pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Dokumentacja konkursowaSamorząd Województwa PomorskiegoDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoUrzędu MarszałkowskiegoProgram Operacyjny Kapitał LudzkiPriorytet VII„Promocja integracji społecznej”Działanie 7.4„Niepełnosprawni na rynku pracy”Konkurs zamknięty nr 01/POKL/7.4/2012


2Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie prawo dokonania zmianw niniejszej Dokumentacji Konkursowej w przypadku wprowadzenia zmianw przedmiotowych przepisach prawnych lub wytycznych IZ POKL. Informacjeo wprowadzonych zmianach publikowane będą na stronie internetowej DepartamentuEuropejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego –www.defs.pomorskie.eu, w regionalnej prasie oraz w siedzibie DEFS, w miejscupublicznie dostępnym.


3Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoUrzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiegow imieniuSamorządu Województwa Pomorskiegozwanego dalej Instytucją PośredniczącąOgłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektówze środkówEuropejskiego Funduszu SpołecznegoProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 12 czerwca 2012 rokuw ramachPriorytet VII„Promocja integracji społecznej”Działanie 7.4„Niepełnosprawni na rynku pracy”I. RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:W ramach Działania 7.4 mogą być realizowane następujące typy projektów:1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramachktórych dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualneplany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danejosoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośródnastępujących:- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społeczneji zawodowej,- Kursy i szkolenia 1 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacjii kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,niezbędnych na rynku pracy,- Poradnictwo zawodowe,1 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku,o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkupracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosinie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendiumustala się proporcjonalnie. Szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnieniewłaściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu, zostały określone w Załączniku nr 10.24do niniejszej dokumentacji


4- Pośrednictwo pracy,- Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przeztrenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,- Staże i praktyki zawodowe 2 ,- Subsydiowane zatrudnienie,- Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztówzatrudnienia w ZAZ,- Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społeczneji powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego;2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjnei integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedyniełącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).II. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:Do udziału w konkursie zaprasza się:Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniemosób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatowąna podstawie przepisów odrębnych).O dofinansowanie mogą ubiegać się w/w podmioty, które spełniają kryteria określonew Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej,z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).III. KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:9 000 000,00 PLN 3IV. PRZEWIDYWANE WSKAŹNIKI, PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH DOSTĘPNEJALOKACJI NA KONKURS, ODPOWIADAJĄCE ZAKRESOWI WSPARCIALiczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/ kobiet/mężczyzn).V. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW (PROCENT WYDATKÓW OBJĘTYCHDOFINASOWANIEM):w tym wsparcie finansowe EFS: 85%w tym wsparcie finansowe krajowe: 15%VI. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:50 000,00 PLN2 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokościnie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (IP określiła szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktykizawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestnikówprojektu w załączniku nr 10.24 do niniejszej dokumentacji konkursowej).3 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wybranychw ramach konkursu wynikającej ze zmiany kursu EURO.


5VII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI:W ramach konkursu stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriówdokonywania wyboru projektów:1. Kryteria ogólne.2. Kryteria szczegółowe.W ramach kryteriów ogólnych występują:1. Kryteria formalne:1) wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabórprojektów;2) wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku);3) wniosek wypełniono w języku polskim;4) wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującąinstrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacjąkonkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku);5) wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracyponadnarodowej);6) roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatkipartnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodniez zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);7) wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowychinstrumentów finansowych;8) wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenieo konkursie);9) okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL.2. Kryteria merytoryczne dotyczą:1) jakości projektu:a) wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opissytuacji problemowej;b) wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekściewskazanego problemu;c) adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów orazźródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwościpomiaru;d) opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, którychwnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);e) opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;f) uzasadnienie wyboru grupy docelowej:g) sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnieniezasady równości szans, w tym równości płci);h) opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu orazwskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowaniapotencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;i) trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celówszczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;j) opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;


6k) opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarciado grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczychi informacyjno-promocyjnych);l) opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięciaoczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;m) wartość dodana projektu;2) beneficjenta:a) doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;b) sposób zarządzania projektem;c) zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;d) działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jegouczestników;e) uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);f) rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);3) finansowania projektu:a) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;b) racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnegozarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowaniawydatków w ramach PO KL);c) kwalifikowalność wydatków;d) zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacjiprojektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresiekwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;e) prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.3. Kryteria horyzontalne:1) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: politykąrównych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcjązrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;2) zgodność z prawodawstwem krajowym;3) zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL,4) W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 4 :a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów projektunastępuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii)rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającegorozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowaniawydatków w ramach PO KL;b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowychw zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 doWytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczeniekosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następujew oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii)rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającegorozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowaniawydatków w ramach PO KL4 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkamisektora finansów publicznych.


W ramach kryteriów szczegółowych występują:71. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:1) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektuw ramach danego konkursu. 52) Okres realizacji projektu wynosi minimum 24 miesiące i jego realizacja rozpocznie sięw roku 2012. 63) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiadasiedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnądziałalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwościąudostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniająceuczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 74) Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi maksymalnie15 000,00 PLN (zgodnie z informacją zawartą w budżecie projektu). 82. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:1) Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia (w przypadku,gdy przewiduje to projekt) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osóbfizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwapomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i wsparcie w ramachprojektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tych osób. 92) Projekt zakłada udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowego wsparciaw postaci zastosowania co najmniej trzech instrumentów z typu operacji nr 1, w tymobligatoryjnie staży, praktyk zawodowych i/lub subsydiowanego zatrudnienia. 103) Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada conajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarzemerytorycznym, którego dotyczy projekt. 114) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych mierzony nazakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. 123. Kryteria strategiczne weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:1) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby o znacznym i/lubumiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). 132) Grupę docelową w projekcie stanowią:− co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarachsłabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym RegionalnegoProgramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013)albo5 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.6 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.7 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.8 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.9 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.10 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.11 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.12 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.13 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


8− co najmniej w 30% osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych, na którychrealizowane są projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego ProgramuOperacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 143) Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów zawartych w Baziezwalidowanych rezultatów PIW EQUAL w zakresie wyrównywania szans zatrudnieniagrup społecznych, doświadczających nierówności ze względu na brak kwalifikacjii niski poziom wykształcenia. 154) Projekt jest realizowany w formie partnerstwa organizacji pozarządowej (zgodniez definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL)i przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw. 165) Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lubwyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodniez zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonejdziałalności). 17VIII. TERMIN ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCHW RAMACH KONKURSU WNIOSKÓW I PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIWYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny merytorycznej wnioskówzłożonych w ramach konkursu zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla konkursuzamkniętego, dotyczącego etapu oceny merytorycznej. Szczegółowy harmonogramzostanie zamieszczony w siedzibie IOK oraz publikowany na stronie internetowej IOKw terminie do 10 dni od zakończenia naboru wniosków. Wyniki oceny merytorycznejpodawane są do publicznej wiadomości w formie listy rankingowej zatwierdzonej przezZarząd Województwa.IX. WZORY DOKUMENTÓW:1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełnienia wniosku.2. Wzór karty oceny formalnej z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danegokonkursu, podlegającymi weryfikacji na etapie oceny formalnej.3. Wzór karty oceny merytorycznej z systemem wagowym, który stosowany będziew ramach konkursu, z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danego konkursu,podlegającymi weryfikacji na etapie oceny merytorycznej oraz kryteriamistrategicznymi obowiązującymi w ramach konkursu.4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIEPROJEKTÓW:Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godziny7.45 dnia 27 kwietnia 2012 roku do godziny 15.45 dnia 12 czerwca 2012 roku.Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu WPIĘTY W SEGREGATOR.Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:14 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.15 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.16 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.17 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


91. być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektuw ramach Priorytetu VII, Działania 7.4”; „Konkurs nr 01/POKL/7.4/2012”,2. zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,3. zawierać tytuł projektu.Do wniosku należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE.XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WNIOSKODAWCY:Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną przysługują na etapieprzedsądowym środki odwoławcze w postaci protestu oraz odwołania, zgodniez Systemem Realizacji POKL - Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., dostępnym na stronieinternetowej Instytucji Pośredniczącej www.defs.pomorskie.euPo wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL, czyliprotestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku proceduryodwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji POKL, wnioskodawca ma prawo, naetapie sądowym, do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (zgodnie z art. 30c ust. 1ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. z 2009 r.Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).Wnioski można składać osobiście, przesłać kurierem lub pocztą na adres:Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Europejskiego Funduszu Społecznegoul. Augustyńskiego 280-819 GdańskPokój nr 33w godzinach od 7.45 do 15.45lubUrząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoKancelaria Ogólnaul. Okopowa 21/2780-810 Gdańsk


10SPIS TREŚCISłowniczek ................................................................................................................................. 11I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. .................................................................... 13II. Informacje ogólne. ............................................................................................................... 142.1. Informacje o konkursie. ....................................................................................................... 142.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów................................ 142.3. Formy wsparcia/typy projektów. ......................................................................................... 142.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu. ............................ 152.5. Grupy docelowe................................................................................................................... 172.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu. .................................. 182.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo................................................................... 182.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecaniazadań merytorycznych. ...................................................................................................... 222.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.............................. 262.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramach POKL. ..................................................................................................................................... 26III. Finanse projektów.............................................................................................................. 263.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu. ......................... 263.2. Forma finansowania............................................................................................................. 273.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków. ........................................................... 313.4. Wkład własny. ..................................................................................................................... 323.5. BudŜet projektu.................................................................................................................... 32IV. Pomoc publiczna................................................................................................................. 444.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszego konkursu. .. 44V. Procedura wyboru projektów do realizacji....................................................................... 515.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu....................................................... 515.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorzewniosków. .......................................................................................................................... 515.3. Wymagane załączniki do wniosku. ..................................................................................... 55VI. Kryteria wyboru projektów. ............................................................................................. 556.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie. .................................................................... 556.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. ............................................................... 596.3. Negocjacje. .......................................................................................................................... 646.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki............................. 65VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy. ................................................... 687.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej. ........................................................................ 687.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.................................................................................. 73VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę. .................................................. 74IX. Kontakt i dodatkowe informacje. ..................................................................................... 74X. Załączniki do dokumentacji konkursowej......................................................................... 76


11SłowniczekStosowane w Dokumentacji Konkursowej terminy oznaczają:1. Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach POKL z Europejskiego FunduszuSpołecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Dlauproszczenia, w niniejszej Dokumentacji Konkursowej pojęcie Wnioskodawca stosujesię do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, natomiast pojęcieBeneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.2. Grupa docelowa – adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby,instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanychw ramach projektu.3. Instytucja Pośrednicząca (IP) - jednostka, której Instytucja Zarządzająca powierzyłaczęść zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.4. Instytucja Zarządzająca (IZ) – instytucja odpowiedzialna za przygotowaniei realizację programu operacyjnego.5. Instytucje pomocy i integracji społecznej – jednostki organizacyjne pomocyspołecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemupieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczyzastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnieniasocjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracjispołecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i innepodmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (którychgłównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).6. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs.7. KOP – Komisja Oceny Projektów.8. Partner - w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki partnerem mogą być: wszystkiepodmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta(niezaleŜnie od tego czy są lub czy nie są wymienione w danym Działaniu lubPoddziałaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego KapitałLudzki) oraz jednostki niespełniające definicji beneficjenta na zasadach określonychw Zakresie realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję ZarządzającąPO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.9. Podmioty ekonomii społecznej - w ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały:spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poŜytkupublicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), CentraIntegracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej,Warsztaty Terapii Zajęciowej.10. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.11. Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przyuŜyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozizakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lubprodukcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlowąmiędzy Państwami Członkowskimi.12. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu.13. Wsparcie towarzyszące - działania o charakterze dodatkowym wobec głównychdziałań w projekcie, ułatwiające dostęp grup docelowych do projektu np. poprzezzapewnienie opieki nad dziećmi lub innymi osobami zaleŜnymi na czas realizacji zajęćw projekcie.


1214. Wykluczenie społeczne – brak lub ograniczenie moŜliwości uczestnictwa, wpływaniai korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny byćdostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.


13I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.1. Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisyogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EuropejskiegoFunduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE)nr 1260/1999.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. (M.P. 2007 r., Nr 82, poz. 877).3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.).5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawiewarunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składaniawniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786).6. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia1 stycznia 2012 r.7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2011 r. w zakresiekwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .8. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w skład którego wchodząm.in.:- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia2011 r. z erratą- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 stycznia 2012 r.- Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(styczeń 2012 r.)9. Plan działania na rok 2012 dla województwa pomorskiego w ramach komponenturegionalnego POKL dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.10. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (styczeń 2012 r.).11. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję ZarządzającąPO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.12. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.(wersja 7.5.1 z korektą).13. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki z dnia 10 lutego 2011 r. (wraz z erratą)14. Informacja IZ w sprawie sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.


14II. Informacje ogólne.2.1. Informacje o konkursie.2.1.1. Przedmiot konkursu:Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Priorytetu VII POKL „Promocjaintegracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.2.1.2. Instytucja Zarządzająca (IZ):Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełniDepartament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MinisterstwieRozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.2.1.3. Instytucja Pośrednicząca (IP):Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII w województwie pomorskimpełni Samorząd Województwa Pomorskiego poprzez Departament EuropejskiegoFunduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego2, 80-819 Gdańsk.2.1.4. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):Konkurs ogłasza Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UrzęduMarszałkowskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.2.1.5. Źródło finansowania:Projekty dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa.2.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów.2.2.1. Alokacja na konkurs:Ogółem:9 000 000,00 złw tym wsparcie finansowe EFS: 85%w tym wsparcie finansowe krajowe: 15%2.2.2. Rezerwy na odwołania i negocjacje:PowyŜsza kwota zawiera wymagane do 10% rezerwy przeznaczonej na proceduręodwoławczą oraz do 5% rezerwy przeznaczonej na ewentualne negocjacje zgodniez Systemem Realizacji POKL 2007 – 2013 oraz Rozdziałem VI „Zasaddokonywania wyboru projektów w ramach POKL 2007 – 2013”.W przypadku wyczerpania rezerwy na procedurę odwoławczą zapewnia się środkina dofinansowanie wszystkich projektów, które w wyniku ponownej ocenymerytorycznej uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznaniadofinansowania w ramach konkursu (wg stanu na dzień zatwierdzenia przez Zarządlisty rankingowej) pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na danedziałanie oraz dostępności środków w Planie Wydatków IOK na dany rokbudŜetowy.W przypadku niewykorzystania rezerw finansowych, środki finansowe pochodzącez tych rezerw mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie wniosków, którew wyniku oceny merytorycznej lub ponownej oceny merytorycznej otrzymałykolejno największą liczbę punktów.2.3. Formy wsparcia/typy projektów.2.3.1. W ramach Działania 7.4 mogą być realizowane następujące typy projektów:


151. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramachktórych dla kaŜdego z uczestników przygotowywane i realizowane sąindywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycjizawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formywsparcia spośród następujących:- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracjispołecznej i zawodowej,- Kursy i szkolenia 18 umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacjii kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencjispołecznych, niezbędnych na rynku pracy,- Poradnictwo zawodowe,- Pośrednictwo pracy,- Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przeztrenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,- StaŜe i praktyki zawodowe 19 ,- Subsydiowane zatrudnienie,- Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowaniekosztów zatrudnienia w ZAZ,- Usługi społeczne przezwycięŜające indywidualne bariery w integracji społeczneji powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działaniaedukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowiskupracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobaminiepełnosprawnymi).UWAGA: warunki odbywania szkoleń, kursów oraz staŜy/praktyk zawodowychu pracodawców odbywają się na zasadach ujętych w dokumencie ,,Szczegółowewarunki odbywania szkoleń, kursów, staŜy oraz praktyk zawodowychu pracodawcy”, stanowiącym załącznik nr 10.24 do dokumentacji konkursowej.2.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu.2.4.1. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, w jaki sposób mierzona będzierealizacja celów projektu poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Głównąfunkcją wskaźników określonych jest zmierzenie, na ile cel główny i celeszczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy moŜna uznać, Ŝe problemzostał rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem.W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umoŜliwiać mierzenie jegopostępu względem celów projektu, dlatego teŜ dla kaŜdego celu (w pkt 3.1wniosku) naleŜy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik,który w sposób precyzyjny umoŜliwi weryfikację stopnia realizacji celugłównego i celów szczegółowych.Dla kaŜdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestawobligatoryjnych wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym,wobec czego równieŜ Wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów są18 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŜ 120%zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenialub kursu wynosi nie mniej niŜ 150 godzin miesięcznie – w przypadku niŜszego miesięcznego wymiaru godzin,wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając nauwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu, zostały określonew Załączniku nr 10.24 do niniejszej dokumentacji .19Osobom uczestniczącym w staŜu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendiumw wysokości nie większej niŜ kwota minimalnego wynagrodzenia. IP określiła szczegółowe warunki odbywaniastaŜu oraz praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przezuczestników projektu w załączniku nr 10.24 do niniejszej dokumentacji konkursowej).


16.zobowiązani wziąć je pod uwagę juŜ na etapie planowania projektu(przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu). Wskaźniki pomiarucelu moŜna wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w GeneratorzeWniosków Aplikacyjnych. Lista ta uwzględnia obligatoryjne wskaźniki, któresą wskazane w Mapie wskaźników monitorowania projektów PO KL,stanowiącej część dokumentu pt. „Podręcznik wskaźników PO KL 2007- 2013”,jak równieŜ opisane w załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatnośćw części 7 – Osiągnięte wartości wskaźników.W ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje następujący wskaźnik:Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/kobiet/ męŜczyzn) – wskaźnik mierzy liczbę osób niepełnosprawnych, którezakończyły udział w projekcie (zgodnie ze ścieŜką uczestnictwaw projekcie) realizowanym w ramach Działania 7.4. Osoby niepełnosprawne toosoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 20Metodologia i sposób pomiaru wskaźnika:W przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie zatrudnienia,zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niŜuprzednio było to planowane, naleŜy uznać za zakończenie udziału w projekciezgodnie z zaplanowaną ścieŜką. W ramach ww. wskaźnika nie naleŜy uwzględniaćosób, które przerwały udział w projekcie z własnej winy.Osoba moŜe być wykazana tylko raz w ramach projektu.Wskazany powyŜej obligatoryjny wskaźnik jest jedynie wybranym wskaźnikiemnie obejmującym całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym,oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca moŜeokreślić teŜ własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. MoŜnado tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wgPoddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.Mierzalność i realność osiągnięcia wskaźników oraz sposób ich pomiaru podlegaocenie.Dodatkowe informacje pomocne w zakresie doboru wskaźników we wnioskuo dofinansowanie zawarte są w dokumencie pt. „Podręcznik wskaźników POKL 2007- 2013” w części I rodz. 1 pt. „Wskazówki dotyczące doboruwskaźników we wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL”.2.4.2. Wnioskodawca jest równieŜ zobowiązany do wskazania (w pkt 3.3 wnioskuo dofinansowanie) produktów, które zostaną wytworzone w wyniku realizacjiplanowanych zadań, jak równieŜ do określenia odpowiednich wskaźników, którebędą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów.Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku zadań realizowanychw ramach projektu.Wskaźniki produktów projektu powinny być adekwatne do tych wskazanychw pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie i określone na podstawie Mapy wskaźnikówmonitorowania projektów PO KL, stanowiącej część dokumentu pt. „Podręcznikwskaźników PO KL 2007- 2013”. Dodatkowo, naleŜy określić samodzielniewskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. MoŜna do tego wykorzystać Zestawienieprzykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w ww.Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.Produkty oraz wskaźniki słuŜące ich pomiarowi, powinny być zgodne z regułąSMART omówioną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuw ramach PO KL (v 7.5.0)20 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


17Ponadto, naleŜy równieŜ wskazać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wskaźnikiproduktu będą mierzone przez projektodawcę. Techniki i metody mierzeniawskaźników produktów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to moŜliwe dlakaŜdego wskaźnika osobno, chyba Ŝe charakter kilku wskaźników umoŜliwijednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.2.4.3. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany (w pkt 3.5 wniosku) opisać, w jaki sposóbosiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanychefektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wnioseko dofinansowanie. Dodatkowo naleŜy wskazać wartość dodaną projektu, którawynika z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciemdodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celówprojektu i z realizowanych w jego ramach zadań. Wartość dodana powinna wiązaćsię z osiągnięciem zakładanych efektów realizacji PO KL. Jej charakter zaleŜny jestściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany.2.5. Grupy docelowe.2.5.1. Projekty realizowane w ramach Działania 7.4 muszą być skierowane donastępujących grup odbiorców:− Osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione 21 w wieku 15-64 lata 22− Otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymii tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodoweji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym równieŜ w zakresie równoległejaktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).UWAGA: Wybór grupy docelowej projektu musi być zgodny z kryterium dostępuw przedmiotowym konkursie – „Projekt jest skierowany do osóbniepełnosprawnych oraz ich otoczenia (w przypadku, gdy przewiduje to projekt)z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się,pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego) i wsparcie w ramach projektu zostało dostosowanedo specyficznych potrzeb tych osób”.2.5.2. W punkcie 3.2 wniosku naleŜy opisać osoby i instytucje, które Projektodawcazamierza objąć wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnejgrupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w pkt 2.5.1 niniejszejdokumentacji konkursowej (uzasadnienie powinno bazować na specyficeproblemów i barier grupy docelowej, określonych w pkt 3.1 wniosku).W punkcie3.2 wniosku naleŜy równieŜ opisać sposób rekrutacji do projektu oraz wskazaćw jaki sposób zasada równych szans kobiet i męŜczyzn została uwzględnionaw projekcie. Kryteria rekrutacji (w tym selekcji) grupy docelowej (osóbbezpośrednio korzystających ze wsparcia) powinny być określone w sposóbprzejrzysty i jednoznaczny, bez moŜliwości ich szerokiej interpretacji. Dobórkryteriów rekrutacji musi być spójny z diagnozą sytuacji przedstawioną we wniosku21 Do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyŜszy niŜ dwukrotnośćkryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Osoby zatrudnione nie mogąstanowić więcej niŜ 25% uczestników projektu (ograniczenie dotyczy równieŜ osób zatrudnionych nachronionym rynku pracy). W projektach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne bez względu na faktpobierania świadczeń rentowych, a takŜe osoby niepełnosprawne zatrudnione na chronionym rynku pracy, wszczególności w ZAZ, bez względu na wysokość osiąganych dochodów, o ile wsparcie przewidziane dla osóbzatrudnionych w ZAZ ma słuŜyć ich wejściu na otwarty rynek pracy.22 Do wsparcia kwalifikują się równieŜ osoby w wieku powyŜej 64 roku Ŝycia, o ile wsparcie adresowane dotej grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia, a osoby tezadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.


18(pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) oraz z pozostałą częścią wniosku. NaleŜy takŜeprzedstawić metody (formy) rekrutacji uczestników projektu oraz uzasadnić,dlaczego wybrane techniki i narzędzia są właściwe dla danej grupy docelowej.2.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu.2.6.1. Do udziału w konkursie zaprasza się:Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośćgospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowaniemogą ubiegać się w/w podmioty, które spełniają kryteria określonew Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacjikonkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejw polu 2.1 naleŜy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki posiadającejosobowość prawną, jak i nazwę jednostki nieposiadającej osobowości prawnej(w formacie „nazwa jednostki nadrzędnej/nazwa jednostki organizacyjnej”).Natomiast w polu 2.2 naleŜy wybrać z listy rozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5naleŜy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnejnie posiadającej osobowości prawnej, jeŜeli ta jednostka będzie stroną umowyo dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upowaŜnienia lub innegorównowaŜnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostkiposiadającej osobowość prawną, jeŜeli stroną umowyo dofinansowanie będzie ta jednostka posiadająca osobowość prawną. PowyŜszezapisy dotyczą równieŜ jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnegonieposiadających osobowości prawnej, np. powiatowych urzędów pracy.UWAGA: Projektodawca lub Partner musi spełnić kryterium dostępu w przedmiotowymkonkursie - Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanieposiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarzemerytorycznym, którego dotyczy projekt.2.6.2. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które nie posiadają zaległościw uiszczaniu naleŜnych podatków na rzecz Skarbu Państwa oraz opłacaniu składekna ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz spełniają jednocześnie szczegółowekryteria dostępu i ogólne kryteria określone w Rozdziale VI niniejszejdokumentacji.2.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo.2.7.1. MoŜliwość realizacji projektów w partnerstwie została określona w art. 28 a ustawyz dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przepis tenokreśla ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyborupartnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców naleŜącychdo sektora finansów publicznych. Realizacja projektów w partnerstwie musi byćzgodna z zapisami dokumentu opracowanego przez Instytucję Zarządzającą„Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez InstytucjęZarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2012r., w którym m.in. wskazano podstawowe zasady oraz wymogi dotyczącepartnerstwa w projektach PO KL.2.7.2. Partnerstwo w projekcie:


19- Projekt moŜe być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektówskładanych w ramach POKL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów,z którymi moŜna współpracować przy realizacji projektu. Projektodawca musiuzasadnić udział partnera w projekcie. W szczególności naleŜy przez torozumieć, iŜ podmiot uczestniczący w realizacji projektu – partner – powinienwnosić do projektu np. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.Pamiętać naleŜy jednak, Ŝe ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialnyjest lider projektu - Wnioskodawca, którego podstawowe funkcje, takie jak np.rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości czy kontroli,nie mogą być realizowane przez partnera.- Idea partnerstwa nie dopuszcza moŜliwości zlecania świadczenia usług, czyzakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym takŜeangaŜowania pracowników / współpracowników partnerów przez beneficjenta(lidera).- Partnerstwo w rozumieniu ustawy oznacza nieinstytucjonalne porozumienieautonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Tymsamym partnerstwa w rozumieniu dokumentu „Zakres realizacji projektówpartnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki” nie stanowi ukonstytuowany juŜ podmiot zrzeszającyinstytucjonalnie organizacje i instytucje, taki jak np. związek stowarzyszeń lubstowarzyszenie – lokalna grupa działania 23 . W tym przypadku mamydo czynienia z jednym, odrębnym od tworzących go instytucji podmiotem.Nie wyklucza to przypadku, gdy do tworzonego partnerstwa akces zgłasza grupapodmiotów (np. inne partnerstwo, konsorcjum, związek stowarzyszeń itp.),reprezentująca określone środowisko, czy zrzeszająca określone organizacje.Projektodawca (lider projektu) moŜe negocjować kwestie związanez utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów,ale we wniosku o dofinansowanie, jak równieŜ w umowie partnerskiej podmiotyte muszą występować indywidualnie.- Nie moŜe zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które są ze sobąpowiązane 24 , a więc mają którekolwiek z następujących relacji ze sobąnawzajem i nie istnieje moŜliwość nawiązania równoprawnych relacjipartnerskich:a) jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcejpodmiotami, z którymi jest powiązany (w rozumieniu pkt 16 „Zakresrealizacji projektów partnerskich…”) powyŜej 50% kapitału drugiegopodmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);b) jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;c) jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiegopodmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymiakcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosuakcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;d) jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większośćczłonków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczegodrugiego podmiotu;e) jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugipodmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowieńw akcie załoŜycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu.23Lokalne Grupy Działania w formie stowarzyszenia tworzone są na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz RozwojuObszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).24 Podobne uregulowania dotyczące kwestii powiązania podmiotów znajdują się w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowanym jako dokument nr C(2003) 1422),Dz. Urz. UE z dnia 20 maja 2003 r. L 124.


20W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciupartnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną 25 .W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iŜ organadministracji nie moŜe uznać za partnera podległej mu jednostki budŜetowej(nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tychjednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnychprzepisów mają osobowość prawną).2.7.3 Umowa partnerstwa:1. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, Ŝew momencie złoŜenia wniosku między liderem a jego partnerami musi byćzawarta umowa partnerska.2. Przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektu 26 ,dokumentem wymaganym przez IOK, jest umowa partnerska (porozumienie),szczegółowo określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza wskazującawiodącą rolę jednego podmiotu (beneficjenta/lidera) reprezentującegopartnerstwo, który ostatecznie jest odpowiedzialny za realizację całości projektuoraz jego rozliczenie. Lider partnerstwa jest obowiązany do niezwłocznegodostarczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lubporozumienia partnerskiego do IOK.2.7.4. Treść umowy partnerstwa:Umowa musi zawierać co najmniej:1. cel partnerstwa,2. odpowiedzialność lidera/beneficjenta projektu oraz partnerów wobec osóbtrzecich za zobowiązania partnerstwa,3. zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu oraz precyzyjnezasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanieśrodków partnera,4. plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa orazzasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczaniaśrodków (w szczególności sposobu przekazywania przez beneficjenta środkówfinansowych na pokrycie niezbędnych kosztów realizacji zadań w ramachprojektu ponoszonych przez partnerów, zgodnie z rozdziałem VIII dokumentu„Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez InstytucjęZarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),5. zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,6. zasady podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspólnego zarządzania),7. pełnomocnictwo lub upowaŜnienie do reprezentowania partnerów przezbeneficjenta,8. sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizacji projektu.2.7.5. Przepływy finansowe w partnerstwie:Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzyBeneficjentem (liderem) a partnerem/partnerami dokonywane są za pośrednictwemwyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta (lidera).2.7.6. Wymagania dotyczące projektów partnerskich:W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowypartnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonujewyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady25Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie moŜe być równieŜpartnerem w projektach realizowanych przez beneficjentów, z którymi podpisała umowy o dofinansowanie projektów.26 Podpisanie umowy partnerskiej lub porozumienia musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy lub podpisania decyzjio dofinansowanie projektu. Nie jest wymagane, aby umowa partnerska była zawierana przed terminem złoŜeniawniosku o dofinansowanie projektu.


21przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązanydo:1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lublokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien byćwskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnegopartnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partneraw realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektówo podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowaniaprojektu;3. podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwieoraz zakresu zadań partnerów.2.7.7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku o dofinansowanieprojektu informacji o planowanym partnerstwie oraz partnerach.W szczególności dotyczy to:1. punktu 2.8 Partnerzy, w którym wymienia się dane dotyczące wszystkichpartnerów (nazwę, status prawny i adres siedziby);2. punktu 3.3 Zadania, w którym naleŜy wskazać i opisać zadania, za którychrealizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowopartner/partnerzy. W uzasadnionych przypadkach dane zadanie moŜe byćrealizowane przez więcej niŜ jednego partnera (w tym beneficjenta). Jednakw takim przypadku naleŜy wyraźnie wyodrębnić podzadania przypisaneposzczególnym partnerom;3. punktu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŜeń projektu (punkt ten wypełnianyjest tylko przez projektodawców wnioskujących o kwotę dofinansowania równąalbo przekraczającą 2 mln złotych), który pozwala projektodawcyna zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie,w które naleŜy włączyć partnera/partnerów projektu;4. punktu 3.5 Oddziaływanie projektu, w którym przy opisywaniu wartościdodanej projektu naleŜy równieŜ odnieść się do efektów realizacji projektuw partnerstwie;5. punktu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy, w którym naleŜyopisać, jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów przy realizacjiprojektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie. W tym punkcieprzedstawiane są równieŜ informacje potwierdzające potencjał finansowyprojektodawcy i ewentualnych partnerów (o ile budŜet projektu uwzględniawydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotuprojektodawcy i partnerów;6. punktu 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem, w którym wskazuje sięstrukturę zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem rolipartnerów. W tej części musi być jasno sformułowana zasada i sposóbwspólnego zarządzania projektem przez lidera i jego partnerów, poprzez GrupęSterującą. NaleŜy równieŜ wykazać – w przypadku partnerstwa jednostekpublicznych i niepublicznych, w którym liderem jest jednostka publiczna –informację o spełnieniu wymogów w zakresie przejrzystości i bezstronnościw wyborze partnerów, określonych w art. 28a ustawy o zasadach prowadzeniapolityki rozwoju. Projektodawca będący jednostką sektora finansów publicznychw punkcie tym oświadcza, iŜ wniosek złoŜony w partnerstwie spełnia wymogiart. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W tym punkcieprojektodawca wskazuje takŜe, jakie zasoby ludzkie, organizacyjne lubtechniczne zostaną wniesione przez poszczególnych partnerów na potrzebyrealizacji zadań wskazanych w pkt 3.3 Zadania (o ile partnerzy wnoszą do


22projektu takie zasoby). W tym pkt. musi być zawarta informacja,Ŝe projektodawca partnerzy przygotowali projekt wspólnie;7. części V Oświadczenie wniosku, w której dodatkowo zamieszczone jestoświadczenie partnerów o zapoznaniu się z informacjami zawartymi wewniosku oraz zobowiązanie do realizowania projektu zgodnie z informacjamizawartymi we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie podpisują osobyupowaŜnione do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerówkrajowych. Wniosku nie podpisują partnerzy ponadnarodowi realizujący projektzgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdraŜaniaprojektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, wskazani w pkt 2.8 Partnerzy.UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych i niezbędnych informacjijakie muszą zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie realizowanymw partnerstwie zostały przedstawione w dokumencie „Zakres realizacjiprojektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.2.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecaniazadań merytorycznych.2.8.1. Beneficjent realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiponosi wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkóww ramach POKL (z dnia 15 grudnia 2011) i Zasadami finansowania PO KL (z dnia22 grudnia 2011 r.). PowyŜsze dokumenty dotyczą wydatków ponoszonych przezBeneficjenta oraz partnerów w projektach realizowanych w ramach PO KL.Zgodnie z zapisami powyŜszych dokumentów wydatki w ramach projektu powinnybyć ponoszone w sposób przejrzysty i konkurencyjny. Beneficjent przygotowujei przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniającyzachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców..2.8.2. Jedną z podstawowych zasad kwalifikowania wydatków jest ich zgodnośćz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z ustawą z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Dotyczy tojednak wyłącznie tych beneficjentów PO KL, którzy zobowiązani są do stosowaniaPZP na mocy art. 3 tej ustawy.2.8.2.1 Beneficjent zobowiązany do stosowania PZP musi spełnić dodatkowewymagania przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasaddotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznegofinansowanych ze środków EFS. Dotyczy to w szczególności koniecznościzapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez beneficjentówtrybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramachktórych nałoŜono na beneficjenta dodatkowy obowiązek upublicznienia informacjina temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia.2.8.3. Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobligowani sądo ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z Zasadą konkurencyjnościw rozumieniu Wytycznych.W przypadku realizacji zamówień 27 przekraczających wyraŜoną w złotychrównowartość kwoty 14 tys. EUR 28 netto (bez VAT) wykonywanych na rzecz27Przez zamówienie naleŜy rozumieć odpłatną umowę zawierana pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą,której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.28 Wartość zamówienia w złotych polskich, ustalona jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którymmowa w ary. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniemPrezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącegopodstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 283, poz. 1650). Kurs euro oszacowano na poziomie4,0196 PLN.


23beneficjenta przez wykonawcę, w celu zapewnienia realizacji ww. zasady,beneficjent stosuje się do następujących reguł:1. beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniejtrzech potencjalnych wykonawców. W celu zachowania uczciwej konkurencjirównego traktowania wykonawców, z moŜliwości realizacji zamówienia naleŜywyłączyć podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobamiupowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobamiwykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o którychmowa powyŜej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o brakuwystępowania ww. powiązań.. Równocześnie beneficjent zobowiązany jest dozamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę)zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególnościopis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informacje na temat wagpunktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriówoceny oferty, informacje na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnianiedanego kryterium, informacje na temat zakresu wykluczenia z moŜliwościrealizacji zamówienia oraz termin składania ofert przy czym termin na złoŜenieoferty powinien wynosić nie mniej niŜ 10 dni roboczych od dnia upublicznieniazapytania ofertowego tj. np. od dnia umieszczenia zapytania ofertowegona stronie internetowej; naleŜy zaznaczyć, Ŝe w przypadku gdy zapytanieofertowe jest wysłane pocztą tradycyjną, termin ten powinien ulecodpowiedniemu wydłuŜeniu tak, aby umoŜliwić złoŜenie oferty z zachowaniemzasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.2. moŜliwe jest dzielenie zamówienia tj. powierzenie wykonania danej usługi lubdostawy towarów kilku wykonawcom. W przypadku gdy suma częścizamówienia przekracza 14 tys. euro, beneficjent zobowiązany jest do stosowaniazasady konkurencyjności oraz powinien wskazać w zapytaniu ofertowym, iŜdotyczy ona realizacji częściowych zamówień przez wykonawców. W takimprzypadku postępowanie moŜe zakończyć się wyborem kilku wykonawców.3. w przypadku gdy beneficjent pomimo wysłania zapytania ofertowego do conajmniej trzech potencjalnych wykonawców i zamieszczenia oferty na swojejstronie internetowej ( o ile taką posiada);- otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;- nie otrzymał Ŝadnej oferty – naleŜy uznać, iŜ dopełnił wymogów wynikającychz umowy o dofinansowanie projektu; beneficjent moŜe wówczas udzielićzamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasadykonkurencyjności i zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem, z zastrzeŜeniem,Ŝe zawarcie umowy z podmiotem powiązanym w takim przypadku jestdopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz nawniosek beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek,Ŝe na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia;beneficjent powinien jednak przechowywać dokumentację potwierdzającądokonanie powyŜszych czynności.4. beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złoŜonych ofert w oparciuo ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem.Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowyz wykonawcą/wykonawcami konieczna jest forma pisemna, dla pozostałychczynności związanych z udzieleniem dopuszczalna jest forma elektronicznai faks. Protokół powinien zawierać:- informacje do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawcówbeneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, Ŝe na rynku


24nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z uzasadnieniemwskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanieofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta orazz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria ocenyofert;- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanychdo poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacjiza spełnienie danego kryterium;- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upowaŜnionejprzez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;- załączniki (potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronieinternetowej (np. druk zrzutu ekranu); złoŜone oferty wraz z oświadczeniamiwykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złoŜylioferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upowaŜnione do zaciąganiazobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniubeneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniemprocedury wyboru wykonawcy.5. Po zakończonym postępowaniu beneficjent informuje o wyniku postępowaniakaŜdego wykonawcę, który złoŜył ofertę. Beneficjent podpisuje umowęz wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. Beneficjent moŜeodstąpić od podpisania umowy, jeŜeli cena wybranej oferty przewyŜsza kwotę,którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝebeneficjent moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty. W sytuacjiodrzucenia ofert z powodu, iŜ kwota ofert przewyŜsza kwotę, którą beneficjentzamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, beneficjent moŜe podjąćnegocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą lubpowtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.6. w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówieniaudzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50%wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadkunie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności, o ile zawarcieumowy dodatkowej następuje z wykonawcą wyłonionym pierwotnie w trybiezasady konkurencyjności.7. zasada konkurencyjności moŜe mieć zastosowanie do usługi lub dostawyo wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jeŜeli w trakcie projektu okazało się,iŜ zachodzi konieczność zwiększenia jej zakresu i wartości. W przypadku, gdyłączna wartość danej usługi lub dostawy przekroczy 14 tys. euro, do zleceniazwiększonego zakresu tej usługi lub dostawy stosuje się zasadękonkurencyjności8. wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonujew formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niŜzawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;9. w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, Ŝe na rynku nie istnieje trzechpotencjalnych wykonawców, moŜe zostać wezwany - na wniosek InstytucjiWdraŜającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawieniauzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jegostwierdzenie;2.8.4. Zasad, o których mowa w pkt 2.8.3, nie stosuje się do:


25a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzającyprojektu (w tym osoby samozatrudnione);b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu (w tymosoby samozatrudnione), z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednegoroku przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracowałw sposób ciągły lub powtarzalny.2.8.5. W przypadku ponoszenia wydatków niezgodnie z powyŜszymi zasadami, instytucjabędąca stroną umowy o dofinansowanie lub inny uprawniony organ kontrolnystosuje taryfikator korekt stanowiący załącznik nr 10 i 11 do niniejszych Zasad.2.8.6. Beneficjent moŜe powierzyć realizację zadań merytorycznych w ramach projektuwykonawcom zewnętrznym. W takiej sytuacji beneficjent powinien wskazaćwe wniosku o dofinansowanie projektu zadania lub ich części, które zamierz zlecić.Jako zlecenie zadań merytorycznych naleŜy rozumieć powierzenie podmiotomzewnętrznym (wykonawcom) realizacji istotnej części zadania lub jego całości np.zlecenie szkolenia firmie szkoleniowej. Jako zlecenia zadania merytorycznego nienaleŜy rozumieć zakupu usług np. cateringowych, logopedycznych, nauki językaangielskiego.2.8.7. Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatkikwalifikowalne pod warunkiem, Ŝe wnioskodawca wskaŜe we wnioskuo dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotomi wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez IP. Brak wskazaniawe wniosku o dofinansowanie projektu faktu zlecenia danego zadaniamerytorycznego stanowi podstawę do uznania kosztów za niekwalifikowane.UWAGA: Z treści złoŜonego wniosku powinno wynikać, czy podczas realizacjiprojektu konieczne będzie zastosowanie prawa zamówień publicznychw odniesieniu do podmiotów, które są zobowiązane do jej stosowania.2.8.8. Zasada efektywnego zarządzania finansami:Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL nakładają nabeneficjenta obowiązek rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu usługi lubtowaru o wartości powyŜej 20 tys. zł netto (tj. bez VAT), chyba Ŝe zakup usługi lubtowaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjnościw rozumieniu Wytycznych. W przypadku towarów lub usług o wartości do 20 tys. złnetto, beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznaniarynku, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ponoszenie wydatkóww racjonalnej wysokości. Próg 20 tys. zł netto dotyczy zakupu danej usługi lubtowaru w ramach projektu, bez względu na liczbę sztuk zakupywanych w ramachprojektu, przy czym dotyczy to wyłącznie usług i towarów o toŜsamychparametrach. JeŜeli zatem beneficjent przykładowo przewiduje w projekcie zakup7 identycznych komputerów, to jeŜeli łączna wartość tych komputerów przekracza20 tys. zł netto, istnieje obowiązek przeprowadzenia procederu rozeznania rynkuprzed dokonaniem zakupu.Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnychdostawców towarów lub usługodawców. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, Ŝena rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców,moŜe zostać wezwany -na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji WdraŜającej(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych do przedstawieniauzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jegostwierdzenie.Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, Ŝe na rynku nie istniejetrzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowanyprzez Beneficjenta. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymagaformy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruk stron internetowychz opisem towaru/usługi i cena lub wydruków maili z informacja


26na temat ceny. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołuz przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lubtelefonicznego, chyba Ŝe notatka/protokół potwierdzone zostały podpisem kaŜdegoz wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców.W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest moŜliwe(u przynajmniej trzech oferentów), Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcyzgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności.2.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.W ramach przedmiotowego konkursu z zasady nie przewiduje się moŜliwości realizacjiprojektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentemponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdraŜania projektów innowacyjnych i współpracyponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.2.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramachPO KL.2.10.1. Dokumentem określającym sposób przygotowania wniosku o dofinansowaniew ramach przedmiotowego konkursu jest „Instrukcja wypełniania wnioskuo dofinansowanie w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2012 r. (wersja 7.5.1z korektą) stanowiący załącznik 10.1 do niniejszej dokumentacji.2.10.2. Instrukcja wskazuje sposób wypełnienia wniosku w ramach aplikacji GeneratorWniosków Aplikacyjnych (GWA), która jest dostępna z poziomu przeglądarkiinternetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl (patrz rozdz.5.2) i określa wymagania dotyczące metodologii opisywania poszczególnychpunktów wniosku o dofinansowanie projektu dotyczących m.in.:− informacji o projekcie,− beneficjenta (projektodawcy),− charakterystyki projektu,− standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i męŜczyzn w POKL,− budŜetu projektu,− harmonogramu realizacji.III. Finanse projektów.3.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu.3.1.1. Wartość finansowa projektu:Minimalna wartość projektu – 50 000,00 PLN3.1.2. Zasady ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu:Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodniez zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL określonymiw Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2011 r.w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki.3.1.3. Zaliczki wypłacane są beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przezbeneficjenta zabezpieczenia naleŜytego wykonania zobowiązań wynikającychz umowy o dofinansowanie projektu. Z powyŜszego obowiązku zwolnione sąjednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest


27Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie art. 206 ust. 4UFP).1. W terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowaniebeneficjent zobowiązany będzie do wniesienia następującego zabezpieczenia.1) W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowienie przekracza 10 mln PLN, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jestw formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.2) W przypadku, gdy nie jest moŜliwe ustanowienie zabezpieczenia w formieweksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jak równieŜ w przypadku, gdywartość dofinansowania przyznanego w umowie przekracza 10 mln PLN)zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:− gwarancji bankowej,− gwarancji ubezpieczeniowej.3) W przypadku, gdy projektodawca podpisał z IOK kilka umówo dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki, realizowanych równolegle w czasie (tj.okres ich realizacji nakłada sięna siebie), dla których łączna wartość wynikająca z tych umów:a) nie przekracza 10 mln PLN – zabezpieczeniem prawidłowej realizacjikaŜdej z tych umów jest złoŜony przez beneficjenta w terminie wskazanymw umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,b) przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, którejpodpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN, oraz kaŜdejkolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:− gwarancji bankowej,− gwarancji ubezpieczeniowej.4) W sytuacji, w której zakończenie realizacji jednego z projektów skutkujezmniejszeniem wartości łącznej dofinansowania poniŜej 10 mln PLN,dopuszczalna jest zamiana przyjętej formy zabezpieczenia na weksel in blancow trakcie realizacji projektu.2. W przypadku projektów, w ramach których dofinansowanie przekracza 10 mlnPLN zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartościnajwyŜszej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu.3.1.4. Instytucja Pośrednicząca zwraca beneficjentowi dokument stanowiącyzabezpieczenie umowy na pisemny wniosek beneficjenta po ostatecznymrozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowegowniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środkówniewykorzystanych przez beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wnioskuo płatność końcową. W związku z powyŜszym zabezpieczenie prawidłowejrealizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jegoostatecznego rozliczenia.3.2. Forma finansowania.3.2.1. Środki na realizację projektu są wypłacane w formie zaliczki.1. Środki przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnieutworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanieprojektu. O ile to moŜliwe, płatności w ramach projektu powinny byćregulowane za pośrednictwem tego rachunku.Płatności transz dofinansowania będą dokonywane w dwóch przelewach(przy załoŜeniu, Ŝe wartość dofinansowania projektu przekracza 85%wydatków projektu planowanych do poniesienia ze środków publicznych):


281) tzw. płatność w części dotyczącej współfinansowania z EFS (85%)przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionegoprzez Samorząd Województwa Pomorskiego,2) dotacja celowa w części dotyczącej współfinansowania krajowego (do15%) przekazywanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego.UWAGA: IP informuje, iŜ wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych,będą dokonywane na jeden rachunek bankowy wskazany przez IP.2. Środki, które przekazywane będą jako współfinansowanie z EFSnie podlegają zwrotowi z końcem roku budŜetowego i będą mogły byćwydatkowane w roku kolejnym.3. Do środków przekazanych na współfinansowanie krajowe w formie dotacjicelowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacjiz budŜetu państwa, co oznacza, Ŝe środki te będą podlegały zwrotowi do31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających.3.2.2. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacanaw wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Wypłataśrodków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowyo dofinansowanie projektu, w związku z powyŜszym, w celu jej przekazanianie jest wymagane złoŜenie przez beneficjenta wniosku o płatność. Niemniejjednak, pierwsza transza moŜe zostać przekazana dopiero po złoŜeniu przezbeneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, chyba Ŝebeneficjent jest zwolniony ze złoŜenia zabezpieczenia (patrz punkt 3.1.3.niniejszej dokumentacji). W uzasadnionych przypadkach (np.w przypadku projektów krótkich) wysokość pierwszej transzy moŜe dotyczyć100% wartości dofinansowania na dany projekt. Decyzję w tym zakresiepodejmuje Instytucja Pośrednicząca.3.2.3. Warunki przekazywania transz:1. Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złoŜenie wniosku o płatnośćrozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez InstytucjęPośredniczącą oraz spełnienie następujących warunków:− wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowanychrozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowaniaotrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tejwysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentemw trybie natychmiastowym.W związku z powyŜszym, przekazanie kolejnej transzy środków nadofinansowanie projektu moŜe nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność(gdy wniosek jest prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi wniosku dopoprawy (gdy wniosek wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków,o których mowa powyŜej.2. Warunkiem przekazania kolejnej transzy zaliczki (n+2) jest:− zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n)− złoŜenie przez beneficjenta i zweryfikowanie przez Instytucję Pośredniczącąpierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1),w którym wykazano wydatki kwalifikowane w wysokości co najmniej 70%łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania


29do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składaniaprzez beneficjenta dalszych wyjaśnień;− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentemw trybie natychmiastowym.3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane z odpowiednimuwzględnieniem powyŜszego schematu. Jednocześnie zgodnie z art. 189 ust. 3UFP w przypadku niezłoŜenia wniosku o płatność na kwotę 29 lub w terminieokreślonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności(co do zasady nie dłuŜszym jednak niŜ 3 miesiące), od środków pozostałychdo rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczoneod dnia przekazania środków do dnia złoŜenia wniosku o płatnośćrozliczającego dany wydatek.4. Odsetki bankowe od przekazanego beneficjentowi dofinansowania podlegajązwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.5. Harmonogram płatności moŜe podlegać aktualizacji w dowolnym momencierealizacji projektu (ale nie później niŜ 30 dni przed planowanym końcemokresu realizacji projektu) lub we wniosku o płatność, pod warunkiemakceptacji zmienionego harmonogramu przez IP. Zmiana harmonogramuw tym trybie nie wymaga formy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.UWAGA: Beneficjenci zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych powinnimieć na uwadze, Ŝe zgodnie z art. 190 UFP, kaŜdy wydatek kwalifikowalnypowinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dniajego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodniez ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres,w którym został poniesiony. W przypadku projektu realizowanegow partnerstwie dotyczy to zarówno beneficjenta (lidera) jak i partnerówbędących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy powinniuwzględnić swoje wydatki w dokumencie rozliczeniowym z liderem w terminie3 miesięcy od dnia ich poniesienia.3.2.4. Księgowe ujęcie transakcji związanych z projektem - ze względu na rodzajprowadzonej ewidencji i moŜliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnegoujęcia transakcji związanych z projektem, Beneficjentów w ramach POKL moŜnapodzielić na dwie grupy:1. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość – zobowiązani są do zapewnieniaodrębnego systemu księgowego lub odpowiedniego kodu księgowego, cooznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiągrachunkowych; jednostka moŜe spełnić ten wymóg poprzez odpowiedniezmiany w polityce rachunkowości, polegające na:1) wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kontsyntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalającychna wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzieumoŜliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresiesprawozdawczości finansowej projektu i kontroli, określone przez IZ POKLw Załączniku nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL.Beneficjent prowadzący wyodrębnioną dokumentację księgową projektuspełniającą wymienione kryteria załącza do wniosku beneficjenta o płatnośćzestawienie z komputerowego systemu księgowego (jeŜeli informatyczny29 Beneficjent ma prawo złoŜyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niŜ 70% środków dotychczasprzekazanych, o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IP.


30system finansowo – księgowy nie spełnia wymogów określonych przez IZPOKL beneficjent musi zastosować wyodrębniony kod księgowy i zasadyewidencjonowania wydatków projektu dotyczące takiego rozwiązania).2) wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcjizwiązanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznaczaodpowiedni symbol, numer wyróŜnik, stosowany przy rejestracji, ewidencjilub oznaczeniu dokumentu, który umoŜliwia sporządzanie zestawienia lubrejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowymujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmującychprzynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego,nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu,kwotę brutto i netto dokumentu, kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu koduksięgowego, zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność dosporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (orazzałączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzającychponiesione wydatki objęte wnioskiem”.2. Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości – w celu zapewnieniawyodrębnionej dla projektu ewidencji transakcji, zobowiązani są docomiesięcznego sporządzania techniką komputerową w postaci arkuszakalkulacyjnego „Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzającychponiesione wydatki dotyczące projektu nr ……, na koniecmiesiąca……/……roku”.Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektudo końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzeznarastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztówpośrednich (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawierzeczywiście poniesionych wydatków). Kumulatywne zestawienie naleŜysporządzić w oparciu o wzór Załącznika nr 1 do wniosku o płatność„Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objętewnioskiem”. Po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego zestawieniepowinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającąi zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającejponiesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lubkonstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umoŜliwiać w okresie późniejszymuzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych, minionych miesięcykalendarzowych.Beneficjent zobowiązany jest jednocześnie do sporządzania przy składaniuwniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego (oraz załączenia wydruku)„Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objętewnioskiem” za okres, którego wniosek dotyczy. Dokumentacja w wersjipapierowej i elektronicznej powinna być archiwizowana przez Beneficjenta.3.2.5. Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywaniaśrodków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, jak równieŜobowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu przezBeneficjenta określają Zasady finansowania PO KL stanowiące część SystemuRealizacji POKL, który dostępny na stronie internetowej: www.efs.gov.pl orazstronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.defs.pomorskie.eu


313.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków.3.3.1. Okres realizacji projektu 30Wydatki będą kwalifikowalne nie wcześniej niŜ od dnia złoŜenia wniosku w siedzibieUrzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.3.3.2. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacjiprojektu (pkt. 1.8 wniosku), mając na uwadze, iŜ okres realizacji projektu jest toŜsamyz okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.Wskazany przez Beneficjenta w pkt 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarównorzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Końcowa data realizacji projektunie musi uwzględniać czasu na złoŜenie wniosku o płatność końcową i finalnerozliczenie projektu – Beneficjent od zakończenia realizacji projektu (końcowej datyrealizacji) ma 30 dni kalendarzowych na złoŜenie do IP końcowego wniosku o płatność.Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt 1.8 wniosku powinnypokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w „Harmonogramie realizacjiprojektu”. Okres kwalifikowania wydatków dla kaŜdego projektu określony jestw umowie o dofinansowanie projektu.3.3.3. Ponoszenie wydatków:1. Przed okresem ich kwalifikowania:Co do zasady okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu moŜeprzypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.W szczególności wydatki poniesione na wycenę wkładu niepienięŜnego orazustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanieprojektu mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanieprojektu, jednak nie wcześniej niŜ od dnia złoŜenia wniosku w siedzibie UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego i będą mogły zostać uznane zakwalifikowalne, pod warunkiem przyjęcia projektu do realizacji. Przy odpowiedniowczesnym poinformowaniu podmiotu będącego stroną umowy (w przypadkuprojektów konkursowych np. w dokumentacji konkursowej) InstytucjaPośrednicząca moŜe ograniczyć moŜliwość kwalifikowania wydatków przedpodpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.2. Po okresie ich kwalifikowania:MoŜliwe jest równieŜ ponoszenie wydatków po okresie ich kwalifikowaniaokreślonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, Ŝe wydatki te odnosząsię do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione we wniosku o płatnośćkońcową. W takim przypadku wydatki te naleŜy uznać za kwalifikowalne, o ilespełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.3. Zmiana końcowej daty kwalifikowalności wydatków:Stosownie do wytycznych IZ POKL końcowa data kwalifikowalności wydatkuokreślona w umowie o dofinansowanie projektu moŜe zostać zmienionaw uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą InstytucjiPośredniczącej, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.3.3.4. Wydatki niekwalifikowalne, związane z realizacją projektu, Beneficjent ponosiw ramach własnych środków bez moŜliwości ubiegania się o ich refundację.3.3.5. Określenie daty rozpoczęcia realizacji projektu:30 Projekt trwa przez określoną w kryterium liczbę miesięcy w przypadku, gdy jego realizacja zostanie zaplanowana naczas pełnych miesięcy kalendarzowych. Kryterium uznaje się za spełnione, jeŜeli we wniosku o dofinansowanie jakookres realizacji projektu wpisano okres np. od 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt, którego realizacjazostałaby zaplanowana na okres np. od 1 lipca 2012 r. do 1 lipca 2014 r., trwa przez 24 miesięce i 1 dzień i nie spełniakryterium dostępu.


32Mając na uwadze czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnejoraz merytorycznej złoŜonego wniosku o dofinansowanie projektu, a takŜe czasniezbędny na przygotowanie i zawarcie umowy sugeruje się, aby rozpoczęcierealizacji projektu zostało określone nie wcześniej niŜ trzy miesiące licząc od datyzamknięcia konkursu (jeŜeli beneficjent nie planuje rozpoczęcia realizacji projektuz własnych środków przed podpisaniem umowy).3.4. Wkład własny.Wniesienie wkładu własnego w formie wkładu prywatnego wnioskodawcy do realizacjiprojektu, co do zasady nie jest wymagane. Jednak w przypadku, gdy w projekcie udzielonewsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną, wniesienie wkładu własnego w formie wkładuprywatnego jest obligatoryjne.W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady kalkulacjiwkładu własnego określają:− rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598 ze zm.);− wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2011 r. w zakresiekwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.− instrukcje Instytucji Zarządzającej zawarte w Zasadach udzielania pomocy publicznejw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r.3.5. BudŜet projektu.3.5.1. Wydatki zaplanowane przez wnioskodawcę przedstawiane są we wniosku aplikacyjnymw punkcie IV „BudŜet projektu” oraz w „Szczegółowym budŜecie projektu”.Wypełniając wniosek aplikacyjny w Generatorze Wniosków naleŜy najpierw wypełnić„Szczegółowy budŜet projektu” a następnie „BudŜet projektu” (część informacji ze„Szczegółowego budŜetu projektu” jest przenoszona do „BudŜetu projektu”). KosztyzałoŜone w budŜecie projektu we wniosku o dofinansowanie przedstawione są w formiebudŜetu zadaniowego tj. z podziałem na zadania przewidziane do realizacji w ramachprojektu. BudŜet zadaniowy zawiera:− koszty bezpośrednie, w tym cross-financing stanowiący nie więcej niŜ 10%ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu,− koszty pośrednie3.5.2 Koszty bezpośrednie – w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wskazuje wewniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. Zadania projektunaleŜy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego danego projektu.1. Zasadniczo w przypadku większości projektów, beneficjent jako zadanie będziewykazywać „zarządzanie projektem”. W zadaniu tym powinny być uwzględnianew szczególności następujące koszty:1) wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającejza zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelubezpośrednio zaangaŜowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie,o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu,2) wydatki związane z otworzeniem i/lub prowadzeniem wyodrębnionego narzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunkubankowego,3) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (wartość kosztuzabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nie wlicza się do limitówprocentowych kosztów zarządzania),


334) zakupu 31 lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych orazzakup mebli 32 niezbędnych do zarządzania projektem,5) działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakupmateriałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych) 33 ,6) inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniemprojektem 34 .O ile beneficjent planuje ponosić wydatki w ww. zakresie, powinien je wykazaćw zadaniu „zarządzanie projektem”.IP dokonując oceny kwalifikowalności wydatków projektu weryfikujezasadność i racjonalność kosztów zarządzania projektem wskazanych przezbeneficjenta w szczegółowym budŜecie projektu. W szczególności dotyczy toliczby i charakteru zadań wykonywanych przez personel zarządzającyprojektem, których celowość poniesienia powinna być uzasadniona we wnioskuo dofinansowanie projektu.Wydatki na działania informacyjno-promocyjne powinny uwzględniać specyfikęprojektu oraz adekwatność i niezbędność ich poniesienia dla osiągnięcia celówprojektu.KaŜdorazowo koszty zarządzania projektem powinny być adekwatne docałkowitych kosztów projektu.Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Instytucja Pośrednicząca na etapie realizacjiprojektu, w szczególności podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontrolina miejscu, moŜe odmówić kwalifikowania całości lub części ww. wydatkówjeŜeli nie spełniają one powyŜszych warunków.Łączna wartość kosztów zarządzania projektem określona jest we wnioskuo dofinansowanie projektu, przy czym nie moŜe ona przekroczyć 35 :a) 30% wartości projektu w przypadku projektów o wartości 36nieprzekraczającej 500 tys. zł, z poniŜszym zastrzeŜeniem;b) 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 500 tys.do 1 mln zł włącznie;c) 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 1 mln i do2 mln zł włącznie;d) 15% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 2 mln i do5 mln zł włącznie;e) 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 5 mln zł.W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą uleczwiększeniu o 2 pkt procentowe dla kaŜdego partnera, jednak nie więcej niŜ łącznieo 10 pkt procentowych w ramach projektu, przy czym przy ustalaniu wysokościzwiększenia limitu podmiot będący stroną umowy uwzględnia zakres zadańprzewidzianych do realizacji przez partnera.Limit kosztów zarządzania projektem o wartości nieprzekraczającej 500 tys. złmoŜe ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wykazania przez Beneficjentawysokiej efektywności kosztowej projektu. Wniosek ten podlega negocjacjom naetapie wyboru projektu.31 Wydatki związane z zakupem sprzętu objęte są limitem w ramach cross-financingu.32 Wydatki związane z zakupem mebli objęte są limitem w ramach cross- financingu.33 O ile nie są celem projektu i tym samym nie stanowią zadania merytorycznego.34 Ewaluacja i audyt, o ile ich realizacji jest uzasadniona w projekcie, nie stanowią kosztów zarządzania projektem, leczodrębne zadania w ramach kosztów bezpośrednich.35 Limity obowiązują zarówno na etapie konstruowania budŜetu projektu, jak teŜ końcowego rozliczenia projektu36 Jako wartość projektu naleŜy rozumieć łącznie wartość dofinansowania i wkład własny.


342. Oprócz zadania „zarządzanie projektem”, w budŜecie projektu są wykazywanepozostałe zadania merytoryczne. Zadania merytoryczne to szereg powiązanych ze sobądziałań zmierzających do bezpośrednio do realizacji celu projektu.Ponadto, naleŜy podkreślić, iŜ wydatki związane z wynagrodzeniem osób, którewykonują więcej niŜ jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnionewięcej niŜ w jednym projekcie 37 mogą być uznane za kwalifikowalne, o ileobciąŜenie wynikające z wykonywania danego zadania/funkcji nie wykluczamoŜliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcjipowierzonych danej osobie oraz jeŜeli łączne zaangaŜowanie w realizację zadańprojektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Jednocześnie osoba ta jestzobowiązana:− prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkichprojektów (nie dotyczy osób, które wykonują prace w ramach kilku projektów napodstawie jednego stosunku pracy oraz gdy zadania są realizowane na podstawieumów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła np. raportulub ekspertyzy),− udostępniać Beneficjentowi ewidencję godzin i zadań, w odniesieniu do okresurealizacji projektu Beneficjenta.Beneficjent moŜe zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy doprzedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personeluw projekcie.3.5.2.1. W przypadku, gdy wartość projektu nie przekracza 100 tys. PLN dopuszczalne jestrozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi (z wyłączeniem projektówrealizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe). Koszty bezpośrednierozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie maobowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu napotwierdzenie poniesienia wydatków. Realizacja projektów w oparciu o kwotyryczałtowe cechuje szereg odstępstw, które występują na kaŜdym etapie ich realizacjitj:- Beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazuje, Ŝe zamierza rozliczać wydatkiw oparciu o kwoty ryczałtowe i dokonuje tego zgodnie z instrukcja wypełnianiawniosku,- konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta we wnioskuo dofinansowanie osiągniętych wskaźników produktów. Beneficjent powinienwskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla kaŜdej z kwot ryczałtowych.- Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budŜecie projektuw podziale na zadania. Zadania ujęte w budŜecie powinny korespondowaćz zadaniami zdefiniowanymi w części merytorycznej wnioskuo dofinansowanie.- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwotyryczałtowe, nie ma moŜliwości zmiany w trakcie realizacji projektu sposoburozliczania wydatków na rzeczywiście poniesione.- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwotyryczałtowe, ma moŜliwość rozliczania kosztów pośrednich zarównoza pomocą ryczałtu, jak i na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mogą dotyczyć zadań, których całośćbądź istotna część dotyczy zadań zleconych.37 Dotyczy osób zatrudnionych do realizacji wszystkich zadań, nie tylko zadania dotyczącego zarządzania projektem.


353.5.2.2 W przypadku zaplanowania rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi szczegółowezasady dotyczące zapisów umowy, rozliczania wydatków i kontroli określają Zasadyfinansowania POKL z dnia 22 grudnia 2011 r.3.5.3. Koszty pośrednie – to koszty związane z obsługą techniczną projektu, których niemoŜna bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanegow ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i moŜe obejmowaćnastępujące koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta:1) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowaniajednostki, których zakresy czynności nie są wyłącznie przypisane do projektu np.kierownik jednostki);2) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki;3) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatkiw projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biururachunkowemu);4) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłatyadministracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;5) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe,odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjnąprojektu;6) amortyzacja aktywów uŜywanych na potrzeby personelu, o którym mowaw punkcie 1-3;7) koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych,internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu8) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjnąprojektu;9) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanychz obsługą administracyjną projektu ;10) koszty ubezpieczeń majątkowych;11) koszty ochrony;12) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu,w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń oraz dezynsekcję, dezynfekcję,deratyzację tych pomieszczeń, itp.UWAGA: śadna z ww. kategorii wydatków nie moŜe zostać wykazana w ramachkosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzenie projektem”.Ponadto w ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane Ŝadne wydatkiobjęte cross-financingiem w projekcie, bowiem wydatki w ramach crossfinancingumogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu,a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie.Osoby wykonujące czynności w ramach kosztów pośrednich nie stanowiąpersonelu projektu.Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:1. ryczałtowo (do wysokości):a) 9% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczącychcross-financingu) – w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej500 tys. PLN,


36b) 8% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczącychcross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej 500 tys.do 1 mln PLN włącznie,c) 7% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczącychcross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,d) 5% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczącychcross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,e) 4% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczącychcross-financingu) – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5mlnPLN.przy czym właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapiekonstruowania budŜetu projektu.W sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz,podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulegapomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartośćzleconych zadań. Dlatego, w przypadku gdy całość wydatków bezpośrednich jestzlecanych na zewnątrz, beneficjentowi nie przysługują koszty pośrednie rozliczaneryczałtem.We wniosku o dofinansowanie projektu po zaznaczeniu opcji rozliczania kosztówpośrednich ryczałtem (w szczegółowym budŜecie projektu), beneficjent mamoŜliwość wybrania limitu kosztów pośrednich właściwego dla danej wartościprojektu. Beneficjent nie przedstawia przy tym uzasadnienia ani metodologii dla takwyliczonych kosztów pośrednich. Jednocześnie na podstawie wybranego limitu orazwartości kosztów bezpośrednich, które nie są zlecane na zewnątrz następujeautomatyczne wyliczenie kwoty kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.Beneficjent nie ma moŜliwości wybrania limitu kosztów pośrednich innego niŜprzysługuje mu zgodnie z Wytycznymi.


37Przykład.Wyliczenie kosztów pośrednich odbywa się dwuetapowo.ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektuKoszty bezpośrednie projektu = 495 500 zł.1. Procentowy ryczałt kosztów pośrednich przysługujący Beneficjentowi = 9% (projekt z kosztamibezpośrednimi nieprzekraczającymi 500 000 zł ). Beneficjent z listy rozwijalnej wybiera 9%.2. Beneficjent wskazał, iŜ zleca na zewnątrz zadania o łącznej wartości 35 000 zł.Zadania zlecane na zewnątrz = 35 000 zł3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)4. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)5. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą: 41 445 zł (460 500 zł x 9%)6. Całkowita wartość projektu wynosi: 536 945,00 zł (495 500,00 zł + 41 445 zł)ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem1. Całkowita wartość projektu po doliczeniu kosztów pośrednich przekracza kwotę 500 000 zł, w związku zczym Beneficjent musi zmienić procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt owartości od 500 tys. do 1 mln zł włącznie)2. Nie ulegają zmianie:a. wartość kosztów bezpośrednich projektu - 495 500 złb. kwota zadań zleconych na zewnątrz - 35 000 złc. podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - 460 500 zł3. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:36 840 zł (460 500 zł x 8%)Ostateczna, całkowita wartość projektu wynosi: 532 340,00 zł (495 500,00 zł + 36 840 zł)JeŜeli na podstawie powyŜszego schematu w ramach danego projektu do wyliczeniakosztów pośrednich moŜna zastosować dwa ryczałty procentowe, naleŜy zastosować niŜszyryczałt procentowy. Opisaną sytuację obrazuje poniŜszy przykład.


38PRZYKŁAD:ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektuKoszty bezpośrednie projektu = 460 500 zł1. PoniewaŜ wartość kosztów bezpośrednich nie przekracza 500 000 zł, Beneficjent z listy rozwijalnejwybiera 9%.2. Beneficjent nie wskazał, iŜ zleca na zewnątrz jakiekolwiek zadania merytoryczne lub ich części.3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:460 500 zł4. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą:41 445 zł (460 500 zł x 9%)5. Całkowita wartość projektu wynosi:501 945,00 zł (460 500,00 zł + 41 445 zł)ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem1. Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent musi zmienićprocent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o wartości od 500 tys. do 1 mln złwłącznie).3. Nie ulega zmianie wartość kosztów bezpośrednich projektu, będąca jednocześnie podstawą wyliczeniawysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem:460 500 zł4. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:36 840 zł (460 500 zł x 8%)ETAP III: Ustalenie całkowitej wartości projektu:497 340,00 zł (460 500,00 zł + 36 840 zł)Całkowita wartość projektu ponownie nie przekracza 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent z listyrozwijalnej powinien wybrać 9% kosztów pośrednich. Niemniej jednak, wskazanie takiego poziomuspowoduje, iŜ całkowita wartość projektu ponownie przekroczy kwotę 500 000 zł, co będzie się wiązało zkoniecznością wyboru niŜszego poziomu procentowego kosztów pośrednich.Ostatecznie Beneficjent powinien zatem przyjąć w projekcie niŜszy poziom kosztów pośrednich, tj. 8%.W przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, procentowy ryczałtkosztów pośrednich jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Ryczałtten jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatnośćw zaleŜności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatkówbezpośrednich zgodnych z budŜetem projektu i zasadami kwalifikowalnościw ramach programu.W składanym wniosku o płatność wartość kosztów pośrednich powinna wynikaćz ryczałtu kosztów pośrednich określonego w umowie o dofinansowaniew stosunku do wydatków bezpośrednich (pomniejszonych o zadania zlecone)wykazywanych za dany okres rozliczeniowy.Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtemnie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu. Brak


39wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanychryczałtem oznacza, Ŝe wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatnośćnie podlegają kontroli na miejscu. Kontroli na miejscu moŜe natomiast podlegaćfakt zlecania zadań merytorycznych wykonawcom zewnętrznym. Ma to bowiemwpływ na prawidłowość stosowanego przez beneficjenta procentowego ryczałtukosztów pośrednich.NaleŜy pamiętać, Ŝe wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (tj. w związkuz szacunkowym budŜetem lub korektami finansowymi) mają wpływna ryczałtową kwotę kosztów pośrednich;2. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków tj. bez stawki ryczałtowej,z pełnym udokumentowaniem wydatków. Rozliczanie kosztów pośrednich napodstawie poniesionych wydatków jest moŜliwe w szczególności w przypadku,gdy wyliczone koszty pośrednie beneficjenta są wyŜsze niŜ limity kosztówpośrednich, które moŜna rozliczać ryczałtem oraz w przypadku trudnościz księgowaniem wydatków pośrednich w formie ryczałtowej.Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w załączonym do wnioskuo dofinansowanie projektu szczegółowym budŜecie projektu listę kosztówpośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie na zasadach analogicznych dlakosztów bezpośrednich. NaleŜy pamiętać, Ŝe w ramach kosztów pośrednichmoŜliwe jest wykazanie wyłącznie tych kosztów, które zostały wskazanew katalogu kosztów pośrednich (patrz podrozdział 3.5.3). Wyliczenie kosztówpośrednich odbywa się na podobnych zasadach jak dla wydatków bezpośrednichwykazanych w szczegółowym budŜecie projektu.W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiścieponiesionych wydatków, ani we wniosku, ani w umowie o dofinansowanie nie jestwykazywany limit procentowy kosztów pośrednich. Beneficjent rozlicza bowiemwydatki pośrednie na podstawie dokumentów księgowych do kwoty określonejw zatwierdzonym budŜecie projektu. Wydatki, które beneficjent ponosi w trakcierealizacji projektu w ramach kosztów pośrednich, nie muszą być całkowiciezgodne ze szczegółowym budŜetem projektu. Istotne jest, aby nie przekroczyłyone łącznej kwoty kosztów pośrednich wskazanej we wniosku, mieściły sięw katalogu kosztów pośrednich wskazanym w pkt 3.5.3 oraz spełniały ogólnewarunki kwalifikowania wydatków określone w Wytycznych. Wydatki te sąwykazywane w zestawieniu poniesionych wydatków załączanym do wnioskuo płatność ze wskazaniem szczegółowym dokumentów rozliczanych w danymwniosku o płatność.Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych napotwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatkipośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniuponiesionych wydatków na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednichi mogą podlegać kontroli na miejscu.UWAGA: Wnioskodawca dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania kosztów przedzłoŜeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.W ramach projektu koszty pośrednie nie mogą być rozliczane jednocześniew oparciu o dwa z ww. sposobów. Oznacza to, iŜ w przypadku projektupartnerskiego nie ma moŜliwości, aby beneficjent (lider) rozliczał koszty pośredniena podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków natomiast partner rozliczał sięz tych kosztów ryczałtowo. MoŜliwa jest jednak sytuacja, w której beneficjentbędący państwową jednostką budŜetową w ogóle nie rozlicza w projekcie kosztówpośrednich, natomiast partnerzy nie będący państwowymi jednostkamibudŜetowymi rozliczają koszty pośrednie ryczałtem.


40Beneficjent moŜe rozliczać wkład własny w ramach kosztów pośrednich (zarównorozliczanych ryczałtowo jak teŜ na podstawie rzeczywiście poniesionychwydatków).Beneficjent moŜe wnioskować o zmianę sposobu rozliczania kosztów pośrednichz ryczałtu na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionychwydatków jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak np.problemy techniczne związane z księgowaniem wydatków) i nie później niŜw połowie okresu realizacji projektu, a w przypadku projektów trwających conajmniej 6 miesięcy - w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od rozpoczęciarealizacji projektu. Oznacza to, Ŝe w Ŝadnym przypadku nie jest moŜliwa zmianarozliczania kosztów pośrednich po upłynięciu 3 m-cy od rozpoczęcia realizacjiprojektu. Natomiast jeśli projekt trwa krócej niŜ 6 m-cy, np. 4 m-ce, moŜliwośćzmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich będzie przysługiwać tylkodo 2 miesiąca realizacji projektu (tj. połowa okresu realizacji). W takiej sytuacjiwszystkie dotychczas poniesione i rozliczone we wnioskach o płatność kosztypośrednie rozliczone ryczałtem zostają uznane za niekwalifikowalne i beneficjentpowinien je wykazać we wniosku o płatność jako korekta finansowa. Koszty temogą być ponownie wykazane w kolejnym wniosku o płatność, pod warunkiem,Ŝe zostaną potwierdzone dokumentami księgowymi.UWAGA: Nie jest moŜliwa zmiana w trakcie realizacji projektu sposobu rozliczaniakosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie wydatków rzeczywiścieponiesionych na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.3.5.4. Koszty pośrednie a cross-financing:W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane Ŝadne wydatki objęte crossfinancingiemw projekcie, bowiem wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyćwyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu, a więc są wykazywane jako kosztybezpośrednie.3.5.5. Cross-financing:1. Warunki zastosowania cross-financingu:1) moŜe stanowić nie więcej niŜ 15% ogólnych kosztów kwalifikowalnychprojektu,2) moŜe dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesieniewynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnieniedziałań w ramach POKL,3) powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymiw ramach danego projektu,4) poziom cross-financingu weryfikowany jest na etapie ubiegania się o środkiw ramach POKL. Beneficjent będzie zobowiązany do oszacowania kosztówcross-financingu w ramach projektu i wskazania ich w części wnioskuo dofinansowanie projektu dotyczącej budŜetu projektu. Koszty te podlegająweryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą.2. Wydatki kwalifikowalne w ramach cross-financingu:W ramach cross-financingu kwalifikowalne są w szczególności wydatki związane z:1) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) pojazdów oraz mebli bezwzględu na ich wartość;


412) zakupem oraz leasingiem (finansowym lub zwrotnym) sprzętu rozumianegojako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartośćpoczątkowa jest wyŜsza od 350 zł 38 ;3) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) sprzętu 39 , z wyłączeniempojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyŜszaod 350 zł, celem przekazania ich uczestnikom projektów PO KL 40 ;4) dostosowaniem i/lub adaptacją budynków, pomieszczeń i miejsc pracy,5) koszty związane z wyposaŜeniem stanowiska pracy personelu sąkwalifikowalne w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku wyposaŜeniastanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy wwymiarze co najmniej ½ etatu; z powyŜszego wynika, Ŝe nie są kwalifikowalnew Ŝadnym przypadku koszty wyposaŜenia stanowiska pracy personeluzatrudnionego w innej formie niŜ na podstawie stosunku pracy.W ramach zakupu oraz leasingu sprzętu beneficjent moŜe pozyskać sprzęt np. napotrzeby przeprowadzenia szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramachprojektu.Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, jako „sprzęt”w ramach cross-financingu naleŜy rozumieć środki trwałe 41 , (z wyłączeniempojazdów i mebli) których wartość początkowa jest wyŜsza od 350 zł.(„Sprzęt”naleŜy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego, zgodniez przepisami o rachunkowości, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie słuŜy on zaspokajaniupotrzeb beneficjenta, lecz uczestników projektu). PoniŜej tej kwoty zakup takrozumianego sprzętu nie jest traktowany jako cross-financing.Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki będzie faktura/rachunek zazakup sprzętu wraz z dowodem zapłaty. W szczególności nie naleŜy w ramachcross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałówbiurowych (np. papieru, długopisów itp.). Zakup powyŜszych wydatkówkwalifikowalny jest na ogólnych zasadach w ramach POKL poza crossfinancingiem.W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy moŜliwe jestw szczególności wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacjapomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu(np. dostosowanie pomieszczeń lub budynku do potrzeb organizacji opieki naddziećmi), które to działanie związane jest z POKL. Dostosowaniakwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełnianiaprzez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikającychz przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy przepisów BHP.UWAGA: W ramach cross-financingu naleŜy w szczególności zwrócić uwagęna rozróŜnienie pomiędzy remontem budynku (który nie jest dopuszczalnyw ramach cross-financingu) a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu.38 Kwota ta stanowi 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowegoodpisu amortyzacyjnego, wg stanu na dzień wejścia w Ŝycie Wytycznych, tj. w art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn.zm.). Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota automatycznie ulega zmianie.39Sprzęt” naleŜy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego, zgodnie z przepisamio rachunkowości, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie słuŜy on zaspokajaniu potrzeb beneficjenta lecz uczestników projektu40 Uczestnik projektu nie moŜe zbyć za uzyskaniem korzyści finansowej sprzętu otrzymanego w ramach projektu.41 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się„rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok,kompletne, zdatne do uŜytku i przeznaczone na potrzeby jednostki” (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).Z wyłączeniem w ramach POKL kwalifikowalności zakupów nieruchomości i gruntów.


42Remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanychz elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanychbezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całymbudynku). Natomiast jako dostosowanie naleŜy przyjąć wykonanie robótbudowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia dospełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie.Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczoneprzede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególnościw odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.W ramach wsparcia objętego cross-financingiem nie jest moŜliwe ponoszeniewydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem duŜych pracbudowlanych oraz remontem budynków.3. Amortyzacja sprzętu a cross-financing:Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing,bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisuamortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkamiamortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyŜszym,o przyporządkowaniu wydatku do cross-financingu decydować będzie to, czybeneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupusprzętu. W ramach budŜetu nie moŜe nastąpić dublowanie wydatków na zakupsprzętu w ramach cross-financingu oraz amortyzację sprzętu wykazywanegow ramach poszczególnych zadań w kosztach bezpośrednich.3.5.6. Katalog wydatków niekwalifikowalnych:Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne naleŜy zaliczyć:1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli moŜe zostać odzyskany w oparciuo przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);2) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;3) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach crossfinancinguoraz sprzętu, którego wartość początkowa jest niŜsza od 10% kwotyokreślonej w przepisach podatkowych, tj. 350 zł 42 ;4) odsetki od zadłuŜenia;5) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut;6) wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowaneze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzającychdatę zakupu środka przez Beneficjenta7) koszty kar i grzywien, a takŜe koszty procesów sądowych (z wyjątkiemwydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŜnie wypłaconych poakceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnychpostanowień wydanych przez sąd;8) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marŜafinansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłatyubezpieczeniowe;9) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;10) koszty kredytu;11) inne wydatki, o ile tak stanowią Wytyczne (np. składki na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nagrody jubileuszowe w ramachwynagrodzenia personelu projektu).42 Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatkudochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Wraz ze zmianą ww.podstawy prawnej ww. kwota automatycznie ulega zmianie.


43Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjentz własnych środków.3.5.7 Beneficjent ma obowiązek ujawnienia wszelkich przychodów (tj. kaŜdegowpływu środków finansowych w ramach projektu pochodzących ze sprzedaŜy,wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równowaŜnych opłat niebędących wkładem własnym w projekcie), które powstaną w związkuz realizacją projektu POKL.W ramach projektu POKL mogą występować przychody związane z:− szkoleniami, usługami doradczymi, kursami, zajęciami praktycznymi,praktykami, staŜami – opłaty wpisowe lub równowaŜne opłaty, sprzedaŜ dóbri usług wytworzonych w ramach wymienionych zajęć, o ile nie stanowią wpłatybeneficjenta na poczet wkładu prywatnego;− zakupem, leasingiem, wynajmem, amortyzacją sprzętu i wyposaŜenia –wynajem, opłaty za korzystanie ze sprzętu, sprzedaŜ zakupionego sprzętu.Przychód stanowią równieŜ kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowyzawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu (np. umowyz uczestnikami projektu) w przypadku gdy są zwracane na rachunek beneficjenta 43 .Beneficjent ma obowiązek poinformować IP o uzyskanym przychodzie we wnioskuo płatność. Przychód podlega zwrotowi przez beneficjenta na wskazany przez IPrachunek bankowy, przy czym zwrot dokonywany jest w całości lubproporcjonalnie w zaleŜności od tego, w jaki stopniu do osiągnięcia przychoduprzyczynił się projekt..3.5.8 Reguła proporcjonalności:Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowymw zaleŜności od stopnia osiągnięcia załoŜeń merytorycznych określonych wewniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy zarówno pomniejszenia kosztów tegozadania merytorycznego, które nie zostało zrealizowane zgodnie z załoŜeniami, jakrównieŜ odpowiedniej wysokości kosztów zarządzania projektem oraz kosztówpośrednich.W związku z powyŜszym na etapie końcowego rozliczenia projektu, tj. przedzatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, Instytucja Pośredniczącaweryfikuje, czy w ramach projektu:- zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez beneficjentadofinansowania;- zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez beneficjenta dla projektu;- został zrealizowany jego cel, wyraŜony wskaźnikami produktu lub rezultatuwskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu- wszystkiewydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą zostać uznaneza niekwalifikowane.W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celuprojektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskacho płatność moŜe zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza43 W przypadku gdy kara umowna pomniejsza kwotę do zapłaty za wykonaną usługę, wydatkiem kwalifikowalnym jestfaktyczna kwota zapłacona wykonawcy, tj. pomniejszona o karę umowną.


44odpowiednie obniŜenie kwoty dofinansowania określonej w umowieo dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzaleŜnionajest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu. Zmniejszenie dofinansowaniadotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniamimerytorycznymi), którego załoŜenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów zarządzaniaprojektem i kosztów pośrednich. Procent nieosiągnięcia załoŜeń projektu określanyjest przez właściwą IP.IV. Pomoc publiczna4.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszegokonkursu.4.1.1. Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia jest udzielania zgodnie z przepisamirozdziału I, rozdziału II, art. 40-42 oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji (WE) nr800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodneze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzeniew sprawie wyłączeń blokowych) i obejmuje pomoc na:• subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji oraz pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji,• subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych,• pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.Pomoc ta ma na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania pracownikównaleŜących do jednej z powyŜszych kategorii - poprzez ograniczenie kosztów, któremusieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia.4.1.1.1 Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących sięw szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnychPomoc na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych moŜe być przeznaczonana pokrycie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez beneficjentapomocy, na które składają się:• wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika• opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.Zatrudniony pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji ma prawodo nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres 12 miesięcy, natomiastpracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji ma prawodo nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy (w sytuacji, gdy okreszatrudnienia jest krótszy niŜ 12 lub odpowiednio 24 miesiące, pomoc przyznanabeneficjentowi pomocy powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie w stosunku dorzeczywistego okresu zatrudnienia).W przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych kosztamikwalifikowalnymi są koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, jakie ponosibeneficjent pomocy w dowolnym okresie, na jaki zostali zatrudnieni pracownicyniepełnosprawni 44 .44 Minimalny okres zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych powinien być zgodny z odpowiednimi przepisamikrajowymi lub porozumieniami zbiorowymi regulującymi zawieranie umów o pracę.


45Utworzone miejsce pracy powinno prowadzić do wzrostu netto liczby pracownikówzatrudnionych u danego beneficjenta pomocy, w porównaniu ze średnią z ostatnich12 miesięcy albo w przypadku, gdy utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostunetto liczby pracowników, stanowisko lub stanowiska, mogą zostać zwolnionew wyniku dobrowolnego odejścia pracownika, przejścia na emeryturę lub rentęz tytułu niezdolności do pracy, dobrowolnej redukcji czasu pracy z inicjatywypracownika lub zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązkówpracowniczych - nie zaś w wyniku redukcji etatów.Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracownikówwynosi:a) 50% w przypadku zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji (lub pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnejsytuacji)b) 75% w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.UWAGA:W ramach PO KL moŜemy mieć do czynienia z następującymi przypadkamiwystępowania pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia:1) Beneficjent (projektodawca) składa projekt, w ramach którego zostaje zawartaumowa z pracodawcą będącym beneficjentem pomocy publicznej (przedsiębiorcąlub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą), określającaszczegółowe warunki odbywania zatrudnienia subsydiowanego przez osobypozostające bez zatrudnienia (tj. dane beneficjenta pomocy, liczbę zatrudnionychosób, kalkulację kosztów kwalifikowanych stanowiących pomoc publicznąi objętych dotacją oraz zobowiązanie beneficjenta pomocy do zwrotu uzyskaniadotacji w przypadku naruszenia zasad, na jakich pomoc została udzielona). NaleŜyprzy tym pamiętać, iŜ przyznanie pomocy publicznej następuje w dniu, w którymbeneficjentowi pomocy zostały nadane prawa do uzyskania pomocy publicznej,a zatem o dacie przyznania pomocy decyduje nie moment podpisania umowyo dofinansowanie projektu pomiędzy Instytucją Organizującą Konkursa beneficjentem (projektodawcą), lecz moment podpisania umowy o realizacjęsubsydiowanego zatrudnienia u podmiotu będącego beneficjentem pomocypublicznej.Beneficjent pomocy otrzymuje zatem środki stanowiące pomoc publicznąza pośrednictwem innego podmiotu udzielającego pomocy. Wybór podmiotu, uktórego tworzone będzie miejsce pracy dla osoby pozostającej bez zatrudnienia moŜezostać dokonany:• przed złoŜeniem wniosku lub• na późniejszym etapie.2) Beneficjent (projektodawca) realizuje projekt w partnerstwie z benficjentempomocy publicznej (np. instytucja szkoleniowa zawiera umowę partnerstwaz beneficjentem pomocy, u którego po zakończeniu szkolenia zostaną zatrudnioneosoby biorące udział w projekcie). W tym przypadku, podpisanie umowyo dofinansowanie projektu jest toŜsame z przyznaniem pomocy publicznej, gdyŜwniosek o dofinansowanie dokładnie określa rolę partnera i sposób organizacjisubsydiowanego zatrudnienia (więcej na temat momentu udzielania pomocyznajduje się w rozdziale 7.3) Beneficjent (projektodawca) jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej(w ramach realizowanego przez siebie projektu zatrudnia osoby pozostające bezzatrudnienia). W tym przypadku beneficjent pomocy występuje jednocześnie jako


46beneficjent pomocy oraz jako projektodawca, ponosząc wydatki związanez realizacją projektu finansowanego ze środków EFS, wynikające bezpośrednioz zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Do wydatków związanychbezpośrednio z realizacją projektu, które są objęte regułami pomocy de minimisnaleŜy zaliczyć m. in.:• wydatki związane z obsługą finansową projektu oraz zadaniami związanymiz monitoringiem i sprawozdawczością w zakresie określonym w ramach PO KL,• wydatki na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem, obsługąadministracyjno-biurową projektu, obsługą prawną, prowadzeniem księgowości,• wydatki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanychz informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektuze środków EFS oraz wydatki związane z rekrutacją,• wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeń biurowychwykorzystywanych na potrzeby obsługi projektu,• wydatki związane z najmem sprzętu na potrzeby obsługi projektu,• zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu,• opłaty notarialne wynikające bezpośrednio z realizacji projektu.Wydatki związane z obsługą projektu (obejmujące zarówno koszty pośrednie, jaki bezpośrednie, w tym wydatki ponoszone w ramach cross-financingu) nie stanowiąwydatków kwalifikowanych w ramach pomocy na subsydiowanie zatrudnienia.W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez projektodawcę będącegojednocześnie beneficjentem pomocy wydatki związane z obsługą projektu powinnyzostać zatem objęte pomocą de minimis. W związku z tym IOK lub odpowiednio innypodmiot udzielający pomocy publicznej, powinien wydać beneficjentowi(projektodawcy) zaświadczenie o udzielonej mu pomocy de minimis, uwzględniającwysokość wydatków poniesionych na obsługę projektu.W przypadku, gdy wydatki objęte cross-financingiem (np. sprzęt, meble) nie stanowiąpomocy publicznej dla beneficjenta pomocy, natomiast zostaną mu przekazanew ramach projektu, wówczas taki wydatek powinien zostać równieŜ objęty pomocąde minimis. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku oprogramowaniazakupionego do sprzętu objętego pomocą de minimis (mimo tego, Ŝe oprogramowanienie stanowi cross-financingu, powinno równieŜ zostać objęte pomocą de minimis).PoniŜsza tabela obrazuje zaleŜność między typem projektu, a objęciem kosztów jakozasadami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub w ramach wydatkównieobjętych regułami pomocy publicznej.Koszty ogólne (w tymkoszty obsługiadministracyjno-Projektzamknięty, wktórymWnioskodawcajest jednocześniebeneficjentempomocyPomoc deminimisProjektyrealizowany, napotrzeby jednegoprzedsiębiorcyorazprzedsiębiorcówpowiązanych znimorganizacyjnie,kapitałowo lubgospodarczo(Wnioskodawcanie jestbeneficjentempomocy)Pomoc deminimisProjekt zamknięty,skierowany dokilkuprzedsiębiorcówwskazanych wewniosku odofinansowanie(Wnioskodawcanie jestbeneficjentempomocyBrak pomocyProjekt otwartyBrak pomocy


księgowej i finansowejprojektu, najem lubdzierŜawa pomieszczeńna potrzeby obsługiprojektu)Wynagrodzenie bruttozatrudnionegopracownika orazopłacane odwynagrodzeńobowiązkowe składki naubezpieczeniespołeczne.Koszty pośrednieCross-financingPomoc publicznana subsydiowanezatrudnieniePomocde minimisPomocde minimis47Pomoc publicznana subsydiowanezatrudnieniePomoc publicznana subsydiowanezatrudnieniePomoc publicznana subsydiowanezatrudnieniePomocBrak pomocy Brak pomocyde minimisBrak pomocy Brak pomocy Brak pomocyBeneficjent pomocy publicznej zamierzający ubiegać się o pomoc na subsydiowaniezatrudnienia powinien przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy co najmniejnastępujące informacje dotyczące planowanego wsparcia:• liczbę osób pozostających bez zatrudnienia, które zostaną zatrudnione w ramachprojektu oraz okres, na jaki zostaną zatrudnione;• liczbę pracowników netto, zatrudnionych u beneficjenta pomocy w okresie ostatnich12 miesięcy poprzedzających dzień złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy;• rodzaj i miejsce wykonywanej pracy przez nowozatrudnionych pracowników orazniezbędne lub poŜądane kwalifikacje zawodowe, które powinna posiadać osobazatrudniana na danym stanowisku;• terminy i wysokość refundowanych kosztów wynagrodzeń oraz opłacanych odwynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne;• zapewnić obowiązek informowania o wypadkach wcześniejszego rozwiązaniaumowy o pracę z zatrudnionym w ramach projektu pracownikiem.Zasady pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia dają pracownikowi prawo donieprzerwanego zatrudnienia przez ustalony okres:• 12 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji• 24 miesiące w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnejsytuacji).W momencie wypowiedzenia umowy z przyczyn leŜących po stronie pracodawcybeneficjent pomocy, który nie dopełnił warunków umowy, zwraca całość uzyskanejpomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dniaudzielenia pomocy.Wyjątkiem jest przypadek zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązkówpracowniczych. W tym przypadku nie następuje złamanie zasad pomocy publiczneji koszty poniesione do dnia zwolnienia pracownika są kwalifikowalne.Zasady pomocy publicznej nie precyzują postępowania w sytuacji, gdy pracownik samzrezygnuje z pracy. JednakŜe jeŜeli sytuacja taka nie była zawiniona przez beneficjentapomocy (tzn. pracownik sam złoŜył wypowiedzenie, prośbę o rozwiązanie umowy zaporozumieniem stron), naleŜy uznać, Ŝe koszty poniesione na rzecz tego pracownika sąkwalifikowalne do momentu zakończenia stosunku pracy.W powyŜszych sytuacjach nie ma obowiązku zatrudniania nowego pracownikana zwolnione stanowisko, gdyŜ subsydiowanie jest bezpośrednio powiązane


48z wynagrodzeniem danego pracownika (w momencie zaprzestania wypłatywynagrodzenia beneficjent pomocy przestaje ponosić koszty kwalifikowalne).Jednocześnie pracodawca moŜe na miejsce pracownika, który zrezygnował z pracy, lubzostał przez pracodawcę zwolniony, zatrudnić kolejną osobę. NaleŜy jednak pamiętać,iŜ nowozatrudniony pracownik ma równieŜ prawo do nieprzerwanego zatrudnieniaprzez okres 12 lub 24 miesięcy. W przypadku, gdy część dotacji związanej z kosztamizatrudnienia tej osoby została juŜ jednak wykorzystana na pokrycie wynagrodzeniaosoby, która została zatrudniona, a potem sama zrezygnowała z pracy, pracodawcabędzie musiał pokryć w 100% koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownikaw okresie wykraczającym poza okres realizacji projektu (tj. w okresie na jaki zostałazawarta umowa na subsydiowanie zatrudnienia).UWAGA:Beneficjent realizujący projekt subsydiowanego zatrudnienia, który organizuje miejscapracy u przedsiębiorców (i udziela im pomocy publicznej) ma obowiązekpoinformować przedsiębiorcę (np. poprzez odpowiednie zapisy w umowie z nimzawieranej) o obowiązku nieprzerwanego zatrudnienia pracownika przez okres 12 / 24miesięcy.Beneficjent pomocy moŜe ubiegać się równieŜ o pomoc na wyposaŜenie tworzonychstanowisk pracy lub doposaŜenie istniejących stanowisk pracy, które przeznaczone będądla nowych pracowników. Tego typu wsparcie stanowi pomoc de minimis dlabeneficjenta pomocy. W przypadku wsparcia finansowanego ze środków FunduszuPracy (projekty systemowe powiatowych urzędów pracy realizowane w ramachPoddziałania 6.1.3 PO KL), koszty wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dlanowych pracowników nie powinny przekroczyć 10% wartości wkładu publicznegow ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia realizowanego przez powiatowy urządpracy.4.1.1.2 Pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osobyniepełnosprawnej.Pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osobyniepełnosprawnej obejmuje koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzebpracowników niepełnosprawnych, koszty zakupu środków trwałych stanowiącychwyposaŜenie związane z przystosowaniem stanowiska pracy oraz zakup sprzętu lubzakup i autoryzację oprogramowania na uŜytek pracowników niepełnosprawnych,w tym technologii wspomagającej lub przystosowanej do potrzeb pracownikaniepełnosprawnego. PowyŜsze wydatki naleŜy uznać za wydatki dodatkowe, którychbeneficjent pomocy nie poniósłby, gdyby zatrudnił osobę w pełni sprawną (kosztyadaptacji lub nabycia urządzeń powinny zostać pomniejszone się o wartość adaptacjilub nabycia takich samych urządzeń, które zostałyby wykorzystane dla potrzeb osóbpełni sprawnych). Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)nr 800/2008, kwota pomocy przyznanej na pokrycie kosztów związanychz przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie moŜeprzekroczyć 100% kosztów płacy kaŜdej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej wramach projektu oraz 100% rzeczywistych podwyŜszonych kosztów kwalifikującychsię do objęcia pomocą (tj. dodatkowych kosztów wynikających z dostosowaniastanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej). Kosztem kwalifikującym siędo objęcia pomocą na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia osóbniepełnosprawnych jest równieŜ wynagrodzenie pracowników pomagającychpracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających


49komunikowanie się z otoczeniem, a takŜe czynności niemoŜliwych bądź trudnych dosamodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego, za czas poświęconywyłącznie na świadczenie tej pomocy. Kosztem kwalifikowalnym jest wówczas kosztzatrudnienia pracownika zajmującego się osobą niepełnosprawną, za czas faktyczniepoświęcony na opiekę (np. odrębna umowa o pracę, która w zakresie obowiązkówsłuŜbowych przewiduje wyłącznie opiekę nad osobą niepełnosprawną). 454.1.2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej a pomoc publicznaW celu stwierdzenia, czy dane wsparcie o charakterze zatrudnieniowym, udzieloneuczestnikom projektu, powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej, naleŜystwierdzić w szczególności, czy:1. pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń oferowanych w ramachprojektu na własny koszt (np. w przypadku zatrudnienia danej osoby powinienobjąć ją pakietem szkoleń, które zostały sfinansowane w ramach projektu);2. pozyskanie pracowników o określonych kwalifikacjach jest bardzo trudne lubniemoŜliwe na otwartym rynku pracy;3. kwalifikacje uzyskane w wyniku szkolenia będą niezbędne do wykonywaniapracy na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy;4. zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę jest uzaleŜnione od nabyciaprzez niego konkretnych kwalifikacji wskazanych przez pracodawcę,wynikających ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.Aby szkolenie mogło zostać uznane za pomoc publiczną, naleŜy stwierdzić, czy jest onobezpośrednio powiązane z profilem działalności danego pracodawcy lub czy jegoodbycie jest niezbędnym warunkiem podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy (np.szkolenie z obsługi podstawowego pakietu biurowego, które dostarcza uczestnikowiprojektu ogólnych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,nie będzie stanowiło pomocy publicznej, natomiast szkolenie z obsługi programu dofakturowania, uŜywanego przez tego przedsiębiorcę - tak).4.1.3. W ramach kategorii wydatków w obrębie poszczególnych zadań naleŜy zaznaczyć tewydatki, które są objęte regułami pomocy publicznej (zaznaczenie polaw kolumnie Pomoc publiczna w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych). Wszystkiewydatki zostaną zliczone w wierszu Wydatki objęte pomocą publiczną, pozostałewydatki zliczone zaś zostaną do kategorii wydatków objętych pomocą pozostałą.Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologiawyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętychpomocą publiczną sposobu wyliczenia intensywności pomocy w odniesieniu dowszystkich wydatków objętych pomocą publiczną w zaleŜności od typu pomocy orazinstytucji, na rzecz której pomoc zostanie udzielona. Przy obliczaniu wartościpomocy zaleca się w korzystanie z metodologii zawartej w podręczniku pn.,,Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki” z dnia 10 lutego 2011 r. (wraz z erratą)4.1.4. Jednym z warunków przyjęcia danego projektu do dofinansowania jest jego zgodnośćz przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Jednocześnieza niezgodność z powyŜszymi przepisami naleŜy uznać w szczególności:1. niezaznaczenie w budŜecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocąpubliczną w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznejw projekcie na podstawie informacji zawartych w treści wniosku,45 Czas poświęcony na opiekę nad osobą niepełnosprawną powinien być udokumentowany przejrzyście oraz powinien byćmoŜliwy do rzetelnego zweryfikowania, a zatem nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której pracownik zatrudniony nainnym stanowisku pracy u beneficjenta pomocy publicznej wykonuje pracę asystenta osoby niepełnosprawnejwyłącznie na podstawie karty pracy.


502. zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budŜecieszczegółowym projektu w stosunku do informacji zawartych w treści wniosku(np. przyjęcie intensywności pomocy na szkolenia ogólne w odniesieniu doszkoleń specjalistycznych lub intensywności pomocy dla duŜych przedsiębiorstw,w przypadku pomocy kierowanej do średnich przedsiębiorstw, itp.),3. zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparciaprzewidzianych we wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na świadczenieusług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku szkoleńogólnych zawierających element doradztwa powiązanego ze szkoleniem).Jednocześnie, za niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznejnie są uznawane ewidentne błędy rachunkowe skutkujące naruszeniem proporcjipomiędzy kwotą udzielonej pomocy publicznej (intensywnością pomocy) orazwysokością wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy.4.1.5. Obowiązki związane ze sprawozdawczością oraz udzielaniem pomocypublicznej/ de minimis w ramach Działania 7.4.Podmiot udzielający wsparcia (Beneficjent) ma m.in. obowiązek:1. przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez conajmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępniania tychdokumentów, jak równieŜ stosownych informacji, dotyczących udzielonejpomocy na Ŝądanie Prezesa UOKiK;2. przekazywania informacji o udzielonej pomocy publicznej Prezesowi UOKiK,zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawachdotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404);3. kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy publicznej i jejzgodności ze stosownymi regulacjami, na podstawie których pomoc zostałaudzielona.Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek przygotowaniai przedstawienia sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodniez Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawiesprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległychnaleŜnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansówpublicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 133, poz. 923).NaleŜy pamiętać, iŜ Beneficjent udzielający pomocy publicznej winien uzyskaćszczegółowe dane podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną/de minimis przedjej udzieleniem. Informacje, o których mowa wyŜej przedstawia się zgodniez rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r.Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dowydania uczestnikowi projektu zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 20 marca 2007 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawiezaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lubrybołówstwie.Zaświadczenie, o którym mowa powyŜej powinno być wydane w dniu udzieleniapomocy, tj. w dniu podpisania stosownych umów na określone wsparcie w ramachprojektu.Dokumentem pomocnym w prawidłowym przygotowaniu wniosku pod kątemprzepisów dotyczących pomocy publicznej są Zasady udzielania pomocy


51publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego2011 r. wraz z erratą.V. Procedura wyboru projektów do realizacji.5.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.5.1.1. Konkurs ma charakter zamknięty.5.1.2. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzonyod godz. 7.45 dnia 27 kwietnia 2012 roku do godz. 15.45 dnia 12 czerwca 2012roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wnioski złoŜone po upływieterminu zamknięcia naboru pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłanewnioskodawcy wraz ze złoŜonym kompletem dokumentów drogą pocztową.JeŜeli jednak oceniający w trakcie oceny formalnej wniosku stwierdzi, ze wnioseknie spełnia kryterium formalnego ,,wniosek złoŜono w terminie wskazanym przezinstytucję prowadzącą nabór projektów” a mimo to nie został pozostawiony bezrozpatrzenia, wniosek jest odrzucany i nie podlega dalszej ocenie formalnej.5.1.3. Miejsce składania wniosków.Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów moŜna złoŜyć osobiście, przesłaćkurierem lub pocztą, pod adresem:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:− Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2,80-819 Gdańsk, pok. 33lub− Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.Wniosek wpięty do segregatora naleŜy złoŜyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie,oznaczonej zgodnie z poniŜszym wzorem:Nazwa wnioskodawcyi adres wnioskodawcyUrząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego / Kancelaria Ogólnaul. Augustyńskiego 2 / ul. Okopowa 21/2780-819 Gdańsk / 80-810 GdańskWniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VIIDziałania 7.4TYTUŁ PROJEKTU:Konkurs nr 01/POKL/7.4/2012UWAGA: IP nie dopuszcza moŜliwości składania wniosku drogą elektroniczną.5.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorzewniosków.5.2.1. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacjiGenerator Wniosków Aplikacyjnych POKL (wersja GWA nie starsza niŜ 7.5),


52do której dostęp moŜna uzyskać za pośrednictwem stron internetowychhttps://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl lub www.defs.pomorskie.eu.5.2.2. Wniosek o dofinansowanie projektu naleŜy wypełnić zgodnie z obowiązującąInstrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL(załącznik nr 10.1 niniejszej dokumentacji).UWAGA:1) Wszystkie pola we wniosku naleŜy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełnianiawniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL (wersja zaktualizowanaobowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. wersja 7.5.1 z korektą) –niewypełnienie pól we wniosku o dofinansowanie w sposób wskazanyw Instrukcji, powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej;2) Wnioski złoŜone przez wnioskodawcę, które nie zostały pozytywniezwalidowane (sprawdzone) w ramach generatora i będą posiadały oznaczenie„WYDRUK PRÓBNY” zostaną odrzucane na etapie oceny formalnej;3) Funkcja „Sprawdź” w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, Ŝewniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lubmerytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją;4) We wniosku o dofinansowanie w pkt 1.6. naleŜy wpisać numer konkursuokreślony w ogłoszeniu o konkursie, dokładnie w takim formaciew jakim został on podany w niniejszej dokumentacji konkursowej;5) W pkt 3.6 wniosku, zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wnioskuo dofinansowanie projektu w ramach POKL naleŜy:- opisać jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują)przy realizacji projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie;- przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy wnioskodawcyi ewentualnych partnerów (o ile budŜet projektu uwzględnia wydatki partnera)do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcyi partnerów brak ww. informacji lub kiedy, łączny roczny obrót projektodawcyi partnerów (o ile budŜet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzednizamknięty rok obrotowy nie będzie równy lub wyŜszy od planowanychrocznych wydatków w projekcie skutkować będzie odrzuceniem wniosku naetapie oceny formalnej.Za obrót naleŜy przyjąć:- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - sumęprzychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku nadziałalności gospodarczej – tzn. jest to suma ze sprzedaŜy netto,pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowychuzyskanych przez podmiot za poprzedni zamknięty rok obrotowy;- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartośćwydatków poniesionych w poprzednim roku przez danegoprojektodawcę/partnera, przy czym odrębną grupę podmiotów stanowiąpubliczne uczelnie wyŜsze, które z uwagi na kształt sporządzanego przeznie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku wartośćponiesionych przez nie w poprzednim roku kosztów;- w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczeji jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznychjako obroty naleŜy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów


53osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizacjęprojektów).UWAGA: W przypadku, gdy projekt trwa dłuŜej niŜ jeden rok kalendarzowy wartośćobrotów odnoszona będzie do roku realizacji projektu, w którym wartośćplanowanych wydatków jest najwyŜsza.6) Po sprawdzeniu wniosku przez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielnesprawdzenie wniosku przy pomocy karty oceny formalnej i karty ocenymerytorycznej w ten sposób, aby nie pominąć Ŝadnej informacji będącejprzedmiotem oceny;7) Przed przejściem do uzupełniania BudŜetu lub przy przejściu do jakiejkolwiekinnej zakładki we wniosku naleŜy kliknąć przycisk Przelicz budŜet.5.2.3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany jest:− w 2 egzemplarzach papierowych zawierających wszystkie strony wniosku, tj.oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 46 w sposóbwskazany w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały oraz− w dającej się odczytać wersji elektronicznej, w postaci pliku .xml (ZIP_POKL)utworzonego za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych na płycie CD lubDVD. Wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącymzałącznik nr 10.1 do niniejszej dokumentacji, zgodnym ze wzorem wnioskuo dofinansowanie projektu, który został określony w dokumencie Zasadydokonywania wyboru projektów w ramach POKL dostępnym na stronieinternetowej www.efs.gov.pl oraz www.defs.pomorskie.eu.5.2.4. Wniosek po wypełnieniu naleŜy przy uŜyciu przycisku „Zapisz XML”wyeksportować do pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych), następniewygenerować z niego plik PDF (przycisk „Utwórz PDF”) i wydrukować w dwóchegzemplarzach. Plik ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) naleŜy nagrać nanośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD). Wniosek zapisany przez GeneratorWniosków Aplikacyjnych w formacie ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych)nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach, gdyŜ powodujeto zmianę sumy kontrolnej wniosku. Wszystkie egzemplarze wniosku muszą byćtoŜsame. O toŜsamości tej świadczy jednobrzmiąca suma kontrolna na wszystkichstronach papierowej i elektronicznej wersji wniosku.Na wersji papierowej wniosku nie naleŜy nanosić poprawek ręcznie poniewaŜspowoduje to rozbieŜności z wersją elektroniczną. Tym samym wniosek przestaniespełniać wymóg toŜsamości obu wersji.5.2.5. Istnieje równieŜ moŜliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem wersji offlineGWA, czyli Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E). PrzedzłoŜeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-Eprojektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML pokompresji danych) z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnegoprzez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz46 W kaŜdym przypadku, w którym jest mowa o kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem naleŜy przez to rozumiećkopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upowaŜnioną. Za osobę upowaŜnionąuwaŜa się osobę wskazaną w punkcie 2.6 wniosku, która składa podpis w części V wniosku. Prawidłowo potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia, to czytelny podpis lub parafka opieczętowana imienną pieczątką ww. osoby, na kaŜdejstronie np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem” lub czytelny podpis lub parafkaopieczętowana imienną pieczątką ww. osoby na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałemod strony …do strony….” – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegałowątpliwości, co zostało potwierdzane za zgodność z oryginałem.


54wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanieprojektu.UWAGA: Uchybienie polegające na złoŜeniu niezwalidowanego wniosku wypełnionegow GWA-E podlega korekcie pod warunkiem, Ŝe wczytanie wniosku do GWAon-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.5.2.6. Wniosek składany przez wnioskodawcę musi zostać własnoręcznie podpisanyw części V. Oświadczenie przez osobę (osoby) do tego upowaŜnioną (upowaŜnione)wskazaną/e w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie oraz opatrzony stosownymipieczęciami (pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz imienna pieczątka wszystkichosób z punktu 2.6 wniosku lub pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz w przypadkubraku imiennej pieczątki osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiąŜących –czytelny podpis).JeŜeli osoba podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa lubupowaŜnienia powinna ona zostać wskazana w punkcie 2.6. UpowaŜnieniedo reprezentowania projektodawcy moŜe być dostarczone instytucji właściwejdo rozpatrzenia wniosku do weryfikacji juŜ po dokonaniu oceny formalneji merytorycznej, przy czym zgodność podpisu z upowaŜnieniem sprawdzana jestprzez tę instytucję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadkuuznania, Ŝe zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi upowaŜnienienie jest skuteczne, IOK odstępuje od podpisania umowy ze względuna niespełnienie kryteriów formalnych wniosku.Wnioskodawca składając podpis pod oświadczeniem zawartym w pkt. V wniosku,oświadcza jednocześnie, Ŝe zadania przewidziane do realizacji i wydatkiprzewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowanez innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszystrukturalnych UE. ZłoŜenie ww. oświadczenia jest związane z wejściem w Ŝycieuchwały Komitetu Monitorującego POKL, której § 2 ust. 1 wprowadza kryteriumformalne: „działania w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowychinstrumentów”.UWAGA: W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwiekrajowym w części V. Oświadczenie wniosku o dofinansowanie w tabelizatytułowanej: „Oświadczenie partnera/ów projektu” wymagane jest podpisanieoświadczenia przez wszystkich partnerów projektu oraz opatrzenie stosownymipieczęciami (pieczęci firmowe poszczególnych partnerów i imienne pieczątki osóbupowaŜnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerów projektu lubpieczęci firmowe poszczególnych partnerów i w przypadku braku imiennychpieczątek osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerówprojektu – czytelne podpisy).Zaleca się, aby wszystkie wymagane podpisy były składane piórem lubdługopisem w kolorze niebieskim.5.2.7. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w wersji papierowej (2 egzemplarze)i elektronicznej naleŜy wpiąć do jednego segregatora (przed wpięciem dosegregatora, IP zaleca sporządzenie kopii wniosków, które zostaną przesłane nakonkurs, mając na uwadze moŜliwość ewentualnego protestu). Segregator powinienbyć oznaczony w następujący sposób:Pełna nazwa wnioskodawcy:…………………………………..Tytuł projektu:……………………………………………Nr konkursu: ……………………………………………..


55Wraz z wnioskiem naleŜy złoŜyć pismo przewodnie ze wskazaniem w piśmie:pełnej nazwy Projektodawcy, tytułu projektu, nr Priorytetu i Działania w ramachktórego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu oraz nr konkursu.Płyta z wersją elektroniczną wniosku powinna być opatrzona opisem zawierającym:− numer konkursu,− pełną nazwę wnioskodawcy,− tytuł projektu ,− sumę kontrolną wniosku.5.3. Wymagane załączniki do wniosku.5.3.1. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej projektodawca składa wrazz wnioskiem 2 egzemplarze papierowe (jako załącznik do kaŜdego egzemplarzapapierowego składanego wniosku) listu intencyjnego w sprawie partnerstwaponadnarodowego.5.3.2. NiezłoŜenie w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej listu intencyjnegow sprawie partnerstwa ponadnarodowego i/lub złoŜenie go w wersji niekompletneji/lub brak któregokolwiek z wymaganych podpisów podlega moŜliwościjednorazowego uzupełnienia i/lub skorygowania w terminie 5 dni 47 od datyotrzymania pisma informującego projektodawcę o takiej moŜliwości (pismo z IOKza zwrotnym potwierdzeniem odbioru).5.3.3. Nieuzupełnienie i/lub nieskorygowanie wszystkich wskazanych uchybień lubuzupełnienie i/lub skorygowanie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wnioskujako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.UWAGA: Dodatkowe załączniki złoŜone przez wnioskodawcę /partnera nie będą branepod uwagę na etapie oceny formalnej i merytorycznejVI. Kryteria wyboru projektów.6.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie.6.1.1. Instytucja Pośrednicząca dokona oceny formalnej wniosku mającej na celusprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowekryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej.6.1.2. Ocena formalna dokonana zostanie na formularzu Karty oceny formalnej wnioskuo dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.2 do Dokumentacjikonkursowej) w terminie 14 dni od końcowego terminu przyjmowania wniosków.W uzasadnionych przypadkach IP moŜe wydłuŜyć ten termin do 21 dni.Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konkursu zostanie zamieszczony nastronie internetowej IP - www.defs.pomorskie.eu w terminie do 10 dniod zakończenia naboru wniosków.6.1.3. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składa się z dwóch etapów,podczas których następuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:1. Ogólne kryteria formalne1) Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkichrodzajów projektów realizowanych w ramach POKL. Ich weryfikacja ma47 Ilekroć w Dokumentacji Konkursowej jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej.Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawiez dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, Poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.


56miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanychze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wymogukompletności wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki zasadami. W poniŜszej tabeli umieszczone zostałykryteria formalne, które będą stosowane w odniesieniu do projektów złoŜonychna konkurs numer 01/POKL/7.4/2012. Przy kaŜdym kryterium znajduje sięinformacja, czy jego niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapieoceny formalnej, czy teŜ podlega jednorazowej korekcie lub uzupełnieniu.Wniosek złoŜono w terminiewskazanym przez instytucjęprowadzącą nabór projektów;Wniosek został złoŜony wewłaściwej instytucji (pkt 1.5wniosku);Wniosek został wypełniony w językupolskim;Wniosek jest kompletny i zostałsporządzony i złoŜony zgodnie zobowiązującą instrukcją wypełnianiawniosku o dofinansowanie i właściwądokumentacją konkursową (w tympkt 2.6, część V wniosku) tj. niezawiera uchybień wskazanychw załączniku nr 8 do Zasaddokonywania wyboru projektóww ramach POKL z 1 stycznia 2012r.)*;Kryteriuma) Brak w części V wnioskuwymaganej (wymaganych)w dokumentacji konkursowejpieczęci oraz czytelnego podpisuosoby upowaŜnionej;b) Podpisanie wniosku w części Vprzez inną osobę (osoby) niŜwskazana (wskazane) w pkt 2.6wniosku;c) NiezłoŜenie wnioskuw 2 egzemplarzach papierowych(oryginał +kopia poświadczona zazgodność z oryginałem zgodnieze sposobem określonymw dokumentacji konkursowej albo2 oryginały) oraz wersjielektronicznej (plik XML);d) Niedająca się odczytać wersjaelektroniczna wniosku (plikXML);e) Inna suma kontrolna w wersjipapierowej i elektronicznejwniosku i/lub róŜne sumykontrolne na stronach wersjipapierowych;f) Typ nośnika danych, na którymzapisano wersję elektroniczną jestniezgodny z wymaganiamiokreślonymi w dokumentacjikonkursowej;g) Brak, co najmniej jednej strony wktórymkolwiek egzemplarzuwniosku.h) NiezłoŜenie wraz z wnioskiem 2egzemplarzy (2 kopii) listuintencyjnego w sprawieOCENA FORMALNAMoŜliwość zwróceniawniosku do korekty i/lubuzupełnieniaTAKXXXXXXXXNIESkutkująodrzuceniemwnioskuXXX


Wraz z wnioskiem złoŜono listintencyjny (kryterium dotyczy tylkoprojektów współpracyponadnarodowej);Roczny obrót projektodawcy ipartnerów (o ile budŜet projektuuwzględnia wydatki partnera) jestrówny lub wyŜszy od rocznychwydatków w projekcie (zgodnie zzapisami pkt. 3.6 wniosku oraz zbudŜetem projektu)Wydatki przewidziane w projekcienie są współfinansowane z innychwspólnotowych instrumentówfinansowychWniosek stanowi odpowiedźna konkurs (wpłynął w odpowiedzina ogłoszenie o konkursie);Okres realizacji projektu jest zgodnyz Systemem Realizacji POKL.57partnerstwa ponadnarodowego –wyłącznie w przypadku projektówwspółpracy ponadnarodowej* W przypadku uchybienia polegającego na złoŜeniu niezwalidowanego wnioskuwypełnionego w GWA-E, IOK dopuszcza moŜliwość korekty pod warunkiem, Ŝewczytanie wniosku do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.**IOK dopuszcza moŜliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybieństwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumykontrolnej wniosku o dofinansowanie, jedynie w zakresie: uzupełnieniabrakującego lub korekty błędnego zapisu w punkcie 1.6 – Numer konkursu,w przypadku, gdy na podstawie innych zapisów wniosku moŜliwe jeststwierdzenie, Ŝe wniosek wpłynął w odpowiedzi na właściwy konkurs(nie dopuszcza się moŜliwości dokonania zmian w punktach innych niŜ wskazanew piśmie IOK).UWAGA: IOK dopuszcza moŜliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybieństwierdzonych na etapie oceny formalnej, które nie powodują zmiany sumykontrolnej wniosku o dofinansowanie.Pozostałe uchybienia nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samymskutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.2) Wnioski nieuzupełnione i/lub nieskorygowane lub uzupełnione i/lubskorygowane bez zachowania poniŜszych zasad będą odrzucane na etapie ocenyformalnej:XX **1. moŜliwe jest jednokrotne dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowaniawniosku;2. moŜliwe jest jedynie uzupełnienie i/lub skorygowanie takiego wniosku,który nie posiada błędów formalnych niepodlegających uzupełnieniomi/lub korektom;3. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku musi odbyć sięw terminie 5 dni, lub do 10 dni w przypadku projektów przewidzianychdo realizacji w partnerstwie krajowym lub ponadnarodowym, od dniaotrzymania pisma informującego wnioskodawcę o takiej moŜliwości;otrzymanie przedmiotowego pisma potwierdzane jest zwrotnympotwierdzeniem odbioru;XXX


584. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania moŜe zostać przeprowadzonew siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departament EuropejskiegoFunduszu Społecznego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, pokój nr 25lub poprzez przesłanie przez projektodawcę uzupełnionegoi/lub skorygowanego wniosku, na adres:Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pok. 33lubKancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.UWAGA: W celu weryfikacji poprawności wniosku pod kątem spełniania kryteriówformalnych zaleca się wnioskodawcom samodzielne sprawdzenie zgodnościwniosku z listą sprawdzającą, pomocną w stwierdzeniu, czy wnioseko dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki spełnia wszystkie kryteria formalne (stanowiącą załącznik nr 10.4do niniejszej dokumentacji konkursowej), zanim wniosek o dofinansowanierealizacji projektu zostanie złoŜony w Instytucji Pośredniczącej.2. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej,obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniająkryteriów dostępu, są odrzucane. W ramach konkursów dla Działania 7.4 –stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:1) Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektuw ramach danego konkursu. 48Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowaniadanego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ŜeniezaleŜnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiotwystępuje w charakterze beneficjenta, moŜe występować w innych wnioskachzłoŜonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadkuzłoŜenia więcej niŜ jednego wniosku przez jednego projektodawcę InstytucjaOrganizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurswnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu.W przypadku wycofania wniosku o dofinansowane projektodawca ma prawozłoŜyć kolejny wniosek.2) Okres realizacji projektu wynosi minimum 24 miesiące i jego realizacja rozpoczniesię w roku 2012. 493) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiadasiedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnądziałalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiegoz moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu orazzapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrąprojektu. 504) Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi maksymalnie15 000,00 PLN (zgodnie z informacją zawartą w budŜecie projektu). 5148 Za złoŜony Instytucja Pośrednicząca uwaŜa kaŜdy wniosek, który wpłynął do siedziby IP i został zarejestrowany(nie dotyczy wniosków wycofanych). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2.49 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.50 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.51 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


59UWAGA: Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu odbywa sięw systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lubwięcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ichuzupełnienia i/lub skorygowania.UWAGA: Sposób weryfikacji kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie ocenyformalnej, określa załącznik nr 10.22 do niniejszej dokumentacji konkursowej.6.1.4 O wyniku oceny formalnej wnioskodawca zostanie powiadomiony stosownympismem.6.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.6.2.1. Komisja Oceny Projektów powołana przez Instytucję Pośredniczącą dokona ocenymerytorycznej wniosków, które wcześniej zostaną pozytywnie ocenione w trakcieoceny formalnej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteriamerytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane naetapie oceny merytorycznej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musispełnić wszystkie ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowekryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Za stopień, w jakimwniosek spełnia ogólne kryteria merytoryczne w trakcie oceny merytorycznejprzyznawane będą oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriówwyboru projektów określoną w Rozdziale VI. Wniosek moŜe otrzymać maksymalnie140 punktów (w tym maksymalnie 100 punktów za spełnienie wszystkich ogólnychkryteriów merytorycznych). Komisja Oceny Projektów w ramach przedmiotowegokonkursu będzie obradować w ramach jednego posiedzenia, które rozpocznie się3 lipca 2012 r. W ramach posiedzenia KOP odbywają się kolejne spotkania,w trakcie których ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które zostały złoŜonew terminie naboru wniosków określonym w ogłoszeniu o konkursie i przeszłypozytywnie ocenę formalną. Zakończenie posiedzenia KOP następuje po dokonaniuoceny wszystkich wniosków, w dniu zatwierdzenia protokołu z prac KOP.6.2.2. Ze względu na specyfikę przyjętych przez IOK szczegółowych kryteriów dostępuczęść z nich będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny merytorycznej. Sposóbweryfikacji kryteriów dostępu i strategicznych określa załącznik nr 10.22do niniejszej dokumentacji konkursowej.Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:1) Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia(w przypadku, gdy przewiduje to projekt) z obszaru województwa pomorskiego(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarzewojewództwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)i wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tychosób. 522) Projekt zakłada udzielenie kaŜdemu uczestnikowi kompleksowego wsparciaw postaci zastosowania co najmniej trzech instrumentów z typu operacji nr 1,w tym obligatoryjnie staŜy, praktyk zawodowych i/lub subsydiowanegozatrudnienia. 533) Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiadaco najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarzemerytorycznym, którego dotyczy projekt. 5452 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.53 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.54 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


604) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych mierzony nazakończenie projektu wynosi co najmniej 20% 55UWAGA: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnychpowinien być mierzony zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie Sposóbpomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie, stanowiącym załącznik nr 10.23dokumentacji konkursowej.6.2.3. Ocena wniosków złoŜonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciuo następujące ogólne kryteria horyzontalne:1. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: politykąrównych szans, zasadą równości szans kobiet i męŜczyzn i koncepcjązrównowaŜonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;2. zgodność z prawodawstwem krajowym;3. zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego KapitałLudzki;4. w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 56 :a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztówprojektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznegoi uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresiekwalifikowania wydatków w ramach PO KL;b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowychw zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowychnastępuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pktii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznegoi uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresiekwalifikowania wydatków w ramach PO KL.UWAGA: Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i męŜczyzn zostałwprowadzony do Karty oceny merytorycznej wniosku, w której znajdują sięspecjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, Ŝe projektspełnia tę zasadę, gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań,bądź naleŜy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Projektynie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Zalecasię, aby wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie realizacji projektukorzystał z Instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szanskobiet i męŜczyzn w PO KL stanowiącej część Instrukcji wypełniania wnioskuo dofinansowanie w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.. Równocześniesugeruje się skorzystanie z pomocy poradnika Zasada równości szans kobieti męŜczyzn w projektach POKL zamieszczonego na stronie internetowej IOKwww.defs.pomorskie.euUWAGA: Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych odbywa sięw systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lubwięcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.6.2.4. Ogólne kryteria merytoryczne55 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.56 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkamisektora finansów publicznych


611. Wszystkie wnioski podczas oceny merytorycznej, są poddawane ponownemusprawdzeniu zgodności z kryteriami formalnymi. Wnioski nie spełniające jednegolub więcej kryteriów nie są poddawane ocenie merytorycznej i trafiajądo ponownej oceny formalnej.2. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolnościprojektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektóww ramach POKL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj.odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:1) jakości projektu:− wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu orazopis sytuacji problemowej;− wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekściewskazanego problemu;− adekwatność i załoŜona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celóworaz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnikówi częstotliwości pomiaru;− opis ryzyka nieosiągnięcia załoŜeń projektu (dotyczy tylko projektów,których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza2 mln zł);− opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objętewsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;− uzasadnienie wyboru grupy docelowej:− sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnieniezasady równości szans, w tym równości płci);− opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu orazwskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowaniapotencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciemprojektowym;− trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celówszczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;− opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;− opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobudotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektówbadawczych i informacyjno-promocyjnych);− opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięciaoczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;− wartość dodana projektu;2) beneficjenta:− doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnychprzedsięwzięć;− sposób zarządzania projektem;− zaplecze techniczne oraz kadra zaangaŜowana w realizację projektu;− działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jegouczestników;− uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeŜelidotyczy);- rola partnerów i innych podmiotów (jeŜeli dotyczy);3) finansowania projektu:− niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;


62− racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadąefektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznychw zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);− kwalifikowalność wydatków;− zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresurealizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznychw zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;− prawidłowość sporządzenia budŜetu projektu.3. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będziedokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej z systememwagowym - stanowiącej załącznik 10.3 niniejszej dokumentacji.1) Skala punktowa stosowana przez KOP zgodnie z kartą oceny merytorycznej:- Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu oraz Ryzyko nieosiągnięciazałoŜeń projektu: 25 pkt- Grupy docelowe: 15 pkt- Zadania: 20 pkt- Oddziaływanie projektu: 10 pkt- Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz Sposób zarządzaniaprojektem: 15 pkt- Wydatki projektu: 15 pkt2) Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przezwniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów a takŜeprzynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.6.2.5. Szczegółowe kryteria strategiczne obowiązują jedynie w odniesieniu do projektówkonkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyceoznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej(w przedmiotowym konkursie – w wysokości maksymalnie do 40 pkt) w trakcieoceny merytorycznej. Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom,które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriówmerytorycznych tj. w przypadku średniej arytmetycznej ocen wynoszącejminimum 60 punktów ogółem, zaś w poszczególnych punktach ocenymerytorycznej – przynajmniej 60% punktów. Spełnienie kryteriówstrategicznych nie jest obowiązkowe, aby wniosek mógł zostać pozytywnieoceniony pod względem merytorycznym.W ramach niniejszego konkursu stosowane będą następujące kryteria strategiczne:1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby o znacznym i/lubumiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) -premia 10 punktów. 572. Grupę docelową w projekcie stanowią:− co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem naobszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załącznikugraficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewództwaPomorskiego na lata 2007-2013)albo− co najmniej w 30% osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych, naktórych realizowane są projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach57 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


63Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjneRegionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego nalata 2007-2013– premia 10 punktów. 583. Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów zawartych w Baziezwalidowanych rezultatów PIW EQUAL w zakresie wyrównywania szanszatrudnienia grup społecznych, doświadczających nierówności ze względu nabrak kwalifikacji i niski poziom wykształcenia – premia 5 punktów. 594. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa organizacji pozarządowej(zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL)i przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw – premia 10 punktów. 605. Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lubwyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu(zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu narodzaj prowadzonej działalności) – premia 5 punktów. 61UWAGA: Informacje na temat weryfikacji spełniania kryteriów szczegółowychna etapie oceny, jak i realizacji projektu zawarte są w Tabeli weryfikacjikryteriów szczegółowych, która stanowi załącznik nr 10.22 niniejszejdokumentacji.6.2.6. Lista rankingowa wniosków:Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez kaŜdy z wniosków w trakcie ocenymerytorycznej Instytucja Pośrednicząca przygotuje listę rankingową, na którejumieszczone zostaną projekty w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów.O przyjęciu projektu do realizacji decyduje liczba punktów, jaką dany projekt uzyskana liście rankingowej. Projekty niespełniające co najmniej jednego z kryteriówdostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej i/lub co najmniej jednegoz kryteriów horyzontalnych umieszczane są na liście rankingowej z liczbą punktówwynoszącą 0 jako projekty niespełniające wymagań minimalnych, aby uzyskaćdofinansowanie. Nie jest moŜliwe równieŜ przyjęcie do realizacji projektu, któryuzyskał mniej niŜ 60 punktów ogółem i/lub mniej niŜ 60% punktów moŜliwych douzyskania w kaŜdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. PowyŜszaocena zostanie dokonana na formularzu Karty oceny merytorycznej wnioskuo dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.3 do niniejszejdokumentacji konkursowej).6.2.7. Pisma informujące o dokonanej ocenie merytorycznej. Na bazie dokonanej ocenymerytorycznej wnioskodawca otrzyma jedno z następujących pism informujących:1. o moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji – pismo informuje wnioskodawcęo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz z podaniem szczegółowej punktacji)i moŜliwości przyjęcia do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania,pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie wymaganych dokumentów(załączników). W tym samym terminie IOK zwraca się równieŜ do MinisterstwaFinansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy danyprojektodawca – zgodnie z oświadczeniem złoŜonym w pkt. V wnioskuo dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansówna podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy58 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.59 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.60 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.61 Stosuje się do typów operacji nr 1 i 2.


64o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moŜliwościotrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanychz udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846);2. o moŜliwości podjęcia negocjacji – pismo informuje o wyniku ocenymerytorycznej (wraz z podaniem szczegółowej punktacji), a takŜe propozycjidokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmian w budŜecie projektu(w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczeniakosztów pośrednich) wraz z uzasadnieniem;lub:3. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowaniaz powodu braku środków finansowych (wraz z podaniem szczegółowejpunktacji);4. o odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o negatywnymrozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny, w tym z podaniem szczegółowejpunktacji.6.2.8. Obowiązek dostarczenia dokumentów-załączników do umowyo dofinansowanie:W piśmie powiadamiającym wnioskodawcę o przyjęciu wniosku do dofinansowaniaokreślone zostaną dokumenty, które projektodawca zobowiązany jest złoŜyćw Instytucji Pośredniczącej we wskazanym terminie jako załączniki do umowyo dofinansowanie projektu.UWAGA: NiezłoŜenie wymaganej dokumentacji w komplecie lub niezłoŜeniewymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie przez IP potraktowanezostanie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie projektu.W przypadku wnioskowania przez projektodawcę o przedłuŜenie terminudostarczenia wymaganych dokumentów-załączników do umowy o dofinansowanienaleŜy liczyć się z wydłuŜeniem terminu podpisania w/w umowy.6.3. Negocjacje.6.3.1. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośredniczącazastrzega sobie moŜliwość podjęcia negocjacji z wybranymi podmiotamiubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenianiezbędnych zmian do projektu.6.3.2. Etap negocjacji słuŜy weryfikacji i wyjaśnieniu kwestii problemowych, a takŜewyjaśnieniu rozbieŜności pomiędzy stanowiskiem projektodawcy a stanowiskiemIOK w szczególności w sytuacji, gdy w wyniku oceny KOP przyznano niŜszą odwnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatkówniekwalifikowalnych.6.3.3. Negocjacje naleŜy podjąć w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcępisma informującego o takiej moŜliwości i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dniod dnia rozpoczęcia negocjacji.UWAGA: Brak odpowiedzi wnioskodawcy w ciągu 5 dni od dnia otrzymania pismainformującego o moŜliwości podjęcia negocjacji, będzie traktowany jakoakceptacja dokonanej oceny merytorycznej.6.3.4. W przypadku, gdy podczas negocjacji Projektodawcę reprezentuje osoba inna niŜwskazana w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie, powinna legitymować się


65upowaŜnieniem do prowadzenia negocjacji w imieniu Projektodawcy, w tymdo podejmowania decyzji w zakresie merytorycznym i budŜetu projektu.UWAGA: NiezłoŜenie w terminie poprawionego wniosku, złoŜenie wnioskuo dofinansowanie niezgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji,ze zmianami niewynikającymi z tych ustaleń lub innymi błędami upowaŜniaIOK do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, bezmoŜliwości ponownej poprawy wniosku.6.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki.6.4.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie:Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania podpisujez Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL,której wzór stanowi załącznik nr 10.5, a w przypadku gdy projekt jest rozliczanyw oparciu o kwoty ryczałtowe - załącznik nr 10.5a, do niniejszej dokumentacji.Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami Beneficjent moŜe podpisaćw siedzibie IOK (co zapewni znaczne przyspieszenie procesu zawierania umowy)albo IOK przesyła umowę do Beneficjenta drogą pocztową z prośbą o jej opatrzenieparafami na kaŜdej stronie i podpisanie przez upowaŜnioną/e osobę/yreprezentującą/e Beneficjenta. W przypadku jednostek sektora finansówpublicznych dodatkowo na umowie wymagana jest kontrasygnataSkarbnika/Głównego Księgowego.6.4.2. 1. Umowa o dofinansowanie projektu moŜe być zawarta pod warunkiem otrzymaniaprzez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, Ŝe danyprojektodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.).2. W przypadku, gdy z informacji przekazanej IOK przez Ministerstwo Finansówwynika, Ŝe dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240, z późn. zm.) IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanieprojektu z tym projektodawcą.6.4.3. Dokumenty-załączniki do umowy o dofinansowanie: Na etapie podpisywaniaumowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca będzie wymagaćw terminie nie krótszym niŜ 5 dni od otrzymania informacji przez ubiegającego sięo dofinansowanie złoŜenia w dwóch egzemplarzach oryginałów niŜejwymienionych dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez wnioskodawcęza zgodność z oryginałem oraz parafowanych na wszystkich stronach przezwnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania:1. Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 4 do umowyo dofinansowanie projektu – którego wzór stanowi załącznik nr 10.6 doniniejszej dokumentacji wraz z harmonogramem pomocniczym, którego wzórstanowi załącznik nr 10.7 do niniejszej dokumentacji. W przypadku jednosteksektora finansów publicznych wraz z harmonogramem płatności naleŜy złoŜyćtabelę podziału środków na bieŜące i inwestycyjne - wzór tej informacjidodatkowej stanowi załącznik nr 10.8 do dokumentacji .2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (oświadczenie moŜe byćmodyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłączniew odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków; w przypadku realizacjiprojektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa kaŜdy z partnerów, który


66w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT)stanowiące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, którego wzórstanowi załącznik nr 10.9 do niniejszej dokumentacji.PoniŜsze załączniki są wymagane w 1 egzemplarzu:3. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencjiwłaściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy (z okresu nie dłuŜszegoniŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma o moŜliwości przyjęcia wnioskudo realizacji), zawierające w szczególności dane: numer wpisu do ewidencji lubrejestru, nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego, numer NIP, numerREGON, siedziba, oznaczenie formy prawnej Wnioskodawcy oraz sposób jegoreprezentacji ze wskazaniem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji.W przypadku, gdy dane zawarte w w/w dokumentach nie mogą byćzweryfikowane w oparciu o publiczne rejestry w ogólnodostępnych sieciachteleinformatycznych umoŜliwiających samodzielne pobieranie wydrukówkomputerowych 62 mających moc zrównaną mocy dokumentów wydanych przezorgan rejestrowy na podstawie odrębnych przepisów, Instytucja Pośredniczącazastrzega sobie moŜliwość wezwania Wnioskodawcy do złoŜenia innychdokumentów potwierdzających w/w dane.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie –załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osobynie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy.− W treści pełnomocnictwa naleŜy zawrzeć następujące informacje: tytułprojektu, numer konkursu w ramach którego projekt został złoŜony, nazwęi numer działania;− Ponadto w treści dokumentu naleŜy dokładnie określić zakres udzielanegopełnomocnictwa np. poprzez zamieszczenie klauzuli: „pełnomocnictwodo składania oświadczeń woli w imieniu ……….., w sprawie realizacjiprojektu pod nazwą …., w tym do:- podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,- potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanychz realizacją projektu,- podpisania umowy o dofinansowanie,- podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,- zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczeniaprawidłowej realizacji umowy, w przypadku zabezpieczenia w formieweksla wymagana jest dodatkowa klauzula „pełnomocnictwodo podpisania weksla in blanco i deklaracji wystawcy weksla in blanco”.UWAGA! Pełnomocnictwa udziela się zawsze do podejmowania działań prawnychw imieniu beneficjenta, a więc w imieniu: gminy/powiatu/województwa,bądź spółki, bądź fundacji, bądź stowarzyszenia.W przypadku, gdy wójt/burmistrz/prezydent miasta udzielapełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy, wymaganajest forma zarządzenia.5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocde minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się62 Udostępniających bezpłatnie w/w dane, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu.


67o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnychprzepisów prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 10.10 do niniejszejdokumentacji;6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc innąniŜ pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na przedsięwzięcie, na któregorealizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparciana podstawie odrębnych przepisów prawa, którego wzór stanowi załączniknr 10.11 do niniejszej dokumentacji;7. Odpowiednia uchwała właściwego organu jednostki samorząduterytorialnego lub inny właściwy dokument organu wymagany dozatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektuwspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – dokumentwymagany w przypadku beneficjentów, będących jednostkami samorząduterytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego;w treści dokumentu naleŜy uwzględnić m.in. takie informacje jak: tytuł projektuoraz numer konkursu, w ramach którego składany jest projekt.8. Umowa pomiędzy partnerami (zgodnie z Zakresem realizacji projektówpartnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r.) - w przypadku, gdyw realizację projektu oprócz wnioskodawcy zaangaŜowani są partnerzy. Umowaz partnerem ma wyraźnie określić podział zadań i obowiązków pomiędzypartnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływyfinansowe i rozliczanie środków partnera. Udział partnera w projekcie musi byćuzasadniony, przy czym poprzez zaangaŜowanie partnera w realizację projektunaleŜy rozumieć wniesienie przez partnera wkładu finansowego, materialnegolub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólneświadczenie usług 63 , której wzór stanowi załącznik nr 10.12 do niniejszejdokumentacji.9. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczeniespołeczne i zdrowotne lub innych opłat wydane przez właściwy organz okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pismao moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji.10. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec SkarbuPaństwa z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma.11. Oświadczenie o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawieniadokumentów potwierdzających poniesione wydatki (wzór oświadczeniastanowi załącznik nr 10.13 do niniejszej dokumentacji):- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych),- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodniez wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie.12. Potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dlawnioskowanego projektu 64 (np. kopia umowy o prowadzeniu rachunkubankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego,63 Nie dotyczy wnioskodawców, którzy złoŜyli załącznik na etapie składania wniosku o dofinansowanie.64 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna beneficjenta nieposiadająca osobowości prawnej naleŜyzłoŜyć potwierdzenie otwarcia rachunku wyodrębnionego do obsługi projektu, z którego jednostka realizująca projektdokonuje wydatków oraz informację dot. rachunku „transferowego” – tj. rachunku bieŜącego, którego właścicielem jestbeneficjent


68oświadczenie Wnioskodawcy) wraz z podaniem nazwy właściciela rachunku,nazwy i adresu banku oraz numeru rachunku bankowego.13. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małŜonka osoby fizycznejzobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (dotyczytylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bez rozdzielnościmajątkowej) - wzór stanowi załącznik nr 10.14 do niniejszej dokumentacji.14. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie moŜliwość wezwaniaWnioskodawcy do złoŜenia wszelkich innych dokumentów/oświadczeń, któreuzna za niezbędne do ustalenia zdolności do skutecznego aplikowania o środkiz Europejskiego Funduszu Społecznego. 65UWAGA: KaŜdy załącznik będący kopią oryginalnego dokumentu powinien byćpoświadczony za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami określonymiw dokumentacji konkursowej).Za datę złoŜenia Ŝądanych załączników uznaje się datę wpływu do UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego.NiezłoŜenie Ŝądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznaczarezygnację z ubiegania się o dofinansowanie i IOK moŜe odstąpićod podpisania umowy z projektodawcą.UWAGA: Po zakończeniu negocjacji, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanienie jest moŜliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie, opróczdostosowania okresu realizacji projektu (w tym równieŜ harmonogramu realizacjiprojektu, harmonogramu płatności i budŜetu projektu w części dotyczącej datyponiesienia wydatku) do terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy.7.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej.7.1.1. Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej wnioskodawcy, których wnioskiuzyskały ocenę negatywną, przysługują dwa środki odwoławcze: protesti odwołanie.7.1.2. Protest jest pisemnym, 66 wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanieprojektu o ponowne sprawdzenie zgodności złoŜonego wniosku z kryteriamiwyboru projektów, podanymi przez IOK w dokumentacji konkursowej (regulaminiekonkursu) i uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący POKL, a takŜeprocedurami regulującymi proces oceny wniosków.1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt otrzymałocenę negatywną:1) w przypadku oceny formalnej:− nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,2) w przypadku oceny merytorycznej:− nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnychkryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktóww poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systememwagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej65 W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy IP będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocypublicznej.66 IP (IOK) nie dopuszcza moŜliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


69w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu naniespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej,− otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriówmerytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktachoceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcieoceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie zostałzakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puliśrodków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosekzarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),w terminie 14 dni kalendarzowych 67 od dnia otrzymania informacji w tej sprawiemoŜe złoŜyć pisemny protest.2. Zakres protestu:Protest moŜe dotyczyć kaŜdej fazy oceny projektu, a wiec zarówno ocenyformalnej jak i merytorycznej, a takŜe sposobu dokonania oceny (w zakresieewentualnych naruszeń proceduralnych). KaŜdemu wnioskodawcy przysługujeprawo do wniesienia protestu zarówno od wyników oceny formalnej, jak i ocenymerytorycznej tego samego wniosku, jeśli były one negatywne. Protest nie moŜesłuŜyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektui powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwagdotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacjeniewynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagęprzez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenęwniosku. Przedmiotem protestu nie powinno być takŜe wnioskowanieo przyznanie określonej punktacji, gdyŜ procedura rozpatrywania środkówodwoławczych w PO KL nie jest toŜsama z ponowną oceną wniosku.3. Sposób wniesienia protestu:Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt zostałnegatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych 68 od dnia otrzymaniainformacji w tej sprawie moŜe złoŜyć pisemny protest do UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zachowanie terminuna wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbiorupisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadaniaprotestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego naprzesyłce zawierającej protest lub teŜ pieczęci kancelaryjnej potwierdzającejdoręczenie osobiste protestu. Przesłanie protestu jedynie przy pomocy faksu nieoznacza skutecznego złoŜenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawanaza datę złoŜenia protestu, takŜe w przypadku jeŜeli wnioskodawca w późniejszymterminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską, bądźw formie elektronicznej 69 . W przedmiotowym przypadku termin na złoŜenieprotestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego, środka odwoławczego w formie pisemnej.Nie jest moŜliwe uzupełnienie środka odwoławczego po upływie terminu na jegowniesienie. W sytuacji wniesienia przez wnioskodawcę więcej niŜ jednego środkaodwoławczego dotyczącego tego samego wniosku, przy zachowaniu terminu najego wniesienie, środki te mogą być rozpatrywane przez IOK łącznie. W takiejsytuacji instytucja rozpatrująca środek odwoławczy za początek biegu terminu na67 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.68 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.69 IP (IOK) nie dopuszcza moŜliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


70rozpatrzenie łącznego środka odwoławczego przyjmuje datę wpływu najpóźniejwniesionego środka odwoławczego dotyczącego tego samego wniosku.4. Protest powinien zawierać:1) precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriówoceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie,2) dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramachktórego został złoŜony.Do protestu moŜna załączyć dokumentację związaną z dokonaną ocenąwniosku 70 i mogącą mieć wpływ na rozstrzygniecie.5. Okoliczności skutkujące pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia:Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzeniapolityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlegarozpatrzeniu protest, jeŜeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:1) po terminie,2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, Ŝe:a. został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;b. został wniesiony jedynie za pośrednictwem faksu;c. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będącywnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał oceniei którego wniesiony protest dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobureprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iŜw przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niŜwykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, doprotestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenieuprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpisz właściwego rejestru, waŜne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączeniaodpowiedniego dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia. Jednocześniepodpis/y złoŜony/e pod środkiem odwoławczym musi/szą dawać podstawędo weryfikacji, iŜ został/y złoŜony/e przez osobę/y uprawnioną/e – tj.musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/y nieczytelny/e z pieczęciąimienną. Podpisanie środka odwoławczego w sposób niezgodny z ww.regułami stanowi podstawę pozostawienia go bez rozpatrzenia;d. został wniesiony od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wynikupozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie SystemuRealizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;e. nie został oparty o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacjikonkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez KomitetMonitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;f. został wniesiony przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesunegocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;g. został wniesiony za pośrednictwem innej instytucji;h. dotyczy projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowaniaz powodu wyczerpania alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet;70 Np. wniosek o dofinansowanie projektu, karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu, pisma informujące o wynikuoceny.


71i. zawiera zarzuty/argumentację dotyczące/ą nie wszystkich części ocenywniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 71 (np.wniosek uzyskał poniŜej min. 60 % w pkt. 3.1 i 3.2 oceny, jednakwnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.1)i/lub innych części wniosku niŜ te, które zadecydowały o negatywnymwyniku jego weryfikacji 72 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania zewzględu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczydotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnieniekryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzutypodniesione w proteście, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],o których to przypadkach naleŜy poinformować wnioskodawcę w pouczeniudo pisma informującego wnioskodawcę o wynikach ocenyformalnej/merytorycznej.3) do niewłaściwej instytucji.6. Termin rozpatrzenia protestu:Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych 73 od dnia jegootrzymania przez IOK (data wpływu). W terminie tym IOK nadaje pismoinformujące wnioskodawcę o wyniku rozstrzygnięcia. Instytucja OrganizującaKonkurs w terminie przewidzianym na rozpatrzenie protestu informujewnioskodawcę takŜe o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z podaniemprzyczyny oraz Ŝe wnioskodawcy nie przysługuje Ŝaden dodatkowy środekodwoławczy określony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 74 .Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjnyzawarty w pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadkuzmiany niniejszego adresu wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcieIOK. Jednocześnie IOK nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie pismaw przypadku braku informacji w ww. zakresie. Tym samym zaistnienie ww.okoliczności nie stanowi przesłanki do wydłuŜenia terminu na wniesienie środkówodwoławczych, który liczony jest od daty uzyskania informacji o doręczeniu ww.pism na wskazany we wniosku adres (zgodnie z informacją zawartą na zwrotnympotwierdzeniu odbioru pism).Za doręczone naleŜy uznać pismo, jeśli wysłano je na adres wskazany w pkt. 2.5wniosku o dofinansowanie projektu i otrzymano zwrotne potwierdzenie jegoodbioru/ odmowę odbioru lub dwukrotnie otrzymano zwrotne potwierdzenieodbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki. 757. Wycofanie protestu:Protest moŜe zostać wycofany przez wnioskodawcę, który go złoŜył w sposóbokreślony w Podrozdziale 6.16 – Procedura odwoławcza – Zasad dokonywaniawyboru projektów z dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach POKL. Powinno to nastąpićdo czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie do czasu wydania71 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriówmerytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodniez systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).72 J.w.73 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego74 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. II GSK 106/11, atr. 30 ustawy nie przewiduje skargina informację o pozostawieniu protest bez rozpatrzenia.75Oznacza to, iŜ w przypadku otrzymania pierwszego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacjąo nieodebraniu pisma instytucja rozpatrująca środek odwoławczy jest zobowiązana do jego ponownego nadaniaw terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu ww. pierwszego zwrotnego potwierdzenia odbioru. Po uzyskaniudrugiego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki pismo naleŜy uznać za doręczone.Data umieszczona na drugim zwrotnym potwierdzeniu odbioru rozpoczyna bieg terminu na wniesienie odwołania.


72rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŜeli nastąpi to przed upływem terminu narozpatrzenie protestu.7.1.3. Odwołanie:1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca ubiegający sięo dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych 76 od dnia otrzymaniainformacji w tym zakresie, moŜe wnieść odwołanie do Instytucji ZarządzającejPOKL - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznymw Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem odwołania bez rozpatrzeniaZgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzeniapolityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlegarozpatrzeniu odwołanie, jeŜeli mimo prawidłowego pouczenia zostało wniesione:1) po terminie,2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, Ŝe:a. zostało wniesione bez zachowania formy pisemnej;b. zostało wniesione jedynie za pośrednictwem faksu;c. zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będącywnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał oceniei którego wniesione odwołanie dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobureprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iŜw przypadku, gdy odwołanie jest podpisane przez osobę/osoby inną/e niŜwykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, doodwołania musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenieuprawnienia do wniesienia odwołania w imieniu wnioskodawcy (np. odpisz właściwego rejestru, waŜne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączeniaodpowiedniego dokumentu odwołanie zostaje bez rozpatrzenia.Jednocześnie podpis/y złoŜony/e pod środkiem odwoławczym musi/sządawać podstawę do weryfikacji, iŜ został/y złoŜony/e przez osobę/yuprawnioną/e – tj. musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/ynieczytelny/e z pieczęcią imienną. Podpisanie środka odwoławczegow sposób niezgodny z ww. regułami stanowi podstawę pozostawienia go bezrozpatrzenia;d. zostało wniesione od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wynikupozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie SystemuRealizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego,e. nie zostało oparte o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacjikonkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez KomitetMonitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;f. zostało wniesione za pośrednictwem innej instytucji;g. zawiera zarzuty/argumentację dotyczącą nie wszystkich części ocenywniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 77 (np.wniosek uzyskał poniŜej min. 60 % w pkt. 3.1 i 3.2 oceny, jednakwnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.1)i/lub innych części wniosku niŜ te, które zadecydowały o negatywnymwyniku jego weryfikacji 78 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania ze76 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego77 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriówmerytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systememwagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).78 J.w.


73względu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczydotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnieniekryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzutypodniesione w odwołaniu, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],o których to przypadkach naleŜy poinformować wnioskodawcę w pouczeniu dopisma informującego wnioskodawcę o rozstrzygnięciu protestu.3) do niewłaściwej instytucji.3. Termin rozpatrzenia odwołania:Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych 79 od dnia jegootrzymania przez Instytucję Zarządzającą POKL. Instytucja Zarządzająca POKLw terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania informuje wnioskodawcętakŜe o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczynyoraz Ŝe wnioskodawcy nie przysługuje Ŝaden dodatkowy środek odwoławczyokreślony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 80 .4. Wycofanie odwołania:Odwołanie moŜe zostać wycofane przez wnioskodawcę, który je złoŜył w sposóbokreślony w Podrozdziale 6.16 – Procedura odwoławcza – Zasad dokonywaniawyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach POKL.Powinno to nastąpić do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualniedo czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŜeli nastąpi to przed upływemterminu na rozpatrzenie odwołania.7.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.7.2.1. Sądowy etap procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego:Zgodnie z art.30 c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia politykirozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) od negatywnego wynikuprocedury odwoławczej, tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkichśrodków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL,wnioskodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwegowojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych 81 oddnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletnądokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacjąw przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych orazinformacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.7.2.2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia:1. wniesienie skargi po terminie;2. wniesienie skargi niekompletnej;3. wniesienie skargi bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie.7.2.3. Termin rozpatrzenia skargi:1. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni kalendarzowych 82 od wniesieniaskargi.2. Zgodnie z art. 30 d ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm) zarówno wnioskodawca, który wniósłuprzednio skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak równieŜ79 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego80 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r.,sygn. II GSK 106/11, art. 30 ustawy nie przewiduje skargina informację o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia.81 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).82 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).


74właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca moŜe wnieść skargękasacyjną.3. Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, któregownioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, oznacza równieŜzakończenie procedury odwoławczej w tym zakresie, a wnioskodawcy nieprzysługują Ŝadne dodatkowe środki odwoławcze. Dotyczy to równieŜrozstrzygnięcia IZ lub IP, wydanego w związku z przekazaniem przez sądsprawy do ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art. 30c ust. 3 pkt 1ustawy i od którego równieŜ nie przysługują Ŝadne dodatkowe środkiodwoławcze.7.2.4. Szczegółowe regulacje dotyczące środków odwoławczych przysługującychwnioskodawcy w ramach Systemu Realizacji Programu Operacyjnego KapitałLudzki w tym regulacje dotyczące wymogów i trybu rozpatrywania środkówodwoławczych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą POKL orazsposobu postępowania z wnioskami o dofinansowanie projektu w przypadkupozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego, znajdują się w Podrozdziale 6.16– Procedura odwoławcza – Zasad dokonywania wyboru projektów z dnia 1 stycznia2012 r. w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinnyuwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dlakonkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011 r.VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę.8.1. KaŜdemu wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do InstytucjiOrganizującej Konkurs o wycofanie złoŜonego przez siebie wnioskuo dofinansowanie projektu w ramach POKL na kaŜdym etapie oceny, zarównoformalnym, jak i merytorycznym.8.2. Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złoŜona do IOKw formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:1.jasną deklarację chęci wycofania złoŜonego wniosku o dofinansowanie realizacjiprojektu,2.tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeŜeli został juŜ nadanyprzez IOK),3.pełną nazwę i adres wnioskodawcy.8.3. Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobęuprawnioną do reprezentowania beneficjenta (zasadnym jest, by była to osoba, którawcześniej podpisywała złoŜony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu).IX. Kontakt i dodatkowe informacje.Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela InstytucjaPośrednicząca:Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Europejskiego Funduszu Społecznegoul. Augustyńskiego 280-819 Gdańskw godzinach od 8.00 do 15.00.telefon: (58) 32 68 221, fax.: (58) 326 81 93, defs@ pomorskie.eulub


75Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego:1. w Gdańsku:Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, AlejaGrunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel. (58) 340 12 12, info_gdansk@roefs.pl,www.gdansk.roefs.pl- dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego,nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego;2. w Słupsku:Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców WybrzeŜa 2, 76-200Słupsk,tel. (59) 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, www.slupsk.roefs.pl- dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego,m. Słupska;3. w Chojnicach:Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", ul. Gimnazjalna 1,89-600 Chojnice, tel. (52) 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, www.chojnice.roefs.pl- dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.


76X. Załączniki do dokumentacji konkursowej.Spis załączników do dokumentacji konkursowej dostępnych na stronie internetowej:10.1 Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcjąwypełniania wniosku.10.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegow ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapieoceny formalnej.10.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegow ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapieoceny oraz z kryteriami strategicznymi.10.4 Lista sprawdzająca, pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanierealizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spełniawszystkie kryteria formalne.10.5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu.10.5a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu – rozliczanegow oparciu o kwoty ryczałtowe.10.6 Wzór harmonogramu płatności – załącznik nr 4 do umowy (do pobraniai wypełnienia przez Wnioskodawcę).10.7 Wzór pomocniczego harmonogramu płatności (do pobrania i wypełnienia przezWnioskodawcę).10.8 Wzór informacji dodatkowej do harmonogramu płatności – dotyczy jednostki sektorafinansów publicznych (do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).10.9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT- załącznik nr 3 do umowy(do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).10.10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisna przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymaganyprzed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa.10.11 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŜpomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na przedsięwzięcie, na któregorealizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia napodstawie odrębnych przepisów prawa.10.12 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.10.13 Wzór oświadczenia o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawienia dokumentówpotwierdzających poniesione wydatki (do pobrania i wypełnienia przezWnioskodawcę):- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych)lub- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodniez wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy.10.14 Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małŜonka osoby fizycznejzobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (do pobraniai wypełnienia przez Wnioskodawcę).10.15 Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 2 doumowy.10.16 Wzór oświadczenia uczestnika - załącznik nr 6 do umowy.10.17 Wzór upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjentai podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 7 do umowy.10.18 Wzór odwołania upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomiebeneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 8 do umowy.


7710.19 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego –załącznik nr 5 do umowy.10.20 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - załącznik nr 2 do wnioskubeneficjenta o płatność w ramach POKL.10.21 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.10.22 Tabela weryfikacji kryteriów szczegółowych.10.23 Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.10.24 Szczegółowe warunki odbywania szkoleń, kursów, staŜy oraz praktyk zawodowychu pracodawcy.10.25 Wzór informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – załączniknr 9 do umowy.Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.pomorskie.eu