Trziste osiguranja BIH 2008 - Bosna RE

bosnare.ba

Trziste osiguranja BIH 2008 - Bosna RE

VLASNIĈKA STRUKTURA I VRSTE OSIGURANJA KOJIM SEBAVE OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U BiHNeţivotno Ţivotno Ţivotno i neţivotno Reosiguranje UkupnoDomaće 13 0 3 1 17Strano 1 1 8 0 1014 1 11 1 27100%80%60%40%StranoDomaće20%0%Neţivotno Ţivotno Ţivotno ineţivotnoReosiguranje


UKUPNA PREMIJA U BiH I ENTITETIMA2005. - 2008. GODINE (EUR)2005.Udio2006.Udio2007.Udio2008.Udio Indeks rasta premije(%)(%)(%)(%) 06/05 07/06 08/07BiH 170.744.467 100 184.369.307 100 205.654.896 100 231.663.167 100 107,98 111,55 112,65FBiH 124.474.620 72,90 135.801.047 73,66 151.810.015 73,82 171.657.179 74,10 109,10 111,79 113,07RS 46.269.847 27,10 48.568.260 26,34 53.844.881 26,18 60.005.988 25,90 104,97 110,86 111,44250.000.000200.000.000150.000.000100.000.000BiHFBiHRS50.000.00002005. 2006. 2007. 2008.


UKUPNA PREMIJA ŢIVOTNOG I NEŢIVOTNOG OSIGURANJA2005. - 2008. GODINE (EUR)2005.Udio2006.Udio2007.Udio2008.Udio Indeks rasta premije(%)(%)(%)(%) 06/05 07/06 08/07Neţivotno 154.410.232 90,43 163.945.972 88,92 177.787.383 86,45 197.949.650 85,45 106,18 108,44 111,34Ţivotno 16.334.235 9,57 20.423.335 11,08 27.867.513 13,55 33.713.517 14,55 125,03 136,45 120,98UKUPNO 170.744.467 100 184.369.307 100 205.654.896 100 231.663.167 100,00 107,98 111,55 112,65250.000.000200.000.000150.000.000100.000.00050.000.00002005. 2006. 2007. 2008.Neţivotno Ţivotno Ukupno


KONCENTRACIJA PREMIJE U BiH 2005. - 2008. GODINEUdio u ukupnoj premiji (%) 2005. 2006. 2007. 2008.Prvih pet osiguravaĉa 42,95 41,93 45,98 44,79Prvih deset osiguravaĉa 66,30 65,87 71,74 69,69Dominantno društvo 14,62 13,72 13,08 11,85807060504030201002005. 2006. 2007. 2008.Prvih pet osiguravaĉa Prvih deset osiguravaĉa Dominantno društvo


TRŢIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŢIŠTU ŢIVOTNOGOSIGURANJA U BiH I HHI INDEX2005. 2006. 2007. 2008.Trţišni udio pet najvećih kompanija (%) 80,23 82,76 84,28 86,02HHI 1.776 1.692 1.677 1.737888786858483828180797877767586,0284,2882,7680,231.7371.7761.6921.6772005. 2006. 2007. 2008.2.0001.9501.9001.8501.8001.7501.7001.650Trţišni udio pet najvećih kompanija (%)HHI


TRŢIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŢIŠTU NEŢIVOTNOGOSIGURANJA U BiH I HHI INDEX2005. 2006. 2007. 2008.Trţišni udio pet najvećih kompanija (%) 44,70 43,24 49,29 48,65HHI 664 640 736 70552,0050,0048,0046,0044,0042,0040,0038,0049,2948,6544,7043,247367056646402005. 2006. 2007. 2008.900850800750700650600Trţišni udio pet najvećih kompanija (%)HHI


TRŢIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŢIŠTU ŢIVOTNOG INEŢIVOTNOG OSIGURANJA U BiH I HHI INDEX2005. 2006. 2007. 2008.Trţišni udio pet najvećih kompanija (%) 42,95 41,93 45,98 44,87HHI 627 600 656 62648,0046,0044,0042,0040,0038,0036,0034,0032,0045,9844,8765642,9541,936276266002005 2006 2007 2008720700680660640620600580560540520Trţišni udio pet najvećih kompanija (%)HHI


NOVOST – OTVARANJE PODRUŢNICA U DRUGOM ENTITETUU cilju stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora za rad osig. društava, a u skladusa direktivama EC došlo je do otvaranja podružnica (filijala) osig. društava jednogentiteta u drugom entitetu.Tokom 2008. god. sljedeća društva za osiguranje iz FBiH su otvorila podruţnice (filijale) u RS-u:CROATIA OSIGURANJE D.D.MERKUR BH OSIGURANJE D.D.CAMELIJA OSIGURANJE D.D.BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D.EUROHERC OSIGURANJE D.D.U februaru 2009. god. pridružujuim se jos dva društva:VGT OSIGURANJE D.D.UNIQA OSIGURANJE D.D.Tokom 2008. god. sljedeća društva za osiguranje iz RS su otvorila podruţnice (filijale) u FBiH:BOBAR OSIGURANJE A.DDRINA OSIGURANJE A.D.KOSIG DUNAV OSIGURANJE A.D.


ĈLANSTVO U MEĐUNARODNIM ASOCIJACIJAMA OSIGURAVAĈAI MEĐUNARODNA AKTIVNOST AZO BiH....U 2008. god. AZO BiH je postala članica IIF (International Insurance Foundation) i(u svojstvu posmatrača) IAIS (International Association of Insurance Supervisors)Održani seminari u organizaciji USAID PARE (Partnership for Advancing Reforms inthe Economy): Oktobar 2008. - „Globalni standardi supervizije osiguranja“ i Maj 2009. -„Samoprocjene supervizije osiguranja po osnovu principa Međunarodne asocijacijesupervizora osiguranja (IAIS)“U toku je izrada Memoranduma o razumjevanju sa Republikom Slovenijom a tokom2009. god se očekuje i izrada memorandum o razumjevanju sa Austrijom, Hrvatskom iSrbijom.Sektor osiguranja u BiH korisnik je sredstava IPA (Instrument for Pre-AccessionAssistance). Projekat „Podrška EU održivom jačanju kapaciteta Agencije za osiguranjeu BiH i entitetskih Agencija za nadzor osiguranja“ treba da počne funkcionisati useptembru ove godine i trajat će 2 godine.


NADZOR TRŢIŠTA OSIGURANJA U BiH.AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FBiH www.nados.baAGENCIJA ZA OSIGURANJE RS www.azors.orgU cilju unaprijeđenja nadzora na tržištu osiguranja BiH u toku su pregovori AZO BiHsa predstavnicima EC i USAID PARE (Partnership for Advancing Reforms in theEconomy) za finansiranje izgradnje jedinstvene baze podataka za tržište osiguranja uBiH. U tu bazu podataka bili bi uključeni svi sudionici na tržištu osiguranja kao i MUP.Prvi korak AZO RS : uspostavljanje Informativnog centra u oblasti autoodgovornosti.


...POTENCIJALI ZA RAZVOJ TRŢIŠTA OSIGURANJA U BiHRazvoj svijesti o značaju osiguranja i „kulture osiguranja“, kako kod nadležnih državnihorgana, tako i kod fizičkih i pravnih licaUbrzanje procesa reformi penzionog i zdravstvenog osiguranja i stvaranje povoljneklime za investiranje osiguravajučih društava na dugi i kratki rok (razvoj tržišta kapitala).SECE CRIF (Southeastern and Central Europe Catastrophe Risk Insurance Facility)Pool reosiguranja u vlasništvu zemalja članica SECE sa ciljem obezbjeđenja razvojatržišta osiguranja od katastrofa.• Omogućava razvoj nacionalnog tržišta osiguranja kroz uvodjenje novih proizvoda• Regionalni pristup osiguranju od katastrofa omogućava redukciju vladinog fiskalnog izlaganja zakatastrofe kroz transfer rizika na privatno tržište osiguranja• Domaćinstva, mala i srednja preduzeća dobivaju pristup nižim cijenam za pokriće od rizikakarastrofa zbog disperzije rizika na zemlje regiona• Omogućava se da domaćinstva i preduzeća budu odmah isplaćena u slućaju katastrofe


HVALA NA PAŢNJI

More magazines by this user
Similar magazines