Obecné - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

Obecné - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíObecnéDovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupníaukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 20. 10. 2011 v 13:00.V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrovýchřízení PROe.biz.Pro účast v on-line výběrovém řízení je nutné nejprve vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.Praha 2, dne: 11. 10. 2011 v 10:48Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeJitka Hejdovátelefon:+420 224 963 390email: jitka.hejdova@vfn.cz-1-


Pozn.1:U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovounabídku.1)Cena za 1 MJ (ks) v Kč bez DPH a včetně dopravy do skladu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2)a na kliniky VFN (lokalita Prahy 2, 5, 6 a 9).Počet vzorků - 1 ks od každé položky (vzorky budou vráceny) Množství uvedené v elektronické aukci je pouze orientační součet ročních odběrů, který není garantován.V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického výběrového řízení.-5-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíZadávací podmínkyI. Podmínky pro dodavatele:1)Cena za 1 MJ (ks) v Kč bez DPH a včetně dopravy do skladu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Ke Karlovu11, Praha 2) a na kliniky VFN (lokalita Prahy 2, 5, 6 a 9). Počet vzorků - 1 ks od každé položky (vzorky budou vráceny) Množství uvedené v elektronické aukci je pouze orientační součet ročních odběrů, který není garantován.2) Splatnost daňových dokladů je 120 dnů po doručení faktury zadavateli.Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužnéčástky za každý den prodlení.V případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného, při navýšení ceny a přinedodržení dodací lhůty, má kupující právo si účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z kupní ceny, kupující je dále vpřípadě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného a při navýšení ceny oprávněnodmítnout převzít zboží a odstoupit od smlouvy.3) Dodávky zboží na základě smlouvy a následných průběžných písemných objednávek, s termínem dodání do 5pracovních dnů od obdržení objednávky (objednávku je nutné zpětně potvrdit do 1 pracovního dne). Součástí faktury jekopie objednávky a potvrzená kopie dodacího listu s razítkem kliniky a podpisem přebírajícího. Na dodacím listumusí být číslo objednávky.Smlouva bude uzavřena na období jednoho roku s platností :od 3. 2. 2012 (talíře, hrnky, skleničky, příbory, hrnce, kastroly),od 2. 3. 2012 (ostatní).Garance vysoutěžené ceny bez DPH po dobu platnosti Kupní smlouvy.Před dodáním zboží je nutné si telefonicky zajistit s kontaktní osobou uvedenou na objednávce místo a čas dodání.4) Uchazeči, kteří se umístí na prvních třech místech elektronické aukce jsou povinni předložit:- vzorky (budou vráceny) v množství a kvalitě uvedené u jednotlivých položek do 5 pracovních dnů od vyrozumění,které obdrží elektronickou poštou od administrátora elektronické aukce,- doložení kopie příslušného podnikatelského oprávnění (předmětem činnosti musí být činnost, která je rozhodná proplnění předmětné zakázky),VFN bude zohledňovat a upřednostňovat při hodnocení zboží a výrobků to zboží a ty výrobky, které mají označení"ekologicky šetrný výrobek."- Uchazeč poskytne zadavateli informace, zda zaměstnává dle zákona č. 435/2004 Sb. zdravotně postižené a zdalze dodávky od něj započítat do plnění povinného podílu dle §18 vyhl. č. 518/2004 Sb.- zadavatel si vyhrazuje možnost vybrat jako vítězného i uchazeče, který nebyl první v pořadí, po přihlédnutí ktechnickým parametrům zboží a po praktickém vyzkoušení;5) Hodnocení nabídek a výběr uchazeče (dodavatele)Hodnotící kritéria:Zadavatel uzavře smlouvu za jednotlivé skupiny elektronické aukce s jednotlivými uchazeči, jejichž výrobky zcela odpovídají-6-


kvalitě požadované zadavatelem a kteří nabídli nejnižší cenu. Kvalitu posoudí zadavatel na základě dodaných vzorků.Podmínkou uzavření smlouvy je vyplnění všech položek alespoň v jedné skupině elektronické aukce. Pokud tak uchazečneučiní, bude vyloučen z aukční síněPo skončení aukce budou uchazeči e-mailem vyrozuměni o svém umístění.Po vyhodnocení kvality na základě dodaných vzorků budou uchazeči vyrozuměni o svém konečném umístění a vítězi budezaslán návrh kupní smlouvy, který obsahuje závazné podmínky zadavatele (odběratele), bez kterých nelze smluvní vztahuzavřít.Návrh kupní smlouvy je nutné doplňovat formou ,,Sledování změn“.II. Další ustanoveníPřihlášením se do této elektronické aukce uchazeč souhlasí s podmínkami uvedenými ve výzvě.Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a odmítnout všechny předložené nabídky.Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisnísmlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).-7-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíHarmonogramVýběrové řízení bude realizováno formou elektronické nákupní aukce. Administrátor zašle přihlášeným účastníkůmod 11. 10. 2011 v 11:00 desetimístný přístupový klíč.Zadávací kolo11. 10. 2011 v 11:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jensvou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.Mezikolo20. 10. 2011 v 12:50 následuje mezikolo, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobumezikola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.Soutěžní kolo20. 10. 2011 v 13:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová nabídka (ukaždé položky). Po dobu 00 hod. 20 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouzesměrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou.Minimální krok snížení cenové nabídkyJednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.10 CZK. Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnotě položky,kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).Maximální krok snížení cenové nabídkyJednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %. Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnotěpoložky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky uvšech účastníků).ProdlužováníSoutěžní kolo bude prodlouženo o 1 min. při jakékoliv změně ceny v poslední 1 min.Platnost přístupových klíčůPřístupové klíče expirují za 14 dní od ukončení soutěže. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit.Pokud máte zájem o vytištění Vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujemevytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončeníelektronického výběrové řízení.-8-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíPravidla on-line VŘVšeobecné podmínky obchodování a e-aukční podmínky jsou k nahlédnutí na adrese https://vfn.proe.biz.-9-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíKontaktyVyhlašovatelem výběrového řízení je:Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeU Nemocnice 2128 08 Praha 2Česká republikaVeškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení Vám zodpoví:Jitka Hejdovátelefon: +420 224 963 390email: jitka.hejdova@vfn.czElektronické výběrové řízení pořádá:Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeU Nemocnice 2128 08 Praha 2Česká republikaVeškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení Vám zodpoví administrátor:Jana Tvrdátelefon: +420 224 962 566email: jana.tvrda@vfn.cz-10-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíPřihláškaPro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.-11-


Výzva k účastiv on-line výběrovém řízení proVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNádobíNávodTECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZVáš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítačinainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:- Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší- Mozilla Firefox 1.0 a vyššíDále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookie. Návod jak cookie ve webovém prohlížeči povolit naleznete na http://support.proe.biz/ v část nastavení.JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV sekci Přihláška této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do svého přihlašovacího formuláře. Zde vyplňtepožadované údaje, potvrďte souhlas s Pravidly on-line výběrových řízení PROe.biz a přihlášku odešlete. Tímto jevaše firma přihlášena do elektronického výběrového řízení.Součástí přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka jména i hesla je 8 znaků). Pomocí těchto údajůmůžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme Vám zvolit si zapamatovatelné jménoi heslo, nepoužívejte, prosím, mezery ani diakritické znaky (č,ž,á, atd.).Své přihlašovací údaje si zapamatujte!JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj seVám otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupovýchúdajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude Vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadátesprávně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se Vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lzekopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síněse nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokudodhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za1 minutu.CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžeteprohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údajse mění obvykle v rozmezí 3 - 5 sekund (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje,pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit.V tomto kole je Vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKEMKLÁVESY ENTER! V zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen svécenové nabídky. Pokud je název položky podtržen, kliknutím na něj se Vám zobrazí poznámka k položce (obvykledalší upřesňující informace, popř. fotka, příloha, apod.).-12-


Volitelné podmínky zadáváte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna,je zobrazeno v daném políčku slovo změnit).CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE?V soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení)nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou.V průběhu online výběrové řízení prosím sledujte:čas do konce kola - jehož změna potvrzuje Váš kontakt s e-aukčním systémemkomunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete komunikovat s administrátorema přijímat jeho zprávy.Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeréprováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrové řízení Vám budenabídnuta možnost zobrazení historie a protokol Vaší účasti.Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete s části HARMONOGRAM.V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA.SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.-13-

More magazines by this user
Similar magazines