Glas poslovne zajednice - Europska poduzetnička mreža Hrvatske

een.hr
  • No tags were found...

Glas poslovne zajednice - Europska poduzetnička mreža Hrvatske

enterprise europeinfoBroj 53, 12. prosinca 2011.Testovi za MSPGlas poslovne zajedniceOdabrani centriza PoCPoslovno-inovacijskicentar HrvatskeBICRO objavio jerezultate natječajaza prepoznatecentre za provođenjePrograma provjere inovativnogkoncepta – PoC.Odabrani su Istarska razvojna agencijaIDA, Razvojna agencija Zagreb TPZ,Poduzetnički centar Pakrac, Razvojnaagencija zadarske županije ZADRA,Institut Ruđer Bošković i Poduzetničkiinkubator BIOS. Kandidati koji nisuodabrani bit će o tome pismeno obaviješteni.BICRO ih poziva na uključivanjeu provođenje Programa provjereinovativnog koncepta kroz suradnjuu pripremi projekata s njima najbližimprepoznatim centrom. Ukoliko setijekom provedbe Programa provjereinovativnog koncepta ukaže potrebaza angažiranjem dodatnogprepoznatogcentra u određenojregiji/županiji,BICRO će dati prednostonim kandidatimakoji se nalaze u područjuodređene regije/županije te suse javili na poziv, a nisu bili odabrani upostupku odabira.Europska komisija zamislila je postupakprilikom kojeg svaka novazakonska inicijativa iz pravca EU-atreba prethodno proći provjeru malihi srednjih poduzeća u nacionalnimdržavama članicama. Proceduraprilikom koje se anketiraju malai srednja poduzeća nazvana je SMEtest, a provodi se u okviru ImpactAssesmenta ili na hrvatskom - Analizeučinka određene EU legislativena poslovnu zajednicu u svakoj pojedinojdržavi članici. Cilj testa, kaodijela paketa analize, jest uzeti u obzirmišljenja poduzeća, uvrstiti ih unovu EU legislativu te tako spriječitinegativne posljedice koje bi istamogla imati na specifičan gospodarskisektor.Na sastanku u Europskom parlamentu,koji je organiziralo krovno europskoudruženje 45 nacionalnih komora Eurochambres,vodila se rasprava o provedbitestova u državama članicama. Povodraspravi bila je objava Eurochambresovestudije o provođenju SME testovakoja je, zanimljivo je, na sam dan obilježavanja10. obljetnice postojanja Europskeagende za bolju zakonsku regulaciju,pokazala poražavajuće statističke podatke.Samo je 40 posto ukupne nove legislativena EU razini podvrgnuto prethodnojanalizi učinka preko testova za MSP.Unatoč obvezi provođenja testova, državečlanice je nisu uspjele uspješno ispunitite je cijela procedura, prema Eurochambresu,ocijenjena loše.Iako se radi o instrumentu kojim se želismanjiti administrativni teret te tako poboljšatiposlovno okruženje a zatim ikonkurentnost gospodarstva, čini se davlade država članica ne pokazuju dovoljnuvolju ili nemaju dovoljno kapacitetaza njegovo provođenje. Komisijski službenicina situaciju na nacionalnim razinamasliježu ramenima, a neki od europskihzastupnika, suočeni s podacima, čakdovode u pitanje princip supsidijarnostii relevantnost njegovog postojanja zaneke od EU zakona. Pitaju se čemu služepreporuke europskih institucija kadase ne primjenjuju u državama članicama.Testovi putem kojih se poduzećaizjašnjavaju o novoj legislativi trebali suolakšati poslovanje MSP-ima. S obziromna rezultate, pitanje je da li se njihovim(ne)provođenjem, više od pune tri godinei na račun EU poreznih obveznika, bezrazložnofinanciralo vrijeme službenikaeuropske mašinerije i svih drugih povezanihinstitucija na nacionalnim razinamadržava članica. Je li težnja za manjimovog puta proizvela više problema, a putpopločan dobrim namjerama doveo doslijepe ulice? Zašto je provedba testovaizostala i tko je tome razlog?Komisija proziva zemlje članice, koje sebrane skupoćom provođenja samog procesasmanjivanja administrativnog tereta,a istodobno poduzeća uz već kompliciranonacionalno zakonodavstvodobivaju dodatna i, zbog neprovođenjatesta, neprovjerena europska pravila tesu, dugoročno gledano, ona ta koja najvišepate… Rješenje, čini se, nije tako blizu,a poslovna zajednica traži brzu reakciju…Hrvatska bi SME testove, kao dio Aktao malom gospodarstvu - dokumentaiz tzv. soft acquisa, namijenjenog praćenjuprovedbe politika za razvoj maloggospodarstva - trebala u periodu dopunopravnog članstva primjenjivati nadobrovoljnoj bazi. Strateški partner Ministarstvugospodarstva, rada i poduzetništvau osmišljavanju i implementacijinavedenih aktivnosti je i HGK, tj. Odjelza malo gospodarstvo sektora za industriju,Centar za poslovne informacije iEuropska poduzetnička mreža. Testoviza poduzeća se za sada kod nas još neprovode, ali bi se učeći na iskustvu našihprethodnica za njega zasigurno trebalošto kvalitetnije pripremiti. (M.L.)


enterprise europePolitika ruralnog razvojaProgrami za selo ipoljoprivrednikeDo kraja 2013. godine provodit će se IPARD program, a nakon toga Hrvatskoj za provedbu politike ruralnog razvoja svake će godinebiti na raspolaganju 330 milijuna euraDo konca 2013. provodit će se IPARDprogram, a od 2014. godine stajat ćenam na raspolaganju 330 milijunaeura godišnje u okviru EU-a za provedbupolitike ruralnog razvoja u Hrvatskoj,kaže ravnateljica Uprave zaruralni razvoj – Upravne direkcije SA-PARD/IPARD programa Ministarstvapoljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvojaŽaklina Jurišić.Mjere ruralnog razvoja u Hrvatskoj sudo konca 2013. godine formulirane Zakonomo državnoj potpori poljoprivredii ruralnom razvoju, pri čemu se provodei mjere definirane IPARD-om. Od2014. godine primjenjivat će se EU Uredbao ruralnom razvoju. Kroz mjere ruralnograzvoja u Hrvatskoj će do konca2013. godine biti moguće dobiti potporeza osiguranje od mogućih šteta proizvodnjiu poljoprivredi, potporu dohotkupoljoprivrednih gospodarstava (samou idućoj godini), potporu za očuvanjeizvornih i zaštićenih pasmina domaćihživotinja, potporu za ekološku poljoprivrednuproizvodnju, potporu za integriranupoljoprivrednu proizvodnju tepotporu za područja s težim uvjetimagospodarenja u poljoprivredi, a podupiratće se i organizacije priredaba.Nakon 2014. kroz mjere ruralnograzvoja u EU-u moći će se dobitipotpore za prijenos znanja i davanjesavjetodavnih usluga, uspostavuproizvođačkih grupa, ulaganja udugotrajnu imovinu (poljoprivreda,prerada), za sudjelovanje usustavima kvalitete, za razvojpoduzetništva (mladi, malapoljoprivredna gospodarstva,diverzifikacija), ulaganja u infrastrukturui obnovu sela, poljoprivredno-okolišnemjere iekološku poljoprivredu, za šumarstvo,ublažavanje rizika upoljoprivredi i jačanje suradnje(proizvodnja, prerada, prodaja,istraživanje, inovacije).Do sada je u pripremama za novo programskorazdoblje formirano povjerenstvoza izradu politike ruralnog razvoja,izmijenjen je Zakon o državnoj potporipoljoprivredi i ruralnom razvoju; ostvarenje kontakt sa stručnim službama DGAGRI-Directorat E, razrađeno je 14mjera za potrebeizradesoftvera u Agenciji za plaćanje i formuliranesu smjernice za TUG studiju(javna nabava) te je osnovano povjerenstvoza programiranje mjera dobrobiti životinja.U sljedećem razdoblju, nakon potpisivanjaPristupnog ugovora, bit će potrebnosudjelovanje predstavnika MPRRR-au radu radnih tijela Vijeća EU-a i EK-a (usvojstvu promatrača) i praćenje događajas novim propisima. Bit će potrebnoaktivirati rad Povjerenstva za izradupolitike ruralnog razvojaod početka 2012. godine,te napraviti analizu stanja– do sredine 2012.godine. Do kraja idućegodine morat ćese izraditi i prvi draftpolitike ruralnog razvojate do pristupaEuropskoj unijiposlati politiku ruralnograzvoja Europskojkomisiji na usvajanje.(KS)Poslovni susreti GREENSastanci zelenih tvrtki tvrtkiU okviru izložbe Budi uzor/Inova 2011. održani su poslovni razgovori na kojima su sudjelovali predstavnici 58 tvrtki iz pet zemaljaTijekom izložbe Budi uzor/Inova2011. Europska poduzetnička mreža(EEN) okupila je predstavnike tvrtkiiz Hrvatske, Mađarske, Slovenije,Tajvana i Irana, zainteresirane zaposlovnu suradnju i unaprjeđivanjezaštite okoliša u građevinskoj i prehrambenojindustriji, sektoru obnovljivihizvora energije i informatičkomsektoru.Bilateralne poslovne susrete organiziralisu hrvatski partneri Tera TehnopolisOsijek, Hrvatska gospodarska komorai Tehnološki park Varaždin u suradnjis Mariborskom razvojnom agencijom,mađarskom Zakladom za razvoj poduzetništvažupanije Zala i višegodišnjimpartnerom, Gospodarskom komorompokrajine Pecs-Baranya.Unaprjeđivanje zaštite okoliša u poslovanju(Greening business through EntrepriseEurope Network-GREEN) pokazalose interesantnim za tvrtke u regijišto potvrđuje i njihov odaziv - registriralose 58 tvrtki iz zemlje i inozemstva.Cilj skupa bio je da se uspostave inicijalnikontakti hrvatskih tvrtki i stranihpartnera, nakon kojih će uslijediti posredovanje,pomoću EEN partnera, uostvarivanju njihove poslovne suradnje.Bilateralne poslovne susrete omogućilesu Europska poduzetnička mrežai Europska komisija, a sve je financirano izPrograma CIP (Konkurentnost i inovacije).U uvodnom dijelu programa poduzetnicimasu bili predstavljeni aktualni programiHrvatske banke za obnovu i razvitaks naglaskom na Program kreditiranjaprojekata zaštite okoliša, energetskeučinkovitosti i obnovljivih izvora energije,a zatim je Poslovno-inovacijski centarHrvatske BICRO predstavio uslugekoje za poduzetnike nudi Europska poduzetničkamreža. Gostujući predavačiprisutnima su također izložili aktualnostiu sektoru energetske učinkovitosti s naglaskomna obvezama i rokovima koji ihočekuju te strategiji izgradnje energetskiučinkovite i “zelenije” tvrtke. Istaknulisu značenje GREEN certifikata za uspješnoposlovanje na EU tržištu, te primjereenergetski učinkovite kuće i tehnologijegradnje (SQE tehnologija), korištenjeotpadne topline u termocentralama zapoljoprivrednu proizvodnju i tehnologijuindustrijskog čišćenja korištenjem suhogleda.


www.een.hr12. prosinca 2011.23Internacionalizacija poduzećaMali i srednji i naglobalnom tržištuEuropska komisija potiče mala i srednja poduzeća na iskorištavanje potencijala brzorastućih tržišta svijeta. Za sada samo 13 postoeuropskih poduzeća MSP-a posluje iznad razine europskog tržištaEuropska komisija objavila je stajalištenazvano Mala poduzeća - veliki svijet -novo partnerstvo kao pomoć MSP-imau iskorištenju globalnih prilika.Komisija smatra kako bi europska mala isrednja poduzeća trebala više profitiratiod brzorastućih tržišta kao što su Kina,Rusija, Indija ili zemlje Jugoistočne Azijei Latinske Amerike, te navedeno smatraključnim u hvatanju u koštac s krizom.Ako izuzmemo unutareuropsku poslovnusuradnju, samo 13 posto europskihmalih i srednjih poduzeća aktivno je nameđunarodnim tržištima. Upravo zbogtoga krenulo se u uspostavljanju koherentnijei učinkovitije EU strategije zapodršku poduzećima u procesu internacionalizacije.To bi se moglo ostvaritiosnaživanjem usluga za podršku poslovanju,poboljšanje koordinacije i korištenjepostojećih resursa, uključujući i Europskupoduzetničku mrežu.Brže i bolje do informacijaOsnaživanjem usluga podrške, poduzećabi dobila bolji pristup relevantnijiminformacijama, novim tržištima tetraženju lokalnih partnera. Poduzeća uEU-u suočena su s posebnim preprekamakada se radi o pristupu globalnim tržištima,tržišnim informacijama, lociranjupotencijalnih potrošača i pronalaskupravih partnera. Suočavaju se i sa složenijomproblematikom kao što je usklađenostzakonodavstva, obvezna pravilaugovornog prava, carinska pravila, tehničkeregulacije i standardi, upravljanjetehnološkim transferom i industrijskaprava vlasništva. Kod ovakvih izazova,mala poduzeća su obično lošije opremljenanego veća, te su manje financijskii kadrovski spremna na globalne izazove.Broj od 23 milijuna europskih MSP-a ukupnozapošljava dvije trećine poslova uprivatnom sektoru. U proteklih pet godina80 posto novih poslova bilo je ostvarenozahvaljujući malim i srednjim poduzećima.Sektori strojarstva i opreme, kaoi kemijski sektor u Brazilu ili energetski uIndiji, već su omogućili EU tvrtkama postizanjeznakovitih rezultata. Kako bi seutabao put svim drugim poduzećima,Europa treba potaknuti proces internacionalizacijei pružiti neophodnu pomoćpoduzećima na globalnim tržištima.Ojačati EEN i suradnju s poduzećimaEU strategija za internacionalizaciju trebalabi obuhvaćati osnaživanje postojećihusluga podrške poduzećima na prioritetnovažnim tržištima, poboljšanjeupravljačkih struktura EEN-a kako bi seomogućila bolja suradnja s organizacijamaprimateljima EEN-a, kao i uspostavljanjedosljednijih shema podrške na EUrazini kako bi se povećala njihova učinkovitost.Trenutno postoji 300 programana nacionalnim razinama koji su čestoKomorska mreža kojazapošljava 3800 stručnjaka napodručju internacionalizacijei podržava milijunpoduzeća godišnje nameđunarodnim tržištima želii dalje imati svoju ulogu uinternacionalizaciji poslovanjausredotočeni na regije s već postojećimpozitivnim gospodarskim rastom, dok sudruge regije zapostavljene.Potrebno je promovirati klastere i mrežeza internacionalizaciju MSP-a, te objedinitipaneuropsku suradnju na prioritetnovažnim tržištima kako bi se postigla štoveća učinkovitost korištenja javnih fondova.Nužno bi bilo napraviti i jedinstvenuplatformu za informiranje MSP-ovakoji žele poslovati izvan granica EU-a, teutjecati na postojeće EU politike kako bise ubrzao međunarodni rast europskihmalih i srednjih poduzeća.Države članice pozivaju se na usvajanjesličnog pristupa, kao i na blisku suradnjus Europskom komisijom kod osnaživanjaokruženja poslovne podrške za međunarodnirast europskih poduzeća.Eurochambres zainteresiran za ovajposaoOvu inicijstivu pozdravio je i Eurochambres- udruženje europskih gospodarskihi trgovinskih komora, jer i sami prepoznajuvažnost internacionalizacije kaoključnog izvora konkurentnosti. ECHsmatra da je ovo stajalište nužan korakprema razvijanju koherentnije strategijeza internacionalizaciju europskih poduzeća.Upravo zato pozivaju dionike nastvarnu implementaciju javno privatnogpartnerstva navedenog u dokumentu.Komorska mreža koja zapošljava 3800stručnjaka na području internacionalizacijei podržava milijun poduzeća godišnjena međunarodnim tržištima, želii dalje imati ovu ulogu, kaže njen glavnitajnik Arnaldo Abruzzini. Eurochambresočekuje stoga strukturirani dijalogs EK-om o praktičnom provođenju ovihprincipa u djelo. “Vodeća uloga koju EKima prema ovom stajalištu, trebala bi seosnažiti jasnom identifikacijom/uspostavomdosjea za internacionalizaciju”, smatraAbruzzini. (ML/KS)


enterprise europeProjekt CrocompeteBez promjenesustavapotporanećebiti rastai razvojaU razvijenim zemljama 90 posto potpora se daje za horizontalne potpore a u Hrvatskoj većinapotpora namjenjena je pojedinim sektorimaHrvatska na sektorske potpore sadadaje 11 milijardi kuna godišnje, dok nahorizontalne potpore odlazi samo jednamilijarda. Dok se taj omjer ne promijeni,Hrvatska ne može računati na ozbiljnijirast i razvoj ekonomije, a nećeprivući ni znatnije inozemne institucije,istaknula je Olgica Spevec, predsjednicaVijeća Agencije za zaštitu tržišnognatjecanja, na prošlotjednompredstavljanju rezultata projekta Crocompete.U 2010. godini poljoprivreda je dobila četirimilijarde kuna, brodogradnja oko tri milijarde,promet jednu milijardu, a toliko iznosi ipotpora Hrvatskoj radioteleviziji (novac prikupljenod RTV pristojbe). Za horizontalnepotpore, primjerice, za istraživanje i razvoj,potporu malim i srednjim tvrtkama, za inovacijei zapošljavanje i zaštitu okoliša, potrošilose 650 milijuna kuna. Oko 400 milijunakuna podijeljeno je za uravnoteženi regionalnirazvoj.”U razvijenim zemljama je upravo obratno.Tamo se 90 posto potpora daje za horizontalnepotpore i država tek na taj način dajepravu podršku gospodarstvu. Slično rade izemlje u okruženju koje su ušle u EU, poputSlovenije, Mađarske, Rumunjske i Bugarske.To onda u njihove zemlje privlači i inozemneinvestitore”, naglasila je Olgica Spevec.Projekt Crocompete - jačanje politika tržišnognatjecanja i državnih potpora u Hrvatskoj trajaoje dvije godine. Riječ je o projektu financiranomiz pretpristupnog fonda IPA, kojemuje cilj bio poboljšanje informiranosti oprednostima koje efikasno tržišno natjecanjedonosi potrošačima i poreznim obveznicima.Održano je 17 seminara za predstavnikelokalne vlasti i poslovne zajedniceu desetak gradova. Održane su dvije međunarodnekonferencije o tržišnom natjecanjui provedena dva istraživanja javnog mnijenja.Na projektu je bilo uključeno 515 studenatasa šest sveučilišta (Zagreb, Split, Rijeka,Osijek, Zadar, Pula), 464 predstavnika lokalnevlasti i poslovne zajednice te oko 1000građana.”Ovim projektom nastojali smo što širemkrugu ljudi približiti djelatnost Agencijei upoznati s elementima razvijene tržišneutakmice. Htjeli smo djelovati preventivnojer se pokazalo da manje prekršaja imajusudionici na tržištu koji bolje znaju pravilaigre. Informiranje je osobito važno za male isrednje tvrtke koje zauzimaju 90 posto ekonomskogživota“, rekla je predsjednica VijećaAgencije.Voditelj projekta Malcolm Gylee ocijenioje da je u dvije godine provođenja projektaunaprijeđena transparentnost u dodjelidržavnih potpora te poboljšani mehanizmizaštite slobode tržišnog natjecanja. I daljeje važno nastaviti informirati lokalne vlastii poslovnu zajednicu o tržišnom natjecanjui nadzoru potpora, kako bi se svi što boljepripremili za sudjelovanje na zajedničkomtržištu Europske unije. (I.V.)Modernizacija europskoPadaNa unutarnjem tržištu EU-a plaćani to u zemlji gdje se transakcija dogLada Stipić – NiseteoPlaćanje poreza na dodanu vrijednostna europskom unutarnjem tržištu uskoroće se mijenjati prema jednostavnijem,modernijem i efikasnijem sustavu.Trenutno je na snazi prijelazni sustav,skrojen da bi trajao četiri godine – a izdržaoje od 1993. jer se države članicedo danas nisu mogle uskladiti o svimaprihvatljivom konceptu.PDV nacionalnim proračunima osiguravaprosječno petinu prihoda. U 2009. godini uzemljama EU-a sakupljene su 783 milijardeod PDV-a. Za proračun EU-a PDV namirujeoko devetine zajedničkog novca. ProcjeneSuvremene metode naplatePDV-a, smatra u komunikaciji natemu porezne reforme Europskakomisija, mogle bi maksimiziratiprikupljanje PDV-a istovremenoograničavajući prostor zaprijevarevele da je zbog nesavršenosti sustava, njegovezastarjelosti i nacionalne isparceliranostiomogućen cijeli spektar izbjegavanjaplaćanja: u prosjeku 12 posto PDV-a ostajeneprikupljeno, a u nekim zemljama postociprelaze dvadeseticu. Ovo je procjenakoja je, primjerice, šokirala europski stručnitim kada je počeo pretresati stanje grčkihfinancija i testirati efikasnost tamošnjeg sustavaprikupljanja poreza.Sustav star četiri desetljećaSadašnji je sustav u EU-u krojen prije četiridesetljeća, dakle debelo je zastario pa je ito razlog obnovljenoj inicijativi iz Europskekomisije da se PDV konačno modernizira idefinitivno uskladi s unutarnjim tržištem.Softverske aplikacije i uslugeza PPDS, brdsko-planinskapodručja i otokeHrvatska agencija za poštu i elektroničkekomunikacije HAKOM obavještavasve zainteresirane da je raspisala javnipoziv za dostavu projektnih prijedloga/idejeza razvoj softverskih aplikacijai usluga za poticanje i ujednačavanjerazvoja širokopojasnosti na područjimaposebne državne skrbi (PPDS), brdsko-planinskimpodručjima i otocima.Cilj javnog poziva je prikupiti ideje za softverskeaplikacije i usluge koje potpomažurazvoj gospodarstva i kvalitetu životana spomenutim područjima tj. razvoj poljoprivrede,turizma, zdravstva i školstva.Javni poziv za dostavu prijedloga i idejaobjavljen je na internetskim stranicamaHAKOM-a (www.hakom.hr) i traje do 31. siječnjaiduće godine. Eventualne dodatneinformacije vezane uz ovaj poziv mogu sedobiti putem elektroničke pošte: potpore@hakom.hr ili preko rubrike Pitajte nas na internetskimstanicama HAKOM-a.Potpore inovatorimaGrad Zagreb, na temelju Pravilnika ouvjetima za odobravanje potpora inovatorima,otvorio je natječaj za odobravanjepotpora inovatorima radipripreme inovacija za poduzetničko korištenje.Korisnici potpora su: fizičke i pravneosobe koje su podnositelji zahtjeva zazaštitu ili nositelji prava industrijskog vlasništvai koje razvijaju i promoviraju inovacijeza poduzetničko korištenje prema uvjetimai kriterijima u točkama 2.1., 2.3. i 4.1.2.Programa poticanja razvoja obrta, malog i


www.een.hr12. prosinca 2011.4 5g PDV-ajoš jedna tvrđavaje PDV-a prelazi u moderniji i efikasniji sustav. Osnovna postavka novog europskog PDV-a je da ga plaća kupac proizvoda ili korisnik usluge,odilaPrava rasprava počinje dogodine, optimistipredviđaju da bi se članice mogle usuglasitido kraja 2013. što bi značilo da će uizglasavanju novog, osuvremenjenog europskogPDV-a sudjelovati i 28. članica zajednice,Hrvatska. Osnovno je u prijedlogumoderniziranog PDV-a da se ostaje pridonjoj granici njegovog standardnog iznosa,15 posto. Države članice trebaju odlučitikoliko će iznad toga ići. Hrvatski je PDV,primjerice, među rekordno visokim. Primjeneće dotaknuti brojne i k tome kompliciranemjere izuzimanja od principa nultimili reduciranim ili superreduciranim PDVomza neke proizvode ili usluge. U pristupnomugovoru Hrvatske i Unije takve sumjere privremene naravi. U principu i premazakonima EU-a članice mogu apliciratiza jedno do dva izuzeća od pravila 15 posto(plus) za robe i usluge, ali ograničeniPDV ne smije ići ispod pet posto te se odnosina proizvode i usluge iz striktno definiranihkategorija (i lista). Nulta stopa PDV-aaplicira se na neke vrste hrane, medicinskeopreme, za novine, karte za muzeje. Na raspolaganjuje superreducirana stopa PDV-aispod pet posto.Plaćanje poreza u državi transakcijeOsnovna postavka novog europskog PDV-aje da ga plaća kupac proizvoda/korisnikusluge, i to u zemlji gdje se transakcija dogodila.Princip je bitan na unutarnjem tržištukoje je još uvijek rascjepkano nacionalnimpolitikama oporezivanja. U ovomkontekstu naplaćivanje PDV-a danas u slučajuprodaje u drugoj zemlji članici predstavljakompliciran administrativni zadatak.Mnogim je tvrtkama, naročito manjima, razlogza izbjegavanje bilo kakvog poslovanjapreko granica matične zemlje. Prosječnitroškovi usklađivanja s PDV-om u novojzemlji poslovne aktivnosti danas se krećuizmeđu dva i osam posto. Uklanjanje ovihbarijera i njihovo usklađivanje donijelo bipovećanje trgovinske razmjene unutarEU-a za 2,6 do 3,7 posto, projecirano krozrast BDP-a 0,2 do 0,4 posto.Nacionalni bi proračuni također imali koristiod većeg povezivanja, standardizacije,boljeg informiranja i sveopće kompjuterizacije.Jedna je studija o razlici izmeđupokupljenog i objektivno mogućeg PDV-adošla do procjene da bi iznos nenaplaćenogporeza u 27 članica EU-a bio ravaniznosu godišnjeg proračuna zajednice! Pozemljama, razlika između mogućeg i naplaćenogPDV-a varira od 12 pa do preko20 posto.Na papiru - a prije nego što koncept budeodaslan u prijestolnice na raspravu i razmatranjekolika je korist/šteta od novog sustavapo nacionalni proračun i tvrtke - reformaporezne politike u EU-u osigurala bi pojednostavljen,istovremeno efikasniji i čvrst sustavtemeljen na europskim pravilima.Koncept u skladu s modernimposlovanjemPravila za PDV prilagodila bi se suvremenimposlovnim modelima i sadržavala bistandardizirane obveze, uz princip da osobakoja plaća PDV ima posla samo i isključivos poreznim vlastima jedne članice, one ukojoj je transakcija obavljena. Sustav bi nadaljezadovoljio principe efikasnosti i neutralnosti,sa širom bazom za oporezivanje is manje izuzetaka od pravila. Derogacije bise temeljile na racionalnim, harmoniziranimprincipima. (Nažalost, racionalni idealharmonizacije pravila nije kompatibilan snacionalnim praksama i tradicijama...) Suvremenemetode naplate PDV-a, smatra ukomunikaciji na temu porezne reforme Europskakomisija, mogle bi maksimizirati prikupljanjePDV-a istovremeno ograničavajućiprostor za prijevare. To bi od nacionalnihporeznih vlasti zahtijevalo koncentriranjena rizične situacije s potencijalom nezakonitosti,a u krajnjem slučaju vodilo koordiniranojaktivnosti u smislu europskih poreznihvlasti. Svemu bi pripomogla brzarazmjena informacija kakvu omogućuju današnjetehnologije – a onemogućava izostanakpolitičke volje da se ona dogodi.srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu,a čije je prebivalište ili sjedište na područjuGrada Zagreba; zagrebačke udruge mladihinovatora i najbolji mladi inovatori i njihovivoditelji iz članka 11. Pravilnika o uvjetimaza odobravanje potpora inovatorima.Potpore su namijenjene za: stjecanje i provedbuzaštite industrijskog vlasništva u zemljii inozemstvu; razvoj i tehničko-tehnološkuobradu inovacija; tržišno-ekonomskuobradu inovacija; sufinanciranje promotivnihaktivnosti; poticanje mladih inovatora;poduzetničko obrazovanje inovatora.Potpora se može odobriti inovatoru za naknadnopokriće troškova nastalih u razvijanjuinovacije. Potpore se ne odobravaju zainovacije: za koje nije pokrenut postupakzaštite industrijskog vlasništva; kojima jepotpora za istu namjenu ranije odobrena;koje su razvijene do razine gotovog proizvodai koje su na tržištu u velikim serijama;kojima je potpora već ranije odobrenatri puta ili prije pet i više godina.Izbor inovacija za koje će se dodijelitipotpora obavlja se prema sljedećim kriterijima:ocjena dokumentacije za zaštituindustrijskog vlasništva; pokazateljiizgleda za komercijalizaciju inovacija;osvojene nagrade i priznanja na domaćimi inozemnim izložbama inovacija;ekološka podobnost i energetska prihvatljivostinovacije; tehnička složenostinovacije; ocjena vrijednosti udruga mladihinovatora.Više informacija možete vidjeti u vezanimdokumentima ili pozivom u sjedište Savezaza energetiku Zagreba na broj 01/2452 329ili pak slanjem upita na info@croenergo.eu.


enterprise europeEU NATJEČAJIBex, Switzerland, fournier.maccagnan@bluewin.ch. Više podataka o nadmetanjuna istoj adresi.EU NATJEČAJIGUME ZA AUTOBUSECompagnia trasporti Laziali - società regionale- SpA, Rim, Italija, traži nabavuguma za autobuse. Natječaj je otvorendo 21. prosinca, a prijave na talijanskomjeziku predaju se na Compagnia trasportiLaziali - società regionale - SpA,via B. Alimena n. 105, Contact point(s):area acquisti, gare e contratti, For theattention of: avv. Antonella Pucci, 00173Roma, Italy.GRAĐEVINSKI RADOVIAtelier Fournier-Maccagnan, architectesHES/HTL/FAS, Bex, Švicarska, tražiizvođača građevinskih radova. Natječajje otvoren do 12. siječnja, a prijavena francuskom jeziku predaju se na AtelierFournier-Maccagnan, architectesHES/HTL/FAS, Rue du Cropt 30, 1880PROJEKTIRANJE, NADZOR IIZVOĐENJE RADOVALund kommune, Moi, Norveška, tražiizvođača radova i nadzor te projektantaza izgradnju bazena. Natječaj je otvorendo 1. veljače, a prijave na norveškom jezikupredaju se na Arentz & KjellesvigAS, Strandgaten 32, For the attention of:Peter Arentz, 4400 Flekkefjord, Norway,pa@ar-kj.no. Više podataka o nadmetanjuna istoj adresi.PRIRODNI PLINGA-MA AD, Skopje, Makedonija, tražinabavu prirodnog plina. Natječaj jeotvoren do 24. siječnja, a prijave na makedonskomjeziku predaju se na GA-MAAD - Skopje Blvd. Sveti Kliment Ohridski54, 1000 Skopje, Republic of MacedoniaFor the attention of: Milosh Cholovikj1000 Skopje FRY Macedonia, milos.colovic@gama.com.mk. Više podatakao nadmetanju na istoj adresi.SAVJETNIČKE USLUGEGassnova SF, Porsgrunn, Norveška, tražikonzultantske usluge. Natječaj je otvorendo 13. siječnja, a prijave na norveškomjeziku predaju se na GassnovaSF Dokkvegen 10, 3920 PorsgrunnFor the attention of: Per Gunnar JohansenPorsgrunn, Norway. Više podatakao nadmetanju na www.gassnova.no ihttp://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA6786ŽELJEZNIČKI MATERIJALAdministrador de Infraestructuras Ferroviarias,Madrid, Španjolska, traži nabavuželjezničkog materijala. Natječaj je otvorendo 18. siječnja, a prijave na španjolskomjeziku predaju se na Administradorde Infraestructuras Ferroviarias C/ Agustínde Foxá s/n, Estación de Chamartín,Final de Andén 1, Edificio 22 For theattention of: Carlos Lérida Navarro 28036Madrid, Spain, carlos.lerida@adif.es. Višepodataka o nadmetanju na istoj adresi.ODRŽAVANJE PRUGESNCF - Direction de l’infrastuctureSNCF- Direction de l’infrastucture, Pariz,Francuska, traži uslugu održavanjapruge. Natječaj je otvoren do 27.prosinca, a prijave na francuskom jezikupredaju se na SNCF - Direction del’infrastucture 18 rue de DunkerqueContact point(s): Département desmarchés - CSC-ER-M For the attentionof: Marie France Cencier-Vandewiele75010 Paris, France, marie-france.cencier@sncf.fr.Više podataka o natječajuna http://www.sncf.com/#/CH0012/BR0213.Ovi i drugi natječaji mogu se pronaćina web stranicama službenogglasnika Europske unije na http://ted. europa.euPOSLOVNE PONUDE IZ EU-aPOSLOVNE PONUDE IZ EU-aNa internetskoj stranici www.een. hrsvakog mjeseca možete pronaći najnovijuponudu stranih tvrtki koje suobjavljene u bazi Enterprise EuropeNetwork (EEN) i koje traže poslovnepartnere u Hrvatskoj. Ispunjavanjemobrasca na internetskoj stranicimoguće je i svoju tvrtku uvrstiti ueuropsku bazu. Ako vas zanima nekaod ponuda za suradnju, pošaljiteupit na jravlic@hgk.hr uz broj šifreponude za koju ste zainteresirani.Perad, jaja i mesni proizvodi(20111017025)Bugarska tvrtka, specijalizirana za uzgojperadi, proizvodnju jaja i mesnih proizvoda,traži partnere za joint venture.Proizvodi za čišćenje,dezinfekciju (20111014010)Španjolski proizvođač visokokvalitetnihproizvoda za čišćenje, dezinfekciju, poliranje,eliminiranje insekata te osvježavanjazraka traži trgovačke posrednike,distributere.Gume i kotači (20111028039)Litvanska tvrtka, specijalizirana za trgovanjegumama i kotačima (osobnihautomobila, kamiona...) nudi trgovačkoposredništvo (zastupstvo, distribuciju)i želi kupiti tvrtku ili jedan dio tvrtke.Zainteresirani su za kupnju manje tvrtke(npr. autoservis) te nude visokokvalitetneproizvode u velikim količinama.Alati za prešanje (20111101008)Srbijanska tvrtka, specijalizirana za proizvodnjualata za prešanje, traži partnereza različite oblike suradnje: posredništvo(traži distributere), franšiznopartnerstvo, recipročnu proizvodnju tespajanje i eksternaliziranje aktivnosti.Tvrtka uglavnom proizvodi alate za automobilskui zrakoplovnu industriju.Prijevoz, skladištenje(20111019019)Slovenska tvrtka koja se bavi cestovnimprijevozom tereta, skladištenjem i čuvanjemte drugim pomoćnim djelatnostimau prijevozu nudi trgovačko-posredničkeusluge.Onečišćenje zraka, filteri zapročišćivanje industrijskihplinova (20111019055)Srbijanska tvrtka, specijalizirana za područjeonečišćenja zraka i proizvodnjufiltera za pročišćivanje industrijskih plinova,traži trgovačko-posredničke uslugei partnere za joint venture (zajedničkoulaganje).Rashladna oprema ismrznuto bobičasto voće(20111026012)Srbijanska tvrtka koja se bavi dizajniranjem,projektiranjem, prodajom iugradnjom rashladne opreme te je takođerspecijalizirana za proizvodnju, zamrzavanjei preradu malina i drugogbobičastog voća, traži distributere i zastupnikeza svoje proizvode.Jastuci (20111114001)Litvanska tvrtka koja proizvodi jastukes tzv. memorijskom pjenom i običnejastuke traži trgovačke posrednikeza svoje proizvode i nudi podugovaranje.Mirisi (20111109021)Francuski proizvođač mirisa iznimnekvalitete traži distributere za svoje proizvode.Tvrtku zanimaju distributeri kojisu zainteresirani za proizvod dobre kvalitetei cijene.Slastice (20111109004)Poljska tvrtka, vodeći proizvođač slastica,traži zastupnike i distributere zasvoje proizvode. Tvrtka također tražipartnere za joint venture i nudi podugovaranje.


www.een.hr12. prosinca 2011.6 7RAPEX izvješće izvješće21 5 3 4 6 7 8RAPEX (The Rapid Alert System forNon-Food Products) je brzi sustav zaobavještavanje o svim opasnim potrošačkimproizvodima u Europskojuniji koji ne uključuju hranu, farmaceutskei medicinske proizvode. Omogućavabrzu razmjenu informacijameđu zemljama članicama preko nacionalnihkontakt točaka i Europskekomisije kako bi se pokrenule mjereza sprječavanje prodaje ili uporabeproizvoda koji predstavljaju ozbiljanrizik za zdravlje i sigurnost kupaca.Tjedna izvješća iz kojih su izvučeni iovi podaci mogu se naći na web stranici:http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en. cfm.Imitacija kolača Cookie Auto, barkod8006881600799. Proizvod predstavlja rizikza korisnike zbog sličnosti s keksima ilomljivosti dijelova koji mogu biti slučajnozamijenjeni za hranu. Proizvod nije uskladu s Direktivom 87/357/EEC koja sebavi proizvodima što predstavljaju rizikza kupce zbog moguće zamjene za drugeproizvode. (slika 1)Automobili BMW, modeli 550i GT, 550i,Limousine 650i, Cabrio 750i, Limousine750Li, Limousine 760i, Limousine 760Li,Limousine ActiveHybrid 7, ActiveHybrid7 L, X5, xDrive50i, X6, xDrive50i, X5 M, X6M, ActiveHybrid X60, proizvedeni 2009.i 2010. godine. Dodatna pumpa za hlađenjemože se pokvariti pri radu na visokojtemperaturi. Curenje može u rijetkimslučajevima izazvati zapaljenjevozila. Isto vrijedi i za automobil Rolls-Royce Ghost Type RR4. (slika 2, 5)Igračka Luk i strijela, brend Kingdon HeartsModel No 898-998, M3648 (codeBT014426) barkod: 8422562144268, kineskogpodrijetla. Proizvod predstavljarizik za korisnike jer vakuumske kapicena strijelama mogu lako otpasti iizazvati gušenje prilikom gutanja. Proizvodnije u skladu standardom EN 71-1i direktivom o sigurnosti igračaka. (slika3)Plastična igračka Truba, brend Trumpt,barkod 8435235861331, podrijetlom izKine. Proizvod predstavlja rizik za kupcejer pojedini dijelovi igračke lako otpadajui predstavljaju rizik od gušenja.(slika 4)Krema za lice Venus Perfect Face Care,Bronze, Biege, Gold, brend Venus, talijanskeproizvodnje. Proizvod predstavljarizik za kupce jer sadrži potencijalnopatogeni organizam pseudomonas aeruginosa.Proizvod može naškoditi oštećenojkoži ili očima. (slika 6)Dječja jakna Diamond, modelJD08100CH, Sport Wear NO 3186, barkod:3800824704507. Proizvod predstavljarizik za kupce jer ima elastični konopacu kapuljači koja se može stegnutioko vrata i izazvati gušenje. (slika 7)Dječja igračka Telefon, brend Meiyu, tip0000228.00, batch: 1103MM, barkod:9910305418237. Proizvod predstavljarizik za kupce jer proizvodi prevelikubuku do razine 91,1 decibela. Proizvodnije u skladu sa standardom EN 71-1.(slika 8)Potražnja za tehnologijamaPotražnja za tehnologijamaUpite o ovim ponudama i potražnjamamožete uputiti na een@bicro.hr.Traži se suradnja za metodu održivogoglašavanja (Ref: 11 NL 60FI3M13) · Nizozemska tvrtka koristi jednostavanodrživ sustav za izradu komercijalnihporuka na javnim mjestimaisključivo visokotlačnim vodenimmlazom. Nakon određenog vremena,ovisno o klimi, prometu i drugim okolnostima,poruke polako nestanu. Tvrtkatraži poslovnu suradnju s tehničkompomoći ili s lokalnim vlastima i/ili tvrtkamau sektoru oglašavanja.CAD, CAM i CMM programske uslugepo povoljnim cijenama (Ref: 11GB 43O3 3M3M) · Tvrtka iz Velike Britanije,koja pruža usluge iz CAD, CAM iCMM programskih alata, traži partnera spodručja EU-a koji je u mogućnosti izvoditiodređene aktivnosti unutar projekatatvrtke po konkurentskim cijenama.Navedene aktivnosti uključuju različiteCAD programske pakete i mogućnostiCAM programa, tako da će idealan partnermoći pružiti podršku ovim uslugamas raznih platformi. Tvrtka je zainteresiranaza partnerstvo u tehničkoj suradnji.Uređaj za vrjednovanje (validaciju)numeričkih simulacija (Ref: 10 IT55W9 3J90) · Talijanski certifikacijskicentar traži opremu za mjerenje mehaničkogstresa na prototipu. Uređaj trebaomogućiti točan prikaz čvrstoće i deformacijakako bi se mogao vrjednovati rezultatanalize metodom konačnih elemenata.Centar želi poslovni sporazum stehničkom pomoći ili tehničku suradnju.Analiza podataka o ponašanju momčadii lopte u novom formatu nogometneigre (trilateralna nogometnaigra) (Ref: 11 DE 093I 3MQS) · Njemačkatvrtka traži tehničku suradnju,osobito na zajedničkom razvoju i testiranjunovih aplikacija, kao i financijskasredstva. Tvrtka posjeduje patent nanovi format nogometnog igrališta kojeomogućuje istovremeno natjecanje trijumomčadi. Potencijalni partneri trebajuosigurati tehnički know-how i infrastrukturu(uključivo softver) za analizukretanja lopte kao i ponašanja igrača imomčadi. Analiza je potrebna za razvojproizvoda.Traži se stručnost u recikliranju elektroničkogotpada (Ref: 11 GB 46P43MWQ) · Škotska tvrtka, aktivna u reciklažii obnovi elektroničkog otpada, upotrazi je za partnerima s relevantnomstručnošću i potvrdama kvalitete, kojimogu pomoći tvrtki da proširi i unaprijediusluge koje pruža postojećimi novim klijentima u vodećim europskimzemljama. Tvrtka je zainteresiranaza poslovni sporazum s tehničkom pomoćiili zajedničko ulaganje s partnerimaiz Francuske, Italije, Španjolske i Njemačke.Apsorpcijska jedinica za korištenjesolarnih kolektora pri klimatizaciji(Ref: 11 CZ 0744 3LG7) · Češka tvrtkasa sjedištem u Pragu, dugoročnouključena u konstruiranje sustava obnovljivihizvora energije, traži partnerakoji je u mogućnosti isporučiti inovativani ekonomičan spremnik topline kojiomogućuje iskorištenje solarnih kolektorau klimatizacijske svrhe. Tvrtka želizajedničko ulaganje ili poslovni sporazum,za dugoročnu potporu njihovimaktivnostima u Srednjoj Europi.Suvremeno tehničko rješenje i metodeizračuna za dizajniranje i proizvodnjuzatvorenih planarnih konstrukcijatankih stijenki (spremnika)(Ref: 11 CZ 0744 3MDY) · Tvrtka kojase bavi inženjerstvom i opskrbom, djelujućiu području opreme za kemijsku,petrokemijsku i energetsku industriju (sposebnim interesom za nuklearne elektrane),traži potencijalnog partnera aktivnogu dizajniranju i proizvodnji zatvorenihplanarnih konstrukcija tankihstijenki (četverokutni spremnici). Tvrtkatraži zajedničko ulaganje u razvoj ilisporazum o zajedničkom poslovnompothvatu.


enterprise europe12. prosinca 2011.8Program za cjeloživotno učenje -otvoren natječaj za 2012. godinuZa Republiku Hrvatsku za projekte međunarodne suradnjeu okviru Programa za cjeloživotno učenje u2012. okvirno je planirano oko 46,4 milijuna kuna.Program se dijeli na četiri potprograma, u okviru kojihse financiraju projekti na različitim razinama obrazovanjai osposobljavanja:Comenius je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjimškolama, Leonardo da Vinci institucijama koje sebave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem,kao i gospodarskom sektoru; Erasmus je namijenjenvisokim učilištima, a Grundtvig institucijama za obrazovanjeodraslih (u segmentu općeg obrazovanjaodraslih). Tu je još i Transverzalni program, koji nudimogućnosti studijskih posjeta za donositelje odlukau obrazovanju.Europska komisija i Agencija za mobilnost i programeEU-a objavile su Poziv na natječaj za Programza cjeloživotno učenje za 2012. godinu.Program omogućuje osobama bilo koje starosnedobi (učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnomosoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju,kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobamakoje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti)sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja. Programtakođer potpomože razvoj sustava obrazovanjai osposobljavanja u zemljama članicama EU-a,članicama Europskog ekonomskog prostora (Island,Lihtenštajn, Norveška, Švicarska) te Turskoj, kroz aktivnostikoje uključuju međunarodnu suradnju u vidurazmjena, studijskih posjeta te umrežavanja i partnerstava.Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim institucijamaiz Republike Hrvatske, u suradnji s međunarodnimpartnerima.Za sve upite obratite nam se na neku od navedenih adresaelektroničke pošte, ovisno o potprogramu Vašeg interesa: comenius@mobilnost.hr; erasmus@mobilnost.hr; leonardo@mobilnost.hr; grundtvig@mobilnost.hr; studijski.posjeti@mobilnost.hrPoziv na natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupnisu na mrežnim stranicama Agencije za mobilnosti programe EU-a: www.mobilnost.hr. U tijeku je pripremanacionalnog Poziva na natječaj (konačna objavaovisi o finalizaciji dokumenata od strane Europskekomisije) te prijevod natječajne dokumentacije, a informacijesu dostupne na www.mobilnost.hr.Poziv na radionicu Patentneinformacije i pretraživanjepatentnih bazaU organizaciji Poslovno-inovacijskogcentra Hrvatske BICRO i Državnogzavoda za intelektualno vlasništvo(DZIV) u srijedu, 14. prosinca spočetkom u 9 sati u prostorijamaAlgebra učilišta, na adresi Ilica 242(ulaz iz Domobranske), u učionicibroj 4, održat će se radionica Patentneinformacije i pretraživanje patentnihbaza.Radionica je namijenjena malim i srednjevelikim tvrtkama koje žele boljeupoznati način korištenja informacija izjavno dostupnih patentnih baza kako biostvarili rast i daljnji razvoj svog poduzeća.Glavni ciljevi radionice su upoznavanjes osnovnim pojmovima patenata,prezentacija metodologija pretraživanjapatentnih baza i praktični primjeri pretraživanjapatentnih baza.Prijave na radionicu primaju se isključivoputem online prijave kojoj možete pristupitina https://docs.google.com/a/strategopr.biz/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHc5SVVQbnFoTTZYN21pUjRIS0ctQkE6MQ#gid=0.Za točnu lokaciju u http://maps.google.com/ upišite: 45.814814,15.944885Kontakt osoba: Vedran Đidara, tel.:01/2352 628, vedran.didara@bicro.hrRadionica je nastavak ciklusa edukacije ointelektualnom vlasništvu koji u okviru Europskepoduzetničke mreže EEN-a organiziraBICRO, Vladina agencija za provedbuprograma potpore tehnologijskom razvojui glavni partner u EEN-u Hrvatske za inovacijei transfer tehnologije u suradnji sDZIV-om. Sljedeća radionica održat će sepočetkom prosinca ove godine.IPA prekogranični programMađarska-Hrvatska - otvorenpoziv za podnošenje prijedlogaMađarska nacionalna razvojna agencijai Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i vodnoga gospodarstvaRepublike Hrvatske otvarajuTreći poziv na podnošenje projektnihprijedloga u okviru IPA Prekograničnogprograma Mađarska-Hrvatska2007.-2013.Projektni prijedlozi trebaju biti dostavljeniZajedničkom tehničkom tajništvuu Budimpešti. Krajnji rok za dostavuprojektnih prijedloga je 12. ožujka2012. do 17 sati. Projektni prijedlozikoji pristignu nakon isteka roka zadostavu neće se razmatrati. DokumentacijaTrećeg poziva na podnošenjeprojektnih prijedloga, proceduradostave projektnih prijedloga,Kalendar događanjau organizaciji EEN-a14. prosinca - Radionica“Patentne informacije ipretraživanje patentnih baza”,Zagreb14. prosinca - Poduzetništvoi znanje - svjetliji dio priče -motivacijski seminar, Županjakao i druge obavijesti vezane uz Pozivmogu se preuzeti ovdje. http://www.hu-hr-ipa.com/hr/preuzimanje-datoteka.Napominjemo da, sukladno jednakim prilikamaza projektne partnere/glavne korisnike,neće biti moguće postavljati pitanja(ili na bilo koji način kontaktirati ZTT)tri radna dana prije roka za dostavu projektnihprijedloga ovog Poziva. Posljednjidan za kontakt ZTT-a je utorak, 6. ožujka2012.Prilog EEN infoZA EEN HRVATSKA PRIPREMAGlavni urednikDarko BukovićUrednik prilogaKrešimir Sočković

More magazines by this user
Similar magazines