skraćeno izvješće projekta - Fakultet prometnih znanosti ...

fpz.unizg.hr

skraćeno izvješće projekta - Fakultet prometnih znanosti ...

Skraćeno izvješće o znanstvenom projektu (I.1)INTEGRACIJA SUSTAVAINTERMODALNOG VODNOGPROMETA U EUROPSKOJTRANSPORTNOJ MREŽIZnanstveni projektŠifra projekta:135-1352586-2588Prof. dr. sc. Natalija JolićFakultet prometnih znanostiSveučilište u ZagrebuZagreb, 2009.


Naziv izdanjaSkraćeno izvješće (I.1)Znanstveni projektINTEGRACIJA SUSTAVA INTERMODALNOG VODNOGPROMETA U EUROPSKOJ TRANSPORTNOJ MREŽIPodručje projekta: Tehničke znanostiPolje projekta: Tehnologija prometa i transportGrana projekta: Pomorski i riječni prometTip istraživanja: Primijenjena istraživanjaNakladnikFakultet prometnih znanostiSveučilište u ZagrebuUrednikProf.dr.sc. Natalija Jolić


uvodU hrvatskom prometnom sustavu nije utvrđena niti znanstveno valorizirana argumentiranostuspostave intermodalnog i interoperativnog vodnog prometa pa je zato razvitakintermodalnog transporta podložan neusklađenom razvitku bez mogućnosti uspostaveintereroperativnosti prometnog sustava u funkcionalnom, informacijskom iadministrativnom smislu. Analiza predispozicija Republike Hrvatske za uspostavu intermodalnihoperacija multi-nacionalnog obilježja, procesa uvoza/izvoza i organiziranjapomorskog transporta te transporta na unutarnjim plovnim putovima, uvjet je razvojaprometnog sustava RH.Istraživanjem na ovom projektu dokazati će se značaj interkonektivnosti sustava vodnogprometa u integraciji tehnoloških aktivnosti i uspostavi intermodalnog vodnogprometa kvalitativno i kvantitativno valorizirajući mjere dobrote sustava (zadovoljenjekorisnika, djelotvornost, učinkovitost, efikasnost i f1eksibilnost i održivost). U procesupriprema Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju i usklađivanja s tehničkotehnološkihobilježjima i organizacijskim konceptima europske transportne mreže,preporučljivo je provođenje ovakvog projekta s ciljem definiranja strategijskih smjernicaintegracije intermodalnog vodnog prometa RH budući da je potpora razvoja intermodalnogtransporta jedno od prioriteta Europske transportne politike do 2010. godineodređene od strane Europske komisije. Tehničko-tehnološka obilježja odražavajuspecifikacije tehničkih performansi sustava, tržišnim ograničenjima, predviđanjemveličine prometne potražnje i prometne ponude u bliskoj budućnosti. Fakultet prometnihznanosti Sveučilišta u Zagrebu ovim projektom želi doprinijeti povećanju sigurnostii fleksibilnosti transporta, smanjenju utjecaja transporta na okoliš te poboljšanjuperformansi transporta i integraciji intermodalnog transporta RH u europsku transportnumrežu. U kontekstu poboljšanja kompatibilnosti i konkurentnosti transportnih mreža,povećanju sigurnosti prometa i zaštite okoliša, integracija sustava intermodalnog vodnogprometa u europskim transportnim mrežama predstavlja važan segment razvojagospodarstva.Predviđene aktivnosti i očekivani rezultati projekta ostvariti ce se tijekom predviđenogpetogodišnjeg rada na projektu, domaćih i stranih suradnika, uz interni audit odvijanjaprojektnih zadataka i ispunjenja projektnih zadaća.


PRVI DIOKontekst projekta1 Dosadašnje spoznajeU prijašnjim razmatranjima, stručnoj i znanstvenoj literaturi te znanstvenim projektima,predmet istraživanja bio je fokusiran na segmente sustava intermodalnog transporta.Temeljem stručnih projekata u Hrvatskoj je intenzivnom izgradnjom autocesta podignutarazina prijevozne usluge na zavidnu razinu, dok isto nije učinjeno sa pomorskimprometom i prometom na unutarnjim plovnim putovima. Takav razvoj rezultirao jedjelomično poremećenim uvjetima na prometnom tržištu i nedovoljno iskorištenom iintegriranom vodnom prometu u prometni sustav Republike Hrvatske. Takvim pristupomkomparativne prednosti intermodalnog vodnog prometa ne dolaze do izražaja,također niti integracija sustava vodnog prometa RH u europskoj transportnoj mrežinije na mogućoj i željenoj razini.Istraživanja uspostave intermodalnosti i harmonizacije sustava intermodalnog transportapredstavljaju predmet nekoliko projekata koje je financirala Europska komisija,s naglaskom na analizi čimbenika uspjeha i čimbenika neuspjeha razvoja i uspostaveintermodalnog transporta.Iz područja intermodalnog transporta objavljen je značajan broj knjiga, održano višeznanstvenih i stručnih skupova na kojima su publicirani radovi suradnika na ovom prijedloguprojekta. Međutim, do sada nisu provedena opsežnija istraživanja, temeljenana primjeni znanstvenih metodologija u istraživanju i koncipiranju znanstvenih spoznaja,koja bi rezultirala smjernicama i modelom integracije sustava intermodalnog vodnogprometa u prometni sustav u cjelini odnosno europsku transportnu mrežu, koji bitrebao biti usvojen na razini nacionalne strategije razvoja prometa.2 Nastavak prethodnih istraživanjaProjekt se tematski oslanja na projekte financirane od strane Ministarstva znanosti itehnologije na kojima je voditelj ovog projekta aktivno sudjelovao. Ti projekti su:• “Riječni promet i plovni putovi” br. 135007 voditelj projekta prof. dr. sc. Damir Božičević,Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;• “Model intermodalnog transporta u RH” br. 0135007 voditelj projekta prof. dr. sc.Damir Božičević, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i• “Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava” br. 0112008 voditelj projektaprof. dr. sc. Čedomir Dundović, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.135-1352586-25885


projektRezultati navedenih projekata, prema definiranim projektnim zadaćama, omogućilisu definiranje temeljnih postavki razvoja intermodalnih sustava općenito i predispozicijeintegracije subjekata intermodalnog transportnog sustava. One su bile temeljnipreduvjeti uočavanje potrebe i definiranje metodoloških smjernica harmonizacije intermodalnostivodnog prometa Republike Hrvatske i europskog prometnog sustava,odnosno pripreme i prijave ovog projekta.Nadalje, ovaj projekt predstavlja nastavak istraživanja projekta Interreg IIIA nazivaAdriatic Short Sea Shipping Transport Network Development between Croatia andltalia, kojeg je Fakultet prometnih znanosti potpisao u srpnju 2008. Prijavi projekta jeprethodilo šestomjesečno istraživanje intermodalnosti vodnog prometa na Jadranuuz potporu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.3 Odjek i utjecaj prethodnih istraživanjaSuradnici na projektnu u istraživanju tijekom rada na navedenim projektima (“Riječni prometi plovni putovi“, “Model intermodalnog transporta u RH” i “Integracija i koordinacijalučkog i prometnog sustava”) objavili su preko 56 radova od kojih su mnogi citirani. Najvećibroj radova objavljen je u referentnim inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima.Rezultati prethodnih istraživanja prezentirani su također i na međunarodnim konferencijamaobjavljeni u zbornicima radova. Pored navedenog, obranjen je jedan znanstvenimagistarski rad iz područja razvoja intermodalnog i kombiniranog prometa u RepubliciHrvatskoj kao stvarne, ekonomične i konkurentne alternative unimodalnom transportu.Kao rezultat istraživanja na navedenim projektima obranjene su tri doktorske disertaciječiji primijenjeni zaključci izravno iniciraju uspostavu nacionalne i regionalne interoperativnostii intermodalnosti prometnog sustava afirmirajući znanstvene i istraživačkeprograme i projekte unapređenja sučelja prometnih podsustava i funkcioniranja prometnogsustava u cjelini. Objavljene su dvije knjige: Lučki terminali i Luke i ITS (inteligentnitransportni sustavi).Temeljem ostvarenih uspješnih rezultata projekta, jedan od najvažnijih odjeka prethodnihistraživanja jest pokretanje poslijediplomskog specijalističkog studija “Intermodalnitransport” za obrazovanje na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebukojim se želi doprinijeti povećanju sigurnosti i fleksibilnosti transporta, smanjenju utjecajatransporta na okoliš te polaznicima studija osigurati znanja i vještine potrebne zaprofiliranje specijalista za poboljšanje performansi transporta, harmonizaciju i menadžmentintermodalnog transporta.4 PretpostavkaTransport predstavlja ključan čimbenik kvalitete života, u prilog tome ide i transportnapolitika Europske unije s temeljnim ciljevima: poboljšanjem kompatibilnosti i konkurentnostitransportnih mreža i promocija sigurnosti prometa i zaštite okoliša.6135-1352586-2588


projektRazličiti (globalizacijski) trendovi i popratni čimbenici iniciraju razvoj intermodalnogtransporta, stoga je važno shvatiti da učinkovitost intermodalnog transportnog sustavauvjetuje ekonomski razvoj i razinu lokalne, nacionalne i međunarodne mobilnosti.Cilj razvoja intermodalnog transporta je uspostava djelotvornog sustava koji možezadovoljiti potrebe korisnika i učinkovitog sustava koji može opstati nakon zadovoljenjapotreba. Na djelovanje sustava intermodalnog vodnog prometa utječu sve promjeneu ostalim podsustavima intermodalnog prometnog sustava i gospodarskomsustavu izazvane tehnološkim razvojem i globalizacijom tržišta.Harmonizacija procesa i integracija sustava intermodalnog vodnog transporta izravnoutječe na razvoj transporta odnosno jedinstvene transportne politika i nacionalnihtransportnih politika. Promjene na globalnom tržištu i razvoj informacijskih tehnologijaodražavaju se i na procese cirkulacije tereta i povećavanje korištenja sustava vodnogprometa i povećavanje beneficija njegova korištenja u odnose na druge. Stogabi strategija razvoja intermodalnog transporta trebala biti usvojena na razini nacionalnestrategije prometa, ta činjenica posebno dolazi do izražaja zbog postojećihpolitika i mjera stimulacije i poticanja unimodalnog transporta: stimulacija transportana unutarnjim plovnim putovima (investiranjem u terminala na unutarnjim plovnimputovima) i stimulacija međuobalnog prometnog povezivanja (engl. SSS - Short SeaShipping).Ostvarenje intermodalnosti sustava vodnog prometa u stvarnosti predstavlja strateškopitanje budući da je intermodalnost od fundamentalne važnosti za razvoj konkurentnihalternativa cestovnom transportu, smanjenje uskih grla i zakrčenosti cestovnihprometnica, negativnog utjecaja prometa na okoliš, povećanje sigurnosti i zaštiteprometa, što sve izravno utječe na povećanje kvalitete života. Dostupne statistikepokazuju da zahtjevi (u tkm) za odvijanje intermodalnog SSS predstavljaju glavni oblikintermodalnog transporta u Europi.Sljedeće akcije i aktivnosti na području ostvarenja intermodalnosti moraju biti usmjerenena ostvarenje potpunije integracije pojedinih sustava vodnog transporta kojipružaju značajne transportne kapacitete kao sučelja u učinkovito vođenom transportomprocesu. To se posebno odnosi na: integraciju riječnih i pomorskih luka RepublikeHrvatske u prometnom i logističkom smislu, njihovu integraciju u transeuropskojtransportnoj mreži, definiranje i valoriziranje funkcionalnosti sustava intermodalnogvodnog prometa te sustavni metodološki pristup integracije i definiranja utjecaja nadinamičku optimizaciju intermodalnog vodnog prometa.Obzirom na aktivnosti pridruživanja RH Europskoj uniji, kao i intenziviranje izgradnje prometneinfrastrukture, predmet ovog znanstvenog istraživanja, temeljenog na primjeniznanstvenih metodologija u istraživanju i koncipiranju znanstvenih spoznaja, predstavljavažan segment razvoja nacionalnog gospodarstva i temelj uspostave održivostiprometnog sustava u kaotičnom okruženju.135-1352586-25887


projekt5 Postupci, protokol i plan istraživanjaPlanirani postupci i aktivnosti na projektu definirani su planom i protokolom istraživanja,u prijavi projekta, tijekom trajanja projekta u razdoblju od pet godina.Projekt je po svojim ciljevima usmjeren na jačanje intermodalnog vodnog transportaizmeđu zemalja Europske unije i Republike Hrvatske kroz koordinirane prijedlogetransportnih rješenja dobivenih timom stručnjaka i znanstvenika i uz veliku podrškutransportnog sektora. Pri izvođenju projekta biti će korišten velik broj podataka, informacija,literature, dosadašnjih spoznaja i znanja, uključujući različite politike razvojasustava intermodalnog vodnog prometa, različite predispozicije za razvoj sustava intermodalnogvodnog transporta i različit odnos potražnje za intermodalnim transportnomi ponude intermodalnog transporta. Pri utvrđivanju uskih grla razviti će se različitiscenariji relevantnih trendova koji određuju razvoj intermodalnog transporta, posebnoonih koji se odražavaju na predviđanje buduće potražnje za uslugom intermodalnogtransporta. Za savladavanje uskih grla, kao jedan od rezultat ovog projekta, bitice predložene odgovarajuće politike definirane željenim performansama. Posebannaglasak će biti na valorizaciji opravdanosti razvoja intermodalnog transporta i mrežeintermodalnog transporta kojima je dan visok prioritet.Iskustvo iz prethodnih znanstvenih istraživanja je pokazalo da su projekti, posebno upodručju istraživanja transporta, uspješno završili samo ukoliko su rezultati projekta iznanstvene spoznaje diseminirani. U svrhu uspješne diseminacije znanja i rezultataprojekta mjere diseminacije projekta detaljno su planirane kao izravne i neizravnemjere.6 Svrha i ciljevi predloženog projekta istraživanjaSvrha istraživanja je: u okviru tehničkih znanosti i znanstvenog polja tehnologija prometai transport istražiti elemente sustava intermodalnog transporta, njihove međusobneveze i veze sustava prema drugim podsustavima prometnog sustava, a s ciljemeliminacije čimbenika koji opterećuju gospodarstvo RH (skup i neučinkovit transport,veliki eksterni troškovi i štetni utjecaj na okoliš). Prvi korak u proučavanju mogućnostiintegracije sustava intermodalnog vodnog prometa treba biti analiziranje komercijalnihi tehničko-tehnoloških prednosti koje determiniraju postojeće stanje i razvijenostmeđuobalnog povezivanja i transporta na unutarnjim plovnim putovima. Svrha je natemelju utvrđene uloge prometnih koridora i prometnih tokova, definirati konkurentnosti kriterije kvalitete usluge intermodalnog vodnog transporta Republike Hrvatske,te potencijal integracije u jedinstveni intermodalni transport na europskim transportnimmrežama u skladu s pretpostavkama Europske Unije (White Book). Svrha je, također,koristeći definirane oportunitetne tokove valorizirati alternative integracije iizravne beneficije integracije sustava intermodalnog vodnog prometa u europskojtransportnoj mreži s ciljem dobivanja konzistentnih rezultata što mogu poslužiti kaoznanstvena i aplikativna podloga za koherentna poboljšanja prometne, logističke,administracijske razine i razine upravljanja, pojedinačno.8135-1352586-2588


projektU vezi sa svrhom istraživanja determinirani su ciljevi istraživanja:1. primjenom načela generalizacije i znanstvenih metodologija funkcionalno i strukturalnoistražiti značajke vodnog prometa i njegove reorganizacije - prerastanja uintermodalni vodni promet;2. temeljem razrađenih postojećih i oportunitetnih (ne pretencioznih) tokova intermodalnogtransporta između RH i susjednih zemalja definirati mjere tehničko-tehnološke,organizacijske i administrativne harmonizacije s europskom transportnommrežom3. u svjetlu priprema RH za članstvo u EU, potrebno je znanstveno sagledavanje iobjašnjenje funkcionalnosti, interoperativnosti i intermodalnosti vodnog prometa sciljem profiliranja i iskorištenjem prednosti prometnog sustava RH.7 Primjena istraživanjaPrimjena rezultata istraživanja temeljenih na znanstveno-istraživačkom radu, konzultiranjunajnovije svjetske literature, se očekuje od svih asociranih interesnih skupina.To su: luke, lučke uprave, brodari i kopneni prijevoznici, operateri u lukama, špediterii agenti, strukovne udruge i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Očekujese primjenjivost znanstvene metodologije kao podloge za koherentnu i konzistentnuintegraciju sustava intermodalnog vodnog transporta. Rezultati ovog projekta primjenjivisu u lukama i lučkim upravama pri definiranju lučkih politika i smjernica planiranjainfrastrukturnih ulaganja i donošenje strateških planova upravljanja lučkom infrastrukturomi mogućnosti prometne i logističke integracije pomorskih i riječnih luka. Kopneniprijevoznici, špediteri i agenti moći će ostvariti izravne koristi od primjene rezultataistraživanja kao voditelji intermodalnog transporta u 21. stoljeću, svjesnog lokalnih,nacionalnih i međunarodnih čimbenika utjecaja na intermodalni transport. Brodarisu fokusirani kao interesna skupina problematike kojom se bavi ovaj projekt budućida sudjeluju u organiziranju transporta i generiranju procesa u europskoj transportnojmreži. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka je odgovorno za strategijskoplaniranje prometnog sustava, razvojne planove i strategije razvoja intermodalnogtransportnog sustava, prepoznato je kao interesna skupina koja će primijeniti rezultateprojekta u procesu određivanja politike razvoja transporta Republike Hrvatske. Kakoprocesi planiranja razvoja intermodalnog vodnog prometa temeljem znanstvenihprojekata imaju potencijal jačanja nacionalnog gospodarstva i iniciranja obrazovanjai edukacije, rezultati projekta će doživjeti primjenu u programima kolegijima specijalističkogposlijediplomskog studija “Intermodalni transport” na Fakultetu prometnihznanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svima koji sudjeluju bar u jednom dijelu proizvodnje,distribucije, prodaje ili transporta rezultati ovog projekta pomoći će u prepoznavanjudinamike razvoja intermodalnih transportnih sustava i moći odrediti mogućnost vlastitogdoprinosa razvoju prometne znanosti.135-1352586-25889


projekt8 Suradnici na projektuIMEPREZIMEMATIČNIBROJZVANJESTATUSE-POŠTANATALIJA JOLIĆ 239426 izvanredni profesor voditelj natalija@fpz.hrDAMIR BOŽIČEVIĆ 35315 REDOVNI PROFESOR ISTRAŽIVAČ dbozicev@fpz.hrMIHAELABUKLJAŠSKOČIBUŠIĆ226863 docent ISTRAŽIVAČ mihaelab@fpz.hrBOJAN HLAČA 283515 ZNANSTVENI SURADNIK ISTRAŽIVAČrijeka.gateway@portauthority.hrMARINKO JURČEVIĆ 272456 IZVANREDNI PROFESOR ISTRAŽIVAČ marinko.jurcevic@hrt.hrZVONKO KAVRAN 213361 IZVANREDNI PROFESOR ISTRAŽIVAČ zvonko.kavran@fpz.hrDRAŽEN KOVAČEVIĆ 198583 IZVANREDNI PROFESOR ISTRAŽIVAČdrazen.kovacevic@fpz.hrKRISTIJAN ROGIĆ 220186 IZVANREDNI PROFESOR ISTRAŽIVAČ kristijan.rogic@fpz.hrNIKOLINA BRNJAC 252331 ASISTENT ISTRAŽIVAČ brnjac@fpz.hrVLATKA STUPALO 309775 ASISTENT ISTRAŽIVAČ vlatka.stupalo@fpz.hrNINA PERKO 304913 MAGISTAR ZNANOSTI ISTRAŽIVAČnina.perko@pomorstvo.hrPERO VIDAN 288456 ASISTENT ISTRAŽIVAČ pvidan@fpst.hrStranci suradnici na projektu:1. Lawrence Henesey, Blekinge Institute of Technology, Department of System and,Software Engineering, Biblioteksgatan 4 or Box 214, S-374 24 Karlshamn, Sweden2. dr. sc. Jurij Kolenc, Faculty of Maritime Studies and Transportation, 6320 Portorož,Slovenia3. dr. sc. Igor Jakomin, Faculty of Maritime Studies and Transportation, 6320 Portorož,Slovenia10135-1352586-2588

More magazines by this user
Similar magazines