Ciep∏y Dom dla Ciebie - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Ciep∏y Dom dla Ciebie - BASF Polska

Ciep∏y Dom dla CiebieP∏yty gipsowe SmartBoard TMz Micronalem – inteligentnaregulacja temperaturyw pomieszczeniachRelius – system tynkówmineralnychPCI – kompletne systemyizolacji tarasówPonadstandardowa zewn´trznaizolacja termiczna – styropianPlatinum Plus z Neoporem


Ciep∏y Dom dla CiebieDom, który oszcz´dza dla Ciebie• własny dom taniej ni˝ własne M,• koszt budowy domu „pod klucz” z białym monta˝em: 342 tys. zł netto (stan deweloperski:307 tys. z∏ netto), czyli 1 874 zł netto za m2 (stan deweloperski: 1 679 z∏ netto za m2)*,• zu˝ycie energii Êrednio 48 kWh/m2 na rok, czyli roczny koszt ogrzewania domu(przy 85% sprawnoÊci êród∏a) to dla gazu około 1 300 zł w skali roku.Roczne oszcz´dnoÊci wyniosà oko∏o 2 320 z∏ dla gazu, 3 820 z∏ dla oleju opa∏owegoi a˝ 7 840 z∏ dla energii elektrycznej,• energooszcz´dne, ponad standardowe rozwiàzania to oko∏o 6% ca∏oÊci nak∏adów,• wyjàtkowa oferta kredytowa Fortis Banku – „Ciepły Kredyt” na budow´ „Ciepłego Domu dla Ciebie”.parterpi´troENERGIA ELEKTRYCZNA4 420PLN2 150PLN1 310PLNCiep∏y Domdla Ciebie12 260PLN5 970PLNOLEJ3 630PLNGAZDom bez usprawnieƒenergooszcz´dnychSzacunkowe wartoÊci roczne ogrzewania domu o powierzchni 180m 2 ,wg obecnych cen energii. Nie zawierajà kosztów ogrzewania wody. (êród∏o: NAPE)*Dane z kosztorysu opracowanegoprzez Biuro Projektowe Lipiƒscy Domywedług cen na VI kwartał 2006Powierzchnia domu 182,6 m2 (w tym gara˝ 17,8 m2).Minimalna szerokoÊç działki 23,1 m.


kuchniasalonsypialnia∏azienka


BASF to najwi´kszy koncern chemiczny i zarazem jedna z najbardziejinnowacyjnych firm na Êwiecie. To w∏aÊnie ona wynalaz∏a polistyrendo spieniania – Styropor – s∏u˝àcy do produkcji styropianu.W ostatnim czasie firma wprowadzi∏a na rynki Êwiatowe jego odmian´ nowej generacjizawierajàcà grafit – Neopor . BASF produkuje równie˝ Micronal – dodatek do tynkówi gipsu oraz płyty gipsowe SmartBoard TMregulujàce temperatur´ w pomieszczeniach.Termo Organika to najwi´kszy producent styropianu w Polsce.Firma powsta∏a w 1998 roku. Produkuje najwy˝szej jakoÊci styropianypozwalajàce dociepliç dom od fundamentów a˝ po dach, w tym najcieplejszyna Êwiecie srebrnoszary styropian Platinum Plus , na bazie Neoporuod BASF. Jest on rekomendowany do izolacji termicznej „Ciep∏ego Domu dla Ciebie”.Biuro Projektowe Lipiƒscy Domy specjalizuje si´ w projektowaniudomów jednorodzinnych, ze szczególnym naciskiem na energooszcz´dnoÊç.Obecnie firma realizuje budow´ autorskiego projektu domu pasywnego,zgodnie z zało˝eniami twórcy tej idei dr Wolfganga Feista. Jako pierwszy w Polsceprojekt uzyskał akceptacj´ Instytutu Domów Pasywnych (PHI) z Darmstadt.Super oferta kredytowa Fortis BankuFortis Bank przygotował „Ciepły Kredyt”, czyli kredyt hipotecznyna wyjàtkowych warunkach, dla wszystkich, którzy chcà zbudowaç dom w systemieenergooszcz´dnym. Atrakcyjne oprocentowanie, 0% prowizji za udzielenie kredytui krótki czas oczekiwania na decyzj´ kredytowà to tylko niektóre zalety tego kredytu.Wi´cej informacji znajdziesz na www.fortisbank.com.pl i w oddziałach banku.Ciep∏y Dom dla Ciebie – krok po kroku1. Zakup projekt „Ciep∏ego Domu dla Ciebie” od Biura Projektowego Lipiƒscy Domy.2. Skorzystaj z „Ciep∏ego Kredytu” Fortis Banku.3. Zakup materia∏y budowlane zgodnie z zaleceniami w projekcie.4. Kup p∏yty Platinum Plus i odzyskaj 800 z∏ z ceny zakupu projektu.5. Mieszkaj energooszcz´dnie, ekonomicznie, ekologicznie i efektownie.UWAGA! Technologi´ BASF i Termo Organiki mo˝na tak˝estosowaç w istniejàcych budynkach! Stosuj najlepsze docieplenie– styropian Platinum Plus – innowacyjny produkt Termo Organiki,na bazie Neoporu BASF.Okiem ekspertaBASF Construction Chemicals Polskawww.basf.plwww.basf-cc.pltel. +48 61 845 10 40Wielu ludzi budujàc dom obawia si´ wysokich kosztów ogrzewania. Dzisiaj mamyna szcz´Êcie dost´p do najnowszych technologii, które pozwalajà na oszcz´dnoÊci nawetdo kilku tysi´cy złotych rocznie. Przy budowie w∏asnego domu nale˝y zwróciç uwag´ na:• dobry projekt architektoniczny unikajàcy mostków cieplnych,• odpowiednià termoizolacj´ przegród i markowe materia∏y termoizolacyjne,• szczelnà stolark´ okiennà i drzwiowà,• wentylacj´ mechanicznà z gruntowym wymiennikiem ciep∏a.Prof. Jerzy A. PogorzelskiZak∏ad Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki BudowlanejInstytut Budownictwa Politechniki Bia∏ostockiejDlaczego warto budowaç energooszcz´dnie?• nakłady na elementy energooszcz´dne zwracajà si´ ju˝ nawet w ciàgu kilku lat,• koszty energii stale wzrastajà,• mo˝emy ograniczyç globalnà emisj´ dwutlenku w´gla,• zasoby Ziemi sà ograniczone, a my mo˝emy mieç wpływ na jakoÊç ˝yciaprzyszłych pokoleƒ.Dr Aleksander D. PanekNarodowa Agencja Poszanowania EnergiiÂwiadectwo energetyczne – same korzyÊci• od stycznia 2006 r. wymogiem Unii Europejskiej 2002/91/WE ka˝dy nowobudowanydom powienien posiadaç Êwiadectwo energetyczne,• dyrektywa wprowadza siedem klas energetycznych od A do G,• „Ciepły Dom dla Ciebie” otrzyma jednà z najwy˝szych mo˝liwych klas energetycznych,• dzi´ki tej klasie i rocznym oszcz´dnoÊciom w zu˝yciu energii jego wartoÊç rynkowab´dzie stale wzrastaç,• dla Ciebie to czysty zysk wypracowany przez „Ciepły Dom dla Ciebie”.Fortis Bank Polska SAwww.fortisbank.com.plinfolinia:0801 FORTIS (0801 367 847)TERMO ORGANIKA Sp. z o.owww.termoorganika.pltel. +48 12 427 07 40LIPI¡SCY DOMYwww.lipinscy.pltel./fax +48 71 354 59 49

More magazines by this user
Similar magazines