Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji ...

cop.lodzkie.pl

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji ...

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektuul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plDziałanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwachRodzaj projektów: zakup i wdrożenie prac B + R oraz projekty polegające na zakupie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B + R w MŚPLISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07- 13)L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B + RT szt. P.7.1.12. Liczba wspartych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym szt. P.7.4.13. Liczba wdrożonych technologii szt. P.7.4.24. Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu szt. P.7.4.35. Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+RT szt. P.7.5.16. Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwie szt. P.7.5.2L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek szt. R.7.1.12. Liczba wdrożonych wyników prac B+RT szt. R.7.1.23. Liczba nowych produktów/ usług szt. R.7.4.14. Zmiana energochłonności MWh/rok R.7.4.25. Zmiana materiałochłonności kg/rok R.7.4.36. Zmiana ilości zużycia wody m 3 /rok R.7.4.47. Liczba nowych projektów B+RT prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwo szt. R.7.5.18. Kwota przychodów ze sprzedaży wyników prac B+RT PLN R.7.5.29. Liczba nowopowstałych CBR szt. R.7.5.2


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plWSKAŹNIKI HORYZONTALNE (poza kat. 85, 86)Zgodnie z rozdziałem 7 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia10 stycznia 2008 r. nr MRR/H/17(1)01/08, każdy Beneficjent składa deklarację odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy, niezależnie od typu danego projektu.Wskaźniki kluczowe (obowiązkowe)L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) szt. P.100L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) szt. R.100WSKAŹNIKI AUTORSKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY – LISTA POMOCNICZA.W przypadku braku możliwości wyboru wskaźnika autorskiego z proponowanej przez Centrum obsługi przedsiębiorcy listy,Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest podać własne wskaźniki najbardziej zbliżone do podanych w niniejszym dokumencie.L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń)w ramach projektu szt. x2. Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt. x3. Liczba obiektów budowlanych przebudowanych/zmodernizowanych w ramach projektu szt. x4. Powierzchnia/kubatura obiektów budowlanych przebudowanych/zmodernizowanych w ramach projektu m 2 /m 3 x5. Liczba wdrożonych wysokich technologii lub usług wiedzo chłonnych w ramach projektu szt. x6. Liczba zrealizowanych badań przemysłowych w ramach projektu szt. x7. Liczba zrealizowanych badań przedkonkurencyjnych w ramach projektu szt. x8. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu szt. x9. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami badawczymi szt. x10. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu szt. x


ul. Roosevelta 15, 90 – 056 Łódź,tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl11.Liczba zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych w kraju w wyniku realizacjiprojektu12. Liczba zakupionej infrastruktury badawczej szt. x13. Liczba zmodernizowanych laboratoriów w przedsiębiorstwie szt. xszt.xL.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Kod wskaźnika1. Liczba wprowadzonych prośrodowiskowych rozwiązań w ramach projektu szt. x2.3.Liczba uzyskanych patentów, objętych ochroną wzorów użytkowych, wzorów i przemysłowychw kraju w wyniku realizacji projektuLiczba utworzonych nowych etatów badawczych (w tym kobiet) w wyniku realizacji projektu (w okresie do 2 lat odrozpoczęcia projektu)4. Wartość przychodów ze sprzedaży w efekcie wdrożonych prac B+RT PLN x5. Liczba przeprowadzonych prac B+R w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia) szt. x6.Liczba przeprowadzonych prac B+R we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu(do 12 miesięcy od zakończenia projektu)szt.szt.szt.xxx

More magazines by this user
Similar magazines