סמל חוג - 150

archaeology.huji.ac.il
  • No tags were found...

סמל חוג - 150

מדעי הרוחבנושאים שונים,‏ כגון ספרות ואתיקה,‏לימודי מגדר,‏ תאוריה של ספרות,‏ ספרותופסיכואנליזה ועוד,‏ המקנים לתלמידיםכלים לניתוח מחקרי ברמה גבוהה.‏ באופןזה משלבת תכנית הלימודים הקנייתהשכלה רחבה בתחום עם הכנה למחקר.‏במסגרת החוג מתקיימים גם לימודיםלתארים מתקדמים.‏תנאי קבלה:‏ בנוסף על תנאי הקבלהלפקולטה,‏ מותנית הקבלה לחוג בידיעהטובה של השפה האנגלית.‏ המועמדיםנדרשים לציון 120 לפחות בפרק האנגליתשבבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם או ציון220 לפחות בבחינת אמי"ר ‏(פרטים בפרק‏"רמת אנגלית").‏התלמידים רשאים ללמוד בחוג כחוגראשי או כחוג משני.‏ראש החוג:‏ ד"ר צחי זמירמידע נוסףמזכירות החוג,‏ חדר 4503, בניין מדעיהרוח,‏ טל'‏ 5883581, בשעות הקבלההנהוגות בפקולטה,‏ פרטים בפרק המבוא.‏דואל:‏ irinak@savion.huji.ac.ilאתר החוג:‏ www.hum.huji.ac.ilארכאולוגיה והמזרחהקרוב הקדוםסמל חוג - 150בחוג נלמדים שני תחומים עיקריים:‏א.‏ ארכאולוגיהב.‏ המזרח הקרוב הקדום,‏ לשונותיוותרבויותיו.‏במסגרת החוג מתקיימים גם לימודיםלתארים מתקדמים.‏ניתן ללמוד בחוג כחוג ראשי או כחוגמשני.‏מלגת ‏"קרן השפע למצטיינים"‏ - תוענקלמספר תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהיםבמיוחד.‏ גובה המלגה $7,000 לשנה.‏למצטיינים בלימודים עשוייה המלגהלהינתן גם בשנים ב'‏ וג'.‏מדוריםלארבעה מחולקים הלימודים מרכזיים:‏1. מדור לארכאולוגיה פרהיסטורית,‏2. מדור לארכאולוגיה מקראית,‏3. מדור לארכאולוגיה קלאסית-‏ביזאנטית,‏ בו קיים תת-מדורלארכאולוגיה מוסלמית.‏4. מדור המזרח הקרוב הקדום,‏ לשונותיוותרבויותיו.‏ארכאולוגיההתחום עוסק בהקניית מושגי יסודבמחקר ארכאולוגי ובהקניית ידע עלתרבויות העולם העתיק,‏ תוך שימת דגשעל התרבויות הקדומות בארץ-ישראל.‏1. המדור לארכאולוגיהפרהיסטוריתעוסק בתולדות האדם מראשית הופעתובעולם ועד תחילת התיישבות הקבע.‏2. המדור לארכאולוגיהמקראיתעוסק בתרבויות ארץ-ישראל החל בתקופההנאוליתית ועד שלהי תקופת הברזל‏(התקופה הפרסית),‏ על רקע תרבויותהמזרח הקדמון והעולם האגאי,‏ ומתוךהתייחסות למחקר מולטידיסציפלינרי שלהתקופה ‏(היסטוריה,‏ כלכלה,‏ עיור,‏ קשרי-‏חוץ וכד').‏3. המדור לארכאולוגיהקלאסית-ביזנטית ומוסלמיתעוסק בארץ-ישראל בתקופה היווניתוהרומית בהקשר לתרבויות יוון,‏ רומי,‏סיכויי קבלה וספי קבלה ישירה בנספח ה'‏ובאתר info.huji.ac.il52

More magazines by this user
Similar magazines