Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

Turberaiete osas kehtestatakse eelnõu kohaselt kitsendusi, kuna turberaiete tegemise võimalust onEestis kuritarvitatud: neid on tehtud liiga noortes puistutes ja kohtades, kus pole lootustlooduslikule uuenemisele. Sääraste üksnes puidu saamiseks tehtavate raiete piiramiseks lubabeelnõu teha turberaiet vaid puistutes, mis on saavutanud lageraiet lubava vanuse (kehtiv seaduslubab neid ka nooremates puistutes) ja üksnes teatud metsatüüpides, mille loetelu kehtestab Eestisturberaiete tegemise saja-aastase kogemuse põhjal keskkonnaminister metsa majandamiseeeskirjaga. Seaduses on ka teisi piiranguid: raiejärkude vahe peab olema vähemalt viis aastat,järgmist raiejärku ei või teha enne raielangil teatava hulga uuenduse tekkimist, turberaielankidepindala kaitsemetsades on vähendatud kümnelt hektarilt viiele jne.Võrreldes kehtiva seadusega on eelnõus raadamise sätet täpsustatud aluste nimetamisega, milleolemasolu korral võib keskkonnaminister või tema volitatud isik anda nõusoleku raadamiseks.Raie tegemise eel tuleb asukohajärgsele keskkonnateenistusele esitada metsateatis, millesmärgitakse kavandatud raie asukoht, pindala, liik ja hinnanguline raiemaht. Raiet võib alustada allessiis, kui metsateatis on lubava märkega keskkonnateenistuselt tagasi saadud. See kõik on kakehtivas seaduses olemas, kuid metsa säästva majandamise huvides on kehtestatud täiendav piirang– metsamajandamiskava kehtivuse ajal tehtavate uuendusraiete pindala ei tohi ületadametsamajandamiskava kehtestamise otsuses näidatud uuendusraiete pindala ja seda ka raieliikide jaraiutavate puistute enamuspuuliikide kaupa. Samal põhjusel ei tohi teha harvendusraiet suuremalpindalal, kui see on lubatud kehtestatud metsamajandamiskavas. Kui lageraie tegemiseks on vajatasuda metsa uuendamise tagatisraha, väljastatakse metsateatis märkega „lubatud“ pärast tagatisrahalaekumist.Neljas jagu “Metsa kasutamine” sisaldab paragrahve 34–39 metsa kasutamise viiside,metsakasutusõiguse kitsenduste, metsas toimuva riigikaitsealase tegevuse, raieõiguse võimetsamaterjali üleandmise või metsa raieks andmise ning metsamaterjali vedamise seaduslikkusetõendamise kohustuse ning puidu mõõtmise ja selle mahu määramise kohta. Metsamaterjaligateostatavatele tehingutele kohaldub eelnõu kohaselt kirjalikkuse nõue. Eelnõu definitsioonisttulenevalt ei käsitleta metsamaterjalina järgatud ja lõhutud küttepuid. Sarnaselt kehtiva seadusekäsitletakse raieõiguse üleandmisena ka metsamaterjali omandamise õiguse üleandmist.Jao tähtsaim säte käsitleb raieõiguse või metsamaterjali üleandmise või metsa raieks andmiseseaduslikkuse tõendamise kohustust (§ 37). Raieõigusena käsitletakse eelnõus õigust metsa raiudaomandiõigusest lähtuvalt – see õigus saab olla kas metsaomanikul või lepingu alusel kasvava metsaraiumiseks omandanud isikul. Raiumise õigus võib aga olla ka isikul, kellega raieõigust omav isikon teinud töövõtu- või teenuse pakkumise lepingu. Keskkonnainspektsiooni ettepanekul on sellesjaos uue normina sätestatud dokumendid, mis peavad raiet tegeval isikul raiekohas kaasas olema jamida ta peab esitama raiumise seaduslikkust kontrollima volitatud ametiisikule. See normvõimaldab keskkonnainspektoril raiekohas veenduda raie tegemise seaduslikkuses ja kohustabraiujat esitama dokumendid kohe, kui ametiisik seda nõuab, mitte hiljem, tagantjärele. Avalikõiguslikuisiku omandis oleva metsa ja piiramata või tähistamata erametsa kasutusõiguse uuekitsendusena tohib eelnõu kohaselt mootorsõidukiga piiranguteta sõita vaid metsamaal paiknevatelteedel, väljaspool teid aga ainult metsaomaniku loal.Viies jagu „Metsakaitse“ sisaldab paragrahve 40–42. Metsateatis on muudetud üksnes raietlubavast dokumendist ka metsa uuendamist lubavaks dokumendiks. Sellega püütakse vältida metsauuendamist kultiveerimismaterjaliga, mille kasutamine pole selles piirkonnas lubatud, võipuuliigiga, mis sellesse kasvukohatüüpi ei sobi, või võõrpuuliigiga, mis ei kuulu uuendamiselkasutada lubatud võõrpuuliikide loetellu. Seoses tagatisraha regulatsiooniga on täpsustatud kametsateatise menetlemisega seonduvat, ning sätestatud tagatisraha teatise sisu.Lisaks kehtiva seadusega sätestatule peab metsaomanik teatama keskkonnateenistusele kaitsealuste

More magazines by this user
Similar magazines