Silniki tłokowe - Wydział Mechaniczny - Gdynia

am.gdynia.pl

Silniki tłokowe - Wydział Mechaniczny - Gdynia

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNYNr 13 Przedmiot: Silniki tłokoweKierunek/Poziom kształcenia:Forma studiów:Profil kształcenia:Specjalność:Mechanika i budowa maszyn/studia drugiego stopniastacjonarneakademickiTechnologia urządzeń okrętowych i portowych,Inżynieria eksploatacji instalacjiSemestrECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrzeW C L P S W C L PII 4 2 2 30 30Razem w czasie studiów: 60Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot.przedmiotu)1. Podstawowa wiedza z zakresu takich przedmiotów jak: nauka o materiałach, termodynamikatechniczna, mechanika, wytrzymałość materiałów i podstawy konstrukcji maszynCele przedmiotu1. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i zasady działaniasilników tłokowychEfekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) – po zakończeniu cyklu kształcenia:Symbol Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie dokierunkowychefektówkształceniaEKP1EKP2scharakteryzować procesy: wymiany ładunku, doładowania, wtrysku ispalania uwzględniając ich wpływ na parametry pracy silnika, w tymskład spalin (wpływ na środowisko naturalne)analizować obiegi teoretyczne i rzeczywiste silników tłokowych;obliczać podstawowe energetyczne i ekonomiczne wskaźniki pracysilnikaK_W03;K_U03; K_U14;K_K02K_W06; K_W07;K_U01EKP3 analizować tendencje rozwojowe silników tłokowych K_W05; KU_14EKP4 przygotować do ruchu, uruchomić, nadzorować podczas pracy izatrzymać silnikK_W04; K_U15;K-K07EKP5 mierzyć podstawowe parametry pracy silnika, analizować zmiany ichwartości i formułować wnioski diagnostyczneK_W04; K_W08;K_U15; K_K07EKP6 korzystać ze źródeł literaturowych, baz danych, innych źródełK_U01informacji; dokonuje interpretacji informacji, formułuje opinie i K_U05wnioskiK_W02, K_U08; K_K05 – symbole efektów kształcenia dla kierunku (W-wiedza, U-umiejętności, K-kompetencjespołeczne)


Treści programowe:Semestr IILp.ZagadnieniaLiczba godzinW C L/POdniesieniedo EKP dlaprzedmiotu1. Obiegi teoretyczne i rzeczywiste 4 EKP22. Proces wymiany czynnika roboczego 4 EKP13. Proces wtrysku i spalania 6 EKP14. Skład spalin, toksyczność spalin 4 EKP15. Doładowanie silników spalinowych 4 EKP16. Współpraca silnika z turbosprężarką 4 EKP17. Praca silnika w stanach ustalonych, nieustalonych i awaryjnych 4 EKP18. Tendencje rozwojowe silników tłokowych 2 EKP39. Przygotowanie silnika do ruchu, uruchamianie, zatrzymanie 4 EKP410. Charakterystyka obciążeniowa silnika tłokowego 4 EKP511. Badanie wpływu niesprawnej pompy wtryskowej na parametrypracy silnika tłokowego2 EKP5EKP612. Badanie wpływu niesprawnego wtryskiwacza na parametry pracysilnika tłokowego2 EKP5EKP613. Badanie wpływu niesprawnej sprężarki na parametry pracy silnikatłokowego2 EKP5EKP614. Badanie wpływu niesprawnego filtra powietrza na parametrypracy silnika tłokowego2 EKP5EKP615. Elektroniczne indykowanie silnika tłokowego 4 EKP516. Badanie turbosprężarkowego układu doładowania 4 EKP1; EKP517. Badanie układu spalin wylotowych. Toksyczność spalin.Zaliczenie końcowe6 EKP1; EKP5EKP6Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/:SymbolEKPTestEgzaminustnyEgzaminpisemnyKolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja ZaliczeniepraktyczneInneEKP1XEKP2XEKP3XEKP4 X X(Lab)EKP5 X X(lab)EKP6X


Kryteria zaliczenia przedmiotu:SemestrOcena pozytywna (min. dostateczny)Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady.Wykład: zaliczenie - kolokwium z wykładuLaboratoria: Wykonanie i zaliczenie, zgodnie z harmonogramem, wszystkich ćwiczeńII laboratoryjnych po złożeniu sprawozdań. Ocena końcowa średnia z ocen za wiadomościteoretycznych, z pracy w laboratorium, ze sprawozdań.Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią zotrzymanych ocen z wykładu i laboratorium.Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dst., jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymaganeminimum.Nakład pracy studenta:Szacunkowa liczba godzin naForma aktywnościzrealizowanie aktywnościW, C L P SGodziny kontaktowe 30 30Czytanie literatury 15Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 15Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 15Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2Udział w konsultacjach 2Łącznie godzin 59 60Liczba punktów ECTS 2 2Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymiObciążenie studenta na zajęciach wymagającychbezpośredniego udziału nauczycieli akademickich30+15+15=60 - 2 ETCS30+30+4=64 – 2 ETCSLiteratura:Literatura podstawowa1. Niewiarowski K.: Tłokowe silniki spalinowe. Wyd. Komunikacji i Łączności, W-wa,1983.2. Włodarski J.K., Witkowski K.: Okrętowe silniki spalinowe. Podstawy teoretyczne.Akademia Morska w Gdyni, 2006Literatura uzupełniająca1. Piotrowski I., Witkowski K.: Okrętowe silniki spalinowe. TRADEMAR, Gdynia 2003Prowadzący przedmiot:Tytuł/stopień, imię, nazwisko1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:Dr inż. Kazimierz Witkowski2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia:Dr inż. Stefan KlujDr inż. Wojciech GałeckiJednostka dydaktycznaKSOKSOKSO


Dr hab.inż. Stanisław PolanowskiDr inż. Jerzy KrefftKSOKSOObjaśnienie skrótów:W –zajęcia audytoryjne,Ć – ćwiczenia,L – laboratorium,P –projekt,S– seminariumE – egzaminECTS - (ang. EuropeanCredit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktówzaliczanych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształceniaKonwencja STCW – (ang.Standards of Training, Certification and Watchkeeping) - międzynarodowa konwencja o wymaganiachw zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.Data aktualizacji: 16.01.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines