OT 4_ uus.indd - Otepää vald

otepaa.ee

OT 4_ uus.indd - Otepää vald

28. aprill 2005 3TEATEDHooldajatoetusest Otepää vallasKõigile 10. maiks sotsiaal- ja haridusteenistussepöördunud puudega inimese või hooldajatoetusetaotlejaile saadetakse teatis toetusemääramise otsusega, millele lisatud avalduseblankett. Palume need meile tagastada koosloetletud lisadokumentidega 5 tööpäeva jooksul.Püüame hooldajaile esimese toetussummamaksta 20. maiks. Puudega inimese toetuseesimesed väljamaksed tehakse kvartali viimaselkuul (20. juuniks, aprilli-juunikuu eest).Valla raamatukogudes on võimalus tutvudavolikogus vastuvõetud hooldajatoetuse ja puudegainimese toetuse määruste tekstidega.Täname kõiki mõistva suhtumise eest. Vabandame,et meist mitteolenevatel põhjustel(viibinud riiklik arvutiprogramm) jäid toetusedaprillikuus välja maksmata ning loodameedaspidisele positiivsele koostööle.Hooldajatoetuse määramise infopäevOtepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuskorraldab kolmapäeval, 4. mail kell14-16 Otepää kultuurikeskuses infopäeva hooldajatoetusemääramise korrast Otepää vallasning puude taotlemise uuenenud korrast.Pähklikese avatud uste päevadLasteaed Pähklike ootab 12. mail lasteaiagatutvuma. Ümarlaud õpetajatega on kell 16.Kutsume heakorratalguteleReformierakonna Otepää piirkonna liikmedkutsuvad 30. aprillil kell 10-14 kõiki vallaelanikkeheakorratalgutele Otepää kalmistuleja Tehvandi suusastaadionile. Koguneme kalmistupeavärava ja suusastaadioni sissepääsujuures. Võimalusel palume kaasa võtta reha,labida ja töökindad. Pärast tööd pakutaksetalgulistele suppi.Tööpakkumine matkaradade hoolduseksOtepää looduspargi administratsioon otsibpartnerit matkaradade hooldustöödeks suveperioodil.Ootame pakkumisi Pühajärvematka- ja tunnetusraja, Kekkose matkaraja,Väike-Emajõe matkaraja ja kuue puhkekohahooldustöödeks. Pakkumised teha saata 13.maiks: Kolga tee 28, 67405 Otepää või e-postiga:otepaa.looduspark@mail.ee. Täpsem infotel 765 5986.Otepää looduspargi üritused14. mail jalgrattamatk Otepää kohapärimusejälgedel koostöös kirjandusmuuseumi teaduritega.Osa võtma on oodatud kõik huvilised.18. mail looduspargi loodusväärtusi ning administratsioonitegevusi tutvustav infopäevpiirkonna turismiettevõtjatele ja teistele huvilistele.25. mail planeerimis- ja ehitusalane teabepäev,kus arutletakse looduspargis elamuehituseplaneerimisel ja ehitustegevusel enamlevinudsõlmprobleemide üle. Teabepäevast on oodatudosa võtma maaomanikud, kinnisvarafirmadeja omavalitsuste esindajad.Info: www.otepaaloodus.ee või tel 765 5876.Otepää arendab koostööd PeterburilähipiirkonnagaEsmaspäevast tänaseni külastas Otepää valladelegatsioon Leningradi oblasti Vsevolodski rajooni.Kohtuti rajooni administratsiooni esinduseja saadikutega ning tutvuti kolme omavalitsusega(Toksovo, Murino, Jukki).Tegemist oli vastuvisiidiga 2002. aasta oktoobrisOtepääd külastanud Vsevolodski rajooniesinduse visiidile, mil sõlmiti ühiste kavatsusteprotokoll koostöö arendamise kohta noorsoo-,kultuuri-, turismi- ja spordivaldkondades. Tänavuveebruaris allkirjastati ka vastav koostööleping.Vallavanem Aivar Nigoli hinnangul võikseesmärgiks võiks olla koostöö Kavgolovo suusakeskusega,ühiste koostööprojektide ettevalmistamineja EL fondidest toetuste taotlemine,turismikanali taaselustamine, kultuurivahetuseelavdamine. Delegatsiooni kuulusid veel volikoguesimees Jaanus Barkala, kultuurikomisjoniesimees Valdur Sepp, spordikomisjoni esimeesNeeme Ernits ja kontaktide looja, vallavolikoguliige Rein Vikard.Abivallavanem Riho Karu siirdub uude ametisseAlates 5. maist hakkab kauaaegneOtepää abivallavanem, ehitus-majandusteenistusejuhataja RihoKaru juhtima sihtasutust Valga piirkonnakeskkonnakeskus, mida senijuhtis eelmine Otepää mees MeelisLinnamägi. OT toimetaja Ain Kruusmaaküsitles asjaosalist [RK] ningvallavanem Aivar Nigolit [AN].Milline on üheksa aastat algul abilinnapeananing ühinemise järel abivallavanemanatöötanud Tõrva mehekokkuvõte nende aastate kohta?RK: Pööraselt töine aeg, mida peaksnäitama teostatud ja teoksil olevate projektidehulk. Väga oluline eluetapp onOtepää perioodiga ümber saamas. See aegon mind õpetanud nii eluliselt kui töiseltise toime tulema ja midagi looma teistegaarvestades. Ehk tänapäevamõistes– meeskonnas töötama. Tänan kõiki, kesmind on toetanud ja välja kannatanud.Mis sai hästi, mis jäi pooleli?RK: Eriti südamelähedane on mullemuidugi oma eriala – keskkond. 1996.aastal Otepääle tulles oli ühtse vee jakanalisatsiooniga linnas ühendatud vaid35% tarbijaist, puudusid nii joogivee kuireoveepuhastussüsteemid. Tänaseks onühendatud 95% tarbijaist ühisveevärgija -kanalisatsiooniga, olemas on veepuhastussüsteemning kohe alustataksereoveepuhastussüsteemi lõpliku rekonstrueerimisega.Oluliste märkidena meenuvad esmaltgümnaasiumi hoonetekompleks, linnasissesõidud, rattatee, Pühajärve põhikoolipeatselt algav rekonstrueerimine, Pühajärverand koos Sinilipuga... On muidkiõnnestunud projekte.Muremõtetega jäävad oma aega ootamaNeitsijärve ja teiste Otepää linnas asuvateveekogude puhastamise projektid.Mis tingis Sinu ametivahetuse?RK: Tundisn, et olen end siin ammendanud.Kuna möödunud aastal lõpetasinTartu ülikooli Türi kolledži keskkonnateaduseeriala ning samas avanesvõimalus end kodule lähemal erialaseltööl proovile panna, otsustasin selle väljakutsevastu võtta.Tahaksin jätkata veebruari OTs üles võetud teemat jalakäijatest mittehoolivatestautojuhtidest. Minu jaoks ei olnud selles artiklis küll midagi üllatavat, sest sellistignorantset ja kahjuks üha süvenevat käitumist autoomanike poolt olen täheldanudjuba üsna mitu aastat. Oma roll on siin ka kohalikul omavalitsusel ja politseil,kes arvatavasti on toimuvast küll teadlikud, aga lihtsalt ignoreerivad seda. Kaksnäidet:Esimene on kaubanduskeskuse akende alt kulgev kõnnitee, mille autojuhidomaalgatuslikult sõiduteeks on muutnud. Peale selle, et nad jalakäijad (sealhulgaskoolilapsed!) ohtu seavad, on nad rikkunud ka suure osa teed ääristavast haljasalastja tekitanud sinna suure augu, mis vihma järel tiigiks muutub. Otse keskusesissepääsu ette. Ilus! Mäletan, et kunagi olid parklapoolses otsas lillepotid ja teisesotsas kõnniteed tähistav liiklusmärk. Aga see oli kunagi. Kelle käsul ja miks needsealt ära koristati, jääb täiesti arusaamatuks.Teine näide on bussijaamast Night Clubini kulgev kõnnitee, mida paljud autojuhidklubini pääsemiseks otseteena ja Audentese töötajad eesotsas kooli direktoriga,parklana kasutavad. Eriti vihastavad mind viimasena mainitud tegelased, sest on jutee mõlemas otsas täiesti korralikud parkimisalad olemas ja kõndida tuleks vähesed50m. Olen ise mitmeid kordi pidanud seal elavaid ja maja ümber ringi jooksvaid lapsihoiatama mööda kihutavate autode eest. Kas tõesti on enne vaja ühte õnnetust, etkeegi sellele jamale lõpu teeks! Loodan väga, et kavandatava promenaadi projekteerijadmu märkusi arvesse võtavad ning ehitavad sinna sellise tee, kus saaksidliigelda ainult jalakäijad.Ja linnajuhtidele tahaks südamele panna, et tulevastes planeeringutes oleks esmajärjekorrasarvestatud jalakäijatega, on ju nemad liikluses nõrgem pool. Algustsellega on uute kõnniteede näol küll tehtud, aga käia on veel pika maa. Inimsõbralikkumõtteviisi kõigile!HANNES MARGUSSONMilline oli nende aastate jooksulkoostöö Riho Karuga?AN: Riho täitis talle pandud ülesande,oli hea «meeskonnamängija». MõistanRiho soovi proovida kätt uues ametis,kuna seoses linna ja valla ühinemisegaon uusi valdkondi ja tegevusalasid tublistilisandunud. Riho oli tubli, suutis töökõrvalt omandada eriala ja nüüd saabsellel alal ka ennast teostada. Soovimetalle uues ametis edu ja õnne.Autojuhtide hoolimatus ahistab jalakäijaidKaubanduskeskuse esise kõnnitee on ülbed autojuhid omavoliliselt sõiduteeks muutnud.Õnneks on politsei selle piirkonna nüüd oma erilise järelvalve alla võtnud.Otepää abivallavanema ametist lahkuv Riho Karu peab Otepää spordihoone ehitamistoma ametiaja kõige kontimurdvamaks projektiks, selle valmimist aga kõige tulemuslikumakssaavutuseks.OT kommentaar:Hannes Margussoni probleemitõstatuson igati põhjendatud. Eriti karjub inimväärseliikluskorralduse järele kaubanduskeskuseesine ala. Siin võib osaliseltloota valmiva jalakäijate promenaadipeale. Samas on abivallavanem RihoKaru sõnul seni veel lõpliku lahendusetakaubanduskeskuse laiendamise kava jaselle lähiümbruse parkimise korraldamine.Praegune kaubanduskeskuse ees olevkõnnitee asub Elva Tarbijate ühistukinnistul. Sellel alal saab liiklust korraldadavaid omavalitsuse ja ühistu heakoostööga.Otepää juhtivkonstaabli Aivar Pärliväitel on politsei teadlik ning ei ignoreeriprobleemi. Bussijaamast Night Clubinikulgeval kõnniteel on mõlemas otsasvastavad liiklusmärgid, mis seal mootorsõidukigaliiklemist keelavad. Politseion märgi mõjualas eeskirju rikkunudautojuhtidele märkusi teinud ning kamitmeid juhte karistanud. Ka Audentesekooli personalile on märkus tehtud, etkooli eest läbi minev tee ei ole mõeldudsõidukitele liiklemiseks. Viimasel aja eiole Audentese töötajate osas rikkumisitäheldanud.Kaubanduskeskuse akende alt kulgevatjalakäijate ja jalgratturite teed autojuhidkasutada ei tohi. Ka sellel teel sõitmisening parkimise eest on politsei autojuhtekaristanud.On täiesti loomulik, et rikkumist eipanda toime politsei pilgu all vaid ikkasiis, kui politseid kohal ei ole. Et agaprobleemiga aktiivsemalt tegeleda, palubpolitsei valvsatel linnakodanikel ennastigasugustest silma jäänud rikkumistestinformeerida ning üles märkida ka eeskirjurikkuva sõiduki number. Kõigelihtsam viis on politseiga ühendust võttatelefonil 110, kuid võib ka kontakteerudaotse Otepää konstaablijaoskonnagatelefonil 765 5809 või mobiiltelefonil503 3299.


28. aprill 2005 5TEATEDInvaühingu liikmeteleOtepää invaühingu 15. aastapäevapidulik koosoleminetoimub 21. aprillil kell 13 Margusepuhkekeskuses. Palumeeelregistreerida kuni 15. aprillinitel 765 5330 (Eino Saar).AMSi liikemetelePalume Teid laupäeval, 30. aprillilkell 9 aiandusmaja juurdeheakorratalgutele. Riidastameküttepuid, korrastame aeda japuhastame aiandusmaja aknaid.Töövahenditeks palumekaasa võtta mõni käru ja reha.Talgud lõpetame kohvilauas.Otepää linna koerte jakasside vaktsineerimineVaktsineerimine marutaudi vastutoimub 1. mail kell 10-12 Pikktn 2 ja kell 12.30 looduspargihoones. 2. mail kell 10-12 Pikktn 2. Info tel 5393 4397 (vallavol. vetarst Ene Väärsi).Soodustuusikud lastelaagritesseOtepää valla sotsiaal- ja haridusteenistuselon pakkuda 5soodustuusikut Remniku lastejanoortelaagrisse 10.-15. juunil7-15aastastele lastele. Tuusikueest tuleb lapsevanemal tasuda156 krooni.Palume asjast huvitatud lapsevanemailteatada oma soovisthiljemalt 1. maiks sotsiaal- jaharidusteenistusele telefonil765 5382 või meiliaadressil:sotsiaal@otepaa.eeOtsime tööpakkujaidTartu- ja Valgamaa ÕpilasmalevaOtepää rühm otsib 14-18aastastele noortele 5.-9. juulilja 11.-15. juulil 4 tunniks päevastööd. Õpilase töötasu peaksolema vähemalt (puhtalt kätte)15 krooni tund. Maleva ööbimiskohton Pühajärve põhikool.Rühma komandör on MarikaSoidra, tel 509 7154.Ekskursioon Palupera vallaelanikele22. mail toimub bussiekskursioonOtepää ja Nõuni ümbruses.Buss hakkab liikuma kell 10Atra peatusest. Osalustasu 20krooni pikniku jaoks. Kogu lisainfotel 766 9030 (Elsa Komleva)või 513 9071 (Kalev Lõhmus).Väikelaevade ülevaatus19. mail toimub väikelaevadeülevatus Pühajärvel Kolga sadamaskell 10 ja paadilaenutusejuures kell 14.Graafikuväliselt toimub väikelaevadetehniline ülevaatus eelnevakokkuleppe alusel. Piirkondateenindab väikelaevade vaneminspektorVambola Sulg, kontakttelefon782 1080 või 502 0750.Alates 26. maist igal neljapäevaltäiendav ülevaatus Pühajärvelpaadilaenutuse juures kell 10-14.Otepää Naisselts koostabkroonikatOtepää Naisseltsi kroonikakoostamiseks palume nendel,kellel on vanu fotosid, ajaleheartikleidvõi muud informatsiooniseltsi varasema tegevusekohta, teatada tel 765 5423 või765 5461 (Riita Aadler).Suusamuuseum ajutiseltsuletud19. aprillist 16. maini on suusamuuseumitöötaja puhkusel.10 aastat meestelaulu HellenurmesÜhel 1995. aasta päeval kogunesidneli eakat meest, KaljuLõhmus, Sulev Pallon, AkselKiis ja Evald Kompus Paluperakoolimajja, et panna alus meeskvartetile.Ansambli idee autoriks võiblugeda Kalev Lõhmust, kes tahtisoma isa kodusest miljööst väljatuua. Kalev oli ka see, kes Paluperamuusikaõpetaja MerikeAllikut veenis, et ta «poisid» omahoole alla võtaks. Õppisime paljuuusi laule ning esinesime Otepääl,Valgas, Elvas, Tõrvas ja muidugika kohapeal. Meeskvartetti innustaska Meestelaulu Seltsi ideekorraldada meesansamblite vabariiklikkonkurss, kuid paberile seeidee jäigi.Töö jätkus edukalt kuni esimenetõrkeni 2001. aasta jaanuaris,mil surm katkestas meie tenoriAksel Kiisa elutee. Algul tundus,et jätkamine on võimatu. Lootusaga kustub viimasena, leidsimepääsetee – saime kaubale varemHellenurme meesansamblis laulnudLeo Tuleviga ja jätkasime ansambliproove.Nüüd, aastapäevakünnisel, oleme täies koosseisusvalmis esinemiseks.Viimasel ajal oleme esinenudmitmel korral Elvas, Nõunis,järjekordselt külastanud üritustRannu Kuldnokk ja muidugikorduvalt koduvalla saalis ülesastunud.Oma tegutsemise 10. aastapäevatähistame 30. aprillil algusegakell 15 Hellenurme kultuurimajas.Ürituse kordaminekuks olemeendale külalisteks palunud Nõuni22.-23. aprillil toimus Otepää gümnaasiumisjuba kolmandat aastat noorte lauljate konkurss«5 viimast», kus esitati vaid Eesti heliloojateloomingut.Kahepäevasel konkursil võtsid Eestimaa eri paikadeandekad laululapsed mõõtu kolmes vanusegrupis. Võistlejaidhindas professionaalne žürii, kuhu kuulusid lauljaja muusikapedagoog Mare Väljataga, muusikaakadeemiamuusikateooria eriala tudeng Kadri Steinbach, stuudio«Daun-taun» produtsent Janar Paeglis, tuntud helilooja jalaulja Kait Tamra ning Otepää gümnaasiumi abiturientTriin Kaur. Lauljaid saatis bänd Lehmakommionud.Noorimas vanusegrupis (12-14a) saavutas 3. koha AveliBuk, 2. koha vääriliseks tunnistati Laura-Liisa Käis,kes oli ühtlasi ka publiku lemmik. Parima koha pälvisEva-Lotta Vunder lauluga «Kamina ees». 15-16aastastelauljate seas jagunesid kohad järgmiselt: 1. Helgi Kahar,2. Sandra Nurmsalu ning 3. Fredi Kaasik, kes osutus kaõhtujuhtide Viivika Eljandi ja Indrek Noorsalu lemmikuks.Teise vanuserühma publiku lemmiku tiitel läksotepäälasele Tõnu Troonile. Vanimate lauljate arvestuses(17-19a) saavutas 3. koha publiku lemmik otepäälaneOtt Kartau, 2. koha Kristiina Kiis ning parim oli SigneHansen. Ansamblite kategoorias tunnistas žürii grupiViva la Musica 2. ülekaalu.Lisaks rohketele eriauhindadele (parim otepäälane:Helen Aluvee, kõige meelam esitus: Kaia Köörna, kõigemehisem esitus: Kristjan Kasearu, jne) anti välja ka kõigeihaldatum preemia Grand Prix, mille vääriliseks tunnistatiReelika Ranik. Juba varajasest lapsepõlvest laulmisegategelev Reelika oli võidu üle äärmiselt õnnelik. «Ma olenväga, väga üllatunud, sest siin on lihtsalt nii palju häidlauljaid,» ei varjanud ta oma heameelt.eakate ansambli Lõbusad Lesed,Elva tantsurühma Hõbemändja meie oma valla tantsurühmaMathilde. Kõigil neil kollektiividelon ka endil juubeliaasta.Palume kõiki, kes on huvitatudlaulust ja tantsust, tulla meilekaasa elama, et pidu kulgekslõbusalt ja meeleolukalt.SULEV PALLONOtepää gümnaasiumis laulsidvabariigi parimad solistid ja ansamblidOtepää puhkpilliõpilased vabariiklikukonkursi lõppvoorus4. aprillil toimus Tallinnas, Nõmme muusikakoolis Eesti MuusikakoolideLiidu eestvedamisel vabariikliku noorte puhkpillimängijatekonkursi lõppvoor. Otepää muusikakooli õpilastestpääsesid finaali Birgit Leopard (klarnet, õp Külli Teearu) jaTambet Leopard (tromboon, õp Arno Anton).Iga õpilane esitas kaks erineva iseloomuga pala, millest üksoli kohustuslik. Võistlustules olid noored pillimehed, kellest ilmseltmõne aja möödudes kasvab vääriline täiendus praegusteleprofessionaalsetele kollektiividele. Õpilasi hindasid Eesti Muusikaakadeemiaõppejõud. Meie õpilastest esines enesekindlamaltBirgit Leopard ja saavutas klarneti nooremas vanusegrupis 3.koha. Kõik Otepää muusikakooli konkursist osavõtnud õpilasedolid väga tublid ja said kindlasti hea kogemuse oma pillimeheteel.Õpib ju enamus osalenutest alles teist aastat oma pilli. Loodame,et kahe aasta pärast on meie puhujad kogemusi juurde saanudja uus konkurss rõõmustab meid kõiki taas.ARNO ANTON,muusikakooli puhkpilliõpetajaHellenurme meeskvartett kutsub oma sünnipäevapeole Hellenurme kultuurimajja30. aprillil kell 15.Ansamblite kategoorias tunnistas žürii grupi Viva laMusica 2. ülekaalu.Laulukonkursi parimatele välja pandud auhinnadolid näiteks majutus kahele Karupesa hotellis, õhtusöökOti pubis, reis Lapimaale, Munamäe suusakeskusepäevapilet, murdmaasuusatamise MKetapipilet ning veel palju muud.LY AUNAPUKULTUURI- JA SPORDIINFO28. aprillil kell 19 koguneb eksliibriseklubikultuurikeskuses.Üritus toimub Gustav Wulff-Õiemajamuuseumis.28. aprillil kultuurikeskuses OGabiturientide tutipidu29. aprillil Pühajärve puhkekeskusesans Günf30. aprillil Pühajärve puhkekeskusesans Hea Story30. aprillil kell 20 kultuurikeskusesEesti film «RöövlirahnuMartin»30. aprillil kell 13-18 kultuurikeskuseslaulukarusselli maakondlikueelvooru proovid1. mail kell 13 kultuurikeskuseslaulukarusselli Valgamaa eelvoor4. mail kell 19 kultuurikeskusesAntsla kultuurikeskuse näiteringK. Noel’i komöödiaga «Heinapalavik»,pilet 25 kr5. mail kell 20 kultuurikeskusesverise triloogia viimane film«Blade»6. mail kell 19 Nõuni kultuurimajasemadepäeva kontsert(tasuta)6. mail Pühajärve puhkekeskusesans Bassein7. mail Pühajärve puhkekeskusesans Kolmen8. mail kell 15 Pühajärve laululavalRoheliste rattamatka lõpetamineans Noorkuu kontserdiga8. mail kell 16 kultuurikeskusesemadepäeva kontsert kooriltLepalind10. mail kell 13 kultuurikeskusesteater Kaelapuu etendusega «Vanapagananaisevõtt»13. mail Pühajärve puhkekeskusesansambel Brändy14. mail Pühajärve puhkekeskusesansambel Hea Story14. mail kell 19 kultuurikeskusesnaisansambli Relami juubelikontsert15. mail kell 18 Hellenurme kirikusja kultuurimajas emadepäevakontsert tantsurühm Mathilde 5.sünnipäevaga; külalisesinejaiksOtepää varajase muusika ansambelja «7 vaprat vanaema» Elvast;kohvilaud; tantsuks duo Ha20. mail Pühajärve puhkekeskusesansambel Bassein21. mail autoorienteerumine «Pühajärvekarikas» Lutsu talus info:www.rajaajaja.ee21. mail Pühajärve puhkekeskusesans Naabri Valve27. mail Pühajärve puhkekeskusesans Günf28. mail Pühajärve puhkekeskusesans Hea Story28. mail kell 21 Pühajärve puhkekeskusesnaiskoori Virvik kontsertLaulukarusselli eelvoorutulemusedAastavahetusel käima lükatud karussellil sai esimene ring täis. 9. aprillilOtepää eelvoorul osales 33 parimat laululast kuues vanuserühmas.Žürii koosseisu kuulusid Vanemuise laulev näitleja Katrin Pärn, Põlvakultuurikeskuse juhataja Martin Medar, Pühajärve kooli õpetaja AnneliTeder ja Otepää muusikakooli õpetaja Merike Roop.Pärast pikka arutelu ja vaidlusi jõuti otsusele, et Otepääd esindavadOtepää kultuurikeskuses 1. mail kell 13 algaval Laulukarussell’2006Valgamaa lauluvõistlusel: 3-4aastaste vanuses Helen Kikkas (õp VarjuTeder), 5-6aastastest Laura Kriisa (õp Varju Teder), 7-9aastastest AlexMcCrath Kirt (õp Merike Laiv), 10-12aastastest Katrin Helena Kuslap(õp Eve Eljand), 13-15aastaste vanuses žürii poolt päeva parimaks tunnistatudTõnu Troon (õp Eve Eljand) ning 16-18aastaste seast MargitTali ja Ott Kartau (õp Eve Eljand).Korraldajad tänavad kõiki lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid ja ansamblitmeeldiva koostöö eest.MARGUS MÖLL,kultuurikeskuse juhataja


628. aprill 2005AMETLIK INFOPalupera vallavolikogus:1. Kehtestati hooldajatoetus ja puudega inimesetäiendava sotsiaaltoetuse määramiseja maksmise kord.2. Otsustati müüa Lõuna-Eesti Hooldekeskuseehitusprojekt mittetulundusühinguleHellenurme Mõis.3. Tehti muudatusi Palupera valla 2005aasta eelarves.4. Määrati Palupera valla ja OÜ Palu-teenusaastaaruannet auditeerima JuristibürooFides.Palupera vallavalitsuses:1. Väljastati Astuvere külas Järve kinnistulerajatavate tiikide projekteerimistingimused.2. Anti nõusolek Päidla külas asuva Sillakinnistu nr.782, katastritunnusega58202:002:0032 jagamiseks kümneks katastriüksuseks.3. Nimetati Astuvere külas moodustatud13 504 m² suurune maa-ala Kungla Metskatastriüksuseks ja otsustati katastriüksustagastada õigustatud subjekt JennyRohtlale.4. Peeti võimalikuks Astuvere külas asuvaMuuli kinnistu jagamist kolmeks eraldikatastriüksuseks.5. Anti korraldus Palupera külas asuvaEhituskrunt A-120 tagastamiseks LotteSootsile.6. Anti ühekordset toetust 11 inimeselekogusummas 4600 krooni.Otepää vallavolikogus1. Otsustati garanteerida omaosaluse katmineprojektides «Pühajärve põhikooli õppekorpuserekonstrueerimine», «Pühajärverannapark – aktiivse puhkuse keskus», ning«Otepää vallavalitsuse administratiivhoonerekonstrueerimine energiasäästlikuks».2. Kehtestati Tennisevälja 1 detailplaneering.3. Kinnitati Tartu mnt 4 detailplaneering.4. Võeti vastu Otepää valla 2005.a eelarve.5. Kehtestati puudega inimese toetuse taotlemise,määramise ja maksmise kord ninghooldajatoetuse taotlemise, määramise jamaksmise kord.Otepää vallavalitsuses1. Väljastati ehitusload: OÜle Tradematickaubamaja, kaupluse ja garaaži täielikukslammutamiseks; OÜle JaotusvõrkManagement Experts OÜ liitumisühenduseehituseks Nüpli külas ning samas Nõglaliinide pingeparanduse ehituseks; ASile Teleeksperthotell-restorani sideliiniehituseksOtepää linnas; Otepää vallavalitsusele administratiivhoonerekonstrueerimiseks; OÜleAardeke üksikelamu püstitamiseks Pedajamäekülas; OÜle Otepää LihatööstusEdgar komposteerimishoone püstitamiseksVana-Otepää külas; ASile Keila Geoloogiapuurkaevu rajamiseks Mäha külas.2. Väljastati projekteerimistingimused:OÜle Magri hotelli juurdeehituse ehitusprojektikoostamiseks Kolga teel; OÜleSinu Kinnisvara majutus- ja toitlustushoonerekonstrueerimise ehitusprojektikoostamiseks; OÜle Jaotusvõrk OÜAardeke liitumisühenduse ehitusprojektikoostamiseks.3. Määrati hooldaja ühele valla kodanikule.4. Määrati ühekordset abiraha 19 vallaelanikule.5. Tunnistati kehtetuks OÜle Eripri väljastatudtaksoveoluba osaühingu esindajataotlusel.6. Kinnitati hooldajatoetuse taotlemiseja puudega inimese toetuse taotlemiseavalduste vormid ja hooldusvajadusehindamise juhend.7. Väljastati kasutusload: OÜle OtepääLihatööstus Edgar kuuluvale autode pesulale;Frants Seerile kuuluvale elamuleArula külas.8. Otsustati anda kirjalik nõusolek OÜleAardeke kahe abihoone püstitamiseksPedajamäe külas.9. Otsustati määrata Otepää vallavalitsuseesindajana Valgamaa TervisenõukokkuPiret Pensa.10. Määrati sünnitoetus 1 valla kodanikule.11. Väljastati majutusettevõtte tunnistusTimo Leskinenile kuuluvale Kevade puhkemajale.12. Otsustati jagada Vidrikemõisa katastriüksus;Marjamäe katastriüksus; Kurnakesekatastriüksus; Inni katastriüksus;Sambla katastriüksus.13. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatudmaa Alvar Linnamägile.14. Määrati Otepää vallavalitsuse esindajaksOtepää gümnaasiumi hoolekogusPiret Pensa.15. Määrati õigusvastaselt võõrandatudmaa eest kompensatsiooni Heldur-MihkelLinnamägile.16. Otsustati erastada maa ostueesõigusegaIngrid Noormetsale.17. Otsustati võtta vastu Siimu, Lutsusooja Alliku detailplaneeringud.Puka vallavalitsuses1. Otsutati maksta toimetulekutoetustaprillis 22le taotlejale2. Maksti sünnitoetust ühele perele, matusetoetustühele isikule.3. Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseksPuka Raudteejaama maaüksus10 3747 m².4. Kanti majandustegevuse registrisse:Techne Töökoda AS Komsi töökoda,OÜ Kangro&Nagla Aakre kauplus, FIEUrmas Savisaar Risti äri, OÜ Rome TKKopli äri, Marko Moora R-Jaamad, ASJumek, AS Setaria, FIE Andrus Niit,FIE Peep Kangro, AS Kiilung, FIE EndelTeder, FIE Anneli Uffert, FIE PiretHerm, AS Bacula, TÜ Tulvi, Puitrex OÜ,FIE Ahti Tiirmaa.5. Toetati maj. raskes olukorras olevaidabivajajaid kokku 1300 kr ulatuses.6. Väljastati kasutusluba Toomas Õispuuletemale kuuluva Plika külas asuva endisekauplusehoone kasutamiseks elamuna.7. Väljastati ehitusluba OÜle JaotusvõrkVaardi külas 0,4 kV kaabelliini ehitamiseks.8. Lõpetati hooldus kuuel puudega isikul.9. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseksOÜle Neivalend Ruuna külas24,51 ha.Puka vallavolikogus1. Kinnitati Puka lasteaia arengukavaaastateks 2005-2008.2. Tehti muudatused Puka valla 2005.aasta eelarves3. Puka vald osaleb projektkonkursis«Investeeringud energiatõhususe parandamisekskohalikes omavalitsustes» projektiga«Soojusenergia säästmine Pukakeskkoolis».Aita ka sina orbudel iseseisvat elu alustada!Otepää Naisselts alustas 15 aastat tagasi eluheidikute abistamisega,seda meile lähimas, Kuigatsi lastekodus. Humanitaartöö olitollal tundmatu ala, siiski püüdsime anda endast võimaluste piiresparima. Mõtte ja tõuke selleks saime sõpradelt Soomest – Kaija jaOtto Kangasniemilt, kes tänaseni jäänud sõpradeks suurteks sirgunudja iseseisvasse ellu astunud noortele. Ka Mummila, koht 10 kmkaugusel Otepääst, rajamise ja rahastamise eest on hoolt kandnudnemad. Suurt materiaalset abi on meile osutanud ka Arnold Kilk,Kumla sõber Rootsist.Kenasti said riiete ja jalanõudega varustatud 38 orbu – nii paljuoli neid meie sealkäimise algaastail. Tubadesse said vaibad, vooditessetekid, kattetekid, linad, padjad. Soome Martad tõi kangarulleja puhketuppa diivanid, vaibad, televiisori. Kuigatsi kooli söökla saisisustuse ja varustuse. Ühelgi tähtpäeval ei jäänud lapsed kingitusteja maiustusteta. Jõulud, vabariigi aastapäev, lihavõttepühad, 9.klassi lõpuaktus, jaanipäev, õppeaasta algus – ikka olime lastelesõbraks.Aastad läksid. Lapsed kasvasid suureks. Kuigatsi kool suleti. Kõikneed, keda abistasime, on iseseisvat elu alustanud, kuid enamikulkulgeb elu väga kesistes tingimustes. Tahaksime endiselt neid abistada,seega pöördumegi kaaslinlaste poole – aita ka sina orbudel omaiseseisvat elu inimväärsemaks muuta. Riideid saavad nad endiseltSoome sõpradelt, kuid puudu on muid eluks vajalikke tarbeasju:köögiriistu, käterätte, voodivarustust, kardinaid, ka mööblit. Kui sulon oma elamises asju, mida enam ei vaja, kuid mis on veel kasutuskõlblikud,siis anneta need neile, kel on puudus kõigest.Korraldame selle aktsiooni nii: väiksemad pakid saab tuua RiitaAaderi juurde käsitöökauplusse kultuurikeskuse vastas (tel 7655423). Suuremate pakkide ja mööbli korral lepitakse kokku, millalautoga järele tullakse ja pakid abivajajatele toimetatakse.Ootame heatahtlikku ja mõistvat suhtumist. Abi ootame aprilli- jamaikuu jooksul. Abi saavad noorukid jäävad sind tänama.LAINE PULLERITS, Otepää NaisseltsDETAILPLANEERINGUDPalupera vallasPalupera vallavolikogu 14.aprilli 2005 otsuseganr. 1-1/05/7 võeti vastu Lustimäemaa-ala detailplaneering ja kuulutati väljaselle avalik väljapanek Palupera vallamajas02.05 – 16.05 kell 9-16. Kui avaliku väljapanekukäigus laekub kirjalikke ettepanekuid,vastuväiteid, siis korraldada avalik arutelujärgneva kuu jooksul.Palupera vallavolikogu 14.aprilli 2005otsusega nr. 1-1/05/8 kehtestati Paluperapuurkaevu maa-ala detailplaneering jaotsusega nr. 1-1/05/9 Hellenurme Mõisamaa-ala detailplaneering. Mõlemad planeeringudmuudavad kehtivat üldplaneeringutplaneeringualal.Otepää vallas detailplaneeringuteavalikud väljapanekudVidrike külas Punsu kinnistu detailplaneering.Planeeritav maa-ala 1,47 ha asub Innijärve ääres. Kinnistu omanik on OÜ Relaxor.Detailplaneeringu eesmärk on kinnistuleehitusõiguse määramine suvilakompleksirajamiseks ja maa sihtotstarbe muutmineelamumaaks.· Vidrike külas Lutsusoo kinnistu detailplaneering.Planeeritava maa-ala suurus on15,8 ha. Maa-ala asub Kauru järve lähedusesväljaspool Otepää Looduspargi territooriumi.Kinnistu omanik on AS KinnisvarabürooMaa ja Talu. Detailplaneeringu eesmärkon kinnistu jagamine neljaks maaüksuseks.Olemasolevate hoonete juurde moodustatakse~ 4 ha suurune kinnistu, metsamaasteraldatakse iseseisev maaüksus pindalaga~5 ha ja lisaks kaks hoonestatavat kruntipindaladega 2,7 ja 3,7 ha.· Nüpli külas Alliku kinnistu detailplaneering.Omanik Ene Tammann. Planeeritavmaa-ala suurusega 2,9 ha asub Linnamäeoru kaldal, piirnedes Karupesa hotelli jaTehvandi põik 3 kinnistutega. Planeeringueesmärgiks on kinnistust eraldada 0,243 hasuurune maa-ala. Moodustatava kinnistumaa sihtotstarve on maatulundusmaa,kinnistut läbib jalgtee-suusaraja servituut.Planeeritaval kinnistul on keelatud ehitus- jamajandustegevus. Et mitte takistada jalgteesuusarajaavalikku kasutust, on kinnistulekeelatud piirete ehitamine.· Nüpli külas Siimu kinnistu detailplaneering.Planeeritav ala asub Nüpli järve läänekaldal,omanik Enn Sepma. Detailplaneeringueesmärk on hoonestatud katastriüksusejagamine kaheks, ülejäänud osas säilitatakseolemasolev situatsioon. Planeeringuala läbibTartu maratoni suusarada, millele määrataksespordiraja servituut. Uusi ehitusalasidei määrata.Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub5. - 19. maini Otepää vallavalitsusekantseleis ja valla kodulehel.Pretensioonide ja ettepanekute laekumiseltoimuvad avalikud arutelud 20.mail:kell 13 Siimu kinnistu detailplaneeringkell 14 Alliku kinnistu detailplaneeringkell 15 Lutsusoo kinnistu detailplaneeringkell 16 Punsu kinnistu detailplaneering.Täiendav informatsioon tel 765 5581,Aire Priks, vallavalitsuse maanõunik.POLITSEITEATEDLühinumbril 110 hakkab vastamaTartus asuv juhtimiskeskusÜleeilsest alates vastab politsei lühinumbrile110 helistanuile Lõuna politseiprefektuurijuhtimiskeskus. «Valgamaa elanikkonnale onpolitseiteenus endiselt ööpäevaringselt tagatud.Politsei lühinumbri suunamisega Tartusse eikannata Valgamaalt tehtavate väljakutseteteenindamise kiirus,» ütles Lõuna politseiprefektuurikorrakaitseosakonna direktor TiitAllik.Juhtimiskeskusel on kasutada ülitäpne elektroonilinekaart, millelt sündmuskoha leidminevõtab aega mõned sekundid. Osad politseiautodon varustatud positsioneerimisseadmetega, misvõimaldab juhtimiskeskusel autode liikumistkaardil reaalajas jälgida. Politseiautode vastavateseadmetega varustamine jätkub.«Seoses 110le saabuvate kõnede ümbersuunamisegapalub politsei siiski helistajateltmõistvat suhtumist. Eelkõige peaks helistajasäilitama rahu ja mitte pahandama mõningatetäpsustavate küsimuste pärast: need ontingitud sündmuskoha ja juhtunu asjaoludevõimalikult täpse väljaselgitamise vajadusest,»ütles Allik.Valgamaa on esimene maakond pealeTartumaa, mida hakkab teenindama uusjuhtimiskeskus. Järk-järgult võtab juhtimiskeskusüle kõigi Lõuna-Eesti maakondadeendiste korrapidamisteenistuste töö. Juhtimiskeskusesthakkab toimuma ka kõigipatrullide operatiivne juhtimine.AIVAR PÄRLI,Otepää konstaablijaoskondjuhtivkonstaabelJuhtus• 1. aprillil helistas ühte Puka kauplussemees, tutvustades end vallas tuntud ningautoriteetse isikuna. Helistaja palus müüjalavaldada telefoni teel Smart kõnekaardipeidetud number, et saada telefonile juurdekõneaega. Raha kõnekaardi eest lubas tatuua poodi niipea kui võimalik. 4. aprillilselgus, et isik kellena helistaja end tutvustas,ei ole kõnekaardi numbrit avaldadapalunud ning lubatud raha pole ka keegipoodi maksma tulnud.• Ööl vastu 5. aprilli tungiti Plika külasasuvasse müügikohta ning varastati erinevatmarki sigarette.• 5. aprillil teatas Pilkuse külas asuva taluomanik, et tema majapidamisest on kadumaläinud sõiduauto Moskvitš, mootorsaagJonsered, langetuslabidas, 30 liitrit diiselkütustja 10 liitrit bensiini.• 19. aprillil teatas Arula külas asuvametsakinnistu omanik, et tema metsast onmaha raiutud ja ära viidud viis kasvavatkaske ja mõned kuivad kuused.• Ajavahemikul 17.-24. aprillini on Prangekülas asuva talumaja kõrvalhoonetest varastatudkaks punast värvi maastikujalgratastning mootorsaag.• 25. aprilli pärastlõunal toimetasid politseinikudKuigatsi külast Valga politseijaoskondakainenema alkoholijoobes Arkadi(50), kes skandaalitses kohalikus kauplusesning lõhkus ära poe aknaklaasi.


828. aprill 2005Ostame kasvavatmetsa, metsamaadja raieõigusthind kuni 120 000 kr hektar,(läbi raiutud ja hüpoteegiga)• Ettemaksu võimalus• Maamõõtmine• Nõustamine• Ostame vanu taluhooneidTel 489 4055, 510 3173, 5110415, 517 9566Faks 633 5576. Aadress: Rapla,Tallinna mnt 14, kab 332Teen internetikodulehekülgiKontakt 765 5959margusson@hot.eeloe lähemalt:www.hot.ee/margussonÖKOTEH OÜOSTAB:kinnistuid ja kasvavatmetsaMÜÜB:Ehituslikku saematerjali javoodrilauduTel 505 6829www.okoteh.eeTaagepera Loss otsib omatöökasse ja sõbralikku meeskondaasjalikke ja arenemisvõimelisiinimesi: teenindajaidtoitlustuses ja hotellinduses,toitlustusjuhti, raamatupidajat.Pakume huvitavate väljakutsetega tööd, koolitusi, konkurentsivõimelistpalka, kohapealset elamisvõimalust.Pakume tööd nii alaliselt kui ka hooajaliselt. Lisakssoovib Taagepera Loss osta raamatupidamisteenust kogenudraamatupidajalt. CV palume saata aadressile:kristel@taageperaloss.ee. Lisainfo: 5348 6352TOITLUSTUSJUHI ametikohale kandideerijale:Tööülesanded· Taagepera lossi restorani ja köögi töö korraldaminening efektiivne majandamine.· Restorani ja köögi aruandlus· Restorani ja köögi personali töö korraldamine· Klientide rahulolu tagamine· Menüüde koostamineNõudmised kandidaadile· vähemalt kesk- või kutseharidus· eelnev erialane töökogemus· kogemus toidukalkulatsioonide koostamisel· kogemus teenindusvaldkonnas· hea suhtlemisoskus, esinduslikkus· väga hea eesti keele oskusOmalt poolt pakume· konkurentsivõimelist, väga head töötasu· huvitavat ja väljakutsuvat tööd· nooruslikku ja sõbralikku kollektiivi· kohapealset elamisvõimalustAS Parmet pakuberinevaid tüüpealumiiniumist ripplagesid,ehituseks vajaminevaid terasprofiile,fassaadikassette jamuid plekist painutatud profiile.tel 766 9444fax 766 9440www.parmet.ee* UUED KERGKÄIVITUSEGAMURUTRIMMERID* UUED MURUNIIDUKI-Korralik noormeesSOOVIB OSTAVÄIKEST TALUMAJAOtepäält 20 kmraadiuses.Pakkumised palunteha tel 765 4280 või523 3559 (Kristjan).KARULA SAEVESKIS•ümarpuidu läbisaagimisteenus180 kr/tm, alates 100 tm soodushind160 kr/tm.• Ostame pidevalt niikvaliteethaavapakkukui ka alusmaterjali(kõik puuliigid)Asume:Karula mõisaküla,18 km ValgastLüllemäele.Tel 769 7346 (kontor)512 5088 (Harald)Põlva lihatööstuse jaNõo piimatööstusepood pakub• suitsuliha- ja piimatooteid• Lõuna-Eestis tunnustatudšašlõkkiOLEME AVATUDMunamäe tn 8 (endine saun)E - R 9 - 18L 9 - 15Ilusat grillihooaja algust jameeldivaid kohtumisi!Otepää Lihatööstusostab vähempakkumisekorras 120 rmtooreid lepapuid(0,75 m pikkusega).Info tel 765 4280E - R 8-17 ja L 9-13Tel 766 1890MUDELIDTule ja tutvu!Hinnadsoodsad!Parim aeg muruhooldustehnikaPelacom OÜElva Kesk 17 I korrusTelerite ja muu elektroonika remontkorrastamiseks!* remondime ja paigaldame autoraadioid* elektritööd* müüme detaile ja tarvikuid* kasutatud telerite müük* garantiiremont järgmiste firmade toodetele:JVC, Philips, Grundig, VDOdaytonValga põik 3Otepää• Müüa ehituslikkusaematerjali ja järgatudküttepindu• Osutame saekaatriteenust.Tel 529 5948Soovin osta maja Otepääl võiselle ümbruses.Tel 509 2640.Firma Nikpo teeb katlamaju,keskküttesüsteeme jatehnikatöid. Garantii. Tel506 8509.Otepää Reisibüroo pakub töödraamatupidaja-klienditeenindajale.Tel. 505 5545,e-mail: otepaarb@hot.ee.Ostan seemnekartulit. Tel511 8195.Arula külalistemaja võtabsuveks tööle köögiabilise.Tel 516 8655.Vajame koristajaid ja pakumekoristusteenust.Üürin 1-4 toal krt Otepääl.Tel 5819 2760.Teen raamatupidamist.Tel 5811 5199.Firma Otepää lähedal pakubtööd traktoristile, karjakuleja karjusele. Tel 505 3426.Hotell Bernhard pakub töödrestoraniteenindajale. CVsaata hotell@bernhard.ee võiaadressile: Kolga tee 22AOtepää 67405.*teostame paljundustöid A4 formaadileAvatud: E - R 10-18Tel 745 6202e-post: pelacom@kodu.eeMüüa ehituslauda ja 5x10prussi. Tel 505 5702.Üürin 1toalise korteri. Tel5593 6728.Suvehooajaks pakume töödtraktoristile. Tel 505 3426.Ostan krundi Otepääl.Tel 5646 6720.

More magazines by this user
Similar magazines