září 2010 - Sri Sri Radha Govinda Mandir

radha.govinda.net
  • No tags were found...

září 2010 - Sri Sri Radha Govinda Mandir

září2010Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math


„Musíme si uvědomit, že se pokoušímeustanovit svůj vztah s Nekonečným, kde je i tanejodvážnější představa pouhým bodem.“Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí


Amrita VáníŠríla PrabhupádaBhaktisiddhánta SarasvatíČistota je vzácnáČisté věci jsou velice vzácné, a protože není snadné jezískat, málokdo si je žádá. Lidé nemají sklony je respektovat.Čistí oddaní jsou velice vzácní. Ti, kteří nesvádí lidi, ale místotoho se je horlivě snaží přilákat k Pánovi tím, že jim představujísankírtan a hari kathá, nemají v tomto světě žádné uznání arespekt ani po nich není poptávka. Současným trendem jenechávat se podvádět těmi, kteří svádí lidi ve jménu náboženství.Skuteční oddaní nemluví tak, aby potěšili svoje posluchače.Opravdoví oddaní lidi nepodvádí. Čistí oddaní spíše poukazujína chyby podvodníků, kteří milují kompromisy. Pouze šťastnílidé se poté, co vyslechli slova světců, učí být opatrnými.Přestože se slova skutečných oddaných zdají být v rozporus našimi současnými chutěmi a zkušenostmi, jsou pro násnicméně nejpříznivější a poskytují nám největší naději.Poptávka po čistých věcech je nízká, kdežto poptávkapo nečistých je vysoká. Víno se prodává na rohu každé ulice,zatímco kravské mléko se prodává pouze na vybraných místech.Špíny je více než dost, čistota je však vzácná.• 1 •


Nejvyšší naplněníŠríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-GósvámíBezpodmínečné odevzdání dokazuje tu nejvyšší úroveňvíry v Boha. Pokud je naše odevzdání podmíněné,zůstáváme Mu vzdáleni. Nejvyšší víra je absolutněbezpodmínečné povahy: ,,Musím se spokojit s pouhoumožností vzdálené služby, skrze určité jedno médium;nebo více než jedno médium. Dása-dásá-dásánudásatvam– služebník služebníka služebníka služebníka... Jsem s Nímspojen na dálku a prostřednictvím oddaných proudí mojeenergie k Němu do centra naplnění. Ať už je moje postaveníjakékoliv, toužím po spojení s nejvyšším naplněním celéhosvěta!” Každý hledá tohle naplnění svých niterních potřeb.Sarva-dharmán paritjadžja, mám ékam šaranam vradža:hledání Jeho eliminuje všechny ostatní povinnosti. Opravdovýoddaný je přesvědčen, že: ,,Nikdo není zavázán nikomu jinému,nežli Jemu, svému Pánovi, Krišnovi.” A nejchvályhodnějšímia největšími služebníky jsou ti, kteří jsou v kontaktu s Jehonejvětším agentem. Nikoliv přímý kontakt s Ním, ale kontakts největším agentem Jeho služby buduje zaručený a vyšší vztahananja-bhadžanu, výhradní služby, zbavené čehokoliv jiného.Neměla by v nás přebývat ani stopa po vykořisťování.Neměli bychom se hnát za jakýmkoliv druhem požitku, včetněpožitku z ,,Boží společnosti.” Musíme se zcela zříci požitkářskéhoducha. Pokud v nás zůstane stopa po požitku, budeme nuceni• 2 •


zůstat na jedné z úrovnítohoto vesmíru, jako Bhúr-,Bhuvar-, Svar-, Mahar-,Džanar- Tapar- a Satjalóka.A je-li v nás nějaký náznakodříkání, nebo myšlenkyna stáhnutí se, nebudenám dovoleno vstoupitdo neomezeného světa,Vaikunthy. Kuntha znamenáomezení a Vaikuntha znamenáneomezený svět. Chceme sestát členy neomezeného světa.,,Omezené” označuje pouzesnahu našeho odděleného zájmu o změření nekonečna, což jezpůsob, jakým o nekonečnu uvažujeme. Jestliže však chce našeego změřit část nekonečna, uvažujíc: ,,Tohle je moje království,tohle je království mého přítele, atd.,”potom cokoliv, na co podúhlem svého osobního zájmu pohlížíme, je májá – miskoncepcea mylné pochopení nekonečna. Všechny tyto sklony se musírozplynout. A reakcionářské myšlenky a úvahy o stáhnutí setypu: ,,Pokud si nemohu užívat, tak přestanu pracovat; budustávkovat,” musí být také zavrženy.Teprve potom staneme tváří v tvář pozitivní straně. Coje touto pozitivní stranou? Je to vlna, vycházející z centra, lílá,hra Absolutního. Tato vlna vyplňuje přání Svrchovaného Pánaa my jí staneme tváří v tvář.• 3 •


Pevná oddanostŠríla Bhakti Pramóda Purí GósvámíJe třeba, abys naslouchal Šrímad Bhágavatamu pod vedenímpokročilých oddaných, známých též jako bhágavatové.Učiníš-li tak, dojdeš postupně pevné oddanosti. A jaképovahy tato pevná oddanost je? Na to odpovídá komentářk Bhakti-rasámrita-sindhu slovy avikšépéna sátatjam -probíhající neustále, bez jakéhokoliv přerušení. Nestačí jennosit v ruce růženec a čas od času se ho prsty dotknout.Musíš dosáhnout ve svém pronášení Jmen stálosti a nedovolitsvojí mysli, aby tě rozrušovala. Bhaktivinóda Thákura píše vesvém Harináma-čintámani: ,,Člověk může na svém růženciodříkat sto tisíc Jmen, ó Pane, aniž by zakusil jedinou kapkuextatické chuti Svatého Jména.”Příčina tkví v tom, že během pronášení necháváme našimysl potulovat se po různých místech a myslet na tolik různýchvěcí. Jaký má význam pronášet milióny Svatých Jmen, pokudjsi stále nedosáhl krišna-prémy? Má tohle snad být rága-bhakti?Takto vypadá rága-bhakti? Nebude snad pociťovat rága-bhaktachuť k pronášení Svatého Jména? Kam se podělo to pouto kpronášení Svatého Jména? Nejsi schopen lapit ani červa atroufáš si pomýšlet na lov kobry?Vykládáš lidem o vyvinutí náklonnosti ke SvatémuJménu a oni to považují za irelevantní. Přitahují je příběhyo dívkách, ale nechápou, kdo tyto dívky jsou. Rádhárání je• 4 •


Krišnovou osobní energií a všechnygópí jsou Její expanzí. Proto se říká,že se Krišna neoddává radovánkáms nikým jiným, nežli sám se Sebou.On je sám v Sobě spokojenýmSvrchovaným Pánem a všechny tytogópí jsou Jeho neoddělitelnou esencí.Nejedná se tu o nějaký poklesek nebohmotný chtíč. Bhágavata používátermín avaruddha-saurata k jasnémupotvrzení toho, že rása-lílá neobsahuje žádnou hrubou sexuálníčinnost. Šrídhar Svámí proto prohlašuje, že rása-lílá je Krišnovouzábavou, která překonává chtíč. V zábavách Krišny a gópíínenajdeme ani stopu po hmotném chtíči, ani náznak tendencevyhledat uspokojení vlastních smyslů. Nebudeme schopnitomu porozumět. Proto musíme pozorně naslouchat našimduchovním mistrům, abychom pochopili, jaké kvalifikace jezapotřebí ke vstupu do Pánova radostného světa her.Samotný Maháprabhu si tato témata vychutnával vsoukromí v Gambhíře, ve společnosti Svých nejintimnějšíchspolečníků Svarúpy Dámódara a Rámánandy Ráje. Během těchtorozhovorů tam nebyli přítomní žádní světsky smýšlející lidé. Covšak provádějí všichni ti lidé dnes? Tvrdí, že tohle je Rádhákund,Rádháránino místo, ale kolik z nás je schopno opravdu uRádhá-kundu žít? Kolik z nás je schopno nosit dokonce prachz Rádhá-kundu na své hlavě. Noříme svoje ruce do svaté vodyRádhá-kundu jen abychom ji potom ze sebe zase setřásli?• 5 •


Šríla Bhaktisiddhánta Prabhupáda nám vyprávěl veseloupříhodu o kuřákovi opia. Schylovalo se k západu a ten kuřákcítil nutnost uspokojit svou závislost. Byl na jedné straně řeky,ale vesnice s ohněm, nutným k zapálení jeho dýmky, byla naopačném břehu. Podobné je i naše postavení. Chceme se spojits Krišnou - Pánem Gólóky, ale dělí nás od Něho divoká řekadiskvalifikací. Toho si musíme být vědomi. Můžeme se potopitdo Rádhá-kundu jak často se nám zlíbí, pít tuto vodu a nořitse do ní, což ovšem neznamená, že jsme se opravdu vykoupaliv Rádhá-kundu. To, čeho je opravdu zapotřebí, je ponořit sedo vod Rádhárániny nálady spontánní oddanosti, a abychomto učinili, potřebujeme nejdříve vyvinout entuziasmus proKrišnovo Jméno. Bez tohoto entuziasmu se dál nedostaneme.Takové je učení Čaitanji Maháprabhua.Jakmile vyjde slunce prémy, veškerá temnota hříchua nevědomosti se rozplyne. To znamená chtíč a vše, co ses ním pojí. Takto popisuje způsobilost ke vstupu do rásalílyVišvanátha Čakravartí Thákura, ale nebude to možné,dokud člověk nedosáhl rága-bhakti. Muslimové během svéhopokuřování také naslouchají rása-líle, aplaudují a žádajípřednášejícího o přídavek. O co se však v jejich případě jedná?To, co se v nich probouzí, je pouze hmotný chtíč, nikolivskutečná nálada oddanosti.Cestu do nejvyšších úrovní duchovního života nelzeukrást. Právo ke vstupu do říše Božské Lásky si musímezasloužit.• 6 •


PříznakydokonalostiÓm Višnupáda Šríla BhaktiVaibhava Purí GósvámíVoddanosti neexistuje jiné uspokojení, nežli to, že poní stále více prahneme. Vaišnavští áčárjové se nikdynedomnívají, že by měli oddanosti dostatek. Naopakse neustále považují za nenaplněné a žadoní o oddanost.Naróttama Thákura tyto pocity vyjadřuje: ,,Proč žiju? Zjakého důvodu? Bude lepší, když zemřu, protože nemámžádnou oddanost.” Není to tedy jednoduché. Přestože jsouhluboce ponořeni v bhadžanu pro Svrchovaného Pána, taktímto způsobem naříkají.,,Ó Pane! Obdržel jsem vzácný lidský život, ale nejsemoddán Šrí Krišnovi. Proto je můj život ztracen, neboť jsemnedosáhl jeho cíle.” Ačkoliv dosáhli všichni tito oddanídokonalosti, necítí uspokojení. Neuvažují: ,,Dosáhl jsemvysoké úrovně, proto se teď ke mně Krišna přitulí a políbímne.” Ne, k tomu nejsem působilý. Ne! Nedomnívají se, žeby dosáhli bhakti. Vaišnavové někdy mohou dokonce spatřitSvrchovaného Pána a přesto budou tvrdit: ,,Nikoho jsemneviděl.” Takováto je povaha oddanosti. A takováto oddanost senazývá préma. Jakmile dosáhnu prémy, budu pociťovat nutkáníjí nabývat stále více.• 7 •


Dosáhneš-li osvobození, mokša, můžeš se cítit být tímtovýsledkem uspokojen. Ale u oddanosti žádné uspokojeníneexistuje. Krišna-préma je plná neustálého neuspokojení. Adostaví-li uspokojení z pocitu, že jsem dosáhl prémy, tak měpréma opustí.Všichni naši áčárjové neustále naříkali a prováděli námasankírtan.Veškerý svůj čas, 24 hodin denně, věnovali zpívání,opěvování Pána, vzdávání Mu poklon, atd. Nikdy se nestarali ojídlo, nebo jiné tělesné potřeby, jenom neustále pronášeli SvatéJméno. Bez přestání.A jaký bhadžan provádíme my? Ve skutečnosti žádný.Zpíváme Haré Krišna, jen abychom se předvedli ostatním.Naše srdce nejsou čistá. Jsou plná neřestí, jako káma, krodha,lobha, moha, mada a matsarja (chtíč, zloba, chamtivost, iluze,pýcha a závist). Tato šestice nepřátel je přítomna v srdcíchvšech. Jsou tam, aby zničili náš bhadžan. Mezi nimi je matsarja(zlomyslnost) nejnebezpečnější. Musíme tyto nepřáteleovládnout skrze harinám. Naróttama Dása Thákura se táže:,,K čemu ještě žiješ, jestliže ve svém srdci přechováváš tytonepřátele?” Zřekni se těchto neřestí. Podaří-li se ti tyto nepřátelepřemoci, tvůj bhadžan se pozvedne.• 8 •


Nimáj tropí nezbednostiŠrí Čaitanja-Bhágavata, Ádi-lílá, 6.kap.Šríla Vrindávana Dása ThákuraKdyž Nimáj trochu povyrostl, oddával se s oblibounezbednostem ve společnosti ostatních rozpustilýchsynů navadvípských bráhminů. Jakmile nějakéhochlapce potkal, začal si z něho utahovat a chlapec zase naoplátku zesměšňoval Jeho, až nakonec vyústil jejich rozhovorv hádku, ve které Nimáj vždy zvítězil, protože byl mocnější,a tak se Jeho sokové vždy vraceli domů poraženi.Jak okouzlující bylo Nimájovo tělo, pokryté šedivýmprachem a potřísněné kapkami černého inkoustu. Každéhodne po škole se laškující Nimáj vydal se Svými přáteli ke Ganze.Noříc se do jejích vod se navzájem provokovali a cákali na sebevodou. Využívajíc těchto vodních zábav, postříkal Nimáj častovodou ze Svých lotosových chodidel toho, kdo Mu byl nablízku,čímž mu požehnal. Lidé Ho několikrát napomínali, aby senechoval nezbedně, ale On tomu nepřikládal žádný význama nikdo Ho také nedokázal chytit, protože byl nejrychlejšímplavcem ze všech. Nimáj donutil každého k opakované koupeli,neboť se jich po jejich vykoupání dotkl a znovu je znečistil anebo na ně plival. Protože Ho nebyli schopni chytnout, hnalise bráhminové k Jeho otci a postěžovali si: ,,Mišro, můj drahýpříteli,” řekl jeden z nich, ,,poslouchej mě, prosím. Přišeljsem si postěžovat na tvého syna. Znemožňuje nám provádět• 9 •


naše denní rituály v Ganze.” Jiný si zase stěžoval: ,,Šplíchá nanás vodu a ruší naši meditaci. A potom nás ještě vyzývá: „Okom to medituješ? Jen pohleď na Mě. V této kali-juze jsem Jásamotný Pán Nárájan.” Přicházeli s různými stížnostmi. Jedenz nich řekl: ,,Ukradl mi mé Božstvo šiva-lingam.” Jiný zaseprohlásil: ,,Sebral mi moje šaty a utekl.” Další si postěžoval:,,Připravoval jsem se na uctívání Višnua a sesbíral jsem si najedno místo všechny důležité ingredience, jako květiny, trávudurvá, santálové dřevo a posed pro Pána Višnua. Když jsem sešel vykoupat, usedl Nimáj na Višnuovo místo, snědl obětinu aostatní ingredience rozházel kolem. Potom se na mne podívala řekl mi: ,,Proč jsi smutný? Tvůj uctívaný Pán osobně snědlvšechny tvé obětiny.” Lidé si nepřestávali stěžovat. Jedenbráhmin řekl: ,,Vstoupil jsem do vody a začal jsem recitovatgájatrí-mantru, když v tom ke mně připlaval Nimáj a stáhl měza nohy do vody.” Jiný si zase stěžoval na to, že mu neustálekrade jeho šaty a květiny, zatímco jiný se svěřil s tím, že mukrade jeho Bhagavad-gítu. Další se zvýšeným hlasem prohlásil:,,Můj syn je ještě velmi malý. Nimáj mu stříká vodu do ušía přivádí ho k zoufalému nářku.” Jiný bráhmin si postěžoval:,,Vyplazí se mi po zádech a usadí se mi na ramena a potomvykřikuje: ,,Já jsem Mahéša!“ Další bráhmin vypráví: ,,Posadíse na moje místo k uctívání, sní veškeré obětiny a potom začneuctívat Pána Višnua. Na každého, kdo se vykoupe, naháže píseka ti Jeho darebáci Ho v tom napodobují. A k Jeho nejhoršímkouskům patří ten, kdy promíchá šaty koupajících se mužů ažen. Když se pak tito chtějí obléci, pořádně je to rozčílí.”• 10 •


,,Drahý Džagannáthe Mišro, jsi vážený a přátelskýdžentlmen, ale říkám ti, že tvůj syn Nimáj tropí tytonezbednosti každý den. Zůstává ve vlnách Gangy až do dvouhodin odpoledne a obtěžuje každého, kdo se pokusí se v nívykoupat. Neměl by sis o Něho začít dělat starosti?”Mezitím se vydala za Sačídéví spousta mladých dívekze sousedství vážně si postěžovat: ,,Poslechni si, prosím, ctěnámatko, jakých neplech se tvůj syn dopouští. Krade nám našešaty, mluví na nás sprostě a straší nás. Když se Ho pokusímenapomenout, pustí se s námi do hádky a stříká po nás vodou.Když si ke Ganze přineseme plody a květy, abychom provedlysvoje náboženské obřady, rozhází je kolem a rozšlape. Čeká, ažskončíme se svým uctíváním a potom po nás začne házet pískem.Někdy se zezadu připlíží a vyděsí nás hlasitým zakřičením douší.” Jiná dívka si postěžovala: ,,Nimáj na mě vyplivl plná ústavody a do vlasů mi naházel lepkavá semínka okada, takže jsemje musela hodiny vyčesávat.” Další dívka se svěřila: ,,Nimáj miřekl, že se se mnou chce oženit.”,,Takto se chová každý den, jakoby si snad myslel, že jenějaký princ. Všechno, co provádí, je stejné, jako nezbednostiNanda Mahárádžova syna Gopála Krišny. Jestli to povímenašim rodičům, jistě se s tebou přijdou pohádat. Měla bys Hoihned potrestat, protože Jeho chování se do vesnice jako Nadianehodí.”Nimájova matka dívky objala a s úsměvem na tváři jeujistila: ,,Až se dnes Nimáj vrátí domů, nařežu Mu a spoutámHo, aby už nikdy nemohl vyjít ven a tyranizovat někoho.”• 11 •


I přes nepříjemnosti, které Nimáj ostatním způsoboval,se cítil každý v Jeho přítomnosti naprosto spokojeně.Svrchovaný Vládce veškerenstva si byl vědom toho, že po Němpátrá rozčílený Šrí Mišra, ale přesto neustával ve Svých vodníchradovánkách. Mladým dívkám se Nimáje zželelo, a tak Hovarovaly: ,,Višvambharo, přichází Tvůj rozčílený otec. Rychleuteč!”Nimáj už dopředu poučil Své přátele, že až se na Něhobude Jeho otec vyptávat, mají mu říct, že se s nimi dnesvykoupat nešel a že se ihned po škole vypravil domů.Nimáj se mezitím vrátil domů jinou cestou a Šrí Mišradorazil ke břehu Gangy. Když si vyslechl Nimájový spolužáky anikde Ho nemohl najít, funěl zlostí. Bráhminové, kteří si dřívena Nimáje stěžovali, teď přistoupili ke Šrí Mišrovi a řekli mu:,,Nimáj ze strachu utekl domů. Doprovodíme tě. Pokud seještě někdy dopustí těchto nezbedností, osobně Ho chytnemea přivedeme ti Ho. Všechny ty stížnosti, které jsme ve tvémdomě přednesli, vycházeli jen z naší radosti. Ve skutečnostijsi požehnán štěstěnou, jako nikdo jiný ve třech světech.Tvůj syn je věčně Svrchovaný Pán a ty jsi velmi požehnanýmožností sloužit Jeho lotosovým chodidlům. Vzpomínku naVišvambharu si navždy uchováme ve svých srdcích, i kdyby sedopustil nesčetných přestupků.”Pán Višvambhara se vracel domů jinou cestou. Zářil jakoMěsíc a Jeho zlaté tělo dekorovaly kapky inkoustu. Připomínalsladce vonící zlatý květ čampaka, vábící hejno černých čmeláků.Už z dálky začal volat: ,,Mami, přines Mi olej, chci se jít• 12 •


vykoupat.” Když Mu Sačídéví olej podávala, říkala si: ,,O čemto ti bráhminové a dívky hovořili? Jeho celé tělo je od inkoustua má na sobě ty stejné šaty, jako ve škole.” Mezitím dorazilŠrí Mišra a Višvambhara mu vyskočil do náruče. Šrí Mišraztratil pojem o čemkoliv a jen se usmíval pod záplavou štěstíz uzření Nimáje. Velice se podivil, když na Jeho těle nespatřilžádné známky po koupeli. Promluvil k Němu: ,,Višvambharo,proč nenecháš lidi, aby se v klidu vykoupali? Proč je okrádáš arušíš jejich přípravy k obětím pro Pána Višnua? Víš přece, kdoje Pán Višnu. Cožpak se Ho ani trochu nebojíš?” ,,Dnes jsemse vůbec vykoupat nebyl. Všichni Moji kamarádi tam odešlibeze Mě.” odpověděl Nimáj. ,,Všichni ti lidé se ke Mně chovajínespravedlivě. Vůbec jsme se k nim nepřiblížil a oni Mě naříkajíz nezbedností. Pokud v tom falešném obviňování hodlajípokračovat, začnu se opravdu chovat nezbedně a způsobím jimnepříjemnosti.”Pán se jen usmál a vydal se ke Ganze za Svými ostatnímikamarády. Když si Jeho veselou příhodu poslechli, se smíchemHo objali a pochválili Ho: ,,Zachoval ses velice chytře, Nimáji.Šikovně ses vyhnul pořádnému výprasku.”• 13 •


Dej co nejvíc můžeš!Šrípád Bhakti Sádhaka Muni MahárádžaOddaný: Proč bychom neměli toužit po vlastnímštěstí?Šríla Mahárádža: Existují různé úrovně, z nichž lzechápat, co je to štěstí. Jedna z nich říká, že dokud hledámevlastní štěstí, zatímco ,,uctíváme“ Gurua a Krišnu, nacházímese na začátečnickém stupni oddanosti. Jdeme-li za vlastnímuspokojením a hledáme-li naplnění našich osobních tužeb,znamená to, že se nacházíme na ne příliš pokročilé úrovni.Skutečná oddaná služba, realizace božskosti a opravdovýchvztahů s duchovními bytostmi, s Nejvyšším Pánem Krišnou,s Rádhou a Góvindou a Čaitanjou Maháprabhuem začínátehdy, dojde-li ke změně v mém srdci. O čemkoliv přemýšlím acokoliv dělám, toužím tím uspokojit pouze mého duchovníhomistra, moje Pány Nitjánandu a Gaurangu a Rádhu a Góvindu- tak se projevuje změna v srdci. Jejich štěstí je mým štěstím.Metoda velice jednoduchá, ovšem jak víme, zároveň ta nejtěžší.Od našeho narození jsme neudělali ještě ani jeden pohyb proKrišnovo potěšení. Máme vlastní motivy proč něco dělat apokoušíme se s Krišnou obchodovat. „Když mně něco dáš,potom pro Tebe něco udělám.“ Avšak udělat něco pouze proKrišnovo potěšení, je velmi, velmi nesnadné. Je to velmi těžké.Když však zrealizuješ, jak těžké je pro Krišnu něco udělat, pakjsi pochopil základ. A když znáš základ, potom pomalu začneš• 14 •


chápat co znamená duchovní život.Většinou když mluvíme o Krišnovi, mluvíme o sobě.Opěvujeme-li Krišnu, opěvujeme tím sami sebe; tak rádi seposloucháme. Stále jen ,,já“ a ,,moje“. Ve skutečnosti jsme alenezrealizovali, jaký je Krišnův zájem. Co by tak mělo Krišnuzajímat na našem převráceném druhu štěstí v tomto hmotnémsvětě? Šríla Narottama Dás Thákura se modlí:„Od svého narození jsem spáchal nespočet přestupků anikdy jsem Tě bez přetvářky neuctíval. Ty jsi však mým jedinýmútočištěm. Ó Pane mého života, nezavrhuj mě prosím, nikdonení pokleslejší než já.“ (Šrí Prema Bhakti-čandriká)Jestliže se takto někdo z celého srdce modlí, znamenáto, že už je tam (na úrovni čisté oddanosti). Už dosáhl téúrovně, kde pochopil, že za celý svůj život nebyl schopenudělat pro Krišnovo uspokojení vůbec nic. „Celý svůj život sezajímám pouze o vlastní štěstí. Pouze o sebe a o moje. O to jakse osvobodit z tohoto hmotného světa, jak se zbavit utrpení astát se pánem a ovladatelem, jak získat ženu, dům a rodinu.Žádný Krišna; vše jenom pro mě.“ Tímto způsobem se všakšťastnými nestaneme. Štěstí přijde teprve když se změní mojesrdce - až budu schopen dát Krišnovi tu nejnepatrnější věcpouze z čisté oddanosti k Němu a bez jakýchkoli očekávání;až mu odevzdám vlastní život. S květinou kterou obětuji jeholotosovým chodidlům mu dám svůj život. „Ty jsi můj Pán a jsipro mě vším, prosím postarej se o mě, neboť já na to nemám.Jsem neschopný a naprosto k ničemu. Můj Pane, život zaživotem jenom trpím a ničemu nerozumím. Postarej se o mě,• 15 •


prosím.“ Takové oběti však nejsme schopni a když, tak pouzeslovy. (smích)Tohle je bhakti a my jsme bhaktové. Tohle je gaudíjavaišnavská linie, poselství Čaitanji Maháprabhua, šestiGósvámích, Šríly Prabhupády Bhaktisiddhánty Sarasvatího anašeho Gurudévy, ti všichni nám dávají toto božské pochopení.Samozřejmě je nemožné, abychom toho dosáhli ihned, alemusíme si uvědomit, že tohle je cíl našeho oddaného života.Chceš-li získat Krišnu, musíš se kvůli němu vzdát všeho, akdyž se zbavíš všeho v tomto světě, tak získáš vše, tolik tohodostaneš. Když dáváš Krišnovi něco svýma malýma rukama,tak si zkus představit jak velké jsou Jeho ruce, kolik ti tohomůže dát. Krišna udržuje milióny vesmírů a vše mu patří. Dejco nejvíc můžeš!ye yathā māń prapadyante tāńs tathaiva bhajāmy ahammama vartmānuvartante manuşyāģ pārta sarvaśaģ„Všechny odměňuji dle toho, jak se Mi odevzdávají.Všichni v každém ohledu kráčejí Mojí cestou, ó synu Prithy.“(Bhagavad-gítá 4.11)Poznáš Mě natolik, nakolik se Mi odevzdáš, úměrnětvému odevzdání. Neměli bychom proto čekat, že nám Krišnadá všechno, zatímco my si budeme vše schovávat pro sebe.Žádné ,,já“ a ,,moje“. To je duchovní život. Není jiné cesty.• 16 •


Stálý chrámový programNedělní festival17.00: Bhadžan • 18.00: Lekce • 19.00: Sandhja Árati •19.15: Tulasí Parikrama • 19.30: Prasádam • 20.25 Šájan áratiRanní program (denně)4.30: Mangala Árati • 4.45: Tulasí Parikrama • 5.00:Bhadžan násl. Džapa • 7.45: Šringara Árati, násl. Bhadžan •8.35: Čtení ze Šrímad Bhágavatamu • 9.15: Guru Púdža, násl.Bhoga Árati • 9.30: PrasádamVečerní program (denně kromě neděle)19.00: Sandhja Árati • 19.15: Tulasí Parikrama, násl. Bhadžan• 19.45: Lekce • 20.25 Šájan Árati, násl. PrasádamBhadžan: Duchovní písně za doprovodutradičních nástrojů • Árati: Chrámová ceremonie• Prasádam: Duchovní vegetariánské jídlo


Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré HaréHaré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré HaréÁčárja Nitja-lílá-pravišta Óm Višnupád Šrí ŠrímadBhakti Vaibhava Purí Gósvámí MahárádžaŠrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja MathSri Krishna Chaitanya MissionWienerbergstrasse 29A/Top3 • 1120 WienTel. 01/812 05 74 • www.radha-govinda.net

More magazines by this user
Similar magazines