11.07.2015 Views

Všeobecné obchodné podmienky platné od 06.09.2013 - VÚB banka

Všeobecné obchodné podmienky platné od 06.09.2013 - VÚB banka

Všeobecné obchodné podmienky platné od 06.09.2013 - VÚB banka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Záložné právoznamená záložné právo p<strong>od</strong>ľa § 151a – §151me Občianskeho zákonníka.Zákon o bankáchznamená zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.Zákon o finančných službách na diaľkuznamená zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľkua o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstveznamená zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmenea doplnení niektorých zákonov.Zákon o ochrane vkladovznamená zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.Zákon o platobných službáchznamená zákon č. 429/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.Zákon o ochrane osobných údajovznamená zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.Zákon o spotrebiteľských úverochznamená zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách prespotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zvyčajná suma konkrétnej platobnej operácieMy považujeme p<strong>od</strong>ľa Zákona o platobných službách za zvyčajnú sumu konkrétnej platobnejoperácie prostredníctvom inkasa sumu maximálne o 50 % vyššiu ako je priemerná suma Vašichplatobných operácii prostredníctvom inkasa pre konkrétneho príjemcu za posledných 12 mesiacov<strong>od</strong> zrealizovania platobnej operácie, ktorú reklamujete.Žírovanieprev<strong>od</strong> šeku rubopisom.2.2. Pokiaľ z týchto P<strong>od</strong>mienok alebo z dokumentu, na ktorý sa tieto P<strong>od</strong>mienky <strong>od</strong>kazujúnevyplýva iný zámer:(a) každý <strong>od</strong>kaz na osobu zahŕňa fyzické a právnické osoby, pokiaľ nie je uvedené alebonevyplýva inak ako aj jej právnych nástupcov, postupníkov alebo nadobúdateľov práva/alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkovv súlade so Zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;(b) každý <strong>od</strong>kaz na dokument alebo právny predpis znamená príslušný dokument aleboprávny predpis v znení jeho d<strong>od</strong>atkov a iných zmien, vrátane inovácií;(c) každý <strong>od</strong>kaz na článok znamená <strong>od</strong>kaz na príslušný článok týchto P<strong>od</strong>mienok;(d) pojem „je potrebné“ vyjadruje Vašu povinnosť niečo vykonať alebo strpieť alebo <strong>od</strong>kladaciup<strong>od</strong>mienku k našej povinnosti niečo vykonať alebo strpieť, vždy p<strong>od</strong>ľa kontextudaného ustanovenia týchto P<strong>od</strong>mienok alebo iných dokumentov, na ktoré tietoP<strong>od</strong>mienky <strong>od</strong>kazujú;(e) pojem „disponovať s účtom“ alebo „nakladať s vkladom“ vyjadruje Vaše oprávneniezriadiť alebo zrušiť účet alebo zložiť alebo zrušiť vklad, navrhovať zmenu aleb<strong>od</strong>oplnenie doh<strong>od</strong>nutých p<strong>od</strong>mienok v Zmluve, zložiť finančné prostriedky, vykonávaťúkony p<strong>od</strong>ľa Zákona o platobných službách, zadávať, meniť a rušiť oprávnenia osôbuvedených v P<strong>od</strong>pisovom vzore, alebo pri využívaní Služieb NB požadovať bankovéinformácie, bankové potvrdenia, správy pre účely auditu, blokovať alebo vinkulovaťfinančné prostriedky na účte.2.3. Pokiaľ sa priamo v článku týchto P<strong>od</strong>mienok použije pojem ako definícia, má tento pojemvýznam, ktorý je mu určený v tomto článku týchto P<strong>od</strong>mienok.3. KONANIE A PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI3.1. Konanie3.1.1. Ak ste fyzickou osobou, vo vzťahu s nami môžete konať samostatne za predpokladu, žeste spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Ak nie ste spôsobilý na právne úkonyv plnom rozsahu, musí za Vás vo vzťahu k nám konať Váš Zákonný zástupca.3.1.2. Ak ste právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obch<strong>od</strong>ného registra alebo inéhozákonom určeného registra, koná za Vás Váš štatutárny orgán a/alebo Prokurista spôsobomp<strong>od</strong>ľa výpisu z obch<strong>od</strong>ného registra alebo iného zákonom určeného registra.Ak ste právnickou osobou, ktorá sa nezapisuje do obch<strong>od</strong>ného alebo iného zákonomurčeného registra, koná za Vás Váš štatutárny orgán –fyzické osoby, ktoré sú na tooprávnené na základe dokumentu/ov, ktorým ste boli zriadení a/alebo na základektorých ste vznikli. V prípade, že dôjde k zmene štatutárneho orgánu, je táto zmenaúčinná voči nám okamihom, keď nám bol predložený originál, alebo úradne overenákópia právoplatného rozh<strong>od</strong>nutia toho orgánu, ktorý je oprávnený uskutočniť takútozmenu.3.2. Preukazovanie totožnosti3.2.1. Pri každom Bankovom obch<strong>od</strong>e ste povinný preukázať Vašu totožnosť. Svoju totožnosťnám preukazujete predložením dokladu totožnosti alebo iným zmluvne doh<strong>od</strong>nutým spôsobom.Za účelom ochrany majetku klientov je <strong>banka</strong> oprávnená požadovať na preukázanietotožnosti klienta aj viacero úradných dokladov osvedčujúcich Vašu totožnosť p<strong>od</strong>ľavlastného uváženia, alebo z<strong>od</strong>povedanie doplňujúcich informácií týkajúcich sa účtov, alebopr<strong>od</strong>uktov, alebo služieb ktoré pre Vás vedieme.3.2.2. Ak dôjde k výmene (napr. z titulu zmeny priezviska, adresy, platnosti preukazu a p<strong>od</strong>.), alebostrate, alebo <strong>od</strong>cudzeniu Vášho preukazu totožnosti, ste povinný nám túto skutočnosťnahlásiť na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste.3.2.3. Môžeme vykonávať overovanie Vašej totožnosti, správnosť identifikačných údajov a pravosťp<strong>od</strong>pisov ďalších Vami splnomocnených osôb a môžeme vyhotovovať fotokópie Vašichdokladov totožnosti. Vykonanie Bankového obch<strong>od</strong>u so zachovaním Vašej anonymitymusíme <strong>od</strong>mietnuť.3.2.4. Pri vykonávaní Bankového obch<strong>od</strong>u prostredníctvom technických zariadení sa Vaša totožnosťpreukazuje osobným identifikačným číslom (ID) alebo obdobným kódom a Autentifikačnýmprvkom a Bezpečnostným prvkom, ktorý Vám pridelíme.3.2.5. Ak za Vás koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva,musíme overiť jeho totožnosť a je potrebné, aby nám bol predložený doklad, z ktorého jezrejmé oprávnenie na Vaše zastupovanie.3.2.6. Pri vybraných transakciách / úkonoch s nevidiacimi klientmi je nevyhnutné predloženie notárskejzápisnice o splnomocnení inej osoby, ktorá bude konať a p<strong>od</strong>pisovať v jeho mene.Osoba, ktorá bude <strong>od</strong> nevidiaceho klienta takto splnomocnená môže konať samostatnepri právnych úkonoch vymenovaných v splnomocnení. Pri ostatných úkonoch, ktoré p<strong>od</strong>pisujesám klient, postačuje pripojenie p<strong>od</strong>pisu sprevádzajúcej osoby s uvedením textu:„Čestne vyhlasujem, že som (meno a priezvisko nevidiaceho) oboznámil so všetkými p<strong>od</strong>mienkamitransakcie / úkonu, čo potvrdzujem svojím p<strong>od</strong>pisom“. Na bankovom doklademusí byť identifikácia klienta aj sprevádzajúcej osoby v rozsahu meno, priezvisko, r<strong>od</strong>néčíslo a číslo identifikačného dokladu. V prípade, ak nevidiaci klient nemôže právny úkonsám p<strong>od</strong>písať, tak akýkoľvek právny úkon za nevidiaceho klienta môže vykonať iba osobasplnomocnená v notárskej zápisnici.3.2.7. Ak dôjde k zmene Vášho mena a/alebo priezviska, obch<strong>od</strong>ného mena, adresy, sídla/miestap<strong>od</strong>nikania, oprávnenia konať alebo p<strong>od</strong>obnej p<strong>od</strong>statnej skutočnosti, je potrebné, abyste nás o nich bez<strong>od</strong>kladne informovali a súčasne nám predložili doklad preukazujúci vykonanietakejto zmeny. Pokiaľ nám zmena údajov nie je takýmto spôsobom preukázaná,sme oprávnení sa spoliehať na platnosť posledných Vami oznámených údajov.3.2.8. Aby ste s nami mohli uskutočniť Bankový obch<strong>od</strong> alebo poskytnúť Službu, je potrebné,aby ste nám predložili doklady, ktorými sú:(a) ak ste právnickou osobou, doklady nie staršie ako 3 mesiace, ktoré osvedčujú Vášvznik, alebo oprávnenie na vykonávanie p<strong>od</strong>nikateľskej činnosti. Ak nep<strong>od</strong>liehate povinnostizápisu do obch<strong>od</strong>ného alebo iného zákonom určeného registra, je potrebné,aby ste nám predložili zriaďovaciu listinu, zakladateľskú zmluvu alebo listinu, organizačnýporiadok, stanovy alebo inú listinu, ktorá preukazuje spôsob Vášho zriadenia,deň vzniku, názov, sídlo, údaje o fyzických osobách, ktoré sú za Vás oprávnené konaťa spôsob p<strong>od</strong>pisovania;(b) ak ste zahraničnou právnickou osobou, výpis z obch<strong>od</strong>ného alebo iného obdobnéhoregistra v zahraničí nie starší ako 3 mesiace s jeho úradným prekladom s výnimkouúradného prekladu listín vydaných orgánmi verejnej moci Českej republiky. Ak p<strong>od</strong>nikátena území SR prostredníctvom svojho p<strong>od</strong>niku alebo organizačnej zložky, jepotrebné, aby ste nám predložili výpis z obch<strong>od</strong>ného registra vedeného príslušnýmsúdom SR. Kvôli preukázaniu daňovej rezidencie je potrebné, aby ste nám predložilioriginál potvrdenia o daňovom domicile vystaveného na úrade, kde ste registrovanýz dôv<strong>od</strong>u platenia daní;(c) ak ste fyzickou osobou, ktorá má štátne občianstvo SR, doklad totožnosti. Ak nie stespôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu je potrebné, aby za Vás konal Zákonnýzástupca, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a Vašim r<strong>od</strong>ným listom, prípadneprávoplatným rozh<strong>od</strong>nutím orgánu verejnej moci;(d) ak ste fyzickou osobou – cudzozemcom, cestovný pas, preukaz o povolení na pobytalebo identifikačný doklad totožnosti vydaný štátom EU. Kvôli preukázaniu daňovejrezidencie je potrebné predložiť aj originál potvrdenia o daňovom domicile vystavenéhona úrade, kde ste registrovaný z dôv<strong>od</strong>u platenia daní.4. BEŽNÝ ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET A VKLADNÁ KNIŽKA4.1. Zriaďovanie a vedenie bežného účtu4.1.1. Zmluvou o bežnom účte Vám zriaďujeme bežné účty v EUR alebo v CM, ktoré oznamujemeZverejnením.4.1.2. Bežný účet zriaďujeme v deň p<strong>od</strong>písania Zmluvy o bežnom účte. P<strong>od</strong>mienkou otvoreniaa vedenia bežného účtu je zloženie minimálnej sumy finančných prostriedkov, ktorejvýšku Vám oznamujeme Zverejnením (Základný vklad pre bežný účet). Je potrebné, abyste d<strong>od</strong>ržiavali minimálny zostatok pre bežný účet, ktorý oznamujeme Zverejnením. Zozostatku na bežnom účte, ktorého výška nedosahuje minimálny zostatok pre bežný účetVám výplatu finančných prostriedkov, alebo vykonávanie platieb nezrealizujeme, okremúhrad Bankovým inkasom.4.1.3. Pri zriadení bežného účtu je účet chránený voči SEPA inkasu.4.1.4. Bežný účet je vedený na Vaše meno a priezvisko alebo na Vaše obch<strong>od</strong>né meno. Na Vašužiadosť môžeme doplniť označenie účtu Vami určeným spôsobom na základe preukázaniaplatným dokumentom (napr. sobášny list, živnostenský register a p<strong>od</strong>.). Každý účet mánami pridelené jedinečné číslo.4.1.5. Bežný účet pre Vás zriaďujeme v doh<strong>od</strong>nutom Cenovom pásme a mene . V prípade, akv Zmluve o bežnom účte nie je uvedená konkrétna mena, bežný účet sa zriadi v meneeuro. Prijímať finančné vklady a platby na bežný účet alebo vyplatiť finančné prostriedkyalebo vykonávať platby z bežného účtu, sme povinní len v tej mene, v akej je bežný účetzriadený.4.1.6. V prípade, ak si ako notár alebo exekútor zriaďujete bežný účet, je potrebné nám okreminého predložiť preukaz notára alebo exekútora vystaveného príslušnou samosprávnouorganizáciou. Vy ako notár alebo exekútor ste výlučným Majiteľom účtu aj keď na tomtoúčte spravujete cudzie finančné prostriedky.4.2. Zriaďovanie a vedenie vkladového účtu4.2.1. Zmluvou o vkladovom účte Vám zriaďujeme vkladové účty v EUR alebo v CM, ktoré oznamujemeZverejnením.4.2.2. Zmluvou o vkladovom účte sa zaväzujete, že nám prenechávate vložené finančnéprostriedky na účte za p<strong>od</strong>mienok p<strong>od</strong>ľa Zmluvy o vkladovom účte, a My sa zaväzujemeVám ako Majiteľovi účtu platiť z prijatých finančných prostriedkov úrok, a to v mene,v ktorej je vkladový účet vedený.4.2.3. P<strong>od</strong>mienkou otvorenia a vedenia vkladového účtu je vloženie minimálneho vkladu, ktoréhovýšku Vám oznamujeme Zverejnením (Základný vklad na vkladový účet).4.2.4. Informujeme Vás o lehote viazanosti, na akú môžete vložiť finančné prostriedky na vkladovýúčet, a o výške nami stanovených úrokových sadzieb pre jednotlivé lehoty viazanostiZverejnením (Štandardná lehota viazanosti).4.2.5. Zmenu viazanosti termínovaného vkladu je možné vykonať len formou písomnej žiadostina ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste. Zmena je účinná až <strong>od</strong> nasledujúcej obnovy viazanostitermínovaného vkladu. Nie je možné zadať žiadosť o zmenu viazanosti v deň jehosplatnosti. Viazanosti Termínovaného vkladu, ktoré je prípustné takto meniť, sú uvedenévo Zverejnení na Obch<strong>od</strong>ných miestach.4.2.6. Vedieme pre Vás vkladový účet so Štandardnou lehotou viazanosti s možnosťou vkladaťna vkladový účet okrem finančných prostriedkov zložených pri zriaďovaní a otváraní vkladovéhoúčtu, ktorých suma je najmenej vo výške Základného vkladu (Otvárací vklad), ďalšiefinančné prostriedky s lehotou viazanosti, ktorá začína plynúť <strong>od</strong>o dňa zloženia ďalšíchfinančných prostriedkov a ktorá uplynie posledným dňom lehoty viazanosti Otváraciehovkladu (Prídavný vklad), a vyberať všetky finančné prostriedky alebo ich časť v deň splatnostialebo pred uplynutím doh<strong>od</strong>nutej lehoty viazanosti (Termínovaný vklad) po uhradení


sankčného poplatku za predčasný výber p<strong>od</strong>ľa Cenníka. Za prídavný vklad sa považuje ajúrok pripísaný na účet mimo dňa splatnosti4.2.7. Otvárací vklad je evidovaný so samostatnou, v Zmluve o vkladovom účte doh<strong>od</strong>nutoulehotou viazanosti. Otvárací vklad je úročený úrokovou sadzbou platnou v deň vloženiavkladu pre doh<strong>od</strong>nutú lehotu viazanosti. Pokiaľ otvárací vklad spĺňa <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> novýchzdrojov v zmysle týchto VOP, budú tieto prostriedky úročené úrokovou sadzbou platnoupre Nové zdroje v zmysle platnej Vývesky úrokových sadzieb. Lehota viazanosti Prídavnéhovkladu je rovná lehote, ktorá uplynie <strong>od</strong> jeho vloženia do splatnosti vkladového účtu. Výškaúrokovej sadzby Prídavného vkladu je rovná úrokovej sadzbe prislúchajúcej najbližšejnižšej Štandardnej lehote viazanosti, ako je lehota viazanosti Prídavného vkladu, platnejv deň realizovania Prídavného vkladu.4.2.8. Pri zriadení vkladového účtu alebo počas trvania zmluvného vzťahu je možné požiadaťo pripisovanie úrokov na iný bežný účet. V prípade, že o to nepožiadate, úroky budúpripisované na vkladový účet k istine.4.2.9. Pri výbere všetkých finančných prostriedkov alebo ich časti pred uplynutím doh<strong>od</strong>nutejlehoty viazanosti Vám bude účtovaný sankčný poplatok za predčasný výber vo výške hrubýchúrokov za stanovený počet dní v zmysle platného Zverejnenia.4.2.10. O aktuálnej výške sankčného poplatku, ako aj o zmenách sankčného poplatku Vás informujemeformou Zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.4.2.11. Pri predčasnom výbere z vkladového účtu s doh<strong>od</strong>nutou lehotou viazanosti dlhšou ako 1rok máme nárok zúčtovať Vám sankčný poplatok z istiny, a to v prípade, ak ste v Zmluveku vkladovému účtu alebo d<strong>od</strong>atočne žiadosťou požiadali o pripisovanie úrokov na inýbežný účet a zároveň úroky Vám už boli na tento účet pripísané.4.2.12. Prídavné vklady na Termínovaný vklad a výbery z Termínovaného vkladu možno reali zovaťv hotovosti alebo bezhotovostnou formou na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste, alebobezhotovostnou formou prostredníctvom služieb NB. Prídavné vklady neprijímame na Termínovanévklady, pri ktorých je táto informácia uvedená v platnom Zverejnení.4.2.13. Ak v deň uplynutia lehoty viazanosti Termínového vkladu nepožiadate o výber a ani sinevyberiete uvoľnené finančné prostriedky a ani nepožiadate o ukončenie Termínovanéhovkladu najneskôr Bankový pracovný deň predchádzajúci dňu uplynutia lehoty viazanosti,Termínovaný vklad sa automaticky obnoví na doh<strong>od</strong>nutú lehotu viazanosti ako nový Otváracívklad. Po obnovení Termínovaného vkladu o doh<strong>od</strong>nutú lehotu viazanosti v Zmluveo vkladovom účte sa bude výška nového Otváracieho vkladu na vkladovom účte úročiťúrokovou sadzbou platnou v deň obnovenia Termínovaného vkladu v závislosti <strong>od</strong> výškyzostatku na vkladovom účte a <strong>od</strong> doh<strong>od</strong>nutej lehoty viazanosti. Úroky sa pripisujú v deňuplynutia splatnosti Termínovaného vkladu.4.2.14. Vedieme pre Vás vkladový účet v EUR s možnosťou individuálne stanovenej lehoty viazanostidoh<strong>od</strong>nutej v Zmluve o vkladovom účte s možnosťou Prídavného vkladu (Individuálnytermínovaný vklad). Individuálny termínovaný vklad je obnoviteľný len na základe Vašejžiadosti.4.2.15. Výber z Termínovaného vkladu do zostatku vkladového účtu rovnému nule vrátane úrokubez sankčného poplatku je možný len v deň jeho splatnosti s následným zrušením účtuMajiteľom účtu.4.2.16. Ak pripadne deň, v ktorom uplynie lehota viazanosti Termínovaného vkladu a/alebo Individuálnehotermínovaného vkladu, na iný ako na Bankový pracovný deň, môžete uskutočniťvýber finančných prostriedkov alebo Prídavný vklad v najbližší nasledujúci Bankovýpracovný deň po dni, v ktorom uplynie lehota viazanosti bez sankčného poplatku.4.3. Spoločné ustanovenia o bežnom účte a vkladovom účte4.3.1. Na zriadenie bežného alebo vkladového účtu nemáte právny nárok a my nemáme povinnosťVám ho zriadiť, a to ani v prípade, ak sme Vám predtým už zriadili iný bežný alebovkladový účet.4.3.2. Zriaďujeme a vedieme bežné a vkladové účty pre jedného alebo viacerých Majiteľov účtov.Ak ste viacerí Majitelia účtu, máte každý postavenie Majiteľa účtu. Ak je zriadený bežnýúčet pre niekoľko osôb, každá z nich má postavenie Majiteľa účtu, pričom všetky úkonyza Majiteľa účtu sú povinní vykonávať majitelia účtu spoločne, t. j. p<strong>od</strong>pismi všetkýchMajiteľov spoločného účtu. Pre tento účel si stanovujeme p<strong>od</strong>mienku, že pri zriaďovaníbežného alebo vkladového účtu pre viacerých Majiteľov účtu musíte byť všetci Rezidentialebo všetci Nerezidenti z rovnakej krajiny. Pri disponovaní s účtom každý Majiteľ konásamostatne a My neskúmame Vaše vzájomné nároky na finančné prostriedky na bežnomalebo vkladovom účte a nenesieme za tieto vzájomné nároky žiadnu z<strong>od</strong>povednosť. Aknám vznikne šk<strong>od</strong>a na základe dispozícií jedného alebo viacerých Majiteľov spoločnéhovkladu, z<strong>od</strong>povedáte za ňu všetci spoločne a nerozdielne. Ak sa mení, dopĺňa alebo rušíZmluva o bežnom účte alebo Zmluva o vkladovom účte, konajú všetci Majitelia spoločne.4.3.3. Ak zriaďujeme bežný účet osobe, ktorá spravuje finančné prostriedky pred vznikom Vás akoprávnickej osoby, aby umožnila splnenie <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> pre Váš vznik, požadujeme <strong>od</strong> nej ako dokladpísomnú zmluvu alebo zakladaciu listinu, preukazujúcu Vaše zriadenie alebo spoločenskúzmluvu, zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, preukazujúcu Vaše založenie.4.3.4. Ako Majiteľ účtu ste z<strong>od</strong>povedný za zákonné využívanie finančných prostriedkov uloženýchna Vašom bežnom alebo vkladovom účte. Bežný účet pre Vás ako nep<strong>od</strong>nikateľa slúžilen pre Vašu osobnú potrebu. Nesmiete ho používať na platobný styk súvisiaci s Vašoup<strong>od</strong>nikateľskou činnosťou. Ak by ste používali bežný účet pre Vás ako nep<strong>od</strong>nikateľa nap<strong>od</strong>nikateľskú činnosť, sme oprávnení účet zrušiť p<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok.4.3.5. V prípade zriadenia bežného účtu pre Vás ako združenie p<strong>od</strong>ľa ustanovení § 829 a nasl.Občianskeho zákonníka je potrebné, aby ste nám predložili zmluvu o združení, na základektorej ste ako združenie vznikli. Majiteľom účtu v tomto prípade je účastník združenia zmluvouo združení poverený správou majetkových vkladov (Správca združenia). K oprávneniuďalších osôb alebo účastníkov združenia, ktoré nie sú menovite uvedené v zmluve o združení,na disponovanie s finančnými prostriedkami Vás ako združenia, je potrebný písomnýsúhlas všetkých účastníkov združenia formou d<strong>od</strong>atku k zmluve o združení alebo plnej mociudelenej všetkými účastníkmi združenia. Ak nastane zmena v osobe Správcu združenia jepotrebné novému Správcovi združenia udeliť plnomocenstvo všetkými členmi združenia.4.3.6. Zmluvu o účte je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných d<strong>od</strong>atkov, za ktorý sapovažuje aj Vaša písomná žiadosť o zmenu k zmluve, ktorú akceptujeme.4.3.7. Ako Majiteľ účtu ste oprávnený vykonávať na Vašom účte hotovostné operácie s h<strong>od</strong>notounajmenej 15 tis € len s vlastnými finančnými prostriedkami. V prípade, že realizujetena Vašom účte obch<strong>od</strong>y (vklady a výbery) s inými ako vlastnými finančnými prostriedkami,ste povinný nám predložiť vyhlásenie, v ktorom uvediete osobné údaje vlastníka týchtofinančných prostriedkov a jeho písomný súhlas na ich použitie na vykonávaný obch<strong>od</strong>.4.4. Vkladné knižky4.4.1. Prijímame <strong>od</strong> Vás vklady, ktorých prijatie a doh<strong>od</strong>nuté <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> ich prijatia potvrdzujemeVK a Zmluvou o VK. P<strong>od</strong>mienkou prijatia vkladu na VK je vloženie minimálnehovkladu, ktorého výšku určujeme Zverejnením (Základný vklad pre VK).4.4.2. Vklady na VK prijímame:(a) bez viazanosti v EUR alebo v CM, ktoré určujeme Zverejnením alebo(b) s výpovednou lehotou v EUR, ktorej dĺžku trvania oznamujeme Zverejnením.4.4.3. Vzťah medzi Vami a nami vzniká prijatím Vášho vkladu a vystavením VK. VK vystavujemevždy na Vaše meno. Neprijímame vklady na VK <strong>od</strong> právnických osôb. Na VK V-konto (VKs viazanosťou) neprijímame vklady v EUR ani v CM, pri ktorých je táto informácia uvedenávo Zverejnení. VK nie je možné zriadiť pre viacerých Majiteľov.4.4.4. Vo VK sa zaznamenávajú všetky zmeny výšky vkladu a tiež iné nami určené skutočnosti.Nemáme povinnosť k vystavenej VK prijať ďalšie vklady zvyšujúce vklad na VK.4.4.5. Nakladať s vkladom na VK môžete len Vy ako Majiteľ VK, Váš Zákonný zástupca, Váš splnomocnenec,alebo osoba uvedená v P<strong>od</strong>pisovom vzore v rozsahu stanovených oprávneníalebo osoba inak oprávnená (Oprávnené osoby), po predložení VK, ak nie je ďalejuvedené inak.4.4.6. Výber z VK možno realizovať len v hotovosti až po predložení VK.4.4.7. Výplata z VK s výpovednou lehotou je viazaná na d<strong>od</strong>ržanie doh<strong>od</strong>nutej výpovednej lehoty.Výpoveď vkladu na VK s výpovednou lehotou môžete oznámiť na ktoromkoľvekObch<strong>od</strong>nom mieste alebo prostredníctvom vybraných služieb NB. Ak Oprávnené osobynevyberú vklad na VK do 30 kalendárnych dní po uplynutí výpovednej lehoty, považuje savýpoveď za neúčinnú. Pripísané úroky na VK s výpovednou lehotou si môžete vybrať v hotovostido 6 mesiacov <strong>od</strong> ich zúčtovania, bez uplatnenia výpovednej lehoty. Ak po tomtotermíne zrealizujete výber úrokov bez nahlásenia výpovednej lehoty, <strong>banka</strong> má nárok nazúčtovanie sankčného poplatku z pripísaných úrokov p<strong>od</strong>ľa platného Cenníka.4.4.8. Ak prejavíte záujem disponovať s vkladom na VK aj počas doh<strong>od</strong>nutej lehoty viazanostivkladu alebo bez uplatnenia výpovednej lehoty, umožníme Vám to, ale ste nám povinnýzaplatiť sankčný poplatok v zmysle platného Zverejnenia.4.4.9. O aktuálnej výške sankčného poplatku, ako aj o zmenách sankčného poplatku, Vás informujemeformou Zverejnenia.4.4.10. Vyhradzujeme si právo stanovovať a meniť úrokovú sadzbu z dôv<strong>od</strong>u zmien p<strong>od</strong>mienokna finančnom trhu. Zmenu úrokovej sadzby oznamujeme Zverejnením.4.4.11. Zrušiť VK môžete na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste, ak tomu nebránia iné skutočnosti(napr. vinkulácia vkladu, blokácia VK, umorovacie konanie a p<strong>od</strong>.), len s vyplatením vkladuv hotovosti po jej predložení.4.5. Vkladná knižka Detského sporenia4.5.1. Prijatie vkladov <strong>od</strong> Vás ako fyzických osôb, ktoré nedosiahli 18 rokov veku (Dieťa) a doh<strong>od</strong>nuté<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> ich prijatia potvrdzujeme Vkladnou knižkou Detského sporenia (VKD-sporenia) v EUR a Zmluvou o VK D-sporenia. Vklady na VK D-sporenia prijímame lenv EUR.4.5.2. VK D-sporenia znie na meno Dieťaťa. Na meno Dieťaťa je možné vystaviť iba jednu VKD-sporenia.4.5.3. Dieťa zastupuje a v mene Dieťaťa koná vždy Zákonný zástupca.4.5.4. Vklad na VK D-sporenia je úročený nami stanovenou základnou úrokovou sadzbou a d<strong>od</strong>atkovouúrokovou sadzbou oznámenou Zverejnením. D<strong>od</strong>atkový úrok Vám priznávame,ak ste neuskutočnili výber z VK D-sporenia v priebehu celého kalendárneho roka a zároveňmáte vedenú VK D-sporenia viac ako 1 kalendárny rok. Výberom na tieto účely sarozumie aj výber úrokov za predchádzajúci kalendárny rok alebo ich časti. V prípade uskutočneniavýberu p<strong>od</strong>ľa predchádzajúcej vety počas kalendárneho roka strácate nárok nad<strong>od</strong>atkový úrok za príslušný kalendárny rok a vklad bude úročený len základnou úrokovousadzbou. Za predpokladu splnenia p<strong>od</strong>mienok uvedených v tomto <strong>od</strong>seku v kalendárnomroku (t. j. do 31. decembra) v ktorom dosiahnete 18 rokov veku, Vám d<strong>od</strong>atkový úrokpriznávame poslednýkrát. Po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom ste dosiahli 18 rokovveku, sa vklad na VK D-sporenia úročí za rovnakých p<strong>od</strong>mienok ako vklady na VK bezviazanosti. Pri zrušení VK D-sporenia Vám nie je vyplatený d<strong>od</strong>atkový úrok za kalendárnyrok, v ktorom ste zrušili VK D-sporenia.4.5.5. V prípade splnenia <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> výšky priemerného denného zostatku za mesiac na VKD-sporenia vyhláseného Zverejnením získa klient bonus vo forme úrazového poistenia.Klient musí mať zostatok vyhlásený Zverejnením na VK D-sporenia minimálne 15 kalendárnychdní v sledovanom mesiaci. Bonus získava <strong>od</strong> 1. dňa mesiaca nasledujúceho pomesiaci, v ktorom splnil p<strong>od</strong>mienku na jeho získanie. Klient splnením <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> zároveňsúhlasí s p<strong>od</strong>mienkami uvedenými v Rámcovej zmluve o úrazovom poistení k detskejvkladnej knižke a so Všeobecnými poistnými p<strong>od</strong>mienkami na úrazové poistenie. Rámcovúzmluvu a všeobecné poistné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> dostanete na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nommieste. Preh<strong>od</strong>nocovanie splnenia p<strong>od</strong>mienok sa vykonáva mesačne. Ak klient zistí, ženespĺňa <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> uvedené v rámcovej zmluve a v príslušných všeobecných poistnýchp<strong>od</strong>mienkach, je potrebné túto skutočnosť oznámiť formou písomnej žiadosti p<strong>od</strong>anej naObch<strong>od</strong>nom mieste. Klient má právo tento bonus <strong>od</strong>mietnuť formou písomnej žiadosti,ktorú p<strong>od</strong>á na Obch<strong>od</strong>nom mieste.4.5.6. Úrok p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 4.5.4. Vám pripíšeme k vkladu, s ktorým je ďalej úročený.4.5.7. Vyhradzujeme si právo stanovovať a meniť základnú a d<strong>od</strong>atkovú úrokovú sadzbu z dôv<strong>od</strong>uzmien p<strong>od</strong>mienok na finančnom trhu. Zmenu úrokovej sadzby oznamujeme Zverejnením.4.5.8. Zvyšovanie vkladov na VK D-sporenia môžete robiť na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom miestepo preukázaní totožnosti Vy alebo iné osoby po predložení alebo bez predloženia VKD-sporenia.4.5.9. Výbery z Vašej VK D-sporenia sú oprávnení vykonávať Vaši Zákonní zástupcovia (alebor<strong>od</strong>ič, ktorému dieťa bolo zverené do opatery) a Oprávnené osoby, a to na ktoromkoľvekObch<strong>od</strong>nom mieste. Výber z VK D-sporenia je možné realizovať len v hotovosti až popredložení VK D-sporenia. Potom, ako dosiahnete vek 18 rokov, ste výbery z VK D-sporeniaoprávnený vykonávať Vy ako Majiteľ VK D-sporenia.4.5.10. Zrušiť Vašu VK D-sporenia môžu do dovŕšenia 18 roku Vášho veku Vaši Zákonní zástupcovia,alebo Oprávnené osoby v rozsahu stanovených kompetencií.4.6. Spoločné ustanovenia o VK a VK D-sporenia4.6.1. Nemáte právny nárok na Vkladnú knižku alebo na VK D-sporenia a My nemáme povinnosťprijať vklad na VK alebo VK D-sporenia.4.6.2. Zvyšovanie vkladov na VK a VK D-sporenia môžete robiť aj bezhotovostne. Následne priďalšej návšteve a predložení VK a VK D-sporenia Vám budú tieto transakcie zaznamenanédo VK D-sporenia.4.6.3. Ak zistíte stratu, zničenie alebo <strong>od</strong>cudzenie VK alebo VK D-sporenia, je potrebné, abyste túto skutočnosť ihneď oznámili Obch<strong>od</strong>nému miestu, ktoré VK alebo VK D-sporeniavystavilo a to na nami určenom tlačive. Na základe tohto písomného oznámenia začnemeumorovacie konanie VK alebo VK D-sporenia a vyhlásime zákaz výplat. Ak nám písomneoznámite, že Vám VK alebo VK D-sporenia <strong>od</strong>ňala Vám známa osoba, vyhlásime zákazvýplat z VK alebo VK D-sporenia na obdobie 30 dní. Do tohto termínu je potrebné, abyste si uplatnili nárok na súde voči tejto osobe, preukázali sa p<strong>od</strong>aným návrhom v našomObch<strong>od</strong>nom mieste a zákaz výplat predĺžime po dobu trvania dôv<strong>od</strong>ov, pre ktoré bolzákaz vydaný. Zákaz výplat z VK alebo VK D-sporenia môže byť vyhlásený aj v prípadepísomného úradného zákazu výplat <strong>od</strong> príslušného orgánu verejnej moci alebo ak mámedôv<strong>od</strong>né p<strong>od</strong>ozrenie z trestného činu, alebo ak sa h<strong>od</strong>noverným spôsobom dozvieme, žeMajiteľ VK alebo VK D-sporenia zomrel.


4.6.4. Pri p<strong>od</strong>aní návrhu na umorenie VK alebo VK D-sporenia a návrhu na zákaz výplat musí byťvždy overená Vaša totožnosť.4.6.5. Poplatky za vystavenie, poplatky súvisiace s vedením VK alebo VK D-sporenia a poplatkyza zrušenie sú stanovené v Cenníku.4.6.6. Ak na VK alebo VK D-sporenia nie je dostatok pripísaných úrokov, splatný poplatok p<strong>od</strong>ľaCenníka sa započíta na ťarchu vkladu.4.6.7. Pokiaľ nie je v zmluve o iných formách vkladov výslovne uvedené inak, ustanovenia týchtoP<strong>od</strong>mienok o VK sa primerane vzťahujú aj na tieto vklady.4.7. Zmluva o vklade4.7.1. Ak zložíte u nás vklad prostredníctvom vybraných služieb NB na iný ako na Váš účet, ktorýVám vedieme, a My zložené finančné prostriedky prijmeme, vzniká medzi nami a VamiZmluva o vklade. Potvrdením prijatia zloženého vkladu je naša interná evidencia o kladnejsume zloženého vkladu.4.7. 2. Uzatvorenie Zmluvy o vklade na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste VÚB, a.s., sa považujez Vašej strany za žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o bežnom účte alebo vkladovom účte p<strong>od</strong>ľaVašej požiadavky nám oznámenej k zloženiu vkladu.4.7.3. Súhlasíte s tým, že záväzkový vzťah zo Zmluvy o bežnom účte alebo Zmluvy o vkladovomúčte medzi Vami a nami môže vzniknúť aj formou zmluvy uzatvorenej na diaľkuprostriedkami diaľkovej komunikácie (najmä elektronickou poštou, telefonicky a p<strong>od</strong>.).Uzatvorenie takejto zmluvy je upravené v b<strong>od</strong>e 10.2.3. týchto VOP.4.7.4. Vklad na základe Zmluvy o vklade, pokiaľ nie je doh<strong>od</strong>nuté inak, sa úročí úrokovousadzbou, ktorú Vám oznamujeme Zverejnením.4.8. Zákon o ochrane vkladov4.8.1. Finančné prostriedky na účtoch, úroky a iné Vaše majetkové h<strong>od</strong>noty p<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienoksú chránené v rozsahu a za p<strong>od</strong>mienok p<strong>od</strong>ľa Zákona o ochrane vkladov.4.8.2. Ak ste právnická osoba, je potrebné, aby ste spôsobom p<strong>od</strong>ľa Zákona o ochrane vkladovnám doručili písomné oznámenie o tom, či sa na Vás vzťahuje povinnosť mať účtovnúzávierku overenú audítorom v lehote najneskôr do 15 dní po uplynutí účtovného obdobia,za ktoré ako právnická osoba zostavujete účtovnú závierku a zároveň aj informáciu, kedysa končí účtovné obdobie.4.9. Osoby oprávnené disponovať s účtom4.9.1. Pokiaľ v Zmluve o účte nie je stanové inak, s účtom sú oprávnení disponovať:(a) Majiteľ účtu;(b) Disponent;(c) Disponent s predkladateľskými oprávneniami (ďalej len „Predkladateľ“);(d) Splnomocnená osoba (ďalej aj „Splnomocnenec“);(e) Prokurista;(f) Zákonný zástupca;(g) Majetkový opatrovník;(h) Správca vkladu;(i) Iné osoby spôsobom p<strong>od</strong>ľa právnych predpisov, a to najmä v prípade likvidácie, vyhláseniakonkurzu alebo na základe iných právnych skutočností.4.9.2. Ak ste Majiteľom účtu (M), ste v plnom rozsahu oprávnený disponovať s účtom a s finančnýmiprostriedkami na účte. Ste oprávnený v P<strong>od</strong>pisovom vzore alebo v Zmluve o NB určiťiné Oprávnené osoby. Súčasne z<strong>od</strong>povedáte za pravosť p<strong>od</strong>pisov týchto osôb. Je potrebné,aby ste P<strong>od</strong>pisové vzory vlastnoručne p<strong>od</strong>písali pred naším zamestnancom, v opačnomprípade požadujeme Váš úradne overený p<strong>od</strong>pis. V prípade <strong>od</strong>stúpenia niektoréhoz viacerých Majiteľov <strong>od</strong> Zmluvy k účtu, je potrebné vyhotovenie nového P<strong>od</strong>pisovéhovzoru. V prípade, ak sa p<strong>od</strong>pis p<strong>od</strong>ľa posúdenia banky nebude zh<strong>od</strong>ovať s p<strong>od</strong>pisomuvedeným na p<strong>od</strong>pisovom vzore, je <strong>banka</strong> oprávnená platobný príkaz <strong>od</strong>mietnuť.4.9.3. Ak ste Disponentom, ste oprávnený konať v mene Majiteľa účtu v rozsahu p<strong>od</strong>ľa P<strong>od</strong>pisovéhovzoru alebo Zmluvy o NB, pokiaľ sa na písomnom pokyne pre nás v tejto súvislostip<strong>od</strong>píšete p<strong>od</strong>ľa P<strong>od</strong>pisového vzoru alebo p<strong>od</strong>ľa zmluvy o NB. V prípade, ak sa p<strong>od</strong>pisp<strong>od</strong>ľa posúdenia banky nebude zh<strong>od</strong>ovať s p<strong>od</strong>pisom uvedeným na p<strong>od</strong>pisovom vzore,je <strong>banka</strong> oprávnená platobný príkaz <strong>od</strong>mietnuť. Nemôžete meniť údaje v Zmluve o účtea ani v P<strong>od</strong>pisovom vzore alebo v Zmluve o NB, nemôžete zadať zákaz výplaty, vinkuláciuvkladu, obmedziť disponovanie s prostriedkami na účte, zadať požiadavku na zablokovanieúčtu proti vkladom a výberom, avšak môžete nám predložiť žiadosti Majiteľa účtuo ich realizáciu, pokiaľ Vás Majiteľ účtu na to splnomocní. Nemôžete zrušiť alebo delimitovaťúčet.4.9.4. Ak ste Predkladateľom, ste oprávnený konať v mene Majiteľa účtu v rozsahu p<strong>od</strong>ľa P<strong>od</strong>pisovéhovzoru. Majiteľ účtu môže v P<strong>od</strong>pisovom vzore obmedziť rozsah právomoci Predkladateľap<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok.4.9.5. Pri akejkoľvek zmene údajov alebo rozsahu kompetencií Oprávnených osôb v P<strong>od</strong>pisovomvzore, v Zmluve o NB alebo s Kartou je potrebné, aby ste vo svojom oznámení o zmene(doloženom príslušnými dokladmi o zmenách) žiadali vykonať zmeny vo všetkých spôsobochkomunikácie (ak existujú). Za šk<strong>od</strong>y spôsobené ned<strong>od</strong>ržaním tohto ustanovenia nenesiemez<strong>od</strong>povednosť. Pri akejkoľvek zmene údajov p<strong>od</strong>ľa prvej vety tohto b<strong>od</strong>u, nastávaúčinnosť zmeny najneskôr <strong>od</strong> najbližšie nasledujúceho Bankového pracovného dňa <strong>od</strong> jejdoručenia nám.4.9.6. Ak ste Majiteľom účtu môžete disponovaním s účtom poveriť aj inú osobu, ktorá nie jeuvedená v P<strong>od</strong>pisovom vzore alebo v Zmluve o NB, a to formou plnomocenstva, ktorémusí byť udelené písomne a musí byť dostatočne určité. P<strong>od</strong>pis Majiteľa účtu na plnomocenstvemusí byť úradne overený. Akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstvaje nám potrebné bez<strong>od</strong>kladne oznámiť.4.9.7. Ak ste právnickou osobou, môžete na disponovanie s účtom poveriť Prokuristu, a to formouudelenia prokúry. Udelenie prokúry je účinné <strong>od</strong>o dňa zápisu do obch<strong>od</strong>ného registra.Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí byť v Obch<strong>od</strong>nom registri uvedenýspôsob ich konania. Prokurista p<strong>od</strong>pisuje za právnickú osobu tak, že k obch<strong>od</strong>nému menupripojí d<strong>od</strong>atok označujúci prokúru a svoj p<strong>od</strong>pis.4.9.8. Osobe oprávnenej disponovať s účtom p<strong>od</strong>ľa tohto článku zaniká toto právo jej <strong>od</strong>volanímMajiteľom účtu, oznámením o úmrtí Majiteľa účtu, prípadne výpoveďou zo strany splnomocnenejosoby alebo jej smrťou.4.10. Povolené prečerpanie na bežných účtocha) Povolené prečerpanie na bežných účtoch spotrebiteľov zriadených do dňa10. 6. 20104.10.1. Ustanovenia b<strong>od</strong>ov 4.10.2. až 4.10.10 týchto VOP upravujú <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> pre zriadené PPna bežných účtoch spotrebiteľov do 10.06.2010 vrátane.4.10.2. Po splnení nami stanovených kritérií, ktoré závisia najmä <strong>od</strong> kreditných obratov realizovanýchna Vašich bežných účtoch a pravidelnosti realizovania kreditných obratov na Vašichúčtoch, môžeme zriadiť k Vášmu bežnému účtu PP. PP Vám poskytneme na dobu trvaniaZmluvy o bežnom účte, ku ktorému sa Povolené prečerpanie zriaďuje. PP Vám bude zriadenéna bežnom účte najneskôr do 3 Bankových pracovných dní <strong>od</strong> nášho rozh<strong>od</strong>nutiao súhlase s PP. Povolené prečerpanie je účinné jeho zriadením na bežnom účte. O výškea začiatku PP Vás budeme písomne informovať. Na PP nemáte právny nárok a My nemámepovinnosť Vám ho zriadiť.4.10.3. Sme oprávnení kedykoľvek jednostranne upraviť zvýšenie alebo zníženie výšky PP alebomáme právo PP kedykoľvek jednostranne zrušiť. O zmene výšky PP alebo o jehozrušení Vás budeme informovať písomne alebo prostredníctvom NB, pokiaľ máte tútoslužbu aktívnu, s uvedením aj dôv<strong>od</strong>u, na základe ktorého Vám meníme limit aleborušíme PP.4.10.4. Sme oprávnení kedykoľvek vypovedať PP. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť<strong>od</strong> dňa nasledujúceho po doručení výpovede.4.10.5. Ste oprávnený nás kedykoľvek písomne požiadať o vypovedanie (zrušenie) PP alebo o zníženievýšky PP. Sme povinní PP na Vašom účte zrušiť do 15 dní <strong>od</strong> doručenia Vašej výpovedealebo v tej istej lehote PP znížiť.4.10.6. Môžete nás požiadať aj o vyššiu sumu PP, a to písomnou formou, pričom sme oprávnenív takomto prípade <strong>od</strong> Vás požadovať Zabezpečenie, vo výške a forme doh<strong>od</strong>nutej medziVami a nami. Sme oprávnení rozh<strong>od</strong>núť o zvýšení Vami požadovaného limitu Povolenéhoprečerpania na základe vlastného uváženia bez Vášho d<strong>od</strong>atočného súhlasu.4.10.7. V prípade, ak PP využívate, tak sa naše aj Vaše práva a povinnosti primerane spravujúustanoveniami zmluvy o úvere p<strong>od</strong>ľa Obch<strong>od</strong>ného zákonníka, týmito P<strong>od</strong>mienkami a príslušnýmiustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch.4.10.8. V prípade, ak PP využívate, p<strong>od</strong>ľa zákona o spotrebiteľských úveroch Vás pravidelne informujemeo všetkých p<strong>od</strong>statných náležitostiach týkajúcich sa povoleného prečerpania(napr. výpisom z účtu).4.10.9. V prípade, ak PP využívate, sme povinní Vás o každej zmene úrokovej sadzby PP aleboo iných splatných poplatkoch k poskytnutému PP informovať a to najmenej 15 dní prednadobudnutím účinnosti tejto zmeny.4.10.10. Po zriadení PP sa zaväzujete d<strong>od</strong>ržiavať nasledovné povinnosti:(a) zložiť bez zbytočného <strong>od</strong>kladu po vzniku debetného zostatku finančné prostriedkyna úhradu splátok úrokov, poplatkov a ostatných záväzkov na bežnom účte,(b) zaplatiť úroky z uskutočneného PP,(c) zabezpečiť pravidelné poukazovanie finančných prostriedkov na bežný účet,(d) bez zbytočného <strong>od</strong>kladu nás písomne informovať, ak:– je voči Vám vydaný exekučný príkaz alebo začal voči Vám výkon rozh<strong>od</strong>nutia p<strong>od</strong>ľaObčianskeho súdneho poriadku alebo nastala udalosť, ktorá môže byť dôv<strong>od</strong>ompre začatie exekučného konania alebo výkonu rozh<strong>od</strong>nutia p<strong>od</strong>ľa Občianskehosúdneho poriadku;– ste p<strong>od</strong>ali návrh na vyhlásenie konkurzu alebo sa voči Vám začalo konkurzné aleboreštrukturalizačné konanie;– ste vstúpili do likvidácie;– ste poskytli Zabezpečenie na záväzky tretích osôb;– ste pristúpili k záväzku tretích osôb;– máte voči nám alebo tretej osobe záväzky s plnením ktorých ste v omeškaní a v dôsledkuktorých by mohla byť ohrozená Vaša schopnosť splatiť našu pohľadávkuz PP;– ste účastníkom súdneho sporu, v dôsledku ktorého by mohla byť ohrozená Vašaschopnosť splatiť našu pohľadávku z PP;– nesplníte alebo inak porušíte záväzok voči nám alebo tretím osobám, ak by takétoneplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť Vašu schopnosť splatiť našu pohľadávkuz PP;b) Povolené prečerpanie na bežných účtoch spotrebiteľov zriadené <strong>od</strong>o dňa11. 6.20104.10.11. Ustanovenia b<strong>od</strong>ov 4.10.12 až 4.10.17. týchto VOP upravujú <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> PP zriadených<strong>od</strong>o dňa 11.6.2010 vrátane. Ustanovenia b<strong>od</strong>ov 4.10.14. až 4.10.16 sa primerane vzťahujúaj na PP zriadené <strong>od</strong>o dňa 11.6.2010.4.10.12. Spotrebiteľské úvery formou PP poskytujeme na základe písomnej zmluvy alebo zmluvyuzatvorenej elektronickými prostriedkami na diaľku, t.j. Zmluvy o poskytnutí povolenéhoprečerpania „Flexidebet“ (ďalej aj „úverová zmluva“) po predchádzajúcom schválení bankouna základe vašej žiadosti o PP a poskytnutí informácií prostredníctvom formulára preeurópske informácie o spotrebiteľskom úvere pre PP v listinnej p<strong>od</strong>obe alebo v p<strong>od</strong>obezápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je Vám dostupné. Uzavretím úverovej zmluvy potvrdzujete,že ste bol oboznámený s predmetným formulárom, ktorý ste prevzal v písomnejforme spolu s úverovou zmluvou.4.10.13. Požadujeme zabezpečenie PP p<strong>od</strong>ľa špecifikácie zabezpečovacích prostriedkov v úverovejzmluve. Zmluvy o zabezpečení záväzkov nemôžu byť uzatvorené elektronickými prostriedkamina diaľku.4.10.14. Ak čerpáte úver formou PP na bežnom účte, tak každý kreditný vklad na účet sa považujeaj za splátku príslušného úroku, istiny alebo poplatku súvisiaceho s PP, vrátane možnostijeho splatenia.4.10.15. Máme právo jednostranne v závislosti <strong>od</strong> vývoja cien na finančnom trhu a zmien obch<strong>od</strong>nejpolitiky banky zmeniť aj <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> pre poskytovanie PP. Ak My zmeníme <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>pre poskytovanie PP z iného dôv<strong>od</strong>u než je takto doh<strong>od</strong>nutý, máte možnosť úverovúzmluvu vypovedať alebo <strong>od</strong> nej <strong>od</strong>stúpiť a po doh<strong>od</strong>e s bankou vrátiť nesplatenú časťúveru v primeraných splátkach, inak rozh<strong>od</strong>ne na návrh niektorej zo zmluvných strán súd(vrátane rozh<strong>od</strong>covského konania).4.10.16. V prípade, že nezaplatíte úver z PP a súvisiace poplatky na požiadanie banky, alebo po uplynutívýpovednej lehoty z dôv<strong>od</strong>u výpovede p<strong>od</strong>anej z Vašej alebo našej strany, alebo po <strong>od</strong>stúpení<strong>od</strong> úverovej zmluvy alebo do termínu splatnosti PP, ste povinný zaplatiť banke úrokz Pohľadávky z omeškania, ktorý sa rovná súčtu štandardnej ročnej percentuálnej úrokovejsadzby PP p<strong>od</strong>ľa Zverejnenia a úroku z omeškania stanoveného vykonávacím predpisomvydaným v zmysle Občianskeho zákonníka.4.10.17. Máte právo na bezplatné písomné informovanie v prípade zamietnutia Vašej žiadosti o PPprečerpanie z dôv<strong>od</strong>u výsledku nahliadnutia do Spoločného registra bankových informáciíprevádzkovaného Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. a k bezplatnému vyhotoveniu návrhuúverovej zmluvy v prípade, ak Vaša žiadosť nebola zamietnutá.4.11. Nepovolený debet na účtoch4.11.1. Sme oprávnení vykonať Bankové inkaso na ťarchu Vášho bežného účtu aj v prípade, akna Vašom bežnom účte nie je dostatok finančných prostriedkov. Ak pre prípad Bankovéhoinkasa nie je na Vašom bežnom účte dostatok finančných prostriedkov, alebo ak savykonaním Bankového inkasa prekročí čiastka z<strong>od</strong>povedajúca PP, považuje sa takýto stavna bežnom účte za nepovolený debet. Suma nepovoleného debetu je určená v ktoromkoľvekokamihu výškou debetného zostatku na Vašom bežnom účte s výnimkou PP. Nanepovolený debet sa primerane vzťahujú ustanovenia zmluvy o úvere p<strong>od</strong>ľa Obch<strong>od</strong>néhozákonníka a tieto P<strong>od</strong>mienky. Zo sumy nepovoleného debetu, právnické osoby sú povinnézaplatiť Úrok z nepovoleného debetu v zmysle platného Zverejnenia.


Zo sumy nepovoleného debetu sú spotrebitelia alebo právnické osoby povinní zaplatiťÚrok z nepovoleného debetu (ďalej aj „Pohľadávka z omeškania“), ktorý sa skladá zoštandardnej úrokovej sadzby pre PP na bežných účtoch spotrebiteľov alebo právnickýchosôb a z úroku z omeškania, ktorého výška je stanovená vykonávacím predpisom vydanýmv zmysle Občianskeho zákonníka alebo Obch<strong>od</strong>ného zákonníka.4.11.2. Debetný zostatok na účte nadobúda charakter nepovoleného debetu aj v prípade jednostrannéhozníženia Povoleného prečerpania z našej strany, ak nevyrovnáte debetnýzostatok v nami stanovej lehote p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 4.11.3 nižšie.4.11.3. V prípade vzniku nepovoleného debetu sme oprávnení poslať Vám upomienku s požiadavkouo zaplatenie nepovoleného debetu. Ak nepovolený debet nevyrovnáte v namistanovenej lehote, naša pohľadávka z nepovoleného debetu sa stane okamžite splatnouvrátane príslušenstva a uplatníme si svoje práva zo Zabezpečenia pohľadávky alebo jubudeme vymáhať mimosúdnou alebo súdnou cestou. Za poslanie upomienky p<strong>od</strong>ľa tohtob<strong>od</strong>u si účtujeme poplatok p<strong>od</strong>ľa Cenníka.4.12. VUB kontá4.12.1. Na účely zvýh<strong>od</strong>neného poskytovania Služieb Vám zriaďujeme a vedieme na základe písomnejzmluvy s Vami rôzne druhy VUB kont (Zmluvy o VUB konte).4.12.2. VUB konto obsahuje Služby, ktorých ceny sú:(a) zahrnuté v cene VUB konta,(b) zvýh<strong>od</strong>nené v rámci VUB konta oproti Cenníku,(c) Vám účtované p<strong>od</strong>ľa Cenníka a(d) za vybrané pr<strong>od</strong>ukty a služby tretích osôb, o ktorých informujeme na Obch<strong>od</strong>nýchmiestach (Ponuka výh<strong>od</strong>).4.12.3. My nez<strong>od</strong>povedáme za akékoľvek šk<strong>od</strong>y, vady alebo iné nedostatky, ktoré nastali aleboVám boli spôsobené na základe Ponuky výh<strong>od</strong>.4.12.4. Ak na niektoré Služby máte uzatvorené zmluvy pred p<strong>od</strong>písaním Zmluvy o VUB konte,tieto zostávajú v platnosti a v prípade, že sú zahrnuté do VUB konta sú považované zasúčasť VUB konta.4.12.5. Osobitný bežný účet – Sporiaci účet alebo Master konto (ďalej len Osobitný bežnýúčet) zriadený ako súčasť VUB konta pre fyzické a právnické osoby slúži na zh<strong>od</strong>nocovaniefinančných prostriedkov a nemôže byť využívaný ako bežný účet p<strong>od</strong>ľatýchto P<strong>od</strong>mienok. Z tohto účtu a na tento účet môžu byť poukazované výlučneplatby na a z bežného účtu, ktorý sme zriadili a vedieme pre Vás ako súčasť VUBkonta. V prípade zadania automatického prev<strong>od</strong>u alebo flexiprev<strong>od</strong>u z bežného účtuvedeného v rámci VUB konta na Osobitný bežný účet sa prostriedky na bežnom účtedopĺňajú z Osobitného bežného účtu do výšky limitu stanovenom pri automatickomprev<strong>od</strong>e. Pri automatickom prev<strong>od</strong>e sa platby z bežného účtu vedeného v rámci VUBkonta realizujú len do výšky použiteľného zostatku na tomto bežnom účte. V prípadezadania flexiprev<strong>od</strong>u medzi bežným a Osobitným bežným účtom sa realizujú všetkyplatby z bežného účtu vedeného v rámci VUB konta a v prípade, že na účte nie jedostatok finančných prostriedkov na zrealizovanie platby, sa na bežný účet doplniaprostriedky z Osobitného bežného účtu (nevzťahuje sa na cezhraničné platby). Službaflexisporenie zabezpečuje prev<strong>od</strong> prostriedkov klienta z VUB konta na Osobitnýbežný účet pre fyzické osoby pri platbe Kartou u obch<strong>od</strong>níka p<strong>od</strong>ľa zvolenej sumyzaokrúhľovania v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s..4.12.6. Ak sa rozh<strong>od</strong>nete pre zmenu VUB konta na iné VUB konto, prípadne pre m<strong>od</strong>ifikáciuVUB konta, môžete o túto zmenu požiadať kedykoľvek. Účinnosť takejto zmeny, pokiaľnie je doh<strong>od</strong>nuté inak, je najneskôr <strong>od</strong> prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcehopo kalendárnom mesiaci, v ktorom ste nám doručili žiadosť o zmenu. V prípadem<strong>od</strong>ifikácie VUB konta zaradením alebo vyradením Vedenia kartového účtu ku kreditnejPK, môže byť táto zmena účinná aj neskôr. V prípade zmeny VUB konta v poslednédni kalendárneho mesiaca, pokiaľ tieto dni pripadnú na deň pracovného voľna alebopracovného pokoja, účinnosť takejto zmeny je najneskôr <strong>od</strong> prvého dňa druhého nasledujúcehokalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktoromste nám doručili žiadosť o zmenu.4.12.7. P<strong>od</strong>písaním Zmluvy o VUB konte súhlasíte s tým, že sme kedykoľvek jednostranne oprávnenína základe vlastného uváženia zmeniť názov VUB konta, zmeniť <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> VUBkonta alebo vypovedať Zmluvu o VUB konte. O týchto zmenách sme Vás povinní informovať2 mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti. Ak nám v tejto lehote neoznámiteVáš nesúhlas s uvedenými zmenami, máme za to, že s uvedenými zmenami súhlasíte.4.12.8. Ste nám povinný zaplatiť poplatky za Služby v rozsahu VUB konta bez ohľadu na skutočnosť,či boli všetky aj využité.4.12.9. Zrušením VUB konta z akéhokoľvek dôv<strong>od</strong>u uvedeného vyššie sa Vám rušia všetkyzvýh<strong>od</strong>nenia týkajúce sa Služieb a/alebo Ponuky výh<strong>od</strong> a má sa za to, že tieto pr<strong>od</strong>uktya Služby budú poskytované za štandardných p<strong>od</strong>mienok a p<strong>od</strong>ľa osobitných zmlúva Cenníka.4.12.10. V prípade VUB konta – Senior konta, na ktoré sú poukazované dôch<strong>od</strong>kové dávky, akzrušíte poukazovanie dôch<strong>od</strong>kových dávok na predmetný bežný účet, zaniká zvýh<strong>od</strong>nenievedenia tohto účtu pre poberateľa dôch<strong>od</strong>kových dávok. V prípade, že na tentoúčet nebudú poukazované dôch<strong>od</strong>kové dávky dlhšie než 2 za sebou nasledujúce kalendárnemesiace, sme oprávnení jednostranne zmeniť dané dôch<strong>od</strong>kové konto na inéaktuálne ponúkané VUB konto pre fyzické osoby, na ktoré sa budú vzťahovať všeobecneplatné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> spoplatňovania a úročenia v zmysle Cenníka, bez toho, aby sav akomkoľvek ohľade zmenil rozsah Služieb a/alebo Ponuka výh<strong>od</strong>. Ste oprávnený nazriadenie a vedenie len jedného VUB konta- Senior konta. V prípade zriadenia ďalšiehoVUB konta – Senior konta, sme oprávnení jednostranne zmeniť VUB konto – Seniorkonto zriadené čo do času v poradí ako druhé na iné aktuálne ponúkané VUB kontopre fyzické osoby, na ktoré sa budú vzťahovať všeobecne platné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> spoplatňovaniaa úročenia v zmysle Cenníka, bez toho, aby sa v akomkoľvek ohľade zmenilrozsah Služieb a/alebo Ponuka výh<strong>od</strong>. O zmenách VUB – Senior konta Vás budemepísomne informovať.4.12.11. V prípade, že súčasťou VUB konta je uplatňovanie ďalších p<strong>od</strong>mienených výh<strong>od</strong> zverejnenýchv Cenníku v danom sledovanom období (ďalej len „sledované obdobie“), preúčely splnenia p<strong>od</strong>mienok pre priznanie týchto výh<strong>od</strong> sa definuje realizovanie reálnezúčtovaných pohybov na účte v sledovanom období nasledovne:– všetky bezhotovostné prev<strong>od</strong>y realizované a reálne zúčtované z Vášho účtu na Vášp<strong>od</strong>net alebo p<strong>od</strong>net inej Oprávnenej osoby (okrem prev<strong>od</strong>ov realizovaných akoautomatický prev<strong>od</strong> alebo flexiprev<strong>od</strong> na/z Osobitného bežného účtu a prev<strong>od</strong>ovúrokov, poplatkov a istiny na/z tretej strany),– všetky prijaté platby na Váš účet (okrem pripísania kreditných platieb z nášho p<strong>od</strong>netunapr. kreditné úroky),– všetky platby realizované a reálne zúčtované ako inkasá z Vášho účtu,– reálne zúčtované vklady a výbery hotovosti z Vášho účtu.Zároveň pre účely splnenia p<strong>od</strong>mienok pre priznanie výh<strong>od</strong> sa definuje zasielanie mesačnéhopríjmu ako bezhotovostný príjem zasielaný z účtu zamestnávateľa na Váš účet,bezhotovostný príjem zasielaný z iného účtu ako Vášho, hotovostný vklad na účet, pokiaľnie je v Cenníku stanovené inak v sledovanom období.4.12.12. V prípade VUB konta:– Start Junior sa zmluva uzatvára <strong>od</strong> 8. do 14. roku Vášho veku vrátane;– Start konto sa zmluva uzatvára <strong>od</strong> 15. do 24. roku Vášho veku vrátane;– Start Generation sa zmluva uzatvára <strong>od</strong> 25. do 26. roku Vášho veku vrátane.Najskôr <strong>od</strong> kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dovŕšení nami stanoveného rokuveku sa automaticky mení VUB konto – Start Junior/Start konto/Start Generation na inéaktuálne ponúkané VUB konto pre fyzické osoby, na ktoré sa po zmene budú vzťahovaťvšeobecne platné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> spoplatňovania a úročenia v zmysle Cenníka, bez toho,aby sa v akomkoľvek ohľade zmenil rozsah doh<strong>od</strong>nutých Služieb a/alebo Ponuka výh<strong>od</strong>.V prípade VUB konta:– Start Junior sa dovŕšením 15. roku veku mení na Start konto;– Start konto sa dovŕšením 25. roku veku mení na Start Generation;– Start Generation dovŕšením 27. roku veku mení na iné aktuálne ponúkané VUB kontopre fyzické osoby.Ste oprávnený na zriadenie a vedenie len jedného VUB konta- Start Junior/Start konto/Start Generation. V prípade zriadenia ďalšieho VUB konta – Start Junior/Start konto/StartGeneration, sme oprávnení jednostranne zmeniť VUB konto- Start Junior/Start konto/Start Generation zriadené čo do času v poradí ako druhé na iné aktuálne ponúkanéVUB konto pre fyzické osoby, na ktoré sa po zmene budú vzťahovať všeobecne platné<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> spoplatňovania a úročenia v zmysle Cenníka, bez toho, aby sa v akomkoľvekohľade zmenil rozsah Služieb a/alebo Ponuka výh<strong>od</strong>. O vyššie uvedených zmenách VUBkonta- Start Junior/Start konta/Start Generation Vás budeme písomne informovať.4.12.13. V prípade VUB konta – Start konto je Majiteľ povinný pre čerpanie výh<strong>od</strong> študenta námdokladovať potvrdenie o návšteve školy, a to pri zriadení konta Start konto a raz ročne pozačatí školského roka, najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka. Ak tak MajiteľStart konta neurobí, nastavené výh<strong>od</strong>y študenta sme oprávnení zrušiť a Start kontobude vedené za štandardných p<strong>od</strong>mienok v zmysle Cenníka. Majiteľ Start konta získavavýh<strong>od</strong>y študenta <strong>od</strong> nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy sme obdržali potvrdenieo návšteve školy.4.12.14. V prípade splnenia <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> minimálnej výšky mesačných príjmov a minimálneho počtupohybov na VUB konte – Start konto uverejnených v Cenníku, Majiteľ Start kontazískava poistenie vo forme bonusu na nasledujúci mesiac po splnení p<strong>od</strong>mienok zdarma.Klient splnením p<strong>od</strong>mienok zároveň súhlasí s p<strong>od</strong>mienkami uvedenými v Rámcovej zmluveo poistení do Start konta a Všeobecnými poistnými p<strong>od</strong>mienkami. Rámcovú zmluvua všeobecné poistné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> dostanete na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste.Preh<strong>od</strong>nocovanie splnenia p<strong>od</strong>mienok sa vykonáva mesačne. Ak klient zistí, že nespĺňa<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> poistenia uvedené v rámcovej zmluve a príslušných všeobecných poistnýchp<strong>od</strong>mienkach, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť formou písomnej žiadosti p<strong>od</strong>anej naObch<strong>od</strong>nom mieste. Klient má právo tento bonus <strong>od</strong>mietnuť formou písomnej žiadosti,ktorú p<strong>od</strong>á na Obch<strong>od</strong>nom mieste.4.12.15. V prípade VUB konta – Flexibiznis účet, ak úpravou pr<strong>od</strong>uktov a služieb Flexibiznis účetklesne do súčtu b<strong>od</strong>ových h<strong>od</strong>nôt, pre ktoré v zmysle platného Cenníka nie je povolenáslužba „poplatky za <strong>od</strong>oslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty, ktorépre Vás vedieme realizované jednorazovo“, a zároveň má túto službu v rámci Flexibiznisúčtu ako vybratú službu, za vyššie uvedené platby Vám budú účtované poplatky v zmysleplatného Cenníka.V prípade služby „poplatky za <strong>od</strong>oslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu naúčty, ktoré pre Vás vedieme realizované jednorazovo“, účinnosť zmeny nastáva momentomzaradenia/vyradenia služby do/z Flexibiznis účtu.4.12.16.V súlade so Zákonom o bankách poskytujeme Vám ako spotrebiteľovi VUB konto Základnýbankový pr<strong>od</strong>ukt vedený v mene EUR (ďalej len „ZBP“), a to na základe Zmluvy o bežnomúčte – Základný bankový pr<strong>od</strong>ukt. P<strong>od</strong>mienkou zriadenia a vedenia ZBP je splnenie p<strong>od</strong>mienokstanovených v Zákone o bankách, a to počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.Vy ako majiteľ môžete u nás vlastniť len jeden ZBP. V prípade, ak ku dňu p<strong>od</strong>ania žiadostio ZBP Vy budete majiteľom iného bežného účtu, termínovaného účtu alebo VK, My Vámneumožníme zriadiť si ZBP.ZBP tvorí pevne stanovený balík pr<strong>od</strong>uktov a Služieb s obmedzenou možnosťou m<strong>od</strong>ifikácie(výlučne vydanie, resp. zrušenie karty VISA INSPIRE). K ZBP Vám umožníme zriadiťsi jednu PK VISA INSPIRE a neumožníme Vám zriadiť si Povolené prečerpanie.My máme právo s okamžitou účinnosťou <strong>od</strong>stúpiť <strong>od</strong> Zmluvy o bežnom účte – Základnýbankový pr<strong>od</strong>ukt, ak ste porušili <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> zriadenia a/alebo vedenia a/alebo používaniaZBP stanovené v Zákone o bankách. Ustanovenie b<strong>od</strong>u 4.14.9. tým nie je dotknuté.Ostatné ustanovenia VOP sa na Vás vzťahujú primerane.4.13. Blokovanie finančných prostriedkov4.13.1. My Vám neumožníme disponovať s finančnými prostriedkami na Vašom účte, ktorý preVás p<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok vedieme, alebo nakladať s Vaším vkladom, ktorý sme prijalip<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok, p<strong>od</strong>ľa:(a) výkonu rozh<strong>od</strong>nutia alebo exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke nariadenéhosúdom, exekútorom alebo iným orgánom verejnej moci; v prípade, že nám budedoručený exekučný príkaz alebo výkon rozh<strong>od</strong>nutia, otvoríme Vám vinkulačný p<strong>od</strong>účet,ktorý slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov na výkon exekúcie, resp.výkonu rozh<strong>od</strong>nutia. Vinkulačný p<strong>od</strong>účet je úročený a nespoplatňovaný. Oznámenieo otvorení vinkulačného p<strong>od</strong>účtu Vám zašleme listovou zásielkou;(b) výkonu rozh<strong>od</strong>nutia alebo exekúcie nariadeného súdom, exekútorom alebo iným orgánomverejnej moci oprávneným formou predaja cenných papierov alebo po predloženíVkladnej knižky;(c) právoplatného rozh<strong>od</strong>nutia orgánu činného v trestnom konaní;(d) Vašej písomnej žiadosti alebo, ak žiadate prostredníctvom KC, tak Vašej výslovnejžiadosti;(e) písomnej doh<strong>od</strong>y medzi nami a Vami o viazaní výplaty určitej finančnej sumy na účtealebo vkladu na splnenie <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>/ok určených v doh<strong>od</strong>e (Vinkulácia);(f) Záložného práva na účet;(g) h<strong>od</strong>noverného dokladu o úmrtí jediného Majiteľa účtu.4.13.2. Ustanovenia b<strong>od</strong>u 4.13.1 vyššie sa primerane uplatnia na nevyhnutné obdobie aj v prípade,ak z akéhokoľvek dôv<strong>od</strong>u nadobudneme p<strong>od</strong>ozrenie, že Vaše konanie nie je v súlades právnymi predpismi.4.13.3. Vinkulácia finančných prostriedkov nemôže byť zriadená na bežnom účte, na ktorom jeposkytnuté Povolené prečerpanie, na účte vedenom pre účely sociálneho fondu, rezervnéhofondu, fondu obnovy a rozvoja alebo na iné účely určené p<strong>od</strong>ľa právnych predpisova na účte, ku ktorému je vydaná Karta. Pohľadávky z účtov a vkladov vzťahujúce sa nafinančné prostriedky, s ktorými nemôžete disponovať z dôv<strong>od</strong>ov uvedených vyššie, nie súpo dobu trvania týchto dôv<strong>od</strong>ov splatné a ani sa nemôžu stať splatnými. V prípade, akneuhradíte svoj záväzok voči nám z titulu Povoleného prečerpania alebo z titulu Vám poskytnutéhoÚveru, sme oprávnení inkasným spôsobom <strong>od</strong>písať dlžnú pohľadávku z účtubez Vášho ďalšieho osobitného súhlasu.4.13.4. Bližšie <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> Vinkulácie, prípadne možnosti zmeny jej výšky sú upravené d<strong>od</strong>atkomk príslušnej zmluve o účte, vklade alebo vkladnej knižke.


4. 14. Skončenie Zmluvy o účte, zrušenie účtu a vkladov4.14.1. Zmluvu o účte je možné skončiť:(a) písomnou doh<strong>od</strong>ou medzi nami a Vami ako Majiteľom účtu ku dňu určenému v tejt<strong>od</strong>oh<strong>od</strong>e;(b) výpoveďou bez uvedenia dôv<strong>od</strong>u z našej alebo Vašej strany ako Majiteľa účtu;(c) výpoveďou z našej strany z dôv<strong>od</strong>ov uvedených nižšie.(d) <strong>od</strong>stúpením z našej strany z dôv<strong>od</strong>ov uvedených nižšie.4.14.2. Skončením Zmluvy o účte sa:(a) ruší účet, ktorý pre Vás na základe príslušnej zmluvy vedieme;(b) skončia sa zmluvy, ktoré ste s nami uzatvorili na základe Zmluvy o účte alebo v priamejsúvislosti s ňou (Súvisiace zmluvy);(c) všetky naše pohľadávky voči Vám zo Zmluvy o účte a zo Súvisiacich zmlúv ostávajúsplatné.4.14.3. Je potrebné, aby sme si Vy aj My pred zrušením účtu splnili vzájomné pohľadávky a záväzky,ktoré vznikli na základe Zmluvy o účte a na základe Súvisiacich zmlúv. Ak tietovzájomné pohľadávky a záväzky nebudú splnené ku dňu zrušenia účtu, zrušením účtunezanikajú. Vzájomné pohľadávky a záväzky zo Zmluvy o účte a zo Súvisiacich zmlúvzanikajú až ich úplným splnením. Do doby splnenia vzájomných záväzkov a pohľadávokzo Zmluvy o účte a zo Súvisiacich zmlúv platia tieto P<strong>od</strong>mienky bez ohľadu na skončenieZmluvy o účte. Súhlasíte, že po p<strong>od</strong>aní výpovede z Vašej alebo našej strany sme oprávneníukončiť vykonávanie Súvisiacich zmlúv, najmä vykonávanie inkasa a trvalých platobnýchpríkazov.4.14.4. Pokiaľ nie je v týchto P<strong>od</strong>mienkach alebo v Zmluve o účte uvedené inak, Zmluvu o účtemôžete písomne vypovedať bez uvedenia dôv<strong>od</strong>u kedykoľvek na ktoromkoľvek našom Obch<strong>od</strong>nommieste alebo cez služby NB, ak to tieto služby umožňujú. Vaša výpoveď Zmluvyo účte bez uvedenia dôv<strong>od</strong>u je účinná splnením všetkých záväzkov a pohľadávok voči námvyplývajúcich zo Zmluvy o účte a zo Súvisiacich zmlúv. Za výpoveď Zmluvy o účte p<strong>od</strong>ľatohto b<strong>od</strong>u sa považuje aj Vaša žiadosť o zrušenie účtu. V prípade, že máte k bežnému účtuaktivované služby NB, je potrebné ich zrušiť najmenej 2 dni pred zrušením účtu. V prípade,že máte k bežnému účtu vydané neembosované Karty, je potrebné ich zrušiť najmenej 14dní, embosované Karty najmenej 30 dní pred zrušením účtu. Zároveň je potrebné, aby stenám vrátili, a to pred výplatou alebo pred prev<strong>od</strong>om kladného zostatku na účte:(a) šekovú knižku najmenej 5 dní pred zrušením účtu;(b) Neembosovanú kartu najmenej 14 dní pred zrušením účtu;(c) Embosovanú kartu najmenej 30 dní pred zrušením účtu.(d) EFT POS najmenej 40 dní pred zrušením účtu.(e) Povolené prečerpanie na účte najmenej 5 dní pred zrušením účtu.Ak nám Kartu v stanovenom termíne nevrátite, musíme Kartu zablokovať.4.14.5. Počas trvania dôv<strong>od</strong>ov uvedených v článku 4.13 vyššie nie ste oprávnený meniť alebo vypovedaťzmluvu, na základe ktorej Vám vedieme účet alebo vklad. Ak nám doručíte výpoveď ajnapriek vyššie uvedenému doručená výpoveď nadobúda účinky až okamihom zániku týcht<strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>ov. Zmluvu o bežnom účte nemôžete vypovedať, ak bolo k Vášmu bežnému účtuzriadené Povolené prečerpanie, a to až do splnenia celkovej našej pohľadávky vyplývajúcejz Povoleného prečerpania. Zmluvu o vkladovom účte, ktorá je uzatvorená s viazanosťouv mene euro môžete Vy ako Majiteľ účtu vypovedať len s takou výpovednou lehotou, abytáto skončila v deň nasledujúci po dni uplynutia doh<strong>od</strong>nutej doby viazanosti vkladu. V prípade,ak vypoviete v najbližší nasledujúci Bankový pracovný deň po dni, v ktorom uplynulalehota viazanosti, úročenie sa zastaví v deň, v ktorom uplynula lehota viazanosti.4.14.6. Zmluvu o účte, alebo vkladovom účte môžete vypovedať alebo požiadať o zrušenie naktoromkoľvek našom Obch<strong>od</strong>nom mieste. Zmluvu o vklade alebo Zmluvu o vkladovomúčte môžete zrušiť aj v rámci využívania vybraných služieb NB.4.14.7. V prípade zrušenia účtu vedeného pre viacerých Majiteľov, rušia účet všetci majitelia spoločne.Ak <strong>od</strong>stupuje niektorý z viacerých Majiteľov <strong>od</strong> zmluvy k účtu, zostávajúci majiteliaúčtu písomne túto skutočnosť potvrdia a preberajú spoločne a nerozdielne všetky záväzkya povinnosti <strong>od</strong>stupujúceho Majiteľa účtu.4.14.8. My môžeme vypovedať Zmluvu o účte bez uvedenia dôv<strong>od</strong>u s dvojmesačnou výpovednoulehotou, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaciv ktorom Vám bola doručená výpoveď. To neplatí pre vkladový účet, účinnosť výpovedenastáva ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Vám akoMajiteľovi účtu bola výpoveď doručená.4.14.9. My máme právo s okamžitou účinnosťou <strong>od</strong>stúpiť <strong>od</strong> Zmluvy o účte alebo zrušiť vklad, ak:(a) ste Vy ako Majiteľ účtu alebo Vy ako Disponent vybrali všetky finančné prostriedkyz vkladového účtu alebo ste Vy ako Majiteľ účtu alebo Vy ako Disponent vybrali finančnéprostriedky z vkladového účtu alebo vkladnej knižky tak, že h<strong>od</strong>nota zostatkuna vkladovom účte alebo vkladnej knižke je menej ako h<strong>od</strong>nota minimálneho zostatkupre vkladový účet alebo vkladnú knižku oznámená Zverejnením;(b) do 1 mesiaca <strong>od</strong> otvorenia účtu nedošlo k zloženiu Základného vkladu pre bežný účetalebo Základného vkladu pre vkladový účet;(c) ste Vy ako Majiteľ účtu a Vy ako Disponent prečerpali finančné prostriedky na účtebez nášho súhlasu a uvedené prečerpanie ste v nami stanovenej lehote nevyrovnali;(d) nadobudli sme dôv<strong>od</strong>né p<strong>od</strong>ozrenie, že Vaše konanie <strong>od</strong>poruje právnym predpisomalebo ich obchádza, alebo je v rozpore s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivéhoobch<strong>od</strong>ného styku;(e) h<strong>od</strong>nota zostatku na bežnom účte je menej ako h<strong>od</strong>nota minimálneho zostatku prebežný účet oznámená Zverejnením a tento stav na bežnom účte trvá dlhšie ako 6mesiacov;(f) opakovane ste porušili ustanovenia týchto P<strong>od</strong>mienok, Špeciálnych p<strong>od</strong>mienok,Zmluvy o účte alebo akejkoľvek inej zmluvy medzi nami a Vami alebo p<strong>od</strong>statne steporušili ustanovenia týchto P<strong>od</strong>mienok, Špeciálnych p<strong>od</strong>mienok, Zmluvy o účte aleboinej zmluvy medzi nami a Vami;(g) ste Vy uviedli nesprávne, neúplné alebo iným spôsobom zavádzajúce údaje o svojichmajetkových pomeroch;(h) vo Vašich majetkových pomeroch nastali také zmeny, ktoré môžu ohroziť aleboohrozujú alebo nepriaznivo môžu ovplyvniť alebo ovplyvňujú plnenie Vašich záväzkova pohľadávok voči nám;(i) ste neposkytli ani na základe našej Výzvy Zabezpečenie alebo nedoplnili ste už existujúceZabezpečenia do výšky zabezpečovanej Pohľadávky;(j) vyrovnali ste Vaše finančné záväzky voči iným veriteľom alebo v ich prospech ste ponúkliZabezpečenie, a tým ste zhoršili splnenie Vašich povinností voči nám;(k) bol na Vás p<strong>od</strong>aný návrh na exekúciu alebo na výkon rozh<strong>od</strong>nutia p<strong>od</strong>ľa Občianskehosúdneho poriadku;(l) bol voči Vám p<strong>od</strong>aný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo sa voči Vám začalo konkurznéalebo reštrukturalizačné konanie;(m) nesúhlasili ste so zmenou a/alebo doplnením týchto P<strong>od</strong>mienok spôsobom uvedenýmnižšie;4.14.10. Dôv<strong>od</strong>y uvedené v b<strong>od</strong>e 4.14.9 sa považujú na účely <strong>od</strong>stúpenia za p<strong>od</strong>statné porušenieZmluvy o účte. Za <strong>od</strong>stúpenie sa považuje aj naše oznámenie Vám o zrušení účtu alebovkladu. Súčasne s tým zaniká aj zmluva o vkladnej knižke.4.14.11. So zostatkom na účte alebo s vkladom naložíme p<strong>od</strong>ľa Vašej písomnej dispozície pozapočítaní všetkých našich pohľadávok voči Vám. Váš p<strong>od</strong>pis na písomnej dispozícii musíbyť overený úradne, alebo pracovníkom banky. Ak neurčíte, ako má byť s kladným zostatkomnaložené, prevedieme zostatok účtu na náš evidenčný účet a evidujeme ho douplynutia premlčacej doby, avšak neúčtujeme úroky.4.14.12. V prípade predloženia oficiálneho dokladu o úmrtí jediného Majiteľa účtu ako fyzickejosoby alebo fyzickej osoby – p<strong>od</strong>nikateľa, neumožníme s finančnými prostriedkami účtudisponovať v rozsahu výberov a vkladov. Všetky Karty vydané k účtu zablokujeme a zrušíme.Smrťou jediného Majiteľa účtu zanikajú oprávnenia osôb oprávnených disponovaťs účtom. Ďalej umožníme disponovať s prostriedkami na účte p<strong>od</strong>ľa právoplatného rozh<strong>od</strong>nutiasúdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedičské konanie. V prípade úmrtiafyzickej osoby – p<strong>od</strong>nikateľa postupujeme v zmysle zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskomp<strong>od</strong>nikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.4.14.13. V prípade úmrtia jedného z Majiteľov spoločného účtu sú oprávnení s prostriedkami naúčte disponovať ostatní majitelia, vrátane uzatvárania d<strong>od</strong>atkov, zmien údajov v P<strong>od</strong>pisovomvzore a zrušenia účtu. V prípade úmrtia Majiteľa účtu alebo jedného z Majiteľovúčtu, ktorého súčasťou je poukazovanie dôch<strong>od</strong>kových dávok na účet, sme oprávneníneumožniť disponovanie s finančnými prostriedkami účtu v rozsahu výberov a vkladov.4.14.14. Ku dňu skončenia vzájomného záväzkového vzťahu musíme My aj Vy urobiť všetky úkonypotrebné na zabránenie vzniku šk<strong>od</strong>y.5. ÚROKY, DANE A POPLATKY5.1. Účtovanie úrokov a dane5.1.1. Zostatky účtov a vkladov p<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok úročíme ročnou úrokovou sadzboustanovenou v percentách v mene, v ktorej je účet vedený alebo vklad zložený. Úrokysú pripisované v prospech účtu alebo vkladu za zmluvne doh<strong>od</strong>nuté úrokové obdobie.O zúčtovaní úroku Vás informujeme formou správy o zúčtovaní.5.1.2. V prípade, že bude účet, v prospech ktorého Vám boli pripisované úroky z bežného alebovkladového účtu vedeného vo VÚB, a.s., blokovaný alebo zrušený, ste povinní s nami bez<strong>od</strong>kladnedoh<strong>od</strong>núť iný účet na pripisovanie úrokov. V opačnom prípade sme oprávnenívrátené úroky z dôv<strong>od</strong>u zrušenia alebo blokovania účtu na pripisovanie úrokov a tentoa každý ďalší úrok pripísať k istine účtu, ku ktorej daný úrok prislúcha a to, za <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>,že je pripísanie úroku v prospech istiny tohto účtu povolené.5.1.3. Úročenie zostatku alebo vkladu začína dňom pripísania finančných prostriedkov na účetalebo zložením vkladu a končí dňom predchádzajúcim dňu ich výberu alebo prev<strong>od</strong>ualebo ukončenia viazanosti.5.1.4. Pri úročení zostatku sa počíta mesiac na 30 dní a rok na 360 dní, pri vkladoch s viazanosťoukratšou ako 1 mesiac sa pre úročenie počíta skutočný počet dní viazanosti vkladua skutočný počet dní v roku.5.1.5. Pokiaľ v Zmluve o účte, Zmluve o vklade alebo vo Vkladnej knižke nie je výslovne uvedenéinak, sú úroky pripisované na účty alebo vklady v mene, v akej je účet vedený alebo vkladzložený nasledovne:Bežné účty fyzických a právnických osôbv EUR a CM a bežné účty právnických osôbv EUR a CM zriadené v rámci VUB kontaBežné účty fyzických osôb v EUR a CMzriadené v rámci VUB kontaTermínovaný vklad a individuálnytermínovaný vkladvklady na VK bez viazanosti vkladu v EURa CMvklady na VK D-Sporeniavklady VK s viazanosťou vkladu v EUR a CMVkladné knižky s výpovednou lehotou v EURmesačne, ku koncu kalendárneho mesiacamesačne, ku koncu kalendárneho mesiacazvýh<strong>od</strong>nená úroková sadzba mesačne,začiatkom nasledujúceho mesiaca(maximálne do 6-eho dňa nasledujúcehokalendárneho mesiaca)pri splatnosti vkladu, minimálne raz ročneraz ročne ku koncu kalendárneho rokaraz ročne ku koncu kalendárneho rokapo skončení doh<strong>od</strong>nutej doby viazanostikaždého vkladupolročne, ku koncu kalendárneho polroka5.1.6. Úroky z nepovoleného debetu sa zúčtovávajú na ťarchu Vášho účtu raz za mesiac, a tok poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca. Po 91. dni nepovoleného debetu<strong>banka</strong> Úroky z nepovoleného debetu priebežne nevykazuje a zúčtuje ich na ťarchu Vášhoúčtu po vyrovnaní nepovoleného debetu ku koncu kalendárneho mesiaca alebo ku dňuuplatnenia si nároku na zaplatenie.5.1.7. Nepovolený debet je úročený platnou úrokovou sadzbou p<strong>od</strong>ľa Úrokových sadzieb predepozitné pr<strong>od</strong>ukty <strong>od</strong>o dňa vzniku tohto debetu, ktorej výšku môžeme jednostrannemeniť.5.1.8. Povolené prečerpanie je úročené úrokovou sadzbou p<strong>od</strong>ľa Úrokových sadzieb pre depozitnépr<strong>od</strong>ukty, ktorej výšku môžeme kedykoľvek jednostranne meniť a ktorú Vám oznamujemeZverejnením. Dňom vzniku zostatku z dôv<strong>od</strong>u Povoleného prečerpania Vám účtujeme úrokydo dňa predchádzajúcemu dňu úplného zaplatenia dlžnej čiastky z<strong>od</strong>povedajúcej zostatkuz dôv<strong>od</strong>u Povoleného prečerpania, najviac do výšky Povoleného prečerpania. Úroky sa počítajúzo skutočných denných zostatkov z dôv<strong>od</strong>u Povoleného prečerpania na Vašom bežnomúčte a účtujú sa mesačne pozadu na ťarchu bežného účtu. Pri úročení na účtoch fyzickýchosôb sa počíta mesiac za 30 dní a rok za 360 dní, pri právnických osobách sa počíta mesiacp<strong>od</strong>ľa skutočného počtu dní v mesiaci a rok za 360 dní.5.1.9. Úroky z debetného zostatku z dôv<strong>od</strong>u Povoleného prečerpania na bežnom účte sa pripočítavajúk čiastke debetného zostatku na bežnom účte vzniknutého z Povoleného prečerpania.5.1.10. Zostatky na bežných účtoch úročíme pohyblivou úrokovou sadzbou.5.1.11. Finančné prostriedky na vkladových účtoch úročíme v závislosti <strong>od</strong> charakteru vkladu.Vklady s viazanosťou sú úročené pevnou úrokovou sadzbou, vklady s výpovednou lehotoua vklady bez viazanosti pohyblivou úrokovou sadzbou.5.1.12. Pri nadštandardných výškach vkladov oznamovaných Zverejnením si vyhradzujeme práv<strong>od</strong>oh<strong>od</strong>núť s Vami aj individuálnu pevnú úrokovú sadzbu určenú na dobu viazanosti vkladovéhoúčtu, ktorej výška sa počas doby viazanosti nemení. Výšku individuálnej pevnejúrokovej sadzby doh<strong>od</strong>neme ústne pri zriadení vkladového účtu a potvrdíme zasielanýmivýpismi z účtu v doh<strong>od</strong>nutej peri<strong>od</strong>icite. Výšku doh<strong>od</strong>nutej individuálnej pevnej úrokovejsadzby môžeme zmeniť v prípade, že porušíte <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> vedenia účtu, na ktorých sme sadoh<strong>od</strong>li. V tomto prípade upravíme úrokovú sadzbu vkladu p<strong>od</strong>ľa sadzieb oznamovanýchZverejnením na úrokovú sadzbu platnú v deň realizácie vkladu s účinnosťou <strong>od</strong>o dňaporušenia p<strong>od</strong>mienok pre udelenie individuálnej pevnej úrokovej sadzby.5.1.13. Týmto si vyhradzujeme právo počas doby trvania vkladu meniť výšku pohyblivej úrokovejsadzby, v závislosti <strong>od</strong> zmien p<strong>od</strong>mienok na finančnom trhu. S týmto právom ste oboznámenýa súhlasíte s ním p<strong>od</strong>písaním Zmluvy o účte. Výška pevnej úrokovej sadzby pri


termínovaných vkladoch s viazanosťou, ktorú sme si vzájomne doh<strong>od</strong>li sa počas dobyviazanosti vkladu nemení.5.1.14. V prípade, že deň uplynutia lehoty viazanosti na vkladovom účte pripadne na iný akoBankový pracovný deň, je vkladu na vkladovom účte priradená úroková sadzba platnáv deň uplynutia lehoty viazanosti.5.1.15. O aktuálnych úrokových sadzbách, ako aj o zmenách úrokových sadzieb Vás informujemeformou Zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.5.1.16. Úrokový výnos p<strong>od</strong>lieha zdaneniu v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimizdaňovanie príjmov. Zrážková daň je <strong>od</strong>počítaná <strong>od</strong> úroku pripísaného na účet v deňsplatnosti vkladu.5.1.17. Na účely daňového priznania Vám ako potvrdenie o výške pripísaného hrubého úrokua <strong>od</strong>počítanej zrážkovej dani v danom roku na vkladovom účte slúži výpis z účtu. Ak steMajiteľom vkladnej knižky, na tento účel Vám postačí fotokópia transakcií zapísaných voVkladnej knižke, resp. na požiadanie vystavíme Potvrdenie o výške zaplatenej dane z úrokovku vkladnej knižke, za ktoré sme oprávnení žiadať úhradu poplatku v zmysle Cenníka.5.2. Poplatky a Kurzový lístok5.2.1. P<strong>od</strong>pisom Zmluvy sa nám za Služby zaväzujete platiť poplatky a <strong>od</strong>platy vo výške stanovenejCenníkom. Za Služby, ktoré nie sú súčasťou Cenníka Vám budeme účtovať individuálnestanovené poplatky doh<strong>od</strong>nuté s Vami v Zmluve.5.2.2. Cenník sme oprávnení kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenu Cenníka a/alebo RozsahuSlužieb Vám oznámime Zverejnením v lehotách stanovených p<strong>od</strong>ľa právnych predpisov.Cenník je k dispozícii na každom Obch<strong>od</strong>nom mieste.5.2.3. Okrem úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov ste povinní nám zaplatiť <strong>od</strong>meny a inévýdavky, ktoré nám vzniknú v súvislosti s poskytnutím Služby. Tieto platby sa platia Bankovýminkasom.5.2.4. V prípade neoprávneného p<strong>od</strong>netu p<strong>od</strong>ľa Reklamačného poriadku, je potrebné, aby stenám zaplatili cenu za vybavovanie neoprávneného p<strong>od</strong>netu p<strong>od</strong>ľa Cenníka.5.2.5. Okrem týchto poplatkov Vám budú účtované aj prípadné poplatky zahraničných alebotuzemských bánk vyúčtované v súvislosti so spracovaním cezhraničných platieb, prípadnenaše poplatky a poplatky iných bánk za Vami uvedené nesprávne alebo nepostačujúceúdaje k platbám.5.2.6. Sme oprávnení meniť Kurzový lístok počas Bankového pracovného dňa p<strong>od</strong>ľa situácie nafinančnom trhu. Pokiaľ v týchto P<strong>od</strong>mienkach, nie je uvedené inak, použije sa kurz platnýv okamihu spracovania transakcie.5.2.7. Po 91. dni nepovoleného prečerpania <strong>banka</strong> poplatky súvisiace s vedením účtu priebežnenevykazuje a zúčtuje ich na ťarchu Vášho účtu po vyrovnaní nepovoleného prečerpania kukoncu kalendárneho mesiaca.6. PLATOBNÝ STYK6.1. Hotovostný platobný styk6.1.1. Hotovostný platobný styk vykonávate za nami stanovených p<strong>od</strong>mienok týmito formami:(a) zložením hotovosti v prospech Vášho účtu alebo v prospech účtu iného príjemcu;(b) výberom hotovosti;(c) výmenou hotovosti(d) výberom hotovosti Kartou na Obch<strong>od</strong>nom mieste;(e) šekom vystaveným na výplatu sumy v hotovosti;(f) prostredníctvom ATM;(g) prostredníctvom vybraných EFT POS terminálov VÚB, a.s. s funkcionalitou služby Platbafaktúr.6.1.2. Výber v hotovosti z účtu vedeného v EUR alebo v CM nad sumy nami určené Zverejnením,ste povinný nám nahlasovať vopred v nami určených lehotách a spôsobom, ktoré oznamujemeZverejnením. Denný limit výberu z jedného účtu, bez povinnosti vopred takýtovýber nahlásiť, je 5 000,00 EUR (vrátane).Inak máme právo Vami požadovaný výber hotovosti<strong>od</strong>mietnuť.6.1.3. Pokiaľ nie je nami stanovené inak, prijímame finančné prostriedky alebo platby v prospechúčtu v CM a vykonávame výbery alebo platby z tohto účtu v CM, v ktorej je účet vedený,prípadne v inej CM p<strong>od</strong>ľa Vašich požiadaviek. P<strong>od</strong>ľa uváženia sme oprávnení požadovaťpri vklade/výmene vyplnenú pokladničnú súpisku jednotlivých nominálnych h<strong>od</strong>nôt. Niesme povinní vykonávať výmennú transakciu z jednej CM na inú CM alebo EUR, vykonávaťvýmenu vyšších nominálnych h<strong>od</strong>nôt na nižšie nominálne h<strong>od</strong>noty, resp. naopak v CM,vykonávať vklad jednej CM na účet vedený v inej CM alebo EUR, ako ani prijímať mincev CM v rámci vkladu na účet v CM v mene účtu, prípadne na účet v inej CM alebo na účetvedený v EUR. V prípade nedostatku CM, v ktorej je účet vedený, sme oprávnení upraviťnominálnu skladbu v CM p<strong>od</strong>ľa disponibilných možností Obch<strong>od</strong>ného miesta, prípadneaj vyplatiť inú CM z<strong>od</strong>povedajúcu protih<strong>od</strong>note CM p<strong>od</strong>ľa Vašej požiadavky, resp. vyplatiťprotih<strong>od</strong>notu v EUR. Zároveň sme oprávnení upraviť nominálnu skladbu vydávaných EURz účtu vedeného v EUR alebo účtu vedeného v CM.6.1.4. Ak nevykonáte vopred nahlásený výber v hotovosti nad sumu nami určenú Zverejnením,pričom nahlásený výber ste písomne nezrušili/nestornovali najneskôr jeden Bankovýpracovný deň pred termínom realizácie výberu do konca otváracích h<strong>od</strong>ín Obch<strong>od</strong>néhomiesta, kde sa mal výber uskutočniť, sme oprávnení Vám účtovať sankčný poplatok p<strong>od</strong>ľaCenníka.6.1.5. O strate šeku, vystaveného na hotovostný výber, resp. aj strate tlačiva – šeku ste povinnýihneď informovať ktorúkoľvek pobočku, alebo kontaktovať službu Kontakt. V opačnomprípade nez<strong>od</strong>povedáme za možnosť zneužitia a neoprávneného výberu.6.1.6. Výmenná operácia v nami určenej výške, pri ktorej je mena účtu rôzna <strong>od</strong> zloženej alebovyberanej meny v prospech alebo na ťarchu Vášho účtu alebo v prospech alebo na ťarchuúčtu iného príjemcu alebo pri výbere v hotovosti, v konverzii použijeme nami stanovenýindividuálny kurz. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť výšku nadlimitnej operácie.Aktuálnu pevnú h<strong>od</strong>notu pre každú menu ako aj jej zmenu vyhlasujeme Zverejnením.6.1.7. Zloženie finančných prostriedkov v EUR alebo CM v hotovosti v prospech Vášho účtu,môžete Vy ako právnická osoba realizovať aj prostredníctvom nočného trezoru alebo v zaplombovaných(zapečatených) obaloch. Tieto služby poskytujeme na základe zmluvnéhovzťahu.6.1.8. Zloženie finančných prostriedkov v EUR na pokladnici môžete realizovať aj na záručnévyhlásenie; v tomto prípade <strong>od</strong>súhlasíme vkladanú hotovosť bez Vašej prítomnosti.6.1.9. Finančné prostriedky v hotovosti v prospech účtu alebo na výmenu, musíte <strong>od</strong>ovzdávaťroztriedené p<strong>od</strong>ľa nominálnych h<strong>od</strong>nôt, ak nie je doh<strong>od</strong>nuté inak.6.1.10. V prípade hotovostného výberu z účtu u nás <strong>od</strong>pisujeme finančné prostriedky z Vášhoúčtu s valutou toho istého dňa, keď ste vybrali finančné prostriedky.6.1.11. V prípade hotovostného vkladu na účet v banke pripisujeme finančné prostriedky na Vášúčet s valutou toho istého dňa, keď sme prijali finančné prostriedky, respektíve s valutoup<strong>od</strong>ľa zmluvne doh<strong>od</strong>nutých p<strong>od</strong>mienok pri vkladoch prijatých prostredníctvom technickýchzariadení (kazety nočného trezoru a zaplombované obaly).6.1.12. V prípade hotovostného vkladu na účet u nás akceptujeme aj vklady osôb vo veku <strong>od</strong> 15do 18 rokov s p<strong>od</strong>mienkou preukázania identifikačným dokladom.6.1.13 Zloženie finančných prostriedkov v bankovkách EUR v prospech Vášho účtu vedenéhov mene EUR, môžete realizovať aj prostredníctvom vybraných ATM Kartou vydanou k tomutoúčtu.6.2. Tuzemský bezhotovostný platobný styk6.2.1. Tuzemským prev<strong>od</strong>om sa rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro na územíSlovenskej republiky na základe jednoznačného pokynu klienta formou platobného príkazu,ktorý dal klient VÚB banke, s cieľom prevedenia finančných prostriedkov zo svojhoúčtu na účet príjemcu, príp. opačne.Platobná operácia vykonávaná v cudzej mene na území SR sa chápe ako cezhraničnýprev<strong>od</strong>. V prípade, že sa realizuje medzi účtami v rámci VÚB, a.s., alebo cez klíring (systémEUROSIPS), vzťahujú sa na ňu zásady a princípy platné pre tuzemský prev<strong>od</strong>.Tuzemská úhrada v rámci SR sa realizuje v lehote maximálne dvoch pracovných dní, pričomplatby z inej banky sú zúčtované v prospech Vášho účtu v ten istý deň, kedy súpripísané na náš klíringový technický účet. Lehota pri tuzemskom inkase sa predlžujemaximálne o dva pracovné dni. Tuzemský prev<strong>od</strong> realizovaný medzi účtami vedenýmiv našej banke sa uskutoční v priebehu bankového dňa.6.2.2. Vykonávať tuzemské bezhotovostné platby prev<strong>od</strong>om finančných prostriedkov z účtu naúčet môžete prostredníctvom:(a) jedn<strong>od</strong>uchého alebo hromadného Platobného príkazu, ktorý predkladáte Vy ako platiteľalebo Vy ako príjemca:a1) písomnou formou – tlačivá VÚB, a.s., univerzálne tlačivá, tlačivá akceptovanéVÚB, a.s. (napr. vyhotovené prostredníctvom výpočtovej techniky) alebo poštovýpeňažný poukaz U a faktúra, ktorej súčasťou je platobný príkaza2) elektronickou formou – Nonstop Banking (ďalej len „NB“);a3) prostredníctvom vybranej siete bankomatov VÚB, a.s., s funkcionalitou „Platobnýpríkaz“;a4) prostredníctvom samoobslužných boxov, ktorých <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> využitia sú stanovenéZverejnením. V prípade, ak takýmto spôsobom p<strong>od</strong>aný Platobný príkaz nespĺňa<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> stanovené Zverejnením, <strong>banka</strong> je oprávnená Platobný príkaz<strong>od</strong>mietnuť a následne postupuje štandardným spôsobom.(b) Karty;(c) prostredníctvom vybraných EFT POS terminálov VÚB, a.s., s funkcionalitou služby Platbafaktúr.6.2.3. Platobným príkazom na inkaso sa vykonávajú prev<strong>od</strong>y finančných prostriedkov:(a) pri ktorých je tento spôsob platenia ustanovený platnými právnymi predpismi v zmysleZákona o platobných službách;(b) na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradusplatných debetných úrokov alebo v ďalších prípadoch, ak sme na to oprávnení p<strong>od</strong>ľarámcovej zmluvy;(c) pri ktorých bol tento spôsob doh<strong>od</strong>nutý medzi Vami ako platiteľom a nami pre konkrétnehopríjemcu platby, t.j. partnera.. Nie sme oprávnení a ani povinní skúmať <strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>nenosťdohôd o inkasnom spôsobe medzi Vami a Vašim partnerom. Nez<strong>od</strong>povedámeza prípadné šk<strong>od</strong>y vzniknuté na Vašej strane alebo na strane osôb, s ktorými stesa doh<strong>od</strong>li na inkasnom spôsobe platenia, ak v prípade autorizovaného inkasa (u násVami zriadený „Súhlas na inkaso“ pre konkrétneho príjemcu):c1) ste neurčili maximálny limit pre inkasovanú sumu;c2) informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa Vám ako platiteľoviposkytli alebo sprístupnili.6.2.4. Platobný príkaz na inkaso z Vášho účtu môžete <strong>od</strong>volať len zrušením Súhlasu na inkas<strong>od</strong>aného pre príjemcu a to najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza stanovenémuokamihu prijatia, t.j. splatnosti.6.2.5. Platobný príkaz musí obsahovať všetky povinné náležitosti, musí byť vyplnený písacímstrojom, na počítači, prípadne čitateľným paličkovým písmom. Nesprávne vyplnený Platobnýpríkaz sme oprávnení Vám vrátiť na opravu (ďalej aj <strong>od</strong>mietnutie).6.2.6. Trvalým príkazom na úhradu alebo inkasom sa rozumie úhrada/inkaso, pričom sa vykonávajúopakujúce sa platby pevných súm a v pevnom termíne. Automatickým prev<strong>od</strong>om savykonávajú prev<strong>od</strong>y prostriedkov (okrem úrokov a poplatkov) v pevnom termíne a v nepevnejsume alebo naopak. Trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso a automatický prev<strong>od</strong> nieje možné zriadiť na vkladovom účte a vkladnej knižke.6.2.7. Ak na vykonanie platby nemáte dostatok finančných prostriedkov, je možné na základeVašej žiadosti zabezpečiť automaticky jej čiastočné zúčtovávanie a to v závislosti <strong>od</strong> stavufinančných prostriedkov na Vašom účte prostredníctvom tzv. čiastočnej úhrady. Pokiaľzostatok na Vašom účte nedosahuje výšku ani pre uhradenie určitej čiastky z platby, tentosa využije na zúčtovanie ďalšej platby, ktorá je v poradí.6.2.8. Ak máte platbu, ktorá má byť splatná v stanovenom termíne, alebo je určená na konkrétnyúčel, je možné na základe Vašej žiadosti zabezpečiť tzv. rezervovanie finančnýchprostriedkov, pri ktorom sa viažu peniaze na danú platbu. Pri tomto pr<strong>od</strong>ukte je uvedeniekonštantného symbolu povinné a musí existovať v našej databáze konštantnýchsymbolov.6.2.9. Pokiaľ nie je právnym predpisom alebo doh<strong>od</strong>ou medzi Vami ako Majiteľom účtu a namistanovené inak, finančné prostriedky z účtu <strong>od</strong>pisujeme len na základe Vášho Platobnéhopríkazu.6.2.10. Poradie spracovávania platieb závisí <strong>od</strong> viacerých kritérií, z ktorých jeden z najdôležitejšíchje konštantný symbol. Platba s konštantným symbolom, ktorý existuje v našej databáze,má v procese spracovania vyššiu prioritu ako platba s neexistujúcim konštantným symbolomalebo bez konštantného symbolu. Pri platbách charakterizujúcich p<strong>od</strong>ľa zadanéhokonštantného symbolu úhrady Vašich záväzkov voči banke a smerovaných do štátnehorozpočtu sú finančné prostriedky automaticky vinkulované na Vašom účte v momente ichspracovania v systéme banky až do ich skutočného zúčtovania.Pri spracovávaní platieb platí zásada, že pokiaľ nie je dosť finančných prostriedkov naspracovanie platby s vyššou prioritou, tak sa zúčtuje nasledujúca platba s nižšou prioritouna ktorej zúčtovanie je dostatok voľných finančných prostriedkov na účte.6.2.11. P<strong>od</strong>mienkou vykonania platobného príkazu je včasné <strong>od</strong>ovzdanie p<strong>od</strong>kladov potrebnýchna vykonanie prev<strong>od</strong>u bankou a finančné krytie sumy prev<strong>od</strong>u p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 6.2.15. Platobnýpríkaz musí spĺňať nasledovné:(a) názov platobnej služby, ktorú požadujete vykonať (napr. Príkaz na úhradu, inkaso,príp. s doložkou nami určenou pre jednotlivý typ platby);(b) jedinečný identifikátor platiteľa a príjemcu platby (číslo účtu a kód banky). O zoznamekódov bánk v SR ste informovaný formou vývesiek v písomnej forme v pobočkáchVÚB, a.s., v elektronickej forme na internete a prostredníctvom vybraných služieb NB,prípadne na Vaše požiadanie;(c) okamih prijatia platobného príkazu určený „splatnosťou“. Vami určená splatnosť nemôžebyť viac ako 30 dní <strong>od</strong> aktuálneho dňa, pri platbách zadávaných cez ATM jenajskoršia možná splatnosť D+1;(d) suma prev<strong>od</strong>u;


(e) súhlas na vykonanie platobného príkazu formou p<strong>od</strong>pisu p<strong>od</strong>ľa aktuálneho P<strong>od</strong>pisovéhovzoru k účtu (vrátane pečiatky), alebo elektronického p<strong>od</strong>pisu (pri platbách cezNB)(f) ďalšie náležitosti s nami doh<strong>od</strong>nuté;f1) mena platby; ak táto nie je vyplnená, automaticky platobný príkaz spracujemev mene EUR;f2) miesto a dátum vystavenia platobného príkazu; dátum nesmie byť vyšší ako dátumpredloženia platobného príkazu u nás;(g) nepovinné náležitosti;g1) symboly (variabilný – maximálne 10 numerických znakov, konštantný – maximálne4 numerické znaky, špecifický – maximálne 10 numerických znakov);g2) doplňujúce informácie k platbe;(h) čitateľnosť, správnosť a úplnosť;(i) pečiatka samoobslužného boxu, s aktuálnym dátumom p<strong>od</strong>ania Platobného príkazuprostredníctvom samoobslužného boxu p<strong>od</strong>ľa písm. a) a4) b<strong>od</strong>u 6.2.2. týchto VOP;(j) nepovinné doložky:– zrýchlená platba do klíringu; v záhlaví platobného príkazu, ZRP-CC;– rýchle platby v rámci účtov, ktoré vedieme; v záhlaví platobného príkazu RP-VUB;– prioritné platby v EUR vykonávame formou rýchlej/urgentnej platby cez sieť SWIFTa systém TARGET2 s valutou aktuálneho bankového pracovného dňa na účet príjemcu.Platby v EUR v rámci SR sú vždy vykonané s inštrukciou SHA k poplatkom.Okrem povinných náležitostí musí platobný príkaz obsahovať aj číslo účtu príjemcuv tvare IBAN, názov príjemcu a SWIFT kód banky príjemcu.6.2.12. Pri RP – VUB a ZRP–CC nie je potrebné uvádzať dátum splatnosti, nakoľko tieto prev<strong>od</strong>ysa zúčtovávajú ihneď po predložení platobného príkazu a so splatnosťou aktuálneho bankovéh<strong>od</strong>ňa.6.2.13. ZRP-CC môžete predkladať na jedn<strong>od</strong>uchom Platobnom príkaze do termínu, ktorý stanovíme.Vyhradzujeme si právo stanoviť termín a časovú lehotu predkladania týchto platieb.6.2.14. Zúčtovanie vykonateľných Platobných príkazov zabezpečíme len do výšky voľných finančnýchprostriedkov na Vašom účte. Voľnými finančnými prostriedkami nie sú prostriedkyviazané na iný účel bez ohľadu na dôv<strong>od</strong> jeho vzniku. Ak tieto finančné prostriedky nestačiana vykonanie celej čiastky Platobného príkazu, nie sme povinní vykonať úhradu a anijej časť, okrem prípadov, určených právnymi predpismi.6.2.15. V prípade nedostatku voľných finančných prostriedkov na Vašom účte predložené Platobnépríkazy nie sú zúčtované a recyklujú v rozsahu počtu dní, ktoré stanovíme, spravidlana 5 Bankových pracovných dní, pričom do tejto lehoty nespadá deň zaradenia platby dorecyklácie. Pokiaľ v stanovenom rozsahu počtu dní nie je zabezpečený dostatok voľnýchfinančných prostriedkov na Vašom účte, platba je automaticky <strong>od</strong>mietnutá zo spracovaniaa treba ju opätovne predložiť. Za recykláciu platieb ste nám povinný zaplatiť poplatokp<strong>od</strong>ľa Cenníka, pričom poplatok sa počíta za každý deň recyklácie platby (vrátane jejzaradenia do súboru) okrem dňa, kedy bola platba vyradená z recyklácie.6.2.16. Osobitnú lehotu recyklácie majú platby:(a) s konštantným symbolom vo vzťahu k príjmom štátneho rozpočtu a ostatných zložiekverejného rozpočtu (triedy 1 a 4) a vo vzťahu bánk ku klientom (trieda 9), ktoré recyklujúbez obmedzenia,(b) zmluvne doh<strong>od</strong>nuté lehoty recyklácie (napr. pri platbách SIPO, Generali Slovensko,ZSE a p<strong>od</strong>obne),(c) platby s menovou konverziou, ktoré nerecyklujú.6.2.17. Ak ste užívateľom služby Internet banking, Biznis banking alebo Multicash, informujemeVás o platbe (jednorazovej alebo už vygenerovanej z Trvalého príkazu/Automatického prev<strong>od</strong>u)<strong>od</strong>mietnutej zo spracovania len elektronickou formou prostredníctvom tejto službyNB, ak si túto službu zaktivujete. Ak ste užívateľom Internet banking informáciu o <strong>od</strong>mietnutíplatby obdržíte aj do Schránky správ. Ostatní klienti sú informovaní SMS správou aleboe-mailovou správou na číslo mobilu a na e-mailovú adresu, ktoré sú uvedené v našomsystéme na prvej pozícii; klienti bez týchto kontaktov sú informovaní papierovým avízom.6.2.18. Ak Platobný príkaz neobsahuje náležitosti v rozsahu povinných náležitostí p<strong>od</strong>ľa <strong>od</strong>seku6.2.11, tento vykonať <strong>od</strong>mietneme a vrátime Vám ho ako nevykonateľný. Nez<strong>od</strong>povedámeza šk<strong>od</strong>y, ktoré vzniknú Vám alebo iným osobám z dôv<strong>od</strong>u vrátenia nevykonateľnýchPlatobných príkazov a za šk<strong>od</strong>y vzniknuté z nesprávne vyplnených alebo sfalšovanýchPlatobných príkazov.6.2.19. Bezhotovostnú platbu, pri ktorej dochádza k menovej konverzii, spracujeme nami určenýmtypom výmenného kurzu, ktorý sa zakladá na referenčnom výmennom kurze (reálnekurzy kótované na trhu prostredníctvom systému Reuters) a marže banky pre daný bezhotovostnýprev<strong>od</strong> platným v okamihu spracovania platobného príkazu v našom systéme.Medzi účtami vedenými v domácej mene nerealizujeme bezhotovostné platby s menovoukonverziou.6.2.20. Pri Nadlimitnej operácii bezhotovostného prev<strong>od</strong>u finančných prostriedkov v rámci našejbanky (výmenná operácia nad h<strong>od</strong>notu stanovenú bankou, kde mena účtu platiteľa jerôzna <strong>od</strong> meny účtu príjemcu platby), použijeme nami určený individuálny kurz p<strong>od</strong>ľa aktuálnehovývoja na medzibankovom trhu. Vyhradzujeme si právo stanoviť termín a časovúlehotu pre zrealizovanie Nadlimitnej platby. Bezhotovostné platby z účtu v CM vystavenév EUR realizujeme prostredníctvom klíringu len do výšky Nadlimitnej operácie. Štandardnéplatby došlé z inej banky prostredníctvom klíringu realizujeme aj v prospech účtov v CMa to bez obmedzenia na výšku sumy platby. Za Nadlimitnú platbu nezúčtovanú z titulunedostatku finančných prostriedkov na jej vykonanie, alebo zrušenú z Vášho p<strong>od</strong>netu postanovení individuálneho kurzu zo strany banky sme oprávnení účtovať sankčný poplatok.6.2.21. Cez klíring bezhotovostné platby do inej banky z účtu v EUR alebo v CM realizujeme lenv mene EUR.6.2.22. Na Vaše požiadanie potvrdíme prevzatie predloženého Platobného príkazu. Môžete náspožiadať aj o vydanie bankového potvrdenia o vykonanej platbe po jej zúčtovaní na Vašomúčte.6.2.23. V priebehu Bankového pracovného dňa <strong>od</strong>píšeme finančné prostriedky z Vášho účtuv deň, ktorý určíte v platobnom príkaze ako deň splatnosti. Ak nie je deň splatnosti určený,<strong>od</strong>píšeme finančné prostriedky z Vášho účtu v deň prevzatia platobného príkazu (tietolehoty platia za predpokladu, že predložíte Platobné príkazy v lehote, ktorú stanovíme akocut-off čas), najneskôr prvý Bankový pracovný deň, ktorý nasleduje po doručení platobnéhopríkazu.6.2.24. V <strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>nených prípadoch môžeme s Vami doh<strong>od</strong>núť aj iné lehoty na predkladanie Platobnýchpríkazov, ktoré sa zaväzujete rešpektovať.6.2.25. Odpísanie finančných prostriedkov a ich pripísanie sa z hľadiska ich zúčtovania a počítanialehôt považujú za samostatné operácie.6.2.26. Keď na Platobnom príkaze uvediete ako deň splatnosti iný ako Bankový pracovný deň,zúčtujeme vykonateľný Platobný príkaz v najbližší nasledujúci Bankový pracovný deň. Akpri Trvalom príkaze, Automatickom prev<strong>od</strong>e a Súhlase na inkaso (Mandát) uvediete platnosťukončenia iný ako Bankový pracovný deň, tento sa automaticky posúva na najbližšínasledujúci Bankový pracovný deň, po uzávierke ktorého sa zruší. Ak dátum uvedený naPlatobnom príkaze už uplynul, tento zúčtujeme so splatnosťou aktuálneho Bankovéhopracovného dňa. Platobný príkaz, ktorého ste iniciátorom, je možné <strong>od</strong>volať najneskôrdeň pred splatnosťou, po jeho zúčtovaní nie je možné platobný príkaz <strong>od</strong>volať.6.2.27. V prípade, že Vy ako Disponent predložíte Platobný príkaz v prospech účtu colného orgánu,ktorým je colné riaditeľstvo alebo colný úrad, vedeného v Štátnej pokladnici, zašlemepo spracovaní príkazu elektronické avízo o úhrade záväzku príslušnému colnému orgánuza <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>, že účet colného orgánu máme pre túto službu zaevidovaný. Služba zasielaniaelektronického avíza o úhrade záväzku voči colnému úradu Vám je poskytovanáautomaticky a bez<strong>od</strong>platne. Nez<strong>od</strong>povedáme za akúkoľvek šk<strong>od</strong>u, ktorú Vám spôsobímenedoručením avíza colnému orgánu.6.3. Cezhraničné prev<strong>od</strong>y finančných prostriedkov do zahraničia a tuzemskaCezhraničné prev<strong>od</strong>y finančných prostriedkov vykonávame do zahraničia a tuzemska lenz bežných účtov na základe Vami vyplneného Platobného príkazu predloženého v pobočkena tlačive Platobný príkaz, na tlačive Europlatba, na nami akceptovaných tlačiváchalebo zadaného elektronickou formou. Nepreberáme písomné Platobné príkazy doručenépoštou, pokiaľ nie je s Vami doh<strong>od</strong>nuté inak.6.3.1. Povinné náležitosti Platobného príkazu do zahraničia alebo v cudzej mene do tuzemska:a. mena a sumab. platbu vykonajtec. typ platbyd. poplatky platíe. platobný titulf. platiteľg. číslo účtu platiteľah. príjemcai. číslo účtu príjemcu – pri platbách v mene EUR do krajín EÚ a EHP uvádzajte číslo účtuvždy v tvare IBAN, pri ostatných platbách uveďte tiež IBAN, ak ho máte k dispozíciij. <strong>banka</strong> príjemcuk. SWIFT (BIC CODE) – vždy uvádzajte okrem banky príjemcu aj BIC-swiftový kód bankypríjemcu v tvare 8 alebo 11 znakovl. účel platby – do zahraničia uvádzajte v cudzom jazykuPri cezhraničnom prev<strong>od</strong>e finančných prostriedkov ste povinný nám ako devízovémumiestu oznamovať údaje v rozsahu a za p<strong>od</strong>mienok p<strong>od</strong>ľa Devízového zákona.Povinné náležitosti platobného príkazu Europlatba v mene EUR v rámci SR, EÚ a EHP:a. číslo účtu platiteľab. číslo účtu príjemcu – IBANc. kód banky príjemcu/BICd. sumae. doplňujúci údaj/účel platbyf. platobný titul – do zahraničia nad 50.000,- EURg. názov príjemcu.6.3.2. Cut-off časy predloženia Platobného príkazu:– do 15.00 h<strong>od</strong>. na vykonanie elektronicky predloženej štandardnej a zrýchlenej platbyv deň predloženia Platobného príkazu;– do 14.30 h<strong>od</strong>. na vykonanie štandardnej a zrýchlenej platby v deň predloženia Platobnéhopríkazu predloženého v pobočke;– do 15.00 h<strong>od</strong>. na vykonanie elektronicky predloženého Platobného príkazu formourýchlej platby v EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženiaPlatobného príkazu;– do 14.30 h<strong>od</strong>. pri písomne predloženom Platobnom príkaze na vykonanie rýchlej platbyv EUR v rámci krajín EÚ a EHP do bánk zapojených v Target2 v deň predloženia Platobnéhopríkazu;– do 11.00 h<strong>od</strong>. na vykonanie rýchlej platby v mene EUR do bánk, ktoré nie sú zapojenév Target2 a v ostatných menách v deň predloženia Platobného príkazu.6.3.3. Správne a čitateľne vyplnený Platobný príkaz bez uvedenia Dátumu splatnosti predloženýdo cut-off času, ktorý stanovíme, a pokiaľ bola riadne preukázaná Vaša identita, spracujemev Bankový pracovný deň jeho predloženia. Platobný príkaz predložený po stanovenomcut-off čase môžeme spracovať v deň predloženia, najneskôr v nasledujúci Bankovýpracovný deň pri štandardnej a zrýchlenej platbe a vždy v nasledujúci Bankový pracovnýdeň pri rýchlej platbe so zachovaním pôv<strong>od</strong>ného typu platby. Váš účet je zaťažený v Bankovýpracovný deň spracovania Platobného príkazu. Ak na Platobnom príkaze uvedieteDátum splatnosti, prostriedky <strong>od</strong>píšeme z Vášho účtu v deň p<strong>od</strong>ľa Dátumu splatnosti.Dátum splatnosti môže byť maximálne 30 kalendárnych dní dopredu. Platobný príkazs Dátumom splatnosti nepracovného dňa spracujeme v najbližší Bankový pracovný deň.V prípade zadania rýchlej/urgentnej platby zúčtujeme Platobný príkaz v Bankový pracovnýdeň jeho predloženia a so splatnosťou aktuálneho Bankového pracovného dňa, a to ajv prípade, ak je uvedený iný Dátum splatnosti. V prípade Vašej požiadavky je možné prirýchlej/urgentnej platbe zadanej cez službu Biznis banking, Multicash a InBiz umožniťspracovanie Platobných príkazov s Dátumom splatnosti dopredu.6.3.4. Za správnosť údajov na Platobnom príkaze z<strong>od</strong>povedáte Vy. Ak Platobný príkaz neobsahujepovinné náležitosti, prípadne máme <strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>nené pochybnosti o identite platiteľa, tentovykonať <strong>od</strong>mietneme a vrátime Vám ho ako nevykonateľný. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y,ktoré vzniknú Vám alebo iným osobám z dôv<strong>od</strong>u vrátenia nevykonateľného Platobnéhopríkazu a za šk<strong>od</strong>y vzniknuté z nesprávne vyplneného alebo sfalšovaného Platobnéhopríkazu.6.3.5. V záujme posúdenia súladu údajov uvedených v Platobnom príkaze sme oprávnení vyžadovať<strong>od</strong> Vás predloženie dokladov, preukazujúcich účel požadovanej platby, s výnimkouplatieb v mene EUR do výšky 50.000,- EUR do krajín EÚ a EHP a platieb v cudzej menea v mene EUR do Slovenskej republiky bez obmedzenia výšky platby.6.3.6. Spracovanie Platobného príkazu je p<strong>od</strong>mienené voľnými finančnými prostriedkami na Vašomúčte uvedenom v Platobnom príkaze, t. j. na h<strong>od</strong>notu prev<strong>od</strong>u, nášho poplatku, príplatkuv prípade rýchlej platby a poplatkov iných bánk v prípade pokynu OUR. V prípadenedostatku voľných finančných prostriedkov na Vašom účte k zadanej štandardnej alebozrýchlenej platbe po ukončení aktuálneho Bankového pracovného dňa bude Platobnýpríkaz po overení zostatku po 12:00 h<strong>od</strong>. nasledujúceho Bankového pracovného dňazrušený. V prípade nedostatku voľných finančných prostriedkov na Vašom účte k zadanejrýchlej/urgentnej platbe do Cut-off časov stanovených na predloženie Platobného príkazu(Cut-off časy sú uvedené v <strong>od</strong>seku 6.3.2. VOP) bude po overení zostatku po tomto časePlatobný príkaz zrušený.Ak ste používateľom služby Internet banking, Biznis banking alebo Multicash, informáciao zrušení Platobného príkazu Vám v prípade aktivácie služby „Zasielanie avíz“ bude zaslanána Vami definovanú e-mailovú adresu alebo ju nájdete v schránke správ v Internetbankingu vo forme elektronického avíza, v ktorom uvedieme dôv<strong>od</strong> nespracovania platbya výšku zúčtovaného poplatku za zrušenie Platobného príkazu p<strong>od</strong>ľa Cenníka.Ak nie ste používateľom služby Internet banking, Biznis banking alebo Multicash, o zrušeníPlatobného príkazu budete informovaný SMS správou, e-mailom, resp. zaslaním papierovéhoavíza poštou.Informáciu o zrušení Platobného príkazu s uvedením dôv<strong>od</strong>u nespracovania platby a výškyzúčtovaného poplatku za zrušenie Platobného príkazu p<strong>od</strong>ľa Cenníka uvedieme aj vovýpise k Vášmu účtu.


6.3.7. Finančné prostriedky účtujeme na ťarchu Vášho účtu kurzom p<strong>od</strong>ľa Kurzového lístka platnýmv čase predloženia Platobného príkazu aj v prípade, ak ste Platobný príkaz predložilipo cut-off čase. Ak na Platobnom príkaze uvediete iný Dátum splatnosti, ako je deň predloženiaPlatobného príkazu, finančné prostriedky účtujeme na ťarchu Vášho účtu prvýmkurzom platným v deň Dátumu splatnosti. Ak účtujeme prostriedky z Vášho účtu v inýdeň ako je deň predloženia, napr. z dôv<strong>od</strong>u nezabezpečených finančných prostriedkov,pri spracovaní použijeme prvý platný kurz v aktuálny Bankový deň.6.3.8. Nadlimitné operácie spracujeme nami stanoveným individuálnym kurzom. Individuálnykurz je platný v čase spracovania prev<strong>od</strong>u. Individuálny kurz <strong>od</strong>ráža aktuálny vývoj namenových trhoch. Každý Platobný príkaz sa za účelom posúdenia nadlimitnej operácieh<strong>od</strong>notí samostatne.6.3.9. Ak si s nami doh<strong>od</strong>nete kurz, uvediete v Platobnom príkaze do poľa Poznámka alebo dopoľa Nepovinné inštrukcie pre banku, prípadne do poľa „Osobitné inštrukcie pre banku“slovné spojenie„FX obch<strong>od</strong>“. Označenie prev<strong>od</strong>u týmto spôsobom zabezpečí spracovanieprev<strong>od</strong>u p<strong>od</strong>ľa Vami doh<strong>od</strong>nutých p<strong>od</strong>mienok.6.3.10. Prev<strong>od</strong> vykonáme p<strong>od</strong>ľa Vašej inštrukcie v Platobnom príkaze:– SWIFT-om zaslaným na banku príjemcu alebo korešpondenčnú banku;– bankovým šekom, ktorý zašleme doporučenou poštou do zahraničia na adresu príjemcualebo na požiadanie <strong>od</strong>ovzdáme priamo Vám, resp. zašleme na korešpondenčnú bankuSWIFT správou žiadosť o vystavenie šeku. Platobným príkazom Europlatba nie je možnévykonať prev<strong>od</strong> bankovým šekom. Pri prev<strong>od</strong>e šekom polia Číslo účtu príjemcu, Názovbanky príjemcu a BIC-swiftový kód banky príjemcu nevypĺňajte.– Ak nie je na Platobnom príkaze vyznačená žiadna z možností, Platobný príkaz vykonámeSWIFT-om.6.3.11. Na Platobnom príkaze máte možnosť jednou z nižšie uvedených doložiek určiť typ platby,a to nasledovný:(a) rýchla/urgentná platba – prev<strong>od</strong> zrealizovaný SWIFT-om s valutou aktuálneho Bankovéhopracovného dňa v deň spracovania, v prípade zaslanej požiadavky pri službe Biznisbanking a InBiz v deň Dátumu splatnosti, pri ktorom korešpondenčná <strong>banka</strong> alebo<strong>banka</strong> príjemcu disponuje prostriedkami pre príjemcu v deň spracovania Platobnéhopríkazu; okrem štandardného poplatku v tomto prípade účtujeme aj príplatok za rýchluplatbu. Príplatok za rýchlu platbu je zúčtovaný na ťarchu Vášho účtu aj v prípadeinštrukcie k poplatkom BEN. Na uskutočnenie rýchlej platby je potrebné predložiťPlatobný príkaz v cut-off čase uvedenom v b<strong>od</strong>e 6.4.3. Rýchlu platbu zrealizujemeak sú splnené všetky <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> zo strany klienta a zo strany banky. Formou rýchlej/urgentnej platby cez sieť SWIFT a systém TARGET2 vykonávame aj prev<strong>od</strong>y v meneEUR s valutou aktuálneho Bankového pracovného dňa do iných bánk v SR a to vždys inštrukciou k poplatkom SHA;(b) zrýchlená platba – prev<strong>od</strong> zrealizovaný SWIFT-om s Dňom valuty +1 Bankový pracovnýdeň <strong>od</strong>o dňa spracovania, pri ktorom korešpondenčná <strong>banka</strong> alebo <strong>banka</strong> príjemcudisponuje prostriedkami pre príjemcu v Bankový pracovný deň po dni spracovaniaPlatobného príkazu. Na Platobnom príkaze Europlatba nie je možné vybrať zrýchlenúplatbu;(c) štandardná platba – prev<strong>od</strong> zrealizovaný štandardne SWIFT-om s valutou maximálne+ 2 Bankové pracovné dni <strong>od</strong>o dňa spracovania, pri ktorom korešpondenčná <strong>banka</strong>alebo <strong>banka</strong> príjemcu disponuje prostriedkami pre príjemcu maximálne 2 Bankovépracovné dni po spracovaní Platobného príkazu.Ak nie je na Platobnom príkaze vyznačená žiadna z možností, Platobný príkaz je vykonanýtypom platby štandardná. Deň valuty stanovujeme s ohľadom na sviatky príslušných mienp<strong>od</strong>ľa kalendára sviatkov. Platobné príkazy bankovým šekom vykonáme bez ohľadu navybraný typ platby doh<strong>od</strong>nutým spôsobom so zahraničnou bankou.6.3.12. Určíte, ktorá strana platí poplatky tuzemských a zahraničných bánk a vyberáte z možností:– SHA – naše poplatky platíte Vy, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znášapríjemca platby. Prev<strong>od</strong> so zadanou inštrukciou k poplatkom SHA môže byť zníženýo poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu,– OUR – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu platíte Vy.Prev<strong>od</strong> so zadanou inštrukciou k poplatkom OUR bude pripísaný v celej čiastke.Prev<strong>od</strong>y s pokynom OUR vykonávame nasledovne:– v menách krajín EÚ a EHP s inštrukciou k poplatkom OUR do krajín EÚ a EHP (vrátaneSlovenskej republiky) a do Švajčiarska účtujeme spolu s prev<strong>od</strong>om na ťarchu Vášho účtugarantovaný OUR poplatok bez d<strong>od</strong>atočného zúčtovania poplatkov iných bánk,– v ostatných menách mimo krajín EÚ a EHP a pri menách krajín EÚ a EHP zasielanýchmimo krajín EÚ a EHP a Švajčiarska môžu byť zúčtované poplatky iných bánk za inštrukciuOUR aj d<strong>od</strong>atočne,– BEN – naše poplatky, poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu znáša príjemcaprev<strong>od</strong>u. Prev<strong>od</strong> so zadanou inštrukciou k poplatkom BEN môže byť znížený o našepoplatky a o poplatky korešpondenčných bánk a banky príjemcu.Prev<strong>od</strong>y s pokynom BEN vykonávame nasledovne:– v menách EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, RON a SEK (ďalej len menykrajín EÚ a EHP) do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciou k poplatkomBEN bez konverzie na Vašom účte zmeníme pri spracovaní inštrukciu k poplatkomz BEN na SHA,– v menách krajín EÚ a EHP do krajín EÚ a EHP (vrátane Slovenskej republiky) s inštrukciouk poplatkom BEN s konverziou na Vašom účte vykonáme s pokynom BEN,– menách AUD, CAD, JPY, RUB, TRY a USD (ďalej len ostatné meny mimo krajín EÚ a EHP)do a mimo krajín EÚ a EHP a v mene CHF mimo krajín EÚ a EHP vykonávame bez zmenyinštrukcie k poplatkom.Ak nie je na Platobnom príkaze určená žiadna inštrukcia k poplatkom, Platobný príkazvykonáme s inštrukciou k poplatkom SHA.6.3.13. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 260/2012, ktorým sa ustanovujútechnické a obch<strong>od</strong>né požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňanariadenie (ES) č. 924/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, vyžadujeme priprev<strong>od</strong>och v mene EUR do krajín EU a EHP uvádzať číslo účtu príjemcu prev<strong>od</strong>u v tvareIBAN. Neuvedenie čísla účtu v tomto tvare má za následok zdržanie prev<strong>od</strong>u a následnédoúčtovanie d<strong>od</strong>atočných poplatkov zo strany banky príjemcu v súlade s jej Cenníkom.Tieto poplatky a náklady budú zúčtované na ťarchu Vášho účtu ako platiteľa prev<strong>od</strong>u.Za regulované prev<strong>od</strong>y a SEPA prev<strong>od</strong>y platíte iba naše poplatky a prev<strong>od</strong> je na účet bankypríjemcu uskutočnený v plnej výške bez účtovania d<strong>od</strong>atočných poplatkov voči príjemcom,ak prev<strong>od</strong> spĺňa nasledovné <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>:(a) mena EUR;(b) regulovaný prev<strong>od</strong> je smerovaný do banky so sídlom v rámci krajín EU alebo EHP;SEPA prev<strong>od</strong> je smerovaný do banky zapojenej v schéme SEPA prev<strong>od</strong>y(c) typ platby je štandardná alebo zrýchlená;(d) správny účet príjemcu vždy v tvare IBAN;(e) BIC-swiftový kód banky príjemcu v rozsahu 8 alebo 11 znakov;(f) inštrukcia SHA.Čiastka regulovaného prev<strong>od</strong>u a SEPA prev<strong>od</strong>u nie je obmedzená výškou prev<strong>od</strong>u.V súvislosti s urýchlením a možnosťou automatizovaného spracovania cezhraničného prev<strong>od</strong>uuveďte v Platobnom príkaze BIC (SWIFT kód banky príjemcu).V prípade, ak pri prev<strong>od</strong>e nebude uvedený SWIFT kód – BIC banky príjemcu alebo budeuvedený nesprávne, pri prev<strong>od</strong>e Vám zúčtujeme aj poplatok za manuálne spracovanie(tzv. non – STP poplatok) v súlade s Cenníkom.Regulovaný prev<strong>od</strong> a SEPA prev<strong>od</strong> realizujeme ako zrýchlenú platbu aj v prípade, ak stezadali štandardnú platbu.6.3.14. Ak požiadate o <strong>od</strong>volanie Platobného príkazu, postupujeme nasledovne:(a) Platobný príkaz je možné <strong>od</strong>volať najneskôr 1 deň pred dátumom splatnosti, inakv deň splatnosti účinnosť <strong>od</strong>volania Platobného príkazu závisí <strong>od</strong> štádia spracovaniaprev<strong>od</strong>u a technických možností zastavenia alebo prerušenia procesu spracovania(b) ak je už prev<strong>od</strong> vykonaný do zahraničia alebo tuzemska (zúčtovaný z Vášho účtu),považujeme Žiadosť o zrušenie Platobného príkazu za žiadosť o vrátenie prev<strong>od</strong>u zozahraničia alebo tuzemska. V tomto prípade kontaktujeme korešpondenčnú bankualebo banku príjemcu a požiadame ju o vrátenie prev<strong>od</strong>u. Akceptovanie požiadavkyna vrátenie prev<strong>od</strong>u v plnej alebo zníženej čiastke alebo jej <strong>od</strong>mietnutie zo strany zahraničnejbanky Vám následne oznámime a zúčtujeme prípadné poplatky zahraničnejbanky a náš poplatok v zmysle Cenníka;(c) ak prev<strong>od</strong> ešte nie je vykonaný do zahraničia alebo tuzemska, <strong>od</strong>voláme Platobnýpríkaz, zúčtujeme Vám poplatok za <strong>od</strong>volanie prev<strong>od</strong>u p<strong>od</strong>ľa Cenníka a zašleme VámOznámenie o <strong>od</strong>volaní prev<strong>od</strong>u elektronickým avízom a túto informáciu o <strong>od</strong>volaníprev<strong>od</strong>u na základe Vašej žiadosti nájdete aj vo výpise k Vášmu účtu. Ak nemátezriadenú službu NB, informáciu o <strong>od</strong>volaní prev<strong>od</strong>u nájdete vo výpise k Vášmu účtu.6.3.15. Ak nie je možné zrealizovať zahraničný platobný príkaz smerujúceho do banky príjemcuv mene, ktorú požadujete, a ktorá je iná ako nár<strong>od</strong>ná mena danej krajiny, bude platbavykonaná automatickým prepočtom na nár<strong>od</strong>nú menu krajiny banky príjemcu cez našukorešpondenčnú banku p<strong>od</strong>ľa aktuálneho zoznamu korešpondenčných bánk zverejnenéhona našom Webovom sídle. Na základe platných legislatívnych pravidiel a požiadaviekv jednotlivých krajinách (najmä Austrália, Kanada a USA), pokiaľ požadujete aby bola platbapripísaná na účet príjemcu v mene platobného príkazu, uveďte do poľa „Poznámka“ aleb<strong>od</strong>o poľa „Nepovinné inštrukcie pre banku“, prípadne do poľa „Osobitné inštrukcie pre banku“slovné spojenie „KORESPONDENT „ + BIC/SWIFT korešpondenčnej banky alebo názova adresu korešpondenčnej banky. Označenie prev<strong>od</strong>u týmto spôsobom zabezpečí spracovanieprev<strong>od</strong>u p<strong>od</strong>ľa Vami doh<strong>od</strong>nutých p<strong>od</strong>mienok s obch<strong>od</strong>ným partnerom.V prípade, aknie je možné Platobný príkaz zrealizovať z tohto alebo iných dôv<strong>od</strong>ov a prekážok na stranenašej banky sme oprávnení tento Platobný príkaz bez <strong>od</strong>kladu <strong>od</strong>mietnuť bez účtovaniapoplatku voči Vám. O <strong>od</strong>mietnutí Platobného príkazu Vás budeme informovať SMS správou,e-mailom resp. písomne poštou v lehotách p<strong>od</strong>ľa právnych predpisov.6.3.16. Vaše finančné záväzky voči zahraničnému partnerovi môžete vysporiadať aj šekom zošekovej knižky vydanej k Vášmu bežnému účtu vystavením šeku na osobu/subjekt v zahraničíformou Vášho súkromného šeku. Následne na základe požiadavky banky príjemcušeku o preplatenie šeku zabezpečíme overenie pravosti vystaveného šeku a zúčtovaniejeho sumy z Vášho účtu u nás. Poplatky banky za preplatenie šeku vždy znášapríjemca šeku.6.3.17. V oblasti Zahraničného platobného styku umožňujeme okrem platieb v EUR a základnýchcudzích menách aj realizáciu v ďalších vybraných cudzích menách, v ktorých môžeteuhrádzať rôzne platby za tovar, služby, mzdy, príspevky alebo dary takmer do celéhosveta. Zabezpečíme spracovanie platobného príkazu v deň predloženia, ak ho predložítev papierovej forme do 14:30 h<strong>od</strong>. v ktorejkoľvek našej pobočke. Ak predložíte platobnýpríkaz po stanovenom čase, bude nami spracovaný až nasledujúci Bankový pracovný deňs kurzom dňa spracovania – vybraná cudzia mena/EUR. Informácia o fixnom kurze vybranácudzia mena/EUR platnom v aktuálny Bankový pracovný deň je k dispozícii v našichpobočkách. Tieto platby sú spoplatnené v zmysle Cenníka ako Zahraničný platobný príkazpredložený v našej pobočke. Zoznam krajín s príslušnou lokálnou menou je k dispozíciina našom Webovom sídle. Vyznačené meny musia mať konkrétne špecifické náležitosti,ktoré súvisia s lokálnou legislatívou.6.3.18. Platobný príkaz v mene HUF a JPY spracujeme v celej sume zaokrúhlenej matematicky najednotky. Váš účet bude zaťažený sumou po zaokrúhlení.6.3.19. V prípade Vašej požiadavky na špecifické spracovanie zahraničného platobného príkazu(napr. Vaše určenie korešpondenčnej banky, uvedenie individuálneho kurzu pri spotovomobch<strong>od</strong>e a p<strong>od</strong>.) prosím kontaktujte ktorúkoľvek pobočku VÚB a.s., službu Kontakt načísle 0850 123 000 alebo navštívte naše webové sídlo www.vub.sk.6.4. Cezhraničný prev<strong>od</strong> finančných prostriedkov zo zahraničia a tuzemska6.4.1. Cezhraničný prev<strong>od</strong> zo zahraničia alebo tuzemska vykonáme v prospech bežného účtualebo v prospech vkladového účtu, ak v osobitných obch<strong>od</strong>ných p<strong>od</strong>mienkach pre vedenievkladového účtu nie je uvedené inak. Vy ako príjemca ste povinný poskytnúť svojmupartnerovi – platiteľovi úplné a pravdivé údaje o názve a čísle svojho účtu, pri platbev mene EUR v tvare IBAN, presnú adresu, presný názov a BIC-swiftový kód našej bankya iné údaje, ktoré zabezpečia bezproblémové vykonanie cezhraničného prev<strong>od</strong>u. V prípadedostatočných údajov na Platobnom príkaze zo zahraničnej alebo tuzemskej bankyzabezpečíme realizáciu a spracovanie prev<strong>od</strong>u v prospech Vášho bežného účtu alebovkladového účtu v deň valuty – pripísania prostriedkov na náš účet v zahraničnej alebotuzemskej banke v prípade prijatia Platobného príkazu v našej banke v cut-off čase do16,30 h. Ak platobný príkaz z dôv<strong>od</strong>u zadaných údajov nemôže byť spracovaný v našombankovom systéme automaticky alebo bude prijatý zo zahraničnej alebo tuzemskej bankypo 16,30 h, spracujeme prev<strong>od</strong> v prospech Vášho účtu v Bankový pracovný deň prijatia,resp. nasledujúci Bankový pracovný deň s pôv<strong>od</strong>nou valutou.6.4.2. Úhradu Vám pripíšeme kurzom p<strong>od</strong>ľa Kurzového lístka platným v čase spracovania prev<strong>od</strong>u.Pri prev<strong>od</strong>och prijatých po 16,30 h, resp. zaslaných s dňom valuty v minulosti, Vámúčtujeme prev<strong>od</strong> s použitím posledného platného kurzu zo dňa valuty stanovenej zahraničnoualebo tuzemskou bankou.6.4.3. Nadlimitné operácie spracujeme nami stanoveným individuálnym kurzom. Individuálnykurz je platný v čase spracovania prev<strong>od</strong>u, aj v prípade prev<strong>od</strong>u zúčtovaného so spätnouvalutou. Individuálny kurz <strong>od</strong>ráža aktuálny vývoj na menových trhoch. Každý Platobnýpríkaz sa za účelom posúdenia nadlimitnej operácie h<strong>od</strong>notí samostatne.6.4.4. Ak si pred spracovaním prev<strong>od</strong>u s nami doh<strong>od</strong>nete kurz, platbu spracujeme doh<strong>od</strong>nutýmkurzom.6.4.5. Ak pripisujeme sumu prev<strong>od</strong>u, pri ktorom nie je uvedený účel platby, pripíšeme sumuprev<strong>od</strong>u s priradením najvh<strong>od</strong>nejšieho číselného označenia platobného titulu p<strong>od</strong>ľa našichinterných pravidiel alebo p<strong>od</strong>ľa Vašej dispozície. Vyššie uvedené neplatí pri prev<strong>od</strong>ochz krajín EÚ a EHP v mene EUR do výšky 50.000,- EUR, pri prev<strong>od</strong>och v EUR a v CM zoslovenských bánk. Ak platobný titul nemôžeme p<strong>od</strong>ľa uvedených možností priradiť, vyzvemeVás na oznámenie účelu platby. Pri prev<strong>od</strong>och nad protih<strong>od</strong>notu stanovenú v § 2Opatrenia NBS č.1/2000 v prospech Vás sme povinní v prípade neoznámenia z<strong>od</strong>povedajúcehooznačenia účelu oznámiť príslušnému devízovému orgánu p<strong>od</strong>ozrenie z porušeniapredpisov (§ 12 <strong>od</strong>s. 5 Devízového zákona).6.4.6. V prípade prijatia Platobného príkazu zo zahraničnej alebo tuzemskej banky na vykonanieprev<strong>od</strong>u v prospech zrušeného, nesprávneho alebo neexistujúceho účtu príjemcu budeprev<strong>od</strong> vrátený do banky príkazcu so zúčtovaním poplatkov v zmysle Cenníka.


6.5. SEPA inkaso6.5.1. SEPA inkaso vám poskytujeme z bežného účtu spotrebiteľa vedeného v mene EUR. Mysme zaviedli tri základné typy ochrany bežného účtu voči SEPA inkasu vo forme zablokovanéhoúčtu, p<strong>od</strong>mienečne chráneného účtu a otvoreného účtu.6.5.2. Zablokovaný účet je každý bežný účet v mene EUR. Zablokovaný účet znamená, že Vášúčet je blokovaný voči SEPA inkasu. My Vás budeme vopred o výzve na SEPA inkaso informovaťformou notifikácie, pokiaľ ide o jednorazovú alebo prvú platbu na SEPA inkasoa túto sme <strong>od</strong> inkasanta obdržali najneskôr dva pracovné dni pred jej splatnosťou.6.5.3. Zmenu ochrany účtu je možné vykonať len pre bežný účet spotrebiteľa. Vy môžete požiadaťo zmenu typu ochrany bežného účtu na základe žiadosti p<strong>od</strong>anej v obch<strong>od</strong>nommieste banky.6.5.4. P<strong>od</strong>mienečne chránený účet znamená, že z Vášho bežného účtu bude zrealizovanáplatba na základe výzvy na SEPA inkaso voči príjemcovi platby (inkasantovi), ktorý nazáklade Vami udeleného súhlasu (mandátu) na vykonanie jednorazového inkasa aleboopakovaného inkasa vyslal výzvu na SEPA inkaso.My Vás budeme vopred o výzve na SEPA inkaso informovať formou notifikácie, pokiaľ:a) ste nám nepredložili „Súhlas s inkasom“ pre daného inkasanta a súčasneb) ide o jednorazovú alebo prvú platbu na SEPA inkaso realizovanú zo strany inkasanta.6.5.5. Otvorený účet znamená, že z Vášho účtu zrealizujeme každú platbu na základe výzvy naSEPA inkaso do výšky Vami stanoveného limitu a nezasielame Vám notifikáciu o obdržanívýzvy na inkaso.6.5.6. Realizácia jednorazového SEPA inkasaAk jednorazové inkaso nebolo z Vašej strany p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 6.5.10 <strong>od</strong>volané, SEPA inkasobude realizované v deň jeho splatnosti.6.5.7. Realizácia opakovaného SEPA inkasaAk opakované inkaso nebolo z Vašej strany p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 6.5.10 <strong>od</strong>volané, SEPA inkasobude realizované v deň jeho splatnosti a zároveň na Vašom účte zriadime pre danéhoinkasanta „Súhlas s inkasom“ s limitom nastaveným o 10% vyšším ako bola zrealizovanásuma prvej platby SEPA inkasa. O automatickom zriadení „Súhlasu s inkasom“ budeteinformovaný formou notifikácie, ktorý môžete následne zmeniť alebo zrušiť spôsobomstanoveným bankou.6.5.8. SEPA inkaso zúčtované z Vášho účtu na základe došlej výzvy na SEPA inkaso s označenímzo strany inkasanta, že ide o posledné inkaso, automaticky ruší zriadený „Súhlas na inkaso“pre daného inkasanta. O tejto skutočnosti Vás neinformujeme formou notifikácie.6.5.9. Platby na SEPA inkaso nerecyklujú. Ste z<strong>od</strong>povedný za zabezpečenie dostatku finančnýchprostriedkov na Vašom bežnom účte v deň jeho splatnosti, v opačnom prípade SEPAinkaso bude <strong>od</strong>mietnuté.6.5.10. Notifikácia Vám bude zaslaná najskôr nasledujúci Bankový pracovný deň po obdržanívýzvy na SEPA inkaso. Obsahom notifikácie bude informácia o splatnosti, výške, názvepríjemcu a možnosti <strong>od</strong>volania SEPA inkasa. SEPA inkaso je možné <strong>od</strong>volať najneskôr do18,00 h v posledný Bankový pracovný deň pred jeho splatnosťou.6.6. Šeky vystavené v zahraničí6.6.1. Šeky nakupujeme a preberáme <strong>od</strong> Vás na nezáväzné vyplatenie len v tom prípade, aksú riadne žírované (v zmysle toho, na koho sú vystavené) a sú vystavené p<strong>od</strong>ľa p<strong>od</strong>mienokZmenkového a šekového zákona. V prípade, že Majiteľ nemôže prísť do banky, šekp<strong>od</strong>píše pred notárom, ktorý o tomto úkone spíše zápisnicu. Následne môže šek v bankepredložiť splnomocnená osoba spolu so splnomocnením a notárskou zápisnicou.6.6.2. Od fyzických osôb nakupujeme bankové šeky (šeky vystavené <strong>banka</strong>mi), na ktorých jemožné porovnať zh<strong>od</strong>nosť p<strong>od</strong>pisu výstavcu šeku s príslušným P<strong>od</strong>pisovým vzorom vedenýmu nás.6.6.3. V prípade, že nie je možné overiť p<strong>od</strong>pisy vystaviteľa bankového šeku, môžeme, na základežiadosti Vás ako Majiteľa šeku, vykonať u výstavcu šeku overenie jeho krytia SWIFTovousprávou za poplatok v zmysle nášho Cenníka.6.6.4. Bankové šeky, na ktorých nie je možné overiť vystaviteľa šeku a šeky vystavené fyzickýmiosobami, preberáme len na nezáväzné vyplatenie, v zmysle b<strong>od</strong>u 6.6.9 týchto P<strong>od</strong>mienok.Pri nezáväznom vyplatení šeku je ich h<strong>od</strong>nota vyplatená Vám ako Majiteľovi šeku až pouhradení šeku zahraničnou bankou a môže byť znížená o poplatok príslušnej zahraničnejbanky.6.6.5. Úhrady za šeky prijaté na nezáväzné vyplatenie v CM v protih<strong>od</strong>notách nad nami určenúhranicu (nadlimitné operácie) budú vyplatené s individuálnym kurzom, ktorý stanovíme.6.6.6. Šeky vyplácame len ich Majiteľom za predpokladu, že Majiteľa šeku je možné overiť. Majiteľšeku je osoba, na ktorú je šek vystavený alebo prevedený Žírovaním a ktorá dostatočnepreukáže svoju identitu.6.6.7. Od právnických osôb šeky nakupujeme alebo preberáme šeky na nezáväzné vyplatenie lenv prípade, že máte u nás vedený účet.6.6.8. Od tuzemcov a cudzozemcov nakupujeme cestovné šeky, ktorých nákup je p<strong>od</strong>mienenýzh<strong>od</strong>nosťou prvého a druhého p<strong>od</strong>pisu (p<strong>od</strong>ľa potreby aj preukázaním predajného listu).6.6.9. Šeky vyplácame len v prípade, že zahraničná <strong>banka</strong> neuplatní storno h<strong>od</strong>noty šekov. Tátop<strong>od</strong>mienka uvedená na našom Potvrdení o prevzatí šekov vyjadruje povinnosť Majiteľašekov vrátiť h<strong>od</strong>notu vyplatených šekov, a to kedykoľvek, pokiaľ je šekovník oprávnený nazáklade práva alebo zvyklostí platobného miesta stornovať úhradu šekov alebo požadovaťjej vrátenie.6.6.10. V prípade, že bola h<strong>od</strong>nota šekov po našom vyplatení následne vyplácajúcou bankoustornovaná, zaväzujete sa, ako Majiteľ šeku, uhradiť nám vyplatenú čiastku, vrátane súvisiacichvýloh a to tak, že dávate súhlas Bankovým inkasom započítať dlžnú čiastku na Vášúčet vedený u nás alebo prevediete úhradu dlžnej sumy do 30 dní <strong>od</strong> dátumu <strong>od</strong>oslanianašej výzvy na úhradu.6.7. Správy o zúčtovaní a oprava chybného zúčtovania6.7.1. V doh<strong>od</strong>nutých lehotách a doh<strong>od</strong>nutým spôsobom, uvedeným v Zmluve o účte Vás informujemeo stave finančných prostriedkov na účte a o vykonaní platobných operáciíformou správy o zúčtovaní, spravidla výpisom z účtu minimálne raz ročne, alebo k termínuuzatvorenia účtu. Sme oprávnení zlúčiť zasielanie výpisov z vkladových účtov s výpismiz bežných účtov, v rámci spôsobov doručenia a peri<strong>od</strong>icity stanovených v Zmluve o účte.Pri účte, ktorý má viacero Majiteľov (fyzických osôb), bude vo výpise z účtu uvedené menotoho Majiteľa, ktorý je v Zmluve o účte uvedený na prvom mieste.6.7.2. V prípade rámcovej zmluvy Vás ako spotrebiteľa informujeme o vykonaní platobných operáciíp<strong>od</strong>ľa Zákona o platobných službách po prijatí platobného príkazu, po vykonaníplatobnej operácie alebo minimálne raz mesačne.6.7.3. Správnosť zostatku na účte k poslednému dňu v roku je potrebné nám potvrdiť v lehote14 kalendárnych dní po doručení správy o zúčtovaní, alebo v tejto istej lehote uplatniť vočinám námietky. Správnosť zostatku sa považuje za potvrdenú a schválenú aj v takom prípade,ak v lehote p<strong>od</strong>ľa predchádzajúcej vety, nedostaneme <strong>od</strong> Vás žiadne potvrdenie alebonámietky. Týmto nie je dotknuté Vaše právo uplatniť následne požiadavku na <strong>od</strong>stránenienedostatkov v zúčtovaní.6.7.4. Po doručení správy o zúčtovaní je potrebné, aby ste bez <strong>od</strong>kladu skontrolovali nadväznosťzúčtovania, správnosť stavu finančných prostriedkov na účte a správnosť vykonaniaplatieb a bez <strong>od</strong>kladu nám oznámili chyby v zúčtovaní alebo nezúčtovanie vykonateľnýchPlatobných príkazov. Chyby v zúčtovaní autorizovanej platobnej operácie, príp. jej nezúčtovaniealebo neautorizovanú platobnú operáciu je potrebné nám oznámiť spôsobomuvedeným v b<strong>od</strong>e 9.4 najneskôr do 13 mesiacov <strong>od</strong>o dňa <strong>od</strong>písania finančných prostriedkovz Vášho platobného účtu alebo ich pripísania v prospech Vášho platobného účtu. Vášp<strong>od</strong>net prešetríme p<strong>od</strong>ľa Reklamačného poriadku a <strong>od</strong>stránime prípadné chyby, ktorésme sami spôsobili, alebo zabezpečíme opravné účtovanie. V prípade Vám vzniknutej šk<strong>od</strong>yalebo bezdôv<strong>od</strong>ného obohatenia príjemcu a pri úrokoch z omeškania uplatňovanýchvoči Vám z titulu chyby v zúčtovaní, ste povinný spolu s požiadavkou o ich kompenzáciunám predložiť spolu s h<strong>od</strong>novernými dokladmi o ich vzniku aj doklady o Vašom uhradenívzniknutej šk<strong>od</strong>y za účelom ich posúdenia.6.7.5. V prípade žiadosti platiteľa o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnejoperácii typu inkaso, pri ktorom ste v pozícii platiteľa je potrebné nám túto predložiť do 8týždňov <strong>od</strong>o dňa <strong>od</strong>písania finančných prostriedkov z Vášho účtu. Váš p<strong>od</strong>net prešetrímep<strong>od</strong>ľa Reklamačného poriadku a <strong>od</strong>stránime prípadnú chybu, ktorú sme spôsobili.6.7.6. Chybné zúčtovanie zavinené z našej strany opravíme bez zbytočného <strong>od</strong>kladu po tom,ako sme chybné zúčtovanie zistili alebo sa o ňom dozvedeli <strong>od</strong> Vás, prípadne <strong>od</strong> inej banky.Opravné účtovanie vykonáme v prospech alebo na ťarchu Vášho účtu. P<strong>od</strong>ľa Zákonao platobných službách musíme vykonať opravné zúčtovanie na Vašu ťarchu aj na základep<strong>od</strong>netu inej banky, ktorá chybné zúčtovanie uskutočnila (v prípade automatizovanéhospracovania Vás o uvedenom informujeme prostredníctvom výpisu z účtu). V ostatnýchprípadoch platby z p<strong>od</strong>netu inej banky nevykonávame (okrem platobného príkazu nainkaso).6.7.7. Z<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré sme zavinili nesprávnym smerovaním úhrady alebo inkasado inej banky. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré Vám vzniknú v inej banke nezúčtovanímplatby v jej automatizovanom systéme.6.7.8. Nez<strong>od</strong>povedáme za chybné zúčtovanie platby Vašou vinou, ale vynaložíme primeranéúsilie a v spolupráci s bankou príjemcu zabezpečíme sprostredkovanie Vašej požiadavkyo vrátenie tejto platby medzi Vami a neoprávneným príjemcom platby.6.7.9. Chybné zúčtovanie alebo nezúčtovanie autorizovanej platby, alebo zúčtovanie neautorizovanejplatby môžete reklamovať spôsobom uvedeným v b<strong>od</strong>e 9.4.6.7.10. Ak výpisy z účtu:a. doručované Vám poštou na Vami zadefinovanú adresu sa nám vrátia ako nedoručiteľné,sme oprávnení nedoručené výpisy skartovať.b. určené k osobnému preberaniu na pobočke si počas 6 po sebe idúcich mesiacovneprevezmete, sme oprávnení neprevzaté výpisy skartovať.Zároveň sme oprávnení považovať takýto stav za zmenu doh<strong>od</strong>nutých p<strong>od</strong>mienok doručovaniavýpisov spôsobom, že nie sme povinní Vám doručovať ďalšie výpisy. Následne,v <strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>nených prípadoch, môžete požadovať dotlač týchto výpisov bez poplatku 6 mesiacovdozadu <strong>od</strong> pozastavenia ich doručovania. To neplatí pre výpisy k rámcovej zmluveo bežnom účte pre Vás ako spotrebiteľa.6.7.11. Ak ste si zvolili <strong>od</strong>ovzdávanie výpisov elektronicky, nie sme povinní Vám doručovať výpisyiným spôsobom.6.7.12. Ak si elektronicky spôsob <strong>od</strong>ovzdávania výpisov zrušíte, pokiaľ sa nedoh<strong>od</strong>neme inak,výpis si môžete osobne prevziať na pobočke. Zúčtovanie poplatkov p<strong>od</strong>ľa spôsobu <strong>od</strong>ovzdávaniavýpisov upravuje Cenník.7. DEBETNÉ PLATOBNÉ KARTY7.1. Vydanie Karty, PIN a automatická obnova Karty7.1.1. Vy ako Majiteľ účtu ste výlučne oprávnený nás požiadať o vydanie Karty. Na vydanie Kartynemáte právny nárok a doručením Vašej žiadosti o vydanie Karty nám nevzniká povinnosťVám ju vydať. Pri zamietnutí Vašej žiadosti o vydanie Karty neuvádzame dôv<strong>od</strong>y zamietnutia.V prípade vydania Karty pre inú osobu ako Majiteľa účtu je Majiteľ účtu povinný udeliťna vydanie Karty súhlas.7.1.2. Prevzatím Karty sa zaväzujete plniť nami stanovené <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> pre vydanie a používanieKarty.7.1.3. Sme oprávnení účtovať si poplatok p<strong>od</strong>ľa Cenníka za vydanie a obnovu Karty vopred, a toaj v prípade jej neprevzatia. Novú, obnovenú, alebo znovuvydanú Kartu, ktorú si v bankeneprevezmete, zrušíme po uplynutí 6-tich mesiacov jej platnosti. V prípade nedoručenianovej platobnej Karty zaslanej poštou alebo nedoručenia PIN, je potrebné, aby ste náso tejto skutočnosti ne<strong>od</strong>kladne informovali najneskôr do 15 dní <strong>od</strong> p<strong>od</strong>ania žiadosti o vydanieKarty. Po uplynutí uvedenej lehoty <strong>banka</strong> nez<strong>od</strong>povedá za prípadné šk<strong>od</strong>y, ktoréVám v súvislosti s <strong>od</strong>cudzením takejto platobnej Karty môžu vzniknúť.7.1.4. Po prevzatí Karty je potrebné, aby ste Kartu p<strong>od</strong>písali na p<strong>od</strong>pisovom prúžku a skontrolovaliúdaje uvedené na Karte – meno, priezvisko a názov firmy, ako aj čitateľnosť PIN. Poprevzatí obálky s číslom Virtuálnej debetnej platobnej karty VISA spolu s ďalšími náležitosťamije potrebné, aby ste skontrolovali čitateľnosť týchto údajov.7.1.5. PIN poznáte iba Vy. My si o tomto čísle nevedieme žiadne záznamy. PIN si musíte chrániťa nie je dovolené zaznamenávať PIN na Kartu alebo iné dokumenty, uchovávať PINspoločne s Kartou na jednom mieste, oznamovať ho iným osobám, a to ani r<strong>od</strong>innýmpríslušníkom. Takisto nie je dovolené oznamovať Identifikátory virtuálnej karty iným osobám,vrátane r<strong>od</strong>inných príslušníkov. Vy ste z<strong>od</strong>povedný za ochranu PIN a Identifikátorovvirtuálnej karty. V prípade prezradenia alebo <strong>od</strong>pozorovania PIN ste plne z<strong>od</strong>povedný zatransakcie autorizované PIN. Zmenu PIN prostredníctvom ATM môžete realizovať po zadaníaktuálne platného PIN kedykoľvek, najneskôr 6 týždňov pred uplynutím platnosti Karty,resp. až po obnovení Karty.7.1.6. Je potrebné, aby ste Kartu <strong>od</strong>kladali na bezpečnom mieste, <strong>od</strong>delene <strong>od</strong> svojich osobnýchdokladov, chránili ju pred mechanickým pošk<strong>od</strong>ením, magnetickým poľom, stratou a zneužitím.7.1.7. Karta sa vydáva ako osobná vždy pre jednu osobu Vás ako Oprávneného držiteľa Kartya je neprenosná. Karta (nevzťahuje sa na Virtuálnu debetnú platobnú Kartu VISA) je nášmajetok, a na naše vyzvanie je potrebné, aby ste nám ju vrátili.7.1.8. Odporúčame Vám skontrolovať funkčnosť Karty a Virtuálnej debetnej platobnej kartyVISA vykonaním transakcie na území SR do 3 pracovných dní <strong>od</strong>o dňa jej prevzatia.7.1.9. Platnosť Karty končí uplynutím posledného dňa mesiaca a roka vyznačeného na prednejstrane Karty. Platnosť Virtuálnej debetnej platobnej karty VISA končí uplynutím poslednéh<strong>od</strong>ňa kalendárneho mesiaca a v roku, ktorý je uvedený v liste, ktorý sme Vám zaslalis údajmi o virtuálnej karte. Po uplynutí doby platnosti Karta nesmie byť použitá.7.1.10. Zabezpečíme automatickú obnovu Karty, ak nebola Vami, alebo nami zrušená, resp. zablokovanádo 6 týždňov pred uplynutím doby platnosti alebo ak sme My alebo Vy rozh<strong>od</strong>liz akéhokoľvek dôv<strong>od</strong>u o jej neobnovení. Ak je Karta blokovaná počas 6 týždňovpred uplynutím jej platnosti, bude obnovená, avšak nebude funkčná. V prípade záujmupožiadajte o vydanie novej Karty. Obnovenú Kartu si môžete vyzdvihnúť na Obch<strong>od</strong>nommieste v priebehu posledných 10 dní mesiaca, v ktorom končí platnosť Vašej Karty alebo


Vám Kartu zašleme poštou. Informujte nás, ak obnovenú Kartu neobdržíte poštou do 10dní pred uplynutím doby platnosti pôv<strong>od</strong>nej Karty a My zabezpečíme vydanie novej Karty.Po uplynutí uvedenej lehoty <strong>banka</strong> nez<strong>od</strong>povedá za prípadné šk<strong>od</strong>y, ktoré Vám v súvislostis <strong>od</strong>cudzením alebo nedoručením tejto platobnej Karty môžu vzniknúť.7.1.11. Ak nemáte záujem o automatickú obnovu Karty alebo máte záujem o zmenu údajov naKarte, je potrebné nám túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 6 týždňov pred uplynutímdoby jej platnosti.7.1.12. Z dôv<strong>od</strong>u skončenia vydávania niektorých typov Kariet a/alebo zmeny funkcií Karty a/alebozmeny kartovej spoločnosti (napr. Visa, MasterCard) a/alebo z dôv<strong>od</strong>u vydania bezpečnejšejKarty <strong>banka</strong> v rámci automatickej obnovy Karty má právo vydať inú Kartu. Uvedenézmeny <strong>banka</strong> vykonáva len v prospech držiteľa Karty a to najmä z dôv<strong>od</strong>ov uľahčeniamanipulácie s Kartou ako aj zvýšenia bezpečnosti používania Karty. Držiteľ Karty má právozmenu <strong>od</strong>mietnuť. Ak Držiteľ Karty uvedenú zmenu v lehote do 30 dní <strong>od</strong> zaslania Kartyne<strong>od</strong>mietne, resp. ak s Kartou uskutoční transakciu, platí že s vydaním obnovenej, resp.znovu vydanej Karty držiteľ Karty súhlasí.7.1.13.Ak je Vaša Karta nefunkčná a požiadate o znovuvydanie Karty, ste povinný vrátiť námnefunkčnú Kartu.7.1.14 Ak požiadate o doručenie Karty, PIN, výpisu transakcií uskutočnených Kartou a p<strong>od</strong>. poštou,zašleme Vám ich na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu, rovnako ako aj iné písomnostisúvisiace s Kartou.7.2. Použitie Karty7.2.1. Karta slúži:(a) na bezhotovostné platby za tovar a za služby u Obch<strong>od</strong>níkov prostredníctvom platobnýchterminálov alebo Internetu;(b) na bezhotovostnú Platbu faktúr u Obch<strong>od</strong>níkov;(c) na realizáciu transakcií prostredníctvom ATM;(d) na výber hotovosti v bankových inštitúciách a zmenárňach;(e) na poštové a telefonické objednávky.7.2.2. Virtuálna debetná platobná karta slúži na bezhotovostné platby za tovar a služby u Obch<strong>od</strong>níkovprostredníctvom Internetu. Virtuálna debetná platobná karta nemôže byťpoužitá na hotovostné výbery ani na bezhotovostný nákup prostredníctvom platobnýchterminálov a Imprintra.7.2.3. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia pridať, m<strong>od</strong>ifikovať,pozastaviť alebo zrušiť niektorú alebo všetky Služby poskytované spolu s Kartou.7.2.4. Použitie Karty v ATM je p<strong>od</strong>mienené natypovaním PIN na klávesnici ATM. Pri použití Kartyprostredníctvom EFT POS alebo Imprintra sa ako Oprávnený držiteľ Karty riadite pokynmiObch<strong>od</strong>níka, zadávate PIN alebo p<strong>od</strong>pisujete Platobný doklad p<strong>od</strong>pisom, ktorý je zh<strong>od</strong>nýs Vaším p<strong>od</strong>pisom na Karte, alebo realizujete Bezkontaktnú platbu priložením Karty k snímačuPayPass/payWave. Pri zadaní PIN je držiteľ Karty povinný chrániť PIN, aby nedošlok jeho <strong>od</strong>pozorovaniu. Pred autorizáciou transakcie PIN-om alebo p<strong>od</strong>pisom je potrebné,aby ste ako Oprávnený držiteľ skontrolovali správnosť a čitateľnosť všetkých údajov naPlatobnom doklade. Údaje vyplnené na Platobnom doklade nesmú byť prečiarkovanéa ani prepisované. Obch<strong>od</strong>ník je oprávnený vyžiadať si povolenie na požadovanú platobnútransakciu (autorizáciu) a uskutočniť ju len v prípade získania nášho súhlasu. Je potrebné,aby ste ako Oprávnený držiteľ Karty v <strong>od</strong>ôv<strong>od</strong>nených prípadoch a v záujme bezpečnostivykonávanej transakcie na požiadanie Obch<strong>od</strong>níka predložili doklad totožnosti. Platobnýdoklad si uchovajte pre prípadnú reklamáciu. Na špeciálnych typoch EFT POS je možnárealizácia transakcií nízkej h<strong>od</strong>noty (napríklad na samoobslužných termináloch) samotnýmpoužitím Karty a načítaním údajov z Karty bez Vašej ďalšej verifikácie.7.2.5. Ako Oprávnený držiteľ Karty ste oprávnený čerpať Kartou prostriedky z účtu, ku ktorémubola vydaná, najviac do výšky povoleného zostatku na účte. Schválená požiadavka o autorizáciutransakcie Kartou znižuje zostatok na účte formou dočasnej vinkulácie až do časuzaúčtovania transakcie Kartou. Celková suma transakcií vykonaných prostredníctvomKarty počas jedného kalendárneho dňa je obmedzená Maximálnym denným limitom,ktorý je vždy kontrolovaný v EUR voči stredoeurópskemu času. Celková suma transakciívykonaných prostredníctvom Virtuálnej debetnej platobnej karty VISA počas jednéhokalendárneho mesiaca je obmedzená Maximálnym mesačným limitom. Karta nesmie byťpoužitá na nezákonné účely vrátane nákupu tovaru a služieb, ktoré sú právnymi predpismizakázané. Je neprípustné používaním Karty prekročiť čiastku, ktorej h<strong>od</strong>nota prevyšujeMinimálny zostatok pre bežný účet.7.2.6. Vy ako Majiteľ účtu aj My máme kedykoľvek právo zamedziť používaniu ktorejkoľvekKarty vydanej k Vášmu účtu formou zablokovania alebo zrušenia Karty. Je potrebné, abyste o zrušení alebo blokovaní Karty Vy ako Majiteľ účtu bez<strong>od</strong>kladne informovali Oprávnenéh<strong>od</strong>ržiteľa Karty. Vy ako Oprávnený držiteľ Karty máte právo zablokovať alebo zrušiťlen Kartu vydanú na Vaše meno.7.2.7. V prípade zadržania Karty v ATM môžete ako Oprávnený držiteľ Karty uplatniť požiadavkuna jej vrátenie v obch<strong>od</strong>nom mieste finančnej inštitúcie, ktorá spravuje ATM alebo v našomObch<strong>od</strong>nom mieste a to najneskôr do 30 dní <strong>od</strong> zadržania. V prípade, ak tento nárokp<strong>od</strong>ľa lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete neuplatníte bude Karta zrušená. Po uvedenejlehote ste oprávnený požiadať len o vydanie novej Karty. Ak neuplatníte požiadavkuna vrátenie Karty v zahraničí do 2 dní v banke, ktorá spravuje daný bankomat, zadržanáKarta bude zneh<strong>od</strong>notená. Zadržaná Karta je Oprávnenému držiteľovi opäť vydaná p<strong>od</strong>ľamedzinár<strong>od</strong>ných pravidiel kartových spoločností len vtedy, ak vráteniu Karty nebráni dôv<strong>od</strong>zadržania.7.2.8. Ak predložíte Kartu na platenie za tovar a služby u Obch<strong>od</strong>níka, môže tento Kartuzadržať z dôv<strong>od</strong>u: hlásenia na termináli na zadržanie Karty; pokynu polície; ak má Obch<strong>od</strong>níkp<strong>od</strong>ozrenie, že Karta bola ukradnutá, sfalšovaná alebo inak upravovaná; akp<strong>od</strong>pis na potvrdenke nie je totožný s p<strong>od</strong>pisom na Karte; ak Karta neobsahuje všetkybezpečnostné prvky v zmysle nariadení banky a kartových spoločností. Zadržanú Kartuje Obch<strong>od</strong>ník povinný doručiť banke v zmysle platných postupov medzi bankou a Obch<strong>od</strong>níkom.7.2.9. SMS, resp. e-mailová notifikácia o transakciách realizovaných Kartou znamená správu preVás o autorizácii transakcie a má informatívny charakter. Pri platbách Kartou s PayPass,resp. payWave technológiou SMS notifikácia nemusí byť vždy zaslaná okamžite po realizáciiplatby, ale môže byť zaslaná s oneskorením, resp. nemusí byť zaslaná vôbec.7.2.10. Akékoľvek reklamácie v súvislosti s Kartou a/alebo jej používaním riešime v zmysle Reklamačnéhoporiadku.7.2.11. Označenie PayPass na prednej strane Karty znamená bezkontaktnú čipovú technológiuspoločnosti MasterCard International, ktorá umožňuje bezhotovostné Transakcie na POStermináloch s aplikovanou bezkontaktnou čipovou technológiou PayPass. Transakcia a jejautorizácia sa uskutočňuje priložením Karty k PayPass POS terminálu. Zadávanie PIN kódunie je potrebné pri platbách nižších, ako je limit stanovený Bankou. Limit pri PayPassbez zadania PIN kódu na území SR je stanovený na maximálne 20 EUR za transakciu(v zahraničí môže byť iný limit). Ak Karta zaznamená niekoľko za sebou nasledujúcichbezkontaktných transakcií PayPass, môžete byť vyzvaný na zadanie PIN-u, a to bez ohľaduna výšku platby za nákup. Banka má právo určiť a zmeniť hranicu a <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> na obnovutohto limitu a má právo určiť denný počet transakcií s touto Kartou.7.2.12. Označenie payWave znamená bezkontaktnú čipovú technológiu spoločnosti Visa International,ktorá umožňuje bezhotovostné Transakcie na POS termináloch s aplikovanoubezkontaktnou čipovou technológiou payWave. Transakcia a jej autorizácia sa uskutočňujepriložením Karty k payWave POS terminálu. Zadávanie PIN kódu nie je potrebnépri platbách nižších, ako je limit stanovený Bankou. Bezkontaktnú čipovú technológiupayWave môžete začať používať po jej aktivácii v ATM na Slovensku (výberom hotovosti,zmenou PIN kódu alebo zobrazením zostatku na účte), resp. prostredníctvomEFT POS v SR a v zahraničí Kontaktnou platbou s použitím PIN kódu. Limit pri payWavebez zadania PIN kódu alebo p<strong>od</strong>pisu je na území SR stanovený na maximálne 20 EURza transakciu (v zahraničí môže byť iný limit). Ak Karta zaznamená niekoľko za sebounasledujúcich bezkontaktných transakcií payWave, môžete byť vyzvaný na zadanie PI-N-u, a to bez ohľadu na výšku platby za nákup. Máme právo určiť a zmeniť hranicua <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> na obnovu tohto limitu a máme právo určiť denný počet transakcií s toutoKartou.7.2.13. Bezkontaktnými platbami môže dôjsť k prekročeniu denného limitu ku Karte, resp. ajk prekročeniu Povoleného prečerpania na účte.7.2.14. Ak Vám bude použitím Karty umožnená transakcia nad rámec Povoleného prečerpania naVašom účte, ste povinný sumu takejto transakcie bez zbytočného <strong>od</strong>kladu uhradiť.7.3. Zaúčtovanie transakcií7.3.1. Sme oprávnení na ťarchu účtu, ku ktorému bola Karta alebo Virtuálna debetná platobnákarta vydaná, zaúčtovať všetky transakcie a záväzky, ktoré vznikli na základe a v súvislostis jej využívaním v deň, kedy nám bude doručené avízo o záväzku bez ohľadu na aktuálnyzostatok účtu. Taktiež sme oprávnení <strong>od</strong>účtovať Bankovým inkasom z tohto účtu všetkynáklady a šk<strong>od</strong>y, ktoré nám vznikli v dôsledku ned<strong>od</strong>ržania p<strong>od</strong>mienok pre používanieKarty a/alebo Virtuálnej debetnej platobnej karty.7.3.2. Pri prepočte medzinár<strong>od</strong>ných transakcií použijeme sumu transakcie uvedenú kartovouspoločnosťou MasterCard Europe alebo VISA Int. v EUR s kurzom danej kartovej spoločnostiplatným v deň, kedy bola daná transakcia kartovou spoločnosťou spracovaná. Sumatransakcie môže byť zvýšená o poplatky spoločnosti MasterCard Europe alebo VISA Int.Ak je potrebný ďalší prepočet na menu, v ktorej je vedený účet, suma transakcie je zozúčtovacej meny EUR spoločnosti MasterCard Europe alebo VISA Int. prepočítaná kurzomdevíza, ktorý určíme a ktorý je platný v deň uskutočnenia transakcie, na menu účtu, kuktorému je Karta vydaná. Ak je Karta vydaná k účtu vedenom v cudzej mene a transakciaje uskutočnená na území SR, suma transakcie v EUR je prepočítaná na menu účtu kurzomdevíza, ktorý určíme platným v deň uskutočnenia transakcie. Výmenný kurz pri transakciivykonanej Kartou bude vo výpise k účtu zobrazený iba vtedy, ak prepočet na menu účtuvykonáme My. V prípade, ak je transakcia prepočítaná na menu účtu priamo kartovouspoločnosťou, <strong>banka</strong> kurz neuvádza. Pri prepočte sumy autorizácie a pri jej zaúčtovaní sapoužívajú rozdielne kurzy, z toho dôv<strong>od</strong>u môže byť suma autorizácie a suma zaúčtovanejtransakcie rozdielna.7. 4. Strata, <strong>od</strong>cudzenie alebo neautorizované použitie Karty7.4.1. Stratu, <strong>od</strong>cudzenie alebo neautorizované použitie Karty inou osobou je potrebné, abyste bez zbytočného <strong>od</strong>kladu telefonicky nahlásili nepretržitej službe KONTAKT 24 h<strong>od</strong>índenne alebo na našom Obch<strong>od</strong>nom mieste. Karta bude na základe Vášho oznámeniazablokovaná bez možnosti jej <strong>od</strong>blokovania. Po zablokovaní Karty môžete požiadať o jejopätovné vydanie, resp. o vydanie novej Karty.7.4.2. Pri oznamovaní straty, <strong>od</strong>cudzenia, alebo neautorizovaného použitia Karty oznámite Kontaktnémucentru Vaše meno s priezviskom (názov spoločnosti/obch<strong>od</strong>né meno) v rovnakomznení, ako je uvedené na stratenej, <strong>od</strong>cudzenej, inak zneužitej, alebo neautorizovanepoužitej Karty, a všetky ostatné údaje, p<strong>od</strong>ľa požiadaviek Kontaktného centra. PrevzatímKarty súhlasíte s nahrávaním telefonického rozhovoru prostredníctvom Kontaktného centra,a po užitím nahrávky telefonátu na preverenie správnosti ohlásených údajov, prípadneaj s použitím ako dôkazného prostriedku.7.4.3. Ak sa v prípade straty alebo <strong>od</strong>cudzenia Embosovanej karty zdržujete v zahraničí, máteprávo telefonicky požiadať kartovú asociáciu, ktorej Karty ste držiteľom (MasterCard EuropeInt., VISA Int.) o vydanie náhradnej Karty, ktorá má obmedzenú dobu platnosti a nieje ju možné použiť na výber hotovosti z ATM, alebo o núdzový výdaj hotovosti. Poplatoksa účtuje v zmysle platného Cenníka VÚB.7.4.4. Je potrebné, aby ste nám poskytli všetky informácie, ktoré sa týkajú straty, <strong>od</strong>cudzenia,zneužitia, alebo neautorizovaného použitia Karty.7.4.5. Ak nájdete Vašu Embosovanú kartu, ktorej strata alebo <strong>od</strong>cudzenie bola oznámená p<strong>od</strong>ľavyššie uvedeného, je potrebné ju urýchlene vrátiť nášmu Obch<strong>od</strong>nému miestu.7. 5. Poistenie zneužitia platobnej Karty vydanej k účtu právnickej osobyP<strong>od</strong>písaním Zmluvy o PK vyhlasujete, že ste oboznámení a súhlasíte s p<strong>od</strong>mienkami poisteniaplatobnej/-ných Karty/-iet vydanej/-ých na Vaše meno na základe Rámcovej zmluvyo poistení č. VÚB9014 (ďalej len RZ) uzavretej medzi nami a poisťovňou Cardif Slovakia,a.s. a so Všeobecnými poistnými <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> pre poistenie finančnej straty v dôsledku zneužitiaplatobnej Karty v prípade straty alebo <strong>od</strong>cudzenia platobnej Karty vydávanej VÚB,a.s. (ďalej len VPP). RZ a VPP sú Vám prístupné na našich Obch<strong>od</strong>ných miestach. Poistnép<strong>od</strong>ľa RZ a VPP v plnej výške hradíme My.7. 6. Z<strong>od</strong>povednosť za šk<strong>od</strong>y7.6.1. Vy ako Oprávnený držiteľ Karty nesiete z<strong>od</strong>povednosť za záväzky z transakcií vykonanýchprostredníctvom Karty alebo Virtuálnej debetnej platobnej karty a tiež za to, že všetkytransakcie realizované prostredníctvom Vašej Karty alebo Virtuálnej debetnej platobnejkarty nie sú v rozpore s právnymi predpismi.7.6.2. Vy ako Oprávnený držiteľ Karty znášate stratu do 100 EUR, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanýmitransakciami a ktorá je spôsobená použitím stratenej alebo <strong>od</strong>cudzenejplatobnej Karty alebo zneužitím platobnej Karty neoprávnenou osobou v dôsledku Vašejnedbanlivosti pri zabezpečovaní personalizovaných bezpečnostných prvkov a to do okamihunahlásenia straty, <strong>od</strong>cudzenia, zneužitia alebo neautorizovaného použitia platobnéhoprostriedku. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na platobné Karty vydané pre fyzickéosoby – občanov.7.6.3. Vy ako Oprávnený držiteľ Karty znášate všetky straty súvisiace s neautorizovanýmitransakciami, ak boli zapríčinené Vaším p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ným konaním, úmyselným neplnenímjednej alebo viacerých Vašich povinností ako držiteľa Karty alebo v dôsledku Vašej hrubejnedbanlivosti.7.6.4. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré vzniknú Vám ako Oprávnenému držiteľovi Karty prezradením,sprístupnením alebo iným neoprávneným oznámením(a) PIN z dôv<strong>od</strong>ov na Vašej strane a/alebo nep<strong>od</strong>písaním Karty na p<strong>od</strong>pisovom prúžku;a/alebo(b) čísla Virtuálnej debetnej platobnej karty a Identifikátorov virtuálnej karty.


7.6.5. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y vzniknuté v dôsledku konania Vás ako Oprávneného držiteľaKarty v rozpore s týmito P<strong>od</strong>mienkami a/alebo našimi <strong>od</strong>porúčaniami ohľadom bezpečnostiKarty.7.6.6. Nez<strong>od</strong>povedáme za <strong>od</strong>mietnutie služieb Oprávneným držiteľom kariet z dôv<strong>od</strong>u neprijatiakariet Obch<strong>od</strong>níkom a za šk<strong>od</strong>y spôsobené Oprávnenému držiteľovi Karty priamo alebonepriamo okolnosťami, ktoré nastali nezávisle <strong>od</strong> našej vôle v súlade s ustanoveniami Obch<strong>od</strong>néhozákonníka, napr. <strong>od</strong>mietnutím alebo nesprávnym vykonaním autorizácie z dôv<strong>od</strong>uporuchy spracovateľského systému autorizačného centra, alebo telekomunikačnýchliniek, prerušením d<strong>od</strong>ávky elektrickej energie.7.6.7. Pri zneužití Karty s aplikáciou payWave a PayPass sme oprávnení (nie však povinní) poposúdení všetkých relevantných skutočností v prípade zneužitia tejto Karty kryť Vašu prípadnústratu vyplývajúcu z b<strong>od</strong>u 7.6.2. maximálne do 24 h<strong>od</strong>. pred ohlásením blokácie.Prípadné krytie nákladov sa vzťahuje výlučne na payWave a PayPass transakcie.7.7. Skončenie Zmluvy o PK7.7.1. Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, ustanovenia týchto P<strong>od</strong>mienok o skončení Zmluvy o účtea o zrušení vkladu sa primerane použijú aj na skončenie Zmluvy o PK.7.7.2. Zmluva o PK sa skončí aj:(a) zrušením a/alebo vrátením všetkých Kariet vydaných k Vášmu účtu alebo na Vašemenoalebo(b) neobnovením poslednej aktívnej Karty vydanej k Vášmu účtu alebo na Vaše meno.7.7.3. My ako aj Vy sme oprávnení kedykoľvek zrušiť Kartu alebo písomne vypovedať zmluvuo PK. Zmluva o PK zaniká dňom nasledujúcim po doručení výpovede alebo oznámeniao zrušení Karty.7.7.4. V prípade p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 7.7.3 Vám bude vrátená pomerná časť poplatku za nevyužité služby.Vrátenie poplatku sa vzťahuje iba na Karty vydané pre FO občanov.7.7.5. Pri zániku Zmluvy o PK sa p<strong>od</strong>písaním Zmluvy o PK zaväzujete vysporiadať všetky záväzkyplynúce z používania Kariet vydaných k Vášmu účtu a je potrebné, aby ste nám <strong>od</strong>ovzdalido 10 dní <strong>od</strong>o dňa zániku Zmluvy o PK, všetky aktívne Karty vydané k Vášmu účtu, okremvirtuálnej Karty. V opačnom prípade budú Karty zablokované na Vaše náklady.7.8. PK Maestro DOBRÝ ANJEL7.8.1. P<strong>od</strong>pisom Zmluvy o bežnom účte a požiadaním o vydanie Karty Maestro DOBRÝ ANJELdáva Majiteľ účtu banke ne<strong>od</strong>volateľný súhlas s inkasom vo výške 1 % z objemu transakciírealizovaných Kartou u obch<strong>od</strong>níka v SR aj v zahraničí v prospech nadácie DOBRÝ ANJEL,n. o. Výška zaúčtovanej transakcie (1 % z objemu transakcií) bude refundovaná z našejstrany v prospech účtu, ku ktorému je vydaná Karta Maestro DOBRÝ ANJEL. Kartu MaestroDOBRÝ ANJEL vydávame k VUB kontu – Flexiúčtu a k VUB kontu – Senior kontu.7.9. PK Bratislavská mestská karta7.9.1. Bratislavská mestská karta („ďalej aj „BMK“) znamená debetnú čipovú Kartu s PayPassaplikáciou, ktorej držiteľom môžete byť Vy, ak máte trvalý pobyt v Bratislave a ste staršíako 8 rokov.7.9.2. BMK je debetná neembosovaná platobná Karta s logom MAESTRO, s logom a bezkontaktnoufun kcionalitou PayPass a dopravnou aplikáciou pre použitie v MHD Bratislavaa u prípadných iných prepravcov, ktorí umožňujú aktiváciu BMK. Pre aktiváciu dopravnejfunkcionality je potrebné navštíviť predajňu Dopravného p<strong>od</strong>niku Bratislava, a.s., resp.iného prepravcu.7.9.3. Ak BMK zaznamená niekoľko za sebou nasledujúcich bezkontaktných transakcií PayPass,môžete byť vyzvaný na zadanie PIN-u, a to bez ohľadu na výšku platby za nákup.7.9.4 BMK je medzinár<strong>od</strong>ne akceptovaná platobná Karta u Obch<strong>od</strong>níkov označených logomMaestro. Realizácia bezkontaktných transakcií PayPass je umožnená u Obch<strong>od</strong>níkov označenýchlogom Maestro PayPass.7.9.5 Ak Vám bude použitím BMK umožnená transakcia nad rámec disponibilného zostatku naVašom účte, ste povinný sumu takejto transakcie nám vrátiť bez zbytočného <strong>od</strong>kladu.7.9.6 My nez<strong>od</strong>povedáme za nebankové aplikácie BMK (napr. dopravná aplikácia v MHD, aplikácievyužiteľné u partnerov Hlavného mesta SR Bratislava).7.9.7 My nez<strong>od</strong>povedáme za zľavy a akcie k BMK poskytované mestskými organizáciami a partnermiHlavného mesta SR Bratislava, Dopravným p<strong>od</strong>nikom Bratislava, a.s. (prípadne inýmiprepravcami).7.9.8. V prípade, že máte aktivovanú dopravnú funkcionalitu, stratu Karty BMK je potrebnéhlásiť aj v Dopravnom p<strong>od</strong>niku Bratislava, a.s., resp. u iných prepravcov, u ktorých ste siBMK aktivovali.7.9.9. Ustanovenia VOP platné pre Debetné platobné karty sa primerane vzťahujú aj na BMK,v prípade, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami časti 7.9 týchto VOP.7.10 PK EURO


8 – 24 alfanumerických znakov si volíte sám. Heslo si môžete kedykoľvek zmeniť. Nez<strong>od</strong>povedámeza dostupnosť informácií posielaných zabezpečene, pokiaľ zabudnete Heslo,ktoré ste si nastavili.8.3.7. Beriete na vedomie, že niektoré funkcionality využívané prostredníctvom nových aplikáciímôžu byť oproti službám NB obmedzené a limitované.8.3.8. My si vyhradzujeme právo automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami spracovaťprevádzkové údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie s Vami (napr. údaj o IPadrese) na účely predchádzania p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ov a ochranu našich a Vašich práv a oprávnenýchzáujmov.8.3.9. Beriete na vedomie, že pri vykonávaní transakcií musí byť stránka zabezpečená protokolomSSL (šifrovaním s dĺžkou kľúča 128 bit) a internetová adresa je https://nib.vub.sk. Pokiaľ niektorá z týchto p<strong>od</strong>mienok nie je splnená, v záujme bezpečnosti ochranyprístupu, nezadávajte Autentifikačné alebo Bezpečnostné prvky NB. Uvedenú skutočnosťje potrebné ihneď nahlásiť službe Kontakt.8.4. Bezpečnosť služieb NB8.4.1. V záujme predchádzania p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>nému získavaniu a zneužitiu údajov, ktoré sú predmetomochrany p<strong>od</strong>ľa Zákona o bankách a Zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvomp<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ných e-mailov (tzv. PHISHING), telefonátov neoprávnených osôb snažiacichsa vzbudiť dôveryh<strong>od</strong>nosť (tzv. VISHING) alebo p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ných internetových stránok (tzv.PHARMING) ste Vy povinný d<strong>od</strong>ržiavať nasledovné pravidlá:a) prihlasovať sa do Internet bankingu, Internet bankingu Plus a Private internet bankingulen z dôveryh<strong>od</strong>ného počítača, ktorý má pravidelne aktualizovaný antivírusovýa antispyware softvér.b) overiť bezpečnosť komunikácie a identitu webovej stránky Internet bankingu, Internetbankingu Plus a Private internet bankinguc) chrániť počítač pred vírusmi, šk<strong>od</strong>livým kódom a útokmi z Internetu. d) n e -<strong>od</strong>povedať na e-maily a telefonáty, v ktorých by <strong>od</strong> Vás ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcichsa za našich zamestnancov, žiadal o poskytnutie údajov chránených Zákonomo bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov alebo Autentifikačných a Bezpečnostnýchprvkov NB. O akýchkoľvek pokusoch o získanie Vašich údajov chránených Zákonomo bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov nás bez<strong>od</strong>kladne informujte.e) nespúšťať, resp. neotvárať neznáme prílohy a internetové <strong>od</strong>kazy obsiahnuté v telenevyžiadaných e-mailov a v e-mailoch <strong>od</strong> neznámych <strong>od</strong>osielateľov.f) venovať zvýšenú pozornosť p<strong>od</strong>ozrivým e-mailom. Tieto môžu v prvej chvíli vyzerať,že pochádzajú z dôveryh<strong>od</strong>ných zdrojov.g) neposielať a nevkladať údaje chránené Zákonom o bankách a Zákonom o ochraneosobných údajov na nezašifrované a nezabezpečené internetové stránky.8.4.2. Súhlasíte, aby sme pri využívaní Služieb NB použili na overenie Vašej totožnosti Autentifikačnéa Bezpečnostné prvky v nami stanovenej kombinácii p<strong>od</strong>ľa jednotlivej komunikačnejcesty NB. Sme oprávnení z bezpečnostných dôv<strong>od</strong>ov Vás vyzvať zmeniť si VašeAutentifikačné alebo Bezpečnostné prvky.8.4.3. Vy ako Majiteľ účtu pre poskytovanie Služieb NB ste oprávnený určiť osobu alebo osobyoprávnenú/né disponovať s Vašimi účtami. Prístupové práva k jednotlivým účtom a rozsahdisponovania s prostriedkami na týchto účtoch zadáte ako Majiteľ účtu na našom príslušnomtlačive, pre každého Disponenta samostatne alebo prostredníctvom nových aplikáciíSlužieb NB.8.4.4. Svoje Autentifikačné a Bezpečnostné prvky môžete zmeniť cez služby NB takto:(a) prostredníctvom Internet banking alebo Internet banking Plus pridelené PIN a Hesloa SMS autorizáciu;(b) prostredníctvom IVR pridelené PIN;(c) prostredníctvom Mobil banking (GSM) pridelené BPIN;(d) prostredníctvom Služby Kontakt SMS autorizáciu.8.4.5. Pri vykonávaní transakcií musí byť stránka zabezpečená protokolom SSL (šifrovaním s dĺžkoukľúča 128 bit) a internetová adresa je https://ib.vub.sk alebo https://nib.vub.sk (preprístup do novej aplikácie IB), na ktorú je možné sa prihlásiť cez Webové sídlo kliknutím naponuku Internet banking – Prihlásenie. Pokiaľ niektorá z týchto p<strong>od</strong>mienok nie je splnená,v záujme bezpečnosti ochrany prístupu, nezadávajte Autentifikačné alebo Bezpečnostnéprvky NB. Uvedenú skutočnosť je potrebné ihneď nahlásiť službe Kontakt.8.4.6. V záujme zabezpečenia ochrany prístupu cez Internet banking alebo Internet bankingPlus ste povinný si po prvom prihlásení zmeniť PIN a Heslo, ktoré sme Vám pridelili a Heslok úložisku kľúčov, ktoré ste uviedli v Zmluve o poskytovaní certifikačných služieb.8.4.7. V záujme zabezpečenia dôvernosti údajov, ktoré sú predmetom ochrany p<strong>od</strong>ľa Zákonao bankách a Zákona o ochrane osobných údajov, nikdy nepoužívajte služby Internet bankingalebo Internet banking Plus na verejne dostupných počítačoch (napr. internetovejkaviarni, na univerzitách, v hoteloch...). Banka nenesie z<strong>od</strong>povednosť za zneužitie Certifikátovv prípade používania služieb Internet banking, Internet banking Plus na verejnedostupných počítačoch.8.4.8. Autentifikačné a Bezpečnostné prvky NB je potrebné chrániť pred zneužitím, <strong>od</strong>cudzeníma je potrebné zamedziť prístup tretím osobám k týmto údajom. Vždy vykonajte všetky potrebnépreventívne opatrenia proti zneužitiu uvedených Autentifikačných a Bezpečnostnýchprvkov NB. Pravidlá bezpečnej práce s Internet bankingom sa nachádzajú priamo naprihlasovacej stránke v našom Internet bankingu.8.4.9. My Vás upozorňujeme, že Vás nikdy nebudeme žiadať o:a) zadanie viacerých pozícií z GRID karty naraz pri jednom prihlásení alebo potvrdenítransakcie,b) oznámenie alebo zadanie čísla Karty alebo PIN kódu ku Karte, zaslanie údajov chránenýchZákonom o bankách a Zákonom o ochrane osobných údajov prostredníctvome-mailu,c) aktívne oznámenie Autentifikačných a Bezpečnostných prvkov NB prostredníctvom telefonickéhohovoru.8.4.10. My Vás upozorňujeme, že žiadosť o zadanie viacerých Autentifikačných alebo Bezpečnostnýchprvkov NB môže byť základom phishingového útoku na Vás.8.4.11. Pri p<strong>od</strong>ozrení zo zneužitia Bezpečnostných alebo Autentifikačných prvkov ste povinnýbez<strong>od</strong>kladne požiadať o ich zablokovanie, prípadne zablokovanie služieb NB a o vydanienového PIN a Hesla alebo iných Bezpečnostných prvkov. O zablokovanie PIN a Hesla alebozrušenie a vrátenie Grid karty môžete požiadať na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom miestealebo zavolaním na službu Kontakt. Služby NB Vám môžeme <strong>od</strong>blokovať spravidla až povydaní nového PIN a Hesla. Za vydanie nového PIN a Hesla alebo Grid karty alebo inéhoBezpečnostného prvku zaplatíte poplatok p<strong>od</strong>ľa Cenníka.8.4.12. V prípade p<strong>od</strong>ozrenia z <strong>od</strong>cudzenia súkromného p<strong>od</strong>pisovacieho kľúča, ktorý je spolus Certifikátom uložený v úložisku certifikátov na diskete alebo čipovej karte, požiadajtebez<strong>od</strong>kladne o pozastavenie platnosti p<strong>od</strong>pisovacieho certifikátu prostredníctvom KC alebona ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste. P<strong>od</strong>mienkou pozastavenia platnosti certifikátucez Internet alebo službu Kontakt je, aby ste poznali Revokačné heslo a sériové číslacertifikátov. V prípade, že nepoznáte Revokačné heslo, môžete požiadať o pozastavenieplatnosti certifikátu výlučne na Obch<strong>od</strong>nom mieste predložením žiadosti o pozastavenieplatnosti certifikátu bez určenia Revokačného hesla.8.4.13. V prípade p<strong>od</strong>ozrenia zo zneužitia Grid karty môžete požiadať o jej zrušenie a vydanienovej Grid karty alebo o aktiváciu služby SMS autorizácia alebo o aktiváciu služby Internetbanking Plus a to na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste.8.4.14. Máte nami vymedzený počet po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusov o Vaše prihlásenie,ktorý je stanovený spoločne pre služby NB. Po ich vyčerpaní sa automaticky zablokujepoužitý Bezpečnostný alebo Autentifikačný prvok, v Kontaktnom centre bude s Vamiukončený hovor. O vydanie nových Bezpečnostných a Autentifikačných prvkov môžetepožiadať na ktoromkoľvek Obch<strong>od</strong>nom mieste alebo prostredníctvom KC.8.4.15. Po vyčerpaní limitovaného počtu pokusov o prihlásenie sa do IVR, budete automatickypresmerovaný do KC, kde sa budete môcť opäť pokúsiť o prihlásenie. V prípade vyčerpaniavymedzeného počtu pokusov o prihlásenie sa do KC Vám nebude umožnené disponovanies účtom.8.4.16. V prípade úspešného prihlásenia sa prostredníctvom služieb NB sa počet neúspešnýchpokusov anuluje.8.4.17. Ak máte aktivovanú službu Internet banking, môžete využívať zasielanie informácií elektronickoupoštou zabezpečene vo forme súborov archivovaných programom Win RARverzia 2.8 alebo PDF a ZIP v nových aplikáciach NB zabezpečených Heslom. Heslo si volítesám. Heslo si môžete kedykoľvek zmeniť. Nez<strong>od</strong>povedáme za dostupnosť informácií posielanýchzabezpečene, pokiaľ zabudnete Heslo, ktoré ste si nastavili.8.4.18. Ak máte aktivovaný kanál Internet banking Plus, ste povinný pri využívaní Služieb d<strong>od</strong>ržiavaťnasledovné:(a) používať Váš P<strong>od</strong>pisovací certifikát na p<strong>od</strong>pisovanie Vašich aktívnych transakcií Elektronickýmp<strong>od</strong>pisom a overovanie p<strong>od</strong>pisu;(b) vytvoriť si zálohu Vášho P<strong>od</strong>pisovacieho a Šifrovacieho certifikátu spolu s kľúčmi, ktoréVám boli vydané na diskete (softvérové certifikáty) na iné dátové médium (USB kľúč,CD), kvôli obmedzenej životnosti pôv<strong>od</strong>ného média. Záložné kópie musíte udržiavaťv tajnosti a chrániť pred zneužitím a nesmiete ich uložiť na pevný disk počítača;(c) používať Váš klientsky šifrovací certifikát na činnosti súvisiace so šifrovaním a dešifrovaníminformácií alebo potvrdení k Vašim aktívnym transakciám zasielaných na zvolenúe-mailovú adresu;(d) akceptovať rozdielnu výšku nami stanoveného denného limitu p<strong>od</strong>ľa typu vydanéhoCertifikátu; individuálny limit na deň pre Vás pre softvérový certifikát (na diskete)a individuálny limit na deň pre Vás pre hardvérový certifikát (na čipovej karte);(e) d<strong>od</strong>ržiavať ustanovenia p<strong>od</strong>mienok prevzatia, používania, obnovenia a pozastaveniaplatnosti alebo zneplatnenia certifikátu v zmysle pravidiel p<strong>od</strong>ľa zmluvy uzatvorenejmedzi nami a Vami o poskytovaní certifikačných služieb;(f) bez ohľadu na počet Vami aktivovaných služieb NB využívaných v prostredí Internetuplatí PIN, Heslo, Grid karta a služba SMS autorizácia pre všetky služby NB spoločne;(g) ostatné bezpečnostné opatrenia, ktoré sprístupníme Zverejnením.8.4.19. My si vyhradzujeme právo automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami spracovaťprevádzkové údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie s Vami (napr. údaj o IP adrese)na účely predchádzania p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ov a ochranu našich a Vašich práv a oprávnených záujmov.8.5. Z<strong>od</strong>povednosť za služby NB8.5.1. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y Vám spôsobené zneužitím Autentifikačných alebo Bezpečnostnýchprvkov NB, ak tieto údaje sprístupníte alebo boli z dôv<strong>od</strong>ov na Vašej stranesprístupnené tretej osobe. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré vzniknú vstupom inej osobydo prebiehajúceho telefonického spojenia KC a Vás prostredníctvom verejnej telefónnejsiete. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré vzniknú prítomnosťou inej osoby pri prihlasovanísa do služieb NB alebo pri potvrdzovaní Platobných príkazov zadávaných prostredníctvomslužieb NB.8.5.2. Prezradenie Autentifikačných alebo Bezpečnostných prvkov NB alebo akákoľvek manipulácias nimi vedúca k ich prezradeniu je považovaná za p<strong>od</strong>statné porušenie týchtoP<strong>od</strong>mienok, ktorá nám zakladá právo vypovedať Zmluvu o účte p<strong>od</strong>ľa článku 4 týchtoP<strong>od</strong>mienok.8.5.3. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>u spôsobenú sprístupnením a/alebo zneužitím P<strong>od</strong>pisovaciehoa Šifrovacieho certifikátu v prípade jeho uloženia na pevný disk Vášho počítača.8.5.4. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré Vám vzniknú z dôv<strong>od</strong>u porušenia technických zariadeníprevádzkovateľa technických zariadení alebo z dôv<strong>od</strong>u porušenia Vašich zmluvných vzťahovs prevádzkovateľom komunikačných technológií.8.5.5. Ak správy, ktoré Vám zasielame doh<strong>od</strong>nutým spôsobom (e-mail, fax) nie sú chránenévoči porušeniu ich dôvernosti, autenticity a integrity žiadnym technickým prostriedkoma ani šifrovaním budete ich považovať len za nezáväzné a výlučne Vy z<strong>od</strong>povedáte za ichochranu.8.5.6. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>y, ktoré Vám vzniknú na SIM karte, umožňujúcej aktívne prihláseniesa do siete operátorov GSM, a to <strong>od</strong> okamihu aktivácie bankovej aplikácie uloženejv SIM karte.8.5.7. Nezaručujeme, že pri využívaní Mobil bankingu (GSM) prostredníctvom prepojenia bankovejtechnológie s komunikačnými technológiami operátora siete GSM, dosiahneteštandardné a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie pre realizáciu svojejslužby. Uvedené platí aj v oblastiach, ktoré sú registrované ako pokryté príslušným rádiotelefonickýmsignálom operátora.8.5.8. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>u, ktorá Vám pri využívaní služieb NB vznikne v dôsledku neuskutočneného,neskorého, chybného doručenia upozornenia prostredníctvom krátkej textovejsprávy alebo emailu ako dôsledku poruchy, opravy, údržby, reštrukturalizácie a rozšíreniaverejnej siete GSM, alebo jej časti, prípadne ako dôsledok prekročenia kapacitnej medze.8.5.9. Tiež nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>u, ktorá vznikla v dôsledku Vášho konania v rozpore s ustanoveniamitýchto P<strong>od</strong>mienok.8.5.10. Ustanovenia o z<strong>od</strong>povednosti p<strong>od</strong>ľa tohto článku v žiadnom ohľade neobmedzujú a aninevylučujú ktorékoľvek iné ustanovenia o z<strong>od</strong>povednosti p<strong>od</strong>ľa týchto p<strong>od</strong>mienok.8.6. Služby NBTento článok sa týka Vás, ktorí ešte nepristupujete do služieb NB prostredníctvom nových aplikáciíSlužieb NB. Ustanovenia článkov 8.4. a 8.5. sa naďalej vzťahujú aj na Vás, ktorí ešte nepristupujetedo služieb NB prostredníctvom nových aplikácií.8.6.1. Mobil banking (GSM)8.6.1.1. Technickou p<strong>od</strong>mienkou poskytnutia služby Mobil banking (GSM) je aktivovaný mobilnýtelefón v sieti GSM umožňujúci využívať službu SIM Toolkit a SIM kartu s bankovou aplikáciouna prijímanie krátkych správ.8.6.1.2. Správy o účte určené v Zmluve o NB Vám doručíme formou krátkej správy cez mobilnýtelefón.8.6.1.3. Informácie o zostatku na Vašom účte Vám doručíme (v prípade, že máte s nami doh<strong>od</strong>nutéautomatické zasielanie informácií o zostatku na Vašom účte) v ranných h<strong>od</strong>inách zapredpokladu, že máte mobilný telefón prihlásený do siete GSM. Váš mobilný operátoruchováva správy limitovaný počet h<strong>od</strong>ín.8.6.1.4. Pri využívaní Mobil bankingu (GSM) používate BPIN.


8.6.2. Internet banking8.6.2.1. Technickou p<strong>od</strong>mienkou využívania služby Internet banking je Vaše funkčné pripojenie doInternetu prostredníctvom aplikácie, ktorá vyhovuje technickým parametrom tejto NB služby.8.6.2.2. Pri využívaní Internet banking používate nami definovanú kombináciu ID, PIN, Viamo PIN,Heslo a SMS autorizáciu a/alebo Grid kartu.8.6.2.3. Aktiváciu služby Viamo iniciujete sám na portáli služby Viamo – www.viamo.sk. P<strong>od</strong>mienkyposkytovania služby Viamo sú uvedené v „Špeciálnych obch<strong>od</strong>ných p<strong>od</strong>mienkach poskytovaniaslužby Viamo Platiteľ VÚB bankou, a.s.“, Pri využívaní Viamo používate ako Bezpečnostnýprvok Viamo PIN.8.6.3. Internet banking Plus8.6.3.1. Technickou p<strong>od</strong>mienkou využívania služby Internet banking Plus je funkčné Vaše pripojeniena Internet prostredníctvom aplikácie, ktorá vyhovuje technickým parametrom tejto NBslužby.8.6.3.2. Internet banking Plus je p<strong>od</strong>porovaný pre webové aplikácie iba v prostredí operačného systémuWindows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP.8.6.3.3. Prostredníctvom Internet bankingu Plus získate informácie v rozsahu, v akom Vám ich poskytujemev reálnom čase pri Vašom funkčnom sieťovom spojení s nami a možnosť autorizovaťtransakcie prostredníctvom elektronického p<strong>od</strong>pisu za <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> vydania Certifikátovnami ako certifikačnou autoritou p<strong>od</strong>ľa právnych predpisov. Certifikáty môžeme vydaťna čipovej karte alebo inom dátovom nosiči.8.6.3.4. Pri využívaní Internet banking Plus používate nami definovanú kombináciu ID, PIN, ViamoPIN, Heslo, Certifikáty, Heslo k úložisku kľúčov (pri elektronickom p<strong>od</strong>pise a otváraní šifrovanýche-mailových potvrdeniek). Ak ste Disponentom k iným účtom, môžete používať aj Gridkartu, alebo SMS autorizáciu.8.6.3.5. Aktiváciu služby Viamo iniciujete sám na portáli služby Viamo – www.viamo.sk. P<strong>od</strong>mienkyposkytovania služby Viamo sú uvedené v „Špeciálnych obch<strong>od</strong>ných p<strong>od</strong>mienkach poskytovaniaslužby Viamo Platiteľ VÚB bankou, a.s.“, Pri využívaní Viamo používate ako Bezpečnostnýprvok Viamo PIN.8.6.4. Služba Kontakt8.6.4.1. Služba Kontakt zahŕňa KC a IVR.8.6.4.2. Technickou p<strong>od</strong>mienkou využívania KC je funkčný telefónny aparát verejnej telefónnej sietes tónovou voľbou, alebo prevádzkovateľa mobilnej siete.8.6.4.3. Technickým predpokladom využívania IVR je telefónny aparát s tónovou voľbou. V prípade,že telefónny aparát neumožňuje tónovú voľbu, budete automaticky spojený s operátoromKC.8.6.4.4. Pri využívaní IVR sa riadite inštrukciami, ktoré sú nahrané priamo do automatického hlasovéhosystému (IVR).8.6.4.5. Pri využívaní služby Kontakt používate ID, PIN, Heslo, Grid kartu a/alebo SMS autorizáciu akslužbu Kontakt využívate prostredníctvom KC. Ak službu Kontakt využívate prostredníctvomIVR používate ID a PIN.8.6.5. Prevádzka služieb NB8.6.5.1. Beriete na vedomie, že správy v prípade Mobil bankingu (GSM), Internet bankingu a Internetbankingu Plus sú <strong>od</strong>ovzdávané sprostredkovane, prostredníctvom prevádzkovateľovkomunikačných technológií a súhlasíte s týmto spôsobom výmeny správ.8.6.5.2. Služby prostredníctvom NB sú Vám prístupné nepretržite v rozsahu 24 h<strong>od</strong>ín denne, 7 dnív týždni s výnimkou <strong>od</strong>stávok, na ktoré Vás vrátane ich predpokladaného trvania upozornímevopred Zverejnením.8.6.5.3. Beriete na vedomie, že jedn<strong>od</strong>uchý Platobný príkaz s budúcim dňom splatnosti alebotrvalý Platobný príkaz cez NB sa v deň jeho zadania platby nedá cez NB <strong>od</strong>volať. Zmeniťpovolené údaje v takomto Platobnom príkaze alebo ho <strong>od</strong>volať môžete v najbližšíBankový pracovný deň, najneskôr deň pred jeho splatnosťou. Platobný príkaz s budúcousplatnosťou, ktorá pripadne na prvý Bankový pracovný deň po nepracovnom dni nie jemožné <strong>od</strong>volať ani meniť cez nepracovné dni, ktoré predchádzajú splatnosti.8.6.5.4. Beriete na vedomie, že jedn<strong>od</strong>uché Platobné príkazy zadané do 24.00 h<strong>od</strong>. so splatnosťouaktuálneho kalendárneho dňa a realizované v rámci VÚB, a.s., sú transformované narýchle platby (RP – VUB) za <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> dostatku finančných prostriedkov na ich zrealizovaniea sú spracované online.8.6.5.5. Beriete na vedomie, že počas pracovných dní v čase <strong>od</strong> 20.00 h<strong>od</strong>. do približne 3.00 h<strong>od</strong>.nasledujúceho dňa sú cez Nonstop banking dostupné iba vybrané služby.8.6.5.6. Beriete na vedomie, že platby sa v čase <strong>od</strong> 00.00 h<strong>od</strong>. do 7.00 h<strong>od</strong>. netransformujúna rýchle platby, okrem platieb zadávaných prostredníctvom služby e-Platby VÚB, službyKontakt, investovania do p<strong>od</strong>ielových fondov a splátky kreditnej Karty.8.6.5.7. Výšku limitu pre disponovanie s účtom prostredníctvom NB Vám oznamujeme Zverejnením.Obmedzenie p<strong>od</strong>ľa predchádzajúcej vety neplatí pre transakcie medzi Vašimi účtami,ktoré sme zriadili a vedieme pre Vás ako Majiteľa účtu a pre investovanie do p<strong>od</strong>ielovýchfondov alebo portfólií VÚB Asset Management a zahraničných p<strong>od</strong>ielových fondov. Výškalimitu pre disponovanie s účtom je stanovená v EUR alebo jej ekvivalent v CM (aktuálnymkurzom v čase transakcie) na osobu (Majiteľ účtu alebo Disponent), na deň, a na Bezpečnostnýprvok. Výška denných limitov stanovených na jednotlivých bezpečnostných prvkochsa nesčítava. Vami používaný bezpečnostný prvok, ktorý má najvyšší limit, je Vašimdenným limitom. Sme oprávnení z dôv<strong>od</strong>u zmeny oh<strong>od</strong>notenia Vášho rizikového profilujednostranne meniť výšku Vášho denného limitu.9. REKLAMAČNÝ PORIADOK9.1. Vaše p<strong>od</strong>nety týkajúce sa správnosti a kvality nami poskytovaných Služieb na základeVami p<strong>od</strong>anej reklamácie riešime p<strong>od</strong>ľa a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, pokiaľnie je v týchto P<strong>od</strong>mienkach stanovené inak.9.2. Reklamačný poriadok sme oprávnení kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, o čomVás informujeme Zverejnením.9.3. Pri uplatňovaní akejkoľvek reklamácie (ako aj reklamácie Služby poskytnutej prostredníctvomNonstop bankingu) ste povinný uviesť základné identifikačné údaje, (t. j. meno,priezvisko alebo obch<strong>od</strong>né meno, r<strong>od</strong>né číslo alebo identifikačné číslo, adresa alebo sídloa p<strong>od</strong>pis Vás ako p<strong>od</strong>ávateľa reklamácie alebo osoby oprávnenej konať v tejto veci).9.4. Reklamácie môžete predkladať ústne a písomne na Obch<strong>od</strong>ných miestach, písomne naadrese: VÚB, a.s., <strong>od</strong>delenie Riešenie p<strong>od</strong>netov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,telefonicky prostredníctvom služby Kontakt alebo elektronickou poštou prostredníctvomWebového sídla www.vub.sk formou Kontaktného formulára. O výsledku vybaveniareklamácie Vás budeme informovať písomne alebo jedným zo spôsobov, akým <strong>od</strong> Vásreklamáciu prijímame (t. j. osobne, písomne, telefonicky, prostredníctvom elektronickejpošty) najneskôr do 30 kalendárnych dní. Spôsob komunikácie medzi Vami a nami uvedenýv predchádzajúcej vete použijeme aj na potvrdenie o prijatí reklamácie.9.5. Uplatniť reklamáciu p<strong>od</strong>ľa vyššie uvedeného môžete Vy, alebo inak Oprávnená osoba.9.6. My Vám potvrdíme prebratie reklamácie, jej obsah, spôsob a lehotu jej vybavenia, a to ajvtedy, ak nevyhovieme reklamácii v celom rozsahu už pri jej p<strong>od</strong>aní.9.7. Reklamačný poriadok na riešenie sporov z platobného styku9.7.1. V zmysle Zákona č. 429/2009 Z. z. o platobných službách, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskehozákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydávametento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje naše práva a povinnosti ako poskytovateľaplatobných služieb a Vás ako používateľa platobných služieb, teda platiteľa, resp. príjemcufinančných prostriedkov pri riešení reklamácií a sporov pri poskytovaní platobných služieb.Týmto Reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti uvedené v zmluvnýchobch<strong>od</strong>ných p<strong>od</strong>mienkach. Pri používaní platobných služieb sú účastníci povinní konaťtak, aby nedošlo k zneužitiu poskytnutej dôvery a k ohrozeniu alebo vzniku akejkoľvekujmy zúčastneného zmluvného partnera.9.7.2. Predmetom reklamácie nie je Vaša písomná žiadosť o identifikáciu platiteľa, resp. príjemcu,žiadosť o vrátenie hladkej platby na Váš p<strong>od</strong>net ako klienta – platiteľa, žiadosťo kópiu dokladu platobného príkazu, vyžiadanie náhradného výpisu z účtu/konta, žiadosťo prešetrenie alebo Vaša žiadosť o doplnenie údajov o platiteľovi, resp. príjemcovi, alebošpecifikácia prev<strong>od</strong>u, žiadosť o prešetrenie očakávanej hladkej platby zo zahraničia a ďalšiežiadosti informačného charakteru, ktorých predmetom nie je námietka proti správnostia kvalite služieb vykonaného prev<strong>od</strong>u.9.7.3. Vy ste povinný k reklamácii priložiť všetky doklady (fotokópie) o vykonaní prev<strong>od</strong>u preukazujúceVami tvrdené skutočnosti. V prípade potreby sme oprávnení s cieľom získaťdoplňujúce informácie k reklamácii telefonicky alebo iným spôsobom Vás kontaktovaťa požiadať Vás o písomné doplnenie p<strong>od</strong>kladov (prípadne porovnanie originálov s fotokópiami).9.7.4. My rozh<strong>od</strong>neme o oprávnenosti reklamácie bez zbytočného <strong>od</strong>kladu.9.7.5. Celkové vybavenie reklamácie pri našich službách a pr<strong>od</strong>uktoch nebude trvať viac ako 30kalendárnych dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov, o čom Vás budemeinformovať v rámci 30 dňovej lehoty. Konečný výsledok rozh<strong>od</strong>nutia o oprávnenosti reklamácieVám oznámime.9.7.6. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie, vrátane jej príloh a s predložením reklamácieznášate Vy ako klient, ktorý reklamáciu uplatňuje. V prípade, že My zaviníme chybuv zúčtovaní prev<strong>od</strong>u a z Vášho účtu nie je možné vykonať opravné účtovanie, nie je týmdotknuté naše právo na náhradu šk<strong>od</strong>y a vyrovnanie bezdôv<strong>od</strong>ného obohatenia.9.7.7. Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť.9.7.8. Za porušenie povinností pri poskytovaní platobných služieb nie sme z<strong>od</strong>povední My, akpreukážeme, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi z<strong>od</strong>povednosťalebo postupom p<strong>od</strong>ľa osobitného predpisu.9.7.9. Nez<strong>od</strong>povedáme za neúspešné vykonanie platobnej operácie dôsledku chybných, neúplnýchalebo nepresných údajov uvedených v Platobnom príkaze.9.7.10. Nez<strong>od</strong>povedáme pri cezhraničných prev<strong>od</strong>och za oneskorené pripísanie prostriedkov naúčet príjemcu v inej banke zapríčinené inou bankou.9.7.11. Z reklamácie Vami p<strong>od</strong>anej musí byť zrejmé, kto ju p<strong>od</strong>áva. Musí obsahovať meno, priezviskoalebo obch<strong>od</strong>né meno, r<strong>od</strong>né číslo/identifikačné číslo, adresu alebo sídlo a p<strong>od</strong>pisVás ako p<strong>od</strong>ávateľa reklamácie alebo osoby oprávnenej konať za p<strong>od</strong>ávateľa reklamácie,predmet reklamácie a čoho sa Vy ako p<strong>od</strong>ávateľ reklamácie domáhate. Bez uvedenejidentifikácie Vás, ako p<strong>od</strong>ávateľa reklamácie, budeme túto reklamáciu považovať za anonymnúa nie sme povinní ju prešetriť, ani Vás informovať o výsledku prípadného šetrenia.Reklamácia musí byť p<strong>od</strong>aná pri d<strong>od</strong>ržaní lehôt stanovených v tomto Reklamačnom poriadku.9.7.12. Môžete nám oznámiť nevykonanie alebo chybné vykonanie autorizovanej platobnej operáciealebo vykonanie neautorizovanej platobnej operácie a uplatniť si nárok na zjednanienápravy u nás najneskôr do 13 mesiacov <strong>od</strong> jej pripísania alebo <strong>od</strong>písania na účte.9.7.13. Máte právo predložiť nám reklamáciu v prípade, ak máte pochybnosti o správnosti a kvalitevykonania prev<strong>od</strong>u.9.7.14. Máte nárok na náhradu šk<strong>od</strong>y a vrátenie bezdôv<strong>od</strong>ného obohatenia za nevykonanú alebochybne vykonanú autorizovanú platobnú operáciu alebo neautorizovanú platobnú operáciuv zmysle § 9, § 11, § 22 (<strong>od</strong>st.7), § 23 a v súvislosti s opravným účtovaním p<strong>od</strong>ľa § 9,§11 a § 22 Zákona o platobných službách.9.7.15. Pri chybnej realizácii cezhraničného prev<strong>od</strong>u z našej viny po uplynutí dňa valuty mátenárok sa rozh<strong>od</strong>núť, či bude prev<strong>od</strong> znovu vykonaný alebo Vám bude vrátený na účetopravným zúčtovaním.10. SPOLOČNÉ USTANOVENIA10.1. Doručovanie písomností10.1.1. Písomnosti doručujeme osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými komunikačnýmimédiami (fax, e-mail alebo iné elektronické médium) na nám posledne Vamioznámenú adresu.10.1.2. Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené ich <strong>od</strong>ovzdaním do Vašichrúk, alebo splnomocnenej osoby, čo nám písomne potvrdíte.10.1.3. Pri doručovaní písomností poštou sa písomnosti považujú za doručené v tuzemsku tretídeň po ich <strong>od</strong>oslaní a v cudzine siedmy deň po ich <strong>od</strong>oslaní.10.1.4. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené tretí deň po ich <strong>od</strong>ovzdaní.10.1.5. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa naša zásielka vráti ako nedoručiteľná, a top<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>ov 10.1.2. až 10.1.4., ak bola <strong>od</strong>oslaná na posledne Vami oznámenú adresu.10.1.6. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačeniasprávy o ich úspešnom <strong>od</strong>oslaní. Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailualebo iným elektronickým médiom sa považujú za doručené deň po ich <strong>od</strong>oslaní, ak nie jepreukázaný skorší/ iný termín doručenia.10.1.7. Ste povinný nás informovať o nedoručení dokumentov akéhokoľvek druhu, ktorých doručeniesa očakáva, najmä dokumentov doručovaných elektronickými prostriedkami, v opačnomprípade nez<strong>od</strong>povedáme za prípadné šk<strong>od</strong>y spôsobené takýmto nedoručením.10.2. Uzatváranie obch<strong>od</strong>ov elektronickými prostriedkamia) Zákon o finančných službách na diaľku10.2.1. Tieto <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>, ak na ne Zmluva <strong>od</strong>kazuje a sú súčasťou Zmluvy považujeme v zmyslezákona o finančných službách na diaľku pri Zmluvách na diaľku za Rámcovú zmluvu prevznik, zmenu alebo zánik záväzkových vzťahov k bankovým pr<strong>od</strong>uktom, ku ktorým sa tietoP<strong>od</strong>mienky vzťahujú (napr. Bežné účty, Vkladové účty, VUB kontá, služby NB, Platobnéslužby, Karty, Povolené prečerpanie a p<strong>od</strong>obne).10.2.2. Zmluva je uzavieraná na diaľku, ak My a Vy uzatvárame Zmluvu výlučne prostredníctvomprostriedkov diaľkovej komunikácie najmä, avšak nielen prostredníctvom elektronickej pošty,telefónu, internetu, faxu, adresného listu, ponukového katalógu bez súčasnej fyzickejprítomnosti nás a/alebo Vás. Zmluva je uzavieraná na diaľku aj v prípade ak Vy z vlastnejvôle spätne reagujete na našu marketingovú komunikáciu, napríklad vyplnením alebo


p<strong>od</strong>písaním žiadostí, formulárov, návrhov Zmlúv a ich <strong>od</strong>oslaní nám. Takáto spätná reakciasa zároveň považuje za Vašu žiadosť alebo súhlas uzatvoriť s nami Zmluvu, pokiaľ sanepreukáže opak.10.2.3. Zmluvu s Vami uzatvárame na dobu neurčitú, pričom táto Zmluva nadobúda platnosťa účinnosť vyjadrením Vášho jasného a zrozumiteľného súhlasu prostriedkami diaľkovejkomunikácie. Po uzavretí zmluvy na diaľku Vám vyhotovíme a poštou bez zbytočného<strong>od</strong>kladu zasielame zmluvu v listinnej p<strong>od</strong>obe alebo na trvanlivom médiu.10.2.4. Ak sme My a Vy uzatvorili Zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,tak Vy máte právo <strong>od</strong> Zmluvy <strong>od</strong>stúpiť bez uvedenia dôv<strong>od</strong>u a bez sankcií p<strong>od</strong>ľaZákona o finančných službách na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní <strong>od</strong> uzatvoreniaZmluvy, za predpokladu, že do uplatnenia práva na <strong>od</strong>stúpenie <strong>od</strong> Zmluvy Vám ešte nebolaposkytnutá Služba a My sme splnili informačné povinnosti p<strong>od</strong>ľa Zákona o finančnýchslužbách na diaľku, inak v lehote 14 kalendárnych dní <strong>od</strong>o dňa d<strong>od</strong>atočného splneniainformačných povinností nami p<strong>od</strong>ľa Zákona o finančných službách na diaľku.10.2.5. Oznámenie o <strong>od</strong>stúpení p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 10.2.4. nám doručujete na adresu: Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava 25, pokiaľ Vám neoznámime inú adresu, alebo prostredníctvom službyKontakt, ak ju máte zriadenú.10.2.6. Vy ste v lehotách p<strong>od</strong>ľa Zákona o finančných službách na diaľku povinný bez zbytočného<strong>od</strong>kladu po <strong>od</strong>oslaní oznámenia o <strong>od</strong>stúpení na vlastné náklady nám vrátiť všetko, čo smeVám poskytli.b) Spôsob uzatvárania obch<strong>od</strong>ov elektronickými prostriedkami10.2.7. PredmetPredmetom tejto doh<strong>od</strong>y medzi Nami a Vami a Vášho súhlasu je spôsob uzatvárania záväzkovýchvzťahov (ďalej aj bankových obch<strong>od</strong>ov) pomocou elektronických prostriedkova spôsob Vašej identifikácie s využitím identifikačných prvkov jedinečne Vám pridelených.10.2.8. Bankové pr<strong>od</strong>uktySpôsob elektronického uzatvárania bankových obch<strong>od</strong>ov sa vzťahuje naa) depozitné pr<strong>od</strong>ukty – Bežný účet, Vkladový účet, Sporiaci účet, Karta;b) úverové pr<strong>od</strong>ukty, ktoré nie sú zabezpečené zabezpečovacím prostriedkom (ako napr.záložné právo, ručiteľské vyhlásenie, zmluvná pokuta, zabezpečovací prev<strong>od</strong> právaa p<strong>od</strong>.) – Spotrebiteľský úver, Kreditná Karta, Povolené prečerpanie na bežnom účtea iné nezabezpečené úverové pr<strong>od</strong>ukty;c) investičné pr<strong>od</strong>ukty – P<strong>od</strong>ielové listy správcovskej spoločnosti, Cenné papiere;d) poistné pr<strong>od</strong>ukty – ktoré ponúkame samostatne alebo ich sprostredkovávame k inýmbankovým pr<strong>od</strong>uktom.10.2.9 Bezpečnostné prvkyVy sa týmto zaväzujete, že budete využívať pri uzatváraní bankových obch<strong>od</strong>ov elektronickýmiprostriedkami Nami definované a poskytnuté bezpečnostné prvky.10.2.10. Spôsob uzatvorenia obch<strong>od</strong>u (<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>, internet, telefón)a) P<strong>od</strong>mienky – p<strong>od</strong>mienkou uzatvárania bankových obch<strong>od</strong>ov elektronickými prostriedkamip<strong>od</strong>ľa pravidiel týmto stanovených je mať zriadené služby Nonstop banking(NB) a pridelené Autentifikačné prvky (AP) a Bezpečnostné prvky (BP). Súhlasíte, žebankový obch<strong>od</strong> uzatvorený elektronickými prostriedkami prostredníctvom NB budemevzájomne považovať za uzatvorený po splnení náležitostí stanovených Zákonomo elektronickom obch<strong>od</strong>e a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službáchna diaľku.b) Postup uzatvorenia bankového obch<strong>od</strong>u prostredníctvom internetu– identifikácia Klienta stanovenými Bezpečnostnými prvkami;– vykonanie informačných povinností pred uzatvorením zmluvy potrebných na jejuzatvorenie, najmä k subjektu zmluvnej strany obch<strong>od</strong>u, bankového pr<strong>od</strong>uktu, obch<strong>od</strong>nýchp<strong>od</strong>mienok, prípadne predzmluvných formulárov a p<strong>od</strong>.;– zaslanie (opätovnom zaslaní) návrhu textu zmluvy k bankovému obch<strong>od</strong>u;– umožnenie opráv chýb a uloženie textu zmluvy (u Nás a u Vás) a obch<strong>od</strong>ných p<strong>od</strong>mienok,ktoré budú počas trvania zmluvy Vám k dispozícii a dostupné;– autorizácia bankového obch<strong>od</strong>u stanoveným BP (napr. SMS autorizáciou a p<strong>od</strong>.);– vyjadrenie Vášho jednoznačného súhlasu s bankovým obch<strong>od</strong>om stanoveným spôsobom;– informovanie o možnosti <strong>od</strong>stúpenia <strong>od</strong> zmluvy a finančných dôsledkoch tohto<strong>od</strong>stúpenia (so sankciou, bez sankcie);– ponúknutie komunikačného jazyka na uzatvorenie zmluvy.c) Postup uzatvorenia bankového obch<strong>od</strong>u prostredníctvom telefónu– identifikácia Klienta prostredníctvom pridelených BP;– vykonanie informačných povinností pred uzatvorením zmluvy potrebných na jejuzatvorenie, najmä k subjektu zmluvnej strany,bankového pr<strong>od</strong>uktu, obch<strong>od</strong>nýchp<strong>od</strong>mienok a p<strong>od</strong>.;– zoznámenie sa s obsahom samotnej zmluvy;– vyjadrenie Vášho jednoznačného súhlasu s bankovým obch<strong>od</strong>om;– zaslanie Vám na adresu dokumentácie k bankovému obch<strong>od</strong>u (zmluva, obch<strong>od</strong>né<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> a p<strong>od</strong>.) v listinnej p<strong>od</strong>obe alebo na trvanlivom médiu bezprostredne pouzatvorení zmluvy;– informovanie o možnosti <strong>od</strong>stúpenia <strong>od</strong> zmluvy a o finančných dôsledkoch tohto<strong>od</strong>stúpenia (so sankciou, bez sankcie).c) Váš súhlas s elektronickým spôsobom uzatvárania zmlúv10.2.11.Akceptovaním p<strong>od</strong>mienok uvedených v b<strong>od</strong>e 10.2.9. potvrdzujete, že so spôsobom uzatváraniabankových obch<strong>od</strong>ov na vymenované pr<strong>od</strong>ukty v b<strong>od</strong>e 10.2.8. a s potvrdzovanímich vzniku, prípadných zmien alebo zániku súhlasíte a považujete ich za platne uzavretéa účinné v zmysle príslušných zákonov alebo iných noriem. Súčasne potvrdzujete, že o poskytnutietakýchto služieb a o uzatvorenie bankových obch<strong>od</strong>ov na vymenované pr<strong>od</strong>uktyprostredníctvom elektronických prostriedkov ste požiadali, vrátane plnenia informačnýchpovinností s tým súvisiacich. Zároveň potvrdzujete, že stanovenie Vašej identifikácie pre účelyuzatvárania bankových obch<strong>od</strong>ov elektronic kými prostriedkami p<strong>od</strong>ľa týchto p<strong>od</strong>mienokpovažujete za dostatočnú, jedinečnú a úplnú na uzatvorenie bankového obch<strong>od</strong>u na pr<strong>od</strong>uktyvymenované v b<strong>od</strong>e 10.2.8.10.2.12.Akceptovaním p<strong>od</strong>mienok uvedených v b<strong>od</strong>e 10.2. potvrdzujete, že ak budú zrušené službyNB a uzatvárania bankových obch<strong>od</strong>ov elektronickými prostriedkami z Vašej alebo našejstrany, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť záväzkových vzťahov, ktoré už takýmtospôsobom vznikli a sú platné.10.3. Overovanie listín10.3.1. Máme právo požadovať <strong>od</strong>pisy listín a p<strong>od</strong>pisy na listinách osvedčené notárom alebo inýmorgánom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.10.3.2. Máme právo požadovať vyhotovenie úradných prekladov do slovenského jazyka na Vašenáklady tých cudzojazyčných listín prípadne zmlúv, ktorých predloženie požadujeme.10.3.3. Máme právo požadovať, aby zahraničné listiny vydané alebo overené súdmi a úradmiv cudzine, ktorých predloženie požadujeme, boli opatrené predpísanými overeniami v rozsahulegalizačnej doložky, superlegalizačnej doložky alebo apostille.10.3.4. Dostatočnosť a dôveryh<strong>od</strong>nosť listín Vami predkladaných s cieľom preukázať Vaše oprávneniekonať a Vami tvrdené skutočnosti sme oprávnení primerane overiť alebo posúdiťp<strong>od</strong>ľa vlastného uváženia.10.4. Vyhlásenia banky10.4.1. My sa zaväzujeme spoplatniť Vám ako spotrebiteľovi platobné služby alikvotne, tzn. za dniposkytovania platobnej služby vrátane dňa jej zrušenia.10.4.2. My sa zaväzujeme poskytnúť Vám súčinnosť pri p<strong>od</strong>aní žiadosti o presun účtu p<strong>od</strong>ľaZáväzného postupu bánk pri presune bežného účtu. Prípady uvedené v b<strong>od</strong>och 4.13.1a 4.14 sú dôv<strong>od</strong>om pre <strong>od</strong>mietnutie Vašej žiadosti o presun bežného účtu z našej strany.10.5. Vyhlásenia klienta10.5.1. Všeobecné vyhláseniaVy ku dňu p<strong>od</strong>písania ktorejkoľvek a každej zmluvy, ktorej prílohou sú tieto P<strong>od</strong>mienkya časť ktorej je upravená týmito P<strong>od</strong>mienkami alebo vykonania akéhokoľvek úkonu vovzťahu k nám vyhlasujete v náš prospech, že:(a) ste spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;(b) zmluvy alebo úkony p<strong>od</strong>ľa vyššie uvedeného sú pre Vás platné a povinnosti z nichvyplývajúce sú pre Vás záväzné;(c) p<strong>od</strong>písanie zmluvy alebo vykonanie úkonov p<strong>od</strong>ľa vyššie uvedeného alebo plneniepovinností z nich nie je a nebude v rozpore so žiadnym právnym predpisom aleboiným dokumentom, ktorým ste viazaný;(d) osoby Vami uvedené v P<strong>od</strong>pisom vzore, osoby Vami splnomocnené alebo osoby Vamiurčené na disponovanie s účtom a/alebo nakladanie s vkladom sú oprávnené konaťvo Vašom mene a spôsobom uvedeným vo vyššie uvedených dokumentoch;(e) každá Vami poskytnutá informácia alebo predložený dokument je ku dňu jej/jehoposkytnutia alebo jej/jeho predloženia úplná/ý, pravdivá/ý a aktuálna/y;(f) neopomenuli ste nám poskytnúť žiadnu informáciu a/alebo predložiť dokument, ktorýchposkytnutie a/alebo predloženie by spôsobilo, že iná Vami poskytnutá informáciaa/alebo Vami predložený dokument je zavádzajúci v p<strong>od</strong>statnom ohľade.10.5.2. Vaše vyhlásenia p<strong>od</strong>ľa Zákona o bankách10.5.2.1.Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnostiP<strong>od</strong>písaním Zmluvy vyhlasujete, že všetky finančné prostriedky použité na vykonanie Bankovýchobch<strong>od</strong>ov sú Vašim vlastníctvom a Bankové obch<strong>od</strong>y vykonávate na vlastný účet.Ak použijete na vykonanie Bankového obch<strong>od</strong>u finančné prostriedky nad sumu stanovenúZákonom o bankách alebo inými právnymi predpismi vo vlastníctve inej osoby a/alebo ak vykonáte Bankový obch<strong>od</strong> na účet inej osoby, je potrebné, aby ste nám predložiliv primeranej lehote vopred písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, r<strong>od</strong>néhočísla alebo dátumu nar<strong>od</strong>enia a adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo obch<strong>od</strong>néhomena/názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej vlastníctvom súprostriedky a/alebo na účet ktorej je obch<strong>od</strong> vykonaný, pričom doložíte aj písomný súhlasdotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obch<strong>od</strong> a/alebo na vykonanietohto obch<strong>od</strong>u na jej účet.10.5.2.2.Vy ako osoba s osobitným vzťahom k námPri p<strong>od</strong>pise zmluvy ste povinný vyhlásiť, či ste alebo nie ste osobou s osobitným vzťahomp<strong>od</strong>ľa Zákona o bankách a v prípade ak ste osobou s osobitným vzťahom k banke, berietena vedomie povinnosť poskytnúť nám všetky potrebné informácie na preverenie tejtoskutočnosti. Ak ste osobou s osobitným vzťahom k nám, potom platia pre Vaše Bankovéobch<strong>od</strong>y s nami osobitné postupy. V prípade zistenia nepravdivosti tohto vyhlásenia ste sivedomý, že zmluvy o Vašich vkladoch sa stávajú neplatné alebo poskytnutý úver sa stávaokamžite splatný ku dňu, kedy sme sa dozvedeli o nepravdivosti týchto údajov, vrátanesplatnosti úrokov za celú doh<strong>od</strong>nutú dobu úveru.10.5.2.3. Informačné povinnostiP<strong>od</strong>písaním Zmluvy vyhlasujete, že ste z našej strany boli pred uzatvorením bankovéhoobch<strong>od</strong>u informovaný o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby a o výške a splatnostivšetkých <strong>od</strong>plát vyžadovaných nami <strong>od</strong> Vás a <strong>od</strong>plát v prospech Vás p<strong>od</strong>ľa Cenníka, ktorésúvisia so Zmluvou.10.5.3. Bankové tajomstvo10.5.3.1.Bankovým tajomstvom sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa Vás akoMajiteľa účtu týkajú a ktoré nie sú verejne prístupné. Oznamovať údaje, ktoré sú predmetombankového tajomstva iným osobám môžeme len s Vaším písomným súhlasom alebo nazáklade Vášho písomného pokynu.10.5.3.2.Bez Vášho písomného súhlasu alebo písomného pokynu môžeme poskytnúť tieto informácieiba v prípadoch určených Zákonom o bankách alebo iným právnym predpisom.10.5.3.3.Žiadosti o bankové informácie, bankové potvrdenia a správy pre účely auditu môžete predkladaťako Majiteľ, Disponent alebo Predkladateľ. V prípade prijatia žiadosti poštou požadujemeVáš úradne overený p<strong>od</strong>pis. Ak táto p<strong>od</strong>mienka nie je splnená, žiadosť <strong>od</strong>mietneme.10.5.3.4.Súhlasíte s tým, že za účelom správneho zúčtovania platieb môžeme oznámiť Vaše bankovéspojenie, meno a priezvisko/obch<strong>od</strong>né meno, adresu trvalého bydliska/názov a adresusídla, Nár<strong>od</strong>nej banke Slovenska, iným bankám, Slovenskej pošte, a.s., Sociálnej poisťovnia Združeniu pre bankové karty SR.10.5.3.5.Súhlasíte s tým, že v súlade s právnymi predpismi, môžeme poskytovať o Vás bankové informáciena žiadosť tuzemských a zahraničných bánk. Banková informácia obsahuje najmä:obch<strong>od</strong>né meno, sídlo/ miesto p<strong>od</strong>nikania, právnu formu, dátum vzniku, základné imanie,počet pracovníkov, predmet činnosti a všeobecné stanovisko banky k vedeniu účtu, bonite,finančnej situácii a úverovej schopnosti. Obsahom bankovej informácie nie sú číselné údaje,najmä stav na účte a výška poskytnutého úveru.10.5.4. Povinne zverejňované zmluvyPokiaľ ste povinnou osobou v zmysle zákona o slob<strong>od</strong>nom prístupe k informáciám a o zmenea doplnení niektorých zákonov a uzatvorili ste s nami povinne zverejňovanú zmluvu (alebozmluvu o ktorej sa zverejňuje informácia), tak máte povinnosť p<strong>od</strong>ľa p<strong>od</strong>mienok zákonazabezpečiť jej zverejnenie (alebo zverejnenie informácie) a udržiavať ju takto zverejnenúdo zániku všetkých záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, najmenej však počas piatich rokov <strong>od</strong>nadobudnutia jej účinnosti. Zároveň ste nám povinný o zverejnení zmluvy predložiť písomnépotvrdenie. Ak ako povinná osoba povinne zverejňovanú zmluvu v zákonnej lehote nezverejníte,sme k tomuto úkonu v Obch<strong>od</strong>nom vestníku oprávnení ako zmluvná strana My.10.6. Vaše vyhlásenia10.6.1. V zmysle Zákona o bankách sme oprávnení spracúvať osobné údaje bez Vášho súhlasu.Účelom spracovania je najmä zistenie Vašej totožnosti a zistenie Vašich majetkových po-


merov, uzatváranie, vykonávanie a zdokumentovanie obch<strong>od</strong>ov s Vami a ďalej ochrana našichpráv v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými a internými právnymi predpismi.Banka na svojom Webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov v zmysle Zákonao ochrane osobných údajov.10.6.2. P<strong>od</strong>pisom Zmluvy vyjadrujete súhlas s marketingovým oslovovaním zo strany banky formoupoštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky Vašej elektronickej pošty,telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie,vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré ste nám poskytli,alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas p<strong>od</strong>ľa tohto článku môžete <strong>od</strong>volaťnám doručeným písomným oznámením. P<strong>od</strong>pisom zmluvy ste vyjadrili súhlas s tým,aby sme my na účely zabezpečenia marketingovej komunikácie poskytli Vaše osobnéúdaje a kontaktné informácie za p<strong>od</strong>mienok uvedených v tomto článku subjektu, ktorý jeuvedený na našom Webovom sídle v zozname sprostredkovateľov.10.6.3. P<strong>od</strong>pisom Zmluvy o záväzkovom vzťahu súhlasíte, aby sme v zmysle Zákona o ochraneosobných údajov a Zákona o bankách poskytli Vaše osobné údaje a informácie, ktorétvoria predmet bankového tajomstva alebo sú chránené bankovým tajomstvom a ktorésú spracúvané v súvislosti so žiadosťou alebo Zmluvou (ďalej len „údaje a informácie“)subjektom uvedeným na našom Webovom sídle a to na obdobie 10 rokov <strong>od</strong> p<strong>od</strong>pisunávrhu Zmluvy alebo žiadosti alebo počas trvania záväzkového vzťahu a následných 10rokov <strong>od</strong> vysporiadania príslušného záväzkového vzťahu medzi Vami a nami, pričom Vyste oprávnený <strong>od</strong>volať svoj súhlas najskôr po jednom roku zániku predmetného záväzkovéhovzťahu alebo <strong>od</strong> udelenia súhlasu pre prípad, že zmluva nevznikne, a to písomnýmoznámením doručeným na Obch<strong>od</strong>né miesto, v ktorom máte otvorený a vedený svojbežný účet, iný depozitný pr<strong>od</strong>ukt alebo na ktorom ste požiadali o pr<strong>od</strong>ukt. P<strong>od</strong>pisomzmluvy o poskytnutí depozitného pr<strong>od</strong>uktu potvrdzujete dobrovoľnosť tohto súhlasu, ďalejskutočnosť, že Vaše osobné údaje môžu p<strong>od</strong>liehať prenosu do Talianska a že ste boliinformovaný o Vašich zákonných právach, predovšetkým o tom, že môžete požadovaťinformácie o spracovaní Vašich osobných údajov, <strong>od</strong>pis Vašich spracúvaných osobnýchúdajov, likvidáciu Vašich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynulilehoty na archiváciu údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené,v zmysle osobitných právnych predpisov. P<strong>od</strong>pisom zmluvy o poskytovaní depozitnéhopr<strong>od</strong>uktu potvrdzujete Vaše právo a povinnosť žiadať o opravu nesprávnych, neúplnýcha neaktuálnych údajov spracúvaných nami na účely poskytovania bankových služieb p<strong>od</strong>ľatýchto P<strong>od</strong>mienok.10.6.4. Súhlasíte s poskytovaním údajov a informácií subjektom, ktoré na to splnomocníme zap<strong>od</strong>mienok uvedených v článku 10.6.3. vyššie za účelom vymáhania našich pohľadávoka ochrany našich práv a oprávnených záujmov. Zaručujeme, že tieto osoby poskytujú primeranúúroveň ochrany týchto údajov a informácií.10.6.5. Súhlasíte, aby sme poskytli údaje a informácie za p<strong>od</strong>mienok uvedených v článku10.6.3.vyššie v nevyhnutnom rozsahu bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk naúzemí Slovenskej republiky a/alebo zahraničným bankám za účelom výmeny varovnýchinformácií z dôv<strong>od</strong>u ich ochrany pred prípadnými šk<strong>od</strong>ami a/alebo stratami vyplývajúcimiz p<strong>od</strong>ozrivých resp. p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ných konaní klientov, alebo s neobvyklými obch<strong>od</strong>nýmitransakciami p<strong>od</strong>ozrivými z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a Slovenskejobch<strong>od</strong>nej inšpekcii.10.6.6. P<strong>od</strong>pisom tejto zmluvy udeľujete prevádzkovateľovi Spoločného registra bankových informácií(SRBI) spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A,Bratislava, súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového registra klientskýchinformácií (NRKI), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, sosídlom Cintorínska 21, Bratislava, sprístupnil oprávneným užívateľom NRKI údaje o úverocha bankových zárukách, ktoré mu boli poskytnuté bankou, údaje o pohľadávkacha údaje o zabezpečeniach, ktoré má voči nemu <strong>banka</strong> z poskytnutých úverov a bankovýchzáruk, údaje o splácaní svojich záväzkov z poskytnutých úverov a bankových záruk, údajeo zabezpečeniach, ktoré poskytuje za splácanie úverov a bankových záruk a údaje o jehobonite a dôveryh<strong>od</strong>nosti z hľadiska splácania svojich, a to vrátane údajov získaných bankouv priebehu rokovania o uzatvorení týchto bankových obch<strong>od</strong>ov, ktoré sú predmetombankového tajomstva v zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplneníniektorých zákonov alebo predmetom ochrany v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.Účelom tohto sprístupnenia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmiSRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú inénebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryh<strong>od</strong>nosti klientovužívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávaniaa kontroly obch<strong>od</strong>ov s klientmi, na účely ochrany hosp<strong>od</strong>árskych záujmov užívateľov SRBIa užívateľov NRKI, ako aj prevencie úverových p<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ov. Zároveň týmto udeľujete súhlas,aby za rovnakých p<strong>od</strong>mienok boli banke sprístupnené údaje o jeho bonite, platobnejdisciplíne a dôveryh<strong>od</strong>nosti z databázy NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávaniaa kontroly obch<strong>od</strong>ov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj prevencie úverovýchp<strong>od</strong>v<strong>od</strong>ov. Tento súhlas udeľujete na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov <strong>od</strong> zánikuzáväzkov dlžníka vyplývajúcich zo zmluvy. Tento súhlas je možné <strong>od</strong>volať písomne za<strong>p<strong>od</strong>mienky</strong>, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa h<strong>od</strong>noverne preukáže spracúvanieosobných údajov v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov a týmto udelenýmsúhlasom, a tým porušovanie dlžníkových práv a právom chránených záujmov ako dôsledkutakéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno d<strong>od</strong>atočne skrátiť.10.6.7. Oznamujeme Vám, že Vaše údaje a informácie môžu byť poskytnuté aj bez Vášho súhlasuna základe právnych predpisov štátnym orgánom a iným subjektom p<strong>od</strong>ľa Zákonao bankách.10.6.8. Oznamujeme Vám, že Vaše údaje a informácie môžu byť za účelom realizácie zahraničnéhoplatobného styku poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financialtelecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium. Spoločnosť SWIFTje celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku.Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickejvýmene správ o finančných transakciách medzi <strong>banka</strong>mi a ďalšími finančnýmiinštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku súhlasíte s tým,že Vaše údaje obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu,čiastka, účel platby) poskytujeme spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťouSWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby a môžu byť na požiadaniesprístupnené americkým štátnym orgánom. Z dôv<strong>od</strong>u ochrany systému a spracúvanýchúdajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačnýchstrediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu zverejňujemez dôv<strong>od</strong>u potreby informovať svojich klientov v súlade s <strong>od</strong>porúčaním Úradu naochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USAk údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojomproti medzinár<strong>od</strong>nému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí.10.6.9. Súhlasíte s tým, že z dôv<strong>od</strong>u bezpečnosti, budú telefonické hovory v KC automaticky nahrávanéa súhlasíte s použitím týchto záznamov ako dôkazu v prípade reklamácie alebo sporu.10.6.10. P<strong>od</strong>pisom zmluvy o poskytnutí depozitného pr<strong>od</strong>uktu vyjadrujete súhlas s tým, aby smeposkytli Vaše osobné údaje a informácie za p<strong>od</strong>mienok uvedených v 10.6.3 subjektu, ktorýpre nás vykonáva priamy marketing, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a telefónnečíslo za účelom priameho marketingu.10.6.11. P<strong>od</strong>pisom zmluvy o poskytnutí depozitného pr<strong>od</strong>uktu potvrdzujete, že všetky informáciea osobné údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti o poskytnutie depozitného pr<strong>od</strong>uktu, v zmluveo poskytnutí depozitného pr<strong>od</strong>uktu a v akejkoľvek ďalšej súvisiacej dokumentácii, súpravdivé, správne, poskytnuté dobrovoľne, úplné a aktuálne a v prípade akýchkoľvekzmien nám ich okamžite oznámite. VÚB, a.s. nie je z<strong>od</strong>povedná za zisťovanie a overovaniesprávnosti a aktuálnosti akýchkoľvek údajov, ktoré ste nám Vy poskytli.10.7. Vyhlásenie klienta p<strong>od</strong>ľa Zákona o platobných službách10.7.1. Vy, ktorý nie ste spotrebiteľom súhlasíte s tým, že nasledovné ustanovenia sa pre Vásneuplatňujú: 6.7.2, 7.6.2, 7.7.4., 10.4.1, 10.4.2.10.7.2. Vy, ktorý nie ste spotrebiteľom súhlasíte s tým, že my Vám účtujeme poplatky za zrušenieplatobných služieb v zmysle platného Cenníka.10.8. Zabezpečenie10.8.1. Sme oprávnení požadovať Zabezpečenie našich nárokov na riadne a včasné splnenie Vašichsúčasných a budúcich záväzkov:(a) p<strong>od</strong>ľa Zmluvy; alebo(b) na plnenie titulom bezdôv<strong>od</strong>ného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúťnásledkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v b<strong>od</strong>e (a)vyššie sa stane nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením, alebo právoplatnýmurčením jeho neplatnosti; alebo(c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzokuvedený v b<strong>od</strong>e (a) alebo (b) vyššie napadnutý ako <strong>od</strong>porovateľný právny úkon v súvislostis konkurzom, reštrukturalizáciou, <strong>od</strong>dlžením alebo inak.10.8.2. Ste nám povinný na základe výzvy p<strong>od</strong>ľa b<strong>od</strong>u 10.8.1 vyššie bez<strong>od</strong>kladne poskytnúť Zabezpečenievo forme a h<strong>od</strong>note nami stanovenej. Máme voči Vám kedykoľvek nárokna primerané doplnenie Zabezpečenia, ak p<strong>od</strong>ľa nášho uváženia alebo zistenia pokleslah<strong>od</strong>nota pôv<strong>od</strong>ne poskytnutého Zabezpečenia, alebo došlo k pošk<strong>od</strong>eniu alebo zánikupredmetu Zabezpečenia.10.8.3. Zabezpečenie môže byť poskytnuté Vami ako dlžníkom alebo treťou osobou. Osoba, ktoráposkytla Zabezpečenie, je povinná riadne sa starať o predmet Zabezpečenia a zachovávaťh<strong>od</strong>notu predmetu Zabezpečenia a zároveň je povinná bez<strong>od</strong>kladne nás informovaťo zmene h<strong>od</strong>noty Zabezpečenia.10.8.4. Ak Pohľadávka je zabezpečená viacerými Zabezpečeniami a nie je riadne a včas splnená,máme právo p<strong>od</strong>ľa vlastného uváženia vykonať ktorékoľvek alebo viaceré z poskytnutýchZabezpečení, a to až do ich úplného splnenia Pohľadávky. Výkonom jedného zoZabezpečení nie je a nebude v žiadnom ohľade dotknuté iné Zabezpečenie a ani žiadneiné naše práva, ktoré v súčasnosti máme alebo následne bude mať a ktoré zabezpečujúalebo budú zabezpečovať Pohľadávku. O výkone Zabezpečenia Vás budeme informovaťvo forme a obsahu vyžadovanom právnymi predpismi.10.8.5. Akékoľvek náklady a výdavky súvisiace so Zabezpečením je potrebné, aby ste znášali Vyalebo osoba, ktorá poskytla Zabezpečenie. Ak sme uhradili takéto náklady alebo výdavkynamiesto Vás alebo osoby, ktorá poskytla zabezpečenie, stanú sa tieto náklady a výdavkypríslušenstvom takto zabezpečenej Pohľadávky. Zabezpečenie sa vzťahuje aj na príslušenstvoPohľadávky.10.8.6. Zabezpečenie trvá v pôv<strong>od</strong>nom rozsahu čo do jeho druhu a výšky až do úplného splneniaPohľadávok. Môžeme na Vašu žiadosť alebo osoby, ktorá Zabezpečenie poskytla, vzdaťsa Zabezpečenia alebo jeho časti aj pred úplným splnením Pohľadávky, ak p<strong>od</strong>ľa nášhouváženia je toto Zabezpečenie alebo jeho časť nadbytočné.10.8.7. Ustanovenia tohto článku sa považujú za zmluvu o budúcej zmluve, ktorej predmetomje Váš záväzok, ktorý je z ohľadom na okolnosti p<strong>od</strong>pisovania Zmluvy dostatočne určitýa konkrétny v každom ohľade, na základe našej výzvy uzavrieť s nami bez zbytočného<strong>od</strong>kladu zmluvu, ktorej predmetom bude Zabezpečenie Pohľadávok vo forme a obsahunám vyhovujúce v súlade s vyššie uvedenými náležitosťami, ktoré Vy aj My považujme zap<strong>od</strong>statné.10.9. Započítanie a plnenie záväzkov10.9.1. Máme právo použiť Vaše finančné prostriedky vrátane finančných prostriedkov na Vašombežnom účte a/alebo vkladovom účte na započítanie proti našim pohľadávkam, ktorémáme voči Vám, a to bez ohľadu na to, či naše pohľadávky vznikli v súvislosti s vedenímbežného účtu a/alebo vkladového účtu alebo inak. Za započítací prejav sa považuje našeoznámenie o vykonaní započítania.10.9.2. Máme právo uspokojiť svoje pohľadávky započítaním proti pohľadávkam, ktoré máte vočinám, a to v nami určenom poradí.10.9.3. Máme právo započítať aj také vzájomné pohľadávky, z ktorých niektorá ešte nie je splatná,alebo je premlčaná, ako aj pohľadávky, ktoré nemožno uplatniť na súde alebo pohľadávkyp<strong>od</strong>mienené. Započítateľné sú aj pohľadávky znejúce na rôzne meny, a to aj v prípade, žetieto meny nie sú voľne zameniteľné.10.9.4. Vaše pohľadávky voči nám zo Zmluvy o účte nie je bez nášho predchádzajúceho súhlasumožné započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo inak s nimi nakladať vrátane zriadeniaZáložného práva, pričom takýto náš predchádzajúci súhlas nie je potrebný, pokiaľ sa zriaďujeZáložné právo na pohľadávky Vás ako záložcu zo Zmluvy o účte v prospech nás akozáložného veriteľa. Uvedené platí aj pre Vaše práva zo Zmluvy o účte.10.9.5. My sme oprávnení kedykoľvek postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Vám alebo previesťnaše práva a povinnosti voči Vám na tretiu osobu.10.9.6. Je nevyhnutné aby ste splnili našu celkovú pohľadávku v zmysle p<strong>od</strong>mienok určenýchv Zmluve o účte alebo týchto P<strong>od</strong>mienkach. Ak nie je doh<strong>od</strong>nuté inak, sme oprávnení<strong>od</strong>mietnuť čiastočné plnenie našej pohľadávky, ktorú máme voči Vám.10.9.7. V prípade neplnenia Vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o účte alebo inej zmluvy,ktorej časť obsahu je určená týmito P<strong>od</strong>mienkami sme oprávnení vyhlásiť okamžitú splatnosťnašich pohľadávok voči Vám bez ohľadu na skončenie Zmluvy o účte alebo zrušeniaúčtu.10.9.8. Ak neurčíme inak, je potrebné, aby ste plnili najprv naše poplatky, náklady a iné výdavky,ktoré nie sú príslušenstvom pohľadávky, príslušenstvo pohľadávky a až následne istinutejto pohľadávky. V prípade viacerých našich pohľadávok, ak nie je stanovené inak, plnítenajskôr našu pohľadávku, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je zabezpečené v najmenšomrozsahu, inak plníte pohľadávku najskôr splatnú.10.9.9. V prípade ak My vystupujeme ako poistník a Vy ako poistený súhlasíte s Bankovým inkasompoistného zo svojho ktoréhokoľvek účtu, počas trvania poistného vzťahu v prípadeVášho neplatenia poistného alebo jeho náhrady poistníkovi.10.10. Z<strong>od</strong>povednosť banky10.10.1. Z<strong>od</strong>povedáme len za šk<strong>od</strong>y, ktoré sme zavinili. Pre naše vzájomné právne vzťahy je princípnašej objektívnej z<strong>od</strong>povednosti vylúčený. V prípade vzniku našej povinnosti nahradiťVám spôsobenú šk<strong>od</strong>u, nie sme povinní uhradiť ušlý zisk.


10.10.2. Nez<strong>od</strong>povedáme za stratu, šk<strong>od</strong>u alebo omeškanie, ktoré vzniknú Vám a/alebo tretímosobám z dôv<strong>od</strong>u nesprávne vyplnených platobných príkazov, nezrealizovania platobnýchpríkazov z dôv<strong>od</strong>u nedostatku finančných prostriedkov na Vašom účte. Tiež nez<strong>od</strong>povedámeza šk<strong>od</strong>y spôsobené okolnosťami vylučujúcimi z<strong>od</strong>povednosť p<strong>od</strong>ľa Obch<strong>od</strong>néhozákonníka, a to najmä, avšak nielen havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickejenergie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimonašu kontrolu.10.10.3. Zaväzujete sa nám, že všetky šk<strong>od</strong>y, ktoré nám vzniknú Vašim konaním alebo nekonaním,uhradíte v plnej výške.10.10.4. Sme oprávnení preskúmať, či písomnosti, ktoré na základe Zmluvy sme povinní prevziať,z<strong>od</strong>povedajú obsahu Zmluvy. Nez<strong>od</strong>povedáme však za pravosť, platnosť a preklad týchtopísomností ani za obsahovú zh<strong>od</strong>u predkladaných písomností so skutkovým a právnymstavom.10.10.5. Nez<strong>od</strong>povedáme za šk<strong>od</strong>u a iné dôsledky vrátane finančných, spôsobené:(a) falšovaním, pozmeňovaním alebo nesprávnym vyplnením Platobných príkazova iných dokladov;(b) predložením falšovaných alebo pozmeňovaných dokladov a listín;(c) rozdielmi v peňažnej hotovosti zistenými mimo pokladničnej priehradky,(d) uvedením nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov z Vašej strany;(e) zmenou h<strong>od</strong>noty platobného prostriedku;(f) akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považujeme na základe predložených dokladova listín za oprávnené konať;(g) zneužitím Vašich údajov tvoriacich bankové tajomstvo, ktoré Vám na základe objednanejslužby zasielame prostredníctvom elektronických médií;(h) nesprávnym použitím identifikačných a autorizačných kódov, ktoré Vám boli pridelené;(i) nesprávnym oznámením alebo neoznámením zmien kompetencií Oprávnených osôbv P<strong>od</strong>pisovom vzore alebo v Zmluve o NB.10.10.6. Ak dôjde k porušeniu Vašich povinností zo záväzkového vzťahu s nami, je nevyhnutné,aby ste nám nahradili šk<strong>od</strong>u tým spôsobenú a to aj v prípade, že porušenie povinnostibolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi z<strong>od</strong>povednosť p<strong>od</strong>ľa Obch<strong>od</strong>ného zákonníka.10.10.7. Za šk<strong>od</strong>u, ktorá vznikne chybami, nedorozumeniami a omylmi pri doručovaní údajovprostredníctvom elektronických komunikačných médií medzi Vami a nami, z<strong>od</strong>povedámelen vtedy, ak sme ju zavinili. To platí aj v prípade viacnásobného vystavenia príkazuprostredníctvom elektronických komunikačných médií.11. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA11.1. Rozh<strong>od</strong>ujúcim jazykom pre právne vzťahy medzi Vami a nami je slovenský jazyk. Vzťahymedzi Vami a nami, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve, v Špeciálnych p<strong>od</strong>mienkachalebo týchto P<strong>od</strong>mienkach, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov v rozsahuv akom nemenia účel a/alebo zámer vyjadrený vo vyššie uvedených dokumentoch,s výnimkou ich kogentných ustanovení týchto právnych predpisov.11.2. Ak sme sa nedoh<strong>od</strong>li inak, riadia sa právne vzťahy medzi nami a Vami právom Slovenskejrepubliky.11.3. Tieto P<strong>od</strong>mienky platia <strong>od</strong> p<strong>od</strong>pisu žiadosti alebo návrhu Zmluvy z Vašej strany, počas ajpo skončení zmluvného vzťahu medzi nami a Vami, a to až do úplného splnenia vzájomnýchpohľadávok a záväzkov.11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností p<strong>od</strong>písaním Zmluvy beriete na vedomie, že:(a) na akýkoľvek Bankový obch<strong>od</strong> alebo Službu p<strong>od</strong>ľa týchto P<strong>od</strong>mienok nemáte právnynárok a doručením Pokynu nám nevzniká povinnosť takýto Bankový obch<strong>od</strong> uskutočniťalebo poskytnúť Službu;(b) sme oprávnení <strong>od</strong>mietnuť vykonať Váš Pokyn pokiaľ:(i) nie je zrozumiteľný a/alebo určitý;(ii) jeho vykonaním by boli porušené tieto P<strong>od</strong>mienky alebo právny predpis;(iii) nez<strong>od</strong>povedá p<strong>od</strong>ľa nášho uváženia zásadám poctivého obch<strong>od</strong>ného styku aleboje v rozpore s dobrými mravmi;(iv) máme p<strong>od</strong>ozrenie, že vykonaním Vášho Pokynu by bol spáchaný trestný čin.11.5. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu, nároku alebo rozporu vzniknutého zo Zmluvy alebov súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti aleboukončenia, ďalej len spory) ponúkame Vám návrh na riešenie týchto sporov prostredníctvomStáleho rozh<strong>od</strong>covského súdu Slovenskej bankovej asociácie. V prípade, že tentonávrh nie je z Vašej strany preukázateľne <strong>od</strong>mietnutý do 30 dní <strong>od</strong> uzatvorenia Zmluvypovažujeme rozh<strong>od</strong>covskú zmluvu, formou rozh<strong>od</strong>covskej doložky, za uzavretú a sporybude riešiť Stály rozh<strong>od</strong>covský súd Slovenskej bankovej asociácie, p<strong>od</strong>ľa jeho rozh<strong>od</strong>covskýchpravidiel, ktoré sa na základe tohto <strong>od</strong>kazu stávajú súčasťou Zmluvy. Sídlomrozh<strong>od</strong>covského konania bude Bratislava. Jazykom rozh<strong>od</strong>covského konania bude slovenskýjazyk. Rozh<strong>od</strong>covské konanie sa koná v sídle rozh<strong>od</strong>cu a rozh<strong>od</strong>ca rozh<strong>od</strong>ujevo veci bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predloženýchstranami v lehote stanovenej rozh<strong>od</strong>com. Rozh<strong>od</strong>ca môže nariadiť ústne pojednávanie,ak nebude považovať predložené listiny za dostačujúce. Písomnosti v rozh<strong>od</strong>covskomkonaní zasiela rozh<strong>od</strong>ca stranám na adresu, ktorú strana uviedla, alebo jej zvolenémuprávnemu zástupcovi. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát písomnosť<strong>od</strong>mietol prevziať alebo keď si ju ako poštovú zásielku aj napriek oznámeniu pošty nevyzdvihol.Rozh<strong>od</strong>covský rozsudok je konečný a záväzný a dňom doručenia nadobúdaúčinok právoplatného súdneho rozh<strong>od</strong>nutia. Banka a dlžník vyhlasujú, že sa dobrovoľnep<strong>od</strong>riadia rozh<strong>od</strong>nutiu rozh<strong>od</strong>cu. Táto rozh<strong>od</strong>covská doložka je súčasťou zmluvy a zaväzujeprávnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. Zánik zmluvy sa nedotýka tejtorozh<strong>od</strong>covskej doložky, ktorá je jej súčasťou.11.6. Údaje, ktoré sme Vám poskytli p<strong>od</strong>ľa a na základe Zmluvy sú platné počas celého trvaniazmluvného vzťahu, ak My neoznámime ich zmenu a/alebo doplnenie na výveskách Obch<strong>od</strong>nýchmiest, na našom Webovom sídle, listom adresovaným Vám alebo v tlači s celoslovenskoupôsobnosťou, kde sa uverejňujú burzové správy.11.7. Orgánom dohľadu nad ochranou spotrebiteľa je Slovenská obch<strong>od</strong>ná inšpekcia. Orgánomdohľadu nad finančným trhom je Nár<strong>od</strong>ná <strong>banka</strong> Slovenska.Ak sme Vám poskytli akúkoľvek Službu, nevzniká Vám tým nárok a nám povinnosť poskytnúťVám akúkoľvek inú alebo ďalšiu Službu.11.8. Ak je na Vašej strane ako zmluvnej strany viacero osôb, sú Vaše záväzky ako viacerýchosôb voči nám spoločné a nerozdielne, pokiaľ nie je výslovne doh<strong>od</strong>nuté inak.11.9. My sme oprávnení kedykoľvek tieto P<strong>od</strong>mienky jednostranne meniť a/alebo dopĺňať z dôv<strong>od</strong>ovspočívajúcich v našej obch<strong>od</strong>nej politike, zmien všeobecne záväzných právnychpredpisov alebo situácií na finančnom trhu. Zmenu a/alebo doplnenie týchto P<strong>od</strong>mienokVám oznamuje Zverejnením v lehotách stanovených p<strong>od</strong>ľa právnych predpisov. Ste oprávnenívyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením týchto P<strong>od</strong>mienok, a to písomnýmoznámením, ktoré nám musí byť doručené vo forme doporučenej listovej zásielkynajneskôr v deň, ktorý predchádza dňu nami stanovenej účinnosti týchto P<strong>od</strong>mienok. Aknám neoznámite svoj nesúhlas so zmenou a doplnením týchto P<strong>od</strong>mienok p<strong>od</strong>ľa vyššieuvedeného platí, že ste tieto zmeny prijali a zmenené a/alebo doplnené P<strong>od</strong>mienky sastávajú ne<strong>od</strong>deliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami ku dňu účinnosti zmenenýcha/alebo doplnených týchto P<strong>od</strong>mienok.11.10. Zmluva a úverová zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je vyhotovenáv inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov jerozh<strong>od</strong>ná verzia v slovenskom jazyku.11.11. Ku dňu účinnosti týchto P<strong>od</strong>mienok sa rušia Všeobecné obch<strong>od</strong>né <strong>p<strong>od</strong>mienky</strong> VÚB, a.s.pre depozitné pr<strong>od</strong>ukty zo dňa 03.06.2013.Tieto P<strong>od</strong>mienky nadobúdajú účinnosť dňom 6.9.2013.Všeobecná úverová <strong>banka</strong>, a.s.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!