Pobierz ST-01-01 (PDF 115 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

dodr.pl

Pobierz ST-01-01 (PDF 115 kB) - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa ...

ST01.01.00 Roboty rozbiórkowe str. 2 z 7SPIS TREŚCI1. WSTĘP ..................................................................................................................................... 31.1. PRZEDMIOT ST .............................................................................................................................31.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.............................................................................................................31.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.......................................................................................................31.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .......................................................................................................31.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT................................................................................32. MATERIAŁY.............................................................................................................................. 32.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ....................................................................33. SPRZĘT..................................................................................................................................... 33.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.............................................................................33.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI.................................................................................................................34. TRANSPORT ............................................................................................................................. 44.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .....................................................................44.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI ....................................................................................45. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................ 45.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT .......................................................................................45.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ......................................................................................46. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................... 46.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................46.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH...........................................................................47. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................... 47.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................47.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ...........................................................................................................58. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................ 59. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................... 59.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .........................................................69.2. CENA RYCZAŁTOWA.....................................................................................................................610. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................................. 7Remont pokrycia dachowego i elementów ozdobnych elewacji w budynku przy ul. Mikołaja Reja 8 w ChojnowieDolnośląski OśrodekDoradztwa Rolniczegoul. Zwycięska 1253-033 Wrocław

More magazines by this user
Similar magazines