Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

6) Metsakahjustuste levikAastatel 2000–2004 on metsakahjustuste ulatus püsinud 11,2–21,8 tuh ha tasemel aastas, millestsuurema osa moodustavad ulukite ja juuremädaniku põhjustatud kahjustused. Selline tase onsaavutatud tänu tõhusale tulevalvele, ulukiasurkonna suuruse reguleerimisele, järelevalvele metsadeseisundi üle ja ekspertiisile ning metsaomanikele kohustuslike metsakaitsemeetmete kehtestamisele.Eelnõu kohaselt sätestatakse seadusega metsakahjustuste ennetamise, nende leviku tõkestamise jaseire (sh rekreatsioonist tekkivate kahjustuste seire) nõuded. 2005 aasta jaanuaritormi kahjustusedeeldatavalt mõnevõrra suurendavad lähiaastate vastavaid näitajaid.7) Metsa mitmekülgse kasutamise võimaluste eiramine, tööhõive langus ja metsaomandimadal tootlikkusÜleeuroopalise metsakaitse protsessi Helsingi resolutsiooni kohaselt peab metsade majandaminetagama nii keskkonna optimaalse seisundi kui majanduse seisukohalt optimaalse hulga kaupu jateenuseid nii üleriigilisele kui kohalikule tasandile. Ühiskonna vajaduste optimaalseksrahuldamiseks peab soodustama metsade mitmekülgset kasutamist. Samas peab riik tagamametsanduse arengu jaoks vajaliku tervikliku õigusliku, institutsioonilise ja majandusliku aluse, etoleks võimalik metsa säästvalt majandada ning teha metsandusse pikaajalisi investeeringuid.Säästva metsanduse arendamisel tuleb kaasa aidata uute töökohtade moodustamisele ja seda eritimetsaga seotud tegevuse mitmekesistamise kaudu.Puudub objektiivne ülevaade metsade mitmekülgsest kasutamisest (v.a jahindus ja puidutootminening RMK puhkealadel tehtud külastatavuse uuringud). Mingil määral on olemas andmedmetsamarjade ja seente kaubanduse kohta. Samas moodustab ekspertide hinnangul metsakõrvalkasutuse maht alla 5% tänastest metsaomanike tuludest ja olulist valdkonna arengut poletäheldatud. Tähelepanuväärne on, et seoses uue tehnoloogia kasutuselevõtuga suurenebtraditsioonilise metsavarumise ja metsakasvatuse tootlikkus ning seoses piirangute kehtestamisegavähenevad tootmismahud, mis omakorda vähendab tööhõivet. Võib prognoosida, et tänasegavõrreldes väheneb aastaks 2010 tööhõive traditsioonilises metsakasvatuses ja -varumises kuni 25%e rohkem kui 1500 töökoha võrra. Olukord on seda halvem, et tegemist on valdavalt töökohtadegamaal.Puidust sõltumatute toodete ja teenuste turule toomine eeldab metsaomanikelt investeeringuid.Avalike huvide ja vajaduste rahuldamine (eelkõige metsa kaitsefunktsiooni tagamine) ilmaküllaldase kompensatsioonimehhanismita on vähendanud metsamajanduse pikaajalist tootlikkust(rentaablust) ja pole motiveerinud metsaomanikke metsandusse (sh puidust sõltumatute teenustearendamisse) investeerima. Seadusega sätestatakse alus erametsaomanikele kaitsemetsadekasutamise piirangutest tulenevate kulutuste kompenseerimiseks. See peaks motiveerimametsaomanikke majandama oma metsi kaitsefunktsioone silmas pidades ja nende efektiivsettoimimist edendades. Seadusega on sätestatud ka erametsanduse toetamise üldised põhimõtted.Seadusega sätestatakse olulisemad metsa kasutamise viisid, sh loetletakse kõrvalkasutuseolulisemad valdkonnad, seatakse metsa kasutamise kitsendused kolmandatele isikutele janimetatakse toimingud säästmispõhimõtteid eirava kõrvalkasutuse piiramiseks.8) Metsavargused ja maksupettused. Puiduga tehtavate tehingute ebakorrektsusMetsavargused kahjustavad nii looduskeskkonda (nt raie kaitsealal või vääriselupaigas) kuivähendavad metsaomaniku võimalusi oma omandit tulusalt ja säästlikult majandada (vargus tekitabmetsaomanikule varalist kahju ja lisaks jääb omanikule kohustus lagedaks raiutud ala uuendada).Metsavarguste ohjeldamiseks sätestab seadus raieõiguse ja metsamaterjali veo seaduslikkusetõendamise nõude. Seaduse kohaselt peavad metsamaterjali müüjad ja ostjad deklareerima tehingudMaksu- ja Tolliametis. See annab võimaluse müügimahtude võrdlemiseks ja on maksuauditieelvaliku aluseks.

More magazines by this user
Similar magazines