Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

Seletuskirja lisa 1Seaduse mõju analüüs peamiste tulude ja kulude kaupaMõju 2006 2007 2008 2009 2010Raiemaht (mln tm) 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5Metsauuenduse maht (ha) 16000 16000 16000 16000 16000Metsakorralduse maht (ha) 70000 100000 115000 150000 150000Raiete seaduspärasuse kontrollaktide 5537 6349 6421 6421 6100arvMetsauuenduse edukuse10707 11653 13580 13637 10859kontrollaktide arvMetsakaitsealaste ekspertiiside arv 1268 1331 1398 1468 1541Lepingutega kaitstud1600 2400 3200 4000 4000vääriselupaikade pind (ha)Ebaseadusliku raie maht (mln tm) 0,09 0,12 0,10 0,09 0,08Metsanduse tööhõive 5311 5311 5305 5305 5030Keskmine brutokuupalk metsanduses 6844 7186 7545 7923 8319(kr)Riigi kulud (mln kr):Metsakorralduse kulu 12,4 16,6 24,4 25,9 26,5Metsateatiste menetlemise, raiete ja 13,9 14,6 15,0 15,6 15,6metsauuenduse kontrollimise jametsakaitsealase ekspertiisi kuluVääriselupaikadega seotud toetuste 5,1 8,2 11,3 14,4 14,4kuluKaitsemetsade majandamispiirangute 48,7 49,9 49,9 49,9 49,9kompenseerimise kuluErametsanduse toetamise kulu 20,9 23,5 26,0 28,0 29,0Metsakahjustuste likvideerimise 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2toetamise kuluMetsaomanike ja ettevõtjate kulud(mln kr)Loomade sigimissperioodil raiete 36 36,3 36,6 36,9 37,3piiramisega tekitatav kuluVõimalike raievanuste tõstmisest 10 15 17 17 17tulenev kuluMetsa uuendamise nõuetest (lühem 70 74 78 77 77uuendamise periood, seemnepuud,tagatisraha) tulenev kuluRiigieelarve tulud (mln. kr)Ebaseaduslike raiete eest määratudtrahvid1,5 1,9 1,7 1,7 1,7

More magazines by this user
Similar magazines