Reference[1]WasserbauerR.:Biologickéznehodnocenístaveb,ABF2000[2]ČSN730038Navrhováníaposuzovánístavebníchkonstrukcípřipřestavbách[3]StavebnířádproKrálovstvíČeskéz8.1.1889[4]Znaleckéastavebnětechnicképosudkyautorazobdobí1983-2009


220 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1DampnessabiologicalattackofroofsandwoodenceilingsAftertheperiodofcollectiveheatcladdingfacadeandrooftopsofthepanelbuilding,thebuildingactivitiesrelatedwithenergeticsituationaremovingtoinvestorsandownerofbrickbuildings,constructbytheclassicaltechnologywithwoodentrabeatedorbytheconcoctionceilingsandwoodenroofsoftheclassicalsystems.Thisisconcernedaboutthehistoricallistedbuildingsbuiltsince1890andbuildingswithouthistoricalcare.Heatcladdingstonepaintcloaksofthesehomesandtheplacingintheroofswithleavedanoriginalwoodenconstructionbearingaconstructionalspecificswhichareresultingfromdampnesschangestateofthewoodenconstructionsandwithpossibilityoftheattackbytheirbiologicalfactors.Keywords:woodenroof,biologicalattack,dampnessKontaktníadresa:Ing.AlenaHynková,CSc.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:hynkova@vstecb.czIng.PetraBednářová,Ph.D,katedrastavebnictví,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,email:bednarova@vstecb.czHYNKOVÁ,A.,BEDNÁŘOVÁ,P.Vlhkostabiologickénapadeníkrovůadřevěnýchstropů.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.215–220.ISSN1802-503X.


OptimalizacepostupupřipovolovánístavebFrantišekKonečnýVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktDůležitýmfaktoremvprocesuinvesticejeproinvestoravčasnézískánípovoleníkzahájenístavby.Někdyjsoupříčinouzdrženínepřejícísousedi,někdyneschopníúředníci.Vmnohapřípadechjevšakchybanastraněinvestora.Těmtochybámselzevyhnoutoptimalizacípostupuvprůběhupovolovacíhoprocesu.Investormusímítkdispoziciosoby,kteréjsoutakovéhopostupuschopni.Takovéosobymusímítvýbornéznalostistavebníhozákonaamanažerskéschopnosti.Musíumětaplikovatzjištěnéinformace,svéschopnostiaznalostinakonkrétnípřípad.Cílemjezískatpotřebnápovolenívconejkratšímčasespřihlédnutímkekonomickýmdopadůmnainvestici.ÚvoddoproblematikyKlíčováslova:optimalizace,stavebnízákon,stavebnípovolení,územnírozhodnutí, investor,projektant, manažer projektu,stavebníúřad, dotčenýorgánstátnísprávy,účastníkřízeníJenepochybné,žeprovětšinuinvestorůjejednímzdůležitýchfaktorůúspěšnostiinvestice,conejrychlejšíabezproblémovýprocespovolovánístaveb.Častoselzesetkatspostupem,kdyiubezproblémovýchstavebtrvázajištěnívšechpovolenímnohoměsíců.Vmnohapřípadechsenejednáoproblémzpůsobenýšpatnýmizákonynebonekompetentnímiúředníky,alezpožděnísičastozapříčiňujeinvestorsám,resp.osoby,kterézmocnilkzajišťovánítěchtopovolení.Pročtomutakbýváajaklzepostupovatoptimálnímzpůsobempřizískávánítěchtopovolení,jenastíněnovtétopráci.Podpojmempovolenístavbyjemyšlenozískánívšechpovolenípotřebnýchkzahájenístavby,zejménaúzemníhorozhodnutíastavebníhopovolení(1).Pokudbudedálevtextupoužívánpojeminvestornebopříslušnéosoby,jsoutímmíněnyijímzmocněnéosoby,kterépronějvykonávajíčinnostivedoucíkvydánívšechpotřebnýchpovoleníkzahájenístavby.Prosrozumitelnostjsouněkterépostupydlestavebníhozákonapopsányzjednodušenýmzpůsobem.221


222 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Variantymožnýchpostupůa) Jednou formou je tzv. „pasivnízpůsob vyřizovánípříslušnýchpovolení.Vtomtopřípaděpošloupříslušnéosobyprojektnadotčenéorgánystátnísprávy,správcesítíapod.apakčekajínajejichvyjádření.Zpravidlajichobešloumnohonásobněvícenežbydlezákonabylonutné.Kdyžjevyjádřenídotčenýchorgánůnegativní,nebojsouvněmstanovenydalšípodmínky,taknechajíupravitprojekt,případnědoplnídalšípodkladyapošlouvšeznovukvyjádření.Taksemůžezaněkolikměsícůpodařitzískatvšechnapotřebnávyjádření.Stěmitovyjádřenímipošlouprojektnapříslušnýstavebníúřadaopětčekají,jakbudestavebníúřadreagovat.Pokudstavebníúřadřízenípřeruší(1),(6)abudepožadovatdalšídoplnění,takjezajistíaopětbudoučekatnareakcistavebníhoúřadu.Vmnohapřípadechvedeitentozpůsobkcíli,tj.kzískánípovolenínazákladěkteréholzezačítstavět.Zhlediskačasujevšaktatoformavyřizováníproinvestorazpravidlačasověneúnosná.b)Opačnýmpólemjetzv.„aktivnízpůsobvyřizovánípříslušnýchpovolení.Příslušnéosobyaktivněkontrolujíprojektjižvefázijehopřípravyarealizace,jižvprůběhuprojektovánínavštívíosobnědotčenéorgánystátnísprávy,majiteleasprávcesítíazískají,zpravidlapouzeústně,jejichpředběžnástanoviska.Konzultujísestavebnímúřademmožnépostupypřipovolovánístavebazjišťujínázorpříslušnéhopracovníkastavebníhoúřaduavedoucíhostavebníhoúřadunaprocespovolování.Podohoděsestavebnímúřademzvolínejvhodnějšívariantuřešenívšechpovolení.Kontaktujívšechnymajitelesousedníchnemovitostíadalšíosoby,kterébymohlibýtúčastníkyřízení.Osobněprojednajízáměrsekologickýmiajinýmiaktivitami,kterémohoubýtúčastníkyřízení.Operativnímzpůsobemdoplňujípřípadnéchybějícípodkladypropříslušnéorgány.Všechnypřipomínkysesnažířešitdohodoutak,abyipřípadnouúpravouprojektu,nebourčitoukompenzací(nejsoumyšlenyúplatky)dosáhlydohodymeziúčastníkyřízení.Všejepodřízenoconejrychlejšímuzískánívšechpovolení,neboťkaždýdenurychlenímůžeinvestoroviušetřitmnohofinančníchprostředků.c)Ostatnívariantyjsoukombinacípostupůdlebodua)abodub).Variantyúzemníhopovolenístavby(„územníchrozhodnutí)Platnýstavebnízákonpřipouštíněkolikvariant„povolenínazákladěkterýchmůžebýtstavbaumístěna.Uvedenyjsoujenmožnostiumisťovánínovýchstaveb.a) stavbynepodléhajícítomutorežimu(1)b) územnísouhlas(1)c) zjednodušenéúzemnířízení(1)d) územnířízení(1)e) veřejnoprávnísmlouva(1),(4),(6)


Konečný,F.:Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb 223Varianty„stavebníchpovoleníPlatnýstavebnízákonpřipouštíněkolikvariant„povolenía) stavbynevyžadujícístavebnípovoleníaniohlášení(1)b) stavbyvyžadujícíohlášení(1)c) stavbyvyžadujícístavebnípovolení(1)utěchtostaveblzezvolitzetřízpůsobůzískání„stavebníhopovolení-stavebnířízení(1)-zkrácenéstavebnířízení-prostřednictvímautorizovanéhoinspektora(1),(5)-veřejnoprávnísmlouva(1),(4),(6)VčemspočíváoptimalizacepostupuOptimálnímpostupembymohlobýtřešeníuvedenévbodě2.b),tj.maximálněaktivnízpůsobjednání.Nemusítomuvšakvždybýt.Jenutnosiuvědomit,žeitentovelmiaktivnízpůsobmůžemítprovýslednýefekt,tj.získánívšechpovolenívconejkratšímčase,sváúskalí.Vněkterýchpřípadechmůžemítimaximálníinformovanostvšechpotenciálníchúčastníkůřízenínegativnídopadynatermínvydánípovolení.Vpřípadech,kdybuduvědětokonfliktnímsousedoviainvestornenívčasovémtlakunazískánípovolení,můžese„hodit,žev„klasickémúzemnímřízenísevšechnypísemnostidoručujípouzeveřejnouvyhláškou(6).Pokudtedytentosousednechodípravidelněsledovatúřednídeskunaobecníúřadnebonainternet,případněsinevšimnevyvěšenízáměruinvestoranajehopozemku,nemusísevúzemnímřízeníostavběvůbecdozvědět.Ikdyžosobněstímtoustanovenímstavebníhozákonanesouhlasím,vněkterýchpřípadechmůžetatoskutečnostinvestorovizkrátitdobupovolovánístavby.Nelzetedyzobecnit,žetočionořešeníjesprávné.Optimálnířešeníjenutnoaplikovatvždynakonkrétnípřípadvkonkrétnímmístě,zakonkrétníchpodmínekavkonkrétnímčase.Zejménazhlediskačasujenutnézkoumat,zdavprůběhupovolovacíhoprocesunedošlokezměnám,kterébymohlystávajícíoptimálnířešenínarušit.Jenepochybné,žektěmtozměnámbudevprůběhučasudocházet.Protojenutné,abybylprocespovolováníprůběžněsledován,aktualizovánapřípadněiměněn.VčemspočíváoptimalizacepostupuVtétočástijenastíněnmožnýoptimálnípostuppřizískávánípovolenístaveb.Vzhledemktomu,ževstupynemohoubýtzcelakonkrétní,jenutnénatentopostuppohlížetvtomtokontextu.1.Nejprvejenutnopoznatsystémjakocelek.Jenezbytnéznátvšechnydůležitéinformaceostavběatechnologii.Jenutnospecifikovatpožadovaný


224 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1termínzahájenístavby,příp.max.přípustnýtermínzahájenístavby.Jevhodnéznátalespoňpřibližnědenníztráty,kterébymohlivzniknoutnedodrženímpožadovanéhotermínu,případněziskyvpřípaděurychlenítermínuvydánívšechpovolení.2.Nazákladězískanýchinformacíbudestanovenrozsahdotčenýchorgánůstátní správy(tj. např.hasiči,hygiena,bezpečnostpráce,životníprostředíatd.),kterésebudoukestavběvyjadřovat.Dálebudestanoveno,kteřísprávcinebomajitelésítísebudoukestavběvyjadřovat.Jenutnopředběžněurčitrozsahúčastníkůřízeníamožnédopadystavbynajejichnemovitosti.Jepotřebazjistitmístníekologickéajinéaktivity,kteréseupodobnýchstavebpřihlašujízaúčastníkyřízení.Pokudsestavbanerealizujevmístě,kteréinvestorvýbornězná,jevhodnévytipovatosoby,kteréznajímístnípoměryavideálnímpřípaděmajíosobníkontaktynamístníorgányaorganizace.3.Na základěpředchozíchzjištění a získanýchinformací je nutno stanovitmožnézpůsobyúzemníhorozhodování(1).Prorozsáhlejšístavbujsoupraktickyzcelavyloučenymožnostiumístěnístavbybezjakéhokolivpovolenínebojensúzemnímsouhlasem.Vpřípadě,žezáměrvyžadujeposouzenívlivunaživotníprostředí,jevyloučenaimožnostzjednodušenéhoúzemníhořízenídle 95stavebníhozákona.Vtétofázinastávádůležitérozhodnutí,kterýzpůsobřízenízvolitanásledněsvouvolbukonzultovatavětšinouiústněodsouhlasitskompetentnímúředníkemstavebníhoúřaduavideálnímpřípaděisvedoucímstavebníhoúřadu.Proúzemnírozhodovánírozsáhlejšíchstavebzbývajítřimožnosti.a) zjednodušenéúzemnířízení(1)Oproti„klasickémuúzemnímuřízeníjsoupřitétovariantěnutnésouhlasyosob,kterébybylyjinakúčastníkyřízeníazáměrnesmívyžadovatposouzenívlivunaživotníprostředí.Závaznástanoviskadotčenýchorgánůasouhlasyúčastníkůřízenímusíobsahovatvýslovnýsouhlassezjednodušenýmřízenímasamozřejměmusíbýtsplněnydalšínáležitosti,stejnějakou„klasickéhoúzemníhořízení.Tentozpůsobzvolímevpřípadě,žemámeověřeno,ženámúčastnícířízenídajípísemnésouhlasysestavbouanebudoumítžádnépřipomínky.Tosamozřejměobnášíjejichkontaktováníajednánívedoucíkjejichsouhlasu.Takéjednánísdotčenýmiorgányaorganizacemijesložitější,nežu„klasickéhoúzemníhořízení.Výhodoutohotozpůsobujejehokratšídobakpovoleníajasnostprávníhopostupuvšechorgánů.Vrámcizjednodušenéhořízenílzezískatpravomocnéúzemnírozhodnutízpravidlado40dnůodpodáníúplnéžádosti.b) územnířízení(1)Vpřípaděpředpokládanýchkomplikacízestranyúčastníkůřízeníjenejvhodnějšítento„klasickýzpůsobúzemníhořízení.Stejnýzpůsobjevhodnézvolitvpřípadě,kdyžmámedostatekčasukvyřízenívšech


Konečný,F.:Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb 225povoleníaipřípadnýmzdrženímneníohroženainvestice.Tentozpůsobúzemníhorozhodnutíjenejdelší,alefinančněnejméněnákladnýanenítaknáročnýnaznalostistavebníhozákona.Utohoto způsobu povolení je třeba uvažovat selhůtoupro vydánípravomocnéhoúzemníhorozhodnutívdélce80až94dnůvpřípadech,kdyvprůběhuceléhořízenínejsoupodányžádnépodstatnénámitkyčinevzniklydalšíkomplikace,např.odvolání.Vopačnémpřípaděsemůžetatodobazdvojiztrojnásobit.c) veřejnoprávnísmlouva(1),(6)Veřejnoprávnísmlouvajeprávníaktuzavřenýmeziinvestoremastavebnímúřadem.Svůjsouhlasmusípřipojitidotčenéorgánystátnísprávyaosoby,kterébybylyúčastníkyúzemníhořízení.Smlouvamákromězákladních právních ustanovení(účastnícísmluvníhovztahuatd.)vsobězabudovanoupodstatnoučástúzemníhorozhodnutítak,jakbybylovydáno,kdybyprobíhaloklasickéúzemnířízení.Prouzavřenítakovésmlouvynejsoustanovenyžádnélhůty.Vzhledemksložitostizískánísouhlasuvšechdotčenýchosobaorganizací,všakneníreálnétakovousmlouvuuzavřítvkratšímtermínunež14dní.Zaobvykloudobuvšakpovažujicca30dnů.Tento„nejelegantějšízpůsob„územníhorozhodnutímávšakisváúskalí.„Někdomusítakovousmlouvuzpracovat.Zákonneřeší,zdajizpracováváinvestornebostavebníúřad.Vzhledemksoučasnémustavunastavebníchúřadechvylučuji,žebytakovousmlouvuproinvestorazpracovávalstavebníúřad.Přizpracovánítakovésmlouvyjenutnýodborník(právník)navšeobecnéprávo,specialistanastavebníprávoatakékvalitnístavař-technik,kterýjeschopenposouditstavbupotechnickéstránce.Problémemjsoutakévstupydotčenýchorgánůstátnísprávy,kterémusísesmlouvousouhlasita„připodepsatji.Mnohédotčenéorgányzneznalostiproblematikynechtějísmlouvupodepisovataobjevujíseinázory,žebymělivydávatvtomtopřípaděsvázávaznástanoviskaformousprávníhorozhodnutí.Tentozpůsobbyvšakcelýproceszpomalilaeliminovalbynejvětšívýhodusmlouvy,tj.rychlost.Získáníúzemníhorozhodnutíprostřednictvímveřejnoprávnísmlouvyjevšakipřessvésoučasnénedostatkyskvělýmnástrojempřipovolovánístaveb.Vzhledemktomu,žezákonumožňujevydatjakúzemnírozhodnutí,takistavebnípovoleníformouveřejnoprávnísmlouvyadokonce může být územní rozhodnutí a stavební povolení v jednésmlouvě,lzevoptimálnímpřípadězískatvšechnapotřebnápovolenído14dnů!4.Pourčenítypuúzemníhorozhodnutíjenutnostanovitimožnézpůsobystavebníhopovolení.Prorozsáhlejšístavbyjsouvyloučenymožnostipovolenístavbybezjakéhokolivpovolenínebojennaohlášení.Vtétofázinastávádalšídůležité


226 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1rozhodnutí,kterýzpůsobpovolenízvolitanásledněsvouvolbukonzultovatavětšinouiústněodsouhlasitskompetentnímúředníkemstavebníhoúřadu,většinousoučasněsřešenímúzemníhorozhodování.Prostavebnípovoleníurozsáhlejšíchstavebzbývajítřimožnosti.a) stavebnířízení(1)Klasické stavební řízení, jak ho známe z předchozí právní úpravy.Celkovádobaodpodáníúplnéžádostiaždovydánípravomocnéhostavebníhopovoleníčiní48až65dnůvpřípadech, kdyvprůběhucelého řízení nejsoupodány žádné podstatné námitky či nevzniklydalšíkomplikace,např.odvolání.Vopačnémpřípaděsemůžetatodobaopětzdvojiztrojnásobit.a) zkrácenéstavebnířízení-prostřednictvímautorizovanéhoinspektora(1),(5)Velmizajímavýmprvkemvnovémstavebnímzákonějetzv.zkrácenéstavebnířízení.Vpřípadech,kdystavebníkuzavřesautorizovanýminspektoremsmlouvuokontroleprojektovédokumentaceanejednáseostavbuoznačenoujakonezpůsobilouprozkrácenéřízení,stavebníktakovoustavbupouzeoznámístavebnímuúřaduadoložímj.-certifikátautorizovanéhoinspektoraoověřeníprojektovédokumentace-souhlasnástanoviskadotčenýchorgánůstátnísprávy-vyjádření„účastníkůřízeníZhlediskalhůtnejsouprotentozpůsobpovolenístavbyžádnáomezení.Bude záležetpouze nalhůtách dohodnutých mezi investoremaautorizovanýminspektorem.Pokudbudouvšechnypodkladyúplné,je technicky reálnézískat takové povolení do 7až 14dnůod předáníkompletníchpodkladůautorizovanémuinspektorovi.Samozřejměbudetakézáležetnavelikostiasložitostistavby,vytíženostiazkušenostiautorizovanéhoinspektora.5.Nazákladěanalýzystavby,možnýchprávníchpostupů(1),(2)aproblematičnostistavby,stanovíinvestoroptimálnípostuppovolování,kterýdohodnesestavebnímúřadem.Ikdyžseubezproblémovýmstavebjevíjakonejvhodnějšířešeníformaveřejnoprávnísmlouvou,vsoučasnédoběbychji,jakomasovéřešení,zaoptimálnínepovažoval.Vbudoucnu,ažsestoutoformoupovolovánídostatečněseznámíjakstavebníúřady,takidotčenéorgány,lzetentozpůsobpovolováníbezproblémovýchstavebpovažovatzavelmiatraktivní.Vzhledemkuvedenýmskutečnostemlzevsoučasnédoběubezproblémovýchstavebdoporučitproúzemnírozhodovánívariantuzkrácenéhoúzemníhořízení.


Konečný,F.:Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb 227Ustavebníhopovoleníbychubezproblémovýchstavebpreferovaljakooptimálnívariantuzkrácenéstavebnířízenípomocíautorizovanéhoinspektora.Tatovariantajesicedražší(jenutnozaplatitautorizovanéhoinspektora)nežklasickéstavebnířízení,alevzhledemkmožnýmúsporáminvestora(díkymožnostidřívějšíhozahájenívýstavby)jetatovariantavýhodná.Vpřípadech,kdyipojednáníchsproblémovýmiúčastníkyřízeníaněkdyisdotčenýmiorgánystátnísprávy,nelzedosáhnoutdohody,nezbývájinávariantanež„klasickéúzemnířízeníastavebnípovolení(1).ZákladnípředpokladyoptimálníhořešeníProoptimálnířešenítétoproblematikyjenutnýchněkolikzákladníchpodmínek.a) investormusímítmaximálnějasnézadánístavbyvč.technologieanesmíšetřitnakvalitníchspolupracovnícíchzejména,manažeroviprojektu,projektantovi,osobězajišťujícíinženýring,technickémdozoruinvestoraatd.b) projektant musí mít precizně, úplně a v souladu s prováděcími předpisystavebníhozákona,zpracovanouprojektovoudokumentaciamusíbýtschopenoperativněnapožádáníprojektovatpřípadnézměnynebodoplněníc) manažerprojektu,případněosobazajišťujícíinženýrskoučinnostmusímítvýbornéznalostistavebníhozákona,musíumělpsychologickyřešitkonfliktnísituace,musíbýtdobrýmanažeramusípostupovatpřiřešeníproblematikyvelmiaktivně,musíbýtschopenoperativněřešitvzniklésituacevreálnémčased) najatéosobymusímítpožadovanéschopnostimusíbýtperfektnězpracovanásmlouvameziinvestoremamanažeremprojektu,projektantemaosobouzajišťujícíinženýrskoučinnostspřesnýmvymezenímpředmětuplnění,smlouvamusíobsahovatsankceaodměnytak,abynajatéosobybylymotivoványkmaximálnímuvýkonuvč.operativníhoprojektováníaprojednávánízměndokumentacee) nesmísenarazitnaúředníka,kterýnemápatřičnéodbornéznalostiasoučasněneníkomunikativní(nenechásiporadit),příp.jeneochotnýaarogantníZávěrVnastíněnéproblematicepovolovánístavebjsemsesnažilukázat,žeipřidnešnípřebujeléadministrativěanepřílišdokonalémstavebnímzákoně,lzevevětšiněpřípadůoptimálnímpostupemdosáhnoutvelmidobrýchvýsledkůpřizískávánípovolenístavebdlestavebníhozákona.Tím,žesepodařízískatpotřebnápovolenívtermínechpožadovanýchinvestorem,nedojdeztohotodůvoduknegativnímdopadůmnaekonomikuinvestice.


228 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Pokudsepodařízískatpotřebnápovolenídřívenežbylopožadováno,vevětšiněpřípadůdojdekezlevněníceléinvestice.Vrámcirekapitulaceopatřeníjenutnozdůraznitzajištěníkvalitníchosob,kterébudouproinvestorazajišťovatčinnostivedoucíkvydánívšechpovolení.Zásadnímprvkemjemanažerprojektu,kterýmusíbýtmj.znalýpříslušnélegislativyamusícelýprocesříditahlavněvreálnémčasereagovatnaaktuálnístavpovolovacíhoprocesu.Jednouzčastýchchybinvestorůje„šetřenínakvalitníchspolupracovnících,zejm.namanažeruprojektu,projektantovi,inženýrskéčinnosti,technickémdozoruatd..Vevětšiněpřípadůmátakové„šetřeníinvestorazanásledekzdraženíceléinvestice.Reference[1] Zákonč.183/2006Sb.vplatnémznění stavebnízákon[2] Vyhláškač.526/2006Sb.,kterouseprovádějíněkteráustanovenístavebníhozákonavevěcechstavebníhořádu[3] Vyhláškač.499/2006Sb.Odokumentacistaveb[4] Vyhláškač.503/2006Sb.Opodrobnějšíúpravěúzemníhořízení,veřejnoprávnísmlouvyaúzemníhoopatření[5] Vyhláškač.498/2006Sb.Oautorizovanýchinspektorech[6] Zákonč.500/2004Sb.vplatnémznění-správnířád[7] Seminárnídoktorandskáprácenatéma:Ekonomickédopadyzpožděnípovolovacíhoprocesustaveb(Konečný-2009)[8] BEDNÁŘOVÁ,P.,KREJSOVÁ,J.Zdravédomyprozdravélidi,VŠTEvČeskýchBudějovicích,2008,ISBN978-80-903888-9-5.[9] HYNKOVÁ,A.,Ekonomickástudiepostupuvýstavby,Chladna,ČeskéBudějovice,2007[10]HYNKOVÁ,A.,PostupovástudierekonstrukcezříceninyVítkůvHrádek,ČeskéBudějovice,2007[11]HYNKOVÁ,A.,PosudekdomuuVeselínadLužnicíprosprávnířízení,2008OptimizationoftheconstructionauthorizationAnimportantfactorintheprocessofinvestmentisfortheinvestorthetimeoutsacquirementofthepermissiontostartconstruction.Sometimesthecauseofdelayisthemeanneighbors,sometimesincompetentofficials.Inmanycases,however,theerrorisonthepartoftheinvestor.Theseerrorscanbeavoidedbyoptimizingtheprocedureduringtheauthorizationprocess.Investormusthaveindispositionpersonswhoarecapableofsuchprocedure.Suchpersonsmusthaveexcellentknowledgeofconstructionlawandmanagementskills.Theymustbeabletoapplytheidentifiedinformation,theirskillsandknowledgeintheparticularcase.Theaimistoobtainthenecessarypermitsintheshortestpossibletime,takingintoaccounttheeconomicimpactoftheinvestment.


Konečný,F.:Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb 229Keywords:optimization,buildingakt,buildingpermit,planningpermission,developer(investor),planner,projectmanager,BuildingOffice,respectiveauthority,participantinpermissionproceedingsKontaktní adresa: Ing.FrantišekKonečný,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:frantisekkonecny@volny.czKONEČNÝ,F.Optimalizacepostupupřipovolovánístaveb.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.221–229.ISSN1802-503X.


VlhkostaplísněvbytovýchprostoráchJanaKrejsováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktDostatečnávlhkostprostředíjedůležitýmfaktoremprorůstmikromycet,relativnívlhkostnad65%jepodstatná.Vsuchémprostředípřežívajíhoubyvmístech,kdejsouzbytkyvlhkostičastodelšídobu listy,hlína,kondenzacevodníchparnaoknech,vrozíchmístnostíAčkolivmikromycetyvyžadujívysokouvzdušnouvlhkost,prouvolňováníspordoovzdušípotřebujívurčitémvývojovémstadiusuchépočasísprouděnímvzduchu.Mikromycetyničítaképotraviny,zásobykrmivaprodukcemykotoxinůjenejendáleznehodnocuje,alepřímoohrožujezdravílidíizvířat.Působenínačlověkajevelmičastéavětšinoupřímoúměrnékoncentraciplísní,jejichproduktůavelikostisporvovzduší.Prozdravíčlověkajevelkýmrizikem,kdyždlouhoudobupobývávmístnostechzamořenýchplísněmi.Klíčováslova:mikromycety,plísně,vlhkost,zdraví,ÚvodMikroskopickévláknitéhoubyvizobrč.1nebolimikromycetyjsouvšudypřítomnémimopolárníregiony.Většinamikromycettvořírozvětvenávláknanazývanéhyfy.Hyfymajídobředefinovanoustěnuvyztuženoucelulózoučichitinemaopravdovéjádro,kteréjeskryto.Hyfyjsouvpřirozenémprostředígenetickoumozaikouanejednoduchýmijednotkami,cožpřinášívelképroblémyvidentifikacialergenů.Krůstuvyžadujíkyslíkakarbohydráty.Optimálníteplotyprorůstmikromycetjsouod18do32 ◦ C,ačkolivmnohépřežívajíipodbodemmrazu,mnohédokoncesporulujíkolem0 ◦ C.Teplota71 ◦ Cjeprohoubyletální.Některémikromycetypatřímezitermotolerantníarostoupřiteplotáchkolem40 ◦ C.Dostatečnávlhkostprostředíjedůležitýmfaktoremprorůstmikromycet,relativnívlhkostnad65%jepodstatná.Vsuchémprostředípřežívajíhoubyvmístech,kdejsouzbytkyvlhkostičastodelšídobu-listy,hlína,kondenzacevodníchparnaoknech,vrozíchmístností..Ačkolivmikromycetyvyžadujívysokouvzdušnouvlhkost,prouvolňováníspordoovzdušípotřebujívurčitémvývojovémstadiusuchépočasísprouděnímvzduchuvizobr.č.2.ProtoprávěCladosporium,Alternaria,EpicocumiHelmintosporumijiné druhy zvyšujímnožstvísporvsuchémletnímpočasí.231


232 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek1:VláknitéhoubypříkladykonidioforůakonidiMikromycetyvšakničítaképotraviny,zásobykrmiv,aprodukcímykotoxinůjenejendáleznehodnocují,alepřímoohrožujízdravílidíizvířat.Působenínačlověkajevelmičastéavětšinoupřímoúměrnékoncentraciplísní,jejichproduktůavelikostisporvovzduší.Prozdravíčlověkajevelkýmrizikem,kdyždlouhoudobupobývávmístnostechzamořenýchplísněmi.Množstvíživotaschopnýchobr.č.3.anakultivačníchmediíchrostoucíchspormikromycetvovzdušíjevelmivariabilníznak.Sporysezporostůuvolňujívmístěvětšíhoprouděnívzduchu,běhemčištění,domácíchprací,vysávání,vprůvanu,čištěnízeleninynebopřivstupupsanebokočky.Tehdysemůžezvýšitpočetizolovanýchkoloniívněkterýchpřípadechažtřítisícinásobně.Totouvolňováníspordoovzdušízávisínafyziologickýchvlastnostechjednotlivýchdruhůplísní.Osídleníbytůplísněmijezávislénamnohafaktorechtypubudovy,stáříbudovy,velikostipokojů,materiálupodlah,frekvencivysávání,přítomnostičističůvzduchu.Nejvíceplísníbylonalezenovdřevěnýchdomechadomechzprefabrikátů.Vždyzáležínaosídlenítypemplísnědlenárokůnarůstauvolňováníspordoovzduší.Některésporyseuvolňujídoovzdušímálo např.AcremoniumaFusarium.JinédruhytvořímalédrobnésporyvevelkýchpočtechatysedoovzdušíuvolňujímasivnězejménasejednáosporyPenicilium,Aspergilus,Cladosporium.Sporytěchtodruhůtakédobřepronikajídodýchacíchcestaplicajsouvýznamnýmialergeny.AlternarieaFusariatvořívelkésporyadoovzdušíseuvolňujíobtížněji.


Krejsová,J.:Vlhkostaplísněvbytovýchprostorách 233Obrázek2:Znázorněníživotníhocykluplísní:1 spora,2 naklíčenáspora,3hyfa,4 mycelium,5 myceliumsrozmnožovacímiorgány,6 rozmnožovacíorgánsuvolňujícímisesporamiPřivyšetřovánívnitřníhoprostředíbylopopsánokolem50druhůrůznýchplísní.Různédruhymajírůznénárokynarůstamnožení.Pokudjevprostředíbytuvětšímnožstvíplísní,lzezdezachytittypickýpachzatuchliny.Tentojezpůsobenuvolňovánímtěkavýchorganickýchlátekzkoloniíplísní,znichžněkterézpůsobujíalergickéreakceamohoumítikarcinogenníúčinky.NejznámějšímianejvětšímiproducentytoxinůjsourodyAspergilus,Penicilium,Fusarium,StachybotrysaAlternaria.Odhadujese,ženejméně25%světovépotravinovéprodukcejekontaminovánomykotoxiny.Mykotoxinypatřímezinízkomolekulárníneproteinovékomponenty,produkovanémyceliemamohouseakumulovatvkonidiíchnebosklerotiích.Mohouvyvolatakutnítoxickoureakci.Majítakémutagenníakarcinogennívlivnaživéorganismy.Působenímykotoxinůzávisínatyputoxinu,délcejehopůsobeníidávceavěkučlověka,jehovýživěastavujehoaktuálníhozdraví.Cílovýmiorgánymykotoxinůjsoupředevšímbuňkyjater,ledvin,plicanervů,endokrinníchžlázabuňkyimunitníhosystému.Jednotlivétoxinymohouprodukovatzástupciněkolikadruhůmikromycetsoučasně.Např.toxinpatulinprodukujísoučasněPeniciliumexpansum,AspergilusclavatusiByssochlamysfulva.Měřeníkoncentracesporplísnívevnitřnímprostředíseběžněprovádí,aleskutečnémnožstvíječastopodhodnoceno.Jetozpůsobenotím,žekroměživýchzárodků,kteréjsoupakschopnyvytvořitnaživnýchpůdáchkolonieamohoubýttaktodiagnostikovány,ovzdušíobsahujenavícmrtvézárodky,kterénetvoříkolonie,alemajínezměněnýalergenníatoxickývliv.Vzorkyzovzdušíseodebírajírůznýmisběrači,používáseiprachzvysavače,nejefektivnějšíjsoustěryaotiskypřímozkoloniíplísní.


234 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek3:HyfymikromycetroduFusariumPříkladynejčastějšílokalizacemikromycetvbytě:Vkuchyních-Cladosporium,Aspergilus,ChaetomiumVmatracích,postelích-Penicilium,Aspergilus,Aureobasidium,ChaetomiumVesklepech-Aspergily,FusariumKolemoken-Cladosporium,AureobasidiumZeminakvětin,květináče-Aspergilyniger,flavus,fumigatusLednice,spíže-Penicilium,Aspergilus,CladosporiumZ množstvíasi80000druhů hub nanašíplanetějeasijen300srůznýmisenzibilizačnímischopnostmi.Jednáseotzv.alergologickyvýznamnédruhy,kterémůžemerůznědáledělitdleživotníhocykluavýskytu.SezónnívýskytspormikromycetvČeskérepubliceNejnižšíkoncentraceEpicoccum,Stemphylium,AlternariaaCladosporiumjsouunásvlednu,kdyjepočetsporvovzdušíminimální-dol0spor/m 3 .JižvbřeznulzezachytitzvýšenouaktivituCladosporia-početsporstoupávjednomm 3 natisíce(jednáseochladnomilnouplíseň).Výrazné zvýšení četnosti spor v ovzduší o jeden řád nastává v květnu,kdyjsouzachycoványkoncentraceCladosporianad30000až60000spor/m 3 .Nejvyššíhodnotyjsouzaznamenáványvobdobíodčervnadozačátkuříjna,


Krejsová,J.:Vlhkostaplísněvbytovýchprostorách 235kdy je počet spor v ovzduší u Alternaria, Epiccocum a Stemphylinum kolem510000spor/m3 ,avšakkoncentracesporCladosporiapřevyšujíhodnoty100000spor/m 3 .NejčastějšíonemocněníaalergiezpůsobenéplísněmiazdravotnírizikavlivemplísníBronchiálníastmaamikromycetyVitálníimrtvésporyplísnívovzduší,zejménavbytech,jsouvýznamnýmialergeny.Vícenež80%astmatikůmohoumítpozitivníkožnítestynajednučivíceplísní.Sezónní zhoršení astmatu bylo popsánopři vysokýchkoncentracíchsporplísnívovzduší.Plísněpodobnějakoroztočimohoupřímopoškozovatvrstvuepiteliálníchbuněk.Epiteliálníbuňkydýchacíchcestualergikůdokážívázatplísňovéalergenyrůznýmireceptory.Plísněakvasinkysemohouchovatjakovzdušnéalergeny.Zmnohastudiívšakvyplývájednoznačnývztahmezipřítomnostíplísnívbytechikoncentracemivovzdušíaalergickýmireakcemiobyvateltěchtobytů,přičemžposanaciplísníčipřestěhovánítytopotíževymizely.Vbytech,kdežijíděti,kterétrpíbronchiálnímastmatem,bylynalezenystatistickyvýznamnékoncentraceplísníPeniciliumaCladosporium.Jeprokázánajasnásouvislostmezirespiračnímipotížemiapřítomnostíplísníavlhkostivbytech.Dálebylyprokázánypřímésouvislostiuhypersenzitivníchpneumonií,ekzémů,respiračníchobtíží.Můžetakédojítkakutnímprojevůmplísňovéhoastmatu,kdyžcitlivýjedinecvdechnepřechodněvelkýpočetspor.Plísnějsoutakéschopnypronikatucitlivýchjedincůidohlubšíchčástíplicníhoparenchymuatamtaképoškozovattkáně.Nejvyššípočetjedincůspozitivnímikožnímitestynaantigenymikromycetjsouosobymladšíchvěkovýchkategorií.Největšíproblémyzhlediskacitlivostidětídodesetiletjsounaplísně-Alternaria,Cladosporium,AspergilusaPenicilium.Vlivvnitřnívlhkostiaplísnínavznikastmatuudospělýchukázal,žerizikovznikuastmatubylopřímoúměrnévýskytuviditelnýchplísníčiprachuzplísnívmístěbydlení,alenesouviselosvlhkostí.Začátekbronchiálníhoastmatumůžebýttakéspojenskontaktemlidísvyskytujícímiseplísněmivdomácímprostředí.Literárníchúdajůosouvislostiplísníaalergiečiplísníaastmatuexistujemnohoajasnědokazují,ženadměrnéexpoziceplísnívedoukevznikunebokomplikacímalergickýchonemocnění.Pacientialergičtínaplísněmajíčastoidalšíalergie.Ukazujesevšak,žepacientisjednoznačnýmipozitivnímitestynaplísněmajíkomplikovanějšíahůřeléčitelnýprůběhastmatunarozdílodpacientůsjinýmtypemastmatu.DalšízdravotnípotížesouvisejícísexpozicíplísníUobyvatelplesnivýchbytůječastějšívýskytbronchitid,viróz,únavy,bolestivzádech,páleníočíaúst.Mechanizmusmožnéhopatologickéhovlivumikroskopickýchvláknitýchhubajejichtoxinůnaplicnítkáňzdravýchosobnelze


236 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1jednoznačněurčit.Velmidůležitýmúkolemjesníženínadměrnéexpoziceplísníajejichproduktůvněkterýchrizikovýchprovozechaplísněmizamořenýchbytechadomech.Úpravyrizikovýchprovozů,stejnějakovymýceníplísnízbytů,přinášízvýšenéekonomickénárokynaobyvatelstvo,zaměstnavateleiveřejnousprávu.Musímesplnittytozákladnípodmínky.Coudělat,abychommělivnitřníprostředíprostévláknitýchhub1.Nesmímemítvbytechplísně,kteréjsouviditelnénačemkoliv,napotravinách,nazdech,vybavovacíchpředmětech,vkoupelnáchatd.3.jevhodnéudržovatvevnitřnímprostředíoptimálníteplotukolem20 ◦ C.4.Jepotřebastěnyvevnitřnímprostoruudržovatčistébezmastnoty,cukrů,náletůprachů.Nejúčinnějšídesinfekceprotirůstuplísníjeúpravastěnvápnem.2.Musíme udržovat relativní vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru pod50%.Musímesevypořádatjakschladnýmirohy,kdesenapodchlazenýchmístechrosívlhkost,takisesrážejícívlhkostíkolemoken.Vpraxijevhodnédosáhnoutdostatečnéteplotyzdiaodstranitvlhkýpovrch–zabránittomu,abysetamsráželavoda.Zatepleníjeřešením,pokudjeprovedenosprávně,zpravidlapouzezvenčí.Sanacezdivabymělanásledovatoškrábatklasickémalby,spálitplíseňvhodnýmprostředkemapakpoužítmalbubezklihuajinýchživnýchlátekproplísně.Pokudsevšepodaříateplotapovrchusevytáhnenad+18◦ C,nemělabyseplíseňvyskytovat,pokudsedobřetopíasoučasněvětrá.Vlhkostvmístnostechbymělaležetpodhodnotou50%(relativnívlhkostvzduchu).Reference[1]BEDNÁŘOVÁ,P.,BEDLOVIČOVÁ,D.Thermal-moistureproblemsofexternalskinsofcivicbuildingdistributioneffectofmoistureandtemperatureonbiodeterioration,Praha,2005,ISBN80-01-03201-9,str.980-981.[2]BEDNÁŘOVÁ,P.,BEDLOVIČOVÁ,D.Biocorrosionofsoffitconstructionsofbulitinroofspaceapartmentandeffectivepreventionofthem,Praha,2006,ISBN80-01-03439-9,str.616–617.[3]BEDNÁŘOVÁ,P.,Biodegradacepodhledovýchkonstrukcízateplenýchšikmýchstřech,mezinárodníkonference,Skalskýdvůr,BystřicenadPernštejnem,2007.[4]CHLUPÁČOVÁ,M.Plísněvbytechadomácnostech,SZÚ,Praha2002


Krejsová,J.:Vlhkostaplísněvbytovýchprostorách 237[5]MACHÁČEK,P.,PAZDIORA,E.VýsledkyměřeníplísníOHESvbytechapodnicíchokresuNovýJičínupacientůsalergiemiazaplesnivělýmibytyupacientů,uautora.[6]MACHÁČEK,P.Vlivplísnínaorganismusaalergickáonemocněnízpůsobenáhoubami.Alergologieaklinickáimunologie,NovýJičín,2007.DostupnýtéžzWWW:.MoistureandfungiintheresidentialpremiseEnvironmentsufficientmoistureisimportantfactorforgrowingupmicrofungi,significantisrelativemoistureover65%.Indryareamushroomsaresurvivedinlocationwhereremnantsofmoistureareoftensurvivedforlongertime leaves,clay,andcondensationofwatersteamonwindowsandinthecornerofrooms.Thoughmicrofungineedahighairinessofmoisturetoreleasesporesintoair,themicrofungineedincertaindevelopmentstagedryweatherwithflowingair.Themicrofungialsodestroyfoodstuffs,reservesoffeedsandproductionofmycotoxinisnotonlydepreciatedthembutendangerhealthofpeopleandanimalsdirectly.Influenceonhumanisveryoftenandmostlydirectlyproportionaltoconcentrationoffungi,theirsproductsandsizeofsporesinthesurroundingair.Targetriskforhumanshealthistostayinroomsinfestedwithfungiforlongtime.Keywords:fungi,health,moistureKontaktníadresa:IRNDr.JanaKrejsová,Katedrastavebnictví,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:krejsova@vstecb.czKREJSOVÁ,J.Vlhkostaplísněvbytovýchprostorách.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.231–237.ISSN1802-503X.


RadonaproduktyjehorozpaduVáclavKupilík 1 ,JanaKrejsová 21 ČeskévysokéučenítechnickévPraze,Fakultastavební2 VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktNěkterézizotopůradonu,odhmotovéhočísla198po227,existujípouzevlaboratorníchpodmínkách,atovezlomcíchsekundy.Největšípoškozovatelzdravímůžeimitovatizotopradonu222,kterývznikávgeologickémhorninovémpodloží.Radonvznikávradioaktivnírozpadovéřaděuranu238,kterýsevyskytujevevelmimalém–dalobyseřícivestopovémmnožství–vhorninovémpodložíiprostředí.Kilogramhorninyobsahujejenněkolikmiliontinkilogramuuranu238.Poločasrozpaduuranu238jevícenež4miliardy.Klíčováslova:radon,radioaktivnírozpadÚvodSamotnýradonnenízdravíškodlivý.Hlavníškodlivostpřinášíjehoradioaktivnírozpad,přiněmžvznikajínovéradioaktivníprodukty,tzv.dceřiné,kterésedálerozpadajízadoprovoduemitacealfaradiaceovysokéenergii.Obrázek1:Názorněgrafickyvyjádřenýpřehledozářenílidskéhoorganismu(průměrročníhopodíluozářeníorganismu)239


240 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1ProduktyrozpaduradonuPřírodníradonobsahujesměsizotopůshmotnostnímičísly218,219,220a222.Výskytemipůsobenímnazdravíčlověkajenejzávažnějšíizotopshmotnostnímčíslem 222. Radon se běžně vyskytuje jakoprodukt rozpadurádia226 RaspoločasemrozpaduT=1600letvuranovérozpadovéřadě.PoločasrozpaduTjedoba,zakterouserozpadnepolovinavýchozíhopočturadioaktivníchatomů–souvisísrozpadovoukonstantouvztahemT=(ln2)/λ.Proradonje λ=7,554.10 −3 h −1 .Radionuklid název typrozpadu poločasrozpaduU238 uran alfa 4,47.10 9 letTh234 thorium beta 24,1dnePa234 protaktinium beta 1,18minutU234 uran alfa 2,45.105letTh230 thorium alfa 8.104letRa226 rádium alfa 1600letRn222 radon alfa 3,82dnePo218 polonium alfa 3,11minutPb214 olovo beta 26,8minutBi214 vizmut beta 19,9minutPo214 polonium alfa 164mikrosekudPb210 olovo beta 22,3letBi210 vizmut beta 5,01dníPo210 polonium alfa 138dníPb206 olovo neradioaktivníprvekTabulka1:PosloupnosturanovérozpadovéřadyJestližehodnotímeradioaktivnírozpadovouřaduuranu238,takpředradonem222senacházívšechnyatomyveforměpevnýchčástic-jsoutokovy.Kveškerýmrozpadůmpředradonem222docházíuvnitřhorninazemin,atovždyvblízkostiuranu238.Žádnázčásticzářeníalfavznikajícíchpřiradioaktivnímrozpadujednotlivýchatomůvřetězcisenemůžezhorninyuvolnit.Avšakradon222jeplynnýprvek.Pokuddojdekjehovznikunapovrchučástic(kamenůčizrnzeminy)dostávásedopůdníhovzduchuamůžezhorninyunikatamigrovatnavelmidlouhévzdálenosti,napříkladpodéltektonickýchporuch,zlomů,diskontuitníchlinií,mylonitovýchzón,puklin,horninovýchrozhraní,čizvodnělýchvrstev.Voblastech,kdejsouhorninysilnězvětralé,jeuvolňováníradonu222mimomatečnouhorninuvýznamněvětší.Kuvolňovánídocházíizproduktůzvětrávání,kterémohoumítformusedimentů(pískůmhlínijílů).Radonmámožnostunikatdoatmosférickéhovzduchu.Je-linazemskémpovrchupostavendům,můžeseradon222dostatpřímodoobjektu,kdeseakumulujevzhledemkfrekvencivětrání.Jednáseobezbarvýradioaktivníplyn,bezzápachuatéměřinertní.Nereagujeanistělesnýmitkáněmi,anisevnich


Kupilík,V.:Radonaproduktyjehorozpadu 241nerozpouští.Jevšakrozpustnývevodě.Přijehoradioaktivnímrozpaduvysílázářeníalfa.Alfačásticejepomalézářenísdoletemvevzduchuokolo3cm,alesvelkouhmotností,tedyivelkouenergií.Pokudktomutorozpadudojdevplicích,dostáváplicnístěnadávkuzáření.Poločasrozpadumá3,8dne.Porozpaduradonu222semisízářeníalfačásticvznikneatompolonia218,který se následně také rozpadá emisí alfa částice s poločasem rozpadu 187sekund.Zrozpadovéhořetězcejepatrné,žeatomypolonia218serozpadajíaměnísenaolovo214,paknavizmut214apolonium214.Tentoatompolonia214jedalšímatomem,kterýserozpadáemisíalfačásticspoločasemrozpadu164mikrosekund.Polonium218apolonium214jsoupevnélátky,přichytávajícísenaprachvznášejícísevevnitřnímovzdušínašichdomů.Vplicíchjižmůžebýtaerosolzachycennaplicnímepitelu,vblízkosticitlivýchbuněk.Aerosolyspoloniem218a214semohouvplicíchzdržetaž30minut,cožjedostatečnědlouhádoba,abysetéměřvšechnyatomypolonia218a214rozpadlyaemitovalyalfazáření.PřitétoreakcimůžedojítikpoškozeníDNA,čímžsezvyšujepravděpodobnostvznikurakovinyplic.ZávěrRadioaktivita,kterouječlověkběhemsvéhoživotavystaven,jepřírodníaumělevytvořená.PřírodnízdrojeradioaktivityjsousoučástípřírodníhoprostředíplanetyZemě.Zpřírodníchzdrojůmánejvětšípodílnaprůměrnédávcezarokpročlověkavdechováníradonu.Radonjakokarcinogenníplynmůžebýtpříčinourakovinyplic,protožejehohladinarokodrokuvnašichdomechajinýchbudováchvýznamněvzrůstádíkyutěsňováníbudovzhlediskauchováníenergií.Bylavytvořenaaschválenalegislativa,kterátentoproblémřeší.Příslušnálegislativakomplexněřešíradonpronovouistávajícízástavbu.Státníúřadprojadernoubezpečnost(SÚJB)jenositelempovinnostikontrolovatdodržováníatomovéhozákonavoblastiozářenízpřírodníchzdrojů,tudížmávesvékompetenciiradon.Tentoúřadprojadernoubezpečnostpřeneslčástsvézodpovědnostinastavebníúřady.Zejménavoblastikontrolynadnavrhovánímarealizacípreventivníchprotiradonovýchopatřenívčetněkontrolykvalityaprováděnýchměřeníradonupředapovýstavběnejenunovostaveb,aleiustávajícíchobjektů.Reference[1]KUPILÍK,V.Konstrukcepozemníchstaveb80:zdravotnínezávadnoststavebníchkonstrukcí/Vyd.1.Praha:ČVUT,1999.75s.ISBN80-01-02051-7.[2]BEDNÁŘOVÁ, P., KREJSOVÁ, J. Zdravé domy pro zdravé lidi. VŠTEvČeskýchBudějovicích,2008.ISBN978-80-903888-9-5.[3]BEDNÁŘOVÁ,P.,KREJSOVÁ,J.,POPP,F..Protiradonováopatřenípřirekonstrukcíchajejichvztahkvnitřnímuprostředí,Sanacearekonstrukcestaveb2008,WTACZ,Brno2008.ISBN978-80-02-01998-5,s.124-127.


242 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1RadonandproductionsofhisdecompositionKeywords:radon,radioactivedisintegrationSomeoftheisotopesofradon,frommassnumber198after227,theyexistonlyinlaboratoryconditions,namelyinfractionofsecondseconds.Thebiggesthealthderogateisabletoimitateisotopeofradon222,whichrisesingeologicrocksubsoil.Radonrisesinradioactivedecompositionrowofuranium238,whichisoccuredinminimal-itwouldbetoldinpistequantity-inrockpillarsubsoilandenvironment.Kilogramofrockincludesjustafewmicroskilogramofuranium238.Half-lifeofuranium238ismorethan4milliards.Kontaktníadresa:doc.Ing.VáclavKupilík,CSc,ČVUTPraha,Fakultastavební,Thákurova7,Praha6,e-mail:vaclav.kupilik@fsv.cvut.czRNDr.JanaKrejsová,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:krejsova@vstecb.czKUPILÍK,V.Radonaproduktyjehorozpadu.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.239–242.ISSN1802-503X.


AnalýzastaticképůsobnostiněkterýchzávěsovýchazdvihacíchzařízeníRadimírNovotný,FrantišekPoppVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktPříspěvekanalyzujeasrovnávástatickoupůsobnostdvouanalogickýchzdvihacíchresp.závěsnýchzařízeníběhemmanipulacesosamělýmbřemenemizatéokolnosti,žebřemenovnichzůstávázavěšenoprostřednictvímvláknovéhopolygonuzcelavklidu.Klíčováslova:mechanikazávěsovýchazdvihacíchzařízeníÚvodPřiobčasnémanipulacisosamělýmibřemenyvnevysokéúrovninadokolnímterénem,kdyjetřebazprovozníchdůvodůzachovatconejvolnějšíprostorvbezprostřednímokolíjejichzávěsu,lzesvýhodouuplatnit(namístonákladnýchjeřábovýchdrah,kozovýchjeřábůapodobnýchmechanismů)velmijednoduchýchzávěsnýchčizvedacíchzařízení,např.vnějšněstatickyurčitěpodepřenýchpolorámů,dojejichžstojekjezatíženípřenášenoprostřednictvímvláknovéhopolygonu.Uvažovanýrovinnýpolorámsestávázvodorovnédolnípříčleadvourůznýchvertikálníchstojek,donichžjenahořefixovánjednoduchývláknovýpolygonstím,žestatickyurčitépodepřenípolorámu(např.kolapodvozku)jerealizovánopomocíjednoduchéadvojnévazbyprávěpodspojenímpříčlesodpovídajícístojkou(vzájemnýmvetknutímvtuhémstyčníku),vizObr.1.VObr.2jepakzakreslenoalternativnírovinnéstatickéschémaobdobnéhozávěsnéhozařízení,ježsestávázespodníhovodorovnéhonosníkusestejnýmipřevislýmikonci,dvojicesvislýchkyvnýchprutůanezbytnéhovláknovéhopolygonu,přičemžsituováníizpůsobvnějšíchpodporzůstávázachovánjakovObr.1.Oběsymetrickástatickáschématapředpokládajístejnésvisléaprozatímzafixovanézatíženíjedinýmbřemenemuprostředshodnéhorozpětí(čehožlzedocílitpojízdnoukladkou),stejnézávěsovémetricképroporce,zanedbatelnouprůtažnostihmotnostvláknovýchpolygonůanezbytnézavětrováníobousystémůvpříčnémsměru.243


244 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek1:StatickéschémapolorámovéhozávěsovéhozařízeníObrázek2:StatickéschémaalternativníhozávěsovéhozařízeníVyšetřenívnitřníchsilvuvažovanýchzávěsovýchzařízeníchPředevšímzesymetriekonstrukcezobrazenénaObr.1vyplývá,žeproreakceplatí A=B= P 2 .Zgeometrietéhožstatickéhoschématujeihnedvidět,žetan α= 2·(h−a)h−alasinα= √ a ∈(0; h).Zaměříme-li(h−a) 2 +( l 2)2;předpokládámesenajednoduchývláknovýpolygon,viztéžObr.3,zjistíme,že S= P2·sin α aS ·cosα= P2·tan α


Novotný,R.,Popp,F.:Analýzastaticképůsobnosti 245Obrázek3:SílyvjednoduchémpolygonuSpojenímprávěuvedenýchvztahůdospějemekS= P 2 ·√1+l 24 ·(h − a) 2 (1)akS ·cosα=P · l4 ·(h − a)(2)Největšíohybovýmomentnastanevrozíchpolorámuabudestálýpocelédélcespodnípříčle,totiž M max = S ·cosα · hnebolipodosazeníM I max = P · l · h4 ·(h − a)(3)Evidentně,pro a → hje S →+∞arovněž M max →+∞.Podobněz(1)pro h →+∞vyplývá S → P 2 az(2)protutéžlimitu M max → P 4 · P · l.Ohybovémomentybudounapínattahemvnějšívláknapolorámupojehocelédélceavšechnyvnitřnínormálovésílyvjehostojkáchispodnípříčlibudoutlakové.Průběhvšechvnitřníchsil(včetněvztahůprojejichabsolutnívelikosti)odpovídajícíchstatickémuschématuzObr.1jepakzakreslennaObr.4.


246 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Zaměříme-lisenynínaanalogickýzávěsnýsystémpodleObr.2,můžemeopětuplatnitvýšeuvedenévztahytanα= 2·(h−a)h−alasin α= √(h−a)2 +( l)2,alerovněž2ivztahů(1)a(2)plynoucíchzObr.3.Nověvšakzgeometrieřešenésoustavy1vyplynouvztahy(poúpravě)sinβ= q acosβ= q 1;předpokládáme1+ b2h 2 1+ h2b 2opět a ∈(0; h)ab>0.ZesilovéhoschématuObr.5můžemesnadnozapsatoběpodmínkyprovelikostvnitřníchtahovýchsilTvoboukrajníchúponechvláknovéhopolygonuapronormálovétlakovésílyNvoboukyvnýchprutech:S ·cosα − T ·cosβ=0S ·sin α+T ·sin β= NZprvézoboupodmínekjepatrno,že T= cos αcos β · S.Uplatníme-lizdeznáméidentity,žecosα= √ 1 −sin 2 α=sin( π 2 − α),hornívztahyprosinαacosβavzorec(1),popř.(2),zjistíme,žeT=√P · l4 ·(h − a) · 1+ h2b 2 (4)Zevztahu(4)jevidětžepro b →0je T →+∞,pro b →+je T → S ·cosαa α=βje T= S.Dosazenímdodruhépodmínky(platí,vizvýše,žetotiž S ·sinα = P 2 )obdobně(poúpravě)odvodímeobdobně(poúpravě)odvodímeN= P 2 ·[1+ l · h2 · b ·(h − a) ] (5)a M IImax= T ·sin β · b(jdeomaximálníohybovýmomentvpřevislémkoncidolníhonosníkualternativníhozávěsu)neboliII M max = P · l · h4 ·(h − a)(6)


Novotný,R.,Popp,F.:Analýzastaticképůsobnosti 247Obrázek4:PrůběhvnitřníchsilnazávěsupodlestatickéhoschématuzObr.1


248 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek5:SílynaprůsečíkujednoduchéhovláknovéhopolygonuskyvnýmprutemalternativníhozávěsupodleObr.2Obrázek6:PrůběhvnitřníchsilnazávěsupodlestatickéhoschématuzObr.2Vztah(6)ukazuje,žeuplatněníalternativníhozávěsupodleObr.2oprotischématuzObr.1nevedekezmenšenínamáháníspodnípříčle vyšlototiž


Novotný,R.,Popp,F.:Analýzastaticképůsobnosti 249Mmax I = MII max ,viztéžvzorec(3).Dokonceseukázalo,ževelikost MII max vůbecnezáležínavelikostivyložení b(!),což(jen)„naprvýpohledponěkudpřekvapí.(Čtenářsemůžepřesvědčit,žestejnývýsledekobdržíipřivýpočtuzprava;platítotiž Mmax=B II · l − N · l+Tsin β ·(l+b).Podobněpocelédélcedolníhovodorovnéhonosníkumezipodporamiplatí Mmax II = konst).Průběhvšechvnitřníchsil(včetněvztahůprojejichabsolutnívelikosti),kteréodpovídajívýšeuvedenémustatickémuschématuzObr.2jepaknakreslenObr.6.Poznamenejme,žeobětatostatickáschématazávěsných(nikolivprozatímzdvihacích)zařízenísoustatickyurčitá;schémanaObr.1sestáváze3rovinnýchdesek,celkemtřechvnějšíchvazebatřechvnitřníchdvojnýchkloubů(jedenznichjevpůsobištisíly P napolygon).SchémazObr.2paklzechápatjako5rovinnýchdesek,kteréjsouvnějšněpodepřenycelkemtřemivazbami,vnitřněpakpětidvojnýmikloubyadvěmakyvnýmipruty.PůsobnostvetknutéhoprutuskladkouhřídelovéhotypuUvažujemenynísamostatnývertikálníprut,kterýjedolevetknutýanahořejeopatřenkladkouhřídelovépůsobnosti,jížbudemerozumětdvasouosénavzájempevněspojenénavijáky,kteréjsou(koincidenčně)otočnékolemhorizontálníosyfixovanénavolném(horním)konciprutu,vizObr.7.Síla S 1 vlevémlanu(kterásepodílínazvedánínějakéhobřemenevlevooduvažovanéhoprutu)nechťpakjepřenášenananavijákopoloměru r 1 ,síla S 2 vpravémlanu(kterézpůsobujezvedáníbřemene)nechťpakjepřenášenananavijákopoloměru r 2 > r 1 .Poněvadžnevetknutýkonecprutu„apůsobíjakodvojnýkloub,nemůževněmvzniknoutmoment,takže M a = S 1 ·r 1 +S 2 ·r 2 =0(zanedbávámevalivétření).Odsudtedy(svýhodoupromanipulacibřemenem)vycházíS 2 = r 1r 2· S 1 < S 1 (7)Obrázek7:Svislývetknutýprutskladkouhřídelovépůsobnosti


250 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Jakkolivsíly S 1 a S 2 nevnášejídokloubu„ažádnýohybovýmoment,uvažovanýprutpřestoohýbají,jakodvozujeObr.8.Vněmjeuplatněno|S 1 |=|S ∗ 1|a |S 2 |=|S ∗ 2 |,takženapř. M b= S 1 · l ·cosα+S 1 · r 1 − S 2 · l ·cosγ − S 2 · r 2 ,nebolipovzájemnémvyeliminováníoboudvojicsilodvodímeM b =(S 1 ·cosα − S 2 ·cosγ) · l (8)Ohybovýmoment M b jezároveňmaximálnímmomentemvuvažovanévertikálnístojce.Povšimněmesi,žeproα=γar 1 = r 2 jepodle(8) M b =0,alepro α=0aγ = π azároveň r 1 = r 2 ,takže S 1 = S 2 = S ,vycházíz(8) M b =2 · S · l.Podobněpro α=γ= π 2 azároveň r 1= r 2 ,vyjderovněžM b =0,alestím,žetlakovánormálovásílavestojcenabudesvéhomaximavevelikosti N max =2 · S,atd....Zkrátka,vuvažovanéstojcemohoupro r 2 ≥ r 1variovatvnitřnísílyvnásledujícíchrozpětích: M b ∈ 〈0;2 · S · l〉, N ∈ 〈0;2 · S〉aT ∈ 〈0;2·S〉,přičemžvzrůstohybovéhomomentujepocelédélcestojkylineární,zatímcoprůběhnormálovýchiposouvajícíchsiljepojejídélcekonstantní.Obrázek8:SvislývetknutýprutskladkouhřídelovépůsobnostiZhořejšíhovýkladujezřejmé,žeuplatnění(pouhého)kyvnéhoprutuskladkounenívpraxireálnéprojehotvarovouneurčitost.PolorámovézdvihacízařízeníUvažujmenyníopolorámovémzdvihacímzařízení,kterébudeodvozenozvýšeanalyzovanéhopolorámovéhozávěsnéhozařízenízobrazenéhoschematickynaObr.1,atotak,žejehosvisloustojkubudemepojímatveshoděsetřetíkapitoloujakovertikálnídolevodorovnépříčlevetknutýprutnahořeopatřený


Novotný,R.,Popp,F.:Analýzastaticképůsobnosti 251kladkoushřídelovoupůsobností.PřestutokladkubudevedenvláknovýjednoduchýpolygonsjedinousilouPuprostředrozpětí l,přičemžtentobudepevněupoutánvhornídvojnévazbělevéstojky,vizschematickýObr.9.„Prostřednípozicesíly P jeošetřenaprostřednictvímzávěsupřeskladku,zdvihresp.poklesbřemenereprezentovanéhosilouP jeumožněntahem S 2 vyvozenýmpřeskladkuhřídelovépůsobnosti,přičemžprosílu S 1 ≡ Splatívztahyodvozenévedruhékapitole,zejménavzorec(1).Platíovšemivztah(7).Avšakzáměnadřívedvojnéhokloubuzakladkuhřídelovéhotypuindukuje(zmenšenou)síluS 2 ,kteréponěkudpozměníreakce,snimižsepracovalovObr.1avObr.4.Tatookolnostzasezmění(zmenší)momentvevetknutípravéstojkydopříčle(nadpravoupodporou).ProreakcenaznačenévObr.9snadnoodvodímezpodmínekrovnováhynásledujícívztahy(nadálepředpokládáme0 ≤ γ ≤ 1 2 · π):√A x = r 1· Pr 2 2 · l1+2·cosγ (9)4 ·(h − a)2A y = P 2 ·[1 − h · r1r 2·√]1 1l 2+ 4 ·(h − a) 2 ·cosγ(10)aB= P 2 ·[1+ r 1r 2·√1+√]l 2r1 1 1·sin γ+ h · ·4 ·(h − a)2r 2 l 2+ 4 ·(h − a) 2 ·cosγ(11)Přičemžprouvažovanýmomentvelikosti(podlevýpočtuzlevaresp.zprava)M b = A y · l+S ·sin α · l+S ·cosα · h=(S ·cosα − S 2 cosγ) · hPodosazeníaúpravě(podleočekávání)vycházíneboliM b = M I max+ S 2 ·cosγ · h√M b = P · l · h4 ·(h − a) − P 2 · l1+24 ·(h − a) 2 · r1 ·cosγ · h (12)r 2


252 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Obrázek9:SchémapolorámovéhozdvihacíhozařízenísprůběhyvnitřníchsilvněmSprávnostvztahů(9)až(12),vnichžbylrovněžuplatněnvztahcosα=l√2včetnějejichdiskusejižponechávámečtenáři;taknapříkladaby(h−a)2 +( l 2)2


Novotný,R.,Popp,F.:Analýzastaticképůsobnosti 253platilo M b ≥0,lzezrovnice(12)odvoditpodmínku,kteráaleznamenáneboli(zřejmétvrzení)cosα· r2r 1≥cosγ,atp.NaObr.9jsourovněžuvedenyprůběhyivelikostivšechvnitřníchsilvjednotlivýchkonstrukčníchčástechanalyzovanéhopolorámovéhozdvihacíhozařízení.VytvořeníodpovídajícíhozdvihacíhosystémuzezávěsnéhozařízenízobrazenéhonaObr.2lzerealizovatzcelaobdobnějakovpředchozímpřípadě.Postačíprostěnahraditnapř.pravýsvislýkyvnýprutvertikálnístojkou,kterábudevetknutadospodnípříčleanahořepakopatřenakladkoushřídelovoupůsobností(analogickyjakonaObr.9),přičemžlevástranauvažovanéhoschématuzůstanezachována.Analýzupůsobnostitakovéhotozdvihacíhozařízenízdejižneuvádíme;jezcelaobdobnájakoupředchozíchpřípadů.ZávěrPříspěvekanalytickyodvodilvztahyprovnitřnísílyvkonstrukčníchprvcíchdvourůznýchstatickyurčitýchzdvihacíchresp.závěsnýchzařízeních.Pokudjdeooběvariantyzávěsnýchzařízení(tokonstrukčněvhodnější-polorámovéjeuvedenonaObr.1,torozměrnějšípaknaObr.2),nejnepříznivějšínamáhánízpůsobujíohybovémomenty Mmax I vdolnípříčliaoboustojkáchpolotmuresp.moment Mmax II = MI max vdolnípříčlisoběmapřevislýmikonci(druhévarianty).Nepříznivěpůsobírovněžnormálovésíly N 2 a N 1 ,resp. N 2 a N;jdepatrněokombinaciohybuavzpěru,kterájevýznamnázejménaudolníchpříčlíobouvariantpři l > h.(Kyvnésvislépruty,vizObr.2,kteréjsounamáhányvzpěrnýmtlakem N,nejsousamozřejměohýbány).Naprotitomunamáhánítangenciálnímisilaminebývározhodující.KdybychomuvažovalizdvihacízařízenípodleObr.9,kterébyloodvozenozeschématupodleObr.1,zmenšísenepříznivýúčinekohybupravéstojky(M b >M I max ,alejejínamáhánínavzpěrsezvětší N 4 > N 1 ;kombinaciohybuavzpěrutétostojkyjenutnoposouditasrovnatsnamáhánímtétostojkyza„závěsovéhostavu.Lzerovněžkonstatovat,žedojdeponěkudkodlehčeníspodnípříčle(vnitřnísíly M b a N 3 ),zatímcolevástojkabudeza„závěsovéhoi„zdvihovéhostavunamáhánastejně.Poznamenejme,žepřizafixovánívláknovéhopolygonutak,žekladkahřídelovépůsobnostibudefaktickynahrazenazávěsemnazpůsobdvojnévazby,změníserozloženívnitřníchsiluvedenénaObr.9vjejichrozloženípodleObr.4.Řešenéúlohyjsou,jakjsmeviděli,vpřípadě„závěsů4parametrovéresp.5-tiparametrovéavpřípadě„zdvihovépůsobnostizařízeními7-miparametrovými.(PřiuvažovánízdvihacíhozařízenípodleObr.2,tak,jakoněmbylazmínkanakoncičtvrtékapitoly,bysejednalodokonceoúlohu8-miparametrovou).Tentopříspěvekudávákonkrétnívztahyuplatnitelnéprodimenzováníuvažovanýchkonstrukčníchprvkůzhlediskajejichúnosnostiamůžeposloužitijakourčitýnávodkřešenípodobnýchstatickyurčitýchúlohtechnickémechaniky.


254 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Reference[1]Dašek,V.:Statika,Praha,nakladatelstvíČSAV,1955[2]Ducháček, J.: Statika stavebních konstrukcí, Praha a Bratislava,SNTLSVTL,1967[3]Novák,O.akol.:StavebnímechanikaI.,Praha,SNTLSVTL,1965[4]Novák,O.akol.:Naukaopružnostiapevnostivestavitelství,Praha,SNTL,1963Analysis of the static activity of some hangingandelevatoryappliancesAreportanalysesandcomparesthestaticactivityoftwoanalogicalelevatoryormoreprecisely,hangingapplianceduringthemanipulationwithconcentratedloadalsounderthecircumstances,thatconcentratedloadinsideoftheanalogicalelevatoryhangingappliancestayshungthroughthefibrouspolygontotallyincalm.Keywords:mechanicsofthehangingandelevatoryapplianceKontaktníadresa:prof.Ing.RadimírNovotný,DrSc.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:novotny@vstecb.czIng.FrantišekPopp,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:popp@vstecb.czNOVOTNÝ,R.,POPP,F.Analýzastaticképůsobnostiněkterýchzávěsovýchazdvihacíchzařízení.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.243–254.ISSN1802-503X.


Radonovádiagnostika-optimálníprůzkumprorekonstrukceFrantišekPoppVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktRadonovádiagnostikajesouborměřeníapozorování,kterámajízaúkolurčitstavebnístavobjektu,zmapovatvýskytradonuvjednotlivýchmístnostech,zjistitpohybradonupoobjektu,kvantifikovatjehozdrojeamístavnikudoobjektu.Snažísenavrhnoutopatřenívedoucíkesníženíkoncentracíradonu.Můžesloužitjakopodkladproprojektantyvpřípadechrekonstrukcíobjektůsvětšímvýskytemradonu,nežstanovujípředpisy.ÚvodKlíčováslova:radon,radonovádiagnostika,opatření,rekonstrukceobjektůProstavebnířízeníjejednímznutnýchpodkladůměřeníradonu.Pronovězahajovanéstavby-nazeleném-jetocelkemjednoznačné.Provádísestanoveníradonovéhoindexupozemku.Urekonstrukcínenísituacetakjednoduchá.Podlemetodikyradonovýchprůzkumůmámedvěmožnosti.Prvníjeprovéstměřeníobjemovéaktivityradonuuvnitřstávajícíhoobjektu.Pokudtonenímožné,provádímeměřeníradonovéhoindexupozemku.Stavebníúřadnezajímásprávnoststanoveníhodnotkoncentracíradonuatakpřijmejakékolivměření.RadonovádiagnostikaProjektanta,kterýjegarantemvýslednéhořešení,byvšakmělzajímatskutečnístav,abyzvolilsprávnýpostup.Včemjsounedostatkyvýšeuvedenýchměřeníproprojektovánírekonstrukce?Měřeníobjemovéaktivityradonuvestávajícímobjektu,abydalosprávnéhodnoty,musíbýtprováděnozakonzervativníchpodmínek.Tojevuzavřenýchmístnostech,pokudmožnobezpohybuosobateplotavzduchuvmístnostechmusíbýtvyššínežteplotavenkovní.Vmnohapřípadechjezajištěnípodmínekměřenítěžkořešitelnýproblém.Apokudsepodařízjistitskutečnéhodnotyobjemovéaktivityradonujetojenpolovičníúspěch,protoževýslednýstav,sezměněnýmipodmínkamivětrání,najejichzákladěmůžemejenodhadovat.255


256 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Měřeníradonovéhoindexupozemkuječastonutnéměřitokoloobjektu.Poškoditpodlahy,kterénebudouměněnynenívhodnéapokududělámesondydopodlah,častosenesetkámespůvodnímterénem,alesvyschlýminavážkami.Nazákladěměřenístanovenýradonovýindexpozemkučastozbytečněpožadujeprováděníprotiradonovýchopatřeníavevýjimečnýchpřípadechmůženemusípožadovatopatřenítamkdebudoupotřeba.Radonovádiagnostikajepodrobnéradonovéměření,kterésepůvodněpoužívalopřiprůzkumuzávadnýchdomůvradonovémprogramuČR.Odjejíhovýsledkuseodvíjelavýšedotacenaodstraněníradonu.RadonovádiagnostikaObrázek1:Nárůstovákřivka.sestávázesoučasnéhoproměřenívšechmístnostíobjektuaporovnáníobjemovéaktivityradonuvnich.Nazákladětohotoměřeníseprovádívjednotlivýchmístnostechvětracípokus.Větracípokusjeměření,kdysemístnostvyvětrátak,abyhodnotaradonupokleslanaminimum.Paksemístnostuzavřeaumístísedoníkontinuálnípřístrojnaměřeníaktivityradonu.Získanýgrafjenárůstovákřivka.Vuzavřenémístnostidojdekrůstuaktivityradonuajejímuustálení.Ztohojemožnourčitpřísunradonudomístnosti,ekvivalentníobjemovouaktivituzastandardníhovětráníakoeficientvětrání.Nazákladětěchtohodnotjepakmožnomístnostohodnotit.Můžemezjistit,žemístnostmámalýpřísunataknebudetřebařešitžádnáprotiradonováopatření.Pokudjsouhodnotyzvýšenémůžemesepokusitovyhledánízdrojůradonu.Toseprovádípomocícitlivéhoanemometru(nejlépesochlazovanýmdrátkem),kterýmvyhledávámemístanetěsnostísprouděnímvzduchuzpodloží.Vmístnostijevhodnévytvořitpodtlakpomocíventilátoru,abyseodkrylamístanetěsnostípodlahy.Vtěchtomístechpakodebírámeupravenouinjekčnístříkačkouvzorkyvzduchuastanovujemekoncentraceradonujakopřiměřeníradonovéhoindexupozemku.Nazákladětěchtovýsledkůahodnotypřísunuradonulzespočítatjestlitytoporuchyjsou


Popp,F.:Radonovádiagnostika 257důvodemzvýšenýchkoncentracíradonu,nebozdajenaviněšpatnáizolace.Setkalijsmeseispřípady,kdyradonovádiagnostikaodhalilajednoznačnoucestuneizolovanýmiprůduchyaodstraněníradonusetakstalojednoduchýmalevným.Poznánískutečnýchdůvodůvýskyturadonuvobjektunámumožnísprávněserozhodnoutjakéopatřeníprovést.Jestlipostačílevnálokálníopravanetěsností,nebozdabudetřebaměnitcelépodlahy.Tatoměřenídávajíilepšímožnostodhadnout,jaksebudeobjektchovatpřitakovýchzásazích,jakojevýměnaokenadveří.ZávěrRadonovédiagnostikyjsouinvestoryaprojektantynedoceněnoumetodou.Navinějsouvyššícena,časovánáročnostatakéto,žejenvmalémpočtupřípadůsemajitelésamizajímajíovýslednýstavobjektuzhlediskavlastníochranyzdraví.Reference[1]BEDNÁŘOVÁ,P.,KREJSOVÁ,J.,POPP,F.Protiradónovéopatreniapřirekonštrukciáchaichvztáhkvnútornémuprostrediustavieb.Stavebnémateriály,8/2008.Bratislava:JagaGroup,2006.ISSN1336-7617,s.18–19.[2]JIRÁNEK,M.,POSPÍŠIL,S.Radonadům,1.vyd.Praha:ABFNadaceprorozvojarchitekturyastavebnictví,1993.Radon’sdiagnosticRadonsdiagnosticsisfileofmeteringandobservation,themainaimofmeteringandobservationistoidentifyconditionofbuildingobject,appearanceofradonmappinginasingleroom,locatemovementofradonoverthebuildingobject,quantifyingsourceandlocalitywhereradonentersintobuildingobject.Radonsdiagnosticstrytosuggestprecautionleadingtoreduceconcentrationofradon.Thatallcanbeasbackgroundforprojectorsinthecasesofobjectreconstructionswhichcontainhigherappearanceofradon,higherthandeterminedregulations.Keywords:radon,radonsdiagnostics,precaution,objectsreconstructionKontaktníadresa:Ing.FrantišekPopp,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Katedrastavebnictví,e-mail:frantisek.popp@seznam.czPOPP,F.Radonovádiagnostika optimálníprůzkumprorekonstrukcestaveb.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.255–257.ISSN1802-503X.


JemnýanorganickýodpadnímateriáljakozdrojprostavebnictvívJihočeskémkrajiFrantišekPopp,PetraBednářová,JanaKrejsováVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktVJihočeskémkrajijsounejvýznamnějšímiproduktyvoblastijemnýchanorganickýchodpadníchmateriálůškvára,struska,kotelníprachapopílekzespalováníuhlí.Klíčováslova:anorganickéodpadnímateriályÚvodVýrobastavebníchprvkůznestandardníchsurovinjevsoučasnédoběznačněaktuální.Stavebnívýrobkyzmateriálů,kterévznikajíjakovedlejšíproduktpřivýroběnebopřeměněenergie,přivýroběnebonakládáníslátkaminebovýrobky,nebozvěcí,jejichžpůvodníúčelovéurčeníodpadlonebozaniklo–toje,odpadů,jejednímsezákladůsoučasnéibudoucívýrobyohleduplnékživotnímuprostředí.PopílekPopílekvznikávkotlíchvprovozechteplárenaelektrárennaspalováníuhlí.Jednáseonejjemnějšípevnýproduktspalovacíhoprocesuovelikostizrnodnulydojednohomilimetru.Jdeoheterogenníprodukt,jehožvlastnostijsouodvisléodtechnologiespalovacíhoprocesuasloženíspalovanéhouhlí.Zhlediskachemickéhosloženípopílkůvzniklýchspalovánímuhlíjevněmkolem50%oxidukřemičitého(SiO 2 ),25-30%oxiduhlinitého(Al 2 O 3 ),3-8%oxiduželeznatéhoFeOavmalýchmnožstvíchjsoupřítomnytakéoxidy Ti, Ca, Mg, Na, KatakéSO 3 .Obsahnedopalubynemělvyššínež1%hm.Sypnáhustotasepohybujevrozmezí750až950 kg/m 3 .Popílekvevyužívávestavebnictví,atopřivýroběstavebníchhmot,dobetonůamalt.Můžepůsobitjakoaktivníineaktivnísložka–přispíváčinepřispívákprocesutvrdnutí.Vnejvětšímířejejehovyužitípřivýroběcementu,pórobetonuiuměléhokameniva,atozastudena,nebopřivysokýchteplotáchspékáním.259


260 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1FluidnípopelapopílekFluidníspalováníuhlí,jepoměrněnovějšítechnologiespalování,kdyjedrobnéuhlíspalovánonafluidnímroštuspřídavkemvápencejakosorbentu.Spalováníprobíhápřiteplotě850 ◦ C,kterájeoptimálníproabsorpcioxidusiřičitéhoaktivnímoxidemvápenatým.CaOvznikázvápence(uhličitanuvápenatého)-přitepelnépřeměnějevelmiaktivní.Směsnýmreakčnímproduktemfluidnítechnologiejefluidnípopelapopílek,tedysměspopelazpaliva,síranuvápenatéhovpodoběanhydrituaoxiduvápenatého(volnéhovápna),popřípaděuhličitanuvápenatéhozpřebytkovéhovápence.Rozdílmeziklasickýmpopílkemaproduktemfluidníhospalováníjejakvchemickém,takivmineralogickémsložení.PopílekzfluidníhospalovánímávyššípodíloxidusírovéhoSO 3 až20hmotnostníchprocent,volnéhovysocereaktivníhooxiduvápenatéhoaž15hmotnostníchprocent.ŠkváraJsouzpevněné,nikolivšakzcelaroztavenézbytkyrůznýchdruhůuhlí,hořlavýchbřidlicajinýchpevnýchpaliv.Tentoproduktspalovacíchprocesůobsahujetakéurčitémnožstvípůvodníhonebočástečněpřeměněnéhovýchozíhopaliva,kteréjevelminežádoucí.Unásješkvárajakopórovitékamenivoprovýrobulehkýchbetonůpoužívánanejdéle.Všechnyškváryvšaknejsouvhodnéprovyužitívestavebnictví.Škváryzlignitunebozpalivovýchsměsíobsahujícíchlignitseprovelkouobjemovounestálostnepoužívají.Technologievýrobyškvárovéhobetonusenijakpodstatněnelišíodpostupuvýrobynormálníhobetonuštěrkopískového.Škvárovýbetonsednespoužívájižspíšejakovyrovnávacímateriálajakovýplňovéstavivo.PopelProduktspalováníuhlí.Jednáseohydraulickyplavenouaodvodněnousměspopílkuastrusky.Chemickypřevážně SiO 2 a Al 2 O 3 .Vhodnýkestavebnímúčelůmakvýroběstavebníchhmot.Jihočeskýkrajmánízkouprodukciškváry,struskyakotelníhoprachu.Prokazatelnévyužitíodpadupodkódem100101jekolem50%.Převážnáčástodpadukončínamístechrůznýchrekultivací,inarekultivacíchskládekajennepatrnáčástjeskutečněuloženanaskládce.Nenídoloženo,žebyškvára,struska,čikotelníprachbylyopětovněpoužity,napříkladpřivýroběstavebníchprvkůapod.Popílekzespalováníuhlí–kódodpadu101102–porovnáníprodukcezarok2006,2005,2004Jihočeskýkrajmápoměrněvysokouprodukcipopílkuzespalováníuhlívrozmezí300tisícaž400tisíctunročněsprokazatelnýmuplatněnímnarekultivacea


Popp,F.etal.:Jemnýanorganickýodpadnímateriál 261nafyzikálněchemickouúpravu.Dalšíčástsvéprodukcepředávájinéoprávněnéosobě.JihočeskýkrajVýzkumvoblasti zpracování jemnýchanorganickýchodpadníchmateriálů-znašehohlediskahlavněkódodpadu100101,100102Výzkumvdanéoblastijepoměrněrozvinutý.Závěryzjednotlivýchvýzkumnýchřešenísměřujíkpoznání,žepopílkyistruskypokudnahrazujístandardnímateriálvbetonechamaltách,taknáhradajemožnáccado40hmotnostníchprocent,abyproduktymělypotřebnéparametrypožadovanévestavebnictví.Jepotřebné,alevyužívattechnologiepřizpracováníjakpopílku,takistruskyméněnáročnénaspotřebovanouenergii.Problémjetakévtom,ževýzkumnéúkolyzaměřenénazpracovánídruhotnésurovinyřešísečastovirtuálněavlaboratorníchpodmínkách.Chybíjimrealitavýroby,tj.ochotavýrobcůstavebníchmateriálůvstoupitdonejistýchexperimentů,kterénejsouodzkoušenyanivpoloprovozech.Vmnohýchpřípadechkončívýzkumnýúkoljenněkolikačlánkyneboprezentacínakonferenci,aletojehodněmálopropraxiacelouspolečnost,kterádovýzkumůvkládánemaléfinančníčástky.Jenutnostzajistitvětšísepětívýzkumuapraxevčetněvyhodnocenívědeckýchvýzkumůalespoňvpoloprovozníchpodmínkách.Jepotřebauchopitveškerézískanéinformacezvědyavéstdiskusisvýrobnímiprovozyvcihlářském,betonářském,keramickémadalšímstavebnímprůmysluapřesvědčitvýrobce,žesenemusíbátnovýchtechnologií,kdejsouurčitýmzpůsobemzabudovanédruhotnésuroviny.ZávěrVelkáčásttěchtoodpadníchproduktůzespalovánífosilníchpalivjakztepláren,takielektrárenjeidnesvelmičastostáleskládkovánaneboukládánadopovrchovýchlomůadolů,aleijakovýplňrekultivačníchprostorjakonapříkladvJihočeskémkrajinaodkalištiMydlovary.Nejvýhodnějšíodstraněníjemnýchanorganickýchproduktůpředstavujejejichvyužití,kdysezprůmyslovéhoodpadustanesurovinaprodalšízpracovánínebopřímépoužití.Nejvícemožnostíproskutečnévyužitíodpadníchproduktů


262 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1•chemickýrozborvýrobkůvčetněvšechmožnýchkontaminantů,kterésemohounacházetvdruhotnésurovině,kterábylapoužitakvýrobě,včetnětestunavyluhovatelnostaradioaktivitudanéhovýrobku•konkrétnínávod,jaksvýrobkemzacházet,abyjehoužíváníbylobezpečnéavelmidlouhodobé•vyhodnocenírizikvýrobkuvzhledemkezdravílidíaživotnímuprostředí•výrobci se nesmí stydět za to, že do svých výrobků přidávajíkvalitníodpadnímateriálbylozatímnalezenovestavebnictví,např.jakočástečnénáhradycementuvbetonovésměsi,použitípřisilničníaželezničnívýstavběprostabilizovanévrstvy,nebovyužitípropřípravuuměléhokamenivaavneposlednířadětaképrovýrobulehčenýchadalšíchdruhůbetonů.Využitívkeramickémicihlářskémprůmyslujemnohemmenšínežbymohlobýt,protoževětšinazávodůmáprosvouvýrobudostateknerostnýchsurovinadruhotnésurovinypotřebujejenokrajověprovylepšeníkvalityvypálenéhostřepu.Bylobytřeba,abychompřestaliodpadypropoužitívevýrobcích„ředitnauspokojivéhodnoty,aleabychomknimpřistupovalijakokcennésurovině,kteroujepotřebapředpoužitímupravit.Součásti,kterénepotřebujeme,nebobymohlyškoditodstranímeavyužijemejinde.Vzniklásurovinybypakmohlamítzaručenévlastnosti,coždnesuodpadůproducentizaručujíjenobtížně.Stejnějakolzezkomunálníhoodpaduseparovatpapír,kovy,sklo,čiplasty,mohlybyzdebýtrůznéfrakceachemickélátky.Sužitímtaktozískanýchsurovinvnovýchvýrobcíchuždnesnikdonemáproblém.Dopovědomíproducentů,zpracovatelůjemnýchanorganickýchodpadníchmateriálů,alelidíjepotřebaimplantovatmyšlení,žeanorganickéodpadyjsouvelmiprospěšnéprocelouspolečnostjakosurovinyproprůmyslovouvýrobuavýrobkyznichjsoubezpečnézhlediskaochranyzdravílidí,takiživotníhoprostředí.Tosedáuskutečnitjenneustáloupropagacívevšechsdělovacíchprostředích,propagačníchmateriálech,kteréjsouposkytoványvýrobcem,kdebudezcelajednoznačněuvedeno:Dlevýšeuvedenéhojezřejmé,žejemnozrnnéanorganickéodpadymajívjižníchČecháchvelkýekonomickýpotenciál.Ktomu,abymohlbýtvyužitjetřebavyvinoutvhodnétechnologiejejichzpracováníatakzačítnahrazovatcennépřírodnízdroje,kterénejsounevyčerpatelné.Mátosamozřejměiekonomickýrozměr,musísetovyplácet.JezdetakétermínukončenírekultivacívMydlovarech.Pakjepředpoklad,žebudemedonucenipromnohotisíctunjemnýchanorganickýchodpadníchmateriálůhledatnovéuplatnění.


Popp,F.etal.:Jemnýanorganickýodpadnímateriál 263Reference[1]CentrumprohospodařenísodpadyMŽPhttp://ceho.vuv.cz/[2]Jihočeskýkrajwww.kraj-jihocesky.sz[3]Ministerstvoživotníhoprostředí,http://www.env.cz/[4]Teplárnaa.s.,ČeskéBudějovice,www.teplarna-cb.cz[5]TeplárnaTábor,a.s.UCihelny2128,39002Tábor,[6]TeplárnaPíseka.s.,www.tpi.cz[7]Zákonoodpadech185/2001Sb.,vplatnémznění[8]Vyhláška381/2001Sb.veznění531/2004Sb.[9]Vyhláška41/2005Sb.,kterouseměnívyhláškač.383/2000Sb.opodrobnostechnakládánísodpady[10]KREJSOVÁ,J,POPP,F.AnalýzatrhuvstupníchsurovinaslužebJAOMvrámciJihočeskéhokraje,2007,VŠTEČeskéBudějovice[11]KREJSOVÁ,J.,POPP,F., BEDNÁŘOVÁ,P.PrůzkumtrhuvoblastiinovacízpracováníJAOMzaměřenénaJihočeskýkraj,2007,VŠTEČeskéBudějovice[12]KREJSOVÁ,J.,POPP,F.,BEDNÁŘOVÁ,P.RešeršedostupnýchtechnologiízpracováníJAOMavýrobkůznich,2007,VŠTEČeskéBudějovice[13]PlánodpadovéhohospodářstvíJihočeskéhokrajezroku2003 analytickáčást[14]SměrniceEUoodpadechajejichrealizacivčeskémprávu:Stavebníodpady,sborníkkonference,IREAS,Institutprostrukturálnípolitiku,o.p.s,Praha2006[15]StavebnictvíČR2007,III Stavebníhmoty,proMPOČRzpracovalaspolečnostÚRSPrahaa.s.,ISBN978-80-7369-132-5[16]Vyhodnocení„PlánuodpadovéhohospodářstvíJihočeskéhokrajezarok2005.


264 LitteraScripta,2009,roč.2,č.1Limitarethemostconsiderableproductionsintheareaofsoftunorganicoutletmaterialsdross,slag,boilerdustandfly-ashfromcoalcombustion.Keywords:unorganicoutletmaterialsScrapsoftunorganicwasteasasourceforbuildingindustriesinSouthBohemiaKontaktníadresa:Ing.FrantišekPopp,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:popp@vstecb.czIng.PetraBednářová,Ph.D.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:bednarova@vstecb.czRNDr.JanaKrejsová.,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:krejsova@vstecb.czPOPP,F.,BEDNÁŘOVÁ,P.,KREJSOVÁ,J.:JemnýanorganickýodpadnímateriáljakozdrojprostavebnictvívJihočeskémkraji.LitteraScripta,2009,roč.2,č.1,s.259–264.ISSN1802-503X.

More magazines by this user
Similar magazines