Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

prognoosida halduskulude kasvu 3% aastas, mis tähendab iga aasta ligi 0,5 mln krooni täiendavatfinantseerimist. Aastateks 2006–2010 prognoositakse kulutusi metsateatiste menetlemisele,raiekohtade ja metsauuenduse kvaliteedi kontrollimisele metsas ning üld- ja detailekspertiisidetegemisele kokku summas 74,7 mln krooni.Vääriselupaikadega seotud toetuste maksmise kulu sõltub eelkõige lepingutega võetud kohustusteulatusest. Lepinguid on sõlmitud erametsaomanikega alates 2003. aastast. Kaitset väärivatevääriselupaikade kogupindala küünib 4000 hektarini. Riigi suurimad kulutused on seotudkeskkonnakaitse (vee- ja pinnase kaitse, asulate kaitse müra ja tormide eest jm) eesmärgilkehtestatud piirangute metsaomanikele kompenseerimisega. Eelnõu kohaselt kompenseeritaksemetsaomanikele piirangutest tulenevad olulised kulutused ja saamata jäänud tulu nende metsadeosas, mille keskkonnaminister nimetab § 19 lõike 2 alusel kaitsemetsadeks. Prognoosi kohaselttähendab see iga-aastast kulu 48–50 mln krooni, mis teeb perioodil 2006–1010 kokku 248,3 mlnkrooni.Erametsaomanike toetatakse eelkõige metsakahjustuste likvideerimisel. SihtasutuseErametsakeskus kaudu toimub erametsaomanike nõustamine ning ühistegevuse edendamise jametsade majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete väärtuste suurendamise toetamine. Kõiknimetatud toetused on sätestatud ka kehtivais õigusaktides, kuid praktikas pole neid ressurssidepuudumise tõttu täiel määral rakendatud. Nende toetuste efektiivne rakendamine eeldab iga-aastastfinantseerimist umbes 25,7 mln krooni ulatuses ja aastatel 2006–2010 moodustab kogukulu 128,4mln krooni.Hinnangute järgi tekitatakse piirangute (lühema uuendamisperioodi, seemnepuude jätmise,tagatisraha maksmise ja raievanuse suurendamise) kehtestamisega metsaomanikele kulutusi võivähendatakse tulu 80–95 mln krooni võrra aastas. Lisaks moodustavad metsavarumispiirangutekehtestamisega loomade sigimisperioodil metsavarumise ja puidutöötlemisega tegelevatelettevõtetel saamata jääv tulu või suurenevad kulutused (seoses laovarude suurendamise vajaduse,liisingukulu ja töötasu püsikulu säilimisega) 36–37 mln krooni aastas. Metsaomanike jametsatööstusettevõtete kulutused, mis suurenevad uute piirangute kehtestamise tõttu, võivadmoodustada aastatel 2006–2010 kokku 635,2 mln krooni.7.Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused ja seaduse rakendamise eeldatavad tuludSeaduse rakendamise esimesel aastal suurenevad riigieelarve kulud 2005. aastaga võrreldes ligi 55mln krooni võrra ja edaspidi keskmiselt 8,6 mln krooni aastas. Kulude suurenemine on vajalik, etrahastada seaduse kehtestamisega kaasnevaid ekspertiise ja uuendusraiete kontrollimist. Suurendadatuleb ka metsakorraldamise ja lennupildistamise mahtu, et tagada inventeerimisandmetenõuetekohasus. Oluliselt suurenevad ka riigieelarvekulutused seoses metsamajandamispiirangutekompenseerimisega (suureneb kompensatsioonide maksmise maht vääriselupaikade kaitselepingutealusel ja metsa kaitsemetsaks määramise korral). Esimese aasta kulude kasvu on võimalikjärgmistele aastatele edasi lükata, kuid sel juhul tuleb arvestada seaduse rakendamise väiksemaefektiivsusega.8. RakendusaktidEelnõu kohaselt tuleb metsaseaduse alusel kehtestada järgmised õigusaktid.Vabariigi Valitsuse määrused:1. Riigimetsamaa minimaalne pindala maakonnas (siin ja edaspidi viide metsaseaduseeelnõule – § 5 lg 2).2. Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine ja registri põhimääruse kinnitamine(§ 9 lg 2).

More magazines by this user
Similar magazines