Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

Päritolupiirkond – liikide või alamliikide jaoks piirkond või piirkonnad, millel on sarnasedlooduslikud tingimused ja mille puistud või seemneallikad on fenotüüpsete või geneetilisteomaduste poolest sarnased.Rekreatiivne kasutamine – metsa kasutamine virgestuseks.Rekreatsioon – virgestus, aktiivne puhkus.Rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kaugusel juurekaelast, st kohast, kuspuutüvi hargneb juurteks (nn rinna kõrgusel).Rinnaspindala – puutüve mõttelise läbilõikekoha pindala 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast (nn rinnakõrgusel). Puistu rinnaspindalaks nimetatakse kõikide selles puistus kasvavate puuderinnaspindalade summat, mida väljendatakse ruutmeetrites hektari kohta. Puistu rinnaspindalamääratakse relaskoobi abil puistu esimese ja teise rinde jaoks.Seemnepuu – lageraie korral raiesmiku uuendamiseks kasvama jäetud hea kvaliteediga puu, misannab seemet loodusliku uuenduse tekkeks.Seemnekandvusiga – vanus, milles mingi puuliigi puud hakkavad regulaarselt seemneid kandma.Eestis saabub seemnekandvusiga harilikul kuusel 30–50 aastaselt, harilikul männil 25–35 aastaseltja arukasel 20–30 aastaselt.Sulglohk – maapinna nõgu, mis on ümbritsetud kõrgema alaga. Sulglohke liigitatakse sõltuvaltsellest, kas need on põhijoonelt ümarad või piklikud: lehter, liud, häil, kauss, pali, mold, haudmik.Säilikpuu – lageraie korral teiseks raieringiks kasvama jäetav elujõuline puu, millest saab järgmiseraie ajal eriti jämedat puitu.Täius – suhtarv, mis iseloomustab kasvuruumi kasutamist puistus. Arvutatakse puistu rinnaspindalavõi hektaritagavara jagamise teel samast puuliigist ja sama kõrgusega puistu samade näitajatega,mis on antud standardtabelites.Tüvepuit – puu tüves sisalduv puit.Vääriselupaik (varem nimetatud võtmebiotoop )– kaitset vajav kuni 7 ha suurune alatulundusmetsas ja kaitsemetsas, kus kitsalt kohastunud ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikideesinemise tõenäosus on suur.Ökosüsteem – isereguleeruv funktsionaalne süsteem, mis koosneb elusorganismidest (kooslusest) jasellest eluta keskkonna osast, mida organismid on oluliselt muutnud.Ülarinne – sama, mis esimene rinne (vt metsa rinne).5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õiguseleEelnõu ettevalmistamisel on arvesse võetud EÜ Nõukogu direktiivist 99/105/EÜ“Metsapaljundusmaterjali turustamise kohta” (EÜT L 11, 15.01.2000) tulenevatkultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkondade piiritlemise nõuet ja EÜ Nõukogudirektiivist 68/89/EÜ “Toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise koht”(EÜT L 32, 06.02.1968) tulenevat EMÜ toorpuidu liigituse järgi klassifitseerimise korrakehtestamise nõuet. Euroopa Parlamendi ja nõukogu metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seiremääruse 2152/2003/EÜ (Forest Focus) Euroopa Ühenduses elluviimiseks antakse eelnõu kohaselt

More magazines by this user
Similar magazines