Vydání - Město Kroměříž

mesto.kromeriz.cz
  • No tags were found...

Vydání - Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008EDITORIALRok plný výročíMáme za sebou rozpačitou zimu, která nepřinesla příliš sněhu amrazu, zato přispěla k přemnožení zahradních, polních i lesních škůdcůnebo chřipkových virů. Když je mráz jako na Sibiři, horšíme se, žese protopí, když je zima „o ničem“, zase jsme nespokojení, protože nanás všude číhají virózy nebo zákeřná klíšata. Nicméně je před námikrásný měsíc máj s rozkvétající přírodou. O městech v máji napsalibásníci snad ty nejkrásnější verše.Svěží jarní zeleň se v plném nasazení zaskví i v obou kroměřížskýchzahradách, Květné a Podzámecké, které šlechtí titul památkyUNESCO. Už desátý rok, což je důvod k připomenutí úsilí velkéhotýmu nadšených pracovitých lidí, z nichž každý podle svých možností,zkušeností a vědomostí přispěl k tomu, aby komisaři UNESCOv japonském Kjótu vyslovili 5. prosince 1998 „the Gardens and Castlein Kroměříž on the World Heritage List“.Mám před sebou Katalog výstavy 100 let českého národního života1848 - 1948 v Kroměříži roku 1948. Jubilejní výstava, která bylapřehlídkou stoletého vývoje našeho národa v hospodářství, politice,kultuře i ve společenském životě.V roce s osmičkou na konci si připomínáme nejedno výročí. Před160 lety šlapaly po kroměřížské dlažbě a zámeckých schodech takovéosobnosti jako například František Palacký, K. H. Borovský, J. K. Tyl,F. L. Rieger a řada dalších. Poznávali úplně jinou Kroměříž, než jakvypadá dnes, ale žili tu lidé, kteří měli svoje starosti, představy, přáníi víru. Kdo ví, s jakými otázkami budou na náš současný život nahlížetbadatelé v roce 2168. Zcela určitě i je udiví některá řešení, o nichžmy uvažujeme jako o nejsprávnějších.Na podzim si budeme připomínat i důležitý rok 1918, kdy vzniklaČeskoslovenská republika zásluhou cílevědomého vyjednávání politikův čele s Tomášem Garrigue Masarykem, prvním prezidentem ČSR.„Dne 29. října 1918 bylo na náměstí celkem málo lidí, stáli v hloučcícha živě rokovali. O věž staré radnice byl opřen žebř a na něm stál muž,který sundával rakouské orly z hejtmanství a soudu. Z Vodní ulice vyběhlatlupa chlapců, kteří nesli rakouského orla z firmy nějakého dvorníhododavatele. Hoši zahnuli ke kašně na náměstí a tam toho orlas jásotem utopili. V kašně té byli také utopeni shora vzpomenutí plechovíptáci starého Rakouska. jeden venkovan z radosti nad tím hodildo kašny také několik papírových korun a dvoukorun a hůlkou je posílalke dnu. Na nové radnici se pak konala ustavující schůze okresníhoNárodního výboru, venku se kupilo mnoho obecenstva, které veselerozprávělo. Na náměstí se také objevovali vojáci. Někteří již měli místocísařského knoflíku na čepici slovanskou trikoloru, jiní ten odznak Rakouskaz čapky odřezovali, jiní i hvězdičky z límců odhazovali,“ popisujeudálosti prvního dne svobody v Kroměříži František Kožík.V srpnu, to už je novodobá historie, uplyne 40 let od vojenskéhovpádu pěti armád Varšavské smlouvy. Ďábelský povel přišel z Moskvy.Milionům lidí změnil životní osudy. Určitě archivy o těchto událostechvyjeví nové podrobnosti. Jubilejních let s osmičkou na konci je dalekovíc, například 1938, každý si k nim připojí to, co zná sám nejlépe.My vstupujeme do probouzející se přírody roku 2008. Tak a je tenkrok pro vás šastný. M. KarásekOBSAHEditorial ................................................... 3Návštěva švýcarského diplomatav Kroměříži ............................................. 4Uzavírka mostu přinese řidičůmkomplikace ............................................... 5Kroměříž připravuje oslavy DneZemě ......................................................... 6Radnice reklamuje regeneraci sídlištěBělidla ............................................ 7Kroměřížští pedagogové slaviliDen učitelů ............................................. 8Majitelé psů budou pod přísnějšíkontrolou ................................................ 9Kroměříž se může pochlubit studentskýmparlamentem ....... 10-11Pohlednice z partnerských měst.............................................................. 12-13Výroční jednání Klubu UNESCOKroměříž ................................................ 14Česko-rakouská společnost Kroměříž....................................................... 15Městská policie zasahuje ......... 16Bude v Kroměříži důstojná galeriemoderního umění? ......................... 17Nabídka kulturních a společenskýchprogramů ....................... 18-20Divadelní manželské vraždění ... 21Klub seniorů sdružuje stále aktivníčleny .................................................. 23Děti nabídly zcela nové pohledyna Kroměříž ......................................... 24Kroměřížské taneční hvězdy zazářily............................................................. 25Kroměříž je mým druhým domovem.......................................................... 26Muzeum Kroměřížska přibližujekulturu orientu ................................... 27Bývalá kroměřížská sladovna sepromění v byty ................................. 28I mosty mají bohatou historii ... 29Zdroje a tradice kulturnosti Kroměříže.................................................... 30Představujeme kroměřížský sporta sportovce .................................. 31-34Web stránka Kroměřížský zpravodaj:http://www.mesto-kromeriz.cz/kz.asp3


ZPRÁVY Z RADNICEKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Sociálním službám přibude další objektObjekt bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici bude po přestavbě sloužit sociálním službám. Vznikne zdedomov menšího typu s kapacitou pro 54 seniorů. Foto: -kam-Radnice reklamuje regeneraci sídliště Bělidla7Kroměřížské sídliště Bělidla prošlo v uplynulém rocev rámci programu regenerace panelových sídliš úpravami,které zahrnovaly opravu chodníků, úpravu veřejnýchploch a instalaci městského mobiliáře. Přestože regeneraceoficiálně skončila s posledními dny loňského roku,na sídlišti se bude pracovat i letos zjara. Radnice totižnebyla s odvedenou prací zhotovitele spokojena a přistoupilak reklamaci.S výsledkem regenerace nebyli spokojeni jak obyvatelésídliště, tak i vedení města. „Firma Stavby silnic a železnicna sídlišti Bělidla neodvedla profesionální práci. Nássamotné to překvapilo, protože se zakázkou, kterou jsmefirmě zadali v minulosti, jsme byli spokojeni. Nyní budemepožadovat, aby byly veškeré vady v rámci reklamaceodstraněny,“ uvedl kroměřížský starosta Miloš Malý.S dodavatelem již bylo dohodnuto, že k odstranění vaddojde v nejbližších dnech. „Zejména se jedná o nové osazenía konstrukční dořešení špatně instalovaných laviček,doplnění ornice podél obrubníků, zarovnání terénuv místech, kde byla tráva rozježděna, dosazení trávníků,předlažbu některých úseků chodníků či jejich odvodnění,“uvedl Josef Císař z oddělení investic kroměřížské radnice.Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Koplíkaplatí na dílo záruka 60 měsíců od data předání.„Jsme však dohodnuti, že nejpozději do 30. dubna budouvšechny vady odstraněny. A pokud bude příznivé počasí,není důvod, aby to nebylo dřív,“ dodal Koplík.Projekt regenerace sídliště Bělidla zahrnoval opravy arekonstrukci všech chodníků od ulice Tovačovského poprodejnu Albert, dále výměnu laviček, košů na odpadky aněkterých dalších prvků. Z dotačního titulu radnice získala5 130 000 korun, přičemž celkové náklady činily7 190 875 korun.-pz-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008ZPRÁVY Z RADNICEKroměřížští pedagogové slavili Den učitelůFoto: P. ZrnaVíce než 130 pedagogů z kroměřížských škol se večtvrtek 27. března sešlo v Domě kultury v Kroměříži, abyzde společně oslavili Den učitelů a připomněli si výročínarození učitele národů J. A. Komenského. Kroměřížskáradnice se každoročně snaží vyzdvihnout práci učitelů,z nichž mnozí se věnují výchově a vzdělávání nad rámecsvých povinností, s nasazením překračujícím běžnou pracovnídobu a často i na úkor svého volného času.Letoší oslava Dne učitelů v Kroměříži doznala několikazměn. „V minulosti jsme vždy vybrali desítku pedagogů,kterým starosta města předal ocenění, ovšem poděkovánísi podle mého názoru zaslouží všichni. Proto jsmese rozhodli, že letos místo udělení cen připravíme malouVýzkum dopravního chování obyvatelstva8oslavu pro všechny naše pedagogy,“ vysvětlil vedoucíradničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek.Podle něj byli na tuto oslavu pozváni učitelé z mateřskýcha základních škol, včetně pedagogů střediska volnéhočasu. „Měli možnost setkat se, popovídat si spolu nejen oproblémech týkajících se školství,“ sdělil Pánek. Pedagogypřivítala místostarostka města Jarmila Číhalová, kterámá na radnici oblast školství na starosti, a kromě starostyMiloše Malého mezi ně zavítali i poslanci ParlamentuČR Josef Smýkal a Zdeněk Škromach. O kulturní programse postarali komorní orchestry a sólisté Konzervatoře P. J.Vejvanovského a swingový orchestr Karla Malenovského.-pz-V termínu od 15. března do 30. června 2008 bude veměstě Kroměříži probíhat dotazníkové šetření na témakaždodenního cestování. Dotazníkové šetření bude realizovánospolečností GfK Praha, s.r.o., a anonymní databudou posléze zpracovávat výzkumníci Univerzity Karlovyv Praze. Se získanými údaji bude zacházeno v souladuse zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníchúdajů. Účast ve výzkumu je dobrovolná, přesto se organizátořiprůzkumu na občany obracejí s prosbou o vstřícnostvůči tazatelům. „Odpovědi na výzkumné otázkyumožní lépe porozumět důvodům volby různých dopravníchprostředků a doufáme, že tak mohou přispět ik řešení některých dopravních problémů ve vašem městěa regionu,“ uvedla Markéta Braun Kohlová z UniverzityKarlovy v Praze. Závěrečné výsledky výzkumu budouposkytnuty městskému úřadu a zveřejněny na internetovýchstránkách. K zodpovězení otázek není třeba mítžádné zvláštní znalosti.


ZPRÁVY Z RADNICEKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Radnice bude častěji kontrolovat neukázněnémajitele psůKroměřížské radnici dělají starosti neukáznění majitelépsů. Někteří z nich nerespektují pravidla pohybu svýchčtyřnohých miláčků, nedodržují povinnost registrace čizákladní hygienické záležitosti, jako je úklid výkalů přivenčení. Vedení města se proto rozhodlo přitvrdit v tétověci a prostřednictvím městské policie bude pejskaře častějikontrolovat a v případě prohřešků pokutovat.„Obzvláště na sídlištích jsou psí exkrementy opravduproblémem. Někteří lidé své psy venčí, kde se jim zachce,a neobtěžují se ani použít sáčků, které jim zdarma nabízíme,což nás ročně stojí nemalé peníze. Takový přístuptolerovat nemůžeme,“ upozornil kroměřížský starosta MilošMalý. Stojany pro soupravy na psí exkrementy jsoupřitom v Kroměříži umístěny na odpadkových koších vevybraných částech města již od roku 2001. „Pořízení stojanůtehdy radnici přišlo na 150 tisíc korun. Náklady naAKTUÁLNĚ Z RADNICEpořízení papírových sáčků činí ročně 120 tisíc korun.Celkem je v kroměřížských ulicích rozmístěno asi 90stojanů se sáčky na psí výkaly,“ uvedla Pavla Cieleckáz odboru služeb kroměřížské radnice. Použité sáčky byobčané měli vhazovat do košů na odpadky, přičemž nákladyna odvoz odpadkových košů ve městě činilyv loňském roce 2 miliony 565 tisíc korun. Náklady naprovoz celého systému jsou tedy až příliš vysoké na to,aby neukáznění pejskaři daná pravidla ignorovali. „Městskápolicie dostala úkol, aby se problematice venčenípsů věnovala se zvýšenou pozorností,“ dodal starosta.V Kroměříži bylo k 31. prosinci 2007 registrováno celkem2326 psů. Mnozí majitelé ovšem chovají psy takzvaněnačerno, aniž by je na radnici nahlásili. Proto se strážníciv následujících týdnech zaměří i na kontrolu psíchznámek. -pz-• V průběhu jarních měsíců zajistil Odbor služeb Městského úřadu v Kroměříži úklid a údržbu městskýchpozemků na Lutopecké ulici. Byly odstraněny zbytky bývalých zemědělských staveb, vyřezány náletovédřeviny a pracovníci upravili terén tak, aby tu mohla být zaseta tráva. Následnou pravidelnou údržboua kultivací tu vznikne volná plocha, na níž bude možné volně cvičit a venčit psy.• Zanedbaný pozemek někdejšího sadu na sídlišti Zachar poskytoval příležitost ke shromažování part,jež vyvolávaly nepokoje a rušily noční klid v okolí. Rovněž tato plocha v majetku města se dočkalagenerálního úklidu. Byly odstraněny náletové dřeviny a důkladně prořezány původní stromy. Celý prostor setímto zákrokem prosvětlil a pročistil, takže jej lze využít například ke hrám dětí.• Počátkem dubna zahájila odborná firma Cyril Dragon Chropyně rekonstrukci chodníku na pravéstraně Vrchlického ulice v Kroměříži. S obnovou souviselo pokácení některých velmi starých stromů, jejichžkořeny prorůstaly pod chodníkem až k domům. Vzhledem k nerovnostem nebylo možné provádět zimníúdržbu chodníku a docházelo k zatékání vody k základům domů. Oprava bude dokončena v poloviněkvětna. Hodnota díla přesahuje 1,5 milionu korun.• Na základě obecně závazné vyhlášky města Kroměříže 4/2006 je povinností občana uhradit místnípoplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníchodpadů do 20. ledna. V únoru byly všem dlužníkům zaslány poštovní poukázky jako upozornění nanedoplatek. Máte poslední šanci uhradit poplatek na rok 2008 bez penále 500 korun na osobu.Bližší informace vám rády podají pracovnice odpadového hospodářství na tel. číslech 573 321 206,573 321 207 nebo 573 321 269.• V Kroměříži funguje od 1. dubna letošního roku půjčovna kol v prostorách nádraží ČD. K dispozici mášest jízdních kol, která jsou vlastnictvím města Kroměříže. Provozovatelem půjčovny jsou na základěmandátní smlouvy České dráhy, a.s. Kontaktním místem je pokladna ČD, kde je k dispozici provozní řád. Naněkterých tratích ČD je umožněn převoz těchto kol zdarma.9


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Kroměříž se může pochlubitstudentským parlamentemStejně jako na celém území České republiky vznikl iv Kroměříži studentský parlament. Hustotou středních školna počet obyvatel nemá Kroměříž na Moravě konkurenci. Iproto bylo zarážející, že v době, kdy v jednotlivých středníchškolách už dávno úspěšně pracovaly, kroměřížskýstále čekal na svůj vznik. S myšlenkou na jeho založenípřišel pedagog Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a současnýkoordinátor Mgr. PavelMotyčka.„V naší škole začal studentskýparlament fungovatuž před několika roky a myslímsi, že pracuje velmi dobře.(Jakub Omelka, druhýz koordinátorů a studentkroměřížského gymnázia, jerovněž předsedou Krajskéhoa Národního parlamentudětí a mládeže). Vznikl zespolečné potřeby studentů ivedení školy jako orgán prospolupráci i jako prostor, kdestudenti mohou prezentovatsvé podněty a připomínky,s nimiž se dál pracuje jakos hodnotnými a cennýmináměty. Pro mladé lidi mádůležitou hodnotu, protoženajednou zjistí, že s niminěkdo komunikuje, že je považujeza své partnery, žemohou jménem studentůvyjednat určité podmínky.Studenti se tu učí pravidlům týmové práce, zdokonalují sev komunikaci a zásadách argumentace, seznamují ses principy parlamentní demokracie.“Impulsem pro založení Studentského parlamentu městaKroměříže bylo fórum vyhlášené městem, kde se jehopředstavitelé ptali na problémy mládeže. Ze strany mladýchbyl o tuto formu komunikace velmi malý zájem.„Tehdy mě napadlo, že studenti hledají jiný způsob prezentacesvých názorů a ty by mohl prezentovat právěstudentský parlament,“ vzpomíná na začátky koordinátorPavel Motyčka. „Odbor školství, mládeže a sportu Městskéhoúřadu v Kroměříži oslovil vedení všech středníchškol ve městě s nabídkou založení studentského parlamentu.Převážná většina pochopila jeho význam a svézástupce delegovala. Kdo chce pracovat, ten se přidá.“10ŠKOLSTVÍNevýhodou studentského parlamentu je, že v něm mladípracují jen krátce. Než se rozkoukají, než získají zkušenostia kontakty, už se připravují k maturitě a své vedlejšípovinnosti odkládají. Velká část studentů do kroměřížskýchškol dojíždí, takže v pátek odpoledne město opouštějí.V polovině března jste se v Kroměříži setkali se zástupciMladého parlamentu města Nitry. Bylo to setkáníFoto: -kam-užitečné? „V žádném případěnechceme objevovatuž dávno objevené av praktickém životě vyzkoušenévěci. Proto rádi přijímámejakou- koliv radu apomoc. Chceme navázatkontakty s parlamenty vokolních městech, protojsme rádi naslouchali ipartnerům z Nitry. Věřím, žetoto setkání nebylo poslední,zaznělo pozvání nadalší, což mě potěšilo,“ říkáPavel Motyčka.Velkou oporu má studentskýparlament veměstě Kroměříži. Na společnájednání jim uvolnilozasedací místnost zastupitelstva,projednávanézáležitosti a výstupy jsoupečlivě sledované. Městopodpořilo i konání Dnestudentů města Kroměříže,který se chystá na 23.dubna. Studenti se představí na výstavě fotografií, připravujísoutěže mezi školami v různých i netradičních sportovníchdisciplínách, uspořádají fórum středoškolské mládeže- setkání studentů s představiteli města, na pódiíchse představí studentské kapely a sváteční den doplnířada dalších doprovodných akcí.Cílem projektu je, aby studenti dostali možnost zasahovatdo řešení problémů města a aby se celkově zlepšilakomunikace mezi mladou generací a volenými představiteli.Studenti by měli mít možnost nejen se vyjadřovatk předloženým problémům, o kterých jednázastupitelstvo, ale také přinášet vlastní řešení. „Do jakémíry se studenti skutečně zapojí do dění ve městě nyní,závisí už jen na jejich aktivitě a přístupu,“ zdůraznil PavelMotyčka. M. Karásek


ŠKOLSTVÍKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Kroměřížský studentský parlament na svých zasedáních v současné době řeší organizaci a program Dne studentůKroměříže, který se bude slavit na Velkém náměstí 23. dubna po celý den. Představí se na něm téměř všechny středníškoly sídlící na území Kroměříže. Foto: -kam-Setkání zástupců Studentského parlamentu Kroměříže a OZ Mladého parlamentu Nitry na kroměřížské radnici.Foto: -kam-11


ZPRÁVY Z RADNICEKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Ještě nikdy nepřijelo tolik turistů do města Krems jakoza rok 2007. Město navštívilo 186 682 návštěvníků, cožje o jedenáct procent více než rok před tím. Z toho polovinaturistů byla ze zahraničí. Vyhledávaným cílem byloa je Staré město se svými památkami, ale také krásnéúdolí Wachau, které je zapsáno na Listinu světovéhokulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hlavním lákadlembyly trhy, kongresy, festivaly (Donaufestival, Glatta Verkehrt a další). Stoupl také zájem o cykloturistiku.Turismus v KremsuZnámá je cyklostezka kolemDunaje. Mnoho turistů zvoliloKrems jako místo svéhocíle, ale i odpočinku a přespání.Starostka: Ingeborg Rinkehttp://www.krems.atPartnerská smlouva podepsánav roce 1994.Chateaudun - 40 let vzájemného setkáváníLetos tobude už čtyřicetlet, co bylanejdříve v Chateaudunuapotom v Kroměřížipodepsánasmlouvao spoluprácimezi oběmaměsty. To je výročí, které stojí za to připomenout. Kolik seOd uzavření partnerské smlouvy s tímto polským městemneuplynulo ještě ani deset let, ale i za tak poměrněkrátkou dobu došlo k rychlému rozvoji kontaktů meziměsty. Piekary, inspirované Kroměříží, založily pro potřebynávštěvníků Městské centrum informací a turistiky a prozlepšení povědomí o tomto významném poutním místěvydaly publikaci s českým resumé (www.info.piekary.pl).Dnešní Piekary Slaskie jsou především významnýmpoutním místem Horního Slezska. Mezi další velké atrakcepatří také návštěva podzemí uhelného dolu, či poutaváinteraktivní prohlídka Muzea chleba.Piekary Slaskieuskutečnilo oboustranných setkání společenských, sportovních,kulturních, která mnohdy přerostla ve velmi dobréosobní kontakty! Cenné byly i zkušenosti z komunálnípolitiky, stejně jako informace o EU před naším vstupemdo těchto struktur. Když se v roce 1968 starostové obouměst (pánové Gauchery a Tichý) sešli, netušili, jak dlouhokontakty vydrží. Vzájemné bilancování se uskuteční letosv květnu v Chateaudunu.Starosta: Didier Huguethttp://www.ville-chateaudun.comPartnerská smlouva byla podepsána v roce 1968.Prezydent Miasta: StanislawKorfantyhttp:// www.um.piekary.plPartnerská smlouvabyla podepsána v roce2002.Další zajímavosti o partnerskýchměstech najdetena oficiálních stránkáchměsta Kroměříže:www.mesto-kromeriz.czPředstavitelé partnerských měst využijí každépříležitosti k přátelskému setkání a sdělení, co jenového, co se chystá a jaké problémy právě řeší.Na letošním veletrhu cestovního ruchu REGION-TOUR Brno 2008 se setkal starosta Kroměříže MilošMalý s viceprimátorem Nitry Františkem Balážem(na snímku vpravo), do vzájemné debaty sezapojil i senátor a starosta Holešova Zdeněk Janalík.Foto: -kam-13


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Výroční jednání Klubu UNESCO Kroměřížjmenovalo další čestné členkySPOLEČNOST„Klub UNESCO Kroměříž vznikl v roce 1991 na základěiniciativy občanů, kteří jsou spjati intelektuálně a citověs historií a současností města Kroměříže i regionu as hlubokým zájmem o jejich další rozvoj,“ uvádí se nawebových stránkách klubu.V pondělí 10. března se v přednáškovém sále MuzeaKroměřížska sešla členská schůze, na níž klub bilancovalsvou činnostv minulémroce. Zprávědominovalaunikátní výstavaOrbis pictusv rotundě Květnézahrady, nepřehlédnutelnýfestival Hudbav zahradách azámku, řadyvýznačnýchsetkání, konference i dobrovolnictví, zájezd do Prahy akulturní i společenské akce. Výroční rokování zahájili žácize Základní školy U Sýpek Kroměříž, která patří do sítěpřidružených škol UNESCO. Členové i pozvaní hosté dostalipodrobné informace o hospodaření klubu a seznámilise s návrhem rozpočtu na rok 2008. Výroční členskáschůze Klubu UNESCO Kroměříž udělila čestné členstvíprof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., předsedkyni České komisepro UNESCO (v letech 2001 - 2005 předsedkyněAkademie věd ČR) a Mgr. Jitce Dvořákové, člence Radyměsta Kroměříže.Helena Illnerová vyslovila vysoké uznání nad prozíravostía cílevědomýmúsilímzakladatelůKlubuUNESCO Kroměříž,kteří sehned v počátcích,kdy bylyspolečenskénálady zaměřenévětšinouk privátnímproblémům,přihlásili k mezinárodní Úmluvě o ochraně světového kulturníhoa přírodního dědictví z roku 1972. Je v ní takéstanoveno, jak se může kulturní nebo přírodní památka„úředně“ ocitnout mezi vyvolenými na prestižní Listiněsvětového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jitka14


SPOLEČNOSTKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Dvořáková zavzpomínala na okolnosti při hledání nejschůdnějšíchcest k zápisu kroměřížských památek. Totomimořádné úsilí velkého týmu nadšených lidí vyvrcholilozápisem v japonském Kjótu 5. prosince 1998.Klub UNESCO Kroměříž bude od letošního roku udělovatCenu Karla Liechtenštejna z Kastelkornu za mimořádnýtvůrčí čin v oblasti kultury, vědy nebo vzdělávánív Kroměříži. Předsedky klubu MUDr. Eva Novákováv závěru vyslovila poděkování městu Kroměříž za významnoupodporu, již klubu za celou dobu poskytuje,Česko-rakouská společnost KroměřížČesko-rakouská společnost Kroměříž byla založenav roce 1994. Důvodem založení byl vznik partnerství meziměsty Kroměříž a Krems. Iniciátorem byl Klub UNESCO Kroměřížs tehdejším předsedou Antonínem Lukášem.První setkání se všemi občany, kteří měli zájem o založeníspolečnosti, proběhlo v Okresní knihovně v Kroměříži.Sešlo asi 25 lidí a vesměs se hovořilo o činnosti společnosti,ale i o návrhu stanov apod. Další setkání proběhlo nazámku, kde se již probíralystanovy vznikajícíhoobčanského sdružení.Ihned poté byla provedenaregistrace na Ministerstvuvnitra ČR a byly provedenydalší formalitynezbytné pro vznik společnosti.První předsedkyníbyla zvolena Dr. ŠárkaKašpárková, dalšími členyvýboru byli: B. Kouřílková,Jiří Kubáček, Mgr. A.Foto: V. GardavskýLukáš, Mgr. F. Sovík.Od svého založeníušla společnost dlouhoua někdy i nelehkou cestu.Snahou bylo, aby obdobná společnost, nebo aspoňneformální seskupení, vznikla v partnerském městě. Tentozáměr nevyšel. Proto se i v těch počátečních letech uvažovaloi o možném rozpuštění společnosti. Z tohoto počátečního„tápání“ se však podařilo vyklouznout zejména aktivnímzájmem členů o Rakousko. Společnost pořádala přednáškyo Rakousku, o významných osobnostech, o životěv Rakousku, pořádala zájezdy. Zvala si také osobnostiz města Krems a členové společnosti byli zváni i na oficiálnísetkání s rakouskými partnery.Přednášky, jež společnost zajišuje, jsou zaměřeny nahistorii Rakouska, která je samozřejmě úzce spojena s našíhistorií. Přednášky jsou vždy přístupné veřejnosti a našly sisvé posluchače.15rovněž Zlínskému kraji, Ministerstvu kultury ČR, Českékomisi pro UNESCO i všem organizacím a nejmenovanýmdobrovolným pracovníkům za práci, kterou proúspěšný chod klubu nezištně vykonávají. Letošní rok,kdy si připomínáme deset let, které uplynuly od historickéhozápisu zahrad a zámku Kroměříž na Listinu světovéhokulturního a přírodního dědictví UNESCO, budevěnován oslavám ve formě rozmanitých kulturních aspolečenských programů.M. KarásekZástupci společnosti byli při tom, když starosta Kremsu F.Hölzl předal symbolický šek řediteli zámku po povodníchv roce 1997. Finance byly určeny na obnovu Podzámeckézahrady a při té příležitosti byl zasazen i strom partnerství.Mezi největší aktivity patřily určitě Dny rakouské kultury,které společnost organizovala v roce 2002. Zahájení sezúčastnil i velvyslanec dr. Klas Daublebsky. Výstavy a přednášky,které proběhly v kulturních institucích města, doplnilysoutěže v místním tisku,kde byly uveřejňoványpostupně otázky týkajícíse samozřejmě sousednízemě.Další větší prezentacíbyly Dny rakouské a francouzskékultury, které bylyrealizovány ve spoluprácis Česko-francouzskouspolečností v Kroměříživ roce 2004.Oblíbenými se staly ipoznávací zájezdy, kterétematicky připravovalizpočátku Mgr. M. Tomešekve spolupráci s Mgr. F. Sovíkem.Mgr. Tomešek byl od počátku „dvorním“ průvodcemspolečnosti. Nejenže prováděl, ale navrhoval i trasy se zajímavostmi.Na přípravách zájezdů se také aktivně podílelDr. Vl. Gardavský, který navrhoval a doplňoval stanovenétrasy. Účastníci byli vždy spokojeni.Současné jádro společnosti tvoří výbor ve složení: PavelPumprla, dále Š. Kašpárková, V. Svobodová, Dr. Vl. Gardavský,V. Binarová. Jedna třetina členů se pravidelně schází kekonverzačním kurzům každé pondělí. Společnost pravidelněuveřejňuje informace na nástěnce v podloubí radnice.Děkujeme za finanční podporu městu Kroměříži.Všichni zájemci o poznávání sousedního státu a odstraňováníjazykové bariéry, přijte mezi nás.PhDr. Šárka Kašpárková


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008SPOLEČNOSTMĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE• Dne 6. března dopoledne zaznamenala hlídkaměstské policie při řešení dopravní situace na uliciTovačovského v Kroměříži vozidlo, které nemělo rozsvícenostanovené povinné osvětlení. Navíc chování řidičeohrožovalo bezpečnost silničního provozu, nebo vozidlokličkovalo od krajnice ke středu vozovky a zpět. Autobylo hlídkou městské policie zastaveno. Při vystoupenířidiče z vozidla bylo evidentní, že je pod vlivem alkoholu,nebo jiné návykové látky. Byl proto vyzván k provedenídechové zkoušky, což odmítl a následně odmítl i odběrkrve. Celý případ byl proto předán PČR.• Dne 10. března se opět potvrdila důležitost městskéhokamerového systému v Kroměříži. V dopoledních hodináchsi operátorka všimla ve Vodní ulici čtyř mladíků,z nichž jeden manipuloval s mobilním telefonem. Následnětento mladík vešel do zastavárny a když po chvílivyšel, nabízel ostatním bankovky. Na místo vyslaná hlídkaměstské policie mladíky zadržela a během vysvětlovánívšech okolností se mladík přiznal, že telefon odcizil anásledně prodal v zastavárně. Celá záležitost byla propodezření z trestného činu předána PČR.16• Další odhalení pachatele přestupku pomocí kamerovéhosystému se událo dne 13. března v nočních hodinách.Operátorka si všimla mladíka, který na Velkém náměstívyvrátil tři popelnice na domovní odpad, jejichžobsah se vysypal na zem. Následně kopal do parkovacíhoautomatu, odpadkových košů a před obchodním domemBaa vyvrátil další kontejner na domovní odpad. Touž byla na místě vyslaná hlídka městské policie a mladíkazadržela. Bylo zjištěno, že je v silně podnapilém stavu,a proto byl umístěn na protialkoholní záchytné stanici.Celý případ bude následně řešen jako přestupek protiveřejnému pořádku.• Opět díky kamerovému systému si dne 14. března vevečerních hodinách všimla operátorka v ulici Dobrovskéhomladíka, který nesl v ruce láhev. Následně bylo vidět,jak tuto sklenici hodil do Vodní ulice, kde se rozbila astřepy znečistily vozovku. Na místě byl zadržen hlídkouměstské policie, která se nacházela nedaleko. Svůj přestupekuznal, ale odmítl ho řešit na místě. Proto bude jehojednání postoupeno příslušnému správnímu orgánuk dořešení.Obyvatelé Barborky přispěli postiženým v AfriceMezi pravidelné návštěvníky Knihovny Kroměřížska patříi obyvatelé Denního stacionáře Barborka v Kroměříži.Takéoni se seznámili se zajímavostmi kolem očí a brýlí - připovídání o brýlích naopak pracovnice knihovny seznamovalis pomůckamipro nevidoméa slabozrakéa přislíbili pomocpři sbírání brýlípro Afriku. Výsledkemje v každémpřípadě vzájemnéobohacení, rozšířenívědomostí ainformací. V minulýchdnech došloi na slavnostnípředání 57 brýlí,které posbíraliobyvatelé a zaměstnanciDomovaBarborka Kroměříž.Soňa Bosáková,Knihovna Kroměřížska


SPOLEČNOSTKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Bude v Kroměříži důstojnágalerie moderního umění?17V pátek 30. května letošního roku bude v prostoráchbývalé Orlovny v ulici Na Sladovnách v Kroměříži slavnostněotevřena výstava prací žáků prof. Miroslava Malinyz Uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště podnázvem ARTMOBILLE2008. Výstavaje pořádánav rámci oslavdesátého výročízapsání kroměřížskýchpamátek naListinu světovéhopřírodníhoa kulturníhodědictvíUNESCO. Záštitunad nípřijal starostaměsta Mgr.Miloš Malý.Po velkémúspěchu loňskévýstavy Orbispictus, kterádo rotundyKvětné zahrady přilákala přes pětadvacet tisíc návštěvníkůa tím ukázala, že v Kroměříži existuje zájem o moderníumění, tak letos přichází výstava skromnější, ale významnájiným způsobem. Otevřením výstavy bude ve městězároveň otevřen nový multifunkční kulturní prostor, kterýmá potenciál stát se v budoucnu jedním z nejhezčích anejzajímavějších kulturních objektů v kraji.Budova Orlovny sousedí s dnešní Arcibiskupskoumincovnou. Stojí na pozemku starého biskupského mlýna,který v roce1897 vyhořel a jehož zbývající část, tzv.Malá strana, byla za arcibiskupa Kohna přestavěna nazámeckou vodárnu a bylo zde zřízeno tělovýchovnézařízení, tzv. Orlovna.Kroměřížské veřejnosti a návštěvníkům města tak budezároveň s výstavou představen objekt, stojící v těsnéblízkosti Arcibiskupského zámku, po řadu let prázdný,který přímo volá po využití pro kulturní účely města.Pro jeho záchranu bylo v loňském roce založeno občanskésdružení Galerie Orlovna města Kroměříže, jehožcílem je kromě využití tohoto krásného prostoru i vytvořenípodmínek pro lepší možnosti prezentace současnéhoumění v Kroměříži. K vynikající sbírce staréhoumění na zámku a hodnotným dílům devatenáctého advacátého století v Muzeu Kroměřížska by takv budoucnu mohla přibýt, i když třeba skromnější, sbírkaumění současného. To je však hudba budoucnosti.V současné době se snaha sdružení soustřeuje na to,aby byl z Orlovny postupně vytvořen kvalitní výstavníprostor, který by při využití zbytků zařízení zámeckéhovodovodu mohl (i když ne rozsahem) připomínat brněnskouVaňkovku nebo pražskou Karlín Hall a který bymohl být využíván nejen pro prezentaci výtvarného umění,ale i pro menší koncerty, výtvarné workshopy, sympoziaa podobně. Na tyto záměry je pochopitelně potřebazískat finance. Proto i připravovaná výstava ART MO-BILLE 2008 bude výstavou benefiční. Získané prostředkybudou použity na zpracování architektonické studievýtvarného prostoru galerie, případně na částečnou úhraduzákladní projektové dokumentace, bez které nemácenu žádat o případný grant na vlastní rekonstrukciprostoru.Tajně doufáme, že výstava i připravovaný projekt oslovíi některé z kroměřížských podnikatelů a pomůže námtak sehnat případné sponzory, mající zájem o rozvojtohoto druhu kultury v Kroměříži.Ing. Jiří Antoš, CSc., předseda sdružení


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽIKONCERTY• Středa 16. dubna v 19 h - Recital houslisty Adama Nováka,absolventský koncert studenta 6. ročníku KonzervatořeP. J. Vejvanovského v Kroměříži. Zazní skladby M. Ravela,J. Brahmse a R. Schumanna. Secesní sál Psychiatrickéléčebny v Kroměříži.• Středa 16. dubna v 19.30 h - DIVA A MAESTRO - operníkoncert Filharmonie B. Martinů Zlín. Koncert k 10. výročízapsání zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světovéhokulturního a přírodního dědictví UNESCO. Sólistka TamaraTrajani - Rakousko. Diriguje Konstantin Schenk -Rakousko. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.• Středa 23. dubna v 19 h - Absolventský koncert - absolvujíMarie Majerová, Petr Smištík, Petra Pachovská a JanTarabus, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovskéhov Kroměříži. Secesní sál Psychiatrické léčebny v Kroměříži.• Pondělí 28. dubna v 19.30 h - Václav Neckář & Bacily -výběr největších hitů v podání populárního zpěváka. Divadelnísál Domu kultury v Kroměříži.• Úterý 29. dubna v 19 h - Absolventský koncert - orchestrální.Absolvují Veronika Davidová, Kateřina Poláchováa Lubor Horák, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovskéhov Kroměříži. Secesní sál Psychiatrické léčebny v Kroměříži.• Pondělí 5. května v 19.30 h - Barvy domova 2 - VlastaRedl, Slávek Janoušek, Jaroslav Samson Lenk. Trojice osobitýchčeských písničkářů s novým koncertním programem.Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽNavštivte: www.jazzkm.blog.cz• Neděle 27. dubna v 18.30 h - Výroční večer Jazz ClubuKM. Vystoupí Tradicional Band Nové Hvězdlice. RestauraceOskol Kroměříž. Ohlédnutí za uplynulou sezónou, vzpomenemezasloužilých a přijmeme nové členy.• Středa 30. dubna v 19 h - Benefiční koncert - Lovectalentů Zdeněk Hána - jubilant. Místo kytice, předmájováveselice. Restaurace Oskol Kroměříž.Připravujeme na květen:• Úterý 6. května v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz Clubuna vernisáži Milady Ivánkové. Kavárna Slavia Kroměříž.HUDEBNÍ AKADEMIE• Středa 14. května v 16.30 h - Vincenzo Bellinini: Náměsíčná.(Maria Callas, Nicola Monti, Nicola Zacaria). Poslechovýpořad v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska.PŘEDNÁŠKY, BESEDY• Úterý 15. dubna v 17 h - Sociální ustanovení Staréhozákona. Základy sociální nauky církve ve Starém zákoně.P. doc. Petr Chalupa, Th. D. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.18• Středa 16. dubna v 19 h - Minimum znalostí z astronomie.Přednáší ředitel lidové hvězdárny v Prostějově RNDr. JiříPrudký. Klub Starý pivovar Kroměříž.• Čtvrtek 24. dubna v 17 h - Čínské myšlení - taoismus abuddhismus. PhDr. David Sehnal, M.A. Přednáškový sálMuzea Kroměřížska.• Sobota 26. dubna v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vászve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazyposluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň sečlověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidskýmhledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaickýchotázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.• Úterý 13. května v 17 h - Krutý Bůh Starého zákona? Ozákladních rysech vyznání o Bohu ve Starém zákoně. Přednáškovýsál Muzea Kroměřížska.• Čtvrtek 15. května v 17 h - Současná Čína - život amyšlení. PhDr. David Sehnal, M.A. Přednáškový sál MuzeaKroměřížska.VÝSTAVY• Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech obdobía technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska.• Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezyz regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopySlovanů. Muzeum Kroměřížska.• 400 let privilegia kardinála Františka Dietrichsteina aobnova mincovního práva - mincovnictví církevních institucípředstaví výstava v Biskupské mincovně v Kroměříži.Výstava bude zahájena 24. dubna a potrvá do 30. září.Biskupská mincovna v Kroměříži.• Jan Bureš ml. - Fotografie. Výstava potrvá do 19. dubna.Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kultury Kroměříž.• Monika Kučerová - výtvarnice. Výstava potrvá od 19.dubna do 31. května. Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kulturyKroměříž.• Dvě tváře Íránu ve fotografiích Jana Sladkého. MuzeumKroměřížska. Výstava potrvá do 15. června.• Doteky orientu - výstava užitého umění ze sbírek muzeíZlínského kraje. Na výstavě jsou představeny sbírkovépředměty původem většinou z Číny, Japonska (porcelána keramika z 18. a 19. stol.), Íránu, Turecka a oblastiEgypta. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Výstavapotrvá do 15. června.• Jitka Jarmarová, Milan Šanda - členové Sdružení přátelvýtvarného umění Kroměřížska, vystavují v kavárně Slaviav Kroměříži.• Jitka Jurečková a Jan Crha (kresby, malby, kombinovanétechniky, fotografie) - od 22. dubna do 23. května. GalerieArtizona, Klub Velehradská, Kroměříž.


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008• Studentský parlament Zlínského kraje - výstava fotografií.Od 21. dubna v Knihovně Kroměřížska.• Milada Ivánková, členka Sdružení přátel výtvarného uměníKroměřížska, vystavuje od 6. května v kavárně Slaviav Kroměříži.DIVADLO• Sobota 19. dubna v 18 h - Agatha Christie: Past na myši.Světoznámá kriminální hra v podání Vídeňské českéomladiny, která po mnoha úspěšných představeních opěthostuje v Kroměříži. Sokolský dům, tř. 1. máje, Kroměříž.• Čtvrtek 24. dubna v 18 h - Noel Coward: Rozmarný duch.IV. jarní divadelní předplatné. Uvádí HÁTA Praha. Jen napředplatenky. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.ZÁBAVA• Sobota 19. dubna od 9 h - Taneční soutěž ve sportovnímtanci - postupová soutěž ve standardních a latinskoamerickýchtancích tř. D, C, B juniorů a dospělých, hobbysoutěž dětí. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži.• Pondělí 19. května v 19.30 h - Z tisíce a jedné noci -nový program skupiny SCREAMERS. Divadelní sál Domukultury v Kroměříži.SVČ ŠIPKASVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 573 339 054,www.svcsipka.cz• 22. dubna od 13 h - Barevný den - Velké náměstí.• 30. dubna od 17 h - Slet čarodějnic - Bezručův park.• Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené.• Zahájeny sobotní brigády na botanické zahradě.MC KLUBÍČKOAreál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž.www.klubicko.webz.czKINO NADSKLEPÍ• 14. - 16. dubna - Once - oscarový melodram s MarkétouIrglovou a Glenem Hansardem. V 17 a 19.30 h.• 17. - 20. dubna - Chyte doktora - česká komedie. Jenv 17 h.• 17. - 20. dubna - Edith Piaf - francouzské drama. Jenv 19.30 h.• 21. - 23. dubna - Na vlastní nebezpečí - český thriller. Jenv 17 h.• 22. - 23. dubna - Noc patří nám - americké akční krimi.Jen v 19.30 h.• 24. - 27. dubna - Bobule - nová česká komedie. V 17 a19.30 h.• 28. - 30. dubna - Jumper - americký dobrodružný film.Jen v 17 h.• 29. - 30. dubna - Oko - americké hororové drama. Jenv 19.30 h.• 1. - 4. května - Kronika rodu Spiderwicků - americkédobrodružné fantasy. V 17 a 19.30 h.• 5. - 7. května - Než si pro nás přijde - americká komedie.Po jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.• 8. - 11. května - Taková normální rodinka - nová českákomedie. V 17 a 19.30 h.• 12. - 14. května - Venkovský učitel - české drama. V 17a 19.30 h.KINO MLADÝCH• 26. dubna - Krtek a medicína - české pásmo krátkýchanimovaných pohádek.• 10. května - Kytice pohádek II. - české pásmo kreslenýchpohádek.Představení začínají vždy v 15.15 h.VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA• 21. dubna - ... A bude hůř - české drama.• 28. dubna - Mezi nepřáteli - francouzské válečné drama.• 5. května - Drsňák - německé drama.Představení začínají vždy v 19.30 h.KLUB ČESKÝCH TURISTŮKLUB ČESKÝCH TURISTŮPravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodíbudovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.JASPIS - KLUB MLADÝCHMoravcova 430/16, tel. 775 946 675. Setkání v Po a Stve 14 - 20h; Út a Čt ve 13 - 17 h. www.jaspis.info• Středa 16. dubna - Mezilidské vztahy - diskuze.• Středa 23. dubna - Turnaj v ping-pongu.• Středa 30. dubna - Kino Jaspis - videoprojekce na přání.DEFILÉ1993 - 2005Umělecký sestřih z mezinárodních festivalůvojenských hudeb v Kroměříži od roku 1993do roku 2005 uvede Česká televize, televiznístudio Brno, ve čtvrtek 8. května ve 12.05 hodinna programu ČT 1.19


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Dům kultury Kroměříž Informace,přihlášky a předprodej vstupenek: Dům kultury, Tovačovského2828, Kroměříž. Tel.: 573 500 592 - pokladna,573 500 583 - programové oddělení. Online rezervacewww.dk-kromeriz.cz e-mail: pokladna@dk-kromeriz.cze-mail: bisahova@dk-kromeriz.cz justinova@dkkromeriz.czPředprodej vstupenek: Pondělí 10 - 16 hodin;Úterý 12 - 16 hodin; Středa 10 - 17 hodin; Čtvrtek 12- 16 hodin; Pátek 12 - 15 hodin.Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska,příspěvková organizace, Slovanské nám.3920, Kroměříž. Tel.: Informační odd. 573 503 174;www.knihkm.cz Otevírací doba. Oddělení pro dospěléa informační oddělení. Po: 9-18 h; Út: 12-18 h; St: 9-18h; Čt: 9-18 h. Pá: 9-18 h; So: 9-11.30 h. Oddělení pro dětia mládež. Po: 12-18h; Út: 12-18 h; St: 12-18 h; Čt: zavřeno;Pá: 12-18h; So: zavřeno. Hudební oddělení. Po: 9-18h; Út: 12-18 h; St: 9-18 h; Čt: 9-18 h; Pá: 9-18 h; So:zavřeno.Arcibiskupský zámek a zahrady Národnípamátkový ústav, Správa státního zámku Arcibiskupskéhozámku a zahrad Kroměříž, Sněmovní náměstí1, Kroměříž. Tel.: 573 502 011. http://www.azz.cz/e-mail:zamek@azz.cz Pro návštěvníky je zámek otevřenv sezónu duben - říjen mimo pondělí a den po20svátku. Duben, říjen: pouze víkendy (9-16 h) + ohlášenéskupiny. Květen, červen, září - 9-17h. Červenec, srpen - 9-18 h.Historické sály, zámecká obrazárna, Sala terrena, věž,Podzámecká zahrada, Květná zahrada, Biskupská mincovna.Muzeum Kroměřížska Muzeum Kroměřížska,Velké nám. 38, Kroměříž. Tel.: 573 338 388. Stáláexpozice Památník Maxe Švabinského. Stálá expozicePříroda a člověk. Galerie v podloubí. Malá galerie. Výstavnísíň portál. Otevřeno celoročně mimo pondělí 9-12 a 13-17 h. www.muzeum-km.czKino Nadsklepí Milíčovo náměstí 488, tel.:573 339 280. Agentura Kinoathényhttp://www.mujweb.cz/www/kinoatheny/Informační centrum Kroměříž Velkénáměstí 50/45, Kroměříž, tel./fax: 573 331 473,www.mesto-kromeriz.cz, odkaz Informační centrum. Kontakt:e-mail: info@krominfo.czPlavecký bazén Plavání veřejnosti aostatní programy najdete na adrese:www.plavani.czVážení divadelní přátelé,Divadelní spolek Kroměříž si vás dovoluje pozvat na1. ročník „Divadelního festivalu Ludmily Cápkové.“ V termínuod 17. – 20. dubna se vám v Klubu Starý pivovar představícelkem šest moravských ochotnických souborů. Nezapomnělijsme ani na ty nejmenší a v rámci festivalu jsme proně připravili na nedělní dopoledne pohádku Pipi Dlouhápunčocha.Festival je pořádán za finanční podpory města Kroměříž,Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR a několika sponzorů.Tímto kulturním počinem bychom chtěli navázat natradici divadelních festivalů, které byly v Kroměříži pořádányaž do začátku sedmdesátých let. Také bychom chtělivzdát poctu naší dlouholeté člence a jednéz nejvýznamnějších osobností kulturního života Kroměřížska,paní Lidušce Cápkové.Jak permanentky, tak i vstupenky bude možno zakoupitpřímo v místě konání festivalu – v Klubu Starý pivovar vKroměříži.Přijte strávit příjemné chvíle mezi nás, milovníky královnyMúzy. Těšíme se na vás.


KULTURAKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Divadelní Manželské vražděníDivadelní spolek Kroměříž sehrál 28., 29. února a 18.března v Klubu Starý pivovar hru Manželské vraždění odsoučasného nejúspěšnějšího francouzského spisovateleErica-Emmanuela Schmitta (nar. 1960). Autor má významnémísto i mezi světovými spisovateli. Vystudoval filosofii,získal doktorát a stal se pedagogem na univerzitě.Píše úspěšné divadelní hry - první byla uvedena v roce1991, ale i romány a novely. Ve čtyřech novelách věnujepozornost světovým náboženstvím - buddhismu, islámu,křesanství a judaismu. Komorní tragikomedie Manželskévraždění je pohledem na manželství dnešní doby, hlavněna nedorozumění v něm. Ukazuje ušlechtilé i záporné vlastnostičlověka, rozdílné vyjadřování pocitů a nálad muže aženy. Hru - více tragédii s psychologickými prvky než komedii,si vybral Divadelní spolek po letech komediálních inscenací.Vysoce náročné představení pro dva herce je vynikající.Role Lízy v podání Jany Štěpánové a Gillese, jehožztvárnil Jiří Kašík, jsou hereckým koncertem profesionálníúrovně. Hra nemá hluchá místa a ani jeden z interpretů vevypjatých situacích nepřehrává. Divák je plně vtažen do´soubojů´ muže a ženy, přesvědčován a přesvědčen o pravdivostisituací. Hostujícímu režiséru Lárymu Kolářovi sepodařilo oba představitele citlivě přivést k nejvyššímu hereckémuvýkonu. Významnou roli má hudba Evy Zonové,která podtrhuje dramatické scény, světla Staňky Pulkrábkovéa Romana Malinského některé scény zintimňují. Divadelníspolek svými protagonisty dokázal, že dovede zahrátnejen komedii, ale i hru zcela vážnou. Náročné kroměřížsképublikum bylo nadšeno a drží palce do všech dalšíchsoutěží.Věra HejhalováJana Štěpánová (Líza) a Jiří Kašík (Gilles) řešili náročnésituace patnáctiletého manželství. Foto: -kam-V pondělí 17. března přišla příjemná zpráva o výsledcíchze soutěžní přehlídky amatérských divadel v Kojetíně,která se konala den před tím. Hra Manželské vražděnív podání Divadelního spolku Kroměříž získala tři nejvyššíocenění. Jedinečné výkony obou herců vyhodnotilaodborná porota jako nejlepší ze všech osmi představení,které zhlédla. Jiří Kašík si odnesl cenu za nejlepší mužskýherecký výkon, Jana Štěpánová za ztvárnění role Lízy získalacenu za nejlepší herecký výkon na festivalu vůbec(!).Hra Manželské vraždění pokračuje v úspěšném tažení docelonárodního kola, které se koná v Třebíči.Blahopřejeme! -kam-Jazz Club slavil Velikonoce s Combem strýca AhmedaKroměřížskému publiku už dobřeznámá kapela Combo strýca Ahmedaze Zábřehu na Moravě přispělav neděli 23. března večer k dobrénáladě hostům velikonočního setkáníJazz Clubu Kroměříž v restauraciOskol. Hudba všech žánrů od lidovekpřes country až po písničky Semaforunebo Osvobozeného divadla,sólo na pilu Ladi Jelínka nebo natrubku Hanse Strouhala - to vše vytvořilochutný koktejl skvělé zábavy.Foto: -kam-21


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Divadelníci Sokola Kroměříž uvedli hruAntonína ProcházkyFoto: -kam-22KULTURAFotograf hledající a nacházející inspiraci v příroděJan Bureš mladší vystavuje své snímky v Galerii SCÉNADomu kultury v Kroměříži. Od raného mládí vášnivý rybářse k fotografování nechal přemluvit svým otcem, skvělýmfotografem Kroměříže a kroměřížských postaviček, někdypočátkem 90. let minulého století. Jestli v něm svéráznévidění světa uzrávalo až do této chvíle, je to protento druh umění na jednu stranu dobře, na druhoustranu svým způsobem škoda, protože mohlo býtna světě daleko víc pozoruhodných snímků.Jan Bureš hledá inspiraci v neporušené přírodě.Nebaví ho fotografovat situace na ulici, setkávánílidí, ale ani zajímavosti kolem rybaření. Výjimečnéúlovky na film zaznamená, ale na výstavu to prýnení. Objektem jeho zvýšeného zájmu je čerstvě zamrzlávoda ve stopách v blátě na břehu rybníka,v nichž se lomí paprsky probuzeného ranního slunce.Nebo drobné kapičky vody, které silnější vítr zaneslna suchý rákos a tam ve vrstvách namrzaly.Nebo naváté pestrobarevné podzimní listí do puklinyprastarého ležícího kmene stromu, bizarně zkřivenékořeny a můžeme tak pokračovat, inspirace jeVe dnech 28. a 29. března uvedl Divadelní a loutkovýsoubor Sokola Kroměříž komedii Antonína ProcházkyS tvojí dcerou ne. Není to první hra kroměřížského rodákainscenovaná v Kroměříži. Před lety sehrál Divadelní souborDomu kultury Klíče na neděli, v roce 2003 hru Ještějednou profesore a Jiří Kašík režíroval komedii S tvojí dceroune v holešovském divadle.Antonín Procházka je synem dlouholetého úspěšnéhodirigenta Hanácké filharmonie, který byl duší oper a operethraných ochotníky především v padesátých až sedmdesátýchletech. Antonín Procházka ml. hraje od roku1977 v divadle v Plzni, v televizních inscenacích, je úspěšnýmrežisérem, autorem mnoha divadelních her av poslední době i vynikajícím moderátorem předávánícen Thalie. Hra S tvojí dcerou ne je vtipná situační komedieze současnosti. Děj se odehrává ve dvou různýchbytech na jedné scéně. Hrdiny jsou obyčejní lidés obyčejnými problémy, které spojují ztřeštěné a zamotanéosudy. Režiséru Petru Čagánkovi, herci Slováckého divadlaz Uherského Hradiště a také rodáku z Kroměříže, sepodařilo nápaditou režií plnou vtipných gagůvést herce k mírné nadsázce v textu i hereckémprojevu. Nejlépe se to podařilo Dagmaře Navrátilovév roli Alice Koukolíkové a překvapivě i debutantceherectví Aleně Brančíkové v roli dcerySandry, která upoutala svým přirozeným projevem.Ale i ostatní herci byli velmi dobří. Problematickáje hudba k představení, která sice vystihujesituace, ale působí nesourodě. Úspěšné představení,plné humoru a vtipných situací jejednolité, neztrácí rytmus a v pravou chvíli dosahujevrcholu. To potvrdily i spontánní reakce obecenstva,jež se dobře bavilo, žilo s postavami aodměňilo herce smíchem i potleskem.Věra Hejhalovánekonečná. Mnoho lidí nad těmito obrázky žasne až navýstavě. Ve volné přírodě jejich originál překročí, minou,nebo se mu vyhnou. Jan Bureš ne, ten jej pro nás zaznamená.A to je dobře. M. KarásekFoto: -kam-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008KULTURADěti nabídly zcela nové pohledy na KroměřížV Knihovně Kroměřížska se v pondělí 17. března konala vernisáž výstavy nazvané Kroměříž očima dětí. Na panelecha ve vitrínách v oddělení pro dospělé čtenáře se mohou lidé po celý měsíc seznámit s obrázky a výrobky, jejichž autoryjsou děti z kroměřížské Základní školy a Mateřské školy speciální. Výtvarná díla dětí zachycují okolní svět jinýmaočima. Všímají si toho, čeho možná my, dospělí, už nejsme schopni, a objevují novou krásu Kroměříže.Součástí prezentace výtvarných a literárních prací žáků se stala prodejní výstava výrobků dětí, rodičů i pedagogickýchpracovníků kroměřížské Základní školy a Mateřské školy speciální. Výtěžek z prodeje byl věnován občanskémusdružení Korálky, které pracuje při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž. Foto: -kam-24


KULTURAKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Oblastní kolo Svátku poezieOblastní kolo Svátku poezie, které proběhlo v Doměkultury v Kroměříži 18. března, pořádal Dům kultury společněs Radou amatérské umělecké činnosti a Službouškolám. Soutěže se zúčastnilo 90 žáků ze základníchškol a nižších tříd gymnázií Kroměřížska a Holešovska,kteří se snažili zaujmout svým přednesem členy porotvšech pěti kategorií. Nižší účast žáků 1. tříd v 0. kategoriibyla ovlivněna do jisté míry nemocností přihlášenýchdětí, ale přesto je třeba ocenit vítěze Nikolu Jakubcovou aKateřinu Němečkovou - obě soutěžící ze ZŠ Zacharv Kroměříži.Úroveň žáků 2. - 3. tříd, kteří soutěžili v 1. kategorii, bylarozdílná. Mnohé děti měly vhodně zvolené texty, výbornouvýslovnost a recitovaly s porozuměním a nadšením. Vítězemse stal Matyáš Sedláček ze ZŠ Zachar, 2. místo získalaEva Roháčková ze 3. ZŠ v Holešově a o 3. místo se podělilaGabriela Dolečková z Církevní ZŠ v Kroměříži s Nelou Adámkovouze ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem.Ve 2. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. Jejich úroveňodpovídala věku a výběru textu. První i druhé místozískali žáci ze ZŠ Zachar - Anna Němečková a KarelDoležel. Porota udělila dvě třetí místa, a to Viktoru Francovize 3. ZŠ Holešov a Alžbětě Němčákové z Církevní ZŠv Kroměříži. Dále porota udělila v této kategorii tři diplomy:Markétě Setinské ze ZŠ Oskol v Kroměříži, MichaluMacůrkovi ze 3. ZŠ v Holešově a Markétě Šastné ze ZŠBratrství v Bystřici pod Hostýnem.Ve 3. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. tříd, kteří si vybíralitexty zejména mezi současnými autory i prozaiky. Soutěžícítexty interpretovali osobitě, se zaujetím. Porota udělila1. místo Radimu Šimíkovi ze ZŠ v Hulíně, 2. místo HaněFormánkové z Gymnázia Kroměříž a 3. místo Tomáši Palíškovize ZŠ Slovan v Kroměříži.Ve 4. kategorii se soutěže zúčastnili žáci 8. a 9. tříd.Převažovala próza nad poezií, úroveň byla vyšší nežv minulém roce. 1. místo vybojoval Jonáš Hickl ze ZŠSlovan v Kroměříži, 2. místo Lucie Vajdová ze ZŠ v Hulíněa Veronika Řeháková ze ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnema 3. místo Helena Krejčí rovněž ze ZŠ Bratrstvív Bystřici pod Hostýnem. Porota udělila ještě diplomyL. Možíšové z Gymnázia v Holešově, M. Kulíškové ze ZŠKomenského v Kroměříži a L. Olišarové ze ZŠ Zacharv Kroměříži.Vítězové 1., 2., 3. a 4. kategorie budou náš region reprezentovatv krajském kole v Uherském Hradišti 23. dubna.Přejeme jim hodně úspěchů.Kromě soutěže jednotlivců se Svátku poezie zúčastnilrecitační soubor Gymnázia Kroměříž s pásmem z veršůPavla Šruta. Svátek poezie byl skutečně svátkem jak prosoutěžící, tak i pro pedagogy, kteří děti na tuto náročnousoutěž obětavě připravovali. Jim i členům poroty a pořadatelůmsoutěže patří velký dík za to, že každoročně příchodjara vítáme verši v citlivém přednesu dětí.Mgr. Marie Šerá, vedoucí soutěžeFoto: -kam-Kroměřížské taneční hvězdy zazářilyFoto: -kam-Vrcholné umění na parketu Domu kultury - přehlídkunejlepších tanečních párů a formací z Kroměříže ve standardnícha latinskoamerických tancích předvedly v pátek28. března místní taneční hvězdy. Před nadšeným publikemhned ve dvou programech za sebou vystoupila mládežz Klubu sportovního tance SWING DK, Taneční klubGradace Kroměříž a 2BC skupina break dance.-kam-25


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008SPOLEČNOSTKroměříž je mým druhým domovemTo říká i v tom duchu pracuje jubilantka Marie Zemanová(rozená Gardavská). A to přesto, že větší část svéhoživota prožila v Praze a zahraničí.Ráda vzpomíná na své dětství a mládí. Narodila sev učitelské rodině28. dubna 1928v Kobeřicích uOpavy. Po smrtiotce v roce 1935 ses matkou a třemibratry přestěhovalado jeho rodiště - doKroměříže. Základníškolu a gymná-Foto: -kam-zium prožilav těžkých válečnýchletech. Po nichnásledovalo odbornéstudium.Jako sociálně-zdravotnípracovniceobjížděla řadu obcíkroměřížského okresu.Poznávala přitomměsto a okolí,nové spolupracovníkya získávalanové přátele. Počase se provdala zapracovníka podnikuPal ing. OtmaraZemana. S nímjako zaměstnancemMotokovu projela řadu zemí. Nejprve strávili čtyřiroky v Berlíně a po krátké přestávce šest let na NovémZélandu. Pak ještě v řadě jiných zemí, to už s dcerouJanou. Manžel jako obchodní zástupce zde prodával auta,Dobrá zkušenost z nemocnice„Od 13. února jsem byl s akutním zánětem střev hospitalizovánna chirurgickém oddělení v Kroměřížské nemocnici,a.s. Na pokoji se mnou leželi dva pacienti po autonehodě,“popisuje nepříjemné vzpomínky na náhlý a nečekanýatak nemoci ing. Karel Janeček z Kroměříže. Dálpopisuje, s jakou nesmírnou ochotou, profesionálním jednáníms pacienty i lidským přístupem k nemocným zestrany lékařů, sester i pomocného personálu se setkal.„Neuvěřitelná byla pozornost lékařů - asistent MUDr. VladimírŘezáč prostudoval moje zdravotní zjištění a pak26větroně a jiné výrobky. Při pobytu v zahraničí si začalataké více vážit české kultury a umění, které se vyvážely jenvzácně.Po návratu do vlasti a do Prahy začala své zaměstnáníplně využívat.Navíc se brzy zapojilado činnosti společnostipřátel Kroměřížanůžijícíchv Praze. Jako organizátorkase rychle stalanepostradatelnourukou vedení spolku.Má bezesporu zásluhuna tom, že už několikdesetiletí jekroměřížská skupinaaktivní a užitečná isvému rodnémuměstu. Vedle této organizátorskéčinnostivčetně distribuceKroměřížskéhozpravodaje žije aktivněi pro svou rodinu.Veškerý volný časvěnuje kulturnímu životu,obdivu umění,městu Kroměříži apřátelům.Popřejme stálevelmi čilé jubilantcedo dalších let dobrézdraví, sílu a optimismus k naplňování kulturních aktivit,k práci ve sdružení Kroměřížanů v Praze a hodně radostiv kruhu své rodiny.-ský-pozdě v noci ke mně přišel, vysvětlil mi situaci a navrhltakový způsob léčení, s nímž bychom se vyhnuli náročnéoperaci. Díky tomu rozhodnutí léčebný postups kapačkami za pět dnů vyřešil vše tak, že jsem byl propuštěndomů,“ pokračuje ing. Janeček. „Lékaři chodili zapacienty i mimo ordinační dobu a všem věnovali stejnoupozornost. Patří za to dík celému týmu chirurgického oddělení.Jeho personál dělá čest svému povoláni i poslání,“dodává dnes už opět činorodý pedagog KonzervatořeP. J. Vejvanovského ing. Karel Janeček.


SPOLEČNOSTKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Muzeum Kroměřížska přibližuje kulturu orientuDvě tváře Íránu a Doteky orientu jsounázvy dvou pozoruhodných výstav, ježnabízí Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska.Zážitky a zkušenostiz dvanácti cest po Íránu ztvárnil dounikátních fotografií cestovatel a vědeckýpracovník Jiří Sladký. Jeho snímkyvypovídají o zákulisí dnešního Íránu.Doteky orientu - výstava shromáždilavzácné exponáty užitého umění zesbírek muzeí Zlínského kraje. Originálnívystavené kusy jsou původem z Číny,Japonska, Íránu, Turecka a Egypta (keramika,obrazy, sochy, zdobené zbraněa další) a nabízejí pohled na málo známoukulturu Východu. Obě výstavyv Muzeu Kroměřížska potrvají do 15.června.-kam-Josef Matušík rozumí starému nábytkuHistorickému nábytku dokáže vrátit původní tvář zkušenýčalouník Josef Matušík ve své dílně na Malém valuv Kroměříži. Náročná práce je pro něho současně koníčkem,protože jinak by jí nevěnoval tolik času. Opravastarých pohovek nebo židlí nespočívá v modernizacis použitím současných plastů nebo slitin kovů. JosefMatušík umí pracovat se dřevem,takže nahradí poškozenédřevěné části stejným materiálem,doplní africké nebomořské trávy a jako třešničkuna dort použije kvalitnítextilie s původními vzory.V současné době obnovujevzácnou pohovku z druhépoloviny XIX. století. -kam-27Josefa Matušíka jsme zastihlipři obnově pohovky,starší více než 130 let. Zanedlouhobude zase jakonová. Foto: -kam-


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008HISTORIENa místě staré sladovny vyrostou bytyFoto: -kam-Koncem března a v dubnu se bourá bývalá továrnana slad, dříve tzv. Hana - Malzfabrik, stojící na Kotojedskéulici. První parcelu pro její výstavbu zakoupila akciováspolečnost hanácké sladovny od města v roce 1869.Pak následovala výstavba celého areálu včetně obytnéhodomu pro zaměstnance. Objekty připomínaly konstrukcianglické průmyslové revoluce, což bylo dánoúčelem jednotlivých staveb. Celá továrna byla postavena„na zeleném drnu“, daleko od městských hradeb.V roce 1923 se firma změnila na Exportní sladovnySchindler a Stein, akciová společnost v Brně, a prodělalanásledovně řadu stavebních úprav, které daly pozdějšímObchodním sladovnám definitivní podobu.V současné době byla část objektu rekonstruována avznikly zde byty a obchody. Nyní dochází k demolicidalší části na Mánesově ulici.Firma musela použít velmitěžkou techniku, nebo tu někdejší stavebníci použilibytelný železobeton. Bezprostředně po úpravě pozemkuzde bude zahájena výstavba bytových jednotek a obchodů.-kam-Sladovny.Ze sbírky PavlaDvořáčka.28


HISTORIEKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008I mosty mají bohatou historiiCo nevidět začne oprava hlavníhokroměřížského mostu přes Moravu.Kdo si pamatuje ten železný mohutnýmost, který překlenul řeku Moravupo regulaci už v roce 1907, nemůžesi nevzpomenout na pohnuté chvílev květnu 1945, kdy ustupující německávojska v záchvatu bezmoci a zloby,že končí jejich zločinná éra, naplnilajednotlivé části mostu jak náložemi,tak těžkými leteckými bombami(3000 kg výbušnin).Chtěli tak zabránit v dalším postupurumunským oddílům, které se blížilyod Barbořiny, Kotojed a Vážank řece Moravě. K postupujícím vojskůmse přidávali i někteří mladí kamarádia se zbraní v ruce se chtělipomstít nepříteli. Bohužel řada z nichbyla právě v lokalitě města, nebo nabřehu Moravy německými vojáky zastřelena.Vzpomínám si na jasný podvečer,vojáci rumunské armády procházejíkolem Květné zahrady, u Ostrého rohuobčané rychle zahazují protitankovýpříkop, v tom kolem devatenácté hodinyje slyšet mohutná detonace. Jevyhozen poslední z mostů - železný.Obrovská tlaková vlna poničila i okolníbudovy. Ve dvacet hodin jez druhého břehu Moravy německýmidělostřelci zapálena zámecká věž.Konečná kapitulace německé armádya osvobození celého města a zemědává klid pro obnovu zničených majetků.Most musí být rychle vybudován,aby mohla fungovat doprava.Osmého května se za pomoci oddílůsovětských vojsk staví pontonovýmost a o kousek dál se začíná zapomoci občanů stavět větší dřevěnýmost, který byl 14. května dokončen asloužil k přepravě z města na druhýbřeh.Můžeme si jen přát, aby náš hodněvytížený most, který pro město hodněznamená, už nikdy nepotkalo nic zlého.Rudolf PavlíčekFoto: autor29


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Zdroje a tradice kulturnosti Kroměřížeaneb Malý výšlap do minulosti městaLidovou zábavu obstaral například v roce 1909 cirkusKludský, stan tehdy rozbil u arcibiskupské sýpky. A začaldoslova příval diorám a kinematografů, „sotva odjel jeden,už se hlásí další,“ konstatoval místní tisk.Všechny dosud uvedené kulturní hodnoty zpěvní, hudební,divadelní, přednáškové a v jistém smyslu i společenskozábavní a tělovýchovné byly produkty výhradněochotnické tvořivosti. Konkretizovaly zájmy a záliby, píli adovednost řady jednotlivců nebo kolektivů, a tím vytvářelykulturní atmosféru města a formovaly kulturnost občanů.Tato tradice pak přecházela z generace na generaci a zajiš-ovala tak kontinuitu celkové kulturnosti města dodnes.Koncem 19. století se začala ve městě výrazně prosazovattaké kultura dovážená, profesionální. Její doslova vpádvšak neznamenal likvidaci aktivity ochotnické. Obě formyprobíhaly souběžně a v mnohém se vzájemně doplňovaly.Profesionální nabízela ochotníkům příklady a vzory av lecčems je inspirovala, naopak zase ochotníci nutili profesionályuvádět skutečné hodnoty v dokonalých výkonech.Svědčí o tom poznámka v Českoslovanské Moravě v roce1905 k řediteli Trnkovi: „Ředitel si myslí, že vše co podá,vezme obecenstvo zavděk, chceme ho ale upozornit, žev Kroměříži je obecenstvo dosti vytříbené, aby se se všímspokojilo“.Prvními profesionály na území města byly kočující hereckéspolečnosti. Jejich nástup zahájil v roce 1863 JosefŠtandera a představil zdejšímu publiku herecké mistrovstvíkomika Jindřicha Mošny. Ten hostoval v Kroměříži znovuv roce 1885 u společnosti Choděrovy a nadšení Kroměřížanému věnovali věnec s nápisem „Jindřichu Mošnovi ctitelékroměřížští“. Že si ochotníci skutečně brali z profesionálůpříklad, svědčí poznámka v Kroměřížských novinách, žeochotník Porázek „hrál dobře Mošnovsky“. A po vzoru profesionálůzačali i ochotníci horlivě pěstovat zpěvohru. Zájezdováfrekvence kočujících společností prudce narůstalaa díky jim poznali Kroměřížané vrcholná díla naší i světovédramatiky a důvěrně se seznámili i s operou a operetou.Prostě díla, na něž by si ochotníci troufnout nemohli. Jakopříklad uvádíme repertoár Jeřábkovy společnosti z roku1910: Gorkij, Björnson, Ibsen, Shakespeare, Rostand, Vrchlický(Námluvy Pelopovy).Zásluhou kočujících společností měli Kroměřížané vzácnoupříležitost poznat největší herecké osobnosti té doby,které si ředitelé zvali k hostování. Tak v roce 1886 EduardaVojana, v roce 1888 opět Vojana i s Hanou Kubešovou-Kvapilovou, v roce 1886 herce a režiséra Národního divadlaJosefa Šmahu. V letech 1903 a 1905 hrál Šmaha takés místními ochotníky a v roce 1901 s nimi vystoupila vedvou představeních Hana Kvapilová. Dále vystoupila uspolečnosti Janovského v roce 1906 „perla dramatického30HISTORIEumění“ Marie Laudová-Hořicová a v roce 1908 Eva Vrchlická,dcera básníka Jaroslava Vrchlického. V roce 1906 siředitel Trnka pozval k hostování dokonce tehdy slavnouoperetní hvězdu Marii Zieglerovou. Ta přijela do Kroměřížeznovu v roce 1908, tentokrát už s vlastní operetní společnostía měla se svou sérií operet u kroměřížského obecenstvaobrovský úspěch. Samozřejmě, že každé představenís významným hostem mělo nabitý sál, přicházeli nebo navozech přijížděli rovněž venkované.Každého vzácného hosta, a netýkalo se to pouze herců,uvedli po představení do společnosti vybraných místníchosobností do tzv. malé dvorany na Nadsklepí k přátelskémuposezení, které se často protáhlo až do odjezdu hostav časných ranních hodinách.Zásluhou kontaktů dr. Emila Kozánka a pod záštitouMoravanu měli Kroměřížané příležitost poznat také naše icizí vynikající hudební tělesa a výkonné umělce. Takovoumimořádnou událostí bylo vystoupení světoznámého ruskéhopěveckého sboru Dmitrije Alexandroviče Slavjanskéhov květnu 1890 na Měšanské střelnici. Dva koncerty bylypokaždé zcela zaplněny posluchači, neváhali přijít aničetní občané němečtí. Dokonce i F. Vach byl inspirovánnatolik, že sám upravil několik ruských národních písní auvedl je na nejbližším moravanském koncertu.V roce 1893 koncertovalo v Kroměříži hned rok po svémzaložení České kvarteto ve svém prvním hvězdném obsazení- Karel Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal a Hanuš Wihan.Toto slavné komorní těleso pak u nás znovu koncertovalov roce 1901 a 1909. Česká filharmonie přijela do Kroměřížedokonce hned v roce svého vzniku, v roce 1901, a topod taktovkou Oskara Nedbala. A pak znovu v roce 1909.Při příležitosti povýšení českého gymnázia na osmiletékoncertoval na Nadsklepí v roce 1887 vynikající houslistaFrantišek Ondříček, znovu v roce 1901. V letech 1899 a1901 hostoval v Kroměříži slavný houslista Jan Kubelík av roce 1910 houslista Jaroslav Kocian.Kroměříž tak poznala to nejlepší, čím tehdy české hudebníumění disponovalo. Hudební a zpěvní tradice, pěstovanápo léta Moravanem a obohacená skvělým hudebnímuměním profesionálním, vytvářela tak jednuz nejdůležitějších složek kulturního života města.S velkým ohlasem se setkala výstava moravského výtvarníkaJoži Uprky v červnu 1901. Konala se na Nadsklepía navštívilo ji přes 1600 osob. Předsedou výstavního výborubyl ředitel české reálky František Chmelík, výstavu zahájilstarosta města dr. Jaroslav Pištěcký.Na závěr můžeme určit hlavní zdroje kulturnosti našehoměsta. Byly dva: ochotnická tvořivost samotných Kroměřížanůa jejich schopnost přijímat a vstřebávat hodnoty profesionálníhoumění nejvyšší úrovně. PhDr. Zdeněk Lajkep


SPORTKROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Představujeme kroměřížský sport a sportovceMěsto ocenilo nejúspěšnější sportovce, kolektivy, cvičitele2006/2007 a postupuje do Moravskoslezské dorosteneckéligy. Basketbalové družstvo starších žáků - tzv. lvíčataz oddílu TJ SLAVIA Kroměříž za 1. místo v oblastním přeboruJihomoravského kraje, je přeborníkem jižní Moravypro rok 2007 v kategorii mladších dorostenců, obsadilo2. místo v oblastním přeboru Moravskoslezského kraje,1. místo v kvalifikaci o postup do dorostenecké ligy kade-Ve středu 2. dubna převzali v obřadní síni městskéradnice z rukou zástupců města poháry, medaile a diplomymladí sportovci a jejich trenéři.Nejúspěšnějším mladým sportovcem za rok 2007 sestal Milan Jansta z TJ SLAVIA Kroměříž - oddílu judo za1. místo na mistrovství ČR starších žáků, za 1. místo namistrovství ČR družstev starších žáků a další úspěšnáumístění. Druhou pozici obsadili Jana Dostálová a Jiří Valaz tanečního klubu GRADACE Kroměříž. Jsou členynárodního reprezentačního týmu ČR ve standardníchtancích, v latinskoamerických tancích,v kombinaci deseti tanců, třetí nejlepší tanečnípár ČR v Taneční lize pro rok 2007 - latinskoamerickétance v kategorii junior I (do 13 let),finalisté mistrovství ČR ve standardních tancíchpro rok 2007 v kategorii junior I, finalisté mistrovstvíČR v latinskoamerických tancích pro rok2007 v kategorii junior, semifinalisté mistrovstvíČR družstev v latinskoamerických tancíchpro rok 2007 v kategorii junior a nositelé řadydalších národních i mezinárodních ocenění. Třetínejúspěšnější sportovkyní se stala Martina Drábkováz Vodáckého klubu Kroměříž za 1. místov Českém poháru žáků sjezd, 5. místo v Českémpoháru žáků slalom, 2. místo na mistrovství ČRžáků sjezd a 3. místo na mistrovství ČR žákůsprint.Eva Šutová z Atletického klubu Kroměříž je čtvrtáza 1. místo na mistrovství ČR dorostenek do17 let v běhu na 400 m překážek, 1. místov mezistátním utkání dorostenek do 17 let Ma-arsko - Slovensko - Česká republika na 400 mpřekážek, 2. místo na mistrovství ČR v hale dorostenekv běhu na 400 m, 3. místo na mistrovstvíČR v hale dorostenek v běhu na 60 m překážeka řada dalších úspěchů na národních imezinárodních drahách. Páté místo si odneslJakub Holas z TJ Plavecké sporty Kroměříž zavýborné výsledky na letním i zimním pohárudesetiletých žáků (mistrovství pro tuto věkovoukategorii). Šestá je Klára Mazánková z Hokejového klubuKroměříž, o.s. Svými výkony (ve 14 mistrovských utkáníchnastřílela 17 branek a třikrát se na brance podílela)převyšuje nejen kategorii mladších i starších žáků, alepočtem bodů se jí nemůže rovnat ani většina hráčů HKv ostatních kategoriích. Sedmou pozici získal MiroslavŠerban z Tělocvičné jednoty Sokol Kroměříž, oddílu boxua trenéry mládeže za rok 200731za 1. místo na mistrovství ČR v kategorii Kadeti a za 1.místo na mistrovství ČR v boxu v kategorii Junior.Nejúspěšnější mládežnický sportovní kolektiv městaza rok 2007První místo obsadil mladší dorost, žáci sportovní třídyZŠ Slovan Kroměříž z oddílu SK Hanácká Slavia Kroměříž.Je vítězem Moravskoslezské dorostenecké divize v sezóněFoto: M. Kořínková


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008SPORTtů U 16 a 3. místo v podzimní části dorostenecké ligyv sezóně 2007/2008 v kategorii kadetů U 16. Družstvominihokeje - družstvo 3. tříd z Hokejového klubu Kroměříž,o.s.. zaujalo třetí příčku v hodnocení. Toto družstvodokázalo v hokejové sezóně 2007/2008 v 9 kolech mistrovskýchturnajů v minihokeji 12 krát vyhrát, dvakrát remízovata pouze třikrát prohrát.Nejúspěšnějším trenérem za rok 2007 se stal Mgr. MarekŠikula z oddílu TJ SLAVIA Kroměříž MBA. Je trenérem minibasketbalovéhodružstva starších minižáků TJ SLAVIAKroměříž složeného ze žáků 6. ročníků základních škol,tzv. kamzíci, je šéftrenérem oddílu basketbalu TJ SLAVIAKroměříž, získal 1. místo v oblastním přeboru Olomouckéhokraje, přeborník střední Moravy pro rok 2007v kategorii starších minižáků a řadu dalších významnýchocenění. Stanislava Pulkrábková z Vodáckého klubu Kroměřížse stala druhou nejúspěšnější. Za rok 2007 byli třisvěřenci zařazeni do reprezentačního družstva juniorů.KuželkyMEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ A JUNIOREKČeská republika - Slovinsko v Kroměříži26. - 27. dubna 2008Na základě testu dráhy v kroměřížské kuželně U Nedopilů,který provedly současné nejlepší hráčky České republiky,bylo Českou asociací přiděleno Kuželkářskémuklubu Kroměříž mezistátní utkání obou juniorských kategorií.Testu se zúčastnila historicky nejúspěšnější kuželkářkasvěta Naděžda Dobešová z Třebíče, která je sedminásobnámistryně světa a několikanásobná vítězka světovéhopoháru. V Kroměříži nezklamala. Vytvořila rekordkuželny na 120 hodů sdružených výkonem 602 sraženýchkuželek. Další testující hráčkou byla Lucka Vaverkováz Rosic. Ta je dvojnásobnou mistryní světa dorosteneckékategorie a čerstvou vítězkou světového pohárujuniorek. Sparingpartnerkami jim byly domácí hráčky.Výsledky testu: 1. Dobešová Naa - 602; 2. Vaverková32Třetím nejúspěšnějším trenérem je Pavel Dočkal z Tělocvičnéjednoty Sokol Kroměříž. Je trenérem TJ SOKOL Kroměřížod roku 1997, vychoval několik mistrů republikyv juniorském boxu. Pavel Dočkal mladší pod jeho vedenímpostoupil v roce 2001 na mistrovství Evropy juniorův Sarajevu, kde se umístil na 5. místě. V roce 2007 obsadiliboxeři na mistrovství ČR v boxu v kategorii kadetů1. a 3. místo, v kategorii juniorů 1. a 3. místo.Trenér/cvičitel mládeže za dlouholetou práci ve prospěchtělovýchovy a sportuZa dosažené sportovní výsledky byl oceněn Rudolf Dryez SK Hanácká Slavia Kroměříž. Dlouholetý bývalý hráč,funkcionář a v posledních 15 letech trenér licence B mládežnickýchdružstev SK Hanácká Slavia, v letech 2006-2007 působil jako asistent trenéra a vedoucí mužstvamladšího dorostu postupujícího do Moravskoslezskédorostenecké ligy.Lucka - 578; 3. Holubová Jana Kroměříž - 557; 4. JankovýchBohdana Kroměříž - 555.V mezistátním utkání startuje za každou zemi osmjuniorů a osm juniorek. Rozhodčím je Jozef Maašeje zeSlovenska. V pátek 25. dubna provede přejímku kuželny azahájí poradu s vedoucími obou delegací. V sobotu v 10hodin bude utkání slavnostně zahájeno hymnami obouzemí a projevy zástupců včetně města Kroměříže. Přibližněv 18 hodin se předpokládá ukončení utkání a vyhlášenívýsledků. Od 20 hodin se pořádá banket, kterého sezúčastní obě delegace a zástupci města Kroměříže.V neděli utkání pokračuje soutěží ve sprintu jednotlivců.Zúčastní se ho všech 32 hráčů a hráček. Zahájení jeplánováno na 9 hodin, ukončení ve 12 hodin.Sezóna 2007 - 2008 byla pro Kuželkářský klub Kroměříž velmi bohatáJako každoročně ji zahájil mezinárodní turnaj dvojic o„Pohár Hanáckých Athén“. Zúčastnilo se ho více než 200dvojic z České republiky, Rakouska, Slovenska a Maarska.Následovaly turnaje „Velké Štěpánské koulení“, „Novoročníturnaj“ a „Pohár starosty města Kroměříže družstev“.Posledně jmenovaný turnaj začal v říjnu 2007 askončil 25. března 2008.Pořadí družstev: 1. Kuželna Nedopil; 2. TSS Hulín; 3. Plaveckésporty Kroměříž; 4. Avion Kroměříž. Následuje soutěžjednotlivců, která skončila 3. dubna. Hráčky a hráčidomácího klubu hrají i mistrovské soutěže, které jsouřízeny Českou kuželkářskou asociací. Výborně si vedouhlavně mládežníci. Družstvo dorostu hraje na špičce 2. ligy.V roce 2006 dokonce získalo bronzovou medailiv rámci České republiky družstev.Žáci a žákyně hrají šest turnajů jednotlivců v rámci ČR.16 nejlepších z každé věkové kategorie postupuje do celostátníhofinále, které se vždy hraje v Olomouci na osmidráze.V historii klubu, která je totožná s kuželnou U Nedopilů= šest let - z líhně Františka Nedopila vystrčilorůžky už několik špičkových hráčů a hráček, jako: KamilaKatzerová - mistryně ČR žáků; Pavlína Procházková - člen-


SPORTka reprezentace ČRdorost; Martin Kuběna- člen reprezentaceČR dorost; TomášKejík - finalista mistrovstvíČR. Letošní finálovýturnaj všakpoznal zcela novoudodnes neznámoukuželkářku - hráčkuKK Kroměříž EliškuKubáčkovou (na dolnímsnímku vlevo). Tazahrála na 60 hodůsdružených 275 zasaženýchkuželek avšem nejlepším hráčkámČR ukázalazáda. V turnaji zvítě-KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Foto: -kam-Vítězné družstvo turnaje v kuželkách o „Pohár starosty městaKroměříže“ Kuželna Nedopil: Jaroslav Rybka, Miroslav Ešpandr,Miroslav Hoffmann, Josef Hamrla, Zdeněk Pecník, František Nedopil.Zcela vlevo starosta města Miloš Malý.zila zcela přesvědčivě. Další hráčka Kroměříže Kristýna Dostálovázahrála velmi dobrých 234 a skončila ve finále na 14 místě.Kolektiv žen má svou sezónu rovněž dobře rozehranou. V neděli6. dubna hostily na domácí kuželně úřadujícího mistra ČR Zábřehv boji o postup do semifinále Českého poháru. V roce 2006ženy získaly čtvrté místo v rámci extraligy ČR a dokonce třetímísto v Českém poháru.Úspěšnost v klubu hodnotíme podle počtu hráčů a hráček,kteří postupují v soutěži jednotlivců do finálových bojů o titulmistra České republiky. V letošním roce má Kuželkářský klubKroměříž v těchto utkáních sedm hráčů a hráček, z toho šestv mládežnických kategoriích.Co očekává Kuželkářský klub Kroměříž ve zbytku sezóny:1. Celostátní hry gumárenského průmyslu2. Kvalifikace mistrovství České republiky neregistrovaných3. Družební utkání s maarským Estergomem4. Družební utkání s rakouským Kremsem5. Družební utkání se slovenským TrenčínemPOZVÁNKA NA UTKÁNÍ V BOXUV neděli 20. dubna v 10 hodin se v Sokolském domě, tř. 1. máje, v Kroměříži uskuteční juniorská liga v boxu.V zápasech máte možnost vidět významné osobnosti, jako Miroslava Šerbana - 1. místo na M ČR - kadetů, 1. místona M ČR - juniorů; Marka Chmela - 3. místo na M ČR - kadetů, 2. místo na M ČR - juniorů; Víta Skřenka - 3. místo naM ČR - kadetů.33


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008SPORTVodácký klub Kroměříž je pokračovatelem už více nežšedesátileté tradice kanoistiky, slalomu a sjezdu na divokévodě v Kroměříži. Klub má své sídlo v nově zrekonstruovanémvodáckém pavilonu v Podzámecké zahradě nabřehu Moravy. Tady se pod vedením trenérů připravuje nasvé závody skupina kajakářů a kajakářek ve věku od 8 let.V roce 2007 absolvovali kroměřížští vodáci více než50 závodů od žákovských přeborů po veterány, od závodůoblastní úrovně po mistrovské či mezinárodní. ČtyřiVodácký klub KroměřížMartina Drábková při Českém poháru žáků v Českých Budějovicích.rádi, a s prvním sluníčkem pak sjíždějí na raftu řeky, kdedříve závodili. Uprostřed léta už tradičně společně s těmiještě dříve narozenými se sjedou v Jedovnici u rybníkaOlšovec, kde pokoušejí své umění na surfu. Pravidelně sena přelomu května a června všichni členové klubu spojík tomu, aby svým dílem přispěli k důstojnému průběhuMoravského poháru ve vodním slalomu. To po dva dnykroměřížští vodáci pořádají pod mostem přes Moravutradiční závody, které na start přivádějí zástupce moravskýchi českých slalomářských klubů.Divoká voda v kroměřížském provedeníje však také o cestování. U loděnicežádné „ty správné“ peřeje nejsou atak nejen na závody, ale i za kvalitnímtréninkem prokřižují závodníci běhemroku celou republiku: Opava, Vír, Semily,Karlovy Vary, Lipno, Špindlerův Mlýn,Sušice, Česká Lípa, České Budějovice -a řada dalších obcí jsou místy pořádánízávodů, kde i v letošním roce členovévodáckého klubu Kroměříž budoubojovat o co nejlepší umístění a takdůstojně reprezentovat mateřský oddíli své město Kroměříž.Bohumil Hrabeczávodníci se mohou pochlubit I. výkonnostní třídouve sjezdu. Z jednotlivých mistrovství Českérepubliky přivezli reprezentanti vodáckého klubupět medailí. Poprvé se na stupně vítězů postavilamladší žačka Martina Drábková a byl to stejnýúspěch jako obhajoba 3. místa družstva mužůve složení Marek Loučka, Libor Damborský a LukášČevora. Na základě dalších výsledků obdrželitři závodníci pozvánku do reprezentačního družstvajuniorů.Nejen aktivní závodníci tvoří základnu vodáckéhoklubu Kroměříž. Jsou tu i vodáci, kterýmzávodní ambice už dávno nemají co říct a přestose dál na loděnici scházejí jako přátelé a kama-Vodácký pavilon v zimě.KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ - kulturně - společenský měsíčník. Ročník 4/2008. Vydává město Kroměříž. Šéfredaktor Mgr. MiroslavKarásek. Redakční rada: MUDr. Olga Sehnalová, MBA, MUDr. Jarmila Číhalová, Mgr. Petr Sedláček, Mgr. Daniela Hebnarová, Mgr. PavelZrna, Mgr. Miroslav Karásek. Adresa redakce: Kroměřížský zpravodaj, Městský úřad, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkovépéče, Velké náměstí 33, 767 01 Kroměříž. Tel.: 573 321 210, fax: 573 321 202, e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz. Grafickézpracování a příprava pro tisk: František Valer. Tisk: KATOS CZ, s.r.o., Kojetín. Vychází 14. dubna 2008 nákladem 2 800 kusů. Cena5 Kč. Redakce nezabezpečuje předplatné ani zasílání poštou. Uzávěrka příštího vydání je 28.dubna 2008, které vyjde 12. května.Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisy nevracíme. Povolení Ministerstva kultury ČR podevidenčním číslem MK ČR E 14888.34


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2008Historický snímek mostu přes Moravu ze sbírky Pavla Dvořáčka.Dole a na zadní straně letecké snímky Aleše Karbana.35


KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 200836

More magazines by this user
Similar magazines