Výroční zpráva / Annual report

ftp.pse.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva / Annual report

2011Výroční zpráva / Annual reportVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 1


Rok 2011 se pro společnostABS Jets nesl v duchu pokračujícíchinvestic a rekonstrukcí. Tounejvýznamnější byla výstavba novéhoABS Jets hangáru N o rozloze téměř6000 m 2 . Velký dík patří akcionářůmspolečnosti za vloženou důvěrua zaměstnancům ABS Jets za jejichprofesionalitu a vysoké pracovnínasazení, s nímž každý den přispívajík plnění strategických cílů společnosti.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 2


Obsah4 Úvodní slovo předsedy představenstva5 Charakteristika společnosti7 Organizační struktura8 Ekonomické činnosti společnosti16 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti17 Cíle společnosti a podnikatelský záměr pro rok 201219 Čestné prohlášení20 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ABS Jets, a.s.22 Rozvaha26 Výkaz zisku a ztráty28 Přehled o peněžních tocích cash–flow30 Příloha účetní závěrky41 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobamiza účetní období 2011VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 3


Úvodní slovopředsedy představenstvaNa další dva roky byl prodlouženkontrakt se společností Embraer,na základě kterého je ABS Jetsčeským a slovenským prodejním distributoremletounů této společnosti.V roce 2011 jsme dovezli jeden letounEmbraer Phenom 300 a doufám, ženebyl zdaleka posledním.Vážení kolegové,obchodní partneři a akcionáři, přátelé.Stručně se pokusím zhodnotit rok 2011.Bezpochyby největší událostí byla dostavbaa uvedení do provozu nového hangáruN. Hangárovací a provozní zázemí našíspolečnosti se prakticky zdvojnásobilo a jejasné, že ABS Jets a její akcionáři toutoinvesticí projevili nezdolnou víru v budoucnost– budoucnost byznysu letectví,středoevropského trhu i naší společnostijako takové. Sám jsem byl velmi milepřekvapen tím, jak kvalitně, pěkně a včasbyl nový hangár proveden, za což děkujina tomto místě všem dodavatelům.Druhou velkou akcí, která v roce 2011v naší společnosti proběhla, byla emiseEurobondů, kterou byly přefinancoványprakticky všechny naše bankovní úvěry.Emise dluhopisů v řádu stamilionůkorun je velmi sofistikovaná finančníoperace a děkuji všem, kteří se zasloužilio její zdárný průběh, v neposlední řaděfinančnímu oddělení naší společnosti.Na další dva roky byl prodloužen kontraktse společností Embraer, na základěkterého je ABS Jets českým a slovenskýmprodejním distributorem letounů tétospolečnosti. V roce 2011 jsme dovezlijeden letoun Embraer Phenom 300a doufám, že nebyl zdaleka posledním.Společnost také vybudovala provoznía handlingovou bázi v Bratislavě, nověpodporuje provoz jednoho letounu Gulfstreambázovaného v Moskvě a získalaněkolik mezinárodních ocenění .Doufám, že v roce 2012 bude stabilnírozvoj společnosti pokračovat a provozvšech složek bude tak jako dosud hladký,kvalitní a bez mimořádných událostí.Děkuji všem zaměstnancům za dobroua obětavou práci. Akcionářům, obchodnímpartnerům a klientům pak děkujemeza důvěru. Vynasnažíme se, abychom si jizasloužili i v roce 2012.Ing. David Kyjovský, MBAPředseda představenstvaVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 4


Představenstvo Valná hromada Dozorčí rada OrganizačnístrukturaKancelář Generálního řediteleVedoucí řízení jakostia bezpečnostiVedoucí SecurityFlight Safety OfficerGenerální ředitel(Odpovědný vedoucí)ControllingPersonálnímanažerAsistentGenerálníhořediteleVedoucísprávyobjektuKoordinaceLetůVedoucívnitřní bezpečnosti(BOZP a PO)ObchodnírozvojITPrávníkspolečnostiRecepceÚdržbaobjektuOstrahaMIS manažerPART 145EU OPSTechnickýředitelŘeditelletového provozu(FOM)Ředitelpozemníhoprovozu (GOM)Vedoucízachování letovézpůsobilostiVedoucívýcviku posádekFinančníředitelObchodníředitelVedoucí údržbyletadel na tratiPlánováníposádekHandling PRGKoordinátorvýcviku posádekVedoucí účetníMarketingPRStanice traťovéúdržby BTSProvoznízákladnaBTSŘízení zachováníHandling BTS letovéSpráva majetku Projektové řízenízpůsobilostiVedoucítechnicképodporyVedoucí pilottypu LegacyOperačnídispečink (OPS)Podpora třetímstranámProdej a smluvnízajištění služebPlánování údržbya inženýringVedoucí pilottypu LearjetVedoucíúdržby letadelna základněVedoucí pilottypu BravoTOPmanagementVedoucípalubníhopersonáluVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 7


Ekonomické činnostispolečnostiAircraft ManagementSpráva a provoz letadel v privátním vlastnictví, poradenstvíSpráva a provoz letadel v privátnímvlastnictví je jednou z hlavních činnostíspolečnosti a službou, kterou nabízímejiž od počátku existence ABS Jets. Díkyletitým zkušenostem tak máme viditelnýa nezpochybnitelný náskok vůči konkurenci,a to jak v rozsahu, tak i v kvalitěposkytovaných služeb.Kromě správy a provozu letadel poskytujeABS Jets také poradenské službypři výběru a koupi nových letadel. Našeporadenské služby jsou poskytoványkomplexně, od samotného doporučenío vhodnosti daného typu letounu až pojeho konfiguraci, objednání, zajištěnífinancování, převzetí a dovozu na mateřskouzákladnu.Jedním z hlavních strategických a dlouhodobýchcílů společnosti je stabilnírozšiřování flotily o nejméně jeden novýletoun ročně. V roce 2011 jsme tento cílsplnili již během třetího čtvrtletí, kdy senaše flotila rozrostla o další letoun typuGulfstream s bází v Moskvě.Intenzivní jednání s předním světovýmvýrobcem Embraer, vedená od počátkuroku 2011, potvrdila pozici společnostiABS Jets coby leadera trhu privátníletecké přepravy a vyústila v prodlouženísmlouvy na prodej letadel tohotobrazilského výrobce v České republicea na Slovensku o další 2 roky. PodpisemASR (Authorized Sales Representative)smlouvy zahájila společnost ABS Jetscílené aktivity spojené se zastoupenímleteckého výrobce v regionu střednía východní Evropy a s propagací businessjetů a soukromé letecké přepravy vůbec.Marketingový program zaměřený napodporu prodeje bizjetů zahrnoval sériiprezentačních dní business jetů Embraerv Čechách i na Slovensku, stejně jakoširokou mediální podporu. Rostoucí oblibubusiness jetů Embraer potvrdil i nákupprvního letadla typu Phenom v ČRa SR, ke kterému došlo v září roku 2011.Koupě a prodej Phenomu 300 pozitivněpřispěly k dalšímu rozvoji služeb několikafiremních úseků ABS Jets – zejménaúdržby, letového úseku a plánování letů.Neustálou optimalizací portfolia nabízenýchslužeb vyvíjí ABS Jets stále novépostupy pro optimalizaci nákladů naprovoz bizjetů stávající flotily, stejně takjako pro každé další budoucí letadlo vesprávě společnosti.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 8


Díky novému modernímu zázemí, kteréumožňuje naši rychlejší expanzi, a synergickémuefektu, kterého dosahujeme z obou našichstěžejních činností – provozování business jetůa poskytování servisních služeb – očekávámedalší nárůst v následujících letech.Aircraft MaintenanceÚdržba letadelV reakci na zvyšující se poptávku poúdržbě business jetů provozovaných společnostíABS Jets došlo k rozšíření úsekuúdržby o vlastní lakovnu a k dokončenívýstavby dílny kompozitových oprav.Vše proběhlo dle stanoveného plánu, tj.ve druhém čtvrtletí uplynulého roku.Současně byly zahájeny a dokončenydalší investice do zkvalitnění prostortechnického úseku včetně rekonstrukcevýchodní haly hangáru C, který je nověcelý využíván pouze pro údržbu, a dokončenía uvedení do provozu zbrusunového hangáru N. Tyto kroky praktickyzdvojnásobily kapacitu určenou provyužívání potřeb technického úseku.K rozšíření poskytovaných služebtechnické údržby významně přispěli nový letoun ve flotile, Phenom 300,díky němuž získala společnost ABS Jetsoprávnění k provádění údržby na letounechtohoto typu.Významným krokem ve vývoji údržbovéhostřediska ABS Jets bylo zřízenípodpory údržby našim klientům naletišti Boryspil v Kyjevě. Poskytovánímmaintenance support přímo v Kyjevě sevýznamně přibližujeme našim klientůmz východní Evropy.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 9


Executive HandlingKomplexní služby handlingu nabízíspolečnost ABS Jets již od roku 2007.Primárním cílem v roce 2011 bylo zlepšeníslužeb poskytovaných pro vlastníflotilu v domovské základně na letištiv Praze Ruzyni. S rozšiřováním flotilya domovské základny souviselo takérozšíření poskytovaných služeb handlingunejen na pražském letišti, ale také naletišti M. R. Štefánika v Bratislavě.Executive Handling PrahaVýrazným zlomem ve vývoji společnostiABS Jets v roce 2011 bylo dokončenívýstavby nového hangáru N na letištiPraha Ruzyně. Nastěhování do novýchprostor otevřelo dveře novým možnostemrozšíření společnosti na polihandlingu. Nákup vlastní techniky prozimní údržbu a úklid hangáru zajistil soběstačnosthandlingového úseku, zřízenípodpůrné pozice staničního dispečerapak umožnilo další zlepšení poskytovanýchslužeb. Zároveň byla v roce 2011prodloužena licence pro poskytováníhandlingových služeb, a to až do roku2014.Četná účast na všech významnýchmezinárodních výstavách a efektivnípropagace handlingu a hangárovánív průběhu celého roku 2011 přispělak nárůstu počtu klientů o 15 % oprotipředchozímu roku. Handling ABS Jetsse tak vyšvihl mezi absolutní špičkuv rámci poskytovatelů těchto služebv evropském měřítku a jedničku napražském ruzyňském letišti.Díky novému hangáru i dalším investicímse ABS Jets stala leaderem na trhustřední a východní Evropy nejen mezioperátory bizjetů, ale také mezi poskytovatelihandlingových služeb.Executive Handling BratislavaPro Executive Handling v Bratislavěbylo v roce 2011 klíčovou událostíotevření nových vlastních kancelářskýchprostor na Letišti M. R. Štefánika.Investice do nových vlastních prostornám v budoucnu umožní další rozvoja zkvalitňování handlingových služebv Bratislavě, v souladu s rostoucí poptávkounašich klientů v tomto regionu.Klíčové momenty proExecutive Handling Praha v roce 2011:prodloužení licence handlingu do r. 2014otevření nového ABS Jets hangáru Nnákup vlastní techniky pro zimní údržbu a úklid hangáruzřízení pozice staničního dispečera na handlingunavýšení počtu rotací (navýšení počtu externích klientů)účast na mezinárodních výstavách a podpůrné marketingové aktivityKlíčové momenty proExecutive Handling Bratislava v roce 2011:prodloužení licence handlingu do r. 2014rozšíření vlastního zázemí o nové vlastní kanceláředalší zkvalitnění poskytovaných služeb v BratislavěVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 10


Aircraft SalesÚsek prodeje letadel zahájil rok 2011jednáním o prodloužení smlouvy ASR(Authorized Sales Representative)o obchodním zastoupení pro prodejbusiness jetů značky Embraer v regionuČR a SR.V duchu nové dlouhodobé obchodnía marketingové strategie byl v roce 2011poprvé implementován marketingový plánzaměřený na podporu prodeje businessjetů. Intenzivní prezentace bizjetů formouprodejně-prezentačních dní a demo letů,dlouhodobá spolupráce s mediálními partnery,efektivní mediální podpora a publicrelations společně vyústily v první a nikoliposlední uskutečněný prodej letadla typuPhenom 300 v ČR a SR.V rámci zvyšování povědomí o značceABS Jets a informování cílové skupinyo výhodách létání bizjety byla zahájenaintenzivní spolupráce se společnostíEmbraer při demo letech určených pronovináře.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 11


Flight PlanningPředletová příprava, plánování a monitoring letůV oblasti předletové přípravy, plánovánía monitoringu letů se rok 2011 nesl předevšímv duchu zdokonalování pracovníchprocesů na úseku plánování letů. Stávajícílicence pro plánování letů byla prodlouženado roku 2014.Tým našich letových dispečerů byl rozšířeno nové posily, což nám v budoucnuumožní posílit náš současný nonstop provoza přijímat větší množství poptávek odnašich klientů nejen z řad našich akcionářůa stávajících klientů, ale i od externíchprovozovatelů z celého světa. Díky prezentacinašich služeb v zahraničí a účasti namezinárodních výstavách a konferencíchse nám podařilo dosáhnout významnéhonárůstu v počtu našich klientů.Potvrzením kvality služeb našeho úsekuplánování letů jsou i probíhající jednánís jedním z největších světových výrobcůbusiness jetů ohledně exkluzivity v dodáváníslužeb plánování letů pro demo flotilutohoto výrobce.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 12


Letový úsekV roce 2011 letový úsek ABS Jets trvalezaměstnával pro báze Praha a Bratislava39 členů posádek - 27 pilotů a 12palubních průvodčích - z toho pro 5letadel Embraer Legacy 600 19 pilotů a 9palubních průvodčích, pro Learjet 60 XR4 piloty a 2 palubní průvodčí, pro CessnuCitation Bravo 4 piloty a 1 palubníprůvodčí. V listopadu byl zahájen výběrposádek pro letadlo Embraer Phenom300 pro rok 2012.V průběhu roku posádky bezpečněodlétaly 3648 letových hodin a 2176letů. Letadla ABS Jets v komerčnímprovozu denně odlétala v průměru vícjak 10 letových hodin a každé 2 hodinyprovedla vzlet nebo přistání. Při náhodnýchkontrolách našich letadel místnímLeteckým úřadem v zahraničí nebylzjištěn a zaznamenán žádný nález.Splnění požadavků schválených výcvikovýchprogramů letového personáluvyžadovalo zorganizování 230 pozemníchškolení a výcviků na simulátoru. Každý pilotABS Jets strávil na učebně nebo samostudiemna počítači v průměru za rok 75hodin, palubní průvodčí 40 hodin, pilotiodlétali na simulátorech při pravidelnémvýcviku a přezkoušeních každých 6 měsícůdohromady za rok více než 250 hodin.V roce 2011 pokryli všechny výcvikya přezkoušení na simulátorech pro letadlaLegacy vlastní instruktoři a examinátoři.Závěry z vyhodnocování Letových zapisovačůbyly průběžně promítány do výcvikuposádek. Byl zahájen rozsáhlý processtandardizace provozních a výcvikovýchpostupů mezi všemi typy provozovanýchletadel.V roce 2011 jsme poprvé zavedli nový,nadstandardní systém výcviku součinnosticelé letové posádky (piloti+letušky) v nouzovýchsituacích např. ztráta přetlaku,požár na palubě nebo nouzová evakuace.Potvrzením kvality poskytovaných služebletového úseku bylo udělení ceny asociaceNBAA Commercial Business Flying SafetyAward za 8 let provozu a 19 938 letovýchhodin bez jakékoliv nehody nebo poškozenízavazadel či zranění osob a oceněníPilot Safety Award pro vedoucího letovéhoúseku, Ing. Štefana Kukuru.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 13


Charter&Brokerage, Travel ManagementOddělení Charter&Brokerage a TravelManagementu prošla v roce 2011 výraznourestrukturalizací, obměnou ve smyslupersonálního obsazení a optimalizacíjednotlivých procesů zacílených na zefektivněníposkytovaných služeb. Pozitivnímutrendu v rostoucí poptávce po našichslužbách, který jsme v uplynulém rocezaznamenali, odpovídalo i rozšíření týmuobchodníků a částečná restrukturalizaceobchodního oddělení.Rostoucí poptávce napomohly také zvýšenéaktivity v oblasti propagace charterovéholétání pro korporátní klientelu,jako např. veletrhy Lodě na vodě, BMWCzech Polo Open 2011 aj., stejně jakocílená spolupráce s ekonomickými a lifestylovýmimédii zaměřená především naporovnání konečných cen při létání bizjetys obyčejnými lety v business třídě aerolinek.V neposlední řadě přispěla k dobrýmobchodním výsledkům i výraznější prezentaceflotily ABS Jets prostřednictvíminternetové aplikace Avinode.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 14


Od mezinárodně uznávané asociace NBAAjsme získali Commercial Business Flying SafetyAward za 8 let a 19 938 letových hodin bezjakékoliv nehody nebo poškození zavazadel čizranění osob.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 15


Cíle společnostia podnikatelský záměr pro rok 2012Nejvýznamnější cíle společnosti ABS Jets pro rok 2012lze stručně charakterizovat následujícími body:intenzivní získávání nových externíchklientů pro služby handlingu,dispečinku a údržbydále rozšiřovat flotilu ABS Jetsminimálně o jeden letoun ročněnárůst objemu charter & brokeragetransakcí a zvýšení tržníhopodílu na evropském charterovémtrhuvyjednání výhodnějších podmíneku dodavatelů služebzviditelnění ABS Jets na celosvětovémtrhu a zvýšení povědomío značceotevření nových stanic údržbyv zahraničízískání licence pro údržbu na dalšítypy business jetů a rozšíření těžkéúdržby také na velká letadla značkyBombardierzvyšování kvalifikace našichzaměstnancůZvyšování kvality a komfortupracovního prostředí prozaměstnancezvýšení tržního podílu FBOna letišti v Prazerozšíření služeb poskytovanýchorganizační složkou v BratislavěVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 17


Podnikatelský záměr pro rok 2012ABS Jets patří mezi vůbec nejrychleji rostoucíspolečnosti v oblasti soukromé letecképřepravy na trhu střední a východníEvropy. V rámci zachování a dalšíhoprohlubování tohoto trendu a výsadníhopostavení ABS Jets si naše společnostmusí klást vždy ty nejvyšší cíle.Trh, na němž působíme, se neustálevyvíjí a roste. Společnost ABS Jets je jednímz hlavních iniciátorů tohoto růstua zároveň jeho nedílnou součástí. Pouzemaximální nasazení, neustálé rozšiřovánía zkvalitňování poskytovaných služebjsou tím, co nám pomůže obstát a ještěposílit naši pozici navzdory tvrdé světovékonkurenci.I v roce 2012 tedy alfou a omegou našíčinnosti bude především zkvalitňovánía rozšiřování poskytovaných služeb, rozšiřováníkvalifikace našich zaměstnancůa intenzivní získávání nových klientůa obchodních kontaktů.Jsme si vědomi, že ke splnění těchtocílů nestačí pouze další optimalizacea zdokonalování našich vnitřních procesů,ale také otevřenost a srozumitelnákomunikace společnosti navenek. Protobychom v následujícím roce rádi kladlidůraz také na propagaci a zviditelněníABS Jets na celosvětovém trhu, ať užprezentací v médiích či formou aktivníúčasti na konferencích a veletrzích.V nadcházejícím roce chceme intenzivněpracovat na získávání nových externíchklientů především pro služby handlingu,dispečinku a údržby, což by nám měloumožnit i plánované otevření několikanových stanic údržby v zahraničí.V oblasti údržby se rovněž budemesoustředit na snížení rizika diverzifikacína trhu těžké údržby jejím rozšířeními na velká letadla z produkce společnostiBombardier. Naši licenci pro údržbubychom rádi rozšířili také o nový typletounu Phenom 300, jehož prodej jsmev minulém roce úspěšně zprostředkovali.Z hlediska obchodů máme stanovenyjasné cíle – každý rok chceme prodatalespoň jedno malé letadlo, případnějeden velký letoun během následujícíchdvou let. Stejně tak je naším cílem rozšiřovatportfolio našich externích klientůnejméně o jedno nové letadlo svěřené donaší správy každý rok. Tento cíl se námjiž stabilně daří plnit, a to od roku 2010.Významným cílem v roce 2012 pro nástaké bude maximální vytížení současnécharterovací kapacity a směřování všechaktivit charterového oddělení k získánívětšího podílu na evropském charterovémtrhu.Po důležitých investicích do novýchhangárovacích a administrativníchkapacit, jež jsme zrealizovali v roce 2011,chceme i letos pokračovat v rekonstrukcíchhangáru C v Praze a dále investovatdo rozšíření služeb poskytovaných v našípobočce v Bratislavě. Tak jako v uplynulémroce plánujeme i v tom letošnímdále snižovat letadlové náklady majitelůa zvyšovat náš tržní podíl FBO na našemdomovském letišti Praha Ruzyně.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 18


Čestné prohlášeníABS Jets, a.s. prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávěodpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.V Praze dne 14. 6. 2012Ing. David Kyjovský, MBAPředseda představenstvaVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 19


Zprávanezávislého auditorapro akcionáře společnostiABS Jets, a.s.Účetní závěrkaNa základě provedeného auditu jsme dne 17. dubna 2012 vydali k účetní závěrce,která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ABS Jets, a.s., tj. rozvahyk 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2011a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metoda ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ABS Jets, a.s. jsou uvedenyv bodě 1 přílohy této účetní závěrky.Odpovědnost statutárního orgánuúčetní jednotkyza účetní závěrkuStatutární orgán společnosti ABS Jets,a.s. je odpovědný za sestavení účetnízávěrky, která podává věrný a poctivýobraz v souladu s českými účetnímipředpisy, a za takový vnitřní kontrolnísystém, který považuje za nezbytný prosestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovalavýznamné nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.Odpovědnost auditoraNaší odpovědností je vyjádřit na základěprovedeného auditu výrok k této účetnízávěrce. Audit jsme provedli v souladu sezákonem o auditorech, Mezinárodnímiauditorskými standardy a souvisejícímiaplikačními doložkami Komory auditorůČeské republiky. V souladu s těmitopředpisy jsme povinni dodržovat eticképožadavky a naplánovat a provést audittak, abychom získali přiměřenou jistotu,že účetní závěrka neobsahuje významnénesprávnosti.Audit zahrnuje provedení auditorskýchpostupů, jejichž cílem je získat důkazníinformace o částkách a skutečnostechuvedených v účetní závěrce. Výběrauditorských postupů závisí na úsudkuauditora, včetně vyhodnocení rizik,že účetní závěrka obsahuje významnénesprávnosti způsobené podvodem nebochybou. Při vyhodnocování těchto rizikauditor posoudí vnitřní kontrolní systém,který je relevantní pro sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctivý obraz.Cílem tohoto posouzení je navrhnoutvhodné auditorské postupy, nikolivyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolníhosystému účetní jednotky. Audit téžzahrnuje posouzení vhodnosti použitýchúčetních metod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením i posouzenícelkové prezentace účetní závěrky.Jsme přesvědčeni, že získané důkazníinformace poskytují dostatečný a vhodnýzáklad pro vyjádření našeho výroku.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 20


Rozvaha - aktiva(nekonsolidovaná)údaje v tis. Kčk 31. prosinci 2011Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetníobdobíBrutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63) 001 703 426 - 43 808 659 618 445 106A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 003 528 246 - 42 755 485 491 272 518B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 23 907 - 3 534 20 373 9 638B.I.1. Zřizovací výdaje 005 67 - 672. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0063. Software 007 6 332 - 1 388 4 944 4 9254. Ocenitelná práva 0085. Goodwill 0096. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 4 379 - 2 079 2 300 2 0397. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 13 129 13 129 2 6748. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 504 339 - 39 221 465 118 262 880B.II.1. Pozemky 014 74 134 74 134 74 1342. Stavby 015 384 089 - 25 148 358 941 121 9283. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 45 991 - 14 073 31 918 15 8484. Pěstitelské celky trvalých porostů 0175. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0186. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0197. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 68 68 50 1708. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 57 57 8009. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 0242. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0253. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0264. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0275. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0286. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0297. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 22


Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetníobdobíBrutto Korekce Netto Nettoa b c 1 2 3 4C. Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58) 031 166 781 - 1 053 165 728 159 659C.I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 37 757 37 757 33 502C.I.1. Materiál 033 37 607 37 607 33 4992. Nedokončená výroba a polotovary 0343. Výrobky 0354. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0365. Zboží 0376. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 150 150 3C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 039 1 979C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0402. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0413. Pohledávky - podstatný vliv 0424. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0435. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 1 7716. Dohadné účty aktivní 0457. Jiné pohledávky 0468. Odložená daňová pohledávka 047 208C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 048 122 021 - 1 053 120 968 114 437C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 93 509 - 1 053 92 456 83 9352. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 5 3153. Pohledávky - podstatný vliv 0514. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0525. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0536. Stát - daňové pohledávky 054 7 882 7 882 7 2757. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 490 3 490 3 4448. Dohadné účty aktivní 056 15 583 15 583 5 6829. Jiné pohledávky 057 1 557 1 557 8 786C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 058 7 003 7 003 9 741C.IV.1. Peníze 059 411 411 5992. Účty v bankách 060 6 592 6 592 9 1423. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0614. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062D.I. Časové rozlišení (ř.64+65+66) 063 8 399 8 399 12 929D.I.1. Náklady příštích období 064 8 369 8 369 7 7092. Komplexní náklady příštích období 0653. Příjmy příštích období 066 30 30 5 220VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 23


Rozvaha - pasiva(nekonsolidovaná)údaje v tis. Kčk 31. prosinci 2011Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé obdobía b c 5 6PASIVA CELKEM (ř.68+86+119) 067 659 618 445 106A. Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85) 068 133 030 123 123A.I. Základní kapitál (ř.70+71+72) 069 74 000 74 000A.I.1. Základní kapitál 070 74 000 74 0002. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0713. Změny základního kapitálu 072A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 78) 073A.II.1. Emisní ážio 0742. Ostatní kapitálové fondy 0753. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0764. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0775. Rozdíl z přeměn společností 078A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81) 079 3 325 2 690A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080 3 325 2 6902. Statutární a ostatní fondy 081A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84) 082 45 798 33 733A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083 45 798 33 7332. Neuhrazená ztráta minulých let 084A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 9 907 12 700B. Cizí zdroje (ř.87+92+103+115) 086 519 469 321 146B.I. Rezervy (ř.88 až 91) 087 4 073 3 935B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0882. Rezerva na důchody a podobné závazky 0893. Rezerva na daň z příjmů 0904. Ostatní rezervy 091 4 073 3 935VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 24


Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé obdobía b c 5 6B.II. Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102) 092 397 598 13 714B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0932. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0943. Závazky - podstatný vliv 0954. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0965. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 14 576 10 6566. Vydané dluhopisy 098 381 0007. Dlouhodobé směnky k úhradě 0998. Dohadné účty pasivní 1009. Jiné závazky 101 1 763 3 05810. Odložený daňový závazek 102 259B.III. Krátkodobé závazky (ř.104 až 114) 103 98 493 103 017B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 55 085 67 7142. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1053. Závazky - podstatný vliv 1064. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 1075. Závazky k zaměstnancům 108 11 893 10 4686. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 3 794 3 3497. Stát - daňové závazky a dotace 110 2 265 1 9848. Krátkodobé přijaté zálohy 111 8 361 12 4549. Vydané dluhopisy 11210. Dohadné účty pasivní 113 14 836 6 56011. Jiné závazky 114 2 259 488B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118) 115 19 305 200 480B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 180 9182. Krátkodobé bankovní úvěry 117 19 305 17 9413. Krátkodobé finanční výpomoci 118 1 621C.I. Časové rozlišení (ř.120+121) 119 7 119 837C.I.1. Výdaje příštích období 120 7 044 8372. Výnosy příštích období 121 75VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 25


Výkaz zisku a ztráty – druhové členění(nekonsolidovaný)údaje v tis. Kčk 31. prosinci 2011Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd.řádku běžném minuléma b c 1 2I. Tržby za prodej zboží 01A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02+ Obchodní marže (ř.01-02) 03II. Výkony (ř.05+06+07) 04 1 004 100 986 683II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 000 075 979 876II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06II.3. Aktivace 07 4 025 6 807B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 723 986 752 693B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 191 421 155 757B.2. Služby 10 532 565 596 936+ Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 280 114 233 990C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 217 098 192 911C.1. Mzdové náklady 13 170 154 150 648C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 44 175 39 717C.4. Sociální náklady 16 2 769 2 546D. Daně a poplatky 17 1 412 1 791E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 14 190 9 017III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) 19 1 313 898III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 914 685III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 399 213F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) 22 1 210 977F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 210 977F.2. Prodaný materiál 24G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 - 43 - 1 725IV. Ostatní provozní výnosy 26 4 132 10 757H. Ostatní provozní náklady 27 7 973 7 046V. Převod provozních výnosů 28I. Převod provozních nákladů 29* Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29) 30 43 719 35 628VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 26


Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd.řádku běžném minuléma b c 1 2VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31J. Prodané cenné papíry a podíly 32VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36) 33VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37K. Náklady z finančního majetku 38IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41X. Výnosové úroky 42 50 228N. Nákladové úroky 43 22 417 10 243XI. Ostatní finanční výnosy 44 9 118 9 153O. Ostatní finanční náklady 45 17 621 17 571XII. Převod finančních výnosů 46P. Převod finančních nákladů 47* Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47) 48 - 30 870 - 18 433Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) 49 2 942 4 495Q.1. -splatná 50 2 475 4 209Q.2. -odložená 51 467 286** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49) 52 9 907 12 700XIII. Mimořádné výnosy 53R. Mimořádné náklady 54S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55S.1. -splatná 56S.2. -odložená 57* Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55) 58T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) 60 9 907 12 700**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54) 61 12 849 17 195VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 27


Přehled o peněžních tocích(nekonsolidovaný)údaje v tis. Kčk 31. prosinci 2011Označ. TEXT Skutečnost v účet. obd.běžnémminulémP. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 9 741 8 069Peněžní toky z hlavní výdělečné činnostiZ: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 43 719 35 628A.1. Úpravy o nepeněžní operace 14 443 4 591A.1.1. Odpisy stálých aktiv 14 190 9 017A.1.2. Změna stavu: - 43 - 4 718A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuA.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti - 43 - 4 718A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv 296 292A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operaceA*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 58 162 40 219A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu - 1 754 14 741A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 1 454 - 600A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 1 047 17 029A.2.3. Změna stavu zásob - 4 255 - 1 688A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředkůA.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami 56 408 54 960A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků - 21 706 - 6 257A.4. Přijaté úroky 50 228A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 3 978 - 11 349A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případyA.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje - 8 503 - 8 418A.8. Přijaté dividendy a podíly na ziskuA.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 271 29 164VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 28


(c) Stanovení opravných položeka rezervDlouhodobý hmotný majetekSpolečnost tvoří opravné položkyk dlouhodobému hmotnému majetkuna základě porovnání zůstatkové hodnotybudov a pozemků s jejich tržnímoceněním.PohledávkySpolečnost stanoví opravné položkyk pochybným pohledávkám na základěvlastní analýzy platební schopnosti svýchzákazníků a věkové struktury pohledávek.ZásobyOpravné položky jsou vytvářeny v případech,kdy ocenění použité v účetnictví jepřechodně vyšší než prodejní cena zásobsnížená o náklady spojené s prodejem.RezervyRezerva na nevybranou dovolenou jek rozvahovému dni tvořena na základěanalýzy nevybrané dovolené za danéúčetní období a průměrných mzdovýchnákladů včetně nákladů na sociálnízabezpečení a zdravotní pojištění dlejednotlivých zaměstnanců.(d) Přepočty cizích měnSpolečnost používá pro přepočettransakcí v cizí měně denní kurz ČNB.V průběhu roku účtuje společnostpouze o realizovaných kurzových ziscícha ztrátách.Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsouk rozvahovému dni přepočítávána podlekurzu devizového trhu vyhlášenéhoČNB. Nerealizované kurzové ziskya ztráty jsou zachyceny ve výsledkuhospodaření.(e) Výzkum a vývojSpolečnost nevynakládá náklady navýzkum a vývoj.(f) Najatý majetekSpolečnost účtuje o najatém majetkutak, že zahrnuje leasingové splátky donákladů rovnoměrně ve věcné a časovésouvislosti po dobu trvání nájmu. Přiukončení nájmu a uplatnění možnostiodkupu je předmět leasingu zařazen domajetku společnosti v kupní ceně.(g) Daň z příjmůDaň z příjmů za dané období se skládáze splatné daně a ze změny stavu v odloženédani.Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtenýz daňového základu s použitímdaňové sazby platné v první den účetníhoobdobí a veškeré doměrky a vratky zaminulá období.V rozvaze je rezerva na daň z příjmů sníženao zaplacené zálohy na daň z příjmů,případná výsledná pohledávka je vykázánav položce Stát-daňové pohledávky.Odložená daň vychází z veškerých dočasnýchrozdílů mezi účetní a daňovouhodnotou aktiv a pasiv, případně dalšíchdočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitímočekávané daňové sazby platnépro období, ve kterém budou daňovýzávazek nebo pohledávka uplatněny.O odložené daňové pohledávce se účtujepouze tehdy, je-li pravděpodobné, žebude v následujících účetních obdobíchuplatněna.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 31


4. Najatý majetek(a) Finanční leasingSpolečnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a strojů a zařízení následovně:2011 Leasingové splátkycelkemZaplaceno k 31. 12. 2011 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujícíchletechOsobní vozy 2 829 2 291 388 150 --Stroje a zařízení 8 068 3 849 1 346 2 873 --Celkem 10 897 6 140 1 734 3 023 --2010 Leasingové splátkycelkemZaplaceno k 31. 12. 2010 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujícíchletechOsobní vozy 3 096 1 991 467 638 --Stroje a zařízení 5 196 1 744 1 030 2 150 272Celkem 8 292 3 735 1 497 2 788 272(b) Operativní leasingSpolečnost má najatý jeden osobní automobil.Roční náklady týkající se tohoto nájmuv roce 2011 činily 444 tis. Kč (2010 – pronajatjeden automobil za 364 tis. Kč).(c) Dlouhodobý pronájemSpolečnost má na základě dlouhodobéhosmluvního kontraktu, uzavřeného na dobuurčitou do 19. července 2036, pronajatý pozemekpod hangárem N. Celkové náklady zarok 2011 činily 5 804 tis. Kč (2010 – 6 058tis. Kč).Dále má společnost uzavřenu smlouvuo dlouhodobém pronájmu na parkovištěpřed hangárem C a o pronájmu pozemku,na kterém jsou umístěny mobilní obytnébuňky v Bratislavě. Celkové náklady na tytopronájmy v roce 2011 činily 1 057 tis. Kč(2010 – 706 tis. Kč).5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázanýv rozvazeV souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovalaspolečnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkudo nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovacíhodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,který je ještě v používání, je následující:Zůstatek k 31. 12. 2011 2010Dlouhodobý hmotný majetek 10 084 6 462Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 246 --Celkem 10 330 6 4626. ZásobyNa základě inventury provedené k 31. prosinci 2011 byl zjištěnstav náhradních dílů, včetně vedlejších nákladů pořízení, v hodnotě37 607 tis. Kč (2010 – 33 499 tis. Kč).VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 34


Zpráva statutárního orgánu společnostio vztazích mezi propojenými osobamiza účetní období 2011(dále jen „Zpráva“)vyhotovená ve smyslu ust. § 66a odst. 9 ObchZ v platném zněníODDÍL I.OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDINGI. Ovládaná osoba:ABS Jets, a.s.Se sídlem:K Letišti-Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00IČ: 271 63 628DIČ :CZ27163628Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,vložka 9421(dále jen „ovládaná společnost“)Ovládaná společnost je obchodní společností, jež se zabývázejména provozováním obchodní letecké dopravy. Podrobně jepředmět podnikání specifikován ve Stanovách společnosti.II. Ovládající osoba:Ovládající osoba ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD,se sídlem London N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, AlbertPlace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,reg. číslo: 3283855 (dále jen „ovládající osoba“) byla v účetnímobdobí roku 2011 vlastníkem 50 % (slovy: padesát procent)kmenových akcií na jméno.Společnost J&T Bank (Switzerland) LTD., se sídlemTalacker 50, CH-8001 Zurich, Switzerland, reg. číslo:Ch-020.3006.972-1, byla v účetním období roku 2011vlastníkem 25 % (slovy: dvacet pět procent) kmenových akciína jméno.Společnost BRIDGEHILL LIMITED, se sídlem SpyrouKyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus,reg. číslo: HE 188322, byla v účetním období roku 2011vlastníkem 25 % (slovy: dvacet pět procent) kmenových akciína jméno.Akcionář1. ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTDLondon N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, AlbertPlace, Spojené království Velké Británie a SeverníhoIrskaReg. číslo: 32838552. J&T Bank (Switzerland) LTD.Talacker 50, CH-8001 Zurich, SwitzerlandReg.číslo: Ch-020.3006.972-13. BRIDGEHILL LIMITEDSpyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075,Nicosia, CyprusReg. číslo: HE 188322Druh a formaakciíkmenové akciena jménokmenové akciena jménokmenové akciena jménoHlasovacípráva50 %25 %25 %Ovládající osoba se zabývá zejména správou struktury propojenýchosob.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 41


III. Propojené osoby:1) Arthur Bradley & Smith a.s.Se sídlem: Praha 8, Pobřežní 297/14,PSČ 186 00, Česká republikaIČ: 26145251Zápis: v OR vedeném Městským soudemv Praze, oddíl B, vložka 6334(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy:sto procent) akcií propojené osoby, ježse zabývá zejména poradenskou činnostív oblasti obchodu a služeb. Podrobněje předmět podnikání specifikován veStanovách společnosti.2) AERO GROUP, a.s.Se sídlem: Pobřežní 297/14, Praha 8,PSČ 186 00 Česká republikaIČ: 27570797Zápis: v OR vedeném Městským soudemv Praze, oddíl B, vložka 10876(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy:sto procent) akcií propojené osoby, ježse zabývá zejména pronájmem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bezposkytování jiných než základníchslužeb. Podrobně je předmět podnikáníspecifikován ve Stanovách společnosti.3) ABS PROPERTY LIMITED41 Central ChambersDame CourtDublin 2 Irská republika(dále jen „propojená osoba“)Do 18. 5. 2011 vlastnila ovládajícíosoba 100 % (slovy: sto procent) akciípropojené osoby, dne 18. 5. 2011zavřela smlouvu o úplatném převoduakcií a všechny vlastněné akcie prodalaspolečnosti J&T Minorities PortfolioLimited.4) ABS BRAVO LIMITED3 Auburn VillasMonkstownCo. Dublin Irská republika(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011 vlastnilaovládající osoba 20 % (slovy: dvacetprocent) akcií propojené osoby.5) ABS PLANE LIMITED3 Auburn VillasMonkstownCo. Dublin Irská republika(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011vlastnila ovládající osoba 50 % (slovy:padesát procent) akcií propojené osoby.6) JET ONE LEGACY LIMITED3 Auburn VillasMonkstownCo. Dublin Irská republika(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011 vlastnilaovládající osoba 100 % (slovy: stoprocent) akcií propojené osoby.7) JET TWO LEGACY LIMITED3 Auburn VillasMonkstownCo. Dublin Irská republika(dále jen „propojená osoba“)V průběhu účetního období 2011 vlastnilaovládající osoba 100 % (slovy: stoprocent) akcií propojené osoby.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 42


ODDÍL III.ROZHODNÉ OBDOBÍTato Zpráva je zpracovávána za posledníúčetní období, tj. za období od 1. ledna2011 do 31. prosince 2011.ODDÍL II.VZTAHY MEZIPROPOJENÝMI OSOBAMI1. Způsob ovládání:Ovládající osoba disponuje 50 % hlasovacíchpráv na ovládané osobě.2. Personální unie:Statutárnímu orgánu ovládané osoby,jednající s péčí řádného hospodáře, neníke dni vypracování této Zprávy známažádná personální unie mezi ovládajícía ovládanou společností, ani mezi ovládanouosobou a ostatními propojenýmiosobami ovládanými stejnou ovládajícíosobou.3. Diagram vazeb propojených osobArthur, Bradley& Smith a.s.(ČR)ABS Property Limited(Irsko)ABS Plane Limited(Irsko)JET ONE LEGACYLIMITED(Irsko)ARTHUR, BRADLEY& SMITH LTD (UK)ABS Jets, a.s.(ČR)ABS Bravo Limited(Irsko)AERO GROUP, a.s.(ČR)JET TWO LEGACYLIMITED(Irsko)* ABS Property Limited – pouze do18. 5. 2011ODDÍL IV.SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉMEZI PROPOJENÝMI OSOBAMIMezi ABS Jets, a.s., jakožto ovládanouosobou, a propojenými osobami:společnostmi Arthur Bradley & Smith,a.s. (ČR), ABS PROPERTY LIMITED(Irsko), ABS PLANE LIMITED (Irsko),a JET ONE LEGACY LIMITED(Irsko) jsou uzavřeny zejména smlouvyo nájmu letadla [Contract for theLease of an Aircraft] a smlouvy o údržběletadla [AIRCRAFT MAINTENANCECONTRACT].Mezi ABS Jets, a.s a propojenou osobou:společností AERO GROUP, a.s. jeuzavřena Smlouva o nájmu nebytovýchprostor a mandátní smlouva.Představenstvo je názoru, že výše uvedenésmlouvy a dohody byly uzavřeny nazákladě běžných obchodních podmíneka za ceny obvyklé v obchodním styku.Detailní podmínky smluv a dohod podléhajíve smyslu § 17 Obch. z. v platnémznění obchodnímu tajemství.K újmě u ovládané osoby nedošlo.VÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 43


ODDÍL V.PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁ-JMU PROPOJENÝCH OSOB,OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁBYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUDPROPOJENÝCH OSOB PŘIJATANEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDA-NOU OSOBOU,PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ1. Představenstvo společnosti je názoru,že v rozhodném období byly uzavírányobchody mezi propojenými osobamiv rámci běžné podnikatelské činnosti, zaobvyklých podmínek a za ceny obvyklév obchodním styku, tak jak bylo shorauvedeno a není si vědomo žádných neobvyklýchprávních úkonů ani opatřenímezi propojenými osobami. Rovněžmu není známo, že by propojené osobyvzájemně nebo vědomě přijaly opatřenínebo plnění, která by přivodila újmupropojených osob či ovládané osoby.ODDÍL VI.DŮVĚRNOST INFORMACÍDále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o soběnebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osobtvořících holding.2. Z výše uvedených důvodů tato Zpráva neobsahuje:Informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodníchspolečnostech, kde by stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba;Informace o obchodních a cenových podmínkách smluv.ODDÍL VII.ZÁVĚR1. Tato Zpráva byla projednána a schválena dne 12. března 2012 na řádném zasedánípředstavenstva společnosti ABS Jets, a.s.2. Tato Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti a auditorovi,který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledemk tomu, že ovládaná společnost vypracovává Výroční zprávu, bude k ní tato Zprávapřipojena a jako taková v zákonném termínu uložena do Sbírky listin vedené obchodnímrejstříkem u Městského soudu v Praze.V Praze dne 19. 3. 20121. Za důvěrné jsou v rámci holdingupovažovány informace a skutečnosti,které jsou součástí obchodního tajemstvíovládající, ovládané i dalších propojenýchosob a také ty informace, kterébyly za důvěrné jakoukoliv osobou,která je součástí holdingu, označeny.Ing. David Kyjovský, MBAPředseda představenstvaVladimír PetákČlen představenstvaVÝROČNÍ ZPRÁVA ABS JETS 2011 44

More magazines by this user
Similar magazines