Views
3 years ago

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
doracak për ecurinë administrative të procedurës - UNDP
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
MODELI PËR UDHËHEQJE ELEKTRONIKE të ... - CIVICA Mobilitas
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
FSHDPAK - Guidë udhëzuese mbi të drejtën për punësim - Adrf.org.al
njoftimi për dhënie të kontratës sherbime - Dogana e Kosovës
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
TË GJITHË NJERËZIT E MI
Qeveria e Kosovës Ministria e Mjedisit dhe ... - INSPIRATION
Përcjellja e procesit të decentralizimit në Republikën e
Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Komunës ... - UNDP Kosovo
Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...
Aktivitetet e realizuara të Programit MASHT/DANIDA gjatë vitit 2012
STANDARDE PËR DIGJITALIZIMIN E PLANEVE ... - CIVICA Mobilitas
Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës - QKSS