Zásady a postupy obchodní etiky - Česká rafinérská, as

ceskarafinerska.cz

Zásady a postupy obchodní etiky - Česká rafinérská, as

Lidé a bezpečnostOchrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociálnízodpovědnostZavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí.Snažíme se získat důvěru zákazníků, akcionářů a společnosti, být dobrým sousedem apřispívat k udržitelnému rozvoji.Nedovolujeme držení, konzumaci, nabízení či poskytování drog nebo láteks podobným účinkem na pracovišti, a to z žádného důvodu.Nedovolujeme kouření na pracovišti.Udržitelný rozvojVyvažujeme své krátkodobé a dlouhodobé zájmy a v podnikatelských rozhodnutíchzohledňujeme aspekty ekonomické, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,ochrany majetku, ochrany životního prostředí a sociální aspekty.Rovné příležitostiZajišťujeme, že naše rozhodnutí ve vztahu k zaměstnancům jsou založena narelevantních kvalifikacích, zásluhách, výkonnosti a dalších faktorech souvisejícíchs výkonem práce.Netolerujeme žádné formy diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti,pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jinéhosmýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutí,odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálníhopůvodu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu.Vždy respektujeme oprávněné zájmy spolupracovníků a dalších občanů, jakož ivšeobecně uznávané standardy ve vztahu k okolnímu prostředí.Obtěžování a šikana na pracovištiNetolerujeme žádné činy, jednání či chování, které je ponižující, zastrašující činepřátelské.Měli bychom být zejména citliví k činům nebo chování, které může být v jednékultuře přijatelné, ale v jiné nikoli.Vyžadujeme, aby se v osobních pracovních vztazích nevyskytovalo žádné obtěžujícínebo útočné chování, ať již uvnitř nebo mimo společnost.Podporujeme jakékoli iniciativy zaměřené na zavedení metod práce, které směřujík dosažení lepší společnosti.Jednoznačně odmítáme jakékoli formy násilí nebo obtěžování, ať už se jedná osexuální obtěžování, nebo o obtěžování založené na osobních a kulturníchodlišnostech.Lidská právaNaše činnosti vykonáváme způsobem, který respektuje lidská práva a s ohledem napovolení k provozování.Uznáváme a aktivně prosazujeme politiky, normy a standardy společnosti.Jsme odhodláni rozvíjet schopnosti a dovednosti vedení společnosti a zaměstnancůtak, aby se jejich energie a kreativita mohla plně projevit při naplňování jejichpotenciálu v pracovní činnosti.1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Řízení znalostíProsazujeme kulturu a iniciativy zaměřené na šíření znalostí v rámci organizačnístruktury společnosti a na zdůrazňování hodnot, principů, jednání a přispívání vesmyslu inovací ve spojení s rozvojem podnikatelských aktivit a s udržitelnýmrozvojem společnosti.Optimalizujeme systém sdílení a šíření znalostí mezi jednotlivci.Vztahy s akcionáři, hodnota pro akcionáře, efektivnost, transparentnostBudujeme interní struktury společnosti a vztahy s třetími stranami, které se přímo či nepřímoúčastní jejích činností, dle pravidel umožňujících zajistit spolehlivost vedení a rozumnévyvážení mezi pravomocemi vedení společnosti a zájmy akcionářů. Společnost definuje,implementuje a postupně upravuje koordinovaný a homogenní soubor pravidel týkajících sejak její interní organizační struktury, tak i vztahů s akcionáři a třetími stranami, a to v souladus mezinárodními nejlepšími postupy v oblasti korporátní správy a řízení. Akcionářůmspolečnosti je umožněno účastnit se rozhodování v rámci rozsahu jejich kompetencí arozhodnout.Boj s korupčními praktikamiÚplatky a korupceNenabízíme, neplatíme, neposkytujeme, nevyhledáváme ani nepřijímáme osobníplatby, dary nebo laskavosti výměnou za přednostní vyřízení nebo za účelem získáníjakýchkoli obchodních výhod.Nesmíme, ani sami, ani prostřednictvím jiné osoby, a to v souvislosti s obstaránímzáležitostí, jež jsou předmětem obchodní činnosti společnosti, pro sebe ani pro jinéhonabídnout nebo přijmout nebo si dát slíbit plnění hmotného (finanční prostředky,věci apod.) i nehmotného (protislužby, jiné výhody apod.) charakteru. Ve stejnésouvislosti nesmíme jiné osobě takové protiprávní plnění slíbit, nabídnout neboposkytnout.Pokud je nám v souvislosti s obstaráváním záležitostí, jež jsou předmětem obchodníčinnosti společnosti, nabídnuto jinou osobou jakékoliv plnění hmotného činehmotného charakteru, jsme povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit svémuvedoucímu zaměstnanci.Hotovostní platby jsou bez omezení zakázány, a to včetně darů, výdajů na pohoštění,jídlo a cestování, příspěvky v naturáliích (tj. sponzorství), obchodní, zaměstnaneckénebo investiční příležitosti, interní informace, které by mohly být použity přiobchodování regulovaných cenných papírů nebo komodit, osobní slevy nebo úvěry,úhrad, pomoc nebo podpora rodinným příslušníkům a další benefity nebo výhody.Následující chování je zakázáno: nabízení ekonomických výhod nebo jiného plnění vespojení s podnikatelskou činností zaměstnancům společnosti nebo přijímání tohotozaměstnanci společnosti (přímé úplatkářství) nebo nabízení komukoli / přijímáníkýmkoli jednajícím jménem společnosti (nepřímé úplatkářství).Výběr kontraktorůVybíráme si kontraktory (tj. zprostředkovatele, konzultanty, poskytovatele, prodejceatd.), jejichž jednání je v souladu s tímto etickým kodexem.Vyjednáváme, vstupujeme do smluvního vztahu a řídíme smlouvy s kontraktoryv souladu s tímto etickým kodexem (např. vynikající reputace partnera/zprostředkovatele/konzultanta, postup výběru a ověření respektu k etickýmhodnotám, ochranná ustanovení, transparentnost plateb atd.).2 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Od kontraktorů požadujeme, aby dodržovali etické standardy a kvalifikačnípředpoklady stanovené tímto etickým kodexem. Pozornost je věnována zejménanásledujícím aspektům:o proces výběru a kvalifikace kontraktora;o uzavření smlouvy;o řízení smlouvy po jejím podpisu;o standardní ochranná smluvní ujednání, včetně závazku dodržovat etický kodex amonitorování etických požadavků kontraktorů;o ověření etických požadavků kontraktorů;o uvedení uznání kodexu ve smlouvách, jakož i závazku dodržovat v něm uvedenéprincipy;o informování příslušných organizačních jednotek společnosti o jakýchkoliv vážnýchproblémech, které mohou vyvstat při spolupráci s konkrétním kontraktorem, zaúčelem vyhodnocení možných důsledků pro společnost.Jednání se státními úředníkyNenabízíme státním úředníkům dary a pozornosti, a to ani hrazení cestovních výdajů.Zajišťujeme, aby jakýkoli kontraktor, který jedná jménem společnosti nebo u kteréhoje pravděpodobné, že bude v rámci své obchodní spolupráce se společnostív kontaktu se státními úředníky (tj. jedná se o zprostředkovatele, konzultanty,poskytovatele, prodejce atd.), dodržoval pravidla tohoto etického kodexu.Předpokládá se vykonání odpovídajícího předběžného hodnocení potenciálníchkontraktorů zaměřeného na ověření dodržování etického kodexu danýmpotenciálním kontraktorem. Dohody musí být v písemné formě a mají stanovovatpřiměřené a odpovídající kompenzace a ustanovení v souladu s etickým kodexem.Před najmutím/jmenováním nebo povýšením jakéhokoli nového výkonného ředitelenebo klíčového zaměstnance (který bude pravděpodobně v kontaktu s příslušnýmistátními úředníky) shromáždíme relevantní zkušenosti s danou osobou. Všeobecněřečeno, jsou kontrolovány reference a žádosti o zaměstnání obsahují příslušné otázkytýkající se: záznamů v trestním rejstříku nebo obvinění dané osoby a jakýchkoliobčanskoprávních nebo administrativních pokut nebo neuzavřených vyšetřovánív souvislosti s neetickými nebo nelegálními aktivitami dané osoby a jakýchkoliosobních vztahů se státními úředníky.Dary a pozornostiNedovolujeme, aby dary a pozornosti ovlivňovaly naše podnikatelská rozhodnutínebo způsobovaly, aby je jiní vnímali jako ovlivňování. Jakékoli výdaje na reprezentacimusí být předem schválené manažerem zodpovědným za příslušné nákladovéstředisko (pouze v případech, kdy je toto objektivně nemožné, lze udělit schválenípozději), nesmí sestávat z hotovostních plateb, musí být učiněny v dobré víře av souvislosti s legitimním podnikatelským účelem, musí být vhodné, přiměřené av souladu se standardy zdvořilosti.Střety zájmůRespektujeme právo zaměstnanců společnosti účastnit se investic, obchodu a jinýchdruhů činností, za předpokladu, že takovéto činnosti jsou povoleny zákonem a jsoukompatibilní se závazky vůči společnosti a nedochází ke střetu zájmů.Naše podnikatelské rozhodnutí není ovlivněno osobními nebo soukromými hledisky.Vyvarujeme se a nahlásíme jakékoli střety zájmů mezi osobními a rodinnýmiekonomickými aktivitami a úkoly daných osob v rámci práce ve společnosti.Poukážeme na jakékoli konkrétní situace a činnosti ekonomického nebo finančníhozájmu, které jsou v protikladu se zájmy společnosti a příslušnými zákony.3 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Transparentnost účetních záznamůZakazujeme takové jednání, které může negativně ovlivnit transparentnost adohledatelnost informací ve finančních výkazech.Vedeme náležité podpůrné záznamy, abychom umožnili:o Jednoduché a přesné účetní zápisy,o Identifikaci různých úrovní odpovědnosti, jakož i rozdělení a oddělení úkolů,o Přesné zobrazení transakcí za účelem eliminace pravděpodobnosti jakýchkolimateriálních nebo interpretačních chyb.Politické aktivity a platbyNepřispíváme finančně ani zdroji na politické kampaně, politickým stranám,politickým kandidátům, ani nikomu s nimi spojenému.Ochrana informací a majetkuOchrana majetkuChráníme majetek před plýtváním, ztrátou, poškozením, zneužitím, krádeží,zpronevěrou.Ochrana duševního vlastnictví V rámci svých funkcí a odpovědností podporujeme výzkumné a inovační činnostivedení i zaměstnanců. Jakékoli duševní statky vytvořené těmito činnostmi jsou našímdůležitým a zásadním dědictvím. Považujeme duševní vlastnictví za klíčový strategický nástroj k dosahovánípodnikatelských cílů a duševní vlastnictví musí být řízeno s náležitou péčí.Osobní používání ITNepoužíváme síť ani síťová datová úložiště k zábavním účelůmNepoužíváme IT nebo komunikační zařízení společnosti k nezákonným nebonemorálním činnostem, nebo k zábavním účelům, nebo k hazardu, nebo k vlastnímupodnikáníOchrana obchodního tajemstvíPožadujeme získání, ukládání, zpracování, komunikování a šíření informací,dokumentů a jiných dat týkajících se jednání, správních řízení, finančních transakcí aknow-how (smlouvy, listiny, výkazy, poznámky, studie, výkresy, obrázky, softwareatd.), které dle smluvních ujednání nemohou být zveřejněny nebo jejichž nevhodné čipředčasné zveřejnění může poškodit zájmy společnosti.Bez konkrétního schválení nezveřejňujeme žádné informace, znalosti ani data získanánebo zpracovávaná během výkonu práce.Soukromí a ochrana datRespektujeme osobní právo na soukromí a při shromažďování či používání našich datdodržujeme příslušné zákony a interní pravidla popsaná v pracovním předpisu.Chráníme personální a obchodní soubory obsahující osobní data.Používáme odpovídající fyzické a IT zabezpečení.4 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


KomunikaceObchodní komunikaceV komunikaciNeposkytujeme zavádějící vyjádření.Nepíšeme spekulativní názory.Nezveličujeme.Nežertujeme o vážných věcech.Porušení Etického kodexu nebo jiných závazných pravidel společnosti může být považovánoza zvlášť hrubé porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávanépráci s možnými následky ve formě skončení pracovního poměru některým ze způsobůupravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění. Možnosttohoto postihu se týká i zaměstnanců, kteří se přímo takového jednání nedopustili, avšak otakovém jednání věděli a jeho důsledkům nezabránili, ačkoliv tak mohli bez vlastníhonebezpečí učinit.Využijte možnostinahlásit neetické chováníethics@crc.cz5 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

More magazines by this user
Similar magazines