Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji ...

cop.lodzkie.pl

Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji ...

ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl4.Liczba przedsiębiorstwwspartych w zakresie inwestycjiP.8.2.1Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały dotacje inwestycyjne.5.Liczba zakupionych środkówtrwałychP.8.2.2Liczba zakupionych środków trwałych w wyniku realizacji projektu. Przez środki trwałe należy rozumieć rzeczoweaktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.6.Liczba wybudowanych /zmodernizowanych budynkówP.8.2.3Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków.7.Powierzchnia wybudowanych /zmodernizowanych budynkówP.8.2.4Całkowita powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków.8.Liczba zakupionych wartościniematerialnych i prawnychw ramach projektuXLiczba nabytych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowychnadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niżrok (np. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, knowhow),zgodnie z Ustawą o rachunkowości.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl9.Liczba zakupionych usługw ramach projektuXLiczba nabytych w wyniku realizacji projektu usług dotyczących wprowadzania nowych lub zmienionych wyrobów,nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych. Nie wlicza się usług doradczychzwiązanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.10.Powierzchnia zakupionegogruntu w ramach projektuXCzęść powierzchni ziemskiej zakupionej w ramach projektu stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty),z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych.11.Powierzchnia zakupionejnieruchomości zabudowanejw ramach projektuXCzęść powierzchni ziemskiej zakupionej w ramach projektu stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), wrazz budynkami, budowlami, obiektami małej architektury trwale związanymi z gruntem.12.Liczba powiązańkooperacyjnych w ramachprojektuXLiczba powiązań kooperacyjnych, które powstały w okresie realizacji projektu tj. umowa o kooperacji została zawartaw trakcie realizacji projektu. Przez powiązanie kooperacyjne należy rozumieć zgrupowanie działającychw określonym sektorze lub sektorach pokrewnych niezależnych przedsiębiorców.13.Liczba wdrożonych wysokichtechnologii lub usługwiedzochłonnych w ramachprojektuXLiczba wdrożonych usług wiedzochłonnych w ramach projektu oraz wysokich technologii wspomagających ogólnądziałalność gospodarczą, czy też liczba zastosowanych wysokich technologii w przemyśle, takich jak usługi dlabiznesu, doradztwo techniczne, badania i testowanie, z których część to wysokotechnologiczne usługi. Sprawdzanebędą kody PKD wg Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2007-2013.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plL.p.1.2.Nazwa wskaźnika rezultatuZmiana emisji głównychzanieczyszczeń powietrza:dwutlenku siarki, tlenku azotu,pyłów, dwutlenku węglaZmiana ilości wytwarzanychodpadówKodwskaźnikaR.6.1.1R.6.1.23. Zmiana ilości zużycia wody R.6.1.3DefinicjaRóżnica między emisją głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcierealizacji projektu a emisją głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok następujący po terminiezakończenia realizacji projektu przy zachowaniu tej samej wielkości produkcji.R = (Zn x Pp / Pn) – ZpZp – wielkość emisji głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcierealizacji projektuZn – wielkość emisji głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok następujący po terminiezakończenia realizacji projektuPp – poziom produkcji w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPn – poziom produkcji w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuR – różnica między emisją głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcierealizacji projektu a emisją głównych zanieczyszczeń powietrza w okresie obejmującym rok następujący po terminiezakończenia realizacji projektu.Różnica między ilością wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacjiprojektu a ilością wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacjiprojektu przy zachowaniu tej samej wielkości produkcji.R = (On x Pp / Pn) – OpOp – ilość wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuOn – ilość wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPp – poziom produkcji w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPn – poziom produkcji w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuR – różnica między ilością wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacjiprojektu a ilością wytwarzanych odpadów w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacjiprojektu.Różnica między ilością wody zużytej w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektua ilością wody zużytej w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektu przyzachowaniu tej samej wielkości produkcji. Przy obliczeniu wartości wskaźnika należy wykazać zarówno wodędostarczaną z zewnątrz, jak i pobieraną z własnego ujęcia.R = (Wn x Pp / Pn) – WpWp – woda zużyta w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuWn – woda zużyta w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPp – poziom produkcji w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPn – poziom produkcji w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuR – różnica między ilością wody zużytej w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektua ilością wody zużytej w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektu.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl4.5.Zmiana ilości ściekówprzemysłowych wymagającychoczyszczeniaZmiana ilości oczyszczanychścieków przemysłowychR.6.1.4R.6.1.5Różnica między ilością ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia w okresie obejmującym rokpoprzedzający rozpoczęcie realizacji projektu a ilością ścieków przemysłowych wymagających oczyszczeniaw okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektu przy zachowaniu tej samejwielkości produkcji.R = (Śn x Pp / Pn) – ŚpŚp – ścieki przemysłowe wymagające oczyszczenia w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacjiprojektuŚn – ścieki przemysłowe wymagające oczyszczenia w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończeniarealizacji projektuPp – poziom produkcji w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPn – poziom produkcji w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuR – różnica między ilością ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia w okresie obejmującym rokpoprzedzający rozpoczęcie realizacji projektu a ilością ścieków przemysłowych wymagających oczyszczeniaw okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektu.Różnica między ilością oczyszczanych ścieków przemysłowych w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcierealizacji projektu a ilością oczyszczanych ścieków przemysłowych w okresie obejmującym rok następujący po terminiezakończenia realizacji projektu przy zachowaniu tej samej wielkości produkcji.R = (Bn x Pp / Pn) – BpBp – oczyszczane ścieki przemysłowe w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuBn – oczyszczane ścieki przemysłowe w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacjiprojektuPp – poziom produkcji w okresie obejmującym rok następujący po terminie zakończenia realizacji projektuPn – poziom produkcji w okresie obejmującym rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektuR – różnica między ilością oczyszczanych ścieków przemysłowych w okresie obejmującym rok poprzedzającyrozpoczęcie realizacji projektu a ilością oczyszczanych ścieków przemysłowych w okresie obejmującym roknastępujący po terminie zakończenia realizacji projektu.6. Liczba nowych produktów/usług R.8.2.1Liczba nowych produktów i usług (nie oferowanych dotychczas przez przedsiębiorstwo) wprowadzonych na rynekw wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl7.Liczba udoskonalonychproduktów / usługR.8.2.2Liczba udoskonalonych produktów / usług wdrożonych w wyniku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo, któreuzyskało wsparcie.8.Liczba przekształconychmikroprzedsiębiorstw, którew wyniku realizacji projektustaną się małymprzedsiębiorstwemXLiczba przekształconych mikroprzedsiębiorstw, w których w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienialub rocznego obrotu/całkowitego bilansu rocznego, tak aby przedsiębiorstwo stało się małym przedsiębiorstwem.9.Liczba przekształconychmałych przedsiębiorstw, którew wyniku realizacji projektustaną się średnimprzedsiębiorstwemXLiczba przekształconych małych przedsiębiorstw, w których w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienialub rocznego obrotu/całkowitego bilansu rocznego tak aby przedsiębiorstwo stało się średnim przedsiębiorstwem.10. Liczba uzyskanych certyfikatów XLiczba uzyskanych certyfikatów, otrzymanych w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w ramach zrealizowanegoprojektu.11. Liczba zawartych umówdługoterminowychXLiczba zawartych umów długoterminowych tj. zawartych na czas nieokreślony bądź nie krótszy niż 1 rok.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl12. Wzrost wartości eksportu XWzrost procentowy eksportu na koniec pierwszego pełnego roku obrachunkowego po zakończeniu realizacji projektu.Obliczenia dokonane zgodnie ze wzorem:[(eksport X – eksport Y) / eksport Y] * 100 [%]gdzie:eksport X – Wartość eksportu na koniec pierwszego pełnego roku obrachunkowego po zakończeniu realizacji projektueksport Y – Wartość eksportu w okresie obejmującym rok obrachunkowy poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektu.Wskaźnika nie stosuje się w przypadku, gdy przed rozpoczęciem realizacji projektu nie występował eksport.FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

More magazines by this user
Similar magazines