Pobierz PDF - Tygodnik powiatowy

powiatowy.pl

Pobierz PDF - Tygodnik powiatowy

2 03 paŸdziernika 2007 aktualnoœciWYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP IDO SENATU RP W WYBORACH ZARZ¥DZONYCH NA DZIEÑ 21 PA•DZIERNIKA 2007 R.Okrêg 11 SieradzKandydaci do Sejmu RPKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewicai Demokraci1. Anita B³ochowiak2. Micha³ Kaczmarek3. Andrzej Brodzki4. Janusz Stanis³aw Wolf5. Andrzej Wiœniewski6. Aleksandra Koszada7. W³odzimierz Stawicki8. Jan Kowalski9. Józef Dziemdziela10. Daniel Zaborowski11. Teodor Piotr Kierlik12. Aleksandra Kamiñska13. Juliusz Grzegorz Sumorok14. Ryszard Zych15. Witold Kosmowski16. Bernard Zboiñski17. Marcin Karpiñski18. Robert Wies³aw Wójcik19. Arkadiusz Waldemar Olejniczak20. S³awomir Marek Borowski21. Dariusz Jasiñski22. Tadeusz Bartkowiak23. Zbigniew MostowskiKomitet Wyborczy Liga PolskichRodzin1. Daniel Miros³aw Paw³owiec2. Jacek Gotkowicz3. Anatol Halamus4. Grzegorz Wardêga5. Ma³gorzata El¿bieta Markowska6. Pawe³ Ulas7. Stanis³aw Nowak8. Justyna Monika Owczarek9. Krzysztof Kazimierz Rzepkowski10. Kazimierz £awniczek11. Daniel Bogusz12. W³odzimierz Ci¹g³o13. £ukasz Jab³oñski14. Justyna Barylska15. Zbigniew Walichnowski16. Micha³ Witold Andrzejak17. Kinga Izabela Tomaszewska18. Micha³ Gajewski19. Adrian Wieczorek20. £ukasz Janusz SygulskiKomitet Wyborczy Partii Kobiet1. Wies³awa Rejment-Zaj¹czkowska2. Ma³gorzata Markowska3. Lidia Kopiñska4. Karina Stañczak-Jêdrzejewska5. Maria Bazak6. Katarzyna Nowak7. Agata Ignaczak8. El¿bieta Nowicka9. Urszula Kolas10. El¿bieta Ciarciñska11. Karolina Wójcik12. Ma³gorzata D¹bkowska-Wójtowicz13. Iwona Ma³gorzata Osówniak14. Izabela Kowara15. Anna WyciszkiewiczKomitet Wyborczy Platforma ObywatelskaRP1. Andrzej Biernat2. Agnieszka Hanajczyk3. Cezary Tomczyk4. Œwiêtos³aw Go³ek5. Jacek Urbaniak6. Janusz Jasiñski7. Danuta Zakrzewska8. Tomasz Dronka9. Marek Podsadniak10. Leszek Jasiñski11. Piotr Jan Binder12. Robert Bieda13. Tadeusz Schabowicz14. Andrzej Zygmunt Goœcimski15. Tomasz Rapsiewicz16. Marek Krawczyk17. Lena Mariola Wach18. Marcin S³upiñski19. Dariusz Juszczak20. Teresa Pêcherska21. Wies³aw Kania22. Andrzej Kurzawski23. Ada Heichman24. Artur Jerzy DuninKomitet Wyborczy Polska PartiaPracy1. Jacek Feliks Zdrojewski2. Ma³gorzata £ukaszuk-Dani³owicz3. Piotr Lubowicki4. Robert Rojewski5. Tomasz Jankiewicz6. Tomasz Sójecki7. Dorota Klementyna Fr¹ckiewicz8. Maciej Stanis³aw Bartel9. Renata Katarzyna Trociñska10. Beata Dorota Zaw³okin11. Tomasz Arkadiusz Fajkowski12. Agnieszka Agata Dom¿alska13. Kamila KaŸmierska14. Arkadiusz Marek Skalski15. Natalia SienkiewiczKomitet Wyborczy PolskiegoStronnictwa Ludowego1. Stanis³aw Olas2. Mieczys³aw Marcin £uczak3. Cezary Gabryj¹czyk4. Piotr Œwiderski5. El¿bieta Nawrocka6. Zdzis³aw Trawczyñski7. Zbigniew Stasiak8. Wojciech Zdziarski9. Bogdan Jarota10. Zbigniew W³odarczyk11. Sylwester Dariusz Kubiñski12. Marek Jan Krawczyk13. Pawe³ Wawrzyñczak14. Tadeusz Zygmunt Borkowski15. Ryszard W³adys³aw Kostrzewski16. Aleksander Ireneusz Owczarek17. W³odzimierz Pietruszewski18. Krzysztof Próchniewicz19. Henryk Burczyñski20. Edmund Tomasz Górnik21. Robert Pawlikowski22. Jaros³aw Bartczak23. Arkadiusz Tomasz Olêdzki24. Pawe³ Jan BejdaKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ1. Pawe³ Ksawery Zalewski2. Marek Matuszewski3. Tadeusz Jacek WoŸniak4. Wojciech Szczêsny-Zarzycki5. Konrad K³opotowski6. Krystyna Grabicka7. Piotr Stanis³aw Polak8. Wojciech Stanis³aw £aszkiewicz9.Witold Józef Gwiazda10. Jan Józef Serafiñski11. Janusz Edward Michalak12. Krzysztof Jan Nowak13. Jan Starczewski14. Marek Chwalewski15. Micha³ Bazyli Krzak16. Jan Derbis17. Karol Piotr M³ynarczyk18. Krzysztof Tadeusz Frysiak19. Przemys³aw Piotr Fisiak20. Józef Ireneusz Miko³ajczyk21. Roman Niedba³a22. Andrzej Bartnik23. Marek Kazimierz Jêdrzejczak24. Katarzyna PaprotaKomitet Wyborczy SamoobronaRzeczpospolitej Polskiej1. Gra¿yna Alicja Tyszko2. Edward Józef Kiedos3. Marek Wojtera4. S³awomir Mi³ek5. Rafa³ Stawski6. Jerzy Piasecki7. Jan Boles³aw £uczak8. Andrzej Urbaniak9. Zbigniew Andrzej Kula10. Zdzis³aw Krzykowski11. Miros³aw Wojciechowski12. Andrzej Pasek13. Marcin So³tyszewski14. Stanis³aw Feliks Olejniczak15. Zbigniew Zenon S³aby16. Jacek Bia³ecki17. Robert Grzegorz Chocholski18. W³odzimierz Jan Barylski19. Krzysztof S³awomir Antosik20. Stanis³aw WiszniewskiKandydaci do Senatu RP Okrêg11 SieradzKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewicai DemokraciBronis³aw MatuszAndrzej Micha³kiewiczMicha³ Adam BieruñKomitet Wyborczy Liga PolskichRodzinJacek Bogdan Przyby³ekKomitet Wyborczy Platforma ObywatelskaRPMarek TrzciñskiAndrzej OwczarekKomitet Wyborczy PolskiegoStronnictwa LudowegoTomasz FraszkaRyszard MiarekRoman P³ucinikKomitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoœæCzes³aw RybkaDaniel Piotr GrzesiakPrzemys³aw Jacek B³aszczykKomitet Wyborczy SamoobronaRzeczpospolitej PolskiejZbigniew WojteraKandydaci do Sejmu RPOkrêg 36 KaliszKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewicai Demokraci1. Leszek Grzegorz Aleksandrzak2. Wies³aw Andrzej Szczepañski3. Grzegorz Marian WoŸny4. Karolina Monika Pawliczak5. Artur Piotr Dembny6. Jerzy Andrzej Œwi¹tek7. Andrzej Kazimierz Spychalski8. Ma³gorzata Górniaczyk9. Tadeusz Polowczyk10. Jerzy Jakub Kulak11. Tomasz Ochliñski12. Eryk Marcin Kowcuñ13. Arkadiusz Józef Suchanecki14. Jerzy Antoni Stachowiak15. Zdzis³aw Krzysztof Marek16. Krzysztof Synoracki17. Marian Matkowski18. £ukasz Daniel M¹ka19. Rafa³ Hadaœ20. Grzegorz Nowacki21. Tomasz Tarnowski22. Marcin Wojciech Siudziñski23. Stanis³aw Sowa24. Ryszard HaynKomitet Wyborczy Liga PolskichRodzin1. Dawid Marek Rubiñski2. El¿bieta Ratajczak3. Rafa³ Skoczylas4. Marcin Rostowski5.W³odzimierz Gendaszyk6. Przemys³aw Piotr Poloch7. Jaros³aw Dolat8. Violetta Barbara Wiatrowska9. Krzysztof Andrzej Ga³kowski10. Piotr JóŸwiak11. Alicja Maria Fogt12. Szymon Sójka13. Kamil Krzysztof Kubis14. Adam Bia³asik15. Izabela Szymkowiak-Wierzba16. Halina B³aszczyk17. El¿bieta Koœcielniak18. Tomasz Dalinkiewicz19. Katarzyna Œwita³a20. Tadeusz Sobocki21. Jacek Kryjom22. Piotr Soko³owski23. Pawe³ Jankowski24. Krystian LasikKomitet Wyborczy Platforma ObywatelskaRP1. Rafa³ Szymon Grupiñski2. Wojciech Stanis³aw Ziemniak3. Jaros³aw Urbaniak4. Maciej Boles³aw Orzechowski5. Bo¿ena Katarzyna Henczyca6. Witold Jan Sitarz7. £ukasz Borowiak8. Stanis³aw Franciszek Martuzalski9. Mariusz Grzegorz Suchanecki10. £ukasz Krzysztof Jaroszewski11. Leszek Kazimierz Dworczak12. Pawe³ Piotr Bu³garyn13. S³awomir Foltyñski14. Dariusz Andrzej Pietraszek15. Miros³aw W³odarczyk16. Alicja £uczak17. Agnieszka Orczyk18. Jacek Pawe³ Zasiadczyk19. Fabian Pawe³ Reœliñski20. RobertFlorczak21. Agnieszka Witczak22. Remigiusz Baranowski23. Jaros³aw Domañski24. Piotr Karol PotempaKomitet Wyborczy Polska PartiaPracy1. Marcin Idziaszek2. Marcin Antczak3. Magdalena Kantek4. Ryszard Ziêtek5. Edward £akomy6. Rafa³ Jedwabny7. Sylwia Rakowiecka8. Waldemar Wies³aw Kruk9. Piotr Pawe³ Grajek10. Jerzy Marek Bujak11. Mariusz Robert Mi³kowski12. Jerzy Aleksander Marchewka13. Dariusz Dobiech14. Kazimierz Biedrzycki15. Grzegorz Pawe³ Langer16. Dariusz Pawe³ Libront17. Marek Franciszek Mende18. Eugeniusz Zygmunt ZientekKomitet Wyborczy PolskiegoStronnictwa Ludowego1. Andrzej Marian Grzyb2. Józef Racki3. Zdzis³aw Maækowiak4. Piotr Walkowski5. Marian Tadeusz K³os6. Maria Jolanta Górczyñska7. S³awomir W¹siewski8. Franciszek Marsza³ek9. Grzegorz Józef Brzeskot10. Micha³ Roman Karalus11. Micha³ Wawrzyniec Balcer12. Bogdan Jan Konieczny13. Gabriela Anna Starzyñska-Bia³ek14. Mieczys³aw £uczak15. Bo¿ena Waleria Sitek16. Genowefa Janina Zielnica17. S³awomir Szyszka18. Grzegorz Ratajczak19. Andrzej B³a¿ej Jankowski20. Waldemar Domaniecki21. Stanis³aw Wojciak22. Krzysztof Walenty Nowicki23. Wojciech Zdzis³aw Florczyk24. Marek Tadeusz NowakKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ1. Dziedziczak Jan Micha³2. Adam Maksym Rogacki3. Andrzej Miko³aj Dera4. Lidia Czechak5. Marek Jan Sowa6. Zenon Kasprzak7. Tomasz Grzegorz Klak8. Bernard Adam Ptak9. Piotr Józef Januszkiewicz10. Andrzej Manikowski11. Miko³aj Jackowiak12. Arkadiusz Andrzej Stankiewicz13. Maja Ma³gorzata Jankowska14. Marian Ignacy Grzesiak15. Janusz Marian Krawiec16. Marek Jan Potarzycki17. Grzegorz Matyla18. £ukasz Artur Liberski19. Rafa³ Mariusz Kubiak20. Miros³aw Waluœ21. Gra¿yna Teresa Sokalla22. Zbigniew Kazimierz Broniszewski23. Katarzyna Dmitrzak24. Józef NiemczynowskiKomitet Wyborczy SamoobronaRzeczpospolitej Polskiej1. Miros³aw Jan Adamczak2. Ewa Agnieszka Nowak-Kopeæ3. Jan Sochocki4. Jacek Krzysztof Ibron5. Hubert Ksi¹¿kiewicz6. Zbigniew Pierschalski7. W³adys³aw Kazimierz Przyby³8. Wies³aw Dereziñski9. Tadeusz Hanuszewicz10. Zdzis³aw Maciej Papie¿11. Marcin Jeziorny12. Wanda Maria Ratajczak13. Edmund Augustyniak14. £ukasz Starczewski15. Maria Maj16. El¿bieta Grzywna17. Stanis³aw Kaniecki18. Jerzy Wolny19. Stanis³aw Kazimierz StankiewiczKandydaci do Senatu RP Okrêg35 KaliszKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewicai DemokraciGenowefa Maria FerencJózef Rafa³ Pop³awskiSeweryn KarczmarekKomitet Wyborczy Platforma ObywatelskaRPMariusz Sebastian WitczakMa³gorzata AdamczakKomitet Wyborczy PolskiegoStronnictwa LudowegoDariusz Antoni Struga³aHieronim Marsza³ekKomitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoœæZbigniew Andrzej TrybunaJan MosiñskiPiotr Marek KaletaKomitet Wyborczy SamoobronaRzeczpospolitej PolskiejWac³aw Micha³ BerusKomitet Wyborczy Unia PolitykiRealnejSebastian Albert AdamczykNIEZALE¯NE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przyby³, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 41 9256 0004 2600 9348 3000 0010REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) 58 12 230, (0 62) 78 31 048, tel./fax (0 62) 58 10 686, e-mail: wieruszow@powiatowy.plODDZIA£ REDAKCJI w KÊPNIE: 63 - 600 Kêpno, ul. Koœciuszki 9. tel./fax (0 62) 78 23 840, e-mail: kepno@powiatowy.plREDAGUJE ZESPÓ£: Jerzy Przyby³ - redaktor naczelny, tel. 0604 173 083 (ca³¹ dobê), Ryszard Têsiorowski - sport, tel. 0500 288 834DZIA£ MARKETINGU: tel. 604 173 083, 792 431 324 e-mail: ariel.pelikan@powiatowy.plSTALE WSPÓ£PRACUJ¥: Iwona Gruszka, Piotr Przyby³, Henryk Doros³awski, Kazimierz B³aszczak, Maria £abuda, Anna ŒwiegotSK£AD I £AMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel. 792 431 324, DRUK: AGORA Pi³a---istnieje od 1999r. --Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytu³ów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci og³oszeñ, reklam i artyku³ów sponsorowanych. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.


kêpnoBaranowska jesieñ w siodle – 2007W niedzielê 30 wrzeœnia 207 r. Urz¹d Gminyw Baranowie oraz Hodowcy i Mi³oœnicy KoniGminy Baranów na terenach leœnych przyleg³ychdo Osiedla Murator zorganizowali wspania³¹imprezê „ Baronowska Jesieñ w siodle –2007”. Pogoda wymarzona. Mieszkañcy Baranowa,Kêpna i okolic, mi³oœnicy koni i sportówjeŸdzieckich przybyli t³umnie z ca³ymi rodzinami.Imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: WójtGminy Baranów – J. Sarnowski, wicestarostapowiatu kêpiñskiego Z. Kasprzak, delegacja zWêgier z Gminy Tiszanana oraz z Gminy Zalahalap.Nieco póŸniej przyby³ pose³ A. Grzyb.Otwarcia zawodów dokonali wójt J. Sarnowski iwice starosta Z. Kasprzak. Meldunek o rozpoczêciuzawodów z³o¿y³ I. Balcer. ¯yczono pomyœlnoœcii udanej zabawy przy tak piêknej pogodziei obficie zaopatrzonym bufecie, który wwiêkszoœci zasponsorowa³ Piotr Rachel, a zawodnikom¿yczono jak najlepszych wyników. WszyscyjeŸdŸcy zaprzêgi zaprezentowali siê piêkniew podwójnej rundzie honorowej. Pierwszy konkursodby³ siê na specjalnie przygotowanymtorze przeszkód. Prowadz¹cy zawody M. Soko-³owski zachêca³ widzów i uczestników, aby sprawnoœæ,elegancjê i piêkno nagradzaæ gromkimibrawami, aby goœcie, którzy zjechali tu z po³owyEuropy wiedzieli, ¿e jesieñ w siodle to jestcoœ cudownego. Gospodarz toru pan Hordyjewiczsêdzia na parkurze da³ sygna³ gotowoœci.W komisji sêdziowskiej E. Heising – sekretarz,A. Skibiñski, M. Balcer – organizator, P. Giemza– gospodarz rozprê¿alni. W konkursie zaprzêgówwyst¹pili: Mariusz i Sylwia Sk¹pscy zMroczenia, Horst Schneider z Wodzicznej, FranciszekTomalik ze Smardzów, Edward Makowskize Skoroszowa, Stanis³aw Nowak z Kêpna,Janusz Wolny z Chojêcina, Franciszek Kula zPiasków, Piotr Rachel z Rakowa, Ryszard So³tysiakz Borku. Nagrody w tej konkurencji ufundowa³aFirma „Meble Mirjan”. Najlepsi okazalisiê: 1.Janusz.Wolny, 2.Mariusz i Sylwia Sk¹pscy,3.Stanis³aw Nowak .Kolejna konkurencja to jazdasprawnoœciowa w siodle. W konkursie startowali1. Ireneusz Balcer ( Dorota),2.Marcin Kamieñski(Ewitan),3.Jan Rabiega (Koncert), 4.Dariusz Mejza(Birma), 5. Witold Mejza (Roma), 6.AgnieszkaŒrodecka( Cyprys), 7.Agnieszka Ostrowska (Henry), 8.Kasia ¯³obiñska (Romina), 9.Marcin Parzonka(Pasja), 10.JózefHeising (Lubicz), 11.Piotr £ukianowski (Boss), 12.Agnieszka Wy³upek (Dorka), 13. Witold Malec (Pikap), 14.MaruszSk¹psi(Romina).W tej konkurencji zwyciê¿yli: 1.J.Rabiega, 2.I.Balcer, 3.D.Mejza. Puchary i nagrody wrêczali burmistrz GminyZalahalap( przywiezione z Wêgier) i wójt J. Sarnowski. Konkursie skoków klasy LL zwyciê¿yli: 1.Agnieszka Œrodecka (Cyprys),2.£ukaszWylêga(Mozambik),3.Agnieszka Œrodeczka (Henry) Nagrody ufundowa³a Firma Stolar. W konkursie skokówklasy L zwyciê¿yli:1. Barbara Chwo³ek( Stella6), 2.Witold Malec(Pikap), 3.Agnieszka Wy³upek(Dorka). Nagrody ufundowa³aFirma Drewmix. Nieco póŸniej odby³a siê „Pogoñ za lisem). Lisem by³ J. Kowalski, a zdobywc¹ trofeum Ireneusz Balcer.Ma£aKolejna wycieczka TowarzystwaMi³oœników Ziemi KêpiñskiejW przepiekn¹ s³oneczn¹ i ciep³¹ sobotê22 wrzeœnia br. TMZK zorganizowa³odla swoich cz³onków i sympatykówkolejn¹ wycieczke autokarow¹,tym razem po ziemi rychtalskiej i namys³owskiej.Zainteresowanie wycieczk¹byo niesamowite, wziê³o w niejudzia³ 48 osób, niektórzy jechali poraz pierwszy i byli zdziwieni, ¿e w pobli¿ujest tyle ciekawych zabytków.Pierwszym niejscem naszego zatrzymaniaby³y Dro¿ki, gdzie zwiedzilismydrewniany koœció³ek p. w. Œw. Jana Nepomucenaz 1843 r. Wokó³ œwi¹tynirozci¹ga siê duzy park 4,6ha w którymrosn¹ miedzy innymi lipy nadajace siêna pomniki przyrody. Duze wra¿eniena zwiedzajacych uczyni³ Smogorzówze swoim koœcio³em i historiê siegaj¹c¹koñca X wieku. Legenda mówi,ze pierwsi biskupi wroc³awscy DottfrydI, Urban I, Klemens, Lucillus, Leonardi Tymoteusz rezydowali w Smogorzewie.Badania historyczne w II po³owieXX wieku ustali³y, ¿e w latach 1034 –0 1038 w okresie tzw. Reakcji pogañskieji najazdu ksiêcia czeskiego Brzetys³awabiskupi wroc³awscy schronili siêw Smogorzewie i Ryczynie ko³o Brzegu.Obecny kosció³ murowany neogotyckiz iglistymi dwoma wie¿ami wzniesionyzosta³ w latach 1861 0 63 wed³ugplanów architekta Alojzego Langnera.Na wie¿y widaæ g³owy smokówa we wneêtrzu swi¹tyni ciekawym zabytkiemjest barokowe tabernakulumz pocz¹tku XVIII w. Po Namys³owieoprowadza³ nas historyk i znawca tegoœredniowiecznego miasta W³odzimierzaO¿ga. Pierwsze wzmianki o mieœciepochodz¹ z 1233 i 1239 r. W 1348r. król Kazimierz Wielki zawar³ pokójz cesarzem Karolem Luksemburczykiem,który ostatecznie przes¹dzi³ oprzynale¿noœci Œl¹ska do Czech. Ciekawymzabytkiem jest zespó³ BramyKrakowskiej w Namys³owie, bed¹cyufortyfikowanym wschodni, wjazdemdo œredniowiecznego miasta. 23 maja1350 r. z inicjatywy Karola IV Luksemburskiegokróla Czech, Niemiec ipana Namys³owa rozpoczêto wznoszeniepierœcienia murowanych fortyfikacjimiejskich, które ukoñczono w 1359r. Karol IV podobno osobiscie po³o-¿y³ pod fortyfikacjê kamieñ wêgielnyi czêœciowo sfinansowa³ koszty budowy.W 2006 roku zakoñczono praceremontowo – renowacyjne zespo³uBramy Krakowskiej. Góruj¹ca nad zespo³emwie¿a posiada obecnie 6 kondygnacjiz umieszczonym w przyziemiulochem g³odowymw wysokoœci 4,6m i powierzchni 11,6m2. Pomieszczenieto nakrywa sklepieniekolebkowe zotworem zabezpieczonekut¹ balustrad¹.Innym ciekawym zabytkiem wNamys³owie jest koœció³ p. w. Œw. Piotrai Paw³a zbudowany w XV wieku wstylu gotyckim, trzynawowy, halowy.Sklepienia naw s¹ gwiaŸdziste, ¿ebrowane,przeskokowe. Koœció³ otaczadawny mur cmentarny z barokow¹bram¹ ozdobion¹ figur¹ Œw. J. Nepomucena(wp³ywy czeskie) i dwomaanio³ami. Dalszym etapem wycieczkiby³ drewniany z 1711 w koœció³ p. w.Œw. Rocha w Proszowie. Przy o³tarzug³ównym na uwagê zas³uguj¹ odnowionefigury Œw. Barbary i Wolfgangaz 1514 r. oraz dwa o³tarze boczneMatki Bozej” STELLA MARIS” z 1698r. i Œw. Rodziny oraz Œw. Barbary z1715 r. Zwiedziliœmy równie¿ kolejnydrewniany koœci³ p. w. Œw. J. Nepomucenaz 1802 r. w Buczku. Na zakoñczeniewycieczki zjedliœmy obiadw restauracji „Wielkopolska” w Siemianicachsmaczn¹ zupê i udaliœmy siêdo Kêpna. Reasumuj¹c wycieczka by³audana i spe³ni³a oczekiwania jejuczestników.H. Tyszkiewicz03 paŸdziernika 20073Co Poczta robi znaszymi listami?Dwa tygodnie temu zajmowaliœmy siê spraw¹opóŸnieñ w dorêczaniu listów. List wys³any w Kêpniew dniu 5 wrzeœnia dotar³ do Klatki ( a wiêc 15 kmdalej) dopiero 13 wrzeœnia ( a wiêc „szed³” ponadtydzieñ!) . Czytelnik, który by³ adresatem listuzastanawia³ siê ile wobec tego bêdzie „szed³” list np.do Warszawy oddalonej o 250 km.Nie minê³o kilka dni, a na w³asnejskórze doœwiadczyliœmy pocztowychopóŸnieñ.Otrzymaliœmy zaproszenie z KlubuHistorycznego im. Stefana Grota-Roweckiegow Wieluniu na odczyt drin¿. Narcyza Klatki komandora wstanie spoczynku na temat: „Wrzesieñ1939 w Wieluñskiem”. Odczytmia³ mieæ miejsce w dniu 14 wrzeœnia.List wys³ano do Redakcji zGdyni w dniu 7 wrzeœnia co widaæna skanie koperty.Widaæ tam równie¿ odrêcznie napisan¹datê odbioru: 20 wrzeœnia!A wiêc list z Gdyni szed³ do Wieruszowa2 tygodnie. Wobec powy¿szegonie mogliœmy siê pojawiæ naodczycie czego ¿a³ujemy i za coprzepraszamy Towarzystwo i panaKlatkê ( choæ oczywiœcie nie by³o wtym naszej winy). Pozostaje jednakpytanie: co Poczta robi z naszymilistami? Ten z Kêpna do Klatki by³bydostarczony szybciej, gdyby ktoœjecha³ z nim na oœle ( i to zak³adaj¹c,¿e osio³ co chwile stawa³by „napopas”). Jak to siê ma do reklampocztowych us³ug? Rozumiemy, ¿eto nie by³ list priorytetowy ( tenrzekomo powinien byæ dostarczonyz dnia na dzieñ – choæ pozostaje tooczywist¹ fikcj¹) ale tydzieñ czynawet dwa tygodnie? To niezrozumia³e!Maszyny sortuj¹ listy, s¹ po-³¹czenia miêdzy miastami, w jedendzieñ mo¿na przejechaæ ca³a Polskê.Jak zatem list z Gdyni do Wieruszowamo¿e iœæ dwa tygodnie? Nawetgdyby ktoœ wozi³ pocztê dyli¿ansemto zajecha³by do nas szybciej ni¿ wdwa tygodnie. Wychodzi na to, ¿ektoœ z pracowników Poczty jest niskiegowzrostu i wsadza sobie listyw buty, by dodaæ sobie kilka centymetrów.Akurat pad³o na nasze listy.To jedyne rozwi¹zanie zagadkispóŸnionych listów, jakie na chwilêobecn¹ przychodzi mi do g³owy.Mog³abym, co prawda zwróciæ siêdo Poczty z proœb¹ o zbadanie problemu,ale zanim list dotrze namiejsce minie sporo czasu, zanimnadejdzie odpowiedŸ minie go tylesamo ( albo i wiêcej) a wtedy tematprzestanie byæ aktualny. Nie wiemczy jest sens. Mo¿e zastanowiæ siênad powrotem do tradycji go³êbiapocztowego?M. WoŸniak


4 03 paŸdziernika 2007 kêpnoBudowa sali gimnastycznejw £êce OpatowskiejW dniu 28 czerwca 2007 r. zosta³a podpisana umowa z firm¹: PrzedsiêbiorstwoBudowlane „ KAWALER” z Ostrzeszowa wy³onion¹ w drodzeprzetargu nieograniczonego w dniu 19.06.2007 r. Zakres robót wprzetargu obejmowa³ wykonanie robót budowlanych „stanu surowegozamkniêtego” sali sportowej w £êce Opatowskiej. Planowany terminzakoñczenia w/w robót to 28 marzec 2008 r. Obecnie trwaj¹ ju¿ pracebudowlane./red/Gmina BaranówPOZNAÑSKA FARMA 2007W Pawilonie Regionów w trakcie Miêdzynarodowych Targów Hodowli,Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich swoj¹ ofertê prezentowa³yregiony, powiaty i gminy z ca³ej Polski. Wœród stoisk mo¿na by³owypatrzeæ tak¿e ofertê gminy Baranów. Wype³nione obrazami, meblamii smako³ykami lokalnej kuchni budzi³o spore zainteresowanie wœródodwiedzaj¹cych targi.Poznañska FARMA to idealne miejsce do prezentacji w³asnego dorobkukulturalnego i gospodarczego a tak¿e okazja do nawi¹zywanianowych kontaktów./red/Spotkanie z MistrzemKick-Boxingi M. ZiêtkiemNa pocz¹tku zebrani mieli okazjêobejrzeæ walki mistrza i jego bratana ekranie. Potem by³a rozmowamistrza i odpowiedzi na pytania,które pocz¹tkowo zadawa³a E. Stasika potem fani z widowni.- Jak to siê zaczê³o, gdzie trenowa³eœ?Pochodzê z miejscowoœci Brzeziny.Nie mieliœmy wielu mo¿liwoœci,przede wszystkim królowa³a pi³kano¿na. Chcia³em sam coœ robiæ indywidualniei wybra³em kick – boxing.Tutaj ka¿dy odpowiada za swojetreningi i przygotowania. Podpatrzy³emstarszego kolegê, który trenowa³w Kaliszu, wraca³ póŸno alejeszcze trochê zawsze trenowaliœmy.Chcia³em byæ indywidualista, chybaka¿dy chce, ale nie wszyscy maj¹mo¿liwoœci.- Ile lat trenujesz?Trenujê z przerwami, ale mo¿napowiedzieæ, ¿e zacz¹³em trenowaæw wieku 15 lat czyli w juniorach.Mia³em okazje spotkaæ siê w pó³fina³achz Markiem Madziarem. Toby³ mój idol. Przegra³em tê walkêale jeden z sêdziów wskaza³ mniena zwyciêzcê.- Ile lat trenowa³eœ, aby zostaæ mistrzem?Mistrzem œwiata zosta³em w 2002r. czyli 9 lat ciê¿kiej pracy, ka¿dadyscyplina jest ciê¿ka, by coœ osi¹gn¹ætrzeba w³o¿yæ du¿o wysi³ku.- Gdzie zdoby³eœ tytu³ mistrzowski?W Szkocji. Walczy³em z MartinemGowarem wieloletnim zdobywc¹ tytu³umistrza œwiata. To by³a najlepszamoja walka, by³em do niej dobrzeprzygotowany. Dla sportowcato wielkie wyzwanie. Zwyciê¿y³em w7 rundzie przed czasem.- Jak podchodz¹ do tego twoi rodzice?Myœlê, ¿e tak jak wszyscy. Zdarzasiê, ¿e wracam z siniakami …to jestsport kontaktowy, wiêc wszystkomo¿e siê zdarzyæ. Wiedzieli ,¿esprawia mi to radoœæ, jestem imwdziêczny, ¿e nie zabronili mi trenowaæ.- Czy intensywnie trenujesz?Zdarza mi siê odpocz¹æ od sportu.Jednak przed walk¹ trenujê dwarazy dziennie.- Czy dzielisz siê wiedz¹ z innymi?Od 2001 roku prowadzê zajêcia zm³odszymi tam, gdzie sam zaczyna-³em robiê to z sukcesem bo mamw gronie medalistów mistrzostwPolski i kadrowiczów.- Najs³abszy przeciwnik?Ten co nie wyszed³ na ring.- Najtrudniejszy przeciwnik?Ten z którym przegra³em.- W lipcu by³eœ na Gali Boksu wKêpnie, walczy³eœ z bokserami i …?Czêsto z nimi trenujê wiêc nie sprawia³omi to wiêkszych trudnoœci.- Jak wygl¹da przeciêtnie trening?Przewa¿nie biegam, æwiczenia rozci¹gaj¹cepotem trening techniczny.Przed walk¹ æwiczenia na ringuze sparing partnerem.- Czy wyje¿d¿asz na zgrupowania?Tak wyje¿d¿amy na obozy, by æwiczyæformê szczytow¹.- Czy masz chwile s³aboœci?Tak, by³ taki moment , gdy w walcez³ama³em kciuk, rehabilitacja i po6 miesi¹cach z³ama³em go ponownie.Podj¹³em ryzyko i uda³o siê.- Czy pamiêtasz najgorsz¹ walkê?Nie powinno siê pamiêtaæ, tylkowyci¹gn¹æ wnioski.Na podstawie rozmowy w kinieSokolnia.Ma£aNextOd 12 lat Film z napisamiGatunek:AkcjaRe¿yseria:Lee TamahoriScenariusz:Gary Goldman, Jonathan Hensleigh, PaulBernbaumObsada:Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel,Thomas KretschmannRok produkcji: 2007Produkcja:USAD³ugoœæ:96 min.W kinie SOKOLNIA od 05-08.10.2007r./Pt-pon/Godz. seansów: 17.00, 19.00;Cena biletów: 12z³Cris Johnson (Nicolas Cage) urodzi³ siê z niezwyk³¹ umiejêtnoœci¹ widzeniaprzysz³oœci. Szybko okaza³o siê jednak, ¿e ten «dar« bêdzie dlaniego przekleñstwem... Zamkniêty w sobie i zastraszony badaniami, któreprzeszed³ w dzieciñstwie z powodu swych zdolnoœci, ¿yje pod zmienionymnazwiskiem w Las Vegas obstawiaj¹c drobne zak³ady hazardowe.DO KINA Z ITP!Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawid³owo na zadane przeznas pytanie czeka bilet do kina.Kto wyre¿yserowa³ „Next”?Na odpowiedŸ czekamy pod numerem tel. (062) 78 238 40 lub 792 431 324Koncert dla m³odych i nie tylkoPogoda i zainteresowanie publicznoœcisprzyja³y organizatorom pierwszegoPrzegl¹du Lokalnej TwórczoœciMuzycznej, który odby³ siê w niedzielê,30 wrzeœnia 2007 roku w Kêpnie.W amfiteatrze przy KOSiR zagra³osiedem kapel - z Kêpna, Bralina, Sycowa,Ostrowa Wielkopolskiego, atak¿e zaprzyjaŸnionego wêgierskiegoEncs. Impreza by³a czêœci¹ projektu„M³odzi m³odym i nie tylko”, którypowsta³ przy wsparciu finansowymKomisji Europejskiej w ramach programu„M³odzie¿ w Dzia³aniu”.Inicjatorem projektu „M³odzi m³odymi nie tylko” jest grupa m³odzie¿yz Kêpna wspierana przez Stowarzyszenie„Uœmiech”, Urz¹d Miasta i Gminyw Kêpnie oraz kêpiñskie studioreklamy „ART ATTAK”.Dziêki ich zaanga¿owaniu zorganizowanokoncert z udzia³em mieszkañcównaszego regionu i do nich skierowany.Celem by³o umo¿liwieniemuzykom zaprezentowania swej twórczoœciszerszemu gronu odbiorców.Na imprezie pojawili siê przedewszystkim m³odsi fani rockowegobrzmienia, ale nie tylko. Przez amfiteatrprzewinê³y siê ca³e rodziny, dlaktórych wabikiem poza muzyk¹ by³abez w¹tpienia wspania³a, s³onecznapogoda, organizowane przez prowadz¹cychkonkursy i serwowane podczaskoncertu pysznoœci – kie³baski,ciasto i napoje. Na scenie wyst¹pi³yzespo³y: „Delbirht” i „Prototyp” zKêpna, „Coldfire” z Bralina, „Zimowy”i „Enblema” z Sycowa, „Prayer” zwêgierskiej gminy Encs oraz „Surowytato” z Ostrowa Wielkopolskiego.Zespo³om oraz wszystkim, którzywsparli organizacjê koncertu sk³adamyserdeczne podziêkowania. Organizatorzy/red/


kêpnoDzieñ Seniora w Nowej Wsi Ksi¹¿êcejSeniorzy w Nowej Wsi Ksi¹¿êcejswoje œwiêto rozpoczêli msz¹ œwiêt¹,która odprawi³ ks. proboszcz Cz. Jêdroszko.Wierni modlili siê wspólnieza zmar³ych i za wszystkich, którzyuczestniczyli w tej mszy o dalsze zdrowie,Bo¿e £aski i b³ogos³awieñstwo.Dzieñ Seniora i mszê rozpoczynamyod uwielbienia Pana Boga i od proœbyo b³ogos³awieñstwo. Przywita³ goœcigospodarza wójta R. Wojtysiaka iprzewodnicz¹cego Oddzia³u Rej. ZE-RiI w Bralinie A. Leœniarka. Wspólnieuwielbiajmy Boga. Niech to uwielbieniei proœby nasze bêd¹ ³¹czone zczystym sercem przynoszonym do o³tarza.Boga wychwalamy w szczególnysposób wtedy, gdy wype³niamy jegowolê a ta wola zawarta jest w dekalogu,w s³owach Ewangelii w tej DobrejNowinie. Cieszmy siê radoœci¹ i mi³oœci¹bliŸnich i cieszmy siê pe³ni¹ ¿ycia.Nastêpnie wszyscy udali siê na salê.Przewodnicz¹ca miejscowego ko³a J.Gogó³ powita³a goœci Wójta GminyBralin R. Wojtysiaka i przewod. Oddzia³uRej. ZE-RiI w BralinieA. Leœniarka,ks. proboszczaCz. Jedroszko,media i zebranychcz³onkówko³a. Spotkaniemia³o podwójnycharakterœwiêtowaniaczyli Dzieñ Seniorai wybory.Na przewodnicz¹cegozebraniawybrano J. Bry³kê. Minut¹ ciszyuczczono pamiêæ zmar³ych cz³onków.Przed podanym obiadem odmówionazosta³a modlitwa. Potem by³ wspania³yobiad.Sprawozdanie z dzia³alnoœciko³a z³o¿y³a przewod. J. Gogó³.Jak powiedzia³a ko³o liczy 75 cz³onków.Organizowane s¹ wieczorki dochódprzeznacza siê na potrzebyKo³a, chêtnie je¿d¿¹ na wycieczkiszczególnie na turnusy nadmorskie.Z zarz¹dem wspó³pracuje siê bardzodobrze. Trzy panie z³o¿y³y rezygnacjêz pracy w zarz¹dzie, ale chêtnie bêd¹dalej pracowaæ dla dobra ludzi jesieni.A. Leœniarek przypomnia³ historiêko³a, któr¹ dokumentowa³ archiwalnymiprotoko³ami. Pierwszewzmianki datuj¹ siê ju¿ od roku 1978.Wspomnia³, ¿e najpierw by³o ko³o wMnichowicach w³aœnie w latach 70tych podzielono na Nosale, Now¹Wieœ Ksi¹¿êc¹ i Mnichowice. Obecnieko³o jest jednym z najbardziejlicznych. Przewodnicz¹cy podkreœli³,¿e zwi¹zek tworzymy wszyscy. Nie jesteœmyparti¹` a stowarzyszeniem. Podziêkowa³wszystkim za wspó³pracê iza to, ¿e tworzymy jedn¹ wspania³¹rodzinê zwi¹zkow¹. Dziêkowa³ zawspania³¹ wspó³pracê wójtowi gminyBralin. Omówi³ wycieczki, z dum¹mówi³ o podziêkowaniu jakie otrzyma³od w³aœcicieli Laguny w Pobierowie,którzy dziêkowali za wspania³ychludzi o wielkiej kulturze, przewodnicz¹cypodkreœli³, ¿e seniorzy to ludzieJest ju¿ droga Piaski - BiadaszkiW minionym tygodniudobieg³a koñca budowadrogi powiatowejnr 5702³¹cz¹cej miejscowoœciPiaskii Biadaszki./red/wspaniali, dobroduszni , wierz¹cy wBoga. Cieszyæ siê nale¿y i jest tobardzo przyjemne, ¿e tam gdzieœ pozostawiaj¹wspania³e œwiadectwo oBralinie i o zwi¹zku. Dokonano wrêczeniadyplomów Ludwikowi Lisiczkoza d³ugoletni¹ i aktywn¹ pracê narzecz ludzi jesieni przyznany przeWoj. Zarz.ZERiI w Kaliszu, oraz dyplomyZarz.Oddzia³u. HelenieZwierz, Janinie Miko³ajczyk, i AnieliWalczak. Przyjêtej ostatnio do ko³aJaninie Wabnic wrêczono legitymacjêcz³onkowsk¹. Wszystkie dyplomyuroczyœcie wrêczali R. Wojtysiak. A.Leœniarek, ks.Cz. Jêdroszko orazJ.Gogó³. Nastêpnie przyst¹piono dowyborów. Przedstawiono kandydatówi przeg³osowano. Nowy zarz¹dukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co: JadwigaGogó³ przewodnicz¹ca, JózefLebek z-ca, Helena Banaszewska-sekretarz,Cecylia M¹ka – skarbnikoraz cz³onkowie; FranciszkaEchaust, Kazimiera Wyrwas, MariaStencel, Stefania Lisiczko, MariaMusia³a, Janina Szkudlarek, TeresaWnuczek. W dyskusji przewodnicz¹capodziêkowa³a za zaufanie i ¿yczy-³a mi³ej i wspania³ej wspó³pracy. Goœciesk³adali ¿yczenia nowemu zarz¹dowi.Pani £ukianowska podzieli³asiê wra¿eniami i refleksjami z turnusunadmorskiego. Nastêpnie g³oszabra³ wójt „Po uczcie duchowej wkoœciele i po uczcie dla cia³a mi³omi powiedzieæ, ¿e nie by³oby mniebez Was, czu³em wasze wsparcie. Wtej wsi widoczna jest aktywnoœæ narzecz ma³ej ojczyzny do¿ynki gminne,75-lecie OSP i poœwiêcenie samochodudo którego w pewien sposóbsiê przyczyni³em i dzisiejsza uroczystoœæ.Misja wójta nie jest ³atwa,ale wsparcie pañstwa daje mi satysfakcjêi si³ê do dzia³ania. Sprawarozdzielenia ¿ywnoœci udzie sprawniei sprawiedliwie i jeœli chodzi opracê spo³eczn¹ to zawsze mogê napañstwa liczyæ. Siedziba zwi¹zku niejest zagro¿ona, trzeba bêdzie zgodniez procedur¹ p³aciæ podatek, alepostaramy siê zwiêkszyæ dotacje.Gmina zobowi¹zana jest do tego, bywspieraæ organizacje, które dzia³aj¹aktywnie i rozwijaj¹ kulturê a waszzwi¹zek czyni to bardzo dobrze i maswoje osi¹gniêcia w rozwoju kultury.Trzeba by pomyœleæ wzorem klubusportowego, którzy zwrócili siê do wojewodyo dotacjê i j¹ dostali. Mo¿euda siê te¿ zwi¹zkowi. Na zakoñczeniemówi³ o radoœci i o tym, ¿e gdybêdziemy siê uœmiechaæ i wzajemniesiê wspieraæ, bêdziemy chcieæ aktywniepracowaæ to w naszej ma³ej ojczyŸniebêdzie nam siê bardzo dobrze¿y³o. ¯yczy³ wszystkim wielu wyjazdównadmorskich i nie tylko, by nadalgodnie reprezentowaæ nasz¹ gmine.Nowowybranemu zarz¹dowi ¿yczy³mi³ej pracy na rzecz ludzi jesieni.Ma³a03 paŸdziernika 2007KRONIKAPOLICYJNA524 wrzesieñW Kêpnie przy ul. rynek, Dzielnicowy dokona³ zatrzymania 30-letniego mieszkañca Kêpna poszukiwanego przez S¹d RejonowyZamiejscowy Wydzia³ Grodzki - Chojna, w celu doprowadzeniado najbli¿szego AŒ lub ZK25 wrzesieñW Kêpnie przy ul. Ks. Wawrzyniaka, Dzielnicowy dokona³ zatrzymania54-letniego mieszkañca Kêpna, który kierowa³ roweremznajduj¹c sie w stanie nietrzeŸwoœci (na ¿¹danie zatrzymanegopobrano krew do badañ na zawartoœæ alkoholu ). Czynnoœciprowadzi KPP Kêpno.W Kêpnie przy ul. Obroñców Pokoju, n/n sprawca po uprzednimwybiciu szyby w oknie pomieszczeñ nale¿¹cych do StarostwaPowiatowego wszed³ do ich wnêtrza gdzie dokona³ dewastacji ró¿-nych przedmiotów oraz kradzie¿y wentylatora, ¿eliwnych elementówpieca wêglowego i kabla elektrycznego wraz z wtyczk¹ odpieca elektrycznego. ogólna suma strat, na szkodê Starostwa Powiatowegow Kêpnie wynosi 5.000,00 zl.27 wrzesieñ26-letni mieszkanie Nowego S¹cza w m. Bralin, na drodze krajowejnr 8, kieruj¹c samochodem ciê¿arowym m-ki Renault, niedostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu i doprowadzi³ do zderzeniaz poprzedzaj¹cym go samochodem ciê¿arowym m-ki Mankierowanym przez mieszkañca powiatu sieradzkiego. Uczestnicyzdarzenia trzeŸwi, sprawca ukarany MK.28 wrzesieñW m. Kr¹¿kowy, dwie kobiety narodowoœci romskiej, wykorzysta³ychwilow¹ nieuwagê w³aœcicielki oraz otwarte drzwi do mieszkania,gdzie wesz³y i pod pozorem oferty sprzeda¿y towarów, dokona³ykradzie¿y pieniêdzy w kwocie 650,00 z³., na szkodê w³aœcicielki mieszkania.Patrol RD w Kêpnie, zatrzyma³ 48-letniego mieszkañca gm. Kêpno,który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci( o,75 mg/l ) alkoholu w wydychanym powietrzu.N/n sprawca w m. Kêpno, po uprzednim wybiciu szyby wdrzwiach wejœciowych wszed³ do wnêtrza baru sk¹d zabra³ 15 butelekalkoholu ró¿nych marek oraz z szuflady bufetu pieni¹dze wkwocie 330,00 z³., na szkodê w³aœciciela baru, ponadto uszkodzi³obudowy dwóch automatów do gier i z ich wnêtrza zabra³ nieustalonakwotê pieniêdzy.29 wrzesieñPatrol Dzielnicowych zatrzyma³ w m. Mroczeñ, 17-letniego mieszkañcagm. Trzcinica, który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanienietrzeŸwoœci ( 0,41 mg/l ) alkoholu w wydychanym powietrzu,ponadto posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy w postacimarihuany.Patrol Dzielnicowych w m. Mroczeñ zatrzyma³ 21 -letniego mieszkañcagm. Kêpno, który posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cy wpostaci marihuany o wadze 0,629 g.Patrol Dzielnicowych zatrzyma³ w m. Mroczeñ 19-letniego mieszkañcagm. baranów, który posiada³ przy sobie œrodek odurzaj¹cypostaci marihuany, w chwili zatrzymania nietrzeŸwy 0,99 mg/lalkoholu w wydychanym powietrzu.Policjanci Zespo³u d/w z PG ustalili, i¿ mieszkaniec gm. Bralinbez wymaganej zgody rozpowszechnia³ cudze utwory muzyczne wjednym z lokali towarzyskich, na terenie gm. Bralin.Policjanci Zespo³u d/w z PG ustalili, i¿ mieszkanka m. Wieruszów,w³aœcicielka jednego z lokali towarzyskich na terenie gm.Bralin, bez wymaganej zgody rozpowszechnia³a we w³asnym lokalu,utrwalone na 18 p³ytach CD, cudze utwory muzyczne.N/n sprawca w m. Bralin, wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowników,wywa¿y³ drzwi tarasowe a nastêpnie wszed³ do wnêtrza domu,gdzie po spenetrowaniu pomieszczeñ zabra³ celem przyw³aszczeniapieni¹dze oraz wyroby ze z³ota. Suma strat na szkodê w³aœcicielawynosi 3.400,00 z³.30 wrzesieñPatrol Dzielnicowych w m. Mroczeñ zatrzyma³, 33-letniego mieszkañcagm. Rychtal, który kierowa³ samochodem m-ki Ranault Traffic,znajduj¹c sie w stanie nietrzeŸwoœci ( 0,95 mg/l ) alkoholu wwydychanym powietrzu.KPP Kêpno


6 03 paŸdziernika 2007 kêpnoW sobotê, 15 wrzeœnia, cz³onkowie oraz sta³a ju¿ grupa sympatykówTowarzystwa Przyjació³ Lasek LUKUS wziêli udzia³w kolejnej autokarowej wycieczce. Tym razem celem wyprawyby³y piêkne wielkopolskie rezydencje w Kórniku i Rogalinie,a tak¿e muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.WIELKOPOLSKIEREZYDENCJEW Kórniku pa³ac rodziny Dzia-³yñskich i Zamojskich, kryj¹cy w sobiejeszcze œredniowieczne mury,przebudowany zosta³ na wzór romantycznegozamczyska w po³owieXIX w. Piêkne wnêtrza zawieraj¹wspania³e zbiory i pami¹tki narodowezebrane przez w³aœcicieli, aofiarowane narodowi polskiemu.Uczestnicy wycieczki mieli te¿ okazjêpospacerowaæ alejkami parkudendrologicznego w stylu angielskim,za³o¿onego w XIX w. przezTytusa Dzia³yñskiego.W Rogalinie podziwiali królewsk¹rezydencjê marsza³ka koronnegoKazimierza Raczyñskiego. Pa³acwzniesiony w koñcu XVIII w. mia³konkurowaæ wówczas z siedzib¹ Su³kowskich– Rydzyn¹. Piêknie po³o-¿ona rezydencja przypomina monumentalneza³o¿enia francuskie:KREDYTYGOTÓWKOWE HIPOTECZNEKONSOLIDACYJNEPROFESJONALNE DORADZTWOSZYBKA GOTÓWKA MINIMUM FORMALNOŒCIBEZ ZAŒWIADCZEÑ BEZ OP£AT98-400 WIERUSZÓW, UL. OSIEDLOWA 1HTEL. 0627835176, 0627300126KOM. 0504038918Drodzy czytelnicy!od frontu dziedziniec os³oniêtyskrzyd³ami bocznymi, od ty³u zaœogród w stylu francuskim, a za nim– romantyczny park krajobrazowy.To w nim mo¿na podziwiaæ s³ynnekilkusetletnie dêby: Lecha, Czechai Rusa, znajduje siê te¿ tutaj punktwidokowy na rozlewiska Warty.Ogromnym zainteresowaniemzwiedzaj¹cych cieszy³y sie zbiory obrazówzgromadzone w specjalniezbudowanej galerii, gdzie mo¿naby³o podziwiaæ dzie³a wybitnychartystów – Matejki, Malczewskiego,Witkacego, Pankiewicza, Boznañskieji wielu innych. Ponadtouczestnicy wycieczki obejrzeli kolekcjêpowozów nale¿¹cych do ówczesnychw³aœcicieli Rogalina.W Puszczykowie, domu-muzeumArkadego Fiedlera, prowadzonymprzez jego syna, mo¿na zobaczyækolekcje egzotycznych przedmiotówprzywiezionych z ró¿nych stronœwiata przez tego znanego pisarzai podró¿nika.Organizatorzy ju¿ dziœ serdeczniezapraszaj¹ na przysz³oroczn¹ wycieczkê„szlakiem zamków dolnoœl¹skich”.Justyna MuszalskaLudzie listy piszcie…Ilustrowany Tygodnik Powiatowy jest wydawany dla Was, by przedstawiæWam lokalne aktualnoœci, sprawy, którymi ¿yje nasze spo³eczeñstwo, problemy,z którymi siê boryka. Na naszych ³amach jest miejsce dla wszystkich,chcemy wiedzieæ; co myœlicie, co Wam siê podoba, a co nie. Dlategoprzypominamy, ¿e specjalnie dla Was za³o¿yliœmy skrzynkê kontaktow¹itpwieruszow@wp.pl, na któr¹ mo¿ecie przesy³aæ to, czym zechceciesiê z nami podzieliæ. Mog¹ to byæ ciekawostki z Waszego miejscazamieszkania wraz ze zdjêciami, wasze opinie na tematy dotycz¹ce regionuczy komentarze do artyku³ów zamieszczanych w gazecie. Chceszsiê wypowiedzieæ na naszych ³amach? Pochwaliæ siê swoj¹ miejscowoœci¹?Pisz. Najciekawsze listy opublikujemy.KĘPIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIzapraszana koncert zespołu Chóru Aleksandrowa w nowym repertuarze –„Śladami Papieża Jana Pawła II”w dniu 26.10.2007r. / piątek / o godz. 19.00Sprzedaż biletów: od 08.10.2007r. w sekretariacie KOSiR ,ul. Walki Młodych 9 od poniedziałku do piątkuw godz. 8.00 – 15.00. i na recepcji hali NON STOPTel. Biuro- 62/ 79 127 10 , Menedżer- 62/ 79 127 24, fax- 62/ 79 127 12 kom. 600 368 416Bilety w cenie 60 zł – miejsca siedzące – parkiet / płyta główna /i 80zł miejsca siedzące na trybunie głównejILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!Przyjmujemy zamówienia grupowe i indywidualne.Specjalnie dla Polaków wykona repertuar jakiego jeszcze nie było!Zobacz niewiarygodny perfekcjonizm baletu!TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!!!TrzcinicaJubileusz Z³otych Godów Ma³¿eñskichObchody jubileuszy ma³¿eñskichw gminie Trzcinica s¹ wyj¹tkowouroczyste zarówno dla par ma³¿eñskich,jak i dla w³adz samorz¹dowych,za poœrednictwem którychjubilaci otrzymuj¹ Medale za d³ugoletniepo¿ycie od PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej.26 wrzeœnia br. dwadzieœcia trzypary ma³¿eñskie z gminy Trzcinicaœwiêtowa³o 50-lecie po¿yciama³¿eñskiego. Podnios³a uroczystoœæz tej okazji rozpoczê³a siêmsz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez ks.Kanonika parafii Trzcinica FlorianaSkubiszaka oraz ks. Kanonikaparafii Lasek Andrzeja Grzegorzewicza.Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³asie w Restauracji „ Centrum”1) Aniela i Lucjan Wróblewscy - Trzcinica2) Maria i Stanis³aw Zimoch - Trzcinica3) W³adys³awa i Józef ¯³obiñscy - Trzcinica4) Leokadia i Tadeusz Szymczak - Trzcinica5) Irena i Stefan Urbañscy - Wodziczna6) Stefania i Bronis³aw Rozik - Piotrówka7) Teresa i Mieczys³aw Podejma - Laski8) Salomea i Jan Polte - Laski9) Stanis³awa i Stanis³aw PowroŸnik - Granice10) Kazimiera i Mieczys³aw Ozdoba - Trzcinica11) Aniela i Stefan Parzonka – Ignacówka Trzecia12) Marianna i Henryk Napiera³a - Borek13) Czes³awa i Stefan Marucha - Trzcinica14) Helena i Alfred Maryniak - Piotrówka15) Marianna i Szczepan Maksym – KuŸnica Trzciñska16) Marianna i Jan Lemanik - Laski17) Maria i Feliks Linke - Laski18) Janina i Czes³aw Jerzyk - Pomiany19) Stefania i Stefan Drzazga - Laski20) Helena i Józef Grycman - Laski21) Zofia i Arkadiusz Czaja - Laski22) Weronika i Jan Banasiewicz - Laski23) Zofia i Stanis³aw Biczysko - LaskiNastêpnie jubilaci wraz z goœæmi przy lampce szampanai poczêstunku spêdzili mi³o czas wspominaj¹c wspólneprze¿yte chwile.dgw Trzcinicy. Przyby³ych jubilatów igoœci zaproszonych przywita³a JoannaGatner – Kierownik USC.Wœród goœci zaproszonych na uroczystoœæbyli : wójt gminy GrzegorzHadzik, w-ce wójt Romuald Trzepizur,skarbnik Gminy – GrzegorzBaraniak oraz przewodnicz¹cyRady Gminy Zdzis³aw Miko³ajczyk.Uroczystoœæ rozpoczê³a sie wyst¹pieniemkierownika USC, którakieruj¹c sie w stronê Jubilatów obchodz¹cych50-lecie po¿ycia ma³-¿eñskiego ciep³ymi s³owami podsumowa³aich wspólne prze¿ytelata.Z okazji jubileuszu 50-tej rocznicyœlubu dostojnym jubilatom wyrazyuznania i g³êbokiego szacunku,oraz serdeczne ¿yczenia wszelkiejpomyœlnoœci i dalszych szczêœliwychlat wspólnego ¿ycia z³o¿yli:Pan Grzegorz Hadzik – WójtGminy, przewodnicz¹cy Rady GminyZdzis³aw Miko³ajczyk. W dalszejczêœci uroczystoœci ma³¿onkowie, wdowód uznania dla trwa³oœci zwi¹zkuma³¿eñskiego, zostali odznaczenimedalem” Za d³ugoletnie Po¿ycieMa³¿eñskie „przyznanym przezPrezydenta RP. Aktu dekoracji dokona³wójt - Grzegorz Hadzik wrazz przewodnicz¹cym Rady Zdzis³awemMiko³ajczykiem.Jubilatom wrêczono równie¿ listygratulacyjne oraz kwiaty.Medalem uhonorowano nastêpuj¹cepary:Przebudowa skrzy¿owaniadróg powiatowychW £êce Opatowskiejzakoñczy³a siêinwestycja przebudowyskrzy¿owaniadróg powiatowych:drogi nr 5700£êka Opatowska –Raków, z drog¹ nr5696 £êka Opatowska– Opatów/red/


kêpno03 paŸdziernika 20077Jubileusz 40 – lecia Radio– klubu SP3KRE w KêpnieW Klubie Polonia dnia 29 wrzeœniaodby³o siê uroczyste spotkanieRadio – klubu SP3 KRE. Otwarciai powitania dokona³ Tomasz Witkowskaz-ca Wydz. Organizacyjnegoi Spraw Obronnych. Jubileuszswoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: przedstawicieldyr. Biura Zarz¹du Woj.LOK p³k Tadeusz Janowski, sekretarztego Biura p³k Bogdan Mrowic,prezes Zarz¹du Rej. LOK kapCzes³aw Cal, wicestarosta powiatuKêpiñskiego Z. Kasprzak, z-ca kom.PSP Piotr Szulc. Referat okolicznoœciowywyg³osi³ prezes M. Jasiakprzedstawiaj¹c w skróconej formiehistoriê dzia³alnoœci Radio-klubu wlatach 1967 – 2007. Miêdzy innymipowiedzia³ - Pierwsze zebranie wyborczeRadiolkubu przy Zarz. Pow.LOK odby³o siê 23 maja 1967 rokuw siedzibie OSK. Liczba cz³onków39 osób.20.09.1967 r. Radioklub otrzymujelicencjê nas³uchow¹ i zostajezarejestrowany w Polskim Zwi¹zkuKrótkofalowców. Zmieniaj¹ siê zarz¹dyoraz lokum. Intensywna pracastacji klubowej przynosi pierwszeefekty. W roku 1976 stacjaSP3KRE zajmuje III miejsce w zawodach„Oœwiêcimskich”. W roku1987 przy pomocy sponsorów iœrodków w³asnych zostaje zakupionysprzêt produkcji krajowej trx;„Jowisz” SP – 105. Od roku 1990rozpoczyna siê szybki rozwój klubu.Wyszkolenie dobrego radiooperatorawymaga 200 godz. W roku 1998klub zostaje wzbogacony o nowszytrx – FT901DM. Koniec lat 90 –tych oraz lata 2000 – 2005 to okresnajlepszych wyników w zawodach„Polnego Dnia”, w roku 1998 zajmujeII miejsce na KF, w roku 2001II- gie miejsce w kat. na UKF, wroku 2003 ponownie drugie miejscew roku 2004 klub zajmuje Imiejsce na UKF.... Na zakoñczeniepodziêkowa³ Burmistrzowi oraz Staroœcieza pomoc w wyposa¿eniusalki wyk³adowej natomiast Kom.PSP za dotychczasow¹ pomoc w organizowaniuwyjazdów na æwiczenia„Polnego Dnia”. Nastêpnie dokonanowrêczenia odznaczeñ a otrzymalije: Teresa Orszulok, Jan Orszulok,z Kêpna Jan Bira z Namys³owa,Mieczys³aw Jasiak z OstrowaWlkp. Nastêpnie listy gratulacyjnena rêce prezesa M. Jasiaka z³o¿ylizaproszeni goœcie. Potem by³ wspania³yobiad i mi³e konwersacje wma³ych grupkach co dawa³o niepowtarzaln¹atmosferê.Ma³aSTOP zdzierstwu notariuszy!W naszym Tygodniku wielokrotnieporuszaliœmy temat mo¿liwoœci wykupumieszkañ spó³dzielczych, pisaliœmyco nale¿y zrobiæ, jak sporz¹dziæwniosek, jakie „kruczki prawne” czekaj¹na tych, którzy skorzystaj¹ z prawawykupu.Pisaliœmy tak¿e o tym, ¿e pomimotego, ¿e mieszkania w bardzo wieluprzypadkach bêdzie mo¿na wykupiæza niewielkie pieni¹dze- to niestetynie wszystko odbêdzie siê szybko,³atwo i przyjemnie a przede wszystkimTANIO. Co prawda mieszkanias¹ tanie ale zwi¹zane z przepisemop³aty notarialne s¹ tak wysokie, ¿ewielu spó³dzielców po prostu na tonie staæ. Co z tego, ¿e wykupimymieszkanie za 10 z³otych, skoro unotariusza mo¿emy zostawiæ 100 razywiêcej? Ustawa co prawda dok³adnieokreœla, jak¹ maksymaln¹ stawkêmo¿e pobraæ notariusz od spó³dzielców-nie wiêcej ni¿ minimalnego wynagrodzeniaza pracê, co daje kwotê234 z³ ale do tego notariusze doliczaj¹sobie kolejne sumy: 22% VATu,op³atê za wpis do ksiêgi wieczystej,za wpis w³asnoœci, za wpis udzia-³u, za s³u¿ebnoœæ i za odpisy aktu notarialnego.Razem daje to kwotê 700-900 z³. Nie jest to ma³o - szczególnie,jeœli siê porówna z tym kwotêjak¹ p³acimy za mieszkanie. Jeszczegorzej przedstawia³a siê sprawa, gdykupowaliœmy mieszkanie. Za przygotowanieumowy kupna i stosownewpisy notariusze pobierali op³atê stosown¹do wartoœci lokalu. Czasemby³o to piêæ tysiêcy z³otych a czasemdziesiêæ.Notariusze ³upili spó³dzielców- zarabiaj¹cna nich krocie. Sprawa by³abulwersuj¹ca i trafi³a do MinistraSprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro.Apelowali poszczególni obywatele,apelowa³y gazety, zwi¹zki spó³dzielców.I jest skutek.Minister Ziobro obni¿y³ stawki zaakty notarialne. Teraz ka¿dy rejentmusi braæ po³owê stawki za sporz¹dzenieaktu kupna i sprzeda¿y mieszkania,dzia³ki budowlanej, wykupieniamieszkania przez spó³dzielcówczy darowizny mieszkania w rodzinie.Obni¿ka dotyczy prawie 75% wszystkichaktów notarialnych w Polsce.Dziêki tej decyzji Polacy roczniezaoszczêdz¹ 330 milionów z³otych,Dziêki takim obni¿kom wiele osóbbêdzie mog³o zacz¹æ powa¿nie myœleæo kupnie swojego mieszkania czydzia³ki budowlanej. Nikt nie bêdziesiê ba³, ¿e zbankrutuje po wizycie unotariusza.MONWiadomoœæ z ostatniej chwili:(Na podstawie Rzeczpospolitej)Minister sprawiedliwoœci og³osi³, ¿eobni¿a taksê notarialn¹, aby Polacyprzy kupnie mieszkañ p³acili notariuszommniej. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”notariusze nie chc¹ stosowaæni¿szych stawek. - W przepisach jestb³¹d - mówi¹. Mia³a byæ mniejszataksa notarialna przy kupnie nowegomieszkania. I co? Nie bêdzie.Moja radoœæ trwa³a 15 godz. - opowiada„Gazecie” Jacek Osadnik, któryrazem z trzema setkami innychosób ma na dniach podpisywaæ aktnotarialny kupna mieszkania od du-¿ego warszawskiego dewelopera.Notariusze nie z³o¿yli broni w walceo zarobki. Kancelaria, w której mampodpisywaæ akt notarialny, powiedzia-³a, ¿e nie obni¿y taksy, bo naszaumowa... nie jest umow¹ sprzeda¿ylokalu mieszkalnego wymienion¹ wnowych przepisach - opowiada Osadnik.A czym jest? - Wed³ug notariuszato umowa ustanowienia odrêbnejw³asnoœci lokalu, a to zupe³nieinny przypadek i inna taksa - mówiOsadnik. Podobn¹ odpowiedŸ us³yszelijego s¹siedzi. Ministerstwo poprostu zrobi³o w rozporz¹dzeniub³¹d - twierdz¹ twardo notariusze, zktórymi rozmawia³a „Gazeta”. KrajowaRada Notarialna nie chce narazie komentowaæ sprawy. Wed³ugnaszych nieoficjalnych informacjipodziela w¹tpliwoœci notariuszy, alez oficjalnym komentarzem czeka, a¿nowe prawo wejdzie w ¿ycie. Rozporz¹dzeniemusi bowiem podpisaæjeszcze minister finansów Zyta Gilowska.Ma na to jeszcze kilka dni.Rz¹d ma wiêc czas, aby b³¹d, naktóry powo³uj¹ siê notariusze, naprawiæ.Sêk w tym, ¿e resort do b³êdusiê nie przyznaje.Jaki bêdzie wynik ca³ej sprawy?Zobaczymy- na pewno poinformujemyo tym na ³amach ITP.Kolejny turnus wypoczynkowynad morzem w PobierowieZarz¹d Oddzia³u Rej. ZERiI w Braliniedziêki staraniom A. Leœniarkazorganizowa³ w dniach 17 – 23.09.27r. czwarty w tym roku a trzeci w Pobierowieturnus wypoczynkowy wOœrodku „Laguna”. Pilotem i przewodnikiemwycieczki by³ J. Leœniarek.Bez przeszkód pokonali trasê iju¿ na miejsce dotarli o godz.14.40.Pierwszy obiad i rozlokowanie. Poobiedzie korzystaj¹c ze wspania³ejpogody opalali siê na pla¿y. Po kolacjiprzewodnik zabra³ grupê na zwiedzaniePobierowa. We wtorek pomimoch³odu i si¹pi¹cego deszczu licznagrupa z przewodnikiem uda³a siêdo Pustkowa. Wieczorem wieczorekzapoznawczy. Kolejny dzieñ dzieñ towycieczka do Trzêsacza, gdzie mo¿-na z trwog¹ ogl¹daæ ruiny koœcio³a,potem Rewal zwiedzanie koœcio³azbudowanego na kszta³t ludzkiegoserca i oczywiœcie przystañ rybacka zbarwnymi kutrami. Potem Niechorzei latarnia morska, okalaj¹cy japark buków. Z tarasu mo¿na podziwiaæprzepiêkn¹ panoramê. W czwartekwycieczka na wyspê Wolin. ZwiedzanieWoliñskiego Parku Narodowego,zdobycie Wzgórza Gamoñ,zwiedzanie zagrody ¿ubrów. Potemju¿ tylko Miêdzyzdroje, promenadagwiazd, oceanarium, gabinet figurwoskowych i oczywiœcie molo. W pi¹tekb³ogie leniuchowanie opalaniesiê na pla¿y, bo s³oneczko mocno dogrzewa³o.W sobotê rano pla¿a a poobiedzie Dar³owo i rejs po morzuKorsarzem.Wieczór po¿egnalne ognisko, sto³ysuto zastawione i spotkanie z w³aœcicielamioraz obs³ug¹ kuchni. W niedzielêw ostatnim dniu ca³a grupauda³a siê do koœcio³a. Po mszy korzystaj¹cz przepiêknej pogody po¿egnalisiê z morzem rzucaj¹c tradycyjny grosikdo morza. Jak poprzednio po¿egnalnespotkanie jeszcze przy autokarze,gospodarze oprócz prowiantuserwowali ka¿demu na drogê piwko.Po raz pierwszy na wycieczce by³agrupa z Rychtala pod egid¹ pani Szalik,która nie kry³a podziwu dla organizacjitak wspania³ych wycieczek. Wdrodze powrotnej zatrzymali siê w KamieniuPomorskim. Ka¿dy kupi³œwie¿¹ wêdzon¹ rybkê.Ma£aSesja Rady Miejskiej w KêpnieDnia 27 wrzeœnia 2007 r. odby³ysiê obrady XIV Zwyczajnej SesjiRady Miejskiej w Kêpnie. Na posiedzeniuobecnych by³o 20 radnych.Przewodnicz¹cy dokona³otwarcia obrad. Nastêpnie przyjêtoporz¹dek i protokó³ z poprzedniejrady. Powo³ano komisjê uchwa³i wniosków. Interpelacjê odczyta³ai na piœmie przekaza³a radna A.Kempa. Interpelacja dotyczy³a wyznaczeniaterminu debaty w sprawieumorzeñ podatkowych za lata2003-2006. Nastêpnie burmistrz P.Psikus z³o¿y³ informacjê z prac Burmistrzai Urzêdu Miasta Gminy wKêpnie. Kolejn¹ informacjê o przebieguwykonania bud¿etu GminyKêpno z³o¿y³ skarbnik J. Ciesielski.Przyst¹piono do podjêcia uchwa³ wsprawach a)zmian w bud¿ecieGminy Kêpno na 2007 r., b)zmianw wieloletnim planie inwestycyjnymGminy Kêpno na lata 2007 – 2011,c)zatwierdzenia bilansu skonsolidowanegoGminy Kêpno za rok 2006,d)ustanowienia zabezpieczenia prawid³owegoi terminowego wydatkowaniaœrodków z dofinansowania wformie weksla w³asnego „in blanco”.Te uchwa³y g³osuj¹c kolejnoprzyjêto jednog³oœnie. Przy uchwaledotycz¹cej podatku od nieruchomoœci,by³y pytania i wnioski, bypodatek w pkt 8 dotycz¹cy budynkówpozosta³ych rozdzieliæ gara¿ei tzw. szopki i zmniejszyæ op³atê odwysokoœci maksymalnej, postulowa-³a o to radna K. Sumis³awska i radnaA.Kempa, która stwierdzi³a, ¿epodatki dla pewnej grupy s¹ wielkimobci¹¿eniem. Chocia¿ poparliten wniosek i inni radni. Jednakuchwa³a zosta³a przyjêta bez proponowanychzmian wiêkszoœci¹ g³osów.Uchwa³ê w sprawie op³aty miejscowejprzyjêto jednog³oœnie. Kolejnanieco kontrowersyjna uchwa³adotyczy³a podatku od psów. W tejsprawie wypowiada³o siê wielu radnych,by³y zdania za i przeciw koñcupoprawiono i op³ata zosta³azmniejszona do 75 z³. Uchwa³aprzesz³a wiêkszoœci¹ g³osów. Pozosta³euchwa³y w sprawie: zasad wynajmowanialokali wchodz¹cych wsk³ad mieszkaniowego zasobu GminyKêpno, zmieniaj¹ca uchwa³ê wsprawie „Regulaminu udzielaniapomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszka-³ych na terenie Gminy Kêpno,zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawieuchwalenia regulaminu korzystaniaz boiska usytuowanego Kêpnie przyAl. Marcinkowskiego przyjêto jednog³oœnie.Nastêpnie podjêto opiniew sprawach a) lokalizacji salonugier na automatach przy ulWieluñskiej w Kêpnie po uzasadnieniujednog³oœnie podjêto negatywn¹opiniê, b) celowoœci realizacjidofinansowania zadania pn.„Budowa drogi gminnej we wsi Osiny”-przyjêto opiniê przy jednymg³osie wstrzymuj¹cym .Zosta³a z³o-¿ona informacja dotycz¹ca jakoœciwody spowodowanej jak powiedzia³dyrektor niewydolnoœci¹ stacjiuzdatniania. Jednak bakteriologicznienie zagra¿a mieszkañcom. Pytaniadotyczy³y odejœcia pana Kozio³a,pad³a odpowiedŸ o rezygnacjiz pracy w urzêdzie. Radny Rybakpyta³ o to kiedy naprawionezostan¹ i wyczyszczone studzienki,pytano o zmianê oœwietlenia na ul.Moniuszki. Na zakoñczenie zrobionowspólne zdjêcie w sali, gdzieprawdopodobnie sesja odby³a siêpo raz ostatni.Ma£a


8 03 paŸdziernika 2007 kêpnoPIERWSZA POWAKACYJNASESJA RADY GMINYW œrodê 26 wrzeœnia odby³a siê pierwsza po wakacjach sesja RadyGminy. Radni wys³uchali sprawozdania wójta za okres od 28 czerwcado 26 wrzeœnia 2007, podjêli uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie narok 2007 oraz powo³ali ³awnika do S¹du Rejonowego w Kêpnie nakadencjê 2008-2011. W tajnym g³osowaniu wybrano kandydaturê W³adys³awaK¹ckiego./red/Otrzêsiny klas pierwszych w ZSP w S³upiZgodnie z tradycj¹ 27 wrzeœnia2007 roku (w ubieg³y czwartek)w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnychw S³upi pod Kêpnem odby³ysiê otrzêsiny uczniów klas pierwszychTechnikum Architektury Krajobrazu,Ekonomicznego, Informatycznegoi Rolniczego.W otrzêsinach uczestniczyli wszyscyuczniowie Zespo³u wraz z nauczycielami.Impreza zosta³a przygotowanaprzez Samorz¹dUczniowski z opiekunem.Zabawê prowadzili uczniowie klasyII Technikum Informatycznego:Zbigniew Górski, Damian Kulok,Pawe³ Tajnert, Dawid Koñczak,Dariusz Rak.Zbyszek, Damian i Pawe³ wcielilisiê w wodzów indiañskich, a pierwszakiby³y „bladymi twarzami”, któremusia³y przejœæ przez liczne próby,aby staæ siê pe³noprawnymicz³onkami plemienia S³upskichTechnikusów. Rolnikuso-Takusy,Ekonomikusy i Informatykusy zmagalisiê miêdzy innymi z: opisaniemw zabawny sposób swojej klasy, zaprojektowaniemodzienia z najszlachetniejszejtkaniny (papieru toaletowego),dmuchaniem balonika(gumowej rêkawiczki), rozdmuchiwaniempi³eczki w bia³y py³, malowaniempodobizny swojego wychowawcybez u¿ycia r¹k, jedzeniemcytryny na czas. W otrzêsinach bezpoœredniudzia³ wziê³a równie¿ nauczycielka,która rozpoczê³a wostatnim czasie pracê w naszej szkole.Prowadz¹cy stopniowali napiêcie:najpierw wyposa¿yli „belfrapierwszaka” w rêkawice bokserskiei zaproponowali stoczenie pojedynkuz reprezentantem uczniów. PóŸniejodwo³ali pojedynek i kazali nauczycielcepodnieœæ sztangê wa¿¹c¹50 kilogramów. W rzeczywistoœciokaza³o siê, ¿e nie byli tak surowi ipróba zosta³a ograniczona do wyciskaniaminiaturowych hantli.Dla podtrzymania gor¹cej atmosferyuczestnicy odtañczyli rytualnytaniec Indian.Na zakoñczenie wychowawcy klaspierwszych: Anna Krawczyk,Bogumi³a S³owikowska oraz IwonaIdzikowska na znak przyjêciapierwszaków w poczet S³upskichTechnikusów zmienili farb¹ wygl¹d„bladych twarzy” w oblicza przypominaj¹ceIndian.WwTJanP4A636siêliczniewszpitalukêpiñskimdodê25uwokregronupWórsiênawymsiêdodawica)wKwTZUpwbauwTbawWegon”aWwTregoapoawtwmeszkañcókrajobayekurokiwemscaobzaruWgmGanówT£êkaOwTœrodkoa¿okPrzewiOpiekun Samorz¹duUczniowskiegoIwona IdzikowskaSesja Rady Powiatu KêpiñskiegoW dniu 26 wrzeœnia 2007 r., odby-³y siê obrady XI Sesji Powiatu Kêpiñskiego,wszyscy radni obecni nasesji co pozwala obradowaæ i podejmowaæuchwa³y. Otwarcia i powitaniadokona³ Przewodnicz¹cy RadyPowiatu Franciszek Tr¹pczyñski. Porz¹dekobrad przyjêto jednog³oœnie.Protokó³ z poprzedniej sesji przyjêtobez zastrze¿eñ. Sprawozdania zprac Zarz¹du, z wykonania uchwa³oraz z realizacji Wniosków KomisjiRady i radnych przedstawi³ StarostaKêpiñski J. Trzmiel. Na wstêpie z³o-¿y³ gratulacje i podziêkowania dyrektorowiZOZ B. Pazdydze za to, ¿enasza stacja dializ jest najlepsza wPolsce. Przekazuj¹c dane z wykonaniauchwa³ omówi³ wykonanieuchwa³ w sprawie: zmian bud¿etu wbud¿ecie, w sprawie wyra¿enia zgodyna zabezpieczenie œrodków finansowychw bud¿ecie powiatu kêpiñskiegocelem realizacji programuoperacyjnych wspó³finansowanych zeœrodków Unii Europejskiej, w sprawiewyra¿enia zgody na zabezpieczenieœrodków finansowych dla nauczycielikorzystaj¹cych z opieki zdrowotnej,dotycz¹ca rehabilitacji osób niepe³nosprawnych,w sprawie gabinetukonsultacyjno – laryngologicznego,zatwierdzenia Statutu SamodzielnegoPublicznego ZOZ w Kêpnie, wsprawie udzielenia dotacji na wymianêwitra¿y w oknach koœcio³a p.w.Œw. Marcina w Kêpnie. Ustosunkowa³siê te¿ do interpelacji z³o¿onychna poprzedniej sesji. Nastêpnie omówi³pracê Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.Omówiono realizacjê obchodówœwiêta powiatu z udzia³emw³adz samorz¹dowych i delegacji zagranicznych,poinformowano zarz¹dw sprawie zabezpieczenia awaryjnegobudynku przy ul. Poniatowskiegoze wzglêdu na zagro¿enie zdrowiai ¿ycia, w sprawie uzgodnienia zkonserwatorem zabytków na robotybudowlane przy rozbudowie Oddzia-³u w Grêbaninie, przedstawiono postêpowanienadzorcze woj. Wlkp. wsprawie statutu powiatu, zakupu samochodu.Cz³onek zarz¹du L.¯ebrowski poinformowa³, ¿e na terenieparku w Grêbaninie niektóredrzewa wymagaj¹ wyciêcia lub obciêciakonarów ze wzglêdu na zagro-¿enie, z uwagi na wysoki koszt celemochrony zespo³u pa³acowo-parkowegoo pomoc finansow¹ zwróconosiê do WFOŒiGW w PoznaniuOraz Woj. Konserwatora Przyrody ozapewnienie œrodków na ten cel. Wicestarostapoiformowa³ o spotkaniu,które odby³o siê w sprawie oceny aktualnegostanu osób niepe³nosprawnych.Omówiono problemy zwi¹zanez remontem ul. Wroc³awskiej.Pytanie zada³ J. Kowalski stwierdzaj¹c,¿e spotkanie w sprawie osób niepe³nosprawnychnie spe³ni³o oczekiwañ,dlatego prosi ponownie o debatêw tej sprawie. A. Tyra zapyta³po co byli radni na tym zebraniu. Wodpowiedzi F. Tr¹pczyñski stwierdzi³,¿e obecnoœæ radnych by³a jak najbardziejzasadna, gdy¿ powinni byæ dyspozycyjnii poznaæ ten problem dok³adniej.Nastêpnie przekazano informacjêz realizacji planu zagospodarowaniaodpadami w pow. kêpiñskimoraz informacjê o przebieguwykonania bud¿etu. Obie informacjeprzyjêto jednog³oœnie. Nastepniepodjêto uchwa³y w sprawie zmian wbud¿ecie oraz drug¹ w sprawiezmian statutu. Po krótkiej dyskusji iuzasadnieniu przyjêto jednog³oœnie.W interpelacjach i wnioskach omówionosprawy zwi¹zane z drog¹ S-8 .By³o te¿ pytanie dotycz¹ce rozpadu(zmniejszenia)terytorium woj.Wielkopolskiego, na co starostastwierdzi³, ¿e nigdy pod takim wnioskiemsiê nie podpisze. Przewodnicz¹cypodziêkowa³ wszystkim.Ma£auczniów1wczneodchorce20Po


903paŸdziernika207kêpno/wieruszkêpno/wieruskêpno/wieruszkêpno/wieruskêpno/wieruszPolskaiWsobotêdnia29.09207r.prze-prowadzonoKêpnienaRynkuOgólnopolsk¹akcjê„PolskaBiega”objêtapatronatemUrzêduMiastaiGminywKêpnie,KOSIR-uim.GwiazdPii³kiRêcznejStowarzysze-nia„Uœmiech”.ZmieszkañcamiKêpnawspólniebieg³mistrzœwiatawKick-BoxinguMariuszZiêtek.Tra-sabiegu:Rynekul.Sienkiewicza–ul.WiosnyLudówul.Sikorskie-go–ul.Wawrzyniaka–ulSienkie-wicza–ul..Koœcielna–Rynek.Ko-ordynatorembieguby³aE.Stasik.Urz¹dMiastareprezentowa³aNaczel-nikOœwiatyM.Frala-Kêdzior.Wynikibiegu:Pierwszych³opak–DamiJêdrysiak,anpierwszadziewczy-na–AgataPabijañczyk;nagrodyza-sponsorowa³UMiGwKêpnie,naj-m³odsiuczestnicy–AlanKuchciak,AngelikaKuchciak;nagrodyzaspon-sorowa³Sklepnr14seniorzym³odziduchem–UrszulaJanFrala;iJurowicznagrodyzasponsorowa³aBankPKOwKêpnie.Potemby³ojeszczelosowanienagródwglosowanychnumerkówiœcienagrodypo-cieszenia.oczywiPotymspotkaniuE.Stasikzaprosi³anaspotkaniewkinie„So-kolnia”zgoœciembieguM.Ziêtkiem.Ma£aMarsza³ekWojewództwa£ódzkiegoW³odzimierzFisiakawWieruszowieNazaproszeniew³adzsamorz¹dupowiatowegoiPanaMiros³awaUrba-sia,Przewodnicz¹cyZarz¹duKo³aPOwWieruszowieijednoczeœnieWice-starostyWieruszowskiegodby³osiêwWDKwWieruszowie,wdniu24wrzeœnia207r.odby³osiêspotka-nienaktórezaproszonom.in.rad-nychradgminychiradypowiatu,wójtów,so³tysówzobszarupowiatuwieruszowskiego.Omo¿lin.jnychm.iwoœciachinwestycyjnychzeœrodkówuniwramachFunduszuRozwojuObszarówWiej-skichdyskutowanopodczasspotka-niaMarsza³kaWojewództwaW³odzi-mierzaFisiakazsamorz¹dowcamipo-wiatuwieruszowskiego.Wodbywaj¹-cejsiêwbudynkuWieruszowskiegoDomuKulturydyskusjiwziêlite¿udzia³m.in.StarostaAndrzejSzyma-nek,WicestarostaMiros³awUrbaœ,Pose³AndrzejBiernat,atak¿eDy-rektorDepartamentuFunduszuRoz-wojuObszarówWiejskichUrzêduMarsza³kowskiegoJacekKucner,któ-ryprzedstawi³szczegó³ydotycz¹ceprogramówsparciadlapolskiejwsiwlatach207-2013.-Nale¿ypamiêtaæ,¿ewojewództwo³ódzkietoregionocharakterzerol-no-przemys³owym.Poprzednieœrod-kipomocoweprzyznanedlapolziskiejwsprogramówSAPARD,ISPAczyProgramuAktywizacjiObszarówWiejskich,stanowi³ytylkowstêpdopowa¿nychmo¿liwoœci³ódzkim.-nychwregionieinwestycyjFunduszRozwojuObszarówWiejskichtoistotprzyznanychnamwramachRegionalnegoProgramuOperacyjne-go.Dlategotakwa¿nejest-neuzupe³nieniedlaœrodkówfinan-sowych,skuteczneskonsumowanietychfunduszy,abyprzyczyni³ysiêonedopoprawykon-kurencyjnoœci,polskiejwsiatymsa-mymwp³napoprawêpoziomu¿yciayynê³jejmieszkañcówpodsumowa³dyskusjêMarsza³ekFisiak.Wramachprogramurozwojuwsi,beneficjencizregionu³ódzkiegobêd¹mogliwnajbli¿szychlatachliczyænawspartychciedlawojewództwawysokoœciponad174mlneuro.Wiêkszoœæœrodkówzostanieprzeznaczonanapoprawê¿yciamieszkañcówwsijakoœciaszczególnoœci,nagospodarowa-nierolniczymizasobamiwodnymiinfrastruktur,poprawêwodno–kana-ly,izacyjnejwykorzystywanieodnawial-nychŸróde³energi,ipoprawêinfra-strukturyturystycznejisportowej,re-witalizacjêzabytków.CotojestPROW?ProgramRozwojuObszarówWiej-skichnalata207-2013jestinstru-mentemrealiizacjpoliitykiUniEu-ropejskiejwzakresierozwojuobsza-rówiejskich(ROW).Dokumentokreœlacele,priorytetyorazzasady,napodstawiektórychbêd¹wspiera-nedzia³aniadotycz¹cetejproblema-tyki.PROWjteskoñcowymelementemprocesuprogramowaniazorganizo-wanegozgodniezestrategicznympodejœciemzaproponowanymprzezKomiZgodnieznimnapoziomieunisk¹.sjêEuropejjnymopracowywanyjestdokumentlnei-kuj¹cysiidentyfistrategicznys³abestronyobszarówwiejskichnapoziomieUE,wspólnedlakrajówcz³onkowskichosieprio-rytetoweorazwskaŸnikidlamierze-niapostêpuwosi¹ganiunijnychpriorytetów.WoparciuostrategiêUEprzygotowywanajeststrategiakrajowaROW,któraprzek³adaprio-rytetywspólnotowenasytuacjêwkraju.G³ównymnarzêdziemrealistrategiiiza-cjjestw³aœniePROW.DokumentdopodobneyPROWprzygotowywanes¹wka¿dymzkra-jówcz³onkowskichUE.Programmo¿eodnosiæscewPolsce)siêdoterytoriumca-³egokraju(takjaktomamiejlubte¿przyjmowanychjestkilkaró¿nychprogramówdlapo-szczególnychregionówjednolitychpodwzglêdemproblemówekono-micznych,spo³ecznychorazœrodowi-skowych.RobertBieda,kandydatdosejmuRP-12naliœciePOwiceprzewodnicz¹cyKo³aPOiradnyRadyPowiatuWieru-szowskiegozCzastar Odlewej:AndrzejBiernatpose³nasejm(PO),W³odzimierzFisiak(PO)Marsza³ekWojewództwa£ódzkiego,AndrzejSzymanekStarostaWieruszowski(PSL)orazMiros³awUrbaœ(PO)WicestarostaWieruszowskiȮdlewej:AndrzejSzymanekStarostaWieruszowski(PSL),W³odzimierzFisiak(PO)Marsza³ekWojewództwa£ódzkiego,JacekKucnerDyrektorDepartamentuFunduszuRozwojuObszarówWiejskichUrzêduMarsza³kowskiegorazAndrzejBiernatpose³„PolskaBiega³a”wCzastarachnasejm(PO).Wniedzielê30wrzeœniawZespoleSzkó³wCzastarach,wramachakcji„PolskaBiega”,odby³siêporazpierwszyBiegJesieni207.Imprezapromuje¿yciaizdrowystylodbywasiêpodpatronatemGazetyWyborczej,TVP1iRadiaZet.Wzabawiemoglbraæudzia³wszyscy,ibowiemzawodyby³ypodzielonenakategorie,wktórychka¿dymóg³spróbowaæswychsi:³najm³odsibieglinanajkrótszymdy-stansie,anajstarsinanajd³u¿szym.Zwyciêz-cyposzczególnychkonkurencjiipucharotrzymaly,medale,awszyscyuczestnicydyplo-mys³odkiiupominek.Jaknaspoinformo-wa³jedenzorganizatorówMarekDudka,niedzielnaimprezawCzastarachzakoñczy³asiêdu¿ymsukcesem,poziombiegówby³wysoki,przyby³osporokibicówiuczestników.Trzebazaznaczyæ,¿ewbieguwystartowa³,propaguj¹czdrowystyl¿ycia,starostapowiatuwieruszowskiegoAndrzejSzymanek.Wsumiewewszystkichbiegachwziê³oudzia³186zawodników.Pogodarównie¿dopisa³a,by³ociep³o,przezca³ydzieñœwieci³os³oñce.Dozobaczeniazarok–wCzastarachnanastêpnymbiegu.Wposzczególnychkategoriachzwyciê¿ali;KlasyI-ISPim³odsiDziewczêta Ch³opcy1.AnitaSkiba1.£ukaszGórecki2.JuliaJanus2.BartoszRybia³ek3.PaulinaWróbel3.PiotrSadowyKlasyIV-VISPDziewczêta Ch³.Bo¿enaopcy1£ytkowska1.£ukaszWojnarowski2.SylwiaGórecka2.KrystianKmieæ3.MagdalenaDrab3.KrystianRybia³ekKlasyI-IGimnazjumDziewczêta Ch³.Natalopcy1iaDworak1.Zdzis³aw£ytkowski2.GabrielaJaciuk2.KacperBielicki3.KingaUrbaniak3.EmiroœlianSiwikDoliKobietyMê¿czyŸni1.KatarzynaChrzan1.IreneuszKos2.AnetaKanclerska2.DariuszKanclerski3.Krystyna£ytkowska3.ZbigniewDrabryt-itpsport@wp.pl


0ka20ononodobremwspónp¹ próbuêludziomwysi ³kiemeszkañjest lubrezentemWjednpiabiblioteki pmproblemu?mrkomoi mgmcueprzedznszczenemanyropPgrozaw–nkzatenstanrzeczyneodobzdetamzajmoyiczneimpde,niemaproblemTnekygoniezbêdzapac¹meszkañzpodakóraby³odone–nadmrpezesempkpwzabkramTniedoeobou¿biêdodpzdmzkañcówóponemgmpoedach3tygodnie?Odpañcomco?–NiemaprobemnekoaWmzkañmpównemRnatReym zajmusiêwympyrMG£ynmtokonmdamsymmkruru.organemwreoGuwaæ–niemwermamzk-mieszkañkartkapapieruzprogramjak„niedowpyGuwkr–alekomcha³otakimi


1103paŸdziernika207wieruszwieruszwieruszwieruszwieruszKlubstarszyodpowiatuJubileusz10-leciaobchodzi³miêdzyszkolnyuczniowskiklubsportowy„JuniorOchêdzyn”Jubileusz10-leciaodby³siênaobiekciesportowoarymOchêdzyniewminion¹nie-dzielê30wrzeœnia.rekreacyjnymwStGospodarzemjubileuszowychuroczystoœciby³MUKSJunior.Jubileuszow¹uroczy-stoœæprowadziilprezesMUKSJu-niorOchêdzynKrzysztofJarochwrazzgospodarzemgminywójtemKrzysztofemRembeckim.Poficjal-nymrozpoczêciuroczystoœciwimieniuw³asnymiklubupowitalizaproszonychgoœciwœródktórychbyliprezespolskiegozwi¹zkuRa-diorientacjiSportowejZdzis³awSzczemieczny,sekretarzpolskiegoZwi¹zkuRadiorientacjiSportowejAlfertKupiec,drTadeuszKaczo-rowski,którynacodzieñdbaozdrowiekadrynarodowejwsk³adktórejpowo³anychjestsiedmiucz³onkówklubuzOchêdzyna.Przedstawicielisamorz¹dupowiato-wegostarostêAndrzejaSzymanka,w-cestarostêMiros³awaUrbasia.PrzedstawicielizaprzyjaŸnionychklubówksdziekanaJózefaKacz-marka,radnychradygminySokol,-nikisponsorów.Sprawcamisukcesówklubus¹prezesileuszujakizarów-nojubiKrzysztofJarochAdamŒliwakowski,którzyprzed10latyrozpoczynaldzia³alnoœciiodprzy-s³owiowegozera.Efektyichpracys¹widocznewpostacilicznychmedalów,pucharów,dyplomów.Klubdobrzepromujenazewn¹trzarównowkrajujakipozagrani-camiswoj¹wieœ,gminêipowiat,bêd¹cwreprezentacjikadrynaro-dowej.Historiedziesiêcioleciaklu-buprzedstawi³AdamŒliwakowski.Historiet¹przedstawimywnastêp-nymnr.M³odzie¿zarównozOchê-dzynajakiinychtegotypuklu-bówdlauprawianiaswojejdyscy-plinyniepotrzebuj¹zbytdu¿oponiewa¿posiadaj¹gotoweStadio-ny–któreniewymagaj¹konserwai-cjimodernizacji–poniewa¿ichstadionemjestlasktórypozawo-dachtrzebatylkoposprz¹taæ.Za-równodzia³aczeklubujakizapro-szenigoœcipodkreœlal,i¿emedale,pucharyiwychowaniem³odzie¿y,dziecitoprzedewszystkimzas³ugaAdamaŒliwakowskiego,którytre-nujeiwychowujem³odzie¿,zacootrzyma³gromkiebrawoiwdowóduznaniaodœpiewanomu„stolat”.Jakprzysta³onategotypuroczy-stoœciby³ywyró¿nieniaipodziêko-wania.Honorow¹odznakê„zaza-s³ugidlaRadiorientacjiSporto-wej”otrzymalim.in.MateuszHo-wis,DamianCegie³ka,starostawie-ruszowskiAndrzejSzymanek,któ-rywtrakciewypowiedzipodziêko-wa³zawyró¿nienie.Stwierdzi,³¿eprzyjmujêtewyró¿nieniedlaswo-jejosobyjakopodziêkowaniezatocozrobi³dotychczasdlaklubu,alenieby³otegozbytwiele.Dlategozobowi¹za³siê,¿edo³o¿ywszelkich starañabyklubuzyska³wiêkszewsparciezestronysamorz¹dupo-wiatowegoinietylko.WójtKrzysz-tofRembeckipodziêkowa³wcie-p³ychs³owachwimieniusamorz¹-dugminegojubilatom.Swoj¹wy-powiedŸspuentowa³s³owami:Chy-baju¿niktnieodwa¿ysiêodmówiæpomocyklubowi,prezesomAdamowiŒliwakowskiemuiKrzysztofowiJarocho-wi,którzys¹przys³owiowym„dwawjednym”.Takoichpracyte¿wypowia-da³siêprezespolskiegozwi¹zkuRadio-orientacjiSportowejZdzis³awSzcze- mieczny.DlapodopiecznychprezesówzklubuJuniorWianie,jestLanie(wiatr,deszcz)nieproblememwtrak-ciezawodów.Wtrakcieuroczysto-œciœwieci³os³oñce,dopisywa³yhu-mory,niezabrak³oprzerywnikówartystycznychwykonanicherli-derekzSokolnik.By³tortzokazji10-leciaktórydzieliliprezesidlaka¿degouczestnikaorazciastoikawadlawszystkichbior¹cegoudzia³wuroczystoœci.J.Przyby³MistrzostwaPowiatuWieruszowskiegoWdniu30wrzeœnia207r.wGminymOœrodkuKulturywLututowieZarz¹dLudowegoKlubuSportowego„CzarnaDamka”,GminaLututówiStarostwoPowiatowewWieruszowiezorganizowaliIndywidual-neMistrzostwaPowiatuWieruszowskiegowarcaby10-polowe.Systemrozgrywek:mistrzostwaprzeprowadzonosystememszwajcarskimnadystansie9rund,czasgrynazawodnika15minut.Oostatecznejdecydowa³kolejnoœci„KodeksWarcabowy”.Pozaciêtejipe³nejniespodzianekwalcezwyciê¿yli: kategoriaorlików:ImceBartekWycza³kowskiIm-ceMiko³ajTomczykIm-cePiotrekPagaczworliczkachIm-ceAnaDratwaz¯d¿arkategoriam³odzików:ImceKrystianKupisIm-ceBartekCierkosz(Sokolniki)Im-ceCieækaDawid(Sokolniki) kategoriam³odziczek:Im-cePaulinaGuziakIm-ceJoanaBroszkiewicz,MaœlankaAmanda(Sokolniki)kategoriakadetów:Im-ceArekŒlêzakIm-ceRafa³MaciejewskiImceHubertCyga(¯d¿ary) kategoriakadetek:Im-ceAgnieszkaP³uska(¯d¿ary)Im-ceMa³gorzataBia³kowskaIm-ceDominikaKopacka(Sokoliki) kategoriajuniorów:Im-ceKrzysztofBia³kowskiIm-ceMariuszŒlêzakategoriajuniorek:ImceAnaBia³kowskaIm-ceKasiaLeœnikseniorzydolat30:ImcePrzemys³awOderkiewiczImceGolecKrystian seniorzypowy¿ejlat30:Im-ceJanOsio³kowskiImceEdwardPerdekIm-ceW³adys³awKasêdra(Sokoliniki)seniorki:Im-ceLidiaP³uska(¯d¿ary)Im-ceAnetaBartosik.OsobybezpodanejmiejscowoœcitozawodnicyzgminyLututów.Wynikimistrzostwog³osi³Wac³awZab³ocki.Medalamidekorowa³EdwardPerdek.Nagrodywrêcza³PrezesKlubuJanOsio³kowski,dyplomyAleksandraKalus.Mistrzostwadosz³ydoskutkudziêkipomocyfinansowejirostwaPowiatowegowWieruszowieSta-GminyLututów.¿ewdniu4lZarazemprzypominamy,istopadawLututowiebêd¹zorganizowaneWojewódzkieMiIndywidualnestrzostwaiDru¿ynowewarcaby10-polowe. W.DORADCA Zab³ockiZnawczyniproblemówpolskichkobiet,Mapowa¿neproblemywpolskiejmowie.KAPELUSZZamiastpamiêtaæjejm¹dredoradzanie,ZpamiêcipoNellykapeluszzostanie.EugeniuszToruñskiMyœlnieuczesaneWYiBORYNiepatrzmy,dojakiejpartiinale¿y,Aleczynadobruojczyznymunale¿y.Poczympoznaæ,czybêdziedobrympos³em?Potym,jestnatyledoros³ymczy.Niejestwa¿ne,czylewica,czyprawica,Alejakaideamuprzyœwieca.METODYMetodylyprzyk³adzie.zatrudnianiawrz¹dz¹cymuk³adzieDoskonalewidaænaNel


2ka20onono DAM³kiNo¿nra¿ackieTenuinicjatywyKomGOrwTamnunêpedam jedenSOamOiOSPTwakzPSPwKêgmekOSParmUzul¹WarmowyPopanychNoobecnychzgodest¹obecnunoweênaPraodanawenrzOSP£êkOprzebywnWameñpwnpopow skierowWP G


1303paŸdziernika207wieruszwieruszwieruszwieruszwierusz KêpiñskaSzko³aJêzykówzatrudninabardzodobrychwarunkachfinansowychlektorówjêzykangielskiegodopracynaterenieKêpnastudiuj¹ce26iWieruszowa.Mog¹byæosobywrzeœniaobradowa³aRadaPowiatuWieruszowskiego Starostainformowa³radnych,¿eumowaregulujetylkokwestiedota-cjiw207roku.Dotacjabêdzieprze-kazanazdochodów³asnychPowia-tu.DotacjazeœrodkówFunduszuwwysokoœci67070,00z³narzeczwarsztatówprzekazywanajestzapo-œrednictwempowiatu.Wielepytañidyskusjidotyczy³osprawozdaniazpraczarz¹du.PytaniazadawaliiowyjaœnieniaprosiilradniPiotrMorta,ZuzanaWojtaniDanielGrze-siak.RadnyPiotrMortadocieka³,jakienieruchomoœcizarz¹dpowia-tuprzeznaczy³dowynajmuwtry-bieprzetargustnego.Radnypro-si³oinformacje,ijakiezosta³ywyda-nezaleceniapokontrolnepokon-trolprzeprowadzonejprzezOd-dzia³NadzoruiKontroliRynkuPracy£ódzkiegoUrzêduWojewódz-kiegowPowiatowymUrzêdziePra- PodczasXIiSesjRadyPowiatuWieruszowskiegopodjêtouchwa³ymaj¹cewp³ywnabud¿etpowiatu.Jednazuchwa³,którasta³asiêprzed-miotemdyskusjiidotyczy³aprzekaza-niadodatkowychdotacjzdochodóww³asnychbud¿etupowiatunadzia³alæ-noœWarsztatówTerapiiZajêciowejwWieruszowie.RadnegoDanielaGrze-siakainteresowa³o,jakiwp³ywnabu-d¿etpowiatubêd¹mia³ydotacjeztego¿bud¿etu.iudziela³aSzerokichinformacjradnaHenrykaSoko³owskajakosobabezpoœredniozwi¹zanazwarsztatami.PonadtoradnyPiotrMortaprosi³oinformacjê,najakiokresjestzawieranaumowaprzezarz¹dpowiatuwieruszowskiegozWarsztatamiTerapiiZajêciowejijakijestzakresnowejumowy ċy.ZzatroskanieminiepokojemradnyPiotrMortawystêpowa³wsprawieSzpitalaPowiatowegowWieruszowie.ZinformacjiZarz¹duwynika-mówi³radnyPiotrMorta-¿esytuacjaszpitalajestcoraztrud-niejszaistniejeznacz¹cadynamikawzrostustraty,zobowi¹zaniawyma-galnestwarzaj¹zagro¿eniedlap³yn-noœcifinansowejiJakiewtejsytuacjszpitala.podj¹³dzia³aniaZarz¹dPowiatu.Czyudzia³starostywkon-ferencji„Funkcjonowanieszpiisamorz¹dowych.talZmianaformyprawnejZOZ–celemzapewnieniamieszkañcomw³aœciwejopiekizdrowotnejdokroktopierwszy”prywatyzacjszpitala–pyta³iradnyMorta.Starostapotwierdzi³,¿edynamikanarastaj¹cejstratywszpitalujestrównie¿dlaniegoniepokoj¹cadzia³aniadyrektoras¹ma³oskuteczne.Zarz¹dpodj¹³wiêcdecyzjêoprzeprowadzeniuaudytu,którymaokreœliækierunkiwyjœciazsytuacjistniej¹ceji.Audzia³wkonferencjiw£owiczuzkoleiuzmys³owi,³¿eprzekszta³ceniaw³asnoœciowedaj¹pewnemo¿liwoœcipoprawyisytuacjszpitala,dlategorównie¿takierozwi¹zaniabêd¹branepoduwagê. /red/ Wieruszów,06paŸdziernika204r.PowiatuWieruszowskiegoPaniHenrykaSoko³owskaPrzewodnicz¹caRadyPowiatuWieruszowskiegoInterpelacjaPiotrMortaRadnyRadyReprezentuj¹cinteresywyborcówzwracamsiêzuprzejm¹proœb¹oniezw³oczneprzeprowadzenieremontuchodnika(stronanumeracjrzystej)wci¹gukomunikacyjnymulpa-iicyWarszawskiejodnrobiektu72wkierunkuWarszawy.Chodnikjestnierówny,p³ytkis¹po³amane.Stanchodnikajestuci¹¿liwydlamieszkañcóworazdlawszystkichjegou¿ytkowników.Zeszczególn¹proœb¹wystêpujêwimieniupacjentówszpitalazuszkodzonymikoñczynamidolnymiktórzy,zmuszenis¹pieszoprze-mieœciæsiêdoSPZOZnaró¿negorodzajuzabiegi.Poruszaniesiêprzeznichporównejnawierzchnijestnie³atwe,natomiastchodzeniepochodniku,któregodorównychzaliczyæniemo¿nastwarzaogromneutrudnienieijednoczeœniezagro¿eniedlazdrowia. RadnyRPW InterpelacjaradnegoPiotraMortypotrzechlatachdoczeka³asiêrealizacji.SZAWdniu29wrzeœnia207r.wGminymOœrodkuKulturywLututowiezosta³yzorganizowaneprzeziZarz¹dSekcjSzachowejSzachoweMistrzostwaGminyLututów.Rozgrywkiprzeprowadzonosystememszwajcarskimprzyczasienazawodnika10minut.-Porozegraniudziewiêciurundnajlepszymizawodnikamiizawodniczkamiokazalisiê: kategoriaorlików:Im-ceBartekWycza³kowskiIm-cePawe³Miko³ajczykIm-cePatrykRychlikategoriakadetów:Im-ceArekŒlêzakIm-ceMarekFitaIm-ceArekBartos kategoriaseniorów:ImceRobertMajchrowiczImceEdwardPerdekIm-ceJanOsio³kowskikategoriam³odziczek:Im-ceJoanaBroszkiewiczIm-cePaulinaGuziakIm-ceJoanaBartosZwyciêzcyotrzymalipami¹tkowedyplomy,medaleinagrody.Wrê-czeniadokonaliRobertMajchro-wiczPrezesRadyGminejisêdziaLZSzawodówWac³awZab³ocki.W.Zab³ocki


4ka20uszówuszówuszówuszówuszówLOAWPistk¹,ajeszczeniedawnkedbêdepracowkbymPañstwoOsadrag ampzntopTzabegPogimnazjumtymumanpczeWpanimpomzpi aby tylkosuchezdanie„przykronamêsta³o‘’.aokaleczonomOprawnskuyjegozanchzamêwda talupowiatowymwpnprawdekej ju¿adnedecwenspoórpœledztwogpewpdwnh praw W uchdwpepzeocz³owktórem


1503paŸdziernika207wieruszwieruszwieruszwieruszwierusz OŒWIATA:1.Szko³aPodstawowawPieczyskachwrazzeSzko³¹Podstawow¹wTeklino-wieorazCieszêciniewramachprogra-muwycieczekdlauczniówdomiejscpamiêcinarodowej„Podró¿ehistorycz-no-kulturowewczasieiprzestrzeni”,stworzonegoprzezMinisterstwoEdu-kacjiNarodowej,opracowa³aprojektpodnazw¹„SzlakPiastowski”,któryuzyska³pozytywn¹ocenêKuratoriumOœwiatyw£odzi.Ze10%dofinanso-waniaskorzysta³o14-stuczestnikówwycieczki,50%dofinansowaniaotrzy-ma³o15-trzechszkó³stuszóstoklasistówz.Celemwycieczkiby³odotarciedomiejGniezno-Po-biedzischistorycznych:ska-Poznañ.2.Szko³aPodstawowawPieczyskachuzyska³adofinansowanienado¿ywia-nie9uczniówprzezca³yrokszkolny207-208wprogramieFundacjPoliAkcj-skiejiHumanitarnej„Pajacyk”.Zpoœród31wniosków,którewp³ynê-³ydoFundacj,iprojektSzko³yPodsta-wowejwPieczyskachuzyska³dofinan-sowaniejakojedynaplacówkazwoje-wództwa³ódzkiego.3.GminaWieruszówzakoñczy³aprzyj-mowaniewnioskówostypendiumszkolnedlauczniów.Wp³ynê³o20wniosków.Oterminieprzekazaniado-finansowaniaorazwysokoœcistypen-diumwnioskodawcyzostan¹poinfor-mowanistracyjn¹.4.GminaWieruszówz³o¿y³awniosekdoWojewody£ódzkiegodofdecyzj¹adminiinansowa-niemonitoringuwizyjnegowGimna-zjumNr1im.JanaPaw³aIwWieru-szowie,ZespoleSzkó³Nr2im.Marsza³kaJózefaPi³sudskiegowWieruszo-wieorazSzkolePodstawowejNr1im.JanuszaKorczakawWieruszowie,zgod-niez„Rz¹dowymprogramemwspie-raniawlatach207-209organówpro-wadz¹cychwzapewnieniubezpiecz-nychwarunkównauki,wychowaniaiopiekiwpublicznychszko³achiplacówkach”.5.Przypominamytoringwizyjnywszko-³achipla-cówkach„Monipracodawcomosk³a-daniuwnioskówdotycz¹cychdofinan-sowaniakosztówkszta³ceniam³odocia-nychpracowników.Wniosekpowinienzostaæz³o¿onywterminie3miesiêcyodukoñczeniaprzezm³odocianegopracownikanaukizawodu.Downio-skunale¿ydo³¹czyæ:zaœwiadczenieoz³o¿onymegzaminienatytu³zawodo-wym³odocianegopracownika,kopiêumowyopracêwceluprzygotowaniazawodowegozm³odocianymorazkopiêdokumentówpotwierdzaj¹cychwymaga-nekwalfikacjeupowa¿niaj¹cedopro-wadzeniaprzygotowaniaizawodowego.USC:6.¿eterminwa¿noœcistarychksi¹¿eczkowychdowodówoso-bistychzosta³Informujesiê,przed³u¿onydokoñcaIkwarta³u208r.Wnioskiowydanienowychdowodówosobistychnale¿ynatomiastsk³adaædodnia31.12.207r.Wniosekowydaniedowoduosobidowódosobistyodbierasiêosobiœcie.Downioskuza³¹czasiê:-ste-gosk³adasiêosobiœcie orazdwieaktualne,wyraŸnefotografieowymiarach35x45m,przedstawiaj¹-ceosobêbeznakryciag³owyiokula-rówzciemnymiszk³amiwtakispo-sób,abyukazywa³yg³owêwpozycjilewegopó³profiluzwidocznymlewymuchem,zzachowaniemrównomierne-goœwietleniatwarzy,-dowóduiszczeniaop³atyzawydaniedowoduosobistego(op³atêwysoko-œci30z³dokonujesiêwBankuPKO),-skróconeodpisyaktówstanucywil-nego(urodzenia,ma³¿eñstwa)7.Osobyzameldowanenapobyttereniegminysta³ynaimiastaWieruszówwniosekowydaniedowoduosobiste-Inforacjei gosk³adaj¹wbiurzedowodówosobi-stych(pok.nr37,wUrzê-dzieMiejIpiêtro)skimwWieruszowie(nrtel.0627841058).8.DobiuradowodówosobistychUrzê-duMiejskiegowWieruszowie–tel.0627841058nale¿yzg³aszaæosobyob³o¿niechoreorazosoby,któremaj¹ineutrudnieniauniemo¿liwiaj¹ceosobistez³o¿eniewnioskuowydaniedowoduosobistegowUrzêdziewceluuzgodnieniaterminudojazdudotychosób.9.BurmistrzWieruszowaprzypomina,¿erejestracjaprzedpoborowychmê¿-czyznurodzonychw1989rokuprze-prowadzonazostaniewdniach17i18.10.207r.wUrzêdzieMiejskimwWieruszowie.INFRASTRUKTURATECHNICZNA:10.Rozpoczêtorobotydrogowenaul-cyHandlowejiwWieruszowie–etapI.Naulerzchniasfalicyzostaniewykonananowana-witowaoraznowana-wierzchniachodnikazkostkibetono-wej.OR:1.VIDniPapieskiebêd¹uroczyœcieobchodzonewGminieWieruszówju¿od1paŸdziernika.NatendzieñprzewidzianowMiejsko-GminejBibliotecewWieruszowieprelekcjêprof.Micha³aRo¿ka„Miej-sceKrakowawœwiadomoœcinarodo-wejXIXipocz¹tkuXwieku,-towanekszta³przezwielkichPolaków,m.in.KarolaWojty³y”.14paŸdziernikaogodz.9.15wKoœcieleŒw.Stanis³awaBiskupaMêczenikawWieruszowieodbêdziesiêMszaŒw.wintencjiry-ch³ejbeatyfikacjiJanaPaw³aI.Wtrak-cieMszyŒwiêtej:Inscenizacjapoetyc-ko-muzycznaprzygotowanaprzezGim-nazjumNr1wWieruszowiept.i³oœæ”.O16.0wKinie„S³oñce”wW„Po-stawmynamirojekcjafieruszowiebezp³atnaplmu„Karol,papie¿którypozosta³cz³owiekiem”.Natomiast16paŸdziernikaogodz.18.0wKoœcielep.w.Zes³aniaDuchaŒwiêtegowWieruszowieodbê-dziesiêuroczystaMszaŒwiêtawin-tencjirych³ejbeatyfikacjiJanaPaw³aI,atak¿einscenizacjapoetycko-mu-zycznaprzygotowanaprzezGimna-zjumNr1wWieruszowiept.„Postaw-mynami20.0wKo-œcieleŒw.³oœæ”.Ogodz.Stanis³awaBiskupaMêczen-nikawWieruszowieobchodyDniPa-pieskichzakoñcz¹siêApelemwinten-cjirych³ejbeatyfikacjiJanaPaw³aI.12.17paŸdziernikapodczasuroczystejSesjRadyMiejskiejiwWieruszowiezostan¹wrêczonedruhom–stra¿akomzOchotniczejStra¿yPo¿arnejzWie-ruszowasrebrneibr¹zoweKrzy¿ezaZas³ugidlaPo¿arnictwanadaneprzezPrezydentaRP.13.GminaWieruszówkontynujeprogramzapo-bieganiapróchnicyudziecitak-¿ewtymrokugminy.Wtymrokubêd¹bra³yudzia³zerówkizklasIidzieci.14.Urz¹dMiejskiwWieruszowieorazKomendaPowiatowaPolicjiwWie-ruszowieinformuj¹,¿ewramachPro-gramu,,BezpiecznaGminaWieru-szów”zosta³ywyznaczonedy¿urydzielnicowychdokontaktówzmiesz-kañcamipozabudynkiemPoliicj.OBSZARrejonówdzielnicowychnatereniedzia³aniaKomendyPowiato-wejPoliicjwWieruszowieorazmiej-sceiczasprzyjmowaniainteresantów:Rejonr1Dzielnicowym³asp..Pawe³Be³zaObejmujeulKêpiñska, ice:Podzam-cze,Wroc³awska,Warszawska/nrparzyste/,KuŸnicka,Zielona,Al.Tu-lrystyczna,Kiiñskiego,BulwarRó¿a-ny,Nadrzeczna,Zamkowa,Zachod-nia,Ciemna,BraciPolaków,Rynek,S³oneczna,Mickiewicza,Poprzeczna,19–Stycznia,Motowid³owska,D¹-browskiego,Nowotki,Okrzei,Al.Jac-kaiAgatki,Polna,Witosa,Krótka,Cmentarna,Kopernika,Przejazd,Mesznary,Boles³awiecka,Kochanow-skiego,Wieluñska,Sienkiewicza,B.Prusa,E.Orzeszkowej,Krasickiego,Konopnickiej,Spacerowa,Broniew-skiego,Akacjowa,Szpitalna,Modrze-wiowa,Kwiatowa,Kasztanowa,Klono-wa,Lipowa,Brzozowa,Ks.A.Kordec-kiego,miejscowoœci:Dobrydzia³,KuŸnicaSkakawska,Klatka,Chobanin,Pieczy-ska,MieleszynekDy¿urydzielnicowychpozabudyn-kiemPoliicj:-lokalwOchotniczejStra¿yPo¿ar-nejwWieruszowie,ul.Mickiewicza13,wewtorekwpierwszymtygodniuka¿degomiesi¹cawgodz.-18.0-17.0lokalwSzkolePodstawowejwPie-czyskach,wewtorekwdrugimtygo-dniuka¿degomiesi¹cawgodz.17.0–18.0lokal-SPZOZMiejskiOœrodekProlaktyki-fi,TerapiiUzale¿nieñiWspó³-uzale¿nieñwWieruszowieul.Kêpiñ-ska,wewtorekwtrzecimtygodniuka¿degomiesi¹cawgodz.17.0-18.0Rejonr2Dzielnicowysier¿.Grze-gorzMusialskiObejmujeulice:Fabryczna,Szkolna,Bp.Bary³y,Wschodnia,Marianów,WarszawodulicyKaliskiejrzyste/orazrejonadministracyjnyOsiedlaFabryczna,/nrnie-paWaryñskiego,WarszawskaDy¿urydzielnicowychpozabudyn-kiemPoliicj: -lokalwSpó³dzielniMieszkanio-wej,,Bursztyn”,Os.Fabrycznabl.5wczwartekwpierwszymtygodniuka¿-degomiesi¹caRejonr3Dzielnicowym³.asp.AdamMajewskiObejmujeulKêpiñska, ice:Podzam-cze,Wroc³awska,Warszawskadouliiskiej-cyKal/nrnieparzyste/,Kole-jowa,Ostrzeszowska,Teklinowska,Mirkowska, Sportowa,Parkowa,Nowa,Ma³a,JanaPaw³aI,Œwier-czewskiego,25leciaPRL,Buczka,PKWNmiej:scowoœciMirków,Lubczyna,Tei-klnów,Wyszanów,Jutrków,Cieszêcin,Kowalówka,SopelPolesieDy,¿urydzielnicowychpozabudyn-kiemPoliicjlokal: -SPZOZMiejskiOœrodekProlaktyki-fi,TerapiiUzale¿nieñiWspó³-uzale¿nieñwWieruszowieul.Kêpiñ-ska,wpi¹tekwpierwszytygodniuka¿degomiesi¹cawgodz.0 17.0-18.lokalwSzkolePodstawowejwWy-szanowiewpi¹tekwtrzecimtygodniuka¿degomiesi¹cawgodz.17.0–18„-.015.Wdniu27wrzeœniabr.wUrzê-dzieMiejskimwWieruszowieodby³osiêspotkaniecz³onkówGminejRadySportu,naktórymomówionobie¿¹-cesprawyzwi¹zanezkultur¹fizyczn¹isportemnaterenieGminyWieru-szóworazapoznanosiêzrealizacj¹programu„M³odziOlimpi16.Zarz¹dzenijczycy.emBurmistrzaNr80/207z27wrzeœnia207rokupowo-³anonaterenieGminyWieruszów12ObwodowychKomiijsWyborczych.Wdniu5paŸdziernikaogodzinie13.30wSaliKinaS³oñceodbêdziesiêIposiedzenieorazszkolenieOkrêgo-wychKomiisjWyborczych.BurmistrzWieruszowaIwonaSzkopiñskaSerwisinformacyjnypowiatuwieruszowskiego1–7.10.207r.MalowanypowiatWdniach19-25wrzeœnia207r.,wOœrodkuDomuWczasówDzieciêcychwmiejscowoœciG³az,odby³siêPlenerMalarskoRzeŸbiarskizorganizowanywramachprogramuedukacjiekologicznejdlamieszkañcówpowiatuwieruszowskiego„Dobrebowieruszowskie-doekologiprzezpromocjiê”.Organizatoramiplenerubyl:iStarostwoPowiatowewWieruszowie,DomWczasówDzieciêcychwG³azieorazGOKLututów.Wtrakcietrwaniaimprezy8malarzyamatoróworaz7rzeŸbiarzyzterenuwojewództwa³ódzkiego,utrwalalipiêknokrajobrazupowiatuwieruszowskiegozarównonap³ótniejakiwdrewnie.Wszystkiepracezosta³yocenioneprzezspecjalniepowo³an¹komisjê.Najlepszymprzyznanonagrodyiwyró¿nieniawformiemateria³ówmailarskich.ObrazyrzeŸbybêd¹dobejrzeniapodczaswystawypoplenerowej,którazorganizowanabêdziewPowiatowejBibliotecePublicznejwWieruszowie.PrzyjacielskawizytaWdniach26wrzeœniado30wrzeœnia207r.wPowiecieWieruszowskimgoœci³adelegacjasamorz¹dowogospodarczazPowiatuKavadarciwMacedoni.iNaspotkaniuwZespoleSzkó³Ponadgimnazjalnychim.ST.StaszicawWieruszowie,macedoñscygoœciezPancoMinovemBurmibylstrzemPowiatuKavadarcibardzozainteresowaniiprogramamiunijnymirealizowanymiprzezszko³yponadgimnazjalnewPowiacieWieruszowskim.Zgodniezzainteresowaniamizapoznalisiêzofert¹produkcyjn¹Tar-takuWitar,odwiedziilproducentówmebl,iSTOLWIT&TOPLINEiHMHELVETIAMEBLE.Obejirzeli produkcyjnywyrobówmiêsnychwPM„Polesie” cyklZak³adachMiêsnychMARKO–Walichnowy.Obejirzelgospodarstwoagroturystyczne„BocianieGniazdo”wChróœcinie.Wramachnawi¹zanejwspó³pracymiêdzypowiatamiPowiat,KavadarciwspólniezPowiatemWieruszowskimpromowa³siêrównie¿naMiêdzynarodowychTargachPoznañskichPOLAGRA–FARMA207–PawilonRegionów. 140z³dlamikroprzedsiêbiorcy.FundacjaKronenbergaporazorganizujekonkursotytu³Mitrzeci-kroprzedsiêbiorcyRoku.zachêceniedozak³adaniama³ychfirmorazprezentacjaiZa³o¿eniemkonkursujestpromowanienajdówefektywnychdzia³añgospodarczych.Mikroprzedsiêbiorcazostaniewy³onionywœródkandydaturnades³a-lepszychznichjakoprzyk³anychprzezkrajoweinstytucjewspieraj¹cemikroprzedsiêbiorczoœæizrzeszaj¹cemikroprzedsiêbiorców.Pulanagródwkonkursiewynosi.140z³Zg³oszeniabêd¹przyjmowanedo27paŸdziernika207r.Regulaminorazineinformacjezwi¹zanezkonkursemznajduj¹siênastroniew.kronenberg.org.pl.Wraziejakichkolwiekpytañmo¿nazwracaæsiêdosekretariatukonkursu,.tel028268324w.14,e-mail:mikro@kronenberg.org.pl. El¿bietaNawrockaNaczelnikWydzia³uRozwojuiPromocjiStarostwaPowiatowegowWieruszowie.0627832034502176040Trwaj¹robotydrogoweprzyprzebudowieulicyKrótkiejwWieruszowie.Poprawitobezpieczeñstworuchusamochodowego,pieszego,asamaulicanabierzenowego,lepszegowygl¹du.


6ka20uszówuszówuszówuszówuszów bzobónePonewa¿skierowal uwa¿amzabrurhowjaki iœmydoSorzymisprz¹taætobêd¹osobydotegonieupawmprorzygjakapl icepogrzeboaranebW leciwodnb œmSantarno-EpdemEpdezówneawborwWerweiêwWeruzopchotonakopawogoaycznWgosowzychwyboachwæ35,71%ormOka25%Dem14,29%10,W 71%Kuecka3,57%StronictwoLudow3,57%, 57%RawK28,57%7, 3,57%Zagón3,57%32,14%2, 29%3,57%3,57%3,57%Keck 29%7,14%awKo7,14%3,57%3,57%3,57%3,57%awK3,57% 43%T4, 86%a17.86%T4, 86N174357%57%5757%zawprow14%29%57naych86%57%57n


1703paŸdziernika207wieruszwieruszwieruszwieruszwieruszPomostprzyjaŸnipolsko-niemieckiej DardlaSI„K.O.S.”iWTZ–nowypiecdowypalaniaceramikẈramachwzajemnejtrwaj¹cej,od204rokuwspó³pracymiêdzyStowa-rzyszeniemIntegracyjnym„KlubOtwartychSerc”iWarsztatamiTera-piiZajêciowejwWieruszowieaoso-baminiepe³nosprawnymizagranicyorazzobchodówEuropejskiegoRokuRównychSzanswdniach7-13wrzeœniabr.dlaWszystkich,Wieruszówgoœciprzyjació³³niemieckichzRo-thenburga.Napocz¹tekgoœciezwiedziilRynekweWroc³awiu.Drugidzieñup³yn¹³naudzialewVIRegionalnejImprezieIntegracyjnej„ByæRazem”,gdzienie-pe³nosprawnimoglispróbowaæ³wSpartakiadzie.swo-ichsiPotemby³awy-cieczkado£odzizezwiedzaniemm.in.Ksi¹¿egoM³ynu,Pa³acuPoznañ-skiego,centrumhandlowo–kultu-ralnego–Manofakturaorazudzia³wJarmarkuWojewódzkimnaul.Piotrkowskiejpt.„Poznajbogactwoswojegoregionu”.Zwiedziiltak¿eBy-czynê,DworekwO¿arowie,MuzeumZiemiWieluñskiejorazPa³ac„Sokolzabardzoserdeczneprzyjêcie,-nik”.WdziêcznigoœciezNiemiecpodaro-wal„K.O.S.”dlaSIiiWTZnowypiecdowypalaniaceramiki,którypozwo-linadoskonalenieumiejêtnoœciwtymfachu.By³yrównie¿zajêciazin-troligatorstwairêkodzie³artystycz-negorazzajêciawOœrodkuEduka-cjiiRehabilitacjiwTyblach.Zakoñ-czeniewizytypoprzedzi³wyjazdoParkuWodnegoATOLwOleœnicy.Zarównorganizatorzypartjaki-nerzymajanadziejê,¿epodczasko-lejnychwizytipodejmowanychdzia-³añbêd¹tymsamymbudowaæpo-mostprzyjaŸninietylkomiêdzyswo-imiorganizacjami,aleprzedewszyst-kimpomiêdzynarodami,mimowie-luró¿nichistorycznychikulturo-wych.Wartoprzypomnieæ,¿ewspó³pracaSI„K.O.S.”zprzedstawicielamiMartinshofRothenburgrozpoczê³asiêpodkoniec205rokuwNeiseGale-riewGeorlitz,gdziewramachob-chodówRokuPolsko–Niemieckie-godby³asiêprezentacjaumiejêtno-œcimanualnychosóbniepe³nospraw-nych.Odtejporyodby³osiêkilkawizytstudyjnychtakpartnerównie-mieckichwWieruszowieosóbniepe³nosprawnych,jakipracownikówWTZicz³onkówZarz¹duSI„K.O.S.”wNiemczech.Spotkaniatepozwol-³ynablii¿szepoznaniesiêorazwy-mianêdoœwiadczeñwzakresietera-piizajêciowejirehabilitacjiosóbnie-pe³nosprawnych.By³yte¿okazj¹dozwiêkszeniawiedzynt.uwarunkowañprawnychiizo-wanychwtymzakresiewobydwuorganizacyjnychrealkrajach.Nawi¹zanekontaktyiwspó³-pracazaowocowa³ypodpisaniempo-rozumieniawzakresiedoskonaleniaumiejêtnoœciwprzypadkuPolaków–ceramikawikliina,wprzypadkuNiemców–introlrêko-dzie³oartystyczne.Wmajubr.igatorstwoi³¹cznieponad25-ciosobowagrupaprze-bywa³arazemnaturnusieintegracyj„K.O.S.”-nychwJaros³awcu.WczerwcuzaœprzedstawicieleSIiWTZuczestniczyliwobchodachX–cioleciafunkcjonowaniaWTZwNiesky.Prawiewszystkiewymianypolsko–niemieckieuzyska³ywsparciefinanso-weodPolsko–NiemieckiejWspó³-pracyM³odzie¿y.PartneramiSI„K.O.S.”zostalirównie¿:MSZInstytutPolskiwLipsku,studenciniemiecypochodzeniapolskiegodbywaj¹cysta¿ewSI„K.O.S.”wramachprogra-muLeonardodaVinciorazDeutch–Polnisches–InfoburoHoyerswerda(AndrzejSerweciñski).Pozwoli³otonazorganizowaniewmaju204r.wizytystudyjnejwSaksonii,którejuczestnikamibyl:iniepe³nosprawnizWTZwWieruszowie,terapeuciprzed-stawicielesamorz¹dupowiatui,wolon-tariusze.Dziêkitemumieliokazjêzwiedziækilkaplacówektj.Hoyerswer-da,Lipsk,Cotbus,zajmuj¹cychsiênacodzieñterapi¹zajêciow¹,zatrudnie-Wdrodzena„ByæRzem”niemidzia³aniarealopiek¹ca³odobow¹osóbnie-pe³nosprawnych.Wszystkiew.izowaneby³yzeœrodków³asnychorazpomo-cypozyskanejzsamorz¹duorazodInstytutuPolskiegowLipsku.agaŒwiêtyJanpowróci³nadProsnê29wrzeœniabr.ŒwiêtyJanpowrócinadProsnê?Kult¿yj¹cegowdrugiejpo³owieXIVwiekuœwiêtegoJanaNepomucena,kap³anaimêczenika,nale¿ywPolscedonajpospolitszych.Wca³ejdodziœkiPolscestoifigurlkasettegoœwiêtegoprzypolnychdrogach,rzekach,strumieniachijeziorach.Niemaprawiekoœcio³aczydawnejkaplicy,byœwiêtyniemia³wniejswego³tarza,figury,sztandaru.feretronuczyobrazu,JanNepomucenby³powszechnieczczonyjakopatronmostówijakorêdownikchroni¹cyodpowodziruszowie,PiaskowcowafiguraœwiêtegoJanasta³atak¿ewWie-.nadbrzegiemProsny,niedalekodwiecznejprzeprawymostowejpomiêdzydzisiej,szymostemnaulicyWroc³awskiejam³ynemwodnym.Ustawionoj¹tunajprawdopodobniejwdrugiejpo³owieXIXwieku,lubnawetwczeœniej.Niezachowa³ysiêdodziœ¿adnedokumentydotycz¹cepowstaniafiguryiumieszczeniajejwtymiejscu.ŒwiêtyJansta³tuspokojnie,ciesz¹csiêszacunkiemikultem,dolatIwojnyœwiatowejiokupacji.Wtedywrazzto,inymiobiektamisakralnymizterenuWieruszowaiPodzamcza,zosta³sprofanowanyizniszczonyprzezniemieckichokupantów.Figurêobalono,autr¹conag³owaœwiêtegorzekomozosta³awrzuconawnurtyProsny.Powojnie,wPRL,pobt³ukiwana,pozbawionag³owy,figuraœwiêtego,wala³asiêwkrzakachnadrzek¹.Niepamiêta³oniejsiêjejnikt.NiezainteresowalilosemieszkañcyWieruszowa,którzyprzecie¿pamiêtalij¹doskonale,ksiê¿aposzczególnychparafi,iniewspominaj¹coówczesnychw³adzach.Po“prze-mianach”1989rokusprawapomnikanieporuszy³amyœliisumieniawieruszowskichrajców.Pierwszepróbyratowaniafigurypodê³aw196rokuw¹skagrupaosóbzwi¹zanychzwychodz¹c¹wówczasgazet¹samorz¹dow¹“ZiemiaWieruszowska”.Sprawaratowaniaczasfigurynabra³awówznacznegorozpêdu,napotkawszynadziwne“naprê¿enia”zestroinyw³aœcicielgruntu,naktórymsta³aprzedwojn¹igdziewala³asiêprzeznastêpneszeœædziesi¹tlat.Sprawamusia³aniestety“odczekaæ”swoje,wmyœlzasady,¿ew³asnoœæprywatnajestœwiêta.Wprzekonaniuówczesnychw³aœcicieliterenuby³aonanawetbardziejœwiêta,ni¿samafiguraœwiêtegoJana,naktór¹swepotrzebyfizjologiczneza³atwialiokoliczniamatorzyordynarnychatanichgatunkówkrajowych“win”.Dopieropoœmierciupartychposesjonatówuda³osiêpodj¹æfigurêzkrzakówiPaulj¹naterenklasztoruo.przewieŸæinówWieruszowie.Tamspokojnieprzele¿a³ajakiœzanimtraficzas,³adozak³adukamieniarskiegoKazimierzaKoz³owskiegonaulicyNowejwWieruszowie,gdziezostanienajpierwpodanaoczyszczeniuikonserwacj.iCociekawe,w“dziwnych”okolicznoœciachodnalaz³asiêutr¹conaprzezNiemcówg³owaœwiêtego.Okaza³osiê,¿esamag³owajestzachowanawznacznielepszymstanie,ni¿piaskowcowykorpus.Przedzainteresowanymiprzywróceniemfigurzedawnegoblaskuogrompracy,starañikosztów.Nale¿ydorobiæwielebrakuj¹cychfragmentów,zakonserwowaænadw¹tlonyczasempiaskowiec,przymocowaæszczêœliwieocalon¹g³owê,odtworzyæcokó³.Jakmo¿nasiêdowiedzieæodzainteresowanychuratowaniemtegozabytku,œwiêtyJaniepowróciju¿naswojedawnemiejsce.Mo¿liwe,¿epokonserwacj,istanieuzbiegulicyZamkowejiKiliñskiego.ȳczyænale¿y,bysprawazyska³aprzychylnyklimati„spo³ecznepoparcie”odw³adzmiejskichpocz¹wszy,poprzezgospodarzyparafina„starychwieruszowiakach”,iskoñczywszy.Artyku³tenukaza³siêna³amachITP.wlipcu206.


8ka20klasaokrêgowank9TzówRbuOMzeñVOwz –OdolanoviaOdolanówMLKo£GPêcznKSOpówBP³omkKPomOM3aOrówWBrJankówPJankRPogoñTKOKaOrzeszówGOLZDPkSierozewMaocPogoñTówkasaokrêgowaWO JutrzenkaWaSkomKêcznOaków- WOMWOakJutrzenkaW1LWoaSkomMAgrnGWBOówTWaMTcaowKRP³omOWGPikanGrabówaM3GKLZT9ŒLTnTu1PkanGnTryWnOTcaW LLWówêgem


903paŸdziernika207spor1tsportsportsportsportWielkopolskaLigaJuniorówM³odszychWynikiIIXkolejki:JarotaJarocin–WartaPoznañ0-3MarcinkiKêpno-W³ókniarzKal0WartaIPoznañ-isz0-SpartaZ³otów3-1Polonia1912Leszno-GroclinGrodziskWlkp.0-4AluminiumKonin-NielbaW¹growiec2-5Mas-RolLechI-Sp³awiePoznañ0-9Ol-impiaKo³oPoznaniakPoznañ0-Poznañ-0LechIAmicaWronki1-LechI41.Poznañ9254-52.AmicaWronki92446-83.GroclinGrodziskWlkp.92234-LechI64.Poznañ92020-85.WartaIPoznañ92019-26.NielbaW¹growiec91619-17.W³ókniarzKalisz9141-Marcinki148.Kêpno91312-179.OlimpiaKo³o9101-3510.AluminiumKonin9716-21.PoznaniakPoznañ871-212.Polonia1912Leszno967-1813.SpartaZ³otów959-214.JarotaJarocin947-2615.Mas-RolSp³awie946-3216.WartaIPoznañ846-26Wsobotê6bm.:WartaIPoznañ-MarcinkiKêpnojuniorówstarszychiskaklasaokrêgowa(13).KalWynikiitabelapoVkolejceProsnaKalisz-KS1925Kalisz2:3LKSGo³uchów-DoktórCzarnylas5:1PoloniaKêpno –OstroviaOstrówWlkp.1:5JarotaJarocin-CentraOstrówWlkp.2:0CalisiaKalisz-TrójkaOstrzeszów5:3AstraKrotoszyn-RolbudOSiRPleszew1:31.OstroviaOstrówWlkp.51521-2.JarotaJarocin5123-43.LKSGo³uchów51216-104.KS1925Kalisz498-65.AstraKrotoszyn5914-86.CentraOstrówWlkp.5710-97.RolbudOSiRPleszew561-168.PoloniaKêpno549-159.ProsnaKalisz436-810.TrójkaOstrzeszów438-151.CalisiaKalisz436-3412.DoktórCzarnylas505-20Kaliskaklasajuniorówm³odszych–grupaIWynikiIVkolejki:Orze³Mroczeñ-OlimpiaBrzeziny3:1PelikanGrabów-MasoviaKraszewice1:41.Orze³Mroczeñ41212-52.OdolanoviaOdolanów371-43.MasoviaKraszewice35-54.ZefkaKobylaGóra35-Pel65.ikanGrabów43-126.OlimpiaBrzeziny214-67.KSRogaszyce10-2Kaliskaklasam³odzikówstarszych–grupaIWynikiIVkolejki:DoktórCzarnylas-PiastKobylin0:10P³omieñOpatów-OstroviaOstrówWlkp.0:0OdolanoviaOdolanów-IskraSieroszewice5:2CKSZduny-LZSDoruchów0:3LiliaMikstat-AstraKrotoszyn1:61.AstraKrotoszyn41227-12.OstroviaOstrówWlkp.41024-13.P³omieñOpatów478-34.PiastKobylin4716-105.LZSDoruchów4715-106.LiliaMikstat348-7.CKSZduny4-138.OdolanoviaOdolanów37-209.IskraSieroszewice413-1210.DoktórCzarnylas40-iskaklasa32KaltrampkarzystarszychWynikiVkolejki:CentraOstrówWlkp.-W³ókniarzKalisz0:1TarchalankaTarcha³yW.-OstroviaOstrówWlkp.6:0MarcinkiKêpno-AjaxRojów170Czarni:Dobrzyca-LKSGo³uchów0:-8AstraKrotoszynUKSēlazków1:1.W³ókniarzKalisz51529-12.CentraOstrówWlkp.51218-3.AstraKrotoszyn51013-84.LKSGo³uchów4918-35.TarchalankaTarcha³yW.5917-Marcinki136.Kêpno4625-107.OstroviaOstrówWlkp.435-18.UKSēlazków313-109.WielkopolaninSiemianice415-2310.AjaxRojów419-321.CzarniDobrzyca30-iskaklasa21Kaltrampkarzym³odszych–grupaIWynikiIVkolejki:VictoriaOstrzeszów-GKSGrêbanin3:1PogoñTrêbaczów-KUKSZêbców2:2Zacharzew20-PoloniaKêpno3:3Sokó³Bralin-ZrywOci¹¿8:2LZSOlszowa-OlimpiaBrzeziny3:01.KUKSZêbców41018-62.PogoñTrêbaczów41015-53.Sokó³Bralin4912-54.Zacharzew204712-95.VictoriaOstrzeszów4615-146.OlimpiaBrzeziny468-17.PoloniaKêpno49-148.ZrywOci¹¿4310-179.LZSOlszowa437-1410.GKSGrêbanin408-19Kaliskaklasaorlików–grupaVIWynikiIkolejki:MarcinkiKêpno-Orze³Mroczeñ5:3PogoñTrêbaczów-LZSTrzcinica6:01.PogoñTrêbaczów2612-Marcinki12.Kêpno261-53.Orze³Mroczeñ204-14.LZSTrzcinica202-12Kaliskaklasaorlików–grupaVIIWynikiIkolejkiJankowy1968-Sokó³Œwiba0:24Stra¿akS³upia-PoloniaKêpno0:31.Sokó³Œwiba2627-02.PoloniaKêpno269-03.Stra¿akS³upia20-64.Jankowy196820-30SieradzkaklasaMicha³owiczaWynikiIVkolejki:OrkanBuczek–PiastB³aszki0:2WartaDzia³oszyn–Orze³Galewice8:1PogoñEkologZd.Wola–ProsnaWieruszów3:0woJutrzenkaWarta–LKSChojne3:0wo.LKSBa³ucz-Z³oczewiaZ³oczew6:PogoñEkologZd.01.Wola41231-32.WartaDzia³oszyn41224-43.LKSBa³ucz4919-34.PiastB³aszki47-75.JutrzenkaWarta476-106.ProsnaWieruszów413-107.Z³oczeviaZ³oczew41-128.Orze³Galewice437-189.OrkanBuczek404-210.LKSChojne402-36 itpsport@wp.plWartaDzia³oszyn–Orze³Galewice8-1(4:1)4:124minuta–IdczakOr³aGalewiceSieradzkaklasaMicha³owiczaPora¿kam³odzikówOrze³:Koœciñski(53»Szut)-D¹browski,Wy¿nikiewicz(40»W.Matuszek),Jaskó³ka(72»Prêdki),Panek-Radziejowski(65»Gwiazda),Namyœlak(68»W³odarek),Zielicki),iñski(72»BylJuszczak,Zap³otny-Idczak(54»Kania)JuniorzyOr³aGalewicewystêpuj¹cywklasieMicha³owiczawysokoulegliwyjazdowymspotkaniudru¿ynieWartyDzia³oszyn.Odpocz¹tkumeczuzdecydowanaprzewagêosi¹-gnêligospodarzeipopierwszych25minutachprowadziilju¿czteremabramkami.Pocz¹tekmóg³byæjeszczegorszydlagoœcigdybynieki,lkaznakomitychinterwencjibramkarzaOr³aMateuszaKoœciñskiego.Nastêpniegrawyrówna³asiê.W24minuciebramkêdlaOr³apoprostopad³ymza-graniupomocnikaJakubaZieliñskiegostrzel³iniezawodnyWojtekIdczak.W34minuciepopodobnymzagraniutejdwójkimog³apaœækolejnabramkadlaOr³a.TymrazemjednakpofaulubramkarzaWarty,œwietnej.NiestetypomocnikowiOr³anieuda³osiêzamieniætejrzutkarnysêdziapodyktowa³okazjinabramkê.Wdrugiejpo³owiedru¿ynagospodarzyudokumentowa³aswoj¹przewagêDlarozpoczynaj¹cychwtymsezoniekarierêpistrzeleniemjeszcze4bramek.³karsk¹m³odychpi³karzyOr³aby³awiêctoniez³alekcjafutbolu.Jednakzespó³tenstaænalepsz¹grê,copokaza³okiilkakcjwprzekrojuca³egomeczu.Napewnobrakujejeszczeostatniegopodaniaiwiêkszejkoncentracjca³ejiwgrzeobronejdru¿yny.Zmeczunamecztre-ningunatreningdru¿ynatapowinasiêzijednakprezento-waæcoraz.lepiejKolejnymeczgalewiczanierozegraj¹wnajbli¿sz¹sobotê6bm.naw³asnymboisku,embêdzieLKSBa³ucz.laichrywaTokolejnytrudnyrywal,leczpodopiecz-nychMariuszaJaniaczykazapewnestaænapodjêciewalkiisprawieniemi³ejniespodzianki.Pocz¹teksobotniegospotSieradzkaklastkaniazaplanowanonagodzinê1.ryokrêgowaDramatycznakoñcówkawWieluniuPodramatycznejkoñcówceGalwWieluniuiGazGalewiceostateczniezwyciê¿y³wywióz³trzypunktydaj¹cemuprzo-downictwowtabel.iDo73minutygalewiczanieprowadziiwysoko4:0ilodtegomomentuzaczêltraciæbramkii.WKSWieluñ-(40)0:GazGalewice3:4(0:1)0:1GruszczyñskiGal2T.Fornalczyk(47)0:3Woœ(520:4Opacki(61)1:4Surma(75)2:4Surma(7)3:4Surma(87)GalGaz:Komar,Kanicki(65Jaroch),Gruszczyñski,Blew¹ska,Krzy¿anowski,Iwanetzki(54Opacki),Koper,Woj£.tczak(82Marek),Fornalczyk,Woœ,T.Fornalczyk(54Ciszewski).PrzedmeczemwWieluniuwiadomoby³o,¿ebêdzietoniezwykleciekawespotkaniezwielupowodów.Wdru¿yniegalewickiejgrabowiemwiêkszoœæpi³karzywywodz¹cychsiêw³aœniezWielunia,wdodatkujeszczeniedawnowystêpuj¹cychwtejdru¿ynie.Agraprzeciwjeszczeniedawnymkole-gomzawszewywo³ujepewneemocje.Wdodatkudru¿ynêGalGazuprowadzitrenerTomaszJaworski,któryrównie¿masta¿wWieluniu.trenerskiDodatkowychemocjidodawa³fakt,¿eGalGaztoprzecie¿aktualnylider.Odpocz¹tkuznacznielepiejteobci¹¿eniaznieœligalewiczanieiodpocz¹tkuspotkaniabylidru¿yn¹dyktuj¹c¹warunkigry.Napierwsz¹bramkêkibicemusielijednakczekaædo40minuty.Wtedytoporzuciero¿nympierwszegogolazdoby³KrzysztofGruszczyñskiidoszatnigalewiczanieschodzilizprze-wag¹jednejbramkiJu¿w47min.FantastyczniedlaGalGazurozpoczê³asiêdrugapo³owa..porzuciewolnymwykony-wanymprzezKarolaKanickiegodrugiegogolastrza³emwd³ugirógbramkizdoby³TomaszFornalczyk.Nieca³epiêæminutpóŸniejwzamieszaniupodbramk¹wieluniañnaj-przytomniejzachowa³siêWoœiby³o3:0.W61minucieDanielOpackiktóryki,lkaminutwczeœniejzast¹pi³Iwanetzkiegotrzyma³pi³kêwnaro¿nikupolakarnego,min¹³obroñcêisprytnymlobemnadwychodz¹cymbramkarzemWKSporazczwartyumieœci³kêwsiatce.pi³Zanosi³osiênaprawdziwypogromwielninian.Taksiêjednakniesta³o.Ostatnikwa-dransspotkaniatopopischybanajlepszegobecniepirzaWKS£ukasza³ka-Surmy,którypopisa³zmniejszy³siêklasycznymhatrickiemirozmiarypora¿ki. ryt


MEDYCZNEGabinet Terapii Naturalnej “SO-MODO” – masa¿, korekcja krêgos³upa,irydodiagnostyka (diagnozowaniez têczówki oka), homeopatia,zio³olecznictwo, akupunktura,bioenergoterapia. Kêpno, ul.Wroc³awska 5 (“poligon”). Tel.(062) 78 19 924. (b)W. Wojciechowski – diagnozakomputerowa w 30 minut, terapiaantynikotynowa i antyalkoholowa,nerwice i depresje. Tel.(062) 78 19 924. (b)Nie pal – wystarczy 1 terapia! 7lat praktyki – gwarancja skutecznoœcitel. 606175919 (19.09)Masa¿ klasyczny, odchudzaj¹cy,antycelulitowy. Preparaty odchudzaj¹cei od¿ywki dla sportowców,witaminy, minera³y. Tel. 605 844205 (10.10)NIERUCHOMOŒCI–SPRZEDAMSprzedam nieruchomoœæ o powierzchnioko³o 75 arów w miejscowoœciKowalew pod zabudowê.Posiadam decyzje o warunkachzabudowy domu jednorodzinnego.Tel. 667 273 170 (18.10)Sprzedam mieszkanie w bloku opow. 61 m2 w Wieruszowie na ul.Fabrycznej. Tel. 781 466 784(18.10)Sprzedam dom jednorodzinny wHanulinie na ul. Wolnoœci nadzia³ce o pow.12 a. Tel. 696 952383 (10.10)Sprzedam mieszkanie o pow. 38m2 w Wieruszowie na ul. Wschodniej.Tel. 603 101 809 (3.10)Sprzedam dzia³kê o pow. 1,11 ha.Teren zabudowy zagrodowej opow. 0,32 ha przy drodze asfaltowej.Przy dzia³ce sieæ wodoci¹gowaoraz napowietrzna linia energetyczna.Szerokoœæ frontu dzia³ki37,87. Dalej na pow. 0,38 halas- 50 lat - zwarcie przerywanezadrzewienie - 0,6 drzewostan wprzewadze sosny oraz kilkanaœciesztuk dêbu w ró¿nym wieku. Nastêpnaczêœæ dzia³ki to 0,41 halasu sosnowego w I klasie – wiek11/12 lat z du¿ymi wypadami przyrowie melioracyjnym. W pobli¿uDom Wczasów Dzieciêcych i lasyiglaste. Brak zad³u¿enia hipotecznego!Tel 885 771 595 lub 78 5978 511 (3.10)Sprzedam dzia³kê o pow. 0,37 haoraz 0,76 ha w Sokolnikach, powiatWieruszów, woj. £ódzkie (zaszko³¹) tel. 062 78 31 036 (3.10)Nowy dom w Kamionce 32 gm.Boles³awiec. Na tej samej dzia³ceo pow. 1200 m kw. Jest stodo³a,drewniany dom do zamieszkaniaoraz 1,5 ha ziemi ornej. Tylkopowa¿ne oferty ze zdolnoœci¹ kredytow¹.www.blachu.EXIST.PL.Tel. 0 511 060 568 (28.11)Sprzedam dzia³kê budowlan¹ opowierzchni 1 ha. Dzia³ka po³o-¿ona w Jutrkowie przy drodzepowiatowej Jutrków-Wieruszów, 6km od gie³dy samochodowej. Tel.(062) 78 42 128 (17.10)NIERUCHOMOŒCI-KUPIÊ /ZAMIENIÊZamieniê mieszkanie M-3(47 m2)na wiêksze w Wieruszowie. tel.513 193 199 lub 512 168 932(18.10)Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowew Kêpnie, ul. Wiosny LudówM-3 na M-4 ( do 70 m2) oczywiœciez dop³at¹. Mieszkanie komfortowe+ gara¿. Tel. 609 238 668(10.10)Kupiê dzia³kê budowlan¹ oko³o15 arów w Wieruszowie lub okolicy.Tel. 062 73 11 349 (3.10)NIERUCHOMOŒCI- WYNAJMÊ/DO WYNAJÊCIALokal do wynajêcia w centrumKêpna, 50 m2. Tel. 0 885125554(17.10)Wynajmê na terenie Kêpna lokalbiurowy do u¿ytku raz w tygodniu.Tel. 608 098 203 (18.10)Wynajmê firmie dom jednorodzinnyw Wieruszowie ( 3 pokoje,³azienka, kuchnia, gara¿, internet)Tel. 0625 811 010 (3.10)Pilnie potrzebujê kawalerki dowynajêcia w Wieruszowie tel.669 973 575 (3.10)Do wynajêcia lokal handlowy opow. 100 m2 w Kêpnie od zaraz.Tel. 888 361 697 (28.11)Do wynajêcia mieszkanie m3 48m 2 w Wieruszowie, tel. 0667 782335 (17.10)MOTORYZACYJNESPRZEDAMSprzedam Poloneza Caro, rocznik1993, pojemnoœæ1.6, instalacjagazowa, kolor ciemnozielony,przegl¹d wa¿ny do 05.08r.,OC do01.08 r., stan dobry. Cena douzgodnienia. Tel. 0 605 585 562(18.10)Volkswagen Golf III, r. prod. 96,5 drzwi, zielony metalik, 1,9 TDI,Diesel, sprowadzony, zarejestrowany.Cena 12200 z³ oraz Opel Corsa,2005 r.1,3 TDCI diesel, morskimetalik, 5- drzwi, klimatyzacja,pe³na elektryka. Cena 27000z³.Kupiony salon Polska. Tel.609 184142 ( 10.10)Ci¹gnik C-360, 81 r., kolor ¿ó³tyniemalowany w dobrym stanie.Tel. 062 78 38 179 (3.10)VW GOLF III 1,8 GT 1993, czarnyMetalik, 3 drzwiowy, instalacjagazowa; komputer obni¿ony,utwardzony. ALUFFGI 15” lub17”, sportowy wydech, stan dobry,cena 7200 z³ - do uzgodnienia; tel.669 393 823 lub 669 459 442(10.10)Mazda Sportowa 323F 16 V 1991r.Poj. 1,6 cm 3 . Radio – odtwarzaczna p³yty, centralny zamek, wspomaganiekierownicy, regulowanakierownica, kolor szary metalik,silnik w bardzo dobrym stanie,roczny akumul. – cena 2490z³.Tel. 062/ 78 36 574 /uszkodzonyprawy b³otnik/ Mieleszyn (10.10)Audi 80, B4, Sedan 1993r.2000cm 3 , zielony metalik, benzyna,instalacja gazowa, wspomaganiekierownicy, ABS, elektr. szyberdach,hak., stan b. dobry. Cena8.700,- z³. Wieluñ. Tel. 043/ 84169 29, kom. 603 948 784 (17.10)Sprzedam Ford Eskort, rokprod.1995,1.8 16V Zetec+ gaz;trzydrzwiowy, czerwony, ABS, centralnyzamek, wspomaganie kierownicy,2xAirbag, alum.felgi, szyberdach,el. Szyby. Cena 6900 z³.Tel. 667 345 478 lub 507 028 121(18.10)PRACA – DAMChcia³byœ znacznie polepszyæswoj¹ sytuacjê materialn¹ pracuj¹c2 godziny dziennie. Zadzwoñtel. 669 018 757 (17.10 PM)Zatrudniê kierowcê kat. C+E.Transport krajowy. Galewice. Tel.062 78 382 72 lub 0 600 872 130(10.10)Poszukujê diagnosty na okrêgow¹stacjê kontroli pojazdów. Tel. 06278 18 254 lub 0 501 407 891(3.10)PPHU Pilarek poszukuje diagnostyna okrêgow¹ stacje kontrolipojazdów. Bardzo dobre warunkifinansowe. Tel. 062 78 182 54 lub0 504 407 891 (3.10)Firma zatrudni kierowców z kat.C+E oraz osobê na stanowiskoserwisanta. Dobre warunki pracyi p³acy. Tel. 062 78 249 68 (03.10)Firma budowlana zatrudni murarzy,tynkarzy. Praca we Wroc³awiu.Proszê dzwoniæ pod nr516 195 429 (10.10)PRACA – SZUKAMSzukam pracy w biurze ewentualniew handlu na terenie Wieruszowa,Kêpna i okolic. Posiadamubezpieczenie KRUS, 10 – letnista¿ pracy w ksiêgowoœci. Tel.606 469 087(18.10)SPRZEDAMSprzedam rozrzutnik obornika 1osiowy, rok produkcji 1986. Stanbardzo dobry. Zu¿ycie 20 %.Tel.062 78 14 121 lub 695 284 480(18.10)Sprzedam jêczmieñ. Tel. 662018 792 lub 694 679 857 (17.10)Sprzedam krzewy ozdobne wHurcie – detalu. Atrakcyjne ceny.Osiek 185 a, gmina Galewice. Tel.062 78 439 982 lub 691 914 071(10.10)Sprzedam gruz. Tel.600 248 857lub 062 78 406 36 (10.10)Sprzedam ja³ówki mieszañce, 50% rasy limuse. 4 sztuki – 15 –miesiêczne. Cena do uzgodnienia.Tel. 062 78 61 119 lub 667 951119 (10.10)Sprzedam fotelik samochodowy –noside³ko dla dzieci o wadze 13kg, firmy CONEGO. Ma³o u¿ywany,bardzo dobry stan. Kolor jasnoniebieski, jest jeszcze na gwarancjido 12.02 2008 r. Cena do uzgodnienia.Tel. 661 943 548 (3.10)Sprzedam wypoczynek skórzany(3,2,1)- br¹zowa skóra, dêbowestela¿e, segment z dêbu (szer.3,30) z podœwietlan¹ witryn¹ poœrodkuoraz kompletn¹ sypialniêz drewna sosnowego. Mo¿liwoœækupienia osobno. Tel. 0 663 87 9937 lub 062 78 38 305 (3.10)Sprzeda¿ drewna opa³owego ikominkowego - sezonowanego.Du¿y wybór gatunku drewna.Ceny konkurencyjne. DOWÓZGRATIS! Tel. 0 605 74 24 10(3.10)Sprzedam reproduktora rasy York,shih-TZU; tel. 609 607 337 lub062 78 46 568 (03.10)Sprzedam drewno kominkowe,transport do klienta gratis; tel.607 144 525 (10.10)TANIA ODZIE¯ U¯YWANA, FI-RANY, ZAS£ONY, RÊCZNIKI,POŒCIEL. Dobra jakoœæ – niskieceny. Rynek 24 I piêtro (obokProvidenta nad PIZZERI¥„PEPO”).(7.11)US£UGINaprawa pralek automatycznychi lodówe.Wieruszów, ul. Warszawska86a. Tel. 0 607 419 959 lub0 607 419 958 (18.10)Przyjmê zlecenie docieplenia budynku,wykonanie instalacji elektrycznej,p³atkowanie, prace wykoñczeniowe.Szybko, tanio solidnie.tel. 603 386 752 (17.10)Odzie¿ u¿ywana Hurt NiesortNiemcy – 3,60z³ /kg netto, czyœciwo– 1,50z³ /kg brutto,SortNiemcy – 13,50 z³ / kg. Tel. 663582 857 lub 609 608 225 (10.10)Us³ugi w zakresie monta¿u wiêŸbi pokryæ dachowych. Tel. 0 889747 930 (3.10)Wyjazdy do Niemiec do opiekinad starszymi osobami. Tel.0625831056 (3.10)Przyjmê prace remontowe ze specjalizacj¹uk³adania p³ytek i regipsów.Tel. 0 889 163 303 (3.10)Przewozy osobowe, krajowe i miêdzynarodowe,licencjonowane.Transport na lawetach. Niskieceny, faktury VAT. Tel.0 607 350 130 (17.10 st)Przezwajanie silników, naprawaelektronarzêdzi „Celma”, „Bosch”,„Makita” w rozliczeniu przyjmêspalone silniki lub kupiê. Baranów.Tel. 062 78 18 273 lub 0 601806 707 ( 27.02.2008)Us³ugi remontowo-budowlane wzakresie wyrób i monta¿ schodów,pod³óg, regipsy, tynki i inne pracewykoñczeniowe, nr tel.697 786 841 (31.10)RÓ¯NEWró¿ka – na wczeœniejsze zapisy.Wró¿y z kart, r¹k, fotografii. Wiad.tel. (062) 78 19 924. (b)(062)78415784orPKS(06W0Zyczne0G90drwa0/e(06272AW(06WarwPatowe(067Za0Rra(067ZR.(062784160784rSkarbowyR(06(06R(062ranClnego(067R(062R0TOWARZYSKIEPoznam pani¹ do niezobowi¹zuj¹cychspotkañ towarzyskich. SMSpod nr. 889 055 869 (26.10)Kawaler bez na³ogów, szczery,uczciwy, lat 35, 180 cm, poznauczciw¹ i niepal¹c¹ pani¹ w wieku27 – 43 lat, która pragnie za-³o¿yæ szczêœliw¹ katolick¹ rodzinê.Tel. 062 731 64 93 dzwoniæ pogodz.18 – tej, prosiæ Janka, e-mail:janusz196@vp.pl (09)0ka20drobnedrobnedrobnedrobnedrobneNFORMAOROW AOWYalarm9897orPKP0Del .


og³oszenia/informacje03 paŸdziernika 200721Szko³a sprzeda tanioceg³ê bia³¹pochodz¹c¹z rozbiórki.Informacja:Zespó³Szkó³ Ponadgimnazjalnychw Wieruszowie,tel. 062 78 41 321.Zespó³ Muzyczny„BLUE NOTE”Najlepszamuzyka.Obs³ugujemywesela, bale,studniówki.Tel. 504 196 115Gospodarstwo RolneWies³aw Wawrzyniakw Lubczynie kupiziemniaki odpadylub przemys³owe.Oferujemy równie¿do sprzeda¿yszory do koni.Informacje tel.062 7843628projekt: kopermedia@wp.plI.J. KANIAFOTO VIDEO- Profesjonalne Studio Fotograficzne- Cyfrowa obróbka zdjêæ- Sklep foto- Videofilmowanie98-400 Wieruszów,ul. Warszawska 43tel. 0-62/7831495,kom. 0601/560472,www.foto-kania.plOdbitki EkspresoweFotokiosk - saamoobs³uga- zdjêcia z komórkiZatrudniê osobêdo prowadzeniaksiêgowoœciw firmie meblowej(mile widziana znajomoœæjêzyka angielskiego).Zatrudniê równie¿kierowców z kat. C, Eoraz stolarzy i tapicerów.Praca w Wieruszowie.Tel. 0 694 427 239Przyjmê do pracyod zaraz:krawcowe, tapicerów,stolarzyi kierowców C+E.Tel. 062 78 41 636Wieruszów0694 427 239WYSOKIE ZAROBKIOg³oszenie o przetarguWieruszowski Dom Kultury og³asza przetargpisemny nieograniczony na dzier¿awêpomieszczeñ WDK – teren WieruszowskiegoDomu Kultury, ul. Rynek 8/9 na dzia³alnoœækawiarniano-klubow¹ oraz organizacjiprzyjêæ okolicznoœciowychOpis przedmiotu dzier¿awya) Kawiarnia z osobnym wejœciem zewnêtrznymb) Pomieszczenia kuchenne przylegaj¹ce do sali widowiskowej WDKZATRUDNIMY OPIEKUNKI DO PRACY W NIEMCZECHZatrudnimy Panie do pracy w Niemczech jakoopiekunki seniora, na okres od 3 do 6 miesięcy.Umowa zawarta w Polsce, opłacony ZUS i podatki.Podanie, CV prosimy składać pocztą lub osobiście:Kancelaria Doradztwa Gospodarczego EPROCOAgencja Pracy Tymczasowej 63-400 Ostrów Wlkp.ul. Chłapowskiego 87,Tel . (062) 592-30-10SKLEP MEBLE STYL0WE I AGDZA 50% WARTOŒCIWIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 46a 1 PIÊTROPOLECA:NOWE MEBLE SOSNOWE:£Ó¯KA OD 249,00 z³SZAFKI NOCNE OD 99,00 z³KOMODY OD 199,00 z³STO£Y + 4 KRZES£A OD 599,00 z³SZAFY, WITRYNY, GARDEROBY,BIURKA, KRZES£ANOWE MEBLE RÊCZNIERZEZBIONEZ DREWNAEGZOTYCZNEGO.NOWE WYPOCZYNKIZE SKÓRY Z FUNKCJASPANIA OD 2699,00 z³U¯YWANE WYPOCZYNKIZE SKÓRY OD 999,00 z³SOFY OD 399,00 z³NAJTAÑSZECH£ODZIARKO-ZAMRA¯ARKI:CANDY OD 499,00 z³SUSZARKI DO GRZYBÓW 84,00z³PI£Y SPALINOWE GRYZZLI OD 499,00 z³PI£Y ELEKT. 2000 WATT OD 299,00 z³MASZYNKI DO MIÊSA OD 149,00 z³SOKOWIRÓWKI 79,00 z³MASA¯ERY OD 44,99 z³MIKSERY OD 29,99 z³CZAJNIKI BEZPRZEWODOWE OD 29,99 z³PROSTOWNICE CERAMICZNE OD 39,00 z³LOKÓWKI OD W£OSÓW OD 25,00 z³SUSZARKI DO W£OSÓW OD 24,99 z³¯ELAZKA OD 29,99 z³CIŒNIENIOMIERZ OD 49,99 z³EKSPRES CIŒNIENIOWY 15 BAR OD 149,00 z³FRYTKOWNICE 2100 WATT OD 119,00 z³STYLOWE LUSTRA W DREWNIANYCH RAMACH.DREWNIANE STOJ¥CE ZEGARY OD 999,00 z³OBRAZY W STYLOWYCH RAMACH Z DREWNA.ZEGARY WISZ¥CE I KOMINKOWE OD 19,99 z³CERAMIKA CHIÑSKA, MOSI¥DZ, RATAN, WIKLINA, LAMPYDOGODNE RATY, DOWÓZ GRATIS, PREZENTYZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 9 DO 17-TEJWarunki uczestnictwa w przetargu1.OfertaOferta w formie pisemnej powinna zawieraæ:a) oznaczenie oferenta (imiê, nazwisko, nazwê pod któr¹ przedsiêbiorcaprowadzi dzia³alnoœæ oraz jego adres)b) datê sporz¹dzenie ofertyc) oœwiadczenie oferenta, ¿e zapozna³ siê z warunkami umowy, regulaminuprzetargu i przyjmuje warunki bez zastrze¿eñd) oferowan¹ wysokoœæ miesiêcznego czynszu za dzier¿awion¹ nieruchomoœæ(stawka +VAT)2. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:a) zaakceptowany projekt umowy dzier¿awy oraz regulamin przetargu,(które mo¿na odebraæ w siedzibie WDK) poprzez z³o¿enie podpisupod tymi dokumentamib) koncepcjê prowadzenia dzia³alnoœci w dzier¿awionych pomieszczeniachuwzglêdniaj¹c¹ charakter obiektu, warunki lokalowe oraz po³o¿enieobiektuw strefie zamieszkaniac) koncepcjê remontu pomieszczeñ z wyznaczonym terminem realizacjid) formê wspó³pracy z WDK przy organizacji du¿ych przedsiêwziêæ kulturalnych,w tym partycypowania w ich kosztache) potwierdzenie wp³aty wadium w wysokoœci 500 z³, (które nale¿y wp³aciæw kasie WDK)Oferta powinna byæ podpisana przez oferenta. Oferty nale¿y sk³adaæ wzabezpieczonej i opisanej kopercie. Kopertê nale¿y opatrzyæ napisem„Przetarg na kawiarniê WDK”3. TerminyTermin sk³adania ofert do dnia 16 paŸdziernika br. do godz. 15.00.Otwarcie ofert nast¹pi 17 paŸdziernika br. o godz. 12. Po otwarciu ofertpodane zostan¹ stawki czynszu oferowane przez oferentów3. Warunki wyboru ofertyO wyborze oferty bêd¹ decydowa³y czynniki takie jak:- zaoferowana stawka czynszu- koncepcja prowadzonej dzia³alnoœci- koncepcja remontu dzier¿awionych pomieszczeñ i forma wspó³pracy zWDK przy realizacji du¿ych przedsiêwziêæ kulturalnychInformacje dodatkowe na temat przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibieWDK, ul. Rynek 8/9, Wieruszów, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10- 16.00 tel.062 78-41-080.Pomieszczenia mo¿na ogl¹daæ w godz. 16.00 - 20.00 po uprzednimzg³oszeniu do sekretariatu WDK i ustaleniu terminu.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia przetargubez podania przyczyn.Anna NiesobskaDyr. WDKPoszukujê kierowcyz samochodem dorozwozu sprzêtuAGD.Mix Electronis S.A,Rynek 25w Wieruszowie.Tel.062 78 31 736PILNIE POTRZEBUJEMYDO PRACY KIEROWCÓWWA¯NE BADANIE LEKARSKIEKURS NA PRZEWÓZ RZECZYPSYCHOTESTYPRAWO JAZDYKATEGORIA C+EELEKTRYKZ UPRAWNIENIAMIDO WYKONYWANIAZAWODUTEL. KONTAKTOWY: 509 855625 LUB 062 58 11 090


22 03 paŸdziernika 2007 informacjeTurniej TañcaVI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego„O puchar prezesa BOT Elektrowni Opole S.A.”Dnia 22 wrzeœnia rozegrano turniejTañca Towarzyskiego w Brzeziuk/Opola. W turnieju ogó³emudzia³ bra³o 30 klubów z ca³ej Polski.Zawody prowadzi³ Janusz Stêpek.Muzykê zapewni³ G. Pasek iK. Jakubczyk. Obs³ug¹ medyczn¹zajmowa³a siê B. G³ówka. W Turniejuz naszego terenu wziê³oudzia³ Studio Tañca „ Retro” przyKOSiR z trenerem i choreografemPaw³em Wielgoszem. Prawie w ka¿-dej kombinacji sêdzi¹ g³ównym by³K. Michlik. Nasza grupa bra³audzia³ w 3 kategoriach. Kategoria8 – 9 lat. Klasa: H. Styl kombinacji3T; Agata Jeziorna, Marcin Hojaoraz Weronika Zalesiñska, MariuszWójcik zajêli II miejsce (walc angielski,quick step, samba, chacha).W kategorii 10-11 lat. Klasa;H. Styl kombinacji 3T: 1. ZuzannaOchnio i Marcin Kruszelnicki zajêlipierwsze miejsce( walc angielski,quick step samba, cha cha). W kategoriipow. 15 lat. Klas.H. Stylkombinacje 8T, Lidia Grabarek i iWaldemar Radefeld zajêli II miejsce(w kombinacji tañców standardowychi latynoamerykañskich).Ma£a,zdjêcia P. Wielgosz.KÊPNODnia 25.09.2007 r. o godz.12.40 urrodzi³asiê Natalia, córka pañstwaJustyny i Mariana Hadryœ z m. Siemianice– Klasak. Dziewczynka wa¿y2850 g i ma 51 cm.Przysz³y na œwiat...Dnia 24.09.2007 r. o godz.15.30urodzi³a siê Oliwia, córka pañstwa-Agnieszki i Marcina Jakuszewskich zm. Kr¹¿kowy. Dziewczynka wa¿y 3460g i ma 54 cm.Dnia 23.09.2007 r. o godz. 14.05urodzi³ siê Nikodem, syn pañstwaAnny Fras i Rafa³a Chudziaka z Kêpna.Ch³opiec wa¿y 4170 g i ma 58 cm.Dnia 24.09.2007 r. o godz.10.05urodzi³ siê Igor, syn pañstwa El¿bietyi DariuszaLemiech z m. Tabor Ma³y– Utrata.Ch³opiec wa¿y 3260 g i ma55 cm.Dnia 24.09.2007 r. o godz.2.40 urodzi³asiê Milena, córka pañstwa Dorotyi Jaros³awa Lemaników z Darnowca.Dziewczynka wa¿y 3500 g i ma55 cm.Dnia 23.09.2007 r. o godz.23.00 urodzi³asiê Martyna, córka pañstwa Ewyi Karola Kowalczyków z Ostrówca.Dzieczynka wa¿y 3500 g i ma 55 cm.Zuzanna Bochnio i Marcin KruszelnikiDnia 27.09.2007 r. o godz.21.25urodzi³a siê Julia, córka pañstwa Katarzynyi Micha³a Olejników z m. S³upiak/Kêpna.Dziewczynka wa¿y 3470g i ma 54 cm.Dnia 27.09.2007 r. o godz.17.20urodzi³a siê Michalina, córka pañstwaAleksandry i Romana Jokiel z Lasek.Dziewczynka wa¿y 3920 g i ma 55 cm.Dnia 27.09.2007 r. o godz. 20.20urodzi³ siê Przemys³aw, syn pañstwaJadwigi i Marcina JóŸwiakowskich zm. Zmyœlona S³upska. Ch³opiec wa¿y4030 g i ma 58 cmLidia Grabarek i Waldemar RadefeldDnia 29.09.2007 r. o godz.6.00 urodzi³asiê Maja, Katarzyna; córka pañstwaBeaty Zubrzyckiej i £ukaszaMróz z Domanina. Dziewczynka wa¿y3010 g i ma 52 cm.WIERUSZÓWDnia 29.09.2007 r. o godz.23.30urodzi³a siê Julia, córka pañstwa Beatyi Piotra Wrzalskich z Kêpna.Dziewczynka wa¿y 3120 g i ma 53 cm.Dnia 27.09.2007 r. o godz. 4.25 urodzi³siê Przemek, syn pañstwa Anny iZbigniewa Zacharz z Sycowa.Ch³opiecwa¿y 3650 g i ma 58 cm.Agata Jeziorna, Marcin Hoja oraz Weronika Zalesiñska i Mariusz WójcikDnia 24.09.2007 r. o godz.11.45urodzi³a siê Oliwia, córka pañstwaEweliny i Micha³a £ykowskich z Krajanki.Dziewczynka wa¿y 3600 g i ma54 cm.Dnia 24.09.2007 r. o godz.9.35 urodzi³asiê Julia, córka pañstwa Ewy iJaros³awa Miesza³a z Osieka. Dziewczynkawa¿y 3300g i ma 53 cm.Dnia 27.09.2007 r. o godz. 10.30urodzi³a siê Sara, córka pañstwa Annyi Rafa³a Polak z Dalanowa. Dziewczynkawa¿y 3900 g i ma 56 cm.Dnia 25.09.2007 r. o godz. 13.15urodzi³a siê córka Agnieszki Rabiegaz Osowej. Dziewczynka wa¿y 3100 g ima 55 cm.Dnia 28.09.2007 r. o godz.22.50 urodzi³asiê Martyna, córka pañstwaAgnieszki i Zbigniewa Szymañskich zWieruszowa. Dziewczynka wa¿y 4000 gi ma 58 cm.23.09-23.10to zodiakalne WagiTekst&foto: Ma£aLidia Grabarek i Waldemar Radefeld


informacje03 paŸdziernika 200723Aktualneoferty pracyPUP Kêpnostanowisko: sprzedawcastanowisko: handlowiecstanowisko: kelnerstanowisko: pomoc kuchennastanowisko: kucharzstanowisko: cukiernikstanowisko: blacharz samochodowystanowisko: lakiernik samochodowystanowisko: mechanik samochodowystanowisko: mechanik maszynstanowisko: kierowca kat. C+Estanowisko: murarzstanowisko: kierowca kat. Cstanowisko: p³ytkarzstanowisko: dekarzstanowisko: monta¿ysta p³ytgipsowo-kartonowychstanowisko: malarzstanowisko: elektrykstanowisko: operator dŸwigustanowisko: operator koparkistanowisko: hydraulikstanowisko: stolarzstanowisko: tapicer – pomocnikstanowisko: lakiernik meblowystanowisko: krojczastanowisko: krawcowa w tapicerstwiestanowisko: krawcowastanowisko: œlusarz-spawaczstanowisko: in¿ynier mechanikstanowisko: œlusarz maszynowystanowisko: operator maszynsterowanych numeryczniestanowisko: operator maszyndo obróbki metalistanowisko: tokarz – frezerstanowisko: monter konstr. stalowychstanowisko: elektromechanikstanowisko: informatykstanowisko: pracownik fizycznystanowisko: robotnik drogowystanowisko: pakowaczstanowisko: drobiarzstanowisko: palaczstanowisko: doradca klienta w firmie finansowejstanowisko: nauczyciel jêzyka ang.stanowisko: lektorzy, trenerzystanowisko: operator maszyn do ciêciaz³omustanowisko: pielêgniarkastanowisko: osoba do roznoszenia ulotekBli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ:OFERTY PRACY 78-203-69; 607 174 608PUP Wieruszówstanowisko: kierowca kat. C+Estanowisko: ubojowystanowisko: pomocnik cukiernikastanowisko: krojczystanowisko: sprzedawcastanowisko: cukiernikstanowisko: spawacz, œlusarzstanowisko: pracownik do monta¿u windstanowisko: blacharzstanowisko: pomocnik warsztatustanowisko: tapicer, pomoc tapicera, stolarz,pomoc stolarzaOferty przeznaczone s¹ dla osób bezrobotnychzarejestrowanych w Urzêdzie PracySzczegó³owe informacje na temat zamieszczanychofert pracy mo¿na uzyskaæpod numerem telefonu 062 7841 553 wew. 26 lub osobiœcie w siedzibieUrzêdu Pracy.WUP w £odzi prowadzi nabór kobietdo zbioru owoców w Hiszpanii. Szczegó³oweinformacje na temat ofert zamieszczones¹ na stronie internetowejWUP w £odziOBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIERUSZOWAz dnia 18 wrzeœnia 2007 r.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RzeczypospolitejPolskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) oraz uchwa³yRady Miejskiej w Wieruszowie Nr XIV/86/2007 z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze GminyWieruszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej.NumerobwoduGranice obwodu głosowaniagłosowania1 Miasto WieruszówUlice:Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Kuźnicka, Mirkowska,Myszkowiaka, Ostrzeszowska, Podzamcze, Rzadkiego,Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Teklinowska, Willowa2 Miasto WieruszówUlice:Bolesławiecka, Buczka, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego,Jana Pawła II, Kaliska, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Mała,Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Okrzei,Parkowa, Polna, Rynek, Słoneczna, Sportowa, 19 Stycznia,Świerczewskiego, Warszawcka od nr 1 – 43a, Wieluńska od nr1 – 18, Witosa, Wrcławska, Zamkowa, Zielona3 Miasto WieruszówUlice:Bareły, Broniewskiego, Fabryczna od nr 1 – 35, Jałowcowa,Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasickiego, Leśna,Marianów, Orzeszkowej, Osiedlowa, Osiedle Fabryczna bl. I,Osiedle Waryńskiego, PKWN, XXV Lecia PRL, Prusa,Przejazd, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna,Ustronna, Warszawska od nr 44 – 90 a, Waryńskiego,Wieluńska od nr 19 – 24, Wschodnia4 Miasto WieruszówOsiedle Fabryczna bl. II - XIII5 Miasto WieruszówUlice:Akacjowa, Brzozowa, Handlowa, Kasztanowa, Klonowa,Kordeckiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, OsiedleWarszawska bl. I – VI,Szpitalna, Warszawska od nr 91- 160, Wieluńska od nr 25 –58 a, Wiśniowa6 Sołectwo WyszanówSołectwo LubczynaSiedziba obwodowejkomisjiwyborczejZespół Szkół Nr 2w Wieruszowieul. Teklinowska 27Urząd MiejskiW Wieruszowieul. Rynek 1 - 7Szkoła Podstawowa Nr 1w Wieruszowieul. Fabryczna 1Gimnazjum Nr 1w Wieruszowieul. Warszawska 123 aGimnazjum Nr 1w Wieruszowieul. Warszawska 123 aSzkoła Podstawowaw Wyszanowieul. Szkolna10Szkoła Podstawowaw Teklinowie7 Sołectwo TeklinówSołectwo Jutrków8 Sołectwo Kuźnica Skak.ul. Kępińska, Dobrydział, Skakawa,Budynek SzkolnySołectwo Mieleszynekw Kuźnicy SkakawskiejSołectwo KlatkaMesznary9 Sołectwo PieczyskaGrześkaSzkoła PodstawowaSołectwo Chobaninw PieczyskachGórka Wieruszowska10 Sołectwo Mirków Budynek Szkolnyw Mirkowie11 Sołectwo KowalówkaSołectwo PolesieSopelSołectwo Cieszęcin12 Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej w WieruszowieSzkoła Podstawowaw CieszęcinieSzpital SamodzielnegoPublicznego Zakładu OpiekiZdrowotnejw Wieruszowieul. Warszawska 104Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 i 2 w Wieruszowie, nr 8w KuŸnicy Skakawskiej, nr 9 w Pieczyskach zosta³ dostosowany dopotrzeb wyborców niepe³nosprawnych, którzy mog¹ w nich g³osowaæpo z³o¿eniu wniosku do dnia 11 paŸdziernika 2007 r. do Urzêdu Miejskiegow Wieruszowie o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzieg³osowania. Lokale wyborcze w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.bêd¹ czynne w godzinach od 6.00 – 20.00. Przed przyst¹pieniem dog³osowania wyborca obowi¹zany bêdzie okazaæ obwodowej komisjiwyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjêciem umo¿liwiaj¹cymstwierdzenie to¿samoœci. Informacje w sprawach rejestru i spisuwyborców oraz zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania mo¿na uzyskaæw Urzêdzie Miejskim w Wieruszowie w pokoju nr 36 - ewidencjaludnoœci lub pod numerem telefonu 0627841001.Burmistrz Wieruszowa/-/ Iwona SzkopiñskaUWAGA! Mieszkañcy gminy Bralin!!!W dniu 07.10.2007 r. w godzinach 10.00-14.00 wGimnazjum w Bralinie Bêdzie pobierana krew /honorowo/ na potrzeby Szpitali w WielkopolsceKobiety i mê¿czyŸni w wieku 18 - 65 lat Proszenis¹ o zg³aszanie siê po lekkim posi³ku- z dowodem osobistymZa oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymacjêhonorowego dawcy krwi.Ma wykonane bezp³atnie: grupê krwi i Rh, badanieprzeciwcia³, anty HIV i anty HCV, badanie HBs, RNA-HCV, DNA-HBV- test ki³owy z mo¿liwoœci¹ odpisów.ZapraszamyKierownik Oddzia³u Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Ostrzeszowielek. med. Stanis³aw WalkiewiczSpecjalista chirurg i organizacji ochrony zdrowiaWójt Gminy Bralinin¿. Roman WojtysiakGmina Galewiceinformuje,¿e w siedzibie Urzêdu Gminy w Galewicach na tablicyog³oszeñ urzêdowych zosta³ podany do publicznejwiadomoœci wykaz nieruchomoœci zabudowanej,przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej,oznaczonej numerem dzia³ki 694/2 i 693/2,po³o¿onej w obrêbie Ostrówka.Wójt Gminymgr Lech BaliñskiGRINDHOUSE vol. 1Dnia: 7 paŸdziernika 2007r. Godz. 18°°Prod. USAHorror.Karol Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiemDnia: 14 paŸdziernika 2007r. Godz.16°°Prod. W³ochyDramat biograficzny.Wstêp wolny.7 KRASNOLUDKÓW - LAS TO ZA MALODnia: 21 paŸdziernika 2007r. Godz. 17°°Prod. NiemcyKomedia w polskiej wersji jêzykowej.HARRY PORTER I ZAKON FENIKSADnia: 28 paŸdziernika 2007r. Godz.17°°W dniach: 29-31 paŸdziernika 2007r.Godz. 9°°( seanse zbiorowe dla szkó³)Prod. USAKino familijne/fantasy.Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.wdk.com.pl.W niedziele wieczorem z piwnicy budynku PKOwydobywa³ siê dym. Na szczêœcie nie dosz³o dopo¿aru, a jedynie zadymienia z pieca./red/Grzyby obrodzi³yw tym roku


24 03 paŸdziernika 2007 reklamaHotel Wielkopolski w Siemianicachzaprasza na:Wesela – ju¿ od 70 z³Imprezy okolicznoœciowe, osiemnastki, stypy.Do 150 osób.Kuchnia oferuje tradycyjne smaczne potrawy.Tel kontaktowy: (0 62) 78 189 17Wolne terminy w 2008 roku.Zapraszamy!OKNAR s.j.Œwiba 78s.j.Tel: (0-62) 79 12 800Fax: 79 12 801e-mail:oknar@post.plwww.oknar.pl

More magazines by this user
Similar magazines