„Rómska otázka“ – fikcia, alebo realita?

vpl.sk

„Rómska otázka“ – fikcia, alebo realita?

„Rómska otázka“ – fikcia, alebo realita?• Program podpory zdravia znevýhodnených komunít naSlovensku“, v súlade s uznesením vlády SlovenskejRepubliky č. 680/2007.• Aktuálna 2. etapa programu pre roky 2009-2015, jezameraná na obyvateľov segregovaných a separovanýchrómskych osídlení, v ktorých je zdravotno-hygienickásituácia najkritickejšia.• Odporúčania mimovládnych organizácií, uznávanýcheurópskymi inštitúciami: „Partners for democraticChange Slovakia, nezisková organizácia“, www.pdcs.sk ,„Fundación Secretariado Gitano, Madrid, Spain,www.gitanos.org.


Výsledky monitoringu životného štýlua zdravotného stavu rómskej populáciev segregovaných osadách:• viac ako tretina respondentov má problémys čítaním a písaním• viac ako štvrtina respondentov nemá záujempracovať• vo väčšine segregovaných komunít jenezamestnanosť až 100%• nadpolovičná väčšina Rómov fajčí• 49% rómskych matiek prvýkrát rodí pred 18 rokomveku• priemerný vek dožitia 41 rokov u rómskych mužovje extrémne nízky• je extrémne vysoký (až 30%) podiel úmrtí 0-14ročných na celkovom počte úmrtí


„zásadný“ význam zdravotníckej výchovyzameranej na „problémové oblasti“(osobná hygiena, výchova k rodičovstvu, ochrana životnéhoprostredia a starostlivosť o dieťa)• rozšírenie počtu komunitných pracovníkov• systematická a dlhotrvajúca „elementárna“zdravotnícka výchova• cielené vyhľadávanie prirodzených lídrov v rámcikomunity za účelom zabezpečenia diferencovanéhoprístupu k Rómom pri realizácii zdravotníckejvýchovy• „zabezpečenie“ koordinovaného prístupukomunitných zdravotníckych pracovníkov, terénnychsociálnych pracovníkov a asistentov učiteľa• Na všetky tieto úlohy treba vyčleniť a zvýšiťzodpovedajúce financovanie


ozpory, ktoré spochybňujú existujúci prístupštátnej moci k problému• Kladný vzťah k rodičom a deťom? – mystifikácia aglorifikácia „úcta k životu“ a „pokračovaniu života“ –účelovosť (deti sa stávajú tovarom a popierajú sa ichpráva)• „psychológia rómov“??? = diskriminácia rómov,psychosociálny kontext, vylučuje sa občiansky princíp• diskrepancie subjektívneho vnímania zdraviaa prevalencie práceneschopnosti v rómskej populácii =účelovosť vo vzťahu k sociálnym výhodám „chorého“• iracionálna sociálna politika = financovaniediskriminácie majoritného obyvateľstva


konfrontácia reálneho „riešeniaRómskej otázky na Slovensku“a postojov občanov autentickyprežívajúcich toto „riešenie“ navlastnej kožiDotazníkový prieskumtýkajúci sa ich hodnotového zamerania a subjektívnejinterpretácie svojej životnej situácie v súvislostis oficiálnou existenciou Rómskeho problémuv časovom intervale 2 dní, sa dobrovoľne hozúčastnilo 165 respondentov medzi pacientmi mojejambulancie, ďalej z radov zamestnancov Úradu prácesociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, Daňového úraduv Kežmarku a mestského úradu v Kežmarku.


Identifikácia presvedčivej názorovej zhodyrespondentov vo vybraných otázkach - podnetnévýchodisko na prehodnotenie a spochybnenieRómskeho problému na Slovensku.Fair society – healthy lives(www.marmotreview.org)• Health inequalities result from socialinequalities. Focusing solely on the mostdisadvantaged will not reduce health inequalitiessufficiently. To reduce the steepness of the socialgradient in health, actions must be universal,but with a scale and intensity that isproportionate to the level of disadvantage. Wecall this proportionate universalism.


Vyberte prosím pravdivo jednu možnosť s ktorou sa najviacstotožňujete:a/ nebudem odpovedať na tento dotazník, pretože neviemčítať/nerozumiem obsahu písaného slovab/ cítim sa byť Slovák/Slovenka (54%)c/ cítim sa byť Róm/Rómkad/ cítim sa byť predovšetkým občanom Slovenskej Republiky a Európskejúnie (41%)e/ vnútorne sa nestotožňujem bez výhrad ani s jednou s možností b, c, de a3% 0%abcded41%b54%c2%


Vyberte prosím jednu možnosť, ktorá podľa Vás najviac vystihujesúčasné pomery v štáte:a/ nevnímam súčasný stav ako problém, medziľudské vzťahy nezávisia nasta-ve spoločnostib/ vždy to bolo rovnaké, človek sa v zásade musí postarať o sebaa o rodinu sám (33%)c/ v súčasnosti pochybujem o zdravom vývoji v spoločnosti, vnímamzávažnú sociálnu nespravodlivosť, nevýhody pracujúcich, vočivýhodám nepracujúcich (57%)d/ súčasný stav je normálny, existuje u nás živá demokracia,korupcia sociálna nespravodlivosť sa účelovo preceňujúd6%a4%c57%b33%abcd


Vyberte prosím 3 pravdivé odpovede:a/ mám menej ako 4 deti (teda najviac 3)b/ mám 4 deti (teda 4 a viac detí)c/ som pracujúci/pracujúca, alebo aktuálne krátkodobo nezamestnaný/ád/ som nezamestnaný/nezamestnaná viac ako 6 mesiacov (dlhodobo)e/ mám len základné vzdelanie (alebo nedokončené základné vzdelanie)f/ som vyučený/á, a/alebo mám maturitu, a/alebo som absolvent VŠfa30% 29%ae3%d6%c28%b4%bcdef


Čo je pre mňa v živote najdôležitejšie? Vyberte prosím jednupravdivú možnosť.a/ šťastie a kvalita života mojich najbližších, človek je strojcom svojhošťas-tia (88%)b/ veľká, teda početná rodina, veľa detí, štát sa musí nejako postarať,nech sa starác/ šťastie sa v živote nedá ovplyvniť, štát sa musí nejako postarať, nech sastarád/ záleží mi predovšetkým na sebe samom/samej, zodpovednosť zarodinu je len nevyhnutnosť, zodpovednosti sa treba v živote vyhýbaťcb5%2%d5%abcda88%


Najnaliehavejšie pociťujem: (vyberte prosím 2 pravdivé možnosti)a/ nedostatok kvalitných potravínb/ nedostatok a kvalitu vybavenia domácnosti, včítane osobného automobiluc/ nedostatok kultúrneho/športového vyžitia a rekreácied/ žijem len od výplaty ku výplate, nie je možné pri nízkom príjme šetriťe/ nezaoberal /a som sa nikdy otázkou odloženej spotreby a šetrenia,spotrebu prispôsobujem svojim možnostiamf/ môžem si dovoliť všetko, čo potrebujem, súčasne peniaze aj investujeme17%f3%a17%b8%abcded34%c21%f


ČO JE ZDRAVIE?Zdravie je schopnosť viesť sociálne aekonomicky produktívny život.Je to celkový telesný, psychický, sociálny a duchovnýstav človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálnukvalitu života a nie prekážkou obdobného snaženiaostatných.KVALITA ŽIVOTAUspokojenie jedinca dosahovaním individuálnych cieľov.Na úrovni spoločnosti zodpovedá kultúrnemu aspektuživota jedinca v danej spoločnosti (HDI).


ZDRAVIE AKO HODNOTAZ hľadiska jednotlivca:Základná ľudská potreba.Z hľadiska spoločnsti:• Predpoklad integrity a rozvoja spoločnosti• Základný prointegračne pôsobiaci princíp zhľadiska samotnej existencie spoločnosti(sociálna kohézia, fair society – healthy lives)


Rómsky problém, či chorý sociálny systém?nižšie uvedené závery sú možným východiskom pre diskusiu na tomto fóre a sú ibamojim subjektívnym odporučením1/ „rómska otázka“ na Slovensku ako sociálny problém –chybne riešený formou spoločenského konfliktu, ignorujesa proporcionálny univerzalizmus sociálneho gradientu,uplatňuje sa národnostný princíp2/ Chýba jasne definovaný celospoločenský cieľdosiahnutia definovanej rovnosti (spravodlivosti) prevšetkých občanov – ignoruje sa princíp redukcie „strmosti“sociálneho gradientu pôsobením na všetky úrovnesociálneho znevýhodnenia, nie len na „najviacznevýhodnenú skupinu.Inak intervencia smeruje ku prehlbovaniu rozdielov zhľadiska sociálneho gradientu v zdraví spoločnosti.3/ chýbjú návrhy na krytie nákladov a úvahy o spôsobezníženia spotreby verejných zdrojov a súčasnezabezpečenia dosiahnutia celospoločenského cieľa.„Problém je zameraný výlučne na spotrebu verejnýchfinancií.


Rómsky problém, či chorý sociálnysystém?4/ nepoužíva pojem kvalita ľudského života. Kvalitaži-vota je ustálený sociologický pojem, závislý napojme „ži-votná úroveň“, ale súčasne presahuje lenotázku mate-riálneho zabezpečenia jedincaa spotreby domácností,V širšom kontexte treba „kvalitu“ ako preferovanýzá-ujem spotreby zdôrazniť z hľadiska žiadúcejspotreby služieb zameraných na oddych, regeneráciu,šport, kultúru, kedy pracujúci občania sú núteníprispôsobovať svoju spotrebu limitovanú príjmomdomácnosti, charakteru a a úrovni spotreby podľadomácností dlhodobo nezamestna-ných.Neexistuje tlak v spoločnosti na ďalšie skvalitňovaniepo-nuky a spotreby v širšom význame, najmä vovýzname kvality života.

More magazines by this user
Similar magazines