1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 ...

wup.katowice.pl

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 ...

Program Operacyjny Kapitał LudzkiPoddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2013Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach naleŜy kierować bezpośrednio do BeneficjentówAktualizacja: 7.02.2013Tytuł projektuBeneficjentDane kontaktowew zakresieszczegółowychinformacjio projekcieKryteria udziałuw projekcieFormy wsparcia w projekcieZakres iokresrealizacjiprojektuPlanowanyterminnaboruuczestnikówBrygadzista, mistrz,kierownik- rozwójkompetencjimenedŜerskichKompetencje dlabytomianNowoczesnyspecjalista ds.finansów w woj.śląskimMazowieckieCentrum SzkoleńEmiter PRCollect Consultingul. Sobieszyńska 30,Warszawa,tel. 22 839 55 99wew. 105w.larwa@mcs.edu.plAsystent projektuMaryla Szmalc,32 202 09 98,531 668 000,m.szmalc@emiterpr.comwww.kompetencjedlabytomian.pl40-555 Katowice,ul. Rolna 14,tel.32 2032053wew.26,501 406 096125 mistrzów, brygadzistów i kierownikównajniŜszego szczebla pracujących wprzedsiębiorstwach branŜ przemysłowych/przetwórczych woj. śląskiegoZamieszkanie na terenie Bytomialubzatrudnienie w BytomiuOsoby pracujące w woj. śląskim zwykształceniem wyŜszym ekonomicznym lubfinansowym w zakresie zarządzania,zatrudnione na stanowiskach ds. finansów,bankowości, analitycy, doradcy, księgowi,dyrektorzy finansowi (225 osób w tym 113kobiet i 146 osób w wieku 50+)Szkolenia z zakresu nowoczesnegozarządzania zespołem, budowaniaautorytetu, zarządzania czasem, prawapracy, rozwiązywania konfliktów,wdraŜania innowacjiKurs obejmuje 3 części (naleŜyprzystąpić do wszystkich):Warsztaty komputeroweKurs j. angielskiegoWarsztaty motywacyjno-interpersonalneCykle szkoleń; zarządzanie finansami,finanse po angielsku zakończoneegzaminem -certyfikat ICFE FinancialEnglish, MS Excel w controllingu,controlling i zarządzanie, warsztatykobieta contra męŜczyzna i treningasertywnościwoj. śląskie01/01/2012-31/03/201301.09.2011-31.08.2013woj. śląskieod X-2011 doXI 2012Nabór ciągłyNabór nabieŜącoNabór ciągły1


EURO-TECH czylidołącz do najlepszychAkademiaManagerówProjektówNowoczesnenarzędziainformatyczne -szkoleniaweekendowePark Naukowo-Technologiczny„TECHNOPARKGLIWICE”StowarzyszenieWspółpracyRegionalnejEvatronix SAtel. 32 335 85 21,www.dolaczdonajlepszych.pl41-500 Chorzów,al. Harcerska 3C,tel. 32 376 75 6543-300 Bielsko-Biała,ul. Przybyły 2,tel. 33 499 59 33,Osoby zamieszkałe i pracujące w woj. śląskim(z wyłączeniem prowadzących działalnośćgospodarczą)Projekt skierowany do pracownikówadministracji publicznej, pracowników mikro,małych i średnich przedsiębiorstw ipracowników organizacji pozarządowychprowadzących działalność gospodarczą zwojewództwa śląskiegoProjekt skierowany do informatyków,administratorów, programistów aplikacji bazdanych, pracowników pełniących nieformalniefunkcje informatyków czy administratorówSzkolenia w 4 modułach:1)z zakresu technologii cięciastrumieniem wodno-ściernym,2) z zakresu programowania obsługiobrabiarki sterowanej numerycznie wobróbce skrawaniem,3) z zakresu projektowania CAD/CAM,4) z zakresu projektowania w InventorzeSzkolenia i warsztaty dot. zarządzaniaprojektami według obowiązującychstandardów światowych, zakończonecertyfikatemSzkolenia: CRM Instalacja, CRMAplikacja, SQL Narzędzia, SQL Server,Windows Server, zakończonecertyfikatemwoj. śląskie01/10.2011-30.09.2013woj. śląskiesierpień2011- marzec2013woj. śląskie01.10.2011 -30.09.2013Nabór ciągłyNabór ciągłyNabór ciągłyUmiejętnościtechniczne 50+Ratujesz boumiesz! KursyKwalifikowanejPierwszej Pomocydla straŜaków OSPwojewództwaTERRASzkolenia iDoradztwoPrzemysławOmieczyńskiVIMED RafałKaczmarekElŜbieta Dawidek,tel.(081) 536-56-50e-mail.:biuro@terraszkolenia.plfax.(081) 536-56-51adres:Wojciechowska 7M,20-704 Lublin40-525 Katowice, ul.Kościuszki 191,tel: 519-140-339,vimed1@vp.plGrupą docelową jest 80 osób (48 kobiet i32 męŜczyzn) dorosłych osóbpracujących (w tym osoby zatrudnione napodstawie umowy cywilno-prawnej)powyŜej 50r.Ŝ.(z wyłączeniem osóbfizycznych prowadzących działalnośćgospodarcza), które z własnej inicjatywysą zainteresowane podwyŜszeniemkwalifikacji i umiejętności(poza godzinamii miejscem pracy), pracujące lubzamieszkujące na obszarze podregionubielskiego województwa śląskiego wrozumieniu przepisów KodeksuCywilnego576 straŜaków (kobiet i męŜczyzn) OSP zwojewództwa śląskiego chcącychpodnieść kwalifikacje w zakresieKwalifikowanej Pierwszej PomocyPoradnictwo zawodowe dla 80uczestników projektu,Szkolenie AUTOCAD dla 40uczestników projektu,Obsługa obrabiarek sterowanychnumerycznie CNC dla 40uczestników projektu,Szkolenie elastyczny pracownik(1 NA 1) dla 80 uczestników projektuPrzygotowanie z zakresuratownictwapowiaty:bielski,cieszyński,Ŝywiecki,m. BielskoBiaławoj. śląskie01/07/2012-30/09/2013tury naboru:3-4. 2013;7-8. 2013;11-12. 2013od lipca20132


śląskiegoSzkolenia iwarsztaty dlapracowników wwieku 50+InternationalHouse IntegraSp. z o.o.w KatowicachBiuro ObsługiSłuchacza – 32 25999 97,Kierownik projektu –32 205 38 5456 osób pracujących, w wieku powyŜej 50roku Ŝycia, mieszkających lubpracujących na terenie woj. śląskiego(z wyłączeniem osób prowadzącychwłasną działalność gospodarczą)Szkolenia z języka angielskiego,indywidualne konsultacje językoweWarsztaty rozwoju zawodowego:- komunikacja interpersonalna iasertywność,- zarządzanie emocjami i stresem,- zarządzanie czasem i organizacjapracy,- coaching (1 na 1)woj. śląskieI ETAP –IX.12 –VII.13II ETAP –IX.13 –VII.14II ETAP -wrzesień2013rozwój kompetencji w tym wiedzy iumiejętności praktycznych wzakresie technologii IT poprzez:MS i CISCO dlaŚląskaEuropa bez barier –kurs językamigowego dlapracownikówochrony zdrowiaKrajowa IzbaGospodarczaOśrodekKształceniaTALMED s.c.Monika Szulc-Przyborowska-Kierownik Projektu,tel.: (22) 630 98 66,faks: (22) 827 73 45,e-mail: ms@kig.pl43-300 Bielsko-Biała,ul. GraŜyńskiego 12tel: 33 4963866,mob: 601440693,fax: 33 4963866,web: www.talmed.eue-mail:kursy@talmed.euosoby pracujące(z wyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą)powyŜej 18 roku Ŝycia,z obszaru województwa śląskiego(pracujące lub zamieszkujące wwojewództwie w rozumieniu przepisówKC)osoby, spełniające następujące kryteria:1. są zatrudnionymi pracownikamiochrony zdrowia z wykształceniem conajmniej średnim,2. są w wieku 18-64 lata i z własnejinicjatywy chcą podnieść/nabyćumiejętności w zakresie posługiwania sięjęzykiem migowym,3. są mieszkańcami lub zatrudnionymi naterenie podregionu bielskiego- bezpłatne szkolenia,autoryzowane, z zakresu technologiiMicrosoft i CISCO,- warsztaty przygotowujące doudziału w autoryzowanymegzaminie,- egzamin w autoryzowanymcentrum egzaminacyjnym,- działania szkoleniowe zgrupowanezostaną w ścieŜki szkoleniowe(dowyboru przez uczestnika),- certyfikat poświadczający wiedzę iumiejętności na zakończenieszkoleńpodniesienie kwalifikacji w zakresieposługiwania się językiem migowymw stopniu komunikatywnym przezpracowników ochrony zdrowia zterenu podregionu bielskiego- po zdaniu egzaminu końcowegomoŜliwość uzyskania zaświadczeniao ukończeniu kursu oraz certyfikatudziału w projekcie.woj. śląskie3.09.2012 r.do31.08.2013r.powiatbielski,cieszyński,Ŝywiecki,m. Bielsko-Biała,03.09.2012–21.04.2013od X2012 r.do końca VII2013 r.rekrutacjana bieŜącodo08.03.20133


- kurs straŜacki podstawowyJurajskie kadryratowniczeCentrumInicjatywLokalnych wZawierciujkr.cil.org.pl32 67 020 14- członek OSP,- osoby posiadające zatrudnienie- wiek 18-64 lata;- posiadający waŜne badania lekarskieoraz ubezpieczenie- kurs pierwszej pomocy- kurs pilarza- kurs prawa jazdy kategorii C- kurs ratowników technicznych- kurs obsługi motopompyPow.zawierciański01.10.2012-30.09.2013Nabór ciągłyCała naprzód zWOPR – szkoleniadla słuŜbratowniczychwojewództwaśląskiegoWojewódzkieWodneOchotniczePogotowieRatunkowe wKatowicachBiuro projektu:Al. Korfantego 66/640-161 Katowicetel. 32 2536 158www.slaskiewopr.pl120 osób zamieszkujących i/lubpracujących na terenie woj. śląskiegopowyŜej 18 roku Ŝycia, z wyłączeniemosób fizycznych prowadzących dział.gospodarczą , członkowie słuŜbratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, słuŜbmundurowych, Ratownictwa Medycznego,GOPR oraz TOPR legitymujący sięumową o pracę/umową cywilnoprawnąoraz zatrudnieniem/przynaleŜnością dosłuŜb ratowniczych.- szkolenie „Ratownictwo na wodachszybko płynących i powodziowychWSiP” (obowiązkowo);- szkolenie na patent sternikamotorowodnego (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo z uŜyciemskutera wodnego” (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo wodne zuŜyciem łodzi ratowniczej RIB”,Dla 50% uczestników z najlepszymiwynikami egz. ratowniczychszkolenie „Kierowca prawa jazdy C”woj. śląskieod01.03.2013do30.11.214Nabór ciągłyod01.03.2013do31.03.2014W pogoni zaŜywiołem –szkolenia dlaczłonków straŜypoŜarnych i WOPRwojewództwaśląskiegoWojewódzkieWodneOchotniczePogotowieRatunkowe wKatowicachBiuro projektu:40-161 KatowiceAl. Korfantego 66/6tel. 32 2536 158www.slaskiewopr.pl120 osób zamieszkujących i/lubpracujących na terenie woj. śląskiegopowyŜej 18 roku Ŝycia, z wyłączeniemosób fizycznych prowadzących dział.gospodarczej, członkowie przynaleŜącydo WOPR, i OSP woj. śląskiegolegitymujący się umową o pracę/umowącywilnoprawną orazzatrudnieniem/przynaleŜnością doWOPR/OSP- szkolenie „Ratownictwo na wodachszybko płynących i powodziowychWSiP”;- szkolenie na patent sternikamotorowodnego (fakultatywnie);- szkolenie „Ratownictwo na ciekachi akwenach z zastosowaniem techniklinowych”(fakultatywnie);- szkolenie „Kwalifikowana PierwszaPomoc”,- szkolenie „Kierowca prawa jazdykat. C”woj. śląskieod01.03.2013do30.11.214Nabór ciągłyod01.03.2013do31.03.2014Szkoła kompetencjiICTBusinessSolutions97-400Bełchatówul. 9 Maja 26Biuro Projektu44-330 JastrzębieZdrójul. Armii Krajowej 25Marta Karłowska –pełnoletnie osoby zatrudnione,zameldowane lub pracujące na tereniewoj. śląskiego (z wyłączeniem osóbsamozatrudnionych), które z własnejinicjatywy chcą nabyć lub rozwinąćumiejętności ICT (w tym IT i WEB)1. Badanie potrzeb szkoleniowych.2. Szkolenia wprowadzające:- Ms Word i programy tekstowe.- Ms Excel i arkusze kalkulacyjne.woj. śląskie;Okresrealizacjiprojektu:01.09.2012Rekrutacjado kaŜdejedycjiszkoleńoddzielnie.4


specjalista ds.szkoleńtel. 505 242 500- Narzędzia internetowe- Ms PowerPoint.3. Szkolenia kierunkowe:–31.10.2013Kolejnynabór: luty2013 r.- ICT – kompetencje menedŜerskie.- WEBMASTER – grafika iprogramowanieKierowca – pewnyzawód, stała pracaFirma Handlowo- Usługowa„WIRAś” ErykWojdonBernadetta Wojdon,st. kierownik projektutel.512 253 423Marta śmija ,st. specjalista ds.promocji, rekrutacji iszkoleńtel. 503 408 01260 pracujących osób dorosłych po 50 tymroku Ŝycia (z wyłączeniem osóbfizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą) które pracują lubzamieszkują na obszarze woj. śląskiegow rozumieniu przepisów KodeksuCywilnego.Kryteria dodatkowe:- kobiety- osoby o niskim wykształceniuSzkolenia prowadzące do uzyskaniakwalifikacji zawodowych kierowcysamochodu cięŜarowegouprawniających do wykonywaniapracy w transporcie drogowym:- kurs prawa jazdy kat. C,- kurs prawa jazdy kat. C+E- kwalifikacja wstępna, uprawniającado przewozu rzeczy w zakresietransportu drogowegowoj. śląskieOkresrealizacji01.10.2012–30.11.2013Od01.10.2012do31.01.2013Nowa Jakość 50+Vision Consultingsp. z o.o.nowajakosc@nowajakosc.com.plwww.nowajakosc.com.pltel. 519 308 956Projekt obejmie 60 osób, w tym 36 kobieti 24 męŜczyzn.Uczestnikiem projektu moŜe byćwyłącznie osoba, która:-pracuje w branŜy turystycznej (um.cywilnoprawne i o pracę),-ukończyła 50 lat.-zamieszkuje lub pracuje na terenie woj.śląskiego-uczestniczy w projekcie z własnejinicjatywy, poza godzinami i miejscempracy- coaching indywidualny i grupowy;-szkolenie komputerowe zcertyfikatem ECDL e-Citizen zegzaminem zewnętrznymszkolenie zawodowe do wyboru:- „Księgowość”- „MenedŜer E-Biznesu”woj. śląskieokresrealizacji1.09.2012 –30.09.2013Nabórciągły od1.09.2012do31.03.2013Śląska SzkołaTrenerów BranŜy ITTraining SpotMagdalena Fik-Matyniak41-404 Mysłowice,ul. Laryska 54,mfik@trainingspot.plPracujące osoby dorosłe (ukończone 18lat z wyłączeniem osób prowadzącychdziałalność gospodarczą); z woj.śląskiego; zatrudnione wprzedsiębiorstwach prowadzącychdziałalność w branŜy ICT i szkoleniowejSzkolenia branŜowewoj. śląskie15.10.2012–15.09.2013Od22.10.20125


Azymut zawodytechniczne.Szkolenia dlaspawaczy ioperatorów wózkówwidłowychZakładDoskonaleniaKadr – KOMAGsp. z o.o.Biuro Projektu44-101 Gliwice,ul. ŁuŜycka 16azymut@zdkkomag.pltel. 32 237-48-20156 osób pracujących z woj. śląskiegozatrudnionych na podstawie umowy opracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani:kobiety (min. 7%), osoby zwykształceniem max. pomaturalnym,pracownicy branŜy przemysłowej izagroŜeni utratą pracy (praca w okresiewypowiedzenia umowy o pracę)spawacz metodą MIG/MAG poziompodstawowy,spawacz metodą MIG/MAG poziomponadpodstawowy,spawacz metodą TIG poziompodstawowy,spawacz metodą TIG poziomponadpodstawowy,operator wózków widłowychwoj. śląskie01.09.2012–31.08.2014Nabór ciągłykursyC,C+EKWP:KIEROWCA –zawód zawszepotrzebnyEKSPERTMaciej MrozekMarcin Kociniewskitel. 668-519-990,kierowca@ekspertszkolenia.plBiuro projektu:ul. Krakowska 943-600 Jaworznoprojekt skierowany jest do pełnoletnichosób pracujących, zamieszkujących naterenie województwa śląskiego, owykształceniu nie wyŜszym niŜ średnie- z udziału w projekcie wyłączone sąosoby prowadzące działalnośćgospodarcząKursy:- C, C+E, KWP (w pakiecie) dlaposiadaczy kat. B,- ADR (podstawowy) dla posiadaczykat.C,- zajęcia odbywają się pozamiejscem i godzinami pracywoj. śląskie,kursy wtrzechrejonach:Katowicach,CzęstochowieiBielsku-Białej11.2012-04.20141.rejonkatowicki –rekrutacjazamknięta,2. rejonbielski – dokońca maja2013,3. rejonczęstochowski – dokońcasierpnia2013,Kursy ADR:1.rejonkatowicki –do końcalutego 2013,2.rejonbielski – dokońcasierpnia2013,3.rejonczęstochow6


Zainwestuj wwiedzęMiędzynarodoweCentrumDoskonaleniaKadr Sp. z o.o.AgnieszkaKolaszyńska(58) 305 41 32Zatrudnieni- szkolenia zawodowe w zakresienegocjacji, obsługi klienta ikonstruowania oferty handlowej,- szkolenie z j. angielskiego lubniemieckiego,- szkolenie z obsługi komputera,- coaching,woj. śląskie1.11.2012-31.12.2013ski – dokońca roku2013;3 etapy:03-04.2013;07-08.2013- poradnictwo zawodowe.Odkrywcy nowychtechnologii wzarządzaniuśrodowiskiemStowarzyszeniena rzeczPoradnictwaObywatelskiegoDOGMAdr MagdalenaMaślak,e-mail:magdalena.maslak@gmail.com,GSM: 698 770 656zatrudnienie w sektorze MŚP, miejscezamieszkania lub zatrudnienia w woj.śląskim, umiejętność obsługi komputeraSzkolenia weekendowe -, dotyczącepodstaw systemów informacjigeograficznej, baz danychgeograficznych i teledetekcjisatelitarnej;szkolenie e-learningowe;bezpłatny egzamin zewnętrznyECDL GISwoj. śląskie,od1.10.2012do30.09.2013Do31.03.2013lub dowyczerpanialimitumiejscAktywni zawodowopo 50-tce!EdukacyjneCentrum BiznesuSp. z o.o.43-300 Bielsko-Biała,ul. Legionów 30,pok. 201,tel. 501 201 635,faks 33 444 63 19,info@aktywnizawodowo.euwww.aktywnizawodowo.euDni i godziny pracybiura w okresierekrutacji:- poniedziałki, środy iczwartki 15:00-19:00-wtorki 8:00-12:00-druga i czwartaProjekt skierowany jest do 80 pracującychpo 50 roku Ŝycia (w tym 60%M),zamieszkujących na terenie tzw.podregionu bielskiego (m. Bielsko-Biała,powiat bielski, cieszyński i Ŝywiecki).Kryteria preferencyjne: wysokośćzarobków oraz zamieszkiwanie na wsiWsparcie szkoleniowe:- kurs języka angielskiego odpodstaw (110 h) wraz z egzaminemTOEIC Bridge,- kurs obsługi komputera od podstaw(110 h) wraz z egzaminem ECDLCore,- kurs prawa jazdy kat. C – 2 edycje- kurs prawa jazdy kat. C+E – 1edycja- kurs prawa jazdy kat. B – 1 edycja- coaching indywidualny i grupowyZwrot kosztów dojazdu dla osóbPowiaty: m.Bielsko-Biała,bielski,cieszyński iŜywiecki.1.10.2012-31.12.2013RekrutacjaII tura.1.03.13-29.05.137


Technologie wzawodach dlaCiebieKompetencje ITosób 50+InŜynier zprzyszłością.Szkolenia Autodeskdla pracującychZakładDoskonaleniaZawodowego wKatowicachGórnośląskaAgencja RozwojuRegionalnegoS.ACAD ConsultAndrzej Kuś43-100 Tychy,ul. Sienkiewicza15sobota miesiąca:8:00-11:00Biuro projektuZDZ Katowice,ul. Krasińskiego 2,40-592 Katowice,tel. 32 603 77 24,e.mail:m.jakubowski@zdz.katowice.ploraz we wszystkichjednostkachkształcenia ZDZKatowice na tereniewoj. śląskiego.Osoba do kontaktu:Rafał Węgliński;tel: (032) 7285956;fax: (032) 7285803;e-mail: r.weglinski@@garr.plJanina Kuźma ,tel. 32 733 65 55,fax. 32 219 02 17,janinak@cadconsult.com.pl,www.cadakademia.pl/efs-wiek powyŜej 18 lat- wykształcenie co najmniej podstawowe(w przypadku kursu CNC i tokarza)- ukończenie zasadniczej lub średniejszkoły zawodowej (kursy spawania)- posiadanie kwalifikacji i aktualnychuprawnień z zakresu modułu Ianalogicznych kursu (kursy spawaniamoduł II)- zatrudnienie na podstawie umowy opracę, powołania, wyboru, mianowania,spółdz. , w mikro-, małych, średnich,duŜych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych)- zamieszkanie lub zatrudnienie w woj.śląskim- zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywyGrupę docelową stanowić będą wyłączniepracujące osoby po 50 r.Ŝ., pracujące lubzamieszkałe (w rozumieniu KC) naobszarze woj. śląskiego, zgłaszające zwłasnej inicjatywy chęć nabycia,uzupełnienia lub podwyŜszeniakwalifikacji zawodowych w zakresie IT pogodzinach pracy. 100 osób otrzymawsparcie (w tym co najmniej 60K ).Uczestnikami projektu będą 204 osoby:- pracujące w sektorze MŚP (powyŜej 18roku Ŝycia z wyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą)zatrudnione na podstawie umowy opracę, umowy zlecenia lub umowy odzieło, zamieszkałych i/lub pracującychna terenie województwa śląskiego- posiadające wykształcenie wyŜszezamieszkujących tereny wiejskie.1.Spawanie acetylenowo-tlenowe2.Spawanie metodą TIG3.Spawanie łukowe w osłonie gazuaktywnego MAG (CO2) lub wosłonie gazu obojętnego MIG(Argon)4.Tokarz/frezer5.Obsługa obrabiarek sterowanychnumerycznieSzkolenia grupowe,Indywidualne szkoleniaPoradnictwo zawodoweSzkolenia grupowe z zakresu:Word - 2 ed;Excel podst. – 1 ed;Excel zaawans. – 2 ed;Pakiet MS Office – 2 ed;Access – 2 ed;CorelDraw – 1 ed.;Zajęcia w Katowicach, dwa razy wtygodniu, w godz. 16.30-19.45Bezpłatne szkolenia komputerowe:Inventor, Revit, AutoCAD Civil;Szkolenia obejmują:- indywidualne konsultacje zespecjalistą w zawodzie- egzamin wewnętrzny dlawszystkich uczestników orazegzamin zewnętrzny AUTODESKwoj. śląskie01.10.2012–30.09.2014woj.śląskie.01.12.2012-31.05/2014woj. śląskie01.10.2012-31.07.2014Na kaŜdykursoddzielnie –terminy nastroniewww.zdz.katowice.plRekrutacja:od 12.2012do 01.2014Nabórciągły(rekrutacjaprzez stronęinternetową)8


techniczne lub będące studentem min.4roku studiów technicznych o statusieosoby pracującej,- które uzyskają pozytywną ocenę z testukompetencyjnego z podstaw obsługikomputera oraz znajomości programuAutoCAD’a lub przedstawią dokumentukończenia autoryzowanego szkoleniaAutoCAD poświadczający wymaganekwalifikacje.dla wyróŜniających się najlepszymiwynikami.Formy wsparcia:WyŜsze kwalifikacjezawodowe atutempracownika„Leute Zentrum”ŁukaszWójcikowski40-035 Katowice,ul. Dąbrowskiego 22lok. 511,e-mail:katowice@leutezentrum.com,tel. 795-522-685os. pracujące z terenu woj. śląskiego(powyŜej 18 roku Ŝycia oraz zwyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą) .W kursie „Komputer dla kaŜdego” mogąwziąć udział pracujące osoby 45+ lub os.niepełnosprawne zamieszkałe na tereniewoj. śląskiego.Szczególnie preferowane są:-osoby 50+,-osoby niepełnosprawne,-kobiety.- kurs „Komputer dla kaŜdego” dlaos. pracujących 45+ i os.niepełnosprawnych (podstawytechnik informatycznych ikomunikacyjnych, uŜytkowaniekomputerów, przetwarzanie tekstów,arkusze kalkulacyjne, bazy danych,grafika menadŜerska iprezentacyjna, przeglądanie stroninternetowych i komunikacja );-kurs „Grafika komputerowa beztajemnic” dla osób pracujących pow.18 roku Ŝycia,( Photoshop,Illustrator, Flash).MoŜliwość przystąpienia przez 5najlepszych os. do zewnętrznegoegzaminu umoŜliwiającegozdobycie certyfikatu z programuPhotoshop.woj. śląskie,okresrealizacji:1.10.2012-30.08.2014Nabór trwaw sposóbciągły od02.11.2012Akademia dobrejenergiiInstytutDoradztwasp. z o.o.Natalia Miklis,tel. 609726275, mail:oze-slask@instytutdoradztwa.com-120 osób fizycznych (pracujących lubmieszkających w woj. śląskim wrozumieniu przepisów KC)-100% uczestników z gr. wiekowej 50+-100% uczestników zatrudnionych wbranŜy budownictwa lub podmiotachdziałających na jej rzecz (sekcje F, D, L)Szkolenia branŜowewoj. śląskie,01.10.2012-30.09.2013Listopad2012-wrzesień20139


Technologieprzyszłości –zawody przyszłościOperator wózkawidłowego i obsługimagazynu –wsparcieszkoleniowepracowników woj.śląskiegoZakładDoskonaleniaZawodowegow KatowicachSpółkaSzkoleniowaSp. z o.o.Biuro projektu:ZDZ Katowice,ul. Krasińskiego 2,40-592 Katowicetel. 32 603 77 12e.mail:info@zdz.katowice.ploraz we wszystkichjednostkachkształcenia ZDZKatowice na tereniewoj. śląskiego.projekty@szkolenia.katowce.pl32 225 7094,32 225 66 07- osoby pracujące lub mieszkające (wrozumieniu Kodeksu Cywilnego) naobszarze woj. śląskiego- przedsiębiorstwo musi posiadaćprzynajmniej jednostkę organizacyjną naobszarze woj. śląskiego, naleŜy dosektora MMŚP oraz działa w obszarzetechnologicznym „Przemysł maszynowy,samochodowy, lotniczy i górniczy”– PKD:C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74- przedsiębiorstwo nie skorzystałodotychczas ze wsparcia w ramachPoddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKLProjekt przeznaczony jest dla 120pracowników powyŜej 18 r.Ŝzamieszkujących i/lub pracujących naterenie woj. śląskiegoKurs: „Programowanie i obsługaobrabiarek sterowanychnumerycznie CNC”Kurs: „Projektowanie dwuwymiarowei trójwymiarowe z wykorzystaniemprogramu AutoCAD”- 16 edycji szkolenia kierowcówwózków widłowych z napędemsilnikowym z bezpieczną wymianąbutli gazowych- 4 edycje szkolenia kierowcówwózków widłowych z napędemsilnikowym z bezpieczną wymianąbutli gazowych wraz z obsługąmagazynuwoj. śląskie,01.01-31.122013woj. śląskie,okresrealizacjistyczeń2013- 31październik2014NabórciągłyNabór ciągły- Podstawy PR i strategiikomunikacyjnych- Zarządzanie wizerunkiem firmyPR w dojrzałymwydaniuŚwieŜa BazyliaSp. z o.o.http://www.prdladojrzalych.plrekrutacja@swiezabazylia.pltel 606 371 850osoby pracujące, które ukończyły 50 rokŜycia i zamieszkują na terenie woj.śląskiego oraz są zainteresowanepodniesieniem kwalifikacji z zakresupodstaw public relations- Funkcjonowanie mediów- Kreowanie i prowadzenie relacji zmediami- Organizacja eventów- Wykorzystanie massmediów wkomunikacji przez firmę- Autoprezentacja i sztuka wystąpieńpublicznych- Wykorzystanie PR w komunikacjiwewnętrznejwoj. śląskieOkresrealizacjiprojektu:01.10.2012–30.06.2014Nabór ciągłydo 2014.- Zarządzanie sytuacją kryzysową10


jako element PR- Metody promowania usług iproduktów CSRNa Ratunek!CentrumDoradztwaGospodarczegoSp. z o.o.Biuro projektu:ul. Francuska 35-37,pok.415,40-027 Katowice,tel. kom.665 155 770,tel.32 750 53 50info@projektnaratunek.plwww.projektnaratunek.plOsoby dorosłe, zatrudnione napodstawie mianowania lub powołaniaw zawodzie straŜaka na tereniewojewództwa śląskiego i mieszkające wwoj. śląskim- Operator Ŝurawia samojezdnego-Stermotorzysta-Operator pił mechanicznych-GPS oraz podstawy topografii-Rozmowa z osoba w silnympobudzeniu-Specjalistyczny język angielski-Doskonalenie jazdy alarmowejpojazdem uprzywilejowanym-Nurkowanie w suchych skafandrach-Obsługa Ŝurawia przeładunkowegotypu HDS-Prawo jazdy kat. C-Prawo jazdy kat. C+E-Prawo jazdy kat. D01.10.2012–31.03.2014Nabór ciągłyBogaci wkwalifikacjeWay2Learnsp. zo.o.Biuro Projektu;ul. Rzepakowa 1A(I piętro),40-541 Katowice ,tel. 519 159 266bogaciwkwalifikacje@way2.plOsoby pracujące w wieku powyŜej 50 latzamieszkujące lub zatrudnione na tereniewoj. śląskiego1. Indywidualne doradztwozawodowe [coaching „1 na 1"]2. Kurs języka angielskiego wformule e-learning3. Kursy zawodowe (do wyborukadry i płace / księgowośćkomputerowa)woj. śląskie01.10.2012–31.12.2013Do końcalutego.2013Weź kurs nacoaching wsprzedaŜy –CustomerCentricSelling® CertifiedCoachPRAXIS s.c.DorotaBienicewicz-Krasek GrzegorzDomagałaul. Grabowa 2,40-172 Katowicewww.bogaciwkwalifikacje.way2.plDorota Grabaladgr@praxis.com.pltel: 32 721 60 70fax: 32 721 60 73- osoby zameldowane lub pracujące naterenie woj. śląskiego,- zatrudnione na podstawie umowy opracę-minimum 3-letnie doświadczeniezawodoweszkolenia z następujących modułów:- wprowadzenie do coachingu- narzędzia coacha- ustalanie oczekiwań- diagnoza stanu początkowego- zadania coachingowe- wykorzystanie platformy Web Exoraz Go To Meeting do prowadzeniazdalnych sesji coachingowych orazwoj. śląskie,Okresrealizacji:01.10.2012-31.01.2014Projektzakładaudział 36uczestnikówNabór 2miesiąceprzed kaŜdaturąTura I:12.01.2013-7.04.2013Tura II:13.04.2013-11


- zatrudnienie związane ze sprzedaŜą,marketingiem, zarządzaniem sprzedaŜą)oraz rozwojem pracowników (trener,coach, mentor),podstawy systemów CRM/SFA wpracy coacha i managera sprzedaŜy- indywidualne sesje coachingowe,- 2 edycje szkolenia z metodykisprzedaŜy doradczo-eksperckiejCCS® - dla uczestników, którzywcześniej nie uczestniczyli w tymszkoleniuszkoleniabędąprowadzonew trzechturach07.07.2013Tura III:28.09.2013-12.01.2014.AkademiaRealnychKompetencji 50+CombidataPolandSp. z o.o.Infolinia:801 30 30 30• Osoby pracujące na stanowiskachumysłowych (z wył. osób fizycznychprowadzących działalnośćgospodarczą),• Osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia,• Osoby mieszkające lub pracujące naterenie woj. śląskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego• Szkolenia z rozwoju osobistego„1na1”• Motywacyjne zajęcia zpsychologiem• Tradycyjne szkolenia (nowoczesnypracownik biurowy, E-archiwista,trener)• Sesje zdalne z instruktorem• E-learning• Platforma internetowa do naukijęzyka angielskiegowoj. śląskiepaździernik2012 r. –grudzień2013II cyklszkoleń – I-V.2013 r.WciąŜ młodzi iaktywniEuroprofesSp. z o.o.00-732Warszawaul. Czerska 14,Paulina Świeca+48 22 112 40 35120 osób chętnych do udziału w projekciespełniających (łącznie) następującekryteria:1. wiek 50+2. zamieszkanie (zgodnie z KC) lubzatrudnienie (zgodnie z KP- opróczosób samozatrudnionych) wwojewództwie śląskim• Kursy języka angielskiego• Szkolenia z zakresu podstawobsługi komputera (MS Word,MS Excel, korzystanie zInternetu)• Szkolenia „Jak odnaleźć się narynku pracy”• Coaching indywidualnywoj.śląskie,01.01.2013–30.06.2014Od 01.2013do03.2014 r.Akademiakompetencji dlamenadŜerów MŚPSMG/KRCPoland HumanResourcesRegionPołudniowyKatarzyna Furtacz600 952 800katarzyna.furtacz@smgkrc.comProjekt skierowany jest do 80 kobiet i 40męŜczyzn, pracowników małych iśrednich przedsiębiorstww wieku 25 lat do 64 lat pełniącychfunkcje menadŜerskie w MŚP6 szkoleń dwudniowych z zakresu:- technik autoprezentacji- wywierania wpływu- motywowania- radzenia sobie ze stresem iwoj.śląskie,01.11.2012-31.10.2013I edycjaII edycjakwiecień201312


Spawanie od A doZSp. z o.o. z terenu woj. śląskiego. asertywności- współpracy w grupiei komunikacji-podejmowania decyzji irozwiązywania problemówAT GROUP S.A.Biuro Projektu:ul. Chopina 1044-100 Gliwice(32) 302 96 85ul. Staszica 242-503 Będzin(32) 729 55 45Projekt kierowany jest do pełnoletnichosób pracujących posiadającychpodstawowe uprawnienia spawalniczeTIG 141 moduł I oraz aktualne badanialekarskie, zamieszkujących lubpracujących w województwie śląskim (zwyłączeniem osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą).Kurs spawania TIG 141 moduł IIzakończony egzaminempaństwowym.Kurs spawania TIG 141 moduł IIIzakończony egzaminempaństwowym.Kurs spawania rur ze stali grupy 5(stal kotłowa) kończący sięegzaminem nadzorowanym przezTUVszkoleń:24.11.2012-09.06.2013II edycjaszkoleń:11.05.2013-27.10.2013woj. śląskie,01.09.2012–31.08.2014Nabór ciągłySzkoleniaumiejętnościmenadŜerskich dlamenadŜerówmałych i średnichprzedsiębiorstwPrzedsiębiorstwoHandlowo-Usługowe„APUS”Robert MellerCzęstochowa,ul. Jasnogórska 15,II p. lokal 11,tel.:034/3615615,tel. +48 600430976,www.apus.biz.plwww.menadzer.apus.biz.plProjekt skierowany jest do osóbpracujących w małym lub średnimprzedsiębiorstwie, posiadającychwykształcenie wyŜsze (min. licencjat).Uczestnikami projektu mogą być osobyzatrudnione na stanowiskach: menadŜera(menadŜer formalny jak i nieformalny).Projekt skierowany jest do 120 osób ( 80kobiet i 40 męŜczyzn)1. Współpraca w grupie ikomunikacja2. Budowanie zespołu izarządzanie nim3. Podejmowanie decyzji irozwiązywanie problemów4. Wywieranie wpływu imotywowanie5. Radzenie sobie ze stresem iasertywnościwoj. śląskieI edycja12.2012-03.2013.II edycja04.2013-09.2013.II tura:marzeckwiecień2013 r.biuro@apus.biz.pl6. Zarządzania sytuacjąkonfliktowąZarządzanie wopiece zdrowotnejALESWojciech RorotBiuro projektuul. Pułaskiego 7,42-400 Zawiercie,tel/fax32/6702073Projekt skierowany jest do grupy 160pracujących osób dorosłych (128K / 32M)zamieszkałych w woj. śląskim,zatrudnionych na podstawie stosunkupracy lub umowy cywilnoprawnej w publ.ZOZ.Preferowane osoby spełniające kryteria:1) wysokości wynagrodzenia (poniŜejSzkolenia z zakresu zarządzaniaplacówką medyczną w tym:- Prawo handlowe- Rachunkowość zarządcza- --- Zarządzanie jakością i akredytacjajednostek ochrony zdrowia- Zarządzanie zasobami ludzkimi- Przygotowanie oferty dla NFZwoj.śląskie,1-09-2012- 31-08-2013 r.Nabór ciągły13


3000 zł brutto miesięcznie);2) poziomu wykształcenia (co najwyŜejśrednie lub policealne);3) kolejności zgłoszeń.- Bezpieczeństwo zakładu pracy,informacja niejawna, ochrona danychosobowych- Społeczne, medyczne orazfinansowe aspekty transplantologii wplacówkach medycznych.Szkolenia IT i E-learning:- Arkusze kalkulacyjne- Grafika menedŜerska iprezentacyjna- Przetwarzanie i edycja tekstów- UŜytkowanie komputerów- Podstawy technik komputerowych- Bezwzrokowe pisanie naklawiaturze.FotowoltaikapraktycznaCertyfikowanyaudytor- II edycjaśywieckaFundacja Rozwojuul. Niwy 8,34-300 śywiecGrupa Kapitałowa„BusinessConsulting” Group”00-764 Warszawaul. Jana IIISobieskiego 102APunktrekrutacyjny:ul. Ks. Pr. St.Słonki 31,34-300 śywiec,tel. 33 475 44 77,603122106zfr@beskidy.org.plzfr.beskidy.org.pl/fotowoltaikaBiuro projektu:40-091 Katowice,ul. Piotra Skargi8,pok. 219, II piętro(pn-pt, w godz.9-13)KoordynatorAgnieszkaWawoczny,tel.696 471 843,a.wawoczny@bcgkobiety i męŜczyźni zatrudnieni,wykonujący pracę hydraulika, elektryka,dekarzaProjekt zakłada udział łącznie 80osób,(min. 60 kobiet). - dorosłych (wwieku powyŜej 18 lat),- mieszkających lub zatrudnionych naterenie województwa śląskiego- posiadających wykształcenie wyŜsze (conajmniej licencjat)- zatrudnionych w działach związanych zkontrolą wewnętrzną, audytemwewnętrznym, księgowością,rachunkowością, finansami,Kurs szkoleniowy:instalator systemów fotowoltaicznychoraz uprawnienia SEP G1EKurs na audytora wewnętrznegokończący się certyfikatem CIA. Kursskłada się z czterech modułów KaŜdymoduł kończy się egzaminem. Abyuzyskać certyfikat CIA uczestnicymuszą zaliczyć 4 egzaminy. Kursobejmuje równieŜ szkolenie e-learning.woj. śląskie1.10.2012-31.05.2013woj. śląskieod1.11.2012.do31.10.2013Nabórciągły do31.03.2013II edycja:10 stycznia2013 r. – 30kwietnia2013 r.14


consulting.plzamówieniami publicznymi (minimum dwalata doświadczenia zawodowego)Szkolenia szansąna rozwójAgencja RozwojuRegionalnego wCzęstochowie S.A.Biuro projektu:Agencja RozwojuRegionalnego wCzęstochowie S.A42-200Częstochowa,Aleja NMP 24 lok.8, I p.,tel. 601 429 988,034 360 56 88wew. 23,szansanarozwoj@arr.czestochowa.plwww.szkoleniaszansanarozwoj.edu.pl80 osób (45 kobiet i 35 męŜczyzn)pracujących (m.in. umowa o pracę,cywilno-prawna) dorosłych (powyŜej 18-tego roku Ŝycia), zamieszkujących lubpracujących na terenie województwaśląskiego,z wyłączeniem osób prowadzącychdziałalność gospodarczą.Kryteria dodatkowe: zatrudnienie w mikro,małym, średnim lub duŜymprzedsiębiorstwie. Projektodawca będzietakŜe kierował się wskaźnikamidotyczącymi zakładanej liczby osób zwykształceniem wyŜszym i średnim.1) Samodzielna obsługa iprogramowanie obrabiarek CNC• operator obrabiarek CNC• programista obrabiarek CNCszkolenie podstawowe• programista obrabiarek CNCszkolenie zaawansowane2) Tworzenie i programowanie BazDanych• administrator baz danych• programista baz danych3) Język angielski z elementamijęzyka technicznego\• język angielski dlapoczątkujących• język angielski dlaśredniozaawansowanychWarsztat interpersonalny dodatkowodla kaŜdegowoj.śląskie,w okresie1.10.2012 -31.07.2014CNC:I edycja:II edycja:09-10.2013III edycja 10-11.2013BazyDanych:I edycja: 02-03.2013,II edycja: 01-02.2014J. angielski:I edycja:II edycja:11-12.2013Śląska AkademiaSukcesuCentrum Szkoleń iInnowacjiGrzegorz MiszczakRadawczyk Drugi2121-030 MotyczCentrum Szkoleńi InnowacjiOddział wKatowicach:ul. Sokolska 65(pokój A),40-087 Katowice,tel./fax: 32 204 0258; tel.: 512058 626,e-mail:academiasukcesu@csi.info.pl,Osoby zatrudnione, pracujące lubzamieszkujące w województwieśląskim, które są zainteresowanenabyciem, uzupełnieniem lubpodwyŜszaniem kwalifikacji pozagodzinami pracy.Ponadto priorytetowo do projektubędą przyjmowane kobiety, osoby zwykształceniem co najwyŜej średnimoraz osoby pracujące w działachzwiązanych z zakresem1.Specjalista ds. finansowoksięgowych,2.Specjalista ds. kadrowo-płacowych,3.Grafika komputerowa ,4.ECDL WebStarter ,5.Obliczenia arkuszowe i bazydanych (120 h)Woj.śląskie.Okresrealizacjiprojektu: od1 11. 2012r. do 31X.2014 rRekrutacjaobejmie 5edycji:II EDYCJA:05.2013 –06.2013III EDYCJA:09.2013 –10.2013IV EDYCJA:11.2013 –12.2013V EDYCJA:15


www.akademiasukcesu.euproponowanych szkoleń 05.2014 –06.2014ProfesjonalnaksięgowośćCentrumSzkoleniowo-Doradcze iRozwojuZawodowego,we współpracy z:AgencjąSzkoleniową APGriniartel. 66 77 99 122csdirz@csdirz.plOsoby 50+, zajmujące się zawodowoksięgowością/rachunkowością –mieszkające lub pracujące na tereniewoj. śląskiego1. Szkolenia z kompetencji twardych2. Szkolenia IT3. Szkolenia z umiejętności miękkich4. Indywidualnego coachinguposzkoleniowegowoj. śląskieTerminrealizacji:01.02.201331.07.2014Od marca2013Śląska AkademiaRozwojuKompetencjiStrategicznychSuprema LexCentrum SzkoleniaKadr i Samorządóws.c.Centrala:(12) 431 00 85,(12) 292 67 41,fax: (12) 432 6510,e-mail:biuro@slaskaakademia-efs.plpracownicy mikro, małych i średnichprzedsiębiorstwprowadzącychdziałalność na terenie woj. śląskiegozatrudnieni na podstawie umowy o pracęlub umowy cywilnoprawnej zamieszkującyobszar woj. śląskiego w rozumieniuprzepisów KC, zatrudnieniw przedsiębiorstwie prowadzącymdziałalność (PKD) w obszarzetechnologicznym kluczowym dla rozwojugospodarki regionu tj. wskazanymw Programie Rozwoju TechnologiiWojewództwa Śląskiego na lata 2010 –2020- Nowoczesny MenadŜer/Nowoczesna MenadŜerka- Metody i techniki zarządzaniastrategicznego- Nowoczesna rachunkowość- Kadry i płace- Audytor/Audytorka SystemuZarządzania JakościąWoj.śląskie03.12.2012–30.09.2014Do I połowymarca 2013Akademia kunsztudekarskiego wwojewództwieśląskimPodkarpackaAkademiaPrzedsiębiorczościKatarzyna Podraza35-001 RzeszówAl. J Piłsudskiego40/15,tel. 17 857 71 00,fax 17 857 71 00,w.21,e-mail:pap@pap.rzeszow.plPrzedsiębiorcy i ich pracownicy (108osób) zatrudnieni na podstawie umowy opracę z mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw branŜy budowlanej (PKDsekcja F) posiadających jednostkęorganizacyjną na obszarze woj. śląskiego,które nie korzystały ze wsparcia w ramachkonkursów ogłoszonych dla Podziałania8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011przez WUP Katowice„Dekarz z montaŜem kolektorówsłonecznych” zakończoneegzaminem zewnętrznym przedKomisją Egzaminacyjną IzbyRzemieślniczejWoj.śląskieokresrealizacjiprojektu:01.06.201r.–28.02.201r.Ciągły odczerwca2013 r.dogrudnia 2013r.16


Kadra zarządzająca mikro-, małych iśrednich przedsiębiorstw i ich pracownicyz działów finansowych, controllingu iksięgowości. (60 kobiet, 30 męŜczyzn,wymagane wykształcenie wyŜsze).Pracownicy muszą być delegowani naszkolenie przez swoich pracodawców .Projekt zakłada realizację 6 edycjiszkoleń w formule blended learningTematyka:- Rachunkowość i sprawozdawczośćfinansowa- Rachunek kosztówAkademiae-controllinguFDJ CENTER PiotrPrzewrockibiuro@actios.pltel.535 120 575Z wsparcia będą mogli skorzystaćwyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicyz przedsiębiorstw niekorzystających zewsparcia w ramach konkursówogłoszonych dla 8.1.1 i 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 przez WUP wKatowicach i prowadzący działalność wobszarze technologicznym wskazanym wProgramie Rozwoju TechnologiiWojewództwa Śląskiego na lata 2010 –2020, które nie przekroczyły limitupomocy de minimis ustalonego wRozporządzeniu MRR.- Analiza efektywności organizacji- Systemy informatycznewspomagające zarządzanie- Sprawozdawczość decyzyjna- Pomiar osiągnięć w organizacji- BudŜetowanie operacyjne- BudŜetowanie kapitałowe- Strategiczna rachunkowośćzarządczawoj.śląskie,1/01/13 –30/06/13Od1/02/2013 –rekrutacjaciągła ocharakterzeotwartym- Rachunkowość zarządcza icontrolling proj.Aktywność po50-tcePULSSystemyOrganizacji SzkoleńSp. z o.o.24-424 RędzinyNowa 2a;514-000-773aktywni@pulsszkolenia.plwww.aktywnoscpo50.pl- osoby po 50 roku Ŝycia z zamieszkałelub pracujące na terenie woj. śląskiego wrozumieniu Kodeksu Cywilnego- osoby zatrudnione w branŜy usługosobistych i sprzedaŜySzkolenia:• coaching• język niemiecki w branŜyjedno ze szkoleń do wyboru:• techniki sprzedaŜy• programy biurowewoj. śląskie1.11.2012-31.08.2012kwiecień2013Rozwój kwalifikacji ikompetencjipracownikówBieruńska FundacjaInicjatywGospodarczych43-155 Bieruńul. Turystyczna 1- osoby pracujące lub zamieszkująceobszar woj. śląskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego1. Blok szkoleń językowych- angielski/ niemiecki w biznesiewoj. śląskieokres.II edycja17


śląskiego sektoraMMŚPtel. 32/ 32-42-508w tym:- pracownicy przedsiębiorstwprowadzących działalność w obszarachtechnologii kluczowych dla rozwojugospodarki regionu, wskazanych wProgramie Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010-2020: technologiedla energetyki i górnictwa ,technologieinformacyjne i telekomunikacyjne,produkcja i przetwarzanie materiałów,transport i infrastruktura transportowaprzemysł maszynowy, samochodowy,lotniczy i górniczy2. Blok rozwoju osobistego- negocjacje w biznesie- zarządzanie czasem i organizacjaczasu pracy- komunikacja interpersonalna,asertywność- autoprezentacja (3. Blok Lean Manufacturing- podstawowe techniki i narzędziastosowane w LM- 5S- Kaizen (7h).realizacjiprojektu:01.01.2013–31.12.2013r.czerwiec -lipiec 2013r.Symulacjebiznesowe –innowacyjnewsparcie rozwojumenadŜerówsektora MMP wwojewództwieśląskimCentrum AnalizRynkowych Boards.c.Michał Błoński,Anna BłońskaKierownikprojektu JoannaHeizig,e-mail:joanna.heizig@board.com.plOsoby pracujące, z wyłączeniem osóbfizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą;*Osoby pracujące na terenie woj.śląskiego*Osoby zatrudnione w mikro lub małychprzedsiębiorstwach*Osoby pełniące funkcje kierowniczeSzkolenia w innowacyjnej formiesymulacji biznesowych, którekompleksowo rozwijają umiejętnościmenadŜerskiewoj. śląskiew okresie12.2012-04.2014Do 07.2013Zostań ekspertemCloud ComputingITC-PartnersSp. z o.o.Biuro projektuITC-PartnersSp. z o.o.,ul. Opolska22/F002,Katowice,tel.32/ 722 02 15efs@itcpartners.plhttp://cloudekspert.plProjekt dla mikro, małych i średnich firm(oraz osób samozatrudnionych iwspólników spółki cywilnej) z woj.śląskiego prowadzących działalność wobszarach technologicznych kluczowychdla gospodarki regionu, którychpracownicy łącznie:1)zamieszkują i pracują w woj. śląskim,2) są zatrudnieni na podstawie umowy opracę, powołania, wyboru, mianowanialub umowy spółdzielczej,3) są oddelegowani przezprzedsiębiorstwa nie korzystające zeCykl 5 szkoleń- zakończonych egzaminemcertyfikującym Microsoft:1) MS 10215: Implementig andManaging Microsoft ServerVirtualization2) MS 10324: Implementing andManaging Microsoft DesktopVirtualization3) MS 10750: Monitoring andOperating a Private Cloud withSystem Center 2012woj. śląskieokresrealizacji:01.2013-11.2013Od 1 lutego2013 r.18


eduGRANT– z projektem ponowe technologieAzymut CATIA V.5- szkoleniapodstawowe izaawansowane dlainŜynierówwojewództwaśląskiegoFundacja RozwojuKardiochirurgii im.prof. ZbigniewaReligiIPL Solutionssp. z o.o.Katarzyna Kliktel: 604 937 872Waldemar Wojna,506 132 016,32 707 29 50,Biuro Projektu:ul Leśna 1a,47-400 Racibórzwsparcia w latach 2007-2011,4) posiadają wiedzę informatycznąkonieczną do efektywnej nauki naszkoleniach,5) wykazują się znajomością językaangielskiego w stopniu pozwalającymporuszać się po dokumentachbranŜowychProjekt jest skierowany do pracowników(z wykształceniem minimum średnim)MMŚP:- posiadających jednostkę organizacyjnąna obszarze woj. śląskiego,- prowadzących działalność w obszarzetechnologie medyczne (ochrony zdrowia)– PKD: C.21, C.32.50, M.72 lub P.85.59.B,- nie korzystających ze wsparcia wramach konkursów ogłoszonych dlaPoddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach2007-2011 przez WUP w Katowicach1. przynaleŜność do sektora mikro ,małych i średnich przedsiębiorstw2. posiadanie siedziby, filii lub oddziałufirmy na terenie woj. śląskiego3. prowadzenie działalności gospodarczejw branŜy związanej z przemysłemmaszynowym,lotniczym, samochodowymlub górniczym w jednym z obszarówtechnologicznych wskazanych wProgramie Rozwoju TechnologiiWojewództwa Śląskiego na lata 2010 –2020,4. posiadanie we wpisie do działalnościgospodarczej lub KRS jednego znumerów Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD): C.26-C.30 oraz M.74,- zakończonych egzaminemwewnętrznym:4) Autorski warsztat techniczny -zarządzanie dynamicznym centrum5) Autorski warsztat techniczny –Windows 8 dla administratorówDla kaŜdego uczestnikazaplanowano:- analizę potrzeb szkoleniowych,- szkolenie z języka angielskiego zelementami j. specjalistycznego,- szkolenie z zakresu zarządzaniaprojektami badawczymi i innymi orazpozyskiwania funduszy1. szkolenie CATIA V 5 basic iadvanced2. szkolenie uzupełniające CATIAV.5 - do wyboru jedno ze szkoleń:Sheetmetal Design (tworzenia blach,praca w trybie płaskim iprzestrzennym) lub StructuralAnalysis (analiza przemieszczeńoraz napręŜeń) lub RiversEngineering (przetwarzanie punktów,operacja na siatce, tworzenie skanówi krzywych, modelowanie)3. doradztwo indywidualne zespecjalistą - praktykiem CATIA V.5,4. opracowania indywidualnieprojektu produktu związanego zdziałalnością przedsiębiorstwaz wykorzystaniem oprogramowaniawoj. śląskierealizacjaproj. wokresie:01.01.2013-31.12.2014woj. śląskie1.01.2013-31.12.201302-03.2013Rekrutacjatrwać będzieod 14stycznia2013 r. do 31października2013 r.19


5. niekorzystanie ze wsparcia w ramachkonkursów 8.1.1 i 8.1.2 PO KLogłoszonych w latach 2007-2011 przezWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,CATIA V.5 przy wsparciu doradcy6. pozytywna weryfikacja informacji omoŜliwości udzielenia pomocy de minimis7. oddelegowanie do projektupracowników zatrudnionych na podstawieumowy o pracę na stanowiskukonstruktor/technolog/specjalista ds.produkcji lub pokrewnym lub udziałwłasny jako właściciela firmy wewszystkich formach wsparciaŚląskie! – w stronęSłońcaCentrumPrzedsiębiorczościSA,ul. Kopalniana 6,43-225 Wola032 211 81 80k.rozmus@cpsa.com.pln.lukasek@cpsa.com.pl40 mikro- oraz 5 małych przedsiębiorstwposiadających jednostkę organizacyjną naterenie woj. śląskiego-ich pracownicy w rozumieniu art.2 ust zdnia 26 czerwca 1974r.-właściciele pełniący funkcje kierownicze,- wspólnicypracujący lub zamieszkujący (wrozumieniu KC) na terenie woj. śląskiego.Wsparcie zostanie skierowane głównie doprzedsiębiorstw realizujących usługi wzakresie instalacji hydraulicznych ielektrycznychSzkolenia:1.Teoria systemów grzewczych ielektrycznych opartych naodnawialnych źródłach energii2.Praktyka systemów grzewczych ielektrycznych opartych naodnawialnych źródłach energiiwoj. śląskieOkresrealizacji1.04.2013 -31.03.2014Od1.04.2013Zwiększ swojąkonkurencyjność!PULSSystemyOrganizacji Szkoleńsp. z o.o.konkurencyjność@pulsszkolenia.pl519 309 657Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwaposiadające jednostki organizacyjne naobszarze województwa śląskiego zbranŜy technologie informacyjne itelekomunikacyjne (PKD J.61, J.62 i J.63)które nie były objęte wsparciem w ramachkonkursów ogłoszonych dla Poddziałania8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-20011przez WUP w Katowicachi ich pracownicy pracujący lub zamieszkali1.Szkolenie-„Podnieś swoją świadomośćekologiczną”2. Szkolenia zawodowe (jedno dowyboru:)- przetwarzanie danych- oprogramowania- telekomunikacja przewodowa01.01.2013–30.04.2014I tura:styczeń-luty2013 r.II tura:kwiecień-maj2013 r.III tura:czerwieclipiec2013 r.IV tura:październik-20


na terenie województwa śląskiego.3. Szkolenia językowe (językangielski) zakończone certyfikatemTOEIC.listopad 2013r.Szkolenia językowedla MMŚPJKL ConsultingJacek Lubojańskiul. Tetmajera 28/3,40-680 KatowiceBiuro projektu:44-200 Rybnikul. PowstańcówŚl. 34Tel 32 427 20 77e-mail:biuro@mmsp.axon-rybnik.plwww.mmsp.axon-rybnik.plProjekt skierowany do sektora MMŚP i ichpracowników prowadzących działalność wobszarach technologicznych kluczowychdla gospodarki regionu tj. wskazanych wProgramie Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010-2020,posiadających jednostkę organizacyjną wwoj. śląskim delegowanych do Projektuprzez pracodawcę.Połowa miejsc przeznaczona jest dlaosób pow. 50 roku ŜyciaProjekt umoŜliwia bezpłatnepodwyŜszenie, uzupełnienie lubzdobycie nowych kwalifikacjizawodowych w zakresie znajomościjęzyka niemieckiego lub angielskiegopotwierdzonych certyfikatem WiDaFlub TOEIC.woj. śląskieod01.01.2012do28.02.2014Styczeń/Luty 2013Szkolenia icertyfikacja ITCentrum EdukacjiZawodowejCARGOSp. z o.o.Kierownikprojektu-503 341 971,projektit@cargo.edu.pl,www.projektit.cargo.edu.pl,biuro projektu:ul. Krakowska 9,43-600 JaworznoOsoby zatrudnione na podstawie umowyo pracę lub kontraktu skierowane przezmikro lub małe przedsiębiorstwa z branŜyIT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę wwoj. śląskim. Wymagany wkład własnyprzedsiębiorstwa w wys. 20% kosztówszkolenia- Szkolenie przygotowujące docertyfikacji IPMA poziom C lub Dwraz z egzaminem- Szkolenie Metodyki zwinne AgileScrum wraz z egzaminem PSM-1od01.01.2013do31.12.2013od01.01.2013do15.03.2013Planowaniestrategiczne –szansą na sukcesśląskich MŚPBusiness Center 1Anna Kępkatel. 32/253 72 85,781 50 70małe i średnie przedsiębiorstwaposiadające siedzibę/ jednostkęorganizacyjną w woj. śląskim, które niekorzystały wcześniej ze wsparcia wramach konkursów 8.1.1 oraz 8.1.2 POKL(ogłoszonych przez WUP Katowice wlatach 2007-2012). Z udziału wykluczenisą uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzyotrzymali wsparcie pomostowe.Doradztwo dla małych i średnichprzedsiębiorstw:Przeprowadzenie audytustrategicznego;Doradztwo w zakresie budowy misjiw modelu Ashridge;Doradztwo w zakr. wyznaczaniacelów strategicznych w metodzieBSCPrezentacja wyników i konsultacje nt.wdroŜenia rekomendacji dot.Planowania rozwoju i realizacja01.03.2013–31.10.2014I kwartał2013 –I kwartał201421


celów strategicznychAudytorenergetyczny –nowe kwalifikacjedla pracownikówbranŜy budowlanejw województwieśląskimBusiness Center 1Anna Kępkatel. 32/253 72 85,781 50 70,www.audytor.bc1.pl,audytor@bc1.plOsoby samozatrudnione oraz pracodawcyi pracownicy śląskich mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw działający wbranŜy budowlanej, które nie korzystaływcześniej ze wsparcia w ramachkonkursów 8.1.1 oraz 8.1.2 POKL(ogłoszonych przez WUP Katowice wlatach 2007-2012).W szkoleniach i doradztwie moŜe wziąćudział 240 pracowników i właścicieli (24kobiety, 216 męŜczyzn) zatrudnionych w200 mikro, małych i średnichprzedsiębiorstwach.W projekcie przewidziano udział 50%osób w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia.Szkolenia, doradztwoTematyka szkolenia:uŜytkowanie energii energetycznej ioszczędność energii,doradztwo energetyczne,ochrona cieplna budynków ,kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe,wentylacja i klimatyzacja ,pompy ciepła i odnawialne źródłaenergii ,systemy ciepłownicze i wewn. inst.grzewcze,oszczędne uŜytkowanie wody,oszczędność energii elektr.,kierowanie gospodarką energetycznąi pomiar energii ,ocena ekonomiczna efektywnościinwest. termomodernizacyjnych ,metody pomiarów i badań,technika termografii,finansowanie przedsięwzięćtermografii,audyting energetyczny budynkówmieszkalnych i uŜytecznościpublicznej.oszczędność energii na tle celówinwestora,ocena kondycji finansowej inwestora.01.02.2013–31.03.2014od I kwartał2013do I kwartał2014ŚląskieEkoBudownictwoCentrumDoradztwaGospodarczegoSp. z o.o.Koordynatorprojektu:AnetaTyrakowska,e-mail:atyrakowska@cdgpolska.plKryteria dostępu:- zameldowanie na terenie województwaśląskiego;- zatrudnienie na terenie województwaśląskiego w branŜy budowlanej (wpis wKRS lub EDG) w mikro, małymSzkolenia + doradztwo (projektprzewiduje pomoc publicznąw wysokości 80 % wartości wsparcia)Woj.śląskie;okresrealizacjiprojektu:Rekrutacjaciągła od I doIV miesiącaprojektu22


przedsiębiorstwiena podstawie umowy o pracę;- preferowane kobiety.01.01.2013–30.04.2013Kryteria uzupełniające:- preferowane osoby o niŜszychkwalifikacjach, liczba odbytych szkoleńwybieranych przez BO z zawartychw formularzu zgłoszeniowym;- kolejność zgłoszeń.Warunki dla przedsiębiorstw:1) mikro, małe lub średnieprzedsiębiorstwo,Mocna kadra,mocna firmaCentrumSzkolenioweMasterlangMarek LeśniakStronainternetowaProjektuwww.mocnakadra-slask.euAdres mailowybiuro@mocnakadra-slask.eutel. 660 460 2722) posiada jednostkę organizacyjną naterenie woj. śląskiego,3) nie korzystało ze wsparcia w ramachkonkursów ogłoszonych dla poddziałań8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez WUP w Katowicach,4) prowadzi działalność w obszarachtechnologicznych kluczowych dlaregionu wskazanych w PRT (ProgramRozwoju Technologii WojewództwaŚląskiego na lata 2010-2020)Uczestnik:szkolenia:1) Autodesk AutoCAD – minimum 4grupy szkoleniowe,2) Autodesk Inventor,3) Autodesk 3ds Max,4) Autodesk Revit Architecture,5) Autodesk Robot StructuralAnalisys Professional,6) Autodesk Revit Structure.od 01stycznia2013 rokudo 31grudnia2013 rokuRekrutacjajestprowadzonaw sposóbciągły od 01stycznia2013 roku1) jest pracownikiem przedsiębiorstwabiorącego udział w Projekciepracuje lub zamieszkuje na terenie woj.śląskiego (w rozumieniu KodeksuCywilnego)Green Production –ocenaoddziaływaniainwestycji naTEB Edukacjasp. z o.o.Kierownikprojektu:MariolaMurzyńska-Boduch,tel. (32) 231 501. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwaoraz ich pracownicy z terenu woj.śląskiego,2. Działalność firmy w obszarach1. Ekologia a produkcja – załoŜeniaoceny oddziaływania naśrodowisko2. Podstawy prawne ocenyOd01.01.2013do31.12.20132edycje po2grupy.Rekrutacjado pierwszejedycji: luty-23


środowisko 47,Biuro projektu:TEB Edukacjasp. z o.o.Oddział wGliwicach,ul. Akademicka 5,44-100 Gliwicekluczowych dla rozwoju gospodarkiregionu (PKD sekcja C, w tym. C.21 iC.32.50 – technologie medyczne, C.22,C.23 i C.24, od C.26 do C.30 –przemysł lotniczy, górniczy,samochodowy, oraz cała sekcja Cnanotechnologie i nanomateriały)Brak wcześniejszego udziału w projektachz Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL wlatach 2007-2011 realizowanych przezBeneficjentów WUP w Katowicachoddziaływania na środowisko iobowiązki pracodawców3. Techniczne uwarunkowaniaoceny oddziaływania naśrodowisko4. Warsztat sporządzania ocenyoddziaływania na środowisko5. E-learning: Warsztatsporządzania ocenyoddziaływania na środowiskoDodatkowo konsultacjeposzkoleniowemarzec 2013r.Potrafimyefektywniezarządzać –zastrzykkwalifikacji,kompetencji ikreatywności dlapracownikówśląskich firmCentrumSzkoleniowo-Edukacyjne"PRYM"CentrumSzkoleniowo-Edukacyjne„PRYM”,ul. Dąbrowskiego2240-032 Katowice,pokój 407,tel.(032) 359 7987,fax.(032) 733 36 16e-mail:pez@cseprym.plProjekt skierowany jest do 168pracowników (84K, 84M) którzy pracująlub zamieszkują na obszarze woj.śląskiego z sektora mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw, prowadzącychdziałalność w obszarachtechnologicznych kluczowych dla rozwojugospodarki regionu, wskazanych w„Programie Rozwoju Technologii Woj.Śląskiego na lata 2010 – 2020” coweryfikowane będzie na etapie rekrutacjiuczestniczek/ów projektu.Zrekrutowani pracownicy wywodzić będąsię równieŜ z firm, które nie byłydotychczas objęte wsparciem w ramachkonkursów ogłoszonych dla Poddziałania8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011przez WUP w Katowicach.Blok szkoleniowy:1. Warsztaty rozwoju osobistego- Negocjacje w biznesie (- Zarządzanie czasem iorganizacja czasu pracy- Komunikacja interpersonalna,asertywność (- Autoprezentacja (10h).2. Warsztaty Lean Manufacturing.- Podstawowe techniki inarzędzia stosowane w LM- 5S- Kaizen3. Angielski/niemiecki w biznesie,ZałoŜono trzy poziomyzaawansowania oraz egzaminyzakończone certyfikatem TOEIClub TELCOkresrealizacjiprojektu:od 01lutego 2013do 31stycznia2014Rekrutacja- dla I edycjiszkoleń:od 11 lutego2013do 31 marca2013- dla II edycjiszkoleń:od lipca2013do sierpnia2013Policjant –wszechstronność iprofesjonalizmWojewódzkiOśrodek RuchuDrogowego wKatowicach40-507 Katowice,ul. Francuska 78,tel. 32 359 30 38Projekt jest skierowany do 440 męŜczyzni kobiet mieszkających lub pracujących naterenie woj. śląskiego, pracowników lubfunkcjonariuszy policji ( w tym 44 miejscagwarantowane dla kobiet), którzy zSzkolenia obowiązkowe:1) techniki reagowania w trudnychsytuacjachoraz do wyboru:1) kwalifikowana pierwsza pomocy;Od1.02.2013r. do 31.03.2014 r.Od01.03.2013 r.do30.04.2013 r24


Akademia branŜyelektronicznejKrajowa IzbaGospodarczaElektroniki iTelekomunikacjiBiuro projektu:ul.Roździeńskiego188a,40-203 Katowice,tel. 32 661 48 30,kom.515 120 274,www.akademiaelektroniki.plwłasnej inicjatywy zainteresowani sąszkoleniami organizowanymi w projekciepoza godzinami pracy.W ramach Projektu zaplanowanonastępujące formy wsparcia:1) szkolenia i kursy,2) materiały szkoleniowe i biurowe,3) zwrot kosztów dojazdu,4) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lubosobą zaleŜną dla 44 osób,5) catering.Grupę docelową projektu stanowi 120mikroprzedsiębiorstw prowadzącychdziałalność w branŜy elektronicznej,posiadających jednostkę organizacyjną wwoj. śląskim oraz 240 pracowników ww.firm (którzy zamieszkują lub pracują wwoj. śląskim)2) prawo jazdy kat A;3) prawo jazdy kat C;4) prawo jazdy kat D;5) doskonalenie techniki jazdymotocyklem;6) doskonalenie techniki jazdysamochodem;7) kontrola czasu pracy kierowcy iobsługi tachografu oraz kontrolastanutechnicznego i obowiązkowegowyposaŜenia pojazdu ;8) zamówienia publiczne i obsługakomputera.Szkolenia informatyczne:- zarządzanie sprzedaŜą w sektorzeelektroniki,- negocjacje i kontrakty handlowew branŜy elektronicznej,- pozycja konkurencyjnaprzedsiębiorstwa na rynkuelektronicznym,- zmiany w przepisach celnopodatkowych,- ecodesign – eliminacja substancjiniebezpiecznych ze sprzętuelektronicznegowoj. śląskie01.01.2013r.31.12.2013r.luty 2013r.25

More magazines by this user
Similar magazines