Besede gradijo svet 1 - Praktik

praktik.org

Besede gradijo svet 1 - Praktik

Priročnik za slovenščinoza prvi razred osnovne šoleMarija RopičBesedePRIROČNIKgradijo svet 1


Besede gradijo svet 1VajeBesede gradijo svet 1Priročnik za vsakdanje delo pri pouku slovenščineAvtorica: Marija RopičStrokovni pregled: Helena KonšakVse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradivadobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.© Založba Rokus Klett (2009), d.o.o. Vse pravice pridržane.Pogovarjanje2Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelavaali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudifotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.Založba Rokus Klett, d.o.o.Stegne 9 b1000 LjubljanaTelefon: (01) 513 46 00Telefaks: (01) 513 46 99E-pošta: rokus@rokus-klett.siwww.rokus-klett.siDN090336


Besede gradijo svet 1VajeUvodna besedaDidaktični komplet Besede gradijo svet je namenjen delu pri predmetu slovenščina v 1. razreduosnovne šole. Vsebuje učbenik, delovni zvezek, delovni zvezek za opismenjevanje ter priročnik spripravami za učitelje.Nastal je v želji, da bi bil v pomoč učitelju pri uresničevanju ciljev pri slovenščini, zlasti tistih, kiželijo razvijati sporazumevalne zmožnosti , tj. zmožnosti govorjenja (tj. pogovarjanja in govorneganastopanja), poslušanja, branja in pisanja. Didaktični komplet vsebuje številne vaje za razumevanjeteh zmožnosti.Pogovarjanje je človekova temeljna sporočanjska dejavnost, ena od vrst dvosmernega sporazumevanja,tj. razumevanja, pri katerem sodelujeta navadno dva človeka, ki se menjavata v vlogi sporočevalca innaslovnika (druga je dopisovanje). Čeprav se otroci do vstopa v šolo veliko pogovarjajo, načeloma neobvladajo ustreznega in vljudnega sporazumevanja.Zato so v didaktičnem kompletu pogovarjanju namenjene vaje, s katerimi učenci spoznavajo inutrjujejo vlogo, okoliščine in načine pozdravljanja, izrekanja prošnje in zahvale, opravičila, voščila inpriznanja oz. čestitke, načine ogovarjanja in vikanja/tikanja, se navajajo na smiselno odgovarjanje inpostavljanje vprašanj ter utrjujejo načela dialoškega sporazumevanja.Govorno nastopanje je javno enosmerno sporočanje; govorec govori množici, ta pa se praviloma neodziva, zato je govorno nastopanje zahtevnejše od pogovarjanja. Učenci do vstopa v šolo zelo malogovorno nastopajo.Didaktični komplet vsebuje vaje, s katerimi učenci pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajopripravljenost za nastopanje pred javnostjo (sošolci), se na govorno nastopanje ustrezno pripravijo,pri izvedbi pa pazijo na to, da govorijo razločno, naravno in čim bolj zbrano. Zmožnost govorneganastopanja razvijamo tudi s številnimi drugimi vajam, zlasti pri razvijanju zmožnosti poslušanja, saj seučenci naučijo tvoriti pravilna in ustrezna govorjena besedila tako, da posnemajo pravilna in ustreznabesedila (predvsem gre za pripovedovalna in opisovalna besedila) drugih govorcev; dobro je da seučitelj zaveda, da je sam največji vzor za učence.Poslušanje je do prihoda v šolo za večino učencev edina dejavnost sprejemanja besedil. Pri jezikovnempouku jo sistematično razvijamo zato, da bi učenci postali učinkovitejši poslušalci, hkrati pa – kot jebilo rečeno, na podlagi zgledov – tudi boljši govorci.V didaktičnem kompletu so številne vaje za razvijanje zmožnosti poslušanja razdeljene v tri skupine:vaje za poslušanje besedil, vaje za poslušanje navodil in vaje za razvijajoče poslušanje. Učenci poslušajoenogovorna in dvogovorna besedila, odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o bistvenih podatkihv besedilu in se s tem navajajo na poslušanje z razumevanjem, nato pa poskušajo tudi sami tvoritipodobna besedila. Učenci tudi prepoznavajo napačna besedila in odpravljajo napake. Besedila, ki jihučenci poslušajo, so posneta na priloženi kaseti oz. zgoščenki.Didaktični komplet vsebuje tudi vaje za poslušanje navodil in vaje za razločujoče oz. razčlenjujočeposlušanje, da bi učenci izostrili natančnost in imeli kasneje manj težav pri zapisovanju besed. Učenciposkušajo slediti govorjenim navodilom učitelja in sošolcev ter pri tem razvijajo tudi grafomotoriko,koordinacijo gibov, orientacijo na papirju in magnetni tabli ter v prostoru. Pri razločujočem poslušanjuučenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke v družbenem okolju in v naravi, npr. zvoke, ki jih povzročačlovek s predmeti (iz raznih snovi) ipd., in oglašanje raznih živali, ter poimenujejo njihove povzročiteljeali zvoke (kar je težje).Razločujoče poslušanje razvijamo s številnimi vajami, ki so prisotne v didaktičnem gradivu in vpripravah za učitelje: učenci poslušajo posamezne besede in povedi (štejejo besede v povedi); vbesedah prepoznavajo in ponavljajo zloge in njihovo zaporedje, v besedah prepoznavajo in ponavljajozačetni/končni zlog; v besedah prepoznavajo in ponavljajo začetni/končni/ glas in glas znotrajbesede; v besedah prepoznavajo in ponavljajo glasove in njihovo zaporedje (glaskovanje, počasno alipotegnjeno izgovarjanje glasov v besedah).Pogovarjanje3


Besede gradijo svet 1VajeBranje in pisanje sta sporazumevalni dejavnosti, pri katerih sprejemamo (branje) ali tvorimo besedila(pisanje) v vidnem prenosniku. Obe dejavnosti sta v nasprotju s poslušanjem in govorjenjem drugotnidejavnosti; otrok je ju zavestno nauči šele pri določeni starosti oz. psihofizični zrelosti (nekateri otrocisicer znajo pisati posamezne črke ali besede že pred vstopom v šolo, večina pa ne zna pisati povedi alibesedil). V prvem razredu razvijamo predvsem predbralne in predpisalne zmožnosti ter učence takopripravljamo na sistematično opismenjevanje v 2. razredu.V didaktičnem kompletu so številne vaje namenjene seznanjanju z zapisanimi besedami; učenciprepoznavajo nebesedna vidna znamenja iz okolja (t. i. piktograme, prometne znake), »berejo«naslikanain kratka besedila (npr. napise, zapovedi, prepovedi, opozorila) iz svojega okolja, »berejo« ilustracije/slikanice in prepoznavajo slikovni in črkovni del v časopisih/revijah in knjigah. Z vajami v didaktičnemkompletu spodbujamo pri učencih sposobnost vidnega razločevanja ali vizualne diskriminacije odrazločevanja predmetov, s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo (konkretnih primerov in ilustracij),prek razločevanja bolj abstraktnih oblik (npr. geometrijskih likov) do različnih simbolov (npr. črk).Učenci poskušajo tudi samostojno tvoriti zapisano besedilo, in sicer z risanjem ali narekovanjemučitelju; učenci, ki pa že znajo pisati, naj besedilo po svojih močeh tudi napišejo. Učenci večkratnapišejo svoje ime.Ker učni načrt vsebuje tudi cilje, povezane z razvijanjem jezikovne zmožnosti, so tudi v didaktičnemkompletu posebne vaje za bogatenje besednega zaklada (npr. poimenovanje predmetov/bitij innjihovih lastnosti, iskanje protipomenk, tvorjenje manjšalnic, ljubkovalnic in feminativov) in razvijanjeslovnične zmožnosti (npr. primerjanje števila/količine predmetov/bitij in utrjevanje pojmov enako/več /manj, utrjevanje rabe vrstilnih števnikov ob urejanju sličic, utrjevanje, stopnjevanje pridevnika obprimerjanju velikosti predmetov/bitij, utrjevanje rabe predlogov za izražanje prostorskega razmerjaob primerjanju položaja predmetov/bitij, utrjevanje vprašalnic kam, kje in od kod, utrjevanje pojmovprej/naprej in potem ob opazovanju slik istega dogodka v različnih obdobjih in določanje zaporedjadejanj, utrjevanje pojmov zdaj in nekoč ob opazovanju oseb in predmetov v različnih obdobjih ipd.).Pravorečno zmožnost razvijajo učenci pri vseh vajah, tj. vadijo razločno in naravno govorjenje ter sepostopoma navajajo na zborno izreko.Podobno se učenci v številnih vajah seznanjajo tudi s svojim jezikovnim okoljem (npr. pogovarjajo seo tem, kaj delamo ljudje z besednim in nebesednim jezikom ter kako si sporočila posredujejo živali,sami izrazijo sporočilo z nebesednimi znamenji ali ga iz nebesednih znamenj prepoznajo in izrazijo zbesedilom).Vsaka vaja je v priročniku za učitelje natančno opisana, in sicer vsebuje naslednje podatke:cilj vaje;predlog priprave in izvedbe vaje: navedeno je, kako se je potrebno pripraviti za uspešno izvedbovaje; katera oblika dela je predvidena – lahko je individualna, v dvojicah, skupinska ali frontalna, ponavadi pa kombinirana; kaj delajo učitelj in učenci v posamezni fazi oziroma koraku izvedbe vaje(pri tem je posebna pozornost namenjena motiviranju učencev /na začetku opravljanja vaje/ invrednotenju njenega poteka /na koncu/); pogosto je predlagana diferenciacija pri pouku;nasvete/opozorila za uspešen potek vaje.PogovarjanjeGradiva je dovolj za celotno delo v razredu. Učitelj ga izbira in smotrno/sistematično vključuje v poukin nato načrtno razvija vsako od sporazumevalnih dejavnosti. Zaporedje vaj pri pouku je poljubnoglede na poglavja, zaželeno pa je, da vaje opravljamo po zaporedju, ki ga imajo v okviru posameznegapoglavja. Nekatere vaje lahko izvajamo v različnih prostorih in jih tudi ponavljamo, (lahko) delamospremenjene. Pri izvedbah raznih vaj s področja razločujočega poslušanja, učenci uporabljajo enakeilustracije (DZ). Velja opozoriti učitelja, da vaje navadno ne trajajo celo šolsko uro – učitelj naj bi seprilagodil svojim učencem.Učiteljem svetujemo, naj predlaganim vajam dodajo vaje iz osnov pisanja, ki jih naj učenci izvajajokratek čas (do osem minut aktivnega dela), če želimo doseči pri učencih pozitivni učinek.4


Besede gradijo svet 1VajeDidaktično gradivo Besede gradijo svet dopolnjuje na področju osnov pisanja didaktično gradivoDanes rišem, jutri pišem (DZ za 1. razred in priročnik za učitelje), ob katerem se učenci učijo in vadijodržo telesa, držo in uporabo raznih pisal, orientacijo na svojem/tujem telesu, v prostoru in na papirju,urijo smer pisanja (od leve proti desni, od zgoraj navzdol) in vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in števk.Z dosledno izvedbo številnih vaj se učenci lahko izognejo oziroma vsaj ublažijo razvojno disgrafijo –motnjo v razvoju grafomotoričnih spretnosti, ki se kaže v drži telesa, roke in svinčnika ter v pisnihizdelkih (orientacija, velikost črk, razmaki, oblikovanje črk in pomnjenje črk).Pogovarjanje5


Besede gradijo svet 1VajeKazaloPogovarjanjeDobro jutro, dober dan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Živijo, pozdravljeni, na svidenje, adijo, lahko noč! . . . . . . . . . . . . 11Prosim, pomagajte mi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Prosim, hvala! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Prosim, hvala! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Prosim, hvala! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Oprosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Vse najboljše! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Vse najboljše! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Čestitam! Čestitam, odlično si igrala! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21PogovarjanjeBranje in pisanjeKaj pomenijo te sličice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Kako je treba ravnati? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Ali poznaš te prometne znake? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Ali poznaš te znake? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Že bereš? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pripovedujem zgodbo – V živalskem vrtu . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Pripovedujem zgodbo – Slika, hiša, pot… . . . . . . . . . . . . . . . . 30Vse na pravo mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Enake oblike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Enaki predmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Različni predmeti - Vsiljivec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Enako, podobno in različno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Učna enota: Enake črke v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Enake črke v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Iskanje izbrane črke v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Enaki črki v dvojici besed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Enake besede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Enake besede – enake črke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Enake črke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Različna črka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Enake, podobne in različne črke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Slika in beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Pripovedujem zgodbo ob ilustracijah – Moja zgodba . . . . . . . . . . . 45Kdo je to? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Dejavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Moja največja želja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Nedeljski izlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Na počitnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496


Besede gradijo svet 1VajeRazvijanje govorne zmožnostiTvorjenje manjšalnic – Sličica, hišica, potka… . . . . . . . . . . . . . . 52Dolg ali kratek rokav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Kuhar ali kuharica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Kje je …? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Kje je …? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Kje je …? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Premikamo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57V razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Več, manj, enako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Več, manj, enako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Več, manj, enako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Zajček in žirafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Primerjanje velikosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Kaj je v resničnosti največje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Kaj je v resničnosti največje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Najprej, potem, nazadnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Včeraj, danes, jutri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Poslušanje posnetega besedilaLučka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Pogovor z Alešem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Na kmetiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Kratki opisi živali (lisica, jelen, veverica, jež, krt, zajec, medved) . . . . . 74Kako sem ujel postrv (zgoščenka: Utrinek s počitnic) . . . . . . . . . . . 75Govorni nastopMoja najljubša žival (igrača) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Opis živali; poslušanje besed v povedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Poslušanje navodilV mestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Od znaka do znaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Poslušam in rišem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Rišem v mrežo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Razločujoče poslušanjeZvoki v razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Zvoki glasbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Oglašanje domačih živali (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Oglašanje domačih živali (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Oglašanje domačih živali (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Oglašanje gozdnih živali (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Oglašanje gozdnih živali (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Pogovarjanje7


Besede gradijo svet 1VajeZvoki v okolici (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Zvoki v okolici (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Zvoki v okolici (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Zvoki prevoznih sredstev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Zvoki v okolju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Zvoki v življenjskem okolju: Letališče, avtobusna in železniška postaja . . 103Zvoki v življenjskem okolju: V šoli in v gozdu . . . . . . . . . . . . . . . 104Zvoki v življenjskem okolju: Tekma in tenis v dvorani . . . . . . . . . . . 105Zvoki v življenjskem okolju: V hlevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Zvoki v življenjskem okolju: Na kmečkem dvorišču . . . . . . . . . . . . 107Zvoki v življenjskem okolju: Pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Zvoki v življenjskem okolju: V živalskem vrtu . . . . . . . . . . . . . . . 109PogovarjanjeRazločujoče poslušanjeDolge in kratke besede; poslušanje besed v povedih . . . . . . . . . . . 112Dolge in kratke besede; poslušanje besed v povedih . . . . . . . . . . . 113Dolge in kratke besede; poslušanje besed v povedih . . . . . . . . . . . 114Zlogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Začetni zlog v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Začetni zlog v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Začetni in končni zlog v besedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Začetni glas v besedah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Začetni glas v besedah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Poslušanje besed v povedih in začetnega glasu v besedah. . . . . . . . . 122Poslušanje besed v povedih in začetnega ter končnega glasu v besedah. . 123Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 124Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 125Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi. . . . . . . . . . . . . . 126Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 127Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 129Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 130Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 131Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 132Poslušanje glasu na določenem mestu v besediin poslušanje glasov ter njihovega zaporedja. . . . . . . . . . . . . . . 1348


Besede gradijo svet 1VajePogovarjanjePogovarjanje9


Besede gradijo svet 1Vaje4. Povabi učence, naj odgovorijo vprašanja:Koga je Petra dohitela pred učilnico? Kakoje pozdravila? Kaj je rekla sošolka? Kakoje pozdravila gospa učiteljica? Kako so jopozdravili učenci? Kaj je rekla gospa učiteljicaob koncu pouka? Kaj so rekli učenci? Skatero besedo so se poslovili učenci drug oddrugega? H komu je šla Petra po pouku? Kakojo je pozdravila? Kako je odzdravila babica?Kdo je otrokoma bral pravljico za lahko noč?Kdo je pospremil otroka v posteljo? Kaj jerekel oče? Kaj je rekla mama? Zakaj je rekla»sončka moja«? Kako reče mama ali oče vam?Kaj sta rekla Petra in Matej staršema predspanjem? Kaj ste opazili v pozdravljanju /Kdoje koga in kdaj pozdravil z »živijo«? Kdo jekoga in kdaj pozdravil z »pozdravljeni«? Kdoje koga in kdaj pozdravil z »dobro jutro«? Kdoje koga in kdaj pozdravil z »na svidenje«? Kdoje koga in kdaj pozdravil z »lahko noč«? Zakajso se osebe pozdravile na razne načine?5. Niza razne načine pozdravljanja (Priloga2). Učenci naj dvignejo zelen kartonček, čemislijo, da pozdrav ustrezen. V primeru, da jenapačen, dvignejo rdeč kartonček. Nato patrditev ustrezno popravijo.Sodelujejo v pogovoru.Utrjujejo razne načine pozdravljanja.Priloga 1:Petra je hitela proti učilnici. Tik pred vrati je dohitela sošolko Katjo in jo pozdravila: »Živijo, Katja!« »Živijo,Petra!« Pridružili sta se sošolcem v učilnici. Kmalu je prišla gospa učiteljica in pozdravila svoje učence:»Pozdravljeni, učenci.« »Dobro jutro, gospa učiteljica!« Pričeli so s poukom. Ta dan so se veliko noveganaučili, zato je pouk izredno hitro minil. Ko so zaključili s poukom, jih je gospa učiteljica pohvalila zapridnost in delavnost ter rekla: »Na svidenje, učenci!« Učenci so odhiteli domov. Drug drugemu so šenamenili le: »Adijo!« in jih ni bilo več. Ker sta bila starša še v službi, je šla Petra k babici. Ta jo je že čakala.»Živijo, babi!« »Živijo!« Petra in babica sta igrali družabne igre in se pogovarjali. Kmalu so prišli ponjooče, mama in Matej. Odpravili so se domov. Po večerji je oče otrokoma prebral pravljico za lahko noč,mama pa je pospravila kuhinjo. Otroka sta zlezla v posteljo. Oče ju je pospremil z besedami: »Lahkonoč! Prijetno spita.« Tudi mama jima je rekla: »Lahko noč, sončka moja!« Nato sta otroka vzkliknila v englas: »Lahko noč!«Priloga 2:PogovarjanjePeter je pozdravil zdravnika: »Dober dan, gospod zdravnik!« da (zelen karton)Mama je pozdravila Petro: »Pozdravljeni!« da (rdeč karton)Petra je rekla gospe učiteljici: »Adijo!« da (rdeč karton) Kako pa?Prišla sem v trgovino in prodajalko pozdravila: »Živijo!« da (zelen karton /prijateljica…/)Petra je rekla Mateju: »Na svidenje!« da (rdeč karton)Matej je pozdravil očeta: »Živijo!« da (zelen karton)Mama je rekla očetu: »Lahko noč!« da (zelen karton)12


Besede gradijo svet 1VajeProsim, pomagajte mi!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Spoznavajospoštljive ogovore oseb (gospa/gospod namesto teta/stric). V pogovorih uporabljajo ustrezne ogovore.Spoznavajo tikanje in vikanje ter okoliščine za tikanje oziroma vikanje. V pogovorih uporabljajoustrezno različico.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 6),Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.1.2.UčiteljUčitelj in vzgojitelj (oz. učenec, s katerim smose okvirno dogovorili za uprizoritev) uprizoritav igri vlog vikanje in tikanje ter spoštljivogovor oseb. Med prostim pripovedovanjem(dialogom) ohranja zbranost učencev inpomnjenje podatkov s svojim retoričnimznanjem (s spreminjanjem glasnosti, višinein hitrosti govorjenja, s prekinjanjem govora,z barvo glasu, s kretnjami, držo telesa lutkeipd.).»Učenci, pozorno opazujte igro vlog.« (Priloga1.)Vodi pogovor o dialogu. Vpraša učence, kateriizmed prizorov jim je bil bolj všeč in zakaj.Sledi podroben pogovor o obeh prizorih.3. Povabi učence, naj si ogledajo sliko v DUstr. 6. Učenec, ki že bere, naj prebere naslov»Prosim, pomagajte mi!«Spodbudi učence k razmišljanju o tem, kdoje to rekel, kaj bi lahko Petra prosila ženskona sliki, kaj bi lahko ženska prosila Petro,zakaj, kaj ji je rekla ženska, kaj bi oni ravnali vpodobni situaciji ipd.4. Povabi učence, naj tvorijo pare.Poda navodilo za uprizoritev igre vlog – vpapirnici (prodajalec – kupec, nato vlogozamenjata), na pošti, v ribarnici, v restavraciji,pri zdravniku.Opazuje igro vlog.UčenciPriloga 1:a)Gospa: »Dober dan.«Cvetličarka: »Dober dan. Gospa, s čim Vam lahko postrežem?«Gospa: »Prosim šopek rdečih vrtnic.«Cvetličarka: »Koliko cvetov želite?«Gospa: »Pet, prosim.«Cvetličarka: »Izvolite.« (ponudi šopek) »20 EUR, prosim.«Gospa: »Izvolite.«Učenci sedijo v krogu (na blazinicah oziromana stolih) in pozorno poslušajo in gledajo.Poslušajo (in gledajo) prosto govorjenobesedilo. Pri tovrstnem poslušanju aktivirajouho in oko. Ugotovijo, kje se odvija dogodekter kdaj in koga vikamo, tikamo in spoštljivoogovorimo ter ustrezno pozdravimo. Zaneustrezne dele naj poiščejo čim boljšerešitve oziroma jih ustrezno nadomestijo.Se seznanijo z naslovom slike. Opazujejosliko in razmišljajo ter iščejo ideje.Kritično sodelujejo v pogovoru. Slika ponujadivergentno mišljenje, zato iščejo čimizvirnejši dogodek, v katerem bodo utrjevalispoštljiv ogovor oseb, vikanje in tikanje,pozdravljanje in izražanje prošnje.V parih utrjujejo rabo spoštljivega ogovoraoseb, vikanje in tikanje, pozdravljanje inizražanje prošnje.Pogovarjanje13


Besede gradijo svet 1VajeCvetličarka: »Hvala. Na svidenje, gospa.«Gospa: »Na svidenje.«b)Kupec: »Dobro jutro.«Pek: »Dobro jutro. Želite, gospod?«Kupec: »Dve žemlji.»Pek: »Vam lahko še kaj ponudim, spoštovani gospod? Imamo tudi sveže pripravljene tortice, zavitke…- morda bi želeli razveseliti svojo gospo.«Kupec: »Ne potrebujem…Hmmm…daj mi še kolač ržena.«Pek: »Izvolite, gospod.«Kupec: Molče pospravi žemlji in kruh v vrečko.Pek: »Gospod, to znese 11 EUR. Prosim.«Kupec: Molče da denar.Pek: »Najlepša hvala!«Kupec: »Adijo!«Pek: »Nasvidenje!«Prosim, hvala!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Spoznavajo,kdaj in kako se koga kaj prosi. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz prosim. Spoznavajo, kdaj inkako se komu za kaj zahvali. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz hvala.Priprava: vreča s poljubnimi predmeti (radirka, zvezek, žogica, svinčnik, škarje, igračke…).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, skupinska.Pogovarjanje141.2.UčiteljS pomočjo lutk predstavi dialog, kinazorno prikaže ustrezno in neustreznoizrekanje prošnje in zahvale. Med prostimpripovedovanjem (dialogom) ohranjazbranost učencev in pomnjenje podatkov ssvojim retoričnim znanjem (s spreminjanjemglasnosti, višine in hitrosti govorjenja,s prekinjanjem govora, z barvo glasu, skretnjami, držo telesa lutke ipd.).»Učenci, prisluhnimo in poglejmo, kaj se jezgodilo Lanu.« (Priloga 1).Vodi pogovor o dialogu. Vpraša učence, kdajuporabljamo izraze »prosim, izvoli, hvala«.3. Pove posamezne prošnje in zahvale ter obtem vodi pogovor o okoliščinah in učinkihizrekanja prošnje in zahvale (Kdo je to rekel?Zakaj misliš tako? Koga je prosil? Kako se jezahvalil? Kako bi ti ravnal v takšni situaciji?)4. Povabi učence, naj tvorijo pare. Eden iz parapotegne iz vrečke predmet.»Oblikovali boste pogovor, v katerem bo tisti,ki nima predmeta, prosil drugega, naj mu gaposodi.«UčenciUčenci sedijo v krogu (na blazinicah oziromana stolih) in pozorno poslušajo.Poslušajo (in gledajo) prosto govorjenobesedilo. Pri tovrstnem poslušanju aktivirajouho in oko. Spoznavajo, kdaj in koga se kajprosi ter kdaj in kako se komu za kaj zahvali.Kritično sodelujejo v pogovoru.V parih utrjujejo rabo besed »prosim, izvoli,hvala«.


Besede gradijo svet 1Vaje5. Povabi učence k mizicam. Razdeli učencev manjše skupine (po štiri). Motivira jih zaizvedbo simbolne igre »trgovina«.Opazuje igro posameznih skupin.En učenec v posamezni skupini je trgovec(prodaja), ostali so kupci (kupujejo). Učencimed igro utrjujejo, kdaj in kako se koga kajprosi ter kdaj in kako se komu za kaj zahvali.Učenci v skupinah lahko zamenjajo vloge.Priloga 1:a)Lan: »Dedek, meni je tako dolgčas! …Kaj naj počnem?«Dedek: »Kaj pa vem, Lan…Hmmm …Morda pa bi ti prebral kakšno pravljico. Kaj praviš?«Lan: »Ne, to pa ne. Danes ne želim pravljice… Nekaj drugega!«Dedek: » Želiš, da igrava Človek ne jezi se?«Lan: » Ne! Nekaj drugega!«Dedek: »Morda pa bi v enciklopediji poiskala belega medveda…Bi te morda zanimalo?«Lan: »Ne vem…«Dedek: »Veš Lan, zdaj pa imam dovolj! Če se boš tako obnašal, pa ti ne bom več tresel idej, kaj najpočneš.«Lan: » Kaj? Kaj pa sem naredil narobe?«Dedek: »Kar malo razmisli. Ko boš ugotovil, pridi k meni in bova morda kaj zanimivega počela.«b)Lan: »Pozdravljen dedek!«Dedek: »Ooo, pozdravljen Lan! Ali si ugotovil, kaj je bilo narobe?«Lan: Ja, seveda. Nisem se najlepše obnašal. Oprosti, dedek. Lepo prosim, ali bi lahko skupaj pogledaladeželo belega medveda v enciklopediji?«Dedek: »Z veseljem, ker si me tako lepo prosil.«Lan: »Prosim, če jo ti vzameš s police, saj sem premajhen.«Dedek: Vzame knjigo s police in jo da Lanu ter reče: » Izvoli.«Lan: »Hvala.«Priloga 2:Prosim, odprite zvezke.Prosim, posodi mi knjigo.Pomagaj mi izračunati ta račun, prosim.Ali ne bi mogel biti tiho?Hvala za jabolko.Prosim, pomagajte mi poiskati športno opremo.Hvala, nisem žejna.Prosim, ali mi lahko posodite škarje?Hvala za lep popoldan!Eno vstopnico, prosim.Prosim, hvala!Učni cilj: Učenci utrjujejo, kdaj in kako se koga kaj prosi. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izrazprosim. Utrjujejo, kdaj in kako se komu za kaj zahvali. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz hvala.Učenci naj te izraze uporabljajo tudi v vsakodnevnih situacijah.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 7).PogovarjanjeOblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualna, skupinska.15


Besede gradijo svet 1Vaje1.2.UčiteljPripoveduje besedilo (Priloga 1).Med prostim pripovedovanjem ohranjazbranost učencev in pomnjenje podatkov ssvojim retoričnim znanjem (s spreminjanjemglasnosti, višine in hitrosti govorjenja,s prekinjanjem govora, z barvo glasu, skretnjami ipd.).»Učenci, prisluhnimo, kaj se je zgodilo Žigu.«(Priloga 1).Vodi pogovor o pripovedovanem besedilu.Vpraša učence, kdaj uporabljamo izraze»prosim, izvoli, hvala«.UčenciUčenci sedijo v krogu (na blazinicah oziromana stolih) in pozorno poslušajo.Poslušajo prosto govorjeno besedilo.Spoznavajo, kdaj in koga se kaj prosi ter kdajin kako se komu za kaj zahvali.3. Povabi učence, naj si ogledajo sličice v DU str.7, in ugotovijo vrstni red slik ter nizajo slike včasovnem zaporedju.4. Pozove učence, naj poslušajo zapovedi(Priloga 2) in ugotovijo, kako bi posameznozapoved povedali bolj vljudno. Hkrati izvajavrednotenje.5. Povabi učence k mizicam. Razdeli učencev manjše skupine (po štiri). Motivira jih zaizvedbo simbolne igre »slaščičarna«.Opazuje igro posameznih skupin.Ogledajo si posamezne slike. Učenci seoprejo na svoj spomin pri razvrščanju slik vustrezno zaporedje.Tvorijo vljudnejše povedi.Sodelujejo pri vrednotenju vljudnejšihpovedi.En učenec v posamezni skupini je natakar/natakarica (streže), ostali so gostje(naročujejo npr. tortice, sok, vodo, kostanjevpire…). Učenci med igro utrjujejo, kdaj inkako se koga kaj prosi ter kdaj in kako sekomu za kaj zahvali.Učenci v skupinah lahko zamenjajo vloge.Priloga 1:PogovarjanjeNekega popoldneva je Matej, ki je hodil še v vrtec, risal v zvezek. Misli so mu uhajale k Miklavžu. Stežavo se je zbral in nekaj napisal. Nato je znova sanjaril o Miklavžu in darilih. Odločil se je, da moranapisati pismo Miklavžu. A žal, to ne bo mogoče, saj pozna šele nekaj črk. Odhitel je k sestri Petri injo prosil: »Prosim, mi posodiš flomaster, ki pušča zlato sled?« Petra mu je ponudila flomaster in rekla:»Izvoli.« »Hvala, zelo si prijazna.« Nemudoma je stekel k mami in jo prosil: »Prosim, napišeš pismozame Miklavžu, ker še ne znam pisati vseh črk?« Mama se je nasmehnila in rekla: »Pravkar sem skuhala.Seveda, lahko napiševa pismo.« Vzela je najlepši papir iz predala pisalne mize. Sedla sta k mizi. Matejje narekoval besedilo, ki ga je mama skrbno zapisala. Ko sta napisala pismo, sta ugotovila, da nimatakuverte. Matej je vedel, da babica doma vedno kakšno kuverto, saj si dopisuje s prijateljicami. Zato jestopil do nje in jo prosil: »Babi, ali mi prosim lahko daš kuverto, da pošljem pismo Miklavžu?« Babicaje odložila časopis, vstala in vzela iz omare kuverto ter rekla: »Izvoli.« »Hvala, babica.« S kuverto jepohitel k mami in ji dal kuverto: »Izvoli, kuverto.« »Hvala. Napisala bom naslov, ti pa prepogni papir.«Ponudil je papir: »Izvoli, mama.« »Hvala.« Matej ji je skočil v naročje in se je zahvalil: »Hvala za pomoč.«»Prosim.«Zaporedje slik:a) Predlagam, da upoštevamo pravilo: od leve proti desni in od zgoraj navzdol.b) Vrstni red slik: 4, 6, 2, 1, 5 in 3.Pozor: Dane slike dopuščajo tudi drugačne (različne) pripovedi. Potem je lahko tudi ureditev zaporedjadogodkov drugačna.16


Besede gradijo svet 1VajePriloga 2:Daj mi zvezek. Zapri vrata. Pospravi torbo. Pobriši tablo. Lepše piši. Odpri okno.Sezuj čevlje. Pospravi športno opremo. Obuj copate. Zalij rože. Pridi k meni.Prosim, hvala!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Utrjujejo,kako se koga kaj prosi. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz prosim. Utrjujejo, kdaj in kako sekomu za kaj zahvali. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz hvala.Priprava: mali oglas (Priloga 1), fotografije živali (muc, psov), papir A3, flomaster.Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Izreka učencem navodila, tako da uporabljaizraze »prosim, izvoli, hvala«. Pokliče učence,katerih imena se začnejo na glas X (glede naimena učencev), in jim ponudi DU. Pozornospremlja odzive učencev in jih po potrebiopozarja na pomanjkljivosti, ki jih nato učencidopolnijo.UčenciUčenci se ustrezno odzivajo oziromaupoštevajo temeljna načela dialoškegasporazumevanja.2. Vpraša učence v kakšnih okoliščinah nekoganekaj prosimo.Učiteljev namen je, da pridobi informacijo, daprosimo preko oglasa, če se izgubi žival.Nizajo svoje izkušnje: ko kaj potrebujemo,ko česa ne najdemo, ko želimo pomoč ipd.Spoznavajo, kdaj in koga ter na kakšen načinprosimo v teh okoliščinah.3. Prebere oglas (Priloga 1). Pozorno poslušajo oglas.4. Vodi pogovor o vsebini malega oglasa (Kaj seje izgubilo? Kakšne barve je? Koliko je star?Ali ima ovratnico? Kakšne barve? Koga najobvestijo najditelji? Kako naj jo obvestijo?)5. Pozove učence, da bodo v skupinah pripravilimali oglas izgubljene živali. Učencem ponudipapir A3 in kuverto, v kateri je fotografijadomačega ljubljenčka. Fotografije psov inmačk izrežemo iz dnevnega časopisja oz. jihpridobimo po poljubni poti.Nizajo podatke iz besedila. Pri tem se opirajona svoj spomin.Izberejo kuverto in polni pričakovanj odprejokuverto ter si ogledajo žival na fotografiji(vsaka skupina ima drugo žival).6. Opazuje delo učencev. Učenci se dogovarjajo in ustno oblikujejobesedilo malega oglasa. V skupini, kjer ženekdo izmed učencev piše, posamezniknapiše na plakat mali oglas. V nasprotnemprimeru narekujejo besedilo učitelju.7. Povabi učence, da predstavijo male oglase.Usmerja vrednotenje (jasnost oglasa,upoštevanje temeljnih načel dialoškegasporazumevanja). Spodbujamo aktivnostvseh učencev pri poročanju.Skupine predstavijo male oglase.Pogovarjanje17


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Mali oglasOb parku v Mariboru se je izgubil mucek Filip. Je mešanček. Star je šest mesecev. Telo je bele barve,rep in uhlji so svetlo rjavi. Okoli vratu ima rdečo ovratnico. Vse, ki morda veste karkoli o našem Filipu,prosimo, da pokličete Marijo na telefonsko številko 1020301. Za vse informacije se vam že vnaprejnajlepše zahvaljujemo.Oprosti!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Spoznavajo,kdaj in kako se komu za kaj opraviči. V pogovorih uporabljajo vljudnostni izraz oprosti.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 8).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.PogovarjanjeUčiteljUčenci1. Poišče možnost za opravičilo učencem. Prejmejo opravičilo učitelja.2. Prosto pripoveduje besedilo (Priloga 1). Spoznavajo, kdaj in kako se komu za kajopraviči.3. Učence vpraša po nekaterih podatkih, izpripovedovanega besedila: Kaj je počelaPetra zjutraj? Kakšno je bilo vreme, ko je šlav šolo? Kaj se ji je zgodilo med potjo v šolo?Kaj je rekla gospodu? Kaj je rekla učiteljici?Kaj je rekla učiteljica Petri? Kaj se je zgodilopri športni vzgoji? Kaj je Petra rekla Andreju?Kaj je počela Petra popoldne doma? Kaj se jije zgodilo? Kaj je rekla očetu? Kaj je on rekelPetri?4. Povabi učence, naj si ogledajo slike v DU str. 8.Ugotovijo naj časovno zaporedje dogodkov.5. Vodi pogovor o pomenu in okoliščinahizrekanja opravičila (Zakaj se je Petra opravičilagospodu, učiteljici, Andreju in očetu? Kako seje opravičila? Kateri izraz je uporabila? Kogaje pri tem vikala in koga tikala? Zakaj?6. Pozove učence, naj prikažejo, kako bi izraziliopravičilo v igri vlog (na avtobusu, v garderobi,v cvetličarni, pri kosilu, pri prečkanju cesteipd.).Pozorno spremlja igro vlog in jih po potrebiopozarja na pomanjkljivosti ki jih nato učencidopolnijo.7. Povabi učence, naj predstavijo igro vlog.Vodi vrednotenje izvedb (Kje se dogaja? Kajse je zgodilo? Zakaj se je nekdo opravičil?).Sodelujejo v pogovoru.Nizajo zaporedje sličic.Nizajo podatke iz besedila. Pri tem se opirajona svoj spomin.Učenci se v parih ustrezno odzivajo oziromaupoštevajo temeljna načela dialoškegasporazumevanja.Predstavijo igre vlog.18


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Bilo je v ponedeljek zjutraj. Petra je zelo težko vstala. Potem se je odpravila v kopalnico in se je uredila.Lase si je počesala v dva repka. Nato je potrebovala veliko časa za pripravo zajtrka. Čaj je bil prevroč.Mudilo se ji je. Ko je prihitela iz hiše, je opazila, da potrebuje dežnik. Stekla je v hišo po dežnik. Dežnekaplje pomešane s snežinkami so ji padale v obraz, zato je dežnik nekoliko povesila pred obraz. In žeje zadela v nasproti prihajajočega gospoda. Nemudoma je vzkliknila: »Oprostite, gospod!« Tekla jenaprej proti šoli. Odhitela je v učilnico in zmotila pouk: » Oprostite, gospa učiteljica. Prepozno semvstala. V prihodnje se bom bolj potrudila.« »Lepo, da si se opravičila. Zdaj pa se pripravi za pouk. Medpoukom so se odpravili v telovadnico, kjer so igrali igro med dvema ognjema. Petra je vrgla žogoAndreju v obraz. Takoj je pristopila k njemu: » Oprosti, Andrej. Ti lahko kako pomagam?« Popoldneje očka kuhal kosilo. Petra mu je pomagala. Nato sta želela pripraviti mizo. Petra je prinesla nekajkrožnikov na mizo. Ko je želela postaviti na mizo še preostale krožnike, ji je spodrsnilo in je en krožnikpadel po tleh ter se razbil. Petra je planila v jok: »Ati, oprosti, danes mi gre vse narobe.« Ko je ati videl,kako je žalostna, jo je stisnil v objem in jo potolažil z besedami: «Vem, da nisi nalašč. Dobro, da se nisipoškodovala.«Zaporedje slik:a) Predlagam, da upoštevamo pravilo: od leve proti desni in od zgoraj navzdol.b) Vrstni red slik: 4, 3, 2, 5, 6 in 1.Pozor: Dane slike dopuščajo tudi drugačne (različne) pripovedi. Potem je lahko tudi ureditev zaporedjadogodkov drugačna.Vse najboljše!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Spoznavajonamen, okoliščine in način izrekanja voščila. Spoznavajo, kdaj in kako se komu izreče voščilo. Sošolcem,učiteljem in drugim ob praznikih ustrezno voščijo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 9).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Učitelj1. Poišče možnost oziroma okoliščine zaizrekanje voščila (morda ima kdo od učencevrojstni dan oziroma ustvarim drugo – npr.moja sestra ima rojstni dan). Kako bomovoščili?2. Poda navodilo za poslušanje besedila.Prosto pripoveduje besedilo (Priloga 1).3. Pozove učence, naj opazujejo sliki v DU str. 9.Katera dogodka iz pripovedovanega besedilasta naslikana? Kaj se je dogajalo pred prvosliko? Kaj se je dogajalo med prvo in drugosliko? Kaj se je dogajalo po drugi sliki?UčenciNizajo možnosti.Utrjujejo, kdaj in kako komu voščimo.Sodelujejo v pripovedovanju.Pogovarjanje19


Besede gradijo svet 1Vaje4. Povabi učence, naj odgovorijo na vprašanja,ki odkrivajo okoliščine in način izrekanja: Kdoje imel rojstni dan? Koliko je bil star? Kdo muje voščil najprej? Kako? Kje so mu še voščili zarojstni dan? Ali smo iz besedila zvedeli, kakoso mu voščili v vrtcu? Kaj mislite vi, kako somu voščili? Kdo mu je prišel še osebno voščit?Kako mu je voščil? Kaj je rekel? Ali ima Matejtudi babico? Koliko? Kako veš? Kako sta muvoščili? Ali ima Matej tudi dedka? Ali mu jevoščil? Kako? Kako lahko nekomu voščimo?Ali je vedno potrebno, da mu ob izrekanjuvoščila prijazno gledamo v oči, damo desnoroko, ga poljubimo na lice (naj utemeljijo)?Kaj reče tisti, ki sprejme voščilo?Sodelujejo v pogovoru. Odgovarjajo navprašanja nižje in višje ravni razumevanja.5. Spodbudi učence k igri vlog v dvojicah. Uprizorijo izrekanje voščila za rojstni dan.Priloga 1:V sredo je Matej dopolnil štiri leta. Komaj ga je prebudila budilka, že so ga obkrožili družinski člani inzapeli »vse najboljše zate« ter mu voščili: »Vse najboljše za rojstni dan!« Ob tem so mu pogledali v oči instisnili roko ter ga poljubili na lice. Matej je presrečen vzkliknil: »Najlepša hvala! Rad vas imam!« Tudi vvrtcu niso pozabili na njegov rojstni dan. Tudi tam so mu voščili? Kako? (Učenci sooblikujejo besedilo.Aktivna vloga učencev poveča njihovo motivacijo.) Ta dan je šel iz vrtca prej kot običajno. Zbrala se jevsa družina (oče, mama, sestra Petra in babica Tončka) na družinskem kosilu v bližnji restavraciji. Poznopopoldne pa mu je prišel voščit še najboljši prijatelj Aleš s svojimi starši. Aleš je nestrpno pozvonil privratih. Matej jih je vljudno povabil v stanovanje. Aleš je v eni roki držal lepo zavito darilo, z desnico pastisnil desno roko Mateja in mu gledal v oči ter voščil: »Dragi prijatelj, vse najboljše za tvoj rojstni dan.Želim, da ostaneš tako dober prijatelj.« potem mu je dal darilo. Matej je rekel: »Hvala!« Praznovanjeso nadaljevali ob lešnikovi torti. Med praznovanjem jih je zmotil zvonec. Pred vrati je zadonel moškiglas: »Dober dan! Hitra pošta za Mateja, prosim!« Ko je odprl ovojnico telegrama in odprl voščilnico, jezaigrala melodija »Vse najboljše zate«. Mama mu je prebrala besedilo, ki je bilo napisano v voščilnici:»Dragi Matej,Za tvoj 4. rojstni dan ti želiva vse najboljše, veliko sreče in zdravja in da bi bil še naprej tako dobervnuk.Dedek Franci in babica Marija«Vse najboljše!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Utrjujejonamen, okoliščine in način izrekanja voščila. Utrjujejo, kdaj in kako se komu izreče voščilo. Sošolcem,učiteljem, družinskim članom in drugim ob praznikih ustrezno voščijo.PogovarjanjePriprava: papir za izdelavo voščilnic, barvice, razne voščilnice (prinesejo učenci in učitelj).Oblika dela: frontalna, individualna.20


Besede gradijo svet 1VajeUčitelj1. Vodi predstavitev raznih voščilnic (ob kateremprazniku, komu je voščil, kako je zapisal…)2. Vpraša učence, ali voščimo le ob rojstnemdnevu? Kdaj še? Ob kakšni priložnosti so vamše voščili?3. Pozove učence, naj izdelajo ob ustreznidemonstraciji učitelja voščilnico.4. Povabi učence, naj odgovorijo na vprašanja, kiodkrivajo okoliščine in način izrekanja (komuje namenjeno voščilo, ob katerem prazniku,kaj bodo zaželeli…)5. Spodbudi učence k samostojnemu pisanju– tiste učence, ki že pišejo; lahko prepišejo stable (oblikujejo skupno besedilo, ki ga učiteljnapiše na tablo in potem učenci prepišejo vvoščilnice); lahko narekujejo besedilo učitelju,da ga ta napiše v voščilnico.UčenciSodelujejo v pogovoru.Ugotovijo namen voščila. Utrjujejo, kdaj inkako komu voščimo.Izdelajo voščilnico.Sodelujejo v pogovoru.Potrebna diferenciacija – »pišejo« voščila.Čestitam! Čestitam, odlično si igrala!Učni cilj: Učenci spoznajo temeljna načela dialoškega sporazumevanja in jih upoštevajo. Spoznavajonamen, okoliščine in način izrekanja čestitke. Utrjujejo, kdaj in kako se komu izreče voščilo. Sošolcemin drugim izrekajo priznanje/čestitke za njihove dosežke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 10 in 11).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Učitelj1. Poda navodilo za poslušanje besedila.Prosto pripoveduje besedilo (Priloga 1).2. Povabi učence, da pripravijo DU str. 10in 11. Ob posameznih slikah naj učencipripovedujejo prikazano dogajanje inpoudarijo tudi izražanje čestitke/priznanja.UčenciPoslušajo besedilo.Spoznavajo, kdaj in kako se komu izrečevoščilo.Ob slikah pripovedujejo (večpripovedovalcev). Ker je več dogodkov, ki sisledijo, je smiselno, da poteka pogovor obslikah DU.Pogovarjanje21


Besede gradijo svet 1Vaje3. Postavlja vprašanja učencem: Kakšnegatekmovanja se je udeležila Petra? Kdo je zmagalv prvi igri? Kdo je čestital zmagovalki? Kaj jerekla? Ali je čestitala tudi poraženki? Zakaj?Kdo je še čestital Petri za prvo zmago? Kakoji je čestital? Kaj je rekel? Ali ji je še kdo poslalčestitko? Kako? Kaj se je zgodilo v drugi igri?Kako je čestitala gospa sodnica zmagovalki?Kaj je rekla Petri? Kako ji je čestital oče? Aličestitam samo ob športni zmagi? Zakaj ne?Ali je Petrin oče še komu čestital? Kako? Kakoje čestitala Petra zmagovalki? Kaj je reklazmagovalka Petri? Kaj je Petri to pomenilo?Kdo ji je še čestital doma? Kaj je rekla? Ali ji ječestital tudi brat Matej? Kaj misliš ti? Ali smoto zvedeli iz besedila? Za kaj čestitamo? Kakočestitamo? Komu čestitamo?4. Vpraša učence, ob kakšni priložnosti komuvoščimo in kdaj čestitamo.Niza trditve (Priloga 2).5. Spodbudi učence k delu v dvojicah (Priloga3).Učenci odgovorijo na vprašanja, ki odkrivajookoliščine in način izrekanja čestitke/priznanja.Sodelujejo v pogovoru oz. odgovarjajo navprašanja nižje in višje ravni razumevanja.Utemeljijo razliko: izrekanje voščila –izrekanje čestitke/priznanja.Potrdijo ustrezno trditev z zelenimkartončkom, z rdečim kartončkom zavrnejotrditev (popravijo).Utrjujejo izrekanje voščila in čestitke.Priloga 1:Pogovarjanje22Petra je trenirala tenis. Treninge je imela trikrat na teden. Njena učiteljica je vedela, da spada medmlade obetavne igralke tenisa. Ko je bilo tekmovanje v tenisu, je predlagala, da Petra zastopa mlajšoekipo njihove šole.V petek popoldne je bilo tekmovanje. Tja jo je pospremil oče, ki jo je običajno vozil tudi na treninge.Na programu je bila prva igra, v kateri je Petra premagala nasprotnico. Gospa sodnica se je sklonila ktekmovalkama in rekla ob stisku roke Petri: »Čestitam!« Srce ji je od veselja glasno razbijalo in komajje zašepetala: »Hvala!« Opazila je, da je gospa sodnica čestitala tudi njeni nasprotnici. Nemudoma jestekla k očetu, ki je bil njenega uspeha zelo vesel. Stisnil ji je desnico in rekel: »Čestitam, zelo dobrosi igrala!« »Hvala, ati!« Oče jo je ponosno objel in ji še povedal, da je tik pred njunim srečanjem žeobvestil mamo o športnem dosežku in ji tudi ona čestita.Sledila je druga igra, v kateri pa Petra ni imela sreče. Petra se je zelo trudila, a jo je kljub vsemu njenanasprotnica, ki je bila nekoliko starejša in imela več izkušenj, premagala. Gospa sodnica je čestitalazmagovalki in ji poklonila pokal, Petri pa je čestitala in dala pisno priznanje za sodelovanje. Petraje stekla k očetu in mu pokazala priznanje. Oče ji je rekel: »Čestitam! Le tako naprej!« Mimo je prišlazmagovalka in Petrin oče ji je stisnil roko in rekel: »Čestitam, odlično si igrala!« Petra je takoj stopilado zmagovalke in ji tudi ona čestitala: »Čestitam! Res si odlično igrala!« »Hvala! Tudi ti si bila dobra! Tezmage nisem dobila z lahkoto! Dovoli, da tudi jaz čestitam tebi.« Petra je bila teh besed izjemno vesela.Z očetom sta se odpravila domov. Mami je ponosno pokazala priznanje. »Čestitam, Petra!«Priloga 2:Želim ti veliko zdravja!Vesel božič!Za rojstni dan ti želim veliko sreče!Čestitam ti za rojstni dan!Želim ti veliko sreče za prvo mesto v teku na sto metrov!Voščimo Vam vesele novoletne praznike!Čestitam za usvojeno bralno značko!


Besede gradijo svet 1VajeBranje in pisanjePogovarjanje23


Besede gradijo svet 1VajeKaj pomenijo te sličice?Učni cilj: Učenci opazujejo in spoznajo nebesedna sporočila (piktograme) iz okolja in jih »berejo«.Povedo, kaj piktogrami sporočajo in kako je potrebno ob njih ravnati ter kje po navadi stojijo. Spoznavajovlogo, pomen in namen piktogramov v okolju. Pripovedujejo o svojih izkušnjah s piktogrami.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 12), nahrbtnik /majica,nogavice, dežni plašč s kapuco, steklenica vode, jabolko ipd./, didaktična igra spomin (piktogrami).Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Pri učencih vzbudi zanimanje, kaj ima vnahrbtniku.2. Učence vodi v sklepanje, zakaj ima nahrbtnikin v njem te stvari.3. Povabi učence, naj sedejo k mizam in sipripravijo DU str. 12. Pripoveduje besedilo(Priloga 1).Pozove učence, naj skušajo razložiti »park,narodni park, Triglavski narodni park». Popotrebi jim olajša razumevanje s fotografijamioz. ustreznim slikovnim gradivom.Nato si naj učenci natančno ogledajo sličice vDU str. 12. Razmislijo naj, kaj pomenijo.UčenciUčenci vzamejo iz nahrbtnika posameznestvari in jih sproti poimenujejo. Morebitnenarečne besede zamenjajo z ustreznimi.Prisotnost posameznih predmetov vnahrbtniku naj utemeljijo.Domnevajo, da bi lahko šli na izlet ipd.Sedejo k mizam.Poslušajo besedilo.S skupnimi močmi razložijo manj znanebesede.Ogledajo si niz slik. Učenci iščejo pomensličic.Tiho si ogledajo slike in razmišljajo o pomenupiktogramov.Branje in pisanje4. Povabi učence k »branju« piktogramov(Priloga 2).Vodi pogovor o tem, da so to (piktogrami)sličice/znaki, ki so vedno prečrtani z rdečobarvo. Seznani učence, da jih moramo vednoupoštevati.5. Vpraša učence, če so že kdaj videli v svojemokolju ali kje drugje podobne sličice/znake.6. Povabi učence, naj igrajo didaktično igrospomin (napravi fotokopijo /2X/ str. 12 v DU,izreže sličice) v skupinah.7. Spodbudi učence, naj na poti iz šoleopazujejo sličice (piktograme), se pomožnosti pogovorijo o njihovem pomenu sstarši in nekatere za domačo nalogo narišejov zvezek.»Berejo« piktograme.Ob vsaki »prebrani« sličici povedo, kajpomeni .Seznanijo se s sličicami/znaki (piktogrami).Sodelujejo v pogovoru oz. odgovarjajo navprašanja.Učenci odkrivajo sličice, iščejo pare, obposamezni sličici povedo, kaj pomeni.Opazujejo sličice (piktograme) na poti izšole.Narišejo sličice (piktograme).24


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Med jesenskimi počitnicami se je odpravila Petrina družina na izlet na Gorenjsko. Avtomobilom sopustili na parkirišču ob Triglavskem narodne parku. Peš so se odpravili do koče. Prišli so do velike table,kjer je bilo več manjših sličic in na vrh table še napis. Petra ni poznala nekaterih znakov, zato je prosilastarše za pomoč.Priloga 2:Piktogrami: prepovedano trgati rože, prepovedano lomiti veje, prepovedano kuriti ogenj, prepovedanošotoriti, prepovedano odlagati odpadke, prepovedano voziti z motornim kolesom, prepovedano vozitis kolesom, prepovedano hoditi po travi, prepovedano streljati živali.Kako je treba ravnati?Učni cilj: Učenci opazujejo in spoznajo nebesedna sporočila (piktograme) iz okolja in jih »berejo«.Povedo, kaj piktogrami sporočajo in kako je potrebno ob njih ravnati ter kje po navadi stojijo. Spoznavajovlogo, pomen in namen piktogramov v okolju. Pripovedujejo o svojih izkušnjah s piktogrami.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 13), velik format papirja,voščene barvice.Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Spodbudi učence k pregledu domačenaloge.2. Povabi učence, naj tiho »berejo« sličice v DUstr. 13.3. Pozove učence, naj glasno »berejo« sličice(Priloga 1). Ob tem naj pripovedujejo, kje inkdaj so jih videli v svojem okolju ali kje drugjepodobne sličice/znake (oz. kje bi lahko). Obtem pojasnijo, kako je treba ravnati.UčenciPredstavijo narisane sličice (piktograme).Tiho »branje« sličic.4. Ponovno glasno »berejo« sličice. Ponovno »berejo«.5. Učence razdeli v manjše skupine, v katerihnaj na plakat narišejo piktograme, ki bi jihlahko srečali: v čakalnici pri zdravniku, predin v trgovini, v parku, ob večji cvetlični grediv mestu ali na vasi, pred in v šoli, pred in napošti, ob športnem igrišču… Rišejo naj zvoščenimi barvicami.6. Pozove učence, naj predstavijo in »berejo«piktograme, ki so jih narisali.Priloga 1:Posamezni učenci glasno »berejo« sličice.Pripovedujejo o svojih izkušnjah podobnimisličicami.Nizajo in pojasnijo potrebno ravnanje obsličicah iz DU str. 13.Z voščenimi barvicami rišejo sličice, ki bi jihlahko srečali v določenem okolju oziromav prostoru. Med risanjem se pogovarjajo osličicah in si pridobivajo pozitivne izkušnje vpogovoru s sošolci.Predstavitev skupin. »Berejo« piktograme.Piktogrami: prepovedano lizati sladoled, prepovedano skakati v vodo, prepovedano rolati,prepovedana uporaba mobilnega telefona, prepovedano uživati hrano, prepovedano se gugati nasedežnici, prepovedano hoditi po travi, prepovedan vstop za pse, prepovedano ribariti.Branje in pisanje25


Besede gradijo svet 1VajeAli poznaš te prometne znake?Učni cilj: Učenci opazujejo in spoznajo nebesedna sporočila (npr. prometne znake, piktograme) izokolja in jih »berejo«. Povedo, kaj določeni prometni znaki sporočajo in kako je potrebno ob njihravnati ter kje po navadi stojijo. Spoznavajo njihovo vlogo, pomen in namen v okolju. Pripovedujejo osvojih izkušnjah s prometnimi znaki.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 14), didaktična igraspomin (piktogrami).Oblika dela: frontalna, skupinska.Branje in pisanjeUčitelj1. Povabi učence, naj tiho opazujejo in »berejo«sličice v DU str. 14.2. Izhajajo naj iz znanega. Glasno »berejo«prometne znake iz DU. Ob tem najpripovedujejo, kje in kdaj so jih videli vsvojem okolju ali kje drugje (oz. kje bi lahko).Vodi pogovor o prometnih znakih glede naobliko oziroma sporočilnost. Prometni znakiobveščajo, določene reči prepovedujejo inna njih opozarjajo. Temu se učitelj ne bozmogel izogniti, saj bodo učenci opazili, da jeoblika naslikanih prometnih znakov različna.Pomembno je, da ne pričakuje, da bodoučence vse znake usvojili, temveč ostane priinformativni stopnji sporočilnosti različnihprometnih znakov v našem okolju.3. Pozove učence, naj kot posebno zanimivostpogledajo prometne znake pod črto. Znaki vprvi vrsti: a) obvešča, da je prehod za pešce, b)prepovedano za pešce, c) namenjeno pešcem/sprehajalcem; znaki v drugi vrsti: a) obvešča,da so kolesarji na cesti, b) prepovedanoza kolesarje, c) namenjeno kolesarjem oz.kolesarska steza. Ob tem pojasnijo, kako jetreba ravnati.4. Povabi učence, naj igrajo didaktično igrospomin v skupinah (napravi fotokopijo /2X/str. 14 v DU, izreže sličice). Po potrebi nudipomoč (Kaj pomeni prometni znak?)5. Spodbudi učence, naj na poti iz šole opazujejoprometne znake, se po možnosti pogovorijoo pomenu s starši in nekatere za domačonalogo narišejo v zvezek.UčenciOpazujejo in tiho »berejo« sličic.Glasno »berejo« tiste prometne znake, ki jihpoznajo.Ugotavljajo, da je nebesedna sporočilnost(piktogrami, zlasti še prometni znaki) vnašem okolju zahtevna. Npr. podobna slikana znaku, le da je enkrat trikotne oblike (kolos kolesarjem), drugič okrogle (kolo), pa jesporočilo znaka razločno. V prvem primerusporoča, da so kolesarji na cesti, v drugem jevožnja za kolesa prepovedana.Predvidevam, da bo pogosteje prihajalomed učenci do kognitivnega konflikta.Posamezni učenci glasno »berejo« sličice.Pripovedujejo o svojih izkušnjah podobnimisličicami.Spoznavajo potrebno ravnanje ob sličicah izDU str. 14.Učenci odkrivajo sličice, iščejo pare, obposameznem prometnem znaku povedo,kaj pomeni. V tej igri bo prišlo lepo do izrazasodelovalno učenje, ko si bodo učenciznotraj skupine pomagali pri poimenovanjuprometnih znakov.Opazujejo prometne znake na poti iz šole.Narišejo prometne znake.26


Besede gradijo svet 1VajeAli poznaš te znake?Učni cilj: Učenci opazujejo in spoznajo nebesedna sporočila (piktograme) iz okolja in jih »berejo«.Povedo, kaj določene sličice sporočajo in kako je potrebno ob njih ravnati ter kje po navadi stojijo.Spoznavajo njihovo vlogo, pomen in namen v okolju. Pripovedujejo o svojih izkušnjah s podobnimisličicami. »Pišejo« kratka opozorila.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 15), večji format papirja,voščene barvice.Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Povabi učence, naj predstavijo domačonalogo.2. Naroči učencem, naj tiho opazujejo in»berejo« sličice v DU str. 15.3. Glasno »berejo« sličice iz DU. Ob tem najpripovedujejo, kje in kdaj so jih videli vsvojem okolju ali kje drugje (oz. kje bi lahko).4. Učence razdeli v manjše skupine, v katerih najna plakat narišejo piktograme, ki bi jih lahkosrečali v nekem prostoru in nas obveščajo,kaj je tam npr.: na parkirišču pred trgovino, vtrgovskem centru, v lutkovnem gledališču, všoli, ob mestnem oz. vaškem ribniku, v okolicišole, v zdravstvenem domu ipd.Rišejo naj z voščenimi barvicami.5. Pozove učence, naj predstavijo in »berejo«piktograme, ki so jih narisali.6. Spodbudi jih za »pisanje« opozoril, ki binadomestila sličice (piktograme).UčenciUčenci predstavijo prometne znake, ki so jihnarisali (in so jih videli na poti domov).Opazujejo in tiho »berejo« sličic.Glasno »berejo« sličice. Ob posamezni sličici(piktogramu) pojasnijo, o čem nas obveščajooziroma s čim nas seznanjajo. Učenci se najpri tem izmenjujejo.Ugotavljajo nebesedno sporočilnost sličic.Z voščenimi barvicami rišejo sličice, ki bi jihlahko srečali v določenem okolju oziroma vprostoru. V pogovoru s sošolci izmenjujejoizkušnje, čemu bi lahko v nekem prostorunamenili določen namen ter nanj opozorilis sličico.Predstavitev skupin. »Berejo« piktograme.Sporočajo njihov pomen.Učitelju narekujejo opozorilo iz svojegaokolja oziroma jih napišejo sami.Branje in pisanje27


Besede gradijo svet 1VajeŽe bereš?Učni cilj: Učenci »berejo« naslikana in kratka tiskana obvestila iz svojega okolja.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 16 in 17),Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Poda navodila za poslušanje besedila.Prosto pripoveduje besedilo (Priloga 1).2. Vodi pogovor o besedilu: Kaj sta počela Petrain Matej? Kakšno vreme je bilo ta dan? Kaj viobičajno počnete ob takem vremenu? Vamje kdaj dolgčas? Kako se takrat počutite? Alije bilo dolgčas tudi Mateju? Kako to veste?Zakaj sta se Petra in Matej sprla? Kaj je rekelMatej Petri? Ali mu je verjela? Kako to veš? Kajje rekel Matej mami? Ali Matej zna resničnobrati? Zakaj ne? Kako to veste? Ali ste tudi viznali tako brati kot Matej? Česa se spomnite?3. Povabi učence, naj tiho opazujejo in »berejo«sličice v DU str. 16 in 17.4. Vpraša učence, ali so prebrali vse napisano;kako vedo, kaj piše tisti, ki še ne znajo bratiipd.5. Glasno »berejo« sličice iz DU. Ob tem najpripovedujejo, kje in kdaj so jih videli.6. Povabi učence, naj z zeleno barvico prečrtajonaslikano in napisano besedilo, ki ni večprisotno v našem okolju.UčenciSledijo navodilom. Pozorno poslušajo.Učenci odgovarjajo na vprašanja nižje invišje ravni.Tiho »berejo«.Sodelujejo v pogovoru.Glasno »berejo« sličice. Ob tem pripovedujejoo svojih izkušnjah in doživetjih z njimi.Z zeleno barvico prečrtajo npr. ABCUPORABNIKI USERS.7. Pozove učence, naj predstavijo prečrtano. Predstavitev skupin. Utemeljijo svojeravnanje.Priloga 1:Branje in pisanjeBila je deževna sobota. Petra in Matej sta že pošteno dolgočasila v svoji sobi. Igrala sta že družabneigre, risala sta in poslušala glasbo. Nato je Matej začel nagajati Petri. Ta ga je hotela prelisičiti s tem, komu je ponudila, da mu bo nekaj brala. Brala mu je besede zapisane z velikimi črkami. Čez nekaj časaje postal zopet nemiren in ji je pulil knjigo iz rok, čaš da zna tudi on brati. Petra se mu je začela smejatiin mu govoriti, da to ni res, saj je še premajhen in še ne zna brati. Matej je vzkliknil: »Pa znam! Mamicaje rekla, da sem znal brati že pri dveh letih!« Petra se je začela glasno smejati. V sobo je vstopila mama.Matej je planil v jok in žalostno rekel: »Kajne, mami, da sem jaz bral že pri dveh letih?« »Kako to misliš,ljubček?« »Ti si rekla, da sem našel v trgovini na polici med raznimi čokoladami vedno enako čokolado.Torej sem znal brati, kako bi pa našel vedno Milko!28


Besede gradijo svet 1VajePripovedujem zgodbo – V živalskem vrtuUčni cilj: Učenci »berejo« ilustracije, ki predstavljajo dogajanja iz vsakdanjega življenja. Vpripovedovanje vnašajo tudi asociativne dogodke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 18 in 19),Oblika dela: frontalna, skupinska.Učitelj1. Spodbudi učence, naj v vaji za širjenjebesednega zaklada iščejo besede z enakimzačetnim zlogom (Priloga 1). »Katere besedese začnejo na go?«2. Poda navodila za »branje« ilustracij,pripovedovanje in poslušanje besedila.3. Spodbudi učence za prelet ilustracij v DU str.18 in 19 (na hitro pogledajo prvo ilustracijo /str. 18/, na hitro pogledajo zadnjo ilustracijo/str 19/), nato se naj vrnejo na začetek in nahitro preletijo vse ilustracije.4. Vodi pogovor o ilustracijah: Kam sta senamenila oče in Tjaša? Kaj sta kupila? Katerožival sta videla najprej? Koga sta videla vmlaki? Kaj sta počela potem? Katere živalise je Tjaša prestrašila? Katere živali sta videlapotem? V katerem zaporedju? Ali sta bilazadovoljna z obiskom živalskega vrta? Kako toveste? pojasnite. Komu je Tjaša pripovedovalao dogajanju?5. Povabi učence, naj pripovedujejo obilustracijah v DU str. 18 in 19 najprej v skupini(po štiri /predlog: prva skupina prve štiriilustracije, druga druge štiri ilustracije, tretjazadnje štiri ilustracije, četrta skupina zopetprve štiri ilustracije ipd. – s tem zagotovimomaksimalno aktivnost učencev/).6. Pozove učencev posameznih skupinah, najvsak iz skupine pripoveduje ob eni sličici. Vpripovedovanju naj sodelujejo vsi.7. Pokliče učence, naj staknejo glave v skupinahin poskusijo najti izvirni naslov za celotnozgodbo.UčenciIščejo besede na skupni začetni zlog.Sledijo navodilom.Preletijo ilustracije (začetek, konec, znova nahitro od začetka do konca).Sodelujejo v pogovoru.8. Povabi učence, naj poročajo. Predstavijo naslove.Učenci berejo ilustracije in jih povežejo vpripovedovanje zgodbe. S pripovedovanjemv manjših skupinah pridobivajo potrebnozaupanje vase v pripovedovanju, ki jimbo kasneje omogočilo višjo kvalitetopripovedovanja pred celotno skupino.Posamezniki prosto pripoveduje besedilo obdanih ilustracijah. Ob tem besedilo smiselnonadaljujejo. Ostali učenci pozorno poslušajopripovedovanje.Iščejo in nizajo naslove. Pri tem kritično ocenjujejoprimernost in izberejo ustreznega.Branje in pisanje29


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:a) go: gora, goba, gospod, gospa, gospodič, gospodična, gos, govedo, govorim, gosta /megla/, gost /vrestavraciji/, Gordana, Goran, Gorica, gosli, godba, gojiti, godrnjati, gostiti, goljufam, gol, golob, golaž,Gorenjska, Golica, gorje, gotovo…b) me: med, meso, mešam, meljem, melodija, medeno, Melani, meč, medalja, medicina, megla, meja,mehko, mera, mesar, Meta, meter, metulj, mezga, meščani, …c) ži: živali, Živa, žila, živ, Žiga, žilav, žig, žigosam, žirafa, žičnica, živahen, žito, žir, žimnica, žica, živel,živina, življenje, živinozdravnik, životariti…Pripovedujem zgodbo – Slika, hiša, pot…Učni cilj: Učenci »berejo« ilustracijo, ki jim je znana tudi iz vsakdanjega življenja. V pripovedovanjevnašajo tudi asociativne dogodke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Branje in pisanjeUčitelj1. Spodbudi učence, naj zaprejo oči in v vaji zaširjenje besednega zaklada iščejo asociacijena besedo dvorišče (Priloga 1). »Na kajpomislite, ko slišite besedo dvorišče?«2. Spodbudi učence za opazovanje ilustracijeoziroma za »branje« ilustracije v DU str. 20.3. Vodi pogovor o ilustraciji: »Kaj vse vidite nailustraciji?«4. Povabi učence, naj pripovedujejo ob ilustracijiv DU str. 20 najprej sosedu v klopi.5. Pozove učencev, naj pripovedujejo obilustraciji. V pripovedovanju naj sodelujejovsi. Učitelj naj spodbuja izvirnost obpripovedovanju zgodbe. Ob učencih najvzbudi prepričanje, da je možno ob enakiilustraciji pripovedovati različne zgodbe.6. Pokliče učence, naj poskušajo najti izvirninaslov za zgodbo.UčenciZaprejo oči, da se lažje skoncentrirajo naiskanje asociacij in iščejo asociacije (besede,besedne zveze).»Berejo« ilustracijo v DU.Sodelujejo v pogovoru in naštevajo.7. Povabi učence, naj poročajo. Predstavijo naslove.Priloga 1:Učenci berejo ilustracijo in pripovedujejozgodbo. Vsak učenec naj pove svojo zgodbo.S pripovedovanjem v dvojicah se pripravljajona pripovedovanje pred celotno skupino.Posamezniki prosto pripoveduje zgodbo obilustraciji. Ostali učenci pozorno poslušajopripovedovanje.Iščejo in nizajo naslove. Pri tem kritičnoocenjujejo primernost in izberejo ustrezne.Dvorišče – drevesa, potka, zelenica, rože, grmičevje, pes, muca, miš, deževnik, ptice, igra, zemlja, luže,zeleno, lepo, urejeno, pasja uta, žoganje, piknik, počitek…30


Besede gradijo svet 1VajeVse na pravo mestoUčni cilj: Učenci dopolnijo ilustracijo oziroma povežejo ustrezne dele tako, da dobijo smiselnoilustracijo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 54 in 55).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinsko delo.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo ilustracije vpravokotnikih v DZ str. 54, nato pa ilustriraneposamezne predmete v desnem robu.2. Vodi pogovor o opazovanem: Kaj je ilustrirano?Kako? Kaj manjka? S čim dopolnimo posameznoilustracijo v pravokotniku?3. Poda navodila za delo.Ne upoštevamo rezanje s škarjami!Namesto tega svetuje učencem, da uberejonaslednjo pot:- ilustracijo zgoraj naj z zeleno barvicopovežejo z ustreznimi ilustriranimipredmeti (s rumenimi cvetovi);- naslednjo ilustracijo naj z rjavo barvicopovežejo z ustreznimi ilustriranimipredmeti (s pisanimi svečkami);- spodnjo ilustracijo naj s črno barvicopovežejo z ustreznimi ilustriranimipredmeti (s črnimi kolesi).Opazuje učence pri delu.Po vsaki ilustraciji naj sledi vrednotenje.4. Vsaki skupini dodeli eno ilustracijo (DZ, str.54). Učenci naj uporabijo besedo ilustracijev povedi. Ob tem naj poslušajo in štejejobesede v povedi.5. Spodbudi učence, naj ilustrirajo podobneilustracije na naslednji prosti strani (str. 55).UčenciOpazujejo.Sodelujejo v pogovoru.Po sledenju navodilom individualno izvajajodelo.Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Tvorijo povedi iz besed ilustracije in pri temponazorijo konec in začetek besed ter hkratiodpirajo prstke na roki za vsako izgovorjenobesedo (npr. Na / našem / vrtu / cvete / pet /rožic. / = šest besed ipd.Z ilustriranjem ustvarijo popolno ilustracijo,saj je le s povezovanjem niso uspeli.Branje in pisanje31


Besede gradijo svet 1VajeEnake oblikeUčni cilj: V svojem razvoju vidnega zaznavanja otrok najprej zaznava okrog sebe različne oblike,predmete in osebe. Zato naj učenci ugotovijo, kateri predmeti so enakih oblik, in jih povežejo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 56), konkretnipredmeti različnih oblik.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Pripravi štiri obroče. V posamezni obroč položipapir naslednjih likov: krog, pravokotnik,kvadrat, trikotnik.Spodbudi učence, naj opazujejo konkretnepredmete. Poimenujejo predmete. Predmete(ura, lepilni trak, zvezek, trikotnik…) najrazvrstijo glede na like.2. Vodi pogovor o opazovanem: Glede na kaj sorazvrščali predmeti? Kaj je bilo enako? Zakaj?3. Povabi učence, naj »berejo« ilustracije v DZstr. 56.UčenciV vreči presenečenja primejo en predmet inposkušajo ugotoviti (ne da bi predmet videlioz. ga vzeli iz vreče), kakšne oblike je. Natoga vzamejo iz vreče, ga poimenujejo in dajov ustrezen obroč.Sodelujejo v pogovoru.Učenci se ravnajo po osnovah pisanja:»berejo« ilustracije od leve proti desni, odzgoraj navzdol.4. Vodi pogovor o oblikah ilustracij. Sodelujejo v pogovoru.5. Vpraša: Kaj je enake oblike kot trikotnik?Zakaj?Povabi učence, naj z zeleno barvico potegnejočrto od ravnila do tiste ilustracije, ki je enakeoblike (strehe).6. Spodbudi učence, naj individualno rešijoostale naloge na tej strani DZ.7. Opazuje delo učencev in jim po potrebi nudiindividualno pomoč.Nekaj primerov vaje opravijo frontalno. Delopreverijo oziroma vrednotijo.Po navodilu individualno izvajajo vajo.Individualno rešujejo naloge.8. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Branje in pisanje32


Besede gradijo svet 1VajeEnaki predmetiUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo. Zato naj učenci ugotovijo, kateri ilustraciji v dani vrsti sta enaki. Ilustracijipobarvajo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 57), konkretnipredmeti (glej Prilogo 1).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo konkretnepredmete. (Priloga 1).Namig: Če ima voljo veliko konkretnihpredmetov, lahko izvedejo vajo v skupinskemdelu.2. Vodi pogovor o opazovanem: Kaj smo iskalimed predmeti? Kaj je bilo enako? Zakaj?3. Povabi učence, naj povedo kaj vidijo vposamezni vrsti.4. Vodi pogovor o tem, da je v prvih treh vrstahenako veliko število predmetov, v naslednjihtreh vrstah se število predmetov poveča zaenega, kar hkrati pomeni, da bo nekolikotežja naloga za učence.5. Povabi učence, naj v prvi vrsti pozornoopazujejo ilustrirane predmete in povedo,katera sta enaka. Nato ju ilustrirajo.6. Spodbudi učence, naj individualno rešijonaloge v naslednjih vrsticah.Pozor: Delo učencev naj poteka diferenciranoin individualizirano, kar pomeni, da ni nujno,da vsi učenci vse naloge rešijo v tej izvedbi.UčenciOpazujejo.Sodelujejo v pogovoru.Učenci se ravnajo po osnovah pisanja: berejoilustrirane predmete od leve proti desni, odzgoraj navzdol.Sodelujejo v pogovoru.Nalogo v prvi vrsti opravijo frontalno. Delopreverijo oziroma vrednotijo.Po sledenju navodilom individualno izvajajodelo.7. Opazuje delo učencev in jim po potrebi nudi Individualno rešujejo naloge.individualno pomoč.8. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Priloga 1:- dve beli kredi, ena zelena in ena modra kreda (Kateri kredi sta enaki? Zakaj?);- dve enaki rokavici, ena večja rokavica, ena pisana rokavica (Kateri rokavici sta enaki? Zakaj?);- Dve rokometni žogi, ena košarkarska žoga, ena nogometna žoga (Kateri žogi sta enaki? Zakaj?)Branje in pisanje33


Besede gradijo svet 1VajeRazlični predmeti - VsiljivecUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo, zato naj učenci ugotovijo, kateri predmet se razlikuje od ostalih oziroma kateripredmet je vsiljivec. Različne ilustrirane predmete, ki ne sodijo v določeno skupino, naj prečrtajo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 67).Oblika dela: frontalna, individualna.Branje in pisanjeUčitelj1. Spodbudi učence, naj vsak izmed njih ilustriraen predmet oziroma bitje (npr. sonce / dežnik/ vaza / žoga /).UčenciPoslušajo navodila.2. Opazuje učence ob delu. Na list papirja ilustrirajo določen predmet.3. Povabi učence, naj pritrdijo ilustracije natablo z magneti tako, da bodo posameznipredmeti razvrščeni v štiri skupine. Vodipogovor o opažanjih: Kaj opazimo? Ali so vsiučenci enako ilustrirali sonce (dežnik / vazo /žogo)? V čem se razlikujejo? Zakaj?4. Povabi učence, naj povedo, kaj vidijo vposameznem okvirčku in vrsti (npr. tri barvice,ena žoga – Kateri predmet se razlikuje odostalih?)5. Spodbudi učence k glasnemu »branju«ilustracij v DZ str. 67.6. Povabi učence, naj v prvem okvirčku v prvivrsti pozorno opazujejo ilustrirane predmetein povedo, kateri ne sodi v skupino. Vsiljivcanaj prečrtajo.Enako naj rešijo drugi okvirček v prvi vrsti.7. Spodbudi učence, naj individualno rešijonaloge v naslednjih okvirčkih in vrsticah.Pozor: Delo učencev naj poteka diferenciranoin individualizirano, kar pomeni, da ni nujno,da vsi učenci vse naloge rešijo v tej izvedbi.8. Opazuje delo učencev in jim po potrebi nudiindividualno pomoč.Sodelujejo v pogovoru.Ugotovijo, da se ilustrirani predmeti medseboj razlikujejo.Učenci se ravnajo po osnovah pisanja: berejoilustrirane predmete od leve proti desni, odzgoraj navzdol.Posamezniki glasno »berejo« ilustracije.Nalogo v prvem in drugem okvirčku v prvivrsti opravijo frontalno. Prečrtajo predmete,ki se razlikujejo od ostalih v skupinah. Delopreverijo oziroma vrednotijo.Po poslušanju navodil individualno izvajajodelo.Individualno rešujejo naloge.9. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.34


Besede gradijo svet 1VajeEnako, podobno in različnoUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo, zato naj učenci ugotovijo in povedo, kateri predmeti so enaki, kateri sopodobni in kateri so različni. Mnenje pojasnijo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 69), konkretnipredmeti (glej Prilogo 1).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo konkretniprimer (Priloga 1).Vodi pogovor: enako, podobno, različno.2. Vodi opazovanje ilustracij v prvi vrsti. Kateraz desne je enaka levi? Zakaj? Katera jepodobna? Zakaj? Katera je različna? Zakaj?Na podoben način rešijo v frontalni obliki šeštiri vrste.3. Povabi učence, naj ostale tri vrstice rešijoindividualno tako, da pod sličico:- ki je enaka, narišejo z modro barvico enozvezdico;- ki je podobna, narišejo z modro barvicodve zvezdici;- ki je različna, narišejo z modro barvico trizvezdice.Po potrebi nudi individualno pomočposameznikom.UčenciPoslušajo navodila in sodelujejo v konkretnihprimerih opazovanja.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.Po poslušanju navodil individualno izvajajodelo.4. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Priloga 1:- Na tablo (levo) pritrdi papir A4 format, nekoliko odmaknjeno (desno) pritrdi še papirje naslednjegaformata: A5, nekoliko manjši od A4 in A4 – Kateri papir na desni je enak papirju na levi? Kateri jepodoben? Kateri je različen?- Napravi še podoben primer s kredami, delovnimi zvezki…Enake črke v besediUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo do bolj abstraktnih oblik in do razločevanja simbolov, zato naj učenci ugotovijoin povedo, katere črke v besedi (zapisanih ob ilustracijah) so enake.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 58), papir A4format (oz. individualne tablice, kreda), suhe barvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Branje in pisanje35


Besede gradijo svet 1VajeUčitelj1. Spodbudi učence, naj tvorijo manjšeskupine. Nato naj na list papirja (oziroma naindividualne tablice) napišejo svoje ime.Povabi učence, naj poiščejo enake črke vimenu.2. Vodi pogovor o enakih črkah v njihovem ime(npr. Maja): Ali veste, katero črko ste zapisalivečkrat? Kolikokrat? Kolikokrat se to zgodi vvaši skupini? Kolikokrat v oddelku?3. Povabi učence, naj »berejo« ilustracije oziromaberejo besede v DZ str. 58.4. Spodbudi učence, naj opazujejo, kateri/esimboli/črke so napisani/e enako v besedi:omara, jajce, gugalnica.UčenciPoslušajo navodila in napišejo svoje ime.Dečki napišejo z zeleno (ali drugo) barvico,deklice pa z oranžno (ali drugo) barvico.Ugotovijo, ali so v njihovem imenu mordazapisane enaki/e simboli/črke. Le te najobkrožijo z zeleno barvico.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.»Berejo« ilustracije oz. berejo besede.Opazujejo, sodelujejo v pogovoru inobkrožijo enake simbole/črke v besedi.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijoali dopolnijo iskanje enakih simbolov/črk vbesedi.6. Naroči učencem, naj individualno rešijo vajonaslednjih dveh besed.Po poslušanju navodil individualno izvajajodelo.7. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Enake črke v besediUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo do bolj abstraktnih oblik in do razločevanja simbolov, zato naj učenci ugotovijoin povedo, katera simbola v besedi sta enaka oziroma kateri črki sta enaki.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 59 in 60), kartončkiz zapisanimi besedami.Oblika dela: frontalna, individualna.Branje in pisanjeUčitelj1. Spodbudi učence (ki že berejo oziromavežejo), naj poskusijo prebrati napisanebesede na kartončkih (TABLA / OMARA /PIPA / PAPIR / OKNO / MIZICA), in pritrdijokartončke na ustrezne predmete.2. Vodi pogovor o enakih črkah v napisanihbesedah (npr. TABLA): Ali veste, katera črka sev posamezni besedi ponovi? Kolikokrat?UčenciS skupnimi močmi preberejo nekaj besed inpritrdijo kartončke na ustrezne predmete.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.36


Besede gradijo svet 1Vaje3. Povabi učence, naj opazujejo besede v DZstr. 59. Ugotovijo naj, katera/i simbola/črki vposamezni napisani besedi sta enaka/i.Na tak način opazujejo vseh sedem besed.Opazujejo besede in sodelujejo v pogovoru.Enaka simbola oziroma črki obkrožijo zzeleno barvico.4. Spodbudi učence, naj opazujejo, katerasimbola oziroma črki sta napisana/i enako vbesedi v DZ str. 60: ZVEZDA / DEČEK / LETALO/ LISICA / JABOLKO / ČRIČEK / STEKLENICA).Vajo naj izvedejo individualno. Učitelj naj popotrebi nudi pomoč posameznikom.Opazujejo, sodelujejo v pogovoru inobkrožijo enake simbole/črke v besedi.Nujno potrebno je delo individualizirati,sicer ne bo ustreznega napredka v vidnemrazločevanju učencev. Učenci individualnospodbujajo vidno razločevanje simbolov/črktako, da obkrožijo enake simbole oziromačrke v besedi.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijoali dopolnijo iskanje enakih simbolov/črk vbesedi.6. Naroči učencem, ki že berejo, naj preberejonapisane besede v DZ str. 59 in 60.Glasno berejo besede.Iskanje izbrane črke v besediUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da izbran simbol/črko primerjajo z ostalimi v besedi,jih prepoznavajo in obkrožijo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 61),Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo v tabelskisliki, ki naj nastaja sproti, in prepoznajoizbran/o simbol/črko v napisani besedi:- N LAN- L ELA- J NEJA- D VIDA.Učitelj naj po izbiri učencev obkroži izbranočrko.2. Vodi pogovor o enakih črkah v napisanihbesedah na tabli.3. Povabi učence, naj opazujejo izbrane črke nalevi strani in besede na desni strani v DZ str.61. Iščejo naj izbrane simbole/črke v besedi.Na tak način opazujejo prvih pet besed.UčenciOpazujejo, primerjajo, prepoznavajo inučitelju povedo, kaj naj obkroži.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.Opazujejo besede in sodelujejo v pogovoru.Izbrana simbola oziroma črki obkrožijo zzeleno barvico.Branje in pisanje37


Besede gradijo svet 1Vaje4. Spodbudi učence, naj podobno napravijo vostalih besedah. Delo naj bo individualno.Učitelj naj po potrebi nudi pomočposameznikom.Primerjajo, prepoznavajo in obkrožajoizbrane simbole/črke v besedah.Nujno potrebno je delo individualizirati,sicer ne bo ustreznega napredka v vidnemrazločevanju učencev. Učenci individualnospodbujajo vidno razločevanje simbolov/črktako, da obkrožijo izbrane simbole oziromačrke v besedi.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijo alidopolnijo iskanje izbranih simbolov/črk vbesedi.6. Naroči učencem, ki že berejo, naj preberejonapisane besede v DZ str. 61.Glasno berejo besede.Enaki črki v dvojici besedUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da simbol/črko primerjajo z ostalimi simboli/črkami.V dvojici besed prepoznajo in obkrožijo enaki črki.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 62).Oblika dela: frontalna, individualna.Branje in pisanjeUčitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo simbole/črke dvojici besed v tabelski sliki (nastajasproti). Prepoznajo naj enak simbol/črko vdvojici besed:- SIR - URA- MIŠ - ŠAL- JOK - MOŽ- LAN - LOK- JAN - UTA.Učitelj naj barvno poudari enaki črki.2. Vodi pogovor o enakih črkah napisanih vdvojici besed na tabli.3. Pozove učence, naj primerjajo simbole/črke vdvojici besed v DZ str. 62.Prepoznajo in obkrožijo enaka/i simbola/črkiv dvojici besed z zeleno barvico.UčenciOpazujejo, primerjajo, prepoznavajo inpovedo, katera/i simbola/črki sta enaka/i vbesedni dvojici.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.Frontalno rešijo prve tri dvojice besed.38


Besede gradijo svet 1Vaje4. Spodbudi učence, naj podobno napravijo vostalih šestih dvojicah besed. Učitelj naj popotrebi nudi pomoč posameznikom.Primerjajo, prepoznavajo in obkrožajo enakesimbole/črke v dvojicah besed.Nujno potrebno je delo individualizirati,sicer ne bo ustreznega napredka v vidnemrazločevanju učencev. Učenci individualnospodbujajo vidno razločevanje simbolov/črktako, da obkrožijo enake simbole oziromačrke v besedi.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijo alidopolnijo.6. Naroči učencem, ki že berejo, naj preberejonapisane besede v DZ str. 62.Glasno berejo besede.Enake besedeUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da prepoznajo enake besede. Le-te naj povežejo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 63 in 64), karte»črni Peter« oz. primerne sličice za podobno igro, suhe barvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj tvorijo manjše skupine.Igrali bodo igrico po vzgledu »črni Peter«.opazujejo sličice/ilustracije. Prepoznajo najenake sličice/ilustracije in jih ustrezno zložijo.UčenciV skupinah igrajo »črnega Petra« in sicertako, da razdelijo sličice/karte. V igri izločajoenake sličice/karte.Opazujejo, primerjajo in prepoznavajo enakebesede.2. Poda navodilo za reševanje vaje v DZ str. 63. Pozorno poslušajo navodilo.3. Pozove učence, naj primerjajo besede v DZstr. 63 in prepoznajo enake besede. Te senaj primejo za »roke« tako, da jih povežejo zbarvicami različnih barv.4. Spodbudi učence, naj podobno napravijo vvaji v DZ str. 64.Učitelj naj po potrebi nudi pomočposameznikom.Frontalno rešijo vajo na str 63 v DZ.Primerjajo, prepoznavajo in povežejo enakebesede.Nujno potrebno je delo individualizirati,sicer ne bo ustreznega napredka v vidnemrazločevanju posameznikov.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijo alidopolnijo.6. Naroči učencem, ki že berejo, naj preberejonapisane besede v DZ str. 63 in 64.Glasno berejo besede.Branje in pisanje39


Besede gradijo svet 1VajeEnake besede – enake črkeUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da prepoznajo enake besede v različni tipologiji.Enake besede naj povežejo. Ozadje enakih črk naj enako pobarvajo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 65 in 66), suhebarvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Pozove učence, naj primerjajo besede nasvetlo zeleni podlagi z besedami na svetlomodri podlagi v DZ str. 65. Prepoznajo najenake besede. Te naj povežejo z barvicamirazličnih barv. Po potrebi nudi individualnopomoč.UčenciOpazujejo, primerjajo in prepoznavajo enakebesede ter jih povežejo z barvicami različnihbarv. Vajo opravijo individualno.2. Vodi preverjanje opravljene vaje. Učenci poročajo, katere enake besedne pareso našli (pet parov besed).3. Poda navodilo za reševanje spodnje vaje v DZstr. 65.Frontalno rešijo prvi dve vrsti v mreži.4. Pozove učence, naj ostale vrste v mreži rešijoindividualno na podoben način kot prej.Pozorno poslušajo navodilo.Primerjajo besede napisane v mrežo zbesedami napisanimi ob mreži. Prepoznajonaj enake besede. Ozadje dvojice besednaj pobarvajo z enako barvo barvice. Prireševanju vaje v mreži naj spoštujejo praviloosnov pisanja (od leve proti desni, od zgorajnavzdol).Individualno rešijo vajo na str 65 v DZ.5. Spodbudi učence, naj prepoznajo črko, ki jonapišejo na tablo (najprej napiše M, ki ga poopravljeni vaji zbriše in napiše na tablo E) vzgornji vaji v DZ str. 66.Učitelj naj po potrebi nudi pomočposameznikom.Primerjajo, prepoznavajo in pobarvajoozadje enakih simbolov/črk.Po vsaki vrsti poročajo, kako so rešili vajo.Branje in pisanje40


Besede gradijo svet 1VajeEnake črkeUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da prepoznajo enake črke v mreži. Ozadje enakihčrk naj enako pobarvajo. Besedo ilustracije uporabijo v povedih in jih preštejejo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 66 in 67), suhebarvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Naroči učencem, naj primerjajo simbole/črke v spodnji mreži v DZ str. 66 v prvih trehvrsticah, in sicer prepoznajo naj simbol/črko,ki se pojavi:- v vseh treh vrstah (I) – pobarvajo ozadječrke rumeno;- le v drugi in tretji vrsti (P) – pobarvajoozadje črke oranžno;- v predzadnji in zadnji vrste (O) – pobarvajoozadje črke rdeče.Navodilo za delo poda le enkrat.UčenciOpazujejo, primerjajo in prepoznavajo enakesimbole/črke ter pobarvajo ozadje enakihčrk z barvicami različnih barv. Vajo opravijopo navodilih.2. Vodi preverjanje opravljene vaje. Učenci poročajo, katere enake črke so našliin v katerem okenčku.3. Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vmreži v DZ str. 66.Na tablo napiše (oz. pritrdi) posamezne črke.Učencem naj naroči, naj poiščejo in obkrožijoz zeleno barvico v:- 1. vrstici simbol/črko (Z),- 2. vrstici simbol/črko (S),- 3. vrstici simbol/črko (A),- 4. vrstici simbol/črko (D),- 5. vrstici simbol/črko (C).4. Pozove učence, naj v dvojicah pripovedujejopovedi, v katerih naj uporabijo besedo sličices strani 67 v DZ.5. Spodbudi učence, naj povedo poved, nato joponovijo skupno tako, da poslušajo besede vpovedi.Pozorno poslušajo navodilo in ravnajo ponjem.Izvajajo delo v dvojicah: pripovedujejo inposlušajo povedi.Poslušajo besede v povedi in sproti odpirajoprstke za izgovorjene besede (npr. Za / rojstni/ dan / sem / dobila / pisan / dežnik. – sedembesed).Branje in pisanje41


Besede gradijo svet 1VajeRazlična črkaUčni cilj: Učenci razvijajo vidno razločevanje tako, da prepoznavajo različne simbole/črke v dvojicibesed. V dvojici besed prepoznajo in obkrožijo različno črko.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 68), suhe barvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo simbole/črkedvojici besed v tabelski sliki (nastaja sproti).Prepoznajo naj različni simbol/črko v dvojicibesed:- JAN - ŽAN- SIN - SIR- SOK - SOD- NOS - NOŽ- VAS - ČASUčitelj naj barvno poudari različni črki.2. Vodi pogovor o različnih črkah napisanih vdvojici besed na tabli.3. Pozove učence, naj primerjajo simbole/črke vdvojici besed v DZ str. 68.Prepoznajo in obkrožijo različna/i simbola/črki v dvojici besed z zeleno barvico.4. Spodbudi učence, naj podobno napravijo vostalih šestih dvojicah besed. Učitelj naj popotrebi nudi pomoč posameznikom.UčenciOpazujejo, primerjajo in prepoznavajorazlične črke v besedni dvojici.Opazujejo in sodelujejo v pogovoru.Frontalno rešijo prve štiri dvojice besed.Primerjajo, prepoznavajo in obkrožajorazlične simbole/črke v dvojicah besed.Nujno potrebno je delo individualizirati.5. Vodi preverjanje. Učenci preverijo in po potrebi popravijo alidopolnijo.6. Naroči učencem, ki že berejo, naj preberejonapisane besede v DZ str. 68.Glasno berejo besede.Branje in pisanje42


Besede gradijo svet 1VajeEnake, podobne in različne črkeUčni cilj: Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrocivsakodnevno srečujejo, zato naj učenci ugotovijo in povedo, kateri predmeti so enaki, kateri sopodobni in kateri so različni, do razločevanja simbolov/črk, zato naj učenci ugotovijo in povedo, katerisimboli (črke) so enaki, kateri so podobni in kateri so različni. Mnenje pojasnijo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 70), črke v kuvertah(Priloga 1).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska.Učitelj1. Razdeli učence v skupine po tri (skupinenaj bodo homogene na področju vidnegarazločevanja – na vsako mizo položi kartončekdoločene barve /npr. rdeč/, učencem ponudidoločeno barvo kartončkov in nato sedejo kmizi, kjer je na sredini enake barve karton kotje njihov). Prejmejo ovojnice s črkami (Priloga1).Vodi pogovor: enake, podobne in različnečrke.UčenciPoslušajo navodila in sodelujejo v konkretnihprimerih opazovanja in razvrščanja simbolov/črk.Vsaka skupina ima ustrezno veliko črk(diferenciacija).2. Opazuje delo skupin. Najprej razvrstijo simbole/črke po barvnemozadju. Nato opazujejo in jih postavijo vzaporedje od leve proti desni: najprej enake,nato podobne in nazadnje različne črke. Vskupinah teče pogovor v smeri utemeljitvesprejete odločitve.3. Vodi pogovor ob poročanju skupin. Sodelujejo s svojimi utemeljitvami vpogovoru.4. Spodbudi učence za delo v DZ str. 70.Frontalno bodo rešili prve tri vrste.Opazujejo, razvrščajo, utemeljujejo inponazorijo enako, podobno in različno naprimer tako:- simbol/črka je enak/a, narišejo z modrobarvico eno zvezdico;- simbol/črka je podoben/podobna,narišejo z modro barvico dve zvezdici;- simbol/črka je različen/različna, narišejoz modro barvico tri zvezdice.5. Povabi učence, naj ostale tri vrstice rešijoindividualno po predhodnem vzgledu.Po potrebi nudi individualno pomočposameznikom.Po poslušanju navodil individualno izvajajodelo.6. Vodi preverjanje opravljenih nalog. Poročajo, utemeljujejo, po potrebi dopolnijooziroma popravijo.Branje in pisanje43


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Učitelj naj napiše razne črke v mrežo na različno obarvano ozadje. Posamezno vrsto kopira poljubnovelikokrat. Prva črka v mreži je vedno poudarjena. Črke v mreži razreže in jih pripravi v kuverte (zavsako skupino posebej). Predlog se nahaja spodaj.A C N AR R I PT E T GN O N MG E C GF E F BB P B SJ J U ŽM I M NV V N ČO Č O ZSlika in besedaUčni cilj: Učenci ločujejo slikovni in črkovni del. »Glasno berejo« slike. Sled določene črke v besedipoudarijo z barvico ter jih povezujejo z glasovi.Branje in pisanjePriprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 71 in 72).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence k »tihemu branju« sličic odzgoraj navzdol.2. Povabi učence, naj »glasno berejo« sličice.Posluša »branje« posameznikov.Učenci»Tiho berejo« sličice.»Glasno berejo« sličice. Upoštevajo pravilozaporedja (od zgoraj navzdol).44


Besede gradijo svet 1Vaje3. Spodbudi učence za delo v DZ str. 71.Frontalno bodo rešili vajo na tej strani.4. Naroči učencem, naj hkrati »glasno berejo«sličice na levi strani in besede na desni strani.5. Povabi učence, naj vaje na naslednji strani vDZ rešijo individualno po danem vzgledu.Po potrebi nudi individualno pomočposameznikom.Opazujejo sličico na levi strani in napisanobesedo na desni strani. Ugotovijo, da jeena črka »napisana« le s črtkano potezo. Topotezo naj poudarijo z barvico.Ravnajo po navodilu.Po poslušanju navodil individualno izvajajodelo.6. Povabi učence k »branju«. Učenci hkrati »glasno berejo« sličice na levistrani in besede na desni strani v DZ str. 72.Pripovedujem zgodbo ob ilustracijah – Moja zgodbaUčni cilj: Učenci »berejo« ilustracijo in povedo svojo zgodbo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 28).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Učitelj1. Spodbudi učence, naj zaprejo oči in v vaji zaširjenje besednega zaklada iščejo asociacijena besedo dežnik. »Na kaj pomislite, ko slišitebesedo dežnik?«2. Spodbudi učence za opazovanje ilustracijoziroma za »branje« ilustracij v DU str. 28.3. Vodi pogovor o ilustraciji: »Kaj vse vidite na(zgornji, nato na spodnji) ilustraciji? Kakšniso? Kakšne barve so? Kje so? Čemu jihpotrebujemo?«4. Povabi učence, naj pripovedujejo ob ilustracijiv DU str. 28 svojo zgodbo najprej sosedu vklopi.5. Pozove učencev, naj pripovedujejo obilustraciji. V pripovedovanju naj sodelujejovsi. Učitelj naj spodbuja izvirnost obpripovedovanju zgodbe. Ob učencih najvzbudi prepričanje, da je možno ob enakiilustraciji (enakih predmetih in stvareh)pripovedovati različne zgodbe.6. Spodbudi učence, naj poskušajo najti izvirninaslov za svojo zgodbo.7. Povabi učence, naj v primeru, če že pišejoskušajo svojo zgodbo zapisati na list papirja.UčenciZaprejo oči, da se lažje skoncentrirajo naiskanje asociacij in iščejo asociacije (besede,besedne zveze).Nizajo asociacije.»Berejo« ilustraciji v DU str. 28.Sodelujejo v pogovoru in naštevajo.Učenci berejo ilustraciji in pripovedujejozgodbo. Vsak učenec naj pove svojo zgodbo.S pripovedovanjem v dvojicah se pripravljajona pripovedovanje pred celotno skupino.Posamezniki prosto pripoveduje zgodbo obilustraciji. Ostali učenci pozorno poslušajopripovedovanje.Posamezniki ustvarijo naslov zgodbe. Pritem kritično ocenjujejo ustreznost naslova.Po izbiri pišejo svojo zgodbo.Branje in pisanje45


Besede gradijo svet 1VajeKdo je to?Učni cilj: Učenci tvorijo vidno/zapisano besedilo ob ilustraciji. Ustno predstavijo dečka s slike.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 29).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo.Učitelj1. Spodbudi učence, naj natančno opazujejodoločenega sošolca/sošolko.2. Poda navodila za pripovedovanje oziroma zaopis te osebe.3. Spodbudi učence za delo v skupinah.Opazujejo naj sliko dečka v DU str. 28 in onjem pripovedujejo.4. Povabi učence, naj pripovedujejo predcelotno skupino.Med pripovedovanjem posameznikov popotrebi spodbuja s vprašanji (namigi) kpopolnejši predstavitvi osebe.5. Pokliče učence, naj sedejo v krog in poskušajodoločiti ime dečku (npr. na začetni glas M, L,J…).6. Povabi posamezne učence, ki že pišejo, datudi kaj napišejo na list o dečku.UčenciOpazujejo.Učenci pripovedujejo o sošolcu/sošolki. Popotrebi se naj dopolnjujejo.Pripovedujejo v skupinah.Posamezniki »berejo« sliko oziromapripovedujejo o dečku iz DU str. 28.Iščejo in nizajo imena. Pri tem kritičnospremljajo ustrezna.Posamezniki pišejo.DejavnostiUčni cilj: Učenci pripovedujejo o življenju in delu osebe s slike.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 30).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Branje in pisanjeUčitelj1. Spomni učence na izbiro imena za dečka izprejšnje izvedbe.2. Spodbudi učence, naj »tiho berejo« ilustracijes preletom v DU str. 30.3. Vodi pogovor o ilustracijah: »Kaj počne dečekv prostem času?«UčenciIzberejo ime za dečka.»Tiho berejo« s preletom (pogledajo prvoilustracijo, pogledajo zadnjo ilustracijo, natona hitro pogledajo vse ilustracije po vrsti /odleve proti desni, od zgoraj navzdol/).Naštejejo dejavnosti dečka.46


Besede gradijo svet 1Vaje4. Poda navodila za pripovedovanje v dvojicaho življenju in delu te osebe.5. Povabi učence, naj pripovedujejo predcelotno skupino.Med pripovedovanjem posameznikov popotrebi spodbuja s vprašanji (namigi) kpopolnejši predstavitvi življenja in dela osebena ilustracijah v DU str. 30.6. Povabi posamezne učence, ki že pišejo, da tudikaj napišejo na list o dečkovih dejavnostih.Natančno opazujejo dečka. Učenci čimbolj bogato pripovedujejo sošolcu/sošolkiv klopi. Učenci se izmenjujejo v branjuposamezne ilustracije.Posamezniki »berejo« ilustracije oziromapripovedujejo.Posamezniki pišejo.Moja največja željaUčni cilj: Učenci pripovedujejo, katere živali ima oseba s slike rada in katero žival si zelo želi.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 31).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Učitelj1. Pozove učence, naj zaprejo oči. Prosi jih, dane govorijo glasno, da si skušajo predstavljatikar pripoveduje…Pomislijo naj, katero žival bi imeli radi, kakšnaje, zakaj si jo želijo, kaj bi počela skupaj, kakobi skrbeli za njo…2. Spodbudi učence, naj pripovedujejo, kar so»doživeli« v vodeni vizualizaciji.3. Spodbudi učence, naj »tiho berejo« ilustracijov DU str. 31.4. Vodi pogovor o ilustraciji: »Kaj ima dečekdoma?«5. Poda navodila za pripovedovanje v dvojicaho ilustraciji. Pozorni naj bodo na podrobnostiilustracije.6. Povabi učence, naj pripovedujejo predcelotno skupino.Med pripovedovanjem posameznikov popotrebi spodbuja s vprašanji (namigi).7. Povabi posamezne učence, ki že pišejo, datudi kaj napišejo na list o dečkovih željah.UčenciRavnajo po učiteljevem navodilu v vodenivizualizaciji.Sodelujejo v pogovoru.»Tiho berejo«.Pripovedujejo.Pripovedujejo sošolcu/sošolki v klopi.Posamezniki »berejo« ilustracije oziromapripovedujejo.Posamezniki pišejo.Branje in pisanje47


Besede gradijo svet 1VajeNedeljski izletUčni cilj: Učenci pripovedujejo o preživljanju prostega časa osebe z ilustracij.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 32).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo.Branje in pisanjeUčiteljUčenci1. Povabi učence, naj tvorijo skupine po tri. Oblikujejo skupine po tri.2. Spodbudi učence, naj »tiho berejo« ilustracijes preletom v DU str. 32.3. Vodi pogovor o ilustracijah: »Kaj zvemo zilustracij o dečkovem nedeljskem izletu?«4. Spodbudi učence k razmišljanju ob ilustracijah,ki vodi k izvirnosti: (a) Katero jezero bi lahkobilo? Kdo je še lahko plaval v vodi? Ali gresteotroci sami na nedeljski izlet? Kdo je spremljaldečka na nedeljskem izletu? Kaj je zanimivegadoživel ob jezeru? Kako se je počutil dečekob jezeru?... b) Na ilustraciji vidimo samoenega konja – Ali je bil lahko nekoliko stranše kakšen konj? Kakšni so bili? Kakšne barve?Kako jim je bilo ime? Ali so se bali ljudi? Kaj sokonji jedli? Kaj je ravnal deček ob srečanju skonjem? Kako se je počutil deček?... c) Kakšnaje bila turistična kmetija? Zakaj se je dečkovadružina odpravila popoldne še na turističnokmetijo? Kdo je bil najbolj lačen? Katero jed sije zaželel deček? Katero mama? Katero oče?Kaj je lahko deček še videl tam? Kako se jedeček počutil? Je bil zadovoljen z nedeljskimizletom? Zakaj?...5. Poda navodila za pripovedovanje v trojicah odogajanju osebe z ilustracij.6. Povabi učence, naj pripovedujejo predcelotno skupino.7. Povabi posamezne učence, ki že pišejo, danapišejo na list o dečkovem nedeljskemizletu.»Tiho berejo« s preletom (pogledajo prvoilustracijo, pogledajo zadnjo ilustracijo, natona hitro pogledajo vse ilustracije po vrsti /od zgoraj navzdol/).Posamezniki pripovedujejo.Učenci divergentno razmišljajo obilustracijah.Natančno opazujejo dečka. Učenci čim boljbogato pripovedujejo sošolcem v klopi (vsako eni ilustraciji). V pripovedovanje vnašajotudi izvirnost (tako imenovane dogodkeasociativne oddaljenosti).Posamezniki pripovedujejo ob ilustracijah.Posamezniki pišejo.48


Besede gradijo svet 1VajeNa počitniceUčni cilj: Učenci pripovedujejo o preživljanju počitnic osebe z ilustracij.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 33).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo.Učitelj1. Spodbudi učence, naj »tiho berejo« ilustracijev DU str. 33.2. Vodi pogovor o ilustracijah: »Kaj zvemo zilustracij?«3. Spodbudi učence k razmišljanju oz.nadaljevanju zgodbe (Ali prikazujejoilustracije dečkove počitnice? Ali jih jepreživljal v družbi sošolcev in šolskih torb?Ali ilustracije prikažejo, kako je deček preživelpočitnice? kam je šel? S kom? Kako dolgo?Kaj je tam doživel?...4. Povabi učence, naj pripovedujejo o dečkovihpočitnicah?5. Povabi posamezne učence, ki že pišejo, danapišejo na list o dečkovih počitnicah.Učenci»Tiho berejo« ilustracije.Posamezniki pripovedujejo.Učenci divergentno razmišljajo onadaljevanju zgodbe. V mislih se pripravljajona govorni nastop.Učenci nadaljujejo zgodbo (začetek je podanna ilustracijah, nadaljujejo zgodbo čim boljizvirno).Posamezniki pišejo.Branje in pisanje49


Besede gradijo svet 1VajeRazvijanje govorne zmožnosti50


Besede gradijo svet 1VajeRazvijanjegovornezmožnostiRazvijanje govorne zmožnosti51


Besede gradijo svet 1VajeTvorjenje manjšalnic – Sličica, hišica, potka…Učni cilj: Učenci opazujejo ilustraciji. Po analogiji tvorijo manjšalnice/ljubkovalnice.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20 in 21).Oblika dela: frontalna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Spodbudi učence, naj povedo, kako so jihklicali starši, stari starši, ko so bili še manjši(morda jih kličejo še vedno tako).2. Naroči učencem, naj opazujejo ilustraciji v DUstr. 20 in 21 z vidika podobnosti in razlik.3. Vodi pogovor o ilustraciji: »Kako biimenovali…«4. Seznani učence, da te besede imenujemomanjšalnice oziroma ljubkovalnice.5. Spodbudi učence, naj po analogiji tvorijo inilustrirajo manjšalnice/ljubkovalnice.UčenciSodelujejo v pogovoru. Poslušajo sošolce.Opazujejo.Na podlagi primerjave obeh ilustracijpoimenujejo posamezne stvari na ilustraciji:hiša – hišica, pot – potka, miš – miška, trava –travica, sova - sovica…Poslušajo.List v zvezku prepognejo in v eno poljeilustrirajo določene predmete in stvari, natopa v drugo polje ilustrirajo pripadajočemanjšalnice/ljubkovalnice (npr. torba –torbica, goba –gobica…).6. Naroči učencem, naj povežejo pare ilustracij Povezujejo pare ilustracij.(npr. torba – torbica).7. Povabi učence, naj poročajo. Poročajo.52


Besede gradijo svet 1VajeDolg ali kratek rokavUčni cilj: Učenci opazujejo konkretne primere in ilustracije, poimenujejo predmete in njihovelastnosti.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 22), Ksenija Pečnik:Sopomenke in protipomenke (Preko igre do znanja), Založba Rokus.Oblika dela: frontalna, skupinsko delo.Učitelj1. Spodbudi učence, naj nekaj časa molčepozorno opazujejo drug drugega (vendar neprvega soseda).2. Povabi posamezne učence, naj čim boljpodrobno opišejo določenega sošolca/sošolko. Morda jim namignimo, naj najprejnizajo tisto, kar se bistveno ne razlikuje odostalega, saj bodo sicer sošolci takoj uganilikoga opisujejo.3. Naroči učencem, naj opazujejo ilustraciji v DUstr. 22. Poiščejo naj čim več podrobnosti naosebah oziroma nasprotij in jih poimenujejo(npr. debel – suha, obut – bosa, temnolasa –svetlolas…)UčenciPozorno opazujejo zunanjost sošolcev.Poslušajo, opazujejo in prepoznavajo.Opazujejo in poimenujejo.4. Spodbudi učence za igro »dan – noč«. Sodelujejo v igri.5. Seznani učence, da nekaterim besedamdoločamo besede z nasprotnim pomenom(protipomenke).6. Spodbudi učence, naj tvorijo skupine po štiri.Igrali bodo didaktično igro »Protipomenke«(po vzgledu igre Spomin). V ta namen učiteljpripravi ustrezne pare kart (Priloga 1). Učiteljnaj odbere ustrezne pare iz predstavljenihparov iz Priloge 1.7. Naroči učencem, naj posamezna nasprotjanarišejo v individualni zvezek.Poslušajo.V skupinah po štiri odkrivajo karteprotipomenk. Učenci naj poimenujejobesedne pare. Ko skupine zaključijo oz.najdejo vse pare, naj zamenjajo karte medseboj.Rišejo nasprotja in jih poimenujejo.Priloga 1 (Ksenija Pečnik: Sopomenke in protipomenke (Preko igre do znanja), Založba Rokus):Dan – noč, bel – črn, desna – leva, nov – star, nizek – visok, dol – gor, suh – moker, spodaj – zgoraj,jutro – večer, mraz – vročina, temen – svetel, odprto – zaprto, začetek – konec, znotraj – zunaj, moj –tvoj, tišina – hrup, prvi – zadnji, revež – bogataš, dolg – kratek, velik – majhen, zgodaj - pozno, veselje– žalost, lačen – sit, poln – prazen, neumen – pameten, starost – mladost, zabaven – dolgočasen, lep– grd, vojna – mir,obut – bos, bolezen – zdravje, lahek – težek;tla – strop, suh – debel, spredaj – zadaj, hiter – počasen, širok – ozek, šibak – močan, globok – plitev,redek – gost, speč – buden, oster – top, snidenje – slovo, koristen – škodljiv, varčen – zapravljiv,gladek – hrapav, strahopeten – pogumen, strm – položen, oglat – okrogel, konkretno – abstraktno.Razvijanje govorne zmožnosti53


Besede gradijo svet 1VajeKuhar ali kuharicaUčni cilj: Učenci poiščejo ženski par moškemu oziroma tvorijo feminative. Širijo besedni zaklad.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 23).Oblika dela: frontalna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Ustvarimo lutkovni kratek prizor, v kateremnastopata dve ročni lutki.M: »Dober dan, učenci! Jaz sem deček.Ime mi je Martin.«Ž: »Pozdravljeni! Jaz sem deklica. Ime mije Eva.«M: »Sem prvošolec.«Ž: »Jaz pa sem prvošolka.«M: Se obrne proti Evi: »Jaz sem njensošolec.«Ž: »In jaz sem njegova sošolka.«M: »Naj vam zaupam, da sem tudi njenprijatelj.«Ž: »Jaz pa sem njegova prijateljica.«M in Ž: »In skupaj sva par!«Ž: »Joj, tega pa ne bi smela izdati učencem!«In zbežita s scene.2. Vodi pogovor o določenih parih besed (deček– deklica, prvošolec – prvošolka, sošolec –sošolka, prijatelj – prijateljica).3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije v DUstr. 23.4. Naroči učencem, naj »glasno berejo« ilustracijev levem stolpiču (od zgoraj navzdol) in natoše v desnem stolpiču.5. Poda učencem navodila za delo v DU str. 23.Povežejo naj sličice na levi strani s sličicamina desni tako, da bodo tvorili pare. Predlaga,da en primer napravijo skupno, nato izvedejoindividualno.UčenciUčenci pozorno poslušajo.Sodelujejo v pogovoru. Ugotovijo tipičnokončnico (-a) in jo ustrezno poudarijo vizgovoru.Opazujejo.»Glasno berejo« ilustracije.Povežejo učitelj – učiteljica.6. Opazuje učence pri delu in jim po potrebi Povezujejo ostale pare po navodilu.nudi pomoč.7. Povabi učence k poročanju. Preverijo rešitve in jih utemeljijo.8. Spodbudi učence, naj sedejo v krog. Podanavodilo za vajo, v kateri moškemu spoluiščejo ženski par (Priloga 1 a in b).Sodelujejo v vaji.Ugotovijo razliko med a in b skupino besedv tvorjenju (npr. a) natakar – natakarica, b)petelin – kokoš)54


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:a) Zobozdravnik – zobozdravnica, natakar – natakarica, zdravnik – zdravnica, tajnik – tajnica,policist – policistka, kmetovalec – kmetovalka, cvetličar – cvetličarka, voznik - voznica, slikar– slikarka, računovodja – računovodkinja, trgovec – trgovka, arhitekt – arhitektka; medved –medvedka, lev – levinja, pes – psica, žaba – žabec, raca – racak;b) Petelin – kokoš, bik – krava, konj – kobila; mož – žena, brat – sestra, stric – teta, bratranec –sestrična.Kje je …?Učni cilj: Učenci primerjajo položaj predmetov/bitij. Utrjujejo rabo predlogov v, na, pod in nad zaizražanje prostorskega razmerja.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 24).Oblika dela: frontalna, delo v skupinah.Učitelj1. Spodbudi učence, naj opazujejo inpoimenujejo nekatere konkretne primere(deloma pripravi že pred izvedbo):- goba na škatli (Kje je goba?),- goba v škatli (Kje je goba?),- goba pod škatlo (Kje je goba?).2. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije(desna stran) v DU str. 24 in izrazijo v povedih.Vodi učence tako, da le-ti uporabljajo ustreznepredloge. V primeru, da se učenci izognejopredlogom, jih spodbujajmo k izražanju spredlogi (Kje spi muca? Kje so rože? Kje letiptička? Kje je zvezek?)3. Poda učencem navodila za delo v DU. Kvadrates kroglicami na levi strani naj povežejo zrazličnimi barvicami z ustreznimi ilustracijamina desni strani. Povezan par prikazuje enakprostorski položaj.UčenciPozorno opazujejo položaje in uporabljajoustrezne predloge.Pripovedujejo.Poslušajo navodilo.4. Opazuje učence pri delu in jim po potrebi Povezujejo po navodilu.nudi pomoč.5. Povabi učence k poročanju. Preverijo rešitve in jih utemeljijo.6. Spodbudi učence, naj tvorijo skupine po štiri.Vsaka skupina naj opazuje in išče konkretneprimere v učilnici za en predlog (v, na, pod,nad).7. Naroči učencem, naj skupine poročajo oopaženih prostorskih položajih predmetov instvari v učilnici.V skupinah po štiri izvajajo vajo po navodil.Poslušajo. Po potrebi dopolnijo oz. popravijonavedeno.Razvijanje govorne zmožnosti55


Besede gradijo svet 1VajeKje je …?Učni cilj: Učenci ugotavljajo položaj predmetov/stvari/bitij v konkretnih primerih in na ilustraciji terpovedo, kaj je zgoraj/spodaj, levo/desno, spredaj/zadaj, znotraj/zunaj, blizu/daleč, bližje/najbližje.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 25).Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence, naj ugotavljajo položajpredmetov/stvari/bitij v učilnici in povedo, kajje zgoraj/spodaj, levo/desno, spredaj/zadaj,znotraj/zunaj, blizu/daleč, bližje/najbližje.UčenciUgotavljajo položaj bitij/predmetov.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DU str. 25. Ravnajo po navodilu.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracijo v DUstr. 25. Ugotavljajo naj položaj predmetov/stvari/bitij na ilustraciji in povedo, kaj jezgoraj/spodaj, levo/desno, spredaj/zadaj,znotraj/zunaj, blizu/daleč, bližje/najbližje.Pripovedujejo. Ugotavljajo položaj bitij/predmetov.Kje je …?Učni cilj: Učenci izražajo položaj živali v gozdu. Utrjujejo rabo predlogov v, na, pod, nad, pred, za inmed izražanje prostorskega razmerja.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 25).Razvijanje govorne zmožnostiOblika dela: frontalna, delo v dvojicah.UčiteljUčenci1. Spodbudi učence, naj pripravijo DU str. 25. Ravnajo po navodilu.2. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracijo vDU str. 25 in izrazijo v povedih. Vodi učencetako, da le-ti uporabljajo ustrezne predloge.V primeru, da se učenci izognejo predlogom,jih spodbujajmo k izražanju s predlogi (Kje jeveverica? Kje je medved? Kje je zajček? Kje jepolh? ...).Pripovedujejo.56


Besede gradijo svet 1Vaje3. Poda učencem navodila za delo v DU:- »z rdečo barvico obkroži tiste živali, ki sov …« (nečem);- »z zeleno barvico obkroži tiste živali, ki sona …«;- »z modro barvico obkroži tiste živali, ki sopod …«;- »z rumeno barvico obkroži tiste živali, kiso nad …«;- »z rjavo barvico obkroži tiste živali, ki sopred …«;- »z roza barvico obkroži tiste živali, ki so za…«;- »z oranžno barvico obkroži tiste živali, kiRavnajo po navodilu:- veverica in črna ptica v krošnji, polh vduplu, črv v gobi;- veverica in ptica na veji, polž in kača natravi;- medved, zajec, jež, lisica in čebele poddrevesom;- rjava ptica nad drevesi;- medved in lisica pred drevesom;- zajec za drevesom;- ptici, metulj in jež med drevesi;so med …«.4. Povabi učence k poročanju. Učenci utemeljujejo svoje navedbe.5. Spodbudi učence k opazovanju živali nailustraciji. Ugotovijo naj, da položaj nekaterihživali lahko izrazimo z različnimi predlogi.6. Spodbudi učence, naj tvorijo smešne povediv dvojicah.Opazuje delo dvojic.Ugotovijo, da so nekatere živali obkrožili zrazličnimi barvami, kar pomeni, da lahkouporabimo različne predloge.Prvi učenec iz para pove smešno poved(npr. Zajec sedi na veji.). Drugi učenec izpara prepozna napako in poved pove tako,da bo izražena z ustreznim položajem (npr.Zajec je za drevesom.). Čez nekaj časa vlogizamenjata.Premikamo seUčni cilj: Učenci izražajo položaj bitij. Utrjujejo rabo predlogov v – iz in na – z/s in izražanje prostorskegarazmerja.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 26).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Pred učenci izvede konkretne primere:a) Predhodno se z določenim učencemdogovori, da za hip zapusti učilnico, nato pase vrne. Vodi pogovor (»Od kod je odšel? Kamse je vrnil?«).b) Za rabo predloga da list papirja v knjigo innato vzame list iz knjige.c) Na glavo da kapo, nato jo sname. Vodipogovor (»Kam sem dala kapo? Od kod semvzela kapo?«).č) Na šolsko klop položi knjigo, nato jo vzames klopi. Vodi pogovor (»Kam sem položilaknjigo? Od kod sem vzela knjigo?«.UčenciOpazujejo.Sodelujejo v pogovoru in uporabijo ustreznepredloge (iz učilnice, v učilnico). Ustreznorabijo predlog v – iz.Ustrezno rabijo predlog v – iz.Ustrezno rabijo predlog na – z.Ustrezno rabijo predlog na – s.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DU str. 26. Ravnajo po navodilu.Razvijanje govorne zmožnosti57


Besede gradijo svet 1Vaje3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracijo vDU str. 26 in izrazijo v povedih. Vodi učencev pogovoru tako, da le-ti uporabljajoustrezne predloge. V primeru, da se učenciizognejo uporabi ustreznim predlogom, jihspodbujajmo k temu s vprašanji.4. Poda učencem navodila za individualno delov zvezku.Učenci naj prepognejo list v zvezku posredini. V levo kolono naj narišejo nekaj, karprikazuje rabo predloga v in na ter v desnokolono nekaj, kar prikazuje iz in s/z.Pripovedujejo in uporabljajo predloge v(avto) – iz (avta) in na (strehi) – s (strehe).Ustvarjajo po predhodnem vzoru vaj iz DUstr. 26.5. Povabi učence k poročanju. Učenci utemeljujejo svoje navedbe.V razreduUčni cilj: Učenci opazujejo konkretne primere in ilustracije istega dogodka. Utrjujejo rabo pojmovprej/najprej in potem.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Učbenik za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 27).Oblika dela: frontalna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Pred učenci izvede konkretne primere:a) Napolni kozarček vode iz pipe in zalijerože (»Kaj se napravila najprej in kajpotem?«).b) Iz peresnice vzame barvico in jo ponudiučencu (»Kaj sem napravila najprej inkaj potem?«).c) Vzame kredo in na tablo nariše drevo(»Kaj sem narisala najprej in kajpotem?«).d) Vzame očala na mizi in jih pospravi vtorbo (»Kaj sem napravila prej in kajpotem?«).Učenci2. Spodbudi učence, naj pripravijo DU str. 27. Ravnajo po navodilu.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracijo v DUstr. 27. Opozori jih, naj bodo natančni tudi pripodrobnostih.4. Pozove učence, naj pripovedujejo najprejo zgornji ilustraciji in nato ob spodnjiilustraciji.5. Vpraša učence, kateri dogodek se je zgodilnaprej in kateri potem.Opazujejo konkretne primere in utrjujejopojme najprej/prej in potem.Opazujejo ilustraciji.Pripovedujejo in uporabljajo pojme prej/najprej in potem.Ustvarjajo po predhodnem vzoru vaj iz DUstr. 26.Učenci pripovedujejo in utemeljujejo.58


Besede gradijo svet 1Vaje6. Vodi utrjevanje rabe pojmov z izrečenimitrditvami (Priloga 1). Učenci naj ob temuporabijo zelen kartonček za ustrezno raboin rdeč kartonček za neustrezno rabo pojmovnajprej/prej in potem.Presojajo učiteljeve trditve. Ob napačnihnavedbah povedo pravilno.Po vzoru učiteljevih vaj lahko postavljajotrditve učenci.Priloga 1:Obujemo copate – sezujemo čevlje rdeč karton;slečemo bundo – obesimo bundo v omaro zelen karton;oblečemo pižamo – gremo spat zelen karton;pojemo zajtrk – gremo v šolo zelen karton;malicamo – umijemo rdeč karton;pripravimo barvice – barvamo risbo zelen karton;pometamo – vzamemo metlo rdeč karton;pijem čaj – skuham čaj rdeč karton.Več, manj, enakoUčni cilj: Učenci opazujejo konkretne primere in predmete/bitja na ilustracijah. Ugotavljajo njihovoštevilo/količino ter povedo, koliko jih je in česa je enako/več/manj. Vadijo izražanje količine z glavnimištevniki oziroma prislovi mere (malo/veliko) ter pravilno rabo samostalnika in povedkovega izraza obkoličinskih izrazih.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 5).Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Z učenci izvede konkretne primere:a) Učenci naj nadenejo na rame vsak svojošolsko torbo. Vodi ustrezen pogovor(Ali je v razredu več šolskih torb kotučencev? Jih je enako? Zakaj?).b) Učenci naj vstanejo, se razvrstijo v dvevrsti glede na spol (dečki, deklice) indečki naj primejo za (samo eno) rokodeklico. Vodi ustrezen pogovor (Alije v razredu enako število dečkov indeklic? Kako to vemo? Katerih je več?Za koliko več? Katerih je manj? Zakoliko manj?)Učenci2. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 5. Ravnajo po navodilu.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije (vlevem delu kvadrati z določenim številom pikin na desni strani v oblačkih predmeti/bitja)v DZ str. 5.4. Pozove učence, naj pripovedujejo, kaj soopazili.Opazujejo konkretne primere in povedo,česa je enako, več in manj.Opazujejo in primerjajo.Pripovedujejo (lahko ugotovijo, časa jeenako, časa je več, česa je manj, kolikomanj…)Razvijanje govorne zmožnosti59


Besede gradijo svet 1Vaje5. Vpraša učence, česa je enako. Učenci pripovedujejo in utemeljujejo: enapika – sonce, dve piki – oči, tri pike – družina /oče, mama in deklica/, štiri pike – štiri hruške,pet pik – pet zvezkov.6. Pozove učence, naj po nareku učitelja na levistrani posameznih kvadratov narišejo majhenkrog z določeno barvico in sicer: 1 – z rdečo /2 – z modro / 3 – z zeleno / 4 – z oranžno /5 – z rjavo /.7. Povabi učence, naj povežejo z barvicami(glej zgoraj), česa je enako. Opazuje deloučencev.8. Vodi preverjanje.Vpraša učence tudi, česa je malo, česa jeveliko.9. Spodbudi učence (to ni vaja za vse učence),da dopolnijo vajo v DZ str. Tako, da v praznaoblačka narišejo (v obsegu do pet) predmete/bitja in jih ustrezno povežejo glede naenako.Ravnajo po navodilu, ki ga učitelj izreče podelih samo enkrat (označeno s /).Povezujejo.Poročajo, kaj so povezali in zakaj. Uporabljajoustrezne izraze (enako, več, manj in malo,veliko).Posamezniki ravnajo po navodilu.Več, manj, enakoUčni cilj: Učenci opazujejo konkretne primere in predmete na ilustracijah. Ugotavljajo njihovoštevilo/količino ter povedo, koliko jih je in česa je enako/več/manj. Vadijo izražanje količine z glavnimištevniki oziroma prislovi mere (malo/veliko) ter pravilno rabo samostalnika in povedkovega izraza obkoličinskih izrazih.Razvijanje govorne zmožnosti60Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 6).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.UčiteljUčenci1. Preverijo delo iz prejšnje učne enote. V prazna oblačka so narisali v obsegu do petpredmete/bitja in jih nato ustrezno povezaliglede na enako.2. Učenci izvedejo konkretni primer v dvojicah:a) Na klop naj položijo vse svoje zvezke in DZter nato povedo sošolcu v klopi, časa je enako,česa je več oziroma česa je manj.3. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 6. Ravnajo po navodilu.4. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije vDZ str. 6. Nato naj primerjajo število/količinopredmetov na enakem barvnem ozadju.5. Pozove učence, naj pripovedujejo, kaj soopazili.Izvajajo konkretni primer in povedo, česa jeenako, več in manj. Ob tem naj ugotovijo, alije česa veliko oziroma malo.Nato soseda vlogi zamenjata.Opazujejo in primerjajo.Pripovedujejo (lahko ugotovijo, časa jeenako, časa je več, koliko več, česa je manj,koliko manj…).


Besede gradijo svet 1Vaje6. Vpraša učence, česa je enako.»Ali je ostala katera žoga nepovezana?«7. Pozove učence, naj zgornjem vzgledupovežejo ostale predmete (jabolka, sveče,knjige in dežnike).8. Vodi preverjanje.Vpraša učence tudi, česa je malo, česa jeveliko.Učenci pripovedujejo in utemeljujejo.Povedo, da je enako žog. Povežejo naj žogeiz prve in druge skupine tako, da bo vsakapovezana le enkrat.Ravnajo po navodilu.Poročajo, koliko predmetov so povezali.Uporabljajo ustrezne izraze (enako, več,manj in malo, veliko).Več, manj, enakoUčni cilj: Učenci opazujejo konkretne primere in predmete/stvari na ilustracijah. Ugotavljajo njihovoštevilo/količino ter povedo, koliko jih je in česa je enako/več/manj. Vadijo izražanje količine z glavnimištevniki oziroma prislovi mere (malo/veliko) ter pravilno rabo samostalnika in povedkovega izraza obkoličinskih izrazih.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 7), rjava barvica.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Povabi učence, naj opazujejo predmetein stvari. Povedo naj, katerih je po številu/količini veliko in katerih malo.UčenciRavnajo po navodilu.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 7. Ravnajo po navodilu.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije vDZ str. 7. Nato naj primerjajo število/količinopredmetov na enakem barvnem ozadju.4. Pozove učence, naj pripovedujejo, kaj soopazili.5. Pozove učence, naj pogledajo in primerjajo vvsaki vrsti število/količino predmetov/stvari(kape, lončnice, torte, drevesa, sončke).6. Poda navodilo, naj v vsaki vrsti obkrožijo zrjavo barvico tisti pravokotnik, v katerem jemanj predmetov/stvari.7. Vodi preverjanje.Vpraša učence, česa je manj (oziroma česa jeveliko.Opazujejo in primerjajo.Pripovedujejo (lahko ugotovijo, česa je manjin česa je veliko).Primerjajo.Ustrezno obkrožijo.Poročajo, kaj so obkrožili. Uporabljajoustrezne izraze (malo, veliko).Razvijanje govorne zmožnosti61


Besede gradijo svet 1VajeZajček in žirafaUčni cilj: Učenci določijo vrstni red ilustracijam in povedo, katera je prva, druga ipd. in pri tem vadijopravilno rabo vrstilnih števnikov.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 8).Oblika dela: frontalna, individualna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 8 inbarvice.2. Povabi učence, naj si ogledajo štiri ilustracijev DZ str. 8.3. Pripovedujejo naj, kaj so opazili naposameznih ilustracijah.4. Pozove učence, naj povedo, ali je ustreznozaporedje dogodkov.5. Poda navodilo, in sicer pri ilustraciji (Priloga1):a) ki prikazuje prvi dogodek, narišejolevo pod ilustracijo z modro barvicoeno zvezdico;b) ki prikazuje drugi dogodek, narišejopod ilustracijo z modro barvico dvezvezdici;c) ki prikazuje tretji dogodek, narišejopod ilustracijo z modro barvico trizvezdice;d) ki prikazuje četrti dogodek, narišejopod ilustracijo z modro barvico štirizvezdice.UčenciRavnajo po navodilu.Opazujejo.Pripovedujejo.Povedo.Narišejo ustrezno število zvezdic glede navrstilne števnike.6. Vodi preverjanje. Poročajo, kako so označili (4., 1., 2. in 3.).7. Spodbudi učence, naj si v manjših skupinahpripovedujejo zgodbo/pravljico obilustracijah.8. Povabi posameznike iz skupin, najpripovedujejo pred celotno skupino.Priloga 1:Pripovedujejo v manjših skupinah. Vnašajoelemente izvirnosti.Pripovedujejo.V kolikor dopušča znanje matematike števke od 1 – 4, izvedimo zapis vrstilnih števnikov: 1., 2., 3. in 4.62


Besede gradijo svet 1VajePrimerjanje velikostiUčni cilj: Učenci primerjajo velikost predmetov/bitij na sliki in v resničnosti. Utrjujejo stopnjevanjepridevnikov z obrazili.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 9).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Izvede konkretne primere:a) Pred skupino naj povabi dva učenca.Eden naj bo manjši, drugi naj bo višji.b) Učencem pokaže dva zvezka. Eden jemanjši, drugi je večji.UčenciPovedo, kateri je manjši, kateri je višji.Povedo, kateri je manjši, kateri je večji.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 9 in Ravnajo po navodilu.barvice.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije prve Opazujejo.vrste v DZ str. 9.4. Pripovedujejo naj, kaj so opazili. Pripovedujejo niso enako velike; velika,večja, največja.5. Naroči učencem, naj pobarvajo z rumenobarvico največjo hruško.6. Pozove učence, naj opazujejo in primerjajoilustracije v drugi vrsti ter povedo, katerisnežak je visok, višji in najvišji.7. Naroči učencem, naj pobarvajo s svetlomodro barvico najvišjega snežaka.8. Poda navodilo za reševanje naslednjih vaj vDZ str. 9. Ustrezno pobarvajo.Zaposli učence, ki zmorejo več tako, da le-tioznačijo z vrstilnimi števniki (1., 2. in 3. /4., 5./)ilustracije od največje do najmanjše).Ustrezno pobarvajo.Povedo.Ustrezno pobarvajo.Ustrezno pobarvajo.Označijo (npr. hruške: 2., 1. in 3.).9. Vodi preverjanje. Poročajo, kako so pobarvali. Ob tem vadijostopnjevanje pridevnikov z obrazili.Razvijanje govorne zmožnosti63


Besede gradijo svet 1VajeKaj je v resničnosti največje?Učni cilj: Učenci primerjajo velikost predmetov/bitij na sliki in v resničnosti. Ugotovijo, kaj je največjev resničnosti.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 10).Oblika dela: frontalna, individualna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Izvede primerjanje lastnosti konkretnihpredmetov/stvari:a) svinčnik - delovni zvezek,b) peresnica – radirka,c) modra barvica – svinčnik (različnemožnosti, zato naj učenci odgovorutemeljijo),d) šolska torba – zvezek.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 10 inbarvice.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustracije prvevrste v DZ str. 10. Vpraša naj, kaj je v resnicinajvečje.Učenci4. Pripovedujejo naj, kaj so opazili. Povedo.5. Naroči učencem, naj obkrožijo z modrobarvico tisto v posamezni vrsti, kar je v resnicinajvečje.6. Zaposli učence, ki so hitrejši tako, da pobarvajotisto, kar je v resnici največje.Povedo, kateri je večji.Ravnajo po navodilu.Opazujejo in primerjajo.Ustrezno obkrožijo z modro barvico (smreka,stanovanjska hiša, šolska torba, avtomobil,drevo).Pobarvajo največje.7. Vodi preverjanje. Poročajo, kako so obkrožili (in pobarvali)ilustracije. Ob tem izrazijo primerjanjenjihovih lastnosti (največje).64


Besede gradijo svet 1VajeKaj je v resničnosti največje?Učni cilj: Učenci primerjajo velikost predmetov/bitij na sliki in v resničnosti. Ugotovijo, kaj je najmanjšev resničnosti.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 11).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Izvede primerjanje lastnosti konkretnihpredmetov/stvari:a) svinčnik - delovni zvezek,b) peresnica – radirka,c) modra barvica – svinčnik (različnemožnosti, zato naj učenci odgovorutemeljijo),d) šolska torba – zvezek.2. Spodbudi učence, naj pripravijo DZ str. 11 inbarvice.3. Povabi učence, naj si ogledajo ilustraciji vprvem delu prve vrste v DZ str. 11. Vpraša naj,kaj je v resnici najmanjše.Učenci4. Pripovedujejo naj, kaj so opazili. Povedo.5. Naroči učencem, naj obkrožijo z oranžnobarvico tisto v posamezni vrsti, kar je v resnicinajvečje.6. Zaposli učence, ki zmorejo več tako, dapobarvajo tisto, kar je v resnici najmanjše.Povedo, kateri je manjši.Ravnajo po navodilu.Opazujejo in primerjajo.Ustrezno obkrožijo z oranžno barvico(zvonček, šolska torba, lonček, žoga, riba,pismo, goba, sladoled, kostanj, rožica, osebniavtomobil, stanovanjska hiša).Pobarvajo najmanjše predmete/stvari/bitjav resnici.7. Vodi preverjanje. Poročajo, kako so obkrožili (in pobarvali)ilustracije. Ob tem izrazijo primerjanjenjihovih lastnosti (najmanjše).Razvijanje govorne zmožnosti65


Besede gradijo svet 1VajeNajprej, potem, nazadnjeUčni cilj: Učenci določijo zaporedje dejanj ter ga izrekajo z dobnostnimi prislovi najprej/potem/nazadnje.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 12).Oblika dela: frontalna, individualna.Razvijanje govorne zmožnostiUčitelj1. Pred poukom pripravi škatlo z bonboni ter jopoloži na eno izmed polic (oziroma poljubnokam v učilnici).Vpraša učence v začetku pouka, ali opazijo vučilnici kaj, česar še včeraj ni bilo.2. Izvede zaporedje dejanj, v katerem so hkrativsi učenci aktivni:1. a) »najprej vstanite in pojdite k omari«;b) »potem vzemite svoj DZ BGS 1«; c)»nazadnje se vrnite na svoj prostor«.2. a) »najprej odprite DZ na strani 12« b)»potem pozorno opazujte dogajanjena posamezni ilustraciji od zgorajnavzdol« c) »nazadnje se odločite,katera ilustracija prikazuje dogajanje,ki se je zgodilo najprej, katera potemin katera nazadnje«.3. a) »pobarvajte z rumeno barvicoprvi krožec ob ilustraciji, ki prikazujedogodek, ki se je zgodil najprej« b)»pobarvajte z rumeno barvico drugikrožec ob ilustraciji, ki prikazujedogodek, ki se je zgodil potem«»pobarvajte z rumeno barvico tretjikrožec ob ilustraciji, ki prikazujedogodek, ki se je zgodil nazadnje«.3. Vodi preverjanje o določitvi zaporedjadejanj.UčenciPovedo, da so opazili škatlo. Ugibajo naj, kajje v njej. Ta del lahko popestrimo, da nekogaod učencev prosimo, da ustrezno zaporedjedejanj pokažejo s pantomimo (najprejga odvijemo, nato damo v usta in potempoližemo).Ravnajo po navodilu.Sledijo aktivnostim, ki so podana zenostavnimi navodili, ki jih učitelj izreče leenkrat.Sledijo aktivnostim, ki so podana zzahtevnejšimi navodili, ki jih učitelj izreče leenkrat.Pobarvajo ustrezni krožec oziroma označijoustrezno zaporedje dejanj.Poročajo, kako so pobarvali krožce obilustracijah. Ob tem izrazijo izrekanje sprislovi (najprej, potem, nazadnje).66


Besede gradijo svet 1VajeVčeraj, danes, jutriUčni cilj: Učenci opazujejo konkretni dogodek ali ilustracije dejanja istega dogodka in povedo, katerodejanje poteka med njihovim pripovedovanjem, katero je potekalo pred govorjenjem in katero bopotekalo po govorjenju. Pri tem vadijo rabo časovnih prislovov zdaj/prej/potem in danes/včeraj/jutriter rabo časovnih oblik glagola (sedanjika, preteklika in prihodnjika).Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 13), barvice.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Pred to izvedbo je bil odmor, ki so ga učencirazlično preživeli.Vpraša učence:- katero dejanje poteka med govorjenjem(zdaj),- katero je potekalo pred govorjenjem(med odmorom) (prej) in- katero(potem).bo potekalo po govorjenju2. Vpraša učence, kaj počnejo v tem času(danes).Naroči učencem, naj zaprejo oči in najpomislijo, kaj so včeraj popoldne počeli vprostem času. Odprejo oči in potem povedo.Pozove učence, naj povedo, kaj bodo počelijutri v prostem času.UčenciPri pripovedovanju vadijo rabo časovnihprislovov.Nizajo odgovore.Ravnajo po navodilu.Naštevajo, kaj so počeli včeraj.3. Naroči jim, naj pripravijo DZ str. 13 in barvice. Pripravijo naročeno.4. Poda jim navodilo za risanje v tri zaporedneokvirčke v prvi vrsti DZ str. 13. Narekujenavodilo za posamezni okvir in ga pove leenkrat. Navodilo:- »Včeraj sem napravila sneženega moža.«- »Danes sije sonce.«- »Jutri ne bo več snežaka.«5. Po končanem delu učencev izvedevrednotenje narisanega.6. Spodbudi k opazovanju deklice v okvirčkihdruge vrste.Poda navodila za barvanje krila (DZ str. 13):- »Pobarvali boste dekličino krilo nailustracijah.«- »Včeraj je imela oblečeno oranžno krilo.«- »Danes ima oblečeno zeleno krilo.«- »Jutri bo oblekla rumeno krilo.«Pripovedujejo in pri tem uporabljajočasovni prislov jutri. Vadijo rabo časovnihoblik glagola (sedanjika, preteklika inprihodnjika).Rišejo po navodilu.Pripovedujejo. Vadijo izrekanje s prislovi(danes, včeraj, jutri) in rabo časovnihoblik glagola (sedanjika, preteklika inprihodnjika).Barvajo po navodilu.Razvijanje govorne zmožnosti67


Besede gradijo svet 1Vaje7. Vodi preverjanje barvanja dekličinega krila. Poročajo. Ob tem izrazijo izrekanje s prislovi(danes, včeraj, jutri). Vadijo rabo časovnihoblik glagola (sedanjika, preteklika inprihodnjika).8. Da učencem navodilo še za spodnjeokvirčke:- »Narisali boste šopek rož v vazi in sicer,včeraj je bilo v vazi pet rdečih nageljnov,danes sta dva od njih ovenela, jutri bodole še trije nageljni.«Namig: Nekoliko zahtevnejša naloga. Zatomorda lažja varianta: » Narišite le glavodeklice in sicer, včeraj je imela dva čopka,danes ima razpuščene lase, jutri ji bo mamicaspletla kito.«Rišejo po nareku.9. Vodi preverjanje. Sodelujejo pri preverjanju.Razvijanje govorne zmožnosti68


Besede gradijo svet 1VajePoslušanjeposnetegabesedilaRazvijanje govorne zmožnosti69


Besede gradijo svet 1VajeLučkaUčni cilj: Učenci sistematično razvijajo zmožnosti poslušanja besedil, in sicer na eni strani zato, dabi postali uspešnejši poslušalci, na drugi strani pa zato, da bi znanje, ki bi ga pridobili pri učenjuposlušanja, uporabili pri tvorjenju svojih besedil.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 14 in 15), zgoščenkaNa vrtiljaku črk 1 - zvočni posnetek št. 77, barvice, zrcalo.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence, naj pozorno poslušajo in kobodo ugotovili, koga izmed sošolcev opisuje,naj dvignejo roko in šele potem povedo.UčenciPoslušajo, tiho opazujejo in ugotovijo, kogaizmed njih je učitelj opisal.Poslušanje posnetega besedila2. Potem povabi določenega učenca, da seopiše.3. Pove učencem, kako se naj obnašajo medposlušanjem (ne klepetati in hoditi po učilniciter se igrati…)Naroči učencem, naj poskrbijo za čim boljnaravno in pozorno poslušanje. Hkratiučence seznani z dejstvom, da je poslušanjezvočnega posnetka zelo težko, saj med temposlušanjem učenec zaposluje samo uho.Pove, da bodo poslušali kratko posnetobesedilo, v katerem bomo slišali opis nekedeklice. Hkrati jim naj pove, da se bodo poposlušanju pogovarjali o besedilu.4. Predvaja zvočni posnetek.Ob tem je vzor poslušanja učencem!5. Vodi pogovor o besedilu (Kako je ime deklici?Koliko je stara? V kateri razred hodi? Kdo jestarejši, Lučka ali vi? Pojasnite. Koliko tehta?Koliko je visoka? Kakšne lase ima? Kolikobratov in sester ima? Katero žival ima doma?Kaj največkrat obleče?6. Povabi učence k ponovnemu poslušanjubesedila in nato predvaja zvočni posnetekbesedila.7. Naroči učencem, naj odprejo DZ str. 14 in 15ter barvice.Izbrani učenec sede na »čarobni« stol, v rokevzame zrcalo in se opiše. Ostali poslušajo.Sedejo tako, da bodo obrnjeni proti mestupredvajanja posnetka in dovolj sproščeno,so med predvajanjem tiho in ne posegajos pripombami v predvajanje posnetka, sčimer bi zmotili tudi poslušanje sošolcev. Seumirijo.Pozorno poslušajo oziroma sledijo besedilu.Odgovarjajo oziroma nizajo bistvenepodatke.Se pripravijo na poslušanje.Drugič poslušajo zvočni posnetek.Pripravijo.70


Besede gradijo svet 1Vaje8. Poda navodila za vsako nalogo posebej inhkrati opozori, da navodilo pove le enkrat:1. »Z modro barvico obkroži sličicopredmeta, ki ima enako ime kotdeklica.«2. »Nariši oblačilo, ki ga Lučka oblečenajvečkrat.«3. »Obkrožite žival, ki jo ima Lučka.«4. »Če si na posnetku slišal, kar bompovedala, pobarvaj kvadratek z zelenobarvico. Če nisi slišal, kar sem povedala,pobarvaj kvadratek z rdečo barvico:- Lučka je stara šest let in pol.- Lučka ima dva brata in dve sestri.- Lučka nima veliko igrač.- Lučka najraje obleče krilo.- Lučka ima psa Reksa.«Navodilo slišijo le enkrat. Ravnajo po njem.Po opravljeni nalogi sproti preverijo, kako soposamezno nalogo rešili.V zadnji nalogi naj nepravilne napovedizamenjajo s pravilnimi.Barvanje kvadratkov:(R: sedem in pol;Z;Z;R: hlače;R: Runa).Pogovor z AlešemUčni cilj: Učenci sistematično razvijajo zmožnosti poslušanja besedil, in sicer na eni strani zato, dabi postali uspešnejši poslušalci, na drugi strani pa zato, da bi znanje, ki bi ga pridobili pri učenjuposlušanja, uporabili pri tvorjenju svojih besedil.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 16 in 17), zgoščenkaNa vrtiljaku črk 1 - zvočni posnetek št. 74 (Intervju), barvice.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Poskrbi za to, da bodo učenci pripravili že vzačetku izvedbe DZ in barvice.2. Povabi učence, naj opazujejo otroke nafotografijah (dvojčke). V primeru, da imamov oddelku dvojčke, naj opišejo njih. Dvojčkibodo zagotovo tudi povedali, da imajo istidan rojstni dan, vendar ne ob istem času.3. Potem povabi učence, da pripovedujejo oopaženem.UčenciPripravijo DZ in barvice.Opazujejo.Pripovedujejo o podobnosti in razliki dvehoseb …4. Napove poslušanje posnetega besedila. Pripravijo se na poslušanje.5. Predvaja zvočni posnetek. Pozorno poslušajo oziroma sledijo besedilu.6. Pozove učence, naj odprejo DZ na str. 16. Odprejo DZ str. 16.7. Vodi reševanje nalog v DZ, ki se nanašajo nabesedilo:1. naloga: »Pobarvaj toliko glav, kolikorrazličnih glasov si slišal v poslušanembesedilu.«2. naloga: »Obkroži ilustracije oseb, ki sogovorile v poslušanem besedilu.«Odgovarjajo oziroma nizajo bistvenepodatke.Pobarvajo.Obkrožijo.Poslušanje posnetega besedila71


Besede gradijo svet 1Vaje8. Povabi učence k ponovnemu poslušanjubesedila in nato predvaja zvočni posnetekbesedila.9. Razloži učencem, kako bodo reševali 3.nalogo (posamezna vrsta – odločijo se zanasmejani /je res/ ali žalostni /ni res/ obraz).Naroči učencem, naj rešijo 3. nalogo v DZ str17, in sicer: »Če si na posnetku slišal, kar bompovedala, pobarvaj nasmejani obraz z zelenobarvico. Če nisi slišal, kar sem povedala,pobarvaj žalostni obraz z rdečo barvico:- Aleš obiskuje prvi razred osnovne šole.- Aleš ima brata Mateja.- Andrej je Alešev brat dvojček.- Andrej in Aleš nista sošolca.- Aleš v šoli najraje računa.- Kadar je vreme slabo, Aleš gleda televizijo inbere knjige.«10. Poda navodilo za reševanje 4. naloge v DZ str17: »Narišite Aleševo najljubšo igračo.«Se pripravijo na poslušanje.Drugič poslušajo zvočni posnetek.Pripravijo.Navodilo posamezne naloge slišijo le enkrat.Ravnajo po njem.Rešitve preverijo sproti:N/Z;Ž/R: Andreja;N/Z;Ž/R: sta;Ž/R: telovadi;Ž/R: mama mu bere. Nepravilne napovedinaj zamenjajo s pravilnimi.Narišejo rdeči dirkalni avtomobil.Na kmetijiUčni cilj: Učenci sistematično razvijajo zmožnosti poslušanja besedil, in sicer zato, ker je to zahtevnomiselno dejanje, za katerega se zavestno odločimo in ustrezno pripravimo. Sledijo besedilu, ki sprotiizginja, zato morajo biti zbrani in si poskušajo zapomniti čim več bistvenih podatkov.Poslušanje posnetega besedilaPriprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 18 in 19), zgoščenkaNa vrtiljaku črk 1 - zvočni posnetek št. 76 in barvice.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence, naj pozorno opazujejofotografijo kmetije (lahko tudi različnih /višinskih, nižinskih/).Poskrbi za razumevanje besedila (medposnetim besedilom slišimo besedorazprostrt /uporaba v različnih zvezah: pašnikirazprostrti okoli…, njive so razprostrte…/).2. Spodbudi učence k zavestnemu poslušanju,na katerega se naj ustrezno pripravijo. Seznaniučence z dejstvom, da je poslušanje zvočnegaposnetka zelo težko, saj med poslušanjembesedila učenec zaposluje samo uho.Pove, da bodo poslušali kratko posnetobesedilo, v katerem bomo slišali opis kmetije.Hkrati naj jim pove, da se bodo po poslušanjupogovarjali o besedilu.UčenciOpazujejo in pripovedujejo o svojih izkušnjahz življenjem in delom na kmetiji.Sedejo tako, da bodo obrnjeni proti mestupredvajanja posnetka. Se umirijo.72


Besede gradijo svet 1Vaje3. Predvaja zvočni posnetek.Ob tem je vzor poslušanja učencem.4. Povabi učence, naj odprejo DZ str. 18 in podanavodilo za reševanje 1. naloge: » Z zelenobarvico pobarvaj toliko krogov, kolikorrazličnih glasov si slišal.«5. Poda navodilo za 2. nalogo: »Obkrožiilustracije oseb, ki so govorile v poslušanembesedilu.«6. Vodi preverjanje opravljenih vaj.Nato vodi pogovor o besedilu. Učitelj najmorebitne kognitivne konflikte med učenciizkoristi za napoved oz. vprašanja, na katerabomo (morda) dobili odgovor iz ponovnegaposlušanja.7. Povabi učence k ponovnemu poslušanjubesedila in nato predvaja zvočni posnetekbesedila.8. Naroči učencem, naj rešijo 3. nalogo v DZ str18 in sicer: «Pobarvaj ilustracije živali, ki sobile omenjene v posnetem besedilu.«Preveri rešitev.9. Poda navodila za 4. nalogo: »Z zeleno barvicoobkrožite ilustracijo, o kateri pripovedujeposneto besedilo.«Pozorno poslušajo oziroma sledijo besedilu.Ustrezno pobarvajo.Ravnajo po navodilu.Poročajo, kako so rešili prvi dve vaji. Učencise naj navajajo na to, da vedno svoj odgovortudi utemeljijo (zakaj tako, kako vem…).Učenci pripovedujejo, kaj so si še zapomniliiz slišanega besedila.Se pripravijo na poslušanje.Drugič poslušajo zvočni posnetek.Pobarvajo.Poročajo rešitve.Navodilo slišijo le enkrat. Ravnajo po njem.Po opravljeni nalogi sproti preverijo, kako soposamezno nalogo rešili.10. Preveri razumevanje slišanega s pomočjovprašanj (Kam se je odpravil novinar? Zakaj?S čim se ukvarjajo na kmetiji? Koga je najprejsrečal na kmetiji? Koliko otrok je sodelovalov pogovoru z novinarjem? Kako jima je ime?/Miha, Alenka/ Kaj delajo na kmetiji? Katereživali imajo v hlevu? /krave, koze, pujse, konje,ovce/ Katere živali imajo na dvorišču? /kokoši,petelin, pav/ Kateri živali imata otroka najraje?/Miha – zajček, Alenka – kozica Bambi/ Kakoskrbi za zajčka? /da deteljo, zamenja vodo/Kako skrbi za kozico? /zamenja vodo, krmi zrazlično hrano/).11. Vpraša učence, kaj smo zvedeli o koziciBambi.Povabi učence k razmišljanju oziroma knapovedovanju, kaj bi še lahko zvedeli odoločeni živali.Spodbudi učence, naj za domačo nalogopripravijo opis svoje najljubše živali (oziromaigrače) in pobarvajo ilustracijo kmetije.Odgovarjajo.Povedo, da je to Alenkina najljubša žival, zakatero skrbi tako, da ji zamenja vodo in jokrmi z različno hrano. Živi v hlevu.Nizajo: kakšna je (glava, telo, noge), kako sepremika, za kaj jo rabimo, kako se razmnožuje,ali ima kakšne posebnosti).Pripravijo se na govorni nastop.Poslušanje posnetega besedila73


Besede gradijo svet 1VajeKratki opisi živali (lisica, jelen, veverica, jež, krt, zajec, medved)Učni cilj: Učenci sistematično razvijajo zmožnosti poslušanja besedil, in sicer zato, ker je to zahtevnomiselno dejanje, za katerega se zavestno odločimo in ustrezno pripravimo ter pri katerem sledimobesedilu in si poskušamo zapomniti čim več bistvenih podatkov. Razvijajo zmožnosti govorneganastopanja.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20), zgoščenka Navrtiljaku črk 1 - zvočni posnetek št. 78 do 84 in barvice, kuverta (fotografije živali)Oblika dela: frontalna, skupinska.Poslušanje posnetega besedilaUčitelj1. Povabi učence, naj oblikujejo skupine po štiri(največ oz. bolje manjše skupine, da bodoučenci lahko aktivno sodelovali).2. Vsaki skupini učencev ponudi (v kuverti oz.mapi) fotografijo živali (izredno primernefotografije s koledarjev lovskih družin) inpoda navodila za delo.Opazuje priprave skupin in jih po potrebispodbuja.3. Pozove skupine k predstavitvi.Učence vodi pri odkrivanju živali (zajec,veverica, medved, lisica, jež) mimiki inpantonimi ter hkrati poskrbi za predznanjeučencev (Kaj veš o zajcu? Kaj veš o veverici?Kaj veš o medvedu? Kaj veš o lisici? Kaj veš oježu?)4. Poskrbi za razumevanje besedila (medposnetim besedilom slišimo: šilast gobček,rukanje, maščoba pod kožo).5. Spodbudi učence k zavestnemu poslušanju,na katerega se naj ustrezno pripravijo.Pove, da bodo poslušali niz kratkih posnetihbesedil, v katerem bomo slišali opis določenihživali.6. Predvaja zvočni posnetek (predvajanjeprekine po vsakem opisu pred rešitvijo).Ob tem je vzor poslušanja učencem.7. Spodbudi učence k barvanju opisanih živali vDZ str. 20.8. Pozove učence k ponovnemu poslušanju.Hkrati naj jim pove, da se bodo po poslušanjupogovarjali o opisih teh živali.UčenciRavnajo po navodilu.Skupine prejmejo eno fotografijo živali, ki jobodo predstavili v pantonimi – torej v igri zgibi brez besed in mimiki, kjer izrazijo misliin občutke z izrazom obraza ter gibi brezbesed.Pozorno opazujejo fotografijo in se v skupinipripravijo na predstavitev.Učenci posameznih skupin predstavijodoločeno žival, ostali ustrezno sodelujejo vodkrivanju predstavljene živali.Učenci povedo, kaj že vedo o določeniživali.Pojasnijo določene manj znane besede.Sedejo tako, da bodo obrnjeni proti mestupredvajanja posnetka. Se umirijo.Pozorno poslušajo oziroma sledijo besedilu.Nato napravijo z rjavo barvico majhen krožecna risbi živali, ki je bila opisana. Preverijo tako,da slišijo predvajano rešitev na zgoščenkipred naslednjim opisom. Po tem vzgledusledijo ostalim opisom.Ustrezno pobarvajo živali.Porozno poslušajo.74


Besede gradijo svet 1Vaje9. Povabi učence, naj odprejo DZ str 20 in podanavodilo za reševanje naslednje naloge: »Zrjavo barvico obkroži tisto žival (pobarvano /slišali opis živali/), ki bi jo želel opisati.«10. Spodbudi učence, naj sedejo v krog. Spomočjo slik v DZ str. 20 opišejo izbrano žival.Učitelj jim po potrebi pomaga s postavljanjemustreznih vprašanj o živali.11. Spodbudi učence, naj za domačo nalogopripravijo opis živali.Izbrano žival obkrožijo.Učenci izberejo za govorni nastop žival,ki jo že poznajo, kar bo prispevalo kkvalitetnejšemu govornemu nastopu.Govorno nastopajo.Pripravijo se na govorni nastop. Izbrano živallahko narišejo v zvezek oz. na plakat. Z risbolahko prikažejo, kakšna je, s čim se hrani, kježivi ipd.Kako sem ujel postrv (zgoščenka: Utrinek s počitnic)Učni cilj: Učenci sistematično razvijajo zmožnosti poslušanja besedil, in sicer zato, ker je to zahtevnomiselno dejanje, za katerega se zavestno odločimo in ustrezno pripravimo ter pri katerem sledimobesedilu in si poskušamo zapomniti čim več bistvenih podatkov.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 21 in 22), zgoščenkaNa vrtiljaku črk 1 - zvočni posnetek št. 75 in barvice.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Vpraša učence, kateri dogodek s počitnic sejim je najbolj vtisnil v spomin. Po potrebi jihspodbuja z vprašanji.2. Poskrbi za razumevanje besedila (medposnetim besedilom slišimo: stara mama,plovec, ribič, ribiška palica, klen, postrv,ribiško dovoljenje, vaba, utrinek s počitnic).3. Spodbudi učence k zavestnemu poslušanju,na katerega se naj ustrezno pripravijo.Pove, da bodo poslušali posneto besedilo,v katerem bomo slišali dogodek s počitnicvrstnika.4. Predvaja zvočni posnetek.Ob tem si prizadeva biti vzor v poslušanjuučencem.5. Spodbudi učence k reševanju dveh nalog vDZ str. 21. Poda navodilo:a) »Obkroži ilustracijo osebe, h kateri ješel Ladko na počitnice.«b) »Obkroži ilustracijo, ki pove, kaj jeLadko počel pri stari mami.«UčenciPripovedujejo.Pojasnijo določene manj znane besede.Sedejo tako, da bodo obrnjeni proti mestupredvajanja posnetka. Se umirijo.Pozorno poslušajo oziroma sledijo besedilu.Ustrezno obkrožijo.Poslušanje posnetega besedila75


Besede gradijo svet 1Vaje6. Postavi učencem še nekaj vprašanj, s pomočjokaterih preveri razumevanje poslušanegabesedila, in sicer: »Kdaj je bil Ladko pri starimami? Kdo mu je kupil ribiško dovoljenje?S kom je odšel na ribolov? Ali je Ladko prvičlovil ribe? Kako to veš? Pojasni! Kaj je dal natrnek? Katero ribo je ujel? Kako se je ob tempočutil? Kaj je z ribo naredila stara mama? Kajje storil oče?«Odgovarjajo na vprašanja.V kolikor pride do tako imenovanegakognitivnega konflikta, v katerem se znajdejorazlična mnenja učencev (nekaj je res oz.ni res) izkoristimo za napoved preverjanjapodatka pri ponovnem poslušanjuposnetega besedila.7. Pozove učence k ponovnemu poslušanju. Pozorno poslušajo.8. Povabi učence, naj odprejo DZ str 22 in podanavodilo za reševanje naslednje naloge:a) »Z modro barvico obkroži tistoilustracijo krožnika, na katerem jevečerja Ladka in stare mame.«b) »Z modro barvico nariši toliko rib,kolikor oseb je nastopalo v poslušanembesedilu.«Ustrezno obkrožijo.Poslušanje posnetega besedila76


Besede gradijo svet 1VajeGovorni nastopPoslušanje posnetega besedila77


Besede gradijo svet 1VajeMoja najljubša žival (igrača)Učni cilj: Učenci govorno nastopajo (z vnaprej pripravljeno temo), in to tako, da ob učiteljevihvprašanjih (in slikovnem gradivu oziroma konkretni igrači) opišejo svojo najljubšo žival/igračo inutemeljijo svojo izbiro.Priprava: slikovno gradivo oziroma igrače.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence, naj ponovijo, kaj so zvedelio Alenkini najljubši živali v posnetem besediluNa kmetiji in kaj bi še lahko izvedeli o njej. Stem se pripravijo na govorni nastop.2. Povabi učence, naj po vzorcu iz uvodapripovedujejo o svoji najljubši živali/igrači.3. Spodbudi učence, naj ustvarijo deželonajljubših živali/igrač, v kateri bo slikovnogradivo oziroma igrače.UčenciPripovedujejo (da ji zamenja vodo in jo krmiz različno hrano ter živi v hlevu; izvedelibi še lahko: kakšna je (glava, telo, noge),kako se premika, za kaj jo rabimo, kako serazmnožuje, ali ima kakšne posebnosti).Učenci ob učiteljevih vprašanjih (in slikovnemgradivu oziroma konkretni igrači) opišejosvojo najljubšo žival/igračo in utemeljijosvojo izbiro.Govorno nastopajo/poslušajo.Ravnajo po navodilu.Govorni nastop78


Besede gradijo svet 1VajeOpis živali; poslušanje besed v povediUčni cilj: Razvijajo zmožnosti govornega nastopanja (z vnaprej pripravljeno temo), in to tako, da obučiteljevih vprašanjih (in slikovnem gradivu v zvezku ali na plakatu) opišejo svojo žival in utemeljijosvojo izbiro.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20), rjava barvica.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence, naj predstavijo žival, kiso jo izbrali v okviru domače naloge zapredstavitev.Učitelj jih naj pri tem spodbuja, usmerja mordaz morebitnimi vprašanji, saj je govorni nastopv 1. razredu izredno zahtevno za učence, kerso popolnoma odvisni od svojega spomina,besednega zaklada …2. Spodbudi učence za igro. Odprejo DZ str.20 in pripravijo kazalec roke, s katero pišejo,na sredi omenjene strani. Zaprejo oči in skazalcem krožijo po listu. Na učiteljev znak»dovolj« se kazalec ustavi. Žival, ki bo podkazalcem oziroma najbližje kazalcu, bo zaposameznika zelo pomembna, saj bodo onjej tvorili poved.3. Pozove učence, naj drug za drugim povedopoved, v kateri bodo uporabili določenožival. Ob tem poslušajo mejo med besedamioz. besede v povedi ter jih preštejejo. Povenaj, da bo po tej vaji vprašal nekaj, kar bopokazalo, kako dobro smo poslušali. Zatonaj bodo hkrati pozorni na to, katere živali sebodo pojavile v navedenih povedih.4. Vpraša: »Ali smo uporabili v povedi vse živali?Žival, ki je v tej vaji nismo omenili, prečrtajtez rjavo barvico.UčenciGovorno nastopajo s temo, na katero so sedoma ustrezno pripravili.Ravnajo po navodilu.Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi, nato pa poved ponovijo skupno tako,da bodo vsi skupaj ob izgovoru posameznebesede odprli prst na roki (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Ravnajo po navodilu. Lahko tudi povedo,katera žival se je pojavila največkrat, katerenajmanjkrat ...Govorni nastop79


Besede gradijo svet 1VajePoslušanje navodil80


Besede gradijo svet 1VajePoslušanjenavodilPoslušanje navodil81


Besede gradijo svet 1VajeV mestuUčni cilj: Učenci upoštevajo pravilno držo telesa, ustrezen prijem pisala in razvijajo orientacijo natelesu in papirju. Razumejo govorjena navodila.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 23), barvice.Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Poslušanje navodilUčitelj1. Povabi učence, naj pozorno sledijo govorjenimnavodilom. Ravnajo naj po njih:- »Dvigni desno roko.- Z levo nogo rahlo udari ob tla.- Pomežikni z levi očesom.- Z desno roko mi pomahaj.- Z roko se primi za desno uho.- Z levo roko si popravi lase.- Prisluhni tiktakanju ure.«2. V kolikor okna učilnice omogočajo pogledna cesto (drevesa, stavbe ipd.), povabimoučence k oknu in pojasnimo ob konkretnemprimeru razumevanje določenih izrazov, kijih bomo pozneje uporabili pri podajanjunavodil (osebni avto, tovornjak, stavba,krošnja drevesa, uniforma).3. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 23 inbarvice. Sledijo naj danim navodilom, ki jihbo povedal le enkrat, a počasi in razločnoter počakal po posameznem navodilu, dapobarvajo:- »Strehe hiš pobarvaj z rdečo barvico.- Največji osebni avto pobarvaj z črnobarvico.- Policist ima modro obleko.- Okna šole pobarvaj s svetlo modrobarvico.- Cesta je siva.- Šolska stavba je rumena.- Poštna stavba je svetlo zelena.- Tovornjak ima temno rdečo kabino.- Antene pobarvaj s črno in dimnike z rjavobarvo.- Kolesarjeve hlače so črne, jopa paoranžna.- S črno barvo pobarvaj ptico, ki leti temnozeleno krošnjo drevesa.«4. Pozove učence, da s sosedi primerjajopobarvano. Ugotovijo naj, kje so razlike inzakaj.UčenciRavnajo po navodilu.Sodelujejo pri pojasnjevanju določenihbesed.Pozorno poslušajo navodila in ustreznobarvajo.Primerjajo, razmislijo in utemeljujejo vpogovoru.82


Besede gradijo svet 1VajeOd znaka do znakaUčni cilj: Učenci razvijajo osnove pisanja in ob tem upoštevajo pravilno držo telesa, ustrezen prijempisala in nadzorujejo pritisk pisala na list. Razvijajo orientacijo na telesu in papirju. Razumejo govorjenanavodila.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 24), barvice, mokragoba.Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Učitelj1. Povabi učence, naj pozorno sledijo govorjenimnavodilom. Ravnajo naj po njih:- »Z levo roko nežno potrepljaj sošolca porami.- Dvigni kazalec desne roke.- Pomežikni z levim očesom učiteljici.- Z desno nogo brcni (žogo).- Z roko se dotakni konice nosa.- Kdor ima rad sladoled, naj napraviposkok.- Zaploskaj.«2. Spodbudi učence za risanje z mokro gobona tablo (npr.: »Na tablo nariši dve navpičničrti; … navpično črto od leve spodaj desnonavzgor ipd.).3. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 24 inbarvice. Sledijo naj danim navodilom, ki jihbo povedal le enkrat, a počasi in razločnoter počakal po posameznem navodilu, daga opravijo. Občasno vzbuja pri učencihradovednost, kaj se bo izrisalo. »Črte riši stemno modro barvico (Priloga 1)«.4. Pozove učence, da s sosedi primerjajoustvarjeno sliko. Ugotovijo naj, kje so razlikein zakaj.5. Spodbudi učence za domače delo, naj izpolnijokrila in rep ptice s poševnimi črtami.Priloga 1:- »povleci črto od piščanca k jelki;- povleci črto od letala do avtomobila;- povleci črto od pisma do piščanca;- povleci črto od letala do knjige;- povleci črto od lune do zvonca;- povleci črto od piščanca do letala;UčenciRavnajo po navodilu.Posamezniki (dva do trije učenci hkrati)ustrezno namočijo gobo in z njo rišejo ponavodilu na tablo.Pozorno poslušajo navodila in ustreznovlečejo črte oziroma povezujejo posameznesimbole.Navodilo zapisano s poševno pisavo jenekoliko zahtevnejše za vse učence, zatonaj nadaljevanje napravijo po izbiri učiteljaglede na spretnosti učencev (nadaljevanjeje lahko kot diferenciacija – za spretnejše,lahko pa drugi del izvedejo drugi dan, sajšele celotna vaja predstavlja simbolno slikoptice.Primerjajo in utemeljujejo razlike vpogovoru.Pozorno prisluhnejo navodilu.Poslušanje navodil83


Besede gradijo svet 1Vaje------------------------povleci črto od ušesa do telefona;povleci črto od cveta trobentice do jelke;povleci črto od telefona do osebnega avta;potegni črto od piščanca do ključa;povleci črto od ključa do steklenice;povleci črto od lune do jelke;potegni črto od avta do kolesa;potegni črto od pisma do cveta trobentice;potegni črto od letala do cveta tulipana;potegni črto od knjige do kolesa;potegni črto od cveta tulipana do sveče;potegni črto od zvonca do ušesa;potegni črto od piščanca do škarij;potegni črto od škarij do letala;potegni črto od steklenice do sveče;potegni črto od zvonca do očesa in na to črto nariši manjši trikotnik;potegni črto od očesa do ušesa in na to črto nariši manjši trikotnik;na črto med pismom in cvetom trobentice nariši manjši trikotnik;na črto med knjigo in kolesom nariši manjši trikotnik;steklenico poveži s polkrožno črto s svečo;v levem delu polkroga nariši manjši krog in ga pobarvaj;v desnem delu polkroga nariši manjši krog in ga pobarvaj;v spodnjem delu polkroga dodaj zelo majhen trikotnik tako, da se dotika polkroga, in ga pobarvaj;kaj si dobil?«Učni cilj: Učenci razvijajo govorne zmožnosti. Med zaporednim navodilom razumejo govorjenanavodila in upoštevajo pravilno držo telesa, ustrezen prijem pisala in nadzorujejo pritisk pisala na list.Razvijajo orientacijo na telesu in papirju.Poslušam in rišemPriprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 24 in 25), zelena invijolična barvica, CD predvajalnik, zgoščenka z umirjeno glasbo.Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.Poslušanje navodil84Učitelj1. Povabi učence, naj pripravijo DZ str. 24, kjerso za domačo nalogo potegnili še nekajpoševnih črt v krilih in repu ptice.S sosedi naj primerjajo opravljeno delo.2. Vpraša jih, katera ptica bi lahko bila to(lastovica, vrabec, sinica, taščica, škorec ipd.).Prosi jih, naj se udobno namestijo (Ležejo nablazine oz. glavo položijo na mizo. Zaprejooči in pozorno prisluhnejo pripovedovanju. Vkotu učilnice naj sproži komaj slišno umirjenoglasbo z CD predvajalnikom. Spodbuja jih spripovedovanjem in s vprašanji »Predstavljajsi, da si postal ptička. / (/ = kratka pavza) Kakose imenuješ? / Kam letiš? / Koga vidiš? / Kakose počutiš? / Imaš mladiče? / Kje imaš gnezdo?/ Kaj vidiš pod seboj? /Počasi odpri oči.«UčenciRavnajo po navodilu.Nizajo imena ptic, ki jih poznajo.Sodelujejo v preprosti vodeni vizualizaciji, kibo omogočila lažjo identifikacijo s ptico. Stem bodo učenci pozneje pripovedovali tudiizvirnejše pripovedi.


Besede gradijo svet 1Vaje3. Spodbudi učence v dvojicah k pripovedovanju.4. Spodbudi učence k pripovedovanju: »Kdo biželel s svojo zgodbico razveseliti sošolce?«5. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 25 terzeleno in vijolično barvico. Sledijo naj danimnavodilom, ki jih bo povedal le enkrat, a počasiin razločno ter počakal po posameznemnavodilu, da ga opravijo (Priloga 1).6. Pozove učence, naj z zeleno barvico narišejonavpične črte v listih rastline in z vijoličnobarvico vodoravne črte v cvet.Pripovedujejo pripoved o ptici (npr. lastovici)drug drugemu.Posamezniki pripovedujejo. Učenci so sena ta »govorni nastop« pripravljali z vajopripovedovanja v dvoje. Pripovedovali bodotisti, ki to želijo.Pozorno poslušajo navodila in ustreznovlečejo črte oziroma povezujejo posameznesimbole.Rešitev povezovanja predstavlja simboličnosliko vijolice oz. podobne cvetice.Primerjajo in utemeljujejo razlike vpogovoru.Priloga 1:- »Povleci črto z zeleno barvico od lune do očesa;- z zeleno barvico povleci črto od zastavice do ključa;- povleci črto z zeleno barvico od ušesa do škarij;- potegni črto z zeleno barvico od zvezdice do ključa;- povleci črto z zeleno barvico od letala do piščanca;- z vijolično barvico povleci črto od škarij do žuželke;- povleci črto z vijolično barvico od ptice do pipe;- potegni črto z vijolično barvico od škatle do avtomobila;- povleci črto z zeleno barvico od ključa do jelke,- povleci črto z zeleno barvico od lune do ključa;- potegni črto z vijolično barvico od žuželke do škatle;- potegni črto z zeleno barvico od telefona do ključa;- potegni črto z vijolično barvico od pipe do osebnega avtomobila;- potegni črto z zeleno barvico od zastavice do jelke,- potegni črto z zeleno barvico od očesa do telefona;- povleci črto z vijolično barvico od škarij do ptice;- potegni črto z zeleno barvico od jelke do letala;- potegni črto z zeleno barvico od ušesa do zvezdice.- Kaj je na sliki?«Poslušanje navodil85


Besede gradijo svet 1VajeRišem v mrežoUčni cilj: Med zaporednim navodilom razumejo govorjena navodila in upoštevajo pravilno držo telesa,ustrezen prijem pisala in nadzorujejo pritisk pisala na list. Razvijajo orientacijo na papirju.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 26), barvice.Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah.UčiteljUčenci1. Povabi učence k igri (Priloga 1). Razumejo navodila in se ravnajo po njih.2. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 26 terrumeno, oranžno, rdečo, rjavo, črno, svetlomodro in temno modro barvico.3. Sledijo naj danim navodilom, ki jih bo povedalle enkrat, a počasi in razločno ter počakalpo posameznem navodilu, da ga opravijo(Priloga 2).4. Pozove učence, naj s sosedi primerjajoizpolnjeno mrežo.Priloga 1:- »Pokaži tri prste leve roke.- Poglej na »svojo ročno uro«.- Po mizi potrkaj z desno roko.- Z levo roko se pobožaj po desnem licu.- Če radi telovadite, zaploskajte.- Z desno roko pobožaj levico soseda v klopi.«Priloga 2:Pripravijo ustrezne barve barvic.Pozorno poslušajo navodila in ustreznovlečejo črte oziroma povezujejo posameznesimbole.Primerjajo in pojasnjujejo.Poslušanje navodil86- »Prostor, označen s ključem, pobarvaj z rdečo barvico.- Polje s ptico pobarvaj z oranžno barvo.- Prostor, označen s hruško, pobarvaj z rumeno barvo.- Polje z uro pobarvaj rdeče.- Polje s telefonom pobarvaj z oranžno barvo.- V polje s pipo nariši dva krožca in ju pobarvaj.- V polje z zastavico nariši tri rdeče cvetove.- Polje, označeno s škarjami, pobarvaj z rumeno.- Z rdečo barvo pobarvaj polje s pismom.- Polje s trikotnikom pobarvaj z oranžno barvo.- V prostor, označen z letalom, nariši z temno modro barvico štiri ribice.- Polje označeno z zvončkom, pobarvaj z oranžno barvo.- V prosto, označen z očesom, nariši z rjavo barvico dva oreha.- Polje s svečo pobarvaj z oranžno barvo.- V polje s kolesom nariši s svetlo modro barvico štiri snežinke.- Polje s knjigo pobarvaj z oranžno barvo.- V polje s ušesom nariši s črno barvo dve zvezdici.- Polje s piščancem naj bo rdeče barve.- V polje, označeno s cvetom, nariši s svetlo modro barvo štiri lune.- Polje z avtomobilom pobarvaj z oranžno barvo.- Pozorno poglejmo pobarvane prostore v mreži. Kaj smo dobili?«


Besede gradijo svet 1VajeRazločujočeposlušanjePoslušanje navodil87


Besede gradijo svet 1VajeZvoki v razreduUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke v razredu. Poimenujejo povzročitelje zvokov oz.predmetov, s katerimi ustvarjamo zvoke in poimenujejo zvoke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 27), zelena barvica,pripomočki za zvoke (ključi, kreda…).Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj zaprejo oči, saj se bomoigrali igrico »zaprte oči« in se osredotočijo nato (na zvoke), kar v tistem trenutku slišijo.Vodi pogovor z učenci, kaj pomeni besedaposlušati in kaj pomeni beseda slišati. Ob temjih naj spodbudi k skupnemu oblikovanjupravil.2. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 27 inzeleno barvico. Pove jim, da bodo poslušalizvoke v razredu.3. Naroči učencem, naj se pripravijo na igro»zaprte oči«.Izbere tri različne predmete, s katerimizaporedno izvaja zvoke. Pomembno je, da jemed njimi zvok enega od predmetov, ki soilustrirani v DZ str. 27.Po predvajanih treh zvokih poda navodiloza reševanje vaje v DZ str 27: »V prvi vrstiobkroži z zeleno barvico predmet, s katerimsem ustvarila zvok.«Po tem vzgledu izvede ustvarjanje zvokov vrazredu za reševanje naslednjih štirih vrstic(Priloga 1).4. Spodbudi učence, da demonstrirajo podobnovajo za sošolce, vendar naj ustvarijo drugezvoke.UčenciSodelujejo v pogovoru.Kot sooblikovalci pravil poslušanja si najprizadevajo ravnati v skladu z njimi.Pripravijo. Se umirijo, da bodo lahko sledilinadaljnjim navodilom.Učenci naj zmeraj počakajo, da učiteljdemonstracijo zaključi, šele potem najpovedo odgovor. Nikar naj ne prekinjajodemonstracije!Poimenujejo povzročitelje zvokov oziromapredmetov, s katerimi je učitelj ustvarilzvoke. Nato naj poimenujejo zvoke, kar jenekoliko težje.V DZ str. 27 obkrožijo v petih vrsticah ilustracijz zeleno barvico tisti predmet, s katerim jeučitelj ustvaril zvok.Posamezniki prevzamejo vlogo ustvarjalcazvokov.Priloga 1:Prva možnost:- 1. vrsta: ključi (ropotanje ključev);- 2. vrsta: pipa (teče voda);- 3. vrsta: žoga (vodenje žoge);- 4. vrsta: vrata (odpiranje in zapiranje vrat);- 5. vrsta: okno (odpiranje in zapiranje okna).Obstajajo še druge možnosti glede na predmete, s katerimi je možno v razredu ustvariti zvoke. Učiteljnaj izbere po lastni presoji.88


Besede gradijo svet 1VajeZvoki glasbilUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke določenih glasbil v razredu in nato še posnetezvoke glasbil. Poimenujejo glasbila.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 28), zelena barvica, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 68 do 72).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Praviloma vsi učitelji in vzgojitelji igrajona vsaj en instrument. V kolikor igrata naglasbila učencem, bo to dalo poseben čarnačrtovani učni enoti. K sodelovanju lahkopovabimo tudi učence, če morda igrajo nakateri instrument (pomembno je, da ga lahkoprinesemo v razred).2. Pozove učence, naj sedejo v krog. S seboj jihlahko prinese v veliki vreči (orglice, flavta…;vkolikor bi imeli večja glasbila, jih postopomaprinesemo v razred. Prosi jih za spoštljiv odnosdo glasbil, da ne bodo česa poškodovali.3. Naroči posameznim učencem, naj iz vrečevzamejo en predmet in skušajo ugotoviti,katero glasbilo je.V kolikor zmore, naj nekaj sekund zaigrana glasbilo. Ob vsakem glasbilu naj učencipovedo, ali igrajo določeno glasbilo, kje so gaže videli ali slišali, kje lahko slišimo zvoke, kijih ustvarimo ipd.4. Seznani učence, da bodo poslušali posnetezvoke glasbil.5. Predvaja posnetke zvokov glasbil od številke68 do 72 (flavta, trobenta, klavir, kitara,harmonika, bobni). Pred vsakim predvajanimzvokom pove, katero glasbilo bodo slišali.6. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 28 inzeleno barvico.7. Ponovno poslušajo vsak posnetek posebej,vendar tokrat ne povemo, katero glasbilobomo slišali, ampak po predvajanemdoločenem posnetku damo navodilo:»Obkroži z zeleno barvico ilustracijo glasbila,katerega zvok si slišal.«Sproti vodi preverjanje.8. Spodbudi učence, naj obkrožijo z rdečobarvico tisto glasbilo, ki jim je bilo medpredvajanjem najbolj všeč. Nato se naj o tempogovorijo s sosedom v klopi.UčenciPri učencih vzbudi vreča z neznanimipredmeti določeno radovednost.Učenci naj zmeraj počakajo, da učiteljzaključi igranje na glasbilo, šele potem najpovedo kaj o njem.Poimenujejo glasbila in pripovedujejo onjih.Poslušajo.Pozorno poslušajo posnetek.Ustrezno pripravijo.Poslušajo.Rešijo DZ str. 28.Sodelujejo v vrednotenju.Izberejo glasbilo, katerega zvoki so jim bilinajbolj všeč.Razločujoče poslušanje89


Besede gradijo svet 1VajeOglašanje domačih živali (1)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo živali. Poslušajoposnete zvoke živali in poimenujejo zvoke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 29), zelena barvica,ščipalke v košarici, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 1 do 6).Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Učitelj predhodno fotokopira ilustracije vDZ str. 29 (petelin, kokoši, pav) in 30 (vse).S tem ima dvanajst ilustriranih živali (vsakofotokopira dvakrat). Sličice razreže in jihpoloži v kuverto.Povabi učence, naj sedejo v krog. S košaricojim ponudi po eno ščipalko, ki jo naj primejov tisto roko, s katero pišejo.2. Pozove učence, naj s ščipalko vzamejo inpredajo kuverto sosedu v krogu. Učitelj podakuverto s ščipalko. Vaja naj poteka v smeriurinega kazalca. Ko se kuverta vrne do učitelja,vzame iz kuverte navodilo in ga prebere.3. Ker je bilo navodilo sestavljeno, naj povzames pomočjo učencev bistvene elementeiz navodila: vzemi eno ilustracijo živali- zapomni, katera žival je - sosedje naj nevidijo - ilustracijo pod ritko – prikaži, kako setvoja žival oglaša - učenci ugotovijo, katerožival imaš.4. Ponudi učencem kuverto (v obratni smeriurinega kazalca), iz katere vzamejo enoilustracijo živali.5. Povabi učence, naj predstavijo, kako seoglaša žival. Ostali učenci naj povedo, katerožival smo slišali. Učenec naj vzame ilustracijoizpod ritke in jo pokaže sošolcem.6. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovživali. Predvaja posnetke zvokov živali odštevilke 1 do 6 (petelin, kokoši, raca, pav,piščanci in gos).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, katero žival so poslušali in kakoimenujemo njeno oglašanje.7. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 29 inzeleno barvico ter se pripravijo na ponovnoposlušanje posnetkov.UčenciSedejo v krog in se umirijo.Vzamejo ščipalko v dominantno roko.Ravnajo po navodilu.Pozorno poslušajo navodilo za delo, ki gaučitelj bere iz lista. Pri tem s poudarki v branjuskuša učencem omogočiti lažjo zapomnitev.Sodelujejo pri obnavljanju navodil za delo.Zapomnijo si navodilo za delo.Ravnajo naj po navodilu (do: ilustracijo podritko).Posamezniki posnemajo oglašanje živali,ostali zaznavajo in prepoznavajo zvokeživali. Določijo izvor zvoka in poimenujejozvok (Priloga 2).Vrnejo ilustracije živali v kuverto in ščipalkev košarico.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Sodelujejo v pogovoru.Ustrezno pripravijo.90


Besede gradijo svet 1Vaje8. Ponovno poslušajo vsak posnetekposebej, vendar tokrat brez premorov inpogovarjanja.Poslušajo posnetke zvokov živali od številke1 do 6.Sodelujejo v vrednotenju.9. Po poslušanju posnetkov da navodilo za 1.nalogo: »Obkroži z zeleno barvico ilustracijotistih živalih, katerih oglašanje si slišal.«Poda navodilo za 2. nalogo: »Pobarvaj zzeleno barvico toliko krogov, kolikor zvokovživali si slišal.«Sproti vodi preverjanje.Rešijo 1. in 2. nalogo v DZ str. 29.Povedo, koliko zvokov živali so slišali in vkakšnem zaporedju..Priloga 1:«Iz kuverte vzemi eno ilustracijo živali. Poglej, katera žival je. To si zapomni. To napravi tako, dasosedje ne bodo videli tvoje ilustracije. Ilustracijo živali položi pod ritko. Ko prideš na vrsto, povejoz. glasovno prikaži, kako se tvoja žival oglaša. Ostali učenci naj ugotovijo, katero žival imaš. Velikouspeha pri vaji!«Priloga 2:Žival:PrašičPetelinOvcaKokošiGosRacaPavMucaPiščanciPesKonjOselKaj slišimo?Kruljenje, cviljenjeKikirikanjeBlejanjeKokodakanjeČofotanje, gaganjeGaganjeVreščanjeMijavkanje, predenjeČivkanjeLajanjeGalopiranje, prhanje, hrzanjeRiganjeRazločujoče poslušanje91


Besede gradijo svet 1VajeOglašanje domačih živali (2)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo živali. Poslušajoposnete zvoke živali in poimenujejo zvoke. Ločijo tri različne zvoke oglašanja iste živali.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 39), zelena barvica,ščipalke v košarici, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 7 do 12).Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Učitelj predhodno pripravi fotokopiraneilustracije živali, ki jih je že uporabil v motivacijiizvedbe Oglašanje domačih živali.Sličic naj položi v kuverto toliko kot jeučencev, pri tem je pomembno, da je vsakažival na dveh ilustracijah (potrebujemo pareenakih živali).Povabi učence, naj sedejo v krog. S košaricojim ponudi po eno ščipalko, ki jo naj primejov tisto roko, s katero pišejo. Opozori jih, dase naj potrudijo pri izvedbi, saj so vajo žeizvajali.2. Pozove učence, naj s ščipalko vzamejo inpredajo kuverto sosedu v krogu. Učiteljpoda kuverto s ščipalko. Vaja naj poteka vsmeri urinega kazalca. Ko se kuverta vrnedo učitelja, vzame iz kuverte navodilo in gaprebere. Pove jim, da je navodilo v dveh delih(Priloga 1 in 2).3. Ker je bilo navodilo sestavljeno, naj povzames pomočjo učencev bistvene elementeiz navodila: vzemi eno ilustracijo živali- zapomni, katera žival je - sosedje naj nevidijo - ilustracijo pod ritko – prikaži, kako setvoja žival oglaša – tisti, ki ima enako žival, seoglasi - ugotovita, če je enaka žival.4. Ponudi učencem kuverto (v obratni smeriurinega kazalca), iz katere vzamejo enoilustracijo živali.5. Povabi učence, naj predstavijo, kako seoglaša žival. Tvorijo naj pare enakih živali zoglašanjem.UčenciSedejo v krog in se umirijo.Vzamejo ščipalko v dominantno roko.Ravnajo po navodilu.Pozorno poslušajo navodilo za delo, ki gaučitelj bere iz lista. Pri tem s poudarki v branjuskuša učencem omogočiti lažjo zapomnitev.Sodelujejo pri obnavljanju navodil za delo.Zapomnijo si navodilo za delo.Ravnajo naj po navodilu (do: ilustracijo podritko).Ravnajo po navodilu.Vrnejo ilustracije živali v kuverto in ščipalkev košarico.92


Besede gradijo svet 1Vaje6. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovživali. Predvaja posnetke zvokov živali odštevilke 7 do 12 (krava, konj /galopira, hrza,prha/, ovce, kozi).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, katero žival so poslušali in kakoimenujemo njeno oglašanje (Priloga 3).7. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 39 inzeleno barvico ter se pripravijo na ponovnoposlušanje posnetkov.8. Ponovno poslušajo vsak posnetekposebej, vendar tokrat brez premorov inpogovarjanja.9. Po poslušanju posnetkov da navodilo zanalogo v DZ str. 39: »Obkroži z zeleno barvicoilustracijo tistih živalih, katerih oglašanje sislišal. Eno žival si slišal večkrat, zato jo obkrožitolikokrat, kot si jo slišal.«Sproti vodi preverjanje.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Sodelujejo v pogovoru.Ustrezno pripravijo.Poslušajo posnetke zvokov živali od številke7 do 12.Rešijo nalogo v DZ str. 39.Pri konju so slišali tri različne zvoke (galopira,hrza in prha), kar je za učence zahtevnejše.Sodelujejo v vrednotenju.Priloga 1:«Iz kuverte vzemi eno ilustracijo živali. Poglej, katera žival je. To si zapomni. To napravi tako, dasosedje ne bodo videli tvoje ilustracije. Ilustracijo živali položi pod ritko.«Priloga 2:«Danes bodo živali iskale par. Ko prideš na vrsto, povej oz. glasovno prikaži, kako se tvoja živaloglaša. Ostali učenci pozorno poslušajo. V kolikor slišiš, da se je oglasila »tvoja« žival, se oglasi šeti. Pokažita si ilustraciji, da preverita, ali je enaka žival. Veliko uspeha pri vaji!«Priloga 3:Žival:KravaKoziOvcaKonjKaj slišimo?MukanjeMeketanjeBlejanjeGalopiranje, prhanje, hrzanjeRazločujoče poslušanje93


Besede gradijo svet 1VajeOglašanje domačih živali (3)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo živali. Poslušajoposnete zvoke živali in poimenujejo zvoke. Ločijo tri različne zvoke oglašanja iste živali.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 30 in 31), zelenabarvica, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 13 do 17), kuverta (fotografije domačihživali).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo, individualno delo.Razločujoče poslušanje94Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v manjše skupine(do štiri). Vsaki skupini ponudi v kuvertifotografijo domače živali (lahko so različneživali, morda psi oziroma muce različnihpasem).V skupini se naj pogovorijo, kako bodo žival sfotografije predstavili.2. Pozove učence, naj skupine pripravijopredstavitev.3. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovživali. Predvaja posnetke zvokov živali odštevilke 13 do 17 (mačka mijavka, mačkaprede, mačji mladiček, prašič in osel).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, katero žival so poslušali in kakoimenujemo njeno oglašanje (Priloga 1).4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 30 inzeleno barvico ter se pripravijo na ponovnoposlušanje posnetkov.5. Ponovno poslušajo posnetke od 13 do 17 vsklopu brez premorov.6. Po poslušanju posnetkov da navodilo zanalogo v DZ str. 30: »Prečrtaj z zeleno barvicoilustracijo tistih živalih, katerih oglašanje nisislišal.«Sproti vodi preverjanje.7. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 31in pove navodilo za naslednjo nalogo: »Zbarvicami nariši žival, ki se oglasila trikrat zrazličnimi zvoki.«Priloga 1:Žival:MačkaPrašičOselKaj slišimo?Mijavkanje, predenje, vreščanje(mačjega mladiča)Kruljenje, cviljenjeRiganjeUčenciSkupina sodelujejo pri predstavitvi živali.Celotna skupina predstavlja žival.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Zaznavajo in prepoznavajo zvoke živali.Poimenujejo zvoke živali.Ustrezno pripravijo.Poslušajo posnetke zvokov živali.Rešijo nalogo v DZ str. 30.Sodelujejo v vrednotenju. Povedo, katerihzvokov živali niso slišali. Nato povedo, katereso slišali in v kakšnem zaporedju.Pripravijo naslednjo stran v DZ.Pri mački so slišali tri različne zvoke(mijavka, prede, mačji mladič), kar je zaučence zahtevnejše. Ločijo tri različne zvokeoglašanja iste živali. Ilustrirajo muco.


Besede gradijo svet 1VajeOglašanje gozdnih živali (1)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo gozdne živali.Poslušajo posnete zvoke živali. Poimenujejo zvoke ter živali.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 32), rjava barvica,CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 18 do 22), kuverta (fotografije domačih in gozdnihživali).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v manjše skupine(do štiri). Vsaki skupini ponudi v kuvertifotografijo domače ali gozdne živali (zelouporabne slike z lovskih koledarjev).V skupini se naj pogovorijo, kako bodo o živalis fotografije povedali, da sošolci ne bodotakoj ugotovili, katero žival predstavljajo.2. Pozove učence, naj skupine pripravijopredstavitev (najprej nizajo splošne trditve ozunanjosti, življenjskem prostoru, hranjenju,razmnoževanju, uporabnosti ipd.).3. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovživali od št. 18 do 22 (kukavica, volk, detel,sova, žabe).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, katero žival so poslušali in kakoimenujemo njeno oglašanje (Priloga 1).4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 32 inrjavo barvico ter se pripravijo na ponovnoposlušanje posnetkov.5. Ponovno poslušajo posnetke od 18 do 22 vsklopu brez premorov.6. Po poslušanju posnetkov da navodilo zanalogo v DZ str. 32: »Obkroži z rjavo barvicoilustracijo tistih gozdnih živalih, katerihoglašanje si slišal.«Vodi preverjanje.Priloga 1:Žival:KukavicaVolkDetelSovaŽabeKaj slišimo?KukanjeTuljenje, zavijanjeTrkanjeSkovikanjeRegljanje, kvakanjeUčenciTvorijo skupine.Skupina sodelujejo pri predstavitvi živali.Posamezna skupina predstavlja žival.Ostali naj ugotovijo, katera žival je.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Zaznavajo in prepoznavajo zvoke živali.Poimenujejo zvoke živali.Ustrezno pripravijo.Poslušajo posnetke zvokov živali.Rešijo nalogo v DZ str. 32.Ravnajo po navodilu.Sodelujejo v vrednotenju.Razločujoče poslušanje95


Besede gradijo svet 1VajeOglašanje gozdnih živali (2)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke, ki jih med oglašanjem ustvarjajo gozdne živali.Poslušajo posnete zvoke živali. Poimenujejo zvoke ter živali.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 32), oranžnabarvica, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 23 do 27).Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog. Pove jimnekaj ugank (Priloga 1), ki jih naj rešijo.2. Pozove učence, naj razmislijo kaj imajo živali(rešitve ugank) skupnega in kaj različnega(življenjski prostor /domače živali, gozdneživali/).3. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovživali od št. 23 do 27 (vrana, slavček, delfin,merjasec, sokol).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, katero žival so poslušali in kakoimenujemo njeno oglašanje (Priloga 2).4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 32 inoranžno barvico.5. Ponovno poslušajo posnetke od 23 do 27 vsklopu brez premorov.6. Po poslušanju posnetkov da navodilo zanalogo v DZ str. 32: »Obkroži z oranžnobarvico ilustracijo tistih gozdnih živalih,katerih oglašanje si slišal.«Vodi preverjanje.7. Povabi učence k »branju« ilustracij živalitako, da najprej poimenujejo žival in natopoimenujejo zvok oglašanja živali (poslušanihposnetih zvokov živali).Priloga 1:UčenciUgotovijo, katero žival predstavlja danauganka.Sodelujejo v pogovoru.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Zaznavajo in prepoznavajo zvoke živali.Poimenujejo živali in zvoke živali.Ustrezno pripravijo.Poslušajo posnetke zvokov živali.Rešijo nalogo v DZ str. 32.Ravnajo po navodilu.Sodelujejo v vrednotenju.Učenci »berejo« ilustracije živali od leve protidesni, od zgoraj navzdol.- Vse dni hodi ven, vendar je vedno v hiši. (Polž.)- Zdaj je pod drevesom, zdaj švigne na drevo, njeni ostri zobki lešnike, orehe tro. (Veverica.)- Na zapeček sede, brez vretena prede, prede venomer, preje pa nikjer. (Mačka.)- Biba leze, bivol ni. Tovor nese, osel ni. Roge ima, kozel ni. Kaj je neki, kaj se ti zdi. (Polž.)- Poznam rudarja – gore ustvarja. (Krt.)- Vedno je povsod doma, s hišo se šopiri. Nima nog, roge ima, včasih dva, včasih štiri. (Polž.)- Uhlji dolgi, zajec ni. Tovor nese, polžek ni. Kadar najbolj se mudi, trmoglavo obstoji. (Osel.)- Zelene so njene hlače, še višje kot bolha skače. Za dom ji je blatna mlaka, ponoči pa glasno ( kvaka).(Žaba.)96


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Žival:VranaSlavčekDelfinMerjasecSokolKaj slišimo?KrakanjePetje, žvrgolenjePiskanjeCviljenje, kruljenjeCviljenje, piskanjeZvoki v okolici (1)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke iz okolice. Poslušajo posnete zvoke. Poimenujejopovzročitelje zvokov.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 33), barvice, zeleniin rdeči kartončki, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 28 do 31).Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence k poslušanju posnetih zvokovdomačih in gozdnih živali (že poslušali vprejšnjih učnih etapah). Razdeli jim zelene inrdeče kartončke, s katerimi bodo odgovorilina učiteljevo trditev. Izbere po tri živali izvsake skupine. Težavnost v posnetih zvokihizbere glede na sposobnosti učencev.2. Pozove učence, naj pozorno poslušajo. Poposameznem posnetem zvoku poda trditev(npr. Konj hrza.)3. Pozove učence k poslušanju »novih« posnetihzvokov iz okolice od št. 28 do 31.Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, kateri zvok so zaznali in prepoznali.Poimenujejo naj tudi povzročitelja.4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 33 inčrno barvico.5. Ponovno poslušajo vse posnetke skupaj od28 do 31 (cerkveni zvon, kravji zvonec, hišnizvonec, telefonski zvonec).6. Po poslušanju posnetkov poda posameznonavodilo za nalogo v DZ str. 33 (Priloga 1).Sproti vodi preverjanje.UčenciPrisluhnejo navodilu.Sodelujejo z ustreznimi kartončki. Povratnoinformacijo dobijo sproti.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Zaznavajo in prepoznavajo zvoke iz okolja(zvonjenje). Poimenujejo povzročitelja zvokaoziroma zvonjenja.Ustrezno pripravijo.Poslušajo posnetke zvokov iz okolice.Rešijo naloge v DZ str. 33.Sodelujejo v vrednotenju. Pojasnijo ilustriranooziroma pobarvano.Razločujoče poslušanje97


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:-----1. naloga: »V prvi pravokotnik ilustriraj s črno barvico predmet, ki ustvarja zvok, ki si ga poslušal.«2. naloga: »V drugi pravokotnik nariši žival, ki nosi zvonec, ki zvoni tako, kot si slišal.«3. naloga: »V tretji pravokotnik nariši, kje bi slišal zvonjenje, ki si ga slišal.«4. naloga: »V četrti pravokotnik nariši predmet, ki zvoni tako, kot si slišal.«5. naloga: » S črno barvico pobarvaj toliko zvoncev, kolikor različnih zvokov si slišal.«Zvoki v okolici (2)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke iz okolice. Poslušajo posnete zvoke. Poimenujejopovzročitelje zvokov.Priprava: CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 32 do 38).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Povabi učence k pogovoru o vremenu, in sicer,kako je, ko zelo piha veter, burja (na morju),ob dežju oz. močnem nalivu, nevihti ipd.2. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokoviz okolja od št. 32 do 38, in sicer: šumenjevode, bučanje morja, straniščni izplakovalnik,dež, nevihto, veter in kraško burjo (Priloga 1).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, kateri zvok so zaznali in prepoznalioziroma kaj v okolju povzroči določen zvokHkrati naj ugotovijo, kje in kdaj zvok lahkoslišimo.3. Ponovno poslušajo vse posnetke skupaj od32 do 38.UčenciSodelujejo v pogovoru s svojimi izkušnjami.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Zaznavajo in prepoznavajo zvoke iz okolja.Določijo mu prostor in čas.Poslušajo posnetke zvokov iz okolja oziromanarave.Razločujoče poslušanje984. Povabi učence, naj posnemajo določenezvoke (po možnosti jih izrazijo še z gibanjem):veter, nevihto, bučanje morja, dež,.Priloga 1:Naslov zvokaŠumenje vodeBučanje morjaStraniščni izplakovalnikDežNevihtaVeterKraška burjaKaj slišimo?ŠumenjeBučanjeŠumenje, Klokotanje, BrbotanjeŠkrabljanje, šumenje, bobnanjeBobnenje, treskanjeŠumenje, ŽvižganjePiskanje, žvižganjeIzrazijo določene zvoke.


Besede gradijo svet 1VajeZvoki v okolici (3)Učni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo zvoke posnetih zvokov iz okolice. Poimenujejo predmete,s katerimi povzročimo zvok.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 34 in 35), barvice,CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 39 do 43).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Povabi učence, naj zaprejo oči in prisluhnejozvokom iz okolice, ki jih povzroči učiteljs predmeti (svinčnik pade na tla, udari ssvinčnikom ob rob mize, vrže žogo ob tla).Pomembno je, da so učenci te zvoke ževelikokrat slišali.2. Pozove učence k poslušanju »novih« posnetihzvokov iz okolice od št. 39 do 43 (padanjekamenja, lomljenje vej, ročno žaganje,žaganje drv, žaganje dreves /Priloga 1/).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, kateri zvok so zaznali in prepoznali.Poimenujejo naj tudi povzročitelja(predmet).3. Ponovno poslušajo vse posnetke skupaj od39 do 43.4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 34 inčrno barvico.5. Poda posamezno navodilo za nalogo v DZ str.33 in 34 (Priloga 2). V kolikor so že pri prvemposlušanju težave, poslušajmo posnetkeponovno in šele pri tretjem poslušanjuprekinemo po posameznem posnetku teručenci rešijo naloge v DZ.Sproti vodi preverjanje.Priloga 1:Naslov zvokaKamenje padaLomljenje vejRočno žaganjeKrožna žaga - žaganje drvMotorna žaga – žaganje drevesKaj slišimo?RopotanjeUčenciPrisluhnejo in sodelujejo v pogovoru poposameznem zvoku.Se umirijo in pripravijo na poslušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Ravnajo po navodilu.Poslušajo posnetke zvokov iz okolice.Ustrezno pripravijo.Rešijo naloge v DZ str. 33 in 34.Sodelujejo v vrednotenju.Šelestenje, prasketanje, pokanjeSlišati žago oz. glas žage pri žaganjuSlišati žago oz. glas žage pri žaganjuSlišati žago oz. glas žage pri žaganjuRazločujoče poslušanje99


Besede gradijo svet 1VajePriloga 2:------1. naloga / 1. zvok: »V prvi pravokotnik prve naloge nariši, kaj je povzročilo zvok, ki si ga poslušal.«(kamenje)2. zvok: »V spodnji (drugi) pravokotnik nariši, kje bi lahko slišal zvok, ki si ga slišal na posnetku.« (vgozdu)2. naloga / 3. zvok: »Predmet, ki daje zvok, ki si ga poslušal, pobarvaj s rdečo barvico.« (ročnažaga)4. zvok: »Predmet, ki ustvarja zvok, ki si ga slišal, pobarvaj z rjavo barvico.« (krožna žaga)5. zvok: »Predmet, ki sodi k poslušanemu zvoku, pobarvaj z rumeno barvico.«3. naloga: »V pravokotnik nariši toliko smrek, kolikor različnih zvokov si danes slišal.« (pet smrek)Zvoki prevoznih sredstevUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke prevoznih sredstev. Poimenujejo prevoznasredstva, ki povzročijo zvok.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 36 in 37), modrabarvica, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 44 do 49).Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj pripovedujejo o prevoznihsredstvih. Povedo naj, katera so, kje vozijo,kakšne izkušnje imajo z vožnjo z njimi ipd.2. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokovprevoznih sredstev od št. 44 do 49 (zvokavtomobila, tovornjaka, letala, helikopterja,ladje in vlaka /Priloga 1/).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, zvok katerega prevoznega sredstvaso zaznali in prepoznali.3. Ponovno poslušajo vse posnetke skupaj od44 do 49.4. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 36 inmodro barvico.5. Po poslušanju posnetkov poda posameznonavodilo za nalogo v DZ str. 36 in 37 (Priloga2).Sproti vodi preverjanje.UčenciSodelujejo v pogovoru.Se umirijo in zavestno pripravijo naposlušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Ravnajo po navodilu.Poslušajo posnetke zvokov prevoznihsredstev.Ustrezno pripravijo.Rešijo naloge v DZ str. 36 in 37.Prva naloga bo nekoliko težja za učence, kervsebuje zanikano navodilo za delo.V drugi nalogi pobarvajo šest letal. Tanaloga vsebuje divergentni odgovor, sajje popolnoma vseeno, katerih šest letalpobarva.Sodelujejo v vrednotenju.100


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Naslov zvokaAvtomobilTovornjakLetaloHelikopterLadjeVlakKaj slišimo?Brnenje, ropotanjeBrnenje, ropotanjeBrnenje, bobnenjeBrnenjeBrnenje, bobnenjeSopihanjePriloga 2:- 1. naloga: »Prečrtaj ilustracije prevoznih sredstev, katerih zvokov nisi slišal.«- 2. naloga: »Predstavljaj si, da so letala (ilustrirana) na nebu. Pobarvaj z modro barvico toliko letal,kot si slišal zvokov vozil na posnetku.«Zvoki v okoljuUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega prostora. Poimenujejoprostore. V sledenju navodil za delo razvijajo poslušanje z razumevanjem in govorne zmožnosti.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 38), barvice (modra,rdeča, zelena), CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 50 do 56).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v manjše skupine.Vsaka skupina prejme ilustracijo/fotografijodoločenega prostora (kuhinje, dnevnesobe, kopalnice, otroške sobe, spalnice).Ob slikovnem gradivu se naj v skupinahpogovorijo, katere zvoke lahko slišimo v temprostoru oziroma katere naprave ustvarjajoposamezen zvok.2. Spodbudi učence k predstavitviugotovljenega. Po potrebi postavljavprašanja.3. Pozove učence k poslušanju posnetih zvokoviz prostora od št. 50 do 56 (zvok sesalca,električnega mešalnika, cviljenja gum,razbitega stekla, trka (karambola), kozarcevin loncev /Priloga 1/).Po vsakem predvajanem posnetku vprašaučence, kaj je povzročilo ta zvok.4. Ponovno poslušajo skupaj vse posnetkezvokov iz prostora in okolja od 50 do 56.5. Pozove učence, naj pripravijo DZ str. 38 inmodro barvico.UčenciSodelujejo v pogovoru.Sodelovalno učenje s problemskimreševanjem v sodelovanju z bolj sposobnimisošolci, kar pa je mogoče le v skupini, koučenci poslušajo drug drugega in si razlagajoideje.Skupine se predstavijo.Se umirijo in zavestno pripravijo naposlušanje.Pozorno poslušajo posamezne posnetke.Ravnajo po navodilu.Poslušajo posnetke zvokov prevoznihsredstev.Ustrezno pripravijo.Razločujoče poslušanje101


Besede gradijo svet 1Vaje6. Poda navodilo za posamezno nalogo v DZstr. 38 (Priloga 2).Sproti vodi preverjanje.Sledijo navodilom in rešijo naloge v DZ.Prva naloga bo nekoliko težja za učence, kervsebuje zanikano navodilo za delo.Pojasnijo, kaj so prečrtali (obkrožili, pobarvali)in zakaj.Priloga 1:Naslov zvokaSesalecElektrični sesalecCviljenje gumRazbiti stekloKarambolKozarciLonciKaj slišimo?BrnenjeBrnenje, ropotanjeCviljenjeŽvenketanjePokanjeŽvenketanjeRopotanjePriloga 2:- 1. naloga: »Z modro barvico prečrtaj, česar nisi slišal na posnetkih.« (prečrtajo ilustrirane kvadratkešt. 1, 2, 3, 5, 8)- »Na posnetkih si slišal zvoke predmetov in pripomočkov. Z modro barvico obkroži pripomočke, kijih lahko slišiš v dnevni sobi.« (obkrožijo električni sesalec)- »Na posnetkih si slišal zvoke predmetov in pripomočkov iz stanovanja in okolja. Z rdečo barvicoobkroži ilustrirane kvadratke s predmeti, katerih zvok lahko slišiš na cesti.« (obkrožijo ilustriranekvadratke št. 9 in 11)- »Povej, v kje lahko slišiš zvoke tistih predmetov oziroma pripomočkov, ki jih danes nisi slišalna posnetkih, a so ilustrirani.« (št. 1: v bazenu, na morju, v reki…; št. 2: na ulici, igrišču...; št. 3: vstanovanju…; št. 5: nekoč v šoli in doma; št. 8: v stanovanju…)- »Z zeleno barvico obkroži ilustriran kvadratek s predmeti, ki sprožajo zelo pogosti zvok v kuhinji.«(zvok loncev)- 2. naloga: »Pobarvaj z modro barvico toliko obrazov, kolikor poslušanih zvokov je lahko ustvarjenihpri tebi doma v stanovanju.« pet pobarvanih obrazov: brnenje sesalca, brnenje/ropotanjeelektričnega mešalnika, žvenketanje razbitega stekla, žvenketanje kozarcev in ropotanje loncev)Razločujoče poslušanje102


Besede gradijo svet 1VajeZvoki v življenjskem okolju: Letališče, avtobusna in železniškapostajaUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega življenjskega prostora.Poimenujejo prostore in predmete/osebe, ki povzročajo te zvoke/glasove.Priprava: CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (od 57, 59 in 61).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v manjše skupine.Vsaka skupina prejme poljubno ilustracijo/fotografijo določenega javnega (življenjskega)prostora (letališča, železniške in avtobusnepostaje). Ker pa je ta ilustracija/fotografijarazrezana, naj jo najprej ustrezno sestavijo(morda posamezne dele po učiteljevi presojiprilepijo) ter se v skupinah pogovorijo, katerezvoke lahko slišimo v tem prostoru oziromakateri predmeti ustvarjajo posamezen zvok,ali lahko slišimo tudi glasove (čigave?)...2. Spodbudi učence k predstavitvi. Po potrebipostavlja vprašanja, ki se nanašajo na določenjavni (življenjski) prostor.3. Pozove učence k poslušanju posnetka.Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke in glasove terkaj vse so slišali.V kolikor učenci ne ugotovijo ustreznegajavnega (življenjskega) prostora, izkoristi toza napovedovanje s postavljanjem vprašanj.4. Ponovno poslušajo posnetek (št. 57).Vpraša: »Kateri zvok te je prepričal, da jeletališče? Si slišal človeški glas? Moški/ženski?Katerih predmetov zvok si še slišal? Je letalovzletelo ali pristalo?«5. Pozove učence k poslušanju naslednjegaposnetka.Predvaja posnetek št. 59.Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke in glasove terkaj vse so slišali.6. Ponovno poslušajo posnetek (št. 59).Vpraša: »Kateri zvok te je prepričal, da je toavtobusna postaja? Ali si slišal tudi ljudi?Koliko? (Koga?) Kaj je govorila poslušanaoseba? Katere zvoke si slišal? Ali si slišal tudizvok hupe? Kdaj?«UčenciV skupini sestavijo sliko posameznegajavnega (življenjskega) prostora. (Učenci najsestavijo manjše skupine. Ker so aktualnile trije življenjski prostori, naj imata po dveskupini enako slikovno gradivo ali pa seučitelj izbere različni fotografiji določenegajavnega /življenjskega/ prostora.)Sodelujejo v pogovoru.Posamezne skupine predstavijo ilustracije/fotografije.Se umirijo in zavestno pripravijo naposlušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov in glasov zletališča. Poimenujejo okolje, v kateremso določeni predmeti/osebe povzročili tezvoke/glasove.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov in glasov zavtobusne postaje. Poimenujejo okolje,v katerem so določeni predmeti/osebepovzročili te zvoke/glasove.Razločujoče poslušanje103


Besede gradijo svet 1Vaje7. Pozove učence k poslušanju naslednjegaposnetka.Predvaja posnetek št. 61.Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke in glasove terkaj vse so slišali.8. Ponovno poslušajo posnetek (št. 61).Vpraša: »Katere zvoke si slišal? Katere vlake jenapovedal napovedovalec? Kdaj se je oglasilžvižg piščali? Ali si slišal zvok gonga?9. Spodbudi učence k primerjanju zvokov naletališču, avtobusni in železniški postaji?Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov in glasov zželezniške postaje. Poimenujejo okolje,v katerem so določeni predmeti/osebepovzročili te zvoke/glasove.Poimenujejo zvoke prevoznih sredstevin oseb, ki so ustvarile glasove medpredvajanjem posnetkov iz določenegajavnega (življenjskega) okolja. Povedo, kaj jebilo skupno in kaj različno.Zvoki v življenjskem okolju: V šoli in v gozduUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega življenjskega prostora.Poimenujejo prostore in predmete/osebe/živali, ki povzročajo te zvoke/glasove. Razvijajo govornezmožnosti.Priprava: CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (60 in 66), (individualni) zvezek.Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj uganjujejo, kateri življenjskiprostor bo opisal (Priloga 1). Učenci naj svojodgovor utemeljijo s tem, da povedo, katerezvoke lahko slišimo v tem prostoru oziromakateri predmeti/osebe/živali ustvarjajoposamezne zvoke/glasove.2. Pozove učence k poslušanju posnetka (št.60).Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke in glasove terkaj vse so slišali.3. Ponovno poslušajo posnetek (šola).Vpraša: »Kateri zvoki/glasovi so te prepričali,da bi to lahko slišal v šoli? Kdaj in kje? Pojasni.Kaj je drugače v tvoji šoli kot v šoli, s kateresi slišal posnetek? Kdaj je zazvonil šolskizvonec?«UčenciS pomočjo svojih izkušenj uganjujejo, v kateriživljenjski prostor sodi določena učiteljevatrditev.Sodelujejo v pogovoru.Se umirijo in zavestno pripravijo naposlušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov in glasov iz šole.Poimenujejo okolje, v katerem so določenipredmeti/osebe povzročili te zvoke/glasovein pojasnijo svoje razmišljanje ob slišanem.104


Besede gradijo svet 1Vaje4. Pozove učence k poslušanju naslednjegaposnetka (št. 66).Predvaja posnetek.Po predvajanem posnetku vpraša učence:»Ali si slišal zvok ene živali? Pojasni? Sislišal določene posnete zvoke današnjegaposnetka že v preteklosti pri pouku ali jihslišal danes prvič? Katere zvoke si še slišal?«Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.5. Ponovno poslušajo posnetek (gozd). Poslušajo posnetek zvokov iz gozda.Poimenujejo okolje, v katerem so določenizvoki iz okolja, in prepoznajo slišane zvokeposnetka.6. Spodbudi učence, naj ilustrirajo tistoživljenjsko okolje, katerega zvoke smoposlušali.7. Pozove učence, naj predstavijo ilustracijonajprej drug drugemu v klopi in natoposamezniki tudi celotni skupini.8. Spodbudi učence k primerjanju zvokov v šoliin v gozdu. Imata kaj skupnega? V čem sebistveno razlikujeta?Ilustrirajo po svoje (oz. tako kot si predstavljajopo poslušanem posnetku).Predstavijo v dvojicah in frontalno.Poimenujejo zvoke predvajanega posnetkaiz določenega življenjskega okolja. Povedo,kaj je bilo skupno in kaj različno.Priloga 1:- »Tone in Metka nabirata gobe.« (gozd)- »Ob učiteljičinem navodilu za delo, je Petra pripravila zvezek in barvice.« (učilnica – šola)- »Učenci so tiho računali.« (učilnica – šola)- »Teja je sedla pod drevo in si tiho zapela pesmico.« (gozd)- »Medved se je sladkal z rdečimi jagodami.« (gozd)- »V peresnici imam nove barvice.« (učilnica – šola)- »Učenci se zopet zbirajo na starem mestu!« (učilnica – šola)Zvoki v življenjskem okolju: Tekma in tenis v dvoraniUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega življenjskega prostora.Poimenujejo prostore in predmete/osebe/živali, ki povzročajo te zvoke/glasove. Razvijajo govornezmožnosti.Priprava: CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (62 in 65), (individualni) zvezek.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj pripovedujejo, kako je vtelovadnici, ko igrajo npr. igro med dvemaognjema, kaj slišijo…2. Pozove učence k poslušanju posnetka (št.62).Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke/glasove ter kajvse so slišali.UčenciSodelujejo v pogovoru.Pripravijo se na poslušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Razločujoče poslušanje105


Besede gradijo svet 1Vaje3. Ponovno poslušajo posnetek (tekma).Vpraša: »Kateri zvoki/glasovi so te prepričali,da bi to lahko slišal med tekmo? Med kateroin kje? Pojasni.«4. Pozove učence k poslušanju naslednjegaposnetka (št. 65).Predvaja posnetek.Po predvajanem posnetku vpraša učence:»Kateri zvoki so ustvarili slišane zvoke inkatere?«5. Ponovno poslušajo posnetek (tenis vdvorani).6. Spodbudi učence k primerjanju zvokov medtekmo in tenisom v dvorani.Poslušajo posnetek zvokov in glasov stekme. Poimenujejo okolje, v katerem sodoločeni predmeti/osebe povzročili tezvoke/glasove.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru (cviljenje teniškihcopat, ropot nabijanja žogice v zid inodbijanja žogice z loparjem ter nabijanježogice v tla).Poslušajo posnetek zvokov s tenisa v dvorani.Poimenujejo okolje, v katerem so določenizvoki iz okolja, in prepoznajo slišane zvokeposnetka.Poimenujejo zvoke predvajanega posnetkaiz določenega življenjskega okolja. Povedo,kaj je bilo skupno in kaj različno.Zvoki v življenjskem okolju: V hlevuUčni cilj: Učenci zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega življenjskega prostora.Poimenujejo prostore in živali/ predmete, ki povzročajo te zvoke.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 39 in 40), barvice,CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (58), zeleni/rdeči kartončki.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj poslušajo in prepoznajozvoke določenih živali. Razdeli jim rdeče inzelene kartončke.Po predvajanem posnetku (št. 1, 2, 3, 6, 7, 9,11, 12, 13, 16 in 17) pove trditev (Priloga 1),učenci čim hitreje presodijo in dvignejo rdeč/zelen kartonček .2. Pozove učence k poslušanju posnetka (št.58).Po predvajanem posnetku vpraša učence,kje bi lahko slišali posnete zvoke ter jihpoimenujejo.UčenciRavnajo po navodilu.Pripravijo se na poslušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.106


Besede gradijo svet 1Vaje3. Pripravijo na mizo DZ.Ponovno poslušajo posnetek (V hlevu).Odprejo DZ str. 39. Poda navodilo za 1. nalogo:»Živali, katerih oglašanje si slišal, naj gredov hlev. To napraviš tako, da potegneš črto zrjavo barvico od živali do želenega prostorav hlevu.«Pripravijo str. 40 v DZ. Navodilo za 2. nalogo:»Na posnetku ste poleg zvokov živali slišalitudi druge zvoke. Nariši, kar si slišal.«Poslušajo posnetek zvokov. Poimenujejookolje, v katerem so določene živalipovzročile zvoke.Povežejo živali, katerih zvoke so slišali, shlevom.Ilustrirajo in s tem izrazijo, da so slišali obzvokih živali tudi spremljajoče zvoke naposnetku.Priloga 1:Št 1: kokoš kokodaka (petelin kikirika), št. 2: kokoš kokodaka, št. 3: raca gaga, št. 6: pav vrešči (gos gaga),št. 7: krava muka, št. 9: konj prha (hrza), št. 11: koze meketajo (ovce blejejo), št. 12: koza meketa (kozemeketajo), št. 13: mačka prede (mijavka), št. 16: prašič kruli in cvili ter št. 17: konj hrza (osel riga).Učni cilj: Učenci zaznavajo začetni in končni glas v besedah. Zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke/glasove iz določenega življenjskega prostora. Poimenujejo prostor in živali/ osebe, ki povzročajo tezvoke/glasove. Razvijajo prostorsko orientacijo v prostoru oziroma na listu. Spodbujajo sposobnostrazumevanja povezanih zvokov. Razvijajo govorne zmožnosti.Zvoki v življenjskem okolju: Na kmečkem dvoriščuPriprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 39, 43 in 44),barvice, CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (64).Oblika dela: frontalna, delo v dvojicah, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj »berejo« ilustracije živali vDZ str. 39 v smeri urinega kazalca. Pri besedahilustracij izločijo začetni/končni glas.Poda navodilo za individualno delo: »Zoranžno barvico obkroži ilustracije živali, vkaterih beseda slišiš začetni glas k in končniglas a.2. Pozove učence k poslušanju posnetka (št.64).Po predvajanem posnetku vpraša učence, kjebi lahko slišali posnete zvoke/glasove ter jihpoimenujejo.3. Pripravijo na mizo DZ.Ponovno poslušajo posnetek (Kmečkopopoldne). Odprejo DZ str. 43. Poda navodila(Priloga 1).UčenciRavnajo po navodilu.Obkrožijo (krava, kuža in koza).Pripravijo se na poslušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov. Poimenujejookolje, v katerem so določene živali/osebepovzročile zvoke/glasove.Rešijo naloge.Razločujoče poslušanje107


Besede gradijo svet 1Vaje4. Spodbudi učence k pripovedovanju pripovediob ilustraciji v DZ str. 43 sosedu v klopi.5. Pozove posameznike, naj pripovedujejo obilustraciji.Pripovedujejo v dvojicah, da povečamoaktivnost učencev in s tem spodbujamogovorne zmožnosti.Pripovedujejo/poslušajo.Priloga 1:-----1. naloga (DZ, str. 43): »Obkrožite živali, katerih oglašanje si slišal na kmečkem dvorišču.«2. naloga (DZ, str. 44): »Nariši osebo, ki je jokala.«3. naloga: »Kaj pomeni smeh otroka – renčanje psa – jok otroka?«4. naloga DZ, str. 44): »Nariši žival, ki je prestrašila otroka.«5. naloga (DZ, str. 43): »Z rdečo barvico prečrtaj predmet, ki je škripal.«Zvoki v življenjskem okolju: PoštaUčni cilj: Učenci razvijajo sposobnost dramatiziranja. Zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke/glasove iz določenega življenjskega prostora. Poimenujejo prostor in živali/osebe, ki povzročajote zvoke/glasove. Razvijajo prostorsko orientacijo v prostoru oziroma na listu. Spodbujajosposobnost razumevanja povezanih zvokov. V sledenju navodil spodbujajo sposobnost poslušanja zrazumevanjem.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 41 in 42), barvice,CD predvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (63).Oblika dela: frontalna, skupinsko delo, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj v skupinah dramatizirajodogajanje v nekem okolju (šola, trgovina,banka, cvetličarna, pošta).UčenciDramatizirajo.2. Spodbudi skupine k dramatizaciji. Odigrajo kratke prizorčke, ki prikazujejodoločena dogajanja v nekem okolju. Ostaliučenci ugotovijo, v katerem okolju se lahkodogaja.3. Pozove učence k poslušanju posnetka (št. 63).Napove, da bo nekoliko daljši posnetek, in daje potrebno počakati do konca posnetka napogovor.Po predvajanem posnetku vpraša učence,kje bi lahko slišali posnete zvoke/glasove ternekatere poimenujejo. Učitelj naj ne razodenepravilnega odgovora, ampak jih naj spodbujak povezovanju določenih zvokov/glasov.4. Pripravijo na mizo DZ.Ponovno poslušajo posnetek (Pošta). OdprejoDZ str. 41. Poda navodila (Priloga 1).Delo učencev sproti preverja.Pripravijo se na poslušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru.Poslušajo posnetek zvokov. Zapomnitevslišanih zvokov/glasov povežejo z ustreznimipredmeti/osebami na risbi.Dobijo povratno informacijo o pobarvanem.108


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:- 1. naloga: »Pobarvaj tisto, kar si slišal na posnetku.«- 2. naloga (DZ, str. 42): »Pobarvaj z rumeno barvico. Če si na posnetku slišal, kar bom povedala,pobarvaj nasmejani obraz. Če nisi slišal, kar bom povedala, pobarvaj žalostni obraz.- Na pošti je zazvonil telefon. (da)- Na pošti sta bila dva človeka. (ne, veliko ljudi je bilo)- Dojenček je jokal. (da)- Moški je kašljal. (da)- Poštne uslužbenke nismo slišali. (ne, večkrat smo jo slišali)- Na pošti so bile ženske, moški in otroci.« (da)Zvoki v življenjskem okolju: V živalskem vrtuUčni cilj: Zaznavajo in prepoznavajo posnete zvoke iz določenega življenjskega prostora. Poimenujejoprostor in živali, ki povzročajo te zvoke. Spodbujajo sposobnost razumevanja povezanih zvokov.Učenci zaznavajo začetni in končni glas v besedah.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 45), barvice, CDpredvajalnik in zgoščenka Na vrtiljaku črk 1 (št. 67), individualni zvezek.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj pripovedujejo o živalskemvrtu (katere živali so videli, ali so se tudioglašale, kako ipd.).2. Pozove učence k poslušanju posnetka (št.67: slon, lev, šimpanz, los /Ker je za večinoučencev neznana žival, naj po posnetkuučitelj demonstrira fotografijo losa/, papiga,volk).Po predvajanem posameznega posnetkavpraša učence, katera žival se tako oglaša injo poimenujejo.3. Pripravijo DZ in odprejo na str. 45. Podanavodilo: »Ob ponovnem poslušanjuoglašanja živali, napravi z rjavo barvicomajhen krožec na ilustraciji živali, ki jo slišiš.«4. Poda navodila (Priloga 1).Sproti vodi preverjanje dela.5. Poda navodila (Priloga 2).Priloga 1:UčenciSodelujejo v pogovoru.Pripravijo se na poslušanje.Pozorno poslušajo posnetek.Sodelujejo v pogovoru. Poimenujejo okolje,v katerem so določene živali povzročilezvoke.Poslušajo posnetek zvokov.Hkrati označijo žival, katere zvoke so slišalina posnetku.Rešijo naloge.- 1. naloga: »Pobarvaj živali, ki si jih slišal.«- 2. naloga: Pripravijo individualne zvezke. »Nariši žival, ki si jo slišal, a ni ilustrirana v DZ.«Razločujoče poslušanje109


Besede gradijo svet 1VajePriloga 2:- Pripravijo DZ str. 45. Poimenujejo vse živali na ilustraciji. Učitelj naj jim pove, da bodo poslušaliglasove na določenem mestu teh besed.- »Z Zeleno barvico obkroži besedo ilustracije, v katerih slišiš začetni glasp.« (papiga, panda)- »Z modro barvico obkroži besedo ilustracije, v katerih slišiš začetni glasl.« (los, lev)- »Z rumeno barvico obkroži besedo ilustracije, v katerih slišiš končni glasa.« (žirafa, papiga, panda)Razločujoče poslušanje110


Besede gradijo svet 1VajeRazločujočeposlušanjeRazločujoče poslušanje111


Besede gradijo svet 1VajeDolge in kratke besede; poslušanje besed v povedihUčni cilj: Besede poslušajo, prepoznajo po trajanju in jih ločijo na dolge ter kratke. Učenci uporabijobesedo v povedi. Poslušajo posamezne besede v povedi in ob tem izvedejo štetje besed.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 28), črna in vijoličnabarvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Pozove učence, naj pozorno poslušajobesedne pare in ugotovijo, katere besede sodolge/kratke. Primeri besed (Priloga 1).2. Povabi učence, naj »berejo« ilustracije v DZstr. 28.3. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 28 inčrno barvico. Poda navodilo: »S črno barvicoobkroži po dve izbrani ilustraciji, in sicer:kitara – trobenta, harfa – klavir, flavta – violina,harmonika – boben. Ob črni črti potegniše črto z modro barvico pri besednih parih:harfa – klavir, flavta – violina.«4. Povabi učence, naj pozorno poslušajo izgovorbesednega para in ugotovijo, katera je daljšaoziroma katera je krajša beseda v izgovoru.Pod besedo, ki je daljša, naj potegnejo črto(npr. 1 cm) z vijolično barvico. Pod kratkobesedo naj napravijo majhen krožec in gapobarvajo z vijolično barvico. Nespornodejstvo je, da je neka beseda v primerjaviz drugo besedo dolga takrat, ko je daljšaza vsaj en glas. V enako dolgih besedah jenesmiselno določati dolge/kratke besede.5. Seznani učence, da bo v nadaljevanju vajepomagala lutka. Ta bo uporabila besedov povedi. Ponazori s primerom (Petra igraharmoniko. Petra / igra / harmoniko. Matejse je začel učiti igrati na harmoniko. Matej /se / je / začel / učiti / igrati / na / harmoniko.)Učence prosi, naj ob lutkinem nizanju besed vpovedi, odprejo prstek na roki za posameznobesedo.Določi vsem učencem po eno besedoilustracije iz DZ str. 28.Učence lahko dodatno motivira za tvorjenjebogatejših povedi s tem, da se dogovorijo zadoločitev daljših povedi (vsebujejo več kotštiri besede na poved).UčenciPoslušajo trajanje besed in prepoznajodolge/kratke besede.»Berejo«.Obkrožijo po dve določeni ilustraciji.Skupno izgovorijo besedni par kitara –trobenta in prepoznajo dolgo/kratkobesedo. Po tem vzgledu pozorno poslušajoše naslednji besedni par harmonika – boben.Ustrezno označijo dolgo/kratko besedo.Diferenciacija: harfa – klavir, flavta – violina(obkrožena besedna para z črno in modrobarvico).Sodelujejo v izvedbi vaje z lutko.Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi, nato pa poved ponovijo skupno tako,da bodo vsi skupaj ob izgovoru posameznebesede odprli prst na roki (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.112


Besede gradijo svet 1VajePriloga 1:Luč – dežnik, miš – travnik, sir – snežak, lok – sladoled, soba – kuhalnica, koza – veverica, raca – lisica,gos – petelin, ris – piščanci, repa – korenček.Dolge in kratke besede; poslušanje besed v povedihUčni cilj: Besede poslušajo in prepoznajo po trajanju. Prepoznajo dolge in kratke besede. Učenciuporabijo besedo v povedi. Poslušajo posamezne besede v povedi in ob tem izvedejo štetje besed.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 36), črna in vijoličnabarvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Pozove učence, naj pozorno poslušajobesedne pare in ugotovijo, katere besede sodolge/kratke. Primeri besed (Priloga 1).2. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 36 inčrno barvico. Poda navodilo: »S črno barvicoobkroži po dve izbrani ilustraciji, in sicer:avtomobil – kolo, jadrnica – helikopter,tovornjak – vlak, traktor – letalo, kolo – ladja.Ob črni črti potegni še črto z modro barvicopri besednih parih: traktor – letalo, kolo –ladja.«3. Povabi učence, naj pozorno poslušajo izgovorbesednega para in ugotovijo, katera je daljšaoziroma katera je krajša beseda v izgovoru.Pod besedo, ki je daljša, naj potegnejo črto(npr. 1 cm) z vijolično barvico. Pod kratkobesedo naj napravijo majhen krožec in gapobarvajo z vijolično barvico (beseda je dolgatakrat, ko je daljša za vsaj en glas).4. Z izštevanko določi učencem po eno besedoilustracije iz DZ str. 36. Dano besedo najuporabijo v povedi. S pomočjo lutke, kinadzoruje delo učencev, naj nato tudipreštejejo besede v povedi.Učence lahko dodatno motivira za tvorjenjebogatejših povedi s tem, da se dogovorijo zadoločitev daljših povedi (vsebujejo več kotštiri besede na poved).Priloga 1:UčenciPoslušajo trajanje besed in prepoznajodolge/kratke besede.Obkrožijo po dve določeni ilustraciji.V frontalni obliki dela napravijo en vzgled(avtomobil – kolo), nato naj skušajo vajoizvesti individualno, in sicer naslednja dvapara vsi, zadnja dva para uspešnejši učenci.Izgovarjajo besedne pare in pozornoposlušajo. Ustrezno označijo dolge/kratkebesede.Diferenciacija: traktor – letalo, kolo – ladja(obkroženi besedni pari z črno in modrobarvico).Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi, nato pa poved ponovijo skupno tako,da bodo vsi skupaj ob izgovoru posameznebesede odprli prst na roki (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Pas – mizica, svinčnik – cvet, solzica – luna, oko – trepalnice, rokavice – šola, zvezek – kip, repa – solata,tiskalnik – voda, postelja – peč, žaba – kukavica, radirka – žoga, deklica – nit.Razločujoče poslušanje113


Besede gradijo svet 1VajeDolge in kratke besede; poslušanje besed v povedihUčni cilj: Besede poslušajo in prepoznajo po trajanju. Prepoznajo dolge in kratke besede. Učenciuporabijo besedo v povedi. Poslušajo posamezne besede v povedi in ob tem izvedejo štetje besed.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20), črna in vijoličnabarvica, lutka.Oblika dela: frontalna.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Pozove učence, naj pozorno poslušajobesedne pare in ugotovijo, katere besede sodolge/kratke. Primeri besed (Priloga 1).2. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 20 inčrno barvico. Poda navodilo: »S črno barvicoobkroži po dve izbrani ilustraciji, in sicer: kača– zajec, medved – krt, veverica – jelen, zajec –lisica, srna – ptica. Ob črni črti potegni še črtoz modro barvico pri besednih parih: zajec –lisica, srna – ptica.«3. Povabi učence, naj pozorno poslušajo izgovorbesednega para in ugotovijo, katera je daljšaoziroma katera je krajša beseda v izgovoru.Pod besedo, ki je daljša, naj potegnejo črto(npr. 1 cm) z vijolično barvico. Pod kratkobesedo naj napravijo majhen krožec in gapobarvajo z vijolično barvico (beseda je dolgatakrat, ko je daljša za vsaj en glas).4. Pove učencem, da bo v nadaljevanjuizvedbe sodelovala lutka, ki bo pridno vodilapripovedovanje povedi. Pozove učence, najizberejo po eno besedo ilustracije iz DZ str.20. Besedo naj uporabijo v povedi. Danebesede preštejejo.Učence lahko dodatno motivira za tvorjenjebogatejših povedi s tem, da se dogovorijo zadoločitev daljših povedi (vsebujejo več kotštiri besede na poved).Priloga 1:UčenciPoslušajo trajanje besed in prepoznajodolge/kratke besede.Sledijo navodilom in obkrožijo po nareku.Obkrožijo po dve določeni ilustraciji.V frontalni obliki dela napravijo en vzgled(kača – zajec), nato naj skušajo vajo izvestiindividualno, in sicer naslednja dva para vsi,zadnja dva para uspešnejši učenci.Izgovarjajo besedne pare in pozornoposlušajo. Ustrezno označijo dolge/kratkebesede.Diferenciacija: zajec – lisica, srna – ptica(obkroženi besedni pari z črno in modrobarvico).Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi. Nato poved ponovijo skupaj inpreštejejo besede v povedi (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Kozarec – nos, steklenica – roža, miza – gledališče, žaga – zavese, sinička – vaza, petelin – krt, kos –štorklja, skodelica – slika, robčki – zob, nož – krompir.114


Besede gradijo svet 1VajeZlogiUčni cilj: Učenci poslušajo besede in jih slušno razčlenijo na zloge.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 46 in 47), barvice,kuverta (fotokopirane živali s str. 48 in 49 v DZ), lutka (izberimo »novo« lutko, ki bo izvajala vajerazčlenjevanja besed na zloge), slikovno gradivo (povečano in fotokopirano iz DZ str. 48 in 49: koza,žaba, raca, riba, sova, čebela, kamela).Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Pove učencem, da se jim bo pridružila pripouku zopet lutka. Pove, da je le-ta prineslapošto in govori poseben jezik. Lutka najvzame iz kuverte posamezno ilustracijo živali(povečano in fotokopirano iz DZ str. 48 in 49:ko - za, ža – ba, ra – ca, ri – ba, so – va, če – be– la, ka – me – la).Učence opozori, naj ob lutkinemrazčlenjevanju besed na zloge zaploskajotolikokrat, kolikor zlogov slišijo.2. Pozove učence, naj pripravijo tri poljubnebarvice.Spodbudi učence, naj ob lutkinem počasnemizgovoru besed na zloge položijo na kloptoliko barvic, kolikor zlogov slišijo. Zlogovanjebesed: noga, miza, kosa, lisica, luna, goba,mizica, miš, jagoda, nič, roka.3. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 46 inbarvice. Poda navodilo: »S poljubno barvicopobarvaj okenca v posamezni vrsti, in sicertoliko, kolikor zlogov slišiš v besedi.«4. Povabi učence, naj pozorno poslušajo: kolo,žirafa, roža, hiša, čaj, papiga, muca, veverica,lisica.5. Pozove učence, naj razdelijo okno v DZ str. 47na štiri okenca, in sicer tako, da potegnejo sčrno barvico eno navpično in eno vodoravnočrto.Pove učencem, da bo narekoval, kaj najilustrirajo v posamezno okence. Svetuje, najbarvajo le, če imajo čas. Primeri: žoga, sir,kapa, letalo.6. Spodbudi učence, naj pod vsako ilustracijonarišejo z roza barvico toliko križcev, kolikorzlogov so slišali v besedi.UčenciPoslušajo navodila.Ob poslušanju besed ploskajo.Ravnajo po navodilu.Ponovijo osnove pisanja (od leve proti desni,od zgoraj navzdol).Poslušajo navodilo.Sledijo navodilom in ustrezno število okencpobarvajo.Sledijo navodilom.Ilustrirajo po nareku.Ravnajo po navodilu.Razločujoče poslušanje115


Besede gradijo svet 1VajeZačetni zlog v besediUčni cilj: Učenci poslušajo posamezne besede in v njih prepoznajo ter ugotovijo začetni zlog.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 48 in 49), barvice(razen modre in zelene), lutka (lutka – zlogovanje besed), »male instrumente«.Oblika dela: frontalna, individualna.Razločujoče poslušanje116Učitelj1. Pove učencem, da bo z njimi pri pouku zopetlutka.Učencem razdeli »male instrumente« (bobne,činele, palčke, triangel…).2. Spodbudi učence k pozornemu poslušanjulutke, kako bo govorila, saj se bodo potemtudi sami lutki predstavili podobno (poudarilibodo prvi zlog imena). In da bo predstavitevlepše »zvenela«, naj ob poudarjenem prvemzlogu uporabijo »male instrumente«.3. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 48 inbarvice.4. Povabi učence, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 48 in 49.5. Naroči učencem, naj besede ilustracijindividualno zlogujejo s tihim udarjanjemprstov leve roke ob klop ter pod ilustracijev DZ str. 48 (in str. 49) napravijo z modrobarvico toliko križcev, kolikor zlogov v besediso slišali.Po potrebi nudi pomoč posameznikom.6. Pozove učence, naj sledijo učiteljevemunavodilo pri obkroževanju ilustracij zdoločenimi začetnimi zlogi (Priloga 1).Vodi preverjanje.7. Spodbudi učence, naj rešijo nalogo v DZ str.49 (Priloga 2). Navodila podaja lutka.Vodi preverjanje.Priloga 1:UčenciPoslušajo navodila.Vzamejo po en instrument. V kolikor le-tehzmanjka, lahko uporabimo tudi predmete, kioddajajo zvok.Ravnajo po navodilih:- pozorno prisluhnejo lutki (Jaz sem Me –ta.);- po vzoru lutke se ji tudi sami predstavijoin prvi zlog glasovno poudarijo ter topodkrepijo z instrumentom;- učenci naj ob vsaki predstavitvi učencevugotovijo in ponovijo prvi zlog imena.Pripravijo potrebno.»Berejo«/poslušajo.Pod ilustracije v DZ str. 48 označijo z modrobarvico označijo število zlogov v besedi skrižci.Diferenciacija: uspešnejši učenci najpodobno opravijo še na str. 49.Sledijo navodilom.Poročajo, s katero barvo so obkrožili kateroilustracijo in pojasnijo zakaj.Ravnajo po navodilu.Poročajo, s katero barvo so obkrožili kateroilustracijo in pojasnijo zakaj.- »S svetlo rjavo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ra.»- »S svetlo rdečo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ko.»- »Z oranžno barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog če.»- »Z vijolično barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ro.»- »Z rumeno barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ža.»- »S temno rjavo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog no.»


Besede gradijo svet 1Vaje- »S temno rdečo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ja.»- »Z roza barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na zlog ri.»Priloga 2:- »S svetlo rdečo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kotLucija.»- »S temno rjavo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot soba.»- »Z oranžno barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot Gorazd.»- »Z vijolično barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot Miha.»- »Z rumeno barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot Katica.»- »S svetlo rjavo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot balon.»- »S temno rdečo barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot Jana.»- »Z roza barvico obkroži ilustracijo, katere beseda se začne na isti zlog kot koča.»Začetni zlog v besediUčni cilj: Učenci poslušajo posamezne besede in v njih prepoznajo ter ugotovijo začetni zlog.Prepoznajo in povežejo pare besed z enakimi začetnimi zlogi.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 50 in 51), barvice(razen modre in zelene), lutka (lutka – zlogovanje besed).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Spodbudi učence k igri »enak začetni zlog«,v kateri bodo navedli čim več besed na enakizačetni zlog.2. Animira lutko, ki poda vzgled: mama – ma.Ko učenci izčrpajo možnosti, lutka ponudinove možnosti: - po polovica;- be Benjamin;- so sodi;- la Lana.3. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 50 inbarvice.4. Povabi učence, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 50 in 51.UčenciPoslušajo navodila.Pozorno prisluhnejo lutki.Po vzoru lutke nizajo besede z enakimzačetnim zlogom (mamica, Marija, Marica,malo, malenkost, maša, mašilo, maline,mačka, mačeha, Maja, mati, Matej… Polona,pobožaj, pobarvaj, povej, pogovor, polij,politika, potisni, poslušaj, poišči… belo,Beno, besen, beri, beseda, beluši, beda,berač, berilo, beton, bezeg, beži… sova,soba, solata, sobota, sodar, soja, sopara,soproga, sorodnik, soseska, sosed, sožalje…labod, lačen, lagati, lakota, lasati, lava…)Pripravijo DZ in barvice.»Berejo«/poslušajo.Razločujoče poslušanje117


Besede gradijo svet 1Vaje5. Naroči učencem, naj besede ilustracijindividualno zlogujejo s tihim udarjanjemprstov leve roke ob klop ter pod ilustracijev DZ str. 50 (in str. 51) napravijo z modrobarvico toliko križcev, kolikor zlogov v besediso slišali.Po potrebi nudi pomoč posameznikom.6. Povabi učence, naj sledijo navodilo (Priloga1). Navodila poda lutka.7. Poda navodilo: »Ilustracije na levi strani povežiz enakimi barvami kot so krožci z ilustracijamina desni strani, ki imajo enak začetni zlog.«Vodi preverjanje.8. Spodbudi učence, naj sledijo navodilu zareševanje nalogo v DZ str. 51 (Priloga 2).Navodila podaja lutka.Vodi preverjanje.9. Poda navodilo: »Ilustracije na levi strani povežiz enakimi barvami kot so krožci z ilustracijamina desni strani, ki imajo enak začetni zlog.«Pod ilustracije v DZ str. 50 označijo z modrobarvico označijo število zlogov v besedi skrižci.Diferenciacija: uspešnejši učenci najpodobno opravijo še na str. 51.Sledijo navodilu.Sledijo navodilom in povežejo:a) banana – balon,b) koza – kozarec,c) kača – kapa,d) žaba – žaga,e) sova – solata.Ravnajo po navodilu.Sledijo navodilom in povežejo:a) kokoš – kosa,b) lokomotiva – lopata,c) čebela – čebula,d) raca – rama,e) miza – milo.Priloga 1:»V DZ str. 50 v levi koloni ilustracij napravi majhen krožec in ga pobarvaj, in sicer:- ob banani z rumeno barvico, ob kozi s temno rjavo barvico, ob kači z rdečo barvico, ob žabi s svetlorjavo barvico, ob sovi z oranžno barvico.«Priloga 2:Razločujoče poslušanje»V DZ str. 51 v levi koloni ilustracij napravi majhen krožec in ga pobarvaj, in sicer:- ob kokoši z rumeno barvico, ob lokomotivi s temno rjavo barvico, ob čebeli z rdečo barvico, ob raci ssvetlo barvico, ob mizi z oranžno barvico.«118


Besede gradijo svet 1VajeZačetni in končni zlog v besediUčni cilj: Učenci poslušajo posamezne besede in v njih prepoznajo ter ugotovijo začetni in končnizlog. Besedne pare z enakih končnim zlogom ustrezno prečrtajo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 48 in 49), barvice(rdeča, rumena, oranžna in vijolična).Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Poda navodilo za igro »veriga zlogov«, v kateribodo navedli besede po vzoru mi – za, za – la,la – ko – ta, Ta – ja…2. Nadzoruje izvedbo učencev in po potrebipomaga ter ob primeru nezmožnostinadaljevanja ponudi »nov« primer za igro.3. Naroči učencem, naj pripravijo DZ str. 48 inbarvice (rdeča, rumena, oranžna in vijolična).4. Naroči učencem, naj pobarvajo ilustracijojagode na str. 48 z rdečo barvico (čebelo zrumeno, kozo z oranžno in ribo z vijolično),povedo na kateri zlog se beseda konča inpoiščejo besedo ilustracije na str. 49, ki sekonča na isti zlog ter jo pobarvajo z enakobarvico.Vodi preverjanje.UčenciPoslušajo navodila.Ravnajo po navodilih.Pripravijo DZ in barvice.Ravnajo po navodilu.Rešitve: jagoda – jagoda, čebela – kamela,koza – miza, riba – goba).Diferenciacija: uspešnejši učenci najprepoznajo in pobarvajo z roza barvicobesedi ilustracij, ki se končata na enak zlog vbesedi na str. 51 (luna, banana).Začetni glas v besedahUčni cilj: V besedah zaznavajo, prepoznajo in ponovijo začetni glas. Besede uporabijo v povedih in jihpreštejejo.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 52), zelena barvica,lutka, klobčič volne.Oblika dela: frontalna.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog (na blazineoz. preprogo oz. na stolčke).Animira lutko, ki se predstavi tako, da povesvoje ime, nato pa poudari začetni glas vimenu (Meta - Meta).Spodbudi učence, naj se drug za drugimpredstavijo po vzgledu lutke, in sicer tako, dato napravijo šele takrat, ko prejmejo s straniučitelja/lutke oz. v nadaljevanju od sošolcaklobčič volne.UčenciSedejo v krog.Poslušajo.Se predstavijo tako, da povedo svoje ime inpotem izpostavijo začetni glas imena ter obtem sooblikujejo pajkovo mrežo.Razločujoče poslušanje119


Besede gradijo svet 1Vaje2. Povabi učence, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 52.3. Naroči učencem, naj sledijo navodilom(Priloga 1).Sproti (po vsaki obkroženi ilustraciji, ki imaustrezen začetni glas) vodi preverjanje. To bolažje zaradi označevanja z glavnimi števniki.4. Spodbudi učence k izvedbi vaje uporabibesedo v povedi. Vsak učenec naj izbereeno ilustracijo, katero naj pobarva z zelenobarvico nato pa uporabi besedo pobarvaneilustracije v povedi. Učenci naj preštejejobesede v dani povedi.5. Povabi učence k izvedbi.Namig: učence lahko kliče glede na enakoizbrane (pobarvane) ilustracije.Glasno »berejo«.Sledijo danim navodilom.Poslušajo navodilo.Izberejo in pobarvajo le eno ilustracijo.Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi, nato pa poved ponovijo skupno tako,da bodo vsi skupaj ob izgovoru posameznebesede odprli prst na roki (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Priloga 1:Razločujoče poslušanje»Polglasno poimenuj, kaj je ilustrirano. Poslušaj se in bodi pozoren na začetni glas.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas c. Pri obkroženi ilustraciji zapiši števko1.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas j. Pri obkroženi ilustraciji zapiši števko2.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas k. Pri obkroženi ilustraciji zapišištevko 3.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas g. Pri obkroženi ilustraciji zapišištevko 4.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas b. Pri obkroženi ilustraciji zapišištevko 5.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas d. Pri obkroženi ilustraciji zapišištevko 6.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas p. Pri obkroženi ilustraciji zapišištevko 7.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas č. Pri obkroženi ilustraciji zapiši števko8.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas ž. Pri obkroženi ilustraciji zapiši števko9.- Z zeleno barvico obkroži ilustracijo, v kateri slišiš začetni glas r. Pri obkroženi ilustraciji zapiši števko10.«120


Besede gradijo svet 1VajeZačetni glas v besedahUčni cilj: V besedah zaznavajo, prepoznajo in ponovijo začetni glas. Povežejo pare ilustracij, ki imajoenak začetni glas v besedi.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 53), barvice.Oblika dela: frontalna, individualna in delo v dvojicah.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog (na blazineoz. preprogo oz. na stolčke).Spodbudi učence, naj drug za drugimnizajo besede na določen začetni glas. Podanavodila: »Katerih besed se spomniš, ki imajozačetni glas a (b, c, č…)?2. Povabi učence, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 53.3. Naroči učencem, naj sledijo navodilom(Priloga 1).Sproti (po vsaki označeni ilustraciji) vodipreverjanje.4. Spodbudi učence k izvedbi vaje: »Vsakabeseda ilustracije iz leve kolone ima par vdesno koloni. Besedni par ima enak začetniglas. Ilustracijo ribe poveži z rumeno barvicos tisto besedo ilustracije v desni koloni, ki imaenak začetni glas.«5. Povabi učence k nadaljnji izvedbi te vajeindividualno.6. Vodi preverjanje povezovanja ostalih sedmihparov.7. Poda navodilo: »Izberi en povezan parilustracij na str. 53 v DZ in povej pravljico(domišljijski binom) sosedu v klopi.8. Povabi posameznike, naj pravljico pove šepred celotno skupino.Priloga 1:UčenciSedejo v krog.Poslušajo navodilo.Nizajo besede. Ob tem naj so izvirni in se najbesede ne ponavljajo.Glasno »berejo«.Sledijo danim navodilom.Poslušajo navodilo.Izberejo in povežejo z izbrano barvico enoilustracijo iz leve in eno ilustracijo iz desnekolone. Besedni par ima enak začetni glas.Ko povežejo en par (riba – roka), preverijorešitev ter jo pojasnijo.Besedne pare z enakim začetnim glasompovežejo.Nizajo rešitve povezovanja individualnegadela (kolo – kača, šotor – šivanka, jabolko –jagoda, limona – lopar, miza – miš, žoga –žaba, goba – gora).Pripovedujejo pravljico v dvojicah. Spripovedovanjem v dvojicah poskrbimoza to, da so vsi učenci maksimalno aktivni(pripovedujejo/poslušajo) in se pripravijo nagovorni nastop pred celotno skupino.Izvedejo govorni nastop pred celotnoskupino.»V DZ str. 53 v levi koloni ilustracij napravi majhen krožec in jih pobarvaj, in sicer:- ob ribi z rumeno barvico, ob kolesu s temno rjavo barvico, ob šotoru s svetlo rdečo barvico, objabolku s svetlo rjavo barvico, ob limoni z oranžno barvico, ob mizi s temno rdečo barvico, ob žogi zzeleno barvico in ob gobi z modro barvico.«Razločujoče poslušanje121


Besede gradijo svet 1VajePoslušanje besed v povedih in začetnega glasu v besedah.Učni cilj: Učenci uporabijo besedo v povedi. Poslušajo posamezne besede v povedi in ob tem izvedejoštetje besed. V besedah prepoznajo in ponovijo začetni glas.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 14 in 15), zelenabarvica.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj »tiho berejo« ilustracije vDZ str. 14 in 15.2. Potem povabi posameznike, naj »glasnoberejo« ilustracije.3. Naroči v obliki izštevanke, katero besedoilustracije bo posameznik uporabil v povedi.4. Spomni učence na deklico Lučko in jih vpraša,ali še katera izmed navedenih ilustracij na str.14 skriva podobno možnost.5. Povabi učence k ponovnemu »branju«ilustracij. Ob tem naj ob posamezni besediilustracije prepoznajo in ponovijo prvi glas vbesedi.6. Naroči učencem, naj v DZ str 14 in 15:a) obkrožijo z zeleno barvico besedoilustracije, v kateri slišijo k kot začetni glas(kos, koza, kuža /utemeljitev/;b) dvakrat obkrožijo z zeleno barvico besedoilustracije, v kateri slišijo m kot začetni glas(marjetica, muca).Učenci»Tiho berejo«.Berejo: lučka, marjetica, jelka, jurček, kos.Besedo ilustracije posameznik uporabi vpovedi, nato pa poved ponovijo skupno tako,da bodo vsi skupaj ob izgovoru posameznebesede odprli prst na roki (šteli bodobesede v povedi oziroma slušno zaznavalikonec besede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Razmislijo in navedejo (npr. sosedovaMarjetka…, teta Jelka…, sošolec Jurček…,ilustrator Kos…).Prepoznajo in ponovijo prvi glas v besedi(DZ str. 14 in 15).Vrednotenje poteka sproti.Ravnajo po navodilu.122


Besede gradijo svet 1VajePoslušanje besed v povedih in začetnega ter končnega glasu vbesedah.Učni cilj: Učenci uporabijo besedo v povedi. Poslušajo posamezne besede v povedi in ob tem izvedejoštetje besed. V besedah prepoznajo in ponovijo začetni glas in končni glas.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 18), zelena inmodra barvica.Oblika dela: frontalna, skupinsko delo.Učitelj1. Povabi učence, naj »tiho berejo« ilustracije vDZ str. 18.2. Potem povabi učence, naj sedejo v krog, dase bodo lažje pogovarjali. Naroči, naj drug zadrugim »glasno berejo« ilustracije in pri tempovedo, kateri je začetni glas in kateri končniglas v besedi.3. Povabi učence, naj sedejo k mizam. Podanavodilo za reševanje vaje »začetni glas« v DZstr. 18: »Z zeleno barvico obkroži ilustracijoživali, v kateri slišiš začetni glas v besedi k.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.4. Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 18: »Z zeleno barvico dvakrat obkrožiilustracijo živali, v kateri slišiš začetni glas vbesedi p.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »končni glas«Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 18: »Z modro barvico obkroži ilustracijoživali, v kateri slišiš končni glas v besedi a.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.6. Naroči učencem, naj preverijo v svojemzvezku, katere ilustracije živali so obkrožili zzeleno in modro barvico.7. Povabi učence, naj se razdelijo v manjšeskupine. Vsak naj si izbere eno izmedilustriranih živali in besedo uporabi v povedi(npr. Na / pašniku / se / pase / veliko / krav./= šest besed).Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence.Učenci»Tiho berejo«.Berejo ilustracije 3. naloge v DZ str.18 (v štirihvrstah, in sicer od leve proti desni, od zgorajnavzdol): krava, konj, bik, ovca, koza, svinja/pujs, kokoš/kura, petelin, pav, zajec, raca,piščanec, kuža/pes, muca/mačka.Ravnajo po navodilu.Rešitve: krava, konj, koza, kokoš/kura,kuža. Učenci naj preštejejo, koliko živali soobkrožili v tej vaji.Ravnajo po navodilu.Rešitve: pujs, petelin, pav, piščanec, pes.Učenci naj preštejejo, koliko živali so obkrožiliv tej vaji.Obkrožijo.Rešitve: krava, ovca, koza, svinja, kura, raca,kuža muca/mačka. Učenci naj preštejejo,koliko živali so obkrožili v tej vaji.Rešitve: krava, koza, kura, kuža.Besedo ilustracije posameznik v skupiniuporabi v povedi, nato pa poved ponovijoskupno vsi učenci skupine tako, da bodovsi skupaj ob izgovoru posamezne besedeodprli prst na roki (šteli bodo besede vpovedi oziroma slušno zaznavali konecbesede in začetek naslednje besede vpovedi). Po vsakem primeru povedo, kolikobesed so prešteli.Razločujoče poslušanje123


Besede gradijo svet 1VajePoslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Poslušajo glasovein njihovo zaporedje. Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 20), zelena, modra,rdeča in vijoličasta barvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Razločujoče poslušanjeUčitelj1. Povabi učence, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 20.2. Potem povabi učence, naj sedejo v krog,da se bodo lažje pogovarjali. Naroči, najpoimenujejo posamezne ilustracije in pri tempovedo, kateri je začetni glas in kateri končniglas v besedi.3. Povabi učence, naj sedejo k mizam. Podanavodilo za reševanje vaje »začetni glas« v DZstr. 20: »Z zeleno barvico obkroži ilustraciježivali, v kateri slišiš začetni glas v besedi k.«Vodi preverjanje.Poda navodilo: »Z zeleno barvico obkrožidvakrat ilustracije živali, v kateri slišiš začetniglas v besedi j.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitve.4. Poda navodilo za reševanje vaje »končniglas« v DZ str. 20: »Z modro barvico obkrožiilustracije živali, v kateri slišiš končni glas vbesedi a.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 20: »Z rdečo barvico prečrtaj ilustracijoživali, v kateri slišiš znotraj besede glas e.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.UčenciGlasno »berejo«.Berejo ilustracije (od leve proti desni, odzgoraj navzdol): kača, jež, zajec, medved, krt,lisica, srna, veverica, jelen, ptica.Namig: eden učenec navede začetni glas vbesedi, drugi pa končni glas v besedi.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kača, krt. Učenci naj preštejejo,koliko živali so obkrožili v tej vaji.Rešitve: jež, jelen. Učenci naj preštejejo,koliko živali so obkrožili v tej vaji.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kača, lisica, srna, veverica, ptica.Učenci naj preštejejo, koliko živali so obkrožiliv tej vaji.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: jež, zajec, medved, veverica, jelen.Učenci naj preštejejo, koliko živali so prečrtaliv tej vaji.Diferenciacija: »Ali slišiš v besedah ilustracijglas e večkrat? Te besede ilustracij prečrtajz rdečo barvico tolikokrat, kolikokrat v njihslišiš ta glas.« Dvakrat prečrtajo: medved,veverica, jelen.124


Besede gradijo svet 1Vaje6. Naroči učencem, naj pozorno prisluhnejolutki. Ta naj glaskuje lažje besede (na, ni, iz,luč, miš, sir, miza, luna, hiša…) in sicer najprejsama, potem naj ponovijo skupaj z učenci.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice. Učitelj se naj izogiba daljšim besedamoziroma težjim (soglasniški sklop).7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 20 in pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij.Učenci, ki že pišejo, lahko zapišejo podilustracijo in križce še besedo.Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Spodbujajodivergentnost. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje. Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 27), zelena, modra,rdeča in vijoličasta barvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo naj drug za drugim besede, kise:- začnejo na m,- končajo na i in- besede, v katerih slišijo glas b.2. Povabi učence, naj sedejo k mizam in glasno»berejo« ilustracije v DZ str. 27.3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 27: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v kateri slišiš začetni glas vbesedi k.«Vodi preverjanje.Poda navodilo: »Z zeleno barvico obkrožidvakrat besede ilustracij, v kateri slišiš začetniglas v besedi r.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitve.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede. V izvedbi naj so izvirni.Glasno »berejo«.Ravnajo po navodilu.Rešitve: ključi, knjiga, kreda. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Rešitve: roža, radirka. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Razločujoče poslušanje125


Besede gradijo svet 1Vaje4. Poda navodilo za reševanje vaje »končni glas«v DZ str. 27: »Z modro barvico obkroži besedeilustracij, v kateri slišiš končni glas v besedio.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 27: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glasr.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.6. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejo lažjebesede (za, nič, moč, lok, roža, žoga)7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 27 in pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Ravnajo po navodilu.Rešitve: drevo, okno. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: škarje, kreda, otrok, vrata, radirka,drevo. Učenci naj preštejejo, koliko ilustracijso prečrtali v tej vaji.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij.Namig: Ob besedah ilustracij, ki so primerneza glaskovanje večine učencev, lahkooznačimo z vijolično barvico majhen krožec(pipa, žoga, miza, veja, roža).Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Spodbujajodivergentnost.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 28), zelena, modrain rdeča barvica.Razločujoče poslušanjeOblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo naj drug za drugim besede, kise:- začnejo na k (h),- končajo na n in- besede, v katerih slišijo glas t (n).2. Povabi učence, naj sedejo k mizam in glasno»berejo« ilustracije v DZ str. 28.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede. V izvedbi naj so izvirni.Glasno »berejo«.126


Besede gradijo svet 1Vaje3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 28: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v kateri slišiš začetni glas vbesedi k.«Vodi preverjanje.Poda navodilo: »Z zeleno barvico obkrožidvakrat besede ilustracij, v kateri slišiš začetniglas v besedi h.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitve.4. Poda navodilo za reševanje vaje »končni glas«v DZ str. 28: »Z modro barvico obkroži besedeilustracij, v kateri slišiš končni glas v besedia.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 28: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glast.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z rdečo barvico dvakratprečrtaj besede ilustracij, v katerih slišišznotraj besede glas b.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda še navodilo za naslednjo vajo: »Z modrobarvico prečrtaj besede ilustracij, v katerihslišiš znotraj besede glas n.«Vpraša jih, kaj so opazili.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kitara, klavir. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Rešitve: harfa, harmonika. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kitara, trobenta, harfa, violina,flavta, harmonika. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: kitara, trobenta, flavta. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so prečrtali v tejvaji.Rešitve: trobenta, boben. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so prečrtali v tejvaji.Rešitve: trobenta, violina, harmonika. Učencinaj preštejejo, koliko ilustracij so prečrtali vtej vaji.Pojasnijo (trobenta).Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Spodbujajodivergentnost. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje. Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 29), zelena, modra,rdeča in vijoličasta barvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo naj drug za drugim besede, kise:- začnejo na p,- končajo na t in- besede, znotraj katerih slišijo glas b.Spodbuja divergentnost učencev.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede.Razločujoče poslušanje127


Besede gradijo svet 1Vaje2. Povabi učence, naj sedejo k mizam in glasno»berejo« ilustracije v DZ str. 29.3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 29: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v kateri slišiš začetni glas vbesedi p.«Vodi preverjanje.4. Poda navodilo za reševanje vaje »končni glas«v DZ str. 29: »Z modro barvico obkroži besedeilustracij, v kateri slišiš končni glas v besedii.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 29: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glasa.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.6. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejo lažjebesede (sok, Lan, Nina, sova, lipa, repa).7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 29 in pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Glasno »berejo«.Ravnajo po navodilu.Rešitve: petelin, pav, piščanci. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kokoši, piščanci. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: zajec, raca, pav, piščanci. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so prečrtali v tejvaji.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij.Namig: Iz glaskovanja izločimo »težke«besede ilustracij (ovca, svinja, piščanci).Razločujoče poslušanje128


Besede gradijo svet 1VajePoslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Spodbujajodivergentnost. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje. Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 30), zelena, modra,rdeča in vijoličasta barvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualno delo.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo naj drug za drugim besede, kise:- začnejo na m,- končajo na c in- besede, znotraj katerih slišijo glas s.Spodbuja divergentnost učencev.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede.2. Povabi učence, naj sedejo k mizam in glasno»berejo« ilustracije v DZ str. 30.3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 30: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v kateri slišiš začetni glas vbesedi k.«Vodi preverjanje.Naroči učencem: »Z zeleno barvico dvakratobkroži besede ilustracij, v kateri slišiš začetniglas v besedi o.«4. Poda navodilo za reševanje vaje »končni glas«v DZ str. 30: »Z modro barvico obkroži besedoilustracije, v kateri slišiš končni glas v besedic.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 30: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glasc.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z rdečo barvico dvakratprečrtaj besede ilustracij, v katerih slišišznotraj besede glas n.«Vodi preverjanje.Poda navodilo: »Z rdečo barvico poveži besediilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glasu.«Opravi vrednotenje dela.Glasno »berejo«.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kuža, konj. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Sledijo navodilu.Rešitve: osel, ovca. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Ravnajo po navodilu.Rešitve: piščanec. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: raca, muca, ovca. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so prečrtali v tejvaji.Sledijo navodilu.Rešitve: konj, piščanec, svinja.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kuža, muca.Razločujoče poslušanje129


Besede gradijo svet 1Vaje6. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejo lažjebesede (Jan, repa, zima, kuna, jesen, rumen).7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 30 in pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij.Namig: Za glaskovanje večine učencevizberemo lažje besede (kuža, raca, muca,gos).Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Spodbujajodivergentnost. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje. Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 36), zelena, modrain rdeča barvica, lutka.Oblika dela: frontalna; individualna.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo naj drug za drugim besede, kise:- začnejo na a,- končajo na a in- besede, znotraj katerih slišijo glas a.Spodbuja divergentnost učencev.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede.Razločujoče poslušanje2. Povabi učence, naj se odpravijo iz kroga insedejo na svoj prostor učenci, katerih ime sezačne na m, l, p, n ipd. (dokler ne izčrpamovseh začetnih glasov imen).3. Naroči učencem, naj glasno »berejo«ilustracije v DZ str. 36.4. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 36: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v kateri slišiš začetni glas tv besedi.«Vodi preverjanje.Naroči učencem: »Z zeleno barvico povežibesedi ilustracij, v katerih slišiš začetni glas lv besedi.«Opravi preverjanje.Prepoznajo začetni glas svojega imena.Glasno »berejo«.Ravnajo po navodilu.Rešitve: tovornjak, traktor. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Sledijo navodilu.Rešitve: letalo, ladja.130


Besede gradijo svet 1Vaje5. Poda navodilo za reševanje vaje »končniglas« v DZ str. 36: »Z modro barvico obkrožibesedo ilustracije, v kateri slišiš končni glas ov besedi.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z modro barvico povežibesede ilustracij, v katerih slišiš končni glas rv besedi.«Vodi preverjanje.6. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 36: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glaso.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Vpraša, ali so opazili kaj posebnega.7. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejo besedepo naslednjem vzgledu: voz, nož, oko, roka,moka, šiba, goba, milo, zajec, hiter.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kolo, letalo, kolo. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Sledijo navodilu.Rešitve: helikopter, traktor.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: avtomobil, kolo, helikopter,tovornjak, traktor, kolo, moped. Učencinaj preštejejo, koliko ilustracij so prečrtaliv tej vaji. Pojasnijo posebnosti (avtomobil,tovornjak).Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede ter navajajobesede na isti začetni in končni glas v besedi. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje. Glaskujejo lažjebesede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 48 in 49), zelena,rdeča in vijolična barvica, lutka.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Naroči učencem, naj glasno »berejo«ilustracije v DZ str. 48 in 49 ter prepoznajo inponovijo začetni glas v besedi ilustracije ternato povedo besedo na isti začetni glas (npr.koza – kmetija, roka – rolete).2. Poda navodilo za reševanje vaje »začetni glas«v DZ str. 48 in 49: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v katerih slišiš začetni glask v besedi.«Vodi preverjanje.Naroči učencem: »Z zeleno barvico dvakratobkroži besede ilustracij, v katerih slišišzačetni glas r v besedi.«Opravi preverjanje.UčenciRavnajo po navodilu.Ravnajo po navodilu.Rešitve: koza, kosa, kamela. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so obkrožili v tejvaji.Sledijo navodilu.Rešitve: roka, raca, riba. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Razločujoče poslušanje131


Besede gradijo svet 1Vaje3. Naroči učencem, naj glasno »berejo«ilustracije v DZ str. 48 in 49 ter prepoznajo inponovijo končni glas v besedi ilustracije ternato povedo besedo na isti začetni glas (npr.koza – avtomobil, roka – ananas).Vpraša učence, kaj so ugotovili.4. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vajev DZ str. 48 in 49: »Z rdečo barvico prečrtajbesede ilustracij, v katerih slišiš znotrajbesede glas o.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z rdečo barvico dvakratprečrtaj besede ilustracij, v katerih slišišznotraj besede glas b.«Opravi preverjanje.5. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejobesede po naslednjem vzgledu: dim, voda,muca, meso, šola, oče.6. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 48 in 49 ter podilustracijo označijo z vijolično barvico tolikokrižcev, kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Ravnajo po navodilu.Pojasnijo (vse besede ilustracij imajo končniglas a).Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: koza, roka, noga, jagoda, sova, kosa,jagoda, goba. Učenci naj preštejejo, kolikoilustracij so prečrtali v tej vaji.Prečrtajo ustrezne ilustracije.Rešitve: žaba, čebela, riba, goba. Učenci najpreštejejo, koliko ilustracij so prečrtali v tejvaji.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij.Namig: Za glaskovanje večine učencevizberemo lažje besede (koza, roka, žaba,raca, riba, miza, sova, kosa, luna, goba).Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Razločujoče poslušanjeUčni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Navajajo besedena isti začetni in končni glas v besedi ter isti glas znotraj besed. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje.Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 50), zelena, modra,rdeča in vijolična barvica, žogica.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Pozove učence v krog.Povabi učence, naj navajajo besede na istizačetni glas, in sicer na c (t, š). Učitelj podažogico izbranemu učencu, ta pove besedo zzačetnim glasom c in poda žogico sošolcu…UčenciSedejo v krog.Sledijo navodilo in se ravnajo po njih.132


Besede gradijo svet 1Vaje2. Naroči učencem, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 50 ter prepoznajo in ponovijo začetniin končni glas v besedi ilustracije (npr. banana– b; banana – a).Ravnajo po navodilu.3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 50: »Z zeleno barvico obkrožibesede ilustracij, v katerih slišiš začetni glask v besedi.«Vodi preverjanje.Naroči učencem: »Z zeleno barvico dvakratobkroži besede ilustracij, v katerih slišišzačetni glas b v besedi.«Opravi preverjanje.Poda navodilo: »Z zeleno barvico povežibesedi ilustracij, v katerih slišiš začetni glas žv besedi.«Vodi preverjanje.Poda navodilo: »Z zeleno barvico povežibesedi ilustracij, v katerih slišiš začetni glas sv besedi.«Vodi preverjanje.4. Poda navodilo za reševanje vaje »končniglas« v DZ str. 50: »Z modro barvico obkrožibesedo ilustracije, v kateri slišiš končni glas cv besedi.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z modro barvico dvakratobkroži besedo ilustracije, v kateri slišiškončni glas n v besedi.«Vodi preverjanje.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 50: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glasl.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z vijolično barvico prečrtajbesedo ilustracije, znotraj katere slišiš besedokoza.«Opravi preverjanje.6. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejobesede po naslednjem vzgledu: noč, dan,rob, les, tema, lepa, zelen.Ravnajo po navodilu.Rešitve: kozarec, koza, kapa, kača. Učencinaj preštejejo, koliko ilustracij so obkrožili vtej vaji.Sledijo navodilu.Rešitve: banana, balon. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so obkrožili v tej vaji.Povežejo besedi (žaga, žaba).Preverijo.Povežejo (solata, sova).Preverijo.Obkrožijo (kozarec).Preverijo.Obkrožijo (balon).Preverijo.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: solata, balon. Učenci naj preštejejo,koliko ilustracij so prečrtali v tej vaji.Prečrtajo ilustracijo kozarca.Preverijo.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Razločujoče poslušanje133


Besede gradijo svet 1Vaje7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 50 ter pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij. Besedo ilustracije,ki so jo prečrtali z vijolično barvico, najglaskujejo le uspešnejši učenci.Namig: Za glaskovanje večine učencevizberemo lažje besede (koza, kapa, kača,žaga, žaba, sova).Poslušanje glasu na določenem mestu v besedi in poslušanjeglasov ter njihovega zaporedja.Učni cilj: Učenci prepoznajo in ponovijo začetni/končni glas in glas znotraj besede. Navajajo besedena isti začetni in končni glas v besedi ter isti glas znotraj besed. Poslušajo glasove in njihovo zaporedje.Glaskujejo lažje besede.Priprava: Besede gradijo svet 1 – Delovni zvezek za slovenščino za 1. razred OŠ (str. 51), zelena, modra,rdeča in vijolična barvica, lutkaOblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Povabi učence, naj sedejo v krog.Spodbudi jih za igro »glas na določenemmestu«. Nizajo besede, ki se:- začnejo na s,- končajo na o in- besede, znotraj katerih slišijo glas b.Spodbuja divergentnost učencev.UčenciNavajajo besede na začetni/končni glas inglas znotraj besede.Razločujoče poslušanje2. Naroči učencem, naj glasno »berejo« ilustracijev DZ str. 51 ter prepoznajo in ponovijo začetniin končni glas v besedi ilustracije (npr. kokoš– k; kokoš – š).3. Poda navodilo za reševanje vaje »začetniglas« v DZ str. 51 (Priloga 1). Sproti vodipreverjanje.Vpraša jih, ali so kaj opazili.Ravnajo po navodilu.Ravnajo po navodilu.Rešitve:- kokoš – kosa,- čebela – čebula,- miza – milo,- raca – rama,- lokomotiva – lopata.Učenci naj preštejejo, koliko ilustracij soobkrožili v tej vaji. Povedo naj, katere soobkrožili.Pojasnijo, da smo našli pri besednih parih zistim začetnim parom tudi isti začetni zlog.134


Besede gradijo svet 1Vaje4. Poda navodilo za reševanje vaje »končniglas« v DZ str. 51: »Z modro barvico obkrožibesedo ilustracije, v kateri slišiš končni glas ov besedi.«Po opravljenem delu učencev preveri rešitev.Poda navodilo: »Z modro barvico dvakratobkroži besedo ilustracije, v kateri slišiškončni glas š v besedi.«Vodi preverjanje.5. Spodbudi učence še k vaji »glas znotrajbesede«.Poda navodilo za reševanje naslednje vaje vDZ str. 51: »Z rdečo barvico prečrtaj besedeilustracij, v katerih slišiš znotraj besede glaso.«»Vsako od teh ilustracij prečrtaj tolikokrat,kolikokrat si slišal znotraj besede glas o.Obkrožijo (milo).Povedo, kaj so obkrožili.Obkrožijo (kokoš).Pojasnijo, katero ilustracijo so obkrožili.Prečrtajo določene ilustracije.Rešitve: kokoš, lokomotiva, lopata, kosa.Učenci naj preštejejo, koliko ilustracij soprečrtali v tej vaji, in povedo, katere.6. Naroči učencem, naj z lutko glaskujejobesede po naslednjem vzgledu: vas, jež, kača,lopa, jesen, račun.7. Povabi učence, naj individualno glaskujejobesede ilustracij v DZ str. 51 ter pod ilustracijooznačijo z vijolično barvico toliko križcev,kolikor glasov slišijo.Učitelj nadzoruje delo učencev in po potrebispodbuja in usmerja učence ter nudiindividualno pomoč.Po vzgledu lutke naj glaskujejo posameznebesede.Namig: ob glaskovanju naj sočasno odpirajoprstke na roki oziroma polagajo na klopbarvice.Diferenciacija: Učenci naj glaskujejo poljubnoštevilo besed ilustracij. Besedo lokomotivanaj glaskujejo le uspešnejši učenci.Namig: Za glaskovanje večine učencevizberemo lažje besede (rama, milo, raca,miza, kosa)Priloga 1:- »Z zeleno barvico obkroži besede ilustracij, v katerih slišiš začetni glas k v besedi. Ob obkroženihilustracijah napiši števko 1.«- »Z zeleno barvico obkroži besede ilustracij, v katerih slišiš začetni glas č v besedi. Ob obkroženihilustracijah napiši števko 2.«- »Z zeleno barvico obkroži besede ilustracij, v katerih slišiš začetni glas m v besedi. Ob obkroženihilustracijah napiši števko 3.«- »Z zeleno barvico obkroži besede ilustracij, v katerih slišiš začetni glas r v besedi. Ob obkroženihilustracijah napiši števko 4.«- »Z zeleno barvico obkroži besede ilustracij, v katerih slišiš začetni glas l v besedi. Ob obkroženihilustracijah napiši števko 5.«Razločujoče poslušanje135


Besede gradijo svet 1VajePogovarjanje136

More magazines by this user
Similar magazines