Symbole formularzy w systemie ESPI

knf.gov.pl

Symbole formularzy w systemie ESPI

UKNFLipiec 2010Symbole formularzy systemu ESPI, które słuŜą przekazywaniu śródrocznych i rocznych raportów okresowychemitentów (niebędących funduszami inwestycyjnymi) wraz z opisem ich przeznaczenia 1NazwaOpisI. Formularz raportu rocznego dla emitentów będących jednostkami samorządu terytorialnegoJST-R formularz raportu rocznego dla jednostek samorządu terytorialnegoII. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych stosującychMSR (tj. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej orazzwiązane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i inne standardy m.in. standardyrównowaŜne i akceptowane (por. par. 2 ust. 1 pkt 46 - 48 Rozporządzenia o informacjach bieŜących i okresowychemitentów 2 ):QQSQSrPPSPSrRRSformularz raportu kwartalnegoformularz skonsolidowanego raportu kwartalnegoformularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnegoformularz raportu półrocznegoformularz skonsolidowanego raportu półrocznegoformularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznegoformularz raportu rocznegoformularz skonsolidowanego raportu rocznegoIII. Formularz śródrocznego raportu zarządu słuŜy do przekazywania śródrocznego raportu zarządu w miejsce raportówkwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych w ściśle określonych przypadkach wynikających zRozporządzenia o informacjach bieŜących i okresowych emitentów (por. par. 82 ust. 4, 5 [z zastrzeŜeniem par. 99], 8 -10):RZformularz śródrocznego raportu zarząduIV. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowychprowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - stosujących polskie zasady rachunkowości(PZR)*:formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lubSA-Q usługowąformularz skonsolidowanego raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą,SA-QS budowlaną, handlową lub usługowąformularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działanośćSA-QSr wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąformularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą,SA-P budowlaną, handlową lub uslugowąformularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą,SA-PS budowlaną, handlową lub usługowąformularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego dla emitentów prowadzących działalnośćSA-PSr wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąformularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lubSA-R usługowąformularz skonsolidowanego raportu rocznego dla emitentów prowadzących działanośći wytwórczą, budowlaną,SA-RS handlową lub usługowąV. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych będącychbankami - stosujących polskie zasady rachunkowości (PZR)*:SAB-Q formularz raportu kwartalnego dla bankówSAB-P formularz raportu półrocznego dla bankówSAB-R formularz raportu rocznego dla bankówVI. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych będącychnarodowymi funduszami inwestycyjnymi - stosujących polskie zasady rachunkowości (PZR)*:SAF-Q formularz raportu kwartalnego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-QS formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-QSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-P formularz raportu półrocznego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-PS formularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-PSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-R formularz raportu rocznego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychSAF-RS formularz skonsolidowanego raportu rocznego dla Narodowych Funduszy InwestycyjnychVII. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych będącychdomami maklerskimi - stosujących polskie zasady rachunkowości (PZR)*:


UKNFLipiec 2010SAM-Q formularz raportu kwartalnego dla domów maklerskichSAM-QS formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego dla domów maklerskichSAM-QSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego dla domów maklerskichSAM-P formularz raportu półrocznego dla domów maklerskichSAM-PS formularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla domów maklerskichSAM-PSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego dla domów maklerskichSAM-R formularz raportu rocznego dla domów maklerskichSAM-RS formularz skonsolidowanego raportu rocznego dla domów maklerskichVIII. Formularze słuŜące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych będącychzakładami ubezpieczeń - stosujących polskie zasady rachunkowości (PZR)*:SAU-Q formularz raportu kwartalnego dla zakładów ubezbieczeńSAU-QS formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego dla zakładów ubezpieczeńSAU-QSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego dla zakładów ubezpieczeńSAU-P formularz raportu półrocznego dla zakładów ubezpieczeńSAU-PS formularz skonsolidowanego raportu półrocznego dla zakładów ubezpieczeńSAU-PSr formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego dla zakładów ubezpieczeńSAU-R formularz raportu rocznego dla zakładów ubezpieczeńSAU-RS formularz skonsolidowanego raportu rocznego dla zakładów ubezpieczeń* Emitenci sporządzający sprawozdania finansowe / skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR lubinnymi niŜ PZR zasadami rachunkowości przekazują raporty okresowe (roczne i śródroczne) na formularzachwskazanych w pkt II.1Emitenci stosujący inne standardy niŜ PZR, którzy przekazują raporty okresowe w języku innym niŜ język polskistosują formularze przewidziane dla MSR i innych standardów (patrz punkt II). Natomiast w przypadku stosowania PZR,do przekazywania obcojęzycznej wersji raportu słuŜy formularz uniwersalny (UNI-EN). Niemniej uŜycie formularzauniwersalnego jest dopuszczalne równieŜ w pierwszym przypadku.2Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

More magazines by this user
Similar magazines