AAM - okladka - Akademia Morska w Szczecinie

am.szczecin.pl

AAM - okladka - Akademia Morska w Szczecinie

Szanowni Czytelnicy!Władze Akademii Morskiejkadencji 2008–2012 .................................... 2–11Doktoraty .................................................... 12–14Odznaczenia ................................................ 15Z historii ...................................................... 16–17Projekt Partnerstwa Odry ........................... 18–19Port badawczy Rostok ................................. 19–2054 sesja Podkomitetu NAVMiędzynarodowej Organizacji Morskiej ...... 21–22Kalendarium ................................................ 22Czytelnia Mulmedialna ............................. 23XXV Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie ........ 24Akademickie Mistrzostwa Szczecinaw pływaniu .................................................. 25Turniej Jesienny sekcji trójboju ................... 26Mistrzostwa na ergometrzewioślarskim ................................................. 27Oldmery – piękne i dzielne ..................... 28Z zapisków shipspoera ............................ 29Od redakcji – Sprostowanie ....................... 30Fotoreportaż z mikołajkowej siatkówki ...... 31Wspomnienie .............................................. 32No i stało się! Nowy Rok, nowewładze, nowe wyzwania i –jeszcze nie całkiem nowa szatauczelnianego czasopisma. Trafia doPaństwa rąk owoc długich przygotowańi pracy, czyli kolejne wydanieAkademickich AktualnościMorskich. Mamy nadzieję, że zaproponowanerozwiązania i treścisprawią, że każdy znajdzie w tymmagazynie coś dla siebie. Dołożymywszelkich starań, aby nie zabrakłoaktualnych informacjio wydarzeniach i spotkaniachw uczelni. Prezentacja sylwetekwładz Akademii Morskiej jest tematemwiodącym tego numeru.Osoby wyznaczone na to stanowiskow większości będą sprawowaćfunkcję po raz pierwszy. Powodemdo radości jest również dołączeniedo grona doktorów młodych pracownikównaukowych akademii.Przedstawiamy również inne ważneinformacje o wydarzeniach,które miały miejsce na uczelni.Wysiłki redakcji mają senswyłącznie we współpracy z Państwem.Zwracamy się więc z apelem,aby zachęcić do współpracyz nami. Prosimy o informacjez życia i działalności jednostek, opiniei komentarze, jak również promowaniewłasnych osiągnięć.Życzymy przyjemnej lektury –Redaktor Naczelnyprof. dr hab. inż.Bernard WiśniewskiOkładka: Odznaczeni Janusz Chrzanowski i Lucjan Gucma – autor foto W. JuszkiewiczAkademickie Aktualności Morskie ISSN 1508-7786Magazyn Informacyjny Akademii MorskiejAdres redakcji:Akademia Morska w Szczecinieul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecintel. 091/ 48 09 645, fax. 091/48 09 723e-mail: bw@am.szczecin.pl,e.goryczko@am.szczecin.plwww.aam.am.szczecin.plNakład: 350 egz.Zespół redakcyjny:Bernard Wiśniewski – Redaktor Naczelny, ElwiraGoryczko, Marta Baranowska, Monika Jagielska,Teresa JasiunasProjekt okładki: Katarzyna Sienkiewicz,Opracowanie i skład komputerowy:Monika JagielskaRedakcja przyjmuje teksty wyłączniew formie elektronicznej, zastrzegasobie prawo do skracania i adiustacjitekstów oraz zmiany ich tytułów.Nie zwracamy materiałów niezamówionych.Autorzy publikacji umieszczanychw biuletynie nie otrzymująhonorariów oraz akceptują ukazaniesię artykułów w wersji drukowanejoraz internetowej magazynu.


Cele, jakie postawił przed sobą JM Rektor na kadencję 2008–2012, są dużymwyzwaniem w obecnej dobie. Hasło przewodnie:Akademia Morska w Szczecinie:silna, specjalistyczna, przyjazna dlastudentów uczelni, o dużym znaczeniudla regionu, Polski, Unii Europejskiejjest wielką motywacją, ponieważzapowiada otworzenie się uczelnina uwarunkowania zewnętrzne.Rektor przede wszystkim skłaniasię ku możliwościom pozyskiwaniaśrodków finansowych na działalnośćdydaktyczną i badania naukowez programów Unii Europejskiej centralnychi regionalnych, MinisterstwaNauki i Szkolnictwa Wyższego,z przemysłu oraz z działalności komercyjnejuczelni (włączając w tostatek szkolny).Pragnie wykorzystać zainteresowaniearmatorów Unii Europejskiejdobrze wykształconą kadrą oficerską,przez co wzrośnie renoma absolwentówuczelni na ogólnoświatowymrynku pracy. To także podwyższeniekategoryzacji wydziałów i związanegoz tym budżetowego dofinansowania.Czynniki te mają na celu zwiększyćpopularność zawodu marynarzawśród młodzieży, zwiększyć świadomośćkorzyści związanych z wykonywaniemtej profesji.Podniesienie atrakcyjności uczelniwiąże się z rozbudową i modernizacjądziałalności dydaktycznej. Wymagato m.in. poszerzenia i uatrakcyjnieniaoferty dydaktycznej,unowocześnienia procesu dydaktycznego,uatrakcyjnienia warunkówstudiowania. Dynamiczna promocjakierunków studiów i specjalnościoferowanych przez uczelnię orazpromocja zawodu marynarza tootwieranie się na świat, przyjmowaniestudentów z zagranicy i prowadzeniezajęć w języku angielskim.Doskonalenie i unowocześnienieprocesu dydaktycznego ściślewiąże się z podwyższaniem kwalifikacjinaukowych kadry (uzyskaniehabilitacji w oparciu o prowadzonebadania), z uzyskaniem nadawaniauprawnień habilitacyjnych na WydzialeNawigacyjnym i Mechanicznymoraz doktorskich na WydzialeInżynieryjno-Ekonomicznym Transportu,a także uruchomieniem stacjonarnychstudiów doktoranckich.Ważna jest również przebudowasystemu zarządzania i obsługi projektównaukowo-badawczych.Rozbudowa bazy naukowo-technicznejwiąże się z budową następnychspecjalistycznych centrówszkoleniowych, nowychlaboratoriów dydaktycznych i naukowychoraz ich unowocześnianiem.Kolejną innowacją w tej kadencjibędzie utworzenie systemu nauczaniana odległość z wykorzystanieminternetu dla oddzielnych specjalnościoraz przedmiotów.Należy tu także wymienić planowanezwiększenie wymiany studentóww ramach współpracyzagranicznej. W szczególności chodzio stworzenie warunków doprzyjmowania studentów z zagranicy,wprowadzenie bardziej efektywnychform nauczania językaangielskiego oraz przejście na nauczaniewybranych przedmiotóww języku angielskim.Konsekwentna realizacja przedstawionegoprogramu ma zapewnićstabilną pozycję Akademii Morskiejw Szczecinie jako silnej i specjalistycznejuczelni akademickiej.Akademia ma oferować atrakcyjnewarunki studiowania, prowadzićszeroko rozbudowanekształcenie ustawiczne oraz nabieżąco pozyskiwać funduszez działalności naukowej i dydaktycznejcelem polepszenia warunkówfinansowych pracowników.2 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Swoje życie zawodowe od samegopoczątku związał z uczelnią.Zaczynał jako asystent naWydziale Nawigacyjnym WSMw Szczecinie. W 1977 roku na podstawierozprawy doktorskiej uzyskałtytuł doktora nauk technicznych naWydziale Nawigacyjnym w LeningradzkiejWyższej Szkole Morskiej.Pracę habilitacyjną pt. Metody wyznaczaniai kształtowania dróg wodnychobronił na PolitechniceGdańskiej w 1992 r. W tym też rokuotrzymał mianowanie na stanowiskoprofesora nadzwyczajnegoWSM w Szczecinie. Postanowieniemz dnia 15 marca 2002 roku PrezydentRP nadał Mu tytuł naukowyprofesora nauk technicznych.W 1998 roku otrzymał dyplom kapitanażeglugi wielkiej.Jest pionierem badań z zakresuinżynierii ruchu morskiego oraztwórcą pierwszej w Polsce szkołynaukowej w tym kierunku. Zespółnaukowy pod Jego kierownictwemwykonuje wiele prac naukowo-badawczychdla potrzeb gospodarkimorskiej, dotyczących największychpolskich inwestycji morskich.Wiele prac badawczych zostałowdrożonych do przemysłu.Uznaniem Jego działalnościbyło powołanie na członka KomitetuTransportu PAN i sekcji KomitetuGeodezji i Kartografii PANoraz członka Akademii TransportuRosji i Akademii Inżynierskiejw Polsce. Obecnie realizuje projektzamawiany Zintegrowany SystemBezpieczeństwa Transportuw Polsce ZEUS (2007–2011). Nawiązanazostała współpraca z ośrodkaminaukowymi z Niemiec,Rosji, Szwecji, Hiszpanii i Anglii. Byłi jest wykonawcą wielu projektówbadawczych, celowych i rozwojowych.Prace te były przedmiotemzamówień rządowych i resortowych,które zostały realizowanew ramach programów PR, CPBR,grantów KBN i innych.Był organizatorem KongresuMórz i Oceanów oraz cyklu międzynarodowychkonferencji naukowych„Inżynieria Ruchu Morskiego”.Pełnił funkcję członka w komitetachnaukowych i organizacyjnychwielu konferencji krajowychi zagranicznych. Ponadto był członkiemrad naukowych, towarzystwnaukowych oraz innych organizacjinaukowych, technicznych i edukacyjnych,a także komitetów naukowychczasopism.Jego dorobek naukowy obejmujeponad 150 publikacji. Jest autoremi współautorem 10 monografii orazpromotorem 10 rozpraw doktorskich.Jest opiekunem naukowym4 prac habilitacyjnych – jedna już zakończona.Recenzował 2 wnioskio tytuł profesora oraz opracowałwiele recenzji rozpraw habilitacyjnychi 10 przewodów doktorskich.Był promotorem ponad 260 prac magisterskichi inżynierskich.Poza działalnością naukowąJego podstawowym celem był rozwójpolskiego szkolnictwa morskiegoi naukowy uczelni, którerealizował, pełniąc różne funkcje organizacyjne.Był m.in. dyrektoremInstytutu Nawigacji Morskiej, dziekanemWydziału Nawigacyjnego,w latach 1996–2002 rektoremWyższej Szkoły Morskiej. W latach1999–2002 był przewodniczącymKolegium Rektorów WojewództwaZachodniopomorskiego.Został odznaczony: Złotym(1984) i Brązowym (1978) KrzyżemZasługi, Złotą (1993), Srebrną(1984) i Brązową (1978) OdznakąZasłużony Pracownik Morza, MedalemKomisji Edukacji Narodowej(1987), Gryfem Pomorskim (1989),Złotym (2001) i Brązowym (1997)Medalem za Zasługi dla ObronnościKraju, Krzyżem Kawalerskim OrderuOdrodzenia Polski (1998), nagrodąMinistra I° (1980, 1985, 1989), nagrodąRektora I° (1981, 1983, 1986,1987, 1988), nagrodą Wojewody(1989), indywidualną nagrodą Ministra(1993, 1996, 1998, 1999,2000, 2002), nagrodą zespołowąRektora (1992, 1994, 2008), ZłotymMedalem za Zasługi dla WSM(2004).nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie3


Jest absolwentem Wydziału NawigacyjnegoWyższej SzkołyMorskiej w Szczecinie. Studia ukończyłw 1994 roku, uzyskując tytułmagistra inż. nawigatora morskiego.Zawodowo związał sięz uczelnią, podejmując pracę dydaktyczno-naukową.W latach 1994–2002 był asystentem,następnie pełnił funkcjękierownika, a w latach 2002–2005zastępcy dyrektora InstytutuInżynierii Ruchu Morskiego. Efektemdziałalności badań własnychbyła rozprawa pracy doktorskiej pt.Wymiarowanie obszaru manewrowaniastatku na podstawie analizyryzyka awarii, którą obronił w 2002roku na Wydziale NawigacyjnymWyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.Od września tego roku jakodoktor nauk technicznych zatrudnionyjest na stanowisku adiunkta.Od 2005 roku pełni funkcję Prorektorads. Morskich.Przedmiotem Jego działalnościnaukowej są badania dotyczące ryzykaw transporcie morskim, pozycjonowaniaruchu statków, systemówokreślania pozycji statków.Aktywnie uczestniczył w panelachekspertów, m.in. jako członekZespołu ds. Biało-Czerwonej Banderypowołanego przez MinistraGospodarki Morskiej, członek RadyKonsultacyjnej Gospodarki MorskiejZiemi Szczecińskiej, ekspert WojewództwaZachodniopomorskiegow VI Forum Południowego Bałtyku,członek Zespołu Ekspertów MarszałkaWojewództwa Zachodniopomorskiegods. Gospodarki Morskiej,przewodniczący podzespołu tematycznegonauka i szkolnictwo morskiew tym zespole.Jako wykonawca brał udział:w projektach zamawianych przezKBN, np. Opracowanie metody dynamicznegoprognozowania rezerwywody pod stępką i wdrożeniejej w portach w celu zwiększenia ichefektywności i bezpieczeństwa żeglugi(2005– 2007); w projektach badawczychrozwojowych i zamawianych,jak Opracowanie najbardziejefektywnego rozwiązania budowymorskiego terminalu rozładunkowegogazu płynnego LNG w Polsce.Określenie optymalnych parametrówterminalu i dróg wodnych prowadzącychdo niego oraz warunkówjego bezpiecznej eksploatacji(2006–2008); Zintegrowany systembezpieczeństwa transportu – ZEUS(2007), a także w licznych pracachzlecanych przez ZMP Szczecin-Świnoujście,Urząd Morski w Szczecinie(Budowa falochronu osłonowego dlaportu zewnętrznego w Świnoujściu;Budowa miejsca schronienia w porciezewnętrznym w Świnoujściu; Budowanabrzeża do przeładunku LNGprzy falochronie osłonowym portuzewnętrznego w Świnoujściu; Analizanawigacyjna projektowanego terminalupromowego w Gdyni; Analizanawigacyjna cumowania i postojupromów o długości 190 m przy stanowiskachpromowych nr 2 i 3 terminalupromowego w Świnoujściu),w badaniach zlecanych przez UnityLine (np. Określenie warunków bezpiecznegomanewrowania promum/f „Wolin” w porcie Świnoujście;Określenie warunków bezpiecznegomanewrowania promu m/f „Wolin”w porcie Trelleborg).Jego działalność naukowa macharakter nie tylko krajowy, czegoprzykładem jest udział w projekcieComputer simulaon for port designand safe manoeuvring of ship.Stage 1 – Simulaon seserches ofm/f Wolin (conducted by means ofPS Ship Manoeuvring Simulator).Jest autorem i współautoremlicznych publikacji polsko- i anglojęzycznych.Uhonorowany Odznaką ZasłużonyPracownik Morza (2000)i Brązowym Krzyżem Zasługi (2003).4 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Dyplom magistra inżynierakomunikacji uzyskał w 1973roku na Wydziale Komunikacji PolitechnikiWarszawskiej.Tytuł doktora nauk technicznychw dyscyplinie informatykazostał Mu nadany w 1978 rokuw Instytucie Badań SystemowychPolskiej Akademii Naukw Warszawie po obronie pracydoktorskiej pt. Koncepcja systemuinformacyjnego dla potrzebzarządzania stacją rozrządową.Rozprawa habilitacyjna pt.Metody racjonalizacji kolejowegoprocesu przewozowego ładunkówprzedstawiona zostaław 1983 roku na Wydziale Inżynieryjno-EkonomicznymTransportuPolitechniki Szczecińskiej, po którejprzyznano Mu tytuł doktorahabilitowanego nauk ekonomicznych.W 1993 roku otrzymał profesoratytularnego na UniwersytecieSzczecińskim, a pracując jużw Wyższej Szkole Morskiejw Szczecinie w 2002 r. uzyskał nominacjęna stanowisko profesorazwyczajnego.Na dorobek naukowy składająsię liczne publikacje, m.in. 5 monografii,których jest redaktoremnaukowym, autorstwo 4 monografiii kilku książek.Opublikował również ponad258 artykułów i referatów recenzowanychw materiałach konferencyjnychi czasopismach naukowo-badawczych.Jego działalność naukowobadawczazaowocowała 172pracami i ekspertyzami.Kierował realizacją projektubadawczego zamawianego przezKBN oraz projektu badawczo-rozwojowegozamawianego przezMNiSzW.Był promotorem 467 pracmagisterskich i inżynierskich,26 prac doktorskich, w tym 15 jużobronionych, recenzentem 53rozpraw doktorskich i 9 habilitacyjnych.Recenzował 5 wniosków profesorskich.Był kierownikiem StudiumDoktoranckiego oraz 6 seminariówdoktoranckich.Prowadzi ożywioną działalnośćnie tylko naukową, alei społeczną.Zasiada w wielu komitetachnaukowych konferencji krajowychi międzynarodowych. Jest członkiemSekcji Sterowania RuchemKomitetu Transportu PAN.W swojej pracy zawodowejpełnił wiele odpowiedzialnychfunkcji:● Kierownik Katedry EfektywnościInnowacji Wydział Zarządzaniai Ekonomiki UsługUniwersytet Szczeciński w latach1991–2002● Prodziekan ds. StudenckichWydział Zarządzania i EkonomikiUsług w latach 1990–1993 oraz1996–1999● Dyrektor Instytutu Inżynieryjno-EkonomicznegoTransportuWyższej Szkoły Morskiej w Szczeciniew latach 1999–2002● Dziekan Wydziału Inżynieryjno-EkonomicznegoTransportuWyższej Szkoły Morskiej w Szczeciniei obecnej Akademii Morskiejw Szczecinie w latach 2002–2008● Kierownik Zakładu Logistykii Informatyki Wydziału Inżynieryjno-EkonomicznegoTransportuWyższej Szkoły Morskiej w Szczeciniei Akademii Morskiej w Szczecinieod 2002 roku.Nagrodzony został SrebrnymKrzyżem Zasługi i Złotą OdznakąZasłużony dla WojewództwaSzczecińskiego „Gryfem Pomorskim”.nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie5


W1970 roku ukończył PolitechnikęSzczecińską Wydział BudowyMaszyn i Okrętów, uzyskująctytuł magistra inżyniera.W 1994 roku na Wydziale MechanicznymPolitechniki Gdańskiejz wyróżnieniem obronił dysertację nt.Badania możliwości wykorzystaniaokrętowych odpadów ropopochodnychjako paliwa w kotłach pomocniczych,uzyskując tytuł doktora nauktechnicznych. Praktykę morską rozpocząłjako motorzysta w PPDiUROdra, następnie jako asystent maszynowy,później oficer mechanik wachtowyw PŻM, PLO, Comminos RrossCo oraz starszy mechanik w HewelletCo, Rorak Shipping Co.Jego działalność naukowa obejmujezagadnienia związane z optymalizacjąokrętowych wymiennikówciepła, z utylizacją okrętowychropopochodnych odpadów,ze zmniejszaniem oddziaływaniana środowisko morskie statków rybackichoraz z metodami przygotowaniapaliw okrętowych dla potrzebsiłowni statków.Dotychczasowy dorobek naukowyzostał zaprezentowany w 54publikacjach na konferencjach krajowychi międzynarodowych. Jestwspółautorem monografii Okrętoweurządzenia sterowe (z J. Jaworowskim).Był kierownikiem 6 prac badawczychoraz autorem 3 zrealizowanychgrantów.Dotychczas pełnione funkcjew Akademii Morskiej to: kierownikZMiUO, dyrektor ITESO, przez dwiekadencje Prorektor ds. Nauczania,Pełnomocnik Rektora WSM ds.Szkoleń Morskich, PełnomocnikRektora WSM w komisji ds. rozwojuuczelni szczecińskich. Byłtakże członkiem komisji akredytacyjnejuczelni technicznych z ramieniaWSM.Za wzorowe i sumienne wykonywanieobowiązków wynikającychz pracy zawodowej zostałodznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi,Medalem Komisji EdukacjiNarodowej, Medalem za Zasługidla Obronności Kraju oraz nagrodąuczelnianą i odznaką ZasłużonyPracownik Morza.Poza życiem zawodowym bardzochętnie oddaje się swojemuhobby, czyli żeglarstwu, narciarstwui fotografii.Prorektor ds. MorskichAkademia Morska w SzczecinieWały Chrobrego 1–270-500 Szczecintel. +48 91 48 09 519fax. +48 91 48 09 597e-mail: rm@am.szczecin.plProrektor ds. NaukiAkademia Morska w SzczecinieWały Chrobrego 1–270-500 Szczecintel. +48 91 48 09 305fax. +48 91 43 45 217e-mail: rbw@am.szczecin.plProrektor ds. NauczaniaAkademia Morska w SzczecinieWały Chrobrego 1–270-500 Szczecintel.+48 91 48 09 350fax. +48 91 43 34 155e-mail: rn@am.szczecin.pl6 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Wlatach 1969–1974 studiowałna Wydziale Nawigacyjnymw Wyższej Szkole Morskiejw Szczecinie, zdobywająctytuł inżyniera nawigatora morskiego.Studia ukończył z wyróżnieniem,po których podjąłpracę dydaktyczną jako starszyasystent. W 1982 roku obroniłtytuł magistra inżyniera i zostaładiunktem. W 1984 roku uzyskałtytuł doktora nauk technicznychna podstawie rozprawy pt. Analizadokładności określania pozycjiokrętu prowadzonego pooznaczonym torze wodnymw warunkach ograniczonej widzialnościza pomocą radaruokrętowego, którą obroniłw Wyższej Szkole Marynarki Wojennejw Gdyni. Od 1997 roku zatrudnionyjest na stanowiskuprofesora uczelnianego.Jego działalność naukowazwiązana jest z inżynierią ruchumorskiego oraz bezpieczeństwemżeglugi i bezpieczeństwem statku(stan prawny IMO, konwencje międzynarodowe).Był kierownikiem lub współautoremwielu prac naukowo-badawczychz zakresu bezpieczeństważeglugi, inżynierii ruchu morskiego,aktów prawnych dotyczących administracjimorskiej oraz strategiirozwoju polskiej gospodarki morskiejwykonywanych na zlecenieMinisterstwa Infrastruktury. Zrealizowałkilka grantów badawczychi projektów zamawianych przezKBN, m.in.: Opracowanie metodoptymalizacji parametrów drógwodnych morskich i śródlądowychi ich zastosowanie (2004); Budowapilotowego systemu nawigacyjnego(PNS) opracowanego przy zastosowaniumetod optymalizacjiinformacji umożliwiającego bezpiecznemanewrowanie statków naakwenach ograniczonych (2004–2006); Opracowanie metody dynamicznegoprognozowania rezerwywody pod stępką i wdrożenie jejw portach polskich w celu zwiększeniaich efektywności i bezpieczeństważeglug (2005–2008). Jakowspółwykonawca brał udziałw projekcie EU Interreg 2006 Bal-c Master oraz w innych pracachnaukowo-badawczych zlecanychprzez ZMP Szczecin–Świnoujście,Urząd Morski w Szczecinie, UrządMorski w Słupsku, Gdańską StocznięRemontową. Jego dorobek narzecz gospodarki morskiej szacujesię na ponad 100 opracowań. Równiebogaty jest dorobek naukowodydaktyczny,który został zawartyw licznych materiałach konferencyjnych(zarówno krajowych, jaki międzynarodowych).Pełnił wiele funkcji organizacyjnychzwiązanych z procesem dydaktycznym.Był zastępcą, a następniedyrektorem Instytutu NawigacjiProdziekan ds. Studiów Stacjonarnychmgr inż. kpt. ż.w. Barbara KwiecińskaMorskiej, Prorektorem ds. Naukii Współpracy z Gospodarką orazprzewodniczącym Senackiej Komisjids. Morskich. Jako członek należał doSekcji Nawigacji Komitetu GeodezjiPAN, Sekcji Sterowania Ruchem KomitetuTransportu PAN, SzczecińskiegoTowarzystwa Naukowego,Akademii Inżynierskiej w Polsce orazPolskiego Towarzystwa Bezpieczeństwai Niezawodności. Od 1998 rokubył wielokrotnym członkiem delegacjipolskiej na posiedzeniach KomitetuBezpieczeństwa na Morzu IMO.Został uhonorowany odznaczeniami:Gryfem Pomorskim(1990), Złotym (2006) i Srebrnym(1997) Krzyżem Zasługi, MedalemKEN (1999), Brązowym (2001)i Srebrnym (2004) Medalem za Zasługidla Obronności Kraju, OdznakąZasłużony Pracownik Morza(2002).Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnychmgr inż. kpt. ż.w., kpt. ż.ś. Jacek FrydeckiProdziekan ds. Naukidr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMWydział Nawigacyjnyul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecintel. 091/ 48 09 515, e-mail: dn@am.szczecin.plnr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie7


Jest absolwentem PolitechnikiSzczecińskiej, którą ukończyłw 1981 roku. Pracę doktorską pt.Metodyka wyznaczania optymalnychnastaw silnika okrętowegoi śruby nastawnej w układziez prądnicą zawieszoną w różnychwarunkach pływania obroniłw 1987 roku na Wydziale Mechaniczno-EnergetycznymPolitechnikiŚląskiej, otrzymując tytuł doktoranauk technicznych. W roku 2004przedstawił rozprawę habilitacyjnąpt. Matemaczeskie modeli dlaanaliza ispolzowania teploty wtoricnyhenergoresursow w realnyhuslowiah pławania na UniwersytecieTechnicznym (KGTU) w Kaliningradzie,uzyskując tytuł doktorahabilitowanego nauk technicznych.Po odbyciu wielu praktyk zawodowychna dużych statkach (kontenerowcach,chemikaliowcach, ro-rowcach)w 1995 roku otrzymał stopieńoficera mechanika wachtowego.Zdobyte umiejętności i doświadczeniepraktyczne wykorzystałna stażu naukowym w 1995 (SeniorThermal – Anglia) i w 1997 roku(Alborg – Dania) jako pracownikbadawczy.Karierę zawodową rozpocząłw Morskiej Stoczni w Świnoujściujako mistrz na Wydziale Rurarsko-Kotlarskim, a od 1983 roku związałsię pracą naukowo-dydaktycznąz Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie.Od 1988 roku był asystentemw Zakładzie Maszyn i UrządzeńOkrętowych, a w roku 2005 zostałmianowany profesorem AkademiiMorskiej w Szczecinie.Jego zainteresowania badawczezwiązane są z energetyką okrętową,utylizacją ciepła odpadowego, systemaminapędowymi statków, eksploatacjąmaszyn i urządzeń okrętowych.Prowadzone badania naukowezostały zawarte w ponad 80opracowaniach, artykułach i referatach(w tym 35 zagranicznych), którejako autor i współautor zaprezentowałna konferencjach krajowych lubzagranicznych. Wydał 3 monografie:Modele matematyczne charakterystyknapędowych okrętowychukładów energetycznych ze śrubąnastawną (2005), Modele matematycznedo analizy wykorzystaniaciepła odpadowego w rzeczywistychwarunkach eksploatacji statku(2005), Analiza termodynamicznaokrętowych układów energetycznych(2006, współautor A. Motornyj)i podręcznik: Turbiny parowe (1985,współautor S. Kuszmider). Kierowałtakże ponad 50 pracami naukowobadawczymiw zakresie: zależnościmiędzy uszkodzeniami silnika okrętowegoa wielkością wskaźnika emisjispalin w aspekcie ochrony środowiska,poprawy efektywności eksploatacjiokrętowych układów energetycznych,zwiększenia efektywnościwykorzystania energii odpadowejw układzie silnik–kociołutylizacyjny w rzeczywistych warunkachotoczenia i eksploatacji statku,badań eksploatacyjnych kotłówi urządzeń okrętowych. Był kierownikiemeuropejskiego projektu zrealizowanegow ramach sektorowegoProgramu Operacyjnego Rybołówstwoi Przetwórstwo Ryb pt.Opracowanie wytycznych do modernizacjijednostek rybackich w aspekciezmniejszania nakładów energetycznychi oddziaływania na środowisko.Kierował grantem promotorskimi opracowaniem w ramachprogramu EFFORT. Uczestniczył w 2grantach badawczych. Jest promotorem2 prac doktorskich.Za wnoszony wkład w naukę,zyskał uznanie, czego dowodemjest członkostwo w wielu stowarzyszeniachi organizacjach naukowych,m.in. w Szczecińskim TowarzystwieNaukowym (członek od1998 r.), w Sekcji Podstaw EksploatacjiKBM PAN (od 1995), a od 2008roku pełni funkcję jej przewodniczącego,w Zespole Środowiskowym,w Zespole TechnikiMorskiej KBM PAN (od 1997)i w Polskim Rejestrze Statków –Rada Techniczna (od 2007). Jestekspertem TUiR „Warta”. Był ławnikiemIzby Morskiej w Szczecinie.Poza działalnością naukowąpełnił również funkcje organizacyjne.W latach 1989–1999 był zastępcą,a w latach 1999–2005dyrektorem Instytutu TechnicznejEksploatacji Siłowni Okrętowych.Od 2005 roku jest dziekanem WydziałuMechanicznego AkademiiMorskiej w Szczecinie.Uhonorowany został m.in.:Złotym (2003) i Srebrnym (1998)Krzyżem Zasługi, Odznaką ZasłużonyPracownik Morza (2000) i MedalemKomisji Edukacji Narodowej(2004). W 1987 roku otrzymał NagrodęMinistra Gospodarki Morskiej.8 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Prodziekan ds. StudiówStacjonarnychdr inż. Artur BejgerTytuł magistrainżyniera obroniłw 2000 roku naWydziale Mechanicznymw WyższejSzkole Morskiejw Szczecinie. Pracęnaukowo-dydaktycznąrozpoczął na stanowiskuasystenta. W 2001 roku uzyskałstopień doktora nauk technicznychna podstawie rozprawy nt. Diagnostykiwtryskiwaczy z wykorzystaniememisji akustycznej. Obecniejest adiunktem w Katedrze DiagnostykiMaszyn i Urządzeń na WydzialeMechanicznym AkademiiMorskiej w Szczecinie. Swój dorobeknaukowy prezentował nałamach: Archives of Acouscs,Diagnostyki, Biuletynu WAT oraz nalicznych konferencjach krajowychi międzynarodowych. Jest autoremkilkunastu artykułów i publikacjinaukowych.W roku 2000 odbył staż w jednejz najlepszych światowych firmzajmujących się naprawami i regeneracjąurządzeń okrętowych –Diesel Marine Internaonal w Holandii.W swojej działalności naukowejzajmuje się diagnozowaniem maszyni urządzeń, ze szczególnymuwzględnieniem przemysłu okrętowego.Od kilku lat współpracujez Instytutem Podstawowych ProblemówTechniki Polskiej AkademiiNauk. Efektem tej współpracy byłom.in. opracowanie i wytworzenie(jedynej jak dotychczas w Europie)aparatury do bezinwazyjnego diagnozowaniaukładu wtryskowegosilników wysokoprężnych z wykorzystaniemfal sprężystych emisjiakustycznej. Jest również jednymz dwóch współautorów nowej metodykibadania układu wtryskowegosilników wysokoprężnych.Ściśle współdziała z firmamizwiązanymi zarówno z przemysłemstoczniowym, jak i innymi zajmującymisię diagnozowaniem,naprawami i regeneracją maszyn.Jest członkiem m.in. Polskiego TowarzystwaNaukowego SilnikówSpalinowych oraz ZachodniopomorskiegoZespołu ŚrodowiskowegoSekcji Podstaw EksploatacjiKomitetu Budowy Maszyn PAN.W zakresie działalności organizacyjnejpełnił funkcję zastępcy dyrektoraInstytutu Nauk PodstawowychTechnicznych.W latach 2003–2004 był kierownikiemprojektu europejskiegow ramach programuLeonardo da Vinci, podczas którego3 studentów ze specjalnościdiagnostyka i remonty maszynokrętowych, odbyło 3-miesięcznystaż przemysłowy w DMI EUROPEBV w Holandii.Prodziekan ds. StudiówNiestacjonarnych i Praktykdr inż. Piotr TreichelJest absolwentemWydziałuMechanicznegoWyższej SzkołyMorskiej w Szczecinie.Pracę doktorskąna tematPrognozowaniepracy wybranychurządzeń siłowni okrętowych napodstawie parametrów eksploatacyjnychobronił w 2006 roku, uzyskująctytuł doktora nauk technicznych.Pracę naukowo-dydaktycznąpodjął jako asystent. Jego działalnośćnaukowa obejmuje badaniaoceny stanu technicznego orazprognozowanie stanu urządzeńokrętowych, w tym urządzeńochrony środowiska. Dotyczy totakże ochrony środowiska morskiego– zapobieganie zanieczyszczeniommorza olejami.W swoim dorobku ma 30 publikacji,w tym 20 napisanych przedobroną rozprawy doktorskiej oraz10 napisanych po uzyskaniu stopniadoktora.Prodziekan ds. Naukidr hab. inż., prof. AMZbigniew MatuszakJest absolwentemWydziału MaszynRoboczychi Pojazdów PolitechnikiPoznańskiej.Studia magisterskieukończyłw 1983 roku, uzyskującdwa dyplomy o specjalnościach:systemy i urządzeniaenergetyczne – cieplne maszynytłokowe oraz pojazdy szynowe.W latach 1977–1978 pracowałw Zakładach Włókien Chemicznych„Chemitex-Slon” w GorzowieWielkopolskim na stanowiskuślusarza na Wydziale Transportu.Następnie w latach 1983–1990 zatrudnionybył w PrzedsiębiorstwiePKP: w Zakładach Naprawczych TaboruKolejowego w StargardzieSzczecińskim i LokomotywowniSzczecin Port Centralny, m.in. nastanowiskach: samodzielnego konstruktoraw Centralnym BiurzeKonstrukcyjnym Maszyn Torowych,młodszego maszynisty elektrycznychi spalinowych pojazdówtrakcyjnych, majstra i mistrzaw Oddziale Napraw LokomotywElektrycznych, a następnie technologaw Zespole Technologicznym.Dokończenie na str. 10nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie9


Jest absolwentką Wydziału RybactwaMorskiego i TechnologiiŻywności Akademii Rolniczej w Szczecinie.W tej uczelni w 1996 rokuobroniła pracę doktorską nt. Wpływwybranych antyoksydantów na przebiegutleniania lipidów surowcówrybnych w warunkach zamrażalniczegoprzechowywania. Tytuł doktorahabilitowanego uzyskaław Południowo-Zachodnim UniwersytecieTechnicznym w St. Petersburguna podstawie rozprawy nt. Techniczneśrodki i technologie likwidacjinegatywnych, technogennych wpływówmorskich portów Polski na ekologięśrodowiska wodnego.Swoją działalność naukowązwiązała z ochroną środowiskaw transporcie, w szczególności morskiego(wody balastowe, gatunki inwazyjne,zanieczyszczenia olejowe,ekologistyka) oraz bezpieczeństwemw transporcie (transport,przeładunki i magazynowanie towarówniebezpiecznych), towaroznawstwem.Dotychczasowy dorobeknaukowy liczy 4 monografie i 5 podręczników.Wyniki prowadzonychbadań zostały opublikowane w 43 autorskichpracach i 65 współautorskich.Jest członkiem SzczecińskiegoTowarzystwa Naukowego i ZachodniopomorskiegoZespołu Środowiskowego,Sekcji Podstaw EksploatacjiKomitetu Budowy Maszyn PAN.Jest promotorem 2 doktoratów,20 prac magisterskich i 130 pracinżynierskich.Poza działalnością naukowąpełniła obowiązki, m.in. przez 2 kadencjez-cy dyrektora Instytutu EksploatacjiPortów i Floty (1996–2002), w latach 2002–2005 prodziekanaWIETu, 2005–2008 kierownikaZakładu Technologii Transportu Zintegrowanego,a obecnie jest kierownikiemZakładu TechnologiiTransportu Zintegrowanego i OchronyŚrodowiska.Uhonorowana została SrebrnymKrzyżem Zasługi.Prodziekan ds. StudenckichStudiów Niestacjonarnychdr inż. Wojciech KonickiDokończenie ze str. 9W 1990 roku, po obronie pracydoktorskiej na Wydziale Maszyn Roboczychi Pojazdów PolitechnikiPoznańskiej, zatrudniony został nastanowisku adiunkta w ZakładzieSiłowni Okrętowych Instytutu TechnicznejEksploatacji Siłowni Okrętowychna Wydziale MechanicznymWyższej Szkoły Morskiej. W 2000roku otrzymał tytuł doktora habilitowanegona podstawie rozprawyhabilitacyjnej w KaliningradzkimPaństwowym Uniwersytecie Technicznymw Kaliningradzie (Rosja).W latach 1995–2001 był kierownikiemZakładu Siłowni Okrętowych,a w 2001–2005 zastępcądyrektora Instytutu TechnicznejEksploatacji Siłowni Okrętowych.Od roku 2002 jest profesoremAkademii Morskiej, a od 2005 prodziekanemds. Nauki Wydziału Mechanicznego.Jego zainteresowania naukowekoncentrują się na badaniu niezawodnościsystemów siłowni okrętowych,poszukiwaniu rozkładówuszkodzeń systemów, zagadnieniachbezpieczeństwa eksploatacjisiłowni okrętowych.Jest autorem programów donauczania przedmiotów Termodynamika(wykłady, ćwiczenia rachunkowei tablicowe, zajęcialaboratoryjne), Mechanika płynów(wykłady i ćwiczenia rachunkowetablicowe) i Ochrona własności intelektualnejobowiązujących w AMw Szczecinie na studiach dziennychi zaocznych. Promotor ponad 200prac dyplomowych magisterskichi inżynierskich na studiach dziennychi zaocznych oraz czterech rozprawdoktorskich zakończonychpozytywną obroną.Autor lub współautor ponad150 publikacji naukowo-technicznychi autor trzech monografii(dwóch w języku obcym). W latach1996–1998 kierował projektem badawczymKBN Nr 9T12C0771.Hobby – turystyka górska, wyrywaniechwastów na działce, poszukiwanieczasu na sen i wędkowanie(dotąd bezskuteczne).10 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Prodziekan ds. StudenckichStudiów Stacjonarnychdr Stanisław IwanAbsolwent Wydziału EkonomicznegoUniwersytetu Szczecińskiego.Stopień naukowy doktoraw zakresie ekonomicznych aspektówinformatyzacji procesu dydaktycznegouzyskał w 2003 roku.Przez 15 lat pracował w ZespoleSzkół Morskich w Świnoujściu. Doroku 1999 zajmował się m.in. organizacjąi prowadzeniem szkoleńoraz konsulngiem w zakresie zastosowańtechnologii informacyjnych.Z Akademią Morskąw Szczecinie związał się zawodowood roku 1999. Początkowo pracędydaktyczno-szkoleniową prowadziłw Ośrodku Dydaktycznymw Świnoujściu, a od 2000 roku jestadiunktem na Wydziale Inżynieryjno-EkonomicznymTransportu.Dotychczasowy dorobek naukowyobejmuje ok. 30 publikacji.Brał udział w wielu konferencjachkrajowych i międzynarodowych orazw pracach zespołu ekspertów w ramachopracowywania Strategii RozwojuMiasta Świnoujścia. Obecnieuczestniczy w pracach związanych zeStrategią Informatyzacji WojewództwaZachodniopomorskiego.W 1992 roku otrzymał wyróżnienieKrajowego StowarzyszeniaPomocy Szkole za nowatorskieosiągnięcia w pracy dydaktyczneji wychowawczej z młodzieżą szkolną,a w 1999 roku dostał nagrodęZachodniopomorskiego KuratoraOświaty za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.Od prawie 20 lat jest aktywnymuczestnikiem życia społeczno-kulturalnegoŚwinoujścia i województwazachodniopomorskiego. Organizowałbądź współorganizowałwiele imprez o charakterze kulturalno-oświatowymna terenie województwa.Był również korespondentemPolskiego Radia Szczecin(współtworzył studio terenowew Świnoujściu).Jego zainteresowania naukowekoncentrują się wokół systemówsztucznej inteligencji; algorytmizacjii programowania komputerów,ze szczególnym uwzględnieniemsymulacji i zagadnień optymalizacyjnych;aspektów rozwojuspołeczeństwa informacyjnego,a w szczególności problematykispołeczno-ekonomicznej, a takżerozwoju systemów informatycznychzarządzania.Od 2000 roku jest członkiemPolskiego Towarzystwa Informatycznego,posiada licencję egzaminatoraECDL.Zainteresowania pozanaukoweto przede wszystkim muzyka, filozofiai mistyka. Jest autorem piosenek,wierszy i sztuk teatralnych,za które otrzymał wiele nagród, np.na feswalach piosenki morskiejw kraju. W wolnych chwilachgrywa bluesa, ćwiczy tai-chi.Dyrektor Studium Doskonalenia Kadr Oficerskichmgr inż. kpt. ż.w. Artur Rafał ChorzelewskiUrodził się w 1971 rokuw Szczecinie w rodzinie marynarskiej.W 1994 roku ukończyłstudia na Wydziale NawigacyjnymWyż-szej Szkoły Morskiej w Szczecinie,na kierunku Połowy Morskie,uzyskując tytuł inżyniera nawigacji,a w 1995 roku studia magisterskiekierunek Transport Morski.Po ukończeniu studiów podjąłpracę na statkach. Doświadczeniezdobywał, pływając początkowojako pierwszy oficer, a następniejako kapitan u armatorów obcychbander na różnego typu statkach:masowcach, drewnowcach, drobnicowcachw rejonie Morza Bałtyckiego,Północnego i Śródziemnego,jak również na statkach specjalistycznychi pomocniczych dla statkówsejsmicznych i wież wiertniczychw rejonie zachodniego wybrzeża Afrykioraz na luksusowych motorowychmegajachtach w rejonieMorza Śródziemnego, Florydy orazwysp Bahama.W wieku 29 lat odbył pierwszyrejs na stanowisku kapitana. Ostatnielata pływał jako kapitan na tankowcach,operujących w obszarzeMorza Bałtyckiego i Północnegooraz jako główny nawigator w firmiearmatorskiej, zajmującej sięprzewozami paliw.Posiada uprawnienia pilotowena porty Szczecin, Świnoujściei Gdańsk. Od września 2008 rokuzajmuje stanowisko dyrektora StudiumDoskonalenia Kadr Oficerskichw Akademii Morskiej w Szczecinie.Interesuje się jachngiem motorowymi historią regionu orazkolekcjonuje różnorodne pamiątkiz przedwojennego Szczecina.nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie11


Wszystkim młodym naukowcomRedakcja AAM serdecznie gratuluje i życzydalszych sukcesów na drodze naukoweji zawodowej oraz w życiu osobistymRobert JasionowskiWdniu 2 lipca 2008 roku naWydziale MechanicznymAM w Szczecinie odbyła się publicznaobrona rozprawy doktorskiejmgr. inż. Roberta Jasionowskiego.Praca pt. Badania stanowiskoweodporności stopów Fe-Al na erozjękawitacyjną napisana została podkierunkiem dr. hab. inż. JanuszaGrabiana, prof. AM w Szczecinie.Recenzentami byli: dr hab. inż.Jerzy Bystrzycki, prof. WAT z WojskowejAkademii Technicznejw Warszawie oraz prof. dr hab. inż.Stefan Berczyński z PolitechnikiSzczecińskiej.Robert Jasionowski urodził się9 sierpnia 1973 roku w Legnicy.W latach 1988–1993 uczęszczał doTechnikum Mechanicznego w Augustowie,a w 1994 roku podjąłstudia w Wyższej Szkole Morskiejw Szczecinie na Wydziale Mechanicznym,na specjalności eksploatacjasiłowni okrętowych. W 2000roku obronił pracę magisterskąi od października tego roku zostałzatrudniony na stanowisku asystentaw WSM w Szczecinie w InstytucieInżynierii Transportu naWydziale Nawigacyjnym. Od 2004roku jest asystentem w InstytucieNauk Podstawowych Technicznych.Tematyka badawcza koncentrujesię na badaniach związanychz odpornością na erozję kawitacyjnąmateriałów metalowych. Jest autoremi współautorem 20 artykułów.Rada Wydziału Mechanicznegopodjęła uchwałę o nadaniu RobertowiJasionowskiemu tytułu doktoranauk technicznych.Marcin SzczepanekDnia 3 lipca 2008 roku na WydzialeMechanicznym AMw Szczecinie odbyła się obronarozprawy doktorskiej magistra inż.Marcina Szczepanka, pracującegow Zakładzie Maszyn i UrządzeńOkrętowych, na temat Wpływsposobu przygotowania okrętowychodpadów ropopochodnychna emisję związków toksycznychw spalinach kotłów pomocniczych.Promotorem był dr hab. inż.Cezary Behrendt, prof. AM w Szczecinie.Na recenzentów wybrani zostali:prof. dr hab. inż. AndrzejBalcerski z Politechniki Gdańskiejoraz prof. dr hab. inż. Oleh Klyusz Akademii Morskiej w Szczecinie.Marcin Szczepanek urodził się1 czerwca 1971 roku w Kielcach.Tam ukończył szkołę podstawową,natomiast do Technikum ŻeglugiŚródlądowej uczęszczał w Kędzierzynie-Koźlu.W 1991 roku zdał egzaminmaturalny i rozpoczął studiana Politechnice Szczecińskiej naWydziale Techniki Morskiej. Studiaukończył w 1996 roku ze specjalnościąsiłownie i systemy zabezpieczeńokrętów i obiektów oceanotechnicznych.Pracę zawodową podjął w 1996roku w Wyższej Szkole Morskiejw Szczecinie w Instytucie TechnicznejEksploatacji Siłowni Okrętowychna stanowisku asystenta.W tym czasie podnosi też kwalifikacjezawodowe, uzyskując stopieńoficera wachtowego.Zainteresowania naukowe dotycząsposobów zagospodarowaniaodpadów ropopochodnych pochodzącychz eksploatacji siłowniokrętowych, sposobu ich przygotowywaniado spalania oraz wpływuprzygotowywania odpadów ropopochodnychna redukcję emisjizwiązków toksycznych powstającychpodczas ich spalania.W latach 2007–2008 uczestniczyłw projekcie badawczym AgencjiRozwoju i Modernizacji RolnictwaOpracowywanie wytycznych domodernizacji jednostek rybackichw aspekcie zmniejszenia nakładówenergetycznych i oddziaływania naśrodowisko. Jest także autoremi współautorem 20 publikacji orazwspółautorem instrukcji do ćwiczeńlaboratoryjnych.Rada Wydziału Mechanicznegopodjęła uchwałę o nadaniu MarcinowiSzczepankowi tytułu doktoranauk technicznych.12 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Maciej Gucma26 listopada2008 rokuna Wydziale TransportuPolitechnikiWarszawskiej odbyłasię obrona rozprawydoktorskiej magistra inż.Macieja Gucmy na temat Metodadoboru informacji nawigacyjnejw pilotowych systemach wspomaganiadecyzji.Promotorem był dr hab. inż.Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMw Szczecinie. Na recenzentów wybrano:prof. dr. hab. inż. GerardaKrawczyka i dr. hab. inż. AdamaWeintrita, prof. AM w Gdyni.Maciej Gucma urodził się 26czerwca 1979 roku w Szczecinie,gdzie ukończył Liceum TowarzystwaKrzewienia Wiedzy o Morzu,a w 2003 roku studia w WyższejSzkole Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym,uzyskując tytuł magistrainżyniera. Od czerwca 2003 r. jestpracownikiem w Instytucie InżynieriiRuchu Morskiego, zatrudnionyna stanowisku asystenta w ZakładzieUrządzeń Nawigacyjnych.Jego aktywność zawodowaskupia się na pracach naukowo-badawczychprowadzonych w IRM,które związane są z badaniami nadinżynierią ruchu morskiego orazz pracą dydaktyczną dotyczącązajęć z zakresu urządzeń nawigacyjnych,map elektronicznych i pokrewnych,a także opracowaniemi utworzeniem laboratorium MorskichUrządzeń Inercyjnych. Ponadtoposiada morskie uprawnieniastarszego oficera na statkachhandlowych, typu ro-ro, tankowcach,gazowcach LNG.Jest członkiem Polskiego TowarzystwaBezpieczeństwa i Niezawodności,Polskiego ForumNawigacyjnego oraz PolskiegoStowarzyszenia Racjonalistów. Dorobeknaukowy obejmuje 18 oryginalnychprac twórczych, 2 wydawnictwamonograficzne (UrządzeniaNawigacji Technicznej i PodstawyMorskiej Nawigacji Inercyjnej)oraz udział w 28 pracachnaukowo-badawczych i 13 projektach/grantachw randze wykonawcy.Rada Wydziału Transportu PWpodjęła uchwałę o nadaniu MaciejowiGucmie tytułu doktora nauktechnicznych w dziedzinie transportu.Grzegorz NiecewiczDnia 2 grudnia2008 rokuw Sali Senatu AMw Szczecinie odbyłasię obronarozprawy doktorskiejmagistra inż.Grzegorza Nicewicza. Tematembyła Identyfikacja obciążeń systemuelektroenergetycznego siłowniokrętowych w warunkach eksploatacyjnych.Została napisana pod kierunkiemdr. hab. inż. ZbigniewaMatuszaka, prof. AM w Szczecinie.Recenzentami byli: prof. dr hab. inż.Jerzy Girtler z Politechniki Gdańskiejoraz dr hab. inż. Cezary Behrendt,prof. AM w Szczecinie.Grzegorz Nicewicz urodził się 5września 1975 roku w Łomży. Tamukończył szkołę podstawową i liceumogólnokształcące. W 1994roku podjął studia na Wydziale MechanicznymWSM w Szczecinie naspecjalności eksploatacja siłowniokrętowych. Był bardzo dobrymstudentem, otrzymywał stypendianaukowe, a na piątym roku studiów– stypendium Ministerstwa Transportui Gospodarki Morskiej. Poukończeniu studiów rozpocząłpracę na statkach, na którychpływał do uzyskania dyplomu drugiegooficera mechanika. Od 2000roku jest zatrudniony w ZakładzieMechaniki Technicznej i RysunkuWSM w Szczecinie, gdzie prowadzizajęcia z mechaniki, wytrzymałościmateriałów i grafiki inżynierskiej.Jego zainteresowania naukowekoncentrują się wokół zagadnieńzwiązanych z szeroko pojętą eksploatacjąokrętowych systemówenergetyczno-napędowych (szczególniez systemami elektroenergetycznymi)oraz zwalczaniem drgańi hałasu. Jest autorem 8 i współautorem29 artykułów naukowych,które zostały opublikowane w krajowychi zagranicznych materiałachkonferencyjnych orazczasopismach naukowych. Jesttakże współautorem podręcznikado ćwiczeń laboratoryjnych natemat zwalczania drgań i hałasu.W latach 2007–2008 był wykonawcąprojektu badawczego Identyfikacjaobciążeń systemu elektroenergetycznegosiłowni okrętowychw warunkach eksploatacyjnych.Rada Wydziału Mechanicznegopodjęła uchwałę o nadaniu GrzegorzowiNicewiczowi tytułu doktoranauk technicznych.nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie13


Jakub MontewkaDnia 10 grudnia2008 rokuna Wydziale NawigacyjnymAMw Szczecinie odbyłasię obronarozprawy doktorskiejmagistra inż.Jakuba Montewki, asystentaZakładu Urządzeń Nawigacyjnych.Praca pt. Określenie bezpiecznegoakwenu manewrowego statku przyzastosowaniu badań rzeczywistych– weryfikacja metod symulacyjnychoraz analitycznych napisana zostałapod kierunkiem prof. dr. hab.inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy. Recenzentamibyli: prof. dr hab. inż.Józef Sanecki z Wojskowej AkademiiTechnicznej w Warszawie orazdr hab. inż. Cezary Szpecht, prof.AMW z Akademii Marynarki Wojennejw Gdyni.Jakub Montewka urodził się29 maja 1978 r. W 1996 roku zostałstudentem Wyższej SzkołyMorskiej w Szczecinie. Studiaukończył w 2001 r., uzyskująctytuł magistra inżyniera nawigatoramorskiego.Początkowo zatrudniony byłw WSM jako asystent stażysta,potem asystent naukowo-dydaktycznyw Instytucie InżynieriiRuchu Morskiego. W latach 2003–2004 ukończył studia podyplomowena Uniwersytecie MariiCurie-Skłodowskiej w Lublinie nakierunku zarządzanie projektamieuropejskimi i prawo UE.Jego dorobek naukowy to8 artykułów, opublikowanychw materiałach konferencyjnych,czasopismach oraz Zeszytach NaukowychAkademii Morskiejw Szczecinie.Rada Wydziału Nawigacyjnegopodjęła uchwałę o nadaniu JakubowiMontewce stopnia doktoranauk technicznych w dziedziniegeodezji i kartografii.Arkadiusz Tomczak10 grudnia2008 rokuna Wydziale NawigacyjnymAkademiiMorskiejw Szczecinie odbyłasię dyskusjanad rozprawą magistrainż. Arkadiusza Tomczakapt. Wielokryterialna ocena położeniastatku w zintegrowanych systemachnawigacyjnych.Promotorem był prof. dr hab.inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, arecenzentami: prof. dr hab. inż.Józef Lisowski z Akademii Mary-NAGRODA MINISTRA INFRASTRUKTURYPanu dr. inż. Piotrowi Majznerowi z ZakładuŁączności i Cybernetyki Morskiej INMgratulujemy!narki Wojennej w Gdyni oraz drhab. inż. Wiesław Galor, prof. AMw Szczecinie.Arkadiusz Tomczak urodził się7 marca 1975 roku. W latach 1990–1996 uczęszczał do Technikum RybołówstwaMorskiego w Kołobrzegu.Studia rozpoczął w 1996 roku w WSMw Szczecinie na Wydziale Nawigacyjnym,które ukończył w 2001 roku,uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatoramorskiego. Początkowo jakoasystent stażysta, potem asystent zatrudnionyzostał w Instytucie InżynieriiRuchu Morskiego.Jest autorem i współautoremartykułów, które zamieszczone zostaływ materiałach konferencji krajowychi międzynarodowych orazw Zeszytach Naukowych AM.Rada Wydziału NawigacyjnegoAkademii Morskiej w Szczecinie nadałaArkadiuszowi Tomczakowi stopieńnaukowy doktora nauktechnicznych w dziedzinie geodezjii kartografii.14 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009AM w Szczecinie nastąpiło uroczyste wręczenie pracownikom uczelniodznaczeń państwowych i resortowychPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejna wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejodznaczenie otrzymali:Medal Komisji Edukacji Narodowejdr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMdr hab. Zenon Zwierzewicz, prof. AMdr inż. Jarosław Chmieldr inż. Teresa Kurowskadr inż. Krzysztof Nozdrzykowskimgr inż. Zygmunt RaunmiagiZłoty Medal za Długoletnią Służbędr inż. Andrzej Kozłowskimgr inż. Ryszard Bobermgr Alojzy Gołąbmgr Elżbieta Plucińskamgr Jacek Roenigmgr Zbigniew TamilinJan FrydrychSrebrny Medal za Długoletnią Służbęmgr inż. Andrzej Durajczykdr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMOdznaka „Zasłużony Pracownik Morza”mgr Barbara Dynowskamgr inż. Piotr Czarneckiinż. Zbigniew Marzecinż. Czesław WiznerowiczZacheusz Jerzy PieszakSerdecznie gratulujemy odznaczeń i życzymy dalszych sukcesów!nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie15


Opotrzebie i celowości nadaniaimienia kpt. Konstantego Maciejewiczanaszej akademii dyskutowałosię w szczecińskimśrodowisku „Ludzi Morza” oddawna.Najliczniejszą grupę wspierajacątę inicjatywę stanowi starszageneracja wychowanków sławnego„Macaja”, skupionaw Klubie Kapitanów Żeglugi Wielkiej,pod dowództwem kpt. ż.w.Wiktora Czappa.Projekt nadania tego imieniapopiera również liczna grupa żeglarzyszczecińskich – między innymiz Jacht Klubu AZS, do którejmiał zaszczyt należeć autor –współpracująca i spotykająca sięze sławnym „Kapitanem Kapitanów”.Tę cenną inicjatywę popieratakże środowisko morskie, naukowei kulturalne Szczecina, skupionew Komitecie Społecznym„Żeglarski Szczecin”.Kapitan Konstanty Maciejewiczjest postacią niezwykłą, stanowiącąważny fundamentpolskich tradycji żeglugowychi morskiego Szczecina. To jedenz najsłynniejszych kapitanóww historii polskiej żeglugi. Był on„Kapitanem Kapitanów”, świetnymżeglarzem, komendantemżaglowców „Lwów” i „Dar Pomorza”,jednym z twórców polskiegoszkolnictwa morskiego. Jakoczłowiek niezłomny, mimorządów komunistów, i życia w nowych,powojennych realiach, pozostałwierny swoim zasadomoraz pamięci wolnej i niepodległejRzeczypospolitej. Dokońca swoich dni pracował dlamorza, kontaktował się z młodzieżążeglarską i szkół morskich,Konstanty Maciejewiczprzekazując swoją wiedzę orazdoświadczenie następnym pokoleniom.Już za życia był legendą i jednocześniesymbolem ciągłości naszegotrwania nad morzem odpoczątków uzyskania niepodległościaż do przejęcia ujściaOdry i Szczecina. Wśród miłośnikówmorza i żeglugi morskiejw całej Polsce znany jest jakosłynny „Macaj – pierwszy” w opowiadaniachZnaczy kapitan KarolaOlgierda Borchardta.O jego popularności wśródspołeczeństwa Szczecina i wielkimszacunku, jakim się nadal cieszy,świadczą zajęte lokaty (6 i 3miejsce) w plebiscytach na „Pomorzanina1000-lecia” i „PomorzaninaNaszych Czasów” (GazetyWyborczej i Głosu Szczecińskiegow 2000 roku).Jest jedynym szczecinianinem,który ma swoją tablicę w ogólnopolskiejgalerii „Zasłużonych LudziMorza” w Rewie koło Gdyni, gdziezostał uhonorowany obok takichpostaci, jak gen. Józef Halleri Karol Olgierd Borchardt.Niezwykłą postać i dokonaniakapitana Konstantego Maciejewiczacharakteryzują przytoczonefragmenty życiorysu.Urodził się 11 listopada 1890roku w Niemirowie na Podolu.Skończył Korpus Kadetóww Połtawie w roku 1908, a następnieuczył się w słynnym MorskimKorpusie w Petersburgu,uzyskując w 1911 roku stopieńoficerski. Jako oficer służyłna wielu rosyjskich okrętach naBałtyku, w tym na okrętach podwodnych,gdzie zasłynął uratowaniemczęści załogi po zatonięciuokrętu. W 1921 roku wrócił doPolski i rozpoczął pracę jakowykładowca w Szkole Morskiejw Tczewie. W latach 1930–1938był dowódcą statku szkolnego„Lwów” i słynnym komendantem„Daru Pomorza”. To kapitan Maciejewiczdowodził tym żaglowcempodczas pierwszego rejsudookoła świata (1934–1935).Sprawił, że wówczas po razpierwszy polska bandera pojawiłasię na morzach i oceanach.W 1938 roku został kierownikiemkursów szkoleniowych dla marynarzyi rybaków dalekomorskich.W 1939 roku mianowany inspektoremi zastępcą dyrektora PaństwowejSzkoły Morskiej w Gdyni.Zatrzymany przez Niemcóww 1939 r. wraz z innymi profesoramiPSM i skierowany do przymusowychprac polowych,16 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


a następnie do budowy obozuw Stutthofie.Po II wojnie światowej byłtwórcą polskiego szkolnictwa morskiego.Organizował i kierowałPaństwową Szkołą Morskąw Gdyni (1945–1947). W 1947 r.został przeniesiony do Szczecina,gdzie tworzył i kierował PaństwowąSzkołą Morską (1947–1953). Stał się twórcą szkolnictwamorskiego na Pomorzu Zachodnim,które podkreśla polskośćSzczecina. Jego działalność wspomagałaożywienie naszego portui miasta. W czasach prześladowaństalinowskich, w roku 1953, kapitanK. Maciejewicz był zmuszonydo odejścia ze szkolnictwa morskiego.Przyjął dowództwo statkuszkolnego „Zew Morza”, na którymorganizował rejsy po MorzuBałtyckim (1953–1955). Jednocześniepracował w Polskim RejestrzeStatków, przewodniczyłKomisjom Egzaminacyjnym w PaństwowejSzkole Morskiej i brałudział jako ekspert w działalnościIzby Morskiej. Szkolnictwu morskiemubył wierny do końca życia.Kapitan Maciejewicz odszedł nawieczną wachtę 25 października1972 roku. Spoczywa w AleiZasłużonych na szczecińskimCmentarzu Centralnym.Maszt ze statku m/s K. MaciejewiczFOT. MARTA BARANOWSKAW 2010 roku przypada 65rocznica polskiego żeglarstwaw Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.Z tej okazji przygotowywanesą uroczystości jubileuszowe.Planuje się utworzeniem.in. Alei Żeglarzy (Ludzi Morza).W ramach obchodów MorskiegoSzczecina (2009–2010) proponowanajest również uroczystość nadaniaimienia Akademii Morskiej.Nadanie imienia kapitana KonstantegoMaciejewicza naszejuczelni podniesie jej prestiż, a studencibędą mieli ponadczasową,godną szacunku i do naśladowaniapostać. W dziejach polskiej żeglugibył tylko jeden „Kapitan Kapitanów”.Przewidywane w 2009 roku –w setną rocznicę wodowania żaglowca„Prinzess Eitel Friedrich”(8 września 1909), późniejszego„Daru Pomorza”, uroczystościw Gdyni współgrałyby z nadaniemAkademii Morskiej w Szczecinieimienia Konstantego Maciejewicza.Tymi wydarzeniami szczególnieuczcilibyśmy pierwszegokomendanta „Daru Pomorza”, wybitnegowychowawcę wszystkichpolskich nawigatorów.Wychodząc naprzeciw społecznympostulatom i oczekiwaniomcałego środowiska morskiego,naukowego i kulturalnego Szczecina,19 listopada 2008 r. delegacjaKomitetu Społecznego „ŻeglarskiSzczecin” przedstawiła JMRektorowi Akademii Morskiejw Szczecinie prośbę o rozważenienadania uczelni imienia KonstantegoMaciejewicza. JM Rektor poparłinicjatywę, przyrzekł wsparciei pomoc. Można więc rozpocząćdługą drogę wymogów legislacyjnych.Najbliższym zadaniem inicjatorówjest popularyzacja, przedstawieniepostaci i dokonańKonstantego Maciejewicza studentomAkademii Morskiej oraz„morskim” wydziałom szczecińskichuczelni. W tym celu przygotowywanajest wystawa i konferencjapopularnonaukowa, seriaartykułów prasowych, wystąpieńw radiu i telewizji oraz na stronachinternetowych AM. Kolejnym krokiembędzie przekonanie i uzyskaniezgody Senatu AkademiiMorskiej w czasie jego najbliższegowiosennego posiedzeniaw 2009 roku.Dalsze kroki wynikają z wymogów„Prawa o szkolnictwie wyższym”,m.in. o koniecznościkonsultacji społecznych, opiniiRady Głównej Szkolnictwa Wyższego,Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, które musząw sprawie nadania imienia wystąpićz inicjatywą ustawodawcządo Sejmu RP.Wszystkie poczynania władzadministracyjnych i uczelni będąprzedmiotem ciągłego życzliwegozainteresowania i poparcia członkówKomitetu Społecznego z przewodniczącymPiotrem Owczarskimna czele.Jędrzej Poradanr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie17


Odmomentu przystąpieniaPolski do UE regionypo obu stronach Odryprzekształcają się w coraz ściślejpowiązany europejski obszargospodarczy.Coraz więcej małych i średnichprzedsiębiorstw z regionu Berlinai Brandenburgii oraz z Polski Zachodniejrozszerza swoją działalnośćgospodarczą na obszary podrugiej stronie Odry, poszukującjednocześnie adekwatnych informacjioraz partnerów do współpracy.W niemal bezpośrednimsąsiedztwie regionu stołecznegoBerlina leżą coraz bardziej zyskującena znaczeniu aglomeracjeprzemysłowe, takie jak Szczecin,Poznań i Wrocław. Z tego względuważnym celem Senatu Miasta Berlinastało się zintensyfikowaniewspółpracy gospodarczej po obustronach granicy.Sieć EUNOP (EU-Net Oderpartnership)jest wiodącym projektemPartnerstwa Odry, powołanym dożycia w roku 2006 na KonferencjiRegionu Odry przez Zarząd Senatuds. Gospodarki, Technologii i Kobietwspólnie z partnerami z Niemieci z Polski.W ramach projektu EUNOPdziałalność swoją jednoczą unijneinstytucje doradcze o statusie nonprofit (w tym uczelnie wyższe)mieszczące się na terenie Berlinai Brandenburgii (wkrótce Saksonii)oraz czterech województw przygranicznychPolski Zachodniej: dolnośląskiego,lubuskiego, zachodniopomorskiegoi wielkopolskiego.Instytucje te prezentują się podwspólnym adresem internetowym:www.eunop.eu, przedstawiająctam zakresy i kluczowe tematy swojejdziałalności oraz osoby kontaktowew danym regionie. Zintegrowanaz nią internetowa baza danychzawiera informacje o projektachunijnych realizowanychw danym regionie i umożliwia wyszukiwanieprzykładów typu BestPracce oraz potencjalnych partnerówdo projektów unijnych. Ponadtood września 2008 rokuuruchomiono specjalną bazę danychdotyczącą kooperacji, zatemprzedsiębiorstwa i instytucje mogąuzyskać informacje o potencjalnychpartnerach do współpracy gospodarczej.EUNOP pomaga polskim i niemieckimprzedsiębiorstwom, instytucjomnaukowym i organizacjomo profilu gospodarczym w znalezieniuw danym regionie istotnych dlaich działalności kontaktów i informacji.Dając przejrzysty wglądw strukturę i oferty instytucji doradczych,jak również poprzezwłasną działalność, sieć EUNOPwspiera docelowo rozbudowę wzajemnychpowiązań transgranicznychoraz różne formy współpracypo obu stronach Odry.Od początku 2008 r. BerlinPartner GmbH instytucja odpowiedzialnaza projekt – szukaław polskich regionach partnerów,którzy mogliby koordynować pracedotyczące rozwoju sieci w swoichwojewództwach. Po trudnych negocjacjach1 lipca 2008 r. KoordynatoremRegionalnym (RegionalLead Partner) sieci została AkademiaMorska w Szczecinie.Jest to nowy obszar zainteresowańnaszej uczelni. W 2008 r. byliśmyodpowiedzialni m.in. zakoordynowanie działań EUNOPw regionie, propagowanie w danym18 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


egionie działalności EUNOPi wspomaganie Berlin Partner w pozyskiwaniunowych partnerów sieciczy sprawdzanie wpisów dokonywanychprzez przedsiębiorstwaz danego regionu w działającej odwrześnia tego roku bazie danycho kooperacjach i aktywacja wpisów.Dotychczasowe korzyści AkademiiMorskiej z uczestniczeniaw przedsięwzięciu EUNOP:• rzeczywiste włączenie sięw budowanie powiązań biznesowychpomiędzy sektorem małychi średnich przedsiębiorstw a sektoremnaukowym w regionie Odry;• międzynarodowa promocjaAkademii Morskiej w środowiskuprzedsiębiorców, naukowców orazinstytucji otoczenia biznesu;• wzrost presżu uczelni,która dotychczas nie uczestniczyław tego typu inicjatywach.Lobbing AM przyczynił się, żeotwarcie sieci EUNOP w Polscemiało miejsce w Szczecinie. W dniu9 października 2008 r. w siedzibieZSRG-SCP na ul. Kolumba odbyły siępolsko-niemieckie seminaria dotyczącezamówień publicznych orazgiełda kooperacyjna firm polskichi niemieckich. Następnie 10–11października 2008 r. w ramach3 edycji targów PROBIZNES na MiędzynarodowychTargach Szczecińskichdoszło do właściwegootwarcia sieci w Polsce, czemu towarzyszyłoseminarium nt. prowadzeniadziałalności gospodarczejw Berlinie/ Brandenburgii.Obie imprezy były sukcesem,zgromadziły ponad 160 uczestników.Konrad FrontczakW przypadku ciekawych pomysłówna rozwój współpracy w regionieOdry prosimy o kontaktz panem Konradem Frontczakiem(zachodniopomorskie@eunop.eu,tel. +48 091 4809345, Szczecin,ul. Wały Chrobrego 1-2, pokój 101),który koordynuje prace nad EUNOPz ramienia Akademii Morskiej.Wroku 2006 Port w Rostokuzostał uznany przez regionMeklemburgii i Pomorza Przedniegojako specjalnie wydzielonyport badawczy. Głównym celemportu jest testowanie nowych technologiinawigacyjnych (szczególniesatelitarnych, w tym Galileo) poprzezrealizację i umiejscawianietam innowacyjnych projektów naukowychzwiązanych z nawigacjąi bezpieczeństwem żeglugi. Zostałopowołane biuro zajmujące się realizacjąoraz obsługą prowadzonychbadań i projektów.Model finansowania niemieckiejnauki jest silnie zdecentralizowanyi opiera się na funduszachregionalnych, często pochodzącychz Unii Europejskiej, lecz ich dystrybucjanastępuje na szczeblu lokalnym.Taki system zapewniaelastyczność i finansowanie badańw dziedzinach naprawdę znaczącychdla regionów. Landy dostrzegająkonieczność finansowaniaprojektów wdrożeniowychryzykownych opartych na nowoczesnychtechnologiach, bowiedzą, jakie korzyści mogą oneprzynieść w tworzeniu, chociażbytak ważnych z punktu widzeniagospodarczego, miejsc pracy. Naszpolski scentralizowany w głównejmierze system dystrybucji dotacjiunijnych jest często dla małychspecjalistycznych ośrodków naukowych,takich jak Akademia Morskaw Szczecinie niesprawiedliwy, bojaką konkurencją z punktu widzeniachociażby wskaźników realizacjimoże być projekt z branżymorskiej w stosunku do innychdużych projektów dotyczących bardziej„ważnych” gałęzi gospodarki.nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie19


The project Research Port Rostock(Forschungshafen Rostock)was launched in 2006 on the inia-ve of the federal state of Mecklenburg-WesternPomerania. It isthe objecve to set up and operatea test environment to develop marimeapplicaons for Galileo andto test prototype applicaons in theport area of Rostock. The Free Stateof Bavaria, the Federal State ofLower Saxony and the Federal Stateof Mecklenburg-Western Pomeraniaintend to cooperate in the development,setup and ulizaon ofthe European satellite navigaonsystem Galileo. Within the network,the issue of Marime Applicaonsis managed by the Federal State ofMecklenburg-Western Pomerania.In close cooperaon with regionalbusiness companies, university andnon-university research instu-ons, an infrastructure will be establishedthat is unique in Europe,enabling already now both researchersand companies to developand test services, products and conceptsin the field of marime navigaon.As a result, marketable andfunconing products can be offeredto a broad variety of user profiles bythe start of the satellite navigaonsystem Galileo.Currently four following projectsare conducted in ResearchPort Rostock:1. ALEGRO – Development ofa local marime supplement systemto support high precision Galileoapplicaons and services in theResearch Port Rostock.2. SEA GATE – Galileo test bedfor marime applicaons.3. InnoMAG – Innovave marimeapplicaons of Galileo.4. GAMMA – Galileo AugmentedMoon in Marime Applica-on.BalcFuture trade fair and specialworkshop organized by ResearchPort in Rostock.The cooperaon between Mari-me University of Szczecin and ResearchPort together with DLR(Germany Aerospace Centre, Instuteof Communicaons and Navigaon)started one year ago. Theaim is to apply together to EU frameworkproject in the future. Tworesearchers (Lucjan Gucma and MaciejGucma) from Marime Universityof Szczecin took part inBalcFuture trade fair on the 18thof November part of which was aspecial workshop: "Research PortRostock – Tesng Ground for theDevelopment of Marime GNSSbasedOperaons" held by the ini-ave "Research Port Rostock". Theworkshop was chaired by Dr. Me(Spokesman of the Research Port).The most important contribuonsof the workshop were:1. “Safe and economical efficientmarime shipping – Tasks andObjecves” presented by Prof. Dr.Knud Benedict (University of Wismar).2. “Satellite-based posioningfor marime navigaon” presentedby Prof. Dr. Christoph Guenther(DLR, Instute for Communicaonsund Navigaon).3. “SEAGATE - the operaonalmarime Galileo tested in Europe”presented by Holm Dietz (RostockSystem-Technik GmbH).4. “Modular track planning algorithmsfor precise track guidancein narrow estuaries” presented byProf. Dr. Bernhard Lampe (Universityof Rostock).5. “Local augmentaon systemsfor precise and reliable GNSSbasedposioning in port areas”presented by Dr. Evelin Engler (DLR,Instute of Communicaons andNavigaon).Lucjan GucmaFOTO: HERO/NORDLICHT20 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Delegacja polska na NAV’54Wdniach 30 czerwca –4 lipca 2008 r. odbyła sięw Londynie 54 sesja Podkomitetuds. Bezpieczeństwa Żeglugi(NAV – Safety of Navigation)Międzynarodowej OrganizacjiMorskiej (IMO).Delegacja polska powołanaprzez Ministerstwo Infrastrukturyw składzie: Bogdan Rojek (UrządMorski w Gdyni, Z-ca Dyrektorads. Inspekcji Morskiej przewodniczącydelegacji), Andrzej Kossowski(Stały Przedstawiciel RPprzy IMO – zastępca przewodniczącegodelegacji), Anna Jarosławów(Ministerstwo Infrastruktury,starszy specjalista –członek delegacji), Adam WeintritAkademia Morska w Gdyni, wiceprzewodniczącypolskiej sekcjiNAV – ekspert delegacji), PawełZalewski (Akademia Morskaw Szczecinie, Kierownik CentrumIRM – ekspert delegacji), HenrykNitner (Biuro Hydrograficzne MarynarkiWojennej – ekspert delegacji)wzięła udział w obradachplenarnych oraz w pracach trzechgrup roboczych, które zostały powołanepodczas sesji: WG 1 ds.tras żeglugowych (Bogdan Rojek);WG 2 ds. technicznych (Paweł Zalewski),WG 3 ds. e-Nawigacji(Adam Weintrit).Spotkaniu przewodniczył panK. Polderman z Holandii. W sesjiuczestniczyły delegacje 66 państwczłonkowskich IMO, 2 państw stowarzyszonychw IMO oraz WMO(World Meteorological Organization)jako wyspecjalizowanej agencjiONZ. W charakterze obserwatorówuczestniczyły 23 delegacjeorganizacji międzyrządowych(w tym Komisji Europejskiej) orazorganizacji pozarządowych o charakterzedoradczym.NAV jest jednym z dziewięciupodkomitetów IMO, z którychuzgodnione przez większość delegacjiprojekty okólników – cyrkularzytrafiają do odpowiedniegokomitetu IMO celem ostatecznegozatwierdzenia. W przypadku NAVkomitetem nadrzędnym jest zazwyczajMaritime Safety Committee(MSC).Tematyka 54 sesji NAV1. Trasy żeglugowe, systemymeldunkowe i sprawy z nimizwiązane.2. Opracowanie wytycznychdla IBS (Integrated Bridge System),włącznie z wymaganiami technicznymidla alarmów na mostku.Nowelizacja standardów prowadzićbędzie do modyfikacjikursu modelowego 1.32 „Operationaluse of IBS”.3. Wymagania w zakresie instalowaniaalarmu wachtowegona mostku (BNWAS – Bridge NavigationWatch Alarm System).Obligatoryjne wprowadzenieBNWAS spowoduje nowelizacjęprawidła V/19.2.2.3 konwencjiSOLAS.4. Zagadnienia związane z AIS.Rezolucja Komitetu ds.Ochrony Środowiska MorskiegoMEPC.118(52) wprowadziła poprawkędo aneksu 2 KonwencjiMARPOL, która weszła w życie01/01/2007. Jej konsekwencjąjest zmiana liter klasyfikacyjnychczterech kategorii płynnych ładunkówniebezpiecznych/zanieczyszczającychz A, B, C, D na X, Y, Z, OS– które wprowadza się w danychAIS dotyczących podróży.nr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie21


KalendariumDokończenie ze str. 21Zatwierdzono nową symbolikędla wirtualnego oznakowania nawigacyjnegoAIS oraz dla AIS SART(nadajnik ratunkowy AIS).5. Strategia rozwoju e-Navigation,która jest koncepcją zharmonizowanegozbierania, integracji,wymiany, prezentacji i analizy informacjiżeglugowej na pokładziestatku i lądzie za pomocą środkówelektronicznych w celu poprawybezpieczeństwa na morzui ochrony środowiska morskiegopodczas prowadzenia statkuod nabrzeża do nabrzeża.6. Wymagania w zakresie wyposażeniastatków w ECDIS (ElectronicChart Display andInformation System).Podkomitet przyjął ostatecznąpropozycję szczegółowych zapisówpoprawek do prawidła V/19SOLAS.7. Wytyczne w zakresie jednolitychograniczeń eksploatacyjnychdla jednostek szybkich (HSC).W związku ze zgłoszeniamiprzypadków załadowywania statkówpowyżej granicznej linii widzialnościprzyjętej w prawidleV/22 SOLAS zaproponowano dlastatków ładujących ładunek napokładzie przed nadbudówką,obowiązek weryfikacji tej widzialnościza pomocą odpowiedniegokomputerowego programu ładunkowegolub innych zaaprobowanychmetod. Propozycja tazostanie rozpatrzona na NAV’55.Paweł Zalewski11.01.2009 r. w Kościele Garnizonowym pw. św. Wojciechaw Szczecinie wysłuchać można było kolęd z udziałem chórów województwazachodniopomorskiego zrzeszonych w PZCHiO, także ChóruAkademii Morskiej.10.01.2009 r. w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskichw Szczecinie wystąpiły z koncertem chóry, m.in. Chór Akademii Morskiejw Szczecinie pod dyrekcją pani Sylwii Fabiańczyk-Makuch, ChórKameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcjąprof. Krzysztofa Szydzisza oraz Kameralna Orkiestra „Akademia”pod dyrekcją Bohdana Boguszewskiego.17.12.2008 r. na spotkanie wigilijno-noworoczne wszystkich pracownikównaszej uczelni zaprosił JM Rektor Akademii Morskiejw Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma.14.12.2008 r. dzieci i ich rodzice bawili się na imprezie choinkowejw Domu Kultury Słowianin.2-4.12.2008 r. przeprowadzona została w Szczecinie V edycja Wampiriady,ogólnopolskiej studenckiej akcji honorowego krwiodawstwarealizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracyz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz instytucjiwspierających.2.12.2008 r. naszą uczelnię odwiedziła delegacja Bałtyckiej PaństwowejAkademii Floty Rybackiej z Kaliningradu z prof. AleksandremWaliszynem. Podczas spotkania z JM Rektorem AM prof. dr. hab. inż.kpt. ż.w. Stanisławem Gucmą dokonano przeglądu dotychczasowychosiągnięć oraz omówiono perspektywy dalszej współpracy, co zaowocowałopodpisaniem umowy o współpracy pomiędzy akademiami.24.11.2008 r. Biuro Karier AM uruchomiło portal, w którymwszyscy studenci i absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mogąsię zarejestrować i mieć dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyki staży. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.19.11.2008 r. odbyło się spotkanie JM Rektora Akademii Morskiejprof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmy z przedstawicielami środowiskmorskich i żeglarskich Szczecina. W spotkaniu wzięli udział: kpt.ż.w. Wiktor Czapp, prezes Klubu kapitanów żeglugi wielkiej, przedstawicieleKomitetu Społecznego „Żeglarski Szczecin”: Piotr Owczarski, kpt.Janusz Charkiewicz, kpt. Zenon Szostak i kpt. ż.w. Jędrzej Porada. Podczasspotkania reprezentanci środowisk wodnych Szczecina zwrócili siędo władz uczelni o nadanie Akademii Morskiej w Szczecinie imienia kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza. Spotkanie to zapoczątkowało procesprzygotowania uczelni do nadania jej imienia kapitana K. Maciejewicza.22 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Czytelnia Mulmedialna zostałaotwarta w październiku 2005roku. Utworzenie jej stało się faktem,ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanieUE ze środków ZintegrowanegoProgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Jako jej pracownik, po ponad dwuletniejobserwacji mogę stwierdzić, żeokazała się strzałem w dziesiątkę, ułatwiającżycie nie tylko studentom, aletakże pracownikom naszej uczelnii innym chętnym. Zyskaliśmy nie tylkonową agendę, ale i większy rozgłos,gdy wraz z jej początkiem ukazało siękilka informacji o bibliotece w prasie.Prawo do korzystania z CzytelniMulmedialnej ma każdy na podstawiedowodu tożsamości, po wcześniejszymwypełnieniu deklaracji i zapoznaniu sięz naszym regulaminem. Posiadamy 11stanowisk z dostępem do internetu, katalogówbiblioteki, baz oraz stanowiskodo odtwarzania kaset VHS i odsłuchupłyt CD. Pracujemy od poniedziałku dopiątku, od godz. 9.00 do godz. 18.45,a także w soboty zjazdowe od 13.00 do17.00, co powiększa liczbę stałych czytelników.Studenci Akademii Morskiejstanowią aż 95% użytkowników.Wiele osób przychodzących do CzytelniMulmedialnej po raz pierwszymyśli, że jest to grasowa kafejka internetowa.Nic bardziej mylnego. Zagłębiającsię w nasz regulamin, możnaniekiedy mieć wrażenie, że tworzy rygorystycznepodejście do użytkownika.Wyklucza się bowiem korzystanie z czatów,gadu-gadu, gier, ściągania i kopiowanianiedozwolonych plików itp.Czytelnia służy do celów edukacyjnych,a jej pracownicy mogą udzielić pomocyw poruszaniu się po bazach, korzystaniuz płyt CD, wyszukiwaniu informacji,a także pilnują porządku i zasad. Nierazużytkownicy próbowali naruszyć regulamin,instalując gadu-gadu, ściągając filmyi wchodząc na niedozwolone strony. Niesposób każdemu wytłumaczyć, że „tak niewolno”. Zakładamy więc blokady, wprowadzamyograniczenia, a także monitorujemyekrany użytkowników.Nagminne łamanie regulaminumoże skutkować wykluczeniem danejosoby z możliwości korzystaniaz czytelni. Dotąd nic takiego się niezdarzyło i nie chcielibyśmy korzystaćz tego punktu.Po ponad dwuletniej działalności staliużytkownicy zdążyli się przyzwyczaić dopanujących w Czytelni Mulmedialnejzwyczajów i zwykle przychodzą do nas,aby skorzystać z baz do celów edukacyjnych.Bardzo dużym powodzeniem ciesząsię zainstalowane na każdym stanowiskutranslatory językowe: niemiecki, angielskii rosyjski.Dużym uznaniem czytelników ciesząsię bazy, w większości jednostanowiskowei przypisane wyłącznie CzytelniMulmedialnej, tj. IMO VEGA, Prawoochrony środowiska czy też POLBI.Udostępniamy także ćwiczenia dlastudentów I roku z automatyki i elektronikiw wersji elektronicznej. Możnaje skopiować na płytę, wybrane fragmentyzgrać na dyskietkę lub teżprzesłać pocztą elektroniczną. Dotychczasmożna z nich było korzystaćw Czytelni Czasopism, i tylkow wersji papierowej.Ponadto oferujemy czasopismaelektroniczne z wykupionym dostępemi możliwością przeglądania pełnychtekstów, np. PROQUEST lub SCIENCE DI-RECT. Jest to bardzo dogodna forma dlastudentów. Można jednocześnie przeglądaćwszystkie roczniki nie tylkobieżące, ale i archiwalne. Istnieje możliwośćzgrania ich na płytę lub przesłaniawybranych tekstów pocztą elektroniczną.Posiadamy także interaktywną,pełnotekstową bazę książek światowychwydawców z wielu dziedzin technicznychKnovel Library.Oczywiście zgrzeszyłabym mówiąc,że wszyscy tylko i wyłącznie przychodządo nas, stawiając na naukę za pośrednictweminternetu. W czasie przerw czyteż okienka można wpaść do czytelni,skupić się przed trudnym egzaminemczy wykładem, sprawdzić pocztę,albo przejrzeć strony o tematyce rozrywkowej.Nawet gdy wszystkie stanowiskaw Czytelni Mulmedialnej sązajęte, czytelnik zawsze może poczekaći zapoznać się z najnowszymi miesięcznikamiczasopism komputerowych, takichjak: CHIP, LINUX, PC WORLD KOMPU-TER, INTERNET.Dzisiaj z pełną odpowiedzialnościąmogę stwierdzić, że czuję się usatysfakcjonowanapracą w Czytelni Mulmedialnej,która swoje zbiory udostępniaszerokiemu ogółowi.Magdalena UrbaniakFOT. MARTA BARANOWSKAnr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie23


Wilkasy 2008 r.Wdniach 22–25 września2008 roku reprezentacjaAkademii Morskiej w Szczecinieuczestniczyła w MistrzostwachPolski Szkół Wyższych w Żeglarstwiew klasie Omega. Obsadabyła wyjątkowo silna. Na starciestanęły 84 załogi reprezentujące44 uczelnie. Wśród załóg olimpijczycy,kadra narodowa i czołówkaPucharu Polski w różnych klasach.Wiele uczelni wystawiłopo 2, a nawet 5 załóg, nasz AZSwystawił jedną załogę w klasiestandard w składzie: sternik – BartoszPiotrowski, szoty – AdamPiotrowski, balast – Adrian Barbachowski.Na pożyczonej omedzePOL-3942 od Jarka Cieślaka(ubiegłorocznego Mistrza Polski,a tegorocznego Wicemistrza Polski)ostrzyliśmy sobie apetyty napierwszą dziesiątkę w klasie standard.Organizatorzy, jak zwykle,zaskoczyli nas zmianą regulaminu(byliśmy już czwarty raz na tej imprezie),łącząc klasy sporti standard w jedną klasę open.Oczywiście standardy jako łódki100 kg cięższe były w gorszej sytuacjina samym starcie.W poniedziałek od samegorana transportowaliśmy omegęz Częstochowy do Giżycka (560km), by po godz. 18 zameldowaćsię w miejscu regat. Potem wieczorno-nocnaodprawa technicznai szczegółowa kontrola dokumentówzałogi i jachtu (dostajemy 25numer startowy).We wtorek od samego ranaprzygotowania omegi i o 9:00 nawodę. Aż 84 omegi, to bardzodużo jachtów. Sędziowie decydująsię podzielić nas na 2 grupy eliminacyjne,z których 50% przechodzido ścisłego finału, a reszta walczyo miejsca od 43 w górę. My nadrodze losowania trafiamy dogrupy I, mocniejszej (więcej łódekklasy sport). Jednakże warunkisprzyjają, wieje całe 4 st.B i naszaciężka łódka nie traci dużo z powoduswojej wagi. W tym dniu zajmujemyodpowiednio miejsca: 9,6, 5, 7, 3 i kończymy w naszej grupiena ex aequo 6 miejscu, a na 12w całej grupie 84 załóg. Oczywiściebez większego problemu przechodzimydo ścisłego finału. Z dużymoptymizmem czekamy nadzień następny.Środa przywitała nas słabymwiatrem, co nie wróżyło dla naszejłódki, naszej ciężkiej załogi, większychsukcesów, ale nie poddajemysię. O 9:30 pierwsze startywielkiego finału grupy I. Naszeprzewidywania potwierdziły się,w tym dniu zajmujemy odpowiedniomiejsca: 25, 16, 17, 33, 24, 17i cały dzień kończymy na 19 miejscuw grupie 84 jachtów.W czwartek warunki były jeszczegorsze pod względem wiatrowym.Pierwszy bieg z godz. 9:0024 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


WYNIKI - KLASYFIKACJAAkademie indywidualnie4 miejsce - Bartosz PiotrowskiAkademia Morska SzczecinAkademie drużynowo4 miejsce - Bartosz PiotrowskiAkademia Morska SzczecinIndywidualnie19 miejsce - Bartosz PiotrowskiAkademia Morska SzczecinOgólnie - drużynowo21 miejsce - Bartosz PiotrowskiAkademia Morska Szczecinodroczony był do 10:30 z powodubraku wiatru. W tym dniuzajmujemy 23 oraz 15 miejscei utrzymujemy 19 miejsce naMistrzostwach Polski SzkółWyższych w Żeglarstwie w KlasieOmega. Można uznać to za małysukces, ale czujemy pewien niedosyt,gdyż łódkę mieliśmy przygotowanądo walki w klasiestandard, a nie do walki z szybszymiłódkami klasy sport.Smutnym faktem jest to, żew klasyfikacji drużynowej akademiizabrakło nam 6 punktów. Potrzebnabyła druga załoga, któranawet gdyby przypłynęłana 78 miejscu, to i wtedy wywalczylibyśmy2 miejsce w kategoriiakademii.Bartosz PiotrowskiZdjęcia: Barbara AdamekWdniu 6 listopada 2008 rokuodbyła się jesienna rundaAkademickich Mistrzostw Szczecinaw pływaniu, która zostałarozegrana na basenie AkademiiMorskiej. Gościliśmy 4 uczelnie:Pomorską Akademię Medyczną,Politechnikę Szczecińską, AkademięRolniczą oraz Uniwersytet Szczeciński.Zawody przebiegły bez zarzutu,równie dobrze sprawiła się dopingującapubliczność. Rywalizacjabyła bardzo wyrównana, choć nieobyło się bez dyskwalifikacji.Nasze koleżanki z AkademiiMorskiej pokazały na co je staći w klasyfikacji ogólnej zajęły pierwszemiejsce! Chłopcy spisali sięrównie dobrze, zajmując drugiemiejsce. Zabrakło im tylko 2 punktów,by wyprzedzić kolegów z PolitechnikiSzczecińskiej. Gratulujemywszystkim zawodnikom!Norbert MarchewkaKlasyfikacja drużynowa kobiet po rundzie jesiennej1. AKADEMIA MORSKA 128 pkt.2. POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA 86 pkt.3. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA 84 pkt.4. AKADEMIA ROLNICZA 73 pkt.5. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 26 pkt.Klasyfikacja drużynowa mężczyzn po rundzie jesiennejPływanie kobiet AM100 m stylem klasycznym3 msc. Dorota Paluch50 m stylem motylkowym2 msc. Karolina Jahnz3 msc. Agata Skrzypczyk100 m stylem zmiennym2 msc. Marta DziedzicSztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym1 msc. Zajdel, Olszewska, Kamińska, SawaSztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym2 msc. Dziedzic, Paluch, Skrzypczyk, JahnzPływanie mężczyzn AM100 m stylem dowolnym1 msc. Mateusz Wodzicki2 msc. Piotr Olczyński100 m stylem grzbietowym3 msc. Adam Wierzchowiecki50 m stylem motylkowym2 msc. Przemysław Petrykiewicz3 msc. Krzysztof KaczmarekSztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym1 msc. Olczyński, Wierzchowiecki, Wodzicki,PetrykiewiczSztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym3 msc. Żuk, Michalak, Elaubi, Petrykiewicz1. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA 137 pkt.2. AKADEMIA MORSKA 135 pkt.3. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 112 pkt.4. POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA 55 pkt.5. AKADEMIA ROLNICZA 34 pkt.FOT. MARTA BARANOWSKAnr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie25


Dnia 6 listopada 2008 roku nasiłowni Akademii Morskiejw Szczecinie odbyły się zawody„Turniej Jesienny” w trójboju.W trzech konkurencjach zmierzyłosię 16 zawodników, obok członkówsekcji trójboju siłowego w szrankistanęli chłopcy z sekcji wioślarskiej.Zawody przebiegały w przyjaznejatmosferze, zawodnicy nawzajemsobie kibicowali i podrywali dowalki. Wszystkie wyniki zostałyprzeliczone formułą Wilksa, czylipodniesiony ciężar pomnożonoprzez współczynnik odpowiedni dlawagi uczestnika. Każdy z zawodnikówmiał możliwość trzech prób.Wielu zawodników startowałopo raz pierwszy, sprawdzając,ile są w stanie dźwignąć. Pomimosłabej i niezadowalającej kondycjiw bieżącym roku obiecali poćwiczyći wziąć udział w następnych zawodach,czyli już w TurniejuZimowym. „Starzy” członkowie sekcji(mimo niedawnej zmiany trenera,którym w roku akademickim2008 został mgr Wojciech Jaśkiewicz)wyszli z zawodów zadowolenii pełni nadziei na przyszłość.WynikiPrzysiad ze sztangą1. Krzysztof Bielewicz, 105 pkt.,przysiad z 120 kg, sekcja trójbojusiłowego2. Patryk Trocki, 101 pkt., przysiadz 130 kg, sekcja trójboju siłowego3. Grzegorz Kłos, 99 pkt., przysiadz 155 kg, sekcja trójboju siłowegoZajęcia na siłowni są ważnym elementem przygotowań do zawodówWyciskanie ze sztangą1. Karol Jaworski, 85 pkt., 120 kg,sekcja wioślarska2. Grzegorz Kłos, 82 pkt., 127,5 kg,sekcja trójboju siłowego3. Dariusz Oleś, 81 pkt., 120 kg,sekcja trójboju siłowegoTrzecią konkurencją był martwyciąg. Za sprawą studenta ŁukaszaNowickiego przyniósł najwięcejemocji – Łukasz dźwignął 210 kg,zajmując 2 pozycję.Martwy ciąg1. Patryk Trocki, 132 punktów, 170kg, sekcja trójboju siłowego2. Łukasz Nowicki, 128 punktów,210 kg, sekcja trójboju siłowego3. Krzysztof Bielewicz, 122 punkty,140 kg, sekcja trójboju siłowegoKlasyfikacja ogólna1. Grzegorz Kłos 303 pkt.2. Patryk Trocki 291 pkt.3. Karol Jaworski 289 pkt.4. Krzysztof Bielewicz 279 pkt.5. Łukasz Nowicki 277 pkt.6. Dariusz Oleś 271 pkt.7. Łukasz Bednarz 255 pkt.8. Marcin Szymczak 255 pkt.9. Łukasz Karmelita 222 pkt.10. Kamil Tarnowski 217 pkt.11. Iwan Schuster 213 pkt.12. Krzysztof Lisiński 198 pkt.13. Arkadiusz Hrysiukowicz 196 pkt.14. Kamil Lisowski 181 pkt.15. Jan Citka 175 pkt.Norbert MarchewkaFOT. MARTA BARANOWSKA26 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Akademii MorskiejSzczecina8grudnia 2008 roku na SaliSzczecińskiego Domu Sporturozegrano Mistrzostwa Szczecinana ergometrze wioślarskim.W sumie odbyło się 10 biegów:dwa dla szkół podstawowych, nadystansie 500 m, jeden dla VIP-ówna dystansie 200 m, pozostałe nadystansie 1000 m. Wśród rywalizującychzastosowano podział naszkoły podstawowe, gimnazjum(klasy 1–3), reprezentanci AZS-uw kategoriach juniorzy młodsi i juniorzy,bieg VIP-ów „O złote wiosłoKolby”, wyścig zawodników niepełnosprawnychi na zakończeniezmagań rywalizacja studentówuczelni wyższych w kategoriachmężczyźni i kobiety.Zawody odbywały się w przyjaznejatmosferze i przy gorącymdopingu publiczności, a swojąobecnością uświetnili je mistrzowielistopada 2008 roku odbyły25 się Mistrzostwa AkademiiMorskiej na ergometrze wioślarskim.Po raz pierwszy w tym rokuzawody urządzono na holu WydziałuInżynieryjno-EkonomicznegoTransportu. Zmiana miejsca zawodówpozwoliła na zebranie sięrazem zawodników i licznie przybywającychkibiców oraz wysłuchanieuroczystego przemówienia treneraWojciecha Jaśkiewicza, opiekunasekcji wioślarskiej i organizatora zawodów.Wszyscy zawodnicy zmagalisię z dystansem 1000 m, dlawyrównania szans podzieleni zostalina wagę lekką i wagę normalną.W wadze lekkiej kobiet startowałajedna zawodniczka – Anna Machulec,studentka IV roku IRM, którapokonała dystans w czasie 4:20.W wadze normalnej kobietstartowały cztery zawodniczki, zajmująckolejno miejsca:1 . Anna Pawłowska I LiZwEST 3:492 . Joanna Jarosz II MSI 3:523 . Dorota Kurylczyk II MSI 4:014 . Maria Huk I IRM 4:15Anna Pawłowska i Joanna Jaroszzakwalifikowały się do reprezentowaniaszkoły na Mistrzostwach Szczecina,Dorota Kurylczyk (rezerwowa).W wadze lekkiej mężczyzn1. Kamil Tarnowski I TM 3:112. Michał Ziemichód III ZJPiTZ 3:203. Przemysław Malik IV LiZwEST 3:314. Ivan Schuster II PSM 3:335 . Adrian Kulikowski III ZJPiTZ 3:496 . Wojciech Filipczak III ZDPiTZ 3:57W wadze normalnej mężczyzn1. Łukasz Gwiaździński I IRM 3:012. Łukasz Karmelita IV LiZwEST 3:063. Karol Jaworski IV LiZwEST 3:074. Mateusz Dziechciarz IV LiZwEST 3:085. Radosław Kuncewicz I ZJPiTZ 3:106. Michał Bobowski II LiZwEST 3:127. Arkadiusz Pysno II TM 3:148. Emil Głaz I IRM 3:209. Bartosz Żółtański I LiZwEST 3:26W wadze normalnej mężczyznpoza konkurencją startował PawełBorowski, który uzyskał czas 3:03.Na Mistrzostwach Szczecina reprezentowaćnas będą: Łukasz Gwiaździński,Łukasz Karmelita oraz jakozawodnik rezerwowy Karol Jaworski.Zawodnikom gratulujemy, publicznościdziękujemy za przybyciei za doping.olimpijscy, wioślarze w czwórce podwójneji członkowie szczecińskiegoAZS-u – Konrad Wasilewskii Marek Kolbowicz oraz liczne gronotrenerów i działaczy związanych zesportem akademickim.Podczas zawodów miało miejsceuroczyste przekazanie, ufundowanychprzez Marszałka WojewództwaZachodniopomorskiego i PrezydentaMiasta Szczecina, łodzi wioślarskichdla sekcji wioślarskich AZS Szczecini KSI „Start”.Akademia Morska, jak co roku,była jednym z głównych faworytów.Warto zauważyć, że dlawszystkich naszych zawodnikówbył to debiut na tej imprezie. Mimobraku doświadczenia udało się zdobyćmedal i puchar w klasyfikacjiogólnej mężczyzn oraz pobić dwarekordy życiowe. Tylko sekundydzieliły dwójkę naszych zawodnikówod kolejnych medali indywidualnych.Wyniki studentówKobiety4. Anna Pawłowska 03:46,8 AM(rekord życiowy)6. Joanna Jarosz 03:53,6 AMMężczyźni2. Łukasz Gwiaździński 03:01,9 AM4. Łukasz Karmelita 03:05,3 AM(rekord życiowy)Klasyfikacja ogólnaKobiety3. Akademia MorskaMężczyźni1. Akademia Morska2. Akademia Rolnicza3. Uniwersytet SzczecińskiWszystkim zawodnikom gratulujemydojechania do mety, a naszym„marynarzom”, że znówwróciliśmy z tarczą. Potwierdziliśmy,że „Najlepsza jest drużynamarynarzy ze Szczecina”.Norbert Marchewkanr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie27


WRegatach Unity Line organizowanych przezJacht Klub AZS w Szczecinie, Unity Line, AkademięMorską oraz szereg instytucji startuje malowniczagrupa oldmerów. Jachty te, mające conajmniej 30 lat, to pływające żeglarskie antyki.Są sprawne, gdyż opiekują się nimi pasjonaci,wkładający wiele serca i pracy w przygotowanie ichdo żeglowania.Najstarszy startujący jacht to jednocześnie najstarszypływający jacht w Polsce – 102-letni „Nadir”z Jacht Klubu AZS.W tym roku wyjątkowo wystartował w grupie żeglarzysamotnych. Bosman jachtu Mikołaj Mareckiprzygotował go dla samotnej żeglarki z Gdańska MonikiMas, która imprezę tę potraktowała jako częśćprzygotowań do startu w transatlantyckich regatachsamotnych żeglarzy Transat 650.Największym jachtem regat był również oldmer,niemiecki „Wappen von Anklam” z 1953 rokuo długości 18,80 m. Ten drewniany olbrzym z klubuSSC Anklam do dzisiaj znakomicie służy morskiemuwychowaniu młodzieży. A regaty oldmerów pod dowództwemkapitana Ronny Neukircha wygrywa lubjest w ścisłej czołówce.Wystartował i regaty wygrał „Karfi” z kapitanemAndrzejem Wojciechowskim. Jacht ten jest znanyw środowisku żeglarskim z sukcesów, jakie odnosił nanim w latach siedemdziesiątych znakomity szczecińskiregatowiec morski kapitan Jerzy Siudy.„Umbriaga” ze szczecińskiego Jacht Klubu AZSto kolejny jacht z dużą historią i sukcesami, którym dowodzikapitan Jerzy Madeja.„Sonar” z kapitanem Bogusławem Daszkiewiczemto ciekawostka techniczna, jeden z niewielu stalei często pływających po morzu jachtów betonowych.Wybudowany w 1975 roku z betonu, stosowanegowskutek stałego braku materiałów szkutniczychw tamtych latach.„Pascal” to wspaniały dwumasztowiec, zapewnejego kapitan Alfred Bieskiewicz, pływając na nim,widzi się na odległych morzach. Doskonale się nadajedo takich rejsów.Jednym ze stałych uczestników Regat Unity Line,od ich początku w 2001 roku, jest „Hajduk”. W tymroku wystartował pod dowództwem młodego wiekiemżeglarza kapitana Marka Lisowskiego.Po raz pierwszy wystartowały w regatach UnityLine „Truxa” z kapitanem Sławomirem Turniakiemoraz „Amanda” z kapitanem Jackiem Rdesińskim.Należy spodziewać się, że w roku 2009 pojawią siękolejne oldmery.Oldmery można także co roku oglądać na WałachChrobrego w trakcie Zlotu Oldmerów oraz na zakończeniuRegat Epiphanes Trophy. Wiele informacjio nich zamieszczono na stronach internetowych:www.classicboats.pl, www.regatyunityline.pl orazwww.zagle.com.pl.Piotr Stelmarczyk JK AZSFOT.: JACEK SOROKA28 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Nadchodzi zima. Gdy ujemnetemperatury utrzymają się wystarczającodługo, tory wodne i basenyportowe pokryje warstwa lodu.Od jej grubości zależy to, jakim statkombędzie wolno nawigować naokreślonym akwenie. Zlodzenieutrudni manewrowanie, a statki będąmusiały poruszać się w konwojachprowadzonych przez najsilniejszą jednostkę.W takich sytuacjach do akcjiwkraczają lodołamacze. To statkio dużej mocy maszyn i odpowiedniejkonstrukcji kadłuba, które służą dołamania pokrywy lodowej. Najczęściejw tej roli występują portowe holowniki,lecz w bardzo ekstremalnychwarunkach potrzeba już wyspecjalizowanychjednostek. Przykłademmoże być flota fińskich lodołamaczy,utrzymywanych z budżetu państwa,dbająca, aby zimą nie zamierała żeglugana północnych krańcach Bałtyku.Zanim kapitanom i pilotom przyjdziesprostać wyzwaniom nawigacyjnymw nadchodzącej zimie, przypomnęmanewry z udziałem szczecińskichholowników w roli lodołamaczy,jakie miałem okazję zaobserwowaćniespełna dwa lata temu.W sobotę, 28 stycznia 2006 roku,temperatura spadła do -10°C. Na stronieinternetowej Stacji Pilotowejw Szczecinie podano, że po południuz portu w Policach będzie wychodzićmasowiec African Zebra. Uzbrojonyw aparat fotograficzny i UKF-kę wyruszyłemnad Odrę w pobliże nieczynnegojuż Punktu ObserwacyjnegoPolice. Gdy dojechałem na miejsce,holowniki Amon, Arion i Cyklop, idąceze Szczecina, zbliżały się już do polickiegoportu. Zanim dało się słyszećcharakterystyczny pomruk ich silników,ciszę przerwał coraz głośniejszyhuk łamanego lodu. Cyklop jakopierwszy minął z impetem południowycypel Długiego Ostrowui nie zwalniając, przebijał się w kierunkuportu przez dwudziestocentymetrowejgrubości lód. Holownik tenzostał zbudowany 42 lata temu w duńskiejstoczni Svendborg. Ma interesującąkonstrukcję dziobu: jest on nietylko wytrzymały, ale pozwala równieżwytworzyć wysoką falę, która przemieszczasię pod pokrywą lodu i łamiego od spodu. Za Cyklopem podążałypozostałe holowniki. Trzymały sięnieco z boku jego toru i poszerzałyrynnę. Na efekty ich pracy nie trzebabyło długo czekać. Po kwadransie,podczas którego jednostki wykonałyna przemian kilka rund przez Kanał Policki,na rzece unosiła się pokruszonakra, a pęknięcia na lodzie wywołanefalami były widoczne nawet przysamym brzegu Odry. Nie czekając, ażkanał portowy zamarznie i stanie sięznów jednolitą masą lodu, holownikiruszyły w kierunku nabrzeża, przy którymAfrican Zebra szykował się już dowyjścia. Przez UKF-kę na kanale 8słychać było pilota, który rozdzielał zadania:„Cyklop na czele zespołu łamielód, Amon na dziobie bierze podwójnyhol podany ze statku, Arion zostaje narufie do pomocy”.Przed godziną 17.00 statek zgłosiłdo Szczecin Traffic odcumowaniei w asyście holowników majestatycznieruszył w kierunku obrotnicy. Mijająccypel Długiego Ostrowu, African Zebrazaczął wykonywać zwrot w lewo. Amonpilnował, by dziób statku ustawił się nawłaściwym kursie. Ruch kadłuba byłw naturalny sposób łagodzony przezspiętrzony przy brzegu lód. Arion niemusiał interweniować, gdyż statkowinie groziło ryzykowne zbliżenie się rufądo brzegu, i szedł powoli za zespołemholowniczym. Po obrocie African Zebrabezpiecznie ruszył w kierunku nabieżnikaKrępa. Amon na komendę pilotarzucił hol dziobowy. Manewrydobiegły końca tuż przed zapadnięciemzmierzchu. Gdy statek nabierał prędkości,a jego sylwetka niknęła za wyspą,holowniki zwartą grupą ruszyływ drogę powrotną do Szczecina.Paweł BanyśFOT.: PAWEŁ BANYŚnr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie29


SprostowanieW poprzednim numerze AAM nr 3(59) 2008 ukazał się artykuł Jędrzeja Poradypt. Piractwo na morzach i oceanach.Rozbój morski zagrożeniem dla żeglugi.Otrzymaliśmy na ten temat list od rzecznikaprasowego Komendanta MOSGw Gdańsku kmdr. por. dr. Grzegorza Goryńskiego,który zamieszczamy poniżejoraz odpowiedź Autora. Wszystkich czytelnikówza wynikłe nieścisłości przepraszamy.Redakcja✎ W AAM - dwumiesięczniku AkademiiMorskiej w Szczecinie nr 3(59) 2008ukazał się artykuł pióra Jędrzeja Porady Piractwona morzach i oceanach. Rozbójmorski zagrożeniem dla żeglugi, s. 18 − 20.Zawarte w nim (w podtytule Piractwo napolskich wodach terytorialnych) informacjenie są prawdziwe:Nie jest prawdą, że „od roku 2002coraz częściej zdarzają się napaści piratówna łodziach motorowych w pobliżu Heluw celu okradania jachtów”; nie jest prawdą,że „szczególnie złą sławę wśród rybakówi żeglarzy mają akweny Zalewu Wiślanego,gdzie od kilku lat grasują morskie gangi,składające się w większości z byłych marynarzyradzieckiej Floty Bałtyckiej, operującychna złomowanych łodziachpatrolowych, wojskowych pontonachi małych kutrach rybackich, rabujących nabrzeżnewsie, przystanie jachtowe i rybackiepo stronie rosyjskiej i polskiej”; nie jestprawdą, że „polscy piraci napadająw portach jachtowych i rybackich w KrynicyMorskiej, Fromborku i Nowej Pasłęcena łodzie rybackie, jachty, kempingi, jakrównież na jachty na Zatoce Gdańskiej, ZatocePuckiej i na Zalewie Szczecińskim”;nie jest prawdą, że „polscy i rosyjscy piracipływają tuż przy brzegu, przez co są trudnowykrywalni przez radary i często bezkarniwobec braku odpowiednich łodzi płytkowodnychpolskiej Straży Granicznej”.Autor pisząc ten artykuł, który jakmniemam służyć ma także wiedzy studentówAkademii Morskiej w Szczecinie, treścio piractwie na polskich wodach terytorialnych,oparł się bezkrytycznie tylko na artykuletygodnika „Wprost” z 25 maja 2003 r.Nie podjął się jednak trudu i nie zweryfikował(a jako autor był do tego zobligowany)tych „rewelacji” chociażby w Morskim OddzialeStraży Granicznej czy Policji, tj.w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.Nie skorzystał, jak widać, takżez informacji dostępnych na stronie internetowejMorskiego Oddziału Straży Granicznej.Napadów gangów morskich na statkirybackie czy sportowo-żeglarskie pływającepo polskim morzu terytorialnym imorskich wodach wewnętrznych, o którychpisze Jędrzej Porada, nie było.Autorzy „Wprost” nie byli w staniepodać chociażby jednego udokumentowanegotakiego przypadku. Aktów piractwai napadów nie potwierdziła powołanaw połowie 2003 r. przez KomendantaGłównego Straży Granicznej specjalna komisja,która miała wyjaśnić, czy opisaneprzez tygodnik „Wprost” zdarzenie miałymiejsce. Podobne działania wyjaśniająceprowadziła także Policja, która na takiezdarzenia także nie natrafiła. Do dziś jakichkolwiekzgłoszeń lub informacji na tentemat od rybaków, żeglarzy czy mieszkańcównie było.Ochrona polskiej granicy na morzui lądzie była także obiektem wielokrotnychmisji sprawdzających przez ekspertów UniiEuropejskiej przed wstąpieniem Polskido Unii Europejskiej i przystąpieniem naszegokraju do Układu z Schengen. DziałalnościPolskiej Straży Granicznej eksperciprzyznali najwyższe noty.Podawanie nieprawdziwych informacji,które stawiają w złym świetle służby odpowiadająceza bezpieczeństwo na polskichobszarach morskich i w strefie przygranicznej,wprowadza nie tylko w błąd opinię publiczną,a także negatywnie wpływa na rozwójturystyki w tym regionie Polski.O aktualne wyposażenie MorskiegoOddziału Straży Granicznej do ochrony granicyJędrzej Porada niestety nas nie zapytał.A szkoda, gdyż obraz wyposażenia i działańMOSG, jaki przedstawił w tym artykule,daleki jest od rzeczywistości. W ostatnichlatach m. in. powstał nowoczesny zintegrowanysystem radarowy nadzoru polskichobszarów morskich. Zakupiono dwa poduszkowce,dwa statki powietrzne (samolotpatrolowy M28 „Skytruck” i śmigłowiec„Anakonda”, wyposażone w nowoczesnąaparaturę obserwacyjną), cztery nowoczesnejednostki pływające do zadań interwencyjno-pościgowych.Pozwalają one naprofesjonalny sposób prowadzić obserwację,nadzór i interwencje na wszystkich akwenachoddanych polskiej jurysdykcji.Na podstawie art. 31, w związku z art.12, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5,poz. 24) proszę o zamieszczenie w AAM niniejszegosprostowania do artykułu JędrzejaPorady pt. Piractwo na morzach i oceanach.Rozbój morski zagrożeniem dla żeglugi.Z poważaniemKmdr por. dr Grzegorz GoryńskiGdańsk, 21 sierpnia 2008 r.■W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21sierpnia 2008 r. w sprawie mojego artykułunt. Piractwo na morzach i oceanach. Rozbójmorski zagrożeniem dla żeglugi, uprzejmieproszę przyjąć moje przeproszenie i ubolewanieza niezamierzone błędy: treść może sugerować,że opisane wydarzenia rozboju napolskich wodach terytorialnych mogły miećmiejsce w ostatnich latach; w przypisach niezamieszczono pełnego źródła moich informacjizaczerpniętych z tygodnika „Wprost”nr 1069 z 25 maja 2003 r. z artykułu reportażowegopanów Piotra Kudzia i GrzegorzaPawelczyka pt. Czarna bandera na Bałtyku.Opisane przez wymienionych autorów wydarzeniaz lat 2002 − 2003 o przypadkach takiegorozboju, moim zdaniem, były oparte narzetelnych wywiadach i opisie środowiska.Nic nie wiem, czy panowie badali wówczasz obowiązku tę sprawę oraz aby autorzy wycofalisię z tez postawionych we wspomnianymartykule, na którym się oparłem.Od tamtych lat niewątpliwie wielezmieniło się w skutecznej operacyjnejdziałalności i wyposażeniu MOSG, czegodowodem jest brak podobnych informacjina ten temat od 2003 r.Rozumiem Pana dezaprobatę i jeszczeraz przepraszam za niezamierzonybłąd. Jednocześnie dziękuję za krytyczneuwagi i zapraszam do bliższej współpracyz morskim środowiskiem żeglarskim.Z wyrazami szacunkuJędrzej PoradaSzczecin, 4.09.2008 r.30 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Drużyna pracowników dydaktycznych AMraz 18 odbył się MikołajkowyTurniej Piłki Siatkowej Poim. Andrzeja Bielca.Udział wzięły 3 drużyny: StudiumWF i Sportu, pracownicy dydaktycznioraz Studium Wojskowe. Turniej rozegranyzostał w systemie każdyz każdym do 2 wygranych setów podokiem głównego sędziego turniejuAndrzeja Jackiewicza.Uroczyste otwarcie nastąpiło5 grudnia 2008 roku o godz. 16.30.Po rozegranych meczach ogłoszeniewyników wraz uroczystym rozdaniemnagród odbyło się w Klubie„Pod Masztami”.Zwycięzcami tegorocznego turniejuzostało Studium Wojskowe.Drugie miejsce zajęli pracownicydydaktyczni. Brązowymi medalamiodznaczeni zostali zawodnicy StudiumWF i Sportu. Wszystkimuczestnikom gratulujemy! elleZdjęcia: Marta Baranowska i Elwira GoryczkoCoraz bliżej zwycięstwaDrużyna pracowników Studium Wychowania Fizycznego i SportuSędzia Andrzej JackiewiczArtur Lipecki w roli komentatoraO co walczonoDrużyna pracowników Studium Wojskowegonr 1(60) 2009 Akademickie Aktualności Morskie31


ks. Jan Twardowski28 sierpnia 2008 rokuodszedł na wieczną wachtędr hab. kpt. ż.w., profesor AMLeszek Plewińskiwieloletni, zasłużony pracownikAkademii Morskiej w SzczecinieUrodził się 28 marca 1943 r.w Karmanowicach. AbsolwentPaństwowej Szkoły Morskiejw Gdyni (1965) i Politechniki Szczecińskiej(1976). W 1978 r. ukończyłPodyplomowe Studium KształceniaPedagogicznego.W latach 1976-1980 odbyłstudia doktoranckie, uzyskującw 1980 r. tytuł doktora nauk ekonomicznych,a w 2004 r. stopieńnaukowy doktora habilitowanegonauk ekonomicznych.Swoje zawodowe życie związałz morzem i gospodarką morską.W latach 1965-1977 pracowałw Polskiej Żegludze Morskiejw Szczecinie, zajmując kolejnostanowiska od starszego marynarzapo kapitana (dyplom kapitanażeglugi wielkiej uzyskał w 1976 r.).Od 1977 r. związał się zeszkolnictwem morskim. W AkademiiMorskiej pracowałdo dnia swojej śmierci.Stale podnosił morskiekwalifikacje, pływając zarównona statkach pod polską, jaki obcą banderą.Domeną Jego zainteresowańzawodowych były sprawy bezpieczeństwana morzu, szeroko rozumianegobezpieczeństwa żeglugiw ujęciu interdyscyplinarnym.Zajmował eksponowane stanowiska,m.in. był kierownikiemZakładu Handlowej EksploatacjiStatku w Instytucie EksploatacjiStatku (1980–1987), prodziekanemWydziału Nawigacyjnego(1981–1984), prorektorem ds.studenckich (1984–1987, 1987–1990), dyrektorem Instytutu EksploatacjiStatku (1987–1991),kierownikiem Zakładu Nauk Ekonomicznychw Instytucie ZarządzaniaTransportem (2002–2008).Był autorem i współautoremwielu publikacji naukowych,prac naukowo-badawczych dlagospodarki morskiej, materiałówdydaktycznych. Brałudział w pracach Polskiej AkademiiNauk. Był członkiem TowarzystwaWiedzy Powszechnej,Komisji Egzaminacyjnej przyUrzędzie Morskim w Szczecinie,ławnikiem Izby Morskiej.Współpracował z MiędzynarodowąOrganizacją NarodówZjednoczonych.Posiadał uprawnienia rzeczoznawcyPolskiej Izby Handlu Zagranicznegoi Polskiego ZwiązkuŻeglarskiego oraz eksperta PolskiegoTowarzystwa Ekonomicznego w zakresieorganizacji i zarządzania.Odznaczony m.in. KrzyżemKawalerskim Orderu OdrodzeniaPolski (2004), Srebrnym i ZłotymKrzyżem Zasługi (1983, 1990),Medalem KEN (1994), Srebrnąi Złotą Odznaką Zasłużony PracownikMorza (1975, 1987) orazZłotym Medalem za Zasługidla WSM.Pozostanie w naszej pamięcijako człowiek prawy, wybitny organizator,utalentowany i doświadczonypedagog, życzliwyprzełożony.Grażyna Wojtczyk32 Akademickie Aktualności Morskienr 1(60) 2009


Impreza choinkowa w obiektywie Marty Baranowskiej

More magazines by this user
Similar magazines