informator WSKiZ3.17 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu

informator WSKiZ3.17 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

STUDIA INŻYNIERSKIEINFORMATYKAdr inż. Janusz KlebanKierownik Zakładu InformatykiCzłonek IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).Uczestniczy w pracach HiPEAC (High-Performance EmbeddedArchitecture and Compilation) oraz w projekcie „Inżynieria InternetuPrzyszłości”. Adiunkt Politechniki Poznańskiej.Informatyka to dziedzina nauki, która rozwija się szczególniedynamicznie, stwarzając wciąż nowe wyzwaniai szanse dla coraz bardziej wyrafinowanych zastosowań.Wszystkie prognozy dotyczące rynku pracy przewidują,że w najbliższych latach to właśnie w sektorze IT wystąpinajwiększe zapotrzebowanie na dobrze przygotowanychspecjalistów.„Informatyka w Wyższej Szkole Komunikacjii Zarządzania to przede wszystkim praktycznawiedza inżynierska, kompetentni wykładowcyoraz dostosowany do potrzeb rynku programkształcenia. W ramach zajęć dydaktycznychstudenci mogą uzyskać certyfikaty takich firmjak Microsoft i CISCO oraz certyfikat amerykańskiejuczelni IUPUI, potwierdzający umiejętnościzdobyte podczas warsztatów grafikikomputerowej organizowanych przez WSKiZwspólnie z IUPUI”.Najlepszą rekomendacją naszego kierunku są sukcesy studentóww konkursach programistycznych (np. Imagine Cup) oraz uznanieabsolwentów na rynku pracy.NASZE ATUTY• Kompetentna i doświadczona kadra wykładowców, posiadającawiedzę teoretyczną i praktyczną.• Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów: Microsoftoraz CISCO.• 7 laboratoriów komputerowych. W ramach umowy z firmą Microsoft(program MSDN-AA) studenci i pracownicy dydaktyczni WSKiZmają możliwość korzystania z oprogramowania firmy Microsoftw różnych wersjach językowych i na różne platformy sprzętowe.• Unikatowe w Wielkopolsce warsztaty grafiki komputerowej prowadzonew języku angielskim przez wykładowców i studentówz Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI, USA).• Otwartość na inicjatywy studenckie i wspieranie działań podejmowanychw ramach studenckiego Koła Naukowego.• Dobre relacje z poznańskimi uczelniami publicznymi, w szczególnościz Politechniką Poznańską.10 Informator 2012/13www.wskiz.edu11


STUDIA INŻYNIERSKIEZARZĄDZANIEI INŻYNIERIA PRODUKCJIprof. zw. dr hab. inż. dr h.c.Bolesław JurkowskiKierownik Zakładu Zarządzaniai Inżynierii ProdukcjiW 1999 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa w zakresiefizyki polimerów od Metal-Polymer Research Institute of BelarusNational Academy of Sciences (instytut pracujący w zakresie technikilotniczej i kosmicznej). Jest autorem 23 patentów. Ma dwudziestoletniedoświadczenie w przemyśle polskim i zagranicznym nastanowiskach technicznych.„Obecna sytuacja na rynku pracy daje zieloneświatło dla inżynierów. W perspektywie najbliższychlat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresuzarządzania i inżynierii produkcji będzie ciąglewzrastać”.Zakład Zarządzania i Inżynierii Produkcji istnieje w WSKiZ od2004 r. Oferta Zakładu to wyjątkowa propozycja wśród uczelni niepublicznychw Wielkopolsce. W trakcie studiów studenci uzyskująteoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskiew zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowaniaprocesami regulacji automatycznej i ochrony środowiska, poszukiwaneprzez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczneabsolwenta gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęciewłasnej działalności. W trakcie studiów studenci mają możliwośćzdobycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TÜV*.* WSKiZ wraz z TÜV Akademia Polska organizuje szkolenie „Audytor WewnętrznySystemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004”. Certyfikat TÜV umożliwia efektywne prowadzenie audytów,w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowaniedziałań korygujących.18 Informator 2012/13www.wskiz.edu19


STUDIA INŻYNIERSKIEZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIMocne strony absolwentów• Uczenie się od najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy.• Praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas licznych praktyk studenckich.• Praktyczna wielostronna wiedza inżynierska.• Trening przygotowania projektów w ramach wielu przedmiotów inżynierskich.• Możliwość kontynuowania nauki na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.NASZE ATUTYDostępne specjalnościZarządzanie produkcjąZarządzanie jakością oraz inżynieriabezpieczeństwa i higieny pracyZarządzanie logistykąStudenci zdobywają wiedzę z zakresu: ekonomii, marketingu przemysłowego, zarządzaniakadrami, planowania strategicznego oraz komunikacji interpersonalnej. Nabywają także umiejętnościprojektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.Studenci zdobywają wiedzę z zakresu: normalizacji, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzaniaprojektami, rachunku kosztów i innych zagadnień składających się na szeroko rozumianezarządzanie jakością i inżynierią BHP.Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu:projektowania logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia, a także infrastruktury i technikiwykorzystywanej w procesach logistycznych przedsiębiorstwa. Poznają tajniki logistyki,zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadami.Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek studiów cieszącysię niesłabnącą popularnością. Znaczna część programu studiów(ponad 50%) realizowana jest w specjalistycznych laboratoriachtechnologicznych i komputerowych z zakresu: podstaw metrologii,badań chemicznych, badań wytrzymałościowych, materiałoznawstwa,podstaw automatyzacji, procesów i technologii produkcji,organizacji procesów produkcyjnych, badań wad wyrobów, elektronikii elektrotechniki, grafiki inżynierskiej oraz informatyki. Dziękitemu można w praktyce zapoznać się z najnowszymi osiągnięciamiwiedzy inżynierskiej.Z kolei bogaty program komponentu ekonomicznego tego kierunkuskoncentrowany jest na problematyce zarządzania procesamiprodukcyjnymi, w tym na projektowaniu nowych systemów produkcyjnych,eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania.Warto podkreślić, że studenci tego kierunku mają możliwość zdobyciadodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TÜV** WSKiZ wraz z TÜV Akademia Polska organizuje szkolenie „Audytor WewnętrznySystemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004”. Certyfikat TÜV umożliwia efektywne prowadzenie audytów,w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowaniedziałań korygujących.• Starannie dobrana kadra wykładowców z wieloletnim stażempracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.• Praktyki studenckie odbywające się w przedsiębiorstwach produkcyjnych.• Dominująca część zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia.• Atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdobyciewiedzy technicznej i ekonomicznej.• Kształcenie specjalistów – inżynierów dla przedsiębiorstw.• Dobrze wyposażone laboratoria.• Zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania.• Prace dyplomowe nakierowane na potrzeby przedsiębiorstw.PERSPEKTYWY ZAWODOWEAbsolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w nowoczesnych zakładachprzemysłowych, gdzie odpowiadają za zarządzanie produkcjąlub jakością przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego. Sąrównież chętnie zatrudniani w działach logistycznych, handlowychi dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżerads. zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją i bezpieczeństwem,inżyniera ds. produkcji, analityka BHP. Średnie wynagrodzenieinżyniera procesu produkcji oraz specjalisty ds. planowaniaprodukcji wynosi 4653 zł brutto. Kierownik działu rozwoju zarabiaśrednio 8824 zł brutto miesięcznie (źródło: Raport Płacowy AdvisoryGroup TEST Human Resources 2010).W roku 2008 roku zespół Koła Naukowego – Ewolwenta, podkierownictwem Pana Rektora dra inż. Eugeniusza Neumanna, zająłIII miejsce w krajowym finale prestiżowego międzynarodowego konkursuz zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global ManagementChallenge Poland 2008.20 Informator 2012/13www.wskiz.edu21


STUDIA LICENCJACKIEZARZĄDZANIEprof. nadzw. dr hab. inż.Franciszek TomaszewskiKierownik Zakładu ZarządzaniaSpecjalista w zakresie zarządzania, zarządzania transportem i eksploatacją.Prowadzi od wielu lat wykłady w Wyższej Szkole Komunikacjii Zarządzania z zakresu podstaw zarządzania, współczesnych metodi koncepcji zarządzania oraz metod sprawnego zarządzania. Wykształcenieinżynierskie pozwala mu na zwrócenie uwagi na wykładachna szersze pojęcie zarządzania przedsiębiorstwem nie tylkow ujęciu ekonomicznym i finansowym, ale również w aspekcie technicznym.Współczesne przedsiębiorstwo to niezwykle skomplikowanysystem antropotechniczny, człowiek-maszyna. Współczesny menedżerpowinien posiadać również wiedzę z tego zakresu. Elementyte obok zasad i fundamentów zarządzania występują w wykładachprofesora. Członek wielu towarzystw naukowych. Przez dwie kadencjesprawował funkcję przewodniczącego Zespołu TransportuSzynowego Komitetu Transportu PAN.„Zarządzanie, kierowanie to szczególne przywództwow świecie biznesu, w świecie walkio jakość produktu, rynek i klienta. Wiedza z zakresuzarządzania produktem, zarządzania strategicznego,projektem, zasobami ludzkimi, jakością orazwiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa, strategiimarketingowej, zarządzania czasem czy ryzykiemsprawia, że współczesny menedżer znajdujesię w odpowiednim miejscu i czasie, aby odnieśćsukces biznesowy. Takie możliwości daje programstudiów na kierunku Zarządzanie, który zostałopracowany wg najnowszych standardów w zakresiezarządzania przedsiębiorstwem i relacjamifinansowo-marketingowymi. Został on zaprojektowany,aby absolwent tego kierunku sprostałzadaniom stawianym przed menedżerem przedsiębiorstwai wyzwaniom współczesnego rynku. Naszprogram studiów jest praktyczny i najlepszy merytorycznie,co jest dewizą Wyższej Szkoły Komunikacjii Zarządzania – PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA”.22 Informator 2012/13www.wskiz.edu23


STUDIA LICENCJACKIEZARZĄDZANIEDostępne specjalnościRachunkowośći zarządzanie finansamiZarządzanie przedsiębiorstwemHandel i marketingProgram specjalności umożliwia uzyskanie wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu m.in.:księgowości, finansów, analizy finansowej czy zarządzania wartością firmy. Uwzględnia on równieżMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy SprawozdawczościFinansowej.Studenci otrzymują kompleksowy pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacjii zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają nowoczesne metody zarządzania w kluczowych obszarachtakich jak: planowanie strategiczne, HR oraz finanse.Studia w ramach tej specjalności dają umiejętności analityczne oraz menedżerskie z zakresu: zarządzaniaproduktem, marką, prowadzenia kampanii promocyjnej, a także obsługi procesów sprzedaży.Mocne strony absolwentów• Wszechstronne umiejętności – interdyscyplinarna wiedza.• Połączenie wiedzy z praktyką poprzez udział w projektach i stażach.• Poszerzanie swojej wiedzy w ramach Studenckiego Marketingowego Koła Naukowego AIDA.• Rozległa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości.• Poznanie najnowszych rozwiązań biznesowych i trendów rynkowych.ZARZĄDZANIEPodstawowym warunkiem sukcesu w biznesie jest znajomośćmechanizmów rządzących zachowaniem rynku i klientów. Studia nakierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć studentom wiedzę ogólnąz takich dziedzin jak: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing orazopanować praktyczne umiejętności menedżerskie tj.: zarządzanieprzedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzaniefinansami czy zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnejproduktu.NASZE ATUTY• Wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktycznem.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UniwersytecieEkonomicznym w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej.• Autorskie programy przedmiotów specjalnościowych.• Zajęcia z praktykami biznesu.Czy wiesz, że...Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, chcączwrócić uwagę na istotę strategicznego zarządzaniaw przedsiębiorstwach, ogłosiła rok 2012 RokiemDobrego Zarządzania? Przedsiębiorcy oraz osoby, któreplanują założyć własną działalność gospodarcząw 2012 roku, mogą liczyć na wsparcie w postaci:szkoleń, doradztwa i dofinansowania.PERSPEKTYWY ZAWODOWEAbsolwenci Zarządzania mogą pracować na takich stanowiskachjak: menedżer na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem,specjalista ds. nowych metod i technik zarządzania, specjalistads. zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu, specjalistads. PR, analityk finansowy, specjalista ds. finansów czy księgowości.Absolwenci są też przygotowani do kariery na średnich szczeblachzarządzania w firmach. Mogą również rozpocząć własną działalnośćgospodarczą.24 Wykład – “Dni Praktyków 2011” – Ireneusz Szpot, Prezes Zarządu firmy SZPOTInformator 2012/13www.wskiz.edu25


STYPENDIUM ZA MATURĘSTUDIUJĘ BEZ PŁACENIA!Uczelnia wspiera i premiuje swoich studentów. Z myślą o nich realizuje system stypendialny,który pozwala studiować za darmo!Agnieszka Antoszstudentka III roku Zarządzaniai I roku Ochrony ŚrodowiskaMyśląc o studiach dziennych, zastanawiałam się, czybędzie mnie na nie stać. W Biurze Rekrutacji powiedzianomi o wielu stypendiach, jakie mogę uzyskać. Z początkumyślałam, że będą trudno osiągalne, ale jest inaczej! Wysokośćmojego stypendium wystarcza mi na pokrycie kosztównauki (czesne) na 2 kierunkach (kierunek Zarządzaniei kierunek Ochrona Środowiska), a także wynajmu pokojuw Poznaniu.Duża część mojego stypendium pozostaje mi jeszcze nażycie. Jeśli mogę Wam doradzić, to zanim odrzucicie myślo dziennym studiowaniu, sprawdźcie, ile funduszy możeciezyskać dzięki STYPENDIOM! To działa! Studiuj na dziennychi ciesz się życiem! Powodzenia!Z WSKiZ STAĆ CIĘ NA WIEDZĘ!BO NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT! WSKiZ – UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOMSTYPENDIA*Z myślą o studentach WSKiZ od lat z sukcesem oferuje system stypendialny, który pozwalaobniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Uczelnia nagradza swoich najlepszychstudentów, umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych oraz stypendiów nawyjazdy zagraniczne. Z programu stypendialnego mogą korzystać studenci trybu stacjonarnegoi niestacjonarnego.Elementy systemu stypendialnego WSKiZ:• stypendium za średnią z egzaminu maturalnego – można je otrzymać już na I semestrze,• stypendia socjalne – 700 zł,• stypendium rektorskie za wyniki w nauce – ok. 500 zł,• stypendium mieszkaniowe (dla studentów stacjonarnych) – ok. 400 zł,• stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o chorobach przewlekłych(np. cukrzyca), niepełnosprawności – od 150 zł do 450 zł,• jednorazowe wsparcie w wyjątkowych sytuacjach życiowych – 1800 zł,• stypendia na praktyki i studia za granicą wypłacane z funduszy europejskich.Ponadto studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej,mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu opłaty czesnego.* Kwoty za 1 miesiąc. Dane za rok akademicki 2011/12. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.26 Informator 2012/13www.wskiz.edu27


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAW 2005 r. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania dołączyła do grona uczelnibiorących udział w programie Erasmus (obecnie stanowiącym komponent programu„Uczenie się przez całe życie”), który od 25 lat wspiera międzynarodową współpracęszkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę w celu zrealizowaniatam części studiów lub odbycia praktyki zawodowej, promuje mobilność pracownikówuczelni oraz daje możliwość korzystania z doświadczeń uczelni innych krajóweuropejskich.Indiana University PurdueUniversisty Indianapolis(Indianapolis, USA)Universidade Federalde Minas Gerais – UFMG(Belo Horizonte, Brazylia)Columbus InternationalBusiness School(Saragossa, Hiszpania)Universidad de Jaén(Jaén, Hiszpania)HTWK(Lipsk, Niemcy)WSKiZ(Poznań, Polska)TEI of Kalamata(Kalamata, Grecja)mgr Agnieszka PiekarzewskaPełnomocnik Rektorads. Współpracy ZagranicznejW ramach programu Erasmus WSKiZ podpisała umowy o współpracyz Uczelniami:HTWK, Lipsk, NIEMCYTEI of Kalamata, GRECJAUniversidad de Jaén, HISZPANIAWyjazdy te dostępne są dla studentów kierunków: Informatyka,Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.Ponadto program Erasmus pozwala również studentom z całejEuropy spędzić semestr lub cały rok akademicki w Polsce. W latach2009 – 2011 WSKiZ gościła studentów z Universidad de Jaénw Hiszpanii.Na podstawie umów międzyuczelnianych, poza programemErasmus, WSKiZ współpracuje z następującymi szkołami:Columbus International Business SchoolSaragossa, HISZPANIAWieloletni partner projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus,oferujący studia z zakresu zarządzania.Purdue School of Engineering and Technology w kampusieIndiana University Purdue Universisty Indianapolis – IUPUIIndianapolis, USAWieloletni partner w organizacji warsztatów z zakresu grafikikomputerowej oraz w zakresie dwustronnej wymiany studentówi pracowników.Universidade Federal de Minas Gerais – UFMGBelo Horizonte, BRAZYLIAUczelnia partnerska jednego z największych stanów Brazylii. Umowapozwala na obustronną wymianę studentów i pracowników.Od 2010 r. WSKiZ regularnie gości studentów z tej Uczelni.PRAKTYKI ZAGRANICZNEOd 2007 r. program Erasmus oferuje również wyjazdy na praktykizagraniczne. Studenci WSKiZ mogą odbyć praktyki zagranicznew instytucjach zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej orazChorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.Praktyki zagraniczne są dostępne studentom wszystkich kierunkówi wszystkich trybów. Praktyka zagraniczna trwa od 3 do 12 miesięcyw ramach danej edycji programu.Justyna Glejzerstudentka III rokukierunek ZarządzanieMagdalena Mrugasstudentka III rokukierunek ZarządzanieErasmus calling!Chcesz wybrać się w podróż do cudownychmiejsc, poznać ludzi i ich kulturę? Przeżyć niesamowitechwile w nowych, czasem zaskakującychsytuacjach? Jeśli choć raz tak pomyślałeś,powiemy Ci jak to zrobić. Odpowiedź jest prosta:ERASMUS!W ramach programu ERASMUS możesz spędzićw ramach studiów lub praktyk od kilku dokilkunastu miesięcy w uczelniach lub firmachw różnych zakątkach świata. My wybrałyśmysię do Hiszpanii na praktyki zawodowe.Po trzech miesiącach praktyk zawodowychna Teneryfie, którą opuściłyśmy z wielkim żalem,wciąż nie możemy przyzwyczaić się do mieszkaniaw Polsce. Tak! Kto raz wyjedzie w ramachERASMUSA w dowolne miejsce na świecie, musibyć przygotowany na to, że powróci odmieniony.Wylądowałyśmy na najbardziej barwnej częścicałej Teneryfy – a mianowicie Playa de lasAmericas. Przez naszych nowych znajomychzostałyśmy oprowadzone po wielu kultowychmiejscach. Pokazali nam na czym polega słynna„rodzinność” Hiszpanii.Praktyki, które odbywają się w ramach programuErasmus, są świetną okazją do – jak tosię potocznie mówi – zwiedzenia kawałka świata.To nie tylko praca, ale też odkrywanie nowychprzestrzeni oraz możliwość podszlifowania i sprawdzeniaswoich zdolności językowych. Taki wyjazdto ogromne doświadczenie, to nauka podejmowaniasamodzielnych decyzji, wzrost odporności nastres i trudne wyzwania w pracy. Z „załogą” ludziz praktyk bardzo się zżyłyśmy. Ofiarowali namswoją pomoc i pozytywną energię.Jeśli ktoś z Was miałby wątpliwości, wahałsię – „jechać czy nie jechać, czy dam radę?”,mamy dla Was odpowiedź: JEDŹ! Atrakcyjnestypendium, możliwość odwiedzenia miejsc,w których jest naprawdę bardzo tanio, możliwośćpoznania nowych ludzi z całego świata,innej kultury, zdobycia cennego życiowego doświadczeniato argumenty, które przemawiają nakorzyść wyjazdu w ramach programu ERASMUS.Jeśli oczekujesz od życia „czegoś więcej”, to tenprogram jest właśnie dla Ciebie! Powodzenia!Justyna i Magdalena28 Informator 2012/13www.wskiz.edu29


UCZELNIAUBEZPIECZENIE STUDIÓWWyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jako jedna z pierwszychuczelni wielkopolskich wprowadziła dla swoich studentów możliwośćubezpieczenia czesnego. Oznacza to, że w przypadku utratypracy, inwalidztwa czy poważnej choroby student otrzyma środki,które pozwolą mu kontynuować studia.STREFA STUDENTAWSKiZ to nie tylko nauka. Uczelnia zapewnia swoim studentomdostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii, a także stara sięstwarzać możliwości do rozwoju ich pasji i zainteresowań.E-SZKOŁATo witryna internetowa, która służy do bieżącej komunikacji zestudentami. W E-szkole znajdują się ważne informacje związanez przebiegiem studiów m.in.: oceny, harmonogram płatności, planyzajęć, informacje z dziekanatu, terminy egzaminów i dyżurów wykładowców,materiały dydaktyczne oraz ważne druki i formularze.STUDENT W DZIEKANACIEDziekanat to miejsce, w którym każdy student załatwia wiele ważnychspraw. To tutaj przychodzi z podaniami o stypendium, z pismemo urlop dziekański, przedłużenie sesji, z prośbą o wydanie duplikatulegitymacji studenckiej itp.Studenci są przyjmowani w wyznaczonych godzinach (godzinyotwarcia dziekanatu dla studentów są zawsze podane na stronieinternetowej). Z dziekanatem można się kontaktować także telefoniczniei elektronicznie. Starosta roku jest osobą reprezentującastudentów danego roku i w ich imieniu może zgłaszać się do dziekanatu.W celu uzyskania szczegółowych informacji m.in. na temat:rozpatrzenia podania, ocen, planów itp., najlepiej skorzystać z portaluE-szkoła.SAMORZĄD STUDENCKIDzięki zaangażowaniu studentów w Uczelni działa SamorządStudencki, który reprezentuje sprawy studentów m.in. w obradachSenatu czy w rozmowach z Władzami Uczelni. Samorząd Studenckijest również odpowiedzialny za organizację inauguracji roku akademickiego,a także za uroczyste absolutorium.Samorząd WSKiZ prowadzi również akcje charytatywne i organizujeimprezy studenckie, integracyjne i warsztatowe. Osoby zaangażowanew prace Samorządu Studenckiego uzyskują punkty, które sąskładowymi do stypendium rektorskiego.CHÓR KAMERALNY FERMATAPrzy WSKiZ działa również Chór Kameralny „Fermata”, któryzapewnia oprawę muzyczną w trakcie oficjalnych uroczystości,m.in.: podczas inauguracji roku akademickiego czy też absolutorium.Chór „Fermata” otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: I miejscew konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmie oraz wyróżnieniew V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Wstęgę Drwęcy. W chórześpiewają studenci, absolwenci i przyjaciele WSKiZ.BIBLIOTEKAStudenci mają do swojej dyspozycji: bogaty księgozbiór zawierającypozycje ze wszystkich dziedzin nauki, darmowy Internet, prasęcodzienną, tygodniki i miesięczniki. Biblioteka dysponuje równieżzbiorem książek i multimediów do nauki języków obcych. Całośćuzupełniają różnorodne wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowei statystyczne.WYDAWNICTWOWydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzaniapowstało w 1999 roku i od tej pory stanowi nieodłączną częśćdziałalności edukacyjnej Uczelni. Realizuje ono program tworzeniapomocy naukowych dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnychw formie: skryptów, zeszytów ćwiczeń, podręcznikówi książek, a także promuje działalność naukową wykładowcówz dziedzin takich jak: ekonomia, matematyka, informatyka, zarządzanie,socjologia czy prawo. Obecnie wydawnictwo publikuje równieżw formie elektronicznej.SPORT W UCZELNIWyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania promuje zdrowy stylżycia. Dlatego też sekcje sportowe są ogólnie dostępne dla studentówwszystkich trybów i każdy może wybrać coś dla siebie spośródm.in.: sekcji piłki nożnej, sekcji koszykówki, sekcji piłki siatkowej,aerobiku, sekcji pływackiej oraz kulturystyki.BO NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT! WSKiZ – UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM30 Informator 2012/13www.wskiz.edu31


STUDIAmgr inż. MagdalenaMendlikowska-HumerczykKierownik Biura KarierPRACA KARIERABIURO KARIERBiuro Karier przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzaniadziała prężnie od 2005 r. Służy studentom i absolwentominformacją, radą i pomocą w skutecznym przejściuz okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia,a następnie w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnymrynku pracy.Biuro Karier organizuje szereg warsztatów służącychrzetelnemu przygotowaniu studentów i absolwentów dowejścia na rynek pracy, między innymi: z metod i sposobówprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowywaniaCV i listu motywacyjnego oraz autoprezentacji,asertywności, walki ze stresem itp.Ciekawą inicjatywą Biura Karier są także bezpłatnewykłady otwarte z udziałem przedstawicieli biznesu orazkonsultantów doradztwa personalnego.Dotychczas Biuro Karier zorganizowało m.in warsztaty:• Dni Pracy WSKiZ,• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,• „Zdobądź Rynek Pracy”,• „Warsztaty Kariery”,• „Jak założyć i utrzymać firmę?”,• „Własna firma szansą dla Ciebie – konsultacje indywidualne”,• „Pokaż się na rynku pracy”,• „Autoprezentacja z kamerą”,• „Jak pozyskać, żeby zyskać”,• „Komunikacja interpersonalna”,• „Potęga umysłu”,• „Walka ze stresem”.Biuro Karier WSKiZ zajmuje się również organizacjąpraktyk studenckich. Praktyka studencka stanowi integralnyelement procesu dydaktycznego w Uczelni i jestobligatoryjną formą zajęć dla wszystkich studentówWSKiZ. Jednocześnie stanowi dobry sposób promowaniastudentów WSKiZ na rynku pracy oraz drogę dozdobywania konkretnych umiejętności zawodowychi wiedzy praktycznej.Wybrani Partnerzy Uczelni w zakresie praktyki staży studenckich:PARTNERZY UCZELNISiłą Uczelni jest nie tylko potencjał naukowy, ale również kontakty międzynarodoweoraz orientacja na współpracę ze środowiskiem biznesu.Już od 10 lat WSKiZ współpracuje z PurdueSchool of Engineering and Technology działającąw kampusie Indiana University PurdueUniversity Indianapolis (IUPUI) – jedną z najlepszychi największych uczelni w StanachZjednoczonych. Dzięki temu studenci WSKiZco roku biorą udział w bezpłatnych warsztatachz zakresu grafiki komputerowej prowadzonychprzez wykładowców z IUPUI.Tiffin Univeristy skutecznie od ponad 25 latprowadzi programy MBA w Stanach Zjednoczonychi Europie. W porozumieniu z WSKiZuruchomiony został program studiów EMBAw Poznaniu.Akademia Lokalna Cisco działająca przy WyższejSzkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniuprzygotowuje do zdania honorowanego na całymświecie egzaminu Cisco Certified NetworkAssociate obejmującego tematykę sieci komputerowych.Od 2005 roku Uczelnia należy do programuMicrosoft IT Academy, dzięki czemu studencikierunku Informatyka mają dostęp do nowoczesnychszkoleń i technologii IT oferowanychprzez firmę Microsoft.TÜV Akademia Polska należy do koncernu TÜVRheinland Group – światowego lidera w dziedziniecertyfikacji systemów i wyrobów, a takżeusług szkoleniowych. Studenci WSKiZ mogąna preferencyjnych warunkach wziąć udziałw szkoleniach oraz uzyskać specjalistycznecertyfikaty.Na mocy porozumienia o współpracy i wsparciuinformatycznym pomiędzy firmą PC GUARDS.A. (autorem systemu) i WSKiZ w Poznaniu,Uczelnia ma dostęp do zintegrowanego systemuGraffiti.ERP www.graffiti.pcguard.plAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczościtworzone są na najlepszych uczelniach ekonomicznychi technicznych w Polsce. Studencii absolwenci WSKiZ otrzymują wsparcie, dziękiktóremu mogą otworzyć własną firmę. Dziękipomocy prawnej oraz księgowo-podatkowejkoncentrują się na rozwijaniu własnych pasjibiznesowych i na zarabianiu pieniędzy.Olga Rudnickapisarka, opiekunka społecznaabsolwentka WSKiZkierunek PedagogikaPracuje jako opiekunka społecznaw Polskim Komitecie Pomocy Społecznejw Śremie. Olga to nowy talent w literaturzekobiecej. Jest autorką czterech książek:„Martwe jezioro” (2008), „Czy ten rudy kotto pies?” (2009), „Zacisze 13” (2009) oraz„Zacisze 13. Powrót” (2010) wydanychprzez wydawnictwo Prószyński Media.Olga, poza literaturą, interesuje się muzykąi jeździ konno. Kocha czarne rytmy,taniec oraz scrabble.„Studia umożliwiły mi poznawnieludzi, zdobywanie wiedzy oraz rozwójw pracy, a także pisanie”.Patryk Strzelewiczprzedsiębiorca,założyciel firmy Q-Workshopabsolwent WSKiZkierunekZarządzanie i Inżynieria ProdukcjiW 2004 r. założył firmę Q-Workshop,zajmującą się produkcją kości do gierRPG. Obecnie firma oferuje ponad 1200produktów i sprzedaje na całym świeciekilkadziesiąt tysięcy kości miesięcznie.W 2007 roku Patryk został finalistąkonkursu ,,Przedsiębiorca Roku 2007”,a w roku 2008 – laureatem konkursu,,Keep Walking”.„Uczelnia dała mi dodatkową wiedzępraktyczną i teoretyczną do prowadzeniawłasnego biznesu”.32 Informator 2012/13www.wskiz.edu33


KOLEJNY KROK DO KARIERYSTUDIAPODYPLOMOWEI KURSYStudia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktycznąofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane zakresy tematycznezostały wybrane na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowychpracowników i przedsiębiorstw. Zajęcia na studiach podyplomowychprowadzone są przez specjalistów – wykładowców orazpraktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza możezostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnieniacenione przez pracodawców.dr Jan NowomiejskiProrektor ds. Dydaktycznych WSKiZNauczyciel akademicki od 1983 roku. Doktor nauk ekonomicznych.Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniumetod analizy ekonomicznej. Od 2003 roku Dziekan WydziałuZarządzania i Ekonomii WSKiZ, a od 2007 roku Prorektor ds.Dydaktycznych. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.NASZE ATUTY„Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZpakiet nowoczesnych studiów podyplomowychi kursów. Tematyka studiów została dostosowanado oczekiwań pracowników oraz firm. Nasze studiato doskonały sposób na podniesienie kwalifikacjioraz odświeżenie wiedzy niezbędnej na współczesnym,konkurencyjnym rynku pracy”.• Ciekawa tematyka studiów.• Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcyi praktycy biznesu.• Program dostosowany do oczekiwań pracowników i firm.• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów).• Własne zaplecze techniczne.Szczegóły oferty znajdą Państwo na stroniewww.wskiz.eduStudia podyplomowe i kursyZarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną PracyKierownik Zespołu ProjektowegoInnowacyjne Procesy WytwarzaniaMediacje i NegocjacjeTechnologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli)Bezpieczeństwo Systemów InformatycznychStudium Pedagogiki Opiekuńczej i GerontologiiKomunikacja Społeczna w PraktyceZarządzanie Zasobami LudzkimiNowoczesne Zarządzanie PrzedsiębiorstwemZarządzanie EkologiczneBadania Społeczne w Praktyce– projekty badawcze i ich realizacjaZarządzanie Infrastrukturą ITAnaliza Ekonomiczno-Finansowa PrzedsiębiorstwaInwestycje KapitałoweZarządzanie Finansami PrzedsiębiorstwZarządzanie Bezpieczeństwem PublicznymRedakcja Techniczna34 Informator 2012/13www.wskiz.edu35


STYPENDIUM ZA MATURĘDLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSKiZ?REKRUTACJAREJESTRACJA• Najlepsi wykładowcyprzekazują praktycznąwiedzę w przystępnysposób.• W laboratoriach będzieszmógł dotknąć wszystkiego!Może nawet coś zepsujesz,ale na pewno nauczysz sięobsługiwać nowoczesneurządzenia!• Zdobędziesz umiejętności,których oczekuje rynekpracy. Programy kształceniasą opiniowane przez RadęPatronacką – przedstawicielipracodawców.• Od 15 lat kształcimykadry dla firm i instytucji,a nasi absolwenci samitworzą miejsca pracyw swoich firmach.• Spotkasz studentów(i wykładowców) z Brazylii,Grecji, Hiszpanii, Niemiec,Stanów Zjednoczonychi z całej Polski.• Od października 2012 r.dzięki e-learningowi możeszstudiować, pracując za granicą– gwarantujemy dostępdo doskonałych materiałówdydaktycznych.• Każdy kierunekkształcenia dajeAbsolwentom szansęna dobrze płatną pracę!• Będziesz mógł tu wrócićna Studia Podyplomowei kursy – powrót na specjalnychwarunkach.• Nauczymy Cię porozumiewaćsię w języku angielskim,niemieckim, hiszpańskim,i rosyjskim.• Na praktykę trafiszdo nowoczesnych,dobrze zarządzanych firm!Jeśli się sprawdzisz,to już po 1 roku możeszznaleźć miejsce pracy!• Na Dniach Praktykówzobaczysz co faktyczniedzieje się w firmach.• Case study najlepszymsposobem na praktycznąnaukę.Na studia można zapisać się:• w trakcie rekrutacji letniej (od 15 maja)rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne,• w trakcie rekrutacji zimowej (od 15 lutego)rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne.W Biurze RekrutacjiPrzyjdź do Biura Rekrutacji. Przygotuj niezbędne dokumenty:• świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkołyśredniej (dotyczy tzw. „nowej matury”),• 3 kolorowe zdjęcia (format jak do dowodu osobistego),• kwestionariusz (wypełnisz go w Biurze Rekrutacji),• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej*,• dowód osobisty.Przez InternetWejdź na stronę www.wskiz.edu – rekrutacja on-line,przygotuj wymagane dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami.* Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 zł powoduje umorzeniecałości czesnego za pierwszy miesiąc II roku studiów.Kryteria przyjęćO przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik matury.NASZE STYPENDIAZ myślą o studentach WSKiZ od lat z sukcesem prowadzi systemstypendialny, który pozwala obniżyć, a nawet całkowicie pokryć kosztyzwiązane z nauką. Uczelnia nagradza swoich najlepszych studentów,umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych oraz stypendiów napraktyki i staże zagraniczne. Z programu stypendialnego mogą korzystaćstudenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.Ponadto studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacjilosowej, mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu opłatyczesnego.Elementy systemu stypendialnego* WSKiZ:Stypendium za średnią z egzaminu maturalnego– można je otrzymać już na I semestrze.Stypendia socjalne – 700 zł.• Praca w niewielkichgrupach to wysokikomfort nauki.• Stypendia pozwolą Tobiestudiować bez opłat!• WSKiZ to Uczelniapraktycznie najlepsza!• Podczas Absolutorium,rzucając biretem i trzymającdyplom w dłoni odczujeszsatysfakcję z pokonanej drogi.Bo tu warto studiować!Koszty naukiStudia stacjonarne i niestacjonarne:Automatyka i Robotyka – 440 zł/miesiąc,Informatyka – 440 zł/miesiąc,Ochrona Środowiska – 440 zł/miesiąc,Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 440 zł/miesiąc,Zarządzanie – 330 zł/miesiąc.Stypendium rektorskie za wyniki w nauce – ok. 500 zł.Stypendium mieszkaniowe (dla studentów stacjonarnych) – ok. 400 zł.Stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o chorobach przewlekłych(np. cukrzyca), niepełnosprawności – od 150 zł do 450 zł.BO UCZELNIĘ TWORZĄ LUDZIE, A STUDENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!Biuro Rekrutacji 61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6tel. 800 161 044 bezpłatna infolinia, tel. 61 834 59 10rekrutacja@wskiz.edu, www.wskiz.eduNr rachunku bankowego:BRE Bank S.A. 70 1140 1124 0000 5059 6300 1001Dokonując wpłaty na konto należy podać imię, nazwisko,kierunek oraz tryb studiów.Jednorazowe wsparcie w wyjątkowych sytuacjach życiowych – 1800 zł.Stypendia na praktyki i studia za granicą wypłacanez funduszy europejskich.* Kwoty za 1 miesiąc. Dane za rok akademicki 2011/12.Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.36 Informator 2012/13www.wskiz.edu37

More magazines by this user
Similar magazines