Kurier Powiatowy nr 4(43) - Powiat koniński

powiat.konin.pl
  • No tags were found...

Kurier Powiatowy nr 4(43) - Powiat koniński

1ISSN 1731-8408maj 2004 • Nr 4 (43)Wybory do Parlamentu Europejskiego13 czerwca 2004 roku !!!Rok temu, tu¿ przed referendum akcesyjnym, Jan Pawe³ II w przemówieniu wyg³aszanym do polskich pielgrzymów stwierdzi³,¿e „wejœcie w struktury Unii Europejskiej jest dla naszego Narodu i bratnich narodów s³owiañskich wyrazem dziejowej sprawiedliwoœci”.Dzisiaj mo¿emy stwierdziæ, ¿e ta sprawiedliwoœæ, za wol¹ Polaków, ziœci³a siê. Polska jest w Unii Europejskiej.Nasze cz³onkostwo oznacza nowe sytuacje, zwi¹zane chocia¿by z procedur¹ otrzymania przez rolników dop³at obszarowych,które czyni¹ nas pe³noprawnymi podmiotami wielkiego mechanizmu, jakim jest Unia Europejska.13 czerwca wszyscy bêdziemy mieli szansê skorzystania z nowego prawa – prawa wyboru przedstawiciela naszego regionudo Parlamentu Europejskiego.Skorzystajmy z tej mo¿liwoœci, nie unikajmy odpowiedzialnoœci.POWIAT „RUSZY£” DO SKULSKAOd piêciu lat gminy powiatu koniñskiego integruj¹siê w trakcie cyklicznie organizowanego WielkiegoRuszenia Powiatu. Gospodarzem tegorocznejimprezy, przebiegaj¹cej pod has³em „Biesiada Europejska”,by³ samorz¹d Skulska.8 maja na pla¿y w Skulsku mo¿na by³o odwiedziæstoiska przygotowane przez 10 gmin, na którychprezentowano zarówno osi¹gniêcia mieszkañców,jak i lokalne specja³y. W konkursie na najciekawsz¹prezentacjê wszystkie gminy otrzyma³y równorzêdn¹nagrodê. Komisja postanowi³a jednakszczególnie wyró¿niæ prezentacjê gminy Rzgów zakoloryt i bogactwo ekspozycji, w tym równie¿ walorymuzyczne.Gminy przedstawi³y dorobek artystyczny tak¿ena scenie, gdzie swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³yzespo³y wokalne, kabaretowe i taneczne. Na zdjêciuOrkiestra Dêta ze Skulska.Smalec z w¹tróbk¹, pyrczok, ¿eberka w miodzie,wêdliny w³asnego wyrobu, naleœniki. Te i inne specja³ywziê³y udzia³ w konkursie na najciekawsz¹ potrawêregionaln¹. G³ówn¹ nagrodê – telewizor ufundowanyprzez sponsora firmê Domator Avans – zdoby³apani Marianna Ko³odziejczak z Bobrowa, gm.Golina za ser ¿ó³ty.Mimo wietrznej i ch³odnej pogody humorywszystkim dopisywa³y. Organizatorzy zapewnili wieleatrakcji, m.in.: dla najm³odszych przeja¿d¿ki na kucykach.Przeczyta³eœ - przeka¿ s¹siadowiDu¿o emocji wywo³a³y konkurencje sportoweprzygotowane zarówno dla mieszkañców, jak i samorz¹dowców.Imprezie towarzyszy³ równie¿ rajdrowerowy, w którym uczestniczyli tak¿e niemieccyrowerzyœci. A wieczorem, wszyscy bawili siê wrazz gwiazd¹ wieczoru - Trzecim Oddechem Kaczuchy.Ewelina Rape³aBiuletyn Powiatu Koniñskiego


Rolnik Koniñski3Rolnik KoniñskiSektorowy Program Operacyjny (SOP)Szanowni Pañstwo!Polska jest pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej.Cz³onkostwo w UE stawia przed Polsk¹wiele wyzwañ, w szczególnoœci przed polskimirolnikami. Wyzwania te zwi¹zane s¹ przede wszystkimz wykorzystaniem Funduszy Strukturalnychprzeznaczonych dla rolników indywidualnych.Wype³nianie wniosków o dop³aty bezpoœrednie,renty strukturalne, inwestycje w gospodarstwachrolnych, u³atwienie startu m³odym rolnikom,wspieranie gospodarstw niskotowarowych,programy rolnoœrodowiskowe, dodatkowe dop³atydo obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania(ONW), to tylko niektóre dzia³aniaw ramach Funduszy Strukturalnych „Plan RozwojuObszarów Wiejskich” (PROW) i „Sektorowy ProgramOperacyjny” (SOP), z których bêd¹ moglikorzystaæ polscy rolnicy.Opis dzia³añ „Sektorowego ProgramuOperacyjnego. Restrukturyzacja i ModernizacjaSektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwoju ObszarówWiejskich”.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnychW ramach niniejszego dzia³ania wspierane bêd¹ projektyinwestycyjne zwi¹zane z modernizacj¹ gospodarstwrolnych, prowadz¹ce do ich dostosowania dowarunków funkcjonowania na jednolitym rynku.Zakres pomocyPomoc¹ finansow¹ mog¹ zostaæ objête koszty:- budowa budynków gospodarczych, ich modernizacjilub przebudowy prowadz¹cej dopoprawy funkcjonalnoœci,- zakupu lub instalacji maszyn oraz urz¹dzeñlub narzêdzi do produkcji rolniczej, przechowalnictwa,magazynowania, przygotowaniaproduktów rolnych do sprzeda¿y,- zakup gruntów rolnych,- zakup budynków inwentarskich lub gospodarczych,zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, o ilezakup ten stanowi czêœæ planowanej inwestycjii jest œciœle zwi¹zany z jej celami,- zak³adanie sadów lub plantacji wieloletnich,- wyposa¿enie pastwisk,- zakup stada podstawowego zwierz¹t hodowlanych,odpowiadaj¹cych definicji okreœlonejw Uzupe³nieniu Programu,- budowy, zakupu i instalacji urz¹dzeñ do nawadnianiaupraw,- inwestycji s³u¿¹cych do nawadniania upraw,- inwestycji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska,poprawie warunków dobrostanu zwierz¹t ipodniesieniu standardów higienicznych produkcjirolnej,- koszty ogólne – planowania wstêpnego,w tym przygotowania dokumentacji techniczneji ekonomicznej przedsiêwziêcia.Typ i wysokoœæ pomocyPomoc finansowa polega na refinansowaniu czêœciponiesionych kosztów projektu. Poziom pomocyfinansowej wynosi maksymalnie:· 50% kosztów kwalifikowanych, lub· 60 % kosztów kwalifikowanych, jeœli gospodarstwopo³o¿one jest na terenach o niekorzystnychwarunkach gospodarowania, lub· 55% kosztów kwalifikowanych, jeœli odbiorc¹pomocy jest m³ody rolnik (*) lub· 65% kosztów kwalifikowanych, jeœli gospodarstwopo³o¿one jest na terenach o niekorzystnychwarunkach gospodarowania i odbiorc¹pomocy jest m³ody rolnik (*).(*) W ramach dzia³ania za m³odego rolnika uznaje siêosobê fizyczn¹, która spe³nia nastêpuj¹ce warunki:· rozpoczê³a po raz pierwszy samodzielne prowadzeniegospodarstwa rolnego w okresieostatnich piêciu lat poprzedzaj¹cych przyznaniepomocy w ramach niniejszego dzia³ania,· w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczê³asamodzielne prowadzenie gospodarstwa nieprzekroczy³a wieku 40 lat.2. U³atwienie startu m³odym rolnikomPomoc finansowa, w postaci premii, wyp³acanabêdzie m³odym rolnikom, którzy rozpoczynaj¹samodzielnie prowadzenie gospodarstwa. Wsparcieudzielane w ramach dzia³ania przyspieszy proceswymiany pokoleñ w rolnictwie poprzez zapewnienieœrodków finansowych, u³atwiaj¹cychm³odym rolnikom rozpoczêcie prowadzenia dzia-³alnoœci rolnej oraz umo¿liwiaj¹cych podejmowaniemodernizacji przejmowanych gospodarstw. Wefekcie przyczyni siê do poprawy kondycji ekonomicznejtych gospodarstw zw³aszcza poprzezdostosowania produkcji do wymogów rynku,poprawê jej jakoœci oraz stosowanie technologiiefektywnych pod wzglêdem ekonomicznym.Wysokoœæ pomocy.Pomoc udzielana bêdzie w formie premii,w wysokoœci 50.000 z³ i bêdzie uwarunkowanaspe³nieniem nastêpuj¹cych warunków:· wiek rolnika do 40 lat i termin rozpoczêciaprowadzenia gospodarstwa nie wiêcej ni¿ 12miesiêcy przed chwil¹ przyznania pomocy,· posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,opartych na wykszta³ceniu lub doœwiadczeniunabytym w trakcie pracy w rolnictwielub uzupe³nienie wykszta³cenia w ci¹gu 3 lat,· minimalne standardy w zakresie œrodowiska,higieny, dobrostanu zwierz¹t,· ¿ywotnoœci ekonomicznej gospodarstwa.3. Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczeji zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnieniaró¿norodnoœci dzia³añ lub alternatywnychŸróde³ dochodów.Wspierane bêd¹ projekty zwi¹zane z realizacj¹inwestycji s³u¿¹cych podjêciu przez: rolnikówi domowników, a tak¿e osoby prawne, dodatkowejdzia³alnoœci zbli¿onej do rolnictwa.dokoñczenie na str. 4dokoñczenie ze str. 2Dzia³anie dziewi¹te to tzw. uzupe³nieniap³atnoœci obszarowych. Wiadomo ju¿, ¿ew Polsce bêd¹ obowi¹zywaæ tzw. jednolite p³atnoœciobszarowe, które realizowane w latach2004 – 2006, wynios¹: w 2004r. - 25% poziomup³atnoœci w Unii; 30% w 2005 r. i 35% w 2006 r.P³atnoœci uzupe³niaj¹ce zosta³y wynegocjowane(g³ównie dziêki ówczesnemu wicepremierowi iministrowi rolnictwa Jaros³awowi Kalinowskiemu)w koñcowej fazie negocjacji w Brukseli w2002 roku. P³atnoœci te sfinansowane zostan¹ze œrodków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskichi wynios¹: 25% w 2004 r, 20% w 2005r., i 15%w roku 2006. Dziêki temu, poziom dop³at bezpoœrednich(uzupe³niony dodatkowo z bud¿etupañstwa) osi¹gnie 55%, 60% i 65% poziomuwsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej.2. Jak przedstawia siê szczegó³owa strukturaœrodków na poszczególne dzia³ania wramach PROW?S.B.Jak ju¿ powiedzia³em wczeœniej, w latach 2004-2006 (a wiêc w okresie dzia³ania Planu RozwojuObszarów Wiejskich) na jego realizacjê winnozostaæ wyasygnowane 3563 mln EURO, z czegoœrodki unijne wynios¹ 2866,4 mln EURO, tj. 80%,a œrodki krajowe 696,6 mln EURO, tj. 20% ca³ejkwoty.Analizuj¹c strukturê podzia³u œrodków naposzczególne dzia³ania okazuje siê, ¿e najwiêcejœrodków, bo 1098 mln EURO, tj. 30,8% z ca³oœciprogramu, zosta³o przeznaczone na dzia³anie 3,tj. na wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na terenachzaliczonych do ONW, nastêpnie: na dzia-Przeczyta³eœ - przeka¿ s¹siadowi³anie 9, czyli uzupe³nienie dop³at bezpoœrednich- 705,3 mln EURO, tj. 19,8% i dzia³anie 1, tj.renty strukturalne - kwotê 640,5 mln EURO, tj.18,0%. Kolejne miejsca w strukturze podzia³u zajê³ydzia³ania 2i4,tj.wspieranie gospodarstwniskotowarowych i program rolno-œrodowiskowy.Taka struktura œrodków podyktowana jestwsparciem gospodarstw najs³abszych i ma na celujak najszybsze ekonomiczne ich umocnienie.Trzeba jednak wyraŸnie zaakcentowaæ, ¿e œrodkite maj¹ tylko pomóc gospodarstwom siê rozwijaæ.Aby gospodarstwo mog³o osi¹gn¹æ odpowiedniowysoki poziom techniczny, technologiczny,organizacyjny a przede wszystkim ekonomiczny,niezbêdny bêdzie wysi³ek rolnika, jego przedsiêbiorczoœæ,inwencja i prawid³owe ukierunkowaniegospodarstwa.za rozmowê dziêkuje Marta J. NaumiukBiuletyn Powiatu Koniñskiego


Rolnik Koniñski5W roku 2004 termin z³o¿enia wnioskuo p³atnoœci obszarowe mija 15 czerwca.Przed z³o¿eniem tego wniosku, wnioskodawcamusi posiadaæ numer identyfikacyjnynadany wnioskiem o wpis do ewidencji producentów.Wniosek o p³atnoœci rolnik sk³adaw tym samym Biurze Powiatowym, w którymz³o¿y³ wniosek o wpis do ewidencji..Poni¿ej podajemy odpowiedzi na najczêœciejzadawane pytania i w¹tpliwoœci nasuwaj¹ce siêprzy sporz¹dzaniu wniosku o p³atnoœci:1. Czy p³atnoœci bezpoœrednie przys³uguj¹do ogródka przydomowego, sadu wielogatunkowego,plantacji wieloletnich, warzyw,kwiatów, roœlin ozdobnych, upraww namiotach foliowych, mieszanek kwiatowychsianych z przeznaczeniem do produkcjipszczelarskiej? TAK. Przys³uguje jednolitap³atnoœæ obszarowa (tzw. podstawowa),pod warunkiem, ¿e jego powierzchnia (zajêtapod uprawê ró¿nych gatunków roœlin)wynosi co najmniej 0,1 ha.2. Czy mo¿na uzyskaæ p³atnoœci uzupe³niaj¹cedo:- plantacji nasiennej seradeli? NIE, p³atnoœciuzupe³niaj¹ce przys³uguj¹ natomiastdo uprawy seradeli na zielonkê - dyni pastewnej?NIE.- kukurydzy cukrowej, kukurydzy przeznaczonejna kiszonkê? TAK, p³atnoœciuzupe³niaj¹ce przys³uguj¹ do wszystkichzbó¿, tak¿e do kukurydzy cukrowej orazdo kukurydzy przeznaczonej na kiszonkê.3. Czy w przypadku graniczenia ze sob¹dzia³ek, na których uprawia siê te same gatunkiroœlin lecz ró¿ne ich formy, mo¿natraktowaæ te dzia³ki jako jedn¹ dzia³kê roln¹?TAK, np. w przypadku uprawy pszenicy ozimeji jarej lub rzepaku ozimego i jarego, dzia³ki takiemo¿na potraktowaæ jako jedn¹ dzia³kê roln¹.4. Jak¹ roœlinê rolnik wpisuje do wnioskuw przypadku, gdy obecnie uprawia nadanej dzia³ce seradelê, a jesieni¹ zasiejedzia³kê ¿ytem? Rolnik powinien wpisaæ wewniosku te roœliny, które uprawiane s¹ w plonieg³ównym. W przypadku, gdy w danym rokujest uprawianych kilka roœlin, upraw¹ g³ówn¹jest ta, która zajmuje grunt rolny przez najd³u¿-szy czas.W tym przypadku seradela stanowiroœlinê uprawian¹ w plonie g³ównym, a ¿ytobêdzie upraw¹ g³ówn¹ w przysz³ym roku.5. Czy wersja wniosku zamieszczonaw Internecie bêdzie traktowana na równiz drukami oryginalnymi pobranymiz ARiMR? TAK.6. Kiedy i jakie za³¹czniki s¹ wymaganedo wniosku (Sekcja V)? o wniosku nienale¿y do³¹czaæ jakichkolwiek za³¹czników.Ewentualne za³¹czniki mog¹ dotyczyæ korektyz³o¿onego wniosku lub zmiany tego wniosku.7. Czy dodatkowe kartki do wnioskustanowi¹ za³¹czniki wpisane przez wnioskodawcêdo formularza wniosku? Kartkite nie stanowi¹ za³¹czników, trzeba je jedynieponumerowaæ i wpisaæ Nr identyfikacyjny.8. Czy we wniosku nale¿y podaæ wszystkiedzia³ki ewidencyjne? Je¿eli producent rolnyubiega siê tylko o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednichdo gruntów rolnych, to we wnioskudeklaruje te dzia³ki ewidencyjne, na którychpo³o¿one s¹ dzia³ki rolne /na które wystêpuje op³atnoœci i nie ma obowi¹zku deklarowaniawszystkich dzia³ek ewidencyjnych, np. tych, naktórych jest siedlisko czy las). Natomiast je¿eliproducent rolny wystêpuje o przyznanie p³atnoœciz tytu³u wsparcia ONW, to obowi¹zanywykazaæ wszystkie dzia³ki ewidencyjne.9. Jak zapisaæ w kolumnie nr 9 powierzchniêca³kowit¹ dzia³ki ewidencyjnej,kiedy rolnik u¿ytkuje jej czêœæ? Czy sytuacjata ma byæ odnotowana w uwagachw kolumnie nr 13? Rolnik wpisuje w kolumnie9 powierzchniê ca³kowit¹ tej dzia³ki ewidencyjnej,natomiast w kolumnie 10 wpisujepowierzchniê czêœci dzia³ki ewidencyjnej, któr¹sam wykorzystuje do celów rolniczych. Informacjitej nie wykazuje siê w kolumnie 13.10. W jaki sposób zaokr¹gla siê powierzchniêdzia³ki ewidencyjnej wykorzystywan¹rolniczo? Zgodnie z zasadami matematyki(powy¿ej 5 zaokr¹gla siê „do góry”, aponi¿ej 5 – „do do³u”). Nie jest b³êdem zaokr¹glanietylko „do do³u”.11. Co oznacza pojêcie „nieaktualny rodzaju¿ytków ? Je¿eli z wypisu z rejestru ewidencjigruntów i budynków wynika np. ¿e nadanej dzia³ce ewidencyjnej u¿ytek rolny stanowi³¹kê, sad lub nieu¿ytek - natomiast faktycznieproducent rolny zaora³ tê ³¹kê, wykarczowa³sad, zrekultywowa³ nieu¿ytki i zmieni³ przeznaczenietych gruntów na grunt orny i uprawiatam np. zbo¿e, ziemniaki, buraki itp., tona formularzu a w sekcji VII w kolumnie 13wype³nia „nieaktualny rodzaj u¿ytków”, stawiaj¹cdatê i podpis/ Je¿eli nast¹pi³a zmianarodzaju u¿ytków, wówczas zgodnie z art. 22ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawogeodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.nr 100, poz. 1086 ze zm.), w³aœciciele gruntów,Przeczyta³eœ - przeka¿ s¹siadowis¹ zobowi¹zani zg³aszaæ w³aœciwemu staroœciewszelkie zmiany danych objêtych ewidencj¹gruntów i budynków, w terminie 30 dni licz¹cod dnia powstania tych zmian.12. Czy jedna dzia³ka ewidencyjnamo¿e byæ wykazana w czêœciach przezdwóch producentów rolnych? Tak. W tymprzypadku, ka¿dy z nich powinien wpisaæ ca³kowit¹powierzchniê dzia³ki ewidencyjnej,a w nastêpnej rubryce w kolumnie wpisaæ tylkopowierzchniê dzia³ki rolnej , któr¹ faktycznieu¿ytkuje do celów rolniczych.13. Jak¹ powierzchniê nale¿y wpisaæ wSekcji IX Powierzchnia ogólna gospodarstwarolnego? Nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniêgospodarstwa (tak¿e siedlisko, lasy, stawy itp.)bêd¹c¹ w posiadaniu producenta rolnegow danym roku. Nie uwzglêdnia siê powierzchni,któr¹ producent rolny przekaza³ w dzier¿awê.14. Czy do plantacji wierzby energetyczneji wikliny przys³uguj¹ p³atnoœci bezpoœrednie?NIE.15. Czy do plantacji choinek na gruntachrolnych przys³uguj¹ p³atnoœci bezpoœrednie? NIE.16. Czy p³atnoœci bezpoœrednie przys³uguj¹do szkó³ek drzew i krzewów? TAK,pod warunkiem, ¿e szkó³ki te stanowi¹ jedn¹uprawê, o powierzchni co najmniej 0,1 ha orazutrzymywan¹ w dobrej kulturze rolnej./ szkó³kiwinoroœli i podk³adek korzeniowych; szkó³kidrzew owocowych; szkó³ki roœlin ozdobnych;drzewa i krzewy do nasadzeñ w ogrodach,parkach, na poboczach dróg oraz na skarpach,np. roœliny na ¿ywop³oty, krzewy ró¿anei inne krzewy ozdobne/.17. Czy osoba bêd¹ca posiadaczem 1,30 hagruntów, na których jest zabudowanie o powierzchni0,20 ha a 1,10 ha to s¹ u¿ytki rolne,na których znajduje siê 5 dzia³ek rolnych opowierzchni 4 x 0,08 ha i jedna 0,78 ha mo¿eubiegaæ siê o dop³aty? NIE poniewa¿ nie posiadadzia³ek rolnych o ³¹cznej powierzchni 1 ha, adzia³ki rolne s¹ mniejsze ni¿ 0,1 ha.18. Odnoœnie dop³at do ziemniakówskrobiowych: Do powierzchni uprawy ziemniakówprzeznaczonych na skrobiê przys³ugujejednolita p³atnoœæ obszarowa. P³atnoœci uzupe³niaj¹ceprzys³uguj¹ producentowi rolnemudo produkcji ziemniaków przeznaczonych doprzetworzenia na skrobiê, zawieraj¹cych niemniej ni¿ 13% skrobi. P³atnoœæ za iloœæ skrobiwyp³acana jest przez Agencjê Rynku Rolnegona wniosek producenta rolnego i tam nale¿yz³o¿yæ wniosek.19. Po jakim kursie euro bêd¹ naliczanep³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych?P³atnoœci bezpoœrednie bêd¹ naliczane wed³ugkursu wymiany, stanowi¹cego œredni¹ kursówwymiany obowi¹zuj¹cych w okresie od dnia1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.Biuletyn Aleksander Powiatu Koniñskiego KoŸmiñski


6Komunikaty / Og³oszeniaNowe szansedla bezrobotnych11 maja br., zosta³y zawarte porozumieniapomiêdzy Samorz¹dem Województwa Wielkopolskiegoreprezentowanym przez Zdzis³awa Sawalê– Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracyw Poznaniu a Starostwem Powiatowym w Koniniereprezentowanym przez Wies³awê Matusiak –Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy w Koninie,w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanychz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego( EFS): „M³odzi na start” i „Powrót na rynekpracy” w ramach dzia³añ „Sektorowego ProgramuOperacyjnego. Rozwój Zasobów Ludzkich”.G³ównym celem projektu „M³odzi na start”jest zwiêkszenie szans na rynku pracy m³odzie¿ydo 25 roku ¿ycia (zarejestrowanej w PUP w Koninie)tak by mogli oni skutecznie konkurowaæna rynku pracy, znaleŸæ pracê i j¹ utrzymaæ.Wed³ug prognoz Powiatowego Urzêdu Pracyw Koninie, w wyniku pozyskania œrodkówKto mo¿e ubiegaæ siêo karty parkingowez EFS–u zostanie zaktywizowanych 364 bezrobotnych,z czego poœrednictwem pracy objêtezostan¹ 364 osoby. Taka sama liczba osóbuczestniczyæ bêdzie -w ramach Klubu Pracy -w zajêciach warsztatowych i w spotkaniachz doradc¹ zawodowym oraz objêta zostanie aktywnymiformami typu: szkolenie, sta¿e i refundacjeabsolwenckie. W szkoleniach zawodowychweŸmie udzia³ 54 beneficjentów, z których11 osób podejmie zatrudnienie a 10 otrzymapo¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.300 osób, natomiast uczestniczyæbêdzie w sta¿ach. Opieraj¹c siê na statystykachi dotychczasowych doœwiadczeniach, PUP zak³ada,¿e 98% uczestników tego programuukoñczy sta¿ a 150 osób zdobêdzie zatrudnienie(oczywiœcie po zakoñczeniu programu)z kolei, dotacjê na utworzenie w³asnej dzia³alnoœcigospodarczej otrzyma 10 osób.W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów wykonawczych do art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, informujemy ¿e karty parkingowe wydawane s¹nie tylko osobom niepe³nosprawnym, ale tak¿e placówkom, które statutowo zajmuj¹ siê opiek¹,rehabilitacj¹, wykonywaniem œwiadczeñ zdrowotnych zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lecznicz¹ orazedukacj¹ osób o obni¿onej sprawnoœci ruchowej.Karty te, podobnie jak karty parkingowe dla osób niepe³nosprawnych z powiatu koniñskiego,wydawane s¹ w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 457.Warunkiem uzyskania karty dla placówek uprawnionych jest wype³nienie wniosku oraz uiszczeniewp³aty na rachunek Starostwa w wysokoœci 25 z³.Osoby niepe³nosprawne natomiast uzyskuj¹ karty parkingowe na tych samych zasadach,jakie obowi¹zywa³y dotychczas, tj. po z³o¿eniu wniosku, przedstawieniu stosownego orzeczeniao niepe³nosprawnoœci, zdjêcia i dokonaniu obowi¹zuj¹cej op³aty (równie¿ w kwocie 25 z³ narachunek Starostwa).Wzór kart parkingowych, tryb ich wydawania oraz rodzaje placówek, które s¹ uprawnionedo uzyskania karty okreœli³ Minister Infrastruktury w rozporz¹dzeniach wykonawczych do w/wustawy z dnia 30 marca br. (Dz. U. Nr 67, po. 616 i 617).Poni¿ej zamieszczono obecnie obowi¹zuj¹ce wzory kart parkingowych.Gra¿yna Sza³kiewiczCelem drugiego projektu „ Powrót na rynekpracy” jest uaktywnienie osób d³ugotrwalebezrobotnych z terenu powiatu koniñskiegoi miasta Konina oraz stworzenie im warunkówdo ponownego wejœcia na lokalny rynek pracy.Powiatowy Urz¹d Pracy w Koninie zak³ada,¿e w wyniku pozyskania œrodków EFS zostaniezaktywizowanych 891 osób d³ugotrwalebezrobotnych. Tak¿e 891 osób objêtych zostaniepoœrednictwem pracy, a w ramach KlubuPracy równie¿ uczestniczyæ bêdzie w zajêciachwarsztatowych. Z doradztwa zawodowego skorzystaj¹wszyscy beneficjenci programu, a szkoleniemzawodowym objête zostanie 850 osób,z których 98% winno szkolenie ukoñczyæ,a 170 osób - znaleŸæ zatrudnienie. W rezultacieprac interwencyjnych zatrudnienie uzyska16 osób ( zgodnie z Rozporz¹dzeniem WEnr 2204/2002 z dnia 12.12.2002r. zatrudnieniedla wszystkich uczestników prac interwencyjnychzostanie utrzymane przez okres 2 lat, beneficjenciprogramu zatrudnieni zostan¹ w sektorzeMa³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw), natomiast25 osób otrzyma dotacje w ramach zindywidualizowanegoprogramu wsparcia.Wies³awa MatusiakPozwoleniewodnoprawneW myœl przepisów ustawy z dnia 18 lipca2001r. Prawo wodne, na szczególne korzystaniez wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.Przez termin „szczególne korzystanie zwód” nale¿y rozumieæ u¿ytkowanie wykraczaj¹cepoza u¿ycie powszechne lub zwyk³e wody( np. pobór wód powierzchniowych i podziemnych,znajduj¹cych siê na terenie w³aœcicielagruntu.) Zwyk³e korzystanie z wód s³u¿y zaspokojeniupotrzeb w³asnych gospodarstwa domowegooraz rolnego. Nie oznacza to jednak, ¿ew³aœciciel gruntu ma prawo do wykonywaniaurz¹dzeñ wodnych bez wymaganego pozwoleniawodnoprawnego. Równie¿ na pobór wodypowierzchniowej lub podziemnej do nawadnianiagruntów lub upraw za pomoc¹ deszczownibez wzglêdu na iloœæ pobieranej wody wymaganejest pozwolenie wodnoprawne.Organem w³aœciwym do wydania takiego pozwoleniajest starosta w zakresie niezastrze¿onymdla wojewody.Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegowinien zawieraæ nastêpuj¹ce za³¹czniki:• 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego sporz¹dzonew oparciu o ustawê Prawo wodne• decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowaniuterenu, je¿eli na podstawie odrêbnychprzepisów jest ona wymagana, wypis i wyrysz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,je¿eli plan ten zosta³ sporz¹dzony,• opis prowadzenia zamierzonej dzia³alnoœcisporz¹dzony w jêzyku nietechnicznym• dokumentacjê hydrogeologiczn¹ w przypadkuwniosku o pozwolenie na pobór wód podziemnych;• op³atê skarbow¹ w znakach skarbowych nawniosek 5,00 z³ + 0,50 z³ za ka¿dy za³¹cznikZa wydanie pozwolenia wodnoprawnegouiszcza siê op³atê skarbow¹ w wysokoœci 190 z³na konto Urzêdu Miejskiego w Koninie PKO BPO/Konin 76 102027460000 3702 0054 2373.Jadwiga AndrzejakBiuletyn Powiatu KoniñskiegoPamiêtaj o wyborach do Parlamentu Europejskiego - 13 czerwca 2004 !


Kultura / Sport / Rekreacja7KULTURA / SPORT / REKREACJA2 czerwca - Zawody „1001 GRA” w gminachpowiatu, organizator Starostwo Powiatowe;3 czerwca - Wielkopolska Olimpiada OsóbNiepe³nosprawnych w Przygodzicach, organizatorStarostwo Powiatowe;6 czerwca - XIV Miêdzypowiatowy Przegl¹dAmatorskich Orkiestr Dêtych w Kleczewie, organizatorCentrum Kultury i Sztuki;8 czerwca - Indywidualne Mistrzostwa Powiatuw Lekkiej Atletyce Szkó³ Podstawowychw Œlesinie, organizator Starostwo Powiatowe;12 czerwca - Festyn So³ecki w Piotrkowicach,organizator Miejsko – Gminny Oœrodek Kulturyw Œlesinie;12 czerwca – XVII Regionalny Przegl¹d Spo-³ecznych Ognisk Muzycznych – organizatorKoniñskie Towarzystwo Muzyczne;13 czerwca – Rejonowe Zawody w Pi³kê Siatkow¹Kobiet i Mê¿czyzn w Halow¹ Pi³kê No¿n¹przed Letni¹ Spartakiad¹ w Trzemesznie, organizatorStarostwo Powiatowe;15 czerwca - Wyœcig na rowerach górskichw Kramsku, organizator Starostwo Powiatowe18 czerwca - Turniej Pi³ki No¿nej dla Nauczycieliw GrodŸcu, organizator Starostwo Powiatowe;19 czerwca - Festyn Ziemi Rychwalskiej „Rychwalia2004”, organizator Urz¹d Miasta i Gminyw Rychwale;19-20 czerwca - Festyn Sportowo-Rekreacyjnyna Osiedlu Po³udnie, organizator Miejsko –Gminny Oœrodek Kultury w Œlesinie;20 czerwca - Wojewódzka Letnia SpartakiadaMieszkañców Wsi w Œrodzie, organizator StarostwoPowiatowe;26 czerwca - 12 lipca – Miêdzynarodowy Rejs¯eglarski „Konin 2004” w ramach programu„Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodachw 2004 roku” (26 czerwca - odcinek Ko-Kowalewek, to niewielka miejscowoœæw Gminie Rzgów, na pierwszy rzut oka, urocza,malownicza wieœ wielkopolska. Jednak,to nie krajobraz stanowi o wyj¹tkowoœci Kowalewkaale jego mieszkañcy. Ludzie, którzyz szacunku do historii i lokalnych tradycji,w czynie spo³ecznym wznieœli budz¹cy podziwDom Kultury i Muzeum im. Zofii Urbanowskiej.Obiekt po³o¿ony jest w s¹siedztwie lasu,niedaleko autostrady A-2. Jego g³ówn¹ czêœæstanowi przepiêkna sala widowiskowa z kominkiem.Jest zaplecze socjalne i sanitarne,a na piêtrze urz¹dzono pokoje dla goœci.W drugiej czêœci Domu zorganizowano IzbêPamiêci Zofii Urbanowskiej, która 155 lat temuurodzi³a siê w³aœnie tu, w Kowalewku. To ho³dmieszkañców z³o¿ony wybitnej pisarce i publicystcezwi¹zanej z Ziemi¹ Koniñsk¹, aleprzede wszystkim imponuj¹cy zbiór cennycheksponatów i pami¹tek z okresu jej twórczoœcii ¿ycia. Obiekt udostêpniany bêdzie nie tylkodo zwiedzania ale pos³u¿y tak¿e do organizowaniaró¿nych form wiedzy o pisarce: konkursów,prelekcji itp.W otwarciu najwiêkszej inwestycji w historiiKowalewka (18.05.br.) udzia³ wziê³y w³adze samorz¹duwojewództwa, powiatu i gmin, parlamentarzyœci,muzealnicy z ca³ej Wielkoposki, mieszkañcywsi i inni licznie przez nich zaproszeni goœcie.Marta J. Naumiuknin – Œrem), organizator Polski Zwi¹zek ¯eglarski,Zarz¹d G³ówny PTTK;27 czerwca - Festyn Rodzinny „Ekologia – Turystyka- Promocja Licheñ’2004”, organizatorMiejsko – Gminny Oœrodek Kultury w Œlesinie;czerwiec - Powiatowe Dni Rodziny w Licheniu,organizator Stowarzyszenie „Na Po¿ytekPubliczny”.W miesi¹cu czerwcu odbêd¹ siê tak¿e:- Przegl¹d Dzieciêcej Twórczoœci Artystycznejw Liœcu Wielkim, organizator Gimnazjumw Liœcu Wielkim oraz Urz¹d Gminy w StarymMieœcie;- Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej WarsztatówTerapii Zajêciowej w Koninie, organizatorStarostwo Powiatowe;- Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich„OKFA 2004” w Koninie, organizator CentrumKultury i Sztuki;- Obchody rocznicy œmierci o. Tarejwy w Koninie,organizator Starostwo Powiatowe, CentrumKultury i Sztuki;- Gminne rozgrywki w tenisie sto³owym, organizatorUrz¹d Gminy w Wierzbinku;- Gminne zawody sportowe, organizator Urz¹dGminy w Wierzbinku;- Mistrzostwa Gminy w Siatkówce o PucharDyrektora Gimnazjum na boisku przy SzkolePodstawowej w Starym Mieœcie, organizatorGimnazjum w Starym Mieœcie;- Mistrzostwa Polski Parlamentarzystówi Dziennikarzy w Biegu na 1 Milê w Koninie,organizator Miejski Oœrodek Sportuw Koninie;- Przegl¹d Piosenki Turystycznej „Szlakiem Piêciolinii”w Kramsku, organizator StarostwoPowiatowe.Wêdrówki kulturalneOds³oniêcie pami¹tkowej tablicy poœwiêconej Zofii UrbanowskiejPrzeczyta³eœ - przeka¿ s¹siadowiPriorytetem– czystoœæ jezior5 maja br., w siedzibie Starostwa, po razkolejny spotkali siê sygnatariusze Porozumieniana rzecz ochrony jezior koniñskich.Uczestnicy spotkania potwierdzili skutecznoœædotychczasowych dzia³añ na rzeczochrony jezior oraz zg³osili akces co do dalszegofinansowania zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia.Z uwagi na przywrócenie w³aœciwego poziomustanu wód w naszych jeziorach, sygnatariusze,za najpilniejsze, uznali podjêcie starañ(w tym przeznaczenie œrodków) na poprawêczystoœci jezior oraz zachowanie ich walorówrekreacyjno – turystycznych. W tym celu,koniñskie starostwo z³o¿y³o wniosek do WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Œrodowiska iGospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie„Programu Ochrony Jezior Koniñskich”,który okreœla³by krótko i d³ugofalowe czynnoœcipriorytetowe dla funkcjonowania ca³ej sieciwód powierzchniowych i podziemnych regionu.Przewidywany efekt ekologiczny to ocenastanu i zaproponowanie planu ochrony jeziora ca³kowity koszt przedsiêwziêcia wyniesie 205tys. z³ (w tym 105 tys. œrodki w³asne).Na zakoñczenie chcemy siê z Pañstwempodzieliæ jeszcze jedn¹ dobr¹ wiadomoœci¹,a mianowicie, do „Porozumienia na rzeczochrony koniñskich jezior” przyst¹pili pracownicynaukowi : prof. Lubomira Burchardt i prof.Bogus³aw Zdanowski, a honorowy patronat nadrealizacj¹ zadañ Porozumienia obj¹³ KrzysztofSzama³ek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska.Opracowano na podstawie materia³ówJadwigi AndrzejakBiuletyn Powiatu Koniñskiego


8Reporterskim okiemSzlak WodnyUda³o siê z³owiæ kilka ryb.Potem piekliœmy nasz¹ zdobycz nad ogniskiem.Maszt postawimy jutro. Dzisiaj œpimy w kabinie obokwspania³ego ³owiska przy Ró¿opolu.Ju¿ jutro. Ruszamy po kolejn¹ przygodê.Za mostem stawiamy nasz maszt. Przednami Jezioro Œlesiñskie. Z lewej burty widaæpark, a potem Œlesin, miasto z wieloma tradycjami.Tu znajduje siê £uk Tryumfalny, którymieszkañcy miasta wybudowali na czeœæ NapoleonaBonaparte. Cesarz nigdy pod nim niemaszerowa³, co nie pomniejsza w niczym dumyŒlesinian, no bo kto ma taki pomnik?. My p³yniemyna prawo do Oœrodka Sportu i Rekreacji.Tu zjemy œniadanie. Z pomostu ktoœ krzyczy:czeœæ skiciu. Co to znaczy?. Jeszcze niktmnie tak nie nazwa³. Za chwilê wiem ju¿wszystko. Otó¿ w miejscowoœci Skulsk, niedalekoktórej bêdziemy p³yn¹æ, rozwi¹za³ siêworek z artystami. Malowali ci oni obrazy œwiêtych.I to jak! Wszystko na jedn¹ mod³ê, a ka¿-dy by³ inny. Dzie³a powstawa³y wg systemupiêciu palców lewej rêki. Gdy trzeba by³o, tow miejsce kciuka trafia³o Dzieci¹tko, gdy potrzebnyby³ inny œwiêty, postaæ Madonny miewa³adomalowywane w¹sy lub brodê, wszystkodostosowane do lokalnych potrzeb. By jepoznaæ, wysy³any by³ w okreœlonym kierunkuspecjalny emisariusz. Informowa³ on przyby-³ych po nim malarzy o miejscowych potrzebachartystycznych. Musia³o siê to odbywaæw tajemnicy, zatem powsta³ wœród nich nie rozumianyprzez innych jêzyk, w którym s¹siaduj¹ze sob¹ zniekszta³cone s³owa rosyjskie,niemieckie, hebrajskie i polskie. W tej specyficznejmowie ochwest oznacza³ obraz, st¹d jejnazwa: gwara ochweœnicka lub kmina ochweœnicka.Jêzyk ów przywêdrowa³ potem do Œlesina.Przyda³ siê tu znakomicie handlarzom gêsiamii pierzem. Œlesiñskie gêsi znane by³y dalekopoza granicami zaboru rosyjskiego. Bymog³y przebyæ dalek¹ drogê, by³y... podkuwane.Przepêdzano je po rozgrzanej smole, potempo pierzu, znowu po smole, a nastêpniepo piasku. Takie „koturna” wystarcza³ydo marszu nawet stukilometrowego.Wspomnia³em granicê miêdzy zaborami.Przebiega³a ona w niedalekiejodleg³oœci od Skulska. Do tej miejscowoœci,znanej z kultu maryjnegoi Sanktuarium Maryjnego, przybywalipielgrzymi. Razu pewnego, znu¿enid³ugim marszem, moczyli zdro¿onenogi w wodzie Jeziora Skulska Wieœ.Ich oczom ukaza³ siê widok wprostbiblijny. Oto po wodzie, w poprzekjeziora, pod¹¿a³o kilku, uginaj¹cychsiê pod ciê¿arami, wêdrowców. Istnycud i to podczas pielgrzymowania.A jaka by³a prawda?. Têdy, daleko odoczu pograniczników, odbywa³ siê przemyt towarów.Mielizna na jeziorze nadawa³a siê dotego znakomicie.Takie oto i im podobne historie mo¿na us³yszeæw pó³nocnej czêœci naszego powiatu.My jednak posileni dos³ownie i duchoworuszamy dalej, tym bardziej, ¿e sprzyjanam pogoda. Po obu stronach, na brzegach,piêkny sosnowy las. P³yniemy na pó³noc. Tu¿za OSiR-em linia brzegowa podnosi siê. Naskarpie, w starym lesie sosnowym, ulokowanes¹ kolejne oœrodki wypoczynkowe: najpierwmijamy „Hotel Energetyk” wyposa¿ony w apartamenty,pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, domki campingowe,restauracjê, kawiarniê. Niewiele dalej,równie¿ na prawym brzegu, widoczna jestprzystañ oœrodka Kopalni Wêgla Brunatnego„Konin” S.A. Nie bez kozery miejsce to nosinazwê „Gwarek”. Na skarpieogrzewane pawilony mieszkalne,restauracja, kawiarnia,chata grillowa, kort tenisowy.P³yniemy dalej na pó³nocny-wschód.Wita nas oœrodek „LeœnaPolana”. Znajdziemy tu wygodnepokoje, restauracjê,œwietny grill, a przedewszystkim spokój i rodzinn¹atmosferê. Jezioro Œlesiñskietrochê siê rozszerza. Z dalekawidaæ wodospad, zwyczajowonazywany „Niagar¹”.Jest to po prostu spust wodyz kana³u ³¹cz¹cego JezioroŒlesiñskie z Jeziorami Licheñskimi P¹tnowskim, stanowi¹cy fragment systemuch³odz¹cego miejscowe elektrownie. Wodospadbêdziemy mijaæ z prawej burty. Piêknywidok spadaj¹cej czystej wody przekona ka¿-dego o tym, ¿e przemys³ mo¿e znakomiciewspó³¿yæ z natur¹. Za wodospadem, nawschodnim brzegu jeziora, rozlokowa³y siê prywatneposesje wypoczynkowe. Zbli¿amy siêdo w¹skiego przesmyku, obok którego mo¿nazauwa¿yæ fragmenty grodziska z XII wieku. Totu okrutny Garca wiêzi³ Klarê (patrz majowynumer Kuriera).Krótkim kana³em wp³ywamy na Jezioro Czarnei dop³ywamy do œluzy Gawrony. Za ni¹ponad dziesiêciokilometrowy Kana³ Warta-Gop³o,który przez tereny gminy Skulsk wiedzienas do Jeziora Gop³o. W po³owie kana³u, oko-³o 1 kilometra od prawego brzegu, znajdujesiê niewidoczna z tego miejsca osada Noæ.Miejsce ma³e, ale to tu urodzi³a siê Rzepicha,matka Piastów. Wp³ywamy na teren NadgoplañskiegoParku Tysi¹clecia. Jest to rezerwat opow. 2314 ha. Tereny wokó³, to park krajobrazowy.W obrêbie rezerwatu wyodrêbnionychjest 7 stref œcis³ej ochrony. W tych miejscachchronione s¹ fragmenty jeziora i jego brzegi,oraz miejsca gniazdowania i lêgów ptactwa.Nie wolno wêdkowaæ. Miejsca te s¹ wyraŸnieoznaczone. Na ³¹kach obok miejscowoœci KaczaWarta mo¿na pod koniec maja zobaczyæstada m³odych gêgaw. S¹ bardzo ufne. Podchodz¹bardzo blisko cz³owieka. Warunkiemjest oczywiœcie zachowanie spokoju i ciszy, aleo tym ka¿dy turysta wie doskonale.Jeziorem Gop³o dop³ywamy do Kruszwicy.Mo¿emy zakoñczyæ nasz¹ wyprawê podMysi¹ Wie¿¹, choæ wytrawni ¿eglarze pewnietu tylko odpoczn¹, wspomn¹ Popiela i pop³yn¹dalej. Szlak prowadzi bowiem a¿ do Gdañska.Ju¿ od kilku lat sp³ywaj¹ nim podczas „flisu¿eglarskiego” wodniacy z ca³ej Polski.Stopy wody pod kilem!Mariusz LewandowskiBiuletyn PowiatuKoniñskiegoRedakcja:Wydawca:Zdjêcia:Nak³ad:Opracowanie i druk:Wydzia³ Promocji i Informacji62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 243 02 24www.powiat.konin.pl, e-mail: powiat powiat.konin.plStarostwo Powiatowe w Koninie62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 243 02 20, tel./fax (063) 243 02 01www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl, e-mail: powiat powiat.konin.plze zbiorów Starostwa.2000 egzemplarzyDrukarnia Wydawnicza TRANS - DRUK62-590 Golina, Kraœnica Kol. 84, te./fax (063) 245 83 31,www.transdruk.pl, e-mail: transdruk transdruk.plBiuletyn Powiatu KoniñskiegoPamiêtaj o wyborach do Parlamentu Europejskiego - 13 czerwca 2004 !

More magazines by this user
Similar magazines