Märts 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

Märts 2007 - Rõngu Vald

RÕNGULANE8. Ki nn it ad a ü he ko rd se d s ot si aa l- seisud ja töötajate palgatingimused kulu või prahti süüdates langeb kogutoetused 7-le isikule kogusummas 4 550 4. Teenistujate palgakorralduse alused va st ut us tu le te gi ja le ni ng ka kõ ik ikrooni. 5. Sotsiaaltoetuste maksmise kord tuleohutusnõudeid järgides võib9. Määrata hooldus kahele puudega isikule. kulupõletamine ohtu seada meie endi ja10. Lõpetada ühe isiku hooldus. Võeti vastu otsused: kaaskodanike hooned, samuti metsad.1. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse Seega soovitame jälgida ka naabreid,05. märtsi istungil otsustati: seadmine kas nemad kulu põletamise keelust kinni1. Lõpetada kahe isiku hooldus ning 2. Vallavanema ametipalga määramine peavad.lõpetada hooldajatoetuse maksmine. 3. Vallavanema premeerimine Tahame siinkohal inimestele meelde2. Kooskõlastada OÜ Vailer ja SA Uderna tuletada lõkke tegemise ohutusnõuded:Hooldekodu vahel sõlmitud leping Uderna Marina Lehismets · Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutudHooldekodu elektriseadmete renoveeri- Vallasekretär vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohibmiseks maksumusega 450 996 krooni.teha hoonetest vähemalt 15 meetri3. Sõlmida ASga GoBus õpilasveo KULU PÕLETAMINE ON kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.doteerimise lepingu lisaprotokoll veo-KEELATUD ALATES· Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jättateenuse mahu ja dotatsiooni täpsus-järelevalveta ning käeulatusse tuleb varudatamiseks.LUMESULAMISESTesmased kustutusvahendid (nt: ämber4. Sõlmida koostööleping EV Haridus- ja veega, kustutusluuad, märjad oksad).Teadusministeeriumiga toetuse saamiseks Lõuna-Eesti Päästekeskusele teeb muret Samuti tuleb peale põletamist lõkkeasesummas 460 000 krooni. Toetus on igakevadine kulu- ja prahipõletamine. Igal uuesti süttimise vältimiseks hoolikalteraldatud Rõngu Lasteaiale „Pihlakobar“ kevadel saavad päästjad hulgaliselt kustutada.lasteaia ruumide renoveerimiseks (200 väljakutseid kontrolli alt väljunud · Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule000.-) ja arvutite väljavahetamiseks (80 põlengutele, mis on alguse saanud tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja000.-), Valguta Lasteaed-Algkoolile arvutite tuleohutusnõuete mittetäimisest kulu ja suunda ning lõkkease ümbritsedasoetamiseks (80 000.-) ning Rõngu prahi põletamisel.mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi),Keskkoolile (100 000.-) arvutipargi arvutite Kulu põletamine on igal juhul ohtlik ning samuti peab arvestama lõkkest lendudavahetuseks.võib kaasa tuua suuri kahjusid. Kulu ja prahi võivate sädemetega.5. Määrata lihtmenetlusega hanke- põletamisel tuleohutusnõuete mittetäitmise· Oluline on jälgida, et lõkkest ei saakskonkursside läbiviimiseks alaline komisjon. tagajärjel on maha põlenud elumaju.alguse kulupõleng. Enne rohket suitsuOskamatus ette näha tuletegemisetekitava risu, põhu jm põletamist peab13. märtsi istungil otsustati:võimalikke tagajärgi on põhjustanudveenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi1. Kooskõlastada ASi Eltel Networks poolt inimeste hukkumist ning toonud kaasainimesi ja liiklust.koostatud „Tartumaa, Valguta-Rannu optika korvamatut kahju looduskeskkonnale.Päästeteenistuse hinnangul oleks parimPF215” tööprojekt ning väljastada ASile 2006. aastal registreeris Päästeamet Eestislahendus, kui maaomanik suudaks omaEltel Networks ehitusluba sidetrassi ligi 5000 kulupõlengut, hukkus 4 inimest.maad niimoodi hooldada ja harida, et ohtlikpüstitamiseks Rõngu vallas Lapetukme ja Kulupõletamine on keelatud alateskulupõletamine ei oleks üks temaValguta külas.lumesulamisest kuni sügisvihmadekevadtöödest.2. Kooskõlastada Raini Roometsa poolt saabumiseni ehk ajal, mil looduses onKulupõletamise keelust kinnipidamisekoostatud ja ASs Haspo poolt kontrollitud, tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja algusejälgimiseks tuleohtlikul ajal teostavadelamu projekt ning väljastada Raini määrab Eesti Meteoroloogia jaLõuna-Eesti Päästekeskuse töö-Roometsale ehitusluba üksikelamu Hüdroloogia Instituut (EMHI).piirkonna operatiivkorrapidajad JõgevapüstitamiseksRõngu vallas Kirepi külas Näiteid möödunudkevadistest kulu-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- jakatastriüksusel Roometsa.põlengutest, mil kulu põletamisest saidVõrumaal seiresõite. Keelust üleastujaid3. Sõlmida leping Kultuuriministeeriumiga tuleroaks elu- ja kõrvalhooned või süttisvõib oodata rahatrahv. Lisaksriigieelarvest 400 000 krooni toetuse metsaalune, saab kahjuks tuua kõigistpiirkondlikele seiresõitudele korralsaamiseksRõngu Rahvamaja renodataksevajadusel ka üleriigilisiLõuna-Eesti maakondadest. Eritiveerimiseks.traagiliseks kujunes möödunud aastal kulukontrollreide pääste- ning keskpõletamineTartumaal, kus 200 m² suurusel4. Sõlmida koostööleping Võrtsjärve SAgakonnaasutuste ja politsei koostöös;projektis „Võrtsjärve Väravate teise etapi maa-alal väljus kulupõletamine kontrolli alt,kontrollreididel kasutatakse ka õhumilletagajärjel sai kulu süüdanud jaettevalmistustööd“ osalemiseks.seiret.5. Anda nõusolek Aivar Pedakule Rõngu põlengule ohtlikult lähedal asunud vanemVajadusel juhendatakse inimesi, kes lõketalevikus asuva 0,4 ha suuruse Tartu mnt 7 naisterahvas põletushaavu ning suri 24teevad, tuleohutuse üldnõuete täitmisel -maaüksuse ostueesõigusega erastakason olemas esmased tulekustutus-tundi hiljem haiglas saadud vigastustesse.miseks plaanimaterjali alusel elamumaa Kulupõlengute kõrgajal tekkis paraku kavahendid (labidas, reha, veeämber jne).sihtotstarbel.olukordi, kus rohkete väljakutsete tõttu olidLõuna-Eesti Päästekeskus paneb kõigile6. Jagada OÜ ÖKOTEH Kasumetsa kõik päästeressursid sündmuskohtadelsüdamele, et kulu põletamine on äärmiselttööstuse maaüksus alljärgnevalt:ning väljakutsed tuli võtta järjekorda. Siiskiriskantne tegevus, mille tagajärjel onKasumetsa tööstuse - Kalme külas - õnnestus päästetöötajatel valdavaltinimesed kaotanud elu ja ilma jäänudtootmishoonete maakulupõleng kiirelt kustutada ning suuremkodust.Sanlaini halli - Kalme külas - tootmis- õnnetus ära hoida.Lõuna-Eesti Päästekeskushoonete maaIga inimene peab teadvustama, et lume alt7. Kehtestada Rõngu valla teedel välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese jakoormuspiirang 8 tonni. Koormuspiirang tuulte mõjul kiiresti ning on väga kergesti KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISEkehtib 15. maini 2007 või kuni käesoleva süttiv. Süttides levib kulutuli soodsa tuule EDASILÜKKAMINEmääruse kehtetuks tunnistamiseni.korral väga kiiresti ning vahel mitmessuunas, mis on peamiseks põhjuseks, et2007/2008 Õ.A.sageli väljub kulupõletamine kontrolli alt.VALLAVOLIKOGUSTartu maakonna nõustamiskomisjon võtabSiiski saab kõige paremini tuleohtu vältidaalates 1. märtsist vastu taotlusiõigel ajal heina niites ning kuiva kuluheina15. veebruari volikogu istungist võttis osa koolikohustuse täitmise edasilükkamisekskokku riisudes. Sama käib ka põhu ja muu15 liiget. lapsevanematelt (eestkostjatelt), kelle lapsprahi põletamise kohta.saab jooksva aasta 30. septembriksTule tegemisel tuleb eelkõige kinniVõeti vastu määrused:(kaasa arvatud) 7-aastaseks.pidada omavalitsuse territooriumil1. 2007. aasta vallaeelarve Koolikohustuse täitmise edasilükkamisekehtivatest heakorraeeskirjadest. Kulu ja2. Arengukava 2007-2020 aluseks on ARSTI (perearst, eriarst,prahi põletamine võõral maal on igal juhul3. Rõngu valla hallatavate asutuste koos- psühhiaater) poolt tehtud kirjalik otsuskeelatud. Maaomanik peab mõistma, et3


4 RÕNGULANElapse tervisliku seisundi kohta.Koolikohustuse täitmist saab edasi lükataainult ühe õppeaasta võra. Kui edasilükatudõppeaasta jooksul ei ole lapse tervislikseisund paranenud, asub ta siiskikoolikohustust täitma ja tema suhteskohandatakse seaduses ettenähtudvõimalusi õppetöös osalemiseks ja õpiabisaamiseks.Lapsevanem (eestkostja) esitabnõustamiskomisjonile järgmiseddokumendid:1. avaldus (taotlus) vabas vormis;2. lapse sünnitunnistuse koopia;3. arsti kirjalik otsus (väljavõte lapse terviseotsustasidnad, et nende koduks saabvalmistatud kostüümides. Ühiseltkaardist ja edasise ravi /taastusravi plaan);4. pedagoogiline iseloomustus lapse koolisõbralikultelama hakkavad.Muhvi punane furgoonauto - kus nad kooseelse lasteasutuse õpetajalt või kooliksettevalmistusrühma õpetajalt;Naksitrallid rääkisid meile, et eesti keel on5. lapse mõned joonistused.väga vana keel ja selles keeles on paljuTaotluses palun kindlasti märkida toredaid rahvalaule ja -mänge, mida siislapsevanema (eestkostja) kontaktandmed, kõik ühiselt laulda ja mängida püüdsime.eelkõige postiaadress.Nagu kõik teavad, on Naksitrallid suuredKomisjoni istungile kutsutakse lapsevanem jäätisesõbrad. Ja seegi kord olid nadesitles laulude jätkuks oma ja teiste väikesi(eestkostja) koos lapsega. Kui lapse suutnud endiga kaasa meelitadaja lustakaid jutukesi, täis fantaasiat jatervislik seisund ei võimalda osalemist, teeb jäätisemüüja, kes jagas lahkelt kõigileteravat mõttekäiku. Kui lugemise aeg otsakomisjon otsuse dokumendipõhiselt, st pidulistele jäätist - ning sellest ei öelnud äralõppes, kutsus ta noori üles oma mõteteeelnevate meditsiiniliste läbivaatuste ükski mudilane, ka mitte kõige pisemkirjapanekuks julgust kokku võtma. Valgetulemustele tuginedes.sõimelaps.paberileht ja sina ise - püüd oma mõttedTaotlused esitada Tartu Maavalitsusse RiiaMarika Kibenateistele arusaadavasse kirjakeelde15 tuba 106. Rõngu Lasteaia muusikaõpetajavormida, julgus julgustada iseennast - niiNõustamiskomisjon teeb otsuse hiljemaltalustataksegi ja arenetakse vaikselt25.maiks ja teavitab sellest kirjalikult lapse EMAKEELE VALGUSES kirjameheks. Värske Rõhk on 2005. aastastelukohajärgset omavalitsust. Pärast 25.maid laekunud taotlusi vaatab komisjon läbiainult erandjuhtudel.Vajadusel täiendav info tel 730 5268.Luule KappEMAKEELEPÄEV LASTEAIASSellel aastal tähistati Eestis 14. märtsilemakeelepäeva juba üheteistkümnendatkorda. Ka meie oma lasteaiaperegatähistasime seda eesti rahva jaoks olulistpäeva.Kogunesime lastega saali ja süütasimeselle piduliku sündmuse puhul küünla. Saalikaunistamise motiivid valisime eestirahvuslike sümbolite hulgast - rukkililled,suitsupääsuksed. Loomulikult olimeseintele kinnitanud ka meie põhilisedemakeele tähistajad - tähed.Üritust alustasime piduliku aktusega.Rääkisime emakeele tähtsusest, ilust jaselle säilitamise vajalikkusest. Tuletasimemeelde tuntumate eestlaste nimesid jasaavutusi, lastekirjanikke, kes on meileemakeeles toredaid raamatuid kirjutanud.Foto: Maie LootHenri Laks oma maalil kujutletud linnu taustal. Tema maalides on rahvuslikudsümbolid ja ornamendid tugevalt läbi põimunud fantaasiatest väljunudpildiga maailmatunnetusest ja seotusest universumiga.14. märtsil tähistati külalisesinejatega tegutsev ühendus, mis annab välja ajakirjaemakeelepäeva Rõngu Rahvamajas. Henri noorte autorite luuletuste, proosatekstide,Laks luges oma värsse, vahelduseks esitas esseede ja näidenditega. Aidatakseka laule. Fooni muutsid ilmekamaks tema noorautoreid debüüdile ja tegeletakseMeie lasteaia vanimate rühmade -maalid, milles peituvat fantaasiat ja nendega. Oma kirjatöid kutsus ta saatma e-Pääsupoegade ja Mesilindude rühmaeestlastele omaseid, mütoloogiast pärit maili aadressile vr@va.ee kus igale autorilelapsed esinesid meile eesti kirjanikearhailisi sümboleid aitas ta ka kuulajatel vastatakse ja antakse juhiseid edaspidistekirjutatud luuletuste ja eesti rahvalahtimõtestada. Mürkrohelise kitarriga kirjutamiste tarbeks. Õnnestunumad töödlauludega. Pidulikuma osa lõpetasidlauludele kaasa saates oli ta isegi kui üks ka trükitakse. E. Aedma rääkis ka endast jaMesilinnud vana eesti rahvatantsuga -lind, kelle lauluhääl on küll selge ja särav, oma imelisest soovist - õppidaKaera-Jaan.kuid lugudes on kurbust ja mitutpidi päikesekiireks olemist. Talle ei meeldi:Ja siis… kuuleme äkki autopõrinat ukseõpetlikku tarkust . „Tule kui leebe tuul, tule seiskunud mõttestruktuurid, tihti mõtlebtaga. Kas meile on külalisi oodata? Keegiminuga …” säras ja kõlas kui endistel tühjusest ja soojusest.koputas! Ja oh seda naeru, kui saaliaegadel.Võtame siis meiegi tühja paberilehe,põrutasid meile kõigile hästi tuntudEestikeelsete laulude kõrvale esitas ta soovides terast mõtlemist ja selgetmuinasjututegelased Eno Rauakuulamiseks iiri laule ja mustlaslugusid ning kirjutamist emakeele valguses.lasteraamatust Naksitrallid: Kingpool,nõnda tõusis emakeele ilu veel eriliselt Keelepäeva tõid kuulajateni Laine Meos jaSammalhabe ja Muhv!esile.Kaare Kiho.Trallid olid väga vaimukates oma-Edvin Aedma (ühendusest Värske Rõhk)Sirje Kruusel


RÕNGULANE5RÕNGU KESKKOOLIMeie kooli missivalimiste eestormajaks oli võitnud, saavad ju veel proovida ningkooli sekretär Kristina Ruder. Tüdrukud olid õppida juurde seda, milles nad arvasid endVASTLAPÄEV missivalimistest siiralt vaimustatud. Igal 12 natuke nõrgemad olevat. Kuigi valik oli väganeiust oli soov pingutada ja endast kõik raske. Kõik olid kenad.Vastlapäeval, 20. veebruaril, kogunesidanda, ikka parema tulemuse nimel.Aitäh selle toreda ürituse eest!tundide lõppedes Rõngu kooli lapsedOlen veendunud, et selline lavalkäik andisLukumäele iga-aastasele vastlaliule.noortele inimestele sellisel hulgal täiestiAino KommisaarVastlaliugu tegime selgi aastal reega.erilist elutarkust, mida mitte mingisSotsiaalpedagoogVõistkonnas pidi olema 5 võistlejat: 4 poissiainetunnis ei ole võimalik omandada.ja 1 tüdruk. Sel aastal oli ka vastupidiseidKasu oli tohutu, nii õpetuslik kui ka SUUR TÄNU KÕIGILE SPONSORITELE:võistkondi, kus oli hoopis tüdrukute ülekaal.kasvatuslik: esinemiskogemus, lavaline Rõngu Vallavalitsus, Sulev Kuus, LiiviNalja ja sõidurõõmu said nautida kõik, kelliikumine, meeskonnatunnetus, kehakeele Kroonberg, Avon kosmeetika, SEB Eestisoov oli. Nooremas vanusegrupis pälvis kasutamine ja palju-palju muud. Oli suur Ühispank, et aitasite läbi viia meeldivaesikoha 7. A klass, teise koha said 8. Atunnustus saada käepigistus nii oma kooli, ürituse Rõngu Keskkooli miss 2007klassi õpilased ning kolmanda koha omanikvalla kui ka þüriiliikmete poolt, kes ekstra valimised.oli 6. klass. Vanemas grupis olid esikohajust nende neidude pärast meie kooli Tänan ka Rõngu Keskkooli kõiki häid javäärilised 9. B klassi õpilased. Teine kohtkülastasid. Väga hea meel on, et valla koostöösõbralikke õpetajaid: Ellu Eensalu,kuulus 12. klassile ja kolmas koht 10. ettevõtted ja vallavalitsus heasse Eha Jans, Celia Arras, Rutt Viljaste, Hilleklassile. Võistlus oli pingeline ning parimadettevõtmisesse alati nii soojalt ja toetavalt Raja, Ave ja Anne Holtsmeier, Erle Mägi,said autasuks magusa kommikoti. Koolil olisuhtuvad.raamatukoguhoidja Maia Kõrda,korraldatud väga vahva vastlapäev.Väga armas oli näha nii üksmeelseid kooli sotsiaalpedagoog Aino Kommisaar jatöötajad, kes aitasid Kristinal lahendada majandusjuhataja Leo Luts ja omavalitsuseMirjam Pedajamitmeid vajalikke ja tähtsaid ülesandeid, õpilasi ning meie kooli kenasid noormehi,Rõngu Keskkool, 9. B klassmis nõudsid päris suurt panust, et vastav kes töö- ja koolivälisel ajal olid mulle abiks jaRÕNGUS OLI AGENT- Miüritus meeldivalt läbi viia. Ringijuht Ave toeks, et kogu üritus hästi õnnestuks. SuurHoltsmeier valmistas ette spordivooru ja aitäh ka Urmas Viljastele, kes meie ürituseKONTSERTõpetas neidudele ilusat kõndi. Märgata oli videolindile salvestas mõnusaksväga head arengut paremuse poole. mälestuseks kõigile. Ja loomulikult tänan ka02. märtsil toimus meie rahvamajas Käsitööõpetaja Ellu Eensalu koos õpetaja Tormi Mustkikast, kes oli nõus olema ürituseansambli Agent-Mi kontsert. Kokku oli meid Hille Raja abiga said hakkama väga ilusate läbiviijaks.seal küll mõnusalt palju.lintidega, mis polnud teps mitte kerge töö.Soojendusansambliks oli kohale tulnud Bioloogiaõpetaja Eha Jans kaunistas Aitäh ka ilusatele missikandidaatidele, telisaks ka ansambel Malena, kus saime õpilastega saali, nii lihtsalt ja nii kenasti. olite nii kenad! Loomulikult ei saanud kõikmõnusa tantsimishoo sisse ning kõigil oli Eesti keele õpetajad Celia Arras ja Rutt võita missi tiitlit, aga tähtis on osavõtt ja see,hea tuju. Soojendusansambel oli küll Viljaste olid suured abilised missi- mida te sellest õppisite. Te olete väga tublidtundmatu, kuid meeldis paljudele. Agent-M kandidaatidele esitatavate küsimuste neiud. Edu teile igas ettevõtmises!hilines natuke, nagu ikka kuulsustel ettevalmistamisel. Huvijuht Annekombeks, ja tekitas kõigis suurt Holtsmeier pidas korda.Kristina Ruderootusärevust ja põnevust. Pinge oli suur ja Raamatukoguhoidja Maia Kõrda kooskui lõpuks nägime Agent-Mi ansamblit õpetaja Hille Rajaga katsid banketiks lauda. TIKKIVAD KUNINGATÜTREDtulemas, lõid kõikide näod särama. Superhea koostöö oli ka koolinoormeestega, kes tõid saali meie 12 ilusat KOGUNESID ELVASaatsime pillimehed lava taha ning jäimekontserdi algust ootama. Kontsert oli tõesti missikandidaati ning nägid ka ise GÜMNAA SIUMISSEhevi! Paljud muudkui pildistasid lauljat ja ülikondades nii kenad välja. Suur tänu sellepillimehi. Terve saal chillis kaasa. Kui laulja kõige eest neile kõigile. Ja väga hästi oli Käsitöö, kokakunst ja igapäevasedteatas, et nüüd tuleb viimane lugu, valitud ürituse läbiviijaks Tormi Mustkikas, majapidamisoskused - nende teadmiste-muutusime küll kurvaks, aga saime õnneks kes on meie kooli vilistlane ning kes tegi oskuste peale toimus mõõduvõtt Elvaka plaksutamisega nad uuesti lavale ja meile seda au, et tuli ja säras meie üritusel. Gümnaasiumi kaasaegselt sisustatudlisalugu kuulda.Tants ja liikumine muutis missikandidaadid õppeklassides. Üritus kandis nime „ KäsitööUsun, et kõikidele meeldis see kontsert graatsilisemaks ja pilkupüüdvamaks. Neiud ja kodunduse olümpiaad” ja alateemadeksväga. Rõngu võiks veel teisigi ansambleid olid kõik väga kenad, tõesti, väga ilusad. olid „Tikkimine” ja „Kala”. Rõngu koolitulla, meie oleksime kohe kindlasti kohal.esindasid Marit Külv, Heidi Margus (selleMuidugi soovituseks oleks, et reklaamiloo kirjutaja), Liis Mardi ja Kristel Laurits.võiks olla rohkem väljas just teistesPäev oli sisukas ja põnev. Pisut hirmumaakondades ja paikades, et oleks veeltundsime ka. Kokku oli tulnud neliteistrohkem rahvast ja et saaks juurde sõpru-tütarlast kuuest Tartumaa koolist.tuttavaid, kes on sarnase muusikavastasime45 minuti jooksulOlümpiaad koosnes kolmest osast. Esiteksmaitsega. Väga ootaksime Rõngu veelansambleid nagu Vennaskond (nüüd uueteooriaküsimustele. Õnneks ei olnud neednimega FLOWERS OF ROMANCE,väga keerulised ja eks õpitud sai ka.URSULA, J.M.K) ja veel ja veel tõeliseltParimaks teooriatundjaks tunnitati Kristel.lahedaid ansambleid. Kindlasti on paljuTeises osas valmistasime tuunikala salatit.tulijaid.Ülesanne oli kokku pandud nii, et osa salatiAitäh kontserdi eest!ja kastme komponentidest tuli ise validalaual olevatest toiduainetest. VägaMerilin Mäe ja Siiri Lääne Þürii pilgu läbi võitsid järgmised neiud: loominguline! Salat tuli ka isuäratavalt jaRÕNGU KESKKOOLI MISS 2007:kaunilt serveerida. Päeva lõppedes saimeKady Põldmaa üksteise „loomingut” proovida. Kõik olidILU ON VAATAJA SILMADESI PRINTSESS:Reelika Kruuda äärmiselt head ja maitse poolest täiestiEHK MISSIVALIMISED RÕNGU II PRINTSESS:Sille Õigus eristatavad. Oli julgeid lähenemisi jaKESKKOOLISPUBLIKU LEMMIK: Kady Põldmaa põnevaid maitseainete kasutamisi. MinaTALENDIVOORU PARIM: Kristi Hiiemäe tegin aga ainukesena magusa salati ja seeHeameel on tõdeda, et õpilased oleks SPORDIVOORU PARIM: Marta Muraðova tõi mulle selles voorus esikoha. Marit olirõõmuga valmis igasugustel üritustel kaasateine. Tema edu võti oli basiiliku julgelööma, kui vaid eestormajad ei väsiks. Ja millised head auhinnad! Usun, et neiud kasutamine.olid väga rahul. Ja need, kes seekord ei Viimasena pidime kavandama arhailises


6RÕNGULANEtikandis seeliku, kasutades selleks sämp-, Kaeramaa, Gerri Tatar - 2. kl; Martin Viksi - Selle kõige meenutamiseks saamegivars- ja mähkpistet ning tikkima ka 4. kl; Elina Karro - 5. kl; Therese Viitkar - 6. kokku. Osalemiseks teata hiljemalt 1.proovitöö. Klassis oli välja pandud mustrite kl. maiks Kaja Parts - telefon 735näidiseid Viljandimaa naise puusapõllest. õpilastele, kelle tunnistusel olid hinded 4 6224, 5344 8175 või Milje Küllike MuttikNeid eeskujuks võttes ja inspiratsiooni ja 5 telefon 552 4659.ammutades asusime tööle. Kahe tunni Glen Põldmaa, Agne Vaalmäe, Mikk Pedajamöödudes olid kavandid ja tikandid valmis - 1. kl; Timo Laineste, Michael Naudi, Kuidoning þürii võis oma tööga alustada. Karm Talirand, Kenno Tomson - 2. kl; ErmoSPORT MEID KARASTABotsus tõi parimaks tikkijaks Kristeli, kes Jürjens - 3. kl; Ave Kriisa, Mirjam Hrenova, XXV Võrtsjärve talimängud Tarvastujagas seda kohta tütarlapsega Elva Janno Väärsi, Brandon Ütt - 4. kl; Helen vallas on juba minevik. Soe tuuleõhk jaGümnaasiumist. Uibo - 5. kl ; Eliise Viilu, Kaur Põldmaa - 6. kl. päikesekiirgus on sulatamas viimseidkiPeale tunniajalist pausi olid lõplikud õpilastele, kes pole koolist puudunud lumetriipe ning mängude talvejumet saabtulemused teada ja võitjaks kuulutati Kristel Mikk Pedaja, Andres Zirk - 1. kl; Ave-Ly meenutada pildimaterjali või protokolleLaurits meie koolist. Ka ülejäänud esindus Kaeramaa - 2. kl; Ave Kriisa - 4. kl; Eliise sirvides.andis parima: mina jäin neljandaks, Marit Viilu, Damar Djukov - 6. kl. Seekord toimusid mängud kahel päeval.viiendaks ja Liis kaheksandaks. Aga Kristel Lea Pung 28. veebruaril oli talimängude päevon parim käsitöö ja kodunduse tundjaõpilastele ning Rõngu poolt läks KärstnaTartumaal ja läheb aprillis vabariiklikule MEENUTAME MÖÖDUNUT Põhikooli suunas teele suur buss, 45olümpiaadile maakonda esindama. Eduosavõtjaga. Ilm oli küll sulavõitu, kuid lumetalle! 19. mail 2007 toimub Elvas Tartumaa paksuse üle kurta ei saanud. MidaHeidi Margus Tervisespordikeskuses (Lasketiir) Elva talveilmast ikka rohkem tahta kui pehmetRõngu Keskkool, 8. klass EPT töötajate kokkutulek. lund ja sooja tuuleõhu kerget puudutust.olümpiaadil osaleja Saame kokku, et taas meenutada käidud Rõngu noori oli mängudel teistest enam jateed, ulatada terekäsi endisele kolleegile, päeva kokkuvõttedki olid meelepärased:INFORMAATIKAOLÜMPIA AD tuletada meelde koos veedetud hetki. kelgutamine - 1. koht Pille Riim, KarleenTeisalt ärgitab selline kokkusaamine Randver,Tartus TÜ Teaduskoolis toimus inimesi jäädvustama möödunut ning Ele Loot, Kätlin Lääne, Katrin Gergalo,informaatikaolümpiaad, kus osales meie innustab rohkem ka igapäevatoimingute Lauri Loot, Ragnar Tohver, MarekRõngu Keskkooli 7. klassi noormees kõrvalt tegelema vaba aja veetmisega. Gergalo, Raimo Riis;Jaagup Repän. Valikvõistluse põhjal on tänavakorvpall - 5. koht Sander Õigus,nüüd aprilli lõpus GÜSTROW`S (Saksa- Mäletate veel? Kaido Luik, Alex Palmist, Edgarmaal) toimuvast Balti informaatikatehnikaTootmiskoondis (ELVA EPT) oli mälumäng - 5. koht Siim Viksi, AskoElva Rajoonidevahelise Põllumajandus- Solovjov, Krister Kõks, Kaspar Oras;olümpiaadist osavõtuks valitud Eestikoondisse 6 õpilast:omaaegne Elva linna ja ümberkaudsete Otsalt, Tauri Tiido, Kert Saamel, Kaarel* Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane valdade suurim tööandja. Töö polnud Repän;Indrek Klanberb;kergete killast: parandati haritavat maad, suusatamine - kokkuvõttes 2. koht.* Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. ehitati poldreid ja maaparandusobjekte, 11-13.a poiste 26 lõpetaja seas kuulusklassi õpilane Ott Tinn, 11. klassist Martin kuivendati ja niisutati, koguti freesturvast, edurivi rõngulastele - 1. koht TevolValgur ja 10. klassist Ardi Loot;lubjati põlde, ehitati kõvakattega teid, Tamm, 3. Indre Leppikus, 4. Jüri Väljaots,* Nõo Reaalgümnaasiumi 12. klassi õpilane truupe ja kraave, tehti mullatöid, remonditi 5. Allan Riim, 7. Imre Jõgiaas, 8. HarryMadis Pink;ja valmistati loomakasvatus- ja Raidoja;* Rõngu Keskkooli 7. klassi õpilane Jaagup söödatootmisseadmeid. Kaasa aidati 11 - 13.a tüdrukute 25 lõpetaja seas 4.Repän.Tehvandi suusahüppetorni, Otepää koht Maris Mall;rolleriraja ja suusahüppetorni 14 - 16.a noormehed - 6. koht RevoOleme uhked, et meie Rõngu Keskkooli 7. maandumisraja ehitusel, aga osaleti ka Tamm, 7. Toomas Hunt, 9. Sander Lepik,klassi õpilane osutus sama tugevaks kui EPT-de vahelistel nelikkohtumistel ning 10. Anders Hutrof, 13. Tauri Jagor;teiste väga tugevate gümnaasiumite võeti osa juhtivate töötajate 14 - 16.a neiud - 2. koht Kerttu Lepik, 3.õpilased.spartakiaadidest, Elva talimängudest, Helen Kopliettevõtte suve- ja talimängudest kogu Talimängude päev täiskasvanudperele.spordirahvale toimus 3. märtsil - enamusVALGUTA LASTEAED-ALGKOOLI Klubi isetegevusringides osaleti aktiivselt, a l a s i d Ta r v a s t u G ü m n a a s i u m i s ,JUHATAJA KÄSKKIRJAGA ON sa mu ti kl ub iõ ht ut el . EP T sü st ee mi suusatamine ja naiste võrkpall Kärstnas.3. VEERANDIL AVALDATUD taidlusülevaatustel saavutati auhinnalisi Soojus ja sula vajutasid siis lumepindakohti.maale küll lähemale, kuid pargialusel rajalKIITUST Mälumängurid olid tihti võidukad, katsudes oli lund piisavalt ja suusavõistlus käis tõsiserammu ka mnemoturniiri „tarkade klubiga”. hooga. Kokkuvõttes tuligi rõngulasteleõpilastele, kes õppisid väga hästi Populaarsed olid kino- ja videoklubi. suusaaladelt üldvõit järgmisteKaili Silland , Andres Zirk - 1. kl; Ave-Lytulemustega:GLOBE teatabVeebruar oli külm. Kui paljuaastane veebruarikuu keskmineõhutemperatuur on -7°, siis sellel aastal langes see -10°. Kõigemadalamale langes õhutemperatuur 22. ja 23. veebruaril, siisnäitas termomeeter -27°. Kõige soojem oli 4. veebruar, milpäevane õhutemperatuur tõusis +2°. Keskpäevase seisugapilvituid päevi oli 6 ja vähese pilvisusega 8 päeva. Seetähendab, et pooled päevad olid päikselised. Maa oli lumegakaetud terve kuu. Kuu lõpus oli lume paksus 25 cm. Kogu kuujooksul sadanud lumi andis sademete hulgaks 22 mm.Kokkuvõtte koostas Maanus Mallcm, t°3020100-10-20Veebruarikuu keskmisteõhutemperatuuride käik ja lume paksus1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27cmt°-30


naised 17 - 39.a 2 km - 5. koht KristinaRuder, 6. Maive Sinijärv;mehed 17 - 39.a 4,5 km - 1. koht KarelViigipuu, 2. Juri Ðirokov, 3. MartinKalmus, 4. Mihkel Joosing, 9. TarmoRuder;mehed 40.a ja vanemad - 1. kohtToomas Viigipuu. 6. Jüri Orupõld.Tulemused teistel võistlusaladel:meeste võrkpall - 2. koht (MargusSavisaar, Priit Kroonberg, MartinKalmus, Mihkel Joosing, Raimo Kelt,Raivo Russak, Kaspar Oras, AivoMoorits;naiste võrkpall - 4. koht (Riina Savisaar,Külli Künnapuu, Eva Ojakivi, MarisJärveoja, Kai Soonberg, Anniki Jaama;lumerajasõit - 3. koht (Tõnis Tatar,Kätlin Tatar, Heino Kutsar);mälumäng - 1. koht (Kunnar Lätti,August Laurits, Aivar Kuuskvere,Dagmar Uibo, Kalev Lõhmus);koroona - 5. koht (Deily Tatar, KasparSongisepp, Raivo Zirk);male - 1. koht (Maili Kukk, TeetRaudsepp, Andres Raudsepp);kabe - 4. koht (Celia Arras, Viktor Peep,Haljand Sööt).Hea on kiita kõiki valla sportlasi Võrtsjärvemängudel osalemise eest! Tänu tegijateleneed mängud üleval püsivadki.Korraldajatel jääb ainult mõelda, kuidasvaimsust ja huvi üleval hoides eakatsporditraditsiooni edasi arendada.Suvemängud toimuvad Pukas.Ja nüüd tervitame Võrtsjärve mängudejuubilari. Maili Kukk on nendelmängudel malelahinguid pidanud 25.korral ja enamasti ikka võidukalt. Mailienda sõnutsi tähistab ta Võrtsjärvemängudega hõbepulmi. Palju õnne!10. veebruaril toimunud korvpalliturniirilRannu - Vara - Rõngu tulivõitjaks Rõngu meeskond koosseisusTaavi Kork, Jaanus Aug, Martin Vihm,Martin Kalmus, Mihkel Joosing, JürgenErmel, Kaspar Oras. Täites kõik nn `timeout` pausikohad tantsu ja muusikaga,andsid võistlusturniirile kaunidust juurdenoored ja sportlikud tüdrukud EvelinPehter, Kätlin Tatar, Marian Laineste jaMarianne Lukk. Muusikat seadis AnderoVarusson.Valla korvpallimeeskonnal onnädalavahetustel käsil osalemineTartumaa talimängude A - liigas. Jaksuneile!Sirje Kruusel10. aprillil kell 19.00 toimub Rõnguvallamajas naabrivalve projektiarutelu, kuhu on oodatud KÜesimehed, aleviku- ja külavanemadning kõik aktiivsed vallaelanikud.Eesmärgiks on käivitadanaabrivalve projekt Rõngu vallas.Kogemusi jagavad naabrivalveasutaja Peeter Rehemaa ningGunnar Aasmäe.Ootame aktiivset osalemist.RÕNGULANE 7ÕNNITLEME!Eesti Vabariigi 89. aastapäeval edastatirõngulastele tunnustust:Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi tänukirjapuhkpillimuusika edendamise eest sai ArnoAnton, samas ulatati talle ka tänukiri EestiRahvakultuuri Arenduskeskuse poolt;MTÜ Kodukant Tartumaa tänukiri omaalgatuslikupanuse eest edastati Merle ja Vahur Väärile.POLITSEI TEATABVÄÄRTEOD1. 16.02.2007 kella 21.15 ajal juhtis GunnarRõngu vallas Tartu-Valga mnt. mootorsõidukit,omamata vastava kategooria juhtimise õigust,jättis kontrollijale esitamata liikluskindlustuspoliisi;puudus sõiduki registreerimis-tunnistusja mootorsõiduk ei olnud läbinudtehnoülevaatust.2. 04.03.2007 juhtis Tanel mootorsõidukitalkoholijoobes, puudus vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigus, isik on samateo eest varem kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt;mootorsõiduk ei olnud läbinudtehnoülevaatust.3. 04.03.2007 juhtis Tairo mootorsõidukit,omamata vastava kategooria mootorsõidukijuhtimise õigust; puudus liikluskindlustuspoliisja mootorsõiduk ei olnud läbinudtehnoülevaatust.4. 07.03.2007 kella 16.15 ajal tuigerdasalkoholijoobes Martin Rõngu alevikus Tartumnt 11 maja ees tänaval, solvatesinimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.5. Ajavahemikul 15.02.2007 kuni 13.03.2007tabas politsei Rõngu vallas kaheksamootorsõidukijuhti, kes ületasid lubatudsõidukiirust.KURITEOD1. 11.03.2007 kella 13.15 ajal löödi Aarnetoma kodus Rõngu alevikus rusikaga näkku.Naerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !ALMA SIMKA14.11.1921 - 01.03.2007Rõngu alevikKALJU HELI29.09.1924 - 01.03.2007Uderna külaAIDU SOOVER21.09.1944 - 03.03.2007Kõduküla külaHELE-LIVIA STAMM28.01.1936 - 04.03.2007Kõduküla külaHILDA REITSNIK23.05.1921 - 15.03.2007Koruste külaKirepi külaAndres ToodeKonstaabelSÜNNID !„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“(Sir J. M. Barrie)ELIN HAINSALUsünd.19.01.2007NEVE-ANETT TARKUSsünd. 18.02.2007LAURA PAJUSTEsünd. 09.03.2007MERIBEL PIHELGASsünd. 10.03.2007ÕNNITLEME !Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)93 ALIDE-DELINA DEDOVA 08.0491 AINO SOODLA 03.04ALMA VÄHI 17.0485 VILMA SOOM 19.0481 ERICH KIKERPILL 10.04VALVE PARTS 21.0480 ALEKSANDER MAST 05.04HELGI LEMMING 24.0475 AIME METS 02.04LUULE GRÜNTHAL 05.04KALJU SONN 17.04ERIKA PRANTS 23.0470 MAI KARTAU 01.04KAUPO KARJUS 01.04MALLE RENTEL 24.04VIIVE ANNOK 30.0465 MARI LIIBUSK 03.0460 SVETLANA LUIK 12.04ELVI UIBO 15.04EEVI PÄRNAPUU 28.0455 HEINO MADISSON 30.0450 REIN SEER 07.04JUHAN KIPPER 08.04JUTA MASSAKAS 17.04HELLE UIBO 23.04PEETER OJALA 23.04AGO ANIER 29.04


8RÕNGULANEMärtsiKUU RISTSÕNAPAREMALE: 1. End. näitleja ja lavastaja (in. +nimi).11.Tase. 12. Kauboide pidu. 13. Teatud ravitoit. 15.Elektritakistuse tähis. 16. End. luuletaja(eesnimega). 19.Kaaluühik (lüh). 20. Kauamängivvinüülplaat. 22.Hõlmikpuu. 25. Kala (harjus). 27.LAHENDUS. 31.Imaginaarühik. 32. End. näitlejatar(nimi + eesnimi). 35. End. Eesti ansambel. 37.Soomes töötav Eesti lauljatar. 39. Katoliku kirikupealisrõivas. 41. Poliitik, end. kaitseminister. 44.Arseen. 45. Ettevõtte tellimistööna tema rahandustkontrolliv isik.ALLA: 1. End. ringrajasõitja (eesnimega). 2.Näriline. 3. Ida-Siberi rahva liige. 4. Väljaheide. 5.Matemaatiline lühend teoreemi lõpus. 6. End.pioneerilaager Krimmis. 7. Looma kehaosa. 8. End.luuletaja. 9. Aste Jo-Le-Mi süsteemis. 10. Veresoon.14. Vahva, kena. 17. E.Vilde näidend. 18. Naisevend.21. Eesti linnas. 23. Number (lüh.). 24.Ränikivi. 26. Lämmastik. 28. Tee põllutööd. 29.Detailide ühendamise viis. 30. Poetess. 33.Papagoilane. 34. Suurvõistlus (lüh.). 36. LinnPrantsusmaal. 38. Saksakeelne eessõna. 40.Nikkel. 42. Lauamäng. 43. Iriidium. 46. Deuteerium.47. Rooma number.VEEBRUARIKUU RISTSÕNALAHENDUS - SUUSASPORT07.04.2007 kell 12.00Lastele viktoriin jamunade värvimineKoruste raamatukogus08.04.2007 kell 14.00ÜlestõusmispühaTeedla Seltsimajas12.04.2007 kell 10.00MTÜ Kodukant Tartumaa koolitusmotivatsioonist ja mainekujundamisestMTUdelekodukant@kodukanttartumaa.ee20.04.2007 kell 20.00Rõngu naljapoolikRõngu RahvamajasKUHU MINNA, MIDA TEHAKUULUTUSEDOstame kasvavat metsa,metsamaad ja raieõigusthind kuni 120 000 kr/ha(läbiraiutud jahüpoteegiga)Ettemaksu võimalus.Maa mõõtmine.Nõustamine. Ostametehtud lageraiet, vanutaluhooneid.Telef. 489 4055,5110415, 5179866Faks 633 5576, Rapla,Tallinna mnt 14, kab 33221.04.2007 kell 11.00TänavakorvpalliturniirRõngu Keskkooli võimlas22.04.2007Aino Pervik 75Teedla Raamatukogus23.04.2007Jüripäeva tähistamineValguta Lasteaed-Algkoolis28.04.2007 kell 12.00Suvestart-rattaralliValgutasÕpilastööde näitus „Kaunis kevad“Rõngu VallamajasJÄLGIGE REKLAAMI!Lõikan vanaraudaja aitanrealiseerida ainulteraisikutel.Helistada õhtutikella 18.00telefon 523 5509Miika.koostaja Kunnar LättiVAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SIHTASUTUSALUSTAB 2007 AASTA MATKAPÄEVADE SARJAGA16. MÄRTSIL algusega kell 20.00 toimub LATERNAMATKElva - Vitipalu maastikukaitsealal. Kogunemine TartumaaTervisespordikeskuse parklas.Tartumaa Tervisespordikeskus asub Elva linna keskusest 2 km ja linna piirist 0,5 kmkaugusel Elva jõe ja Pulga oja vahelisel metsaalal.Linnast saab tulla mööda Puiestee või Vaikset tänavat surnuaiani, kust edasi juhatavadsildid Tervisespordikeskuse, lasketiiru ja matkaradade juurde.Retkejuhid Aini Hermann ja Eevi Volmer. Registreerimine telefonil 5193 9664 (Aini).Matka osavõtutasu 25 krooni inimene.KevadinesuursündmusELVA VABATAHTLIKTULETÕRJEÜHING100Seoses näitustega,mis sel puhul olemasaab, ootame Teiemälestusi jatuletõrjega seotudesemeid (ämber,kirka, voolik,hüdrofoor,vormiriietus, saapad,kiiver jne...)Info tel 745 6141,Tartumaa Muuseum,Pikk 2, ElvaKaevetööd 20troomikekskavaatoriga 5291968 KaupoVõimalik tellida Avonkataloogist tooteid. Info tel5346 1753 KerlyVVV SA KUTSUB OSALEMA FOTOKONKURSIL „MÄRKA MIND!“Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kutsub kõiki huvilisi osalema fotokonkursil „Märka mind!“Osaleda saab kolmes vanuseklassis: Kuni 11 aastased/12-16 aastased/17 aastased ja vanemad.Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada looduses kõige väiksemaid elus või eluta looduseelemente. Olgu need siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened, marjad, lehed või midagi täiestieriskummalist. Oluline on, et see, mida pildistad, vajab eraldi märkamist.Konkursi peaauhind on fotokaupluse kinkekaart 5000.- krooni väärtuses.Igas vanuseklassis antakse välja lisaks 3 auhinda ja rohkesti eriauhindu.Lisaks eraldi auhinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele. Auhinnad võitjateleantakse kätte konkursi lõpuüritusel 26. oktoobril 2007 Waide motellis.Þürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.Fotokonkursi läbiviimist rahastavad VVV SA ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.Fotokonkursi tingimused leiad meie kodulehelt www.vvvs.eeInfo telefonil 508 8359 või sihtasutus@vvvs.eeRÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480e-mail: silvia@rongu.eeRõngulane ootab kaastöid ja materjale 13. aprilliksavaldamiseks samas kuu väljaandes.Järgmine Rõngulane ilmub 27. aprillil 2007.küljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.eeT E A T E DAlates 1. aprillist toimuvad jumalateenistused taassuures kirikus. Algus, nagu ikka, kell 11.001. aprillil toimub kirikus Palmipuudepühajumalateenistus armulauaga.6. aprillil toimub Suure Reede jumalateenistusarmulauaga.8. aprillil toimub Ülestõusmispüha jumalateenistusarmulauaga. Kaasa teenivad RõnguKultuurimaja naisansambel H. S. Päidi juhatuselja Rõngu Puhkpill A. Antoni juhatusel.2. aprillist algabRõngu-Otepää-Kanepi tee taastusremont.

More magazines by this user
Similar magazines