Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

10);6) Metsa uuenenuks lugemisel nõutav puude minimaalne arv ühel hektaril jaarvesse võetavate puude minimaalne kõrgus (§ 24 lg 7);7) Juuremädaniku tõttu raiutud puistute uuendamisele esitatavad nõuded (§ 24lg 10);8) Metsa uuendamise võtete rakendamise tähtaja pikendamise kord (§ 25 lg 7);9) Metsauuendusalase ekspertiisi tellimise ja tegemise kord (§ 25 lg 3);10) Seemnepuudele, säilikpuudele ja elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetavatelepuudele ja nende säilitamisele esitatavad nõuded, samuti elustiku mitmekesisusetagamiseks vajalike puude maksimaalne lubatav kogus (§ 29 lg 3);11) Puistu vanus, millest alates lageraie on lubatud (§ 29 lg 5);12) Puistu keskmine rinnasdiameeter, millest suurema rinnasdiameetriga puistuteraiumine lageraie korras on lubatud (§ 29 lg 6 p 1);13) Puistu rinnaspindala (täius), millest väiksema rinnaspindalaga puistute raiuminelageraie korras on lubatud (§ 29 lg 6 p 2);14) Häilraiel sisseraiutavate häilude arv ja suurus (§ 30 lg 3);15) Metsatüübid, kus turberaiete tegemine on lubatud (§ 30 lg 5);16) Puistu esimese rinde rinnaspindala (täiuse) lubatud alammäär pärast turberaieiga järku (§ 30 lg 7);17) Enne järgmise raiejärgu tegemist raielangil olemasolevate puude nõutavminimaalne arv 1 hektaril ja arvesse võetavate puude minimaalne kõrgus (§ 30 lg7);18) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad puistus teha hooldusraiet (§ 31lg 4);19) Puistu rinnaspindala (täiuse) lubatud alammäär pärast harvendusraiet (§ 31lg 4);20) Puistut iseloomustavad tunnused, mis lubavad puistus teha turberaiet (§ 30lg 7);21) Sanitaarraie korras raiuda lubatud puude olulised tunnused (§ 31 lg 3);22) Nõuded kasvama jäävate puude ja loodusliku uuenduse, raielangi mulla ningümbritseva metsa ja metsamulla kaitseks (§ 33 p 1);23) Elustiku mitmekesisuse ning pärandkultuuriobjektide kaitsenõuded (§ 33 p 2);24) Metsa kokkuveoteedele esitatavad nõuded (§ 33 p 3);25) Raielankide raiejäätmetest puhastamise viisid ja kord (§ 40 lg 4);26) Pestitsiidide metsas kasutamise juhud (§ 40 lg 5);27) Pinnase kahjustamise maksimaalne lubatud määr metsa uuendamisel ja raiel(§ 40 lg 6);28) Metsakaitsealase ekspertiisi tellimise ja tegemise kord (§ 40 lg 11);29) Vaigutamise ja mahlalaskmise piirangud (§ 40 lg 11).22. Erametsanduse toetamise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, vääriselupaigakaitseks kinnisasja isikliku kasutusõigusega riigi kasuks koormamise tingimused, toetusetagasinõudmise kord ning metsamajandamiskava koostamise toetuse määr (§ 10 lg 11 ja12).Riigimetsa valitseva ministri määrused1. Riigimetsa majandaja kontrollimise kord (§ 43 lg 7).2. Riigimetsa majandaja osutatavate teenuste nimekiri (§ 44 lg 2).Kehtiva metsaseaduse kehtetuks tunnistamisel muutuvad mitmed määrused kehtetuks kuiõigusliku aluseta määrused, nt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määrus nr 93 „RiigimetsaMajandamise Keskuse valduses oleva vallasvara, mis ei ole vajalik riigimetsa majandamiseks jatulu saamiseks, üleandmise ja võõrandamise korra kinnitamine” (RT I 1999, 30, 418), VabariigiValitsuse 12. märtsi 1999. a määrus nr 92 „Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses oleva

More magazines by this user
Similar magazines