Kaasaegse tervisedenduse dilemmad ja võimalused Eestis ja ...

www2.tai.ee
  • No tags were found...

Kaasaegse tervisedenduse dilemmad ja võimalused Eestis ja ...

Kaasaegse tervisedendusedilemmad ja võimalusedAnu KasmelRahvusvaheline Tervisedenduse Assotsiatsioon


International Union for Health PromotionKogukonna areng• Kogukonna arengu protsessid on tunnistatudtõhusaimaks ja tulemuslikemaks rahvastiketervise edendamiselRappoport, , 1981, Minkler, , 1992, Fawcett & White, , 1994• Kogukonna arengu protsesse on Eestisrakendatud 15 aastat - teema on IN;


International Union for Health Promotion)Welcome to swamp! Bopp, 2005


International Union for Health PromotionKogukonnad


International Union for Health PromotionI dilemma: Kogukonna mõiste?• … indiviidide kogum, kellel on ühisedhuvid, vajadused ning kes on suutlikudmobiliseeruma ühiste eesmärkidesaavutamiseks.Rappaport 1977, Duffy & Wong, , 1996, Perkins, , 1998,


International Union for Health PromotionII Dilemma: Diskursus• Kogukonna arengu diskursuses esinevadsuured eriarvamused kontseptsioonidetõlgenduses, lähenemiste filosoofias jakogukonna arengu strateegiates.• Valitsevad äärmiselt erinevad ja kohativastuolulised paradigmad.


International Union for Health PromotionKaks juhtivat paradigmatGuba & Lincoln, 1989Positivistlik paradigma• Etteantud eesmärgid• Teadaolevad tehnikad• Silmnähtavad problemid• Teoorial põhinev• Etteantud ’tõde’• Kindel pind ?Kuid – tulemuslikkus vähenevõi küsitav!Konstruktivistlik paradigma• Müriaad segaseidprobleeme• Muutuv kontekst• Tõsised probleemid• Kogukonna ’tõde’• Soine pinnas?Kuid – tulemuslikkus hea!


International Union for Health PromotionIII dilemma: Väljakutsed kogukonnas• Müriaad erinevatest vajadustest japrobleemidest;• Mitmed erinevad programmid ja projektid,mõned neist riiklikud, mõned lokaalsed;• Nii kogukonnapõhised kui kogukonna arenguprojektid;• Hindamine on tüsilik, kompleksne,multimeetodeid, asjaosaliste osavõttu, nii kvalit.kui kvant. viise, jpm eeldav.


International Union for Health PromotionKolm erinevat lähenemist muutustesaavutamisel kogukonnas..Strateegia Eesmärk NäitedI TraditsioonilinetervisekasvatusTõsta teadlikkustKooli ainekava,meediaII TervisedenduseprogrammidkogukonnasIIITervistedendavkogukondVähendadaindividuaalseidriskitegureidLaiendada kogukonnavõimestumist, parendadapsühhosotsiaalsetkeskkonda, suurendadasotsiaalset sidusust,TervisekampaaniadnõustamineIgaühe kaasatusotsusetegemisse,planeerimisse;ühistegemised;Integreeritudpüsitegevustesse


International Union for Health PromotionIV dilemma: Vastuolud teoorias ja praktikas• Vastuolu tervisedendusetõenduspõhistes lähenemistes jaotsustetegijate ootustes rakendada jahinnata traditsioonilisi, meditsiinilistel jakäitumuslikel paradigmadel põhinevaidlähenemisi ka kogukondades.


International Union for Health PromotionMõttekoht: mis on tervisedendustrvisedendus?• Tervisedendus - Kunst ja teadus, misvõimaldab inimestel suurendada kontrollioma tervisemõjurite üle ja seegaparendada oma tervist.Ottawa Charta, , 1986• Võimestumine – suutlikkus kontrollidaoma elukorraldust.Rappoport, , 1981


International Union for Health PromotionVõimestumise paradigma• Haigused tekivadkogukonna võimalusepuudusest ise oma eluüle otsustada;• Võimu ja jõukasutamisest inimesemahasurumiseks.• Lahenduseks onvõimestumine;• Kogu ühiskonnal onroll muutustesaavutamisel.


International Union for Health PromotionKäitumuslik paradigma• Kujunenud meditsiinilisestmudelist• Haigused on indiviidideriskikäitumise tulemus• “Victim blaming”• Ühiskond saab vastutusestkõrvale hoida• Haiguse kui sotsiaalsefenomeni eitamine• St lahenduseks onkäitumise muutusesaavutamine• Domineerib terviskasvatus


Süsteemi paradigma• Terviseprobleemideteke sõltubsüsteemist – harvakäivitab selle vigasüsteemi ühes osas• Kombinatsioonmakro-, meso- jamikrotasanditeguritest• Indiviidid toimivadjohtuvalt süsteemimõjusfäärist.


International Union for Health PromotionHierarhiline lähenemine versuskogukonnapõhine lähenemineLabonte, 1998


International Union for Health PromotionKogukondade võimestumise ja hindamiseuuring 2003-20052005Põhines võimestumise ekspansiooni mudelil (Kasmel& Lipand,2007), kasutativõimestava e. realistlikuhindamise(empowerment evaluation) ) (Fettermann(1996) metoodikat ningrakendati ühemaakonna kolmes kogukonnas:i) Hierarhilise lähenemisegal- riikliku programmi töötöögrupis–narkomaania programmi raamesii)Lokaalse algatuse töötöögrupis– turvalise kogukonnaprogrammi raamesiii)Sotsiaalselt tundlikus kogukonnas - eakate naistetöögrupis.


Kogukonna võimestumise analüüsTeoreetiline raamistikKogukonna suutlikkuse planeerimineKogukonna suutlikkuse arenduskogukonna mobilisatsioon kogukonna vajaduste analüüspädevuse arendusplaneeriminestruktuuri arenduselluviiminetoetava keskkonna arendushindamineKogukonna võimestumise hindamine


International Union for Health PromotionEesmärkide saavutamineMuutusedtervisesMuutusedtervisemõjuritesMuutusedvõimestumisesTegevused suutlikkusearendamiseks


International Union for Health PromotionUuringu etapidI etapp: Võimestumise kontseptsiooni selgitaminekogukonna liikmete seas, selle valdkondade e.domeenide ja indikatorite määratlemine;II etapp: Mõõtmisvahendi koostaminevõimestumise ekspansiooni hindamiseks;III etapp: Muutuste hindamine võimestumiseerinevates valdkondades .


International Union for Health PromotionVõimestav e. realistlik hindamine• “… hindamise kontseptsioonide, tehnikate ja leidudekasutamine tegevuste parendamiseks, tulemustemääratlemiseks ja kogukonna võimestumiseks”.Fettermann, 1996.• Süstemaatiline interaktiivne tegevus kogukonnaterviseprobleemide määratlemiseks, ulatuse ja olulisusehindamiseks, lahendusteede leidmiseks, nendeelluviimiseks ja progressi ning protsessi järjepidevakshindamiseks viisil, mis suurendab kogukonnavõimestumist. Wallerstein, 2005• Endogeenne protsess, põhineb salutogeeniliselorientatsioonil ja on samaaegselt nii võimestumisestrateegia kui ka hindamise meetod. Laverack 2005


International Union for Health PromotionKogukondade poolt välja toodudvõimestumise valdkonnad ja indikaatorid• Kogukonna aktiveerumine (osavõtt,liidriteolemasolu, , gruppide ja võrgustike volemasolu)• Kogukonna pädevusp(teadmised ja oskusedvajaduste analüüsiks, tõenduspohistelahenduste elluviimiseks ja tegevuste/tulemustehindamiseks)• Probleemilahenduste juhtimise oskused(meeskonnatöö, paindlikkus, juhtimisoskused,kaasamisoskused)• Toetava keskkonna loomine (poliitilise,sotsiaalse, finantsilise ja eksperttoetusesaavutamise oskused) Kasmel & Lipand, 2007


International Union for Health PromotionKogukonna suutlikkuse valdkonnadAllikasGoodman jt,1996Hawe jt, 2000Bopp jt,1999Laverack jaLabonte,2000Bush, DoverjaMutch2002Domeen-Kogukonnatunnetus-Osaleminekogukonna töös- Ressursid- Oskused- Liidrid-Kriitilineanalüüs- Võrgustikud-Kogukonnaajaloo mõistmine-Kogukonnaväärtused-Infrastruktuur-Partnerluseloomine jaorganisatsioonikeskkond-Probleemilahndusesuutlikkusearendus-Kogukonnatunnetus- Osalemine- Ressursid-Oskused jateadmised- Juhtimine-Kommunikatsioon-Pidevõppimine- Osavõtt- Liidrid-Problemihindamine-Organisasioonilisedstruktuurid-Ressurssidemobiliseerimine-Seosedteistega-Kriitilineanalüüs-Välispartneriteroll-Võrgustikud-TeadmisteÜlekanne-Probleemilahendus-Infrastrktuuriareng


FinantstoetusInternational Union for Health PromotionEksperttoetusVõimestumise valdkondade muutus ajasEksperttoetusFinantstoetusSotsiaalne toetusIntegreeritudlähenemisega projektAktiveeritus32,521,510,50Aktiveeritus43,532,521,510,50PädevusOskusedPädevusPoliitiline toetusOskusedHierarhilise lähenemisegaprojekt e. ‘ülalt-alla’200320042005EksperttoetusFinantstoetus200320042005Kogukonna arengu projekte. ‘alt-üles’ lähenemineSotsiaalselt tundlik kogukondAktiveeritus32,521,510,50PädevusOskused200320042005Sotsiaalne toetusPoliitiline toetusSotsiaalne toetusPoliitiline toetus


International Union for Health PromotionSotsiaalne ebavõrdsus tervisesNational Strategy to Reduce Social Inequalities in Health, Norway 2007.


International Union for Health PromotionMida me õppisime?• Kogukondi peab kuulama.• Kogukond on vaja enda jaoks ära defineerida, mida tamõistab võimestumise all.• Kogukonnad Eestis vajavad muutuste saavutamiseks tervisespoliitilist, sotsiaalset, finantsilist ja eksperttoetust,teadmisi protsessidest maailmas ja nende rakendustest jaenim – kogukonna aktiveeritust.• Võimestumise strateegiana sobib Eesti kogukondadeleosavõtul põhineva hindamise rakendamine, mille eelisekson teadmiste püsiv jäämine kogukonda.• Võimestava hindamise strateegia võimaldab aktiveeridasotsiaalselt tundlikke gruppe, , kes seda enim vajavad.

More magazines by this user
Similar magazines