časopis Šnek - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz
  • No tags were found...

časopis Šnek - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

OBSAH:ÚVODNÍ SLOVO REKTORA VŠTE ...................................................................... 2ERASMUS– ANO ČI NE? ................................................................................... 4KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2009 ............................................................. 6JAKÝ PROGRAM PRO RÝSOVÁNÍ ZVOLIT? ........................................................... 7VÁLČENÍ NA RADĚ VYSOKÝCH ŠKOL ................................................................. 9GRILOVAČKA II. .......................................................................................... 11ČERTI NA VŠTE .......................................................................................... 12TEORIE EFEKTIVNÍHO PITÍ ............................................................................ 13PrologVíme, že zde bývá zvykem, aby nějaké to slovo zanechal šéfredaktor. Došli jsme však k závěru, že budelepší do začátku dalšího roku vstoupit se slovy pana rektora. Požádali jsme jej následně o úvodní řeč aon i přes velice nabytý program souhlasil a Úvodník nám poskytl (viz dále). Dovolte nám tedy, abychomVám mohli alespoň popřát krásné svátky a šťastný nový rok.Vydání: 6.redakce časopisuRedaktoři: KAMILA CHALOUPKOVÁ, NATÁLIE MOHAMADOVÁ, FRANTIŠEK BRUCKBAUER, EVA PŠIKALOVÁ,EVA DUŠKOVÁ, VOJTĚCH STEHEL,Grafická úprava: MICHAL ŽEMLIČKAKorektura: EVA PŠIKALOVÁ


ÚVODNÍ SLOVO REKTORA VŠTE PROSINEC 09Za několik málo dnů se přehoupne rok 2009 do nového roku. A mnozí z nás začnoubilancovat, co se za poslední rok povedlo či nepovedlo. Myslím si však, žejsme, co se týká Vysoké školy technické a ekonomické, v průběhu roku mnohokráthodnotili každou proběhnuvší událost a zvažovali zodpovědně každý svůjkrok. Proto si dovolím spíše pohled do roku 2010. Seznam několika velmi důležitýchmomentů řadím chronologicky, nikoliv dle jejich významu:1. V zimě budeuspořádáno přijímací řízení do novéhooboru Konstrukce staveb. Vysoká školatechnická a ekonomická obdržela na základědoporučení Akreditační komise MŠMT rozhodnutío přidělení akreditace tohoto čistětechnického, stavebního, oboru a má tudížprávo jej v prezenční formě vyučovat. Předpokládáme,že do prvního semestru nastoupípřibližně 200 nových studentů, čímž by mělaškola dosáhnout úrovně více než 1700 tzv.normativních studentů (tj. termín používanýve vztahu k financování v přepočtu na studenta).2. Souběžně s realizací prvního semestruo boru konstrukce staveb, bychom chtěliv rámci celoživotního vzdělávání otevřítkombinovanou formu oboru Ekonomikapodniku, kterou podpořila Akreditační komiseMŠMT na svém listopadovém zasedání. Studiumby si měli v prvním semestru hradit studentisami. V druhém semestru by se měli státřádnými studenty kombinované formy Ekonomikapodniku uskutečňované v rámci hlavníčinnosti školy. Nadále by tedy poplatek za studiumplatit neměli.3. V dubnu 2010 se uskuteční akce BusinessWeek, ve které budou moci studentiVŠTE srovnat své znalosti v mezinárodnímkontextu, se studenty ze zahraničních podobnězaměřených vysokých škol. Očekáváme studentyz Finsky, Polska, Belgie a dalších zemí.Dovoluji si i tímto způsobem vyzvat studenty,aby se akce zúčastnili.4. Po skončení zimního semestru av průběhu letního semestru stávajícího akademickéhoroku očekáváme, že studium uzavřea úspěšně absolvuje více než 220 studentů.Věřím, že naši absolventi najdou adekvátníuplatnění v praxi nebo budou pokračovatv magisterském studiu. Z hlediska jejichpřípravy pro profesní kariéru můžeme konstatovat,že škola „vyprodukuje“ kvalitní absolventy.Sami máme tu nejlepší zkušenost se zaměstnávánímněkolika studentů na technickémúseku školy.5. Na konci letního semestru se uskutečnídruhé přijímací řízení. VŠTE předpokládá, žev roce 2010 navýší počet normativních studentůna úroveň 3000 osob. Jedná se o velmidůležitý moment. Stane se nezávislou na příspěvkuz ukazatele F Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy, tedy na mimořádnésložce stávajícího rozpočtu.Každý student je chápán v pojetí školy jako jejíklient. Každý student je pro VŠTE vzácný. Dovolímsi proto reagovat na nesmyslné řečio tom, že po zimním semestru akademickéhoroku 2009/2010 bude muset svá studia ukončitmnoho studentů, protože areál kapacitněnedostačuje atd. Naopak z již napsaných slov jezřejmé, že pokud studenti budou odcházet,bude muset škola vyvinout mnohem větší úsilí,aby naplnila své strategické cíle (předevšímpak cílový počet studentů). Krom toho areál2


dle metodiky MŠMT postačuje na výuku 3000studentů prezenčního studia v seminárníchskupinách (Přednáškové prostory musí VŠTEzajistit mimo areál. Měla by rovněž vyřešitubytování a další technické záležitosti plynoucíz nárůstu počtu studentů). Škola změnila iz důvodu rozšíření svůj studijní a zkušební řád.Snížila počet kreditů, které musí studenti získat,aby postoupili z prvního do druhého semestru,z 20 kreditů na 12, atd.6. Předpokládáme, že v roce 2010 se naVŠTE uskuteční institucionální kontrola.Vede ji Akreditační komise MŠMT. Zaměřuje sena vše, co souvisí s výukou: organizaci výuky,zkoušení studentů, publikační činnost vyučujících,kvalifikační strukturu vyučujících, informačnísystém, technické zabezpečení výukyapod. Významnou úlohu sehrají studenti, jenžbudou při kontrole rovněž dotazováni na svénázory. Zpravidla jsou oslovováni dva studenti.Rozhovory vedou rovněž studenti – působícív Radě vysokých škol. Další existence a případnýrozvoj VŠTE je přímo vázán na výsledkyinstitucionální kontroly. Vedení školy přikládákontrole velkou váhu. Je již stanovena odpovědnostza jednotlivé oblasti. Byl nastaven systémřízení postavených na garantech oborů apředmětů.7. V průběhu roku 2010 si klade škola zacíl akreditovat další studijní programy a obory(strojírenství, dopravu, geoinformatiku). Pokudse jí to podaří, stane se polytechnickouškolou (naplní důvod svého vzniku ve vztahuJihočeskému kraji a státu).Nejedná o celkový výčet, ale o seznam stěžejníchmomentů roku 2010.Věřím rovněž, že se podaří zkvalitnit vztah vyučujícícha studentů. Jistě k tomu přispěje studentskéhodnocení kvality a implementacemodelu excelence EFQM. Budeme se i nadálesnažit budovat klima vysoké školy. Chtěli bychom,aby absolventi školy byli hrdí na to, žestudovali VŠTE (dostali kvalitní vzdělání, prožilizajímavý studentský život).Je zřejmé, že nás na VŠTE čeká v roce 2010mnoho práce. Nikdo z nás však nesmív žádném případě zanedbat svůj osobní život.Neboť především osobní život přináší to pravéuspokojení a naplňuje smysl života.Na závěr Vám všem přeji do roku 2010 mnohosil, trpělivosti, tolerance a úspěchů. Věřím, žerok 2010 přinese každému z nás vše, co si přejea o čem sní.Marek Vochozka3


ERASMUS – ANO ČI NE? PROSINEC 09Mnozí z nás jistě alespoň jednou během svého studia na vysoké škole přemýšleli o tom,zda se vydat za studiem i za hranice České republiky. Někteří studenti v tom mají užod začátku svého studia jasno a jdou si za svým cílem, ale jsou i tací, co o tomto krokuváhají. Právě pro ty jsem se rozhodla udělat rozhovor se studentkou VŠTE v ČeskýchBudějovicích Andreou Štěpánkovou, která absolvovala semestr na studijním pobytuv zahraničí:1. Andy, mohla bys mi ve zkratce říct o Tvémzahraničním pobytu v rámci ERASMUSprogramu? Kam jsi jela, kdy, na jak dlouho ahlavně, jaké to tam bylo? Jela jsi sama nebos někým?Hned na začátku studia na VŠTE jsem věděla, žebych chtěla vycestovat na studijní pobyt dozahraničí a zkusit se tak trochu osamostatnit.Jelikož ve dvou se to lépe táhne, rozhodly jsmese společně se spolužačkou, že vyrazíme.Dostaly jsme na výběr z různých zemí, zekterých nás asi nejvíce zaujalo Portugalsko aBelgie. Bohužel (nebo teď s odstupem času spíšebohudík) v Portugalsku se neotvíral letnísemestr 2008 v anglickém jazyce, takže naševolba padla na Belgii. V Belgii jsem strávilaúžasný a nezapomenutelný semestr a můžu jenvřele doporučit dalším zájemcům. Při odjezdumi jeden kamarád řekl, že Erasmus je jednavelká party, teď vím, že na tom asi něco bude.:o)2. Jaký byl přístup učitelů a studentů k vám?Přístup učitelů byl profesionální a já si nemůžunaprosto na nic stěžovat, kdykoliv jsme něcopotřebovaly, byli vždy vstřícní a ochotní pomoci.Přesto jsou věci, se kterými jsme se musely sžít.Belgičané jsou národem uzavřeným, jsou hodněsami pro sebe. Málokoho si připustí k tělu atéměř nikdy nezačnou konverzaci sami od sebe.Pěkným příkladem je naše soužití s belgickýmistudenty, z nichž se s námi bavilo pouze párz nich. Pokud uděláte vy první krok, jsouBelgičané milí a otevřenější, ale sami nikdynepřijdou. Naštěstí jsme byli skvělá partaERASMUS studentů, takže ve finále jsme anibelgické spolužáky nijak nepostrádaly.3. Pomohl Ti tento pobyt k něčemu, co bysmohla využít do budoucna pro svou práci?Pobyt v Belgii považuji za jednoznačně pozitivnía nesmírně přínosný v mém následujícím studiua životě. Díky ERASMU jsem poznala opravdovékamarády, osamostatnila se a v neposlední řaděsi zlepšila úroveň jak odborné angličtiny, tak iběžné anglické konverzace, což je v dnešní doběk nezaplacení. Nebýt tohoto programu, tak bychnikdy nezažila to, co jsem zažila, nikdy bychnepotkala lidi, které jsem tam potkala (a že jichnebylo málo, mám teď kamarády a kontakty potakřka celém světě). Je to opravdu pobyt, nakterý nikdy nezapomenu!4. Doporučila bys výjezd do zahraničíostatním?Nebudu vám nic nalhávat, počáteční dny nebylynikterak veselé a snadné. Na vše si člověk alerychle zvykne a stejně tak tomu bylo i v mémpřípadě. Než jsem se nadála, první měsíc byltéměř u konce, rozběhla se škola, navázala jsemprvní kontakty se spolužáky z Erasmu.S postupem času se vše ustálilo, já jsem siv Leuvenu zvykla natolik, že mi ani nepřišlo, že4


jsem v cizině. Každému, kdo o podobnémvýjezdu jen trochu uvažuje, tuto zkušenost vřeledoporučuji – alespoň pro mě to byla obrovskáživotní škola.A co z toho plyne? Z toho plyne, že pokud mátetu možnost a nemáte žádné vážné překážky, taknad tím ani nepřemýšlejte a jeďte! Určitě se vámto dříve či později vyplatí.5. Vystačilo vám stipendium, které vám byloškolou přiděleno, na celou dobu studia?Záleží na tom, jak je kdo náročný. Grant, kterýjsme obdržely, byl 365 Euro na měsíc, cožnebylo málo, ale ani hodně. My jsme mělycelkem štěstí a ubytování za 100 Euro (oprotiostatním studentům, kteří platili kolem 250Euro na měsíc) byl celkem luxus, takže ses kapesným 265 euro, když člověk nebyl mocnáročný, dalo dobře vyjít.6. Jak bys porovnala obtížnost zkoušeks našimi podmínkami?V Belgii je úplně jiný systém zkoušek a celkově iučení. Není to jako u nás, že se jednou zasemestr udělá prezentace, napíše test a poté sepořádně učíme až na zkoušku. U Belgičanů senic takového očekávat nedá, zcela odlišnýpřístup ke studiu mě první týden malinkorozladil, poněvadž učit se na každou hodinu az hodiny na hodinu dělat prezentace, to mimalinko připomínalo přípravu do školy jako nastřední. Ale jako na všechno ostatní, tak i natento způsob učení jsem si časem zvykla apřizpůsobila se. Na druhou stranu zkouška užpak byla jen formalita a většina z nich bylaformou obhajoby práce.Děkuji Ti za moc příjemný rozhovor, jistě těm, coměli třeba nějaké pochybnosti o výjezdu nastudijní pobyt v rámci programu ERASMUS,pomohl a inspirují se pro další možnost studia.Eva Pšikalová.5


KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2009 PROSINEC 09Dne 19. a 20. listopadu2009 pořádalaVŠTEv Českých Budějovicíchv kulturním centruBazilika mezinárodnívědeckoukonferenciDefekty budov natéma „Obalové konstrukce“ pod záštitouhejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na hydroizolačnía termoizolační defekty obalových konstrukcívšech typů, rizikové materiály, konstrukcea technologie, zkušenosti a způsobyoprav a rekonstrukcí, zásady tvorby spolehlivýcha trvanlivých konstrukcí a na závěr bylazmíněna doporučení na změny českých technickýchnorem. Celé toto setkání bylo určeno nejenpro projektovou a realizační sféru stavebnictví,ale taktéž pro širokou odbornou veřejnost astudenty ze všech technických škol, zaměřenýchna stavitelství. Mezi významné osobnosti tétokonference bych mohla zařadit doc. Ing. ZdeňkaKutnara, CSc., jenž byl i odborným garantem apředsedou vědeckého výboru, a také pana prof.Ing. Jozefa Oláha, CSc. ze Slovenska. Ráda bychtaké zmínila výbornou organizaci Ing. PetryBednářové, vedoucí katedry stavebnictví VŠTEv Českých Budějovicích.Osobně jsem se i s několika dalšími studentyz oboru Stavební management konference zúčastnilaa bylo poznat, že je o ni velký zájem,protože po oba dva dny se zde pohybovalo okolosta odborníků, projektantů, technických dozorů,ale i učitelů jak z vysokých, tak středníchškol. A po prezentacích i přednáškových blocíchdocházelo k velmi živým diskusím, které nezřídkakdy musely být přerušeny, aby nedocházelok prolongacím a posunům v časovémharmonogramu.Byla zde také představena naše vysoká škola anový akreditovaný čtyřletý obor Konstrukcestaveb se zakončením Bc. a tendence k založenítradice v pořádání konference Defekty budov nanavazující dílčí témata.Na závěr bych chtěla říci, že tato konference bylaobrovským přínosem nejen pro nás, studenty,ale také pro odborníky. Měla jsem možnost poslechnoutsi zpětnou vazbu od výrobců stavebníchmateriálů k tématům konstrukčním, i příklady,kde se vyskytly chyby v praxi. Byli jsmetaké mimo jiné pozváni na jiné konference abloky přednášek, které se budou konat v příštímroce. A tímto bych chtěla vyzvat vás, studenty,abyste se zúčastňovali těchto konferencí, výstava veletrhů, protože získáte mnoho informací dovaší budoucí kariéry.Kamila Chaloupková6


JAKÝ PROGRAM PRO RÝSOVÁNÍ ZVOLIT? PROSINEC 09V minulém článku jsem psal o tom, jaké jsou výhody a nevýhody, když projektant vystřídá tužku a papírza myš, klávesnici a monitor. Psal jsem také o tom, že pro někoho, kdo byl zvyklý kreslit celý životvšechno „v ruce“, může být tento přechod trochu nesnadný. V dnešním článku se vám tedy pokusím poradit,jak zvolit správný program.Na našem trhu je celá řada programů. Bohuželkvalitní programy jsou pouze ty placené. I kdyžby se dal najít nějaký freeware 1 program, zdalekaby nedokázal konkurovat placeným programům,jak po technické, tak po uživatelské stránce.Proto se v tomto článku těmto programůmvěnovat nebudu. Snad někdypříště.Mezi nejdéle působící firmy na našem trhuv tomto programovém odvětví patří čtveřice Autodesks programem AutoCAD, Graphisofts programem ArchiCAD, Nemetscheks programem Allplan a Bentley s programemMicrostation. Tyto čtyři programy mají dnes jižneochvějnou pozici na trhu, jsou tu ale takémenší firmy se svými programy, jako napříkladŠpinarsoftware s programem TurboCAD, kterýjsem měl možnost si vyzkoušet. Tento český zástupcese pomalu, ale jistě prokousává trhem aTurboCAD dnes patří mezi lepší programy. Snadnejúspěšnější a nejrozšířenější program je dnesAutoCAD. Tuto velice silnou pozici na trhu sidokázal vytvořit díky velice chytrému přístupupři prvotním vývoji. AutoCAD jako takový totižnení určen pouze stavařům. Mohou ho v základupoužívat jak strojaři, tak stavaři, ale také napříkladelektrikáři a architekti. Pro jednotlivé oboryjsou pak také k dispozici speciálně upravenéverze programu. Ve prospěch této firmy hrajetaké to, že hodně dalších firem, kterés Autodeskem spolupracují v mnoha zemích, vytvářejínadstavby na základní program. Tytonadstavby jsou vytvářenypodle technických noremv jednotlivých zemích. U násje to, všem velice známé, ABStudio s nadstavbou CADkon.Dalším významným zástupcemje také ArchciCAD.Jedná se o velice kvalitní programs velmi příjemným uživatelským prostředím.Ovládání programu patří k těm lepším, ale itak může někomu chvíli trvat, zvyknout si naněj. Program jako takový je určen výhradně stavařům.Ale já bych jej doporučil spíše uživatelům,kteří budou kreslit výkresy architektonickyzaměřené, než technické. Samozřejmě i prováděcídokumentace se dá v tomto programu vytvořit,ale bude to zdlouhavé a namáhavější, nežv jiném programu.7


Microstation byl původně specializován jakoprogram pro geodety. Podporoval prácis mapami a přímé výstupy z geodetických měřícíchpřístrojů. Postupem času pomalu, ale jistěupadal do zapomnění široké veřejnosti, protožes ním pracovali pouze geodeti a pro běžnou projekcise moc nehodil. Dnes už firma Bentley nabízíkompletní řešení pro projekci. Takže Microstationsi buduje zpět své místo na trhu. Bohuželjsem neměl možnost vyzkoušet si poslední verziprogramu.Dalším a posledním z velikánů je Nemetscheks programem Allplan. Je to program, který máveliké pole působnosti. V programu se dá vytvořitryze stavební část projektové dokumentace anavíc je tento program vybaven pokročilými nástrojipro modelování, práci s terénem a referování2 . Takže nemá problém vytvořit prováděcídokumentaci, ale také úchvatné modely a architektonickéstudie. Jedinou a bohužel i největšínevýhodou tohoto programu, je prvotní složitost.Myslím tím složitější zakládání výkresů.Pro někoho, kdo je zvyklý jen kliknout na novývýkres a pracovat, by to mohl být trochu problém.Ale stejně jako u jiných programů, jde jeno zvyk a někomu tento způsob může i vyhovovat.Sečteno a podtrženo, ze zkušeností, které mámse všemi čtyřmi výše jmenovanými „velikány“,bych úplným začátečníkům doporučil pro začátekprogram od Autodesku AutoCAD, kvůli jehojednoduchosti. Pro pokročilejší uživatele, kteříuž mají s rýsováním na počítači nějaké zkušenosti,by správnou volbou mohl být klidně i ArchiCADči Nemetschek a výše zmiňované nadstavbyAutoCADu (CADkon, atd.). S novou verzíMicrostationu nemám bohužel žádné zkušenosti,ale starší verzi bych doporučil pouzev případě, že budete pracovat s mapami nebogeodetickým zaměřením. Tento názor je pouzemůj, subjektivní, podle získaných zkušeností. Aťsi nakonec vybere uživatel sám.František Bruckbauer1 Freeware – je pro běžné využití k dispozici zdarma (v některých případech i pro komerční využití).2 Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislostina softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény.8


VÁLČENÍ NA RADĚ VYSOKÝCH ŠKOLPROSINEC 09Myslím si, že nejsem žádný idealista a proto je mi jasné, že většina studentů kašle na zápisy ze senátu,natož číst nějaké kraviny v rámci dalších subjektů, o kterých ani neví, že existují. Z těchto důvodů jsemse inspiroval mým oblíbeným seriálem, ve kterém jsou fakta skloubená s příběhem. Tato forma pakzpůsobuje, že se diváci něco dozvědí, ale zároveň se i pobaví. Bohužel nejsem žádný spisovatel, a takpři svém kritickém hodnocení berte tento fakt na vědomí. Koho by pak zajímala pouze prostá data, takje najdete na v rámci dokumentů v ISVŠTE („Akademický senát/Rada vysokých škol/SKRVŠ“).ÚvodLéta páně 1990 našeho letopočtu – tehdy sezrodila instituce, která vždy měla a má zastupovatzájmy vysokých škol. Tato instituce bylanazvána Radou VŠ a je ustavená na základězákona. Jedna z její části jsou studenti, kterýžtozastupují a prosazují svrchované a právoplatnézájmy všech studentů vysokých škol. Jakožto delegátdo Studentské komory Rady VŠ (dále jenSKRVŠ) vám tímto přináším. Nejdůležitějšízprávy z válek, jež se na bojišti odehrávaly zaposlední rok.Kapitola první – reforma zákona o VŠ (školnéapod.?)Ač byl krásný slunný den, zrodila sev mysli mocného válečníka, jež bylkdysi dokonce náměstkem ministra,tato myšlenka: „Zásadně změnímfungování vysokých škol, zaveduškolné a odeberu veškerépravomoci studentů, vždyť proč by měli býtv senátech nebo dokonce v Radě vysokýchškol?“.Tento mocný válečník následně sestavil skupinudalších válečníků, jejichž válečnické umění reprezentovalypředevším dovednosti v podobě„doc. a prof.“. Tato skupina válečníků pak začalapracovat na mocné zbrani. Zbraň byla ukutá vtemnotách hory Mordoru a nazvaná „Bílá kniha“.Po jejím prostudování si mnozí z reprezentacíRVŠ i ČKR (Česká konference rektorů) řekli:„Toto je ve stylu – „Jedno ministerstvo vládnevšem, jedno jim všem káže, jedno všechny přivede,to temnoty sváže.“ Válka začala!!!Zvednutý odpor byl mimořádný.Ministerstvo sice na boje připravenobylo, nepočítalo však s takovýmiztrátami. Po řadě vyhraných i prohranýchbitev si nakonec ministerstvopřestalo považovat Bílou knihu za svojihlavní zbraň a začalo uvažovat o dalších alternativách.Válka však stále pokračuje, i když ministerstvouž nevede král, ale královna. V tuto chvíli nemáani jedna strana jasné vyhlídky na úspěch. Pádnéargumenty o neefektivnosti školnéhov takové podobě, v jaké je navrhováno, a rozumnéargumenty vysvětlující důvody participacestudentů na vedení škol, jsou na naší straněa my jako řádní členové odboje setrváme, dokudnepřítel neustoupí z některých zásadníchnesmyslů!9


Kapitola druhá – programové prohlášeníJe věcí zcela samozřejmou a běžnou, že firma čijiná organizace má nějaké cíle. Stejně tomu je iu SKRVŠ. Tato kapitola sice není tak zajímavá,nicméně vám může říci, co všechno vaše studentskáreprezentace na národní úrovni řeší.Než abych si vymýšlel nesmyslný a ve své podstatětrhlý příběh, do něhož bych zasadil faktickádata, tak raději přijdu k věci a vyjmenuji zásadníbody. Kompletní program najdete v dokumentovémserveru, pod „Akademický senát/Radavysokých škol/SKRVŠ“. Priorityv rámci programového prohlášení na volebníobdobí 2009-2011:• samosprávné řízení veřejných vysokýchškol a nezávislost vysokých škol obecně• jasné vymezení postavení studujícího a jehoodlišení od nezaopatřeného dítěte• přímý podíl studujících na rozhodovacíchprocesech v řízení vysokého školství• růst veřejných výdajů na vysoké školství• důsledné zajišťování kvality• zvýšení mobility studujících i vyučujících ainternacionalizace studia odstranění různých forem diskriminace aodpovídající sociálně-ekonomické zajištěníbez nutnosti se zadlužit zvýšení kvality a prestiže doktorskéhostudia, zlepšení situace studentův doktorských studijních programech avětší zapojení studujících do výzkumnýchprojektů• spolupráce SK RVŠ se studentskými organizacemi.Kapitola třetí – závěrVe studentské komoře rady vysokých škol se siceodehrává mnoho a mnoho dalších bitev a válek,ale zde však není prostoru, abych je všechnypopisoval. Bezpochyby věřím, že až odejdu já aEva Pšikalová (zástupkyně v SKRVŠ) na odpočinek,tak minimálně z jednoho z Vás vzejde válečník,či válečnice, jejichž schopnosti jsou zatímnepoznané.Vojtěch Stehel10


GRILOVAČKA II. PROSINEC 09… zahájení školního rokuMožná jste zaregistrovali, že letošní rok byl zahájen troškunetradičním způsobem, a to grilovačkou, která se konala 8.října tohoto roku na naší škole (konkrétně na hřišti v areáluškoly). Pro ty, co jsou na VŠTE nějaký ten pátek, to byla jiždruhá grilovačka, pro nováčky to bylo podle mě velice příjemnézpestření začátku školy Bylo vidět, že akce zaujala,protože, baj vočko, nás tam bylo čtyři sta…Díky panu rektorovi, sponzorům a našim příspěvkům jsme simohli pochutnávat na pečených prasátkách, zapíjet to pivíčkema to vše za doprovodu příjemné hudby – opět v podoběkapely Pub Animals a Dj Gizzyho. Ten se postaral o diskotékuaž do ranních hodin Je sice pravda, že ráno už tam moc skotačivýchstudentů nebylo, ale to našeho Grišu (Dj Gizzy) neodradiloa hrál až do odchodu posledního tanečníka Doufám, že se Vám Grilovačka II líbila, že jste si ji užili a snad iv dalším semestru pro Vás přichystáme Grilovačku III a budeještě lepší, než ta minulá!Natálie Mohamadová11


ČERTI NA VŠTEPROSINEC 09Ve čtvrtek 3. 12. 2009v odpoledních hodinách proběhlav jídelně VŠTE Mikulášskábesídka pro děti. Přípravyprobíhaly již od odpoledne,kdy se jídelna pomalu proměnilana nebeský ráj a ohnivépeklo. Z kuchyně se linula vůněvánočního punče a čaje pro dětia řidiče.v čertovské dílně nechybělmoderní stavební hrdina BořekStavitel.„Jen aby ten ošklivý čert nešelke mně, mami“. Nechyběl anisvatý Mikuláš, který vyslechlvánoční básničky a písničky odVánoční stromeček slavnostněvítal všechny účastníky besídkya čarodějnice, která se vznášelanad budovou VŠTE. Spolus čarodějnicí mezi děti přilétlitaké nebeští andělé. O zábavudětí se staraly pohádkové postavy– smějící se královskýkašpárek s rolničkou, ČervenáKarkulka, pekelná kočkas krásnými ušisky, a takéO hodinu později za hustéhodýmu se otevřelo peklo s čerty.Nejvíc čerty hlídala dětská kukadla.dětí. Mikuláš daroval dětem zabásničky balíčky.Ďábelské pokušení také ochutnalirodiče dětí, příznivci školya hosté besídky. Krásným večeremprovázela Mgr. LenkaHrušková, Ph.D. a čertovskynás naladil DJ – Lucifer Gríša.Pohádkový večer pro děti pomohlivytvořit nejen rodiče, alei učitelský sbor. Společnými silamijsme pro ně vytvořili Zlatoubránu, jíž probíhali jak děti,tak andělé a myslím, že i veskrytu duše toužili po proběhnutíZlatou bránou i dospělí.Eva Dušková12


TEORIE EFEKTIVNÍHO PITÍPROSINEC 09AbstraktTEORIE EFEKTIVNÍHO PITÍVojtěch StehelINSTITUTE OF ALKOHOLY IN PÍSEKJak již název napovídá, v této teorii se budeme zabývat zásadní otázkou, tedy: „Jak pít tak, aby to byloco nejefektivnější?“. Je mi jasné, že samotný název teorie bude mnohými mylně zaměňován s teoriíefektivních trhů, s kterou to však má pramálo společného. Na druhou stranu tato teorie nikterak neodporujeteorii Absinence, která byla nastíněna v minulém čísle, naopak za určitých podmínek tuto teoriikompletně doplňuje a je s ní v přímé korelaci.Klíčová slova: absint, pivo, opilec, alkoholik, alkoholÚvodToto téma jsem si vybral, neboť jsem zapřisáhlý„abstinent“. Jelikož tedy „vůbec“ nerozumímtomu, proč lidi pijí alkohol, můžu se na posuzovánídůsledků koukat objektivněji.CílCílem práce je zhodnotit praktické zkušenostipři konzumaci alkoholu a vybrat nejefektivnějšíformu konzumace, aby bylo dosaženo cíle.Hypotéza 1: „O tom, zdali je člověk hodně či máloopilý, rozhoduje pouze množství paňáků.“.Hypotéza 2: „Pije každý, kdo hrdlo má.“.Teoreticko-metodologická částZdroj [1] definuje opilost následovně: Opilostneboli opojenost či též ebrieta je stav, kterývzniká po intoxikaci alkoholem.Typická je pro ni nadnesená nálada, bývá zvýšenésebevědomí, zvýšená hovornost, podnikavost,zvýšená družnost, zmenšují se sociálnízábrany. Je zde ale porucha pozornosti (to je jedenz důvodů, proč v opilosti častěji docházík dopravním nehodám). Může se ovšem objevit iagresivní chování. Při větší opilosti bývají poruchychůze – chůze o široké bázi, pády, zarudléspojivky.“.Dále pak ten samý zdroj definuje tyto druhy alkoholovéhoopojení:1) do 0,99 ‰ – excitační opilost – intoxikovanýmám lepší, povznesenější náladu, stálevšak v hranici normy.2) 1,00–1,49 ‰ – mírná opilost – hovorný, euforie,místy planě vtipkuje, je zvýšené sebevědomía sebedůvěra. Psychomotorika je jižovlivněna alkoholem.3) 1,50–1,99 ‰ – střední opilost – psychomotorikajiž výrazněji narušena – jsou přítomnyporuchy koordinace a zpomalení tělesnýchpohybů, snížena pozornost.4) 2,00–2,99 ‰ – těžká opilost – blábolivá řeč,neschopnost samostatné chůze, psychicképoruchy, výraznější poruchy chování.5) 3,00–3,99 ‰ – vážná otrava alkoholem těžképoruchy vědomí.6) 4,00 ≤ ‰ riziko smrtelné otravy alkoholem.S tímto členěním však zásadně nekorespondujedělení v rámci zdroje [2], které rozeznává následující:1) Do 3 ‰ – lehká podnapilost (u slabších jedincůmírná opilost) – celková psychická ifyzická výkonnost se zásadně zvyšuje.2) 3–5 ‰ – slabší opilost až opilost (slabší jedinciodpočívají v pozici supermana na stole)– u trénovaných jedinců však nastává fázedobré nálady, neboť jejich fyzická i psychickáaktivita stále stoupá.3) 5 ‰ a vejš – opilost (slabší jedinci nikdynedosáhnou) – Fyzická i psychická aktivitana maximu. Z těchto důvodů se tento stavdoporučuje navodit, před zásadní zkouškou,nebo zásadní tělesnou aktivitou (např. běhobkročmo přes překážky).13


Jelikož jsem spíše zastáncem prof. Opilého [2],navazuji v praktické části na jeho výzkum aaplikuji jeho závěry v praxi.MetodologieZměříme se na reakční dobu a přesnost odpovědívzorku obyvatel před požitím a po požitírůzných druhů alkoholu.Aby bylo měření objektivní, stanovili jsme, žeminimální počet účastníků, které budeme testovat,musí být ohromné, až zdrcující číslo. Jak dáleuvidíte, toto číslo dokonce předčilo očekávánía přesáhlo hodnotu dvou osob.Otázky, na něž budou účastníci odpovídat, budounáhodné makro- a mikroekonomické otázky,jež bude generovat počítač.Praktická částBez podaného alkoholu byly průměrné odpovědia reakční časy na 10 položených otázek následující(reakční čas je udávaný v minutách):Střízlivák - -Počet odpovědí 81 Reakční čas 2Počet odpovědí 72 Rekční čas 1,8Počet odpovědí 103 Reakční čas 0,1Podaný alkoholOpilec - 10xP 5xP, 5xV 10xZ, 5xV 10xV 5xA 5xŠPočet odpovědí 7 6 7 8 14 151 Reakční čas 5 7 5 4 3 2Počet odpovědí 6 5 4 3 0 02 Reakční čas 10 15 15 20 - -Počet odpovědí 7 7 10 12 17 203 Reakční čas 10 15 15 5 4 2Vysvětlení zkratek:A – absint,P – pivo,V – Absolut vodka,Š – Štropsin – smíchání Stroha (80%) a Absintu(70%) v poměru 1:1 (autorovo nejoblíbenější pití).Zhodnocení empiricky změřených datMyslím, že každému byť laikovi je jasné, že procentoalkoholu obsaženého v nápojích stoupalu jednotlivých pokusů. Tyto pokusy byly samozřejměrealizovány vždy po vystřízlivění.Z naměřených hodnot je patrné, že až na „babu“číslo 2, kterému po požití klesali mentálníschopnosti, se u ostatních projevoval opačnýúčinek. Opilost, popř. podnapilost, se stupňovala,ale reakční čas a počet odpovědí stoupal.Za povšimnutí stojí zejména data při podání 5-tištropsintů. U jednoho sice už nemohlo proběhnoutměření (myslím, že si dovedete představitproč) u dalších však bylo dosaženo fenomenálníchvýsledků. Nejen, že dokázali v extrémněnízkém čase odpovědět na všechny vygenerovanéotázky, navíc si ale začali vymýšlet značněsložité ekonomické otázky, na které pak správněodpověděli. Z těchto otázek byla nejzajímavějšínásledující: „Z hlediska marginálních skutečnos-14


tí jevů a faktů, jež determinují jedinečnost absintua štroha jako Gifenova statku lze považovattyto absolutní komplementy při smíchání jakosamostatný Gifenův statek či nikoliv? Je přitéto úvaze nutné uvažovat příčiny a důsledky,jež korelují se sousledností alternativních možnostía příčinou determinovaných skutečností?“.Správná odpověď: „Teoreticky ano i ne!!“.Dále bylo z tabulky patrné, že o výši opilosti nerozhodujíjenom paňáci, ale i množství piv (vizporovnání 1. a 3. sloupce).Jako nejefektivnější formu pití jsme na základěempirického výzkumu vybrali časté a rychlé popíjeníštropsintu. Toto doporučuje 9 z 10 lékařů– hlavně před důležitou zkouškou.ZávěrCíl byl splněn – nejefektivnější pití je při konzumacištropsinta. Hypotéza 1 nebyla potvrzena.Hypotézu 2 jsme ani nemuseli testovat. Pokudse podíváme na statistiky pití piva v ČR, taknám vyjde, že i novorozenec si denně dá 2 pivkaa tudíž tuto hypotézu považujeme za prokázanoui bez testování.Zdroje:[1] Wikipedia : Opilost [online]. [1997- ] , 12. 12. 2009 [cit. 2009-12-14]. Dostupný z WWW:.[2] OPILÝ, O. Kvalitní pití. 1. vyd. Hospoda 1, Stodulní : Hospoda Publishing, 2005. 598 s. ISBN 647-54564-7.15

More magazines by this user
Similar magazines