Views
3 years ago

THE FIRST DRAFT OF CREATIVE COMMONS LEGAL CODE

THE FIRST DRAFT OF CREATIVE COMMONS LEGAL CODE

THE FIRST DRAFT OF CREATIVE COMMONS LEGAL

GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONSGHI CÔNG – PHI THƯƠNG MẠI – CHIA SẺ TƯƠNG TỰ – PHIÊN BẢN 3.0TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ.VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƢ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨCCREATIVE COMMONS CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY TRÊN CƠ SỞ “NHƢ NÓ VỐN CÓ”. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONSKHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƢỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐIVỚI MỌI THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐÓ.Giấy Phép Sử DụngTÁC PHẨM (NHƢ ĐƢỢC GIẢI THÍCH DƢỚI ĐÂY) ĐƢỢC CẤP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP NÀY.TÁC PHẨM ĐƢỢC BẢO HỘ THEO LUẬT BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNGTÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƢỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀUBỊ NGHIÊM CẤM.BẰNG VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊRÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. BÊN CẤP PHÉP TRAO CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐƢỢC NÊU TRONGGIẤY PHÉP NÀY TRÊN CƠ SỞ SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƢ VẬY.1. Giải thích từ ngữa. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm đƣợc tạo nên dựa trên Tác Phẩm nhƣ là tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cảibiên, hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Tác Phẩm có thể đƣợc sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để tránhnhầm lẫn, đối với Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, sự đồng bộ hoá của Tác Phẩm với các hình ảnhchuyển động cùng lúc (“sự đồng bộ”) sẽ đƣợc xem là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này.b. “Tuyển Chọn” là một tập hợp các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, nhƣ các bộ bách khoa từ điển và các hợp tuyển mà, do việc lựachọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ đƣợc bảo hộ đúng nhƣ vậy mà không làm ảnh hƣởng tới bản quyền tác

Creative Puzzles of the World
Creative Puzzles of the World
Code of Conduct 04 08 Vietnamese
CREATIVE BRAIN, THE : The Science of Genius
Assessment of the Disaster Preparedness of Vietnamese SMEs
CÔNG LÝ - Progress of the World's Women - UN Women
The Land of Many Colors (My First Library)
[+]The best book of the month Little Kids First Big Book of the Ocean (First Big Book) [READ]
Biodiversity and local perceptions on the edge of - Center for ...
Jackie Kennedy Onassis: The Biography of America's First Lady
(Quy Vùng Tại Quận Columbia) - Office of Zoning
One Good Earl Deserves a Lover: The First Rule of Scoundrels
Getting to the Core of Writing, Level 1: Essential Lessons for Every First Grade Student
DE 2320/V - Employment Development Department - State of ...
Tín Quỹ của Con Quý Vị - Public Guardian and Trustee of British ...
How To Be an All-Star Residency Match Applicant: From the First Year of Medical School to Match Day. A MedEdits Guide.
SAN BAÈNG TRÔÛ NGAÏI - First Call
Download a draft version of the paper
DRAFT March 1 , 2000 The Lmaging Capabilities of HESSL ... - Nasa
Draft List of Applicants from the category of Dependents of ...
The Legal Environment of Business
Fundamental Interactions Draft Report of the NuPECC Long ... - KVI
Thông báo Chương trình Học giả (VSP) 2009 - 2010
Tháng 6 năm 2013 - Vietnam Education Foundation
TENTH STATUS REPORT OF THE INDEPENDENT MONITOR
3. Sub: Draft seniority list in the cadre of Scientific Assistant (PB 2 ...
The Commonwealth of Massachusetts