LISA 2 - Kohtulahendite tabel

just.ee

LISA 2 - Kohtulahendite tabel

PJK 10.04.02 otsus nr 3-4-1-4-02HK 16.12.04 otsus nr 3-3-1-60-04HK 20.11.01 otsus nr 3-3-1-43-01HK 21.12.94 määrus nrIII-3/1-18/94Tasu võtmine tänavakaubandusekauplemiskoha eest kuiettevõtlusvabaduse piirangRaekoja platsil toimuvale toitlustamiselepiirangute seadmine, nagu kasutatavinventar ja reklaam, istekohtade arv,osaliselt menüüPiiratud püügivõimaluste korral kutselistkalapüüki alustavale ettevõtjalekalapüügiõigust omava ettevõtja arveltkalapüügiloa andmine ainult viimasenõusolekul.Relvamüügilitsentsi tühistamine võltsituddokumentide alusel ja luba relvalubamitteomavatele isikutele relvade müügitõttu.ärikeelul)(3-2-1-26-00)Pankrotimenetluse kestel onärikeelul veel teisi ülesandeidpankrotimenetluse edukakulgemise huvidest lähtudes,mida pankrotimenetluselõppemisel kohaldatavaärikeelu ülesanded ei hõlmaÄrikeelu kohaldamineaktsiaseltsi juhatuse liikmesuhtes aitab tagadavõlausaldajate nõudeid, kuijuhatuse liige kannab ÄS § 315lg 2 alusel võlausaldajate eesaktsiaseltsiga solidaarsetvastutust ning sedavõrd,kuivõrd ta ei saa suurendadaoma varaliste kohustuste mahtuPankrS § 9 lg 1 p-des 1 ja 2nimetatud tegudetoimepanemisega(ei käsitleta, kuna formaalseltpõhiseadusvastane)AVALIK KORDRaekoja platsil suveperioodilelanike ja turistide toitlustaminekui osa linna mainekujundusestPS § 19 lg 2(individuaalsete ja kollektiivseteõigushüvede kaitse):vajadus tagadakapitalimahukas tootmisharusinvesteeringuid teinudettevõtjatele võimalus tasateenida tehtud investeeringudAVALIK KORD(individuaalsete ja kollektiivseteõigushüvede kaitse):inimeste tervise, elu, vara jaavaliku korra (kitsamastähenduses) kaitseEi hinnatudEi hinnatud.Ei hinnatud piirangupõhiseaduspärasust, tõdetivaid, et analüüsimata onettevõtja tegevuse jalitsentsikomisjoni otsusesisuline seos.7


HK 21.12.01 määrus nr3-3-1-67-01Ehitusloa peatamine PS § 19 lg 2(individuaalsete õigushüvedekaitse):teiste inimeste elu, tervise,omandi kaitse.Piirang on mõõdukas,sest ehitusloapeatamine ei kujutaendast pöördumatuttagajärge, vaid üksneslükkab varakasutamise ja tuluteenimise võimaluseedasi; vaid ühel objektilehitustöödepeatamisega eikitsendata senistettevõtlust. Piirang eioleks mõõdukas, kuiehitamine tekitaks vaidebamugavusi võiriivaks vähemkaalukaid õigushüvesid(esteetilisedkaalutlused,väheolulised kahjulikudmõjud nagu tolm,müra, soojakadu).HK 26.06.06 määrus nr3-3-1-54-06Lennuettevõtja sertifikaadikäitamistingimuste muutmine selliselt, eteemaldati lubatud lennutegevuse liiginareisijate vedu ning vältimatumeditsiiniline kiirabiPS § 19 lg 2(individuaalsete õigushüvedekaitse):teiste inimeste elu ja terviseSobiv – viivitamatult tuleblõpetada õhusõidukitekasutamine kuni vaidluselahendamiseni, kas reisijatevedu sellist tüüpi lennukigaon lubatud või mitte, sestkuigi faktiline ohutuse tase eilange, pole lennuki ohutusetaset reisijate vedu silmaspidades üleüldse tuvastatud.HK 31.05.05 otsus nr 3-3-1-24-05ATS § 72 lg 1 – riigiametniku õigustegeleda ettevõtlusega vaidametiasutuse loalAVALIK KORD(ühiskonna turvalisus):avaliku võimu toimimisetagamine.Ei hinnatud, kuid näha, etpiirangu proportsionaalsusepeaks tagama otsustajalejäetud kaalutlusõigus,kaalumise aluseks võivadolla väga erinevad asjaolud.HK 17.04.02 otsus nr 3-3-1-19-02Õigus keelduda liiniloa väljastamisest,kui veoteenus, mille osutamiseksliiniluba taotletakse, häirib varem antudliiniloa alusel veoteenuse osutamistAVALIK KORD(ühiskonna turvalisus,individuaalsete ja kollektiivseteõigushüvede kaitse):Ei hinnatud, kuid näha, etpiirangu proportsionaalsusepeaks tagama otsustajalejäetud kaalutlusõigus.8


HK 16.04.07 otsus nr 3-3-1-5-07TsK 28.04.08 otsus nr 3-2-1-30-08HK 10.06.03 otsus nr 3-3-1-38-03HK 10.10.03 otsus nr 3-3-1-62-03HK 12.12.06 otsus nr 3-3-1-65-06Üldapteegi tegevusloa väljastamisestkeeldumine, kui linnas on üheüldapteegi kohta vähem kui 3000elanikkuNõue kooskõlastada müüdava soojusepiirhind kohaliku omavalitsusegaKauplemisloa väljastamisest keelduminejuhul, kui tegevus ei vasta ehitisekasutusloas sätestatuleKasutusloa andmisest keeldumisevõimalikkus projektikohaselt valminudehitisele (kaupluste rajaminekorterelamusse).Linnamaa otsustuskorras müük.avalike teenuste toimimine,veoteenuse stabiilsus ja seeläbireisijate turvalisus ja mugavus.AVALIK KORD(ühiskonna turvalisus,individuaalsete ja kollektiivseteõigushüvede kaitse):avalike teenuste toimimine,jätkusuutlike apteekideolemasolu, apteegiteenusestabiilsus ja seeläbirahvatervise kaitse.AVALIK KORD(ühiskonna turvalisus):avalike teenuste toimimine,kindla, usaldusväärse,efektiivse, põhjendatud hinnaganing keskkonnanõuetele jatarbijate vajadustele vastavasoojavarustuse tagamine.AVALIK KORD(PS § 19 lg 2, individuaalsete jakollektiivsete õigushüvedekaitse):tarbijate, naabrite, piirkonnaelanike huvide, sh juurdepäästeenusele, samuti tegevuskoharendileandja huvide kaitse.PS § 19 lg 2(individuaalsete õigushüvedekaitse):naabrite omandiõigus ja õiguseraelu puutumatusele.AVALIK KORD(PS § 19 lg 2, individuaalseteõigushüvede kaitse, avaliketeenuste toimimine):teise ettevõtjaettevõtlusvabadus, toimiva turusäilitamine.Sõnaselgelt ei hinnatud, kuidleiti, et eesmärk on igatilegitiimne.Ei hinnatud.Ei hinnatud, kuid rõhutati, etkaalutlusõiguse teostamiseltuleb lähtudadiskretsioonivolitustsisaldava õigusakti mõttestja eesmärgist. St mitteehitise kasutusloast, vaidtarbijakaitseseaduse jakaupluse töö üldeeskirjamõttest ja eesmärgist.Ei hinnatud, kuid kohustatiasja uuel läbivaatamiselkaaluma kasutusotstarbekooskõla kolmandate isikuteõigustega.Ei hinnatud, kuid kaalumiselarvestati ettevõtlusvabadustja avalikku huvi, kohusmärkis, et ka ettevõtlusesäilimine on oluline avalikhuvi.9


PJK 10.05.2002 otsus nr3-4-1-3-02HK 22.11.04 määrus nr3-3-1-76-04HK 30.04.04 otsus nr 3-4-1-3-04Äriühingu ettevõttega ühisemajandusliku eesmärgi ja sellelevastava ruumilise seose kauduühendatud ning väidetavalt ka selleleäriühingule kuuluvate rajatisteomandamine KOV poolt, mis muudakssisuliselt võimatuks äriühingumajandustegevuse jätkamiseKinnistu omaniku võimalus nõudatehnorajatise kõrvaldamist üksnes juhul,kui tehnorajatis ei ole enameesmärgipärasel kasutuselmakse mida hiljemnõutakse, ei ole importijalenam võimalik toodetemüümisel arvestada.Tegemist on professionaalseettevõtja riskiga, millega taltuleb arvestada.Õigus omandi valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks ettevõtluses (PS § 32)Ei leidnud (esialgse õiguskaitsevajalikkust kaaludes)tuvastamistAVALIK KORD(ühiskonna turvalisus):avalike teenuste toimimine,elektri-, gaasi- ja muudeühenduste tagamine.Õigus äriruumide puutumatusele (PS § 33)Tehnorajatisetalumiskohustus on sobivviidatud eesmärgisaavutamiseks.Tehnorajatisetalumiskohustus onvajalik viidatudeesmärgisaavutamiseks, sesttuhandete servituutideseadmine ei oleks samaefektiivne.Piirang ei olemõõdukas, sest eivõimalda kinnistuomanikel vaidlustadatalumiskohustust egavõimalda arvestadaerinevaid olukordi egakohusta kaalumaomanike huve (nt kuitehnorajatiseümberpaigutamine onvõimalik ilmasuurematelisakulutusteta).Õigus saada ja levitada majandusliku informatsiooni (PS § 44 ja 45)HK 23.10.03 otsus nr 3-3-1-57-03Ettevõtlusena sugupuude koostamisttakistavad piirangud andmekogudes võiarhivaalides fikseeritud teabekättesaamiselePS § 19 lg 2(individuaalsete õigushüvedekaitse):PS § 26 sätestatud igaüheõigus perekonna- ja eraelupuutumatuseleSobivust tuleb hinnatakonkreetsetes asjaoludestlähtuvalt (andmesubjektihuvid vs kolmanda isikuõigustatud huvid)Riigikohus näisnõustuvatringkonnakohtugaselles, et piirang onebavajalik seal, kusandmekandjas11


PSJ 13.06.05 otsus nr 3-4-1-5-05Lahja alkohoolse joogi reklaamikeelustamine kogu omavalitsusehaldusterritooriumil.AVALIK KORD(ühiskonna turvalisus):rahvatervise kaitse; lahjaalkohoolse joogi reklaami keeldharidus-, tervishoiu- jaspordirajatistel ning nendelähedal asuvas piirkonnas peabtagama, et haridustandvaid ja(rahva)tervise taastamisele jaedendamisele suunatudinstitutsioone ei oleks võimalikseostada inimese terviseseisukohast kahjuliketarbimisharjumustepropageerimisega.Ei käsitletud, kunaformaalseltpõhiseadusvastane, vtallpoolsisalduvajuurdepääsupiirangugateabe tõttukohaldataksejuurdepääsupiirangutmitte üksnes selleleteabele, vaid koguteabekandjale.TABEL 2. Majanduslike põhiõigustega seoses käsitletud printsiibid ja muud põhiõigusedLahendPJK 20.12.96 otsus nr 3-4-1-3-96HK 02.10.98 määrus nr 3-3-1-29-98HK 02.10.98 määrus nr 3-3-1-28-99PJK 17.03.99 otsus nr 3-4-1-1-99AnalüüsSeadusreservatsiooni põhimõte (PS § 3 lg 1 ls 1)Riigi alkoholipoliitika on seotud põhiõiguste ja vabaduste kasutamisega. Samuti on alkoholikaubandusel seos riigieelarve tuludega,maksupettuste, kuritegevuse, üldise õiguskorra ning elanikkonna tervisega. Neil põhjustel peaks alkoholipoliitika, sh alkoholi tootmine, müük,sissevedu jmt tegevus olema reguleeritud mitte haldusaktide, vaid seaduse tasemel õigusaktiga, s.o alkoholiseadusega. Alkoholipoliitikasätestamine seadusega annab ka korrektse aluse haldus- ja kriminaalvastutuseks, sest Põhiseaduse § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusipiirata ainult kooskõlas Põhiseadusega.Äriseadustiku § 4 lg 2 kohaselt võib seadusega sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatudliiki ettevõtja. Seega on vaja hinnata, kas tegutsemisloa ja taksoloa nõude kui ettevõtluse piirangu kehtestamine ministri määrusega onseaduslik. Kuna taksoluba tõendab takso vastavust esitatud nõuetele, siis võib teede- ja sideministril olla õigus taksoloa nõudekehtestamiseks lähtuvalt Liiklusseaduse § 11 lõikes 3 ette nähtud volitusnormist.Valitsus ületas talle tarbijakaitseseadusega antud volitust. Delegatsiooninorm andis valitsusele volituse täpsustada seaduses kehtestatudpiiranguid, kuid valitsus kehtestas täiendava piirangu – keelas uute tööstuskaupade müügi turul.12


PJK 10.04.02 otsus nr 3-4-1-4-02PJK 26.11.07 otsus nr 3-4-1-18-07PSJ 13.06.05 otsus nr 3-4-1-5-05PJK 17.02.03 otsus nr 3-4-1-1-03HK 30.05.00 otsus nr 3-3-1-20-00HK 28.02.2005 otsus nr 3-3-1-87-04HK 15.12.05 otsus nr 3-3-1-59-05;HK 15.03.06 otsus nr 3-3-1-5-06.PJK 17.02.03 otsus nr 3-4-1-1-03HK 23.02.04 otsus nr 3-3-1-1-04HK 28.02.05 otsus nr 3-3-1-87-04ÜK 27.06.05 otsus nr 3-4-1-2-05HK 10.06.03 otsus nr 3-3-1-38-03HK 10.03.05 otsus nr 3-3-1-2-05HK 31.10.05 otsus nr 3-3-1-50-05PS § 31 teise lause kohaselt tuleb ettevõtlusvabaduse kasutamise tingimused ja kord, seega ka piirangud, sätestada seadusega. Seadus eipea kõiki piiranguid detailselt kirjeldama, kuid peab määratlema raamid, mille sees täitevvõim täpsustab seaduse vastavaid sätteid.PS § 113 kohustab kõiki avalik-õiguslikke rahalise kohustusi kehtestama seadusandjat, seega ei saa seadusega volitada ministrit kehtestamamaksuobjekti. Selline volitamine toimub muuhulgas juhul, kui seaduse tasandil määratletud maksuobjekti sisaldab määratlemata õigusmõistet,mille määratlemise voli on ministril.Reklaamiseadus volitab KOV-i määratlema piirkond, mida loetakse haridus-, tervishoiu- ja spordirajatiste lähedal asuvaks, kuid KuressaareLinnavolikogu ületas delegatsiooninormi, määratledes lahja alkohoolse joogi reklaami keelupiirkonnana kogu Kuressaare linna territooriumi."Lähedal asuvat piirkonda" ei saa sisustada viisil, mis toob kaasa lahja alkohoolse joogi absoluutse reklaamikeelu mõnes kohalikusomavalitsusesÕigus korraldusele ja menetlusele (PS § 14)PS § 14 kohaselt on õiguste ja vabaduste tagamine seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning KOV kohustus. Muuhulgas tähendab see,et avalik võim peab kehtestama menetlusreeglid. PS §-st 14 tuleneb üldine põhiõigus korraldusele ja menetlusele. PS §-st 14 tuleneb ka isikuõigus heale haldusele, mis on üks põhiõigustest.Kuna pankrotihalduri eksami tulemustest sõltub isiku võimalus realiseerida oma põhiseaduslikku õigust vabalt valida tegevusala, elukutset jatöökohta, peab isikul olema sellise õiguse riivamise korral võimalus kohtulikuks kaitseks. Kohtuliku kontrolli võimaluse tagamiseks peavadeksami kulg, selle tulemused ja komisjoni otsus olema kontrollitavad.Avalik võim, täites konkursi korras avalik-õigusliku ameti kandja (sh vandetõlgi) kohti, peab tagama sellel konkursil osalejatele konkursiõiguspärase läbiviimise. Muuhulgas tähendab see, et eksamineeritavate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb hindamiskriteeriumid kõigileosalejatele eelnevalt teatavaks teha.Avaliku ressursi eraõigusliku isiku kasutusse andmise lepingu sõlmimine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolisekohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse.Hea halduse põhimõte (PS § 10)Eestis kehtivad sellised õiguse üldpõhimõtted, mida tunnustatakse Euroopa õigusruumis. Euroopa õigusruumis on haldusõiguse printsiipidena(hea halduse põhimõtetena) tunnustatud nt õiguskindlus, õiguspärane ootus, proportsionaalsus, mittediskrimineerimine, õigus ollahaldusmenetluses ära kuulatud, õigus menetlusele mõistliku aja jooksul, tulemuslikkus ja tõhusus.Ka eriseadustes ettenähtud menetluskord peab vastama hea halduse põhimõtetele, mille miinimumnõueteks on isiku informeerimine temasuhtes läbiviidavast menetlusest ja isikule võimaluste loomine vastuväidete esitamiseks.(Kohus nimetatuga seoses hea halduse põhimõttele ei viidanud) Oleks mõistlik, kui vandetõlgi eksamil õigusalase tõlke – või toimetustekstihindamisele oleks kaasatud juriidiliste eriteadmistega isikud.(Vastab kaudselt küsimusele, kas teatud teo eest kohaldatav haldussanktsioon võiks olla raskem kui sarnase teo eest ette nähtudkriminaalkaristus) Isiku süüditunnistamine kuriteos kätkeb endas märkimisväärset ühiskondlikku hukkamõistu, mis ei ole võrreldavväärteokaristuse kohaldamisel tehtava süüetteheitega. Kriminaalkorras süüditunnistamisest tulenev stigmatisatsioon, samutikuriteokaristatusega kaasnevad ulatuslikud õiguslikud piirangud (nt seoses elukutse ja töökoha valimise vabadusega) ei võimalda nõuda, etteatud teo eest (antud juhul liiklussüütegu) väärteokaristuse kohaldamisel ei tohiks isiku olukord olla üheski osas ebasoodsam kui sarnase teoeest kriminaalkaristuse kohaldamisel.(Viitega varasematele otsustele) Kooskõlastuse andmine ei saa olla pelgalt konstateering, vaid pädeva organi uurimispõhimõttel rajanev jahaldusmenetluse põhimõtteid järgides (sh menetlusosalisele võimaluse andmine selgituste ja vastuväidete esitamiseks) langetatud otsus.13


HK 10.01.07 otsus nr 3-3-1-85-06HK 05.10.06 otsus nr 3-3-1-33-06HK 10.05.06 otsus nr 3-3-1-66-05HK 22.12.05 otsus nr 3-3-1-69-05HK 13.04.98 määrus nr 3-3-1-14-98ÜK 25.10.04 otsus nr 3-4-1-10-04Hea halduse põhimõttega on kooskõlas, et eeskätt haldusorgan, mitte isik vastutab haldusmenetluse õiguspärase läbiviimise eest.Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõte (PS § 10)Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale eeldab õiguspärase ootuse kaitse põhimõte, et õiguslikud ettekirjutused oleksid selged jakindlaksmääratud ning tagaksid ühenduse õiguse kohaldamisalasse langevate asjaolude ja õigussuhete etteennustatavuse. Euroopa Kohtupraktika järgi hõlmab õiguspärase ootuse kaitse kolme eeldust: 1) EL või selle institutsioonid peavad looma õiguspärase ootuse olukorra; 2)„hoolikal ja mõistlikul majandussubjektil“ peab olema alus loota kehtiva õiguse püsimajäämisele (s.t. mitte ette näha muutusi); 3) erahuvidpeavad kaaluma üles EL huvid.Tulenevalt õigusselguse ja õiguskindluse põhimõtetest ei saa kaalukate õiguslike muudatuste ettenähtavuse hindamisel pidadaainumääravaks seda, et nimetatud küsimuses teavitati avalikkust ja ettevõtjaid pika aja vältel pressiteadete ja artiklitega ning ka seaduseelnõututvustamisega.Muutused õigusaktides ja nende kohaldamise praktika puudumine ei õiguste andmete ebaõiget esitamist, eriti juhul, kui isiku eest täidabdeklaratsioone isik, kel peaks selles valdkonnas olema kutsealased teadmised ja kogemused.Tollideklaratsiooni aktsepteerimine ei ole maksuotsus, selle alusel ei saa deklarandil tekkida usalduse kaitset ega õiguspärast ootust, et toll eivõiks aktsepteeritud deklaratsiooni kontrollida, täpsustusi nõuda või deklaratsiooni muuta.Järelkontrolliga seonduv maksude ümberarvestus keelatud vaid juhul, kui täidetud kolm tingimust: 1) toll tegi vea; 2) arvestades võlgnikukutsealaseid kogemusi ja kohusetundlikkust, ei olnud võimalik seda viga avastada; 3) võlgnik järgis kõiki kehtivaid õigusakte.Euroopa Kohtu praktika järgi maksuarvestuse viga on selline, mida tähelepanelik ja hoolas ettevõtja saab avastada, kui ta loeb Euroopa LiiduTeatajat, kus vastavat maksu sätestav õigusakt on avaldatud.Riikliku järelevalve ja haldussunni teostamineIlma vastava taotluseta ei ole vee erikasutusloa andmiseks pädeval organil võimalik vastavat menetlust alustada. Kui veekasutusega siiskikaasnevad asjaolud, mis nõuavad vee erikasutusloa olemasolu, siis peavad sekkuma riiklikku järelevalvet teostavad asutused, kohaldadesvajadusel seaduses sätestatud meetmeid.Kolmandale isikule tehtud ettekirjutuses tuleb osundada õiguslikule alusele teabe nõudmiseks, põhjustele, miks nõutakse teavet kolmandaltisikult ning isikule või isikute grupile, keda kontrollitakse.Haldussunni rakendamisel tuleb arvestada ka proportsionaalsuse printsiipi, mille kohaselt ei tohi maksuhaldur nõuda kolmandalt isikult sellistteavet, mille kasutamiseks maksuhalduril puudub vajadus.Korduva karistamise keeld (PS § 23 lg 3)Küsimust, kas mingi riiklik sunnivahend on PS § 23 lg 3 mõttes käsitletav karistusena või, ei saa lahendada üksnes karistusseadustikussätestatu pinnalt. Kontrollida tuleb, kas mingit riikliku sunnivahendit, mida formaalses karistusõiguses ei loeta karistuseks, tuleb siiski käsitadakaristusena sisuliselt ehk materiaalselt. Põhiõiguslikud garantiid peavad olema tagatud ka nende riiklike sunnivahendite kohaldamisel, mida eiole formaalselt karistusõiguses karistusena sätestatud, kuid mis on materiaalselt käsitletav karistusena. Selleks peab sanktsioon evimakaristuse olemust ja eesmärki ning olema piisavalt raske, et olla võrreldav karistusega formaalses mõttes. Erinevus süüteo eest kohaldatavakaristuse ja mittekaristusliku sunnivahendi vahel seisneb selles, et kui esimese aluseks on vältimatult isiku süü ning karistus kujutab endastkitsenduses väljenduvat etteheidet, siis teise kohaldamise aluseks ei ole isiku süü, vaid isikust lähtuv oht, millele viitavad toimepandud teod.Eeltoodust tulenevalt olukorras, kus ühe ja sama teo eest on ette nähtud nii väärteokaristus kui haldussanktsioon, tuleb kontrollida, kasviimane ei kujuta endast karistust formaalses mõttes ning kui vastus on jaatav, tuleb lisaks kontrollida, ega pole rikutud PS § 23 lg 3 ette nähtukorduva karistamise keeldu.Ka juhul, kui ühe ja sama teo eest on kohaldatud nii väärteokaristust kui materiaalses mõttes karistuseks olevat haldussanktsiooni (antudjuhul: juhtimisõiguse peatamine), ei pruugi siiski tegu olla korduva karistamise keelu rikkumisega, kui väärteomenetlusele järgnevhaldusmenetlus ei kujuta endast sisuliselt iseseisvat menetlust, vaid on väärteomenetlusest tulenev vääramatu järelm moodustades sellegaühtse terviku. Selline vääramatu järelm on haldusmenetlus juhul, kui haldusorganil puudub kaalutlusõigus sanktsiooni kohaldamisele, asjale ei14


KK 16.04.07 otsus nr 3-1-1-120-06HK 30.11.04 otsus nr 3-3-1-56-04HK 30.11.04 otsus nr 3-3-1-64-04HK 16.12.04 otsus nr 3-3-1-60-04anta uut sisulist hinnangut.Korduva karistamise keelu rikkumist ei välista ainuüksi asjaolu, et isiku sama tegu menetleti või teda karistati erinevates menetlustes võiformaalselt erinevate sätete järgi. Korduva karistamise keelu rikkumisega on tegemist juhul, kui sama teoga seonduvate erinevate süütegudekoosseisutunnused langevad olulisel määral kokku.Õigus riigi poolt isikule tema ettevõtluses tekitatud kahju hüvitamisele (PS § 25)Isikult ei saa nõuda, et vaidlustaks üksikakti aluseks oleva üldakti vastavust PS-le. Isikul on mõistlik alus eeldada, et avalik võim tegutsebüksikakte andes põhiseaduspäraste üldaktide alusel. See, et isik mõistab talle suunatud üksikakti põhiseadusevastasust alles pärast üldaktipõhiseadusevastaseks tunnistamist, ei saa talt võtta kahjunõude esitamise õigust.Ehkki üldjuhul saab isikult nõuda, et ta vaidlustaks kahju tekitamise vältimiseks õigusvastase üksikakti, ei pruugi see alati olla efektiivnevahend ettevõtlusvabaduse kaitsmiseks. Kauplemisloa saamisel maksmisele kuuluva tasu vaidlustamine tooks tõenäoliselt kaasa loamittesaamise ja kohtuvaidluse, kusjuures kohtulahendi jõustumise ajaks oleks luba antud samas kohas kauplemiseks teisele isikule(kõnealused load olid seotud konkreetsete kauplemiskohtadega) ja isik oleks pöördumatult kaotanud võimaluse saada kauplemisluba.Ebaefektiivne oleks ka tasu maksmine ja alles seejärel selle kohtus vaidlustamine, sest luba anti lühikeseks perioodiks, ning äriühingult ei saanõuda, et ta seaks eelmise loa eest võetud tasu vaidlustamisega ohtu uue loa saamise.Isikult ebaseaduslikult võetud tasu tagastamine võib olla põhjendamatu ning viia alusetu rikastamiseni juhul, kui tänu tasu maksmisele saadivõimalus kasutada piiratud avalikku ressurssi (antud juhul linna maad tänavakaubanduseks). Olukorras, kus selline tasu ei ole ebamõistlikultsuur, võib eeldada, et isik on arvanud selle tasu hinna sisse, mida tarbijad talle tänu piiratud avaliku ressursi kasutamisele on maksnud.(3-3-1-56-04) Teisiti on olukord juhul, kui tasu on makstud kauplemiseks eramaal. Sellisel juhul ei saa isik kasutada piiratud avalikku ressurssi,vaid võib olla sunnitud maksma renti maaomanikule. Sellisel juhul tuleb ebaseaduslikult võetud tasu isikule tagastada.Kahjunõude üle otsustamisel tuleb arvestada ka neid soodustusi, mida isik sai seoses kauplemistasu maksmisega. Juhul, kui võimaluskaubelda Raekoja platsil tõi isikule tulu, mis on võrdne või ületab õigusvastase kauplemistasu, esineb alus kahjunõude rahuldamata jätmiseks.Kuna Raekoja platsil suveperioodil elanike ja turistide toitlustamine on üks osa linna mainekujundusest, ei ole tõenäoline, et linn poleksRaekoja platsil toitlustamiseks kauplemislube välja andnud või oleks neid andnud isikutele, kes ei oma sama väljakuga piirnevates hoonetestoitlustamise eesmärgil kasutatavaid ruume. Arvestades nimetatud asjaolu, samuti makstud tasu suurust, ei saa eeldada, et isiku pooltomandatud soodustus oli ilmselgelt suurem talle tekitatud kahjust.15

More magazines by this user
Similar magazines