Views
2 years ago

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
doracak për ecurinë administrative të procedurës - UNDP
Projekt Operacional i Fondacionit të Kosovës pë Shoqëri të ... - KFOS
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
FSHDPAK - Guidë udhëzuese mbi të drejtën për punësim - Adrf.org.al
MODELI PËR UDHËHEQJE ELEKTRONIKE të ... - CIVICA Mobilitas
TË GJITHË NJERËZIT E MI
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Komunës ... - UNDP Kosovo
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
Qeveria e Kosovës Ministria e Mjedisit dhe ... - INSPIRATION
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
Përcjellja e procesit të decentralizimit në Republikën e
Politikbërja e Limituar e të Bërit Biznes - indep
Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...