Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

liikide seni teadmata elupaikade või kasvukohtade ja pärandkultuuriobjektide avastamisest, et saaksvõimalikuks nende kaitse korraldamine.Juhuks, kui metsateatises kavandatud tegevuse lubamine või keelamine nõuab kooskõlastamistRiikliku Looduskaitsekeskusega või metsakaitsealase ekspertiisi tegemist, on metsateatiseläbivaatamise aega pikendatud 30 tööpäevani.Paragrahvi 41 lõiget 14 on võrreldes seni kehtiva seaduse asjaomase punkti sõnastusega lisatudsõnad “raiega, mis on raiutavas metsaosas õigusaktiga lubatud.” Sellega tahetakse vältida raietpuistus, mis on harvendusraie korras juba nii hõredaks raiutud, et sealt ei tohi enam midagi raiuda,vältida lubamatu raie tegemist hoiumetsas jne.Kehtiva seadusega võrreldes uued normid on esitatud eelnõu § 40 lõikeis 9 ja 10. Esimene annabvõimaluse sulgeda ekspertiisi alusel külastajatele aktiivseks puhkamiseks kasutatava metsaosajuhul, kui liigne külastuskoormus on hakanud või võib hakata metsa kahjustama. Eestis on tänaseksteada mitmeid kohti (näiteks Peipsi põhjarannik), kus metsad on juba tugevasti kahjustatud, liiv onpääsenud taimkatte hävimise tõttu liikuma jmt. Lõige 10 annab keskkonnaministrile õiguse piirataloomade häirimist nende sigimisperioodil (15. aprillist 15. maini). Seda on juba edukalt rakendatudRMK majandada olevates metsades (nn suvine raierahu).Kuues jagu “Riigimetsa majandamine” sisaldab paragrahve 43–52 riigimetsa majandamise jaselle finantseerimise korraldamise, riigimetsa majandamisel lubatud tulundustegevuse, riigimetsakasutusõiguse, raieõiguse ja riigimetsas metsamaterjali võõrandamise ning Riigimetsa MajandamiseKeskuse (RMK) kohta.Paragrahvis 48 on täpsustatud RMK-lt riigieelarvesse eelarvesse kantava uuendusraiete tuluarvestamise põhimõtteid. Mõistliku maksukoormuse tagamiseks on sätestatud, et uuendusraietestsaadud metsamaterjali müügituludest arvatakse maha metsamaterjali ülestöötamise hind, veo- jamüügikulud ning alles pärast seda kantakse 26% laekunud tulust riigieelarvesse.Tulenevalt vajadusest tasakaalustada senisest enam RMK tegevjuhtimist, määrab uus seadus eelnõukohaselt, et RMK juhatus on kolmeliikmeline ja viieaastase volitusega.Seitsmes jagu „Riigimetsa Majandamise Keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine”sisaldab paragrahve 53–65. Paragrahvis 53 on sätestatud RMK varaga seotud küsimused. RMKvara moodustub tema kasutusse antud riigivarast ja RMK enda tegevuse tulemusel tekkinud võisoetatud riigivarast. RMK valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara seaduste ja RMKpõhimäärusega kehtestatud korras (RMK põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus). Eelnõu sätestabRMK nõukogu ja juhatuse volitused varasid võõrandada või tasu eest kasutusele andapõhimäärusega kehtestatud korras. Selline lähenemine võimaldab RMK-l senisest efektiivsemaltoma varasid juhtida ja vähendab ministeeriumi koormust nendes küsimustes (nt RMK majandadaoleva Sagadi mõisa kõrvalhoone ruumide rendile andmise korral Eesti Postile vmt).Paragrahvides 63-65 on sätestatud RMK poolt vara omandamisega seonduvad küsimused.Viies peatükk “Riiklik järelevalve ja kahju hüvitamine” sisaldab paragrahve 66–67 metsamajandamise riikliku järelevalve ja keskkonnale tekitatud kahju ning selle hüvitamise kohta.Tingituna vajadusest mitte ühitada omavahel riiklikku järelevalvet (haldusõigus), kahju hüvitamist(eraõigus) ja vastutust (väärtegude eest) reguleerivaid sätteid, on eelnõu kohaselt senisemetsaseaduse 7. peatükk jagatud kaheks peatükiks: “Riiklik järelevalve ja kahju hüvitamine” ja“Vastutus” (paragrahvid 68–72).Kehtiva metsaseaduse kohaselt on keskkonnale tekitatud kahju liigid sätestatud seaduses, kuid

More magazines by this user
Similar magazines