11.07.2015 Views

September 2012 - ŽSR

September 2012 - ŽSR

September 2012 - ŽSR

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2AKTUALITYseptember 2012Deň železničiarovPríhovor generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Štefana Hlinku pri príležitosti oslávDňa železničiarovOcenenie siVážené dámy, páni, milí kolegovia – železničiari!Existencia železnice sa podľa historikov počíta oddátumu príchodu prvého ,,naozajstného“ vlaku,ako hovoríme, ,,železo na železo“. Od 20. augusta1848, kedy na územie Slovenska vstúpil prvýparostrojný vlak na trati Marchegg - DevínskaNová Ves - Bratislava, až do dnešného dňa ubehlo59 817 dní. Každý jeden bol odvtedy spojenýs koľajami, vlakmi, stanicami, ale predovšetkýms ľuďmi, ktorí 24 hodín každého z tých tisícov dnídbali, aby tu železnica bola. V zodpovedajúcomtechnickom stave, pripravená slúžiť ľuďom, ktorído nej vliali život, lásku a aj kúsok svojho srdca.Tisíce našich zamestnancov sa starali a starajúo to, aby bez ohľadu na deň, hodinu, počasiea akékoľvek ďalšie vplyvy železnica fungovala, pokiaľ možno bez problémov. Keďsa začala odvíjať história Dňa železničiarov v roku 1954, mnohí z vás sa v tomroku alebo blízko neho narodili. Odvtedy prešlo 58 rokov, z ktorých väčšina je vovašich životoch spojená práve so železnicou. Každý z vás je tu dnes preto, že sapred desiatkami rokov bez ohľadu na rôzne okolnosti vaše cesty osudu spojili dojedinej, a to železničnej. To, že ste na železnici vydržali toľké roky hovorí o tom,že ste si zvolili správne, že ste veľmi veľa zažili, veľa zvládli a prekonali. Verím, žední, kedy to boli pozitívne veci prevládajú nad tými, kedy boli problémy, kedy stezvažovali ako ďalej. Dnešný deň je pre vás a o vás. Ste tu preto, aby sme vám vyjadrilinašu úctu, pokoru a uznanie. Osobitne chcem poďakovať vám, ktorí dnesdostanete rezortné ocenenia, ale aj ostatným prítomným kolegom a všetkým,ktorí železnicu budovali, prevádzkujú a riadia. Ďakujem všetkým za ich prácu,nadšenie, oduševnenosť, spolupatričnosť aj za pochopenie a zmysel pre humor,pomáhajúci prekonať často vypäté chvíle a situácie, bežné v každodennom životena železnici. Železnice sú v mnohom krásnym symbolom. Majú zmysel ibavo svojej celistvosti a jednote. Som presvedčený, že ich nespájajú len koľajnicea technika, ale predovšetkým ľudia vo svojej súdržnosti a vzťahoch. Vzťahoch, založenýchna priateľstve, vzájomnej úcte, ktoré vytvárajú dostatočný priestor prekaždú individualitu. Života sa nemožno zmocniť. Možno ho mať plné dlane, alev momente, keď sa dlaň zovrie v päsť, život z nej vykĺzne, nezostane tam preň žiadnypriestor. Prajem vám, aby ste mali dostatok odvahy a sily, zodpovednosti a slobody,aby ste napĺňali existenciu, aby takto vznikala nová jednota a celistvosť.A v nej aj železnica, ktorá spája nielen mestá, podniky a krajiny, ale predovšetkýmľudí a ich ľudské osudy. Prajem vám, aby ste mali dostatok odvahy a sily, zodpovednostia slobody, aby ste napĺňali existenciu, aby takto vznikala nová jednotaa celistvosť. A v nej aj železnica, ktorá spája nielen mestá, podniky a krajiny, alepredovšetkým ľudí a ich ľudské osudy.Prajem vám všetkým, aby sme si dôveru v tradíciu a silu železnice, v jej spoľahlivosť,hrdosť a poctivosť železničiarov, naďalej udržali a vedeli aj rovnako dôraznebrániť. Dovoľte mi na záver zaželať vám aj vašim kolegom, ale aj vašim rodináma blízkym veľa zdravia, šťastia a radosť z práce, ktorú robíte. Hlásim sa v službe!Ing. Štefan Hlinkagenerálny riaditeľ ŽSRIng. Drahomíra Tomková sa za všetkých ocenenýchpoďakovala smerom k vedeniu firiema nadriadeným za možnosť prevziať si najvyššierezortné vyznamenanie.„Železnice, to sú teda predovšetkým ľudiaa práve im v dnešný deň vzdávame hold. Celoslovenskéoslavy železničiarskeho sviatkusú o ľuďoch a o ich práci,“ týmito úvodnýmislovami otvoril moderátor Miloš Bubán celoslovenskéoslavy Dňa železničiarov. V podobnomduchu sa niesli aj príhovory generálnychriaditeľov všetkých troch železničných spoločnosti,ktorí vyzdvihli nielen vysokú odbornosťželezničiarov, ale aj ich hrdosť, spolupatričnosťa najmä oddanosť železnici. „To, že ste na železnicivydržali toľké roky hovorí o tom, že stesi zvolili správne, veľa ste zažili, veľa zvládlia prekonali. Verím, že dní, kedy to boli pozitívneveci prevládajú nad tými, kedy boliproblémy, kedy ste možno zvažovali akoďalej. Dnešný deň je pre vás a o vás. Ste tupreto, aby sme vám vyjadrili našu úctu, pokorua uznanie,“ povedal okrem iného vosvojom príhovore Štefan Hlinka, generálnyriaditeľ ŽSR. Rovnako, ako generálni riaditelia,aj štátny tajomník zdôraznil potrebu spoluprácevšetkých troch spoločností a pripomenul,aká dôležitá je jednota a celistvosť. MilošBubán v ďalšom vstupe vysvetlil, aké oceneniaa za čo dostanú zamestnanci troch železničnýchspoločností, ktoré štátny tajomník ministerstvadopravy Andrej Holák spolu s generálnymiriaditeľmi postupne odovzdali ocenenýmželezničiarom. Slová vďaky za ocenených a zároveňaj prísľub ďalšej kvalitnej práce povedalaIng. Drahomíra Tomková zo ZSSK CARGO.„Poprajme si navzájom, aby železnica malastále zelenú a aby železničné firmy najmä


Posledné letné rokovania vedenia ŽSR bolizamerané najmä na ekonomické otázky,kde sa okrem hospodárskych výsledkovprerokovali aj ďalšie investície, čerpanieprostriedkov na stavby financované zo štátnehorozpočtu a európskych zdrojov. Vedeniefirmy venovalo pozornosť aj správeo obstarávaní tovarov a služieb, spôsobuzabezpečenia revíznych činností na zdrojochtepla a ďalším problémom.Nižšie čerpanie nákladovVedenie firmy prerokovalo materiály, a to Rozborhospodárenia za I. polrok 2012 a Výsledky hospodáreniaŽSR za obdobie 1-7/2012. Za dané obdobiedosiahol výsledok hospodárenia zisk vo výške24 806-tis. €. Výsledok hospodárenia oproti plánuje priaznivejší z dôvodu nižšieho čerpania nákladov,predovšetkým na spotrebované nákupy a služby,osobných nákladov a vyšších tržieb za trakčnú energiu.Celkový dopravný výkon za všetkých dopravcovoproti plánu je plnený na cca 99 %. Pozitívnyvývoj hospodárenia ŽSR pokračuje aj za obdobie1-8/2012. Vybrané ekonomické ukazovatele sú uvedenév priloženej tabuľke . Vedenie ŽSR prerokovalovýsledky hospodárenia spoločností s majetkovouúčasťou ŽSR za rok 2011, vrátane ďalšieho postupunakladania s majetkovými účasťami ŽSR. Bolo dohodnuté,že ďalší postup sa prerokuje na SR ŽSR,prípadne aj na MDVRR SR. Na porade odznelaaj informácia o príprave tvorby Podnikateľskéhoplánu ŽSR na rok 2013, vrátane definovania rizíka scenárov riešenia odchýlok od doteraz prijatýchdokumentov, o definovaní počtu zamestnancov preplánovaný rok, o dodržiavaní zámerov a úloh vyplývajúcichz vládneho programu revitalizácie železničnýchspoločností. Konkrétne východiská podnikateľskéhoplánu budú predložené na zasadnutie SRŽSR na budúci mesiac.Oblasť investíciíDva dokumenty - Správu o priebehu čerpania prostriedkovna stavby financované zo ŠR a z prostriedkovfondov EÚ za obdobie 01-06/2012 a Prehľadčerpania investícií z vlastných zdrojov realizovanýchdodávateľským spôsobom a aktiváciou (HS) zaobdobie 01-06/2012 prerokovali členovia vedeniaa zároveň generálny riaditeľ schválil 3. aktualizáciuinvestičného plánu na rok 2012 (vlastné zdroje– dodávateľský spôsob) pri nezmenenom limite89 067-tis. €. Jedným z bodov programu bola ajSpráva o verejnom obstarávaní tovarov, služieba stavebných prác realizovaných na ŽSR za obdobie1. 1. – 30. 6. 2012. Ďalším okruhom rokovaní bolaaj oblasť tepelného hospodárenia. Súčasťou materiálu- Návrh zabezpečenia revíznej činnosti na zdrojochtepla ŽSR a obstaranie nezabezpečených výkonovz externého prostredia je aj katalóg revíznychčinností v zmysle Vyhlášky MDPT SR č.205/2010Z.z. o určených technických zariadeniach a určenýchčinnostiach a činnostiach na určených technickýchzariadeniach a posúdenie možností a výhodnostirealizácie revíznych činností na tepelno-technickýchzariadeniach prostredníctvom VVÚŽ. GRschválil katalóg revíznych činností a ich realizáciuprostredníctvom VVÚŽ a uložil predložiť na schváleniepríslušné interné riadiace akty k zavedeniu tohtosystému.Projektové riadenie pokračujeGR schválil aj druhú verziu plánu projektuč.14/2011 - Optimalizácia správy a údržby budovAKTUALITY 5Z porád vedeniaPozitívny vývojhospodárenia pokračujeVybrané ekonomické ukazovatele ŽSRUKAZOVATEĽ1. - 8. 2011skutočnosť1. - 8. 2012plánÚDAJE Z VÝKAZU KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU PODĽA IFRS ( v tis. € )1. - 8. 2012skutočnosť% plneniaoproti plánuSPRÁVNA RADAmá štyroch nových členov% plneniamedziročneVýnosy celkom 257 372 326 999 325 760 99,62 126,57- z toho tržby z predaja vlastných služieb 133 573 137 292 137 819 100,38 103,18- v tom úhrada za prístup k ŽI 64 068 64 462 62 468 96,91 97,50- z toho úhrada fixnej časti EON (dotácia) 119 498 180 000 180 000 100,00 150,63Náklady celkom 341 083 315 254 295 227 93,65 86,56Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti -78 952 14 700 33 904 230,64 xxVýsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 759 -2 955 -3 371 114,08 70,83Výsledok hospodárenia za obdobie celkom -83 711 11 745 30 533 259,97 xxDOPRAVNÉ VÝKONYDopravné výkony OD v tis. vlkm 20 961 20 901 21 064 100,78 100,49Dopravné výkony ND v tis. vlkm 9 502 9 647 9 059 93,90 95,34Dopravné výkony OD v mil. hrtkm 5 561 5 372 5 596 104,17 100,63Dopravné výkony ND v mil. hrtkm 11 983 12 169 11 657 95,79 97,28Spolu dopravné výkony (OD + ND) v tis. vlkm 30 463 30 548 30 123 98,61 98,88Spolu dopravné výkony (OD + ND) v mil. hrtkm 17 544 17 541 17 253 98,36 98,34ZAMESTNANCIa s nimi súvisiaceho majetku ŽSR a plán pilotnéhoprojektu s názvom - Výroba a dodávka tepla v podmienkachŽSR - 2. etapa. Zároveň bol schválenýnový interný predpis SR 1022 (D) – Pravidlá prevypracovanie prevádzkových poriadkov s účinnosťouod 1. 9. 2012. Súčasne bola prerokovaná Správao aktuálnom stave projektov na ŽSR, v ktorej súuvedené základné charakteristiky v súčasnosti prebiehajúcichprojektov (cieľ, stav a fáza projektu). GRŽSR rozhodnutím č. 40/2012 schválil zámer riešeniaverejného poriadku v železničných staniciachv uzle Bratislava súkromnou bezpečnostnou službou(SBS) - pilotné overovanie a uložil komplexnedopracovať podmienky výkonu pre zabezpečenieverejného obstarania tejto služby. Dňa 5. septembrabol zástupcami MDVRR SR a ŽSR podpísaný Protokolo vyhodnotení plnenia Zmluvy o prevádzkovaníželezničnej infraštruktúry za rok 2011. Z tohtodokumentu pre ŽSR vyplynuli opatrenia zameranépredovšetkým na zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti,pružnosti riadenia, aktualizáciu programurevitalizácie po roku 2013. Bol pripravený pokynGR k zabezpečeniu daných opatrení s vymedzenímzodpovednosti príslušných útvarov.(SF)Priemerný prepočítaný stav 16 168 14 771 14 521 98,31 89,81Evidenčný počet k 31. 8. 15 292 - 14 319 xx 93,64Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov, štyria členovia sú odborníciz odvetvia dopravy, financií, bankovníctva, hospodárstva a práva, jeden je volený zástupcazamestnancov železníc. Členov SR vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavbya regionálneho rozvoja SR, z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúcehoz volieb vykonaných kolektívom zamestnancov.Správna rada ŽSR má od septembra štyroch nových členov. Výberové konanie sa uskutočnilo27. augusta. Prví štyria najúspešnejší uchádzači boli ministrom dopravy, výstavby a regionálnehorozvoja vymenovaní do funkcií členov správnej rady dňom 1. septembra 2012.Piatou členkou správnej rady železníc je volená zástupkyňa zamestnancov Darina Fabulová.Za predsedu najvyššieho orgánu štátneho správcu železničnej infraštruktúry bol vymenovanýnajúspešnejší uchádzač výberového konania Jaroslav Mikla. Minister dopravy Ján Počiateks účinnosťou od 1. septembra vymenoval za ďalších členov Správnej rady ŽSR VladimíraĽuptáka, Martina Čatloša a Radovana Majerského. Z viac ako dvadsiatich záujemcov vyhovelipožiadavkám podľa rezortu dopravy aj Jozef Gašparík a Peter Dudáš, tí však skončili za štvoricouvymenovaných nových členov.(red)


6aktualityseptember 2012Lesk a bieda slovenských železničných stanícŽelezničné brány Tatier očami turistovSlnečné leto rozhýbalo masy ľudí. V krásnom počasí mnohí smerovali k vode, ale invázii turistov sa nevyhli ani štíty VysokýchTatier. Do našich najmenších veľhôr cestovali zovšadiaľ a rôzne, veľakrát využijúc aj vlakové spojenia. Pri prestupochna zubačku či tatranskú električku prechádzali priestormi staníc. Ako teda vyzerajú železničné vstupné brány do Tatierz pohľadu vyznávačov turistiky? Očami bežného cestujúceho sme sa pozreli do Popradu, Štrby a nevynechali sme ani Svit.Zubačka a Štrba –dvojica slov, ktorépatria k sebe. Turistivystupujúci z vlakuna najvyššie položenej rýchlikovej staniciokamžite smerujú svoje kroky k ozubnicovejželeznici. Od poslednej rekonštrukcie budovyubehlo 9 rokov, zovňajšok preto nepôsobíSteny vestibulu sú pokryté jedinečnou zbierkouhistorických plagátov a železničných artefaktov.Medzi nimi tabule príchodov a odchodov vlakovzanikajú. Stanicou sa premelie množstvo turistova určite by si zaslúžila elektronickú informačnútabuľu, zobrazujúcu aktuálne odchody vlakov.rušivo. Na stenách vestibulu musí každéhoupútať nevšedná výstava železničnýchartefaktov a plagátov. V množstve všelijakýchfarieb sú zamaskované aj príchodovéa odchodové tabule vlakov. Turistovi chvíľutrvá, kým sa zorientuje, určite by tu bola prospešnáaj elektronická informačná tabuľa.Ak vás práve na tomto mieste prepadnechuť na teplú polievku, musíte si ju nechaťzájsť. Reštaurácia Zubačka je zatvorená,Podnikateľ Tomáš Baťa,zakladateľ Svitu, by bol určitesklamaný z úpadku železničnejstanice. Budovas dômyselným systémom prístupových ciesta vstupov, vybudovaná v rokoch 1948 až1969, sa mala stať dopravným uzlom mes-k dispozícii sú už len bufety. Hala ozubnice jez vestibulu prístupná len po schodoch, vedľadlhodobo nefunkčného eskalátora. Sú tovôbec prvé pohyblivé schody použité v železničnejvýpravnej budove na Slovensku.Vybudovali sa v roku 1970 a v prevádzkeboli len počas Majstrovstiev sveta v lyžovaní.Ich správca – Sekcia ŽTS OR Košice, požiadalavedenie GR ŽSR o zaradenie výmenyeskalátora do plánu investícii na rok 2013.Tieto pohyblivé schody sú vôbec prvé, ktoré sav železničnej výpravnej budove na Slovenskupoužili. Lenže už 40 rokov nefungujú...Je otázne, či sa schody ešte niekedy rozbehnú,alebo budú mlčky stáť až do výstavby novejbudovy v zamýšľanej modernizácii trate.ta. V blízkosti mali vyrásť nástupištia autobusova tatranských električiek. Nestalo saa dnes je vestibul takmer ľudoprázdny. Semtamsa tu mihnú len miestni záhradkári,ktorí si do jedinej prevádzky – pohostinstvazájdu na pivko. O nebytové priestory nie jezáujem. Môže za to nevýhodná poloha stanicemimo zastavaného územia mesta, so zlýmprístupom. Aj osobná pokladňa sa presťahovalado prerobených priestorov, zaústenýchna 1. nástupište. V pustej hale s kupolovitoustrechou zaujme už len jedinečná akustika.Lenže to je chabý dôvod na využívanie tejtodominantnej časti budovy.Architektonicky zaujímavá hala je dnes ľudoprázdna. Bez prevádzok, pokladní, bez využitia služobnýchpriestorov. Ostalo len pohostinstvo pre miestnych záhradkárov.Pôvodne mala byť stanica vo Svite dopravnýmuzlom mesta. O jej nebytové priestory dnes nieje záujem.


olympiáda 2012 13Viktor Kemény (vpravo) je zvyknutý pri zvítaní podať nohu. Športoví priateliasa už pred odletom do Londýna tešili ako podá Viktor nohu hlave štátu.Prezident sa však nedal prekvapiť, keďže bol informovaný o premiérovom„zaskočení“.Foto: SITASom na svojho syna veľmi pyšný...Posledný augustový deň odletel do dejiska olympiády v Londýne náškolega Ing. Jozef Kemény, dlhoročný železničiar, ktorý pracuje naodbore expertízy GR ŽSR. A nešiel tam „iba tak“. „Povzbudzovalsom 1. septembra svojho syna Viktora, ktorý išiel ako najmladšíz výpravy reprezentovať Slovensko v plávaní.“ Zdravotne postihnutýšestnásťročný plavec Viktor Kemény, ktorý sa narodil bez rúk,obsadil vo finále pretekov na 100 m prsia kategórie SB7 mužov naXIV. paralympijských hrách v Londýne siedme miesto. Skvelý výkonViktor – gratulujeme! S Jozefom sa život nemaznal, okrem Viktora hotrápi aj ťažké zdravotné postihnutie sedemročnej dcérky Nikoletky.S manželkou majú aj zdravého desaťročného Adama. Žijú v NovýchZámkoch, odkiaľ Jozef denne cestuje vlakom do práce. Na ďalšie cestovaniemu veľa času neostáva, ale železnicu využíva aj na cesty dozahraničia. Občas sa s obidvoma synmi vyberie aspoň na malé výletya cesty. Boli už vlakom v Mlynkoch, v Prahe aj pri Balatone. Ing. JozefKemény je na svoje deti veľmi pyšný, ale Viktor mu pripravil neskutočneobrovskú radosť svojimi výkonmi v Londýne. „Viktor je úspešný nielenv plávaní, ale veľmi dobre sa aj učí. Je študentom gymnáziaa na celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku skončilpiaty. Veľmi pekne kreslí a maľuje, a preto navštevuje aj výtvarnýodbor na umeleckej škole. Som na neho veľmi pyšný a hovorímto každý deň,“ skromne, ale s obrovským dojatím hovorí oteco svojom synovi. „Bol to veľmi dojímavý pocit, keď som vstupovaldo olympijského areálu a zamyslel som sa nad tým, kde a prečovlastne som,“ priznáva svoje pocity z Londýna Jozef Kemény, otecúspešného syna. Viktora naučil plávať a v začiatkoch aj trénoval PavolSovský v plaveckom klube Nové Zámky. Potom prišiel pán LadislavStruhár s tým, že Viktora prevezme, keďže je kvalifikovanýmtrénerom pre hendikepovaných športovcov. A odvtedy sú tréningyspojené so špeciálnou prípravou. „Dobre podchytil súťaživého duchaa ctižiadosť Viktora. Postupne začali chodiť na rôzne pretekyViktor si vyplával na paralympiáde v Londýne siedme miesto na tomtoštadióne. Plával v prvej dráhe, začal opatrne, na obrátke bol posledný, aledruhú polovicu zvládol bravúrne.Úspešný plavec Viktor Kemény aj napriek tomu, že nemá ruky, nemážiadne problémy ani s podpismi pre svojich fanúšikov, veď nohou mu toide skvele.a zvyšovali méty,“ hovorí Jozef. Viktor si vyplával asi 40 rôznychmedailí, väčšinou zo Slovenska, ale dvakrát sa zúčastnil aj s MEv Dánsku a Berlíne. No a odteraz sa pripravuje na Rio de Janero!Dana SCHWARTZOVÁFoto: archív Petra Kováča a Jozefa KeményhoJozef Kemény, šťastný otec úspešného syna v Londýne.Pyšný otec s úspešným synom Viktorom (vľavo) a synovcom. Balaton 2011.


14spravodajstvoZa nehodami sa mnohokrátskrýva dôvera a sociálny tlakOperatívna komisia za účasti Bc. Milana Kubičeka, riaditeľa Odboru bezpečnostia inšpekcie GR ŽSR, riešila 5. septembra v Košiciach štyri nehody.Prípady hodnotil aj železničný psychológ.september 2012K stanici Čečejovce sa 18. júla blížila MUVkas prívesným vozíkom, náklad tvoril materiála náradie traťových robotníkov. Rušňovodičešte pred jazdou upozornil svojichkolegov na zle uložený náklad a počítal s tým,že ho riadne zaistili. Dôvera sa mu nevyplatila,pretože pri vjazde vlaku do stanice saz prívesného vozíka zošmykol kozový žeriavik,ktorý sa zasekol do klzných stoličiekvýhybky a vykoľajil prívesný vozík zadnouosou. Podľa železničného psychológa Mgr.Vlastimila Kolára by sa nadriadení mali zameriavaťaj na zaužívané návyky na pracoviskách,ktorými si ľudia uľahčujú robotu aj zacenu porušovania predpisov. Ďalší prípad sastal 15. júla v Barci. Pred cestovým návestidloms návesťou „Stoj“ neubrzdil nákladnývlak idúci z Turne nad Bodvou. Výpravcoviazbadali na paneli reléovky obsadenie koľajovéhoobvodu za návestidlom a zastaviliprotismerný nákladný vlak, ktorý v tom časecez stanicu prechádzal. Rušňovodič, ktorýnehodu zapríčinil, sa musí podrobiť psychologickémuvyšetreniu, aj keď sa navonok ničnestalo. „Ak človek nezastane na „Stoj“,čosi sa v jeho psychike udialo. A my neviemečo a aké je to vážne. Našou úlohou jezistiť, či to bol situačný skrat, ktorý sa užnemusí v budúcnosti opakovať, alebo jeMost pri Turzovke chráni špeciálny zinkový náterMostári z SMÚ MO Žilina vylepšili 14.augusta vzhľad železničného mosta predTurzovkou, v km 17,359 na trati Čadca –– Makov. Jeho oceľovú konštrukciu vybraliz úložiska, opieskovali a nanovo natreli. Je toprvý most v sieti ŽSR, ktorý dostal špeciálnynáter – zingu. Ten po aplikácii v suchom staveobsahuje minimálne 96 % zinku. Vodivýkontakt medzi časticami zinkového prachua oceľovým povrchom umožňuje prechodgalvanického prúdu, a tým chráni mostnúkonštrukciu pred koróziou. Táto metóda sanazýva tzv. studené pozinkovanie a pracujena princípe katódovej ochrany, pri ktorej sazinok spotrebuje na ochranu ocele. Počasstarnutia náteru vznikajú elektrochemickéreakcie zinku, ktoré utesňujú zvetrané póryv nátere a zvyšujú jeho odolnosť voči vonkajšímvplyvom. Ak je náter poškodený ažk oceli, zvyšný zinok sa stáva opäť aktívnyma svojím elektrochemickým potenciálom naďalejchráni železo pred koróziou. A práveto už symptóm zníženej spôsobilosti,“uviedol Vlastimil Kolár. Záveromsa komisia venovala aj dvomnehodám na priecestiach. Pri SpišskýchVlachoch podnapitý 22-ročnývodič osobného auta nerešpektoval27. júla výstrahu na výstražníkoch, navyšeobiehal autobus stojaci pred priecestím.Zrazil sa s motorovým vozňom. Podobnedopadla aj 20-ročná mamička 14. augustana nezabezpečenom priecestí medzi Sninoua Stakčínom. Auto pred priecestím zastavila,lenže tesne pred vlakom z nepochopiteľnýchdôvodov vošla na koľaj. Rušňovodičuž nedokázal nehode zabrániť. „VodičkaOperatívnej komisii prezentovali priebehy a závery nehodových udalostí inšpektori SBI Košice.Mostná konštrukcia pri Turzovke dostala špeciálnu farbu s vysokým obsahom zinku.pre tieto pozitívne vlastnosti mostári využilizingu na protikoróznu ochranu a predĺženieživotnosti nových pásnic, na ktorých je neprístupnáúložná plocha pod mostnicami,Zle uložený kozový žeriavik, ktorý vykoľajil prívesnývozík, spadol z plošiny bez bočníc. Paradoxne, plošinaMUV-ky s bočnicami neniesla žiadny náklad.zastala, lebo jej to prikazovala značka, alepravdepodobne podľahla sociálnemu tlakuspolucestujúcich, ktorí ju nabádali ísťďalej. A možno svoje zohral aj stereotyp,keďže vodička daným priecestím pravidelneprechádzala,“ zamyslel sa psychológ.Obaja vodiči áut spôsobili nehody porušenímcestného zákona.Martin BALKOVSKÝ, foto: autor, SBI Košicebez prístupu vzduchu a pod vplyvom vlhkosti,neustále odieraná nepatrným pohybommostníc.(balky), foto: Anton ŠOŠKA


16relaxfotohádankaseptember 2012Vy sa pýtate,my odpovedámeDeje sa na vašom pracoviskualebo v okolí niečo,na čo by bolo dobréupozorniť alebo poukázaťaj prostredníctvomčasopisu Ž Semafor?Foto: Ing. Peter MORAVČÍKDnes naša otázka znie: Viete, kde je to?Ak poznáte správnu odpoveď na dnešnú fotohádanku, napíšte nám jua zaradíme vás do žrebovania.Víťaza odmeníme, preto nezabudnite v odpovedi uviesťsvoje meno a adresu pracoviska.Správna odpoveď augustovej fotohádanky je:Budova plynovej kotolne v ŽST ČadcaVíťazom sa stala a vecnú cenu získava:Daniel VOJČINIAK z Trnavy.Blahoželáme!Napíšte nám na adresu redakcie:Ž semaforŠtefánikova 60, Košicealebo zavolajtetel.: 910 - 3203e-mail: zsemafor@zsr.skKontakty na jednotlivých redaktorovnájdete v tiráži.Na vaše otázky budeme odpovedať prostredníctvomčasopisu po získaní všetkých potrebných vyjadrenív niektorom z nasledujúcich čísel. Napíštenám prosím aj o tom, čo sa vám v predchádzajúcichčíslach páčilo najviac a čo najmenej.Na anonymné otázky a neželezničné témynebudeme reagovať.Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vaše námety,tipy či fotografie.


18 zaujalo násseptember 2012Grand Prix opäť s masounadšencov a zvedavcovMohlo by sa zdať, že preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko vo Zvolene,ktoré sa tento rok konali už 14. raz, majú len stálych divákov a nadšencov. Opakje však pravdou, a práve dlhoročná tradícia robí z tejto akcie lákadlo nielen prevlakových nadšencov, ale aj pre rodiny s deťmi, mládež či nežnejšie pohlavie.Druhá septembrová sobota teda patrila, tak ako po iné roky, pretekom parnýchrušňov a nákladná stanica vo Zvolene čelila nevídanému náporu návštevníkov.Pretekali parné rušne – veterániz Rakúska, Maďarska a Slovenska. Európskymunikátom a atrakciou pretekovbola disciplína šprint na 100 metrov, vktorej sa naraz rozbiehajú štyri lokomotívyna paralelných koľajniciach. Okrempojazdných parných rušňov mohlaverejnosť obdivovať súčasné i dobovévozidlá. Počas celého dňa bol pre návštevníkovpripravený bohatý kultúrnyprogram. Osobitný úspech mal aj maskotknižnej edície Želkova škôlka, ježkoŽelko, ktorú ŽSR vydali pri príležitostimedzinárodného dňa bezpečnosti naželezničných priecestiach ILCAD 2012.Rovnako, ako kniha, ktorá bola k dispozíciipre každého najmenšieho návštevníkapodujatia, aj Želko išiel doslova nadračku. A o fotografiu s maskotom malizáujem nielen deti, ale aj rodičia. Premilovníkov histórie bola pripravená ajlahôdka v podobe jazdy mimoriadnychvlakov na trase Zvolen – Banská Bystricaa Zvolen – Banská Štiavnica, Zvolen- Kremnica, Zvolen – Kriváň, Zvolen– Krupina a Zvolen - Prievidza a späť.Hlavným organizátorom podujatia bolKlub historickej techniky pri Rušňovomdepe Zvolen. Spoluorganizátori pretekovboli Železničná spoločnosť CargoSlovakia, a. s., ŽSR a ZSSK.(kap)Želko mal u detí veľký úspech, každý s nímchcel mať spoločnú fotografiu.Preteky parných rušňov sa tento rok konalivo Zvolene už po 14. raz.Želko a dobový pán výpravca.8. ročník súťažeČitateľská súťaž pokračuje!HLASUJTE!Pošlite hlassvojmu favoritovi či favoritke!Pre lepší prehľad o všetkých, aj tých skôrprihlásených, vám v strede časopisu prinášamekompletnú zostavu 62 súťažiacichželezničiarov.Hlasujte telefonicky alebo e-mailom na kontaktyv tiráži do 30. septembra. Svojimi hlasmirozhodnete o čitateľskej víťazke a víťazovi, ktorína základe najvyššieho počtu hlasov postupujúdo finále a doplnia finálovú dvadsiatku. Napíštenám aj svoje meno a adresu pracoviska, zaradímevás do žrebovania o malý darček.Predstavujeme porotuPostup deviatich žien a deviatich mužov zabezpečilorozhodnutie poroty v tomto zložení:Ján Juriga,námestník GR ŽSR pre prevádzkuDušan Šefčík,námestník GR ŽSR pre ekonomikuMartina Pavliková,hovorkyňa, riaditeľka odboru komunikácie GR ŽSRMilan Solárik,riaditeľ OR ŽilinaJán Nastišin,riaditeľ OR KošiceJán Uhnavý,riaditeľ OR TrnavaMarián Izakovič,riaditeľ OR ZvolenDana Schwartzová,šéfredaktorka Železničného semaforuOdborná porotaDušan Šinka,manažér kancelárie OSS, modelEduard Genserek,fotografO preteky parných rušňov bol opäť veľký záujem.Deti sa predbiehali, ktoré skôr nakreslí krajšívláčik a dostane knihu Želkova škôlka.Počas finále v Strečne, kde na súťažiacich čaká pestrýprogram, rozhodne porota o víťazoch. Všetkýmželezničiarkam a železničiarom ďakujeme za účasťv súťaži a finalistom držíme palce. V nasledujúcomčísle prinesieme reportáž z finále, kde predstavímenielen finálovú dvadsiatku, ale titulné stránkyŽ semaforu budú patriť víťazom.


súťaž 19Súťaž je uzavretá, ideme do finále...Predstavujeme poslednú skupinu súťažiacich 8. ročníka Tvár ŽSR. Posledný augustový deň sme ukončili možnosť prihlásiťsa do súťaže. Stihli to ešte desiati, a tak je konečný počet súťažiacich najvyšší v histórii súťaže. Do finále postupuje20 súťažiach, desať žien a desať mužov. Deviatich v ženskej a mužskej kategórii vybrala porota.53Ing. ŠtefanBALÁZS1. Na železnici pracujem od roku 1996, v súčasnosti akoprednosta železničnej stanice Lenartovce.2. Zaujímala a priťahovala ma doprava ako taká a najviacželezničná.3. Aktívne sa venujem tanečnému športu. Mojou najväčšouzáľubou sú spoločenské tance, obzvlášť latinsko-americké.Mám rád hudbu a všetky aktivity spojené s prírodou.4. Od svojej účasti v súťaži očakávam veľa zábavy, veľa jedinečnýcha neopakovateľných zážitkov.54Ing. KatarínaIDEŠICOVÁ1. V súčasnosti pracujem ako vedúci referent špecialista naO520 GR ŽSR. Na ŽSR pracujem od roku 2010.2. Rodinná tradícia.3. Voľný čas vypĺňam športovou kynológiou, behom, plávaním,jogou. Víkendy trávim cestovaním a horskou turistikou.4. Zoznámenie sa s ľuďmi, ktorých poznám len podľa adresyz MS Outlook.55Ing. RichardBURSA1. Na železnici pôsobím od roku 2005 na Sekcii ŽTS OR Košice.Vo funkcii IŽD sa podieľam nielen na príprave stavieb,ale aj ako stavebný dozor.2. Bola to nielen silná rodinná tradícia, ale najmä vyštudovanástavbárčina, ktorú teraz dokážem na svojej súčasnej pozíciizúročiť.3. Vo voľnom čase žijem športom. V minulosti som roky trénovaltenis, dnes je to už len rôznorodý rekreačný pohyb.4. Za moju účasť v tejto súťaži môže prehratá stávka s kolegom.Takže sám som zvedavý, ako to celé dopadne.56FilipPLEVKA1. Železničiarom som od roku 1993 a pracujem celý časako posunovač. Moje pracovisko je ŽST Žilina.2. Stať sa železničiarom ma prinútili okolnosti hľadania si novéhozamestnania. Neľutujem, aj keď práca je to zodpovedná,fyzicky náročná, slabo ohodnotená.3. Svoj voľný čas trávim s rodinou, hrám futbal, mám rádpotulky prírodou.4. Od účasti v súťaži nič neočakávam, mám rád niečo nové.57MiroslavZAVACKÝ1. Na železnici pracujem od roku 1992, v súčasnosti ako traťovýrobotník v Starom Smokovci.2. Vybral som si povolanie na železnici už ako dieťa. Vždy sa mipáčili vlaky a všetko čo s tým súviselo.3. Voľný čas trávim pri športe, s rodinou, rad cestujem na výletypo Slovensku.4. Trocha zábavy, spoznať nových ľudí.Ing. JankaORENIČOVÁ581. Na železnicu som nastúpila ako absolventka v roku 2010.V súčasnosti pracujem vo funkcii IŽD – energetik na SMSÚŽTS ÚB Košice.2. V prvom rade je to veľká chuť cestovať a spoznávať kúty krajín.Taktiež rodičia sú verní železnici, čiže kráčam aj v ich šľapajach.3. Voľný čas trávim s rodinou a kamarátmi. Taktiež v prírode,záhradke a cestovaním.4. Tak to sa nechám prekvapiť, no verím, že to budú len veselézážitky.59MariánKAVULIČ1. Pracujem od roku 1986 v rôznych funkciách a momentálnezastávam post IŽD na SMSÚ ŽTS TO Margecany.2. Stále som mal pocit, že niečo mi chýba, až som prišiel na to,že je to cestovanie „satarmo!“ :-)3. Môj voľný čas venujem svojej rodine, športu, knihám, filmu,hudbe, prírode a, samozrejme, ženám.4. Očakávam, že môj život sa zmení k lepšiemu, tak ako popracovnej stránke, tak aj v súkromnej.60Ing. IvonaBECOVÁ1. Na železnicu som nastúpila v roku 2009 ako absolventka,v súčasnosti z pozície IŽD vediem agendu pozemkov na SekciiŽTS OR Košice.2. Jedna z možností, kde som sa mohla zamestnať po skončeníVŠ, boli práve železnice. Rozposlala som viacero žiadostio prijatie do zamestnania a ŽSR boli prvé, ktoré sa ozvali.3. Mám rada zvieratá, najmä mačky a psy. Ani šport mi nie jecudzí, niekedy si zacvičím zumbu. Občas si aj zabehám, najčastejšieráno cestou do práce - na stanicu k prichádzajúcemuvlaku. 4. Nič špeciálne, určite všetko dopadne nad moje očakávania.61Bc. JozefGREGOR1. Do služieb ŽSR, vtedajšej ČSD, som nastúpil v roku 1986.Pracoval som ako výpravca, námestník prednostu ŽST, technológna OR a momentálne pracujem ako vedúci kontrolórdopravy OR Trnava.2. K železnici som sa dostal náhodne. Vždy som chcel robiťso zvieratami, ale namiesto poľnohospodárskej školy somvyštudoval dopravnú priemyslovku. Postupne som sa dostaldo železničnej problematiky, a teraz som v takej pozícii, že užmi železnica prirástla k srdcu a nemenil by som.3. Svoj voľný čas trávim pohybom, najviac prácou. Som domácikutil a žiadna práca mi nie je cudzia. Ale ako väčšina ľudí,aj ja trávim čas s rodinou a priateľmi.4. Prihlásil som sa, zúčastním sa, spoznáme sa, zabavíme saa rozídeme sa. Ide hlavne o zážitok a príjemné chvíle,tých je momentálne v živote málo.Ing. MilanKRENDŽELÁK621. Na železnici som začal pracovať v roku 1971 v Rivne na Ukrajine,zamestnávali ma bývalé sovietske železnice. V roku 1997som prišiel na Slovensko k ŽSR. V súčasnosti ako IŽD – technológpre zváranie na sekcii ŽTS preskúšavam zváračov z ORKošice. Pri komunikácii s naším východným susedom, trebársohľadne výluk na ŠRT, tlmočím a prekladám dokumenty doukrajinčiny, resp. ruštiny.2. Môj výber zamestnania ovplyvnila propaganda v bývalomSovietskom zväze. Vojaci a železničiari tam mali autoritu,získavali hodnosti. Preto som svoj život už od školy smerovalk železničným tratiam.3. Najviac voľného času venujem trom vnukom, ale aj záhradke.Relax ale nájdem aj v stolnom tenise alebo stolnej hre – dáme.4. Určite spoznať nových ľudí, oddýchnuť si a zabaviť sa. Zažiťveľa nového a neznámeho.


15 ROKOV VÁŠ PARTNERPRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII STAVIEBSídlo:Trnavská cesta 27831 04 Bratislava, SRT: +421 2 5556 6161F: +421 2 5556 6144E: reming@reming.skPracovisko Žilina:Farská ulička 6010 01 Žilina, SRT: +421 41 7010 710F: +421 41 7010 712E: reming@reming.skwww.reming.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!