Wykład: e-biblioteki - e-książka - e-literatura - XI Tarki ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

Wykład: e-biblioteki - e-książka - e-literatura - XI Tarki ... - Fidkar

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDr W. M. Kolasae-bibliotekie-ksiąŜkie-literatura


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPlan wykładue-Publikacje (bardzo krótko) e-Literatura e-Dokument i e-ksiąŜka Konteksty e-Bibliotekie-Biblioteki - Biblioteki cyfrowe (dokładniej) Historia i statystyka Formaty prezencyjne Metadane Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowychW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCo to jest e-literatura?e• Literatura funkcjonująca w środowisku elektronicznym,• Synonim literatury dostępnej przez medium internetoweKrytyka literackaSocjologia kulturySzerzej np. liczne publikacje M. Góralskiej, np.:• Oblicza kultury ksiąŜki, Wrocław 2005, s. 11-28W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-Dokument w ustawach i normachMiędzynarodowa: ISO 15489Polska:- PN-ISO 15489-1:2006- Ustawa o informatyzacji ... (Dz.U. 2005 nr 64, poz. 565),- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa o podpisie elektronicznym- Kodeks Karny(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204)(Dz.U. 2001 nr 130, poz. 1450)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-Dokument (PN-ISO 690-2)DE - „dokument istniejący w postacielektronicznej, dostępny za pośrednictwemtechniki komputerowej”• postać• mediumPN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja- Zarządzanie dokumentamiW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-Dokumenty- cechy1. utrwalone na materialnym nośniku,2. moŜna je odtworzenia w formie umoŜliwiającej ichpercepcję,Nie jest istotny rodzaj nośnika (HDD, DVD ...)Istotne jest, aby dane mogły być wielokrotnie odtwarzaneW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-Publikacje– pokonywanie barier1. Miejsca (nieograniczony zasięg dystrybucji);2. Czasu (szybki proces przykazu);3. Nakładu (dostęp przez Internet tworzy w praktycenielimitowane audytorium);Skutki:indywidualizacja tempa lektury;są odporne na „cenzurę”;są spontanicznym nośnikiem kultury;sprzyjają globalizacji...W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APZasięg1Czytelnicy MBC- 10 dniW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APZasięg2W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWybrane cechy e-publikacjie Koszt nośnika (1 DVD = 1500 000 stron tekstu) Wyszukiwanie pełnotekstowe Łatwość replikowania, kopiowania Trwałość? (trwałość on-line?) Statystyka lektury, dostępu Koszt utrzymania (serwer a magazyn) Koszt dystrybucji (w praktyce nie istnieją)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-KsiąŜkaw sensie praktycznymZ punktu widzenia bibliotek pojęcie e-ksiąŜki naleŜytraktować wąsko:e-KsiąŜka to ksiąŜka tradycyjna na nośnikuelektronicznymPodobny lub identyczny: proces tworzenia proces redakcji, recenzowania proces składu(ang. hard e-Book)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-KsiąŜkaw sensie praktycznymFormat zapisu e-ksiąŜki winien oferować takie parametry,aby higiena jej czytania była nie gorsza niŜ ksiąŜkitradycyjnej.600 DPI24 BPPW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-KsiąŜka i wartość dodana• ZOOMW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-KsiąŜka i wartość dodana• OCRW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APKsiąŜka tradycyjna a e-ksiąŜkaeKsiąŜka współczesna (druk cyfrowy)AutorRecenzentRedakcjaDTPPDFPrzygotowanieKsiąŜka tradycyjnae-KsiąŜkaMaszynydrukarskiePrzygotowanie+ metadaneBibliotekacyfrowaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APKsiąŜka tradycyjna a e-ksiąŜkaeKsiąŜka dawna lub drukowana z uŜyciem kliszAutorRecenzent?Redakcja?DTP?PrzygotowanieBibliotekacyfrowaSkanowanieTIFF+ metadaneW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-Biblioteka– nowe zadania• funkcje typowe dla drukarni:• przygotowanie i przetwarzanie składu;• montowanie publikacji;• skanowanie, konwersja;• funkcje typowe dla wydawców:• umowy licencyjne;• regulacja praw autorskich;• doraźnie redakcja i skład DTP;• funkcje typowe dla firm hostingowych:• utrzymanie w ruchu infrastruktury serwerów i łączy.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPrzesłanki do di(y)gitalizacji1. Archiwizacja i ochrona zbiorów:• przez degradacją nośnika „kwaśny papier”;• przed kradzieŜami, uszkodzeniami, klęskami ...;2. Udostępnienie kopii zbiorów rzadkich;3. Szerokie udostępnienie klasycznych publikacji zdomeny publicznej (zbiory edukacyjne);4. Szerokie udostępnienie publikacji regionalnych(dominuje funkcja promocyjna);5. Względy komercyjne (wydawcy, nie biblioteki!).KaŜdej z tych przesłanek towarzyszy f. prestiŜowaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (1)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych6. Wybrane projektyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDefinicje, dyskusjeBiblioteka: elektroniczna, cyfrowa, wirtualna ...Za granicą:• M. Buchland (1992)• P. Barker - Encyclopedia of Libary and ... (1996);W Polsce:• E. Chmielewska-Gorczyca (1996)• J. Czermiński (1997)• A. Radwański (1999)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDefinicje, dyskusjeOmówienieD. Grygrowski:Dokumenty nieksiąŜkowew bibliotece.Warszawa 2001, s. 157-164Obecnie mają one historyczny charakter, większośćspornych kwestii rozwiązały nowe technologie(technologie web 2.0, sztuczna inteligencja)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCo na to Google? (luty 2007)Pomiar własny - 25 luty 2007 (Google words)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCo na to Google? (wrzesień 2007)Electronic library- 256 000 000 (+15%)Digital library- 272 000 000 (+ 63%)Virtual library- 140 000 000 (+ 59%)Hybrid library- 12 800 000 (– 38%)Pomiar własny Google words- 25 wrzesień 2007W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWizje, doświadczenie, wiedzaSpekulacje .................... 1937 (esej H. G. Wellsa)Wizje ............................ 1945 (Memex - V. Busha)Wczesne eksperymenty ... 1968 (Augment – Engelbarta)Pierwsze wdroŜenie ......... 1971 (Gutenberg Project)Działania na duŜa skalę .... 1995 (American Memory)Doświadczenia ................ 2007 (kilka tys. projektów)Systematyczna wiedza jest wciąŜ w powijakachW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteka cyfrowa - cechyZbiory – wyłącznie cyfrowe (własna kolekcja);Procesy - gromadzenie (planowe, systematyczne);- opracowanie (ustandaryzowane);- udostępnianie (zarządzanie dostępem*);- digitalizacja i publikowanie* (nowa funkcja);- zarządzanie prawami autorskimi* (n. funkcja);Organizacja – tradycyjna (ale wzrost roli pracy zdalnej);Komunikacja – elektroniczna i tradycyjna;Lokalizacja organizatora – określona;Lokalizacja serwisów – nieokreślona*;UŜytkownicy – tradycyjni i anonimowi*.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteka cyfrowa a strony wwwBiblioteka cyfrowa to źródło informacji kwalifikowanej –podobnie jak biblioteka tradycyjna.Biblioteka cyfrowa gromadzi i udostępnia informacje:• rzetelne,• publikacje o trwałej wartości,• gwarantuje trwałość linków – np. http://publication/9967/• publikuje zgodnie z prawemBiblioteka cyfrowa – nie jest i nie moŜe być podobna doamatorskiej strony www!!!W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (2)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych6. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskieW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APHistoria i statystykaEtapy1. Okres pionierski (1971-1995)2. Biblioteki pierwszej generacji [1995-2002-]3. Biblioteki drugiej generacji [2002-]4. Biblioteki rozproszone [2004-]W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPierwsze projekty (1971-1995)1995)Project Gutenberg (1971)Perseus Digital Library (1987)Project Runeberg (1992 - Skandynawia)The Complete Works of Shakespeare (1993)Bartleby (1993 - nowa wersja)Project Gutenberg DE (1994 - Niemcy)The Humanities Text Initiative (1994)American Memory (1995)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APLinki do wykładuhttp://mbc.malopolska.pl/W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPierwsze projekty (1971-1995)1995)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCechy bibliotek I generacjiCechy bibliotek I generacji:1. Zasób - dzieła z domeny publicznej2. Dostęp - nielimitowany3. Formaty dokumentów (tekstowe lub graficzne)4. Brak kontroli dostępu i zarządzania zasobem5. Słabe mechanizmy zarządzania metadanymiZwykle proste witryny HTML zawierające wykazyhiperłączy do publikacji (tzw. model „strona www”),W miarę powiększania się zbiorów, wyposaŜono wmechanizmy wyszukiwawcze i system metadanych (tzw.model „katalog obiektów cyfrowych”)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGutenberg Project (1971)TreśćW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APRunebergTreśćW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPerseusW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APThe Complete Works of ShakespeareW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBartlebyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APThe Humanities Text InitiativeW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APAmerican MemoryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APPierwsze projekty digit. . czasopism- Tulip (1991-1995) - wspólna inicjatywa Elseviera idziesięciu uniwersytetów. Aktualnie sąwykorzystywane w serwisie Elsevier Science.- Uniwersytet Cornell (1991)- Projekt Swetscan (1992)- Projekt Galen (1991) i Galen II (1995)- JSTOR (Journal Storage Project) – 1995 (F. Mellona)- inneW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWspółcześni giganciW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APInternet Archive (IA)http://www.archive.org/Jedno z największych światowych repozytoriówuniwersalnych.ZałoŜone w 1996 (San Francisco), aktualnie związane zinicjatywą Open Content Alliance.Partnerzy: Yahoo!, AdobePonad 153 tys. publikacji (bezpłatne)Publikacje w kilku formatach: txt, pdf, djvuW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APIAW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGoogle Book Searchhttp://books.google.com/Archiwum tekstów – nowa usługa Google. Projektrozwijany od 2005 roku przez Google i partnerów(biblioteki i wydawców). Część zasobów w wersjipełnotekstowej; zawiera linki do księgarń i bibliotek;Partnerzy: Bavarian State Library, Princeton University,University of California, The National Library ofCatalonia, University Complutense of Madrid, HarvardUniversity, University of Michigan, The New York PublicLibrary, Oxford University, Stanford University,University of Texas at Austin, University of Virginia,University of Wisconsin–MadisonFormat: PDF; współpracuje z usługą WorldCatW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGoogle Book SearchW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGoogle Book SearchW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDlaczego powstał bezpłatnyWorldCat?W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APProject Gutenberg Consortia Centerhttp://gutenberg.cc/Ogólnoświatowe repozytorium tekstów naleŜących dodomeny publicznej. Nieformalny następca ProjektuGutenberg. Aktualnie ściśle współpracuje zWorldLibrary.netProjekt zainicjował w 2004 roku Michael Hard.Ponad 75 tys. pozycjiDominują formaty: HTML, DJVu,PDF i f. graficzneW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APProject Gutenberg Consortia CenterW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWorld Library.nethttp://WorldLibrary.net/Utworzona w 1996 roku i zarządzana przez The WorldeBook Library ConsortiaOk. 400 tys. tytułówSerwis komercyjny, część zasobów udostępnianabezpłatnie (ok. 75 tys.);Serwis tworzy 125 kolekcji. Cześć zasobów tworzą m.in.bezpłatne kolekcje: Project Gutenberg ConsortiaCenter i Rosetta Project CollectionFormaty: HTML, PDF, DJVu, JPGW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWorld Library.netW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APNetLibraryhttp://company.netlibrary.com/Pełnotekstowe serwis OCLCSerwis komercyjny udostępniający zbiory o zakresieuniwersalnym.Ponad 100 tys. tytułówW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APNetLibraryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APTEL (The(European Library)Portal integrujący zasoby cyfrowe UE. Inicjatywa KE z2004 roku.System TEL wykorzystuje kilku protokołówkomunikacyjnych: z39.50, OAI PMH i SRUAktualnie z TEL współpracuje 45 europejskich biblioteknarodowych oraz liczne repozytoria wolnodostępne.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APTEL – schemat logicznyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APTELW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APEuropean Digital Library ProjectW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APTysiące bibliotek mniejszychPrawie w kaŜdym rozwiniętym kraju:- przynajmniej 1 biblioteka o aspiracjach narodowych- przynajmniej 1 związana z udostępnianiem dziedzictwahistorycznego- przynajmniej 1 serwująca teksty klasyki literackiej- liczne biblioteki czasopism historycznych- liczne biblioteki regionalne/stanowe- liczne biblioteki uniwersyteckie (np. Holandia, Niemcy)- liczne biblioteki instytucjonalneW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe(w układzie terytorialnym dostawców)Źródło: OAISTER (wrzesień 2007)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMEK - Hungarian Electronic LibraryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMemory of the NetherlandsW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteca Nacional DigitalW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCechy bibliotek II generacjiWybrane cechy bibliotek II generacji:1. Zasób - dowolny2. Dostęp - kontrolowany (lub moŜliwość kontroli)3. Formaty dokumentów – dominują hybrydowe4. Zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobem5. Zaawansowane mechanizmy zarządzania metadanymi6. Obsługa specj. standardów komunikacyjnych7. Współpraca z repozytoriami rozproszonymiW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APIntegracjaRepozytoria rozproszone, m.in.:- OAISTER- OpenDOAR- DOAJ- Institutional Archives RegistryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOAISTERhttp://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/Serwis umoŜliwiający wyszukiwanie rozproszone zapośrednictwem protokołu OAI PMH w repozytoriachcyfrowych.Aktualnie (wrzesień 2007) z serwisem współpracuje 888biblioteki cyfrowe z całego świata (w tym wszystkiepolskie biblioteki oparte na systemie dLibra).Serwis daje dostęp do ponad 13 mln rekordów.Mechanizm wyszukiwawczy bazuje na atrybutachDublinCore (888 bibliotek)+ biblioteki federacji DLF (62) + biblioteki MODS (9)RAZEM: 959 bibliotekW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOAISTERW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOpenDOARhttp://www.opendoar.org/Portal akademickich repozytoriów naukowych OpenAccess (przewaga europejskich)Liczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy852 repozytoriaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOpenDOARW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APInstitutional Archives Registryhttp://archives.eprints.org/Portal repozytoriów naukowych Open AccessLiczne narzędzia: wyszukiwarka, statystyki, opisy853 repozytoria z całego świataW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APInstitutional Archives RegistryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APInstitutional Archives RegistryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDOAJDirectory of Open Access Journals (DOAJ)http://www.doaj.org/Największe światowe repozytorium czasopism naukowychudostępnianych bezpłatnie;Ok. 2500 tytułów (ok. 128 tys. artykułów)Zakres uniwersalnyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDOAJW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOAISTER - dostawcy i czytelnicy(uŜytkownicy) (dostawcy)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOpenDOAR - dostawcyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOpenDOAR – dostawcy (geo(geo.)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APRyzykowne szacunki - światOk. 500 repozytoriów duŜych – ponad 10 tys. poz.Ok. 500 repozytoriów średnich – 5-10 tys.Ok. 2000-3000 repozytoriów małych – 1-2 tys.Razem świat:• 3000-5000 repozytoriów(o zbiorach ponad 1000 jednostek kaŜda)• 13-20 mln obiektów (w tym ok. 30% w dostępie OA)- bez Google BooksW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APSzacunki – PolskaPolska (ok. 40 bibliotek, razem ok. 120 tys. jednostek)• biblioteki dLibra razem – ponad 91 tys. (2002-2007)• inne razem – ok. 30 tys.NowebibliotekidLibra2002-2006W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDynamika (na przykł. MBC)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (3)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych6. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskieW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APFormaty archiwalne i prezencyjneCechy formatu archiwalnego (FA):- wysoka jakość;- wierne odwzorowanie oryginału.(np. TIF bez kompresji) – por. wytyczne NDAP 2005.Cechy formatu prezencyjnego (FP):- małe rozmiary;- akceptowalna jakość;- wysoki poziom zorganizowania (indeksowania).W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APFormaty archiwalne i prezencyjneW. M. Kolasa


- 2. kopia powinna pełnić rolę matrycy do wykonywania kopii użytkowych. Podobnie jakkopia 1., również i ona powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach zzachowaniem stosownych procedur co do jej bezpieczeństwa. Kopie powinny byćprzechowywane w różnych miejscach,7) nie należy stosować popularnych cyfrowych aparatów fotograficznych do tworzeniakopii wzorcowych; w przypadku jednakże wykorzystywania aparatów do tworzenia kopiiużytkowych należy pamiętać o zapewnieniu właściwych warunków (bezcienioweoświetlenie, minimalne zniekształcenia etc.),8) w przypadku wykonywania cyfrowej kopii wzorcowej dokumentów, które już wcześniejzostały zmikrofilmowane, należy wykonywać ją z oryginału - nie z mikrofilmu. Kopięwzorcową z mikrofilmu wykonuje się jedynie w sytuacji, gdy brak jest oryginału,9) w przypadku skanowania dokumentu o charakterze niejednorodnym, np. dokumentutekstowego z fotografią, skanowanie całego dokumentu należy przeprowadzać przyzastosowaniu parametrów podwyższonych - w tym wypadku jak dla fotografii. Możnateż fotografię tę zeskanować oddzielnie w odpowiedniej rozdzielczości.II. Zalecenia szczegółowe w zakresie tworzenia kopii wzorcowychspecyfikacja techniczna 1Rodzaj materiałuRozdzielczośćDpiRozdzielczośćw pikselach h x w(lub w x h –dla dok.poziomych)Rozdzielczość tonalna -kolor igłębia bitowaDokumenty czysto tekstowe – dotyczy maszynopisów, druków itp.a) format A4 600 dpi 7014x4962b) format większy od A4 600 dpic) w przypadku bardzodrobnego druku lub małoczytelnegostosownie do rozmiaruoryginału600 dpi lub więcej jak wyżej24 bit kolor ale36 bit kolor w przypadku słabej jakościoryginału lub dużej wartościdokumentuDokumenty tekstowe – dotyczy maszynopisów, druków zawierającymi adnotacje odręczne,ostemplowanie, ikonografię itp.a) format A4 600 dpi 7014x4962b) format większy od A4600 dpimin. 400dpistosownie do rozmiaruoryginałuc) format mniejszy od A4 600 dpi jak wyżej.24 bit kolor min.36 bit kolor zalecane48 bit kolor w przypadku słabej jakościoryginału lub jego dużej wartościhistorycznej1Wykaz stosowanych skrótów: min. = minimum, h =wysokość, w = szerokość


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APFormaty prezencyjneBiblioteki I generacji:- tekstowe (ASCI, RTF itp.) lub- grafika rastrowa (GIF, JPG, TIF, PNG)Biblioteki II generacji:- formaty hybrydowe: DJVu lub PDF- formaty graficzne: JPG, JPG2, PNG, GIF + java- formaty specjalne: mapy, nuty (zoomity, sibelius)- formaty multimedialne: mp3, mpeg, flash- formaty aplikacyjne: np. javaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APFormaty hybrydoweFormaty hybrydowe łączą cechy formatów tekstowych igraficznych.• PDF• DjVuWiernie odwzorowują cechy oryginałuPozwalają przetwarzać informację (tekst, nuty...)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzym jest PDF?1. Prace nad normą ISO (od II 2007)2. PDF – podstawa nowoczesnej poligrafii(duŜe pliki wysoka jakość – np. PDF/X-3:2002)3. PDF – jako format prezencyjny(po wyrafinowanych zabiegach adaptacyjnych)4. PDF – w pełni poprawnie funkcjonuje tylko naoprogramowaniu Adobe.5. Mogą istnieć problemy prawne (np. czcionki)6. PDF – format bardzo złoŜony - łączy: tekst, graf.rastrowa i wektorową oraz elementy aplikacyjne.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APAdobeDigital – nowe oblicze PDFW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APAdobeDigital


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWiedza o PDFSystemy produkcyjne w poligrafii /Chuck Gehman. - Warszawa, 2007.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzym jest DjVuFormat DjVu w przeciwieństwie do PDF ma charakterczysto graficzny.• Opiera się na technice warstw (por. Photoshop)• Wynikowe pliki - najmniejsze z moŜliwych (por. JPG)• MoŜe mieć zakotwiczona warstwę tekstową OCR• Jasny status prawny – brak ograniczeń licencyjnych• Istnieją zarówno komercyjne (Lizard Tech), jak ibezpłatne aplikacje (DJVuLibre)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDjVuMałe rozmiaryDokumenty DjVu sąnieedytowalne –dają więc gwarancjęwiarygodnościW. M. Kolasa


Akademia PedagogicznaInstytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaDJVu – poprawny dokumentW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDJVu – poprawny dokumentW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDJVuW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APZoomityW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APSibeliusW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (4)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych6. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskieW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMetadane – czyli co?Problem informatyczny czy bibliotekarski?W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APLiteraturaM. Nahotko 2004 M. Nahotko 2006W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMetadane i identyfikacja w praktyceTrendy – liczba wdroŜeń w BC1. DublinCore (80-90% BC)2. Standardy LoC3. MODS4. MARC21 w bibliotece cyfrowej5. METS6. OAIW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDublin CoreZalety:1. Prosty i intuicyjny (15 elementów)2. Dobrze funkcjonuje w ramach syntaktyki XML3. Idealny do zastosowań web 2.0Wady:Zbyt ogólnyAbsolutny lider – 80-90% repozytoriówW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDC w praktyceW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDC w RDFW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APe-PL wersja 1.0 (2005)Polski standard archiwalny oparty na DCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APStandardy LoCMARC 21MARCXMLMODSMADSEADMETSMIXPREMISW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APStandardy LoCMARC 21 „electronic” – tradycyjny MARCMARCXML – MARC w strukturze XMLMODS – wybór pól z MARC w strukturze XML (bibliogr.)MADS – wybór pól z MARC w strukturze XML (authority)EAD – standard opisu jedn. arch. w strukturze XMLMETS – zespół standardów opisu i komunikacjidedykowany dla dla bibliotek cyfrowychMIX – standard opisu dla archiwów ikonograficznychPREMIS – standard dot. ochrony i dostępuW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMODS (24 implementacje)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMODSW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMETS (ok. 60 implementacji)W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteca Nacional DigitalW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMARC21 dla DE• LDR /06• 008 /26• 245 $h• 256• 856W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMARC21 dla DE245 0 0 \a Rozpoznawanie obrazów \h [Dokumentelektroniczny] / \c Ryszard Tadeusiewicz, MariuszFlasiński.256 \a Dane tekstowe.856 4 0 \u http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0005/W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMoim zdaniem1. Dublin Core - w bibliotekach cyfrowych (RDF/XML)2. MARC w OPAC – do zarządzania duŜymi zbioramiSłuŜą róŜnym celomWzajemnie się uzupełniają26.06.2006 - Zespół ds. digitalizacji przy MKiDN przyjąłuchwałę o rekomendowaniu MARC 21 i Dublin Corejako właściwych dla metadanych obiektówdigitalizowanych [źródło: www.bn.org.pl]W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APOAI-PMH– podstawa komunikacji w BCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APJeden z powodów stosowaniaDC/XML/RDF/OAIW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Eksperyment:Metadane: ISBD/DC/XML/RDF/OAI-PMH.Wyniki wyszukiwań: Google/OAISTER/FBC//OAISTER/FBC/dLibra.Teza:Jeśli obiekt ma odpowiednie metadane, , tonawet jeśli nie potrafię szukać istnieje duŜeprawdopodobieństwo, Ŝe i tak znajdę.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Eksperyment: ISBD/DC/XML/RDF/OAI-PMHISBD:Dziennik Polski. 1965, nr 154 (1 VII) = nr 6655Kraków : Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa", 1965URL: http://mbc.malopolska.pl/publication/1308...W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Dublin Core 1.0W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?XML/RDFW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?OAI-PMHW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Google: tytuł – numer ciągłyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Google: tytuł – numeracja w obrębie rokuW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Google: tytuł – data dziennaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?OAISTER – tytuł + numeracja rocznaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?OAISTER – tytuł + numeracja ciągłaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?OAISTER– tytuł– data miesięcznaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?FBC – tytuł + rok + numerW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?FBC – tytuł + rok + dataW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?FBC – tytuł + numeracja ciągłaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?MBC (dLibra) – tytuł + rokW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?MBC (dLibra) – tytuł + rok + dataW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?MBC (dLibra) – tytuł + numeracja ciągłaW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Robocze wnioski:Szukałem w sposób prymitywny – mimo to znalazłem.Dobre metadane – zapewniają wysoki rankingw dowolnej wyszukiwarce.W przypadku duŜej liczny trafień – inteligentny system„domyśla się” czego szukamyi nadaje wynikom wskaźniktrafności (rank).Często lub zawsze – to czego szukamy ma rank 100%W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Cozamiast/obokURL?Cozamiast/obokDNS?• OAI-PMH• PURLW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?Identyfikacja - wnioski:Nawet jeśli zmieni się serwer, IP, URL, domena itd.– inteligentny system jednoznacznie zlokalizujeposzukiwane źródło.Jeśli źródło zostało zreplikowane – otrzymamywszystkie lokalizacje.Jeśli źródło zostało zmodyfikowane – otrzymamyinformacje o wszystkich wersjach.Jeśli źródło zostało usuniete – otrzymamyinformacje – „Ŝe kiedyś tu było, datę i powódusunięcia”.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCzy to juŜ semantyczny Web?W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (5)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla BC6. Wybrane projekty międzynarodowe i europejskieW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCechy systemu do obsługi BCPozwala na pełną kontrolę udostępniania zarówno napoziomie uŜytkownika, jak i zasobu (autoryzacja,autentykacja, połączenia szyfrowane), zaś z punktuwidzenia uŜytkownika jest samoobsługowy;Obsługuje dokumenty w dowolnych formatach (tekstowe,graficzne, aplikacje) i strukturze (proste, złoŜone)oraz róŜne typy metadanych (DublinCore, EAD DTD,MARC XML i in.);Oferuje rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze(OPAC) i jest otwarty na alternatywne metodydostępu (wyszukiwarki, współpraca z systemrozproszonymi) oraz umoŜliwia wyszukiwaniepełnotekstowe;W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCechy systemu do obsługi BCPozwala na prace grupową;Gwarantuje stałość punktu dostępu (hiperłącza)do publikacji;Wspiera obsługę wydawnictw publikowanych wyłączniew wersji elektronicznej (mechanizm wersjonowania);Zachowuje informację o zasobach zmienianychi usuniętych;Obsługuje standardy komunikacyjne i informatyczne(np. OAI-PMH, RDF, XML);W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APCechy systemu do obsługi BCPozwala na personalizację ustawień;Ma wbudowane mechanizmy informacyjne (RSS,powiadomienia e-mail) i statystyczne;Oferuje zintegrowany system zarządzania zasobem(moduł administracyjny i redakcyjny);Jest przystosowany do pracy na róŜnych platformachzarówno na poziomie serwera, jak i klienta.W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APSystemy komercyjne• SirsiDynix - Digital Library• VTLS – Vital• Exlibris – DigiToolSymboliczna liczba wdroŜeń!!!W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APSirsiDynix - Digital LibraryW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APVTLS - VitalW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APExlibris - DigiToolW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APSystemy bezpłatne(lub dostępne za kwoty symboliczne)• DSpace• Greenstone• polska dLibra• setki systemów autorskich (nierównej jakości)Zdecydowanie dominują – 90-95% ogólnej liczbywdroŜeń!!!W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDspace – ponad 200 instalacjiW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDSpaceW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APDspace – Boston UniversityW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGreenstone – kilkaset instalacji?W. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGreenstone - downloadW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGreenstone - uŜytkownicyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGreenstone - WIKIW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APGreenstone - NZDLW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APdLibraW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMBCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMBCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMBCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMBCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APMBCW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APdLibra - Federacja Bibliotek CyfrowychW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APBiblioteki cyfrowe (6)1. Co to jest biblioteka cyfrowa?2. Historia i statystyka3. Formaty prezencyjne4. Metadane5. Oprogramowanie dla BC6. Wybrane projektyW. M. Kolasa


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa APWybrane projekty (TOP 100)ZagranicznePolskieW. M. Kolasa


Dziękuję

More magazines by this user
Similar magazines