Návod k použití a montáži 280410 7084374 - 02 - WEBAREAL.cz

webareal.cz

Návod k použití a montáži 280410 7084374 - 02 - WEBAREAL.cz

Návod k použití a montážiKombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře280410 7084374 - 02ICS ... 3


Celkový pohled na přístrojObsah1 Celkový pohled na přístroj.................................... 21.1 Přehled přístrojů a jejich vybavení............................ 21.2 Oblast použití přístroje.............................................. 21.3 Shoda....................................................................... 31.4 Úspora energie......................................................... 32 všeobecné bezpečnostní pokyny........................ 33 Ovládací a zobrazovací prvky.............................. 33.1 Ovládací a kontrolní prvky........................................ 33.2 Ukazatel teploty........................................................ 34 Uvedení do provozu.............................................. 44.1 Změna strany otevírání dveří.................................... 44.2 Montáž..................................................................... 44.3 Přeprava přístroje..................................................... 64.4 Ustavení přístroje..................................................... 64.5 Likvidace obalu........................................................ 74.6 Připojení spotřebiče.................................................. 74.7 Zapnutí spotřebiče.................................................... 75 Obsluha................................................................... 75.1 Teplotní poplach....................................................... 75.2 Chladnička............................................................... 75.3 Mraznička................................................................. 86 Údržba..................................................................... 96.1 ruční odmrazování.................................................... 96.2 Čištění přístroje........................................................ 106.3 Výměna žárovky vnitřního osvětlení......................... 106.4 Zákaznický servis..................................................... 107 Poruchy................................................................... 118 Uvedení mimo provoz........................................... 118.1 Vypněte spotřebič.................................................... 118.2 Uvedení mimo provoz............................................... 119 Likvidace přístroje................................................. 12Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů.Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhraditprávo na změny tvaru, vybavení a technické části.Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče,přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možnéodchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů,jsou označeny hvězdičkou (*).Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ,výsledky těchto činností jsou označeny pomocí .1 Celkový pohled na přístroj1.1 Přehled přístrojů a jejich vybaveníPoznámkau Rozdělte potraviny podle zobrazení. Zařízení pak pracujeúsporněji.u Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavuuspořádány pro optimální energetickou efektivitu.Fig. 1(1) Ovládací a kontrolníprvky(2) Přihrádka na máslo a(9) Odtok zkondenzovanévody(10) Zásuvka na zeleninusýry*(3) Ventilátor (11) Přihrádky pro vysoké láhvea nádoby(4) Nastavitelné police (12) Akumulátor chladu*(5) Držák na konzervy, (13) VarioSpacenastavitelný(6) Rozkládací a zasouvacípolice*(7) osvětlení (15) Typový štítek(8) Přihrádka na vejce *1.2 Oblast použití přístroje(14) Zásuvky s informačnímsystémemPřístroj je vhodný výhradně pro chlazení potravin.V případě chlazení potravin v živnostenském provozu je nutnododržovat příslušná zákonná ustanovení. Přístroj není vhodnýpro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorníchpreparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají zesměrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Nedovolenépoužití přístroje může vést k poškození uloženého zbožínebo k jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz vprostředích s nebezpečím výbuchu.V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz přiomezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou jepřístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.2


všeobecné bezpečnostní pokynyPoznámkau Uvedené teploty okolí dodržujte, jinak se snižuje chladicívýkon.Třída klimatupro teploty prostředíSN 10 °C až 32 °CN 16 °C až 32 °CST 16 °C až 38 °CT 16 °C až 43 °C1.3 ShodaTěsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístrojodpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicímES 2006/95/ES a 2004/108/ES.1.4 Úspora energie- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky,vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. naokolní teplotě (viz 1.2) .- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.- Potraviny ukládejte roztříděné.- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté.Zamezí se tak tvorbě jinovatky.- Vkládání teplých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovouteplotu.- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.- Při delší dovolené chladničku vyprázdněte a vypněte.2 všeobecné bezpečnostní pokynyNebezpečí pro uživatele:- Tento přístroj není určen pro osoby (ani děti) s tělesnými,smyslovými nebo duševními vadami nebo osoby, které nemajídostatečné zkušenosti a znalosti. Ledaže by byly ohledněpoužívání přístroje poučeny osobou odpovědnou za jejichbezpečnost nebo zpočátku přístroj používaly pod dozorem.Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály.- V případe závady vytáhněte elektrickou zástrčku (při tomnetahejte za přívodní kabel) nebo vypněte pojistku.- Opravy, zásahy do přístroje a výměnu přívodního elektrickéhovedení smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomuvyškolený odborný personál.- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte zazástrčku. Netahejte za kabel.- Přístroj montujte a připojujte pouze podle údajů v návodu.- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalšímvlastníkům přístroje.- Speciální svítidla v zařízení (žárovky, LED, zářivky) slouží kosvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné k osvětlenímístnosti.Nebezpečí požáru:- Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebezpečnýživotnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo semůže vznítit.• Nepoškoďte potrubní vedení chladícího okruhu.• Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřenýmohněm nebo zdroji jisker.• Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např.parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).• Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňteotevřený oheň nebo zápalné zdroje. Vytáhněte zástrčku zesítě. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickémuservisu.- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje shořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentanatd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symboluplamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástkymohly tyto plyny zapálit.- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládejte jen těsněuzavřené a na stojato. V případě úniku by elektrické součástkymohly alkohol zapálit.Nebezpečí spadnutí a převrácení:- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebok opírání. To platí zvláště pro děti.Nebezpečí otravy z jídla:- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebochlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodnáochranná opatření, např. používejte rukavice. Zmrzlinu azvlášť led nebo ledové kostky nejezte ihned po vyjmutí a nepříliš chladné.Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnousituaci, která může mít zanásledek úmrtí nebo vážná tělesnázranění, pokud se jí nezamezí.VÝSTRAHAUPOZOR-NĚNÍPOZORPoznámkaoznačuje nebezpečnou situaci, kterámůže mít za následek úmrtí nebovážné tělesné zranění, pokud se jínezamezí.označuje nebezpečnou situaci, kterámůže mít za následek lehká nebostřední tělesná zranění, pokud se jínezamezí.označuje nebezpečnou situaci, kterámůže mít za následek věcné škody,pokud se jí nezamezí.označuje užitečné pokyny a tipy.3 Ovládací a zobrazovací prvky3.1 Ovládací a kontrolní prvkyFig. 2(1) Hlavní vypínač a regulátortepla v mrazničce(4) Zobrazení teploty v chladničce(2) Tlačítko SuperFrost (5) Tlačítko Alarm(3) Zobrazení teploty vmrazničce3.2 Ukazatel teplotyPři běžném provozu se zobrazuje:- nastavená mrazicí teplota(6) Vypínač a regulátor teplotyv chladničce3


Uvedení do provozu- nastavená chladicí teplotaUkazatel teploty v mrazničce bliká:- měníte nastavení teploty- po zapnutí není teplota ještě dostatečně nízká- teplota stoupla o několik stupňů4 Uvedení do provozu4.1 Změna strany otevírání dveříZajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:q Nůžkyq Aku šroubovákq Šroubovák Torx 15, 20, 25, 30Přístroj zasuňte ze 2/3 do výklenku.Vytáhněte zástrčku ze sítě.Dveře otevřete.u Prostřední čep ložiska Fig. 3 (8) vytáhněte.u Dvířka mrazničky Fig. 3 (9) nadzvedněte.u Horní stojan ložiska Fig. 3 (10) a prostřední stojan ložiskaFig. 3 (11) odšroubujte a našroubujte stejnými šrouby zase naprotější straně (s 4 Nm).u Spodní čep ložiska Fig. 3 (12) s podložkou Fig. 3 (13)přemístěte.u Dvířka mrazničky dole nasaďte na čep ložiska Fig. 3 (12) apodložku Fig. 3 (13). Detail Zu Prostřední čep ložiska Fig. 3 (8) vložte do ložiska dveří přesprostřední stojan ložiska Fig. 3 (11). Detail Yu Dvířka chladničky nasaďte na prostřední čep ložiskaFig. 3 (8). Detail Yu Horní čep ložiska Fig. 3 (6) zasuňte přes vnější otvor vestojanu ložiska Fig. 3 (10) do ložiska dveří chladničkyFig. 3 (7) a zašroubujte (s 4 Nm). Detail Xu Krycí díly Fig. 3 (1,2,3,4,5) namontujte na protilehlou stranuotočené vždy o 180°.VÝSTRAHANebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!Pokud nejsou díly ložiska pevně přišroubovány, mohou dvířkavypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navícřádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.u Stojany ložiska/ložiskové čepy přišroubujte (s 4 Nm).u Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.4.2 MontážVšechny upevňovací součástky jsou přibaleny k přístroji.Fig. 3u Demontujte krycí díly Fig. 3 (1,2,3,4,5).UPOZORNĚNÍNebezpečí zranění, když se dveře převrátí!u Dveře držte pevně.u Dveře opatrně odstavte.u Horní čep ložiska Fig. 3 (6) vyšroubujte z dvířek chladničkyFig. 3 (7).u Dvířka chladničky Fig. 3 (7) vyklopte lehce dopředu a zvednětenahoru.Zajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:q Šroubovák Torx 15, 20, 25, 30q Nůžkyq Aku šroubovákFig. 4Dvojitá podlaha a boční stěna skříňky musí svírat pravý úhel.Skříňku vyrovnejte pomocí vodováhy a úhelníku. Je-li to potřeba,kompenzujte nerovnosti podložením.Zkontrolujte montážní rozměry:UPOZORNĚNÍNebezpečí zranění, když se dveře převrátí!u Dveře držte pevně.u Dveře opatrně odstavte.4


Uvedení do provozuFig. 5A C DICS 30 1769,5 mm 669 mm 1772 mm - 1788 mmICS 31 1769,5 mm 523 mm 1772 mm - 1788 mmu Připojovací kabel instalujtepomocí šňůry tak, aby bylomožné zařízení po montážisnadno připojit.u Přístroj zasuňte ze 2/3 dovýklenku.Fig. 7u Vyrovnávací lištuFig. 8 (20) namontujtena straně držadla vrovině |← s bočnístěnou přístroje:zasuňte do úchytu azahákněte do aretačníhootvoru. Fig. 8u Krycí lištu Fig. 9 (21) nalepte na stranu sdržadlem na boční stěnu přístroje doroviny s čelní stranou: Stáhněteochrannou fólii a nalepte krycí lištu.u Krycí lištu Fig. 9 (21) v případě potřebyzkraťte na výšku výklenku.u Krycí lištu Fig. 9 (21) nasaďte přesně podupevňovací úhelník Fig. 6 (22). Fig. 9u Kryt Fig. 10 (2) sejměte.Při první montáži:u Kryt Fig. 6 (3) ze stojanu ložiskaFig. 10 (11) sejměte.u Upevňovací úhelník Fig. 11 (22)přišroubujte šrouby Fig. 11 (23).Fig. 104.2.1 Montáž přístrojeFig. 11u Přístroj zasuňte do výklenku a přitom dávejte pozor napřívodní šňůru!u Vyrovnání přístroje v hloubce:Přední hranu stojanu ložiskaFig. 12 (24), stojanu ložiskaFig. 12 (25) a upevňovacíhoúhelníku Fig. 12 (22) vyrovnejtedo roviny s přední hranou dnaskříňky a boční stěny skříňky.Fig. 12u Výškové vyrovnání přístroje:pomocí nastavovacíchšroubů Fig. 13 (26) ve stojanechložiska Fig. 13 (24,25).Fig. 13POZORNebezpečí poškození stěny skříňky!u Seřizovací šrouby opatrně zašroubujte do požadovanépolohy.u Nastavovací šroub Fig. 14 (27) vprostředním stojanu ložiskaFig. 14 (11) uveďte na doraz s bočnístěnou skříňky.Fig. 14Fig. 6u Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel.Přitom odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hlukz vibrací!5


Uvedení do provozuu Připevnění přístroje nahoře:Přístroj přitlačte na stěnuskříňky a přišroubujtešroubem do dřevotřískyFig. 15 (28) přes upevňovacíúhelník Fig. 15 (22).u Připevnění přístrojeuprostřed: přes upevňovacíšroub Fig. 15 (27) pomocíšroubu do dřevotřískyFig. 15 (29).u Připevnění přístroje dole:pomocí šroubů dodřevotřísky Fig. 15 (29) přesnastavovací šroubyFig. 15 (26) ve stojanuložiska Fig. 15 (24) a stojanuložiska Fig. 15 (25).Fig. 15u Zkontrolujte pevné dotažení všech šroubových spojů.u Je-li to nutné, upravte polohu vyrovnávacílišty Fig. 16 (20) posunutímtak, aby byla rovnoběžná s vrchnídeskou skříňky. Dbejte na to, abynevyčnívala.u Boční díl upevňovacího úhelníkuFig. 17 (22) sklopte.u Kryt Fig. 17 (2) zase zatlačte.u Všechny díry zavřete zátkamiFig. 17 (30,5).u Na prostřední stojan ložiskaFig. 18 (11) nasuňte kryt Fig. 18 (3).Fig. 16Fig. 17Fig. 18u Spojovací díl dveří Fig. 19 (31)připevněte šroubem Fig. 19 (32),přitom dávejte pozor na polohudržadla.S úplně otevřenými dvířky:u Spojovací kolejničky dveříFig. 19 (33) zasuňte a přišroubujtena dvířka skříňky šroubyFig. 19 (34). Přitom dodržujte vzdálenostd (síla stěny kuchyňskéFig. 19skříňky).u Spojení dveří nastavte tak, aby nábytková dvířka na stranědržadla nedoléhala na korpusu skříňky (vzdálenost asi 1 mm).u U velkých nebo dělených dveřípodle potřeby namontujte dalšíspoj dveří.Fig. 204.3 Přeprava přístrojeUPOZORNĚNÍNebezpečí zranění a poškození při špatné přepravě!u Přístroj přepravujte zabalený.u Přístroj přepravujte ve stojaté poloze.u Přístroj nepřepravujte sami.4.4 Ustavení přístrojePři poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujtedodavatele.Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedlesporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.Přístroj neinstalujte bez pomoci.Prostor pro instalaci přístroje musí mít podle normy EN 378 objem1 m 3 na každých 8 g chladiva R 600a. Je-li prostor pro instalacipříliš malý, pak se v případě úniku chladiva z okruhu může vytvořithořlavá směs plynu se vzduchem. Údaje o množství chladivajsou uvedeny na identifikačním štítku ve vnitřním prostoru.Chladničku instalujte pouze do stabilního nábytku.Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:q Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně38 mm.q Pro větrací a odvzdušňovací profily je v podstavci i v horní částikuchyňského nábytku zapotřební min. 200 cm 2 .q V zásadě platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji zařízenífunguje.VÝSTRAHANebezpečí požáru při vlhkosti!Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabelzvlhnou, může dojít ke zkratu.u Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru.Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či vmístech se stříkající vodou.VÝSTRAHANebezpečí požáru z chladiva!Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebezpečnýživotnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se můževznítit.u Nepoškoďte potrubí chladicího okruhu.VÝSTRAHANebezpečí požáru a poškození!u Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např.mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!u Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel. Přitomodstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hluk z vibrací!po montáži:u Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.u Z ozdobných lišt a čelních stěn zásuvek stáhněte ochrannéfólie.u Odstraňte všechny přepravní pojistky.u Obal zlikvidujte (viz 4.5) .Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se navnější straně přístroje tvořit kondenzát.u Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místěinstalace!6


Obsluha4.5 Likvidace obaluVÝSTRAHANebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!u Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:- Vlnitá lepenka/lepenka- Tvarované díly z pěněného polystyrénu- Fólie a sáčky z polyetylénu- Stahovací pásky z polypropylénuu Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.4.6 Připojení spotřebičePOZORNebezpečí poškození pro elektroniku!u Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrnýproud na střídavý proud) ani úsporné zástrčky.VÝSTRAHANebezpečí požáru a přehřátí!u Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.Druh proudu (střídavý proud) a napětí v místě instalace musísouhlasit s údaji na typovém štítku (viz Celkový pohled napřístroj).Spotřebič připojte pouze do zásuvky s ochrannýmkontaktem, instalované podle předpisů. Zásuvka musímít jištění 10 A nebo vyšší.u Zkontrolujte elektrické připojení.u Čištění spotřebiče (viz 6.2) .u Zasuňte síťovou zástrčku.4.7 Zapnutí spotřebičePoznámkau Pro zapnutí celého přístroje se musí zapnout jenommraznička. Přitom se automaticky zapne i chladnička.Před prvním vložením mražených výrobků nechte zařízení asi 4hodiny v provozu.Vkládejte mražené výrobky až po zhasnutí tlačítka Alarm.u Otáčejte regulátorem teploty mrazničky Fig. 2 (1) pomocímince doprava.u Otáčejte regulátorem teploty chladničky Fig. 2 (6) pomocímince doprava.w Ukazatele teploty svítí.w Vnitřní osvětlení svítí.w Tlačítko Alarm Fig. 2 (5) svítí.Pokud už tlačítko Alarm Fig. 2 (5) nesvítí:u začněte s mražením .5 Obsluha5.1 Teplotní poplachKdyž mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se výstražnýbzučák.Současně bliká červenáPříčinou příliš vysoké teploty může být:- vložili jste teplé čerstvé potraviny- při překládání a vytahování potravin vniklo velké množstvíteplého vzduchu z okolí- před delší dobou došlo k výpadku elektrického proudu- přístroj je vadnýVýstražný bzučák se vypne automaticky, tlačítko poplachFig. 2 (5) se vypne, když je teplota zase dostatečně nízká.Když poplachový stav zůstává zachován, postupujte podle kapitoly(viz Poruchy).PoznámkaKdyž teplota není dostatečně nízká, mohou se potraviny zkazit.u Zkontrolujte kvalitu potravin. Vyhněte se spotřebě zkaženýchpotravin.5.1.1 Vypnutí teplotního poplachuVýstražný bzučák lze vypnout. Když je teplota zase dostatečněnízká, je funkce alarmu zase aktivní.u Stiskněte tlačítko Alarm Fig. 2 (5).w Bzučák zmlkne.5.2 ChladničkaVlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladničce oblastis rozdílnými teplotami. Nejchladněji je bezprostředně nad zásuvkamina zeleninu a při zadní stěně. V horní části vpředu a vedveřích je nejtepleji.5.2.1 Chlazení potravinPoznámkaKdyž je větrání nedostatečné, spotřeba energie stoupá a chladicívýkon se snižuje.u Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.u Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby auzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a vedveřích uložte máslo a konzervy. (viz Celkový pohled napřístroj)u K balení potravin použijte plastové, kovové, hliníkové a skleněnénádoby k opakovanému použití a fólie pro skladovánípotravin.u Přední plochu dna chladničky používejte pouze pro krátkodobéuložení chlazených potravin, např. když potravinypřekládáte nebo třídíte. Potraviny tam však nenechávejte stát,protože při zavření dveří se mohou pousnout dozadu nebopřevrátit.u Potraviny neskladujte příliš těsně u sebe, aby vzduch mohlcirkulovat.u Lahve zajistěte proti převrácení: Posuňte držák lahví.5.2.2 Nastavení teplotyTeplotu lze nastavit mezi prvním bodem (nejvyšší teplota,nejnižší výkon chlazení) a max. (nejnižší teplota, nejvyšší výkonchlazení).Doporučujeme 5 °C resp. střední polohu regulátoru.u Regulátor teploty chladničky Fig. 2 (6) otáčejte mincí, až naindikátoru nastavení teploty bliká požadovaná teplota.V rozmezí teplotního rozsahu, např. 5 °C až 7 °C nebo mezidvěma body regulátoru lze nastavit poněkud nižší teplotu.u V případě potřeby otáčejte regulátorem teploty pomalu dále.w Krátce bliká svítící pruh teplotního rozsahu, např. 5 °C až7 °C. Byla nastavena nižší teplota v rozmezí teplotníhorozsahu.Teplota závisí na těchto faktorech:- četnost otvírání dveří- okolní teplota v místě instalace- druh, teplota a množství zmrazených potravinu V případě potřeby teplotu upravte regulátorem.7


Obsluha5.2.3 VentilátorPomocí ventilátoru lze rychle zchladit velká množství čerstvýchpotravin nebo dosáhnout relativně rovnoměrné teploty ve všechúrovních polic.Chlazení s cirkulací vzduchu se doporučuje:- při vysoké teplotě prostředí (asi od 30 °C)- při vysoké vlhkosti vzduchuChlazení s cirkulací vzduchu poněkud zvyšuje spotřebu energie.Pro úsporu energie se ventilátor automaticky vypíná přiotevřených dvířkách.Použití ventilátoruu Zapnutí: Nastavte spínač ventilátoru na |.w Ventilátor je zapnutý.u Vypnutí: Nastavte spínač ventilátoru do polohy0.w Ventilátor je vypnutý.5.2.4 Přemístění policDesky polic jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.u Polici nadzvedněte a vytáhnětedopředu.Zásuvku na máslo a sýry vždy vytahujtespolečně s víkem.*u Vytažení víka: Boční díl zásuvky namáslo a sýry tlačte směrem ven, ažse jazýček víka uvolní, pak víkovytáhněte na stranu.*5.2.7 Vyjmutí držáku lahvíu Držák lahví vytáhněte podle vyobrazení.5.3 Mraznička***V mrazničce můžete uchovávat mražené a hluboko mraženépotraviny, připravovat kostky ledu a mrazit potraviny.u Polici zasouvejte zvýšeným okrajem směrem dozadu anahoru.w Potraviny tak nepřimrznou na zadní stěnu.5.2.5 Použití dělených polic*5.3.1 Mražení potravinBěhem 24 hodin lze zmrazit maximálně takové množstvíčerstvých potravin, jaké je uvedeno na typovém štítku jako údaj"Mrazicí výkon ... kg/24h".Jednotlivé zásuvky a desky lze zatěžovat max. 25 kg mraženýchpotravin.Po zavření dveří se vytvoří podtlak. Po zavření počkejte asi 1minutu, pak lze dveře zase snadno otevřít.Fig. 21u Skleněná police (2) musí ležet dorazovým krajem dozadu!5.2.6 Přemístění přihrádek ve dveříchUPOZORNĚNÍNebezpečí zranění skleněnými střepy!Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platízvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.u Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, nepřekračujte následujícímnožství v jednom balení:- ovoce, zelenina do 1 kg- maso do 2,5 kgu Potraviny zabalte do sáčků na mrazení, plastových, kovovýchnebo hliníkových nádob k opakovanému použití.u Přihrádku vytáhněte podle vyobrazení.**5.3.2 Rozmrazování potravin- v chladničce- při pokojové teplotě- v mikrovlnné troubě- v troubě/horkovzdušné trouběu Rozmražené potraviny opět zmrazujte pouze výjimečně.5.3.3 Nastavení teplotyTeplotu lze nastavit mezi prvním bodem (nejvyšší teplota,nejnižší výkon chlazení) a max. (nejnižší teplota, nejvyšší výkonchlazení), doporučujeme -18 °C resp. bod 3.u Regulátor teploty mrazničky Fig. 2 (1) otáčejte mincí, až se naindikátoru nastavení teploty rozsvítí požadovaná teplota.Teplota závisí na těchto faktorech:četnost otvírání dveříokolní teplota v místě instalace8


Údržbadruh, teplota a množství zmrazených potravinV rozmezí teplotního rozsahu, např. –15 °C až –18 °C nebo mezidvěma body regulátoru lze nastavit poněkud nižší teplotu.u V případě potřeby otáčejte regulátorem teploty pomalu dále.w Krátce bliká svítící pruh teplotního rozsahu, např. –18 °C. Bylanastavena nižší teplota v rozmezí teplotního rozsahu.5.3.4 SuperFrostPomocí této funkce lze čerstvé potraviny rychle promrazit až dostředu. Přístroj pracuje s maximálním chladicím výkonem, přitommohou být hluky chladicího agregátu přechodně trochu hlasitější.Kromě toho již uskladněné mražené potraviny dostanou další"rezervu chladu". Tím potraviny zůstanou déle zmrzlé, kdyžpřístroj odmrazujete.Během 24 hodin lze zmrazit maximálně takové množstvíčerstvých potravin, jaké je uvedeno na typovém štítku jako údaj"Mrazicí výkon ... kg/24h". Toto maximální zmrazitelné množstvíse liší u jednotlivých modelů a klimatických tříd.SuperFrost nemusíte zapínat v těchto případech:- vkládáte již zmražené výrobky- mrazíte množství do 2 kg čerstvých potravin denněu Krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. 2 (2).w Tlačítko SuperFrost svítí.w Mrazicí teplota klesá, zařízení pracuje na maximální chladicívýkon.Při malém množství mražených potravin:u počkejte asi 6 hodin.u Čerstvé potraviny vložte do spodních zásuvek.Při maximálním množství mražených potravin (viz typovýštítek):u počkejte asi 24 hodin.u zabalené potraviny položte přímo na police a teprve po zmrazenívložte do zásuvek.w SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinách.w LED SuperFrost nesvítí.w Přístroj pracuje dále v normálním úsporném režimu.5.3.5 Zásuvkyu Pro uchovávání mražených výrobků přímo na policích:zásuvku vytáhněte dopředu a vyjměte.5.3.6 Policeu Vytahování polic: vpředu nadzvedněte avytáhněte.u Nasazování polic zpět: jednoduše zasuňteaž na doraz.5.3.7 VarioSpaceKromě zásuvek můžete vyjmout ipolice. Tak získáte místo provelké mražené předměty.Drůbež, maso, velké kusy zvěřinya vysoké kusy pečiva lze mrazitnerozdělené a dále upravovatvcelku.u Jednotlivé zásuvky a desky lzezatěžovat max. 25 kg mraženýchpotravin.5.3.8 Informační systémFig. 22(1) Hotová jídla, zmrzlina (4) Salám, chleba(2) Vepřové maso, ryby (5) Zvěřina, houby(3) Ovoce, zelenina (6) Drůbež, hovězí/telecímasoČísla udávají dobu skladovatelnosti v měsících, a to vždy proněkolik druhů mražených potravin. Uvedené doby skladováníjsou orientační hodnoty.5.3.9 Akumulátory chladu*Akumulátory chladu zabrání příliš rychlému nárůstu teploty přivýpadku elektrického proudu.Použití akumulátorů chladu*u Akumulátory chladu nechte promrznout vkrytu mrazicího prostoru a uchovejte(spotřebiče bez modulu No-Frost).s vyjmutou horní zásuvkou:u Nasazení akumulátorůchladu Akumulátor chladuzasuňte do stropu mrazicíhoprostoru a vpředu zajistěte.s vyjmutou horní zásuvkou:u Vyjmutí akumulátorůchladu: Akumulátor chladuuchopte po stranách avytlačte směrem dolů.6 Údržba6.1 ruční odmrazováníChladnička se odmrazuje automaticky. Zkondenzovaná vodase odpařuje působením tepla z kompresoru. Kapky vody nazadní stěně jsou podmíněny funkcí a zcela normální.9


Údržbau Výpustní otvor pravidelně čistěte, aby mohla voda odtékat(viz 6.2) .V mrazničce se po delším provozu vytváří vrstva jinovatky popř.ledu.Vrstva jinovatky popř. ledu se vytváří rychleji, když se přístrojčasto otvírá nebo pokud jsou vkládané potraviny teplé. Při silnějšívrstvě ledu se však zvyšuje spotřeba energie. Proto je třebapřístroj pravidelně odmrazovat.u Přívodní a větrací mřížky čistěte pravidelně.w Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.Vnitřní prostor:u Vnější a vnitřní plochy z plastu čistěte ručně vlažnou vodou strochou mycího prostředku.u Čištění odtokového otvoru: Usazeninyodstraňte tenkým předmětem,např. vatovou tyčinkou.UPOZORNĚNÍNebezpečí poranění nebo poškození horkou parou!u K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticípřístroje, otevřený plamen nebo rozmrazovací spreje.u Led neodstraňujte pomocí ostrých předmětů.u Jeden den před odmrazováním zapněte SuperFrost .w Zmražené výrobky si zachovávají "rezervu chladu".u Vypněte přístroj.w Indikátor teploty zhasne.u Vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistku.u Akumulátory chladu položte nahoru na zmražené výrobky.*u Zmrazené výrobky eventuelně v zásuvkách zabalte do novinovéhopapíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.u Na prostřední desku postavte hrnec shorkou, nikoli vařící vodou.-nebouDo poloviny naplňte vlažnou vodouobě spodní zásuvky a zasuňte je dopřístroje.w Odmrazování se zrychlí.w Odtátá voda se bude zachytávat v zásuvkách.u Dveře přístroje nechte během rozmrazování otevřené.u Vyjměte uvolněné kusy ledu.u Dbejte na to, aby odtátá voda neodtékala do kuchyňskéhonábytku.u Odtátou vodu vysajte eventuelně několikrát houbou nebohadrem.u Vyčistěte přístroj (viz 6.2) a vytřete ho dosucha.6.2 Čištění přístrojePřed čištěním:UPOZORNĚNÍNebezpečí zranění a poškození horkou párou!Horká pára může poškodit povrchy a vést ke zraněním.u Nepoužívejte parní čisticí přístroje!POZORŠpatné čištění přístroji škodí!u Používejte nekoncentrovaný čisticí prostředek.u Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebodrátěnky.u Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, chloridy,chemikálie nebo kyseliny.u Nepoužívejte chemická rozpouštědla.u Nepoškoďte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní straněpřístroje. Je důležitý pro zákaznický servis.u Kabel ani jiné díly se nesmí utrhnout, přelomit ani poškodit.u Vodu při mytí nenechte proniknout do drážky pro odvodkondenzátu, větracích mřížek a elektrických dílů.u Přístroj vyprázdněte.u Vytáhněte zástrčku ze sítě.- Používejte měkké čisticí utěrky a univerzální čisticíprostředek s neutrální hodnotou pH.- Ve vnitřním prostoru zařízení používejte pouzečisticí a ošetřovací prostředky, které neškodí potravinám.Části vybavení:u Součásti vybavení čistěte ručně vlažnou vodou s trochoumycího prostředku.u Pro čištění kolejničky pro dělené skleněné police vytáhněte.u Demontáž polic: Stáhněte lišty aboční díly.u Přihrádky ve dveřích rozložte podleobrázku.*Po vyčištění:u Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.u Spotřebič opět připojte a zapněte.u SuperFrost zapněte (viz 5.3.4) .Když je teplota dostatečně nízká:u Potraviny zase vložte dovnitř.6.3 Výměna žárovky vnitřního osvětleníÚdaje o žárovceq max. 25 Wq Objímka: E14q Druh proudu a napětí musí odpovídat údajům na typovémštítkuu Spotřebič vypněte.u Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.u Kryt světla uchopte nahoře adole Fig. 23 (1).u Kryt světla vzadu uvolněte zezápadek a vysaďte Fig. 23 (2).u Výměna žárovky Fig. 23 (3).Při otáčení je třeba použít trochuvíce síly k překonání adhezního třenítěsnění. Dbejte na čistotu dosedacíplochy těsnění v patici žárovky.u Kryt žárovky opět vzadu nasaďtea po stranách zaklapněte. Fig. 236.4 Zákaznický servisNejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami (vizPoruchy). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.Adresu získáte v přiloženém seznamu zákaznických servisů.VÝSTRAHANebezpečí zranění neodbornou opravou!u Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrickéenergie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz Údržba), smíprovádět pouze zákaznický servis.*10


Poruchyu Označení přístrojeFig. 24 (1), servisníčíslo Fig. 24 (2) asériové čísloFig. 24 (3) naleznete natypovém štítku. Identifikačnítypový štítek jeumístěn na levé vnitřnístěně přístroje.Fig. 24u Informujte zákaznický servis a sdělte poruchu, označenípřístroje Fig. 24 (1), servisní číslo Fig. 24 (2) a sériové čísloFig. 24 (3).w To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.u Spotřebič nechte zavřený, dokud zákaznický servis nepřijede.w Potraviny zůstanou déle chladné.u Vytáhněte elektrickou zástrčku (při tom netahejte za přívodníkabel) nebo vypněte pojistku.7 PoruchyZařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručenobezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se běhemprovozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebylazpůsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musímenaúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby. Následujícíporuchy můžete odstranit sami:Spotřebič nefunguje.→ Spotřebič není zapnutý.u Spotřebič zapněte.→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.u Zástrčku zkontrolujte.→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.u Pojistku zkontrolujte.Kompresor běží dlouho.→ Kompresor přepíná při nižší potřebě chladu na nižší otáčky.I když se tím doba chodu kompresoru prodlouží, docházík úspoře energie.u To je u úsporných modelů normální.→ SuperFrost je zapnutý.u Aby se potraviny rychle zchladily, běží kompresor déle. To jenormální.Zařízení vydává příliš velký hluk.→ Kompresory s regulací počtu otáček* mohou na základěrůzných stupňů počtu otáček způsobovat rozdílný hluk..u Tento zvuk je normální.Bublání a šplouchání→ Tento zvuk vydává chladivo, které protéká chladicímokruhem.u Tento zvuk je normální.Tiché cvaknutí→ Tento zvuk je slyšet při každém automatickém zapnutí nebovypnutí chladicího agregátu (motoru).u Tento zvuk je normální.Bručivý zvuk. Je chvíli o něco hlasitější, když se chladicíagregát (motor) zapne.→ Při zapnutém SuperFrost, po vložení čerstvých potravin a pootevření dvířek na delší dobu se automaticky zvyšuje chladicívýkon.u Tento zvuk je normální.→ Teplota prostředí je příliš vysoká.u Řešení: (viz 1.2)hluboký bručivý zvuk→ Zvuk vzniká při proudění vzduchu ventilátorem.u Tento zvuk je normální.Hluk z vibrací→ Přístroj nestojí pevně na podlaze. Tím se vedle stojící nábyteknebo předměty uvádí do vibrací běžícím chladicím agregátem.u Odsuňte od sebe láhve a nádoby.Tlačítko SuperForst bliká společně s ukazatelem teploty.→ Došlo k závadě.u Obraťte se na zákaznický servis. (viz Údržba).Teplota není dostatečně nízká.→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.u Dveře přístroje zavřete.→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.u Uvolněte větrací mřížku.→ Teplota prostředí je příliš vysoká.u Řešení: (viz 1.2) .→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.u Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně.Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz Údržba).→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bezfunkce SuperFrost .u Řešení: (viz 5.3.4)→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla.u Řešení: (viz Uvedení do provozu).→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.u Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře sesprávně zavírají.Vnitřní osvětlení nesvítí.→ Spotřebič není zapnutý.u Spotřebič zapněte.→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.u Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách automatickyvypne asi po 15 minutách.→ Pokud nesvítí vnitřní osvětlení, ale ukazatel teploty svítí, jevadná žárovka.u Žárovku vyměňte. (viz Údržba).8 Uvedení mimo provoz8.1 Vypněte spotřebičPoznámkau Pro vypnutí celého spotřebiče se musí vypnout jenommraznička. Přitom se automaticky vypne i chladnička.8.1.1 Vypnutí mrazničkyu Otočte regulátor teploty mrazničky Fig. 2 (1) pomocí mince na0.w Ukazatele teploty zhasnou.8.1.2 Vypnutí chladničkyu Otočte regulátor teploty chladničky Fig. 2 (6) pomocí mincena 0.w Ukazatel teploty zhasne.8.2 Uvedení mimo provozu Přístroj vyprázdněte.u Vytáhněte zástrčku ze sítě.u Přístroj vyčistěte (viz 6.2) .u Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.11


Likvidace přístroje9 Likvidace přístrojePřístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a jezapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovníodpad. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třebaprovádět odborně i věcně správně podle místně platnýchpředpisů a zákonů.Při dopravě vysloužilého přístroje nepoškoďte chladicí okruh,aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohlynekontrolovaně uniknout.u Přístroj musí být v nepoužitelném stavu.u Vytáhněte zástrčku ze sítě.u Připojovací kabel přestřihněte.12

More magazines by this user
Similar magazines