VBS. Šroubové a natloukací systémy - OBO Bettermann

obo.betterman.com

VBS. Šroubové a natloukací systémy - OBO Bettermann

·iroká paleta upevÀovacích materiálÛ pro témûfi v‰echna montáÏní zadání - od ocelov˘ch hmoÏdinek aÏ po kotvy,od hákÛ na strop aÏ po kruhová oka, od ocelov˘ch hfiebíkÛ aÏ po ‰rouby do dfieva, od natloukacího nástroje aÏ pohmoÏdinky OBO, od podloÏkek aÏ po matice.316 VBS


Šroubové a natloukací systémyVýběrová matice od strany 318Přehled systému od strany 320Použití šroubového a natloukacího systému od strany 322Hřebíky z tvrzené oceli od strany 324Jehly Impu od strany 324Jehly Siko od strany 325Skoby od strany 325Hmoždinky OBO od strany 327Hmoždinka Angler od strany 328Víceúčelová hmoždinka od strany 328Natloukací hmoždinka od strany 328Rozpěrná hmoždinka od strany 329Kovová rozpěrná hmoždinka od strany 329Sklápěcí závěs s pružinou a sklápěcí závěs od strany 330Kotva pro vysoká zatížení od strany 331Šroubová kotva od strany 332Stropní háky od strany 334Oka od strany 335Šrouby Sprint od strany 337Šrouby do dřeva od strany 339Šrouby a příslušenství od strany 339VBS317


Výběrová matice·roubové a natloukací systémyPouÏitíV˘robekOcelové hřebíkyTyp 362Typ 1996/NTyp 500Typ 511od strany 324Nejvhodnûj‰í pro ve‰-keré pfiíchytky ISO, pfiíchytkyHaft-Clip a pfiíchytky ISONejvhodnûj‰í pro Nagel-FixNejvhodnûj‰í pro upevnûnímÛstkov˘ch vedeníNejvhodnûj‰í pro upevnûnímÛstkov˘ch vedeníSkobyTyp 1101Typ 716od strany 325Nejvhodnûj‰í prouniverzální upevnûní trubekNejvhodnûj‰í prouniverzální upevnûní trubekSystém hmoždinekOBO(OBO = bez vrtání)od strany 327Typ 915/Sa 916/SUsazovací Ïelezo – vhodné ktypu 915/S = hmoÏdinka 903typu 916/S = hmoÏdinka 904Typ 903HmoÏdinky OBOse závitovou hlavou M6v délkách15–55 mmTyp 904/A+Bs M4 x 7 mma M4 x 11 mmZávitová hlavav délkách15 a 18 mmSystém hmoždinekOBO(OBO = bez vrtání)od strany 328Typ 915/RBUsazovací Ïelezo s ochranouruky vhodné khmoÏdinkám OBO903/RBTyp 903/RBK pfiímému upevnûní.Límec Ø 10 mmv délkách15–55 mmTyp 985·roubovací hmoÏdinky OBO typu 985/… mají závitovéukonãení M6 nebo M8 a jsou pouÏívány v kombinaci splastov˘mi hmoÏdinkami nebo ‰roubovány pfiímo dodfievaSpojovacíprvkyTyp 2078Typ 3100Typ 965Typ 12005od strany 333Závitová tyãDvojit˘ ‰roubDistanãní spojkaSpojkaSklápěcí závěs s pružinouasklápěcí závěsod strany 330Typ 450, 451 a 452Sklápûcí závûs s pruÏinoupro nízké zatíÏení v oblastidut˘ch stûn a stropníchkonstrukcíTyp 453 – 458Typ KD8 a KD 10Sklápûcí závûsSklápûcí závûspro střední zatíÏení v oblasti pro vysoké zatíÏení v oblastidut˘ch stûn a stropních dut˘ch stûn a stropníchkonstrukcíkonstrukcí318 VBS


Šroubové a natloukací systémyPfiehled systémuŠrouby a hmoždinkystr.328Hřebíky a hákystr.324320 VBS


VBS 321


Šroubové a natloukací systémyŠroubové a natloukací systémyPoužití hřebíků, skob, šroubů akotevVe stavebnictví se používá mnoho různých materiálů. Jako instalatér musíte montovat hmoždinky, šrouby, natloukacíhmoždinky, hřebíky a kotvy do nejrůznějších materiálů stěn. Tyto různé materiály stěn mají také rozdílnévlastnosti. Některé podklady jsou tvrdé, jiné měkké, některé jsou plné, jiné duté. Proto jsme naše upevňovací součástipřizpůsobili různým vlastnostem stěn. Pro každý podklad můžeme nabídnout správný upevňovací materiál.Komponenty systémuOcelové hřebíky, ocelové hřebíky Impu, jehly Siko, skoby, pružinové sklopné a sklápěcí závěsy, stropní háky,šrouby Sprint s plastovými hmoždinkami a přirozeně:hmoždinky OBOKotva pro vysoká zatížení typu FHŠroub Sprint a víceúčelová hmoždinkaPoužití hřebíkůKotva pro vysoká zatížení typu FH s připojovacímzávitem M12 pro upevnění součástí s velkým zatížením,nosnost 8,26 kN.Šroub Sprint-4759 ve víceúčelové hmoždince910/MZ, pro použití v dutých cihlách. Víceúčelováhmoždinka se v dutém prostoru zauzlí.Ocelové hřebíky 362 lze dobře zatloukat napříkladdo dřevěných podkladů.01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)324 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyŠroub Sprint s hmoždinkou AnglerŠroub Sprint s hmoždinkou AnglerŠroubové a natloukací systémyNatloukací hmoždinka typu 910/SDPomocí šroubů Sprint 4759 a hmoždinek Angler910/N lze upevňovat součásti na betonové stěny.Zdivo z pórobetonuPomocí šroubů Sprint 4759 a hmoždinek Angler910/N lze upevňovat součásti. Oblasti použití nastěně nebo pod stropem.Šroub do dřeva se šestihrannou hlavou typu12400Natloukací hmoždinky z plastu a šroub s kuželovýmzávitem, to znamená, že šroub lze zatlouci a otáčenímopět povolit.Protipožární šroubová kotva MMSPlastová hmoždinka 910/GD pro zatloukání do plynosilikátunebo pórobetonu a pro upevnění šroubySprint.Kotva typ FAZ IIPomocí šroubů do dřeva lze upevňovat součásti kdřevěným trámům nebo dřevěným nosníkům. Šroubydo dřeva jsou opatřeny šestihrannou hlavou.Kotva typ FNA se závitovým připojenímPro použití šroubové kotvy nejsou potřebné žádnéplastové hmoždinky. Šroubová kotva se našroubujepřímo do otvoru vyčištěného vyfoukáním.Natloukací kotva typu FZEAKotva typu FAZ II, pro upevnění s vysokým zatíženímve vyztuženém nebo nevyztuženém normálnímbetonu C20/25 až C50/60, vhodná pro průvlakovoumontáž, s připojovacím závitem M8, M10 neboM12, nosnost 4,3 kN (M8), 7,6 kN (M10), 11,9 kN(M12). Vhodná pro zachování funkčnosti.Použití sklápěcích závěsů s pružinou asklápěcích závěsůKotva typu FNA s připojovacím závitem M8, použitelnáve vyztuženém nebo nevyztuženém normálnímbetonu, nosnost 0,5 kN.Použití hmoždinek OBONatloukací kotva typu FZEA s vnitřním závitem M8,M10 nebo M12. Pro zachycení menších zatížení,schválená pro normální beton C20/25 až C50/60.Nosnost 3,0 kN (M8), 3,6 kN (M10 a M12). Vhodnápro zachování funkčnosti.01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)Sklápěcí závěs s pružinou a sklápěcí závěs se používajípro mezistropy. Závěs lze zasunout otvoremdo stropu. Sklápěcí mechanizmus leží potom nastropu a součásti lze namontovat pod strop.OBO hmoždinky 903 a 904 se snadno zatlučou dopodkladu bez vrtání (o-Bo: ohne Bohren).K tomu jsou ve výrobním programu k dispozici usazovacíželeza.V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 325


Šroubové a natloukací systémyHřebíkOcelový hřebíkTypRozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkusBal.kg/% ksČ. výr.362 16 2 20000 100 0,044 3353 16 8362 18 2 20000 100 0,049 3353 18 4362 23 2 20000 100 0,061 3353 23 0362 30 2 20000 100 0,080 3353 30 3362 40 2 10000 100 0,103 3353 40 0362 50 2 10000 100 0,128 3353 50 8362 60 2 8000 100 0,150 3353 60 5kusOcel tvrzená, popuštěná do modra, s čočkovitou hlavou.StCena€/% ksNTypRozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkusBal.kg/% ksČ. výr.362/Z 16 2 20000 100 0,044 3354 16 4362/Z 18 2 20000 100 0,049 3354 18 0362/Z 23 2 20000 100 0,061 3354 23 7362/Z 30 2 20000 100 0,078 3354 29 6362/Z 40 2 10000 100 0,103 3354 40 7362/Z 50 2 10000 100 0,128 3354 50 4362/Z 60 2 8000 100 0,150 3354 60 1kusOcel tvrzená, galvanicky pozinkovaná, s čočkovitou hlavou.St/GCena€/% ksNTypRozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkusBal.1996/N 25 3 10000 100 0,120 3369 00 31996/N 40 3 4000 100 0,220 3369 00 51996/N 50 3,5 1000 100 0,320 3369 01 31996/N 60 3,5 1000 100 0,400 3369 02 11996/N 70 3,5 500 50 0,480 3369 04 8kusOcel tvrzená, s čočkovitou hlavou.kg/% ksStČ. výr./GCena€/% ksNOcelový hřebík ImpuTypRozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkusBal.kg/% ksČ. výr.500 12 2 20000 100 0,040 3360 12 1500 16 2 20000 100 0,046 3360 16 4500 18 2 20000 100 0,055 3360 18 0500 23 2 10000 100 0,062 3360 23 7500 30 2 10000 100 0,081 3360 29 6500 40 2 12000 100 0,108 3360 40 7500 50 2 9000 100 0,128 3360 50 4500 60 2 9000 100 0,150 3360 60 1kusOcel tvrzená, popuštěná do modra, s podložkou z vulkánfíbru.StCena€/% ksNTyp Rozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkusBal.hmotnosthmotnosthmotnosthmotnosthmotnostkg/% ksČ. výr.500/Z 12 2 20000 100 0,040 3361 12 8500/Z 16 2 20000 100 0,046 3361 16 0500/Z 18 2 20000 100 0,058 3361 18 7500/Z 23 2 10000 100 0,068 3361 23 3500/Z 30 2 10000 100 0,085 3361 30 6500/Z 40 2 12000 100 0,108 3361 40 3500/Z 50 2 9000 100 0,128 3361 50 0500/Z 60 2 9000 100 0,150 3361 60 8kusOcel tvrzená, galvanicky pozinkovaná, s podložkou z vulkánfíbru.St/GCena€/% ksN01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)326 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyTypRozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkus511 12 2 20000 100 0,042 3366 11 1511 16 2 20000 100 0,049 3366 16 2511 18 2 20000 100 0,052 3366 18 9511 23 2 10000 100 0,064 3366 23 5511 30 2 10000 100 0,081 3366 30 8511 40 2 12000 100 0,104 3366 40 5511 50 2 8000 100 0,134 3366 50 2511 60 2 9000 100 0,154 3366 59 6Ocel tvrzená, popuštěná do modra, s polyetylénovou ochranou na hlavičce.Bal.kuskg/% ksČ. výr.StCena€/% ksNHřebíkJehla SikoTyp Rozměr RozměrL dmm mmPřepr.kartonkuskg/% ks511/Z 12 2 20000 100 0,042 3367 12 6511/Z 16 2 20000 100 0,049 3367 16 9511/Z 18 2 20000 100 0,052 3367 18 5511/Z 23 2 10000 100 0,064 3367 23 1511/Z 30 2 10000 100 0,081 3367 30 4511/Z 40 2 12000 100 0,104 3367 40 1511/Z 50 2 8000 100 0,134 3367 50 9Ocel tvrzená, galvanicky pozinkovaná, s polyetylénovou ochranou na hlavičče.Bal.kusStČ. výr./GCena€/% ksNHáčekOcel tvrzená, popuštěná do modra, s hákem 18 na hlavěTypRozměr Rozměr Rozměr Přepr. Bal.L d B kartonmm mm mm kuskuskg/% ksČ. výr.1101 40 3 18 4000 250 0,290 3341 04 61101 50 3 18 4000 250 0,344 3341 05 41101 60 3 18 3000 250 0,404 3341 06 21101 70 3 18 3000 250 0,466 3341 07 01101 50 3,4 18 3000 250 0,451 3341 49 61101 60 3,4 18 3000 250 0,548 3341 60 71101 70 3,4 18 3000 250 0,672 3341 70 41101 80 3,4 18 2500 250 0,682 3341 80 11101 90 3,4 18 2500 250 0,757 3341 90 91101 100 3,4 18 2000 250 0,820 3341 99 2StCena€/% ksE01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)1101/Z 40 3 18 4000 250 0,288 3342 04 21101/Z 50 3 18 4000 250 0,360 3342 05 01101/Z 60 3 18 3000 250 0,404 3342 06 91101/Z 70 3 18 3000 250 0,474 3342 07 71101/Z 50 3,4 18 3000 250 0,464 3342 50 61101/Z 60 3,4 18 3000 250 0,548 3342 60 31101/Z 70 3,4 18 3000 250 0,600 3342 70 01101/Z 80 3,4 18 2500 250 0,674 3342 80 8Ocel tvrzená, galvanicky pozinkovaná, s 18 mm hákem na hlavěOcel, tvrzená, popuštěná do modra, čtyřhranný profil.TypRozměr Rozměr Rozměr Přepr. Bal.L d B kartonmm mm mm kuskusTyp Rozměr Rozměr Rozměr Přepr.L d B kartonmm mm mm kuskg/% kshmotnosthmotnosthmotnosthmotnosthmotnostkg/% ksStČ. výr.716 50 3 18 2400 100 0,415 3347 05 2716 60 3 18 2000 100 0,489 3347 06 0716 70 3 18 2000 100 0,553 3347 07 9Bal.kus/Č. výr.StGCena€/% ksECena€/% ksESkobaV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 327


Šroubové a natloukací systémySystém natloukacích hmoždinekHmoždinka OBOTyp904/AOcel tvrzená, galvanicky pozinkovanáse závitem M4 x 7 mm.Cena€/% ksETyp Dřík - Rozměr Rozměr Rozměr Přepr. Bal.délkammLmmDØØ mmGmmkartonkuskus904/B 15 26 3,35 M4 5000 5018 29 3,35 M4 5000 50Ocel tvrzená, galvanicky pozinkovanáse závitem M4 x 11 mm.Č. výr.kg/% ks St / G0,200 3117 15 4904/B 0,218 3117 18 9Cena€/% ksECena€/% ksECena€/% ksENatloukací hrot ROBOTCena€/ksEUsazovací železo s ochranou rukyDřík - Rozměr Rozměr Rozměr Přepr. Bal. hmotnostČ. výr.délka L DØ G kartonmm mm Ø mm mm kuskus kg/% ks St / G15 22 3,35 M4 6000 50 0,178 3116 15 8hmotnostTyp Dřík - Rozměr Rozměr Rozměr Přepr. Bal. hmotnostČ. výr.délka L DØ G kartonmm mm Ø mm mm kuskus kg/% ks St / G903 15 23 4 M6 3000 100 0,330 3100 15 4903 18 26 4 M6 3000 100 0,360 3100 18 9903 25 33 4 M6 3000 100 0,404 3100 25 1903 30 38 4 M6 2000 100 0,470 3100 30 8903 40 48 4 M6 2000 100 0,571 3100 40 5903 55 63 4 M6 1800 100 0,715 3100 55 3Ocel tvrzená, galvanicky pozinkovanáse závitem M6 x 8 mm.Typ Dřík - Rozměr Rozměr Přepr.Bal. hmotnostČ. výr.délka L DØ kartonmm mm Ø mm kuskus kg/% ks St903/RB 15 21 4 6000 200 0,295 3105 01 6903/RB 18 24 4 4000 200 0,285 3105 02 4903/RB 22 30 4 4000 200 0,325 3105 03 2Ocel tvrzená, holá, bez závitu.Typ vhodné pro Velikost Přepr. Bal. hmotnostČ. výr.kartonkuskus kg/% ks St913/M Hmoždinka 903 M6 80 20 37,000 3032 11 6913/M Hmoždinka 904/... M4 80 20 37,000 3032 01 9ROBOT Natloukací hrot pro hmoždinky OBO 903 (M6) a 904 (M4).Typ vhodné pro Přepr.Bal. hmotnostČ. výr.kartonkuskus kg/% ks St915/RB Kotva 903/RB 121 50,000 3031 50 0Usazovací železo s ochranou ruky pro hmoždinky OBO 903/RB Ø 4 mm.Cena€/ksE01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)328 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyTyp Rozměr Rozměr vhodné pro Velikost Přepr.L Dkartonmm mmkus915/S 135 14 Hmoždinka 903 M6 120Usazovací železo pro hmoždinky OBO 903 (M6).Bal.kusSystém natloukacích hmoždinekhmotnostkg/% ksČ. výr.St20 17,000 3031 01 2Cena€/ksEUsazovací železo01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)V objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 329


Šroubové a natloukací systémyKotvaHmoždinka AnglerCena€/% ksEPotřebná minimální délka šroubů = délka hmoždinky + tloušťka stavebního dílu + 1 x Ø šroubu.Vytahovací síla platí pro šrouby do dřeva s větším průměrem šroubu, je třeba zohlednit potřebnébezpečnostní koeficienty.Víceúčelová hmoždinkaTyp Ø Rozměr Hloubka Ø Šroub Výtažná Bal. hmotnostČ. výr.hmoždinky L vrtaného otvoru do dřeva sílamm mm otvoru mm Ø mm N min./Betonmmkus kg/% ks PA910/N 5 25 30 5 2,5-4 300 100 0,051 2349 04 3910/N 6 30 35 6 3,5-5 550 100 0,052 2349 05 1910/N 6 60 65 6 3,5-5 550 100 0,080 2349 07 8910/N 8 40 45 8 4,5-6 800 100 0,140 2349 08 6910/N 10 50 55 10 6-8 1150 50 0,306 2349 10 8910/N 12 60 65 12 8-10 1900 25 0,459 2349 12 4Typ Ø Rozměr Hloubka Ø Šroub Výtažná Bal. hmotnosthmoždinky L vrtaného otvoru do dřeva sílamm mm otvoru mm Ø mm N min./Betonmmkus kg/% ksČ. výr.910/MZ 6 35 50 6 4-5 400 100 0,055 2347 53 9910/MZ 8 50 60 8 5-6 500 100 0,158 2347 54 7910/MZ 10 60 70 10 6-8 1000 50 0,276 2347 55 5Možnost použití také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení, 4 integrované výstupkyzachycují točivý moment.Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti + 1 x Ø šroubu.Vytahovací síla platí pro šrouby do dřeva s větším průměrem šroubu, je třeba zohlednit potřebnébezpečnostní koeficienty.PACena€/% ksENatloukací hmoždinkaTyp Ø DélkaBal. hmotnostČ. výr.hmoždinkymmmmkus kg/% ks PA910/SD 5 35100 0,360 2351 02 1910/SD 6 35100 0,310 2351 05 6910/SD 6 40100 0,555 2351 06 4910/SD 8 5550 1,070 2351 09 9Cena€/% ksENatloukací šroub: ocel, galvanicky pozinkováná, transparentně pasivováná.Typ910/SD-QØ Délkahmoždinkymmmm640Bal.hmotnostČ. výr.kus kg/% ks PA100 0,480 2351 21 8Cena€/% ksENatloukací šroub: zušlechtěná ocel, galvanicky pozinkovaná, transparentně pasivovaná.Typ Závit Ø DélkaBal. hmotnostČ. výr.hmoždinkymmmmkus kg/% ks PA910/SDM M6 6 40100 0,480 2350 80 7Natloukací šroub: zušlechtěná ocel, galvanicky pozinkovaná, transparentně pasivovaná.Cena€/% ksEM6/M8Größe = d x LLd01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)330 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémy33dTyp Ø Délka Ø Hloubka Přepr.hmoždinky otvoru vrtaného kartonmmmmmm otvoru kusmm910/DF 6 35 6 40 1200K montáži svazkového držáku GRIP. Natloukací šroub: zušlechtěná ocel, galvanicky pozinkovaná,transparentně pasivovaná.Bal.KotvaHmoždinka s dvojitou přírubouČ. výr.kus kg/% ks PA100 0,425 2347 40 7Cena€/% ksETypRozměr RozměrD Lmm mmBarvakg/% ks910/GD 6 35 světle šedá100 0,100 2347 22 9PA910/GD 8 50 světle šedá50 0,310 2347 26 1Pro zatloukání do pórobetonu (plynosilikátu),Délka šroubu: tloušťka součásti + 40 mm.Bal.kusHmoždinky do plynosilikátuČ. výr.PACena€/% ksETyp Rozměr Rozměr pro průměr šroubu DovolenýD Lzatěžovacímm mmØ rozsah tahové zónykN910/GKDM 12 30 4,5 0,04Pro upevnění součástí na sádrokarton nebo vláknité desky.Maximální tloušťka součásti: 12 mmpro šrouby Ø 4,5 mm Golden Sprint nebo Sprint.Bal.kus kg/% ks Zn100 403,100 3483 21 4Hmoždinka do sádrokartonuČ. výr.Cena€/% ksETyp Rozměr Rozměr DovolenýD L zatěžovacímm mm rozsah tahové zónykN910/GKSM 26,4 7,5 0,04Pro upevnění součástí na sádrokarton nebo vláknité desky.Maximální tloušťka součásti: 5 mmBal.hmotnosthmotnosthmotnosthmotnostČ. výr.kus kg/% ks Zn100 163,200 3483 23 9Cena€/% ksEMosazná rozpěrná hmoždinkaTyp Závit Ø Hloubka Délka vytahovací Přepr.Bal. hmotnostČ. výr. Cenaotvoru vrtaného hodnoty kartonmm otvoru mm€/% ksN kusmmkus kg/% ks CuZn E865 M6 8 32 24 6000 2400100 0,442 3483 06 1865 M8 11 41 30 7000 1000100 0,867 3483 08 8865 M10 13 53 34 9000 600100 1,315 3483 09 6Oblasti použití: cihla, beton, dřevo. Velmi vhodné pro oblasti, vystavené vysokým teplotám.01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)DLTyp Rozměr RozměrD Lmm mmØvrtánímmPřepr.kartonkuskg/% ksMD/5 5 30 5 -7 2400200 0,190 3484 60 2MD/6 6 32 7 -9 1400100 0,250 3484 62 9Oblasti použití: plynosilikát, lehčený beton, póroton, pemza, sádra, děrované cihly a plné cihly.Možnost zatlučení do pórobetonu (plynosilikátu) nízké pevnosti bez vrtání. Velmi vhodné prooblasti, které jsou vystaveny vysokým teplotám.Bal.kushmotnostKovová rozpěrná hmoždinkaČ. výr. Cena€/% ksSt / GTP EV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 331


Šroubové a natloukací systémyKotva!! L6 Typ (AID345) leer !! ConID 579162 SchraubankerSklápěcí závěs s pružinouTyp Závit Délka Ø nejm.- Zatížení Přepr.otvoru hloubka na mezi kartonmmmm duté zdi pevnosti kusmm kN450 M49514350,2500Bal.kus50hmotnostkg/% ksStČ. výr.G1,750 3481 61 1/Cena€/% ksEM3/M4Se závitovou tyčí, podložkou U a šestihrannou maticí, osa z mosazi.9585/Typ Závit Délka Ø nejm.- Zatížení Přepr.otvoru hloubka na mezi kartonmmmm duté zdi pevnosti kusmm kN451 M49514350,2500Bal.kus50hmotnostkg/% ksStČ. výr.G1,700 3481 66 2/Cena€/% ksESe závitovou tyčí a mosaznou drážkovou maticí, osa z mosazi.Typ Závit Délka Ø nejm.- Zatížení Přepr.otvoru hloubka na mezi kartonmmmm duté zdi pevnosti kusmm kN452 M47014350,4500Bal.kus50hmotnostkg/% ksStČ. výr.G1,950 3481 77 8/Cena€/% ksEM3/M4Se stropním hákem, podložkou U a šestihrannou maticí, osa z mosazi.7550/15Sklápěcí závěsTypZávit Délka Ø Zatížení Přepr.otvoru na mezi kartonmmmm pevnosti kuskNhmotnostkg/% ks458 M4 100 13 0,5 400 50 3,310 3482 15 4456 M5 100 13 0,8 400 50 3,810 3482 10 3453 M6 100 16 1,3 300 50 5,250 3482 01 42 podložky U a 2 šestihranné matice, se závitovým dříkem.Bal.kusStČ. výr./GCena€/% ksE100M4/M 5/M6Typ Závit Rozměr Ø Háky Ø Zatížení Přepr. Bal. hmotnostČ. výr.L otvoruna mezi kartonmm mmmm pevnosti kuskNkus kg/% ks St / G457 M4 55 13 14 0,25 400 50 3,250 3482 13 8455 M5 65 13 16 0,4 300 50 3,850 3482 05 7455/100 M5 100 16 16 0,4 300 50 4,250 3482 07 3454 M6 100 16 16 0,8 150 25 6,000 3482 03 01 podložka U a 1 šestihranná matice, se stropním hákem.Pozor: pro zavěšení svítidel je třeba počítat s 5 násobnou bezpečností.Cena€/% ksEM4/M 5/M6L01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)332 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyTyp Závit Rozměr Ø Zatížení nejm.- Přepr.Bal. hmotnostČ. výr. Cena€/% ksL otvoru v tahu hloubka kartonmm mm kN duté zdi kusmmkus kg/% ks St / G EKD/8 M8 100 22 2,4 75 2525 11,200 3482 70 7KD/10 M10 100 25 2,4 75 2525 11,200 3482 75 8KD/10 M10 150 25 2,4 75 2525 13,500 3482 76 6Včetně matice a velké podložky U.Univerzální upevnění pro velké zátěže pro předepjatý beton, ocelové duté profily, plechy a desky.Použití: topné, větrací a klimatizační, chladicí systémy, sprinklery, trubky,kabelové trasy atd.- V závislosti na tloušťce stropního profilu.KotvaSklápěcí závěsUniverzální vrtákTyp Ø Přepr.Bal. hmotnostČ. výr.vrtání kartonmm kuskus kg/% ks StFZUB10X40 10 101 11,800 3492 33 8FZUB12X40 12 101 12,200 3492 36 2FZUB14X40 14 101 12,500 3492 39 7Cena€/ksEUniverzální vrták s upevněním SDS zaručuje správnou montáž kotvy FZEA odpovídající schválení.Zatloukací trn14533ø 7Typ Přepr.Bal. hmotnostČ. výr.kartonkuskus kg/% ks St / GFZED10X40 1010 10,500 3492 62 1FZED12X40 1010 17,800 3492 66 4FZED14X40 1010 25,000 3492 69 9Cena€/ksENatloukací trn zajišťuje správnou a konformní montáž kotvy FZEA ve shodě s předpisy.Zatloukací kotvaTyp Závit Rozměr Rozměr Hloubka Dovolený Přepr. Bal. hmotnost€/% ksČ. výr. CenaD L zašroubování zatěžovací kartonmm mm min-max rozsah tahové zóny kusmmkNkus kg/% ks St / G EFZEA II 10X40 M8 10 40 11 -171,5 500 100 1,550 3492 03 6FZEA II 12X40 M10 12 40 13 -19 1,5 500 100 2,075 3492 06 0FZEA II 14X40 M12 14 40 15 -21 1,5 250 50 2,750 3492 09 5Kotva s vnitřním závitem v ocelovém provedení.Schválení č.: Z-21.1-958Kotva pro velká zatíženíTyp Závit Rozměr Rozměr Rozsah Dovolený Přepr.L d upnutí zatěžovací kartonmm mm mm rozsah tahové zóny kuskNFH II 18X80 M12 120 18 10 9,91 10Kotva pro velká zatížení k upevnění těžkých konstrukčních dílů.Bal.Č. výr.kus kg/% ks St / G10 20,000 3498 74 3Cena€/% ksEKotva01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)TypZávit Rozměr Rozměr Rozsah Dovolený Přepr.L d upnutí zatěžovací kartonmm mm mm rozsah tahové zóny kuskNkg/% ksČ. výr.FAZ II 8/10GS M8 77 8 102,4 250 50 3,720 3498 50 6FAZ II 10/10GS M10 95 10 10 4,3 50 50 7,680 3498 54 9FAZ II 10/30 M10 115 10 30 4,3 25 25 7,520 3498 58 1FAZ II 12/10 M12 110 12 10 7,6 20 20 10,400 3498 65 4Kotva pro velká zatížení. Přizpůsobená pro montážní systémy OBO jako nástěnné výložníky azávěsy.Bal.kushmotnosthmotnostSt/GCena€/% ksEV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 333


Šroubové a natloukací systémyKotvaKotvaTypFNA II 6 M6Závit Rozměr Rozměrd Imm mm613Hloubkavrtanéhootvorumm40RozměrLmmBal. hmotnostČ. výr.kus kg/% ks St / G53 100 1,400 3498 42 5Kotva se závitem M6. Evropské technické schválení pro beton. Třída protipožární odolnosti do F120 podle požárního protokolu.Cena€/% ksEŠroubová kotvaTypRozměrymmRozměr DélkaL kotvymm mmBal.kuskg/% ksČ. výr.MMS10 10 x 80 80 8050 3,800 3498 12 3St / GMMS10 10 x 100 100 10050 4,600 3498 15 8Šroubová kotva se šestihrannou hlavou pro přímou montáž bez použití hmoždinek. Podklad:beton nebo zdivo. Velikost klíče 16. Otvor 8 mm. Schválená podle normy DIN 4102. Třída protipožárníodolnosti F90.St/GCena€/% ksETypRozměry Rozměr DélkaL kotvymmmm mmBal.kushmotnosthmotnostkg/% ksČ. výr.MMS6 6 x 50 50 50100 0,960 3498 10 7Šroubová kotva s hlavou Panhead, bit T30 pro přímou montáž bez použití hmoždinek. Podklad:beton nebo zdivo. Schválená podle normy DIN 4102. Třída protipožární odolnosti F90.St/ GCCena€/% ksETypRozměry Rozměr DélkaL kotvymmmm mmBal.kushmotnostkg/% ksČ. výr.MMS-ST 6 x 60 60 60100 1,400 3498 26 3Šroubová kotva se závitem M6 a šestihranem pro přímou montáž bez použití hmoždinek. Podklad:beton nebo zdivo. Velikost klíče 10. Schválená podle normy DIN 4102. Třída protipožárníodolnosti F90.St/GCena€/% ksETypRozměry Rozměr DélkaL kotvymmmm mmBal.kushmotnostkg/% ksČ. výr.HMS-KS 5 x 50 50 50200 0,460 3498 20 4Šroubová kotva se zapuštěnou hlavou, bit T20 pro přímou montáž bez použití hmoždinek. Podklad:beton nebo zdivo. Schválená podle normy DIN 4102. Třída protipožární odolnosti F90.St/GCena€/% ksE01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)334 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Ø163.9Šroubové a natloukací systémyŠrouby a hákyStropní hákyTypZávit Délka Rozměr Rozměr Rozměr Zatížení Přepr.L D d ø na mezi kartonmmmm mm mm pevnosti kuskNhmotnostkg/% ksČ. výr.867 M5 125 90 16 4,3 0,4 1000 100 1,730 3470 14 8867 M6 95 55 16 5,2 0,8 1000 100 2,095 3470 21 0867 M6 125 85 16 5,2 0,8 400 100 2,760 3470 23 7Bal.kusSt/GCena€/% ksEGLØdDStropní hák s dlouhým metrickým závitem.Typ948/TG6 M6Závit Rozměr Rozměr Rozměr Rozměr Zatížení Přepr.d L L1 d ø na mezi kartonmm mm mm mm pevnosti kuskN67046131150Bal.kus25hmotnostkg/% ksStČ. výr.G3,470 3453 82 0/Cena€/% ksEL1dStropní hák v silně stočeném provedení. Včetně dvou velkoplošných podložek a matice.LTypØ materiálu Rozměr Rozměr Zatížení Přepr.L L1 na mezi kartonmmmm mm pevnosti kuskNhmotnostkg/% ksČ. výr.915 3,9 50 20 0,15 1200 100 0,724 3450 05 8915 3,9 60 20 0,15 1200 100 0,800 3450 06 6915 3,9 70 20 0,15 1200 100 0,879 3450 07 4915 3,9 80 20 0,15 1200 100 0,913 3450 08 2915 3,9 90 20 0,15 1200 100 1,076 3450 09 0915 3,9 100 20 0,15 1000 100 1,187 3450 10 4915 4,3 120 24 0,2 1000 100 1,662 3450 12 0Bal.kusSt/GCena€/% ksELL1Stropní hák s válcovaným závitem šroubu do dřeva.Typ917Ø materiálu Délka Zatíženímm mmna mezipevnostikN3,970Přepr.kartonkus0,25 1200Bal.kus100hmotnostkg/% ksStČ. výr.G0,965 3452 01 8/Cena€/% ksEø3.918Stropní hák se závitem šroubu do dřeva a límcem.2035Typ2081Závit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnosti kuskNM61,35600Stropní hák s vnitřním metrickým závitemBal.kus100hmotnostkg/% ksStČ. výr.G1,257 3460 16 9/Cena€/% ksE34M6 116.6ø 13Typ2081/KZávit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnostikNkusM61,6 1200Bal.kus100hmotnostkg/% ksStČ. výr.0,899 3460 06 1/GCena€/% ksEM6/M86.511Stropní hák s vnitřním metrickým závitem27ø 1301 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)336 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyŠrouby a hákyOkoM83620Typ Závit Délka Zatížení Přepr.na mezi kartonmm pevnosti kuskN869 M8702250Bal.kus25hmotnostkg/% ksStČ. výr.G3,540 3472 08 6/Cena€/% ksE40Ø6.9Očko M8x40 mmRabicový závěs16M6/M8924Typ Závit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnostikNkusBal.hmotnostkg/% ksČ. výr.2083 M6 4,5 1200 100 1,090 3462 06 42083 M8 5,5 1200 100 1,090 3462 08 0kusSt/GCena€/% ksE1.5 7Rabicový závěs s metrickým závitemStropní hák TS3227M6/M839Typ Závit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnosti kuskNBal.hmotnostkg/% ksČ. výr.2989 M6 1,5 900 50 2,540 3460 76 22989 M8 1,5 900 50 2,540 3460 78 9kusSt/GCena€/% ksEStropní hák TS s metrickým závitem2.5Závěsné oko TS282712M6/M833Typ Závit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnosti kuskNBal.hmotnostkg/% ksČ. výr.2990 M6 3,5 500 50 2,320 3462 86 22990 M8 3,5 500 50 2,320 3462 88 9kusSt/GCena€/% ksEZávěsné oko s vnitřním závitem.16OkoOko s metrickým vnitřním závitem.TypZávit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnosti kuskNBal.kg/% ksČ. výr.2084 M6 1,15 400 100 2,200 3463 56 72084 M8 1,15 400 100 2,100 3463 58 3kusDůležité rozměry kruhového okaStG L D d B b/GCena€/% ksE01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)Oko s metrickým vnitřním závitem.Typ2084/K M6Závit Zatížení Přepr.na mezi kartonpevnostikNkus1,15 1000mm mm mm mm mmM6 37,8 28,6 15 12 6,8M8 37,8 28,6 15 12 6,8Bal.kus100hmotnosthmotnostkg/% ksStČ. výr.G1,500 3463 06 0/Cena€/% ksEV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 337


Šroubové a natloukací systémyŠrouby a hákyZávěsné okoTyp Závit Zatížení Přepr. Bal. hmotnostna mezi kartonpevnostikNkuskus kg/% ks2085 M6 1,1 200 50 3,900 3464 06 72085 M8 1,1 200 50 3,700 3464 08 3Závěsné oko s metrickým závitem.StČ. výr./GCena€/% ksEM6/M8/M1001 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)44.51515ø24 8ø 40338 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémyŠrouby a hákyŠroub SprintCena€/% ksHOcel tvrzená, galvanicky pozinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená povlakem Hostaflon, zapuštěnáhlava s křížovou drážkou (Pozidrive velikost 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive velikost 3).Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubováníoproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednochodým závitem špice, kterýpřechází na dvouchodý závitOblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky, plastové hmoždinky.TypRozměr Rozměr Hlava Ø Přepr. Bal.L Dkartonmm mmmmkuskusTyp Rozměr Rozměr Hlava Ø Přepr. Bal. hmotnostČ. výr.L Dkartonmm mmmmkuskus kg/% ks St / GGP4759 25 3,5 6,5 6000 200 0,105 3192 11 34759 30 3,5 6,5 6000 200 0,120 3192 12 14759 35 3,5 6,5 4000 200 0,140 3192 14 84759 40 3,5 6,5 3200 200 0,160 3192 15 64759 45 3,5 6,5 3200 200 0,180 3192 16 44759 50 3,5 6,5 3200 200 0,205 3192 17 24759 25 4 7,5 6000 200 0,153 3192 21 04759 30 4 7,5 4000 200 0,167 3192 22 94759 35 4 7,5 3200 200 0,192 3192 23 74759 40 4 7,5 3200 200 0,210 3192 24 54759 45 4 7,5 3200 200 0,236 3192 25 34759 50 4 7,5 2400 200 0,262 3192 26 14759 30 4,5 8,3 4000 200 0,237 3192 33 44759 35 4,5 8,3 3200 200 0,270 3192 34 24759 40 4,5 8,3 3200 200 0,300 3192 35 04759 45 4,5 8,3 3200 200 0,320 3192 36 94759 50 4,5 8,3 2400 200 0,363 3192 37 74759 30 5 9,2 3200 200 0,304 3192 41 54759 35 5 9,2 3200 200 0,356 3192 42 34759 40 5 9,2 3200 200 0,380 3192 43 14759 45 5 9,2 2400 200 0,430 3192 45 84759 50 5 9,2 2400 200 0,480 3192 46 64759 30 6 11 3200 200 0,450 3192 60 14759 40 6 11 2400 200 0,570 3192 62 84759 50 6 11 2400 200 0,680 3192 63 64759 60 6 11 2400 200 0,790 3192 64 4hmotnostkg/% ksStČ. výr./ GGPCena€/% ksH4759T 15 3 5,6 6000 200 0,048 3198 19 34759T 25 3 5,6 6000 200 0,085 3198 19 74759T 30 3 5,6 6000 200 0,097 3198 19 94759T 15 3,5 6,5 6000 200 0,070 3198 21 94759T 20 3,5 6,5 6000 200 0,094 3198 22 14759T 25 3,5 6,5 6000 200 0,106 3198 22 34759T 30 3,5 6,5 6000 200 0,126 3198 22 54759T 35 3,5 6,5 4000 200 0,138 3198 22 74759T 40 3,5 6,5 3200 200 0,163 3198 22 94759T 50 3,5 6,5 3200 200 0,205 3198 23 14759T 15 4 7,5 6000 200 0,120 3198 23 74759T 20 4 7,5 6000 200 0,126 3198 23 94759T 25 4 7,5 6000 200 0,151 3198 24 14759T 30 4 7,5 4000 200 0,176 3198 24 34759T 35 4 7,5 3200 200 0,197 3198 24 54759T 40 4 7,5 3200 200 0,226 3198 24 74759T 45 4 7,5 3200 200 0,244 3198 24 94759T 50 4 7,5 2400 200 0,275 3198 25 14759T 30 4,5 8,2 4000 200 0,214 3198 26 04759T 35 4,5 8,2 3200 200 0,265 3198 26 24759T 40 4,5 8,2 3200 200 0,271 3198 26 44759T 45 4,5 8,2 3200 200 0,308 3198 26 64759T 50 4,5 8,2 2400 200 0,340 3198 26 84759T 30 5 9,5 3200 200 0,304 3198 27 64759T 35 5 9,5 3200 200 0,330 3198 27 84759T 40 5 9,5 3200 200 0,380 3198 28 04759T 45 5 9,5 2400 200 0,430 3198 28 24759T 50 5 9,5 2400 200 0,480 3198 28 4Ocel tvrzená, galvanicky pozinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená povlakem Hostaflon, hlavašroubu T-Bit (vnitřní zaoblený šestihran), vel. průměr 3 mm T10, průměr 3,5 mm T15, průměr 4 a4,5 mm T20, průměr 5 mm T25.Použití šroubů SPRINT vede k významně zkráceným dobám šroubováníoproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednochodým závitem špice, kterýpřechází na dvouchodý závit.Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky, plastové hmoždinky.01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)340 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku


Šroubové a natloukací systémy01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)Šroub se šestihrannou hlavou podle DIN 571 se závitem do dřeva. Vhodný pro typy hmoždinek910.Šrouby a hákyŠroub do dřeva se šestihrannou hlavou, DIN 571Šroub se šestihrannou hlavou, ISO 4017Typ Rozměr Rozměr SW Přepr.Bal. hmotnostČ. výr. CenaL Dkartonmm mmmm€/% kskuskus kg/% ks St / G H12400 40 6 10 1200 50 0,825 3188 04 312400 50 6 10 1000 50 0,960 3188 05 112400 60 6 10 1000 50 1,120 3188 07 812400 80 6 10 900 50 1,375 3188 09 412400 40 8 13 300 50 1,560 3188 14 012400 50 8 13 300 50 1,820 3188 15 912400 60 8 13 600 50 2,100 3188 16 712400 70 8 13 600 50 2,360 3188 17 512400 80 8 13 600 50 2,650 3188 18 312400 100 8 13 300 50 3,200 3188 20 512400 60 10 17 300 25 3,650 3188 25 612400 70 10 17 250 25 4,050 3188 27 212400 80 10 17 300 25 4,510 3188 28 012400 100 10 17 250 25 5,400 3188 30 212400 70 12 19 240 20 5,750 3188 36 112400 80 12 19 240 20 6,430 3188 38 8Typ Rozměry Rozměr Rozměr SWBal. hmotnostČ. výr. CenammL dmm mmmm€/% kskus kg/% ks St / G H342 M6 x 10 10 6 10 100 0,408 3156 10 9342 M6 x 16 16 6 10 100 0,494 3156 14 1342 M6 x 20 20 6 10 100 0,580 3156 20 6342 M6 x 25 25 6 10 100 0,665 3156 25 7342 M6 x 30 30 6 10 100 0,751 3156 30 3342 M6 x 35 35 6 10 100 0,837 3156 35 4342 M6 x 40 40 6 10 100 0,923 3156 40 0342 M8 x 20 20 8 13 100 1,230 3158 20 9342 M8 x 25 25 8 13 100 1,390 3158 24 1342 M8 x 30 30 8 13 100 1,550 3158 30 6342 M8 x 40 40 8 13 100 1,870 3158 40 3342 M8 x 50 50 8 13 100 2,180 3158 50 0342 M10 x 20 20 10 17 100 2,320 3160 20 3342 M10 x 30 30 10 17 100 2,820 3160 30 0342 M10 x 40 40 10 17 50 3,240 3160 40 8342 M10 x 50 50 10 17 50 3,820 3160 50 5342 M10 x 60 60 10 17 50 4,330 3160 60 2342 M12 x 30 30 12 19 50 4,020 3162 30 3342 M12 x 40 40 12 19 50 4,740 3162 40 0342 M12 x 50 50 12 19 50 5,450 3162 50 8Šroub se šestihrannou hlavou podle ISO 4017 s metrickým závitemTyp Závit SW Rozměr Rozměr Přepr. Bal. hmotnostČ. výr. Cenamm€/% ksh d kartonmm mm kuskus kg/% ks St / G HDIN 934 M4 7 3,2 4 10000 100 0,081 3400 04 2DIN 934 M5 8 4,7 5 5000 100 0,123 3400 05 0DIN 934 M6 10 5,2 6 2600 100 0,225 3400 06 9DIN 934 M8 13 6,8 8 2400 100 0,474 3400 08 5DIN 934 M10 17 8,4 10 1000 100 1,084 3400 10 7DIN 934 M12 19 10,8 12 600 100 1,730 3400 12 3V2ADIN 934 M6 10 5,2 6 4000 100 0,250 3397 06 8DIN 934 M8 13 6,8 8 2400 100 0,520 3397 08 4DIN 934 M10 17 8,4 10 1000 100 1,160 3397 10 6DIN 934 M12 19 10,8 12 600 100 1,730 3397 11 4Šestihranná matice podle DIN 934 s metrickým závitem.Typ Rozměr Rozměr RozměrBal. hmotnostČ. výr. Cenad D h€/% ksmm mm mmkus kg/% ks St / G HDIN 6798 5,3 10 1,8 100 0,022 3404 05 6DIN 6798 6,4 11 2,1 100 0,036 3404 06 4DIN 6798 8,4 15 2,4 100 0,080 3404 08 0DIN 6798 10,5 18 2,7 100 0,125 3404 10 2DIN 6798 13 20,5 3 100 0,170 3404 12 9Vějířová podložka podle DIN 6798, tvar A.Matice šestihrannáVějířová podložkaV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobkuVBS 341


Šroubové a natloukací systémyŠrouby a hákyPérová podložkaTypZávit Rozměr Rozměr Rozměrd D hmm mm mmDIN 128/A M6 6,3 11,8 2,1 100 0,083 3405 06 0DIN 128/A M8 8,3 14,8 2,6 100 0,160 3405 08 7DIN 128/A M10 10,5 18,1 3 100 0,253 3405 10 9DIN 128/A M12 12,5 21,1 3,5 100 0,382 3405 12 5Bal.kusPérová podložka podle DIN 128 tvar A.kg/% ksStČ. výr./GCena€/% ksHPodložkaTyp Závit Rozměr Rozměr Rozměrd D hmm mm mmPřepr.kartonkuskg/% ksČ. výr.966 M4 4,3 9 0,8 10000 100 0,031 3402 04 5966 M6 6,4 12 1,6 10000 100 0,114 3402 06 1966 M8 8,4 16 1,6 5000 100 0,214 3402 08 8966 M10 10,5 20 2 3000 100 0,408 3402 09 6966 M12 13 24 2,5 2400 100 0,627 3402 12 6V2A966 M6 6,4 12 1,6 10000 100 0,114 3402 30 4966 M8 8,4 16 1,6 5000 100 0,214 3402 31 2966 M10 10,5 20 2 3000 100 0,408 3402 32 0966 M12 13 24 2,5 2400 100 0,627 3402 33 9Bal.Podložka podle DIN 125 tvar A pro univerzální použití.kusSt/GCena€/% ksHTyp Závit Rozměr Rozměr Rozměr Přepr.d D h kartonmm mm mm kuskg/% ksČ. výr.967 M6 6,5 28 2,5 1000 100 1,150 3402 20 7967 M8 8,5 28 2,5 1400 100 1,100 3402 21 5967 M10 11 28 2,5 1400 100 1,020 3402 22 3Podložka s velkým vnějším průměrem pro univerzální použití.Bal.kusSt/GCena€/% ksHVelkoplošná podložkaTyp Závit Rozměr Rozměr Rozměrd D hmm mm mmhmotnosthmotnosthmotnosthmotnostkg/% ks964 M4 4,3 15 1,2 100 0,156 3403 02 5964 M5 5,3 20 1,2 100 0,274 3403 04 1964 M6 6,4 25 1,2 100 0,415 3403 08 4964 M6 6,4 30 1,3 100 0,675 3403 09 2964 M6 6,4 20 1,5 100 0,262 3403 07 6964 M8 8,4 25 1,2 100 0,370 3403 13 0964 M8 8,4 20 1,5 100 0,240 3403 12 2964 M10 10,5 30 1,5 100 0,592 3403 16 5Bal.kusPodložka se zvláště velkém vnějším průměremStČ. výr./GCena€/% ksH01 VBS Katalog 2008 / cs / 25/08/2008 (LLExport_00014)342 VBSV objednávkách uvádějte vždy číslo výrobku

More magazines by this user
Similar magazines