11.07.2015 Views

Dl brozura o banke web (PDF, 2,5 MB) - VÚB banka

Dl brozura o banke web (PDF, 2,5 MB) - VÚB banka

Dl brozura o banke web (PDF, 2,5 MB) - VÚB banka

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O O násnásViac Viac ako ako 1,2 milióna 1,3 1,2 milióna klientov klientov a približne a približne 20 % 20 30 trhový % trhový podiel podiel z nás z z v nás súčasnosti v v súčasnosti robia druhú robia druhú najväčšiu najväčšiu banku banku na Slovensku. na na Slovensku. VÚB VÚB <strong>banka</strong> VÚB <strong>banka</strong> mávznikla v vznikla Slovenskej 1. 1. 1. 1990 1. republike 1990 vyčlenením zastúpenie vyčlenením komerčných v podobe retailových aktivít aktivít pre pobočiek, pre remných remných firemných klientov klientov obchodných na území na území miest, SR zo SR hypotekárnych Štátnej zo Štátnej banky centier banky československej.a klientskeho callV roku centra. V roku 2001 V 2001 Českej získala získala republike väčšinový väčšinový reprezentuje podiel podiel vo VÚB VÚB vo banku VÚB <strong>banke</strong> firemné <strong>banke</strong> významná významná zastúpenie talianska talianska v Prahe. banková Strategickou banková skupina skupina prioritou IntesaBci IntesaBci banky (dnes je (dnes neustále Intesa Intesa Sanpaolo). skvalitňovanieSanpaolo).VÚB produktov VÚB <strong>banka</strong> <strong>banka</strong> pôsobí a pôsobí klientskeho v Slovenskej v Slovenskej servisu, republike republike vďaka a čomu v Českej a v sme Českej republike. sa republike. niekoľko U nás rokov U má nás po 209 má sebe pobočiek 209 stali pobočiek najoceňovanejšou a 11 a hypotekárnych 11 bankou centier.centier. na Slovensku.


ďakujeme za dôveru.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!