Županijska kronika broj 219 - Osječko baranjska županija

obz.hr
  • No tags were found...

Županijska kronika broj 219 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288X15. ožujka 2013.www.obz.hrŽUPANIJSKA KRONI KAKRONIKA 1INFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOsijek, 15. ožujka 2013.Godina XX. broj 219


"Županijska kronika", Informativni bilten Osjeko-baranjske županijeIzdaje: Osjeko-baranjska županijatajnistvo@obz.hrOsijek, Trg Ante Starevia 2. tel. 221-501Uredništvo:dr.sc. Davor Bruni, glavni i odgovorni urednik,Saša Forgi, Ivan Karali, Gordana Kibel, Ljerka Ništ-KokolariGrafička priprema i tisak:Grafika, Osijek


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 3U OVOM BROJU:ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA30. sjednica 27. veljače 2013.: Izvještajna Skupština * Pitanja i prijedlozi vijećnikaŽUPANSastanak 5. ožujka 2013.: Priprema zasjedanja Skupštine * Sastanak 13. ožujka 2013.: Ocjenauspješnosti županijskog upravljačkog sustavaU POSJETU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVEOpćina Drenje 18. veljače 2013.: Započeli radovi na vinskom muzeju u Drenju * Općina Gorjani 5.ožujka 2013.: Geodetsko-katastarska izmjera u GorjanimaSUSRETI I SASTANCIŽupan Šišljagić s mljekarima u Rakitovici * U Bilju otvorena obnovljena trafostanica i najavljenizajednički projekti s HEP-om * Poduzetnički impuls 2013. * Osječko-baranjska županija - najbolja uprekograničnoj suradnji IPA CBC HU-HRŽUPANIJSKI PROJEKTIUređenje i rekonstrukcija Hitnog bolničkog prijema Opće županijske bolnice Našice * Uređenjevinskog muzeja u Feričancima * Vinske ceste i budući muzej vina u Općini Erdut * Izgradnja vinskeceste i športske dvorane u Popovcu * Županija nastavlja sufi nancirati prijevoz srednjoškolaca *Ugovori s Radio klubom Osijek i DPA Mursa * Oprema županijskim vatrogascimaMEĐUNARODNI KONTAKTIIzaslanstvo Hercegovačko-neretvanske županije u posjetu Osječko-baranjskoj županiji * IzaslanstvoVojvodine u Osječko-baranjskoj županiji Makedonska veleposlanica u OsijekuSVEČANOSTIFotonaponska elektrana na krovu dviju škola * Kandit gradi novu tvornicu u Osijeku * Međunarodnidan civilne zaštite * 50. obljetnica Slavonskog planinarskog saveza * Svečana sjednica Poglavarstvaudruge Hrvatski sokolMANIFESTACIJE20. Osječki proljetni sajam * Regionalno natjecanje učenika ugostiteljskih škola Gastro 2013. *4. Dječja olimpijada u Đakovu * Prva baranjska Noć gladijatora * Šahovski turniri u Đakovu *Šahovski turnir Osijek Open 2013 * Fender Music Awards * Što su jeli naši stari u korizmiPODSJEĆAMO NA PROPISEZakon o lokalnim izborima * Zakon o pravu na pristup informacijama


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.30. sjednica27. veljače 2013.IZVJEŠTAJNASKUPŠTINAPribližavanje kraju tekućeg mandata Županijskeskupštine označila su i brojna izvješća i informacijepripremljeni za 30 sjednicu 27. veljače.No, i približavanje predizbornog vremena dalo jesvoj prinos ovoj sjednici.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić pojasnioje ulogu župana u zapošljavanju u zdravstvenimustanovama jer je ministar zdravlja donio odlukui 2. siječnja uputio dopis kojim je naložio da nemazapošljavanja u zdravstvenim ustanovama bez pozitivnogmišljenja župana, na koje potom ministardaje suglasnost. Natječaj u Zavodu za hitnu medicinuje proveden kako je propisalo Ministarstvoi Zavod za zapošljavanje. Za volontere se ne provoditestiranje, a od tridesetak kvalitetnih mladihljudi izabrano je dvoje na najtransparentniji način.Biranje "kockom" nije izuzetak jer, primjerice,Vijećnik Stjepan Čuraj predložio je da sednevni red dopuni točkom 3. Rasprava o nedavnimdogađanjima u Hitnoj medicinskoj pomoći sobzirom da je ova Ustanova, čiji je osnivač Županija,prema riječima vijećnika "očigledno iskorištenaza dokazivanje pojedinih političkih opcija".U raspravi u svezi ovoga prijedloga sudjelovalisu vijećnik Željko Bugarić, koji je podržao ovajprijedlog, a potom vijećnik Franjo Gavran, uputivšikritike donedavnim koalicijskim partnerimaHDSSB-a, na što je Stjepan Čuraj odgovorio da seHNS prvenstveno ponašao projektno orijentiranoi uvijek na dobrobit svih građana. Vijećnik IvicaKozina je također reagirao na riječi vijećnikaGavrana da su HNS i HSU bili "rezervna ruka".Vijećnik Pavo Šarčević rekao je da je do sadabilo puno ozbiljnijih situacija i tema za raspravuna sjednici te nije podržao prijedlog za dopunudnevnoga reda.Zakonom je propisano da se izbor članova proširenogsastava DIP-a, ukoliko nema dogovora,obavlja kockom, rekao je Župan.Nakon stanke, predsjednik je pozvao vijećnikeda se javnim glasovanjem izjasne o prijedloguza dopunu dnevnog reda predloženom točkom,no prijedlog za dopunu nije prihvaćen, tako da jeutvrđen dnevni red kako je on prvotno i predložen:


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 51. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Skupštine Županije2. Pitanja i prijedlozi vijećnika3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.godine6. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini7. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije8. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2012.godinu9. Prijedlog Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdobljeod 2013. do 2017. godine10. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije11. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2012.godini12. Prijedlog zaključaka o provedbi projekata poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjskežupanije u 2013. godinia) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima"na području Osječko-baranjske županije u 2013. godinib) Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu"na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini13. Prijedlog Zaključka o provedbi projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu na području Osječko-baranjskežupanije14. Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju2011. - 2015. godina15. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjskežupanije16. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije17. Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županijea) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u2012. godinib) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječkobaranjskežupanije u 2013. godini18. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2012. godinia) Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Provedba godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječkobaranjskežupanije za 2012. godinu19. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjskežupanije za 2012. godinu20. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjskežupanije za 2013. godinu21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2013. godinu22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihea) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga2012. godineb) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2012.godinec) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja2013. godine


6 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.23. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunamastatuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija24. Prijedlog za imenovanje članova školskih i domskih odbora školskih ustanova čiji je osnivačOsječko-baranjska županija25. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije26. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti, OsijekNovelirani Statut Županijei Poslovnik SkupštineBudući da je na svojoj prethodnoj 29. sjedniciSkupština utvrdila okvire promjena Statuta Županijei Poslovnika Skupštine radi usklađivanja sazakonskim promjenama, a u tim okvirima su sekretala i tijela kojima je povjerena priprema prijedlogaovih dokumenata, prijedlozi izmjena i dopunaovih temeljnih općih akata Županije prihvaćeni subez rasprave.Povodom izmjena Poslovnika, za riječ se javiovijećnik Ivica Čeme koji je komentirao članakPoslovnika kojim je propisan izbor zamjenikapredsjednika Skupštine iz reda oporbe te predložioda se ta mogućnost iskoristi odmah nakon stupanjana snagu Odluke, odnosno još u mandatu oveSkupštine.Posljednje Izvješće Župana SkupštiniNa kraju tekućeg mandata županijskih tijelaŽupan je Skupštini podnio svoje posljednje, sedmopo redu, polugodišnje izvješće o radu u razdobljuod 1. srpnja do kraja 2012. godine.U raspravi o podnesenom Izvješću prvi se zariječ javio vijećnik dr.sc. Dragutin Bodakoš kojije najavio da Klub vijećnika SDP-a neće dati pozitivnomišljenje, prvenstveno zbog stvarnog stanjau poljoprivredi, navodnjavanju, nadoknadi šteta odelementarnih nepogoda te nedostatnog ulaganjaŽupanije upravo u tim djelatnostima.Vijećnik Ivica Čeme iznio je primjedbu kojase odnosila na nazočnost Župana na Danima slavonskešume. U svezi prijevoza učenika, vijećnikČuraj, podsjetio je na prijedlog HNS-a da se sufinanciranjeŽupanije poveća s 5% na 7%. VijećnikBugarić ponovno se osvrnuo na nedavni izbordvoje volontera u Zavodu za hitnu medicinu i pitaoŽupana je li taj natječaj poništen.Povodom iznesenih komentara vijećnika,Župan je odgovorio vijećniku Bugariću da je naZavod za hitnu medicinu već "potrošeno" više odsat vremena sjednice, a vijećniku Čemeu da je biona Festivalu Dani slavonske šume, ali ne i na sve-


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 7čanosti otvaranja kojoj je nazočio njegov zamjenikdr.sc Željko Kraljičak.O stanju u gospodarstvuVijećnica Emica Tivanovac, navodeći da jesamo 935 djelatnika zaposleno u turističkoj djelatnostišto čini samo 2,3% ukupno zaposlenih osobau Županiji, ukazala je na potrebu intenzivnijeg razvojaruralnog turizma i s njim povezanih djelatnosti.Ovo područje ima velike prirodne potencijale,mogućnosti korištenja EU fondova razvoj turizma,poduzetničke centre, turističke zajednice općina,gradova i Županije, a sve te čimbenike i okolnostije potrebno povezati u cilju postizanja baremdvostrukog zapošljavanja u turizmu na područjuŽupanije.Vijećnik Čeme pohvalio je Informaciju odnosnosve sudionike u njezinoj izradi. No, gotovo38.000 nezaposlenih u Osječko-baranjskoj županijije zaista alarmantan podatak tim više što je to 10%od ukupnog broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj,rekao je vijećnik.Imenovani ravnateljižupanijskih ustanovaNa kraju ove sjednice Županijska skupština jeprihvatila prijedloge koji su rezultirali iz provedenihnatječaja te je za ravnatelja županijske Upraveza ceste i (ponovo) imenovala Tihomira Glavaša, aza ravnateljicu Galerije likovnih umjetnosti OsijekLeonildu Conti Ribić, dosadašnju vršiteljicu ovedužnosti.


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Vijećnik Ivica Čeme postavio je pitanje Županuje li Vlada Republike Hrvatske donijela odlukuo sanaciji Opće županijske bolnice u Našicama te,ako je donijela, koga je imenovala za sanacijskogupravitelja i u Sanacijsko vijeće. Nadalje, imao jeprimjedbu što Župan na prošloj sjednici Županijskeskupštine nije informirao vijećnike o stvarnimrazlozima ostavke predsjednika Županijske skupštineZlatka Maksimovića, nego su vijećnici otome kasnije saznali iz medija.Nadovezujući se na istu temu, vijećnik ŽeljkoBugarić pitao je Župana je li zaista izjavio umedijima da je znao stvarne razloge ostavke predsjednikaSkupštine, a vijećnica Emica Tivanovac,postavila mu je pitanje je li još uvijek zagovarateljzapošljavanja na temelju slučajnosti i sreće ili smatrada je sposobnost važnija.Kako Županija provodi Odluku o sufinanciranjumeđumjesnog javnog prijevoza za redoviteučenike srednjih škola Osječko-baranjske županijeu razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine te koji jeiznos financijskih sredstava Županija izdvojila u tusvrhu od rujna do prosinca 2012. godine, zanimaloje vijećnika Stjepana Sokola.Vijećnica Nevenka Redžep postavila je pitanjeo mogućim postupcima koji bi protiv Županamogli biti pokrenuti zbog umiješanosti u događanjazbog kojih je bivši predsjednik Županijskeskupštine podnio ostavku.Vijećnik Zdravko Vukić postavio je pitanjeje li se Državno povjerenstvo za procjenu šteta odelementarnih nepogoda očitovalo o zahtjevu našeŽupanije, kao i drugih županija, za pomoć iz Državnogproračuna oštećenima od elementarnih nepogodau 2012. godini.Sudjeluje li Osječko-baranjska županija i daljeu subvencioniranju kamata na poduzetničkekredite, pitala je vijećnica Gordana Puđa.


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 9Vijećnik Stjepan Čuraj pitao je u kojoj je fazirealizacija njegovih prijedloga za povećanje subvencijana kamate za projekt "Studentski krediti",povećanje subvencija na kamate za prijavljivanjeprojekata fondu za apliciranje projekata premastrukturnim fondovima Europske unije, kao i povećanjesubvencija na kamate za projekt "Sufinanciranjemeđumjesnog prijevoza učenika srednjihškola Osječko-baranjske županije".Vijećnik Franjo Gavran zamolio je Županada ga uputi kome se može obratiti u stručnimslužbama za pomoć u sastavljanju prijedloga zavijećnik mr.sc. Mato Dunković pitao je hoće li ikako navedena Odluka utjecati na našu Županiju.S obzirom na velike probleme s otkupommlijeka na području Osječko-baranjske županije,vijećnik Pavo Šarčević, postavio je pitanje je liŽupanija uključena u rješavanje tog problema i nakoji način.U svezi Zaključka Skupštine o prihvaćanjuinicijative vijećnika za povećanjem sredstava Državnogproračuna za financiranje Hrvatskog narodnogkazališta u Osijeku, vijećnik Goran Ilićpostavio je pitanje o inicijativi koja je proslijeđenaMinistarstvu kulture te postoji li povratna informacijaili odluka da se u taj postupak krene.Vijećnik Šimo Barišić postavio je pitanje štoje nadležno ministarstvo poduzelo s obzirom naŽupanov prijedlog za smanjenje troškova legalizacijepoljoprivrednih objekata od prošle godinete ima li konkretnih naznaka da će troškovi bitismanjeni.Županov stav u svezi prosvjeda seljaka zbogteškog stanja u poljoprivredi zanimao je vijećnikadodjelu priznanja povodom Dana Županije jednomuspješnom poduzetniku. Također, moli da prilikomposjete ministara iz Vlade RH Osijeku, u okvirupredstavljanja gospodarskih mjera za oporavakgospodarstva, predstavljanju bude nazočan Župani svi poduzetnici.Uz napomenu da je Vlada Republike Hrvatskedonijela novu Odluku o karti regionalnih potpora,Željka Franjića. Vijećnik Ante Kristić, vezano zazaraženost mlijeka aflatoksinom, postavio je pitanjeŽupanu jesu li nadležne institucije informiralejavnost o kojim je točno farmama na području našeŽupanije riječ.Na postavljena pitanja vijećnika odgovore jedao župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Vijećnicima Stjepanu Sokolu i Stjepanu ČurajuŽupan je odgovorio da je u 2013. godini nastav-


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 13b) Prijedlog Sporazuma o financiranju izrade certifikata energetske učinkovitosti za Osnovnuškolu Milka Cepelića Vukac) Prijedlog Sporazuma o financiranju izrade certifikata energetske učinkovitosti za Tehničkuškolu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđera Boškovića Osijek i Medicinsku školu Osijekd) Prijedlog Sporazuma o financiranju energetskog pregleda i izrade certifikata energetske učinkovitostiza Gimnaziju Beli Manastir, Prvu srednju školu Beli Manastir i Drugu srednju školuBeli Manastire) Prijedlog Sporazuma o financiranju izrade certifikata energetske učinkovitosti za Dom zdravljaBeli Manastir - ambulante Kneževi Vinogradi, Darda, Bilje i Batina25. Prijedlog Ugovora o obavljanju stručnog nadzora ugradnje termostatskih ventila i prilagodbe toplovodnemreže centralnog grijanja u Domu za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru26. Informacija o bazama podataka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije27. Prijedlog Kataloga informacija Osječko-baranjske županije28. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o Zavodu za informatiku Osijek29. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječkobaranjskežupanije30. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o preuzimanju pokroviteljstava nad akcijama i manifestacijama31. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjskežupanije32. Nacrt Rješenja o prijenosu opreme u vlasništvo Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjskežupanije33. a) Prijedlog Rješenja o prijenosu opreme u vlasništvo Doma zdravlja Osijekb) Prijedlog Rješenja o prijenosu opreme u vlasništvo Opće županijske bolnice Našice34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac,Đurđenovac za darovanje nekretnine u vlasništvu škole Dobrovoljnom vatrogasnom društvu BokšićLug, Bokšić Lug35. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 2159 u k.o. Moslavina Podravskau svrhu izgradnje razdjelne vodovodne mreže u naselju Gezinci36. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje međa i parcelaciju k.č.br. 5284, 5285,5305 i 5408 u k.o. Našice


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.37. Zahtjev Snježane Hađija iz Virovitice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijekkao kulturnog dobra38. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2013. godinu udrugama kao organizatorima i sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjskežupanije od značaja za promociju turizma39. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2013. godinu Udruženju obrtnika Đakovo40. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinuVatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije41. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstavaProračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu42. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine jednokratne pomoći umirovljenicima43. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Tomislavom Kopačinom, dipl.ing.med.biokemije44. Prijedlog Ugovora o suradnji na realizaciji projekta izgradnje športskog terena (rukometnog igrališta)u općini Bizovac45. Prijedlog Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i održavanjušportskih terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije46. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti OŠAnte Starčevića Viljevo, PŠ Ivanovo, opremanje nove škole47. Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti opremanjadječjih igrališta48. Prijedlog Ugovora o suradnji Društva za podvodne aktivnosti "Mursa" i Osječko-baranjske županijeu 2013. godini49. Prijedlog Ugovora o suradnji Radio kluba "Osijek" i Osječko-baranjske županije u 2013. godini50. Prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 751. Prijedlog Rješenja o imenovanju koordinatora za izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti Osječkobaranjskežupanije za 2012. godinuPlan energetske učinkovitostiu neposrednoj potrošnji energijena području Županije u 2013.Održivost energetskog sustava izazov je suvremenograzvoja. Republika Hrvatska se energijomkoristi manje učinkovito od većine zapadnoeuropskihzemalja. Upravo stoga je povećanjeenergetske učinkovitosti u svim dijelovima energetskogsustava odrednica i jedan od glavnih ciljevaStrategije energetskog razvoja Republike Hrvatske.Posebna će se pozornost posvetiti učinkovitojuporabi energije u sektorima neposredne potrošnje.Mjerama energetske učinkovitosti na strani potrošnjesmanjuje se porast potražnje energije, što paksmanjuje potrebu za izgradnjom novih kapacitetaili uvozom energije i povećava sigurnost opskrbe.Sustavno gospodarenje energijom je temeljodrživog razvitka. Realno stanje zahtijeva brze iučinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnimrazinama, ali i intenzivnu suradnju i sinergiju nameđunarodnom planu. U tom sklopu naglašenoje decentralizacijsko usmjerenje energetske politike.Prema Strategiji, podijelit će se uloge i zadaćesredišnje države, regionalne i lokalne samouprave.Regionalna i lokalna samouprava aktivnoće sudjelovati u području energetike u zakonomdefiniranim slučajevima (proizvodnja i opskrbatoplinskom energijom, javna rasvjeta, distribucijaplina, donošenje odluka o smještaju i izgradnjinovih energetskih objekata i ostale energetske infrastrukture).Za sustavno unapređivanje energetske učinkovitostiregionalna i lokalna samouprava ima važnuulogu u izradi registra imovine kojom raspolaže,unaprjeđenju upravljanja imovinom, uvođenjusuvremenih informacijskih sustava za održavanjeimovine i povećanju energetske učinkovitosti, uosiguranju energetskih pregleda kako bi se utvrdilou kojim je objektima u vlasništvu lokalnihjedinica i na koji način moguće ostvariti najvećeuštede te u razvijanju sustava mjerenja kako bi seosiguralo praćenje i nadzor provedenih mjera upodručju energetske učinkovitosti te u razvijanju


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 15mreže lokalnih jedinica kako bi se informacije opozitivnim iskustvima projekata energetske učinkovitostirazmjenjivale.Postupajući po odredbama Zakona o učinkovitomkorištenju energije u neposrednoj potrošnjienergetski tim Osječko-baranjske županije je u suradnjisa stručnim timom Elektrotehničkog fakultetau Osijeku izradio, a Županijska skupština nasvojoj sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godineusvojila Program učinkovitog korištenja energijeu neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjskežupanije za razdoblje 2013.-2015. godine.Temeljem Programa kao operativan jednogodišnjidokument izrađen je Plan učinkovitog korištenjaenergije u neposrednoj potrošnji za 2013. godinu.Planom provedbe mjera u 2013. godini predviđenesu potrebne pripreme i poduzimanje mjera čija ćerealizacija omogućiti smanjenje potrošnje energijeu 2014. i 2015. godini.Specijalizirane udruge- dio sustava civilne zaštiteU svrhu osposobljavanja i daljnjeg usavršavanjapostrojbi civilne zaštite specijalističke namjeneOsječko-baranjske županije, Župan je prihvatioprijedlog Ugovora o suradnji Društva za podvodneaktivnosti “Mursa” i Osječko-baranjske županijeu 2013. godini kojim se uređuje način financiranjadjelatnosti Društva za podvodne aktivnosti“Mursa” kao i ostali oblici suradnje Društva zapodvodne aktivnosti “Mursa” i Osječko-baranjskežupanije. Sredstva potrebna za realizaciju Ugovoraiznose 20.000,00 kunaU svrhu uređenja oblika i načina suradnje Radiokluba “Osijek” i Osječko-baranjske županije uprovedbi aktivnosti usmjerenih ka ustrojavanju iodržavanju cjelovitog sustava radio veza u kriznimsituacijama za potrebe operativnih snaga zaštite ispašavanja na području Osječko-baranjske županije,Župan je prihvatio prijedlog Ugovora o suradnjiRadio kluba “Osijek” i Osječko-baranjskežupanije u 2013. godini, a potrebna sredstva iznose20.000,00 kuna .Financijske potporeZavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjskežupanije, za obavljanje djelatnosti, odobrena je aktomŽupana financijska pomoć u ukupnom iznosuod 250.000,00 kuna.Isplata u iznosu od 50.000,00 kuna dodijeljenaje Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjskežupanije, za sufinanciranje nabavke vatrogasnihautoljestvi za potrebe Vatrogasne zajednice Valpovoi Općine Petrijevci.Financijska potpora udrugama kao organizatorimai sudionicima manifestacija s područjaOsječko-baranjske županije od značaja za promocijuturizma odobrena je u ukupnom iznosu od14.000,00 kuna.Isplata u iznosu od 10.000,00 kuna odobrenaje aktom Župana Udruženju obrtnika Đakovo zasufinanciranje izrade monografije "200 godina organiziranogobrtništva u Đakovu".


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Jednokratne pomoćisocijalno ugroženim građanima iumirovljenicimaFinancijska pomoć iz sredstava ProračunaOsječko-baranjske županije za 2013. godinu osiguranihu potprogramu "Jednokratne pomoći socijalnougroženim građanima" u iznosu od 222.650,00kuna doznačit će se na adrese 488 korisnika.Umirovljenicima s prebivalištem na područjuOsječko-baranjske županije s iznosom mirovine1.200,00 kuna i manjom, koji mirovinu ostvarujuu Republici Hrvatskoj ili iz bivših jugoslavenskihrepublika, isplatit će se povodom blagdana Uskrsajednokratna novčana pomoć u iznosu od 150,00kuna prema Ispisu korisnika mirovine Hrvatskogzavoda za mirovinsko osiguranje - Središnje službeod 23. siječnja 2013. godine za korisnike starosnih,prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovinai korisnike invalidskih mirovina zbog opće nesposobnostiza rad i profesionalne nesposobnosti zarad i to putem pošte, uz prigodno pismo ŽupanaOsječko-baranjske županije.Sastanak13. ožujka 2013.OCJENA USPJEŠNOSTIŽUPANIJSKOGUPRAVLJAČKOG SUSTAVAU nastojanju da s jedne strane vlastite rezultatemjeri prema međunarodnim kriterijima, ali i daimage uprave u regiji i izvan nje gradi kao upravačija je usluga pouzdana,usmjerena ka kvaliteti ivlastitom nastojanju da odnosom prema okruženjustvara stimulativne uvjete za razvoj, Osječkobaranjskažupanija je 2011. godine certificiralasvoj rad pred međunarodnom tvrtkom SGS. Sampostupak certifikacije predstavlja priznanje za rad,ali i obvezu za kontinuiranim radom na ostvarenjupreuzetih obveza.Sukladno odredbama međunarodne normeISO 9001: 2008, Priručniku kvalitete Osječkobaranjskežupanije i dokumentiranom postupkuDP 5-1 Postupak ocjenjivanja sustava upravljanjakvalitetom Župan jednom godišnje daje ocjenuuspješnosti djelovanja sustava. Temeljem prvogizvješća o sustavu upravljanja kvalitetom Osječko-baranjskežupanije u 2011. godini usvojena je iOcjena uspješnosti sustava upravljanja kvalitetomza 2011. godinu, slijedom koje je Župan naložiopripremu programa mjera za njegovo unapređenje.Tim za kvalitetu je pripremio i Županu predložioProgram mjera unaprjeđenja sustava upravljanjakvalitetom Osječko-baranjske županije, koji je Županprihvatio te ga donio 19. travnja 2012. godine.Ovim izvješćem su, stoga, obuhvaćene i aktivnostipoduzimane u provedbi donesenog Programa.Ova pitanja Župan je razmatrao u okviru dnevnogreda koji je obuhvatio točke:


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 171. Informacija o Sporazumu o ovlaštenju za preuzimanje poslova provedbe postupka javne nabaveradova za potrebe uređenja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće županijske bolnice Našice(izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova, usluge stručnog nadzora)2. a) Prijedlog Ugovora o izvođenju radova na izgradnji nastavno-športske dvorane Ugostiteljskoturističkeškole u Osijekub) Prijedlog Ugovora o stručnom nadzoru za projekt Izgradnja nastavno-športske dvorane Ugostiteljskoturističke škole Osijek3. a) Izvješće o sustavu upravljanja kvalitetom Osječko-baranjske županije u 2012. godinib) Prijedlog Ocjene uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom Osječko-baranjske županije u2012. godini4. Prijedlog Ugovora o sporazumnom raskidu Ugovora o izradi projektne dokumentacije za ishođenjelokacijske dozvole za izgradnju priključnih infrastrukturnih vodova za Centar za gospodarenjeotpadom "Orlovnjak"5. Prijedlog Sporazuma o financiranju energetskog pregleda i izrade certifikata energetske učinkovitostiza Osnovnu školu Josipa Kozarca Semeljci, Područna škola Vrbica6. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2013. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu trgovačkomdruštvu kao organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značajaza razvoj poljoprivredeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu zaedukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županijec) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinusudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zaočuvanje tradicije i kulturne baštine7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2013. godinu za unaprjeđenje turizma8. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2013. godinu za rad Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije9. Prijedlog Ugovora o korištenju poslovnog prostora u Osijeku, Županijska 4 (dvorišna zgrada 1)10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine dara u naravi zaposlenicima za 2013. godinu


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Uspješnost Sustava upravljanjakvalitetomProvedena analiza potvrđuje kako je sustavupravljanja kvalitetom Osječko-baranjske županijei u drugoj godini provedbe uspješno djelovao.Uspješnost sustava proizlazi iz činjenice da je i udosadašnjem djelovanju tijela Osječko-baranjskežupanije bila snažno zastupljena usmjerenost kakvaliteti djelovanja. Primjena međunarodne normeISO 9001:2008 pokazala je kako je Osječkobaranjskažupanija moderna uprava. Uprava kojaprepoznaje svoju ulogu u gospodarskom razvoju,koja može i zna razumjeti i prepoznati potrebeokruženja, te sukladno vlastitom Politikom kvalitete,na iste odgovoriti kvalitetnim projektima iprogramima. U tom sklopu, tijela sustava upravljanjakvalitetom obavljala su svoje funkcije na načinopisan u Priručniku kvalitete.U tom kontekstu i nadalje postoje ograničavajućifaktori koji utječu na sustav upravljanjakvalitetom Županije koji uzrokuju probleme unjegovom funkcioniranju. Problemi u funkcioniranjusustava upravljanja kvalitetom koji proizlazeiz nestabilnog pravnog i financijskog okvira djelovanjažupanijskih tijela ogledaju se prije svegau čestoj promjeni propisa i drugih akata koji činepravni okvir djelovanja, nerijetko nerazumljivim ikontradiktornim odredbama koji negativno utječuna stabilnost i sigurnost pravnog sustava, zakonodavnojpolitici koja proklamiranu decentralizacijunadomješta pojačanom centralizacijom nadležnostii financijskih resursa, neusklađenosti povjerenenadležnosti i odgovornosti s pravnim instrumentarijemi financijskim i drugim resursima koji stojena raspolaganju za izvršenje povjerenih zadaća.S ciljem jačanja svoje institucionalne osposobljenostipoduzimane su mjere jačanja organizacijske,informacijske i obrazovne osposobljenostižupanijske uprave za funkcije upravljanja funkcioniranjemi razvojem Županije. Polazeći od temeljnihnačela na kojima počiva ustrojstvo suvremenejavne uprave, prilagođavajući se zahtjevima kojesobom nosi pristupanje Europskoj uniji i primjenanjezine pravne stečevine uz nužnost aktivnog sudjelovanjau provedbi regionalne politike Europskeunije i nacionalne politike regionalnog razvoja, vodećise potrebom prevladavanja postojećeg stanjapolitikom razvoja koja i pred jedinice teritorijalnesamouprave postavlja zadaću preuzimanja odgovarajućihmenadžerskih funkcija u odnosu na svojeokruženje Županija je uredila modalitete dogradnjesvog upravnog ustrojstva. Tijekom 2012. godineredizajnirana je makroorganizacija upravnih tijela(osnivanjem novog upravnog tijela za javnu nabavui promjenom nazivlja i djelokruga rada upravnihtijela u području gospodarstva), njihovo unutarnjeustrojstvo i odnosi koji se unutar njih uspostavljaju.Ustrojstvo je prilagođeno aktualnim potrebamaupravljanja funkcioniranjem i razvojem Županije,a 2012. godine nastavljena je dogradnja unutarnjegustrojstva i osposobljavanja upravnih tijela za povjereneim funkcije.Nastavljene su i aktivnosti stručnog osposobljavanjate dogradnje metodologije rada, čijakvaliteta je početkom 2011. godine potvrđena međunarodnomcertifikacijom županijskog sustavaupravljanja po metodologiji međunarodnog standardaISO 9001:2008. Dosegnuta razina potvrđenaje u veljači 2012. godine i prvim auditom koji jeprovela certifikacijska kuća. Napori tome usmjereninastavljeni su i tijekom 2012. godine, što jerezultiralo certifikacijom Zavoda za informatiku,kao nositelja informatičkog sustava Županije, poistom ISO standardu. Ta kvaliteta potvrđena jeiste godine i certifikacijom Županije kao hrvatskeregije privlačne za ulaganje (Croatian InvestitorFriendly Region). Međunarodna certifikacija Županijepretpostavka je njezina sudjelovanja u procesimagospodarskog razvoja u svjetlu europskogintegriranja Hrvatske. Stoga je značajno istaći dasu nakon stečenog certifikata Croatian InvestitorFriendly Region stečeni uvjeti i za Napredni certifikat(2012.), koji je podrazumijevao prilagodbuupravnog ustrojstva, nadležnosti i metodologijerada upravnih tijela te djelotvornije povezivanje sokruženjem u pružanju pomoći potencijalnim investitorima.I podatak o rezultatima preuzimanjaposlova naplate poreza na cestovna vozila govorio osposobljenosti i uspješnosti županijske uprave.Djelovanje izvršnih i upravnih tijela Županijetijekom 2012. godine odvijalo se i dalje u pogoršanimgospodarskim i financijskim uvjetima, što sevišestruko odražavalo i na djelovanje županijskihtijela. Negativni trendovi najmarkantnije se iskazujusmanjenjem ostvarenih prihoda, s jedne strane,odnosno povećanjem zahtjeva za socijalnim pomoćima,s druge strane. Osječko-baranjska županijaje nastojala brigom dobrog gospodara očuvati vrijednostraspoloživih financijskih sredstava - njihovimstavljanjem u funkciju kojima su proračunomnamijenjena odnosno oročavanjem u vremenu do


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 19njihova iskorištenja. Istom brigom Županija osiguravakorištenje raspoloživih nekretnina, a onekoje ne koristi nastoji prodajom pretvoriti u aktivnikapital, pa je tijekom 2012. godine prodana zgradaUgostiteljsko-turističke škole Osijek. Budući dasredstva Županijskog proračuna nisu dostatna zaostvarivanje planiranih projekata i zadovoljavanjeutvrđenih potreba poduzimane su aktivnosti udruživanjasredstava s jedinicama lokalne samoupravena području Županije za određene projekte, aktivnostisuinvestiranja određenih projekata s državnimi paradržavnim tijelima, aktivnosti osiguravanjasredstava iz međunarodnih izvora te dopunskihsredstava iz Državnog proračuna. Ocjenjujući dasu najznačajniji vanjski izvori sredstava namijenjenihrazvoju, pored onih iz Državnog proračuna,sredstva europskih fondova, Županija je vlastitimosposobljavanjem u apliciranju i provedbi projekatauspjela privući značajna europska sredstva štoje u odnosu na ovo pitanje svrstava u najuspješniježupanije u Hrvatskoj. Unatoč financijskim poteškoćama,i tijekom 2012. godine blagovremenosu podmirivane obveze vjerovnicima, zajmodavcima,zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Svesvoje financijske obveze Županija je pravodobnoizvršavala i time osiguravala funkcioniranje sustavaza koji je nadležna i odgovorna te pridonosilastabilizaciji platnog odnosno financijskog sustava.Nabava potrebnih resursa u Osječko-baranjskojžupaniji provodi se u skladu sa propisima iopćim aktima Županije. Metodologijom nadmetanjau okviru provedenih postupaka javne nabaveostvarena je ušteda od 30,85% planiranih sredstavašto upućuje na obavljanje zajedničke javne nabaveza određene robe i usluge za sve proračunskekorisnike u okviru pojedine djelatnosti (školstvo,zdravstvo) u funkciji središnjeg tijela javne nabave.Formiranjem Službe za javnu nabavu kao novogzasebnog upravnog tijela podignuta je uloga iznačaj Županije u obavljaju poslova središnje nabave.U odnosu na prethodno izvještajno razdobljeostvarene su uštede povećanjem sa 18.532.194,61kuna na 24.533.781,61 kuna odnosno 30,16%planiranih sredstava. Ostvarene uštede omogućilesu bolje raspolaganje s resursima, ali i otvorilemogućnost da se iz njih financiraju mnoge drugeaktivnosti.Provedena analiza funkcioniranja županijskogsustava upravljanja i sustava upravljanjakvalitetom, kao njegove bitne odrednice, potvrđujeispravnost određenja sadržanih u ovim dokumentima.Istodobno potvrđuje da se djelatnost županijskihtijela odvijala u okviru, ovim dokumentimautvrđenih smjernica. Njihovom djelatnošću učinjenje korak u pravcu ostvarivanja temeljnog ciljakoji proizlazi iz Politike kvalitete, a to je izgradnjai uredno funkcioniranje moderne i uspješne javneuprave mjerene kriterijima europskih standardakvalitete i uspješnosti. To podrazumijeva učinkovitu,modernu i sposobnu javnu upravu u troškusvedenu u okvire realnih materijalnih mogućnostidruštva, koja je servis toga društva i koja po tomeprepoznaje potrebe građana i mogućnosti društva.Uz kriterije zakonitosti, potpunosti, pravodobnosti,stručnosti, inventivnosti i inovativnosti te razvojneučinkovitosti mjeri se racionalnost i profesionalnost,stabilnost i društvena odgovornost javneuprave.


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Stremeći ovom cilju Županija je i u 2012. godiniosiguravala razvoj, jačanje i optimalno iskorištenjesvih razvojnih potencijala, ali i partnerstvosa svima koji zadaći osiguranja razvoja mogu pridonijeti.Rezultat ove orijentacije su oblikovanjei izvedba projekata kojima se osigurava razvoj iposvemašnji napredak te kvalitetno zadovoljavanjejavnih potreba građana. Županijski sustav upravljanjaje stabilno i razvojno djelovao održavajućiurednost izvršavanja funkcija i zadovoljavanja potrebagrađana i pravnih osoba u okviru nadležnostižupanijskih tijela.Rezimirajući rezultate aktivnosti županijskihtijela usmjerene unaprjeđenju sustava kvalitete užupanijskom sustavu upravljanja u 2012. godini uodnosu na prethodnu 2011. godinu kao novinu valjaistaći: donošenje Programa mjera unaprjeđenjasustava upravljanja kvalitetom Osječko-baranjskežupanije, podizanje razine osposobljenosti sustavaupravljanja kvalitetom proširenjem kruga, edukacijomi certificiranjem internih auditora, donošenjeEtičkog kodeksa službenika i namještenika Osječko-baranjskežupanije, provedenu analizu informacijskogsustava Županije s prijedlogom za njegovounaprjeđenje, certificiranje Zavoda za informatiku,kao informatičkog nositelja informacijskog sustavaŽupanije, po međunarodnoj normi ISO 9001:2008, certificiranje Županije kao regije privlačneza inozemna ulaganja (Advanced Croatian InvestorFriendly Region) te ustanovljenje One-StopService Centra za pomoć potencijalnim investitorima,niz novih "proizvoda" i usluga među kojima seističu strategijski dokument Program učinkovitogkorištenja energijom u neposrednoj potrošnji napodručju Osječko-baranjske županije za razdoblje2013.-2015. te projekti sufinanciranja međumjesnogprijevoza učenika srednjih škola i kreditiranjastudenata.Provedena analiza funkcioniranja županijskogsustava upravljanja i sustava upravljanja kvalitetomu 2012. godini kazuje da je sustav uspješnodjelovao te da su tijekom analizirane godine ostvarenirezultati koji predstavljaju napredak u odnosuna prethodnu godinu u ostvarivanju utvrđenihCiljeva i Politike kvalitete Osječko-baranjske županije.Financijske potpore poljoprivrediPostupajući po zahtjevima tražitelja sredstavasubvencija, a na prijedlog posebnog povjerenstva,Župan je odlučio i o dodjeli financijskih potporaza projekte od značaja za poljoprivredu. Tako jeodobrio potporu trgovačkom društvu kao organizatorumanifestacija od značaja za razvoj poljoprivredes područja Osječko-baranjske županije i to35.000,00 kuna Osječkom sajmu d.o.o. Osijek, zapokriće troškova organizacije 20. Osječkog proljetnogsajma koji je održan od 8. do 10. ožujka2013. godine u Osijeku, sa sadržajima vezanim uzpoljoprivredu, prehrambenu industriju, te drugimpratećim sadržajima, kao i organizacija drugih sajamskihmanifestacija tijekom godine s naglaskomna poljoprivredu i prehrambenu industriju.Potpora za edukaciju poljoprivrednika s područjaOsječko-baranjske županije, kao posebnapotpora koja se primjenjuje na poljoprivredni sek-


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 21tor, u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna odobrenaje organizatorima i sudionicima edukacije poljoprivrednikai to Udruženju pčelara ĐakovštineĐakovo, za pokriće troškova organizacije stručnihpredavanja za pčelare u cilju njihove edukacije vezaneuz proizvodnju meda i zdravlje pčela, iznosod 3.000,00 kuna te Županijskom savezu pčelaraOsječko-baranjske županije, za pokriće troškovapčelarske škole radi stjecanja zvanja pčelara, kao ipromotivnih pčelarskih manifestacija i predavanja,iznos od 15.000,00 kuna.Potporu sudionicima i organizatorima manifestacijaod značaja za očuvanje tradicije i kulturnebaštine s područja Osječko-baranjske županije,odobrio je Kulturno umjetničkom društvu "Brođanci"Brođanci, za pokriće troškova nabavkenarodnih nošnji za potrebe Kulturno umjetničkogdruštva "Brođanci", iznos od 5.000,00 kuna, Hrvatskokulturnom umjetničkom društvu "Harkanovci"Harkanovci, za pokriće troškova organizacije i sudjelovanjana 11. Smotri folklora i starih običajaHarkanovci 2013., koja se održava 5. svibnja 2013.godine u Harkanovcima, iznos od 3.000,00 kuna,Romskom kulturno umjetničkom društvu "Darda"Darda, za pokriće troškova organizacije i sudjelovanjana manifestacijama tijekom godine usmjerenihočuvanju kulturne baštine, iznos od 3.000,00kuna, Kulturno umjetničkom društvu "Đeram" Viljevo,za pokriće troškova nabavke narodnih nošnjiza pripremljene koreografije iz Slavonije i Baranje,iznos od 3.000,00 kuna, Kulturno umjetničkomdruštvu "Baranjac" Topolje, za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na tradicionalnom običajupohoda buša kroz selo koje je održano 11. i12. veljače 2013. godine, iznos od 2.000,00 kuna,Kulturno umjetničkom društvu "Kolo" Nard, zapokriće troškova proslave 30. obljetnice Kulturnoumjetničkog društva "Kolo" koja se održava 20.travnja 2013. godine u Nardu, iznos od 3.000,00kuna, Konjogojskoj udruzi Piškorevci, za pokrićetroškova organizacije i sudjelovanja na pokladnomjahanju koje je održano 26. siječnja 2013. godine,iznos od 2.000,00 kuna, Konjogojskoj udruzi Laslovo,za pokriće troškova organizacije i sudjelovanjana pokladnom jahanju koje je održano 3. veljače2013. godine, iznos od 2.000,00 kuna i Kulturnoumjetničkom društvu "Golubica Grabovac" Grabovac,za pokriće troškova sudjelovanja na smotrifolklora u Prigorju, iznos od 3.000,00 kuna.Financijska potporaza unaprjeđenje turizmaFinancijska potpora za unaprjeđenje turizmana području Osječko-baranjske županije u iznosuod 20.000,00 kuna odobrena je Obiteljskom poljoprivrednomgospodarstvu Nada Piljić - Seoskogospodarstvo Ivica i Marica iz Karanca, za uvođenjenovih sadržaja u turističkoj ponudi na vlastitomseoskom gospodarstvu, a u cilju unaprjeđenjaturizma na području Županije.Općina Drenje18. veljaće 2013.ZAPOČELI RADOVINA VINSKOM MUZEJUU DRENJUŽupan Šišljagić sa suradnicima posjetio je 18.veljače Općinu Drenje. S načelnikom Općine SlavkomDešićem održao je kratak radni sastanak otrenutnom stanju županijskih investicija na područjuDrenja. Najviše se razgovaralo o projektu WineTour u kojem područje Drenja zauzima značajnomjesto. Gradi se više od tri kilometra vinskih cesta,a u prošli petak započeli su radovi na vinskom minimuzeju koji je smješten u samoj zgradi Općine.Načelnik Dešić zahvalio se Županiji što jeprepoznala potencijale ovoga kraja te istakao kako


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.većina žitelja ovog kraja i živi od vinograda i vina,a izgradnja turističke infrastrukture će zasigurnopotaknuti i razvoj seoskog turizma u kraju koji krijevelike mogućnosti ruralnog razvoja. U vinskommuzeju koji bi trebao biti završen za oko tridesetdana posjetitelji će moći vidjeti i probati, osim vrhunskogi kvalitetnog vina, i druge autohtone proizvodedrenjanskog kraja.Općina Gorjani5. ožujka 2013.GEODETSKO-KATASTARSKAIZMJERA U GORJANIMANa sastanku župana dr.sc. Vladimira Šišljagićai čelništva Općine Gorjani 5. ožujka, s predstavnicimaDržavne geodetske uprave i osječkogkatastra razgovaralo se o provedbi geodetsko-katastarskeizmjere koja je 2012. godine započela uGorjanima temeljem Sporazuma o sufinanciranjuPrograma državne izmjere u cilju izrade katastranekretnina. Na sastanku je istaknuto da je Osječko-baranjskažupanija, koja s 33% sudjeluje u investicijikatastarsko-geodetske izmjere, vodeća uRepublici Hrvatskoj u ovom programu, te da je dosada za ove namjene u našoj Županiji gdje je 50%jedinica lokalne samouprave uključeno u geodetsko-katastarskuizmjeru ukupno utrošeno gotovo50 milijuna i obuhvaća preko 30 tisuće ha.U sljedeće dvije godine bit će završena izmjerakatastarske općine Gorjani, nakon čega slijediizmjera katastarske općine Tomašanci, te bi do2012. godine ukupno trebalo biti izmjereno 5 249ha u Općini Gorjani čime bi se završio postupakkatastarskog-geodetske izmjere, čulo se na sastanku.Župan Šišljagić je ovaj posjet iskoristio i kakobi obišao radove na izgradnji Doma kulture u Tomašancimaza koji je Županija do sada izdvojila730 tisuća kuna. Ove godine potrebno je ureditiunutrašnjost i postaviti elektro i vodovodne instalacije,a za što je potrebno 390 tisuća kuna. Da bi sezavršio ovaj objekt ukupne vrijednosti 4 milijunakuna nedostaje još 1,5 milijuna kuna, izvijestili suopćinski predstavnici župana Šišljagića.Nakon doma Župan je obišao još jednu područnuškolu u Tomašancima. Ovdje je Županijau protekle 4 godine uložila 325 tisuća kuna kakobi promijenila krov, obnovila sanitarije i stolariju,a sada se završava uvođenje centralnog grijanja,rekao je župan Šišljagić.


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 23Župan Šišljagić s mljekarimau RakitoviciNa inicijativu Osječko-baranjske županije iUdruge proizvođača mlijeka Osječko-baranjskežupanije u Rakitovici je 28. veljače održan radnisastanak na kojem su okupljeni mljekari sa županomdr. sc. Vladimirom Šišljagićem i njegovimzamjenikom dr. sc. Željkom Kraljičkom analiziralikriznu situaciju u proizvodnji mlijeka, te obustavuotkupa istog zbog visoke razine aflatoksina.Ovaj problem osobito je pogodio našu Županijukoja je ujedno i najveći proizvođač mlijeka s25% količina od ukupno proizvedenog mlijeka uRepublici Hrvatskoj. Ovo krizno stanje počelo je 6.veljače 2013. godine, a tri tjedna kasnije još uvijeknismo dobili detaljne odgovore o uzrocima pojavevisoke koncentracije aflatoksina, a niti su stručneinstitucije predložile pouzdan program koji jamčiproizvođačima mlijeka rješavanje ovog problema,rekao je Šišljagić. Također moram naglasiti dapredložene Mjere za otklanjanje problema u proizvodnjimlijeka prouzročene pojavom aflatoksinaod strane Ministarstva imaju određene nepoznanice,te ih je potrebno doraditi određujući rokoveu kojima će se izvršiti isplata za preuzeto spornomlijeko, količine stočne hrane koja se predviđa kaozamjenska, te zajamčiti da sva uzorkovanja mlijekai stočne hrane u cijelosti podmiruje resorno Ministarstvo,poručio je ministru Tihomiru Jakovinižupan Šišljagić. Sve mjere moraju trajati do okončanjakrize, a mljekari moraju biti u potpunostiobeštećeni poštujući tržišnu cijenu od minimalno2,43 kn/l mlijeka, zaključio je Šišljagić.Nakon provedene javne rasprave proizvođačimlijeka su zajedno sa županijskim čelnicima utvrdilizaključke koji su upućeni Ministarstvu poljoprivredena daljnje postupanje, a oni glase:1. otkupna cijena mlijeka mora biti minimalno2,43 kn,2. mlijeko se mora nastaviti obračunavati od danakada je prestao odvoz mlijeka na preradu premadotadašnjim prosječnim količinama i po tržišnojcijeni (minimalno 2,43 kn),3. uzorkovanje mlijeka i stočne hrane, te nabavkamikofiksatora kao i odvoz mlijeka uslijed povećanekoncentracije aflatoskina u cijelosti sutrošak Ministarstva poljoprivrede do okončanjakrizne situacije,4. u cilju zaštite mljekarskog sektora RepublikeHrvatske sukladno Planu upravljanja krizom upodručju sigurnosti hrane i hrane za životinježurno osnujte Nacionalni krizni stožer koji ćebiti odgovoran za daljnje rješavanje svih problemau vezi s pojavom visokih koncentracijaaflatoskina u mlijeku.Župan Šišljagić je također naglasio da je, ucilju zaštite mljekarskog sektora Republike Hrvatskesukladno Planu upravljanja krizom u područjusigurnosti hrane i hrane za životinje koji je urujnu donijelo Ministarstvo poljoprivrede, nužnožurno osnovati Nacionalni krizni stožer koji će bitiodgovoran za daljnje rješavanje svih problema uvezi s pojavom visokih koncentracija aflatoskinau mlijeku.U Bilju otvorena obnovljenatrafostanica i najavljeni zajedničkiprojekti s HEP-omObnovljenu trafostanicu 35/10(20) kV u Bilju1. ožujka obišao je predsjednik Uprave HEP-aZlatko Koračević, u pratnji direktora ElektroslavonijeOsijek Danijela Ilića i župana dr.sc VladimiraŠišljagića. Istaknuto je kako je riječ o trafostanicikoja strujom može samostalno napajaticijelu Baranju u slučaju da se dogodi kvar na be-


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.lomanastirskoj trafostanici, a u obnovu uloženo jegotovo 8 milijuna kuna. Koračević je kazao kakosu ulaganja u Slavoniju i Baranju za ovu godinučetiri puta veća nego 2012. godine, odnosno sedamputa veća od ulaganja 2011. godine.Govoreći o planovima za ovaj prostor Koračevićje najavio čitav niz projekata. Nastavlja se,poručio je, sanacija elektroenergetske infrastrukture,povećanje ulaganja bit će za deset milijuna višeu odnosu na 2012. godinu, približno 70 milijunakuna, a s Osječko-baranjskom županijom i Hrvatskimvodama ovdje pripremaju veliki projekt.Riječ je o hidroobjektu na Dravi koji je višenamjenskis potencijalom za navodnjavanje. Također,pripremamo dokumentaciju kako bi osječkutoplanu prebacili s loživog ulja i mazuta na plin.Krenut ćemo i u sanaciju toplinske mreže, čitav niznaših objekata ulazi u rekonstruiranje, a također ičitav niz naših instalacija ulazi u saniranje. Kadgovorimo o Osječkoj županiji, uz podršku Ministarstvagospodarstva, pred nama je investicijskiciklus u vrijednosti između 700 i 800 milijuna eura,istaknuo je Koračević.Župan Šišljagić čestitao je HEP-u i djelatnicimaElektroslavonije na uspjesima u ovakvim zahtjevnimtehničkim poslovima i istaknuo kako jesuradnja s HEP-om i Elektroslavonijom rezultiralauspjehom u realiziranju upravo najavljenih projekatahidrocentrale na Dravi i toplane u Osijeku."Pripremamo velike investicije u našoj Županiji. Sdirektorom HEP-a Koračevićem i ranije sam, kao idanas, razgovarao i dogovarao dinamiku realizacijedva kapitalna projekta. Riječ je o termoelektraniovdje u Osijeku i o hidroelektrani odnosno o višenamjenskomhidrotehničkom sustavu (VHS-u).Naime, taj je projekt višenamjenski, jer je riječ onavodnjavanju 39.000 hektara poljoprivrednih površinas jedne strane, a s druge strane o hidrocentralina Dravi. To je sve u visokoj fazi u kojoj suradovi u smislu projektiranja već poodmakli, i ukojoj smo uključili HEP, Hrvatske ceste, Hrvatskevode i nadležno ministarstvo. Kao što ste i danasčuli i dobili potvrdu od čelnih ljudi HEP-a, zaistaje riječ o vrijednom i velikom kapitalnom projektuu energetici i poljoprivredi zbog sustava navodnjavanja.Samo ova dva projekta na financijskoj surazini vrijednoj pet milijardi kuna. Naglašavam izahvaljujem što je i u ovim velikim projektima komunikacijai suradnja s HEP-om na dnevnoj razinii zbog toga i jedan i drugi projekt idu planiranomdinamikom. S obzirom na to da je riječ o velikimprojektima, očekujem da će ti projekti biti završenitijekom idućih pet godina. U VHS je do 1992. godineveć uloženo, zajedno s drugim institucijama,42 milijuna kuna" kazao je župan Šišljagić.Poduzetnički impuls 2013.Poduzetnički impuls 2013. godine donosifondovski iznos od 730 milijuna kuna, a namijenjenje poduzetnicima i obrtnicima kroz različitevidove potpore. Gradonačelnici , načelnici općina,subjekti poduzetništva sa područja naše Županije


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 25okupljeni su 6. ožujka da bi se što je moguće višeupoznali s ovim programom.Osječko-baranjska županija dugo sudjelujesa značajnim sredstvima u potpori poduzetnicima,tako da je od 2004. do 2009. godine osiguran fondod čak 410 milijuna kuna za 320 projekata kojisu došli od strane poduzetnika, odnosno gospodarstvenikavezano za kreditne linije, istakao je županŠišljagić i nastavio - isto tako u tijeku je nova linijaLokalni projekti razvoja malog gospodarstvai poduzetništva s ukupnim fondom od 75 milijunakuna, gdje Županija i jedinice lokalne samoupravezajedno s ministarstvima subvencioniraju kamate.To je značajno povoljan financijski kapital zaulazak u određene projekte poduzetništva. Uz to,naravno, da radimo i vezano za informacije, vezanoza fondove EU, što je uostalom i tema, ali inamjena ovog Poduzetničkog impulsa.O kapitalnim potporama ovih dana se dostagovorilo. Dolazimo do činjenice na koju smo upozoravali- zbog podjele na dvije statističke regije,u ovom slučaju s obzirom da mi pripadamo regijiKontinentalna Hrvatske, potpora koja dolazi s državnerazine se smanjila za 10% u odnosu na ranijerazdoblje u kojemu je Hrvatska bila podijeljena natri statističke regije. Naravno da to poduzetnicima,gospodarstvenicima i jedinicama lokalne i regionalnesamouprave predstavlja dodatni problem idodatno više izdvajanje sredstava iz županijskogproračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave,odnosno kao što sam rekao, 10 % manjihpotpora i manja izdvajanja s državne razne. Upozoravalismo na to, a mogu se nadati da će se, nesamo na našu inicijativu, taj odnos promijeniti, pada ćemo moći dobiti i povlačiti više potpore, baremu onoj mjeri kada je Hrvatska bila podijeljena natri statističke regije, naglasio je u svom obraćanjuokupljenima župan Vladimir Šišljagić.Osječko-baranjska županija - najbolja uprekograničnoj suradnji IPA CBC HU-HRU Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije13. ožujka 2013. godine održana je prezentacijadosadašnjih rezultata IPA programa prekograničnesuradnje Hrvatske i Mađarske. Prezentaciji su bilinazočni osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo ižupan dr. sc. Vladimir Šišljagić koji su se uvodnoobratili nazočnima. Sudionici su također bili ipredstavnici resornog ministarstva, delegacije Europskeunije, kao i zajedničkog tehničkog tajništvaovog programa. Pri tom je istaknuto da je upravoOsječko-baranjska županija kroz tri natječajna krugabila najuspješnija, pa je tako za našu Županijudo sada odobreno 65 projekata vrijednosti 32 milijunaeura.Župan Šišljagić je naveo da naša Županijaulaže znatna sredstva i napore u edukaciju novihprojekt menadžera, te da pružajući logističkupotporu kroz Regionalnu razvojnu agenciju Slavonijei Baranje svim subjektima zainteresiranimza privlačenje sredstava iz EU fondova danasimamo najviše realiziranih projekata u RepubliciHrvatskoj. To je potkrijepio i brojkama koje govoreda su subjekti s područja Osječko-baranjske


26 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Novi županije logopedski do sada aktivno kabinet sudjelovali u 253 projektaodobrena u od Našicama strane Europske komisije i drugihSUVAG-ameđunarodnih izvora ukupne vrijednosti približno115 milijuna eura.U sklopu prezentacije, s osječkim Sveučilištem,potpisana su i dva projekta koji se odnose naenergetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.Uređenje i rekonstrukcija Hitnog ožujka Sporazum o financiranju projekta uređenjaUgovor o geodetskoj izmjeri za Donju Motiinubolničkog prijema Opće županijskebolnice NašiceŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić i HrvojeŠimić, ravnatelj našičke bolnice, potpisali su 13.i rekonstrukcije Hitnog bolničkog prijema Općežupanijske bolnice Našice. Iznos od 1,35 milijunakuna pomoći će u sedam milijuna kuna vrijednomprojektu koji osigurava vrhunski standard i 24-satnihitni prijam.


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 27Našička je bolnica u smislu prostora, opreme,ali i stručnog kadra na zavidnoj razini, a pozitivnaje i racionalizacija poslovanja - istaknuo je Šišljagić.U posljednjih je deset godina Županija u našičkubolnicu uložila oko 46 milijuna kuna.Riječ je o prvom ulaganju države, odnosnoMinistarstva zdravlja, u bolnicu kojoj gravitira oko80 tisuća stanovnika, a uz stručno osoblje i novoopremljenedijelove bolnice, podižemo usluge nadoista visoku razinu, poručio je Šimić te naglasioda će otvaranjem Hitnog prijma mogućnost zapošljavanja,kao i do sada, imati osobe iz Našica i širegnašičkog područja. Od 395 zaposlenih u bolnici82 posto je s našičkog područja, zaključio je Šimić.upravo je proizvodnja meda posebno naglašena jerna području ove Općine ima 7 stacionara i do 1000košnica, osobito tijekom cvata bagrema, a na štose nadovezuje još jedan u nizu županijskih projekataPanonnian Bee. Kroz ovaj projekt, vrijednosti1,8 milijuna kuna, bit će organizirana edukacija zaproizvođače meda, a dio sredstava utrošit će se zaopremu koja će im olakšati rad i podići razinu proizvodnjei kvalitetu proizvoda.Pored navedenog, bilo je riječi o završetkukanalizacije, uređenju društvenog doma, rekonstrukcijilokalne ceste Valenovac - Gazije i drugimkapitalnim investicijama koje financijski podupireOsječko-baranjska županija.ovciOpina Punitovci12. Uređenje vinskog muzeja 4. sijenja u 2012. Vinske ceste i budući muzej vina uFeričancimaOpćini ErdutŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić sa suradnicimai u društvu općinskog čelništva predvođenognačelnikom Antunom Glavašem, 20. veljače2013. godine obišao je radove na uređenju budućegvinskog mini muzeja u središtu Feričanaca. Riječje o realizaciji projekta Wine tour, vrijednosti 1.25milijuna eura financiranog najvećim dijelom sredstvimaEuropske unije. Županija, kao idejni začetniki nositelj, sudjeluje s 25% sredstava od ukupneinvesticije.Zahvaljujući ovom projektu Feričanci dobivaju1,1 milijuna kuna odnosno 2,6 km uređenihvinskih cesta i mini muzej vina gdje će se po završetku,krajem ožujka, prezentirati i nuditi autohtoniproizvodi feričanačkog kraja. Od vina i gastronomijepa do meda i proizvoda na bazi meda. Naime,Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić obišao je 8.ožujka 2013. godine radove na uređenju vinskihcesta i budućeg vinskog muzeja u središtu Daljanedaleko sjedišta Općine Erdut.Župan Šišljagić u pratnji erdutskog načelnikaJugoslava Vesića i zamjenika općinskog načelnikaDragana Vulina, obišao je gradilište gotovo tri ipol kilometra dugih vinskih cesta u erdutskom vinorodnomkraju između Dalja i Aljmaša. Ti se kilometrivinskih cesta uređuju u sklopu projekta Winetour, koji se provodi na području cijele Osječkobaranjskežupanije vrijednog 1,25 milijuna eura.Župan je s domaćinima iz Dalja također obišaoi lokaciju za vinski muzej u središtu Daljaodnosno podrum koji će imati i višenamjenskunadstrešnicu koja će zapravo biti pozornica prilagođenai za pristup invalidnim osobama.


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Županija je ukupno za ove namjene osigurala1,7 milijuna kuna, odnosno 100.000 eura za muzeji devetstotinjak tisuća kuna za vinske ceste. S obziromna vinorodni kraj podići će se razina turističkeponude uz autohtone proizvode i jela koji su većsada nadaleko poznata. Uz prirodne ljepote ovogkraja očekujem još veći priljev gostiju - rekao ježupan Šišljagić.vci2. Izgradnja vinske ceste i športskedvorane u PopovcuŽupan dr. sc. Vladimir Šišljagić u Popovcuje 7. ožujka 2013. godine obišao radove na izgradnji2,9 km duge vinske ceste Zlatno brdo koja serekonstruira u sklopu projekta Wine tour, a kojimje Županija privukla 1,25 milijuna eura iz fondovaEU kako bi uredila 17,5 km županijskih vinskihcesta, izgradila 4 mini muzeja i regionalni muzejvina u Osijeku, te u konačnici promovirala vino iautohtone proizvode Slavonije Opina i Baranje. Punitovci4. sijenja 2012.Ovo je cesta koja će podići turistički standardnaših vinara i vinograda, gdje se njih 50 ujedinilou udrugu kako bi inicirali infrastrukturno uređenjedijela njihova vinogorja, čulo se prilikom obilaskaradova. U tome im je partner Županija koja poredtoga ulaže 20 milijuna kuna u izgradnju ceste Popovac- Kamenac gdje je prva faza završena, a sadaslijedi druga faza izgradnje dionice u dužini od 3,5km. Ova će cesta u konačnici biti duga 5 km i prekoBanovog brda će povezati i skratiti put do KneževihVinograda i istočnog dijela Baranje, što ćeznatno utjecati na razvoj gospodarskih aktivnosti,osobito kontinentalnog turizma. Župan Šišljagićje istaknuo da posljednjih 6 godina naša Županijakontinuirano bilježi trend rasta posjeta i noćenja,te da će završetkom uređenja ove vinske ceste dosredine travnja ove godine to još dodatno privućituriste u ovaj dio Baranje.Župan Šišljagić je u sklopu posjete Popovcuobišao i radove na izgradnji nastavno sportskedvorane uz tamošnju Osnovnu školu. Jednodjelnadvorana površine 875 m 2 je u završnoj fazi, te ćepočetkom svibnja 160 popovačkih učenika moćikoristiti ovu dvoranu za sportske aktivnosti, rekaoje župan Šišljagić. Vrijednost ove županijske investicijeje 4,3 milijuna kuna.Županija nastavlja sufinanciratiprijevoz srednjoškolacaU prostorijama Osječko-baranjske županijedana 6. ožujka 2013. godine župan dr. sc. VladimirŠišljagić potpisao je ugovore sa autoprijevoznicimakojima će Županija isplaćivati 5% od ukupnecijene mjesečne karte za međumjesni javni prijevozredovitih učenika srednjih škola. Trajanje ugovoraje do lipnja odnosno do kraja ove školske godine,


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 29a daljnji nastavak ovisi o Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta koje, sukladno svojoj odluci,podmiruje 75% troškova učeničke karte. Županijaje od početka odnosno od rujna prošle godine bilapartner u ovom projektu za Opina što je do Punitovci sada izdvojila920 tisuća kuna, a za ovu godinu4. sijenja predvidjela2012.2,4 milijuna kuna za srednjoškolski prijevoz, čulose na sastanku.Panturist, osječki GPP, APP POŽEGA, vinkovačkiPolet, vukovarski Čazmatrans, Krolo-turisti Hrvatske željeznice potpisnici su današnjihugovora temeljem kojih će prevozit srednjoškolcena području Osječko-baranjske županije. ŽupanŠišljagić je istaknuo da je do sada sve teklo bezproblema, te da očekuje da će uz Ministarstvo iŽupaniju i općine i gradovi sudjelovati u ovomprojektu sufinanciranja kako bi cijena učeničkekarte u konačnici bila što manja ili čak i besplatnana zadovoljstvo djece i roditelja.Ugovori s Radio klubom Osijeki DPA MursaŽupan dr. sc. Vladimir Šišljagić potpisao je11. ožujka ugovore s Radio klubom Osijek i Društvomza podvodne aktivnosti Mursa kojima svakojod ovih udruga za njihove aktivnosti Županija donirapo 20.000 kuna.Na sastanku koji je upriličen u prostorijamaOsječko-baranjske županije na kojima su bile delegacijeDPA Mursa i Radio kluba Osijek predvođeneTihomirom Jalžetićem odnosno TihomiromŠtrekeljem razgovaralo se o radu ovih udruga i


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.vci2.njihovom doprinosu u djelovanju postrojba civilnezaštite Osječko-baranjske županije. Župan Šišljagićje prisutne još jednom podsjetio i na nedavnupokaznu vježbu povodom Međunarodnog dana civilnezašite 1. ožujka ove godine, ali i na važnostronioca i radioamatera u spašavanju i pronalaženjuunesrećenih kao i na jednu od najvažnijih pretpostavki– ostvarenja komunikacije bez koje nemaadekvatnog sustava civilne zaštite u čemu svoj doprinosdaju ove udruge.Oprema županijskim vatrogascimaU prostorijama DVD-a Valpovo 7. ožujkažupan dr.sc. Vladimir Šišljagić predao je opremuVatrogasnoj zajednici Županije, a koja će biti raspodijeljenana 92 dobrovoljna vatrogasna društva.U našoj Županiji ima preko 2000 vatrogasacakoji djeluju kroz 144 dobrovoljna vatrogasnadruštva i tri javne profesionalne vatrogasne postrojbe.Svake godine ulažemo znatna sredstvakako bismo podigli njihov materijalni standard,razinu opremljenosti i dodatno ih zaštitili u nepovoljnimi ugrožavajućim okolnostima, rekao ježupan Šišljagić ujedno im čestitajući na njihovojspremnosti i požrtvovnosti dok svakodnevno radena spašavanju ljudskih života i imovine, te sudjelujuu saniranju posljedica elementarnih nepogodai drugih vrsta nesreća.Nakon toga im je uručio 25 kompleta osobnezaštitne opreme (vatrogasna odjela, kacige čizmei rukavice), 12 kompleta za zaštitu dišnih organa,20 vatrogasnih prijenosnih motornih crpki i 480vatrogasnih cijevi. Vrijednost ove investicije je okopola milijuna kuna, čulo se tijekom primopredaje.Inače, Županija je u protekloj godini izdvojilagotovo milijun kuna za financiranje aktivnosti Vatrogasnezajednice Županije, preko 700 tisuća kunaza dobrovoljna vatrogasna društva i 260 tisućakuna za kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu.


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 31Izaslanstvo Hercegovačko-neretvanskežupanije u posjetu Osječko-baranjskojžupanijiIzaslanstvo Hercegovačko-neretvanske županijeposjetilo je 1. i 2. ožujka Osječko-baranjskužupaniju i Grad Osijek s ciljem prikupljanja pozitivnihiskustava realizacije projekata iz europskihfondova. U tome su se Denisu Lasiću, predsjednikuVlade Hercegovačko-neretvanske županije, naraspolaganje stavili i župan dr.sc Vladimir Šišljagići gradonačelnik Krešimir Bubalo.Sastanku u sjedištu Županije ovom prigodompridružio se i saborski zastupnik Dinko Burić kojije još jednom upozorio na nepravednost postojećekarte regionalnih podjela u Hrvatskoj, a koja jaizravno vezana za povlačenje sredstava iz europskihfondova.Izaslanstvo Vojvodine uOsječko-baranjskoj županijiU prostorijama Osječko-baranjske županije 6.ožujka 2013. godine župan dr. sc. Vladimir Šišljagićsa suradnicima primio je u radni posjet izaslanstvoVojvodine predvođeno pokrajinskim tajnikomza međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravuBranislavom Bugarskim, u pratnji generalnogdirektora Novosadskog sajma Gorana Vasića injihovih suradnika. Tema sastanka je bila nastavaksuradnje na privlačenju sredstava iz EU fondova.Do sada smo surađivali u dva IPA prekograničnanatječaja. U prvom natječaju odobreno nam je11 projekata vrijednih ukupno 1,1 milijun eura doknam je u drugom pozitivno ocijenjeno 12 projekatavrijednih 3,8 milijuna eura. Sada u travnju očekujemoraspisivanje trećeg natječaja u kojem ćemoTijekom dvodnevnog boravka u Osječko-baranjskojžupaniji gosti iz Hercegovine obišli sunekoliko realiziranih ili aktualnih projekata poputregionalnog Vinskog muzeja Tvrđi u okviru projektaWine Tour, Osnovne škole Ljudevita Gaja,BIOS-a, a u Regionalnoj razvojnoj agenciji organiziranasu predavanja o iskustvima naše Županijeu korištenju EU fondova..


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 33hodniku škole prikazuje podatke o trenutnoj proizvodnjielektrične energije, mjesečnim prosjecima,zaradi, utjecaju na okoliš i slično. Energetskaučinkovitost jedan je od strateški važnih projekataOsječko-baranjske županije. Do sada smo realiziraliprojekte vrijedne 20 milijuna kuna na područjupovećanja energetske učinkovitosti u školama.Ovo je druga ovakva fotonaponska elektrana, aprva je smještena kod Josipovca, također u izvedbiSEG inženjeringa. Možemo očekivati još ovakvihprojekata na javnim objektima u vlasništvu Županije- rekao je Šišljagić.ovci12. Kandit gradi novu tvornicu u OsijekuSvečanim polaganjem kamena temeljca 15.ožujka je, u nazočnosti brojnih uzvanika iz društvenogi gospodarskog života Osijeka i Osječkobaranjskežupanije, u Industrijskoj zoni Nemetinoznačen početak gradnje novih suvremenih pogonaTvornice čokolada i bombona Kandit d.o.o."Sve što smo najavljivali nakon privatizacijeKandita, počinje početkom gradnje nove, 23.000četvornih metara velike tvornice koja bi našoj tvrtkitrebala osigurati bolju budućnost. Planirani rokzavršetka radova, koji su povjereni osječkoj Gradnjid.o.o., kraj je ove godine, a rok preseljenja sa sadašnjelokacije tvornice kraj ove i početak sljedećegodine. Vrijednost investicije je 20 milijuna eura,od kojih ćemo dio pokriti iz vlastitih sredstava, anajveći dio kreditom HBOR-a u iznosu od 15 milijunaeura" - istaknuo je Müller. U novu tvornicuinstalirat će se suvremena proizvodna postrojenjakoja bi Kanditu trebala donijeti epitet regionalnogigrača u svojoj branši na tržištu jugoistočne Europe.Posebno važnim Müller je istaknuo da će sena taj način osigurati stabilnost radnih mjesta takošto će se uz postojećih 330, rastom proizvodnje,omogućiti i dodatno zapošljavanje.Gradnjom nove tvornice stvara se pogon zajedan stari osječki brand, a na taj način Kandit dajedo znanja svima onima koji traže prostore za investiranjeu Hrvatskoj da su Osijek i Osječko-baranjskažupanija za to iznimno prihvatljivi - naglasio jezamjenik župana dr.sc. Željko KraljičakPovelju o početku gradnje toga objekta u temeljenove tvornice položili su Mario Müller, direktorKandita i Krešimir Bubalo, gradonačelnikOsijeka i zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak.


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Međunarodni dancivilne zaštitePovodom Međunarodnog dana civilne zaštitedana 1. ožujka 2013. godine župan dr. sc. VladimirŠišljagić i osječki gradonačelnik Krešimir Bubaloprimili su u prostorijama Osječko-baranjske županijepredstavnike operativnih snaga civilne zaštite,predstavnike gradova i općina, predstavnike pravnihosoba, udruga i javnih institucija od posebnoginteresa za zaštitu i spašavanje.Župan Šišljagić tom je prigodom zahvalio svimakoji riskiraju svoje živote kako bi spasili drugei sačuvali imovinu od elementarnih nepogoda, katastrofai drugih nesreća i nepredviđenih situacijakoje nam stvaraju ugrozu po živote, zdravlje i materijalnadobra. Tom prilikom se prisjetio poplavaiz 2010. godine kada se u praksi pokazalo kakokvalitetno surađuju operativne snage naše Županijei koliko je značajna njihova uloga u zaštiti i spašavanjušto je preveniralo potencijalne posljedicekoje su nam prijetile.50. obljetnica Slavonskogplaninarskog savezaU povodu 50. obljetnice rada Slavonskogplaninarskog saveza, održano je više prigodnihprograma. U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnicižupan dr.sc. Vladimir Šišljagić otvorio je 2.ožujka izložbu fotografija slavonskih planinara,nakon čega su na Trgu slobode, članovi osječkogHGSS-a napravili pokaznu vježbu raznih tehnikaspuštanja pomoću užeta. Na kraju, u dvorani GČGornji grad održana je svečana Skupština na kojojsu podijeljena priznanja najzaslužnijim članovimaiz 24 planinarske udruge koje okuplja Slavonskiplaninarski savez.Nakon svečanog prijema, župan Šišljagić jena osječkoj Promenadi uz Zimsku luku nazočiosmotri postrojbi civilne zaštite specijalističke namjeneOsječko-baranjske županije koje su potomizvele pokaznu vježbu pod nazivom Drava 2013- Mali Bajar.


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 35Svečana sjednica Poglavarstvaudruge Hrvatski sokolSvečanom prisegom 20. generacije kadeta 2.ožujka započela je svečana sjednica Poglavarstvaudruge Hrvatski sokol. U nazočnosti župana dr.sc.Vladimira Šišljagića i gradonačelnika KrešimiraBubala te oko 270 uzvanika potpisana je Poveljaprijateljstva s udrugom Hrvatski sokol iz Usore,BiH. Povelju su potpisali poglavari udruga MiroslavČakalić i Željko Joskić, a potom su dodijeljenestatue Sokola donatorima i pripadnicima garde.Prigodna priznanja i zahvalnice za pruženuizuzetnu pomoć u razvoju udruge Hrvatski sokolOsijek uručene su i drugim pojedincima i organizacijama,kao i županu Šišljagiću te gradonačelnikuBubalu.20. Osječki proljetni sajamNa već tradicionalnom sajamskom prostoruna Pampasu, u nazočnosti brojnih uzvanika, gospodarstvenikai posjetitelja, 8. ožujka 2013. godineotvoren je jubilarni 20. osječki proljetni sajamkojem je nazočio i župan dr. sc. Vladimir Šišljagić.Sajam je svečano otvorio direktor Osječkogsajma d.o.o. Hrvoje Kralj, a pozdravne govore uime pokrovitelja Grada i Županije održali su gradonačelnikKrešimir Bubalo i župan dr. sc. VladimirŠišljagić.Na 2000 m 2 zatvorenog i 5000 m 2 otvorenogizložbenog prostora dominira poljoprivrednamehanizacija, prehrambeni proizvodi, sjemenska


36 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.roba, sadnice, zaštita bilja, gnojiva, finalni proizvodipoljoprivredne proizvodnje i prehrambeneindustrije.Riječ je o vrlo zahtjevnom natjecanju, jer seod učenika očekuje vještina, kreativnost i znanje.Primjerice, za pripremu menija u tri slijeda ili čokoladnetorte, namirnice su zadane, a učenici kreirajujelo i tako pokazuju kreativnost i vještinu.Sajamska priredba dodatno je obogaćena brojnimstručnim predavanjima, Opina okruglim Punitovci stolovima iprezentacijama. 4. sijenja 2012. 4. Dječja olimpijada u Đakovuvci2. Regionalno natjecanjeučenika ugostiteljskih školaGastro 2013.Stotinu i dvadeset sudionika iz sedam županijaokupilo se 22. veljače u Ugostiteljsko-turističkojškoli Osijek na regionalnom natjecanju Gastro2013. Natjecanje u Osijeku jučer je otvorio AndrejBičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,kulturu, sport i tehničku kulturu, a sudionike jeposjetio župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić nazočio je9. ožujka 4. Dječjoj olimpijadi u Đakovu koja je iove godine u Gradskoj nastavno sportskoj dvoraniokupila 6 ekipa djece predškolske dobi iz vrtićaVila, Mažuranac, Botićeva, Sunčev sjaj-Nazaret iZvrk. Nakon svečanog mimohoda djeca su odmjerilasnage u skoku u dalj, utrci autića, košarci, malomnogometu, štafetnoj utrci i utrci s preprekamaTo je 33. gastro natjecanje na državnoj razinii 8. regionalno međužupanijsko natjecanje učenikaugostiteljsko-turističkih škola. Sudjelovalo je19 strukovnih škola iz regije istok. Učenici su senatjecali u pripremanju i posluživanju jela i pića,pripremi i aranžiranju slastica i hladnih napitaka,barskom poslovanju, poslovanju recepcije hotelai putničke agencije te predstavljanju turističkogodredišta - destinacije.Opina Punitovci4. sijenja 2012. Prva baranjska Noć gladijatoraU organizaciji belomanastirskog Boksačkogkluba i karataša iz KK Beli Manastir 98, održanaje 16. veljače prva baranjska Noć gladijatora


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 37- spektakl raznih borilačkih sportova, na koji seodazvao velik broj majstora borilačkih vještina izĐakova, Vinkovaca, Valpova, Slavonskog Broda,Našica, Osijeka i Belog Manastira, ali i posjetitelja,koji su napunili tribine nastavno-sportske dvorane.Noć gladijatora otvorili su župan dr.sc. VladimirŠišljagić i gradonačelnik Belog Manastira IvanDoboš, a nakon toga predstavili su se majstori aikida,ninjutsua i karatea, nakon čega su u ringu,inače prvi put postavljenomOpinau BelomPunitovciManastiru,uslijedile borbe u ženskoj i 4. muškoj sijenja konkurenciji 2012. uK1, savate i slobodnom boksu.ovci12. Šahovski turniri u ĐakovuU organizaciji Šahovskog kluba Dama, u Đakovuje 16. veljače održan 8. ženski šahovski turnirDama i 6. šahovski kadetski turnir Mala dama.Turniri su odigrani u hotelu "Blaža" pod pokroviteljstvomGrada Đakova i gradonačelnika ZoranaVinkovića, Hrvatskog šahovskog saveza i županijskogŠahovskog saveza. Turnir, koji je okupio 60natjecateljica iz cijele Hrvatske, otvorio je župandr.sc. Vladimir Šišljagić.su snage ogledali župan Šišljagić i gradonačelnikVinković, uz pomoć prekaljenih šahista. Županu jepomagao velemajstor Mladen Palac, hrvatski reprezentativaci prošlogodišnji prvak države, dok jegradonačelnika Vinkovića usmjeravao Đakovačninvelemajstor Hrvoje Stević, aktualni prvak države.Šahovski turnir Osijek Open 2013U dvorani Gradski vrt 21. veljače započeloje seniorsko Otvoreno prvenstvo Grada Osijeka iOsječko-baranjske županije, Osijek Open 2013 nakojem su nastupila 74 šahista (i jedna šahistica)iz sedam hrvatskih županija, te jedan predstavniksusjedne Srbije. Među njima, na poziv uspješnogOrganizatorima čestitam na još jednoj dobrojorganizaciji turnira, ali bih želio čestitati i ovomženskom šahovskom klubu, jedinom prvoligašu uOsječko-baranjskoj županiji, na uspjesima koje sudo sada ostvarile - kazao je župan Šišljagić. Zanimljivoje kako je ispred hotela bilo postavljeno velikošahovsko polje s drvenim figurama. Na njemu


38 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.vci2.organizatora Šahovskog kluba Dragovoljac - Sv.Josip Radnik, natjecali su se i svi dosadašnji prvacitog šahistima izazovnog turnira. Turnir je otvoriožupan dr.sc. Vladimir ŠišljagićFender Music AwardsU prepunom Old Bridge Pubu 7. ožujka 2013.godine u organizaciji Mega muzike i Gradskogradija održana je dodjela Fender Music Awards- nagrada za najbolja glazbeno-gitaristička rockostvarenja u protekloj godini u 11 različitih kategorija.Župan novogodišnja dr. sc. Vladimir estitka Šišljagić, u imeŽupanovapokrovitelja Osječko-baranjske županije, dodijelioje nagrade Zvonimiru Paveliću i Srećku Lovrinčevićuiz poznatog osječkog banda VIS Lavine zaizniman doprinos hrvatskoj glazbi.Što su jeli naši stari u korizmiŠokačka grana Osijek dana 6. ožujka 2013.godine po 8. je put organizirala manifestaciju Štosu jeli naši stari u korizmi kojom se prezentirajutradicijski gastronomski običaji Slavonije i Baranje.U prostorijama Gradske četvrti Novi grad uSvačićevoj ulici u Osijeku tom se prigodom okupilonekoliko stotina naših sugrađana koji su blagovalidelicije stare šokačke kuhinje. Pridružili suim se župan dr. sc. Vladimir Šišljagić i osječkigradonačelnik Krešimir Bubalo koji su uvodnopozdravili okupljene i čestitali organizatorima nanjegovanju i očuvanju naše gastronomske kulturei tradicije.ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA"Narodne novine" broj 144/12.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 14. prosinca2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012.godine, osim članka 2. stavak 3., članka 3. stavak 3.i članka 80. stavak 4., koji stupaju na snagu danompristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestajuvažiti:– Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika,župana i gradonačelnika GradaZagreba ("Narodne novine" broj 109/07.,125/08., 24/11. i 150/11.), osim odredbi kojimaje uređena nespojivost obnašanja dužnostiopćinskog načelnika, gradonačelnika i županate njihovih zamjenika, koje ostaju na snazi dodana stupanja na dužnost općinskih načelnika,


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 39gradonačelnika i župana izabranih na prvimsljedećim, općim i redovitim izborima općinskihnačelnika, gradonačelnika i župana,– Zakon o izboru članova predstavničkih tijelajedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave ("Narodne novine" broj 33/01.,10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.i 109/07.), osim odredbi kojima je uređenomirovanje mandata i nespojivost obnašanjadužnosti člana predstavničkog tijela jedinice,koje ostaju na snazi do dana stupanja na snaguodluke o raspisivanju prvih sljedećih općih iredovitih izbora za članove predstavničkih tijelajedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave.Ovim se Zakonom uređuju lokalni izbori začlanove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i izbori općinskihnačelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih18 godina života, koji imaju prebivalištena području jedinice za čija se tijela izbori provode,a ostvaruje se na neposrednim izborima tajnimglasovanjem. Članove predstavničkih tijela imajupravo birati i državljani drugih država članica Europskeunije, u skladu s posebnim zakonom. Začlana predstavničkog tijela jedinice ima pravo bitibiran birač koji na dan stupanja na snagu odluke oraspisivanja izbora ima prijavljeno prebivalište napodručju jedinice za čije se predstavničko tijeloizbori provode. Za općinskog načelnika, gradonačelnikai župana te njihovog zamjenika ima pravobiti biran birač koji na dan stupanja na snagu odlukeo raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseciprijavljeno prebivalište na području jedinice za čijese tijelo izbori provode.Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore začlanove predstavničkih tijela jedinica i za općinskenačelnike, gradonačelnike i župane te njihovezamjenike. Od dana raspisivanja izbora do danaodržavanja izbora ne može proteći manje od 30niti više od 60 dana. Redovni izbori za članovepredstavničkih tijela jedinica te izbori za općinskognačelnika, gradonačelnika i župana i njihovezamjenike održavaju se istodobno, treće nedjelje usvibnju svake četvrte godine.Mandat članova predstavničkih tijela izabranihna redovnim izborima počinje danom konstituiranjapredstavničkog tijela i traje do stupanja nasnagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanjuizbora, odnosno do stupanja na snagu odlukeVlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkihtijela, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalnai područna (regionalna) samouprava. Mandatčlanova predstavničkih tijela jedinica izabranih naprijevremenim izborima počinje danom konstituiranjapredstavničkog tijela i traje do isteka tekućegmandata predstavničkih tijela izabranih naredovnim izborima. Mandat općinskog načelnika,gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranihna redovnim ili na prijevremenim izborimapočinje prvog radnog dana koji slijedi danu objavekonačnih rezultata izbora i traje do prvog radnogdana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izboranovoga općinskog načelnika, gradonačelnika,odnosno župana.Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskihlista i kandidata od strane ovlaštenihpredlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskihlista i kandidata su političke stranke i birači.Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti,osim osoba kojima je ovim Zakonom zabranjenokandidiranje, može se kandidirati za člana predstavničkogtijela jedinice, a ukoliko bude izabranaza člana predstavničkog tijela, do dana konstituiranjadužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosnoprihvaćanju dužnosti člana predstavničkogtijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležnoza poslove predstavničkog tijela.Član predstavničkog tijela koji za vrijemetrajanja mandata prihvati obnašanje nespojivedužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednikapredstavničkog tijela u roku od 8 dana od prihvaćanjadužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekomtog roka. Članu predstavničkog tijela koji nedostavi navedenu obavijest mandat miruje po silizakona. Po prestanku obnašanja nespojive dužnostičlan predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjemdužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata,ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkogtijela. Pisani zahtjev dužan je podnijeti uroku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojivedužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmogdana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.Član predstavničkog tijela ima pravo tijekomtrajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanjeiz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjevapredsjedniku predstavničkog tijela. Mirovanjemandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći


40 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.od dana dostave pisanog zahtjeva. Člana predstavničkogtijela kojem mandat miruje za vrijememirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladus odredbama ovoga Zakona. Na sjednici predstavničkogtijela umjesto člana predstavničkog tijelakoji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandatprestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanjaima zamjenik tog člana određen sukladnoodredbama ovog Zakona. Nastavljanje s obnašanjemdužnosti člana predstavničkog tijela na temeljuprestanka mirovanja mandata može se tražitisamo jedanput u tijeku trajanja mandata.Članu predstavničkog tijela mandat prestaje usljedećim slučajevima:– ako podnese ostavku, danom dostave pisaneostavke,– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpunolišen poslovne sposobnosti ili je osuđenna bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužemod 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudskeodluke,– ako mu prestane prebivalište s područja jedinice,danom prestanka prebivališta, danomprestanka državljanstva odnosno smrću.Pisana ostavka člana predstavničkog tijelatreba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanogodržavanja sjednice predstavničkog tijela,a ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 danaprije podnošenja.Člana predstavničkog tijela izabranog nakandidacijskoj listi političke stranke zamjenjujeneizabrani kandidat s iste liste s koje je izabrani član kojem je mandat prestao ili mu miruje, aodređuje ga politička stranka koja je bila predlagateljkandidacijske liste. Člana predstavničkog tijelaizabranog na kandidacijskoj listi dviju ili višepolitičkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidats iste liste s koje je izabran i član kojem je mandatprestao ili mu miruje, a određuju ga političkestranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazumnije zaključen, određuju ga dogovorno, a akone postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedećineizabrani kandidat s liste. Člana predstavničkogtijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe biračazamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijelajedinica saziva čelnik središnjeg tijela državneuprave nadležnog za poslove lokalne i područne(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.Prva konstituirajuća sjednica predstavničkih tijelajedinica sazvat će se u roku od 30 dana od danaobjave konačnih rezultata izbora. Konstituirajućojsjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednikapredsjeda prvi izabrani član s kandidacijske listekoja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više listadobilo isti najveći broj glasova konstituirajućojsjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s listekoja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.Predstavničko tijelo jedinice smatra se konstituiranimizborom predsjednika sukladno odredbamaposebnog zakona. Ako se predstavničko tijelo nekonstituira u rokovima utvrđenim Zakonom, raspisatće se novi izbori.Općinski načelnici, gradonačelnici i županibiraju se većinskim izbornim sustavom u kojemcijelo područje općine, grada, županije i Grada Zagrebačini jednu izbornu jedinicu.Općinski načelnik, gradonačelnik i župan tenjihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnostine mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinicelokalne samouprave, a župan i njegovi zamjeniciza vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovipredstavničkog tijela jedinice područne (regionalne)samouprave. Osoba koja obnaša nespojivu dužnostmora podnijeti ostavku na nespojivu dužnostu roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenjakonačnih rezultata izbora. Općinski načelnik,gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici koji zavrijeme obnašanja dužnosti prihvate nespojivudužnost, moraju podnijeti ostavku u roku od 8 danaod prihvaćanja nespojive dužnosti, ako ne podnesuostavku prestaje im mandat po sili zakona.Općinski načelnik, gradonačelnik i župan tenjihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnogdana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.Mandat općinskih načelnika, gradonačelnikai župana te njihovih zamjenika može prestati i prijeisteka mandata, sukladno odredbama ovoga Zakonai zakona koji uređuje sustav lokalne i područne(regionalne) samouprave. Općinskom načelniku,gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicimamandat prestaje po sili zakona:– ako podnese ostavku, danom dostave pisaneostavke,– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukomoduzeta poslovna sposobnost ili je osuđen nabezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem odjednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudskeodluke,


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 41– ako mu prestane prebivalište na području jedinice,danom prestanka prebivališta, ako muprestane hrvatsko državljanstvo, danom prestankadržavljanstva odnosno smrću.Općinski načelnik, gradonačelnik i župan tenjihovi zamjenici biraju se većinom glasova svihbirača koji su glasovali prema evidenciji u izvatkuiz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje.Za općinskog načelnika, gradonačelnika ižupana izabran je kandidat koji na izborima dobijeviše od 50% glasova birača koji su glasovali (prvikrug glasovanja). Iznimno, ako se kandidirao samojedan ili samo dva kandidata, izabran je kandidatkoji na izborima dobije najveći broj glasova. Akoniti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasovau prvom krugu glasovanja, održat će se drugikrug glasovanja četrnaesti dan nakon održavanjaprvog kruga glasovanja. U drugom krugu glasovanjaizbor se obavlja između dva kandidata s najvećimbrojem glasova, a izabran je kandidat kojidobije veći broj glasova birača koji su glasovali.Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkimtijelima jedinica određuje se sukladnoodredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnihmanjina. Za određivanje broja pripadnikanacionalne manjine u predstavničkom tijelu jedinicemjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva.Prije svakih lokalnih izbora središnjetijelo državne uprave nadležno za poslove općeuprave objavit će na svojim internetskim stranicamapodatke o broju članova predstavničkog tijelajedinica koji se biraju iz reda pripadnika pojedinenacionalne manjine.Pravo na zamjenika općinskog načelnika,gradonačelnika, odnosno župana iz redova nacionalnihmanjina određuje se sukladno odredbamaUstavnog zakona o pravima nacionalnih manjina izakona kojim se uređuje sustav lokalne i područne(regionalne) samouprave. Pravo birati zamjenikaopćinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno županaiz reda pripadnika nacionalnih manjina imajusamo birači pripadnici manjina koje imaju pravo nazamjenika te imaju prebivalište u jedinici. Pravobiti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika,odnosno župana iz reda pripadnikanacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnikanacionalnih manjina koji na dan stupanja na snaguodluke o raspisivanju izbora ima najmanje šestmjeseci prijavljeno prebivalište na području jediniceza čije se tijelo izbori provode.Sredstva za pokriće troškova izbora osiguravajuse u proračunu jedinice lokalne samouprave.ZAKON O PRAVU NA PRISTUPINFORMACIJAMA"Narodne novine" broj 25/13.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 15. veljače2013., a stupa na snagu 8. ožujka 2013. godine.Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važitiZakon o pravu na pristup informacijama ("Narodnenovine" broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.).Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristupinformacijama i ponovnu uporabu informacija kojeposjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načelaprava na pristup informacijama i ponovnu uporabuinformacija, ograničenja prava na pristup informacijamai ponovnu uporabu informacija, postupakza ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijamai ponovnu uporabu informacija, djelokrug,način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenikaza informiranje te inspekcijski nadzornad provedbom ovoga Zakona. Cilj ovoga Zakonaje omogućiti i osigurati ostvarivanje UstavomRepublike Hrvatske zajamčenog prava na pristupinformacijama, kao i na ponovnu uporabu informacijafizičkim i pravnim osobama putem otvorenostii javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Tijela javne vlast, u smislu ovog Zakona, sutijela državne uprave, druga državna tijela, tijelajedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,pravne osobe s javnim ovlastima i drugeosobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravneosobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinicalokalne ili područne (regionalne) samouprave,pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnuslužbu, pravne osobe koje se u cijelosti financirajuiz državnog proračuna ili iz proračuna jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave, kao itrgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ijedinice lokalne i područne (regionalne) samoupraveimaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.Tijela javne vlasti obvezna su na internetskimstranicama objaviti na lako pretraživ način:– zakone i ostale propise koji se odnose na njihovopodručje rada;


42 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.– opće akte i odluke koje donose, kojima seutječe na interese korisnika, s razlozima zanjihovo donošenje;– godišnje planove, programe, strategije, upute,izvještaje o radu, financijska izvješća i drugeodgovarajuće dokumente koji se odnose napodručje rada tijela javne vlasti;– podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenjuproračuna;– informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnimsredstvima ili donacijama uključujućipopis korisnika i visinu iznosa;– informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, simenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenihjedinica i njihovim podacima za kontakt;– zapisnike i zaključke sa službenih sjednicatijela javne vlasti i službene dokumente usvojenena tim sjednicama, te informacije o raduformalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;– informacije o postupcima javne nabave i dokumentacijiza nadmetanje te informacije oizvršavanju ugovora;– obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnudokumentaciju;– registre i baze podataka ili informacije o registrimai bazama podataka iz njihove nadležnostii načinu pristupa;– obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristupinformacijama i ponovnoj uporabi informacijas podacima za kontakt službenika zainformiranje;– visinu naknade za pristup informacijama i ponovnuuporabu informacija, prema kriterijimautvrđenim Zakonom.Tijela javne vlasti obvezna su javnost informiratio:– dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenihtijela i vremenu njihova održavanja, načinurada i mogućnostima neposrednog uvida unjihov rad,– broju osoba kojima se može istodobno osiguratineposredan uvid u rad tijela javne vlastipri čemu se mora voditi računa o redoslijeduprijavljivanja.Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredanuvid u svoj rad kada se radi o pitanjima ukojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosnoako se radi o informacijama za koje postojeograničenja prava na pristup prema odredbamaovog Zakona.Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanjaprava na pristup informacijama donijeti odlukukojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnuza rješavanje ostvarivanja prava na pristupinformacijama - službenika za informiranje.Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost saslužbenim podacima o službeniku za informiranje.Tijelo javne vlasti dužno je o odluci o određivanjuslužbenika za informiranje izvijestiti Povjerenikaza informiranje - neovisno državno tijelo za zaštituprava na pristup informacijama, u roku od mjesecdana od donošenja odluke o određivanju službenikaza informiranje. Povjerenik vodi Registar službenikaza informiranje.Službenik za informiranje:– obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,sukladno unutarnjem ustroju tijelajavne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnihzahtjeva za pristup informacijama i ponovneuporabe informacija,– unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanjai objavljivanja informacija koje su sadržaneu službenim dokumentima koji se odnosena rad tijela javne vlasti,– osigurava neophodnu pomoć podnositeljimazahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenihovim Zakonom.Tijelo javne vlasti dužno je voditi posebanslužbeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukamao ostvarivanju prava na pristup informacijamai ponovnu uporabu informacija, u skladus odredbama ovog Zakona. Ustroj, sadržaj i načinvođenja službenog upisnika propisat će pravilnikomministar nadležan za poslove opće uprave.Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijamakoje se tiču svih postupaka koje vodenadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjamaza vrijeme trajanja tih postupaka. Tijela javnevlasti mogu ograničiti pristup informaciji:– ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,sukladno zakonu kojim se uređuje tajnostpodataka;– ako je informacija poslovna ili profesionalnatajna, sukladno zakonu;– ako je informacija porezna tajna, sukladnozakonu;


15. ožujka 2013.ŽUPANIJSKA KRONIKA 43– ako je informacija zaštićena zakonom kojimse uređuje područje zaštite osobnih podataka;– ako je informacija u postupku izrade unutar tijelajavne vlasti, a njeno bi objavljivanje prijedovršetka izrade cjelovite i konačne informacijemoglo ozbiljno narušiti proces donošenjaodluke.Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristupinformacijama:– pravodobnim objavljivanjem informacija osvome radu na primjeren i dostupan način,odnosno na internetskim stranicama tijelajavne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjemkatalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,radi informiranja javnosti,– davanjem informacije korisniku koji je podniozahtjev na jedan od sljedećih načina: neposrednimdavanjem informacije, davanjem informacijepisanim putem, uvidom u dokumentei izradom preslika dokumenata koji sadržetraženu informaciju, dostavljanjem preslikadokumenta koji sadrži traženu informaciju, nadrugi način koji je prikladan za ostvarivanjeprava na pristup informaciji.Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijipodnošenjem usmenog ili pisanog zahtjevanadležnom tijelu. Na pristup informacijama upostupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćajuse upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlastiima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnihmaterijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije,kao i na naknadu troškova dostave traženeinformacije. Na zahtjev korisnika tijelo javnevlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.Kriterije za određivanje visine naknade i načinnaplate naknade propisat će Povjerenik. Ostvareniprihodi od naknade prihodi su tijela javne vlasti.Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelojavne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaPovjerenik, kojega bira Hrvatski sabor na vrijemeod pet godina uz mogućnost ponovnog izbora. Inspekcijskinadzor nad provedbom ovoga Zakonaobavljaju inspektori i drugi ovlašteni službeniciUreda povjerenika. U obavljanju inspekcijskognadzora, inspektori imaju pravo zahtijevati i dobitiod tijela javne vlasti sve informacije koje su predmetpostupka, u skladu s ovim Zakonom. Sva tijelajavne vlasti dužna su surađivati s Povjerenikom.Tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostavitiizvješće o provedbi ovoga Zakona za prethodnugodinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.Tijela javne vlasti osigurat će organizacijske,materijalne, tehničke i druge uvjete za provođenjeodredbi ovog Zakona u roku od 90 dana od njegovastupanja na snagu.


44 ŽUPANIJSKA KRONIKA15. ožujka 2013.Osječki slonNa sjeverozapadnom dijelu Trga Ante Starčevića, na uglu koji tvore Strossmayerovai Ribarska ulica u Osijeku, podignuta je u 18. stoljeću uglovnica u baroknomslogu. Poznata je pod imenom "Kod slona" jer je na uglu te zgrade iznad ulazau trgovinu u 19. stoljeću postavljena statua slona na uzidanoj željeznoj konzoli.Autor ove statue je nepoznat, kao i razlog njezinog postavljanja u središtu gradaOsijeka. Mišljenja muzeologa i povjesničara, o tome se razlikuju, a s njima seisprepliću i osječke legende. Prema povijesnoj je interpretaciji, osječki slon nekadabio simbolom trgovačko-bankarskoga središta grada.

More magazines by this user
Similar magazines