EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ... - Sqlmedia.pl

sqlmedia.pl

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ... - Sqlmedia.pl

pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 1.4 (2 pkt)Zakadajc, e tu przed uderzeniem o podog warto prdkoci piki wynosia 5,5 m/s,a tu po odbiciu wynosia 4,5 m/s, oraz wiedzc, e odbicie trwao 0,002 s, oblicz redni sioddziaywania piki na podog podczas odbicia.3Zadanie 1.5 (2 pkt)a) Który z przedstawionych niej wykresów zalenoci siy oddziaywania piki na podogod czasu moe odpowiada rzeczywistoci? Podkrel waciwy wykres.b) Nazwij zjawisko lub prawo fizyczne decydujce o przebiegu zalenoci F(t).Wykresy obejmuj cay przedzia czasu, w cigu którego pika stykaa si z podog.FFFttta b cFFFtttd e f


pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 2.3 (2 pkt)Kola zamachowe mog mie róne ksztaty, na przykad takie, jak poniej przedstawionew przekroju.wydrenie5Koo AOba koa maj tak sam mas i rednic, s wykonane z jednorodnego materiau, a ichprdko ktowa jest jednakowa.a) W poniszym zdaniu podkrel waciwe sformuowanie.Energia kinetyczna koa A jest ( wiksza od / mniejsza od / równa ) energii kinetycznej koa B.b) Uzasadnij dokonany wybór.o obrotuKoo BZadanie 2.4 (3 pkt)Zaómy, e silnik rozpdzajcy koo zamachowe na przystankach mia sprawno 90%i czerpa moc 800 kW z sieci zasilajcej o staym napiciu 1500 V.a) Oblicz natenie prdu czerpanego z sieci przy rozpdzaniu koa.b) Przyjmujc, e koo osigno energi kinetyczn 1 GJ, oblicz czas rozpdzania koaod spoczynku do maksymalnej prdkoci ktowej.


6Egzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 3. Elektron w kondensatorze (10 pkt)Dwie kwadratowe pytki metalowe o boku 14 cm, odlege od siebie o 2 cm, tworz okadkipaskiego kondensatora próniowego (rys. obok). Przyczono ten kondensator do ródanapicia staego 90 V. Przyjmujemy, e w obszarze midzyokadkami pole elektryczne jest jednorodne, a na zewntrz+ + + + + + + +kondensatora jego natenie jest równe zero. Równolegle dookadek, w poowie odlegoci midzy nimi do kondensatora2 cmwpada wizka elektronów o prdkoci 3·10 7 m/s. W obliczeniachmona stosowa wzory nierelatywistyczne.– – – – – – – –14 cmZadanie 3.1 (2 pkt)Oblicz natenie pola elektrycznego wewntrz kondensatora oraz warto siy oddziaywaniapola elektrycznego na elektron.pobrano z www.sqlmedia.plZadanie 3.2 (1 pkt)Na podstawie oblicze wyka, e ziemska sia grawitacji nie wpywa w znaczcym stopniu nator elektronu.Zadanie 3.3 (1 pkt)Zakadajc, e elektron nie trafi w adn okadk, oblicz czas, jaki upynie od chwili wejciaelektronu w obszar midzy okadkami do chwili jego wyjcia z tego obszaru.


8Egzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 4. Prosty odbiornik radiowy (10 pkt)Umieszczony poniej rysunek przedstawia uproszczony schemat obwodu odbiornika radiowego.pobrano z www.sqlmedia.plIIIsuchawkaZadanie 4.1 (2 pkt)Obwiedziony lini przerywan i oznaczony jako obszar I fragment schematu jest obwodemLC. Skada si ze zwojnicy (nawinitej czsto na rdze z ferromagnetyka) orazz kondensatora o odpowiednio dobranej pojemnoci. Radioodbiornik zosta zaprojektowanydo odbioru stacji na falach dugich o czstotliwoci 225 kHz (Warszawa I). Obliczindukcyjno cewki w obwodzie, jeeli kondensator ma pojemno 450 pF.Zadanie 4.2 (2 pkt)Antena radiostacji nadajcej program na falach dugich o czstotliwoci 225 kHz mogabyby masztem o wysokoci równej poowie dugoci fali. Oblicz wysoko takiego masztu.Zadanie 4.3 (2 pkt)Dostrojenie odbiornika do innej stacji nadawczejosiga si dziki zmianie pojemnoci kondensatora.Taki kondensator nastawny zawiera zestawpoczonych ze sob pytek nieruchomych (stator)i zestaw poczonych ze sob pytek ruchomych(rotor), który mona wsuwa pomidzy pytkinieruchome. Stator i rotor s od siebie elektrycznieodizolowane.


pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonya) Objanij, dlaczego stosuje si zestawy pytek zamiast pytek pojedynczych.b) Czy wsunicie pytek ruchomych gbiej spowoduje zwikszenie, czy zmniejszeniepojemnoci kondensatora? Uzasadnij odpowied.9Zadanie 4.4 (1 pkt)Symbolem oznaczono na schemacie obwodu tranzystor npn. Uzupenij ponisze zdaniewybierajc waciwy termin sporód nastpujcych: prostownika, wzmacniacza, zasilacza,rezonatora, transformatora, potencjometru.Obszar II peni w odbiorniku funkcj ............................................Zadanie 4.5 (1 pkt)Wybierz i podkrel poprawne zakoczenie poniszego zdania.Tranzystor npn jest zbudowany z:trzech warstw póprzewodnika zawierajcych róne domieszkibaki próniowej z trzema elektrodamidwóch pytek metalowych przedzielonych warstw elektrolitudwóch pytek metalowych przedzielonych warstw izolatoraZadanie 4.6 (2 pkt)W odbiorniku zbudowanym wedug przedstawionego schematu nie ma moliwoci regulacjinatenia prdu pyncego przez suchawki.a) Napisz, jakim elementem naleaoby uzupeni schemat, aby wprowadzi t regulacj.b) Narysuj uzupeniony i zmodyfikowany obszar II schematu. Wykorzystane fragmentyrysunku poniej zaznacz lini cig.


10Egzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 5. Dowiadczenie z rurk (9 pkt)Wewntrz cienkiej szklanej rurki zasklepionej z jednej strony znajduje si supekrtci, zamykajcy w dolnej czci rurki pewn objto powietrza (lewyrysunek).pobrano z www.sqlmedia.plZadanie 5.1 (1 pkt)Gdy próbowano umieci w podobny sposób rt nad powietrzem w rurceszerokiej (prawy rysunek), nie udao si tego dokona, gdy rt spada na dnorurki, a powietrze stamtd unioso si do góry. Podkrel prawidowe zakoczenieponiszego zdania.Przyczyn tego, e rt moe utrzyma si nad powietrzem w wskiej rurce, jest:mniejsza gsto rtci w cienkiej rurce wiksza gsto powietrza w cienkiej rurceoddziaywanie wzajemne atomów rtcioddziaywanie grawitacyjne szka z rtcimniejsza sia parcia powietrza na rt w cienkiej rurcetarcie rtci o szkol 1hInformacja do zada 5.2 i 5.5Rurk pocztkowo ustawion otworem do góry (rys. 1) pooono poziomo(rys. 2). Dane s zaznaczone na rysunkach wymiary: dugo supka rtcih = 20 cm, dugo supa powietrza w pozycji pionowej l 1 = 60 cm i w pozycjipoziomej l 2 = 76 cm. Cinienie atmosferyczne wynosi 1,01·10 5 Pa, a gstortci 13600 kg .m3l 2Rys. 1 Rys. 2Zadanie 5.2 (3 pkt)Wyka, wykonujc obliczenia, e powysze dane s zgodne z twierdzeniem:Temperatura powietrza w rurce bya jednakowa w pozycjach 1 i 2.


pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 5.3 (1 pkt)Pewien ucze powiedzia: „To dziwne, e temperatura powietrza w rurce okazaa sijednakowa w pionowej i poziomej pozycji rurki. Przecie wiadomo, e gazy ozibiaj si przyszybkim rozpreniu, a t rurk obrócono do szybko.” Wybierz i podkrel prawidowewyjanienie tej pozornej sprzecznoci.Zmiany cinienia i objtoci byy zbyt mae, aby wpyny na zmian temperatury powietrza.Rt jest ciecz i z tego wzgldu jest nieciliwa.Twierdzenie o zmianie temperatury przy rozpraniu odnosi si tylko do gazu doskonaego,a powietrze nie spenia tego warunku.Ciepo przepyno midzy powietrzem a otoczeniem (szkem i rtci).11Zadanie 5.4 (2 pkt)Przy szybkim spreniu gazy si na ogó ogrzewaj, a przy szybkim rozpreniu – ozibiaj.Wyjanij przyczyn tej zmiany temperatury, powoujc si na I zasad termodynamiki.Zadanie 5.5 (2 pkt)W pozycji 1 na rysunku na poprzedniej stronie temperatura rurki i powietrza wynosia 20 °C.Nastpnie rurk podgrzano bez jej obracania. Oblicz temperatur kocow powietrza w rurce,jeli dugo supa powietrza wzrosa do wartoci równej l 2 . Pomi rozszerzalno cieplnszka i rtci.


12Zadanie 6. Prdko dwiku (11 pkt)Egzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 6.1 (2 pkt)Fale wietlne i dwikowe mog rozchodzi si w powietrzu.a) Wybierz i zapisz w odpowiednich miejscach tabeli, jaki to jest rodzaj fali:pobrano z www.sqlmedia.plI – elektromagnetyczna/sprysta,II – poduna/poprzeczna.Fala I IIwiatodwikb) Uzupenij ponisze zdanie, wpisujc tylko fale wietlne lub tylko fale dwikowe lub falewietlne i dwikowe (oba rodzaje fal).Spolaryzowa mona ...............................................................................................Informacja do zada 6.2 i 6.3Warto prdkoci dwiku w powietrzu mona wyznaczy posugujc si zestawem jak narysunku. Mikrofony rejestruj dwik kamertonu drgajcego z czstotliwoci 440 Hz.Komputer wywietla sygna odbierany przez mikrofony, które pooone s w odlegociach57 cm i 74 cm od kamertonu. Widok ekranu komputera pokazano poniej.sygna (jedn. umowne)t, ms


pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 6.2 (2 pkt)Wiedzc, e prdko dwiku w powietrzu jest wiksza od 200 m/s, oblicz na podstawiepodanych informacji warto tej prdkoci.13Zadanie 6.3 (2 pkt)a) Oblicz stosunek amplitud sygnaów przedstawionych na ekranie komputera oraz stosunekodlegoci mikrofonów od kamertonu.b) Mikrofony uyte w dowiadczeniu maj jednakow czuo, a amplituda wytwarzanegoprzez nie sygnau elektrycznego jest proporcjonalna do amplitudy fali dwikowej.Na podstawie tych informacji oraz poprzednich oblicze wybierz prawidowez poniszych twierdze i je podkrel. Uzasadnij swój wybór.Amplituda sygnau dwikowego jest odwrotnie proporcjonalna do odlegoci od ródadwiku.Amplituda sygnau dwikowego jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odlegoci odróda dwiku.


14Egzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyZadanie 6.4 (2 pkt)Natenie fali definiujemy jako iloraz jej mocy przez jednostkow powierzchni prostopaddo kierunku rozchodzenia si fali. Poniewa w miar oddalania si fali dwikowej od ródata sama energia fali rozkada si na coraz wiksz powierzchni sfery, wic natenie falimaleje. Pochanianie dwiku w orodku (powietrzu) mona pomin. Uzupenij dwa zdaniaz wykropkowanymi lukami, wpisujc w kadym z nich jedno z poniszych uzupenie.pobrano z www.sqlmedia.plproporcjonalne doproporcjonalne do kwadratuproporcjonalne do pierwiastka zodwrotnie proporcjonalne doodwrotnie proporcjonalne do kwadratuodwrotnie proporcjonalne do pierwiastka zNatenie fali dwikowej jest ...................................................................................................odlegoci od róda dwiku.Natenie fali dwikowej jest ...................................................................................................amplitudy fali.Informacja do zada 6.5-6.6Zastosowany podczas pomiarów kamerton zamocowany jest na drewnianym pudeku, jak narysunku poniej.Zadanie 6.5 (1 pkt)Wyjanij rol, jak peni pudeko kamertonu.Zadanie 6.6 (2 pkt)Otwór w pudeku zasonito kawakiem twardego kartonu. Uzupenij trzy ponisze zdania,wpisujc wzrosa/wzrós lub zmalaa/zmala, lub nie zmienia si/nie zmieni si.Czstotliwo ...............................................................................................................................Gono .......................................................................................................................................Czas trwania drga (do wyganicia) ..........................................................................................


pobrano z www.sqlmedia.plEgzamin maturalny z fizyki i astronomiiPoziom rozszerzonyBRUDNOPIS15

More magazines by this user
Similar magazines