Odluku o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno ...

biogradnamoru.hr

Odluku o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno ...

Tržišna vrijednost graevinskog zemljišta iz stavka 2. ovoga lanka odreuje se na nain utvrenu lanku 8. stavku 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/02).lanak 5.Korisnik ustupljenog graevinskog zemljišta je dužan, u roku od godine dana od dana sklapanjaUgovora iz lanka 6. ove Odluke, podnijeti zahtjev za graevnu dozvolu.Ako korisnik ustupljenog graevinskog zemljišta u roku od godine dana ne podnese zahtjev zagraevnu dozvolu, odnosno ne zapone gradnju u roku važenja graevne dozvole, gubi pravo naustupljeno graevinsko zemljište.Korisnik ustupljenog graevinskog zemljišta iz stavka 1. ovog lanka dužan je, u roku od 15 danaod dana podnošenja zahtjeva za izdavanje graevne dozvole, o tome obavijestiti Povjerenstvo zaustupanje graevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje lanova obitelji smrtno stradaloghrvatskog branitelja, lanovi obitelji zatoenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI izDomovinskog rata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).Grad Biograd na Moru izvršiti e upis zabrane prijenosa prava vlasništva, a upis brisanja reenezabrane ispunjenjem uvjeta i protekom roka iz lanka 7. stavka 1. toke 2. ove Odluke.lanak 6.Akt o ustupanju graevinskog zemljišta bez naknade donosi Gradsko poglavarstvo GradaBiograda na Moru (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) na prijedlog Povjerenstva.Na temelju akta iz stavka 1. ovog lanka sklapa se ugovor kojim se ureuju prava i obveze GradaBiograda na Moru i korisnika ustupljenog zemljišta te se korisnik ustupljenog zemljišta uvodi uposjed i o tome se sastavlja zapisnik.Akt iz stavka 1. ovog lanka sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva, podatke o graevinskomzemljištu, komunalnoj opremljenosti, obvezi podnošenja zahtjeva za izdavanje graevne dozvoleu roku iz lanka 5. stavka 1. ove Odluke i obvezi da se gradnja zapone u roku iz lanka 5.stavka 2. ove Odluke, te odredbe o sklapanju ugovora kojim se ureuju prava i obveze GradaBiograda na Moru i korisnika ustupljenog graevinskog zemljišta.lanak 7.Ugovor kojim se ureuju prava i obveze Grada Biograd na Moru može jednostrano raskinuti usljedeim sluajevima:• ako osoba iz lanka 2. ove Odluke ne podnese zahtjev za graevnu dozvolu u roku od godinedana od dana sklapanja ugovora iz lanka 6. stavka 2. ove Odluke;• ako osoba iz lanka 2. ove Odluke ne zapone gradnju u roku važenja graevne dozvole;• ako Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske raskineugovor o stambenom kreditu.lanak 8.Zahtjev za ustupanje graevinskog zemljišta podnose Ministarstvo zaštite okoliša, prostornogureenja i graditeljstva a u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka RepublikeHrvatske, sukladno poslovima iz njihova djelokruga utvrenim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugusredišnjih tijela državne uprave, u svrhu provedbe programa organizirane izgradnje stanova iosobe iz lanka 2. ove Odluke za izgradnju obiteljske kue Povjerenstvu putem Odsjeka za


prostorno ureenje i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela GradaBiograda na Moru.Uz zahtjev iz stavka 1. ovog lanka Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureenja igraditeljstva a u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatskedužno je priložiti program gradnje prema Listi prvenstva za kalendarsku godinu, a osobe iz lanka2. ove Odluke za izgradnju obiteljske kue dužne su priložiti:• rješenje o odobrenju stambenog kredita Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijskesolidarnosti Republike Hrvatske,• rješenje o mirovini, odnosno rješenje o obiteljskoj invalidnini (za obitelji smrtno stradalihhrvatskih branitelja),• drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog ošteenja HRVI iz Domovinskog rata,• rješenje o mirovini, odnosno rješenje o obiteljskoj invalidnini,• potvrda o mjestu i vremenu provedenom u zatoeništvu za podnositelja zahtjeva koji je bio uzatoeništvu,• uvjerenje MUP-a RH PU Zadarske PP Biograd na Moru kojim dokazuje prebivalište na podrujuGrada Biograda na Moru sukladno lanku 1. ove Odluke odnosno pisanu izjavu podmaterijalnom i kaznenom odgovornošu o namjeri trajnog nastanjenja na podruju Grada zbogobiteljskih i drugih prilika,• dokaz da nema u vlasništvu odgovarajui stan ili kuu u mjestu prebivališta, te izjavu ovjerenukod javnog bilježnika da na podruju Republike Hrvatske nema stan ili kuu,• dokaz da stan ili kuu u vlasništvu nije prodala, darovala, zamijenila ili na drugi nain otuilanakon poetka Domovinskog rata odnosno sukladno lanku 7. stavku 2. Uredbe poslije 01.sijenja 1991. godine,• dokaz da ne koristi odgovarajui stan ili kuu u svojstvu zaštienog najmoprimca naneodreeno vrijeme,• dokaz da nije na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to istopravo ustupila drugom stanaru i na navedeni nain tom drugom stanaru omoguila kupnju popovoljnijim uvjetima,• ako se odrekla nasljedstva kue ili stana prema propisima o nasljeivanju, odnosno da jedrugom ustupila ili diobenim ugovorom zamijenila nasljedni dio kue ili stana za drugo stvarnopravo,• potvrdu da nije stambeno zbrinuta sukladno lanku 37. stavku 1. alineji 6. Zakona o pravimahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji i Zakonu o obnovi, te• potvrdu da nije stambeno zbrinuta dodjelom stana, odnosno stambenog kredita prema ranijevažeem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.Osobe iz lanka 2. ove Odluke sa svojim lanovima obiteljskog domainstva pribavljaju:• dokaz pod t. 7., 8. i 11. u opinskom sudu - zemljišnoknjižnom odjelu i Državnoj geodetskojupravi Republike Hrvatske - nadležnom podrunom uredu,• dokaz po t. 9. i 10. u Odsjeku za prostorno ureenje i upravljanje gradskom imovinomJedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru i• dokaz pod t. 12. u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji Službi za prostorno ureenje,zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Odsjeku za obnovu.injenice utvrene u postupku dodjele kredita osobama iz lanka 2. ove Odluke sukladno Uredbi,u postupku ustupanja graevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Biograda na Moru sukladnolanku 40. Zakona i ovoj Odluci, ne treba posebno dokazivati.


lanak 9.Povjerenstvo ima predsjednika i etiri lana koje imenuje Poglavarstvo Grada Biograda na Moru(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).Povjerenstvo razmatra zahtjeve Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureenja i graditeljstva au suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske za organiziranuizgradnju i osoba iz lanka 2. ove Odluke za gradnju kua u vlastitoj organizaciji, pribavljapotrebnu dokumentaciju vezanu uz graevinsko zemljište od nadležnih upravnih tijela, utvrujerelevantne injenice i predlaže Poglavarstvu Grada Biograda na Moru donošenje akta oustupanju graevinskog zemljišta bez naknade.Strune, tehnike i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Odsjek za prostornoureenje i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda naMoru.lanak 10.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nainu ustupanja graevinskogzemljišta za stambeno zbrinjavanje lanova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja izDomovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ("Službeni glasnikGrada Biograda na Moru", broj 1/04. i 4/04.).lanak 11.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biogradana Moru".KLASA: 944-05/07-01/01URBROJ: 2198/16-02-07-1Biograd na Moru, 02. svibnja 2007. godineGRADSKO VIJEEGRADA BIOGRADA NA MORU* * *Predsjednik Gradskog vijea:Marinko upi, dipl. ing.

More magazines by this user
Similar magazines